ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 276

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 59
29 ta' Lulju 2016


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2016/C 276/01

Avviż tal-Kummissjoni — Gwida għall-Istati Membri dwar l-għażla ta' korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji

1

2016/C 276/02

Irtirar ta’ notifika ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.7917 — Boehringer Ingelheim/Sanofi Animal Health Business) ( 1 )

21


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2016/C 276/03

Rata tal-kambju tal-euro

22


 

Rettifika

2016/C 276/04

Rettifika għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità — Sejħa għall-offerti rigward l-operat ta’ servizzi tal-ajru bi skeda skont l-obbligi tas-servizz pubbliku ( ĠU C 171, 12.5.2016 )

23

2016/C 276/05

Rettifika għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità — Sejħa għall-offerti rigward l-operat ta’ servizzi tal-ajru bi skeda skont l-obbligi tas-servizz pubbliku ( ĠU C 171, 12.5.2016 )

23


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

29.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 276/1


AVVIŻ TAL-KUMMISSJONI

Gwida għall-Istati Membri dwar l-għażla ta' korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji

(2016/C 276/01)

WERREJ

1.

Referenzi u testi regolatorji 2

2.

Sfond 2

3.

L-għażla ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji 4

3.1.

L-għażla f’konformità mar-regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku 4

3.1.1.

L-għażla f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/18/KE jew id-Direttiva 2014/24/UE 4

3.1.2.

Taħt il-limiti massimi tad-Direttiva: l-għażla f’konformità mal-prinċipji tat-Trattat 7

3.2.

Nomina tal-BEI 7

3.3.

Nomina tal-FEI 8

3.4.

Nomina ta’ istituzzjoni finanzjarja internazzjonali 8

3.5.

Aġġudikazzjoni in-house 9

3.5.1.

Il-kundizzjonijiet għall-għoti lil entitajiet in-house sakemm tkun trasposta d-Direttiva 2014/24/UE jew sat-18 ta’ April 2016 skont liema jiġi l-ewwel. 9

3.5.2.

Il-kundizzjonijiet għall-għoti lil entitajiet in-house wara t-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE (Artikolu 12 tad-Direttiva 2014/24/UE) jew wara t-18 ta’ April 2016. 11

3.6.

Kooperazzjoni inter-amministrattiva 14

3.6.1.

Il-kundizzjonijiet għal kooperazzjoni interamministrattiva sakemm tkun trasposta d-Direttiva 2014/24/UE jew sat-18 ta’ April 2016 skont liema jiġi l-ewwel. 15

3.6.2.

Il-kundizzjonijiet għal kooperazzjoni interamministrattiva wara t-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE jew wara t-18 ta’ April 2016 16

3.7.

Rekwiżiti tal-Artikolu 7 tas-CDR 17

3.7.1.

Kriterji tal-għażla 17

3.7.2.

Kriterji tal-għoti 18

3.7.3.

Elementi għat-termini ta’ referenza 19

4.

Referenza, links 19

1.   Referenzi u testi regolatorji

Referenzi regolatorji

Artikoli

Ir-Reg. (UE) Nru 1303/2013 (1)

Ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni

(minn hawn ‘il quddiem CPR, Common Provisions Regulation)

Artikolu 37(1) – Strumenti finanzjarji

Artikolu 38(4) u (5) – Implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji

Ir-Reg. (UE) Nru 480/2014 (2)

Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni

(minn hawn ‘il quddiem CDR, Commission Delegated Regulation)

Artikolu 7 – Il-kriterji għall-għażla tal-korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji

Ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013

 

Id-Direttiva 2004/18/KE

 

Id-Direttiva 2014/24/UE

 

2.   Sfond

L-awtoritajiet ta’ ġestjoni li lesti jużaw strumenti finanzjarji bħala għodda biex jintlaħqu l-objettivi tal-programm jistgħu jew iwettqu kompiti ta’ implimentazzjoni direttament, jinvestu fil-kapital ta’ entità legali maħluqa ġdida jew eżistenti jew jafdaw il-kompiti ta’ implimentazzjoni lil korpi oħra (3). F’dan l-aħħar każ, l-Artikolu 38(4)(b) tas-CPR jipprevedi possibbiltajiet differenti biex jiġu fdati kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji. Din in-nota timmira li tipprovdi kjarifiki dwar il-possibbiltajiet ta’ tali affidament (4).

L-istrumenti finanzjarji jistgħu jiġu implimentati permezz ta’ struttura b’fond ta’ fondi jew mingħajru. Fil-każ li l-istrumenti finanzjarji jkunu implimentati permezz ta’ struttura li tinkludi fond ta’ fondi, normalment jintgħażlu żewġ livelli ta’ korpi: il-korp li jimplimenta l-fond ta’ fondi u l-korpi li jimplimentaw il-prodott(i) ta’ strumenti finanzjarji speċifiċi, jiġifieri intermedjarji finanzjarji (it-tnejn imsejħa hawn taħt bħala korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji). L-awtorità ta’ ġestjoni tiddeċiedi dwar l-aktar struttura implimentattiva adatta b’kunsiderazzjoni tas-sejbiet tal-valutazzjoni ex ante meħtieġa taħt l-Artikolu 37(2) tas-CPR.

Is-CPR jidentifika diversi tipi ta’ entitajiet li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jistgħu jafdawlhom kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji mingħajr ma jispeċifikaw il-proċeduri li jeħtieġ li jiġu segwiti għal tali affidament.

Madankollu, l-Artikolu 37(1) tas-CPR ifakkar fil-prinċipji ġenerali li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jeħtieġ jikkonformaw magħhom, inkluż fl-għażla tal-korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji: huma għandhom jikkonformaw mal-liġi applikabbli, b’mod partikolari dik dwar l-għajnuna mill-Istat u l-akkwist pubbliku u għalhekk huma responsabbli li jiżguraw, jekk hemm bżonn wara konsultazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-kontroll tal-kompetizzjoni, li r-regoli applikabbli kollha fir-rigward tal-għażla ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji huma rispettati. Skont l-Artikolu 38(4) tas-CPR, il-korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji għandhom jiżguraw konformità mal-liġi applikabbli (inter alia, l-akkwist pubbliku). L-Artikolu 38(5) tas-CPR li jtenni l-prinċipji tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), jgħid ukoll li l-għażla ta’ intermedjarji finanzjarji għandha ssir abbażi ta’ proċeduri miftuħa, trasparenti, proporzjonati u mhux diskriminatorji, filwaqt li jiġu evitati kunflitti ta’ interess (5).

Barra minn hekk, l-Artikolu 7(1) u (2) tas-CDR fih rekwiżiti speċifiċi applikabbli għall-għażla ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji (bl-eċċezzjoni tal-BEI u l-FEI) u l-Artikolu 7(3) għall-proċedura tal-għażla ta’ intermedjarji finanzjarji minn korpi li jimplimentaw fondi ta’ fondi (inklużi l-BEI u l-FEI).

L-għażla ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji mhux neċessarjament tikkoinċidi mal-għażla tal-operazzjoni tal-istrument finanzjarju (6).

L-għażla tal-operazzjoni ssir mill-awtorità ta’ ġestjoni (7). Bil-kontra tal-għażla tal-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju, l-għażla tal-operazzjoni mhix soġġetta għar-regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku, u lanqas ma hi soġġetta għar-rispett tal-Artikolu 7 tas-CDR.

Soġġett għal numru ta’ sitwazzjonijiet li jaqgħu barra mir-regoli ta’ akkwist pubbliku u li huma spjegati hawn taħt, is-servizzi mwettqa minn korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji stabbiliti skont il-qafas regolatorju tal-FSIE jaqgħu fl-ambitu tar-regoli u l-prinċipji għall-akkwist pubbliku. Għaldaqstant, l-għażla tat-tali entitajiet (kemm jekk korpi li jimplimentaw fondi ta’ fondi kif ukoll jekk intermedjarji finanzjarji) għandha tikkonforma mal-liġi applikabbli.

L-identifikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku applikabbli (id-Direttiva 2004/18/KE jew id-Direttiva 2014/24/UE) tiddependi fuq id-data meta l-awtorità kontraenti tniedi l-proċedura tal-għażla (8) (jiġifieri l-awtorità ta’ ġestjoni tal-programm li tkun qed tixtri s-servizzi ta’ entità għall-implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju) jew fuq id-data tad-deċiżjoni li tintuża proċedura negozjata mingħajr sejħa minn qabel għall-kompetizzjoni biex jingħata l-kuntratt kif ukoll fuq id-data tat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE. F’każijiet ta’ kooperazzjoni in-house u interamministrattiva, id-data meta l-awtorità kontraenti tiddeċiedi b’mod definittiv li mhu ser tinħareġ l-ebda sejħa minn qabel għall-kompetizzjoni għall-għoti tal-kuntratt pubbliku (9), hija rilevanti sabiex ikun determinat jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-ġurisprudenza jew id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2014/24/UE japplikawx (ara t-taqsimiet 3.4 u 3.6 hawn taħt) (10).

It-18 ta’ April 2016 kienet l-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/21/UE fil-liġi nazzjonali. Il-miżuri ta’ traspożizzjoni adottati qabel dik id-data għandhom jiġu applikati mill-awtoritajiet kontraenti. Wara dik id-data, anki fin-nuqqas ta’ traspożizzjoni mill-Istati Membri, l-awtoritajiet kontraenti għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2014/24/UE. Mit-18 ta’ April 2016, id-dispożizzjonijiet kollha tad-Direttiva, inklużi dawk dwar kooperazzjoni in-house u interamministrattiva, għandhom ikunu kompletament rispettati.

Bi tkomplija fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE), id-Direttiva 2014/24/UE speċifikament tindirizza l-affidament ta’ kompiti lil entitajiet pubbliċi proprjetà ta’ awtorità kontraenti u kkontrollati minnha (kooperazzjoni vertikali, jew “in-house”) kif ukoll kooperazzjoni interamministrattiva (kooperazzjoni orizzontali). Sad-data tat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE, l-għoti ta’ kuntratti fil-kuntest taż-żewġ tipi ta’ kooperazzjoni għandu jirrispetta l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-ġurisprudenza (ara t-taqsimiet 3.5.1 u 3.6.1 hawn taħt).

Għandu jiġi nnutat li l-identifikazzjoni possibbli fi programmi tal-FSIE ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji ma teżentax lill-awtoritajiet kontraenti milli japplikaw ir-regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku fl-għażla tat-tali korpi.

3.   L-għażla ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji

3.1.    L-għażla f’konformità mar-regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku

Barra mis-sitwazzjonijiet deskritti hawn taħt u barra mill-każ fejn l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jiddeċiedu li jimplimentaw direttament strument finanzjarju skont l-Artikolu 38(4)(c) tas-CPR, huma għandhom jagħżlu korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji f’konformità mar-regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku. Dawn ir-regoli għandhom jiġu rispettati wkoll minn korpi intermedji (11) u korpi li jimplimentaw fond ta’ fondi li huma awtoritajiet kontraenti.

L-għoti ta’ kuntratti pubbliċi mill-awtoritajiet tal-Istati Membri jew f’isimhom għandu jikkonforma mal-prinċipji tat-TFUE, u b’mod partikolari l-moviment liberu ta’ merkanzija, il-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà li jkunu fornuti servizzi, kif ukoll prinċipji fundamentali relatati oħra bħat-trattament ugwali, in-nondiskriminazzjoni, ir-rikonoxximent reċiproku, il-proporzjonalità u t-trasparenza. Għal kuntratti pubbliċi ‘l fuq minn ċertu valur, il-proċeduri ta’ akkwist pubbliku huma koordinati sabiex ikun żgurat li dawk il-prinċipji jingħataw effett prattiku u l-akkwist pubbliku jinfetaħ għall-kompetizzjoni. Għal kuntratti pubbliċi tali, id-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku (id-Direttiva 2004/18/KE jew 2014/24/UE) japplikaw.

3.1.1.   L-għażla f’konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/18/KE jew id-Direttiva 2014/24/UE

3.1.1.1.   Limitu massimu

Għal kuntratti ta’ servizz, l-Artikolu 7 tad-Direttiva 2004/18/KE u l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/24/UE jirreferu għal żewġ limiti massimi li ‘l fuq minnhom id-Direttiva rilevanti tapplika (12):

EUR 135 000 għal kuntratti ta’ servizz pubbliku mogħtija minn awtoritajiet kontraenti li huma elenkati bħala awtoritajiet tal-gvern ċentrali fl-Anness IV tad-Direttiva 2004/18/KE, u l-Anness I tad-Direttiva 2014/24/UE;

EUR 209 000 għal kuntratti ta’ provvista pubblika u ta’ servizz pubbliku mogħtija minn tipi oħra ta’ awtoritajiet kontraenti.

F’konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva 2004/18/KE u l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2014/24/UE l-limitu massimu japplika għall-valur stmat tas-servizzi li għandhom jiġu provduti mill-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju nett tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT).

Il-bażi għall-kalkolu tal-valur tal-kuntratt stmat hija, għal servizzi bankarji u servizzi finanzjarji oħra, il-miżati, kummissjonijiet li għandhom jitħallsu, interessi u forom oħra ta’ remunerazzjoni (Artikolu 9(8) tad-Direttiva 2004/18/UE, Artikolu 5(13) tad-Direttiva 2014/24/UE).

3.1.1.2.   Gwida dwar proċeduri ta’ akkwist pubbliku

Il-gwida għall-prattikanti dwar l-evitar tal-aktar żbalji komuni fl-akkwist pubbliku (13) tista’ tintuża b’mod utli bħala referenza mill-awtoritajiet kontraenti anki jekk tkopri akkwisti taħt id-Direttiva 2004/18/KE. Din il-gwida tfakkar f’ċerti punti speċifiċi li jirrikjedu attenzjoni partikolari, bħall-identifikazzjoni tal-offerta, l-għażla tal-proċedura adatta tal-għażla, id-definizzjoni tal-kriterji adatti ta’ esklużjoni, għażla u għoti (filwaqt li tiġi evitata konfużjoni bejniethom), il-ħtieġa li jiġu rispettati l-iskadenzi applikabbli biex dawk li jitfgħu offerta jingħataw żmien suffiċjenti għat-tħejjija u l-preżentazzjoni ta’ offerta u l-ħtieġa li tkun dokumentata tajjeb l-evalwazzjoni tal-offerti abbażi tal-kriterji mħabbra.

3.1.1.3.   Għażla tal-proċedura

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jiddeċiedu dwar l-aktar proċedura ta’ akkwist adatta għall-għażla tal-korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji.

