ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 340

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
11 ta' Ottubru 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 340/01

Opinjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2017 dwar ir-Rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 340/02

Rata tal-kambju tal-euro

5

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2017/C 340/03

Sommarju tal-Opinjoni dwar il-proposta għal Regolament li jistabbilixxi gateway diġitali unika u l-prinċipju ta’ darba biss

6

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2017/C 340/04

Komunikazzjoni tal-Gvern Franċiż dwar id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi — Avviż dwar it-talba għall-estensjoni tal-konċessjoni għat-tiftix tal-idrokarburi likwidi jew fil-forma ta’ gass, imsejħa concession de Nonville ( 1 )

10

2017/C 340/05

Komunikazzjoni mill-Gvern tar-Repubblika tal-Polonja dwar id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi fiż-żona Lelików

12

2017/C 340/06

Avviż tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità — Obbligi ta’ servizz pubbliku marbutin mas-servizzi tal-ajru skedati ( 1 )

14

2017/C 340/07

Avviż tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità — L-obbligi tas-servizz pubbliku fir-rigward tas-servizzi tal-ajru skedati ( 1 )

15


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 340/08

Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.8627 — GETEC/Briva/JV) — Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata ( 1 )

16


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

OPINJONIJIET

Il-Kummissjoni Ewropea

11.10.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 340/1


OPINJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-3 ta’ Ottubru 2017

dwar ir-Rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew

(2017/C 340/01)

1.   DAĦLA

1.

Fit-22 ta’ Ġunju 2017, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) ippreżenta Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (ECB/2017/18) (1). Fit-12 ta’ Lulju 2017, il-Kunsill ikkonsulta l-Kummissjoni dwar din ir-Rakkomandazzjoni.

2.

Il-kompetenza tal-Kummissjoni li twassal opinjoni hija bbażata fuq l-Artikolu 129(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Artikolu 40.1 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE.

3.

Il-Kummissjoni tilqa’ l-inizjattiva tal-BĊE li tirrakkomanda lil-leġiżlatur emenda tal-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE sabiex il-BĊE jkun jista’ jirregola “sistemi tal-ikklerjar għal strumenti finanzjarji” għal skopijiet ta’ politika monetarja, billi din tikkomplementa l-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ġunju 2017 biex jiġi emendat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (2) billi jiġi adattat l-qafas legali applikabbli għall-BĊE. Dan jippermetti li l-BĊE jwettaq bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet li għandhom il-banek ċentrali ta’ emissjoni skont il-proposta tal-Kummissjoni msemmija qabel f’dak li jirigwarda s-sistemi ta’ kklerjar għal strumenti finanzjarji ddenominati fl-euro.

2.   KUMMENTI ĠENERALI

4.

Il-Kummissjoni tikkondividi l-fehma tal-BĊE li l-kontropartijiet ċentrali (central counterparties, CCPs) huma ta’ importanza ewlenija għall-Unjoni u taqbel mal-BĊE li l-ikklerjar ċentrali kulma jmur aktar qed isir transfruntier fin-natura tiegħu u sistemikament importanti. Minn meta ġie adottat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 u b’riżultat kemm ta’ fatturi xprunati mis-swieq kif ukoll fatturi regolatorji, il-volum ta’ attività tas-CCPs fl-Unjoni u globalment żdied b’pass mgħaġġel kemm fl-iskala kif ukoll fl-ambitu. L-ikklerjar ċentrali jikkontribwixxi għat-tnaqqis fir-riskju sistemiku permezz ta’ ġestjoni tar-riskju tal-kontroparti, aktar trasparenza u użu aktar effiċjenti tal-kollateral. L-ikklerjar ċentrali obbligatorju ta’ derivattivi barra l-Borża standardizzati kien impenn li sar mill-mexxejja tal-G20 sa mill-2009 u ġie implimentat fl-Unjoni Ewropea u globalment. Minn dak iż-żmien ’il hawn is-sehem tad-derivattivi barra l-Borża kklerjati ċentralment żdied, u din l-espansjoni mistennija tkompli fis-snin li ġejjin bl-introduzzjoni ta’ obbligi ta’ kklerjar addizzjonali għal tipi oħra ta’ strumenti u biż-żieda ta’ kklerjar volontarju mill-kontropartijiet li għadhom mhumiex soġġetti għal obbligu ta’ kklerjar. Il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Mejju 2017 biex ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 jiġi emendat b’mod immirat, sabiex jitjiebu l-effettività u l-proporzjonalità tiegħu, se toħloq aktar inċentivi għas-CCPs biex joffru kklerjar ċentrali ta’ derivati lill-kontropartijiet u jiffaċilitaw l-aċċess għall-ikklerjar lil kontropartijiet żgħar finanzjarji u mhux finanzjarji. Barra minn hekk, is-swieq tal-ikklerjar huma integrati tajjeb madwar l-Unjoni iżda kkonċentrati ħafna f’ċerti klassijiet ta’ assi u interkonnessi ħafna. Iżda inevitabbilment iż-żieda fis-sehem tal-ikklerjar ċentrali tfisser li hemm aktar konċentrazzjoni ta’ riskju fis-CCPs. Il-Kummissjoni taqbel li jeħtieġ li dan jiġi indirizzat kif xieraq u diġà pproponiet miżuri regolatorji għal dan il-għan.

5.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni taqbel mal-BĊE li ż-żieda fl-importanza sistemika tas-CCPs tista’ twassal għal riskji li jistgħu jaffettwaw is-sistemi tal-ikklerjar, u dan jista’ jkollu effett negattiv fuq il-funzjonament bla xkiel tas-sistemi tal-ħlasijiet u fl-implimentazzjoni tal-politika monetarja unika, u fl-aħħar mill-aħħar dan jaffettwa l-objettiv primarju li tinżamm l-istabbiltà fil-prezzijiet.

6.

Il-Kummissjoni taqbel ukoll mal-BĊE li l-irtirar tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea, kif notifikat fid-29 ta’ Marzu 2017, jippreżenta lill-Unjoni sfida sinifikanti addizzjonali għax ir-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 648/2012 mhux se jibqgħu japplikaw għas-CCPs stabbiliti hemm u l-ammont ta’ strumenti finanzjarji ddenominati f’muniti tal-Istati Membri li huma kklerjati f’pajjiżi terzi jiżdiedu b’mod sostanzjali.

3.   KUMMENTI SPEĊIFIĊI

7.

Ta’ min ifakkar li, skont l-Artikolu 127(1) TFUE, l-objettiv primarju tas-SEBĊ huwa li tinżamm stabbiltà fil-prezzijiet. L-Artikolu 127(2) TFUE jiddetermina li d-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika monetarja u l-promozzjoni tal-funzjonament bla xkiel tas-sistemi ta’ ħlas jiġu inklużi fost il-kompiti bażiċi li għandhom jitwettqu permezz tas-SEBĊ. Dawn il-kompiti bażiċi jinsabu mniżżla wkoll fl-Artikolu 3(1) tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE. Dawn għandhom l-objettiv primarju tas-SEBĊ li jżomm l-istabbiltà fil-prezzijiet; għaldaqstant jeħtieġ li l-eżerċizzju tagħhom jikkontribwixxi biex jintlaħaq dan ir-riżultat.

