ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 429

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
14 ta' Diċembru 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 429/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8722 — Omers/Thames Water) ( 1 )

1

2017/C 429/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8681 — Endowment Strategies/Benvic Europe) ( 1 )

1

2017/C 429/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8562 — Cargill/Faccenda Investments/JV) ( 1 )

2


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2017/C 429/04

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni għolja

3

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 429/05

Rata tal-kambju tal-euro

8

2017/C 429/06

Aġġornament annwali tal-2017 tar-remunerazzjoni u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikati għalihom

9

2017/C 429/07

Aġġornament interim tal-pondrazzjonijiet applikabbli għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali, tal-persunal temporanju u tal-persunal kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea li jservu f’pajjiżi terzi

15

2017/C 429/08

Aġġornament annwali tal-ponderazzjonijiet applikabbli għar-rimunerazzjoni tal-uffiċjali, tal-persunal temporanju u tal-persunal kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea li jservu f’pajjiżi terzi

18

 

Il-Qorti tal-Awdituri

2017/C 429/09

Rapport Speċjali Nru 21/2017 — Ekoloġizzazzjoni: skema aktar kumplessa ta’ appoġġ għall-introjtu, li għadha mhijiex ambjentalment effettiva

24

 

INFORMAZZJONI DWAR IŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

2017/C 429/10

Festi pubbliċi fl-2018: Stati taż-ŻEE-EFTA u l-istituzzjonijiet taż-ŻEE

25

2017/C 429/11

Għajnuna mill-istat — Deċiżjoni biex ma jitqajmux oġġezzjonijiet

27


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)

2017/C 429/12

Avviż ta’ kompetizzjoni ġenerali

28

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Qorti tal-EFTA

2017/C 429/13

Talba għal Opinjoni Konsultattiva mill-Qorti tal-EFTA magħmula minn Héraðsdómur Reykjavíkur, iddatata t-30 ta’ Ġunju 2017 fil-kawża ta’ Fjarskipti hf. vs Síminn hf. (Kawża E-6/17)

29

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 429/14

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Il-Każ M.8710 — JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone) ( 1 )

30


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/1


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8722 — Omers/Thames Water)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 429/01)

Fit-8 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss bl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta’ amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32017M8722. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/1


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8681 — Endowment Strategies/Benvic Europe)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 429/02)

Fil-5 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32017M8681. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/2


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8562 — Cargill/Faccenda Investments/JV)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 429/03)

Fil-15 ta’ Novembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32017M8562. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/3


Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni għolja

(2017/C 429/04)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

FILWAQT LI JFAKKAR fl-isfond politiku ta' din il-kwistjoni kif jinsab fl-Anness għal dawn il-konklużjonijiet.

FILWAQT LI JIRRIKONOXXU LI:

1.

f'livell individwali, l-edukazzjoni għolja tikkontribwixxi għall-iżvilupp personali u professjonali tal-istudenti, u tgħin lill-individwi jieħdu r-responsabbiltà għat-tagħlim tul ħajjithom u l-karriera tagħhom. Fil-livell tas-soċjetà, hija twitti t-triq għall-iżvilupp sostenibbli, it-tkabbir ekonomiku, l-innovazzjoni u l-koeżjoni soċjali u għandha rwol importanti fl-identifikazzjoni u l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà.

2.

jeħtieġ li jissaħħu l-kollaborazzjoni u s-sinerġiji, kemm fis-setturi tal-edukazzjoni kif ukoll bejn l-edukazzjoni għolja u r-riċerka, l-innovazzjoni u d-dinja tax-xogħol.

3.

l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jeħtieġu appoġġ biex jaqdu r-rwol tagħhom ta' involviment ċiviku u biex jieħdu passi sabiex jiżguraw li l-kompożizzjoni tal-popolazzjoni tal-istudenti u l-persunal tagħhom tipprovdi riflessjoni aħjar tal-popolazzjoni kollha kemm hi.

4.

l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja għandhom jiġu mħeġġa jikkunsidraw mill-ġdid l-approċċi għal-apprendiment u t-tagħlim u jippromwovu, b'mod partikolari, approċċ iffukat fuq l-istudenti, tagħlim kollaborattiv u bbażat fuq ir-riċerka, ambjenti ta' tagħlim inklużivi, u l-użu ta' teknoloġiji diġitali.

5.

għalkemm sar progress notevoli fil-kisba tal-mira ewlenija ta' Ewropa 2020 biex mill-inqas 40 % ta' dawk bejn it-30 u l-34 sena jkunu lestew l-edukazzjoni terzjarja jew edukazzjoni ekwivalenti sal-2020, huwa kruċjali li jiġi żgurat li l-edukazzjoni għolja tkun ta' kwalità għolja u rilevanti biex tippermetti lill-gradwati jirnexxu kemm personalment kif ukoll professjonalment.

6.

f'dan il-kuntest, għad jenħtieġu sforzi biex tiġi pprovduta data ta' kwalità aħjar dwar l-edukazzjoni għolja, pereżempju dwar l-eżiti soċjali u tal-impjiegi u l-parteċipazzjoni ċivika ta' persuni li ma jkomplux l-edukazzjoni għolja, kif ukoll dwar il-mobbiltà transnazzjonali u l-isfidi tagħha.

7.

il-kooperazzjoni internazzjonali u l-mobbiltà għat-tagħlim fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, speċjalment permezz tal-programm Erasmus+, ippermettew il-ħolqien ta' sħubiji transfruntieri ġodda, l-iskambju ta' prattiki tajbin, it-trawwim ta' fehim interkulturali u valuri komuni, u l-isfruttar u l-użu ta' għarfien ġdid, bl-għan li jiżdiedu l-attrattività u l-kompetittività tas-sistema edukattiva għolja fl-Ewropa mad-dinja kollha.

8.

l-isfidi speċifiċi għas-settur tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa huma li:

a)

l-istudenti jiġu mgħammra b'għarfien, ħiliet u kompetenzi aħjar, filwaqt li jiġu indirizzati l-ispariġġ fil-ħiliet u n-nuqqas ta' ħiliet f'ċerti oqsma professjonali;

b)

jiġu żviluppati aċċess u kundizzjonijiet ugwali biex kulħadd jirnexxi fl-edukazzjoni għolja, u jiġi promoss l-involviment ċiviku mill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja;

c)

jintuża b'mod sħiħ il-potenzjal mhux sfruttat tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja biex dawn jikkontribwixxu, permezz tal-għoti ta’ tagħlim u r-riċerka, għall-innovazzjoni u l-iżvilupp fl-ekonomija inġenerali, b'mod partikolari fir-reġjuni tagħhom;

d)

tiġi inkoraġġita l-koerenza fil-governanza tal-edukazzjoni għolja u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi.

JILQA':

9.

il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni għolja (1), li hija bbażata fuq kooperazzjoni preċedenti u għandha l-għan li tiżgura li l-għodod u l-programmi tal-UE jappoġġaw it-tagħlim reċiproku u l-kooperazzjoni politika fl-edukazzjoni għolja.

B'rispett sħiħ għall-prinċipji tal-libertà akkademika, u l-awtonomija istituzzjonali tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, u filwaqt li jirrikonoxxi r-rwol fundamentali tagħhom f'aktar modernizzazzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni għolja,

JISTIEDEN LILL-ISTATI MEMBRI biex jiffokaw fuq l-oqsma ta' azzjoni ta' prijorità li ġejjin:

A.   IL-PROMOZZJONI TAL-EĊĊELLENZA FL-IŻVILUPP TAL-ĦILIET

10.

