ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 332

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
8 ta' Ottubru 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

il-508 Sessjoni Plenarja tal-KESE fis-27 u t-28 ta' Mejju 2015

2015/C 332/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-kura soċjali fit-tul u d-deistituzzjonalizzazzjoni (opinjoni esploratorja)

1

2015/C 332/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar L-ikkompletar tal-UEM: il-pilastru politiku (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

8

2015/C 332/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-promozzjoni tal-kreattività, l-intraprenditorija u l-mobbiltà fl-edukazzjoni u t-taħriġ (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

20

2015/C 332/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Politika industrijali tal-UE għas-settur tal-ikel u x-xorb

28

2015/C 332/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Ngħixu l-ġejjieni. L-istampar 3D – għodda għall-għoti tas-setgħa lill-ekonomija Ewropea (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

36

2015/C 332/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Il-protezzjoni tal-investituri u s-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri u l-Istati fil-ftehimiet kummerċjali u ta’ investiment bejn l-UE u pajjiżi terzi

45


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

il-508 Sessjoni Plenarja tal-KESE fis-27 u t-28 ta' Mejju 2015

2015/C 332/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni(COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS)) u l-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE(COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS))

64

2015/C 332/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi(COM(2015) 98 final – 2015/0051 (NLE))

68

2015/C 332/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki(COM(2015) 45 final – 2015/0028 (COD))

77

2015/C 332/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1236/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni dwar is-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal(COM(2015) 121 final – 2015/0063 COD)

81


MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

OPINJONIJIET

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

il-508 Sessjoni Plenarja tal-KESE fis-27 u t-28 ta' Mejju 2015

8.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/1


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-kura soċjali fit-tul u d-deistituzzjonalizzazzjoni”

(opinjoni esploratorja)

(2015/C 332/01)

Relatur:

is-Sinjura Gunta ANČA

Korelatur:

is-Sur José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

F’ittra tal-25 ta’ Settembru 2014, u b’konformità mal-Artikolu 304 tat-TFUE, is-Sur Rihards Kozlovskis, Aġent Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ministru tal-Intern tar-Repubblika tal-Latvja, talab lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, f’isem il-Presidenza Latvjana, biex ifassal opinjoni esploratorja dwar

“Il-kura soċjali fit-tul u d-deistituzzjonalizzazzjoni”

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-Opinjoni tagħha nhar is-7 ta’ Mejju 2015.

Matul il-508 sessjoni plenarja tiegħu li saret fis-27 u t-28 ta’ Mejju 2015 (seduta tas-27 ta’ Mejju 2015), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-Opinjoni b’139 vot favur, vot 1 kontra u 3 astensjonijiet.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

Il-KESE:

1.1.

jappella biex, permezz ta’ data konsistenti u diżaggregata, jiżdied l-għarfien dwar is-sitwazzjoni tal-persuni li jgħixu fl-istituzzjonijiet, u biex jiġu stabbliti indikaturi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

1.2.

jistieden lill-Istati Membri biex jintroduċu miżuri kontra d-diskriminazzjoni u biex jippromovu d-dritt tal-persuni b’diżabilità li jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u l-ekonomija, bħala parti mill-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma (PNR);

1.3.

jikkonkludi li l-miżuri ta’ awsterità naqqsu l-baġits tal-awtoritajiet lokali u reġjonali b’konsegwenzi diretti għad-disponibbiltà tas-servizzi soċjali. F’xi Stati Membri, dan ikkawża t-tendenza tal-istituzzjonalizzazzjoni;

1.4.

jirrakkomanda li l-Istati Membri jużaw il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej biex jippromovu t-tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali għal waħda komunitarja, biex jiżviluppaw servizzi soċjali u tas-saħħa u biex iħarrġu l-persunal tas-servizzi ta’ appoġġ;

1.5.

jirrakkomanda li l-Istati Membri jirriformaw il-kura fit-tul abbażi tal-analiżi tal-kosteffettività, b’approċċ fit-tul li jinkludi l-investiment fin-nies u s-servizzi minflok ma jitnaqqsu r-riżorsi finanzjarji;

1.6.

jenfasizza li “d-deistituzzjonalizzazzjoni” hija proċess li jirrikjedi strateġija politika fit-tul u l-allokazzjoni ta’ riżorsi finanzjarji adegwati biex jiġu żviluppati servizzi ta’ appoġġ alternattivi fil-komunità;

1.7.

iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu li l-kapaċità legali tan-nisa u l-irġiel b’diżabilità hija daqs dik ta’ kull persuna oħra, fl-aspetti kollha tal-ħajja, u biex jipprovdu t-teħid ta’ deċiżjonijiet appoġġjat meta meħtieġ (1);

1.8.

