ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 428

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
13 ta' Diċembru 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 428/01

Avviż tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Lulju 2017 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar sustanzi jew prodotti li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi kif elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi

1

2017/C 428/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8727 — CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus) ( 1 )

6

2017/C 428/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) ( 1 )

6

2017/C 428/04

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8615 — AXA/Unibail-Rodamco/Paunsdorf Center) ( 1 )

7

2017/C 428/05

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) ( 1 )

7

2017/C 428/06

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8711 — Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore) ( 1 )

8

2017/C 428/07

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8700 — Engie/Omnes Capital/Prédica Prévoyance/Target) ( 1 )

8

2017/C 428/08

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.8583 — Lufthansa Technik/Pepperl+Fuchs/JV) ( 1 )

9


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Parlament Ewropew
Il-Kunsill
Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 428/09

Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

10

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 428/10

Rata tal-kambju tal-euro

16

 

Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

2017/C 428/11

Deċiżjoni tal-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej tas-7 ta’ Awwissu 2017 li tirreġistra l-Partit tax-Xellug Ewropew

17

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2017/C 428/12

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

32

2017/C 428/13

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

32


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 428/14

Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.8718 — Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel) — Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata ( 1 )

33

2017/C 428/15

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Il-Każ M.8716 — Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata ( 1 )

35


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/1


AVVIŻ TAL-KUMMISSJONI

tat-13 ta’ Lulju 2017

dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar sustanzi jew prodotti li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi kif elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi

(2017/C 428/01)

WERREJ

1.

Introduzzjoni 1

2.

Lista tal-allerġeni (l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011) 2

3.

Modalitajiet għall-għoti ta’ informazzjoni dwar l-allerġeni għall-ikel ippakkjat bil-lest (b’mod partikolari l-Artikolu 21, li jinqara flimkien mal-Artikolu 18 tar-Regolament) 2

3.1.

F’każijiet meta l-ikel ikollu lista ta’ ingredjenti 2

3.2.

F’każ li ma jkunx hemm lista tal-ingredjenti 3

3.3.

Tikkettar tad-derivati mill-istess allerġen 3

3.4

Eżenzjoni 4

3.5

Repetizzjoni voluntarja 4

4.

Informazzjoni dwar l-allerġeni għall-ikel mhux ippakkjat bil-lest 5

5.

Aġġornament tal-Anness II 5

1.   Introduzzjoni

1.

Dan l-Avviż huwa maħsub biex jgħin lin-negozji u lill-awtoritajiet nazzjonali japplikaw ir-rekwiżiti l-ġodda tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) (“ir-Regolament”) dwar l-indikazzjoni tal-preżenza ta’ ċerti sustanzi jew prodotti li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi (il-punt c) tal-Artikolu 9(1) u l-Anness II tar-Regolament).

2.

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi jistabbilixxi rekwiżiti ġodda dwar it-tikkettar tal-allerġeni meta mqabbel ma’ dawk tad-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) li kien hemm qabel.

3.

B’mod partikolari, bil-leġiżlazzjoni l-ġdida jeħtieġ li l-konsumaturi jingħataw dejjem l-informazzjoni dwar il-preżenza ta’ allerġeni fl-ikel, inkluż fl-ikel mhux ippakkjat bil-lest (il-punt c) tal-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 44). Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri nazzjonali dwar kif tingħata l-informazzjoni dwar l-allerġeni fl-ikel mhux ippakkjat bil-lest. Fir-rigward tal-ikel mhux ippakkjat bil-lest, ir-Regolament jistabbilixxi l-modalitajiet li jiddefinixxu kif l-informazzjoni dwar l-allerġeni trid tiġi ppreżentata fuq l-ikel (l-Artikolu 21). Għalhekk, il-Linji Gwida eżistenti dwar it-tikkettar tal-allerġeni abbozzati skont ir-reġim tad-Direttiva 2000/13/KE jeħtieġ li jiġu aġġornati biex jirriflettu din il-bidla fil-liġi.

4.

Dan l-Avviż huwa mingħajr preġudizzju għall-interpretazzjoni li tista’ tagħti l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

2.   Lista tal-allerġeni (l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011)

5.

L-Annes II tar-Regolament jinkludi lista tas-sustanzi jew tal-prodotti tal-ikel li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi. Din il-lista ġiet stabbilita abbażi tal-opinjonijiet xjentifiċi adottati mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (l-EFSA) (3).

6.

Fil-kuntest tal-Anness II, jenħtieġ li jitqiesu dawn li ġejjin:

Il-lista taċ-“ċereali” fil-punt 1 tal-Anness II għandha titqies bħala eżawrjenti.

It-terminu “bajd” fil-punt 3 tal-Anness II jirreferi għall-bajd mit-tjur imrobbija fl-irziezet.

It-terminu “ħalib” fil-punt 7 tal-Anness II jirreferi għall-ħalib mill-glandola mammarja tal-annimali mrobbija fl-irziezet.

Il-lista tal-“ġewż” fil-punt 8 tal-Anness II għandha titqies bħala eżawrjenti.

L-Anness II mhux biss jelenka s-sustanzi u l-prodotti msemmija bħala tali fih, iżda anke l-prodotti tagħhom. F’każ li l-mikroorganiżmi kkultivati fuq substrat li huwa ingredjent tal-ikel inkluż fl-Anness II, jenħtieġ li dawk il-mikroorganiżmi ma jitqisux bħala prodotti derivati minn dawn is-substrati.

3.   Modalitajiet għall-għoti ta’ informazzjoni dwar l-allerġeni għall-ikel ippakkjat bil-lest (b’mod partikolari l-Artikolu 21, li jinqara flimkien mal-Artikolu 18 tar-Regolament)

7.

Skont il-punt a) tal-Artikolu 21(1):

“Mingħajr preġudizzju għar-regoli adottati taħt l-Artikolu 44(2), id-dettalji msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 9(1) għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(a)

dawn għandhom ikunu indikati fil-lista tal-ingredjenti f’konformità mar-regoli stabbiliti fl-Artikolu 18(1), b’referenza ċara għall-isem tas-sustanza jew tal-prodott kif elenkat fl-Anness II; (…)”

3.1.   F’każijiet meta l-ikel ikollu lista ta’ ingredjenti

8.

Fil-każ taċ-ċereali li fihom il-glutina elenkati fl-Anness II: l-ingredjenti li jiġu prodotti miċ-ċereali li fihom il-glutina jridu jiġu dikjarati b’isem li jagħmel referenza ċara għat-tip speċifiku ta’ ċereali, jiġifieri l-qamħ, is-segala, il-barli u l-ħafur.

Pereżempju: ħall magħmul mill-barli, qxur tal-ħafur.

9.

Meta jintuża l-“ispelt”, il-“khorasan” jew id-“durum”, jeħtieġ li ssir referenza ċara għat-tip speċifiku ta’ ċereali, jiġifieri l-“qamħ”. Il-kelma “qamħ” tista’ tkun akkumpanjata bil-kelma “durum”, “spelt” jew “khorasan”, miżjuda fuq bażi volontarja.

Pereżempju

:

qamħ jew qamħ (durum) jew qamħ durum,

qamħ jew qamħ (spelt) jew qamħ spelt.

10.

L-indikazzjoni ta’ tip speċifiku ta’ ċereali tista’ tkun akkumpanjata bil-kelma “glutina”, miżjuda fuq bażi volontarja.

Pereżempju: dqiq tal-qamħ (li fih il-glutina) jew dqiq tal-qamħ (glutina).

11.

Meta l-glutina tiżdied bħala tali, bħala ingredjent, irid jiġi indikat it-tip ta’ ċereali li ġejja minnu l-glutina.

Pereżempju

:

glutina (qamħ), glutina tal-qamħ jew glutina (mill-qamħ)

destrina (qamħ) jew (glutina tal-qamħ); destrina (li fiha l-qamħ) jew (li fiha l-glutina tal-qamħ).

12.

Jekk prodott li jkun fih mill-inqas wieħed miċ-ċereali msemmija fl-Anness II (pereżempju l-ħafur) jissodisfa r-rekwiżiti rilevanti tar-Regolament (UE) Nru 828/2014 (4), fuq il-prodott jista’ jkun hemm miktub il-frażi “mingħajr glutina” jew “b’livell baxx ħafna ta’ glutina”. Madankollu, iċ-ċereali msemmija fl-Anness II xorta waħda jridu jiġu indikati u enfasizzati fil-lista ta’ ingredjenti skont l-Artikoli 9 u 21 tar-Regolament.

13.

Fil-każ tal-ġewż, fil-lista ta’ ingredjenti jrid jiġi indikat it-tip speċifiku kif elenkat fil-punt 8 tal-Anness II, jiġifieri l-lewż, il-ġellewż, il-ġewż, il-cashews, il-ġewż pekan, il-ġewż tal-Brażil, il-pistaċċi, il-ġewż tal-makadamja jew il-ġewż ta’ Queensland. Jekk jintużaw l-ingredjenti jew l-għajnuniet għall-ipproċessar derivati mill-ġewż elenkati fl-Anness II, irid jiġi indikat l-ingredjent b’referenza ċara għall-isem speċifiku tal-ġewż.

Pereżempju: aromatizzanti (lewż).

14.

Skont il-punt b) tal-Artikolu 21(1) tar-Regolament:

“Mingħajr preġudizzju għar-regoli adottati taħt l-Artikolu 44(2), id-dettalji msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 9(1) għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:

(…)

(b)

l-isem tas-sustanza jew prodott kif elenkat fl-Anness II għandu jiġi enfasizzat permezz ta’ tipa li tiddistingwihom b’mod ċar mill-bqija tal-lista tal-ingredjenti, pereżempju permezz tat-tipa, l-istil jew il-kulur tal-isfond.”

15.

Il-punt b) tal-Artikolu 21(1) jagħti ċerta flessibbiltà fir-rigward tal-mezzi għall-iżgurar ta’ din l-enfasi, pereżempju permezz tat-tipa, tal-istil jew tal-kulur tal-isfond. L-operatur tan-negozju tal-ikel għandu jagħżel il-mod xieraq li bih jiddiferenzja l-allerġen ikkonċernat mill-bqija tal-lista ta’ ingredjenti. Madankollu, hemm bżonn ta’ xi kjarifiki dwar l-informazzjoni li trid tiġi enfasizzata.

16.

Meta isem l-ingredjent jikkonsisti minn diversi kliem separati (bħal “poudre de lait” u “latte in polvere”), tista’ tiġi enfasizzata biss il-kelma li tikkorrispondi għas-sustanza/għall-prodott elenkat fl-Anness II. Meta isem l-ingredjent jinkludi l-isem ta’ allerġen f’kelma waħda (bħall-kelma Ġermaniża “Milchpulver” għal “ħalib tat-trab”), tista’ tiġi enfasizzata biss il-parti tal-isem tal-ingredjent li tikkorrispondi għas-sustanza/għall-prodott elenkat fl-Anness II.

17.

Jekk ingredjent kompost ikun fih sustanzi li jikkawżaw allerġiji jew intolleranzi elenkati fl-Anness II, dawk is-sustanzi jridu jiġu enfasizzati fil-lista ta’ ingredjenti.