Jinkoraġġixxu lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja biex jiżviluppaw it-talent u l-potenzjal tal-istudenti kollha, u jattrezzawhom aħjar bl-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi li jeħtieġu biex jaġixxu bħala ċittadini attivi u responsabbli fis-soċjetà u biex jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u fit-tagħlim tul il-ħajja.

11.

Jindirizzaw l-ispariġġ tal-ħiliet u n-nuqqas ta' ħiliet, kif ukoll jantiċipaw ħtiġijiet ta' ħiliet futuri billi jinkoraġġixxu lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja biex:

a)

isaħħu l-kooperazzjoni ma' min iħaddem, pereżempju permezz ta' tagħlim imsejjes fuq ix-xogħol u billi jinkorporaw komponenti teoretiċi u prattiċi fil-programmi;

b)

jikkollaboraw mal-istituzzjonijiet edukattivi fil-livelli kollha u ma' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra biex jimmotivaw lill-istudenti jieħdu karrieri fi professjonijiet bi kwalifiki għoljin, inkluż fis-setturi akkademiċi, li ma jirrispondux għad-domandi tas-suq tax-xogħol tal-lum biss, iżda li jikkontribwixxu wkoll biex isawru l-ekonomija u s-soċjetà ta' għada u l-futur tax-xogħol, u biex jagħtu attenzjoni speċjali lill-kisba ta' ħiliet fl-oqsma tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, (l-arti) u l-matematika (STE(A)M);

c)

jużaw il-ħiliet u t-tbassir u l-analiżijiet tas-suq tax-xogħol bħala kontribut biex itejbu l-kwalità tal-edukazzjoni għolja u biex jgħinu lill-istudenti jagħmlu għażliet informati dwar l-istudju;

12.

Jibnu rabtiet aktar b’saħħithom mal-komunitajiet lokali, billi pereżempju attivitajiet komunitarji u volontarji jiġu involuti aħjar fil-programmi, fejn xieraq, u billi jħeġġu kultura u ħiliet intraprenditorjali kemm fi ħdan kif ukoll barra l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja.

13.

Jinkoraġġixxu lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja biex jimplimentaw approċċi innovattivi għat-tagħlim u l-apprendiment, b'mod partikolari billi jiżviluppaw approċċ strateġiku lejn id-diġitalizzazzjoni u billi jsaħħu l-litteriżmu diġitali tal-istudenti kollha.

B.   L-INDIRIZZAR TAL-ĦTIĠIJIET TA' POPOLAZZJONI MĦALLTA TA' STUDENTI U L-APPOĠĠ LILL-PERSUNAL AKKADEMIKU

14.

Jistinkaw għal aktar ugwaljanza billi jtejbu l-aċċess għall-edukazzjoni għolja billi jużaw firxa wiesgħa ta' mezzi, anke billi jaħdmu favur aktar aċċessibbiltà fil-livell reġjonali, kif ukoll joħolqu kundizzjonijiet aħjar biex l-istudenti jirnexxu u jiżguraw edukazzjoni u gwida ta' kwalità għolja għall-istudenti kollha, irrispettivament mill-ambjent li ġejjin minnu.

15.

Jagħmlu sforzi biex is-sistemi tal-edukazzjoni għolja jiftħuhom għal persuni fi kwalunkwe fażi ta' ħajjithom, billi jiffaċilitaw it-tranżizzjonijiet bejn livelli differenti ta’ kwalifiki u toroq edukattivi, itejbu r-rikonoxximent tat-tagħlim informali u mhux formali, u billi jiżviluppaw modi aktar flessibbli kif iwasslu l-edukazzjoni għolja, pereżempju permezz ta' tagħlim imħallat u Riżorsi Edukattivi Miftuħa.

16.

Jinkoraġġixxu lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja biex jappoġġaw u jinċentivaw it-taħriġ inizjali u l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-persunal akkademiku, sabiex jakkwista l-ħiliet xierqa li huma meħtieġa sabiex jindirizza l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni mħallta ta' studenti, joħloq ambjent effettiv ta' tagħlim kollaborattiv, jinvolvi lill-istudenti fl-attivitajiet ta' riċerka, jippromwovi l-interdixxiplinarjetà u juża aħjar prattiki pedagoġiċi innovattivi.

17.

Jieħdu passi biex itejbu l-kompetenzi diġitali tal-persunal akkademiku, inkluż il-pedagoġija diġitali u l-kompetenzi diġitali speċifiċi għad-dixxiplini.

18.

Jagħmlu sforzi biex japprezzaw l-eċċellenza u l-innovazzjoni fit-tagħlim, pereżempju billi jiżviluppaw sistemi ta' ppremjar u opportunitajiet ta' karrieri għall-persunal akkademiku, filwaqt li jieħdu inkonsiderazzjoni l-bilanċ bejn l-attivitajiet ta' tagħlim u l-attivitajiet ta' riċerka.

19.

Jippromwovu l-mobbiltà għat-tagħlim u esperjenza internazzjonali rilevanti oħra fost l-istudenti u l-persunal akkademiku, bħall-mobbiltà virtwali u l-mobbiltà mħallta jew l-internazzjonalizzazzjoni fid-dar, u jintegraw il-mobbiltà għall-apprendiment u t-tagħlim fi programmi b'mod aktar sistematiku.

C.   IL-KONTRIBUT GĦALL-INNOVAZZJONI FL-EKONOMIJA INĠENERALI

20.

Jappoġġaw lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fit-titjib tal-impatt tagħhom fuq l-istrateġiji makroreġjonali, l-ekonomiji reġjonali u l-kapaċità ta' innovazzjoni kif ukoll jikkontribwixxu għat-trasferiment tat-teknoloġija u l-politika dwar l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti reġjonali.

21.

Jappoġġaw lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fil-ħolqien ta' netwerks ta' kollaborazzjoni effettivi bejn organizzazzjonijiet differenti u bejn is-setturi.

22.

Jinkoraġġixxu lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja biex joħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-mentalità intraprenditorjali u l-kreattività u biex jagħtu ħarsa olistika lejn kif ir-riċerka u l-innovazzjoni huma integrati fi programmi ta' studju.

23.

Jappoġġaw żviluppi fi programmi dottorali biex iħejju aħjar lill-gradwati għal karrieri kemm fis-settur akkademiku kif ukoll barra minnu, inkluż billi jtejbu l-viżibilità tal-kompetenzi li jistgħu jiġu trasferiti, u jgħinu biex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tagħhom filwaqt li jikkontribwixxu għall-innovazzjoni u l-iżvilupp fl-ekonomija u fis-soċjetà inġenerali.

D.   IL-PROMOZZJONI TAL-EFFIĊJENZA U L-IŻVILUPP ULTERJURI TAL-ASSIGURAZZJONI TAL-KWALITÀ FIS-SISTEMA EDUKATTIVA GĦOLJA

24.

Jistinkaw għal finanzjament adegwat, ġust u sostenibbli u għall-governanza effettiva tas-sistemi tal-edukazzjoni għolja sabiex itejbu l-kwalità u r-rilevanza tat-tagħlim u l-apprendiment u biex jippromwovu l-inklużività u l-eċċellenza.

25.

Jinkoraġġixxu l-parteċipazzjoni attiva tal-partijiet ikkonċernati interni u l-involviment ta' dawk esterni fil-governanza tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja.

26.

Ikomplu jżidu l-effiċjenza, l-effettività u t-trasparenza tal-assigurazzjoni tal-kwalità sabiex isaħħu l-fiduċja reċiproka, isaħħu l-proċeduri ta' rikonoxximent ta' kwalifiki akkademiċi u jistimulaw il-mobbiltà internazzjonali.