8.

L-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE, bit-titlu “Sistemi ta’ clearing u ħlas”, jipprevedi li l-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali jistgħu jipprovdu faċilitajiet, u l-BĊE jista’ jagħmel regolamenti, sabiex jiżgura li s-sistemi tal-ikklerjar u ta’ ħlas fi ħdan l-Unjoni u ma’ pajjizi terzi jkunu effiċjenti u validi. L-Artikolu 22 jinsab fil-Kapitolu IV tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE rigward “Funzjonijiet monetarji u ħidmiet tal-SEBĊ”, flimkien ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li jippermettu li l-BĊE jeżerċita l-kompiti bażiċi tas-SEBĊ.

9.

Il-Kummissjoni tinterpreta l-emenda rakkomandata tal-BĊE għall-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE fid-dawl tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali fir-Renju Unit vs il-BĊE, il-Kawża T-496/11 tal-4 ta’ Marzu 2015 (3). Il-Qorti Ġenerali sostniet li s-setgħa li jadotta r-regolamenti skont l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE hija wieħed mill-mezzi disponibbli biex il-BĊE jwettaq il-kompitu, fdat f’idejn l-Eurosistema mill-Artikolu 127(2) TFUE, li jippromwovi l-funzjonament bla xkiel tas-sistemi ta’ ħlas. Il-kompitu stess iservi l-objettiv primarju stabbilit fl-Artikolu 127(1) TFUE. Fl-istess sentenza l-Qorti Ġenerali sostniet ukoll li t-terminu “sistemi ta’ clearing u ħlas” li jintuża fl-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE jrid jiġi interpretat fid-dawl tal-kompitu “li s-sistemi ta’ clearing u ħlas fl-Unjoni u ma’ pajjiżi oħra jkunu effiċjenti u validi”, għaldaqstant jenħtieġ li l-kapaċità li jingħata l-BĊE permezz tal-Artikolu 22 tal-Istatut li jadotta regolamenti “sabiex jiżgura li s-sistemi ta’ clearing u ħlas fl-Unjoni u ma’ pajjiżi oħra jkunu effiċjenti u validi” ma tiġix interpretata li jingħata din is-setgħa fir-rigward tas-sistemi tal-ikklerjar kollha, inklużi dawk relatati mat-tranżazzjonijiet fit-titoli, iżda minflok trid tinftiehem bħala limitata għas-sistemi tal-ikklerjar ta’ ħlas biss.

10.

Bir-Rakkomandazzjoni tiegħu, il-BĊE jitlob emenda tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE biex jinkludi s-sistemi tal-ikklerjar għall-istrumenti finanzjarji taħt il-kompetenza regolatorja tiegħu. Għaldaqstant, din il-bidla rakkomandata timplika estensjoni tas-setgħat regolatorji tal-BĊE u tippermetti li l-BĊE jadotta regolamenti rigward is-sistemi tal-ikklerjar għall-istrumenti finanzjarji. Madankollu, ta’ min jinnota li, skont l-Artikolu 34.1 tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE, il-BĊE jista’ jagħmel regolamenti biss sa fejn meħtieġ biex jimplimenta l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE.

11.

Bil-proposta leġiżlattiva tagħha tat-13 ta’ Ġunju 2017 biex temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, il-Kummissjoni tfittex li ssaħħaħ ir-responsabbiltajiet tal-banek ċentrali ta’ emissjoni fir-rigward tas-CCPs awtorizzati jew rikonoxxuti biex joperaw fl-Unjoni. Il-proposta biex jissaħħu r-responsabbiltajiet tal-banek ċentrali ta’ emissjoni hija minħabba r-riskji potenzjali li l-funzjonament bla xkiel ta’ sistemi ta’ ħlas u l-implimentazzjoni tal-politika monetarja unika, li huma kompiti bażiċi tas-SEBĊ, jistgħu jġarrbu minħabba l-funzjonament ħażin ta’ CCP, u fl-aħħar mill-aħħar dan jista’ jaffettwa jekk jintlaħaqx l-objettiv primarju li tinżamm l-istabbiltà fil-prezzijiet. Għaldaqstant, ir-rwol imsaħħaħ għall-banek ċentrali tas-SEBĊ taħt il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni huwa konsistenti mal-objettiv primarju tas-SEBĊ u t-twettiq tal-kompiti bażiċi tal-BĊE u tas-EBĊ.

12.

Fin-nuqqas ta’ referenza espliċita għas-sistemi tal-ikklerjar għall-istrumenti finanzjarji jew għas-CCPs fit-Trattat jew fl-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE, għal raġunijiet ta’ ċertezza tad-dritt huwa ta’ importanza assoluta li l-BĊE jingħata s-setgħa b’mod ċar skont l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE biex jadotta l-miżuri meħtieġa rigward is-sistemi tal-ikklerjar għal strumenti finanzjarji sabiex jintlaħqu l-objettivi tas-SEBĊ u biex twettaq il-kompiti bażiċi tagħha. Dan l-għoti tas-setgħa huwa meħtieġ b’mod partikulari biex jippermetti li l-BĊE jwettaq bis-sħiħ ir-rwol maħsub għall-banek ċentrali ta’ emissjoni mill-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ġunju 2017 biex jiġi emendat ir-Regolament (UE) Nru 648/2012.

13.

Il-Kummissjoni tinnota li l-BĊE huwa tal-opinjoni li jenħtieġ li jingħata setgħat regolatorji (il-premessa 7 tar-Rakkomandazzjoni ECB/2017/18). F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tfakkar li l-proposta leġiżlattiva tagħha biex temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 teħtieġ li l-banek ċentrali ta’ emissjoni jipparteċipaw fit-teħid ta’ deċiżjonijiet (vinkolanti) fuq għadd ta’ kwistjonijiet fil-proċess ta’ awtorizzazzjoni tas-CCPs tal-Unjoni jew ir-rikonoxximent ta’ CCPs ta’ pajjiżi terzi kif ukoll fis-superviżjoni kontinwa tas-CCPs. Barra minn hekk, il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ġunju 2017 ukoll tieħu bħala bażi li l-banek ċentrali ta’ emissjoni jistgħu jimponu rekwiżiti addizzjonali fuq is-CCPs tal-Unjoni u CCPs ta’ pajjiżi terzi sistemikament importanti (CCPs tal-Grad 2) fir-rigward tat-twettiq tal-kompiti ta’ politika monetarja tagħhom (ara b’mod partikolari l-Artikolu 21a(2) għas-CCPs tal-Unjoni u l-Artikolu 25(2b)(b); l-Artikolu 25(b)(1) u (2) għas-CCPs tal-pajjiżi terzi). Din tal-aħħar tista’ tiġi interpretata bħala li tmur lil hinn minn sempliċi sorveljanza mill-banek ċentrali ta’ emissjoni tal-infrastrutturi tas-sistemi ta’ kklerjar tat-titoli, u tista’ tikkwalifika legalment bħala li tieħu sehem fir-regolamentazzjoni tal-attività tagħhom. Għaldaqstant, fil-qafas imfassal fil-proposta leġiżlattiva tagħha, il-Kummissjoni hija tal-fehma li huwa xieraq li l-BĊE jingħata s-setgħa li jieħu deċiżjonijiet u jagħmel regolamenti sa fejn meħtieġ rigward is-sistemi ta’ kklerjar għal strumenti finanzjarji.