Pereżempju: fil-każ tal-mili tal-banana li fih isfar tal-bajd, frawli, zokkor, ilma, (…), il-kelma “bajd” trid tiġi enfasizzata. Fil-każ ta’ ħobża bil-majoneż magħmul mill-bajd, trid tiġi enfasizzata l-preżenza tal-“bajd”.

3.2.   F’każ li ma jkunx hemm lista tal-ingredjenti

18.

Fl-Artikolu 21(1), it-tieni subparagrafu jistipula li:

“Fin-nuqqas ta’ lista tal-ingredjenti, l-indikazzjoni tad-dettalji msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 9(1) għandha tinkludi l-kelma “fihom” li ssegwi bl-isem tas-sustanza jew tal-prodott kif elenkat fl-Anness II.”

19.

Fil-każ ta’ ikel eżentat mill-obbligu li jkollu l-lista tal-ingredjenti (bħall-inbid) iżda li jkun uża ingredjent fil-manifattura jew fil-preparazzjoni ta’ ikel ieħor li għalih tingħata l-lista ta’ ingredjenti, l-allerġeni preżenti f’dak l-ikel iridu jiġu enfasizzati sabiex jiddistingwuhom mill-bqija tal-lista ta’ ingredjenti (japplika l-Artikolu 21(1)).

Pereżempju: ingredjenti: … inbid (li fih is-sulfiti) fejn tiġi enfasizzata l-kelma “sulfiti”.

3.3.   Tikkettar tad-derivati mill-istess allerġen

20.

Fl-Artikolu 21(1), it-tielet subparagrafu jistipula li:

“Fejn diversi ingredjenti jew għajnuniet għall-ipproċessar ta’ xi ikel joriġinaw minn sustanza jew prodott uniku elenkat fl-Anness II, it-tikkettar għandu jagħmilha ċara għal kull ingredjent jew għajnuna għall-ipproċessar ikkonċernata.”

21.

Għall-finijiet ta’ dan ir-rekwiżit, ir-referenza għas-sustanzi jew għall-prodotti elenkati fl-Anness II mhux bilfors tiġi rrepetuta kull darba li jkunu preżenti dawn is-sustanzi. Kwalunkwe preżentazzjoni li tindika biċ-ċar li ingredjenti differenti joriġinaw minn sustanza jew minn prodott uniku inklużi fl-Anness II, tissodisfa r-rekwiżit u tkun aċċettabbli. Madankollu, ir-referenza trid tkun dejjem marbuta direttament mal-lista ta’ ingredjenti, pereżempju billi l-informazzjoni msemmija titqiegħed fl-aħħar tal-lista ta’ ingredjenti jew viċin ħafna tal-lista ta’ ingredjenti.

Pereżempju:

L-ikel li jinkludi addittivi tal-ikel, aġenti veikoli u għajnuniet għall-ipproċessar derivati mill-qamħ jista’ jiġi ttikkettat kif ġej:

“…

Addittiv (5)

Addittiv (1)

Aġent veikolu (1)

Għajnuna għall-ipproċessar (1)

(5)  mill-qamħ (fejn il-kelma “qamħ” trid tiġi enfasizzata).”"

3.4.   Eżenzjoni

22.

Fl-Artikolu 21(1), l-aħħar subparagrafu jistipula li:

“L-indikazzjoni tad-dettalji msemmijin fil-punt (c) tal-Artikolu 9(1) m’għandhiex tkun meħtieġa f’każijiet fejn l-isem tal-ikel jirreferi b’mod ċar għas-sustanza jew għall-prodott kkonċernat.”

23.

Skont dan ir-rekwiżit, meta l-ikel jinbiegħ taħt xi isem bħal “ġobon” jew “krema” li jirreferi biċ-ċar għal wieħed mill-allerġeni elenkati fl-Anness II (eż. il-ħalib) u li għalih m’hemmx bżonn ikun hemm lista ta’ ingredjenti skont il-punt d) tal-Artikolu 19(1) tar-Regolament, l-allerġen inkwistjoni ma għandux għalfejn jiġi indikat fit-tabella.

24.

Madankollu, jekk dan l-ikel jinbiegħ taħt trademark jew isem ta’ marka li ma jirreferix b’mod ċar għal wieħed mill-allerġeni tal-Anness II, l-isem ikkonċernat jenħtieġ li jiġi ssupplimentat b’informazzjoni addizzjonali li tipprovdi “referenza ċara” għall-allerġen ikkonċernat kif mitlub mill-aħħar paragrafu tal-Artikolu 21(1).

Pereżempju:

“Ambert” (bħala l-isem tal-ikel) flimkien mal-“ġobon tat-tursina maħdum fl-irziezet” (bħala test addizzjonali għall-isem tal-ikel li jitqiegħed viċin ħafna tal-isem tal-ikel), fejn il-kelma “ġobon” hija referenza ċara għas-sustanza msemmija fl-Anness II.

Peress li x’aktarx il-konsumaturi tal-Istati Membri differenti ma jifhmux bl-istess mod l-elementi tal-ikel inkwistjoni, jeħtieġ li ssir valutazzjoni fuq il-bażi ta’ każ b’każ.

25.

Jekk l-isem tal-ikel jirreferi b’mod ċar għal wieħed mill-allerġeni elenkati fl-Anness II u jekk għal dak l-ikel tiġi pprovduta lista ta’ ingredjenti (b’mod volontarju jew obbligatorju), l-allerġen li jinsab f’dak l-ikel għandu jiġi enfasizzat fil-lista ta’ ingredjenti.

Pereżempju: “Ġobon (ħalib, melħ, kimożina, …)” fejn jiġi enfasizzat il-ħalib.

26.

F’każ li l-isem tal-ikel fuq prodott jirreferi biċ-ċar għal sustanza jew għal prodott tal-Anness II iżda l-prodott ikun fih ukoll sustanzi jew prodotti oħrajn mill-Anness II, dawk l-allerġeni jridu jiġu indikati biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu għażliet infurmati dwar l-ikel li jkun sikur għalihom.

3.5.   Repetizzjoni voluntarja

27.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet eżistenti tal-Unjoni applikabbli għal ikel speċifiku (6), la huwa possibbli li l-informazzjoni dwar l-allerġeni tkun ripetuta b’mod volontarju barra mil-lista tal-ingredjenti; la huwa possibbli bl-użu tal-kelma “fih” segwita bl-isem tas-sustanza jew tal-prodotti elenkati fl-Anness II; u lanqas bl-użu ta’ simboli jew kaxxi ta’ test (ara l-Premessa 47 tal-Artikolu 21(1) li tinqara flimkien mal-Artikolu 36(1) tar-Regolament).

4.   Informazzjoni dwar l-allerġeni għall-ikel mhux ippakkjat bil-lest

28.

L-Artikolu (44) tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 jistipula li:

“1.

Fejn l-ikel ikun offrut għall-bejgħ lill-konsumatur finali jew lil fornituri tal-massa mingħajr ma jkun ippakkjat bil-lest, jew fejn l-ikel jiġi ppakkjat fuq il-post fejn jinbiegħ fuq talba tal-konsumatur jew ikun ppakkjat bil-lest għall-bejgħ dirett:

(a)

il-forniment ta’ dettalji speċifikati fil-punt (c) tal-Artikolu 9(1) huwa mandatorju;

(…)

2.

L-Istati Membri jistgħu jadottaw miżuri nazzjonali dwar il-mezz li bih id-dettalji jew l-elementi ta’ dawk id-dettalji speċifikati fil-paragrafu 1 għandhom isiru disponibbli u, fejn ikun il-każ, il-forom ta’ espressjoni jew preżentazzjoni tagħhom.”

29.

Dan ir-Regolament jipprevedi informazzjoni obbligatorja dwar l-allerġeni għall-ikel mhux ippakkjat bil-lest.

30.

L-Istati Membri jibqgħu responsabbli mill-adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali dwar il-mezz li bih tingħata l-informazzjoni dwar l-allerġeni fuq dan l-ikel. Fil-prinċipju kull mezz ta’ komunikazzjoni fir-rigward tal-għoti tal-informazzjoni dwar l-allerġeni, huwa permess biex il-konsumatur ikun jista’ jagħmel għażla informata, pereżempju tikketta, materjal ieħor li jkollu miegħu l-prodott tal-ikel, jew xi mezzi oħra inkluża l-għodda teknoloġika moderna jew il-komunikazzjoni bil-kliem (jiġifieri informazzjoni orali verifikabbli).

31.

Fin-nuqqas ta’ dawk il-miżuri nazzjonali, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar l-ikel ippakkjat bil-lest ikunu applikabbli għall-ikel mhux ippakkjat bil-lest. Għaldaqstant, f’konformità mal-Artikolu 13 tar-Regolament, l-informazzjoni dwar l-allerġeni trid tingħata f’forma miktuba, tkun tidher faċilment, tinqara sew u, fejn xieraq, ma titħassarx. Għalhekk, mhuwiex possibbli li tingħata informazzjoni dwar l-allerġen fuq talba tal-konsumatur biss. Barra minn hekk, japplikaw ir-rekwiżiti dwar it-tikkettar stipulati fl-Artikolu 21 tar-Regolament (għall-punti 3 sa 21 ta’ hawn fuq).

5.   Aġġornament tal-Anness II

32.

L-Artikolu 21(2) tar-Regolament jistipula li:

“Sabiex tkun żgurata informazzjoni aħjar lill-konsumaturi u biex jittieħed kont tal-progress xjentifiku u l-għarfien tekniku l-aktar reċenti, il-Kummissjoni għandha tirrieżamina b’mod sistematiku u, meta jkun meħtieġ, taġġorna l-lista fl-Anness II permezz ta’ atti ddelegati, taħt l-Artikolu 51.

(…)”

33.

L-aġġornament tal-lista fl-Anness II jista’ jfisser iż-żieda jew it-tneħħija ta’ sustanza minn dik il-lista. Fir-rigward tat-tħassir mil-lista tal-allerġeni tal-ikel, id-Direttiva 2000/13/KE (7) pprovdiet dispożizzjonijiet speċifiċi li skonthom il-partijiet interessati jistgħu jressqu studji lill-Kummissjoni li juru li xjentifikament ċerti allerġeni ma jistgħux joħolqu reazzjonijiet avversi. Dawn id-dispożizzjonijiet speċifiċi ma nżammewx fir-Regolament. Madankollu, il-partijiet interessati xorta waħda jistgħu jipprovdu evidenza lill-Kummissjoni li tistabbilixxi li l-prodotti li ġejjin mis-sustanzi elenkati fl-Anness II, x’aktarx, taħt ċerti ċirkostanzi, ma jikkawżawx reazzjonijiet avversi fl-individwi.

34.

Din l-evidenza tista’ titħejja f’konformità mal-gwida tal-EFSA dwar it-tħejjija u l-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet skont il-paragrafu 11 tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 2000/13/KE (“Guidance on the preparation and presentation of applications pursuant to Article 6 paragraph 11 of Directive 2000/13/KE”) (8) u tintbagħat mill-inqas f’żewġ kopji lill-Kummissjoni b’apparati elettroniċi (CD jew USB) fl-indirizz li ġej:

Directorate General for Health and Food Safety, Unit E1

European Commission

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18).