Bil-ħsieb tal-appoġġ għall-kooperazzjoni tal-Istati Membri fil-qasam, JILQA' L-INTENZJONI TAL-KUMMISSJONI LI:

27.

issaħħaħ il-kooperazzjoni taħt il-programm Erasmus+ u l-qafas strateġiku għall-edukazzjoni u t-taħriġ inkluż billi tippromwovi l-inklużività, l-eċċellenza u l-innovazzjoni fl-għoti ta' tagħlim, trawwem ir-responsabbiltà ċivika u soċjali tal-istudenti u l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, tħeġġeġ il-ħidma volontarja u komunitarja rilevanti u tiżviluppa kollaborazzjoni mas-settur tan-negozju.

28.

tappoġġa miżuri, u trawwem it-tifrix tar-riżultati, biex itejbu l-kwalità fil-mobbiltà akkademika, bħal titjib fit-trasparenza tal-kwalifiki, inkluż dawk ta' refuġjati u migranti, u l-iskambju diġitali ta' data dwar l-istudenti, b'rispett sħiħ tar-regoli tal-protezzjoni tad-data nazzjonali u Ewropej.

29.

toffri appoġġ fil-livell tal-UE għall-koalizzjonijiet għall-promozzjoni tal-oqsma STE(A)M u biex tikkondividi l-aħjar prattiki.

30.

trawwem l-iżvilupp ta' pedagoġiji innovattivi biex tgħin lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jimplimentaw strateġiji komprensivi ta' tagħlim diġitali, pereżempju billi tesplora l-Mudell tal-Istat ta' Tħejjija għat-Tagħlim Diġitali.

31.

toħloq l-inċentivi u l-kapaċità għall-edukazzjoni għolja biex jinstabu soluzzjonijiet għall-isfidi soċjali u ekonomiċi u tagħti kontribut aqwa għat-tkabbir innovattiv u intraprenditorjali fir-reġjuni, b'mod partikolari billi tiffaċilita rabtiet aħjar mal-awtoritajiet pubbliċi, l-istituzzjonijiet ta' riċerka u s-settur tan-negozju.

32.

tikkontribwixxi għat-tisħiħ tar-rabtiet u l-koordinazzjoni bejn iż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja, iż-Żona Ewropea tar-Riċerka, l-inizjattivi fil-qasam tal-innovazzjoni u fora internazzjonali rilevanti oħra tal-edukazzjoni.

33.

tottimizza u toħloq sinerġiji bejn l-għodod tal-UE għall-bini tal-evidenza kif ukoll issaħħaħ il-ħidma tan-netwerk Eurydice u l-kooperazzjoni mal-OECD sabiex tiżgura sinerġiji bejn l-attivitajiet, tevita d-duplikazzjoni tal-isforzi u toħloq benefiċċju minn ħidma konġunta.

34.

tikkontribwixxi għall-eżami tal-istrutturi ta' finanzjament u ta' governanza fil-kuntest tal-kooperazzjoni mal-OECD, b'attenzjoni partikolari fuq il-bilanċ bejn l-għoti ta' tagħlim u r-riċerka, bl-objettiv li tiżgura riżultati mtejba tal-gradwati u l-iżvilupp ta' sistemi tal-edukazzjoni għolja li jkunu aktar effiċjenti u effettivi.

JISTIEDEN LILL-KUMMISSJONI BIEX:

35.

tikkunsidra b'mod sħiħ dawn il-konklużjonijiet fit-tħejjija tal-proposti tagħha għall-qafas strateġiku futur għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-programm tal-Unjoni dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ wara l-2020, u strumenti finanzjarji oħra, filwaqt li tagħti l-importanza dovuta lill-kunsiderazzjonijiet strateġiċi, finanzjarji u kwalitattivi fl-iżvilupp ta’ dawn il-proposti.


(1)  9843/17


ANNESS

Sfond Politiku

1.

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (“ET2020”) (12 ta' Mejju 2009).

2.

Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, dwar l-iżviluppar tar-rwol tal-edukazzjoni fi trijanglu tal-għarfien li jiffunzjona kompletament (26 ta' Novembru 2009).

3.

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-immodernizzar tal-edukazzjoni (28 u 29 ta' Novembru 2011).

4.

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar id-dimensjoni soċjali tal-edukazzjoni għolja (16 u 17 ta' Mejju 2013).

5.

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar id-dimensjoni globali tal-edukazzjoni għolja Ewropea (25 u 26 ta' Novembru 2013).

6.

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità li tappoġġa l-edukazzjoni u t-taħriġ (20 ta' Mejju 2014).

7.

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-intraprenditorija fl-edukazzjoni u t-taħriġ (12 ta' Diċembru 2014).

8.

Dikjarazzjoni dwar il-promozzjoni taċ-ċittadinanza u l-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u n-nondiskriminazzjoni permezz tal-edukazzjoni (Pariġi, 17 ta' Marzu 2015).

9.

Rapport Konġunt tal-2015 tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) — Prijoritajiet ġodda għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (23 u 24 ta' Novembru 2015).

10.

Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill, dwar il-promozzjoni tal-iżvilupp u l-inklużività soċjoekonomiċi fl-UE permezz tal-edukazzjoni: il-kontribut tal-edukazzjoni u t-taħriġ għas-Semestru Ewropew 2016 (24 ta' Frar 2016).

11.

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-iżvilupp tal-litteriżmu fil-media u l-ħsieb kritiku permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ (30 ta' Mejju 2016).

12.

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni: “Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa. Naħdmu flimkien biex insaħħu l-kapital uman, l-impjegabbiltà u l-kompetittività” (10 ta' Ġunju 2016).

13.

Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2016 (Novembru 2016).

14.

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-titjib u l-immodernizzar tal-edukazzjoni (7 ta' Diċembru 2016).

15.

Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, dwar l-inklużjoni fid-diversità biex tinkiseb edukazzjoni ta' kwalità għolja għal kulħadd (17 ta' Frar 2017).

16.

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni għolja (30 ta' Mejju 2017).

17.

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-insegwiment tal-perkors tal-gradwati (20 ta' Novembru 2017).

18.

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-futur tax-xogħol (7 ta' Diċembru 2017).


Il-Kummissjoni Ewropea

14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/8


Rata tal-kambju tal-euro (1)

It-13 ta’ Diċembru 2017

(2017/C 429/05)

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,1736

JPY

Yen Ġappuniż

132,99

DKK

Krona Daniża

7,4431

GBP

Lira Sterlina

0,87905

SEK

Krona Żvediża

9,9060

CHF

Frank Żvizzeru

1,1647

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

9,8253

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,650

HUF

Forint Ungeriż

314,36

PLN

Zloty Pollakk

4,2146

RON

Leu Rumen

4,6325

TRY

Lira Turka

4,5242

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5503

CAD

Dollaru Kanadiż

1,5092

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,1612

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6886

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,5874

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 280,07

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

15,9868

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

7,7692

HRK

Kuna Kroata

7,5505

IDR

Rupiah Indoneżjan

15 969,18

MYR

Ringgit Malażjan

4,7959

PHP

Peso Filippin

59,252

RUB

Rouble Russu

69,1283

THB

Baht Tajlandiż

38,236

BRL

Real Brażiljan

3,8907

MXN

Peso Messikan

22,5424

INR

Rupi Indjan

75,6170


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/9


Aġġornament annwali tal-2017 tar-remunerazzjoni u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikati għalihom

(2017/C 429/06)

1.1.