14.

Is-setgħat il-ġodda tal-BĊE rigward is-CCPs skont l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE jinteraġixxu mas-setgħat tal-istituzzjonijiet, mal-aġenziji u mal-korpi tal-Unjoni fuq il-bażi ta’ dispożizzjonijiet relatati mal-istabbiliment jew il-funzjonament tas-suq uniku previsti fil-Parti III tat-TFUE, inklużi atti adottati mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill skont is-setgħat mogħtija lilhom. Fil-fehma tal-Kummissjoni, huwa importanti ħafna li l-ambitu tas-setgħat (regolatorji) tal-istituzzjonijiet differenti tal-Unjoni jiġu determinati u li ssir distinzjoni bejntiehom b’mod ċar sabiex jiġu evitati regoli paralleli jew kunfliġġenti li japplikaw għas-CCPs.

15.

Jinħtieġ li l-atti legali tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill adottati fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet relatati mal-istabbiliment jew mal-funzjonament tas-suq uniku previsti fil-Parti III tat-TFUE, inklużi atti adottati mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill skont is-setgħat mogħtija lilhom, jistabbilixxu l-qafas legali ġenerali għall-ikklerjar ta’ sistemi ta’ strumenti finanzjarji u b’mod partikulari għall-awtorizzazzjoni, ir-rikonoxximent u s-superviżjoni tas-CCPs fid-dritt tal-Unjoni. Filwaqt li l-parteċipazzjoni tal-BĊE fit-teħid tad-deċiżjonijiet rigward is-CCPs tal-Unjoni u ta’ pajjiżi terzi u l-eżerċizzju tas-setgħat regolatorji tiegħu dwar is-CCPs rigward il-kompiti bażiċi tiegħu jsiru b’mod indipendenti skont l-Artikolu 130 TFUE, sa fejn meħtieġ biex jintlaħaq l-objettiv primarju tas-SEBĊ, jinħtieġ li r-responsabbiltajiet ġodda li ngħatawlu jiġu eżerċitati b’mod li huwa konsistenti mal-qafas ġenerali għas-suq intern li semma’ aktar ’il fuq u li huwa stabbilit mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni jew mill-Kunsill li jaġixxi fuq il-bażi ta’ dawn is-setgħat u li, fejn applikabbli, jinħtieġ li jirrispetta r-responsabbiltajiet u l-proċeduri stabbiliti fil-qafas.

16.

Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-emenda rakkomandata tal-BĊE għall-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE tkun tibbenefika minn kjarifiki addizzjonali u jinħtieġ li terġa’ tinkiteb biex tenfasizza li s-setgħat regolatorji u ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-BĊE għandhom l-għan li jilħqu l-objettivi tas-SEBĊ u l-prestazzjoni tal-kompiti bażiċi tiegħu. Barra minn hekk, jinħtieġ li l-emenda tenfasizza li dawn is-setgħat jiġu eżerċitati b’mod li huwa konsistenti ma’ kwalunkwe att adottat mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet relatati mal-istabbiliment jew mal-funzjonament tas-suq intern previsti fil-Parti III tat-TFUE, u mal-atti delegati adottati mill-Kummissjoni u l-atti ta’ implimentazzjoni adottati mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni skont is-setgħat mogħtija lilhom.

4.   KONKLUŻJONI

Il-Kummissjoni b’dan tagħti opinjoni favorevoli dwar ir-rakkomandazzjoni tal-BĊE li l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-SEBĊ u l-BĊE jiġi emendat, soġġetta għall-aġġustamenti stabbiliti fil-punti 10-16 ta’ din l-opinjoni.

Fl-anness ta’ din l-opinjoni, l-emendi proposti mill-Kummissjoni huma pprovduti f’forma ta’ tabella. Jinħtieġ li din it-tabella tinqara flimkien mat-test ta’ din l-opinjoni.

Din l-opinjoni għandha tintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Magħmul fi Strasburgu, it-3 ta’ Ottubru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU C 212, 1.7.2017, p. 14.

(2)  ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.

(3)  ECLI: EU:T:2015:133.


ANNESS

PROPOSTA TA’ ABBOZZAR

Test rakkomandat mill-BĊE

Emenda proposta mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 22

“Artikolu 22

Sistemi ta’ clearing u ħlas

Il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali jistgħu jipprovdu faċilitajiet, u l-BĊE jista’ jagħmel regolamenti, sabiex jiżgura li s-sistemi ta’ clearing u ħlas fi ħdan l-Unjoni u ma’ pajjiżi oħra jkunu effiċjenti u sodi.”

“Artikolu 22

Sistemi ta’ clearing u ħlas

22.1.   Il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali jistgħu jipprovdu faċilitajiet, u l-BĊE jista’ jagħmel regolamenti, sabiex jiġi żgurat li s-sistemi ta’ clearing u ħlas fi ħdan l-Unjoni u ma’ pajjiżi terzi jkunu effiċjenti u sodi.

22.2.   Sabiex jintlaħqu l-objettivi tas-SEBĊ u biex twettaq il-kompiti tagħha, il-BĊE jista’ jagħmel regolamenti rigward is-sistemi ta’ clearing għal strumenti finanzjarji fl-Unjoni u ma’ pajjiżi terzi, b’mod konsistenti ma’ atti adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill u ma’ miżuri adottati skont dawn l-atti.”


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

11.10.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 340/5


Rata tal-kambju tal-euro (1)

L-10 ta’ Ottubru 2017

(2017/C 340/02)

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,1797

JPY

Yen Ġappuniż

132,55

DKK

Krona Daniża

7,4428

GBP

Lira Sterlina

0,89410

SEK

Krona Żvediża

9,5265

CHF

Frank Żvizzeru

1,1522

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

9,3745

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,900

HUF

Forint Ungeriż

310,65

PLN

Zloty Pollakk

4,2931

RON

Leu Rumen

4,5753

TRY

Lira Turka

4,3385

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5155

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4745

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,2067

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6688

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,6001

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 336,25

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

16,1484

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

7,7609

HRK

Kuna Kroata

7,5035

IDR

Rupiah Indoneżjan

15 912,97

MYR

Ringgit Malażjan

4,9783

PHP

Peso Filippin

60,728

RUB

Rouble Russu

68,2832

THB

Baht Tajlandiż

39,237

BRL

Real Brażiljan

3,7378

MXN

Peso Messikan

21,9090

INR

Rupi Indjan

76,9720


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

11.10.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 340/6


Sommarju tal-Opinjoni dwar il-proposta għal Regolament li jistabbilixxi gateway diġitali unika u l-prinċipju ta’ “darba biss”

(It-test sħiħ ta’ din l-Opinjoni jista’ jinstab bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż fuq is-sit web tal-KEPD www.edps.europa.eu)

(2017/C 340/03)

Il-Proposta hija fost l-ewwel strumenti tal-UE li jirreferu b’mod espliċitu għal u jimplimentaw il-prinċipju ta’ “darba biss”, li għandu l-għan li jiżgura li ċ-ċittadini u n-negozji huma mitluba jipprovdu l-istess informazzjoni darba biss lil amministrazzjoni pubblika, li mbagħad tkun tista’ terġa’ tuża l-informazzjoni li diġà għandha. Il-Proposta tipprevedi li l-iskambju ta’ evidenza għal proċeduri transkonfinali speċifikati (bħal, pereżempju, talba għal rikonoxximent ta’ diploma) ser jinbeda mit-talba espliċita ta’ utent u ser iseħħ f’sistema teknika stabbilita mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri, b’mekkaniżmu ta’ previżjoni integrat li jiżgura trasparenza lejn l-utent.