jirrakkomanda li jiġu żviluppati servizzi komunitarji ta’ kwalità għolja, bħala pass fundamentali fil-proċess tad-deistituzzjonalizzazzjoni (2). Huwa perikoluż li jagħlqu l-istituzzjonijiet mingħajr servizzi alternattivi għan-nies;

1.9.

iqis li, meta l-kura tingħata d-dar, għandu jiġi żgurat l-iżvilupp meħtieġ ta’ servizzi professjonali bi prezzijiet affordabbli;

1.10.

jirrakkomanda li l-professjonisti fl-Ewropa kollha jitħarrġu biex jaħdmu f’servizzi komunitarji u li dawn jiġu infurmati dwar il-proċess tad-deistituzzjonalizzazzjoni;

1.11.

jirrakkomanda li s-servizzi komunitarji jkunu disponibbli fil-lokal u jkunu affordabbli u aċċessibbli għal kulħadd;

1.12.

jenfasizza l-importanza tal-aċċess għal impjieg sabiex persuni li jħallu l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fis-soċjetà. Servizzi speċjalizzati ta’ impjieg u l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd;

1.13.

jirrakkomanda li jinbnew sħubijiet bejn il-partijiet interessati kollha involuti fil-proċess tad-deistituzzjonalizzazzjoni;

1.14.

jenfasizza li gruppi ta’ utenti differenti għandhom ħtiġiet differenti, u li għandhom jiġu żviluppati reazzjonijiet speċifiċi f’kooperazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti kollha, inklużi l-utenti u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, il-familji, il-fornituri tas-servizzi, is-setturi ekonomiċi involuti u l-awtoritajiet pubbliċi;

1.15.

iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tadotta Qafas Ewropew ta’ Kwalità għas-servizzi komunitarji u jtenni l-ħtieġa urġenti għal standards vinkolanti sabiex jiġu żgurati l-ogħla livelli ta’ kwalità;

1.16.

iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jistabbilixxu servizzi ta’ spezzjoni u monitoraġġ indipendenti u effiċjenti biex jiżguraw il-konformità mal-istandards regolatorji u ta’ kwalità għas-servizzi tal-kura;

1.17.

jirrakkomanda li l-isterjotipi negattivi jiġu indirizzati u li titqajjem kuxjenza fl-iskejjel u fis-soċjetà, permezz ta’ edukazzjoni inklużiva u kampanji tal-midja.

2.   Daħla

2.1.

Il-proċessi tad-deistituzzjonalizzazzjoni u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa ġew żviluppati b’modi differenti matul il-biċċa l-kbira tas-seklu li għadda. Għalhekk diffiċli tinkiseb data paragunabbli minn pajjiżi differenti.

2.2.

Il-KESE jemmen li, fis-soċjetà tagħna li qed tinbidel, huwa importanti li tiġi analizzata s-sitwazzjoni tal-persuni li għandhom bżonn kura soċjali u livell għoli ta’ appoġġ fl-UE kollha, sabiex jiġu żviluppati reazzjonijiet adatti u skambju ta’ prattiki tajba.

2.3.

Għalhekk, il-KESE:

2.3.1.

jinnota li fl-Ewropa hemm aktar minn miljun tifel u tifla u adult b’diżabilità li jgħixu f’istituzzjonijiet (3);

2.3.2.

b’“istituzzjoni” jifhem kwalunkwe ċentru ta’ kura residenzjali fejn ir-residenti jkunu iżolati mill-komunità usa’ u/jew imġiegħla jgħixu flimkien. Tali residenti ma jkollhomx biżżejjed kontroll fuq ħajjithom jew fuq id-deċiżjonijiet li jaffettwawhom, u r-rekwiżiti tal-organizzazzjoni nnifisha għandhom it-tendenza li jieħdu preċedenza fuq il-ħtiġiet individwali tar-residenti (4);

2.3.3.

jirrimarka li s-servizzi tal-kura ta’ kwalità għolja fil-komunità lokali dejjem jagħtu riżultati aħjar f’termini ta’ kwalità tal-ħajja mill-kura istituzzjonali, u dan iwassal għall-integrazzjoni soċjali u t-tnaqqis tar-riskju tas-segregazzjoni (5);

2.3.4.

jipprojbixxi kwalunkwe forma ta’ abbuż fuq l-irġiel, in-nisa u t-tfal b’diżabilità u mingħajr; u t-tip ta’ abbuż li l-persuni li jeħtieġu livell għoli ta’ għajnuna u dawk b’diżabilitajiet psikosoċjali jistgħu jesperjenzaw meta jirċievu servizzi tal-kura;

2.3.5.

jirreferi għar-rakkomandazzjonijiet stipulati f’Opinjonijiet preċedenti tal-KESE (6);

2.3.6.