Għal xiri partikolarment kumpless, proċeduri speċifiċi, bħall-proċedura kompetittiva b’negozjar jew id-djalogu kompetittiv (cf l-Artikoli 28 sa 31 tad-Direttiva 2004/18/KE u l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2014/24/UE), huma disponibbli fid-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku, li jippermettu, taħt ċertu kundizzjonijiet, li jkunu akkomodati l-ħtiġijiet speċifiċi tal-awtorità kontraenti.

Skont l-Artikolu 26(4)(a) tad-Direttiva 2014/24/UE, waħda jew l-oħra minn dawk iż-żewġ proċeduri tista’ tintuża inter alia fil-każ li l-ħtiġijiet tal-awtorità kontraenti ma jistgħux jiġu ssodisfati mingħajr adattament ta’ soluzzjonijiet faċilment disponibbli u fil-każ li l-kuntratt ma jistax jingħata mingħajr negozjati minn qabel minħabba ċirkustanzi speċifiċi relatati man-natura, il-kumplessità jew il-formulazzjoni legali u finanzjarja jew minħabba r-riskji mehmuża magħhom. Huwa f’idejn l-awtorità kontraenti li tivvaluta jekk ċirkostanzi speċifiċi tali jeżistux.

Id-Direttiva tipprevedi wkoll il-possibbiltà li jintużaw l-istess proċeduri fil-każ li proċedura ta’ akkwist falliet. Skont l-Artikolu 26(4)(b) tad-Direttiva 2014/24/UE proċedura kompetittiva b’negozjar jew djalogu kompetettiv jistgħu jintużaw ukoll f’każ li jiġu ppreżentati biss offerti rregolari jew inaċċettabbli bi tweġiba għal proċedura miftuħa jew ristretta. F’sitwazzjoni tali meta l-proċedura tintuża fir-rigward tal-offerenti kollha li jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikoli 57 sa 64 tad-Direttiva 2014/24/UE u li, matul il-proċedura miftuħa jew ristretta ta’ qabel, ippreżentaw offerti f’konformità mar-rekwiżiti formali tal-proċedura ta’ akkwist, l-ebda pubblikazzjoni ta’ avviż ta’ kuntratt ma hi meħtieġa.

3.1.1.4.   Użu ta’ ftehimiet qafas

Sabiex tkun evitata l-ħtieġa għal modifiki fil-kuntratt u sabiex ikunu ġestiti l-bidliet fl-ambitu tal-kompiti li għandhom jiġu fdati, għall-futur, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jikkunsidraw l-użu ta’ ftehim qafas (14).

Ftehimiet qafas jipprovdu ċertu flessibbiltà fil-ġestjoni ta’ kuntratti ta’ servizzi finanzjarji peress li jippermettu l-aġġustament tal-volum ta’ servizzi għall-ħtiġijiet tal-awtoritajiet kontraenti u/jew għall-benefiċjarji. Peress li mhux dejjem faċli li jkun previst il-volum ta’ domandi li jkunu ġejjin minn benefiċjarji għal strumenti finanzjarji, l-użu ta’ ftehim qafas jista’ jipprovdi l-flessibbiltà meħtieġa biex ikunu koperti volumi aktar baxxi jew ogħla.

Għandu jiġi mfakkar li l-awtoritajiet kontraenti mhumiex obbligati li jagħtu kuntratti speċifiċi wara ftehimiet qafas għall-ammont sħiħ previst. Għaldaqstant, jekk ftehim qafas ikopri bosta tipi ta’ strumenti finanzjarji u strument finanzjarju speċifiku jirriżulta li mhux imfassal tajjeb jew mhux adattat tajjeb għall-ħtiġijiet tar-riċevituri finali, ma hemm l-ebda obbligu li jiġi ffirmat xi kuntratt speċifiku sabiex ikun implimentat tali strument.

L-użu tal-istess kundizzjonijiet għal servizzi finanzjarji differenti jinvolvi r-riskju li l-kundizzjonijiet tal-prezz jew tal-kwalità għal servizz (jew strument) finanzjarju speċifiku wieħed ikunu affettwati minn dawk li jikkonċernaw servizzi finanzjarji oħra anki jekk ma hemm l-ebda rabta materjali bejn iż-żewġ servizzi (jew strumenti). Għal dik ir-raġuni, jekk isir użu minn ftehim qafas, huwa rrakkomandat li jintużaw lottijiet. Dan jippermetti l-valutazzjoni tal-prezz u l-kwalità ta’ kull lott separatament u fuq il-merti proprji tiegħu. L-offerenti jistgħu jaġġustaw l-offerti tagħhom billi jikkumpensaw kundizzjonijiet ekonomiċi jew ta’ kwalità bejn il-lottijiet sabiex jippreżentaw offerti tal-aħjar valur għall-flus għal diversi minn dawn il-lottijiet jew sabiex jagħmlu sforz għal lott speċifiku wieħed adattat aħjar għall-kapaċitajiet speċifiċi tagħhom.

L-awtoritajiet kontraenti huma mogħtija parir janalizzaw qabel iniedu l-proċedura ta’ tfigħ ta’ offerti l-objettivi speċifiċi ta’ kull servizz (jew strument) finanzjarju fir-rigward tal-ambitu tar-riċevituri finali mmirati mill-istrument sabiex ikun definit is-suġġett ta’ kull kuntratt. Il-flessibbiltà ta’ ftehimiet qafas tippermetti kkuntrattar f’każ li l-istrument finanzjarju jkollu suċċess f’termini ta’ domanda kif ukoll ittestjar jekk tip speċifiku ta’ strument finanzjarju jaqbel mal-ħtiġijiet tar-riċevituri finali f’settur tal-ekonomija speċifiku.

Il-valur stmat tal-ftehim qafas (li għandu jkun indikat fl-avviż ta’ kuntratt), ikkalkulat bħala l-valur stmat massimu nett ta’ VAT tal-kuntratti kollha maħsuba għat-terminu totali tal-ftehim qafas, għandu jiġi vvalutat b’kunsiderazzjoni tal-possibbiltà li jkunu koperti żidiet fl-ammont mogħti għall-ġestjoni lill-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju.

Fir-rigward tat-tul tal-ftehim qafas, skont l-Artikolu 33(1) tad-Direttiva 2014/24/UE, it-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux jaqbeż l-erba’ snin, ħlief f’każijiet eċċezzjonali debitament ġustifikati, b’mod partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas. Madankollu, kif iċċarat fil-premessa 62 tad-Direttiva, “filwaqt li kuntratti bbażati fuq ftehim qafas għandhom jingħataw il-kuntratt qabel tmiem l-obbligu tal-ftehim qafas innifsu, id-durata tal-kuntratti individwali bbażati fuq ftehim qafas mhix meħtieġa li tikkoinċidi mad-durata ta’ dak il-ftehim qafas, iżda jista’ jkun, kif adegwat, iqsar jew itwal”.

3.1.1.5.   Modifiki fil-kuntratt

Modifiki fil-kuntratt skont id-Direttiva 2004/18/KE, f’konformità mal-ġurisprudenza applikabbli, huma possibbli biss jekk din l-informazzjoni tkun tqiegħdet disponibbli fl-avviż ta’ sejħa għal offerti lill-offerenti potenzjali kollha u jekk il-modifiki, irrispettivament mill-valur monetarju tagħhom, kienu previsti fid-dokumenti ta’ akkwist inizjali fi klawżoli ta’ reviżjoni ċari, preċiżi u inekwivoki. Jekk dan huwa l-każ, l-awtorità kontraenti jkollha l-possibbiltà li tagħmel użu mill-istess korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju għall-emendi sussegwenti għall-kontribuzzjoni inizjali sal-ammont indikattiv akkwistat. Jekk dawk il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati u l-awtorità kontraenti temenda sostanzjalment kuntratt mingħajr ma terġa’ takkwista, tali emenda tkun tinvolvi bidla fil-kundizzjonijiet tas-sejħa għall-offerti inizjali kuntrarju għall-prinċipju ta’ trasparenza u trattament ugwali u għalhekk tikkostitwixxi rregolarità.

Skont id-Direttiva 2014/24/UE, modifiki ta’ kuntratti huma possibbli mingħajr proċedura ta’ akkwist ġdida b’mod partikolari fis-sitwazzjonijiet li ġejjin u diment li l-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 72 tad-Direttiva huma rispettati:

fejn il-modifiki ġew previsti fid-dokumenti ta’ akkwist inizjali fi klawżoli ta’ reviżjoni ċari u inekwivoki li jistabbilixxu l-ambitu u n-natura ta’ modifiki jew opzjonijiet possibbli kif ukoll il-kundizzjonijiet li jistgħu jintużaw taħthom. Il-klawżoli ma għandhomx jipprevedu modifiki jew opzjonijiet li jkunu jalteraw in-natura ġenerali tal-kuntratt jew il-ftehim qafas. Sabiex tkun koperta l-possibbiltà li l-kontribuzzjoni tal-programm fl-istrument finanzjarju tiżdied aktar tard, l-awtorità kontraenti għandha, meta tkun qed takkwista s-servizzi finanzjarji rilevanti, tistima kontribuzzjonijiet tal-programm addizzjonali possibbli ex ante u l-impatt tagħhom fuq il-valur tal-kuntratt stmat.

għal servizzi addizzjonali mill-kuntrattur oriġinali li saru neċessarji u li ma kienux inklużi fl-akkwist inizjali, fejn bidla tal-kuntrattur ma tistax issir għal raġunijiet ekonomiċi u tkun tikkawża inkonvenjenza sinifikattiva jew duplikazzjoni sostanzjali tal-ispejjeż għall-awtorità kontraenti. F’konformità mal-Artikolu 72, kwalunkwe żieda fil-prezz ma għandhiex taqbeż il-50 % tal-valur tal-kuntratt oriġinali. Fil-każ li jsiru diversi modifiki suċċessivi, dik il-limitazzjoni tapplika għall-valur ta’ kull modifika. Tali modifiki konsekuttivi ma għandhomx ikunu mmirati lejn l-evitar tad-Direttiva;

fejn il-ħtieġa għal modifika rriżultat minħabba ċirkustanzi li awtorità kontraenti diliġenti ma setgħetx tipprevedi, il-modifika ma talterax in-natura ġenerali tal-kuntratt u ż-żieda fil-prezz mhiex ogħla minn 50 % tal-valur tal-kuntratt jew il-ftehim qafas oriġinali (fil-każ ta’ diversi modifiki suċċessivi japplikaw il-kundizzjonijiet indikati hawn fuq);

fejn kuntrattur ġdid jissostitwixxi dak li inizjalment kien ingħata l-kuntratt mill-awtorità kontraenti bħala konsegwenza ta’ wieħed minn dawn: (i) klawżola jew opzjoni ta’ reviżjoni inekwivoka f’konformità mal-ewwel punt; (ii) suċċessjoni universali jew parzjali fil-pożizzjoni tal-kuntrattur inizjali, wara ristrutturar korporattiv, inkluża takeover, merġer, akwiżizzjoni jew insolvenza, ta’ operatur ekonomiku ieħor, li tissodisfa l-kriterji għal għażla kwalitattiva inizjalment stabbilita diment li dan ma jinvolvix modifiki sostanzjali oħra għall-kuntratt u mhux immirat biex tiġi evitata l-applikazzjoni tad-Direttiva; jew (iii) fil-każ li l-awtorità kontraenti nnifisha tassumi l-obbligi tal-kuntrattur prinċipali lejn is-sottokuntratturi tiegħu fejn din il-possibbiltà hija prevista taħt il-leġislazzjoni nazzjonali skont l-Artikolu 71 tad-Direttiva;

fejn il-modifiki, irrispettivament mill-valur tagħhom, mhumiex sostanzjali (15);

fejn il-valur tal-modifika huwa taħt il-limiti massimi ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE u 10 % tal-valur tal-kuntratt inizjali għal kuntratti ta’ servizz. Barra minn hekk, il-modifika ma tistax taltera n-natura ġenerali tal-kuntratt jew il-ftehim qafas. Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-valur għandu jkun valutat abbażi tal-valur kumulattiv nett tal-modifiki suċċessivi (li jkun differenti minn hawn fuq).

Konklużjoni:

L-awtoritajiet kontraenti li lesti jżidu l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet tal-programm għal strumenti finanzjarji implimentati minn korpi diġà magħżula (taħt il-perjodu ta’ programmar 2007-2013 pereżempju) għandhom jikkontrollaw bir-reqqa jekk il-kundizzjonijiet għal tali modifika tal-kuntratt humiex rispettati.

Barra minn hekk, sabiex ikunu antiċipati żidiet fil-kontribuzzjoni tal-programm sussegwenti possibbli għall-futur, huwa rrakkomandat li l-awtoritajiet kontraenti jipprevedu l-konklużjoni ta’ ftehimiet qafas minflok ma’ jipproċedu b’modifiki fil-kuntratt.

3.1.2.   Taħt il-limiti massimi tad-Direttiva: l-għażla f’konformità mal-prinċipji tat-Trattat

Taħt il-limiti tad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku, l-għażla ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji għandha tikkonforma mal-prinċipji tat-Trattat jekk il-kuntratt huwa ta’ interess transkonfini.

Il-prinċipji tat-Trattat li għandhom jiġu rispettati huma dawk tal-moviment liberu ta’ merkanzija, il-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà li jkunu provduti servizzi, kif ukoll it-trattament ugwali, in-nondiskriminazzjoni, ir-rikonoxximent reċiproku, it-trasparenza u l-proporzjonalità.

Il-Kummissjoni, bi tkomplija fuq il-ġurisprudenza tal-QtĠ-UE, ħarġet komunikazzjoni interpretattiva bit-titlu “Dritt Komunitarju” applikabbli għall-għoti ta’ kuntratti mhux jew mhux kompletament soġġetti għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar “Akkist Pubbliku” tat-23 ta’ Ġunju 2006 (16) fejn ir-rekwiżiti li jirriżultaw minn dawk il-prinċipji huma żviluppati.

F’konformità mal-ġurisprudenza tal-QtĠ-UE, il-prinċipji ta’ trattament ugwali u ta’ nondiskriminazzjoni jimplikaw obbligu ta’ trasparenza li jikkonsisti fl-iżgurar, għall-benefiċċju ta’ kwalunkwe offerent potenzjali, ta’ livell ta’ reklamar suffiċjenti sabiex is-suq ikun jista’ jinfetaħ għall-kompetizzjoni. L-obbligu ta’ trasparenza jirrikjedi li l-operaturi ekonomiċi li jkunu jinsabu fi Stat Membru ieħor ikollhom aċċess għal informazzjoni adatta fir-rigward tal-kuntratt qabel ma jingħata, sabiex, jekk ikunu jixtiequ, jkunu f’pożizzjoni li jesprimu l-interess tagħhom li jiksbu dak il-kuntratt.