Il-KEPD jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li jiġu mmodernizzati s-servizzi amministrattivi u japprezza t-tħassib tagħha dwar l-impatt li din il-Proposta jista’ jkollha fuq il-protezzjoni ta’ data personali. L-Opinjoni tinħareġ fuq it-talba speċifika tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Parlament. Hija ispirata wkoll mill-prijoritajiet tal-Presidenza Estonjana tal-Kunsill, li speċifikament tinkludi “Ewropa diġitali u l-moviment liberu tad-data”.

Minbarra li jipprovdi rakkomandazzjonijiet speċifiċi sabiex tkompli titjieb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni, il-KEPD jixtieq ukoll jaħtaf din l-opportunità biex jipprovdi ħarsa ġenerali introduttorja tal-kwistjonijiet ewlenin relatati mal-prinċipju ta’ “darba biss” b’mod ġenerali, minkejja li ħafna minn dan it-tħassib mhuwiex neċessarjament ikkonfermat mill-Proposta fil-forma attwali tagħha. Dan jirrelata, b’mod partikolari, mal-bażi ġuridika tal-ipproċessar, tal-limitazzjoni tal-iskop, u tad-drittijiet tas-suġġett tad-data. Il-KEPD jenfasizza li sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni b’suċċess tal-prinċipju ta’ “darba biss” madwar l-Ewropa kollha, u sabiex ikun permess skambju transkonfinali legali ta’ data, il-prinċipju ta’ “darba biss” għandu jiġi implimentat f’konformità mal-prinċipji rilevanti tal-protezzjoni tad-data.

Fir-rigward tal-Proposta nnifisha, il-KEPD jappoġġja l-isforzi li saru sabiex jiġi żgurat li l-individwi jibqa’ jkollhom kontroll tad-data personali tagħhom, inkluż billi tiġi rikjesta “talba espliċita tal-utent” qabel ma jsir kwalunkwe trasferiment ta’ evidenza bejn awtoritajiet kompetenti u billi tingħata l-possibbiltà lill-utent li “jara minn qabel” l-evidenza li tkun ser tiġi skambjata. Huwa jilqa’ wkoll l-emendi li saru fir-Regolament tal-IMI li jikkonfermaw u jaġġornaw id-dispożizzjonijiet dwar il-mekkaniżmu ta’ superviżjoni kkoordinata previsti għall-IMI u li jippermettu wkoll lill-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (“EDPB”) jibbenefika mill-possibbiltajiet tekniċi offruti mill-IMI għal skambju ta’ informazzjoni fil-kuntest tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR).

L-Opinjoni tipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar firxa ta’ kwistjonijiet, li jiffukaw fuq il-bażi ġuridika għall-iskambju transkonfinali ta’ evidenza, il-limitazzjoni tal-iskop, u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-“prinċipju ta’ darba biss” kif ukoll tħassib prattiku rigward il-kontroll tal-utent. Rakkomandazzjonijiet ewlenin jinkludu kjarifika dwar il-fatt li l-Proposta ma tipprovdix bażi ġuridika għall-użu ta’ sistema teknika għall-iskambju ta’ informazzjoni għall-finijiet għajr dawk previsti fl-erba’ direttivi elenkati jew inkella previsti taħt il-liġi applikabbli tal-UE jew dik nazzjonali, u li l-Proposta ma għandhiex l-għan li tpoġġi restrizzjoni fuq il-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop skont il-GDPR; kif ukoll kjarifika ta’ firxa ta’ kwistjonijiet relatati mal-implimentazzjoni prattika tal-kontroll tal-utent. Fir-rigward tal-emendi li saru fir-Regolament tal-IMI, il-KEPD jirrakkomanda li l-GDPR jiżdied mal-Anness tar-Regolament tal-IMI sabiex ikun permess l-użu potenzjali tal-IMI għall-finijiet tal-protezzjoni tad-data.

1.   INTRODUZZJONI U SFOND

Fit-2 ta’ Mejju 2017, il-Kummissjoni Ewropea (“Kummissjoni”) adottat Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri, servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (1) (“Proposta”).

L-għan tal-Proposta huwa li jiġu ffaċilitati l-attivitajiet transkonfinali taċ-ċittadini u tan-negozji billi jingħataw aċċess faċli għall-utent, permezz ta’ gateway diġitali unika, għal informazzjoni, proċeduri u servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi li huma jkunu jeħtieġu biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom tas-suq intern. F’dan ir-rigward, din il-Proposta tirrappreżenta inizjattiva importanti fil-vjaġġ tal-Kummissjoni lejn l-iżvilupp ta’ suq intern aktar profond u aktar ġust kif ukoll Suq Diġitali Uniku (2).

L-Artikoli 4 sa 6 tal-Proposta jenfasizzaw is-“servizzi gateway” offruti mill-gateway diġitali unika. Dawn jirriflettu mill-qrib it-titolu tal-Proposta nnifisha u jinkludu:

aċċess għal informazzjoni,

aċċess għal proċeduri u

aċċess għal servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi.

Ta’ min jinnota wkoll li l-Proposta, fl-Artikolu 36 tagħha, tfittex li temenda diversi dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (“ir-Regolament tal-IMI”) (3), li jistabbilixxi l-bażi ġuridika għall-operazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“IMI”) (4).

Il-Proposta hija fost l-ewwel strumenti tal-UE li jirreferu b’mod espliċitu għal u jimplimentaw il-prinċipju ta’ “darba biss” (5). Il-Proposta tirreferi għall-kunċett ta’ darba biss u l-benefiċċji tiegħu billi tispjega li “ċ-ċittadini u n-negozji ma għandhomx għalfejn jipprovdu l-istess informazzjoni lill-awtoritajiet pubbliċi aktar minn darba għall-iskambju transfruntier ta’ evidenza” (6). Il-Proposta tipprevedi li l-iskambju ta’ evidenza għal proċeduri speċifikati ser jinbeda mit-talba ta’ utent u ser iseħħ fis-sistema teknika stabbilita mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri (7) (għal aktar dettalji, ara t-Taqsima 3 t’hawn taħt).