(2)  Id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Marzu 2000 fuq l-approssimazzjoni ta’ liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta’ oġġetti tal-ikel (ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_nda_04_en1,1.pdf

(4)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 tat-30 ta’ Lulju 2014 dwar ir-rekwiżiti għall-għoti ta’ informazzjoni lill-konsumaturi rigward in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa ta’ glutina fl-ikel (ĠU L 228, 31.7.2014, p. 5).

(6)  Bħad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 51(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 607/2009 tal-14 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tad-denominazzjonijiet tal-oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti, termini tradizzjonali, it-tikkettar u l-preżentazzjoni ta’ ċerti prodotti fis-settur tal-inbid (ĠU L 193, 24.7.2009, p. 60).

(7)  Ara t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(11) tad-Direttiva 2000/13/KE.

(8)  EFSA Journal 2013;11(10):3417


13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/6


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8727 — CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 428/02)

Fil-5 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta’ amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32017M8727. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-Internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/6


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 428/03)

Fil-5 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fil-Ġermaniż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta’ amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) bid-dokument li jġib in-numru 32017M8612. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-Internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/7


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8615 — AXA/Unibail-Rodamco/Paunsdorf Center)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 428/04)

Fil-14 ta’ Novembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta’ amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32017M8615. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-Internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/7


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 428/05)

Fis-6 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)b tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fil-Ġermaniż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32017M8478. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/8


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8711 — Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 428/06)

Fil-5 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32017M8711. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/8


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8700 — Engie/Omnes Capital/Prédica Prévoyance/Target)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 428/07)

Fis-7 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fl-Ingliż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) fid-dokument li jġib in-numru 32017M8700. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/9


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Il-Każ M.8583 — Lufthansa Technik/Pepperl+Fuchs/JV)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 428/08)

Fis-7 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq intern. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1). It-test sħiħ tad-deċiżjoni hu disponibbli biss fil-Ġermaniż u ser isir pubbliku wara li jitneħħa kwalunkwe sigriet tan-negozju li jista’ jkun fih. Dan it-test jinstab:

Fit-taqsima tal-amalgamazzjoni tal-websajt tal-Kummissjoni dwar il-Kompetizzjoni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Din il-websajt tipprovdi diversi faċilitajiet li jgħinu sabiex jinstabu d-deċiżjonijiet individwali ta' amalgamazzjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u l-indiċi settorjali,

f’forma elettronika fil-websajt EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=mt) bid-dokument li jġib in-numru 32017M8583. Il-EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea.


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew Il-Kunsill Il-Kummissjoni Ewropea

13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/10


Proklamazzjoni Interistituzzjonali dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

(2017/C 428/09)

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jipproklamaw b’mod solenni t-test li ġej bħala l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

IL-PILASTRU EWROPEW TAD-DRITTIJIET SOĊJALI

Preambolu

(1)

Skont l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-għanijiet tal-Unjoni huma, fost oħrajn, li tippromwovi l-benesseri tal-popli tagħha u li taħdem għall-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa msejjes fuq tkabbir ekonomiku bbilanċjat u stabbiltà fil-prezzijiet, ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna li timmira għal-livell massimu ta’ impjiegi u progress soċjali, u livell għoli ta’ protezzjoni u titjib tal-kwalità tal-ambjent. L-Unjoni għandha tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u d-diskriminazzjoni u tippromwovi l-ġustizzja u l-protezzjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, is-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal.

(2)

Skont l-Artikolu 9 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tagħha, l-Unjoni għandha tqis il-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjiegi, mal-garanzija ta’ protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma’ livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

(3)

L-Artikolu 151 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprovdi li l-Unjoni u l-Istati Membri, waqt li jżommu f’moħħhom id-drittijiet soċjali fundamentali bħal dawk stabbiliti fil-Karta Soċjali Ewropea li ġiet iffirmata f’Turin fit-18 ta’ Ottubru 1961 u l-Karta tal-Komunità dwar id-Drittijiet Soċjali Fundamentali tal-Ħaddiema tal-1989, bħala l-objettivi tagħhom għandu jkollhom il-promozzjoni tal-impjieg, it-titjib tal-kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol, sabiex jagħmlu possibbli l-armonizzazzjoni tagħhom waqt li jitkompla t-titjib, il-protezzjoni soċjali xierqa, id-djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema, l-iżvilupp tar-riżorsi umani bl-għan ta’ livell għoli ta’ impjieg li jdum għal żmien twil u l-ġlieda kontra l-esklużjoni.

(4)

L-Artikolu 152 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jipprovdi li l-Unjoni tirrikonoxxi u tippromwovi r-rwol tas-sħab soċjali fil-livell tagħha, meta titqies id-diversità tas-sistemi nazzjonali. Għandha tiffaċilita d-djalogu bejniethom u għandha tirrispetta l-awtonomija tagħhom.

(5)

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, ipproklamata għall-ewwel darba fil-Kunsill Ewropew ta’ Nizza fis-7 ta’ Diċembru 2000, tissalvagwardja u tippromwovi numru ta’ prinċipji fundamentali li huma essenzjali għall-mudell soċjali Ewropew. Id-dispożizzjonijiet ta’ din il-Karta huma intiżi għall-istituzzjonijiet, għall-korpi, għall-uffiċċji u għall-aġenziji tal-Unjoni fir-rispett tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni.

(6)

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fih dispożizzjonijiet li jistabbilixxu l-poteri tal-Unjoni relatati fost oħrajn mal-moviment liberu tal-ħaddiema (l-Artikoli 45 sa 48), mad-dritt ta’ stabbiliment (l-Artikoli 49 sa 55), mal-politika soċjali (l-Artikoli 151 sa 161), mal-promozzjoni tad-djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema (l-Artikolu 154), inklużi ftehimiet konklużi u implimentati fil-livell tal-Unjoni (l-Artikolu 155), mal-paga ugwali għall-ħaddiema maskili u femminili għal xogħol ugwali (l-Artikolu 157), mal-kontribuzzjoni għall-iżvilupp tal-kwalità tal-edukazzjoni u tat-taħriġ vokazzjonali (l-Artikoli 165 u 166), mal-azzjoni tal-Unjoni li tikkomplementa politiki nazzjonali u li trawwem il-kooperazzjoni fil-qasam tas-saħħa (l-Artikolu 168), mal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali (l-Artikoli 174 sa 178), mal-formulazzjoni, u mas-sorveljanza tal-implimentazzjoni, tal-linji gwida ġenerali tal-politiki ekonomiċi (l-Artikolu 121), mal-formulazzjoni, u mal-eżaminazzjoni tal-implimentazzjoni tal-linji gwida dwar l-impjiegi (l-Artikolu 148) u b’mod aktar ġenerali, mal-approssimazzjoni tal-leġislazzjoni (l-Artikoli 114 sa 117).

(7)

Il-Parlament Ewropew appella għal Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali solidu biex isaħħaħ id-drittijiet soċjali u jkollu impatt pożittiv fuq il-ħajja tan-nies fi żmien qasir u medju u jippermetti l-appoġġ għall-kostruzzjoni Ewropea fis-seklu 21. (1) Il-mexxejja tas-27 Stat Membru enfasizzaw li jeħtieġ li tiġi indirizzata l-insigurtà ekonomika u soċjali bħala kwistjoni ta’ prijorità u talab għall-ħolqien ta’ futur ekonomiku promettenti għal kulħadd, li jissalvagwardja l-istil tal-għajxien tagħna u li jipprovdi opportunitajiet aħjar liż-żgħażagħ. (2) Il-mexxejja tas-27 Stat Membru u tal-Kunsill Ewropew, tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea, fl-Aġenda ta’ Ruma impenjaw ruħhom li jaħdmu lejn Ewropa soċjali. L-impenn huwa msejjes fuq il-prinċipji tat-tkabbir sostenibbli u tal-promozzjoni tal-progress ekonomiku u soċjali, kif ukoll fuq il-koeżjoni u l-konverġenza, filwaqt li jħares l-integrità tas-suq intern; Unjoni li tqis id-diversità tas-sistemi nazzjonali u r-rwol ewlieni tas-sħab soċjali; Unjoni li tippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel kif ukoll id-drittijiet u l-opportunitajiet indaqs għal kulħadd; Unjoni li tiġġieled kontra l-qgħad, id-diskriminazzjoni, l-esklużjoni soċjali u l-faqar; Unjoni fejn iż-żgħażagħ jirċievu l-aqwa edukazzjoni u taħriġ u jistgħu jistudjaw u jsibu impjiegi mal-kontinent kollu; Unjoni li tippreserva l-wirt kulturali tagħna u tippromwovi d-diversità kulturali. (3) Is-sħab soċjali impenjaw ruħhom li jkomplu jikkontribwixxu għal Ewropa li tipprovdi għall-ħaddiema u għall-intrapriżi tagħha. (4)

(8)

It-tlestija tas-suq uniku Ewropew fl-aħħar deċennji kienet akkompanjata bl-iżvilupp ta’ acquis soċjali solidu li rriżulta fi progress fil-moviment liberu, fil-kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol, fl-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, fis-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, fil-protezzjoni soċjali u fl-edukazzjoni u t-taħriġ. L-introduzzjoni tal-euro pprovdiet lill-Unjoni b’munita komuni stabbli maqsuma bejn 340 miljun ċittadin f’19-il Stat Membru, li ffaċilitat il-ħajja ta’ kuljum tagħhom u li tipproteġihom kontra l-instabbiltà finanzjarja. L-Unjoni wkoll kibret b’mod konsiderevoli, żiedet l-opportunitajiet ekonomiċi u l-promozzjoni tal-progress soċjali madwar il-kontinent.

(9)

Is-swieq tax-xogħol u s-soċjetajiet qed jevolvu b’rata mgħaġġla, b’opportunitajiet u bi sfidi ġodda li jirriżultaw mill-globalizzazzjoni, mir-rivoluzzjoni diġitali, mill-mudelli tax-xogħol li qed jinbidlu u mill-iżviluppi soċjetali u demografiċi. L-isfidi, bħall-inugwaljanza sinifikanti, il-qgħad fit-tul u fost iż-żgħażagħ jew is-solidarjetà interġenerazzjonali, ħafna drabi huma simili fost l-Istati Membri minkejja li fi gradi differenti.

(10)

L-Ewropa wriet ir-rieda tagħha li tegħleb il-kriżi finanzjarja u ekonomika, u bħala riżultat ta’ azzjoni determinata, l-ekonomija tal-Unjoni issa hija aktar stabbli, b’livelli ta’ impjiegi għoljin bla preċedent u bi tnaqqis gradwali fil-qgħad. Madankollu, il-konsegwenzi soċjali tal-kriżi kienu estensivi – minn qgħad fost iż-żgħażagħ u fit-tul għar-riskju ta’ faqar – u l-indirizzar ta’ dawk il-konsegwenzi jibqa’ prijorità urġenti.