Dan jirrikjedi l-pubblikazzjoni ta’ reklamar suffiċjentement aċċessibbli qabel l-għoti tal-kuntratt. Dan ir-reklamar għandu jiġi ppubblikat mill-entità kontraenti sabiex l-għoti tal-kuntratt jinfetaħ għall-kompetizzjoni. L-entitajiet kontraenti huma responsabbli biex jiddeċiedu l-aktar mezz adatt għar-reklamar tal-kuntratti tagħhom.

L-obbligi li jirriżultaw mill-prinċipji tat-Trattat japplikaw għal kuntratti taħt il-limiti massimi tad-Direttivi li jippreżentaw interess transkonfini. L-eżistenza ta’ ċerta interess transkonfini għandha tiġi valutata minn entitajiet kontraenti individwali abbażi ta’ evalwazzjoni taċ-ċirkustanzi individwali tal-każ, bħas-suġġett tal-kuntratt, l-importanza tal-valur stmat tiegħu, flimkien mal-post fejn irid isir ix-xogħol jew il-karatteristiċi tekniċi tal-kuntratt (17), l-ispeċifiċitajiet tas-settur ikkonċernat (id-daqs u l-istruttura tas-suq, prattiċi kummerċjali, eċċ.).

3.2.    Nomina tal-BEI

Il-BEI huwa wieħed mill-korpi identifikati fis-CPR li jistgħu jiġu fdati kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji mill-awtoritajiet ta’ ġestjoni (Artikolu 38(4)(b)(i) tas-CPR).

Peress li r-relazzjoni bejn l-Istati Membri u l-BEI hija rregolata mil-liġi primarja (18), l-aċċess għall-attivitajiet statutorji tal-BEI ma jistax ikun soġġett għal regoli u kundizzjonijiet proċedurali estranji għad-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-attivitajiet tal-BEI taħt il-liġi primarja tal-UE. Dan ifisser li d-dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku (li huma liġi sekondarja) ma japplikawx għal mandati fir-rigward tal-ġestjoni ta’ strumenti finanzjarji konklużi bejn l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-BEI. Għaldaqstant, kuntratti tali jistgħu jiġu konklużi direttament mal-BEI.

Fejn kuntratt jingħata direttament minn awtorità ta’ ġestjoni lill-BEI għall-implimentazzjoni ta’ fond ta’ fondi, l-BEI jagħżel intermedjarji finanzjarji biex jimplimentaw strumenti finanzjarji abbażi tar-regoli u l-proċeduri interni tiegħu li, peress li l-BEI huwa soġġett għat-Trattat, għandhom ikunu konformi mal-prinċipji tat-Trattat.

Barra minn hekk, f’konformità mal-Artikolu 7(3) tas-CDR, meta l-BEI ulterjorment jafda kompiti ta’ implimentazzjoni lil intermedjarji finanzjarji, l-għażla għandha tirrispetta wkoll ir-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti f’dik id-dispożizzjoni (ara t-taqsima 3.7 hawn taħt).

Konklużjoni:

Awtoritajiet ta’ ġestjoni, korpi intermedji u korpi li jimplimentaw fond ta’ fondi li huma awtoritajiet kontraenti jistgħu jikkonkludu direttament mal-BEI, jiġifieri mingħajr proċess kompetittiv (19), mandati fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji.

3.3.    Nomina tal-FEI

Il-FEI kien stabbilit fl-1994 mill-Bord tal-Gvernaturi tal-BEI (li jirrapreżentaw lill-Istati Membri), abbażi ta’ att ta’ liġi primarja tal-UE (20). L-Att żied Artikolu 30 mal-Istatut tal-BEI, anness għat-Trattat, li jagħti s-setgħa lill-Bord biex jistabbilixxi l-FEI u l-istatuti tiegħu. Skont dak l-Artikolu (minn dakinhar sostitwit b’artikolu ġenerali dwar l-istabbiliment ta’ sussidjarji tal-BEI, l-Artikolu 28 attwali tal-Protokoll (Nru 5) dwar l-Istatut tal-BEI), il-FEI għandu personalità ġuridika u awtonomija finanzjarja simili għal dik tal-BEI.

Skont l-Artikolu 2 tal-Istatut tiegħu, il-kompitu tal-FEI huwa li jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi tal-Unjoni Ewropea billi jipprovdi garanziji u jieħu parteċipazzjonijiet f’intrapriżi. Barra minn hekk, il-FEI jista’ jkun involut f’attivitajiet oħra konnessi ma’ jew li jirriżultaw minn dawk il-kompiti.

Fejn għandu x’jaqsam il-BEI, il-pożizzjoni tal-FEI hija kkaratterizzata minn rabta mill-qrib mal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-objettivi tiegħu. Il-FEI bi ħsiebu jikkontribwixxi għall-objettivi u l-kompiti tal-Unjoni billi jwettaq attivitajiet biex jinkisbu l-għanijiet tal-Unjoni.

L-Artikolu 2(23) tas-CPR jiddefinixxi l-“BEI”, għall-fini tas-CPR, bħala li jinkludi l-BEI, il-FEI u kwalunkwe sussidjarju (ieħor) tal-BEI. Il-FEI huwa għalhekk identifikat ukoll fis-CPR fost il-korpi li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jistgħu jafdawlhom kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji (Artikolu 38(4)(b)(i) tas-CPR).

B’riżultat tal-istatus speċjali tal-FEI, mandati fir-rigward tal-ġestjoni ta’ strumenti finanzjarji bejn awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-FEI jistgħu jiġu konklużi direttament.

Fejn kuntratt jingħata direttament minn awtorità ta’ ġestjoni lill-FEI għall-implimentazzjoni ta’ fond ta’ fondi, il-FEI jagħżel intermedjarji finanzjarji biex jimplimentaw strumenti finanzjarji abbażi tar-regoli u l-proċeduri interni tiegħu li, peress li l-FEI huwa soġġett għat-Trattat, għandhom jikkonformaw mal-prinċipji tat-Trattat.

Barra minn hekk, f’konformità mal-Artikolu 7(3) tas-CDR, meta l-FEI ulterjorment jafda kompiti ta’ implimentazzjoni lil intermedjarji finanzjarji, l-għażla għandha tirrispetta r-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti f’dik id-dispożizzjoni (ara t-taqsima 3.7 hawn taħt).

Konklużjoni:

Awtoritajiet ta’ ġestjoni, korpi intermedji u korpi li jimplimentaw fond ta’ fondi li huma awtoritajiet kontraenti jistgħu jikkonkludu direttament mal-FEI, jiġifieri mingħajr proċess kompetittiv (21), mandati fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji.

3.4.    Nomina ta’ istituzzjoni finanzjarja internazzjonali

L-awtoritajiet ta’ ġestjoni jistgħu jikkunsidraw li jafdaw l-implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju lil istituzzjoni finanzjarja internazzjonali, kif previst fl-Artikolu 38(4)(b)(ii) tas-CPR.

Is-CPR ma fihiex definizzjoni ta’ istituzzjoni finanzjarja internazzjonali. Istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali jistgħu jiġu definiti bħala istituzzjonijiet finanzjarji stabbiliti minn tal-inqas żewġ pajjiżi bi ftehimiet intergovernattivi biex jipprovdu appoġġ finanzjarju għal attivitajiet ta’ żvilupp ekonomiku u soċjali. Il-proprjetarji jew l-azzjonisti tagħhom huma ġeneralment gvernijiet nazzjonali iżda jistgħu jkunu wkoll istituzzjonijiet internazzjonali oħra u/jew organizzazzjonijiet oħra.

L-affidament ta’ kompiti għall-implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju lil istituzzjoni finanzjarja internazzjonali jista’ jsir direttament minn awtorità ta’ ġestjoni, diment li l-Istat Membru li nnomina dik l-awtorità ta’ ġestjoni (22) huwa membru tal-istituzzjoni finanzjarja internazzjonali u l-kompiti fdati jaqgħu fil-missjoni statutorja tal-istituzzjoni. Din il-possibbiltà hija miftuħa wkoll taħt l-istess kundizzjonijiet lil korpi intermedji u korpi li jimplimentaw fondi ta’ fondi li huma awtoritajiet kontraenti.

Meta jinnominaw istituzzjoni finanzjarja internazzjonali (ħlief il-BEI u l-FEI), l-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom jikkontrollaw li l-istituzzjoni tikkonforma mal-kriterji ta’ għażla elenkati fl-Artikolu 7(1) u (2) tas-CDR.

Wara l-affidament ta’ kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ fond ta’ fondi lil istituzzjoni finanzjarja internazzjonali minn awtorità ta’ ġestjoni, l-istituzzjoni finanzjarja internazzjonali tista’ tagħżel intermedjarji finanzjarji biex jimplimentaw strumenti finanzjarji. L-għażla ta’ intermedjarji finanzjarji mill-istituzzjoni finanzjarja internazzjonali ssir f’konformità mar-regoli tal-istituzzjoni finanzjarja internazzjonali.

Barra minn hekk, f’konformità mal-Artikolu 7(3) tas-CDR, meta l-istituzzjoni finanzjarja internazzjonali ulterjorment tafda kompiti ta’ implimentazzjoni lil intermedjarji finanzjarji, l-għażla għandha tirrispetta wkoll ir-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti f’dik id-dispożizzjoni (ara t-taqsima 3.7 hawn taħt).

Konklużjoni:

Awtoritajiet ta’ ġestjoni jistgħu jikkonkludu direttament ma’ istituzzjoni finanzjarja internazzjonali li l-Istat Membru tagħha huwa membru, jiġifieri mingħajr proċess kompetittiv (23), mandati fir-rigward tal-ġestjoni ta’ strumenti finanzjarji, diment li l-kompiti fdati jaqgħu fil-missjoni statutorja tal-istituzzjoni.

3.5.    Aġġudikazzjoni in-house

L-uniku fatt li ż-żewġ partijiet għal ftehim huma awtoritajiet pubbliċi ma jeskludix l-applikazzjoni ta’ regoli ta’ akkwist pubbliku.

Madankollu, l-applikazzjoni ta’ regoli ta’ akkwist pubbliku ma għandhiex tfixkel il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li jwettqu l-kompiti ta’ servizz pubbliku mogħtija lilhom billi jużaw ir-riżorsi proprji tagħhom, li tinkludi l-possibbiltà ta’ servizzi in-house.

F’dak il-kuntest, awtorità ta’ ġestjoni tista’ tikkunsidra li tafda l-implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju lil entità in-house  (24). Din hija wkoll possibbiltà għal korpi intermedji u korpi li jimplimentaw fondi ta’ fondi li huma awtoritajiet kontraenti, diment li l-kundizzjonijiet deskritti hawn taħt huma rispettati.

Qabel l-adozzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE, il-kundizzjonijiet għall-konklużjoni ta’ kuntratti direttament ma’ entitajiet fil-pussess ta’ awtorità kontraenti u kkontrollati minnha (“entitajiet in-house”) kienu definiti b’ġurisprudenza.

Il-kundizzjonijiet li taħthom tali għoti dirett huwa possibbli ġew sussegwentement definiti u mkabbra bid-Direttiva 2014/24/UE. L-issodisfar ta’ dawn il-kundizzjonijiet għandu jkun valutat bir-reqqa fuq bażi ta’ każ b’każ.

Fin-nomina ta’ entità in-house, il-konformità mal-kundizzjonijiet taħt l-Artikolu 7 tas-CDR għandha wkoll tiġi assigurata.

3.5.1.   Il-kundizzjonijiet għall-għoti lil entitajiet in-house sakemm tkun trasposta d-Direttiva 2014/24/UE jew sat-18 ta’ April 2016 skont liema jiġi l-ewwel.

F’konformità mal-ġurisprudenza, jekk awtorità pubblika li hija awtorità kontraenti tiddeċiedi li ma twettaqx il-kompiti mogħtija lilha fl-interess pubbliku billi tuża r-riżorsi amministrattivi, tekniċi jew oħrajn proprji tagħha, tista’ direttament tagħti l-implimentazzjoni ta’ tali kompiti lil entitajiet oħra meta (i) ikunu 100 % proprjetà pubblika, (ii) teżerċita fuq l-entitajiet ikkonċernati kontroll li huwa simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess u (iii) dawk l-entitajiet iwettqu l-parti essenzjali tal-attivitajiet tagħhom għall-awtorità jew l-awtoritajiet kontraenti li jikkontrollaw.

3.5.1.1.   Kundizzjoni ta’ sieda pubblika totali.

Fir-rigward tal-ewwel kriterju, 100 % sieda pubblika tal-entità hija meħtieġa.

3.5.1.2.   Kundizzjoni dwar il-kontroll simili

L-awtorità kontraenti għandha teżerċita fuq l-entità kkonċernata kontroll li huwa simili għal dak li hija teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess. Dan il-kontroll jista’ jkun eżerċitat individwalment jew b’mod konġunt (25).

Il-kunċett ta’ awtorità kontraenti

Il-kontroll għandu jkun eżerċitat minn awtoritajiet kontraenti fis-sens tal-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2014/24/UE, kif elenkat fl-Anness I tad-Direttiva. Il-kundizzjoni ta’ kontroll effettiv hija għalhekk issodisfata fil-każ pereżempju li dipartiment ta’ Ministeru jrid jikkuntratta ma’ entità in-house tal-Istat u kontroll effettiv huwa eżerċitat minn dipartiment ieħor tal-istess Ministeru permezz tal-parteċipazzjoni fl-istrutturi ta’ governanza tal-entità in-house. Madankolli ma tkunx issodisfata, pereżempju, fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

meta Ministeru ċentrali jrid jikkuntratta ma’ entità in-house tal-Istat u kontroll effettiv huwa eżerċitat minn Ministeru ċentrali ieħor permezz tal-parteċipazzjoni fl-istrutturi ta’ governanza tal-entità in-house.

meta Ministeru reġjonali jrid jikkuntratta ma’ entità in-house tal-Istat u kontroll effettiv huwa eżerċitat minn Ministeru ċentrali permezz tal-parteċipazzjoni fl-istrutturi ta’ governanza tal-entità in-house.

Kontroll simili:

Skont ġurisprudenza riżolta (26), ikun hemm “kontroll simili” fejn l-entità inkwistjoni hija soġġetta għal kontroll li jippermetti lill-awtorità kontraenti tinfluwenza d-deċiżjonijiet ta’ dik l-entità. L-awtorità kontraenti ma għandhiex għalfejn teżerċita l-influwenza deċiżiva tagħha fil-prattika, huwa biżżejjed li għandha l-possibbiltà li teżerċitaha.

Is-setgħa eżerċitata għandha tkun setgħa ta’ influwenza deċiżiva fuq iż-żewġ objettivi strateġiċi u d-deċiżjonijiet sinifikattivi ta’ dik l-entità (27). Fi kliem ieħor, l-awtorità kontraenti għandha tkun tista’ teżerċita kontroll strutturali u funzjonali fuq dik l-entità. Dan mhux neċessarjament jirrikjedi kontroll operattiv ta’ kuljum (28).