Din l-Opinjoni hija risposta għal talba tal-Kummissjoni u talba separata sussegwenti tal-Parlament Ewropew (“Parlament”) lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (“KEPD”), bħala awtorità ta’ sorveljanza indipendenti, biex tingħata opinjoni dwar il-Proposta. Il-KEPD jilqa’ l-fatt li ġie kkonsultat miż-żewġ istituzzjonijiet. L-Opinjoni ssegwi konsultazzjoni informali mill-Kummissjoni tal-KEPD qabel l-adozzjoni tal-Proposta.

Il-KEPD jieħu nota ta’ u jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li jiġu mmodernizzati s-servizzi amministrattivi billi jiġu ffaċilitati d-disponibbiltà, il-kwalità u l-aċċessibbiltà ta’ informazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Huwa jenfasizza wkoll, b’mod partikolari, li l-prinċipju ta’ “darba biss” jista’ jikkontribwixxi lejn dawn l-għanijiet, soġġett għall-konformità mal-liġi applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data u b’rispett tad-drittijiet fundamentali tal-individwi.

Il-KEPD japprezza t-tħassib tal-Kummissjoni u tal-Parlament dwar l-impatt li din il-Proposta jista’ jkollha fuq il-protezzjoni ta’ data personali. Huwa jilqa’ l-fatt li ħafna mill-kummenti informali tiegħu ġew ikkunsidrati. B’mod partikolari, huwa jappoġġja:

l-isforzi li saru sabiex jiġi żgurat li l-individwi jibqa’ jkollhom kontroll tad-data personali tagħhom, inkluż billi tiġi rikjesta “talba espliċita tal-utent” qabel ma jsir kwalunkwe trasferiment ta’ evidenza bejn awtoritajiet kompetenti (Artikolu 12(4)), u billi tingħata l-possibbiltà lill-utent li “jara minn qabel” l-evidenza li tkun ser tiġi skambjata (Artikolu 12(2)(e));

l-isforzi li saru biex jiġi definit il-kamp ta’ applikazzjoni materjali għall-prinċipju ta’ “darba biss” (Artikolu 12(1)); u

ir-rekwiżit espliċitu tal-użu ta’ data anonima u/jew aggregata għall-ġbir ta’ rispons tal-utent u statistika rilevanti (Artikoli 21-23);

barra minn hekk, huwa jilqa’ l-emenda proposta tar-Regolament tal-IMI li tikkonferma u taġġorna d-dispożizzjonijiet dwar il-mekkaniżmu ta’ superviżjoni kkoordinata previsti għall-IMI sabiex jiġi żgurat approċċ konsistenti u koerenti (Artikolu 36(6)(b);

finalment, jintlaqgħu wkoll aktar dispożizzjonijiet ġenerali li juru impenn sabiex jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet fundamentali tal-individwi, inkluż id-dritt tal-protezzjoni ta’ data personali, bħal dawk fil-premessi 43 u 44 u l-Artikolu 29.

L-għan ta’ din l-Opinjoni huwa li tipprovdi rakkomandazzjonijiet speċifiċi sabiex jiġi indirizzat it-tħassib li jifdal dwar il-protezzjoni tad-data u b’hekk tkompli titjieb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni (ara t-Taqsima 3 hawn taħt). Mit-tliet servizzi gateway elenkati hawn fuq, din l-Opinjoni ser tiffoka fuq “l-aċċess għal proċeduri” (Artikolu 5) u b’mod partikolari, id-dispożizzjonijiet li jirrelataw mal-“iskambju transkonfinali ta’ evidenza bejn awtoritajiet kompetenti” skont l-Artikolu 12, peress li dawn huma l-aktar rilevanti għall-protezzjoni ta’ data personali. Il-bqija tal-Proposta (inklużi d-dispożizzjonijiet tagħha dwar l-aċċess għal informazzjoni u aċċess għal servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi) ftit li xejn iqajjem tħassib rilevanti. Barra minn hekk, il-KEPD jikkummenta wkoll fil-qosor dwar emendi magħżula li saru fir-Regolament tal-IMI.

Minbarra dan, il-KEPD jixtieq jaħtaf din l-opportunità biex jipprovdi ħarsa ġenerali introduttorja tal-kwistjonijiet ewlenin relatati mal-prinċipju ta’ “darba biss” b’mod ġenerali, minkejja li ħafna minn dan it-tħassib mhuwiex neċessarjament ikkonfermat mill-Proposta fil-forma attwali tagħha (ara t-Taqsima 2 hawn taħt).

4.   KONKLUŻJONIJIET

Il-KEPD jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li jiġu mmodernizzati s-servizzi amministrattivi billi jiġu ffaċilitati d-disponibbiltà, il-kwalità u l-aċċessibbiltà ta’ informazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea u japprezza l-konsultazzjoni u t-tħassib tal-Kummissjoni u tal-Parlament dwar l-impatt li din il-Proposta jista’ jkollha fuq il-protezzjoni ta’ data personali.

Minbarra li jipprovdi rakkomandazzjonijiet speċifiċi sabiex tkompli titjieb il-kwalità tal-leġiżlazzjoni, huwa jixtieq ukoll jaħtaf din l-opportunità biex jipprovdi ħarsa ġenerali introduttorja tal-kwistjonijiet ewlenin relatati mal-prinċipju ta’ “darba biss” b’mod ġenerali, minkejja li ħafna minn dan it-tħassib mhuwiex neċessarjament ikkonfermat mill-Proposta fil-forma attwali tagħha. Dan jirrelata, b’mod partikolari ma’:

il-bażi ġuridika għall-ipproċessar,

il-limitazzjoni tal-iskop

u d-drittijiet tas-suġġett tad-data.

Il-KEPD jenfasizza li sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni b’suċċess tal-prinċipju ta’ “darba biss” madwar l-Ewropa kollha, u sabiex ikun permess skambju transkonfinali legali ta’ data, il-prinċipju ta’ “darba biss” għandu jiġi implimentat f’konformità mal-prinċipji rilevanti tal-protezzjoni tad-data.

Fir-rigward tal-Proposta nnifisha, il-KEPD jappoġġja:

l-isforzi li saru sabiex jiġi żgurat li l-individwi jibqa’ jkollhom kontroll tad-data personali tagħhom, inkluż billi tiġi rikjesta “talba espliċita tal-utent” qabel ma jsir kwalunkwe trasferiment ta’ evidenza bejn awtoritajiet kompetenti (Artikolu 12(4)), u billi tingħata l-possibbiltà lill-utent li “jara minn qabel” l-evidenza li tkun ser tiġi skambjata (Artikolu 12(2)(e));

l-isforzi li saru biex jiġi definit il-kamp ta’ applikazzjoni materjali għall-prinċipju ta’ “darba biss” (Artikolu 12(1));

barra minn hekk, huwa jilqa’ l-emenda proposta tar-Regolament tal-IMI li tikkonferma u taġġorna d-dispożizzjonijiet dwar il-mekkaniżmu ta’ superviżjoni kkoordinata previsti għall-IMI sabiex jiġi żgurat approċċ konsistenti u koerenti (Artikolu 36(6)(b);

huwa jilqa’ wkoll l-inklużjoni tal-korpi tal-UE fid-definizzjoni tal-atturi tal-IMI fil-Proposta, li jistgħu jgħinu biex il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (“EDPB”) jibbenefika mill-possibbiltajiet tekniċi offruti mill-IMI għal skambju ta’ informazzjoni.