It-tabella tal-ammonti tas-salarji bażiċi ta’ kull xahar għal kull grad u skala fil-gruppi ta’ funzjoni AD u AST kif imsemmi fl-Artikolu 66 tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

1.7.2017

SKALA

GRAD

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Tabella tal-ammonti tas-salarji bażiċi ta’ kull xahar għal kull grad u skala fil-gruppi ta’ funzjoni AST/SC imsemmija fl-Artikolu 66 tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

1.7.2017

SKALA

GRAD

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Tabella tal-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikabbli għar-remunerazzjoni u għall-pensjonijiet tal-uffiċjali u tal-aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea msemmija fl-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal li fiha:

Koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali u tal-aġenti oħra msemmija fl-Artikolu 64 tar-Regolamenti tal-Persunal (indikati fil-kolonna 2 tat-tabella li ġejja);

Koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2018 skont l-Artikolu 17(3) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, għat-trasferimenti li jsiru mill-uffiċjali u mill-aġenti (indikati fil-kolonna 3 tat-tabella li ġejja);

Koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 għall-pensjonijiet skont l-Artikolu 20(1) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal (indikati fil-kolonna 4 tat-tabella li ġejja);

1

2

3

4

Pajjiż/Post

Remunerazzjoni

Trasferiment

Pensjoni

1.7.2017

1.1.2018

1.7.2017

Il-Bulgarija

53,4

51,7

 

Ir-Repubblika Ċeka

78,3

71,9

 

Id-Danimarka

133,9

136,2

136,2

Il-Ġermanja

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

Münich

107,5

 

 

L-Estonja

80,3

82,4

 

L-Irlanda

119,8

124,0

124,0

Il-Ġreċja

79,9

79,6

 

Spanja

88,7

89,4

 

Franza

114,8

108,6

108,6

Il-Kroazja

74,9

67,5

 

L-Italja

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Ċipru

74,4

79,4

 

Il-Latvja

74,9

69,8

 

Il-Litwanja

74,3

68,3

 

L-Ungerija

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

In-Netherlands

108,3

109,6

109,6

L-Awstrija

106,3

108,7

108,7

Il-Polonja

70,6

60,7

 

Il-Portugall

82,4

82,9

 

Ir-Rumanija

63,9

56,6

 

Is-Slovenja

81,5

78,7

 

Is-Slovakkja

77,3

69,0

 

Il-Finlandja

119,9

120,6

120,6

L-Iżvezja

127,9

119,0

119,0

Ir-Renju Unit

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1.

L-ammont tal-benefiċċju għal-liv tal-ġenituri msemmi fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 42a tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 — EUR 986,72.

4.2.

L-ammont tal-benefiċċju għal-liv tal-ġenituri msemmi fit-tielet paragrafu tal-Artikolu 42a tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 — EUR 1 315,62.

5.1.

L-ammont bażiku għall-benefiċċju għall-unità domestika msemmi fl-Artikolu 1(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 — EUR 184,55.

5.2.

L-ammont tal-benefiċċju għat-tfal dipendenti msemmi fl-Artikolu 2(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 — EUR 403,25.

5.3.

L-ammont tal-benefiċċju għall-edukazzjoni msemmi fl-Artikolu 3(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 — EUR 273,60.

5.4.

L-ammont tal-benefiċċju għall-edukazzjoni msemmi fl-Artikolu 3(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 — EUR 98,51.

5.5.

L-ammont minimu tal-benefiċċju għall-espatrijazzjoni msemmi fl-Artikolu 69 tar-Regolamenti tal-Persunal u fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 4(1) tal-Anness VII tiegħu, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 — EUR 546,95.

5.6.

L-ammont tal-benefiċċju għall-espatrijazzjoni msemmi fl-Artikolu 134 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 — EUR 393,20.

6.1.

L-ammont tal-benefiċċju kilometriku msemmi fl-Artikolu 7(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

EUR 0 għal kull kilometru minn

0 sa 200 km

EUR 0,2034 għal kull kilometru minn

201 sa 1 000 km

EUR 0,3391 għal kull kilometru minn

1 001 sa 2 000 km

EUR 0,2034 għal kull kilometru minn

2 001 sa 3 000 km

EUR 0,0677 għal kull kilometru minn

3 001 sa 4 000 km

EUR 0,0327 għal kull kilometru minn

4 001 sa 10 000 km

EUR 0 għal kull kilometru aktar minn

10 000 km.

6.2.

L-ammont tas-suppliment b’rata fissa tal-benefiċċju kilometriku msemmi fl-Artikolu 7(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

EUR 101,71 jekk id-distanza ġeografika bejn il-postijiet imsemmija fil-paragrafu 1 tkun ta’ bejn 600 km u 1 200 km,

EUR 203,42 jekk id-distanza ġeografika bejn il-postijiet imsemmija fil-paragrafu 1 tkun aktar minn 1 200 km

7.1.

L-ammont tal-benefiċċju kilometriku msemmi fl-Artikolu 8(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2018:

EUR 0 għal kull kilometru minn

0 sa 200 km

EUR 0,4102 għal kull kilometru minn

201 sa 1 000 km

EUR 0,6836 għal kull kilometru minn

1 001 sa 2 000 km

EUR 0,4102 għal kull kilometru minn

2 001 sa 3 000 km

EUR 0,1366 għal kull kilometru minn

3 001 sa 4 000 km

EUR 0,0660 għal kull kilometru minn

4 001 sa 10 000 km

EUR 0 għal kull kilometru aktar minn

10 000 km.

7.2.

L-ammont tas-suppliment b’rata fissa tal-benefiċċju kilometriku msemmi fl-Artikolu 8(2) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2018:

EUR 205,06 jekk id-distanza ġeografika bejn il-post tax-xogħol u l-post tal-oriġini tkun bejn 600 km u 1 200 km,

EUR 410,10 jekk id-distanza ġeografika bejn il-post tax-xogħol u l-post tal-oriġini tkun aktar minn 1 200 km

8.

L-ammont tal-benefiċċju tas-sussistenza ta’ kuljum imsemmi fl-Artikolu 10(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

EUR 42,39 għal uffiċjal li għandu dritt għall-benefiċċju tal-unità domestika;

EUR 34,18 għal uffiċjal li ma għandux dritt għall-benefiċċju tal-unità domestika.

9.

L-ammont tal-limitu inferjuri għall-benefiċċju tal-insedjament imsemmi fl-Artikolu 24(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

EUR 1 206,69 għal aġent li għandu dritt tal-benefiċċju tal-unità domestika;

EUR 717,49 għal aġent li mhuwiex intitolat għall-benefiċċju tal-unità domestika.

10.1.

L-ammont tal-limiti inferjuri u superjuri tal-benefiċċju tal-qgħad imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 28a(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

EUR 1 447,18 (limitu inferjuri);

EUR 2 894,36 (limitu superjuri).

10.2.

L-ammont tal-benefiċċju standard imsemmi fl-Artikolu 28a(7) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017 — EUR 1 315,62.

11.

It-tabella li fiha l-ammonti tal-iskala tas-salarji bażiċi previsti fl-Artikolu 93 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

GRUPP TA’ FUNZJONIJIET

1.7.2017

SKALA

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

L-ammont tal-limitu inferjuri għall-benefiċċju tal-insedjament imsemmi fl-Artikolu 94 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

EUR 907,64 għal aġent li għandu dritt tal-benefiċċju tal-unità domestika;

EUR 538,12 għal aġent li mhuwiex intitolat għall-benefiċċju tal-unità domestika.