jiġbed l-attenzjoni għall-obbligi li jaqgħu fuq l-UE u l-Istati Membri tagħha, li jirriżultaw mill-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (UNCRPD) (7), biex jirrispettaw id-dinjità, il-libertà u d-dritt tan-nies li jgħixu b’mod indipendenti, li jagħżlu fejn u ma’ min jagħmlu dan u li jkollhom aċċess għal servizzi ta’ għajnuna, inkluża l-assistenza personali, fil-komunità;

2.3.7.

jirrimarka li, f’konformità mal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (CRC), għall-iżvilupp sħiħ u armonjuż tal-personalità tat-tfal, huma għandhom jikbru f’ambjent ta’ familja u f’atmosfera ta’ ferħ, imħabba u mogħdrija. Il-ġenituri għandhom ir-responsabbiltà primarja tat-trobbija ta’ wliedhom, u l-Istat responsabbli li jappoġġjahom – speċjalment lil dawk l-aktar fil-bżonn – bi strumenti adegwati tal-protezzjoni soċjali. It-tfal għandhom id-dritt għall-protezzjoni mill-ħsara u l-abbuż. Fejn il-familja tagħhom, minkejja l-għoti ta’ appoġġ adegwat mill-Istat, ma tistax tipprovdilhom il-kura li jeħtieġu, it-tfal għandhom id-dritt għal ambjent familjari alternattiv;

2.3.8.

jafferma mill-ġdid li l-persuni b’diżabilità, u speċjalment dawk b’diżabilitajiet intellettwali, għandhom id-dritt li jiġu rikonoxxuti kullimkien bħala persuni quddiem il-liġi.

3.   It-tranżizzjoni minn kura istituzzjonali għal waħda komunitarja

Il-KESE:

3.1.

jilqa’ l-fatt li ħafna pajjiżi qed jirriformaw il-mod kif jipprovdu l-kura u l-appoġġ għat-tfal u l-adulti, billi jissostitwixxu l-istituzzjonijiet kollha jew uħud minnhom li jkunu ta’ residenza twila b’servizzi bbażati fil-familja u l-komunità (8);

3.2.

jitlob li l-proċess tad-deistituzzjonalizzazzjoni jitwettaq b’tali mod li jirrispetta d-drittijiet tal-gruppi ta’ utenti, jimminimizza r-riskju ta’ dannu u jiżgura riżultati pożittivi għall-individwi kollha involuti. Is-sistemi l-ġodda ta’ kura u ta’ appoġġ għandhom jirrispettaw id-drittijiet, id-dinjità, il-ħtiġiet u x-xewqat tal-individwi kollha u l-familja tagħhom;

3.3.

jemmen li kull individwu għandu d-dritt li jagħżel il-post u l-mod li bih jixtieq jgħix.

4.   Id-deistituzzjonalizzazzjoni għad-diversi gruppi ta’ interess

4.1.

Il-KESE jirrikonoxxi li l-bżonnijiet ta’ kura tat-tfal, tal-persuni b’diżabilità – inklużi l-persuni b’diżabilitajiet psikosoċjali – u l-anzjani huma differenti ħafna. Għalhekk, il-proċess tad-deistituzzjonalizzazzjoni tal-kura fit-tul għandu jqis il-bżonnijiet speċifiċi ta’ kull grupp ta’ utenti.

4.2.

Il-kura komunitarja, inkluża l-kura professjonali u l-kura riċevuta fi ħdan l-ambjent familjari u dak soċjali, toffri valur miżjud li huwa nieqes fl-istituzzjonijiet residenzjali.

4.3.

Is-sistema istituzzjonali għalhekk għandha tiġi adattata biex tissupplimenta s-servizzi soċjali u tas-saħħa komunitarji meta dawn ma jkunux disponibbli, u matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

4.4.

L-għajxien indipendenti ma jfissirx li n-nies għandhom jinqatgħu minn man-nies l-oħra. Minflok ifisser li n-nies ikollhom għażla ta’ servizzi speċjalizzati u aċċessibbli fil-komunità li għażlu li jgħixu fiha.

4.5.

Id-deistituzzjonalizzazzjoni tfisser li jinħolqu s-servizzi t-tajba, iżda anke li jinħoloq l-ambjent adatt fil-komunità. Jeħtieġ li l-pubbliku ġenerali jitħejja għal din it-tranżizzjoni, biex b’hekk titqajjem kuxjenza u tiġi miġġielda l-istigma. Inkella minflok id-deistituzzjonalizzazzjoni, ir-riżultat ser ikun ir-riistituzzjonalizzazzjoni, bil-ħolqien ta’ “getti” ta’ persuni b’diżabilitajiet psikosoċjali li jgħixu fis-soċjetà iżda għadhom iżolati minħabba attitudnijiet negattivi. Il-midja jaqdu rwol ewlieni f’dan ir-rigward.

4.6.