(11)

Fil-biċċa l-kbira tagħhom, l-isfidi soċjali u tal-impjiegi li qed tiffaċċa l-Ewropa huma riżultat tat-tkabbir relattivament modest, li huwa msejjes fuq il-potenzjal mhux sfruttat f’termini tal-parteċipazzjoni fl-impjiegi u fil-produttività. Il-progress ekonomiku u soċjali huma interkonnessi, u l-istabbiliment ta’ Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali għandu jkun parti mill-isforzi usa’ biex jinbena mudell ta’ tkabbir aktar inklussiv u sostenibbli billi tittejjeb il-kompetittività tal-Ewropa u ssir post aħjar biex fiha jsiru investimenti, jinħolqu l-impjiegi u titrawwem il-koeżjoni soċjali.

(12)

L-għan tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali hu li jservi bħala gwida lejn riżultati tal-impjiegi u soċjali effiċjenti meta jiġu indirizzati l-isfidi kurrenti u futuri li huma direttament immirati biex jissodisfaw il-bżonnijiet essenzjali tan-nies, u sabiex jiżguraw l-approvazzjoni u l-implimentazzjoni aħjar tad-drittijiet soċjali.

(13)

Hu partikolarment importanti li jkun hemm aktar enfasi fuq il-prestazzjoni soċjali u tal-impjiegi biex tiżdied ir-reżiljenza u biex l-Unjoni Ekonomika u Monetarja ssir aktar profonda. Għal din ir-raġuni, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali hu partikolarment maħsub għaż-żona tal-euro iżda hu indirizzat lill-Istati Membri kollha.

(14)

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jesprimi l-prinċipji u d-drittijiet essenzjali għal swieq tax-xogħol u sistemi ta’ protezzjoni soċjali ġusti u li jaħdmu tajjeb fl-Ewropa tas-seklu 21. Huwa jafferma mill-ġdid uħud mid-drittijiet li huma diġà preżenti fl-acquis tal-Unjoni. Iżid prinċipji ġodda li jindirizzaw l-isfidi li jirriżultaw minn żviluppi soċjetali, teknoloġiċi u ekonomiċi. Sabiex ikunu eżegwibbli legalment, il-prinċipji u d-drittijiet l-ewwel jirrikjedu miżuri ddedikati jew leġislazzjoni li jiġu adottati fil-livell xieraq.

(15)

Il-prinċipji stabbiliti fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jikkonċernaw liċ-ċittadini tal-Unjoni u liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’residenza legali. Meta prinċipju jirreferi għall-ħaddiema, dan jikkonċerna lill-persuni kollha fl-impjieg, irrispettivament mill-istatus, mill-modalità u mid-durata tal-impjieg tagħhom.

(16)

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ma għandux iżomm lill-Istati Membri jew lis-sħab soċjali tagħhom milli jistabbilixxu standards soċjali aktar ambizzjużi. B’mod partikolari, xejn fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ma għandu jiġi interpretat bħala li jirrestrinġi jew li jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-prinċipji kif rikonoxxuti, fl-oqsma ta’ applikazzjoni rispettivi tagħhom, mid-dritt tal-Unjoni jew mid-dritt internazzjonali u mill-ftehimiet internazzjonali li l-Unjoni jew l-Istati Membri kollha huma parti minnhom, inkluża l-Karta Soċjali Ewropea ffirmata f’Turin fit-18 ta’ Ottubru 1961, u l-Konvenzjonijiet u r-Rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol.

(17)

It-twettiq tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali hu impenn u responsabbiltà politika kondiviżi. Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali għandu jkun implimentat kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll f’dak tal-Istati Membri fi ħdan il-kompetenzi rispettivi tagħhom, filwaqt li jieħu kont debitu tal-ambjenti soċjoekonomiċi differenti u d-diversità tas-sistemi nazzjonali, inkluż ir-rwol tas-sħab soċjali, konformement mal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità.

(18)

Fil-livell tal-Unjoni, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ma jimplikax estensjoni tal-poteri u l-kompiti tal-Unjoni kif konferiti mit-Trattati. Għandu jkun implimentat fi ħdan il-limiti ta’ dawk il-poteri.

(19)

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jirrispetta d-diversità tal-kulturi u tat-tradizzjonijiet tan-nies tal-Ewropa, kif ukoll l-identitajiet nazzjonali tal-Istati Membri u l-organizzazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi tagħhom fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. B’mod partikolari, l-istabbiliment tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali ma jaffettwax id-dritt tal-Istati Membri li jiddefinixxu l-prinċipji fundamentali tas-sistemi tas-sigurtà soċjali tagħhom u li jamministraw il-finanzi pubbliċi tagħhom, u m’għandux jaffettwa b’mod sinifikanti l-ekwilibriju finanzjarju tagħhom.

(20)

Id-djalogu soċjali għandu rwol importanti fit-tisħiħ tad-drittijiet soċjali u fit-titjib tat-tkabbir sostenibbli u inklussiv. Is-sħab soċjali fil-livelli kollha għandhom rwol kruċjali fis-segwitu u fl-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, skont l-awtonomija tagħhom biex jinnegozjaw u jikkonkludu ftehimiet u d-dritt għal negozjar kollettiv u azzjoni kollettiva.

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali

KAPITOLU I

OPPORTUNITAJIET U AĊĊESS INDAQS GĦAS-SUQ TAX-XOGĦOL

1.   Edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja

Kulħadd għandu d-dritt għal edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta’ kwalità u inklussivi sabiex iżomm u jakkwista ħiliet li jippermettulu jipparteċipa b’mod sħiħ fis-soċjetà u jimmaniġġja b’suċċess tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol.

2.   Ugwaljanza bejn is-sessi

a.

Jeħtieġ li tiġi żgurata u titrawwem l-ugwaljanza fit-trattament u fl-opportunitajiet bejn in-nisa u l-irġiel fl-oqsma kollha, inkluż fir-rigward tal-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, fit-termini u fil-kundizzjonijiet tal-impjiegi u fil-progressjoni fil-karriera.

b.

In-nisa u l-irġiel għandhom id-dritt għal paga indaqs għal xogħol ta’ valur ugwali.

3.   Opportunitajiet indaqs

Irrispettivament mis-sess, mill-oriġini razzjali jew etnika, mir-reliġjon jew mit-twemmin, minn diżabbiltà, mill-età jew mill-orjentament sesswali, kulħadd għandu d-dritt għal trattament u opportunitajiet indaqs fir-rigward tal-impjiegi, tal-protezzjoni soċjali, tal-edukazzjoni, u tal-aċċess għal prodotti u servizzi disponibbli għall-pubbliku. Għandhom jitrawmu opportunitajiet indaqs ta’ gruppi li mhumiex irrappreżentati biżżejjed.

4.   Appoġġ attiv għall-impjiegi

a.

Kulħadd għandu d-dritt għal assistenza f’waqtha u mfassla apposta biex jittejbu l-opportunitajiet ta’ impjiegi jew il-prospetti ta’ impjiegi indipendenti. Dan jinkludi d-dritt li wieħed jirċievi appoġġ għal tfittxija, taħriġ u kwalifikazzjoni mill-ġdid ta’ xogħol. Kulħadd għandu d-dritt li jittrasferixxi l-protezzjoni soċjali u l-intitolamenti ta’ taħriġ matul tranżizzjonijiet professjonali.

b.

Iż-żgħażagħ għandhom id-dritt għal edukazzjoni kontinwa, apprendistat, traineeships jew offerta ta’ xogħol ta’ reputazzjoni tajba sa erba’ xhur minn meta jiġu qiegħda jew jitilqu mill-iskola.

c.

In-nies qiegħda għandhom id-dritt għal appoġġ personalizzat, kontinwu u konsistenti. Dawk qiegħda fit-tul għandhom id-dritt għal valutazzjoni individwali fil-fond sa mhux aktar tard minn 18-il xahar ta’ qgħad.

KAPITOLU II

KUNDIZZJONIJIET TAX-XOGĦOL ĠUSTI

5.   Impjieg sigur u adattabbli

a.

Irrispettivament mit-tip u d-durata tar-relazzjoni tax-xogħol, il-ħaddiema għandhom id-dritt għal trattament ġust u ugwali fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, l-aċċess għall-protezzjoni soċjali u t-taħriġ. Għandha titrawwem it-transizzjoni lejn forom ta’ impjieg miftuħa.

b.

Skont il-leġislazzjoni u l-ftehimiet kollettivi, għandha tiġi żgurata l-flessibbiltà neċessarja biex l-impjegaturi jadattaw malajr għal bidliet fil-kuntest ekonomiku.

c.

Għandhom jitrawmu forom innovattivi ta’ xogħol li jiżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ kwalità. Għandhom jitħeġġu l-intraprenditorija u l-impjiegi indipendenti. Għandha tiġi ffaċilitata l-mobbiltà okkupazzjonali.

d.

Għandhom jiġu evitati relazzjonijiet tax-xogħol li jwasslu għal kundizzjonijiet tax-xogħol prekarji, inkluż bil-projbizzjoni ta’ abbuż ta’ kuntratti atipiċi. Kwalunkwe perjodu ta’ probazzjoni għandu jkun ta’ durata raġonevoli.

6.   Salarji

a.

Il-ħaddiema għandhom id-dritt għal pagi ġusti li jipprovdu għal standard ta’ għajxien diċenti.

b.

Għandhom jiġu żgurati pagi minimi adegwati, b’mod li jipprovdu għas-sodisfazzjon tal-bżonnijiet tal-ħaddiem u tal-familja tiegħu/tagħha fid-dawl tal-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali nazzjonali, filwaqt li jiġi ssalvagwardjat l-aċċess għall-impjiegi u l-inċentivi biex ifittex xogħol. Għandu jiġi evitat il-faqar fost dawk li jaħdmu.

c.

Il-pagi kollha għandhom ikunu stabbiliti b’mod trasparenti u prevedibbli skont il-politiki nazzjonali u jirrispettaw l-awtonomija tas-sħab soċjali.

7.   Informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg u l-protezzjoni f’każ ta’ sensja

a.

Il-ħaddiema għandhom id-dritt li jiġu infurmati bil-miktub fil-bidu tal-impjieg dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom li jirriżultaw mir-relazzjoni tax-xogħol, inkluż dwar il-perjodu ta’ probazzjoni.

b.

Qabel kwalunkwe sensja, il-ħaddiema għandhom id-dritt li jiġu infurmati bir-raġunijiet u li jingħataw perjodu ta’avviż raġonevoli. Huma għandhom id-dritt għall-aċċess għal riżoluzzjoni ta’ tilwim effettiva u imparzjali u, f’każ ta’ sensja mhux ġustifikata, dritt għal rimedju, inkluż kumpens adegwat.

8.   Id-djalogu soċjali u l-involviment tal-ħaddiema

a.

Is-sħab soċjali għandhom jiġu kkonsultati dwar it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ politiki ekonomiċi, tal-impjiegi u soċjali skont il-prattiki nazzjonali. Dawn għandhom jitħeġġu jinnegozjaw u jikkonkludu ftehimiet kollettivi fi kwistjonijiet rilevanti għalihom, filwaqt li jirrispettaw l-awtonomija u d-dritt tagħhom għal azzjoni kollettiva. Fejn xieraq, il-ftehimiet konklużi bejn is-sħab soċjali għandhom jiġu implimentati fil-livell tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.

b.