13.1.

L-ammont tal-limiti inferjuri u superjuri tal-benefiċċju tal-qgħad imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 96(3) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

EUR 1 085,38 (limitu inferjuri);

EUR 2 170,75 (limitu superjuri).

13.2.

L-ammont tal-benefiċċju standard imsemmi fl-Artikolu 96(7) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra għandu jkun ta’ EUR 986,72.

13.3.

L-ammont tal-limiti inferjuri u superjuri tal-benefiċċju tal-qgħad imsemmi fl-Artikolu 136 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

EUR 954,90 (limitu inferjuri);

EUR 2 246,82 (limitu superjuri).

14.

L-ammont tal-benefiċċji għal xogħol bix-xift stabbilit fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 1(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76 (1):

EUR 413,61;

EUR 624,28;

EUR 682,57;

EUR 930,56.

15.

Il-koeffiċjent, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017, għall-ammonti msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 (2) — 5,9705.

16.

It-tabella tal-ammonti previsti fl-Artikolu 8(2) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

1.7.2017

SKALA

GRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

L-ammont, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017, tal-benefiċċju fiss msemmi fl-Artikolu 4a l-antik tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, fis-seħħ qabel l-1 ta’ Mejju 2004, li jintuża għall-applikazzjoni tal-Artikolu 18(1) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal:

EUR 142,68 fix-xahar għall-uffiċjali fil-Grad C4 jew C5;

EUR 218,77 fix-xahar għall-uffiċjali fil-Grad C1, C2 jew C3.

18.

It-tabella li fiha l-ammonti tal-iskala tas-salarji bażiċi previsti fl-Artikolu 133 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra, applikabbli mill-1 ta’ Lulju 2017:

Grad

1

2

3

4

5

6

7

Paga bażika full-time

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Grad

8

9

10

11

12

13

14

Paga bażika full-time

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Grad

15

16

17

18

19

 

 

Paga bażika full-time

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEFA, KEE, Euratom) Nru 300/76 tad-9 ta’ Frar 1976 li jistabbilixxi l-kategoriji ta’ uffiċjali intitolati għal allowances għal xogħol bix-xift, u r-rati u l-kondizzjonijiet tagħhom (ĠU L 38, 13.2.1976, p. 1). Ir-Regolament kif supplimentat bir-Regolament (Euratom, KEFA, KEE) Nru 1307/87 (ĠU L 124, 13.5.1987, p. 6).

(2)  Ir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 tal-Kunsill tad-29 ta’ Frar, 1968, li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċedura għall-applikazzjoni tat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 8).


14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/15


Aġġornament interim tal-pondrazzjonijiet applikabbli għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali, tal-persunal temporanju u tal-persunal kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea li jservu f’pajjiżi terzi (1)

(2017/C 429/07)

FRAR 2017

POST TAL-IMPJIEG

Parità ekonomika

Frar 2017

Rata tal-kambju

Frar 2017 (*1)

Ponderazzjoni

Frar 2017 (*2)

Is-Sierra Leone

8 809

7 763,60

113,5

Il-Mozambique

42,38

74,6000

56,8

Il-Malawi

451,7

780,761

57,9

Il-Botswana

7,855

11,2233

70,0

Iċ-Ċilì

536,2

691,992

77,5

Il-Liberja

1,663

1,06300

156,4

Il-Madagascar

3 318

3 447,30

96,2

Il-Comoros

377,1

491,968

76,7

Is-Sudan

14,55

7,33906

198,3

Il-Barbados

2,823

2,13739

132,1

L-Arġentina

11,57

16,9602

68,2

In-Niġerja

253,6

327,906

77,3

L-Ażerbajġan

1,267

2,02693

62,5

Il-Belarussja

1,382

2,06760

66,8


MARZU 2017

Post tal-impjieg

Parità ekonomika

Marzu 2017

Rata tal-kambju

Marzu 2017 (*3)

Ponderazzjoni

Marzu 2017 (*4)

L-Eġittu

8,592

16,6943

51,5

It-Tanzanija

1 558

2 361,48

66,0

Is-Samoa

2,458

2,66957

92,1

In-Nikaragwa

20,78

31,2919

66,4

Ir-Russja

63,69

61,1026

104,2

L-Ekwador

0,9727

1,05870

91,9

Il-Malasja

3,182

4,69900

67,7

Il-Georgia

1,649

2,74340

60,1

L-Użbekistan

3 073

3 604,19

85,3


APRIL 2017

POST TAL-IMPJIEG

Parità ekonomika

April 2017

Rata tal-kambju

April 2017 (*5)

Ponderazzjoni

April 2017 (*6)

Ir-Rwanda

758,9

897,381

84,6

Il-Mozambique

44,96

72,4000

62,1

Il-Lesoto

9,373

13,8165

67,8

Il-Ghana

3,802

4,72630

80,4

L-Angola

323,2

185,388

174,3

Il-Belarussja

1,453

2,03510

71,4

It-Taġikistan

5,049

8,75463

57,7

L-Ukrajna

18,74

29,1548

64,3


MEJJU 2017

Post tal-impjieg

Parità ekonomika

Mejju 2017

Rata tal-kambju

Mejju 2017 (*7)

Ponderazzjoni

Mejju 2017 (*8)

Il-Brażil

3,577

3,43870

104,0

Il-Botswana

8,272

11,1857

74,0

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

2,393

1,08810

219,9

Trinidad u Tobago

6,566

7,42100

88,5

It-Turkija

2,626

3,8797

67,7

L-Arġentina

12,25

16,7459

73,2

Is-Suriname

5,052

8,21189

61,5

L-Eritrea

20,56

16,6066

123,8


ĠUNJU 2017

Post tal-impjieg

Parità ekonomika

Ġunju 2017

Rata tal-kambju

Ġunju 2017 (*9)

Ponderazzjoni

Ġunju 2017 (*10)

It-Tanzanija

1 658

2 492,38

66,5

Il-Mozambique

47,65

66,8000

71,3

Il-Guyana

179,3

232,260

77,2

Is-Samoa

2,314

2,85135

81,2

Iċ-Ċilì

579,2

748,870

77,3

Il-Comoros

398,4

491,968

81,0

In-Nikaragwa

21,82

33,4325

65,3

Il-Bolivja

6,728

7,72054

87,1

Il-Haiti

63,64

70,6186

90,1

Iż-Żambja

8,441

10,3911

81,2

Il-Honduras

21,04

26,2302

80,2

Ir-Russja

68,41

63,2618

108,1

L-Ekwador

0,9127

1,11730

81,7

Il-Gwatemala

7,606

8,21386

92,6

In-Niġerja

267,4

341,188

78,4

Il-Belarussja

1,536

2,08680

73,6

Il-Moldova

13,45

20,4829

65,7

Il-Każakistan

246,8

349,390

70,6

Il-Myanmar

1 021

1 497,18

68,2


(1)  Ir-Rapport tal-Eurostat tat-22 ta’ Settembru 2017 dwar l-aġġornament interim tal-ponderazzjonijiet (koeffiċjenti ta’ korrezzjoni) applikabbli għar-remunerazzjoni tal-uffiċjali, persunal temporanju u persunal kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea li jservu f’Delegazzjonijiet barra mill-UE skont l-Artikolu 64 u l-Anness X u l-Anness XI tar-Regolamenti tal-Persunal applikabbli għall-uffiċjali u aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea (Ares(2017)4629878).