Il-kundizzjonijiet ta’ kontroll simili huwa ssodisfati meta l-awtorità kontraenti tipparteċipa fil-bord superviżorju jew ta’ ġestjoni tal-entità (bank promozzjonali jew tal-iżvilupp pereżempju) u għandha l-possibbiltà li teżerċita influwenza deċiżiva fuq iż-żewġ objettivi strateġiċi u d-deċiżjonijiet sinifikattivi ta’ dik l-entità.

Sabiex tivvaluta jekk l-awtorità kontraenti tistax teżerċita influwenza deċiżiva fuq iż-żewġ objettivi strateġiċi u d-deċiżjonijiet sinifikattivi ta’ dik l-entità, il-QtĠ-UE teżamina (i) jekk hemmx parteċipazzjoni attiva fil-kapital tal-entità, (ii) il-kompożizzjoni tal-korpi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħha, u (iii) il-limitu tas-setgħat mogħtija lill-kunsill governattiv tagħha (29).

Skont il-QtĠ-UE, il-parteċipazzjoni ta’ intrapriża privata, anki bħala minoranza, fil-kapital ta’ kumpanija li fiha awtorità kontraenti hija wkoll parteċipant, teskludi l-possibbiltà li l-awtorità kontraenti teżwerċita fuq dik il-kumpanija kontroll simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess (30).

Madankollu, il-fatt li l-awtorità kontraenti li tagħti għandha, waħedha jew flimkien ma’ awtoritajiet kontraenti oħra, il-kapital azzjonarju f’entità, għandu tendenza jindika – ġeneralment, iżda mhux konklużivament – li dik l-awtorità kontraenti teżerċita fuq dik l-entità kontroll simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess (31).

Il-fatt li l-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-entità huma magħmula minn rappreżentanti tal-awtoritajiet kontraenti proprjetarji tal-entità juri li l-entità hija taħt il-kontroll tal-awtoritajiet kontraenti, li għalhekk għandhom influwenza deċiżiva kemm fuq l-objettivi strateġiċi tal-entità kif ukoll fuq deċiżjonijiet sinifikattivi tagħha.

Jeħtieġ li tkun ikkontrollata il-firxa tas-setgħat mogħtija fuq il-kunsill governattiv tagħha stess biex ikun ivvalutat jekk l-entità hiex orjentata lejn is-suq u għandha tant livell ta’ indipendenza li tirrendi l-kontroll eżerċitat mill-awtoritajiet kontraenti affiljati magħha wieħed dgħajjef.

Il-forma legali tal-kumpanija għandha titqies, minħabba l-fatt li ċerti forom ta’ kumpaniji jista’ jkollhom objettivi indipendentement mill-azzjonisti tagħhom.

Jekk taħt l-istatuti tagħha l-entità timmira li tilħaq l-interessi tal-proprjetarji tagħha u ma għandha l-ebda interess distint minn dak tal-awtoritajiet affiljati kontraenti, dan huwa indikazzjoni ta’ kontroll simili għal dak eżerċitat fuq id-dipartimenti proprji tal-awtorità kontraenti.

Il-kontroll eżerċitat mill-awtoritajiet kontraenti, permezz tal-korpi statutorji, fuq id-deċiżjonijiet ta’ dik l-entità jista’ jitqies bħala li jippermetti lil dawk l-awtoritajiet jeżerċitaw fuq dik l-entità kontroll simili għal dak eżerċitat fuq id-dipartimenti tagħhom stess.

Dan il-kontroll irid ikun effettiv (32). Mhux biżżejjed li l-kontroll eżerċitat jikkonsisti essenzjalment mil-latitudni mogħtija mil-liġi tal-kumpaniji fuq il-maġġoranza tal-azzjonisti, li tirriżulta f’limiti fuq is-setgħa tal-awtorità kontraenti biex tinfluwenza d-deċiżjonijiet ta’ dawk il-kumpaniji (33).

Kontroll simili jista’ jiġi eżerċitat individwalment jew b’mod konġunt:

Mhux essenzjali li l-kontroll ikun eżerċitat individwalment: kontroll analogu konġunt huma ammess. Skont il-ġurisprudenza, fejn isir użu minn entità proprjetà konġunta ta’ numru ta’ awtoritajiet kontraenti, il-“kontroll simili” jista’ jiġi eżerċitat b’mod konġunt minn dawk l-awtoritajiet, mingħajr ma jkun essenzjali li tali kontroll ikun eżerċitat individwalment minn kull wieħed minnhom. Id-deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu b’maġġoranza, skont kif ikun il-każ (34).

Il-Qorti rrikonoxxiet li f’ċerti ċirkostanzi l-kundizzjoni relatata mal-kontroll eżerċitat mill-awtorità kontraenti tista’ tiġi sodisfatta fejn tali awtorità kellha biss 0,25 % tal-kapital f’intrapriża pubblika (35). Kontroll analogu konġunt huwa possibbli anki jekk il-perċentwal tas-sehem ta’ ishma huwa baxx ħafna diment li d-drittijiet mehmuża ma’ dan is-sehem ta’ ishma huma suffiċjenti biex l-azzjonisti jeżerċitaw b’mod konġunt kontroll effettiv (36).

Meta l-awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti, tipparteċipa fil-korp tat-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ entità fi proprjetà kollettiva u kkontrollata minn diversi proprjetarji pubbliċi, jeħtieġ li jiġi vvalutat jekk hemmx kontroll analogu konġunt fuq l-entità.

3.5.1.3.   Kundizzjoni relatata mal-parti essenzjali tal-attivitajiet tal-entità li qed jitwettqu għall-awtorità pubblika jew l-awtoritajiet pubbliċi ta’ kontroll.

L-entità għandha twettaq il-parti essenzjali tal-attivitajiet tagħha għall-awtorità jew l-awtoritajiet kontraenti ta’ kontroll, jiġifieri fit-twettiq tal-kompiti fdati lilha mill-awtorità kontraenti ta’ kontroll jew minn persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik l-awtorità kontraenti, irrispettivament mill-benefiċjarju tal-prestazzjoni tal-kuntratt. Il-QtĠ-UE s’issa ma stabbilietx perċentwal li jista’ jikkostitwixxi l-parti essenzjali ta’ attività ta’ entità (37).

Fil-każ li l-awtorità ta’ ġestjoni mhiex l-unika proprjetarju u kontrollur tal-entità, il-kundizzjoni li l-entità twettaq il-parti essenzjali tal-attivitajiet tagħha għall-awtorità jew l-awtoritajiet kontraenti ta’ kontroll tiġi rispettata anki jekk fil-mument tal-għotja tal-kuntratt l-entità in-house mhiex speċifikament twettaq l-ebda kompitu fdat mill-awtorità ta’ ġestjoni iżda fejn il-parti essenzjali tal-attività ta’ dik l-entità tikkonsisti f’kompiti fdati mill-awtoritajiet l-oħra li jikkontrollawha.

Konklużjoni:

L-awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti, tista’ għalhekk, taħt il-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq, tafda kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji lil entità 100 % f’pussess pubbliku (pereżempju bank tal-iżvilupp) li fuqha teżerċita kontroll li huwa simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess diment li din l-entità twettaq il-parti essenzjali tal-attivitajiet tagħha għall-awtorità jew l-awtoritajiet kontraenti ta’ kontroll. L-għażla ta’ intermedjarji finanzjarji minn entitajiet in-house għandha tirrispetta r-regoli u l-prinċipji ta’ akkwist pubbliku diment li l-entitajiet in-house huma nfushom awtoritajiet kontraenti.

3.5.2.   Il-kundizzjonijiet għall-għoti lil entitajiet in-house wara t-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE (Artikolu 12 tad-Direttiva 2014/24/UE) jew wara t-18 ta’ April 2016.

F’konformità mal-Artikolu 12 tad-Direttiva 2014/24/UE, awtorità kontraenti tista’ tikkonkludi kuntratt pubbliku ma’ persuna ġuridika kkontrollata diment li t-tliet kundizzjonijiet kumulattivi li ġejjin ikunu rispettati.

3.5.2.1.   Kundizzjoni li tikkonċerna l-appartenenza tal-entità in-house.

Ma għandu jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni ta’ kapital privat diretta fil-persuna ġuridika kkontrollata bl-eċċezzjoni ta’ forom mhux ta’ kontroll u mhux ta’ imblukkar ta’ parteċipazzjoni ta’ kapital privat meħtieġa minn dispożizzjonijiet leġislattivi nazzjonali, f’konformità mat-Trattati, li ma jeżerċitawx influwenza deċiżiva fuq il-persuna ġuridika kkontrollata.

Parteċipazzjoni ta’ kapital privat mhux ta’ kontroll u mhux ta’ imblukkar f’konformità mat-Trattati tirreferi għal parteċipazzjoni privata li tirriżulta minn proċedura trasparenti u mhux diskriminatorja (38) f’konformità mal-prinċipji tat-Trattat.

Mhux neċessarju li l-awtorità kontraenti li tuża s-servizzi ta’ entità in-house jkollha ishma f’din l-entità, diment li dik l-entità hija 100 % proprjetà pubblika, tikkontrolla l-entità in-house (taqsima 3.5.2.2 hawn taħt), u l-kriterji ta’ attività (taqsima 3.5.2.3 hawn taħt) huma rispettati (39).

3.5.2.2.   Kundizzjoni ta’ kontroll ta’ awtoritajiet kontraenti fuq l-entità in-house

L-awtorità kontraenti għandha teżerċita kontroll fuq il-persuna ġuridika li huwa simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartiment tagħha stess. Filwaqt li jikkodifika l-kriterji identifikati mill-ġurisprudenza, l-Artikolu 12(1) tad-Direttiva jipprovdi li awtorità kontraenti hija meqjusa li teżerċita tali kontroll fejn teżerċita influwenza deċiżiva kemm fuq l-objettivi strateġiċi kif ukoll fuq deċiżjonijiet sinifikattivi tal-persuna ġuridika kkontrollata. L-indikaturi ta’ influwenza deċiżiva mill-awtorità kontraenti kemm fuq l-objettivi strateġiċi kif ukoll fuq deċiżjonijiet sinifikattivi tal-entità msemmija hawn fuq fit-taqsima 3.5.1.2 huma għalhekk rilevanti.

Tali kontroll jista’ jkun ukoll eżerċitat minn persuna ġuridika oħra, li hija stess ikkontrollata bl-istess mod mill-awtorità kontraenti (Artikolu 12(1)), jew b’mod konġunt, diment li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 12(3) tad-Direttiva huma ssodisfati (40).

Ħlief f’każijiet ta’ kontroll konġunt, l-għoti dirett ta’ kuntratti pubbliċi huwa possibbli wkoll fejn persuna ġuridika kkontrollata li hija awtorità kontraenti tagħti kuntratt lill-awtorità kontraenti ta’ kontroll tagħha, jew lil persuna ġuridika oħra kkontrollata mill-istess awtorità kontraenti, diment li ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni ta’ kapital privat dirett fil-persuna ġuridika li qed tingħata l-kuntratt pubbliku bl-eċċezzjoni ta’ forom mhux ta’ kontroll u mhux ta’ imblukkar ta’ parteċipazzjoni ta’ kapital privat meħtieġa minn dispożizzjonijiet leġislattivi nazzjonali, f’konformità mat-Trattati, li ma jeżerċitaw l-ebda influwenza deċiżiva fuq il-persuna ġuridika kkontrollata (ara l-Artikolu 12(2) tad-Direttiva).

3.5.2.3.   Kundizzjoni li titwettaq attività għall-awtoritajiet kontraenti ta’ kontroll

Il-persuna ġuridika kkontrollata għandha twettaq aktar minn 80 % tal-attivitajiet tagħha fil-prestazzjoni ta’ kompiti fdati lilha mill-awtorità kontraenti ta’ kontroll jew minn persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik l-awtorità kontraenti, irrispettivament mill-benefiċjarju tal-prestazzjoni tal-kuntratt. Skont l-Artikolu 12(5) tad-Direttiva 2014/24/UE, għad-determinazzjoni tal-perċentwal ta’ attivitajiet it-turnover totali medju, jew miżura alternattiva adatta bbażata fuq attività bħall-ispejjeż magħmula mill-persuna ġuridika rilevanti jew l-awtorità kontraenti fir-rigward ta’ servizzi, provvisti u xogħlijiet għat-tliet snin ta’ qabel l-għoti tal-kuntratt, għandu jiġi meqjus.

Fejn, minħabba d-data li fiha l-persuna ġuridika jew l-awtorità kontraenti rilevanti kienet maħluqa jew bdiet l-attivitajiet jew minħabba riorganizzazzjoni tal-attivitajiet tagħha, it-turnover, jew miżura alternattiva bbażata fuq attività bħall-ispejjeż, jew mhumiex disponibbli għat-tliet snin preċedenti jew mhumiex aktar rilevanti, għandu jkun suffiċjenti li jintwera li l-kejl ta’ attività huwa kredibbli, partikolarment b’mezzi ta’ projezzjonijiet ta’ negozju.

L-Istati Membri għandhom il-permess jużaw kwalunkwe wieħed mill-metodi. Meta jintuża l-metodu tat-turnover totali, it-turnover għandu jqis l-attivitajiet kollha tal-entità (eż. bank tal-iżvilupp/promozzjonali), u minnu aktar minn 80 % għandu jkun ġenerat mill-kompiti fdati lilha mill-awtorità kontraenti ta’ kontroll jew minn persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik l-awtorità kontraenti.

Kull meta awtorità ta’ ġestjoni jew korp intermedju jinnomina entità in-house bħala l-korp li jimplimenta fond ta’ fondi u dik l-entità hija awtorità kontraenti taħt id-Direttiva ta’ Akkwist Pubbliku applikabbli, hija għandha tirrispetta r-regoli u l-prinċipji ta’ akkwist pubbliku fl-għażla tal-intermedjarji finanzjarji. Barra minn hekk, f’konformità mal-Artikolu 7(3) tas-CDR, l-għażla għandha tirrispetta r-rekwiżiti speċifiċi stabbiliti f’dik id-dispożizzjoni (ara t-taqsima 3.7 hawn taħt).

Istituzzjonijiet finanzjarji fi Stat Membru li jimmiraw lejn il-kisba ta’ interess pubbliku taħt il-kontroll ta’ awtorità pubblika msemmija taħt l-Artikolu 38(4)(b)(ii) tas-CPR jistgħu jkunu fdati b’kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji meta l-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq ikunu ssodisfati.

Konklużjoni:

Awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti, tista’ tikkonkludi kuntratti għall-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji direttament ma’ entitajiet in-house diment li jkun hemm konformità mar-rekwiżiti taħt l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2014/24/UE. L-għażla ta’ intermedjarji finanzjarji minn entitatjiet in-house għandha tirrispetta r-regoli u l-prinċipji ta’ akkwist pubbliku jekk l-entitajiet in-house huma nfushom huma awtoritajiet kontraenti.

