ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 086I

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 63
16 ta' Marzu 2020


Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2020/C 86 I/01

Covid-19 Linji gwida għal miżuri ta’ ġestjoni tal-fruntieri biex tiġi protetta s-saħħa u tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-oġġetti u tas-servizzi essenzjali

1


MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

16.3.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CI 86/1


COVID-19

Linji gwida għal miżuri ta’ ġestjoni tal-fruntieri biex tiġi protetta s-saħħa u tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-oġġetti u tas-servizzi essenzjali

(2020/C 86 I/01)

Il-kriżi tal-coronavirus enfasizzat l-isfida biex tiġi protetta s-saħħa tal-popolazzjoni filwaqt li jiġi evitat it-tfixkil għall-moviment liberu tal-persuni, u t-twassil ta’ oġġetti u servizzi essenzjali fl-Ewropa kollha. L-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni dwar il-verifiki ta’ persuni u oġġetti jenħtieġ li tiġi regolata mill-prinċipju tas-solidarjetà bejn l-Istati Membri.

Sabiex jiġu evitati l-iskarsezzi u jiġi evitat li jaggravaw id-diffikultajiet soċjali u ekonomiċi li diġà qed jesperjenzaw il-pajjiżi Ewropej kollha, iż-żamma tal-funzjonament tas-Suq Uniku hija kruċjali. Għalhekk, jenħtieġ li l-Istati Membri ma jiħdux miżuri li jipperikolaw l-integrità tas-Suq Uniku għall-oġġetti, b’mod partikolari tal-katini tal-provvista, jew ma jinvolvu ruħhom fl-ebda prattika inġusta.

L-Istati Membri għandhom dejjem jilqgħu liċ-ċittadini u r-residenti tagħhom stess, u jiffaċilitaw it-tranżitu ta’ ċittadini oħra tal-UE u ta’ residenti li jkunu qed jirritornaw lejn pajjiżhom.

Fir-rigward tal-miżuri marbuta mal-ġestjoni tal-fruntieri, il-koordinazzjoni fil-livell tal-UE hija essenzjali.

Għalhekk, dawn il-linji gwida jistabbilixxu prinċipji għal approċċ integrat għal ġestjoni effettiva tal-fruntieri biex titħares is-saħħa filwaqt li tinżamm l-integrità tas-Suq Uniku.

I.   Trasport ta’ oġġetti u servizzi

1.

Is-settur tat-trasport u tal-mobilità huwa essenzjali biex tiġi żgurata l-kontinwità ekonomika. Azzjoni kollettiva u koordinata hija indispensabbli. Is-servizzi ta’ trasport ta’ emerġenza għandu jkollhom prijorità fis-sistema tat-trasport (eż. permezz ta’ “korsiji ħodor”).

2.

Il-miżuri ta’ kontroll ma għandhomx jimminaw il-kontinwità tal-attività ekonomika u għandhom jippreservaw l-operat tal-ktajjen tal-provvista. It-trasport mingħajr tfixkil tal-oġġetti huwa kruċjali biex tinżamm id-disponibbiltà tal-oġġetti, b’mod partikolari ta’ oġġetti essenzjali bħal provvisti tal-ikel, inklużi bhejjem, tagħmir u provvisti mediċi u protettivi vitali. B’mod aktar ġenerali, tali miżuri ma għandhomx jikkawżaw tfixkil serju fil-ktajjen tal-provvista, fis-servizzi essenzjali ta’ interess ġenerali u fl-ekonomiji nazzjonali u fl-ekonomija tal-UE kollha kemm hi.

3.

Għandu jkun possibbli l-ivvjaġġar professjonali biex jiġi żgurat it-trasport ta’ oġġetti u servizzi. F’dak il-kuntest, il-faċilitazzjoni tal-moviment sikur għall-ħaddiema tat-trasport, inklużi s-sewwieqa tat-trakkijiet u tal-ferroviji, il-bdoti u l-ekwipaġġ tal-ajru, bejn il-fruntieri interni u esterni, hija fattur ewlieni biex jiġi żgurat il-moviment adegwat ta’ oġġetti u persunal essenzjali.

4.

Meta l-Istati Membri jimponu restrizzjonijiet fuq it-trasport ta’ oġġetti u passiġġieri minħabba raġunijiet ta’ saħħa pubblika, dan għandu jsir biss jekk dawk ir-restrizzjonijiet ikunu:

a.