Aktar informazzjoni dwar il-metodoloġija hija disponibbli fuq is-sit web tal-Eurostat (“Bażi tad-Dejta tal-Istatistika” > “Ekonomija u finanzi” > “Prezzijiet” > “Koeffiċjenti ta’ korrezzjoni”)

(*1)  EUR 1 = x unitajiet tal-munita domestika, minbarra l-USD għal: Kuba, El Salvador, l-Ekwador, il-Liberja, il-Panama, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, Timor Leste u ż-Żimbabwe.

(*2)  Brussell u l-Lussemburgu = 100.

(*3)  EUR 1 = x unitajiet tal-munita domestika, minbarra l-USD għal: Kuba, El Salvador, l-Ekwador, il-Liberja, il-Panama, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, Timor Leste u ż-Żimbabwe.

(*4)  Brussell u l-Lussemburgu = 100.

(*5)  EUR 1 = x unitajiet tal-munita domestika, minbarra l-USD għal: Kuba, El Salvador, l-Ekwador, il-Liberja, il-Panama, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, Timor Leste u ż-Żimbabwe.

(*6)  Brussell u l-Lussemburgu = 100.

(*7)  EUR 1 = x unitajiet tal-munita domestika, minbarra l-USD għal: Kuba, El Salvador, l-Ekwador, il-Liberja, il-Panama, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, Timor Leste u ż-Żimbabwe.

(*8)  Brussell u l-Lussemburgu = 100.

(*9)  EUR 1 = x unitajiet tal-munita domestika, minbarra l-USD għal: Kuba, El Salvador, l-Ekwador, il-Liberja, il-Panama, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, Timor Leste u ż-Żimbabwe.

(*10)  Brussell u l-Lussemburgu = 100.


14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/18


Aġġornament annwali tal-ponderazzjonijiet applikabbli għar-rimunerazzjoni tal-uffiċjali, tal-persunal temporanju u tal-persunal kuntrattwali tal-Unjoni Ewropea li jservu f’pajjiżi terzi (1)

(2017/C 429/08)

Post tal-impjieg

Parità ekonomika

Lulju 2017

Rata tal-kambju

Lulju 2017 (*1)

Ponderazzjoni

Lulju 2017 (*2)

L-Afganistan (*3)

 

 

 

L-Albanija

78,83

131,980

59,7

L-Alġerija

88,26

121,428

72,7

L-Angola

343,5

185,393

185,3

L-Arġentina

12,64

18,6260

67,9

L-Armenja

423,5

537,050

78,9

L-Awstralja

1,569

1,48680

105,5

L-Ażerbajġan

1,328

1,94272

68,4

Il-Bangladesh

78,39

91,9774

85,2

Il-Barbados

2,839

2,29483

123,7

Il-Belarussja

1,581

2,20000

73,5

Il-Beliże

1,859

2,28123

81,5

Il-Benin

654,2

655,957

99,7

Il-Bolivja

6,628

7,88638

84,0

Il-Bożnija-Ħerzegovina (Banja Luka) (*3)

 

 

 

Il-Bożnija-Ħerzegovina (Sarajevo)

1,277

1,95583

65,3

Il-Botswana

8,579

11,4155

75,2

Il-Brażil

3,465

3,74760

92,5

Il-Burkina Faso

612,8

655,957

93,4

Il-Burundi

1 634

1 933,63

84,5

Il-Kambodja

3 630

4 595,50

79,0

Il-Kamerun

545,0

655,957

83,1

Il-Kanada

1,406

1,48670

94,6

Cape Verde

75,48

110,265

68,5

Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana

758,8

655,957

115,7

Iċ-Chad

623,0

655,957

95,0

Iċ-Ċilì

592,5

755,221

78,5

Iċ-Ċina

6,891

7,74120

89,0

Il-Kolombja

2 281

3 436,09

66,4

Il-Comoros

401,7

491,968

81,7

Il-Kongo (Brazzaville)

718,9

655,957

109,6

Il-Kosta Rika

485,8

651,739

74,5

Kuba (*1)

0,8909

1,14130

78,1

Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (Kinshasa) (*1)

2,503

1,14130

219,3

Il-Djibouti

177,2

202,833

87,4

Ir-Repubblika Dominicana

34,28

53,0356

64,6

L-Ekwador (*1)

0,8918

1,14130

78,1

L-Eġittu

9,055

20,4985

44,2

El Salvador (*1)

0,8345

1,14130

73,1

L-Eritrea

19,94

17,0656

116,8

L-Etjopja

19,11

26,0498

73,4

Fiġi

1,846

2,30840

80,0

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

30,54

61,6950

49,5

Il-Gabon

722,3

655,957

110,1

Il-Gambja

36,68

52,7800

69,5

Il-Georgia

1,650

2,6921

61,3

Il-Ghana

3,840

4,91735

78,1

Il-Gwatemala

7,493

8,37077

89,5

Il-Guinea (Conakry)

7 875

10 066,2

78,2

Il-Guinea-Bissau

564,7

655,957

86,1

Il-Guyana

181,1

231,555

78,2

Il-Haiti

64,12

71,8662

89,2

Il-Honduras

20,70

26,7556

77,4

Ħong Kong

10,63

8,91070

119,3

L-Iżlanda

183,8

118,200

155,5

l-Indja

57,97

73,7130

78,6

L-Indoneżja (Banda Aceh) (*3)

 

 

 

L-Indoneżja (Jakarta)

11 587

15 217,0

76,1

l-Iran (*3)

 

 

 

L-Iraq (*3)

 

 

 

L-Iżrael

4,592

3,98940

115,1

Il-Kosta tal-Avorju

626,0

655,957

95,4

Il-Ġamajka

122,1

141,111

86,5

Il-Ġappun

130,8

128,590

101,7

Il-Ġordan

0,8352

0,80918

103,2

Il-Każakistan

248,6

362,800

68,5

Il-Kenja

105,2

115,883

90,8

Il-Kosovo

0,7141

1,00000

71,4

Il-Kirgiżistan

58,30

78,5785

74,2

Il-Laos

9 206

9 222,00

99,8

Il-Libanu

1 698

1 720,51

98,7

Il-Lesoto

9,994

14,8261

67,4

Il-Liberja (*1)

1,669

1,14130

146,2

Il-Libja (*3)

 

 

 

Il-Madagascar

3 191

3 432,07

93,0

Il-Malawi

474,6

812,058

58,4

Il-Malasja

3,191

4,90020

65,1

Il-Mali

645,2

655,957

98,4

Il-Mauritania

287,4

404,790

71,0

Il-Mauritius

29,23

39,4089

74,2

Il-Messiku

12,02

20,4700

58,7

Il-Moldova

13,57

20,5681

66,0

Il-Montenegro

0,6258

1,00000

62,6

Il-Marokk

7,806

10,964

71,2

Il-Mozambique

49,05

67,5000

72,7

Il-Myanmar

1 027

1 552,17

66,2

In-Namibja

10,05

14,8261

67,8

In-Nepal

114,6

116,035

98,8

New Caledonia

129,0

119,332

108,1

New Zealand

1,649

1,56510

105,4

In-Nikaragwa

22,23

34,2879

64,8

In-Niġer

556,3

655,957

84,8

In-Niġerja

271,4

347,545

78,1

In-Norveġja

12,20

9,57000

127,5

Il-Pakistan

72,44

119,624

60,6

Il-Panama (*1)