Fir-rigward tal-bażi ġuridika tal-ipproċessar, il-KEPD jirrakkomanda li tiżdied premessa waħda jew aktar sabiex jiġi ċċarat li:

il-Proposta nnifisha ma tipprovdix bażi ġuridika għall-iskambju ta’ evidenza, u li kwalukwe skambju ta’ evidenza skont l-Artikolu 12(1) għandu jkollu bażi ġuridika xierqa band’oħra, bħal fl-erba’ direttivi elenkati fl-Artikolu 12(1) jew taħt il-liġi applikabbli tal-UE jew dik nazzjonali;

il-bażi ġuridika għall-użu tas-sistema teknika speċifikata fl-Artikolu 12 għall-iskambju ta’ evidenza hija t-twettiq ta’ kompitu fl-interess pubbliku skont l-Artikolu 6(1)(e) tal-GDPR; u li

l-utenti għandhom id-dritt li joġġezzjonaw għall-ipproċessar tad-data personali tagħhom fis-sistema teknika skont l-Artikolu 21(1) tal-GDPR.

Fir-rigward tal-limitazzjoni tal-iskop, il-KEPD jirrakkomanda li tiżdied premessa waħda jew aktar sabiex jiġi ċċarat li:

il-Proposta ma tipprovdix bażi ġuridika għall-użu tas-sistema teknika għal skambju ta’ informazzjoni għall-finijiet għajr dawk previsti fl-erba’ direttivi elenkati jew inkella previsti taħt il-liġi applikabbli tal-UE jew dik nazzjonali;

u li l-Proposta bl-ebda mod ma għandha l-għan li tpoġġi restrizzjoni fuq il-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop skont l-Artikoli 6(4) u 23(1) tal-GDPR.

Fir-rigward tal-kunċett ta’ “talba espliċita”, il-KEPD jirrakkomanda li l-Proposta tiċċara (preferibbilment f’dispożizzjoni sostantiva):

x’inhu dak li jagħmel it-talba “espliċita” u kemm għandha tkun speċifika t-talba:

jekk it-talba tistax tiġi ppreżentata permezz tas-sistema teknika msemmija fl-Artikolu 12(1);

x’inhuma l-konsegwenzi jekk l-utent jagħżel li ma jagħmilx “talba espliċita”, u

jekk tali talba tistax tiġi rtirata. (Għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi, ara t-Taqsima 3.3 t’hawn fuq).

B’rabta mal-kwistjoni ta’ “previżjoni”, il-KEPD jirrakkomanda li:

il-Proposta tiċċara x’inhuma l-għażliet għall-utent li juża l-possibbiltà li “jara minn qabel” id-data li tkun ser tiġi skambjata;

b’mod partikolari, l-Artikolu 12(2)(e) għandu jiċċara li l-utent jingħata possibbiltà ta’ previżjoni f’waqtha qabel ma l-evidenza ssir aċċessibbli għar-riċevitur; u jkun jista’ jirtira t-talba għall-iskambju tal-evidenza (ara wkoll ir-rakkomandazzjonijiet relatati tagħna dwar “talbiet espliċiti”);

dan jista’ jsir, pereżempju, billi fit-tmiem tas-sentenza fl-Artikolu 12(2)(e) jiddaħħlu l-kliem: “qabel ma din issir aċċessibbli għall-awtorità rikjedenti, u jista’ jirtira t-talba fi kwalunkwe ħin”).

Fir-rigward tad-definizzjoni ta’ evidenza u l-firxa ta’ proċeduri onlajn koperti, il-KEPD jirrakkomanda:

li tiġi sostitwita r-referenza għall-Artikolu 2(2)(b) fl-Artikolu 3(4) b’referenza għall-Artikolu 12(1) jew tingħata soluzzjoni leġiżlattiva oħra li tirriżulta f’effett simili;

il-KEPD jenfasizza wkoll li huwa jilqa’ l-isforzi li saru fil-Proposta biex jiġi limitat l-iskambju ta’ informazzjoni għall-proċeduri onlajn elenkati fl-Anness II u l-erba’ direttivi elenkati speċifikament;

għalhekk, huwa jirrakkomanda li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proposta jibqa’ definit b’mod ċar u jkompli jinkludi l-Anness II u r-referenzi għall-erba’ direttivi elenkati speċifikament.

Finalment, il-KEPD jirrakkomanda:

li l-GDPR jiżdied mal-Anness tar-Regolament tal-IMI sabiex ikun permess l-użu potenzjali tal-IMI għall-finijiet tal-protezzjoni tad-data; u

li l-awtoritajiet ta’ sorveljanza tal-protezzjoni tad-data jiżdiedu mal-lista ta’ servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi elenkati fl-Anness III.

Brussell, l-1 ta’ Awwissu 2017.

Giovanni BUTTARELLI

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data


(1)  Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ portal diġitali uniku li jipprovdi informazzjoni, proċeduri, u servizzi ta’ assistenza u ta’ soluzzjoni tal-problemi u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD) (minn issa ’l quddiem, il-Proposta).

(2)  Memorandum ta’ spjegazzjoni tal-Proposta, p. 2.

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (“ir-Regolament tal-IMI”) (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).

(4)  Ara wkoll l-Opinjoni tal-KEPD tat-22 ta’ Novembru 2011 dwar il-Proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern

(“IMI”) disponibbli fuq https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/11-11-22_imi_opinion_mt.pdf

(5)  Ara wkoll l-Artikolu 14 tal-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-qafas legali u operattiv tal-e-Card Ewropea tas-servizzi introdotta bir-Regolament… [ir-Regolament tal-ESC], COM(2016) 823 final, 2016/0402(COD).

(6)  Il-Premessa 28 tal-Proposta.

(7)  L-Artikolu 12(1) u (4) tal-Proposta.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

11.10.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 340/10


Komunikazzjoni tal-Gvern Franċiż dwar id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi (1)

Avviż dwar it-talba għall-estensjoni tal-konċessjoni għat-tiftix tal-idrokarburi likwidi jew fil-forma ta’ gass, imsejħa “concession de Nonville”

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 340/04)

Permezz ta’ applikazzjoni bid-data tas-16 ta’ Diċembru 2016, kompletata fit-13 ta’ Marzu 2017, l-impriża BridgeOil SAS (49 rue Arsène et Louis Lambert, F-86100 Châtellerault) talbet estenzjoni tal-konċessjoni tagħha li tfittex l-idrokarburi konvenzjonali likwidi jew fil-forma ta’ gass imsejħa “concession de Nonville”, li tinsab fit-territorju tal-muniċipalitajiet ta’ Darvault, Nemours, Nonville u Treuzy-Levelay f’Seine-et-Marne.