Trasparenti, jiġifieri minquxa f’dikjarazzjonijiet/dokumenti pubbliċi;

b.

Motivati kif xieraq, jiġifieri jeħtieġ li jispjegaw ir-raġunijiet u r-rabta mal-Covid-19. Il-ġustifikazzjonijiet iridu jkunu bbażati fuq ix-xjenza u appoġġjati mir-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) u taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni tal-Mard (ECDC);

c.

Proporzjonati, jiġifieri li ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa strettament meħtieġ;

d.

Rilevanti u speċifiċi għall-mezz, jiġifieri ir-restrizzjonijiet fuq kwalunkwe wieħed mill-mezzi differenti ta’ trasport għandhom jiġu adattati għal dak il-mezz; u

e.

Mhux diskriminatorji.

5.

Kwalunkwe restrizzjoni ppjanata relatata mat-trasport għandha tiġi notifikata lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra kollha b’mod f’waqtu u, fi kwalunkwe każ, qabel ma jiġu implimentati, mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi li japplikaw għall-miżuri ta’ emerġenza fis-settur tal-avjazzjoni.

II.   Provvista ta’ oġġetti

6.

L-Istati Membri għandhom iħarsu ċ-ċirkolazzjoni libera tal-oġġetti kollha. B’mod partikolari, għandhom jiggarantixxu l-katina tal-provvista ta’ prodotti essenzjali bħall-mediċini, it-tagħmir mediku, il-prodotti tal-ikel essenzjali u li jitħassru malajr u l-bhejjem. Ma għandha tiġi imposta l-ebda restrizzjoni fuq iċ-ċirkolazzjoni tal-oġġetti fis-Suq Uniku, speċjalment (iżda mhux biss) oġġetti essenzjali, relatati mas-saħħa u li jitħassru malajr, b’mod partikolari oġġetti tal-ikel, sakemm ma jkunux ġustifikati kif xieraq. L-Istati Membri għandhom jiddeżinjaw korsiji ta’ prijorità għat-trasport tal-merkanzija (eż. permezz ta’ “korsiji ħodor”) u għandhom jikkunsidraw li jneħħu l-projbizzjonijiet li jeżistu fi tmiem il-ġimgħa.

7.

Ma għandha tiġi imposta l-ebda ċertifikazzjoni addizzjonali fuq oġġetti li jiċċirkolaw legalment fis-suq uniku tal-UE. Ta’ min jinnota li, f’konformità mal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel, ma hemm l-ebda evidenza li l-ikel huwa sors jew sors ta’ trażmissjoni tal-Covid-19 (1).

8.

Il-ħaddiema tat-trasport, speċjalment iżda mhux biss dawk li jwasslu oġġetti essenzjali, għandhom ikunu jistgħu jiċċirkolaw b’mod transfruntier kif meħtieġ u s-sikurezza tagħhom ma għandha tiġi kompromessa bl-ebda mod.

9.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-proviżjonament kontinwu biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet soċjali, biex jiġi evitat ix-xiri ta’ paniku u r-riskju ta’ affollament eċċessiv u perikoluż tal-ħwienet; dan se jkun jeħtieġ impenn proattiv mill-katina tal-provvista kollha.

10.

In-nodi speċifiċi tat-trasport (eż. il-portijiet, l-ajruporti, iċ-ċentri loġistiċi) għandhom jissaħħu kif meħtieġ.

III.   Miżuri relatati mas-saħħa

11.

Jeħtieġ li jittieħdu miżuri xierqa għal persuni li jiġu identifikati bħala li jippreżentaw riskju għas-saħħa pubblika minħabba l-Covid-19. Dawn għandu jkollhom aċċess għall-kura tas-saħħa xierqa, filwaqt li titqies il-prijoritizzazzjoni ta’ profili ta’ każijiet differenti fis-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa.

12.

Abbażi tal-aħjar prattiki mill-awtoritajiet tas-saħħa fl-Istati Membri, huma rrakkomandati l-passi li ġejjin fil-fruntieri esterni, kif xieraq:

a.