0,8561

1,14130

75,0

Il-Papua New Guinea

3,465

3,62893

95,5

Il-Paragwaj

4 165

6 347,35

65,6

Il-Perù

3,295

3,71550

88,7

Il-Filippini

44,01

57,7060

76,3

Ir-Russja

70,05

67,3005

104,1

Ir-Rwanda

763,2

941,859

81,0

Is-Samoa

2,273

2,87062

79,2

L-Arabja Sawdija

3,551

4,27988

83,0

Is-Senegal

662,6

655,957

101,0

Is-Serbja

65,12

121,320

53,7

Is-Sierra Leone

8 466

8 375,31

101,1

Singapor

1,954

1,57510

124,1

Il-Gżejjer Solomon

10,12

8,92691

113,4

Is-Somalja (*3)

 

 

 

L-Afrika t’Isfel

9,235

14,8261

62,3

Il-Korea t’Isfel

1 192

1 304,08

91,4

Is-Sudan t’Isfel (*3)

 

 

 

Is-Sri Lanka

136,4

173,780

78,5

Is-Sudan

15,48

18,6475

83,0

Is-Suriname

5,182

8,56831

60,5

Is-Swaziland

10,66

14,8261

71,9

L-Iżvizzera (Bern)

1,397

1,09350

127,8

L-Isvizzera (Ġinevra)

1,397

1,09350

127,8

Is-Sirja (*3)

 

 

 

It-Tajwan

29,89

34,5611

86,5

It-Taġikistan

5,181

10,0562

51,5

It-Tanzanija

1 694

2 492,60

68,0

It-Tajlandja

30,36

38,7870

78,3

Timor Leste (*1)

1,016

1,14130

89,0

It-Togo

522,7

655,957

79,7

Trinidad u Tobago

6,392

7,71960

82,8

It-Tuneżija

1,878

2,76920

67,8

It-Turkija

2,656

4,01430

66,2

It-Turkmenistan

2,741

3,99455

68,6

L-Uganda

2 776

4 021,51

69,0

L-Ukrajna

20,17

29,7652

67,8

L-Emirati Għarab Magħquda

3,913

4,17370

93,8

L-Istati Uniti (New York)

1,186

1,14130

103,9

L-Istati Uniti (Washington)

1,044

1,14130

91,5

L-Urugwaj

31,74

32,3399

98,1

L-Użbekistan

3 146

4 517,90

69,6

Vanuatu

136,3

124,930

109,1

Il-Veneżwela (*3)

 

 

 

Il-Vjetnam

15 260

25 953,2

58,8

Ix-Xatt tal-Punent — l-Istrixxa ta’ Gaża (*3)

 

 

 

Il-Jemen (*3)

 

 

 

Iż-Żambja

8,338

10,4537

79,8

Iż-Żimbabwe (*1)

1,035

1,14130

90,7


(1)  Ir-rapport tal-Eurostat tal-20 ta’ Ottubru 2017 dwar l-aġġornament annwali tal-2017 tar-remunerazzjoni u tal-pensjonijiet tal-uffiċjali tal-UE skont l-Artikoli 64 u 65 u l-Annessi XI mar-Regolamenti tal-Persunal applikabbli għall-uffiċjali u għall-aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea, li jaġġusta b’effett mill-1 ta’ Lulju 2017 ir-remunerazzjoni tal-persunal attiv u l-pensjonijiet tal-persunal irtirat, u li jaġġorna b’effett mill-1 ta’ Lulju 2017, il-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni applikati għar-remunerazzjoni tal-membri tal-persunal attivi li jservu f’postijiet tax-xogħol ġewwa jew barra l-UE, għall-pensjonijiet tal-membri tal-persunal irtirat skont il-pajjiż ta’ residenza tagħhom, u għat-trasferimenti tal-pensjonijiet.

Aktar informazzjoni dwar il-metodoloġija hija disponibbli fis-sit web tal-Eurostat (“Bażi tad-Dejta tal-Istatistika” > “Ekonomija u finanzi” > “Prezzijiet” > “Koeffiċjenti ta’ korrezzjoni”)

(*1)  1 EUR = x unitajiet tal-munita domestika (l-USD għal Kuba, l-El Salvador, l-Ekwador, il-Liberja, il-Panama, ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, Timor Leste u ż-Żimbabwe).

(*2)  Brussell u l-Lussemburgu = 100 %.

(*3)  Mhux disponibbli minħabba instabbiltà lokali jew data mhux affidabbli.


Il-Qorti tal-Awdituri

14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/24


Rapport Speċjali Nru 21/2017

“Ekoloġizzazzjoni: skema aktar kumplessa ta’ appoġġ għall-introjtu, li għadha mhijiex ambjentalment effettiva”

(2017/C 429/09)

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri b’dan tinfurmak li r-Rapport Speċjali Nru 21/2017 “Ekoloġizzazzjoni: skema aktar kumplessa ta’ appoġġ għall-introjtu, li għadha mhijiex ambjentalment effettiva” għadu kif ġie ppubblikat.

Ir-rapport jista’ jiġi kkonsultat jew imniżżel mis-sit web tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri: http://eca.europa.eu


INFORMAZZJONI DWAR IŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/25


Festi pubbliċi fl-2018: Stati taż-ŻEE-EFTA u l-istituzzjonijiet taż-ŻEE

(2017/C 429/10)

 

L-Iżlanda

Il-Liechtenstein

In-Norveġja

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA

Il-Qorti tal-EFTA

It-Tnejn, l-1 ta’ Jannar

X

X

X

X

X

It-Tlieta, it-2 ta’ Jannar

 

X

 

X

X

Il-Ġimgħa, it-2 ta’ Frar

 

X

 

 

 

It-Tnejn, it-12 ta’ Frar

 

 

 

 

X

It-Tlieta, it-13 ta’ Frar

 

X

 

 

 

It-Tnejn, id-19 ta’ Marzu

 

X

 

 

 

Il-Ħamis, id-29 ta’ Marzu

X

 

X

X

X

Il-Ġimgħa, it-30 ta’ Marzu

X

X

X

X

X

It-Tnejn, it-2 ta’ April

X

X

X

X

X

Il-Ħamis, id-19 ta’ April

X

 

 

 

 

It-Tnejn, it-30 ta’ April

 

 

 

 

X

It-Tlieta, l-1 ta’ Mejju

X

X

X

X

X

Il-Ħamis, l-10 ta’ Mejju

X

X

X

X

X

Il-Ġimgħa, il-11 ta’ Mejju,

 

 

 

X

X

Il-Ħamis, is-17 ta’ Mejju

 

 

X

 

 

It-Tnejn, il-21 ta’ Mejju

X

X

X

X

X

Il-Ħamis, il-31 ta’ Mejju

 

X

 

 

 

It-Tnejn, is-6 ta’ Awwissu

X

 

 

 

 

L-Erbgħa, il-15 ta’ Awwissu

 

X

 

X

X

It-Tnejn, it-3 ta’ Settembru

 

 

 

 

X

Il-Ħamis, l-1 ta’ Novembru

 

X

 

X

X

Il-Ġimgħa, it-2 ta’ Novembru

 

 

 

X

X

It-Tnejn, l-24 ta’ Diċembru

X

X

 

X

X

It-Tlieta, il-25 ta’ Diċembru

X

X

X

X

X

L-Erbgħa, is-26 ta’ Diċembru

X

X

X

X

X

Il-Ħamis, is-27 ta’ Diċembru

 

 

 

X

X

Il-Ġimgħa, it-28 ta’ Diċembru

 

 

 

X

X

It-Tnejn, il-31 ta’ Diċembru

X

X

 

X

X

Il-festi pubbliċi li jinzertaw nhar ta’ Sibt u nhar ta’ Ħadd mhumiex elenkati.