Il-ħaddiema jew ir-rappreżentanti tagħhom għandhom id-dritt li jiġu infurmati u kkonsultati fi żmien xieraq dwar kwistjonijiet rilevanti għalihom, b’mod partikolari dwar it-trasferiment, ir-ristrutturar u l-fużjoni ta’ impriżi u dwar sensji kollettivi.

c.

Għandu jitħeġġeġ l-appoġġ għal żieda fil-kapaċità tas-sħab soċjali biex jippromwovu d-djalogu soċjali.

9.   Bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata

Ġenituri u nies b’responsabbiltajiet ta’ kura għandhom id-dritt għal liv xieraq, arranġamenti tax-xogħol flessibbli u aċċess għal servizzi ta’ kura. In-nisa u l-irġiel għandu jkollhom aċċess ugwali għal liv speċjali sabiex jissodisfaw ir-responsabbiltajiet ta’ kura tagħhom u għandhom jiġu mħeġġa jużawhom b’mod bilanċjat.

10.   Ambjent tax-xogħol u protezzjoni tad-data tajbin għas-saħħa, siguri u adattati sew

a.

Il-ħaddiema għandhom id-dritt għal livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tagħhom fuq ix-xogħol.

b.

Il-ħaddiema għandhom id-dritt għal ambjent tax-xogħol adattat għall-bżonnijiet professjonali tagħhom u li jippermettilhom itawlu l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol.

c.

Il-ħaddiema għandhom id-dritt li d-data personali tagħhom tkun protetta fil-kuntest tax-xogħol.

KAPITOLU III

PROTEZZJONI U INKLUŻJONI SOĊJALI

11.   Kura tat-tfal u appoġġ għat-tfal

a.

It-tfal għandhom id-dritt għal edukazzjoni bikrija tat-tfal affordabbli u kura ta’ kwalità tajba.

b.

It-tfal għandhom id-dritt għall-protezzjoni mill-faqar. It-tfal li ġejjin minn ambjent żvantaġġat għandhom id-dritt għal miżuri speċifiċi biex jissaħħu l-opportunitajiet indaqs.

12.   Il-protezzjoni soċjali

Irrispettivament mit-tip u mid-durata tar-relazzjoni tax-xogħol tagħhom, il-ħaddiema, u f’ċerti kundizzjonijiet simili, il-ħaddiema għal rashom, għandhom id-dritt għal protezzjoni soċjali adegwata.

13.   Benefiċċji għall-qgħad

Dawk qiegħda għandhom id-dritt għal appoġġ tal-attivazzjoni adegwat mis-servizzi pubbliċi tal-impjiegi sabiex jintegraw (mill-ġdid) fis-suq tax-xogħol u għal benefiċċji adegwati tal-qgħad ta’ durata raġonevoli, f’konformità mal-kontribuzzjonijiet u mar-regoli ta’ eliġibbiltà nazzjonali tagħhom. Dawn il-benefiċċji ma għandhomx jikkostitwixxu diżinċentiv għal ritorn ta’ malajr għax-xogħol.

14.   Id-dħul minimu

Kull min ma għandux riżorsi suffiċjenti għandu d-dritt għal benefiċċji minimi ta’ introjtu adegwati li jiżguraw ħajja f’dinjità fl-istadji kollha tal-ħajja, u għal aċċess effettiv li jippermetti prodotti u servizzi. Għal dawk li jistgħu jaħdmu, il-benefiċċji ta’ introjtu minimu għandhom jitħalltu ma’ inċentivi għall-integrazzjoni (mill-ġdid) fis-suq tax-xogħol.

15.   L-introjtu u l-pensjoni tal-irtirar

a.

Il-ħaddiema u l-ħaddiema għal rashom li rtiraw għandhom id-dritt għal pensjoni proporzjonali għall-kontribuzzjonijiet tagħhom u li tiżgura introjtu adegwat. In-nisa u l-irġiel għandu jkollhom opportunitajiet indaqs biex jakkwistaw id-drittijiet għall-pensjoni.

b.

Kull min irtira għandu d-dritt għal riżorsi li jiżguraw l-għajxien b’dinjità.

16.   Kura tas-saħħa

Kulħadd għandu d-dritt għal aċċess f’waqtu għal kura tas-saħħa affordabbli, preventiva u kurattiva ta’ kwalità tajba.

17.   L-inklużjoni ta’ persuni b’diżabbiltà

Il-persuni b’diżabbiltà għandhom id-dritt għal appoġġ għall-introjtu li jiżgura l-għajxien b’dinjità, servizzi li jippermettulhom jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà, u ambjent tax-xogħol adattat għall-bżonnijiet tagħhom.

18.   Il-kura għall-perijodu fit-tul

Kulħadd għandu d-dritt għal servizzi ta’ kura fit-tul affordabbli ta’ kwalità tajba, b’mod partikolari għal servizzi ta’ kura fid-djar u bbażati fil-komunità.

19.   Akkomodazzjoni u għajnuna għall-persuni mingħajr dar

a.

Għandu jiġi provdut aċċess għal akkomodazzjoni soċjali jew għajnuna għall-akkomodazzjoni ta’ kwalità tajba għal dawk fil-bżonn.

b.

Il-persuni vulnerabbli għandhom id-dritt għal għajnuna u protezzjoni xierqa kontra t-tkeċċija sfurzata.

c.

Għandhom jiġu provduti kenn u servizzi adegwati lill-persuni mingħajr dar sabiex tiġi promossa l-inklużjoni soċjali tagħhom.

20.   Aċċess għal servizzi essenzjali

Kulħadd għandu d-dritt li jkollu aċċess għal servizzi essenzjali ta’ kwalità tajba, inkluż l-ilma, is-sanitazzjoni, l-enerġija, it-trasport, is-servizzi finanzjarji u l-komunikazzjonijiet diġitali. Għandu jkun disponibbli l-appoġġ għall-aċċess għal dawn is-servizzi għal dawk fil-bżonn.


(1)  Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Jannar 2017 dwar Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali (2016/2095(INI)).

(2)  Id-Dikjarazzjoni ta’ Bratislava tas-16 ta’ Settembru 2016.

(3)  Id-Dikjarazzjoni ta’ Ruma tal-25 ta’ Marzu 2017.

(4)  L-istqarrija konġunta tas-sħab soċjali tal-24 ta’ Marzu 2017.


Il-Kummissjoni Ewropea

13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/16


Rata tal-kambju tal-euro (1)

It-12 ta’ Diċembru 2017

(2017/C 428/10)

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,1766

JPY

Yen Ġappuniż

133,54

DKK

Krona Daniża

7,4423

GBP

Lira Sterlina

0,88068

SEK

Krona Żvediża

9,9328

CHF

Frank Żvizzeru

1,1671

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

9,8245

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,596

HUF

Forint Ungeriż

314,33

PLN

Zloty Pollakk

4,2044

RON

Leu Rumen

4,6335

TRY

Lira Turka

4,5040

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5541

CAD

Dollaru Kanadiż

1,5098

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,1848

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6956

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,5901

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 281,27

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

16,0156

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

7,7875

HRK

Kuna Kroata

7,5395

IDR

Rupiah Indoneżjan

16 004,41

MYR

Ringgit Malażjan

4,7860

PHP

Peso Filippin

59,377

RUB

Rouble Russu

69,2925

THB

Baht Tajlandiż

38,369

BRL

Real Brażiljan

3,9051

MXN

Peso Messikan

22,4566

INR

Rupi Indjan

75,7700


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/17


Deċiżjoni tal-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

tas-7 ta’ Awwissu 2017

li tirreġistra l-Partit tax-Xellug Ewropew

(It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)

(2017/C 428/11)

L-AWTORITÀ GĦALL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U L-FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-applikazzjoni mill-Partit tax-Xellug Ewropew (Party of the European Left),

Billi:

(1)

L-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (“l-Awtorità”) irċeviet applikazzjoni għar-reġistrazzjoni bħala partit politiku Ewropew skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 mill-Partit tax-Xellug Ewropew (“l-applikant”) fis-6 ta’ Lulju 2017 u verżjonijiet riveduti ta’ parti minn dik l-applikazzjoni fil-11 ta’ Lulju 2017, fl-14 ta’ Lulju 2017, fit-18 ta’ Lulju 2017, fil-25 ta’ Lulju 2017, fis-27 ta’ Lulju 2017 u fit-3 ta’ Awwissu 2017,

(2)

L-applikant ippreżenta dokumenti li juru li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, id-dikjarazzjoni fil-forma stabbilita fl-Anness għal dak ir-Regolament, u l-istatuti tal-applikant, li fihom id-dispożizzjonijiet rikjesti mill-Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament,

(3)

L-applikazzjoni hija mirfuda wkoll minn dikjarazzjoni min-nutar Valérie Bruyaux, skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, li tiċċertifika li l-applikant għandu s-sede tiegħu fil-Belġju u li l-istatuti tiegħu huma konformi mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal-liġi nazzjonali,

(4)

L-applikant ippreżenta dokumenti addizzjonali bi qbil mal-Artikoli 1 u 2 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/2401 (2),

(5)

Skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014, l-Awtorità eżaminat l-applikazzjoni u d-dokumentazzjoni ta’ sostenn imressqa, u tqis li l-applikant jissodisfa l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni stabbiliti fl-Artikolu 3 ta’ dak ir-Regolament u li l-istatuti fihom id-dispożizzjonijiet rikjesti mill-Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Partit tax-Xellug Ewropew huwa b’dan irreġistrat bħala partit politiku Ewropew.

Għandha takkwista l-personalità ġuridika Ewropea fid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha ssir effettiva fil-jum tan-notifika tagħha.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lil:

Party of the European Left

Square de Meeûs 25

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Magħmul fi Brussell, is-7 ta’ Awwissu 2017.

F’isem l-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

Id-Direttur

M. ADAM


(1)  ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/2401 tat-2 ta’ Ottubru 2015 dwar il-kontenut u t-tħaddim ta’ reġistru tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (ĠU L 333, 19.12.2015, p. 50).