Id-dħul fis-seħħ ta’ miżuri ta’ skrinjar mad-dħul (primarji (2) u sekondarji (3)) li għandhom l-għan li jivvalutaw il-preżenza ta’ sintomi u/jew l-esponiment għall-Covid-19 tal-vjaġġaturi li jaslu minn żoni jew pajjiżi affettwati; il-mili ta’ Formola ta’ Lokalizzazzjoni tal-Passiġġieri tas-Saħħa Pubblika abbord inġenju tal-ajru, bastiment, ferrovija jew xarabank li jaslu b’konnessjoni diretta jew indiretta minn żoni jew pajjiżi affettwati; l-ikkompletar tad-Dikjarazzjoni Marittima tas-Saħħa għall-bastimenti kollha li jaslu, li tindika l-portijiet kollha li jkunu żaru;

b.

Il-provvista ta’ materjal ta’ informazzjoni (fuljetti, strixxuni, posters, slajds elettroniċi, eċċ.) għad-distribuzzjoni lil vjaġġaturi li jaslu minn żoni affettwati jew li sejrin lejhom;

c.

Id-dħul fis-seħħ ta’ miżuri ta’ skrinjar mal-ħruġ li għandhom l-għan li jivvalutaw il-preżenza ta’ sintomi u/jew l-esponiment għall-Covid-19 tal-vjaġġaturi li jitilqu minn pajjiżi affettwati. Il-vjaġġaturi identifikati bħala li huma esposti għall-Covid-19 jew li huma infettati biha ma għandhomx jitħallew jivvjaġġaw;

d.

L-iżolament ta’ każijiet suspettati u t-trasferiment ta’ każijiet reali lejn faċilità tal-kura tas-saħħa. L-awtoritajiet fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera għandhom jaqblu dwar it-trattament xieraq tal-każijiet ta’ persuni kkunsidrati li huma ta’ riskju għas-saħħa pubblika bħal aktar testijiet, iżolament jew kwarantina u kura tas-saħħa - fil-pajjiż tal-wasla jew bi ftehim fil-pajjiż tat-tluq.

13.

Sabiex dawn il-kontrolli jkunu effettivi, dawn li ġejjin jikkostitwixxu prattiki tajba:

a.

L-istabbiliment ta’ proċeduri operattivi standard u l-iżgurar ta’ għadd suffiċjenti ta’ persunal imħarreġ kif xieraq;

b.

Il-provvista ta’ tagħmir protettiv għall-ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa u għall-dawk li ma jaħdmux f’dan il-qasam; u

c.

Il-provvista ta’ informazzjoni aġġornata lill-persunal tas-saħħa u lil persunal ieħor rilevanti fil-punti tad-dħul bħalma huma l-pulizija tas-sigurtà, id-dwana, l-uffiċjali tal-istat li jikkontrollaw il-portijiet, il-bdoti tal-portijiet u dawk li jipprovdu s-servizzi tat-tindif.

Bosta minn dawn il-miżuri għandhom isiru minn jew taħt il-kontroll tal-awtoritajiet tas-saħħa. L-awtoritajiet tal-fruntieri għandhom rwol essenzjali ta’ appoġġ inkluż billi jipprovdu informazzjoni lill-passiġġieri u billi jirreferu l-każijiet ta’ tħassib minnufih lis-servizzi tas-saħħa rilevanti.

IV.   Fruntieri esterni

14.

Il-persuni kollha, ċittadini tal-UE u dawk li mhumiex tal-UE, li jaqsmu l-fruntieri esterni biex jidħlu fiż-Żona Schengen huma soġġetti għal kontrolli sistematiċi fil-punti tal-qsim tal-fruntieri. Il-kontroll fil-fruntieri jista’ jinkludi kontroll tas-saħħa kif stipulat fit-Taqsima III.

15.

L-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jirrifjutaw id-dħul lil ċittadini mhux residenti minn pajjiżi terzi jekk juru sintomi rilevanti jew kienu partikularment esposti għar-riskju ta’ infezzjoni u jkunu meqjusa ta’ theddida għas-saħħa pubblika.

16.

Jistgħu jkunu applikati miżuri alternattivi għal meta jkun hemm rifjut għad-dħul, bħalma huwa l-iżolament jew il-kwarantina fejn dawn ikunu meqjusa li jkunu aktar effettivi.

17.

Kull deċiżjoni fir-rigward ta’ rifjut tad-dħul jeħtieġ li tkun proporzjonata u bla ebda diskriminazzjoni. Miżura titqies proporzjonata bil-kundizzjoni li hija tkun ittieħdet wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa u li kienet meqjusa minnhom bħala xierqa u neċessarja biex jinkiseb l-objettiv tas-saħħa pubblika.

V.   Fruntieri interni

18.