14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/27


Għajnuna mill-istat — Deċiżjoni biex ma jitqajmux oġġezzjonijiet

(2017/C 429/11)

L-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA ma tqajjem l-ebda oġġezzjoni għall-miżura li ġejja dwar l-għajnuna mill-Istat:

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

:

fl-14 ta’ Settembru 2017.

Każ Nru

:

81018

Deċiżjoni Nru

:

156/17/COL

Stat tal-EFTA

:

In-Norveġja

Titolu

:

Emenda għall-iskema tar-rifużjoni fiskali għall-impjegar ta’ baħħara 2016–2026

Bażi legali

:

Ir-Regolament tas-26 ta’ Frar 2016 Nru 204 dwar ir-refużjonijiet għall-impjegar ta’ baħħara Taqsima 13a

Tip ta’ miżura

:

Skema

Għan

:

Trasport marittimu

Forma tal-għajnuna

:

Rifużjoni tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali

Baġit

:

Żieda annwali ta’ NOK 80 miljun

Durata

:

Għaxar (10) snin mill-1 ta’ Marzu 2016 sat-28 ta’ Frar 2026

Setturi ekonomiċi

:

Trasport marittimu

Isem u indirizz tal-awtorità awtorizzanti

:

Norwegian Competition Authority

P.O.Box 2222

NO-5509 Haugesund

NORWAY

Aktar informazzjoni

:

It-test awtentiku tad-deċiżjoni, li minnu tneħħiet l-informazzjoni kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit web tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)

14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/28


AVVIŻ TA’ KOMPETIZZJONI ĠENERALI

(2017/C 429/12)

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) qed jorganizza l-kompetizzjoni ġenerali li ġejja:

 

EPSO/AST/144/17 — ASSISTENTI LINGWISTIĊI (AST 1) għal-lingwi li ġejjin:

 

il-Bulgaru (BG), il-Ġermaniż (DE), l-Ingliż (EN), il-Franċiż (FR), ir-Rumen (RO) u l-Iżvediż (SV)

L-avviż tal-kompetizzjoni huwa ppubblikat f’24 lingwa f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 429 A tal-14 ta’ Diċembru 2017.

Tista’ ssib aktar informazzjoni fuq is-sit web tal-EPSO: https://epso.europa.eu/


PROĊEDURI TAL-QORTI

Qorti tal-EFTA

14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/29


Talba għal Opinjoni Konsultattiva mill-Qorti tal-EFTA magħmula minn Héraðsdómur Reykjavíkur, iddatata t-30 ta’ Ġunju 2017 fil-kawża ta’ Fjarskipti hf. vs Síminn hf.

(Kawża E-6/17)

(2017/C 429/13)

Permezz ta’ ittra ddatata t-30 ta’ Ġunju 2017, saret talba lill-Qorti tal-EFTA minn Héraðsdómur Reykjavíkur (il-Qorti Distrettwali ta’ Reykjavik) li waslet għand ir-Reġistru tal-Qorti fid-19 ta’ Lulju 2017, għal Opinjoni Konsultattiva fil-kawża ta’ Fjarskipti hf. vs Síminn hf. dwar il-mistoqsijiet li ġejjin:

1.

Il-fatt li persuna fiżika jew ġuridika fi Stat tal-EFTA tkun tista’ tinvoka l-Artikolu 54 tal-Ftehim quddiem qorti nazzjonali sabiex titlob kumpens għal ksur tal-projbizzjonijiet ta’ din id-dispożizzjoni, jikkostitwixxi parti mill-implimentazzjoni effettiva tal-Ftehim taż-ŻEE?

2.

Meta jkun qed jiġi vvalutat jekk humiex issodisfati l-kundizzjonijiet ta’ talba għal kumpens fid-dawl ta’ ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni, huwa sinifikanti jekk l-awtoritajiet kompetenti jkunux taw deċiżjoni finali dwar ksur tal-Artikolu 54 taż-ŻEE?

3.

Huwa meqjus bħala każ ta’ kompressjoni tal-marġni illegali bi ksur tal-Artikolu 54 taż-ŻEE, meta impriża f’pożizzjoni dominanti fis-suq tal-operaturi tapplika rati ta’ terminazzjoni lill-kompetituri tagħha b’tali mod li t-taqsima tal-konsumaturi tal-impriża dominanti stess ma tkunx tista’ tagħmel qligħ mill-bejgħ ta’ telefonati fis-sistema tagħha kieku kellha ġġorr l-ispiża tal-bejgħ tagħhom taħt l-istess ċirkostanzi, meta l-impriża dominanti nnifisha hija wkoll obbligata li tixtri terminazzjoni minn dawn l-istess kompetituri bi prezz ogħla minn dak li bih tbiegħ it-terminazzjoni lill-kompetituri tagħha?

4.

Il-fatt li impriża tkun f’pożizzjoni dominanti fis-suq tal-operaturi rilevanti huwa biżżejjed biex din tkun ħatja ta’ applikazzjoni ta’ kompressjoni tal-marġni illegali bi ksur tal-Artikolu 54 taż-ŻEE, jew jeħtieġ li l-impriża tkun ukoll f’pożizzjoni dominanti fis-suq tal-konsumaturi rilevanti?


PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

14.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 429/30


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Il-Każ M.8710 — JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 429/14)

1.

Fil-5 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1).

Dan l-avviż jikkonċerna l-impriżi li ġejjin:

JD Sports Fashion PLc (JD), (l-Ingilterra u Wales), ikkontrollata mill-Pentland Group, kumpanija privata Brittanika;

Sonae MC- Modelo e Continente, SGPS, SA (Sonae MC) (il-Portugall) indirettament ikkontrollata minn Efanor Investimentos SGPS, SA;

Balaiko Firaja Invest, S. L (Balaiko) (Spanja), proprjetà kollha kemm hi tal-familja Serraga;

JD Sprinter Holdings 2010, SL (JDSH) (Spanja), ikkontrollata minn JD u Balaiko;

SDSR- Sports Division SR, SA (Sport Zone) (il-Portugall) li tappartjeni għall-grupp Sonae MC.

JD, Sonae MC u Balaiko takkwista/jakkwistaw fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) u 3(4) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll ta’ JDSH u Sport Zone kollha kemm huma.

Il-konċentrazzjoni hija mwettqa permezz ta’ xiri ta’ ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

—   JD: bejgħ bl-imnut ta’ lbies u żraben sportivi; It-tħaddim ta’ ċentri tal-fitness fir-Renju Unit. JD hija kkontrollata mill-Pentland Group, li huwa attiv fil-fornitura bl-ingrossa ta’ prodotti tad-ditta li jintużaw barra lill-bejjiegħa bl-imnut li jbigħu barra.

—   Sonae MC: kummerċ bl-imnut u bl-ingrossa ta’ prodotti tal-ikel u prodotti mhux tal-ikel u l-ġestjoni ta’ assi ta’ proprjetà immobbli.

—   Balaiko: kumpanija veikolu ta’ investiment.

—   JDSH: Kummerċ bl-imnut ta’ prodotti sportivi fil-Portugall u Spanja bl-isem tad-ditti JD, “size?” u Sprinter.

—   SPZ: il-kummerċ bl-imnut ta’ prodotti sportivi fil-Portugall u Spanja bl-isem tad-ditta Sport Zone.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista’ taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi persuni interessati biex jibagħtulha l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Jinħtieġ li r-referenza li ġejja dejjem tiġi speċifikata:

M.8710 — JD/SONAE MC/BALAIKO/JDSH/SPORT ZONE

Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks:

+32 22964301

Indirizz tal-posta:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).