ANNESS

Image

Statutes of the Party of European Left

The non-profit association for which these statutes are written up was founded on 01 July 2004 by:

 

Bertinotti Fausto, viale Regina Margherita 151 Rome (Italy), born on 22/03/1940 in Milan (Italy)

 

Marset Campos Pedro, calle Princesa 3 Murcia (Spain), born on 11/09/1941 in Valencia (Spain)

 

Scholz Helmut, Regensburger straße 21 15738 Zeuthen, (Germany), born in Berlin on 21/06/1954

 

Frutos Grass Francisco, Avenida Albufera 69 Madrid (Spain), born on 25/01/1939 in Barcelona (Spain)

 

Núňez José Luis, Calle Alustante 6 Madrid (Spain), born on 18/09/1940 in Ourense (Spain)

 

Della Valle Gian Luca, Via del Notario 3 San Marino, born on 01/04/1968 in San Marino

 

Pappas Stylianos, L Manolipi 139 Kesariani Athens (Greece), born on 09/03/1945 in Lamia (Greece)

 

Losa Myriam. Avenue victor rousseau 58 1190 Brussels, born on 07/07/1967 in Brussels (Belgium)

 

Giaculli Paola, Via Gi Mercuriale 14 Rome (Italy), born on 16/08/1961 in Empou (Italy)

 

Migliore Gennaro, Via Castagna Coop. vette F 51 800026 casoria (Italy), born on 21/06/1968 in Naples (Italy)

 

Mascia Graziella, Via Imperia 19 Milan (Italy), born on 03/09/1953 in Magenta (Italy)

 

Schubert Katina, Siegweg 22 Bonn 5 (Germany), born on 28/12/1961 in Heildeberg (Germany)

 

Gehrcke Wolfgang, Ryke straße 39 Berlin (Germany), born on 08/09/1943 in Reichan (Germany)

 

Gohde Claudia, Diefknbachstraße 584 Berlin (Germany), born on 11/09/1958 in rotemburg (Germany)

 

Polycarpou Vera, Ezekias Papaioannou 4 Nicosia (Cyprus), born in Afoula (Israel)

 

Theodorakopoulou Anastasia, Agathoupoleos 49 Athens (Greece), born on 01/10/1954 in Athens (Greece)

 

Balaure Cornel Florin, Vd Mihai Bravu 6 Bucharest (Romania), born on 17/10/1952 in Bucharest (Romania)

 

Cretu constantin, Chilia Veche 8 Bucharest (Romania), born on 17/10/1949 in Valea (Romania)

 

Fritz-Klackl Waltraud, Hintere Zollamtstraße, 11/7 Vienna (Austria)

 

Meyer Pleite Willy, Dehesa de Pagollano 11550 Chipiona Cadiz (Spain), born on 19/08/1952 in Madrid

 

Garnier Gilles, Rue de Merlan 28 93130 Noisy le Sec (France), born on 11/02/1959 in Paris (France)

Founding members of the European Left as member organisations were:

 

Communist Party of Austria

 

Party of Democratic Socialism, Czech Republic

 

Estonian Social-Democratic Labour Party,

 

French Communist Party, France

 

Party of Democratic Socialism, Germany

 

Coalition of the Left, the Progress and the Movements — Synaspismos, Greece

 

Workers-Party, Hungary

 

Communist Refoundation Party, Italy

 

Socialist Alliance Party, Romania

 

Communist Refoundation, San Marino

 

Communist Party of Slovakia

 

Communist Party of Spain

 

United Alternative Left of Catalonia, Spain

 

United Left, Spain

 

Swiss Party of Labour, Switzerland.

The association was registered under legal person number 866441216.

The undersigned, representing the Association, and in accordance with the decision of the General Assembly held in Brussels (24 June 2017) and the Congress held in Berlin (16-18 December 2016), are presenting the amendment of the Statute as follows:

Statute

Statute of the Party of the European Left

(Full text of the Statute, as it was adopted at the Founding Congress of the European Left in Rome, May 9, 2004, with the amendments approved by the 2nd Congress in Prague, November 2007, by the 3rd Congress in Paris, December 5, 2010, by the 4th Congress in Madrid, December 14, 2013, by the 5th Congress in Berlin, December 18, 2016, and by the General Assembly meeting in Brussels, June 24, 2017.)

1.   General Provisions, Name, Seat and Term

Article 1

Preamble

The ‘Party of the European Left’, abbreviated here to ‘European Left’ (EL) is a flexible, decentralised association of independent and sovereign European left-wing parties and political organizations which works on the basis of consensus.

We unite democratic parties of the alternative and progressive Left on the European continent that strive for the consistent transformation of today's social relationships into a peaceful and socially just society on the basis of the diversity of our situations, our histories and our common values.

Therefore we refer to the values and traditions of the socialist, communist and labour movement, of feminism, the feminist movement and gender equality, of the environmental movement and sustainable development, of peace and international solidarity, of human rights, humanism and antifascism, of progressive and liberal thinking, both nationally and internationally. We work together in the tradition of the struggles against capitalist exploitation, ecological destruction, political oppression and criminal wars, against fascism and dictatorship, in resistance to patriarchal domination and discrimination against ‘others’.

We defend this legacy of our movement which inspired and contributed to securing the social certainties of millions of people. We keep the memory of these struggles alive including the sacrifices and the sufferings in the course of these struggles. We do this in unreserved disputation with undemocratic, Stalinist practices and crimes, which were in absolute contradiction to socialist and communist ideals.

The political and economic developments in the capitalist societies at the beginning of the 21st century create the necessity and the possibility for parties of the Left, for democratic movements and alternative social forces, when working out and realising social alternatives not only to take into account all aspects of globalisation and internationalisation. Europe as a new space for the integration of more and more countries in East and West, in North and South is both an opportunity and a challenge to regain the political initiative for Left forces. We want and have to most closely combine our work on this political level with the social activities of members and sympathizers of the party organisations within the communities, regions and nation states.

We are doing it in sharp rejection of and developing an alternative to capitalism and to the financial hegemonic groups with its worldwide attempts of pushing through neo-liberal policies into the daily life of the peoples by the so-called political and economic elites.

And we want and have to do so being not a force free of contradictions, having differing views on many issues. But we are united in resisting political incapacitation and taking part in common struggles for an alternative that has freedom, equality, justice and solidarity as its goals.

With this international approach we declare:

The Left is willing to take on responsibility in Europe and the world for the shaping of our societies, to work out political alternatives, to promote them among the public and to win the required majorities.

Liberal internationalisation and globalisation are no phenomena of nature but the result of political developments and decisions. Therefore we stand consequently against the neo-liberal policy of dealing with these challenges, against war and militarization. Just now courage and confidence must be given to the people that the world is not a commodity, that a new world of peace, democracy, sustainability and solidarity is possible.

Article 2

Name and seat

The non-profit organization uses the name ‘Party of the European Left’, or in its abbreviated form ‘European Left’ (EL). The name is always preceded or followed by the wording ‘Association sans but lucratif’ or acronym ‘ASBL’, indicating that it is founded in conformity with the Belgian law (‘Loi sur les associations sans but lucrative, les associations internationals sans but lucrative et les fondations’; hereinafter referred to as ‘the Law’ or ‘the Belgian law’) and that it does not pursue any profit goals. The party of the EL gets an official name in each of the official languages of the European Union as well as in the official languages of the states where EL member parties exist.

The names are:

 

‘Partit de L 'Esquerra Europea’ or ‘Esquerra Europea’ or ‘EE’ in Catalonian

 

‘Strana evropské levice’ or ‘Evropská levice’ or ‘EL’ in Czech

 

‘Party of the European Left’ or ‘European Left’ or ‘EL’ in English

 

‘Euroopa Vasakpartei’ or ‘Euroopa Vasak’ or ‘EV’ in Estonian

 

‘Parti de la Gauche Européenne’ or ‘Gauche Européenne’ or ‘GE’ in French

 

‘Partei der Europäischen Linken’ or ‘Europäische Linke’ or ‘EL’ in German

 

‘Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς’ or ‘Ευρωπαϊκή Αριστερά’ or ‘EA’ in Greek

 

‘Európai Baloldali Párt’ or ‘Európai Bal’ or ‘EB’ in Hungarian

 

‘Partito della Sinistra Europea’ or ‘Sinistra Europea’ or ‘SE’ in Italian

 

‘Partido da Esquerda Europeia’ or ‘Esquerda Europeia’ or ‘EE’ in Portuguese

 

‘Partidul Stîngii Europene’ or ‘Stînga Europeana’ or ‘SE’ in Romanian

 

‘Európska ľavicová strana’ or ‘Európska ľavica’ or ‘EĽ’ in Slovakian

 

‘Partido de la Izquierda Europea’ or ‘Izquierda Europea’ or ‘IE’ in Spanish

 

‘Partidul Stîngii Europene’ or ‘Stînga Europeana’ or ‘SE’ in Moldovan respectively in Romanian languages,

 

‘Avrupa Sol Partisi’ or ‘Avrupa Sol’ or ‘ASP’ in Turkish language,

 

‘Партыя Eўрaпейскіх лeвых’ or ‘Eўрaпейскія лeвыя’ or ‘EЛ’ in Belarusian language,

 

‘Europese Linkspartij’ or ‘Europees Links’ or ‘EL’ in Vlamish language,

 

‘Европейската лява партия’ or ‘Европейската левица’ or ‘ЕЛ’ in Bulgarian language,

 

‘Euroopan vasemmistopuolue’ or ‘Euroopan vasemmisto’ or ‘EV’ in Finnish language,

 

‘Europæisk Venstreparti’ or ‘Europæisk Venstre’ or ‘EV’ in Danish language,

 

‘Stranka evropske levice’ or ‘Evropska levica’ or ‘EL’ in Slovenian language,

 

‘Europeiska vänsterpartiet’ or ‘Europeiska vänstern’ or ‘EV’ in Swedish language.

The juridical seat of the EL is in 1000 Brussels, the head-office is located in Square de Meeus, 25, in the Brussels judicial region, and might be moved to another place in Belgium after decision by the Executive board.

Article 3

Term

The association is created for an undetermined term.

2.   Aims

Article 4

The EL aims to:

contribute to common political action of the democratic and alternative Left in EU Member States as well as on the European level;

promote the social, emancipatory, ecological, peace-loving as well as democratic and progressive thinking and acting of the parties, their members and sympathisers, and therefore to reinforce the parties' actions to develop emancipatory, democratic, peace, social, ecological and sustainable policies which is essential to transform the societies and to overcome today's capitalism;

use democratic forms to struggle for overcoming contemporary capitalist relations;

consolidate the cooperation of the parties and political organisations at all levels;

promote the confrontation of their analyses and the coordination of their orientations at the European level;

cooperate with other political organisations at European level pursuing similar targets;

promote a ‘European public relations work’ that actively supports the development of a European identity according to our values and aims;

cooperate in the preparation of the European elections and in referenda in the European scale, in full compliance with limitations laid down in the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council, in particular with the articles 21, 22 (hereinafter called ‘Regulation (EC) No 1141/2014’);

initiate, prepare and support Europe-wide initiatives of the EL and its parties — together with other parties, party-networks and NGOs (acting in full compliance with the above-mentioned Regulation (EC) No 1141/2014);

all decisions concerning choices and attitudes of EL member parties or political organizations in their own countries remain strictly under the sovereignty of national parties.

The EL supports fully gender equality in all areas of daily life. Feminism, gender-mainstreaming and gender-democracy are basic principles for the functioning and development of the EL.

3.   Membership

Article 5

Founding members of the EL are socialist, communist, red-green and other democratic left parties of the Member States and associated states of the European Union (EU) who are working together and establishing various forms of cooperation at all levels of political activity in Europe based on the agreements, basic principles and political aims laid down in its political programme (manifesto). Agreement on the European Left's Statutes is prerequisite for membership to the Party of the European Left.

Membership to the EL is open to any left party and political organisation in Europe that agrees with the aims and principles of the political programme (manifesto) and accepts these statutes. Their membership is granted by decision of the members.

Other parties and political organisations may apply for observer status or might be invited by the members to become observers to the EL.

Number of member parties is unlimited, but the minimum number of full members is three. Should the number fall below this threshold, the Association is obliged to start procedures for its dissolution.

Article 6

The European Left consists of:

Member parties and political organizations with full rights;

Observer parties or political organizations;

Individual members;

EL partners.