L-Istati Membri jistgħu jdaħħlu mill-ġdid kontrolli temporanji fil-fruntieri interni jekk dawn ikunu ġustifikati minħabba raġunijiet ta’ politika pubblika jew ta’ sigurtà interna. F’sitwazzjoni estremament kritika, Stat Membru jista’ jidentifika l-ħtieġa li jintroduċi mill-ġdid kontrolli fil-fruntieri bħala reazzjoni għar-riskju li tkun qed tippreżenta marda li tittieħed. L-Istati Membri jridu jinnotifikaw l-introduzzjoni mill-ġdid ta’ kontrolli fil-fruntieri skont il-Kodiċi ta’ Schengen dwar il-Fruntieri.

19.

Kontrolli bħal dawn jenħtieġ li jkunu applikati b’mod proporzjonat u b’rispett dovut lejn is-saħħa tal-individwi kkonċernati. Persuni li jkunu b’mod ċar morda ma għandhomx ikunu rifjutati milli jidħlu imma għandhom jittieħdu l-miżuri xierqa kif indikat fil-punt 11.

20.

It-twettiq ta’ kontrolli tas-saħħa fuq il-persuni kollha li jidħlu fit-territorju tal-Istati Membri ma jeħtiġx l-introduzzjoni formali ta’ kontrolli fil-fruntieri interni.

21.

Għaċ-ċittadini tal-UE, iridu jkunu garantiti s-salvagwardji stabbiliti fid-Direttiva dwar il-Moviment Ħieles. B’mod partikulari, irid jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini tal-Istati Membri nfushom u residenti oħra li jkunu ċittadini tal-UE. Stat Membru ma għandux jirrifjuta d-dħul liċ-ċittadini tal-UE jew lil ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jirrisjedu fit-territorju tiegħu u jrid jaffiċilita t-tranżitu ta’ ċittadini u residenti oħra tal-UE li jkunu qed jirritornaw lejn djarhom. L-Istati Membri jistgħu, madankollu, jieħdu miżuri xierqa bħal pereżempju jesiġu li l-persuni li jkunu deħlin fit-territorju tagħhom ikollhom jagħmlu awtoiżolament jew miżuri simili mar-ritorn tagħhom minn żona li kienet affettwata mill-Covid-19 bil-kundizzjoni li huma jimponu l-istess rekwiżiti fuq iċ-ċittadini tagħhom.

22.

Il-kontrolli fil-furntieri, jekk ikunu introdotti fil-fruntieri interni, jenħtieġ li jkunu organizzati b’mod li jkunu evitati li jinġabru ħafna nies f’daqqa (pereżempju kjuwijiet), li jżidu r-riskju biex jinxtered il-virus.

23.

Jenħtieġ li l-Istati Membri jippermettu u jiffaċilitaw il-qsim tal-fruntieri mill-ħaddiema, b’mod partikulari iżda mhux biss dawk li jaħdmu fis-settur tal-kura tas-saħħa u fis-settur tal-ikel, u f’servizzi essenzjali oħra (pereżempju l-kura tat-tfal, il-kura tal-anzjani, persunal kritiku għall-utilitajiet) biex tiġi żgurata l-attività professjonali kontinwa.

24.

L-Istati Membri jenħtieġ li jikkoordinaw biex iwettqu screening tas-saħħa biss fuq naħa waħda tal-fruntiera biex jevitaw xogħol doppju u ħinijiet ta’ stennija.

25.

L-Istati Membri, b’mod partikulari Stati Membri ġirien, jenħtieġ li jikkooperaw u jikkoordinaw mill-qrib fil-livell tal-UE, biex jiżguraw l-effettività u l-proporzjonalità tal-miżuri meħuda.

(1)  https://efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

(2)  L-iskrinjar primarju jinkludi valutazzjoni inizjali mill-persunal, li mhux neċessarjament ikollu taħriġ mediku. L-attivitajiet jinkludu l-osservazzjoni viżwali tal-vjaġġaturi għal sinjali tal-marda infettiva, il-kejl tat-temperatura tal-ġisem tal-vjaġġaturi, u l-mili ta’ kwestjonarju minn vjaġġaturi li jistaqsi dwar il-preżenza ta’ sintomi u/jew esponiment għal aġent infettiv.

(3)  L-iskrinjar sekondarju għandu jsir minn persunal b’taħriġ mediku. Dan jinkludi intervista fil-fond, eżami mediku u tal-laboratorju ffukat u l-kejl tat-tieni temperatura.