Eżempju 1:

Ir-Reġjun X għandu fil-pussess tiegħu 100 % ta’ bank tal-iżvilupp reġjonali li l-kompitu tiegħu, kif definit mill-Istatuti tiegħu, huwa li jappoġġja l-iżvilupp ekonomiku fir-reġjun.

Ir-Reġjun X jippresjedi l-korp superviżorju tal-bank, li l-kompitu tiegħu huwa li jagħti l-orjentamenti strateġiċi tal-attivitajiet tal-bank u li jivvota dwar il-baġit, il-persunal u ħatriet tal-maniġers tal-bank.

Il-bank jista’ jieħu liberament deċiżjonijiet ta’ finanzjament ta’ kuljum, jiġifieri li jagħti self u garanziji lil intrapriżi fir-reġjun li jaqgħu barra l-ambitu ta’ dak li hu meqjus “sinifikattiv”. Deċiżjonijiet sinifikattivi (bħal deċiżjonijiet dwar strateġiji ta’ self, persunal, baġit) huma soġġetti għall-influwenza deċiżiva tal-awtorità kontraenti ta’ kontroll.

Minn dawk l-arranġamenti jirriżulta li r-Reġjun X jeżerċita fuq il-bank kontroll li huwa simili għal dak eżerċitat fuq id-dipartimenti teigħu stess.

Ir-Reġjun X irid jafda lill-bank tal-iżvilupp reġjonali b’kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju.

Peress li effettivament jikkontrolla l-bank li huwa kompletament fil-pussess tiegħu u peress li l-bank ma għandu l-ebda attività kummerċjali minbarra l-kompiti mwettqa għar-Reġjun X, hemm relazzjoni in-house bejn ir-Reġjun X u l-bank li tippermetti lir-Reġjun X jafda kompiti ta’ implimentazzjoni tal-istrument finanzjaru lill-bank diment li l-bank jirrispetta r-rekwiżiti tal-Artikolu 7 tas-CDR.

Eżempju 2:

Ir-Reġjun X għandu fil-pussess tiegħu 1 % ta’ bank tal-iżvilupp nazzjonali li l-kompitu tiegħu definit bil-liġi, huwa li jappoġġja l-iżvilupp ekonomiku fl-Istat Membru.

Ir-Reġjun X huwa membru tal-bord superviżorju tal-bank. Il-bank jista’ jieħu liberament deċiżjonijiet ta’ finanzjament ta’ kuljum, jiġifieri li jagħti self u garanziji lil intrapriżi fir-reġjun li jaqgħu barra l-ambitu ta’ dak li hu meqjus “sinifikattiv”. Madankollu, deċiżjonijiet sinifikattivi (bħal deċiżjonijiet dwar strateġiji ta’ self, persunal, baġit) huma soġġetti għall-influwenza deċiżiva tal-awtorità kontraenti ta’ kontroll. Abbażi tad-drittijiet mehmuża mas-sħubija tiegħu, ir-Reġjun X jeżerċita fuq il-bank kontroll li huwa simili għal dak eżerċitat fuq id-dipartimenti teigħu stess.

Barra l-kompiti mwettqa għar-Reġjun X, il-bank għandu attivitajiet kummerċjali li jirrappreżentaw 15 % tat-turnover totali medju tiegħu.

F’Ġunju 2016 (taħt id-Direttiva 2014/24/UE) ir-Reġjun X irid jafda lill-bank b’kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju. Peress li effettivament jikkontrolla l-bank (anki jekk għandu fil-pussess tiegħu 1 % biss) u peress li l-bank iwettaq aktar minn 80 % tal-attivitajiet tiegħu f’kompiti fdati lilu mill-proprjetarji tiegħu (41) (kif ikkalkulat abbażi tat-turnover totali medju tal-bank għat-tliet snin qabel l-għoti tal-kuntratt), hemm relazzjoni in-house bejn ir-Reġjun X u l-bank li tippermetti lir-Reġjun X jafda kompiti ta’ implimentazzjoni tal-istrument finanzjarju lill-bank diment li l-bank jirrispetta r-rekwiżiti tal-Artikolu 7 tas-CDR.

Eżempju 3:

L-Istat għandu fil-pussess tiegħu 100 % ta’ bank tal-iżvilupp li l-kompitu tiegħu huwa li jappoġġja l-iżvilupp ekonomiku fl-Istat Membru.

Il-Ministeru X huwa Membru tal-korp superviżorju tal-bank. Il-bank jista’ jieħu liberament deċiżjonijiet ta’ finanzjament ta’ kuljum, jiġifieri li jagħti self u garanziji lil intrapriżi fir-reġjun li jaqgħu barra l-ambitu ta’ dak li hu meqjus “sinifikattiv”. Madankollu, deċiżjonijiet sinifikattivi (bħal deċiżjonijiet dwar strateġiji ta’ self, persunal, baġit) huma soġġetti għall-influwenza deċiżiva tal-awtorità kontraenti ta’ kontroll u konsegwentement, il-Ministeru X jeżerċita fuq il-bank kontroll li huwa simili għal dak eżerċitat fuq id-dipartimenti tiegħu stess.

Barra l-kompiti mwettqa għall-Ministeru X, il-bank għandu attivitajiet kummerċjali li jirrappreżentaw 15 % tat-turnover totali medju tiegħu.

F’Ġunju 2016 (taħt id-Direttiva 2014/24/UE) il-Ministeru X irid jafda lill-bank b’kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju. Peress li effettivament jikkontrolla l-bank u peress li l-bank iwettaq aktar minn 80 % tal-attivitajiet tiegħu f’kompiti fdati lilu mill-proprjetarji tiegħu (42) (kif ikkalkulat abbażi tat-turnover totali medju tal-bank għat-tliet snin qabel l-għoti tal-kuntratt), hemm relazzjoni in-house bejn il-Ministeru X u l-bank li tippermetti lill-Ministeru X jafda kompiti ta’ implimentazzjoni tal-istrument finanzjarju lill-bank diment li l-bank jirrispetta r-rekwiżiti tal-Artikolu 7 tas-CDR.

3.6.    Kooperazzjoni inter-amministrattiva  (43)

Għal darb’oħra, l-uniku fatt li ż-żewġ partijiet għal ftehim huma nfushom awtoritajiet pubbliċi ma jeskludix l-applikazzjoni ta’ regoli ta’ akkwist.

Madankollu, l-applikazzjoni ta’ regoli ta’ akkwist pubbliku ma għandhiex tfixkel il-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li jwettqu l-kompiti ta’ servizz pubbliku mogħtija lilhom billi jużaw ir-riżorsi proprji tagħhom, li tinkludi l-possibbiltà ta’ kooperazzjoni ma’ awtoritajiet pubbliċi oħra. B’kunsiderazzjoni għall-ħtieġa li tiġi evitata distorsjoni tal-kompetizzjoni fir-rigward ta’ operaturi ekonomiċi privati, id-Direttiva 2014/24/UE daħħlet kjarifika ulterjuri dwar il-kooperazzjoni interamministrattiva.

F’dak il-kuntest, awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti, tista’ tikkunsidra l-użu ta’ kooperazzjoni interamministrattiva biex tafda kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju diment li jkun hemm konformità mal-kundizzjonijiet għal tali kooperazzjoni (44).

Kooperazzjoni interamministrattiva għall-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji tista’ tiġi implimentata permezz ta’ kuntratt bejn l-awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju u korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti u awtorità kontraenti oħra li tikkontrolla entità 100 % f’pussess pubbliku kapaċi timplimenta strumenti finanzjarji (jiġifieri entità in-house) Inkella ftehim ta’ finanzjament jista’ jiġi konkluż direttament bejn l-awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju u korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti u l-awtorità kontraenti li timplimenta l-istrument finanzjarju. Il-kuntratt/ftehim ta’ finanzjament għandhom ikopru l-modalitajiet għar-remunerazzjoni tal-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju (45).

Fl-użu ta’ kooperazzjoni interamministrattiva, awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti għandhom jiżguraw ir-rispett tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(1) u (2) tas-CDR.

3.6.1.   Il-kundizzjonijiet għal kooperazzjoni interamministrattiva sakemm tkun trasposta d-Direttiva 2014/24/UE jew sat-18 ta’ April 2016 skont liema jiġi l-ewwel.

Qabel l-adozzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE, il-kundizzjonijiet li taħthom (46) jistgħu jiġu konklużi kuntratti bejn awtoritajiet pubbliċi (kooperazzjoni interamministrattiva) kienu barra r-regoli ta’ akkwist pubbliku u kienu definiti b’ġurisprudenza.

Kooperazzjoni interamministrattiva bejn awtoritajiet pubbliċi sabiex ikun żgurat li kompitu pubbliku li kollha jridu jwettqu jsir hija permessa taħt l-ambitu tar-regoli ta’ akkwist pubbliku (47). Ir-regoli ta’ akkwist pubbliku mhumiex applikabbli fejn:

il-kooperazzjoni interamministrattiva tikkonċerna esklużivament awtoritajiet pubbliċi, mingħajr il-parteċipazzjoni ta’ parti privata;

il-prinċipju ta’ trattament ugwali huwa rispettat, sabiex l-ebda fornitur privat ta’ servizzi ma jitqiegħed f’pożizzjoni ta’ vantaġġ vis-à-vis il-kompetituri (48), u

l-implimentazzjoni ta’ dik il-kooperazzjoni hija regolata biss minn kunsiderazzjonijiet u rekwiżiti relatati mal-kisba ta’ objettivi fl-interess pubbliku li l-awtoritajiet għandhom iwettqu (49).

Ma hemm l-ebda ġurisprudenza dwar kooperazzjoni interamministrattiva fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji. Madankollu eżempji f’oqsma oħra jistgħu juru l-pożizzjoni tal- QtĠ-UE dwar jekk il-kooperazzjoni hiex regolata biss b’kunsiderazzjonijiet u rekwiżiti relatati mal-kisba ta’ objettivi fl-interess pubbliku.

Il-QtĠ-UE ammettiet li l-awtoritajiet lokali għandhom l-għan li jiżguraw li kompitu pubbliku jitwettaq f’każ ta’ kooperazzjoni fil-qasam tar-rimi tal-iskart għall-implimentazzjoni tal-obbligi stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-UE applikabbli (50).

Il-QtĠ-UE analizzat ukoll il-kooperazzjoni bejn Università u kumpanija ta’ proprjetà pubblika rregolata minn liġi privata għax-xiri ta’ sistema tal-IT għall-ġestjoni ta’ edukazzjoni għolja Il-QtĠ-UE kkonkludiet li tali kooperazzjoni mhix immirata lejn it-twettiq ta’ kompitu pubbliku li kemm l-Università kif ukoll il-kumpanija involuti jridu jwettqu, peress li din tal-aħħar mhix fdata direttament bit-twettiq ta’ kompitu ta’ servizz pubbliku (51).

Kooperazzjoni interamministrattiva għall-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji tirrikjedi li l-awtoritajiet ta’ kooperazzjoni jwettqu l-kompiti tagħhom fl-interess pubbliku. Dan huwa l-każ jekk l-attivitajiet kollha tal-awtorità kontraenti/entità fdata huma mwettqa taħt mandat pubbliku fdat mil-liġi sabiex l-implimentazzjoni tal-istrument finanzjarju tippermetti lill-awtoritajiet iwettqu funzjonijiet assenjati lilhom bil-liġi tal-UE jew dik nazzjonali, bħall-finanzjament ta’ miżuri soċjali jew il-forniment ta’ finanzjament lil tipi speċifiċi ta’ SMEs jew biex ikunu promossi l-iżvilupp jew ir-riċerka ekonomiċi. Il-kisba minn awtorità ta’ ġestjoni (korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti) tal-objettivi u l-attivitajiet operattivi deskritti fi programm (minflok ma tappoġġja attivitajiet bħall-iżvilupp ta’ għodda tal-IT jew il-kiri ta’ uffiċċji meħtieġa biex ikun ospitat persunal li jkun qed jaħdem fuq l-implimentazzjoni tal-FSIE) tista’ tkun meqjusa bħala kompiti ta’ interess pubbliku. Jekk l-istess objettivi u attivitajiet huma mfittxija minn awtoritajiet pubbliċi oħra, it-twettiq tagħhom jista’ jagħti lok għal kooperazzjoni interamministrattiva.

Il-kooperazzjoni bejn awtoritajiet pubbliċi għandha tkun regolata biss minn kunsiderazzjonijiet u rekwiżiti relatati mal-kisba ta’ objettivi fl-interess pubbliku, li jirrikjedi analiżi ta’ każ b’każ.

Ir-remunerazzjoni mħallsa mill-awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti għall-implimentazzjoni tal-istrument finanzjarju lill-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju għandha tkun ekwivalenti għal dik imħallsa mill-awtoritajiet pubbliċi l-oħra li jużaw is-servizzi tal-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju għall-istess tipi ta’ prodotti finanzjarji fornuti lill-istess tipi ta’ riċevituri, soġġett għar-rispett tad-dispożizzjonijiet regolatorji applikabbli fuq l-ispejjeż u l-miżati ta’ ġestjoni (ara b’mod partikolari l-Artikoli 12 u 13 tas-CDR).

Konklużjoni:

Sakemm tkun trasposta d-Direttiva 2014/24/UE jew sat-18 ta’ April 2016, skont liema jiġi l-ewwel, awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti tista’, soġġett għal konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ġurisprudenza, tidħol fi ftehimiet ta’ kooperazzjoni interamministrattiva ma’ awtorità pubblika li tista’ tiġi fdata bil-kompitu tal-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji.

3.6.2.   Il-kundizzjonijiet għal kooperazzjoni interamministrattiva wara t-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE jew wara t-18 ta’ April 2016

Taħt l-Artikolu 12(4) tad-Direttiva 2014/24/UE, kuntratt konkluż esklussivament bejn żewġ awtoritajiet kontraenti jew aktar jaqa’ barra l-ambitu tad-Direttiva fejn tliet kundizzjonijiet huma ssodisfati:

(i)

il-kuntratt jistabbilixxi jew jimplimenta kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti bil-għan li jkun żgurat li s-servizzi pubbliċi li jridu jwettqu huma fornuti bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi li għandhom komuni. Kif indikat taħt it-Taqsima 3.6.1, il-kisba minn awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti, tal-objettivi u l-attivitajiet operattivi deskritti fi programm (minflok ma tappoġġja attivitajiet bħall-iżvilupp ta’ għodda tal-IT, il-kiri ta’ uffiċċji meħtieġa biex ikun ospitat persunal li jkun qed jaħdem fuq l-implimentazzjoni tal-FSIE) tista’ tkun meqjusa bħala kompiti ta’ interess pubbliku.