Article 6bis

List of actual members

The member parties of European Left are:

Bulgarian Left, Bulgaria,

Communist Party of Austria (KPÖ),

Communist Party of Finland (SKP), Finland,

Communist Party of Spain (PCE),

Communist Refoundation Party (PRC), Italy,

Dei LENK (dL), Luxembourg,

Die LINKE, Germany,

Estonian United Left Party (EÜVP), Estonia,

Freedom and Solidarity Party (ODP), Turkey,

French Communist Party (PCF), France,

Initiative for Democratic Socialism (IDS), Slovenia,

Left Alliance, Finland,

Left Bloc (BE), Portugal,

Left Party (PG), France,

Partie Communiste Wallonie-Bruxelles (PCWB), Belgium,

Party of Communists of Republic of Moldova (PCRM), Moldova,

Party of Democratic Socialism (SDS), Czech Republic,

Party of Ecosocialism and Sustainable Development of Slovenia (TRS),

Red-Green Alliance (RGA), Denmark,

Romanian Socialist Party (RSP), Romania,

Swiss Party of Labour (PST/POP/PDA), Switzerland,

SYRIZA, Greece,

The Belarusian Party of the Left ‘Fair World’ (Fair World), Belarus,

United Alternative Left of Catalonia (EUiA), Spain,

United Left (IU), Spain,

Workers-Party 2006 (WP 2006), Hungary.

The observer parties of European Left are:

AKEL, Cyprus,

Altra Europa con Tsipras (AET), Italy,

Communist Party of Bohemia and Moravia (CPBM), Czech Republic,

Communist Party of Slovakia, Slovakia,

Left Unity, United Kingdom,

New Cyprus Party (YKP), Cyprus,

United Cyprus Party (BKP), Cyprus,

VEGA, Belgium,

EL- Partners

Balpárt, Hungary,

Der Wandel, Austria,

Ensemble (E!-FdG), France,

Article 7

New members, admission and suspension

(1)

A member party or political organisation of the EL with full rights and duties can become any left party or political organisation that is represented in the European Parliament, or in the National parliaments or in the Parliaments of regions resp. in regional assemblies within the EU member-states.

In EU Member States with no regional level it will be sufficient for a party or political organisation to have representatives on the municipal level, if a municipal parliament represents at least 20 percent of the country's population.

Parties or political organisations, coming from EU Member States or non-EU-Member States, can become members of the European Left with full rights, irrespectively if they have parliamentarian representation on different levels.

(2)

Membership in the EL does not prohibit the membership in other associations, including outside the European Union if their acting is not contrary to the aims and principles of the EL. The structure of the EL allows political organisations which are politically close to the EL to take part in its activities in a flexible manner. If desirable for both sides, EL can establish a cooperation protocol for this purpose, and the respective organisations are entitled the designation ‘EL partner’. The main criterion here is the political consent with the basic positions of the EL; the decision-making process inside the EL on this issue follows the rules for decision about membership issues.

(3)

Applications for membership in the EL are discussed and decided by the Council of Chairpersons on a basis of proposals from the Executive board, and ratified by the General Assembly on suggestion of the Executive board on the basis of the application, the rules and political programme presented by the applicant. The decision by the Council of Chairpersons has to be based on consensus.

(4)

The temporary/provisional suspension from participation in activities, or the cancellation of membership in the EL in case a member party or political organisation seriously violates statutes and political aims are carried out through the same procedures as the admittance.

(5)

The applications for observer status is decided in the same way, except for the need of ratification. Observer parties or political organisations take part in the meetings, to which they are invited, as consultants. They can make proposals to the Executive board for examination and decision making.

(6)

Member parties or political organisations that want to leave the EL have to declare this officially; the same procedure applies to observers and individual members.

Article 8

Individual members

The EL introduces the opportunity of individual membership as a contribution to its future development. In countries where full-right member parties or political organizations exist each member party or political organization is free to decide to carry out this opportunity and to adopt — for its own country — the most convenient approach and practical methods. According to that approach women and men residents of an EU Member State can become individual members of the EL. In countries where full-right member parties or political organizations exist they can form friendship circles associated to these parties of the European Left. Citizens of other European countries associated to the EU can also apply for individual membership. They can join or create a national group of individual members applying for observer status in the EL.

Article 9

Political foundation

The political foundation on European level Transform!Europe is affiliated to the EL.

Article 10

Rights and duties of the member and observer parties

The full members (Member Parties) exercise the rights assigned by law, namely:

the right to access the decisions taken by the General Assembly, by the Executive Board and by all other organs of the EL, the accounting records and the list of members;

the right to convene the extraordinary General Assembly on condition that at least one fifth of members request this;

the right to propose an item on the agenda on condition that the proposal is signed by a number of members equal at least to one twentieth;

the right to participate in the General Assembly and in the Congress or to be represented there;

the right to vote at the General Assembly and in the Congress;

the right to a specific procedure in the case of expulsion;

the right to request dissolution or liquidation of the Association should it seriously contravene its statutes or the law or public order;

the right to call for an act of the Association to be invalidated;

the right to request the court of first instance to decide the mandate of the liquidators;

the right to initiate proceedings before a court of first instance against the decisions of the liquidators in relation to the use of assets insofar as the statutes so allow;

the right to withdraw from the Association.

In addition, full members have the following rights:

right of participation in the meetings and voting about all issues;

right of initiative in proposing the documents and positions of the EL Party;

right of proposing common activities of the Party.

The Observer Parties and Individual Members have the same rights except for the right of voting. The same applies to the EL Partners.

The Member Parties have following duties:

duty to observe the valid documents (Statute, programmatic documents) of the EL Party;

duty of paying Membership fees;

duty to be in contact with the leading organs of the Party.

The Observer Parties and Individual Members have the same duties except the duty of Membership fee payment.

4.   The organs of the EL and the decision-making process

Article 11

The European Left has the following organs:

the Congress;

the General Assembly;

the Council of Chairpersons;

the Executive board;

the Presidency;

the Political Secretariat.

Mode of work

Article 12

The work of the EL organs has to be performed openly and transparently, all political documents adopted are to be published. The EL documents and materials are supplied to all member parties and political organisations. Personal data can only be made public when the Belgian law and/or regulations by the European or Belgian authorities stipulate to do so.

For the concrete mode of work of all bodies as well as regulations concerning the decision-making process rules of procedures have to be worked out and to be adopted by these organs on proposal of the council of chairpersons.

Respecting the values of gender democracy the share of women in all organs (except the Council of Chairpersons) must be 50 %.

Being a pluralistic association, proceedings of the EL have to be chosen that guarantee the rights of different sensitivities.

Article 13

The EL is striving to cooperate closely with parliamentarian groups of the Left in other European bodies and networks.

The EL will establish forms of cooperation with youth organisations of the European Left — both representing national or regional organisations as well as European structures and other international networks.

The Congress

Article 14

The Congress has all powers of the General Assembly, in addition to that it

elects the EL chairperson and Vice-chairperson/s on the basis of a proposal by the Council of Chairpersons following a rotation principle;

elects the treasurer on the basis of a proposal by the Executive board;

elects the Executive board consisting of two members of each party in accordance to the nomination by each respective member party;

elects at least three and odd auditors.

Article 15

The Congress shall hold at least one session every three calendar years. It is convened by the Executive board, which can also decide on convening an extraordinary congress. In the year, when the Congress is convened, it fullfils also the duties of General Assembly.

The Congress takes place alternately in different Member States of the European Union or in European states where EL member parties or political organisations exist.

A Congress can be convened at the request of at least 25 % of its delegates.

Article 16

The Congress consists of:

12 delegates of each Member party, who have the voting rights. The key for the number of delegates might be changed by every Congress for the next Congress.

The delegates are elected by their parties with respect to the gender equality, i.e. with at least 50 % of women.

Parties do not have to use the full number of delegates.

The Congress can only take decisions if at least half of the members are present or represented, its decisions are taken by the majority of delegates present at its session. Delegates, representing the Member Parties, have full voting rights, each delegate one vote. The proposals it decides upon have to be based on the principle of consensus as stipulated by Article 1 (preamble) of this Statute.

All other participants are observers without the right to vote: i.e.:

Representatives of the observer parties resp. organisations;

Members of the Executive board, not being delegates;

Invitees and guests, including members of the Parliamentarian groups of Left parties in the European Parliament, the National Parliaments or in other European bodies resp. networks

Article 17

In addition, the Executive board is permitted to invite representatives of other parties or organisations to the Congress.

The Council of Chairpersons

Article 18

The Council of Chairpersons is meeting at least once a year.

Members are:

the Chairpersons of all member parties

the EL Chairperson and Vice-chairperson/s

The Council of Chairpersons can invite other representatives of EL bodies or from EL member parties resp. political organisations to participate in its meeting.

Article 19

The Council of Chairpersons has, with regards to the Executive board, the rights of initiative and of having objection on important political issues.

The Council of Chairpersons adopts resolutions and recommendations that are passed to the Executive board and the Congress.

The Council of chairpersons decides about applications for EL membership.

The decisions of the Council of Chairpersons are adopted by majority of the members present with the respect for the consensus principle (Art. 1 of this Statute); it can only take decisions if at least half of the members are present or represented.

The Executive board

Article 20

The Executive board consists of:

the Chairperson and Vice-chairperson/s

the Treasurer

further Members elected on the basis of a key of two persons from each member party by the Congress at a gender-quoted basis.

Article 21

Executive board meetings take place at least two times a year.

The convening of a meeting of the Executive board can also be asked for by a member party or political organization.

It can only take decisions if the majority of members are present or represented. Its decisions are taken by majority of the members present or represented, with the chairperson or his/her replacement having the casting vote, should the vote be tied.

Article 22

The Executive board carries out the decisions on the basis and orientations of the Congress and General Assembly and in accordance with the Council of Chairpersons

The Executive board is responsible for organizing the daily work of the EL. It is responsible for the creation, composition and functioning of the Political Secretariat. The Executive board has to adopt the rules of its own work, as well as the rules of the work of the Secretariat.

It determines the political guidelines of the EL between the General Assembly meetings. It proposes, plans and convenes political initiatives for the EL, convenes conferences or thematic meetings. It sets permanent or ad hoc working groups on special political issues and questions, chooses their responsible staff and fixes their tasks in accordance with the plan of action established by the Congress.

The Executive board convenes the Congress and General Assembly meetings, fixes the proposals for time-table and venue, and suggests the standing orders and agenda.

The General Assembly

Article 23

The General Assembly is composed by the members of the Executive board and by the members of the Council of Chairpersons. When convening the General Assembly, the Executive board can decide to include more delegates from the Member Parties, but the principle of equal representation of all parties should be respected.

Article 24

The General Assembly meets once a year, with the exception of the years, when the Congress is convened; in these years the Congress meeting replaces the General Assembly meeting.

The General Assembly is convened by the decision of the Executive Board, by the chairperson or his/her replacement, at least 60 days before the date of the meeting unless in case of emergency. In the latter case, the period may not be less than 30 days. Invitations must be sent by email or by regular post and must give the agenda as well as the day, time and place of the meeting.

It can also be convened by a request addressed in writing to the chairperson by at least one fifth of the members.

Any member of the General Assembly unable to attend can be represented at its meeting by another member from the same Member Party, to whom s/he must give written authority to act (letter, fax or email). The authorised representative may not hold more than two authorisations valid for the same general assembly meeting.

The General Assembly may only deliberate an issue if half the members are present or represented.