Il-perimetru ta’ din l-estensjoni, ta’ madwar 12,71 km2, hu mmarkat bil-linji dritti li jgħaqqdu l-punti ddefiniti hawn taħt:

Punt

Il-meridjan NTF oriġini Pariġi

Il-meridjan RGF93 oriġini Greenwich

Lonġitudni tal-Lvant

Latitudni tat-Tramuntana

Lonġitudni tal-Lvant

Latitudni tat-Tramuntana

A

0,450 gr

53,670 gr

2°44′30″

48°18′10″

B

0,470 gr

53,670 gr

2°45′34″

48°18′10″

C

0,470 gr

53,680 gr

2°45′34″

48°18′43″

D

0,510 gr

53,680 gr

2°47′44″

48°18′43″

E

0,510 gr

53,650 gr

2°47′44″

48°17′06″

F

0,500 gr

53,650 gr

2°47′12″

48°17′06″

G

0,500 gr

53,627 gr

2°47′12″

48°15′51″

H

0,485 gr

53,627 gr

2°46′23″

48°15′51″

I

0,485 gr

53,622 gr

2°46′23″

48°15′35″

J

0,470 gr

53,622 gr

2°45′34″

48°15′35″

K

0,470 gr

53,624 gr

2°45′34″

48°15′42″

L

0,466 gr

53,624 gr

2°45′21″

48°15′42″

M

0,466 gr

53,627 gr

2°45′21″

48°15′51″

N

0,429 gr

53,627 gr

2°43′22″

48°15′51″

O

0,429 gr

53,634 gr

2°43′22″

48°16′14″

P

0,421 gr

53,634 gr

2°42′56″

48°16′14″

Q

0,421 gr

53,646 gr

2°42′56″

48°16′53″

R

0,428 gr

53,646 gr

2°43′18″

48°16′53″

S

0,428 gr

53,649 gr

2°43′18″

48°17′03″

T

0,432 gr

53,649 gr

2°43′31″

48°17′03″

U

0,432 gr

53,653 gr

2°43′31″

48°17′16″

V

0,435 gr

53,653 gr

2°43′41″

48°17′16″

W

0,435 gr

53,655 gr

2°43′41″

48°17′22″

X

0,450 gr

53,655 gr

2°44′30″

48°17′22″

It-tressiq tal-applikazzjonijiet u l-kriterji għall-għoti tal-permess

Dawk li jressqu l-applikazzjoni inizjali u l-applikazzjonijiet konkorrenti jenħtieġ li jilħqu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-għoti tal-liċenzja, kif iddefiniti fl-Artikoli 4 u 5 tad-Digriet Nru 2006-648 tat-2 ta’ Ġunju 2006 dwar id-drittijiet minerarji u tal-ħżin taħt l-art (Journal officiel de la République française tat-3 ta’ Ġunju 2006).

L-impriżi interessati jistgħu jressqu applikazzjoni konkorrenti fi żmien 90 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż, skont il-proċedura miġbura fl-Avviż dwar il-ksib ta’ drittijiet minerarji għall-idrokarburi fi Franza (“Avis relatif à l’obtention des titres miniers d’hydrocarbures en France”), ippubblikat f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej C 374 tat-30 ta’ Diċembru 1994, p. 11, u stabbiliti bid-Digriet imsemmi hawn fuq.

L-applikazzjonijiet konkorrenti jistgħu jintbagħtu lill-Ministeru tat-Tranżizzjoni Ekoloġika u Solidali fl-indirizz mogħti hawn taħt. Id-deċiżjonijiet dwar l-applikazzjoni inizjali u l-applikazzjonijiet kompetittivi se jittieħdu sa mhux aktar tard mis-27 ta’ Jannar 2020.

Il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti għat-twettiq tal-attività u għall-waqfien tagħha

L-applikanti mistiedna jirreferu għall-Artikoli L161-1 u L161-2 tal-Kodiċi Minerarju kif ukoll għad-Digriet Nru 2006-649 tat-2 ta’ Ġunju 2006, dwar ix-xogħlijiet minerarji, ix-xogħlijiet tal-ħżin taħt l-art, u l-kontroll tal-minjieri u tal-ħżin taħt l-art (Journal officiel de la République française tat-3 ta’ Ġunju 2006).

Aktar tagħrif rilevanti jista’ jinkiseb mill-Ministeru tat-Tranżizzjoni Ekoloġika u Solidali (l-uffiċċju għar-riżorsi enerġetiċi minn taħt l-art, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux, FRANCE; tel. +33 140819527).

Id-dispożizzjonijiet regolatorji msemmija hawn fuq jinsabu fis-sit web Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  ĠU L 164, 30.6.1994, p. 3.


11.10.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 340/12


Komunikazzjoni mill-Gvern tar-Repubblika tal-Polonja dwar id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi fiż-żona “Lelików”

(2017/C 340/05)

Din il-proċedura tikkonċerna l-għoti ta’ konċessjoni għall-prospettar jew l-esplorazzjoni tad-depożiti tal-gass naturali taż-żona “Lelików”, li tinsab fil-muniċipalitajiet ta’ Cieszków u Milicz, fil-provinċja ta’ Dolnośląskie:

Isem

Sistema ta’ koordinati PL-1992

X

Y

Lelików

413 340,09

387 890,42

414 099,85

390 405,72

412 230,65

391 534,72

411 773,93

390 022,65

411 841,09

388 795,82

L-applikazzjonijiet iridu jkopru ż-żona msemmija hawn fuq.

L-applikazzjonijiet tal-konċessjonijiet iridu jiġu sottomessi lill-Ministeru tal-Ambjent sa mhux iktar tard minn nofsinhar (12.00 CET/CEST) fl-aħħar jum tal-perjodu ta’ 91 jum li jibda fil-jum ta’ wara d-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-applikazzjonijiet li jaslu se jkunu vvalutati fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin:

(a)

it-teknoloġija proposta għax-xogħol (40 %);

(b)

il-kapaċitajiet tekniċi u finanzjarji tal-applikant (50 %);

(c)

it-tariffa proposta għall-istabbiliment tad-drittijiet ta’ użufrutt tal-minjieri (10 %).

It-tariffa minima għall-istabbiliment tad-drittijiet ta’ użufrutt tal-minjieri għaż-żona “Lelików” hija:

1.

għall-prospettar ta’ depożiti tal-gass naturali:

matul il-perjodu bażi ta’ tliet snin: PLN 10 000,00 fis-sena;

għar-raba’ u l-ħames sena ta’ validità tal-kuntratt ta’ użufrutt tal-minjieri: PLN 10 000,00 fis-sena;

għas-sitt sena u għas-snin sussegwenti ta’ validità tal-kuntratt ta’ użufrutt tal-minjieri: PLN 10 000,00 fis-sena;

2.

għall-esplorazzjoni ta’ depożiti tal-gass naturali:

matul il-perjodu bażi ta’ tliet snin: PLN 20 000,00 fis-sena;

għar-raba’ u l-ħames sena ta’ validità tal-kuntratt ta’ użufrutt tal-minjieri: PLN 20 000,00 fis-sena;

għas-sitt sena u għas-snin sussegwenti ta’ validità tal-kuntratt ta’ użufrutt tal-minjieri: PLN 20 000,00 fis-sena;

3.

għall-prospettar u l-esplorazzjoni ta’ depożiti tal-gass naturali:

matul il-perjodu bażi ta’ ħames snin: PLN 30 000,00 fis-sena;

għas-sitt, is-seba’ u t-tmien sena ta’ validità tal-kuntratt ta’ użufrutt tal-minjieri: PLN 30 000,00 fis-sena;

għad-disa’ sena u għas-snin sussegwenti ta’ validità tal-kuntratt ta’ użufrutt tal-minjieri: PLN 30 000,00 fis-sena;

Il-proċedura tal-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet se titlesta f’perjodu ta’ sitt xhur wara l-iskadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet. L-applikanti se jirċievu notifika bil-miktub dwar l-eżitu ta’ din il-proċedura.