(ii)

l-implimentazzjoni ta’ dik il-kooperazzjoni hija regolata biss b’kunsiderazzjonijiet relatati mal-interess pubbliku (ara l-implikazzjonijiet spjegati hawn fuq fit-taqsima 3.6.1 f’termini ta’ remunerazzjoni).

(iii)

l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti jwettqu fuq is-suq miftuħ anqas minn 20 % tal-attivitajiet ikkonċernati mill-kooperazzjoni. B’konsegwenza, il-limitazzjoni ma tapplikax għall-attività fuq is-suq barra l-kooperazzjoni.

Taħt l-aħħar kundizzjoni, li tipprevedi limitazzjoni stretta tal-attivitajiet fuq is-suq barra l-kooperazzjoni, l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti għandhom iwettqu inqas minn 20 % tal-attivitajiet ikkonċernati mill-kooperazzjoni fuq is-suq miftuħ.

Jekk il-partijiet għall-kooperazzjoni interamministrattiva ma jkunux involuti f’attivitajiet ekonomiċi jew fi kwalunkwe tip ta’ kompetizzjoni ma’ atturi tas-suq oħra, il-kundizzjoni tal-Artikolu 12 (4) punt (c) hija ssodisfata għaliex l-ebda attività ma titwettaq fuq suq miftuh.

Skont l-Artikolu 12(5) tad-Direttiva 2014/24/UE, għad-determinazzjoni tal-perċentwal ta’ attivitajiet it-turnover totali medju, jew miżura alternattiva adatta bbażata fuq attività bħall-ispejjeż magħmula mill-persuna ġuridika rilevanti jew l-awtorità kontraenti fir-rigward ta’ servizzi, provvisti u xogħlijiet għat-tliet snin ta’ qabel l-għoti tal-kuntratt, għandu jiġi meqjus. B’definizzjoni dan il-kalkolu ma jkoprix attivitajiet imwettqa ġodda taħt il-kooperazzjoni, jiġifieri mhux imwettqa minn kwalunkwe awtorità kontraenti parteċipanti qabel il-kooperazzjoni.

Fejn, minħabba d-data li fiha l-persuna ġuridika jew l-awtorità kontraenti rilevanti kienet maħluqa jew bdiet l-attivitajiet jew minħabba riorganizzazzjoni tal-attivitajiet tagħha, it-turnover, jew miżura alternattiva bbażata fuq attività bħall-ispejjeż, jew mhumiex disponibbli għat-tliet snin preċedenti jew mhumiex aktar rilevanti, għandu jkun suffiċjenti li jintwera li l-kejl ta’ attività huwa kredibbli, partikolarment b’mezzi ta’ projezzjonijiet ta’ negozju.

Il-firxa ta’ arranġamenti kuntrattwali deskritti hawn fuq fit-taqsima 3.6.1 hija wkoll disponibbli (52),

Konklużjoni:

Wara t-traspożizzjoni tad-Direttiva 2014/24/UE jew wara t-18 ta’ April 2016, awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti, tista’ tkun kapaċi tidħol fi ftehimiet ta’ kooperazzjoni interamministrattiva li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva ma’ awtoritajiet kontraenti oħra li jistgħu jiġu fdati bil-kompitu tal-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji. Il-firxa ta’ arranġamenti kuntrattwali deskritti hawn fuq fit-taqsima 3.6.1 hija wkoll disponibbli.

Eżempju:

Il-Ministeru tal-Ekonomija jikkontrolla bank tal-iżvilupp 100 % f’pussess pubbliku li l-kompitu tiegħu kif definiti bil-liġi huwa l-forniment ta’ self u garanziji lill-SMEs b’appoġġ għall-innovazzjoni fuq it-territorju kollu tal-pajjiż.

Ir-Reġjun Y jimplimenta programm bil-għan li tkun appoġġjata l-innovazzjoni fir-reġjun. Huwa ma jikkontrollax, la individwalment u lanqas b’kont konġunt, il-bank tal-iżvilupp nazzjonali. Għalhekk ma teżisti l-ebda relazzjoni in-house bejn it-tnejn.

Kooperazzjoni interamministrattiva tista’ tkun possibbli jekk il-kundizzjonijiet għal tali kooperazzjoni huma ssodisfati:

1.

Il-kuntratt li jistabbilixxi kooperazzjoni konkluż jew bejn il-Ministeru tal-Ekonomija u r-Reġjun Y jew bejn il-bank tal-iżvilupp u r-Reġjun Y għandu jimmira li jiżgura li s-servizzi pubbliċi li l-Ministeru u r-Reġjun Y għandhom iwettqu huma provduti bil-għan li jinkisbu l-objettivi li għandhom komuni. Safejn għandu x’jaqsam ir-Reġjun Y, huwa biżżejjed li l-appoġġ għall-innovazzjoni fir-reġjun huwa objettiv immirat mill-programm.

2.

L-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni għandha tkun irregolata biss b’kunsiderazzjonijiet relatati mal-interess pubbliku. B’mod partikolari, ir-remunerazzjoni tas-servizz għandha tkun provduta lir-Reġjun fuq l-istess termini bħall-Ministeru. Jekk il-prodotti finanzjarji li r-Reġjun jitlob lill-bank biex jimplimenta huma diġà provduti mill-bank għall-Ministeru, il-bank qed jitlob l-istess kostijiet u miżati lir-Reġjun għall-implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju li jipprovdi dawn il-prodotti. Jekk il-prodotti finanzjarji li r-Reġjun jitlob lill-bank biex jimplimenta mhumiex provduti mill-bank, il-bank tal-iżvilupp nazzjonali jaċċetta li jitlob l-istess kostijiet u miżati lir-Reġjun minn dawk li kieku jitlob mill-Ministeru.

3.

L-awtoritajiet kontraenti parteċipanti għandhom iwettqu fuq is-suq inqas minn 20 % tal-attivitajiet ikkonċernati mill-kooperazzjoni. Il-bank tal-iżvilupp nazzjonali ma għandux jipprovdi finanzjament tat-tip ikkonċernat mill-kooperazzjoni (jiġifieri tip ta’ prodott finanzjarju provdut lil ċertu tip ta’ riċevituri f’ċertu settur, pereżempju ekwità għal start ups li jimmiraw lejn l-innovazzjoni) fuq is-suq miftuħ għal aktar minn 20 % tat-turnover totali medju tiegħu għat-tliet snin qabel l-għoti tal-kuntratt.

Diment li l-bank tal-iżvilupp nazzjonali jirrispetta r-rekwiżiti tal-Artikolu 7 tas-CDR, ir-Reġjun Y jista’ jagħti kuntratt lil dak il-bank u jiffirma l-kuntratt mal-bank direttament.

3.7.    Rekwiżiti tal-Artikolu 7 tas-CDR

L-Artikolu 7 tas-CDR jistabbilixxi l-kriterji li għandhom jiġu applikati mill-awtorità ta’ ġestjoni fl-għażla ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji. Ir-regoli tal-Artikolu 7(1) u (2) japplikaw għall-għażla ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji (bl-eċċezzjoni tal-għażla tal-BEI u l-FEI) irrispettivament mill-ammont tal-kuntratt u irrispettivament mill-proċedura tal-għażla tal-korpi kkonċernati (sejħa miftuħa, proċedura negozjata, proċedura kompetittiva, għoti dirett). Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(3) tas-CDR japplikaw għall-għażla ta’ intermedjarji finanzjarji mill-korpi li jimplimentaw fond ta’ fondi.

Filwaqt li jfakkar fil-prinċipji ta’ trasparenza u nondiskriminazzjoni stabbiliti fit-Trattat, l-Artikolu 7(2) tas-CDR jistabbilixxi li l-proċess tal-għażla għandu jkun trasparenti u ġustifikat fuq raġunijiet oġġettivi u mhux jagħti lok għal kunflitti ta’ interess.

Meta kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji huma fdati lil parti terza f’konformità ma’ waħda mill-proċeduri ta’ akkwist previsti fid-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku, bil-ħsieb tal-Artikolu 7 tas-CDR, hija għandha tintroduċi mill-inqas il-kriterji u l-elementi ta’ għażla u għoti għat-termini ta’ referenza elenkati hawn taħt fil-punti 3.7.1 sa 3.7.3. Barra minn din is-sitwazzjoni, jiġifieri fil-każ ta’ għoti dirett ta’ kuntratt il-kriterji tal-għażla msemmija fl-Artikolu 7 tas-CDR jeħtieġ ikunu applikati iżda mhux bħala kriterji ta’ għażla, kriterji tal-għoti u elementi indikati f’termini ta’ referenza.

3.7.1.   Kriterji tal-għażla

Il-kriterji definiti fl-Artikolu 7(1)(a) sa (f) u l-Artikolu 7(2) l-ewwel paragrafu tas-CDR huma marbuta mal-kapaċità legali, finanzjarja, ekonomika u organizzattiva tal-korp li għandu jiġi fdat bil-kompiti ta’ implimentazzjoni tal-istrument finanzjarju. Is-sett minimu li ġej ta’ kriterji tal-għażla għandu għalhekk ikun applikat.

3.7.1.1.   Il-kapaċità legali

Il-kapaċità legali tal-korp fdat teħtieġ li tkun ikkontrollata sabiex ikun żgurat li l-korp magħżul jitħalla jwettaq il-kompiti ta’ implimentazzjoni tal-istrument finanzjarju taħt il-liġi nazzjonali u dik tal-UE. Il-proċedura tal-għażla għandha għalhekk tikkontrolla l-intitolament tal-korp fdat li jwettaq il-kompiti ta’ implimentazzjoni rilevanti taħt il-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali (Artikolu 7(1)(a) tas-CDR).

3.7.1.2.   The kapaċità ekonomika u finanzjarja

Il-korp fdat b’kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji għandu jkollu l-kapaċità ekonomika u finanzjarja biex iwettaq ix-xogħol. Għaldaqstant, il-proċedura tal-għażla jeħtieġ tiżgura li l-vijabbiltà ekonomika u finanzjarja tal-korp fdat hija adegwata (Artikolu 7(1)(b) tas-CDR). L-adegwatezza għandha tkun ikkontrollata b’referenza għat-tip ta’ kompiti li ser ikun fdat bihom il-korp u l-modalitajiet implimentattivi tagħhom inkluż it-tul ta’ żmien.

3.7.1.3.   Il-kapaċità organizzattiva

Il-korp fdat b’kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji għandu jkollu l-kapaċità organizzattiva biex jimplimenta strument finanzjarju fil-kuntest tal-implimentazzjoni ta’ programm, jiġifieri:

kapaċità adegwata biex jimplimenta l-istrument finanzjarju, inkluż struttura organizzattiva u qafas ta’ governanza li jipprovdu l-assigurazzjoni meħtieġa lill-awtorità ta’ ġestjoni (Artikolu 7(1)(c) tas-CDR). L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tevalwa kemm hija mmexxija u kkontrollata tajjeb is-sistema stabbilita fil-korp li se jiġi fdat bil-kompiti ta’ implimentazzjoni. Is-sistema stabbilita għandha tkopri aspetti bħal: ippjanar, stabbiliment, komunikazzjoni, monitoraġġ tal-progress fir-rigward tal-objettivi, ġestjoni tar-riskju u kontrolli tan-negozju.

sistema ta’ kontroll intern effettiva u effiċjenti (Artikolu 7(1)(d) tas-CDR). Sistema ta’ kontroll intern effettiva u effiċjenti għandha tiżgura li l-korp fdat bl-implimentazzjoni ta’ strument(i) finanzjarju/i jkollu fis-seħħ ambjent ta’ kontroll adegwat u jirrispetta l-proċeduri fis-seħħ għall-eżekuzzjoni, il-kejl, is-segwitu u t-tnaqqis tar-riskji.

l-użu ta’ sistema tal-kontabilità li tipprovdi informazzjoni preċiża, kompluta u affidabbli f’ħin debitu (Artikolu 7(1)(e) tas-CDR.

3.7.1.4.   L-esperjenza

Sabiex tkun żgurata l-għażla tal-aktar korpi adatti għal implimentazzjoni effiċjenti tal-istrumenti finanzjarji, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tqis sew l-esperjenza tal-korp fdat bl-implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju bl-implimentazzjoni ta’ strumenti finanzjarji simili (mhux neċessarjament fondi tal-UE) in ġenerali, kif ukoll il-ħila u l-esperjenza tal-membri tat-tim propost b’mod partikolari (Artikolu 7(2) tas-CDR). Dan ir-rekwiżit ma għandux ifixkel in-nomina ta’ entità maħluqa ġdida, wara evalwazzjoni tal-esperjenza tal-membri tat-tim. L-evalwazzjoni tal-esperjenza tal-membri tat-tim normalment tkun kriterju tal-għoti peress li hija rilevanti fir-rigward tal-offerta (sabiex ikun evalwat min ħa jaħdem fuq il-forniment tas-servizzi offruti) u mhux fir-rigward tal-offerent.

3.7.2.   Kriterji tal-għoti

It-tieni sett ta’ kriterji definit fl-Artikolu 7(2)(a) sa (f) tas-CDR huwa marbut mas-suġġett tal-kuntratt dwar l-implimentazzjoni tal-istrument finanzjarju. Is-sett minimu ta’ kriterji tal-għoti elenkati hawn taħt għandu għalhekk ikun applikat. L-użu tal-metodoloġija tal-iktar prezz jew kost baxx biss (jiġifieri, fil-kuntest ta’ miżati ta’ ġestjoni jew kostijiet ta’ ġestjoni ta’ strumenti finanzjarji biss) għall-evalwazzjoni tal-offerti ppreżentati minn korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji ma jippermettix lill-awtoritajiet ta’ ġestjoni biex japplikaw is-sett minimu sħiħ ta’ kriterji ta’ evalwazzjoni. Bħala konsegwenza l-awtoritajiet ta’ ġestjoni li jkunu qed jagħżlu korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji għandhom japplikaw l-aktar metodoloġija ekonomikament vantaġġjuża biex jevalwaw l-offerti.