Article 25

The authority of the General Assembly is determined by Law.

The proposals it decides upon have to be based on the principle of consensus as stipulated by Article 1 (preamble) of this Statute.

It decides the following by majority:

modification of the statutes;

nomination or removal of Presidency or its members;

nomination or removal of auditors and determining their allowance on condition that the statutes so allow; the position of an auditor is not compatible with the function of the Treasurer of EL or a Treasurer any Member or Observer party;

approval of the budget and the accounts;

dissolution of the Association;

exclusion of a member;

transformation of the Association into an association with a social aim;

all other cases where the statutes provide for its decision.

The General Assembly:

determines the political guidelines of the EL between the Congresses and adapts decisons of the Congress to the current political situation;

adopts the annual agenda of the EL;

determines political platform and strategy of the EL for the elections to the European Parliament;

comments on the report of activities for the preceded period and on the program for further work presented by the Executive board;

proposes discussions of and/or within member parties or political organisations on political developments or special questions.

Changes of these statutes and the Manifesto are decided by the Congress after a thorough debate on the issue within each member party. If, due to changes in European legislation, a conflict arises between this Statute and the valid European or national regulations in the time between two Congresses, the General Assembly is entitled to adopt, on the basis of proposals made by the Executive board, provisional changes to the Statute which will bring it to correspondence with the European regulations. These changes are considered temporary, and their validity or rejection would be decided by the next EL Congress.

The Presidency

Article 26

The Presidency consists from the Chairperson, Vice-chaiperson(s) and the Treasurer. It fulfills the role of ‘conseil d'administration’ according to the Belgian law, representing the EL legally, financially and administratively.

The Presidency members are appointed by the General Assembly for a period of three years and can be dismissed by the General Assembly at any time.

If the General Assembly has not replaced the Presidency at the end of their mandate, they shall continue to exercise their mandate while awaiting the decision of the General Assembly.

Their mandate only expires in the case of death, resignation or dismissal.

If a position is vacant, a member can be appointed provisionally by the General Assembly. In that case the member will carry out the mandate of the member s/he is replacing. Outgoing members are re-eligible.

If the Chairperson is unable to attend, his/her functions shall be carried out by the vice-chairperson or the oldest member of the Presidency present.

The Presidency shall meet at the instance of the Chairperson or of two members of the Presidency.

It may only take a decision if the majority of its members are present or represented. Its decisions are taken by majority of voters present or represented; should the vote be tied, the Chairperson has the casting vote.

Article 27

The Chairperson is elected by the Congress. A candidate for the EL Chairperson is presented by the Council of Chairpersons until and including the next Congress. The candidacy should follow a rotation principle.

On a proposal of the Council of Chaipersons the Congress elects one or more Vice-chairpersons on a gender quota basis.

Article 28

In case the post of the Chairperson becomes vacant before the next ordinary Congress, the Executive board can name a Chairperson ad interim until the next Congress.

Article 29

The Chairperson represents the EL in the public sphere in the contacts with representatives of organisations and institutions, including the EU authorities, Trade Unions, non-governmental organisations and associations:

The Vice-chairperson/s support/s the Chairperson in fulfilling his/her duties.

The Political Secretariat

Article 30

The Political Secretariat carries out the decisions of the EL organs. It is lead by a coordinator. It consists of the members elected on the basis of proposal by the Council of Chairpersons by the Executive board (with the respect to gender equality). The Secretariat fulfils the duties of a CEO, being tasked with the daily management of the Party including the authority to take the decisions needed for this task.

In particular it is responsible for:

supporting the Presidency;

running the regular business and preparing the meetings of the Executive board;

executing the decisions and respective orders of the Executive board;

maintaining close relationships with the whole prime executives of the member policies;

maintaining contacts to the member and observer parties and political organizations;

supporting the EL working groups;

maintaining relations to the media in cooperation with the Presidency;

maintaining the contact of the EL with the Parliamentarian Groups in which there will be deputies of Left parties in the EP and other European/international institutions etc.;

running the archives;

securing transparency of all political work;

guiding the work of the EL office;

reporting on its work to each Executive board meeting.

5.   The Finances of the EL

Article 31

The EL is financing itself by membership fees, contributions and public subsidies. The financing is based on transparency, in particular in terms of bookkeeping, accounts and donations, privacy and protection of personal data, in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council, in particular its Article 23.

The Treasurer prepares the annual budget, which has to be approved by the General Assembly after its adoption in the meeting of treasurers of the member parties. The budget has to be prepared and approved in accordance with the regulations and rules regarding the funding of the political parties on European level. The Treasurer also prepares the annual accounts which then are verified by the group of elected internal auditors. The annual accounts are then approved by the General Assembly.

The (annual) membership fee is set by the general assembly. The membership fee may not be less than one (1) euro per year, and shall not exceed the maximal values according to the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council, Article 20.

6.   Dissolution of the EL

Article 32

The dissolution of the EL requires a decision of the General Assembly.

The General Assembly can only pronounce dissolution in the same circumstances as those for modification of the statutes of the Association. The General Assembly which pronounces the dissolution of the Association shall appoint liquidators and shall determine their authority. The assets, after the discharge of any debts, must be transferred to an association, an institute or a foundation that follows the same goal as this association, by decision of the general assembly.

Article 33

Anything not explicitly provided for in these statutes shall be regulated by the Belgian law (‘Loi sur les associations sans but lucrative, les associations internationals sans but lucrative et les fondations’), and by the applicable European laws and regulations, in particular the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations.

Article 34

These statutes have been drawn up in French and English. Should there be any discrepancy between the two linguistic versions, the English version shall prevail (1).


(1)  New article, reflecting the present practice.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/32


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

(2017/C 428/12)

Bi qbil mal-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), saret deċiżjoni li s-sajd jingħalaq skont kif stabbilit fit-tabella ta’ hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

10.10.2017

Tul ta’ żmien

10.10.2017 – 31.12.2017

Stat Membru

Id-Danimarka

Stokk jew Grupp ta’ stokkijiet

LIN/04-C.

Speċi

Lipp (Molva molva)

Żona

L-ilmijiet tal-Unjoni taż-żona IV

Tip(i) ta’ bastimenti tas-sajd

Numru ta’ referenza

20/TQ127


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.


13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/32


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

(2017/C 428/13)

Bi qbil mal-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), saret deċiżjoni li s-sajd jingħalaq skont kif stabbilit fit-tabella ta’ hawn taħt:

Data u ħin tal-għeluq

10.10.2017

Tul ta’ żmien

10.10.2017 – 31.12.2017

Stat Membru

Il-Belġju

Stokk jew Grupp ta’ stokkijiet

NEP/8ABDE.

Speċi

Skampu (Nephrops Norvegicus)

Żona

VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe

Tip(i) ta’ bastimenti tas-sajd

Numru ta’ referenza

21/TQ127


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1


V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/33


Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni

(Il-Każ M.8718 — Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel)

Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 428/14)

1.

Fl-1 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni rċeviet avviż ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1).

Dan l-avviż jikkonċerna l-impriżi li ġejjin:

Starwood Capital Group (l-Istati Uniti tal-Amerika)

Accor-Pannonia Hotels Zrt. (l-Ungerija), li tappartjeni għall-Accor Group (Franza)

Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel (l-Ungerija), ikkontrollata biss minn Accor-Pannonia Hotels Zrt. (il-“Mira”)

Starwood Capital Group u Accor-Pannonia Hotels Zrt. jakkwistaw fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) u 3(4) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll konġunt ta’ Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel, li bħalissa hija kkontrollata unikament minn Accor-Pannonia Hotels Zrt.

Il-konċentrazzjoni hija mwettqa permezz ta’ xiri tal-ishma/tal-assi u kuntratt ta’ ġestjoni.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

—   Starwood Capital Group: Ditta ta’ investiment privat bbażata fl-Istati Uniti tal-Amerika, b’enfasi ewlenija fuq il-proprjetà immobbli dinjija.

—   għal Accor-Pannonia Hotels Zrt.: kumpanija privata rreġistrata skont il-liġi Ungeriża, ultimament ikkontrollata minn Accor SA, grupp multinazzjonali tal-lukandi Franċiż.

—   il-Mira: magħmula mill-bini fiżiku u negozju avvjat, hija lukanda ta’ lussu (ħames stilel), li tikkonsisti fi 357 kamra u suites tal-lukanda, u diversi faċilitajiet (ristoranti, barijiet, kmamar tal-laqgħat, spa u wellness centre, parkeġġi għall-karozzi u spazji kummerċjali għall-kiri), li tinsab f’Budapest, l-Ungerija.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista’ taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta’ ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) jinħtieġ li jiġi nnutat li dan il-każ jista’ jiġi kkunsidrat għal trattament skont il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi persuni interessati biex jibagħtulha l-kummenti li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Jinħtieġ li r-referenza li ġejja dejjem tiġi speċifikata:

M.8718 — Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel

Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Indirizz tal-posta:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 366, 14.12.2013, p. 5.


13.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 428/35


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Il-Każ M.8716 — Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 428/15)

1.

Fl-1 ta’ Diċembru 2017, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1).

Dan l-avviż jikkonċerna l-impriżi li ġejjin:

Mirova-Eurofideme 3 (Franza), ultimament proprjetà ta’ Banque populaire Caisse d’épargne (“BPCE”, Franza),

General Electric Company (“GE”, l-Istati Uniti tal-Amerika),

Idesamgar SL u Idesamgar 1 SL (Spanja), ikkontrollati minn Forestalia Renovables SLU (Spanja).

Mirova-Eurofideme 3 u GE jakkwsitaw fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll konġunt ta’ Idesamgar SL u Idesamgar 1 SL. Il-konċentrazzjoni titwettaq permezz ta’ xiri ta’ ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

Mirova-Eurofideme 3 hija fond Franċiż ta’ kapital ta’ riskju li jiffoka fuq l-investiment responsabbli għall-ġestjoni ta’ fondi għal investituri istituzzjonali f’diversi klassijiet ta’ assi, fost oħrajn fl-infrastrutturi ewlenin u tal-enerġija rinnovabbli, ekwitajiet sostenibbli, ebonds ekoloġiċi.

GE hija kumpanija dinjija tal-manifattura, it-teknoloġija u s-servizzi. L-attività ewlenija tal-unità tan-negozju tagħha, GE Energy Financial Services, hija l-investimenti fis-settur tal-enerġija. L-unità tan-negozju tagħha, GE Renewable Energy tissupplixxi prodotti u servizzi lil klijenti tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mir-riħ, mill-ilma u mix-xemx, inklużi l-manifattura u l-manutenzjoni tat-turbini tar-riħ.

Idesamgar SL u Idesamgar 1 SL huma żewġ kumpaniji azzjonarji li huma proprjetarji ta’ disa’ parks eoliċi f’Aragona, fi Spanja.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista’ taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta’ ċerti konċentrazzjonijiet skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) jinħtieġ li jiġi nnutat li dan il-każ jista’ jiġi kkunsidrat għal trattament skont il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi persuni interessati biex jibagħtulha l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Jinħtieġ li r-referenza li ġejja dejjem tiġi speċifikata:

M.8716 — Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1.

Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Indirizz tal-posta:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 366, 14.12.2013, p. 5.