L-applikazzjonijiet għandhom jitfasslu bil-Pollakk.

L-awtorità tal-liċenzji se tagħti konċessjonijiet għall-prospettar jew l-esplorazzjoni ta’ depożiti tal-gass naturali lill-applikant magħżul wara li tqis l-opinjoni tal-awtoritajiet rilevanti, u se tikkonkludi kuntratt ta’ użufrutt tal-minjieri ma’ dak l-applikant.

Sabiex tkun tista’ twettaq attività li tinvolvi l-prospettar jew l-esplorazzjoni ta’ depożiti tal-idrokarburi fil-Polonja, operatur għandu jkollu kemm drittijiet ta’ użufrutt tal-minjieri kif ukoll konċessjoni.

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:

Ministerstwo Środowiska [Il-Ministeru tal-Ambjent]

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [Dipartiment tal-Ġeoloġija u tal-Konċessjonijiet Ġeoloġiċi]

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

L-informazzjoni tista’ tinkiseb minn:

is-sit web tal-Ministeru tal-Ambjent: www.mos.gov.pl

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 223692449

Faks +48 223692460

posta elettronika: dgikg@mos.gov.pl


11.10.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 340/14


Avviż tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità

Obbligi ta’ servizz pubbliku marbutin mas-servizzi tal-ajru skedati

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 340/06)

Stat Membru

Spanja

Rotot ikkonċernati

Gran Canaria - Tenerife Sur

Gran Canaria - El Hierro

Tenerife Norte - La Gomera

Gran Canaria - La Gomera

Data tal-ftuħ mill-ġdid tar-rotta tal-OSP għal-linji tal-ajru tal-Komunità

L-1 ta’ Awwissu 2018

Indirizz minn fejn jistgħu jinkisbu t-test u kull informazzjoni jew dokumentazzjoni oħra b’rabta mal-obbligi tas-servizz pubbliku

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA

Tel. +34 915977505

Fax +34 915978643

Posta elettronika: osp.dgac@fomento.es

Ir-rotot soġġetti għall-obbligi tas-servizz pubbliku jistgħu jiġu operati abbażi ta’ aċċess għall-kompetizzjoni ħielsa mill-1 ta’ Awwissu 2018. F’każ li l-ebda trasportatur tal-ajru ma jissottometti programm ta’ servizzi li jkun konformi mal-obbligi tas-servizz pubbliku imposti, l-aċċess jiġi ristrett għal linja tal-ajru waħda permezz tal-proċedura korrispondenti tal-offerti pubbliċi, f’konformità mal-Artikolu 16(9) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008.


11.10.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 340/15


Avviż tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità

L-obbligi tas-servizz pubbliku fir-rigward tas-servizzi tal-ajru skedati

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 340/07)

Stat Membru

Spanja

Rotta kkonċernata

Almeria-Seville

Id-data tal-ftuħ mill-ġdid tar-rotta OSP tal-linji tal-ajru tal-Komunità

L-1 ta’ Awwissu 2018

Indirizz minn fejn jistgħu jinkisbu t-test u kwalunkwe informazzjoni jew dokumentazzjoni oħra marbuta mal-obbligi tas-servizz pubbliku

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA

Tel. +34 915977505

Fax +34 915978643

Posta elettronika: osp.dgac@fomento.es

Ir-rotta soġġetta għall-obbligi tas-servizz pubbliku tista’ tiġi operata fuq il-bażi tal-aċċess għall-kompetizzjoni ħielsa mill-1 ta’ Awwissu 2018. Fil-każ li ebda linja tal-ajru ma tibgħat programm ta’ servizzi konformi mal-obbligi tas-servizz pubbliku imposti, l-aċċess ikun ristrett għal linja tal-ajru waħda permezz tal-proċedura korrispondenti ta’ offerti pubbliċi, skont l-Artikolu 16(9) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008.


V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

11.10.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 340/16


Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni

(Il-Każ M.8627 — GETEC/Briva/JV)

Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2017/C 340/08)

1.

Fit-3 ta’ Ottubru 2017, il-Kummissjoni rċeviet avviż ta’ konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1).

Dan l-avviż jikkonċerna l-impriżi li ġejjin:

GETEC Wärme und Effizienz AG (“GETEC”, il-Ġermanja), ikkontrollata minn EQT Fund Management SARL (il-Lussemburgu) u GETEC Energy Holding GmbH (il-Ġermanja),

Briva Group B.V. (“Briva”, in-Netherlands), ikkontrollata mit-Ten Brinke Group B.V. (in-Netherlands),

Joint Venture (“JV”, il-Ġermanja).

GETEC u Briva jakkwistaw fis-sens tal-Artikolu 3(1)(b) u 3(4) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll konġunt tal-JV.

Il-konċentrazzjoni hija mwettqa permezz ta’ xiri ta’ ishma u permezz ta’ kuntratt ta’ tmexxija jew kull mezz ieħor f’kumpanija ġdida li tikkostitwixxi impriża konġunta (joint venture, JV).

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

—   għal GETEC: Il-provvista ta’ servizzi kuntrattwali tal-enerġija fil-Ġermanja,

—   għal Briva: L-iżvilupp ta’ proġetti, kostruzzjoni, bejgħ jew kiri ta’ proprjetà immobbli residenzjali, kummerċjali u industrijali lil investituri strateġiċi prinċipali fil-Ġermanja u n-Netherlands.

Il-joint venture se tkun attiva fit-tfassil, l-iżvilupp, it-tħaddim u l-manutenzjoni ta’ sistemi ta’ ġenerazzjoni u distribuzzjoni tal-enerġija u l-provvista ta’ servizzi kontraenti tal-enerġija għall-bini skont ħtiġijiet individwali tal-klijenti, miżuri biex tiżdied l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-iżvilupp ta’ mudelli ta’ negozju ġodda.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista’ taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta’ ċerti konċentrazzjonijiet skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) jinħtieġ li jiġi nnutat li dan il-każ jista’ jiġi kkunsidrat għal trattament skont il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi persuni interessati biex jibagħtulha l-kummenti li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Jinħtieġ li r-referenza li ġejja dejjem tiġi speċifikata:

M.8627 — GETEC/Briva/JV

Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-email, permezz tal-faks jew permezz tal-posta. Uża d-dettalji ta’ kuntatt ta’ hawn taħt:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Indirizz tal-posta:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 366, 14.12.2013, p. 5.