3.7.2.1.   Metodoloġija ta’ investiment

L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tevalwa l-offerti abbażi tal-metodoloġija ta’ investiment proposta fl-offerti tal-offerenti fir-rigward tal-għażla ta’ intermedjarji finanzjarji jew riċevituri finali, kif applikabbli, it-termini u l-kundizzjonijiet applikati fir-rigward tal-appoġġ provdut lil riċevituri finali, inkluż l-ipprezzar, u, fejn il- korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju jalloka r-riżorsi finanzjarji proprji tiegħu lill-istrument finanzjarju jew jikkondividi r-riskju, fuq il-miżuri proposti sabiex ikunu allinjati l-interessi u sabiex jittaffew kunflitti possibbli ta’ interessi.

ir-robustezza u l-kredibilità tal-metodoloġija għall-identifikazzjoni u l-evalwazzjoni tal-intermedjarji finanzjarji jew ir-riċevituri finali kif applikabbli (Artikolu 7(2)(a) tas-CDR).

termini u kundizzjonijiet applikati fir-rigward ta’ appoġġ provdut lil riċevituri finali, inkluż l-ipprezzar (Artikolu 7(2)(c) tas-CDR). L-ipprezzar għandu jkopri l-firxa ta’ prezzijiet għal tipi differenti ta’ servizzi u vantaġġi addizzjonali offruti mqabbel ma’ tranżazzjoni kummerċjali standard (eż. tnaqqis ta’ kollaterali, faċilitajiet f’rimborż fil-każ ta’ diffikultajiet ta’ ħlas lura, il-possibbiltà jew le li tkun provduta konsulenza teknika u/jew finanzjarja f’oqsma speċifiċi għal proġetti kumplessi, eċċ.). Fejn il-prezz mhux determinat minn qabel mill-fornitur għal tip partikolari ta’ servizz, il-metodu għall-kalkolu tal-prezz, jew stima suffiċjentement dettaljata, għandu jkun previst u komunikat.

It-termini u l-kundizzjonijiet jistgħu jieħdu l-forma ta’ gwida sempliċi pass b’pass li tgħin lir-riċevituri finali jifhmu kif għandhom jippreżentaw it-talbiet tagħhom għal investimenti x’tipi ta’ servizzi għandhom jingħataw u x’tip ta’ remunerazzjoni ser tkun koperta mill-kuntratt.

f’każijiet fejn il-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju jalloka r-riżorsi finanzjarji proprji tiegħu għall-istrument finanzjarju jew jikkondividi r-riskju, jipproponi miżuri biex ikunu allinjati l-interessi u biex jittaffew kunflitti possibbli ta’ interess (Artikolu 7(2)(f) tas-CDR). Miżura biex ikunu allinjati effettivament l-interessi bejn l-investituri jkun l-istabbiliment ta’ struttura adatta għall-kondiviżjoni tal-qligħ u r-riskju għar-riżorsi finanzjarji investiti mill-korp (53).

3.7.2.2.   L-abilità li jinstabu riżorsi addizzjonali  (54)

Sabiex ikun żgurat l-ogħla effett inkrimentali possibbli għal strument finanzjarju partikolari, wieħed mill-kriterji li għandhom jiġu applikati fl-għażla tal-korp fdat bl-implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju huwa l-abbiltà tiegħu li jsib riżorsi għal investimenti f’riċevituri finali addizzjonali għall-kontribuzzjonijiet tal-programm (Artikolu 7(2)(d) tas-CDR). L-offerti għandhom għalhekk ikunu evalwati abbażi tal-kapaċità tal-korp li jwettaq investimenti addizzjonali.

3.7.2.3.   L-addizzjonalità tal-attività ta’ investiment  (55)

Sabiex ikun żgurat il-valur miżjud tal-intervent tal-Fondi SIE, wieħed mill-kriterji li għandhom jiġu applikati fl-għażla tal-korp fdat bl-implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju hija l-abbiltà tiegħu li juri li l-implimentazzjoni tal-istrument finanzjarju ser tkun addizzjoni għall-attività attwali tal-korp (Artikolu 7(2)(e) tas-CDR).

3.7.2.4.   Il-livell ta’ spejjeż u miżati ta’ ġestjoni

Wieħed mill-kriterji li għandhom jiġu applikati fl-għażla tal-offerta tal-korp li jimplimenta strument finanzjarju huwa l-livell tal-ispejjeż u l-miżati ta’ ġestjoni li jikkostitwixxu l-“prezz” tas-servizzi provduti lill-awtorità ta’ ġestjoni. Il-metodoloġija proposta għall-kalkolu tagħhom għandha tiġi meqjusa.

3.7.3.   Elementi għat-termini ta’ referenza

Huwa rrakkomandat li fit-termini ta’ referenza jiddaħħlu l-kundizzjonijiet li l-offerenti għandhom jaqblu dwarhom. L-inklużjoni fit-termini ta’ referenza mhix l-uniku mod sabiex ikun garantit ir-rispett tagħhom, iżda din tiżgura upstream li l-offerenti potenzjali jkunu konxji ta’ dawn il-kundizzjonijiet.

Sabiex ikun żgurat li l-konformità tal-proċeduri stabbiliti u implimentati mill-korp fdat bl-implimentazzjoni ta’ strument(i) finanzjarju/i mar-regoli applikabbli tista’ tiġi kkontrollata, il-korp għandu jaqbel li jkun awditjat minn korpi tal-awditjar tal-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri (Artikolu 7(1)(f) tas-CDR). Sabiex ikun żgurat li l-korp jaqbel li jkun awditjat, huwa rrakkomandat li din il-kundizzjoni tkun indikata fit-termini ta’ referenza tas-sejħa u fil-ftehim ta’ finanzjament rilevanti (56). Sabiex ikun żgurat ir-rispett tal-Artikolu 38(4) tas-CPR, huwa wkoll irrakkomandat li t-termini ta’ referenza jindikaw li l-korp li jimplimenta strument finanzjarju ma għandux ikun stabbilit u ma għandux ikollu relazzjonijiet ta’ negozju ma’ entitajiet inkorporati f’territorji li l-ġurisdizzjonijiet tagħhom ma jikkooperawx mal-Unjoni fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ standards tat-taxxa miftiehma internazzjonalment u għandu jittrasponi tali rekwiżiti fil-kuntratti tiegħu mal-intermedjarji finanzjarji magħżula.

4.   Referenza, links

SEC(2011) 1169 finali DOKUMENT TA’ ĦIDMA MILL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku għar-relazzjonijiet bejn awtoritajiet kontraenti (“kooperazzjoni pubblika-pubblika”)

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/public_public_cooperation/sec2011_1169_mt.pdf

Id-Direttiva 2004/18/KE

Id-Direttiva 2014/24/UE

Nota ta’ gwida dwar remunerazzjoni preferenzjali EGESIF_15-0030-00


(1)  Ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320).

(2)  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 480/2014 tat-3 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, (ĠU L 138, 13.5.2014, p. 5).

(3)  Ara l-Artikolu 38(4) (a), (b) u (c) tas-CPR.

(4)  Skont l-Artikolu 38(4)(a) tas-CPR, safejn hija meħtieġa l-konklużjoni ta’ kuntratt ta’ servizz pubbliku għall-għażla ta’ korp li jimplimenta strumenti finanzjarji, ir-regoli dwar l-għażla tat-tali entitajiet kif iċċarati f’din in-nota japplikaw.

(5)  L-obbligu li tiġi segwita proċedura tal-għażla miftuħa, trasparenti, proporzjonata u nondiskriminatorja filwaqt li jiġu evitati kunflitti ta’ interess ikun rispettat meta l-intermedjarji finanzjarji jintgħażlu f’konformità mar-regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku. Meta kuntratt dirett huwa possibbli ma’ intermedjarju finanzjarju, l-awtoritajiet kontraenti għandhom jikkontrollaw jekk aktar minn entità waħda li magħhom huwa possibbli kuntratt dirett jistgħu jipprovdu s-servizz finanzjarju inkwistjoni. Fejn dan huwa l-każ, l-awtoritajiet kontraenti għandhom iwettqu proċess tal-għażla miftuħ, trasparenti, proporzjonat u nondiskriminatorju filwaqt li jiġu evitati kunflitti ta’ interess fost l-entitajiet ikkonċernati f’konformità mal-Artikolu 38(5) tas-CPR. Mod wieħed ta’ kif jiġi żgurat ir-rispett ta’ dawn ir-rekwiżiti huwa, barra r-rekwiżiti proċedurali tad-Direttiva, li l-entitajiet kollha kkonċernati jkunu infurmati bil-kuntratt ta’ servizz finanzjarju ppjanat u mistednin jippreżentaw offerta li l-awtorità kontraenti tevalwa.

(6)  L-għażla tal-operazzjoni għandha tinftiehem bħala d-deċiżjoni li ssir kontribuzzjoni finanzjarja tal-programm għall-istrument finanzjarju u mhux l-investimenti sussegwenti mill-istrument finanzjarju għar-riċevituri finali.

(7)  L-għażla tal-operazzjoni tal-istrument finanzjarju għall-FEŻR/FK/FSE għandha ssir mill-awtorità ta’ ġestjoni skont 125(3)(a) tas-CPR. Għall-FAEŻR, l-għażla tal-operazzjoni tal-istrument finanzjarju għandha ssir f’konformità mal-Artikolu 65(4), 66 u 49 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013.

(8)  Awtorità kontraenti hija definita fl-Artikolu 1(9) tad-Direttiva 2004/18/KE (“Awtoritajiet kuntrattwali” tfisser l-awtoritajiet Statali, reġjonali jew lokali, korpi rregolati bil-liġi pubblika, assoċjazzjonijiet li ġew iffurmati b’waħda jew ħafna minn dawn l-awtoritajiet jew wieħed jew aktar minn dawn il-korpi rregolati bil-liġi pubblika) u l-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/24/UE (“awtoritajiet kontraenti” tfisser l-awtoritajiet Statali, reġjonali u lokali, korpijiet irregolati mil-liġi pubblika, jew assoċjazzjonijiet iffurmati minn tali awtorità waħda jew aktar jew tali korp wieħed jew aktar irregolati mil-liġi pubblika).

(9)  Id-data rilevanti għad-determinazzjoni ta’ liem Direttiva hija applikabbli hija d-data meta l-awtorità kontraenti tagħżel it-tip ta’ proċedura li għandha tiġi segwita u tiddeċiedi b’mod definittiv jekk hemmx bżonn tinħareġ sejħa minn qabel għall-kompetizzjoni għall-għoti ta’ kuntratt pubbliku (C.f. il-Kawża C-576/10 il-Kummissjoni vs in-Netherlands paragrafu 52).

(10)  Id-deċiżjoni tal-għoti għandha tkun evidenzjata iżda ma hemm l-ebda rekwiżit legali fir-rigward tal-forma preċiża li tali deċiżjoni għandha tieħu. Il-valutazzjoni tal-kriterji taħt l-Artikolu 7 tas-CDR ma tikkostitwix per se deċiżjoni ta’ għoti iżda d-deċiżjoni tal-awtorità kontraenti meħuda abbażi tal-valutazzjoni tista’ tittieħed bħala d-data meta l-awtorità kontraenti tiddeċiedi b’mod definittiv li mhi ser tinħareġ l-ebda sejħa minn qabel għall-kompetizzjoni għall-għoti tal-kuntratt pubbliku.

(11)  Korp intermedju huwa definit fl-Artikolu 2(18) tas-CPR bħala “kwalunkwe korp pubbliku jew privat li jaġixxi taħt ir-responsabilità ta’ awtorità maniġerjali jew ta’ ċertifikazzjoni, jew li jwettaq dmirijiet għan- nom ta’ awtorità bħal din, fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni tal-benefiċjarji”. Korpi intermedji għandhom jintgħażlu f’konformità mar-regoli applikabbli inklużi dawk dwar l-akkwist pubbliku u, fejn applikabbli, l-eċċezzjonijiet tagħhom. L-Artikolu 123(6) tas-CPR jippermetti lill-Istati Membri “jinnomina korp intermedju wieħed jew aktar sabiex iwettaq ċertu kompiti tal-awtorità ta’ ġestjoni jew ta’ ċertifikazzjoni taħt ir-responsabbiltà ta’ dik l-awtorità”. Din id-dispożizzjoni tapplika għall-FEŻR, l-FSE, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-FEMS. L-Artikolu 66(2) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jipprevedi l-istess possibbiltà għall-FAEŻR, fejn jistabbilixxi li l-awtorità ta’ ġestjoni żżomm ir-responsabbiltà sħiħa għall-effiċjenza u l-korrettezza tal-kompiti ta’ ġestjoni u ta’ implimentazzjoni delegati lil korp ieħor u jiżgura li d-dejta u l-informazzjoni kollha neċessarji jingħataw lill-korp intermedju għall-eżekuzzjoni ta’ dawk il-kompiti.

(12)  Dawn il-limiti massimi huma soġġetti għal reviżjoni kull sentejn f’konformità mal-Artikolu 6 tad-Direttiva 2014/24/UE.

(13)  L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjoni – ISBN 978-92-79-50323-8 – għadu ma ġiex ikkomunikat lill-Istati Membri fil-verżjoni finali tiegħu.

(14)  C.f. l-Artikolu 1(5) tad-Direttiva 2004/18/KE u l-Artikolu 33 tad-Direttiva 2014/24/UE.

(15)  Skont l-Artikolu 72(4), “Modifika ta’ kuntratt jew ta’ ftehim qafas matul it-terminu tiegħu għandha titqies bħala sostanzjali (…) fejn din trendi l-kuntratt jew il-ftehim qafas materjalment differenti fin-natura minn dak inizjalment konkluż. Fi kwalunkwe eventwalità, mingħajr ħsara għall-paragrafi 1 u 2, modifika għandha titqies bħala sostanzjali fejn tkun sodisfatta waħda jew iktar mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-modifika tintroduċi kondizzjonijiet li, kieku kienu parti mill-proċedura ta’ akkwist inizjali, kienu jippermettu d-dħul ta’ kandidati oħra minbarra dawk inizjalment magħżula jew l-aċċettazzjoni ta’ offerta oħra minbarra dik aċċettata oriġinarjament jew kienu jattiraw parteċipanti addizzjonali fil-proċedura ta’ akkwist;

(b)

il-modifika tbiddel il-bilanċ ekonomiku tal-kuntratt jew tal-ftehim qafas favur il-kuntrattur b’tali mod li ma kienx previst fil-kuntratt inizjali jew il-ftehim qafas;

(c)

il-modifika testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tal-kuntratt jew il-ftehim qafas b’mod konsiderevoli;

(d)

fejn kuntrattur ġdid jissostitwixxi dak li inizjlament kien ingħata l-kuntratt mill-awtorità kontraenti f’każijiet oħra minbarra dawk previsti taħt il-punt (d) tal-paragrafu 1”.

(16)  L-interpretazzjoni tal-Kummissjoni ġiet ikkonfermata mill-Qorti Ġenerali f’sentenza tal-20 ta’ Mejju 2010 fil-Kawża T-258/06 ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs il-Kummissjoni Ewropea.

(17)  Il-Kawża C-278/14 SC Enterprise Focused Solutions SRL vs Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, paragrafu 20. Il-prossimità għall-fruntiera xorta tista’ twassal għal kunsiderazzjoni ta’ kuntratti ta’ valur baxx li jkollhom ċertu interess transkonfini (il-Kawżi Konġunti C-147/06 u C-148/06, SECAP SpA (C-147/06) u Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)vs Comune di Torino, paragrafu 31).

(18)  C.f. l-Artikolu 175 TFUE.

(19)  Kif previst fl-Artikolu 13(6) tas-CDR, fin-nuqqas ta’ proċess kompetittiv, il-limiti massimi għal spejjeż u miżati ta’ ġestjoni provduti fl-Artikolu 13 japplikaw.

(20)  Att li jemenda l-Protokoll dwar l-Istatut tal-Bank Ewropew tal-Investiment li jagħti s-setgħa lill-Bord tal-Gvernaturi biex jistabbilixxi Fond Ewropew tal-Investiment, ĠU L 173, 7.7.1994, p. 14.

(21)  Kif previst fl-Artikolu 13(6) tas-CDR, fin-nuqqas ta’ proċess kompetittiv, il-limiti massimi għal spejjeż u miżati ta’ ġestjoni provduti fl-Artikolu 13 japplikaw.

(22)  Sa fejn huma kkonċernati programmi ETC, huwa l-Istat Membru li fih tinsab l-awtorità ta’ ġestjoni.

(23)  Kif previst fl-Artikolu 13(6) tas-CDR, fin-nuqqas ta’ proċess kompetittiv, il-limiti massimi għal spejjeż u miżati ta’ ġestjoni provduti fl-Artikolu 13 japplikaw.

(24)  Diment li l-kundizzjonijiet għal in-house huma ssodisfati, jkun possibbli l-għoti dirett ta’ kuntratt lil istituzzjonijiet finanzjarji stabbiliti fi Stat Membru bil-għan li jinkiseb l-interess pubbliku taħt il-kontroll ta’ awtorità pubblika msemmija fl-Artikolu 38(4)(b)(ii) tas-CPR u lil korpi rregolati minn liġi pubblika jew privata msemmija fl-Artikolu 38(4)(b)(iii) tas-CPR.

(25)  Huwa diffiċli timmaġina sitwazzjoni fejn awtorità kontraenti tkun effettivament tikkontrolla entità in-house mingħajr ma jkollha mqar pussess parzjali ta’ dik l-entità.

(26)  Il-Kawża C-107/98 Teckal.

(27)  Il-Kawża C-458/03 Parking Brixen, paragrafi 63-70, il-Kawża C-340/04 Carbotermo, paragrafu 38, il-Kawża C-324/07 Coditel Brabant, paragrafu 28; Il-Kawża C-573/07 Sea, paragrafu 65.

(28)  Il-Kawża C-182/11 u C-183/11 Econord SpA vs Comune di Cagno, Comune di Varese, Comune di Solbiate Comune di Varese, paragrafu 27

(29)  Il-Kawża C-324/07, Coditel Brabant SA vs Commune d’Uccle, Région de Bruxelles-Capitale, paragrafu 29

(30)  Il-Kawża C-26/03 Stadt Halle u RPL Lochau, paragrafu 49

(31)  Il-Kawża C-340/04 Carbotermo u Consorzio Alisei, paragrafu 37, u l-Kawża C-295/05 Asemfo [2007] ECR I-2999, paragrafu 57

(32)  Il-Kawża C-324/07 Coditel Brabant SA vs Commune d’Uccle, Région de Bruxelles-Capitale, paragrafu 54

(33)  Il-Kawża C-458/03 Parking Brixen, paragrafu 69 u l-Kawża C-340/04 Carbotermo, paragrafu 39. Fil-kuntest tal-każ li qed jiġi eżaminat, il-QtĠ-UE kkunsidrat li l-kontroll mhux simili għal dak eżerċitat minn awtorità kontraenti fuq id-dipartimenti tagħha stess meta l-istatuti ta’ kumpanija ma jirriżervaw lill-awtorità kontraenti l-ebda kontroll jew setgħat ta’ vvutar speċifiċi għar-restrizzjoni tal-libertà ta’ azzjoni konferita fuq Bord tad-Diretturi li huwa mogħti l-aktar setgħat wesgħin possibbli għall-ġestjoni ordinarja u straordinarja tal-kumpanija u meta l-influwenza tal-awtorità kontraenti fuq l-entità in-house hija eżerċitata permezz ta’ kumpanija azzjonarja peress li l-intervent ta’ tali intermedjarju jista’, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ, idgħajjef kwalunkwe kontroll possibbli eżerċitat mill-awtorità kontraenti fuq kumpanija b’ishma konġunti sempliċiment għax għandha ishma f’dik il-kumpanija.

(34)  Il-Kawża C-324/07 Coditel Brabant SA vs Commune d’Uccle, Région de Bruxelles-Capitale, paragrafu 54.

(35)  Il-Kawża C-295/05 Asemfo, paragrafi 56 sa 61

(36)  Il-Kawż aC-182/11 Econord SpA vs Comune di Cagno, paragrafu 33.

(37)  Jista’ madankollu jiġi nnotat li l-QtĠ-UE aċċettat perċentwal ta’ 90 % (ara l-Kawża C-295/05, Asemfo, paragrafu 63).

(38)  C.f. Il-Kawża C-64/08, Engelmann, paragrafu 50 u l-Każ C-25/14, UNIS, paragrafu 39, li jfakkru li għalkemm l-obbligu ta’ trasparenza mhux neċessarjament jirrikjedi li jkun hemm sejħa għal offerti, jirrikjedi li jkun hemm livell ta’ pubbliċità suffiċjenti li jippermetti li, minn naħa waħda, tinfetaħ il-kompetizzjoni u, min-naħa l-oħra, li tiġi riveduta l-imparzjalità tal-proċedura tal-għoti.

(39)  Huwa diffiċli timmaġina sitwazzjoni fejn awtorità kontraenti tkun effettivament tikkontrolla entità in-house mingħajr ma jkollha mqar pussess parzjali ta’ dik l-entità.

(40)  Skont l-Artikolu 12(3) tad-Direttiva 2014/24/UE, kontroll konġunt jirrikjedi li l-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu ssodisfati:

(i)

il-korpi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-persuna ġuridika kkontrollata huma magħmula minn rappreżentanti tal-awtoritajiet kontraenti parteċipanti kollha. Rappreżentanti individwali jistgħu jirrappreżentaw lil diversi awtoritajiet kontraenti parteċipanti jew lil kollha kemm huma;

(ii)

dawk l-awtoritajiet kontraenti huma kapaċi jeżerċitaw flimkien influwenza deċiżiva fuq l-objettivi strateġiċi u deċiżjonijiet sinifikattiv tal-persuna ġuridika kkontrollata; u

(iii)

il-persuna ġuridika kkontrollata ma ssegwi l-ebda interess li jmur kontra dawk tal-awtoritajiet kontraenti ta’ kontroll.

(41)  Jekk wieħed jassumi, għall-fini tal-eżempju li l-kundizzjonijiet ta’ sieda ta’ entità in-house stabbiliti fid-Direttiva 2014/24/UE u mfakkra hawn fuq huma rispettati.

(42)  Jekk wieħed jassumi, għall-fini tal-eżempju li l-kundizzjonijiet ta’ sieda ta’ entità in-house stabbiliti fid-Direttiva 2014/24/UE u mfakkra hawn fuq huma rispettati.

(43)  Diment li l-kundizzjonijiet għal kooperazzjoni interamministrattiva huma ssodisfati, jista’ jkun possibbli l-għoti dirett ta’ kuntratt lil istituzzjonijiet finanzjarji stabbiliti fi Stat Membru bil-għan li jinkiseb l-interess pubbliku taħt il-kontroll ta’ awtorità pubblika msemmija fl-Artikolu 38(4)(b)(ii) tas-CPR u lil korpi rregolati minn liġi pubblika jew privata msemmija fl-Artikolu 38(4)(b)(iii) tas-CPR.

(44)  Stat Membru jista’ wkoll jinnomina korp intermedju taħt kooperazzjoni interamministrattiva. Dan il-korp intermedju mbagħad jista’ jafda kompiti ta’ implimentazzjoni ta’ strument finanzjarju permezz ta’ kooperazzjoni interamministrattiva lil entità in-house tal-korp intermedju.

(45)  Fil-każ li kuntratt huwa konkluż mal-entità in-house, allura l-prezz jista’ jitħallas lill-korp li jimplimenta l-istrument finanzjarju jew direttament mill-awtoritá ta’ ġestjoni jew indirettament permezz tal-awtorità pubblika li tikkoopera mal-awtorità ta’ ġestjoni. Fil-Kawża C-480/06 (il-Kummissjoni vs il-Ġermanja) Stadtreinigung Hamburg irriżerva kapaċità ta’ 120 000 tunnellata fis-sena għal erbgħa Landkreise għal prezz ikkalkulat bl-użu tal-istess formula għal kull waħda mill-partijiet ikkonċernati. Dak il-prezz tħallas lill-operatur tal-faċilità, il-parti l-oħra għall-kuntratt ma’ Stadtreinigung Hamburg, permezz tal-intermedjarju ta’ dan tal-aħħar (Ara l-paragrafu 5).

(46)  Ma hemm l-ebda rekwiżit taħt il-liġi tal-UE applikabbli għall-kuntratt.

(47)  Il-Kawża C-480/06, il-Kummissjoni vs il-Ġermanja, paragrafi 37 u 44 sa 47 u l-Kawża C-159/11 ASL Lecce, paragrapfi 35 sa 37.

(48)  Fejn l-awtoritajiet pubbliċi ma jistgħux iwettqu 100 % tas-servizzi b’kooperazzjoni interamministrattiva, u għandhom jagħtu kuntratt lil parti privata għall-parti li jkun baqa’, dan għandu jsir permezz ta’ proċedura ta’ akkwist pubbliku, fejn applikabbli, sabiex ikun żgurat trattament ugwali.

(49)  Il-Kawża C-480/06, il-Kummissjoni vs il-Ġermanja, paragrafi 44 sa 47.

(50)  Il-Kawża C C-480/06, il-Kummissjoni vs il-Ġermanja, paragrafu 37.

(51)  Il-Kawża C-15/13 Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH vs Datenlotsen Informationssysteme GmbH, paragrafi 16 u 35.

(52)  jiġifieri, kuntratt dirett bejn l-awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti, u awtorità kontraenti oħra li tikkontrolla entità 100 % f’pussess pubbliku kapaċi timplimenta strumenti finanzjarji (jiġifieri entità in-house) u kuntratt dirett bejn l-awtorità ta’ ġestjoni, korp intermedju jew korp li jimplimenta fond ta’ fondi li huwa awtorità kontraenti u l-awtorità kontraenti li timplimenta l-istrument finanzjarju.

(53)  C.f. nota ta’ gwida dwar remunerazzjoni preferenzjali EGESIF_15-0030-00

(54)  Ir-rekwiżit li l-offerenti juru l-abbiltà tagħhom li jsibu riżorsi addizzjonali jista’ alternattivament ikun kriterju tal-għażla jekk l-awtorità kontraenti tkun trid tevalwa jekk il-kuntrattur sabx riżorsi addizzjonali fil-passat u mhux fir-rigward tal-istrument finanzjarju li saret l-offerta għall-ġestjoni tiegħu.

(55)  Ir-rekwiżit li l-offerenti juru l-addizzjonalità tal-attività ta’ investiment jista’ alternattivament ikun kriterju tal-għażla jekk l-awtorità kontraenti tkun trid tevalwa jekk il-kuntrattur hux kapaċi jipprevedi attività ta’ investiment addizzjonali.

(56)  Għandu jiġi nnotat li fir-rigward tal-BEI (jiġifieri l-BEI u l-FEI skont l-Artikolu 2(23) tas-CPR), skont l-Artikolu 9(3) tas-CDR l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tagħti l-mandat lil ditta li għandha topera taħt qafas komuni stabbilit mill-Kummissjoni għat-twettiq ta’ awditjar. Fir-rigward ta’ korpi li jimplimentaw strumenti finanzjarji minbarra l-BEI, l-awtoritajiet tal-awditjar jistgħu jew iwettqu l-awditi direttament jew jagħtu mandat lil ditti esterni. F’dan l-aħħar każ ser jeħtieġ jagħżlu dawn id-ditti wara l-applikazzjoni tar-regoli u l-prinċipji ta’ akkwist pubbliku.


29.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 276/21


Irtirar ta’ notifika ta’ konċentrazzjoni

(Il-Każ M.7917 — Boehringer Ingelheim/Sanofi Animal Health Business)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2016/C 276/02)

(Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004)

Fit-8 ta’ Ġunju 2016 il-Kummissjoni rċeviet notifika ta’ konċentrazzjoni proposta bejn Boehringer Ingelheim u Sanofi Animal Health Business. Fit-22 ta’ Lulju 2016, il-parti(jiet) notifikanti infurmaw lill-Kummissjoni li hi/huma kienet/kienu qed tirtira/jirtiraw in-notifika.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

29.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 276/22


Rata tal-kambju tal-euro (1)

It-28 ta’ Lulju 2016

(2016/C 276/03)

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,1090

JPY

Yen Ġappuniż

116,14

DKK

Krona Daniża

7,4398

GBP

Lira Sterlina

0,84220

SEK

Krona Żvediża

9,5497

CHF

Frank Żvizzeru

1,0892

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

9,4405

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

27,045

HUF

Forint Ungeriż

312,15

PLN

Zloty Pollakk

4,3636

RON

Leu Rumen

4,4585

TRY

Lira Turka

3,3491

AUD

Dollaru Awstraljan

1,4735

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4595

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

8,6022

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,5646

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,4977

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 251,17

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

15,7968

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

7,3838

HRK

Kuna Kroata

7,4855

IDR

Rupiah Indoneżjan

14 530,67

MYR

Ringgit Malażjan

4,5018

PHP

Peso Filippin

52,242

RUB

Rouble Russu

73,6747

THB

Baht Tajlandiż

38,676

BRL

Real Brażiljan

3,6306

MXN

Peso Messikan

20,8716

INR

Rupi Indjan

74,3543


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


Rettifika

29.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 276/23


Rettifika għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità

Sejħa għall-offerti rigward l-operat ta’ servizzi tal-ajru bi skeda skont l-obbligi tas-servizz pubbliku

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 171 tat-12 ta’ Mejju 2016 )

(2016/C 276/04)

F’paġna 4, it-taqsima “Skadenza għall-preżentazzjoni tal-offerti”:

minflok:

“Is-27 ta’ Ġunju 2016, 10:00 CET”,

aqra:

“Il-15 ta’ Awwissu 2016, 10:00 CET”.


29.7.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 276/23


Rettifika għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità

Sejħa għall-offerti rigward l-operat ta’ servizzi tal-ajru bi skeda skont l-obbligi tas-servizz pubbliku

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 171 tat-12 ta’ Mejju 2016 )

(2016/C 276/05)

F’paġna 5, it-taqsima “Skadenza għall-preżentazzjoni tal-offerti”:

minflok:

“Is-27 ta’ Ġunju 2016, fl-10:00 CET”,

aqra:

“Il-15 ta’ Awwissu 2016, fl-10:00 CET”.