Il-KESE jinnota d-differenzi bejn l-Istati Membri tal-UE, mhux l-inqas fir-rigward tad-definizzjoni tal-kura fit-tul. Dawn id-differenzi jistgħu jikkonċernaw ukoll it-tipi ta’ kura pprovduti u s-servizzi involuti. B’mod simili, jeżistu differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri, ir-reġjuni u l-muniċipalitajiet u partikolarment bejn iż-żoni urbani u rurali (9). Il-KESE jemmen li dan ma għandux jiġġustifika n-nuqqas ta’ progress li sar minn Stat Membru, li għandu l-karatteristiċi partikolari tiegħu, u jippromovi bidla gradwali lejn is-servizzi komunitarji.

4.7.

F’Opinjoni esploratorja preċedenti (10), il-KESE kien irrakkomanda l-evalwazzjoni tat-telekura u l-għajxien megħjun kontestwalment, u l-ħolqien ta’ struttura deċentralizzata komprensiva, qrib ta’ fejn jgħixu n-nies, f’kuntatt dirett mal-persuni mdaħħla fiż-żmien. Nixtiequ ntennu din ir-rakkomandazzjoni, u nappoġġjaw proċess adatt ta’ deistituzzjonalizzazzjoni għall-anzjani, it-tfal, il-persuni b’diżabilità ta’ kull età u n-nies b’diżabilitajiet psikosoċjali (11).

4.8.

Dawn il-gruppi ta’ utenti jinkludu individwi li l-kapaċità li jieħdu d-deċiżjonijiet tista’ tkun dgħajfa jew nieqsa minħabba l-età, id-diżabilità jew id-dipendenza tagħhom. Għalhekk, il-KESE jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu l-ogħla protezzjoni għal dawn il-persuni, fi ħdan proċess gradwali u kkontrollat ta’ deistituzzjonalizzazzjoni, sabiex drittijiethom jiġu rispettati f’kull ħin u jiġu pprovduti bl-aħjar kura possibbli fil-komunità, inkluż it-teħid tad-deċiżjonijiet appoġġjat.

4.9.

Il-KESE huwa attent għall-impatt li tranżizzjoni minn istituzzjonijiet għal kura komunitarja jista’ jkollha fuq il-ħaddiema involuti. L-awtoritajiet u l-partijiet interessati kollha involuti fil-proċess għandhom jaħdmu flimkien biex jiżguraw li l-proċess tad-deistituzzjonalizzazzjoni jkollu effett ta’ benefiċċju u jiġi introdott b’mod gradwali fost dawk li jieħdu ħsiebhom. Il-kundizzjonijiet tax-xogħol deċenti dejjem għandhom jiġu rispettati.

4.10.

L-alternattiva għall-istituzzjonalizzazzjoni mhijiex is-servizz imwassal fid-dar iżda s-servizz fil-komunità, u għalhekk l-investimenti fl-infrastruttura tas-servizzi trid tkun garantita.

4.11.

Il-KESE jilqa’ l-eżempji tajbin, pereżempju l-liv għall-kura, il-liv part-time għall-kura u r-rikonoxximent tal-assigurazzjoni għal dawk li jagħtu l-kura b’mod informali (12). Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu l-iskambju tal-prattiki tajba.

4.12.

Il-KESE jirrikonoxxi l-importanza tal-persuni li jagħtu l-kura. Min jagħti l-kura b’mod informali, fuq bażi volontarja, jistinka biex jikkombina r-responsabbiltajiet tal-kura ma’ ħajtu. Dan jista’ jwassal għas-sindromu tal-persuna li tindukra (carer’s syndrome), fejn il-persuna li tagħti l-kura ewlenija ssir fiżikament u psikoloġikament eżawrita. L-UE għandha tiżgura li: il-politiki tar-rikonċiljazzjoni u r-responsabbiltà għall-kura jkunu bbażati fuq l-ugwaljanza għal kulħadd u li d-dmirijiet tal-kura informali jitqassmu b’mod ugwali u ġust (13); li d-drittijiet fundamentali tal-persuni li jagħtu l-kura jiġu rispettati; li l-kura informali u dik tal-familja jiġu rikonoxxuti u appoġġjati; u li r-rwol li jaqdu l-voluntiera fil-provvista formali u informali tal-kura jiġi rikonoxxut u appoġġjat (14).

4.13.

il-KESE jirrikonoxxi li bosta mill-gruppi vulnerabbli li għandhom tendenza li jesperjenzaw kura istituzzjonali huma rrappreżentati żżejjed fil-popolazzjoni tal-persuni mingħajr dar. Għaldaqstant, il-KESE jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżviluppaw strateġiji u programmi ta’ deistituzzjonalizzazzjoni li jqisu bis-sħiħ il-kundizzjoni ta’ persuna mingħajr dar u l-ħtieġa li jingħataw servizzi bbażati fil-komunità għall-prevenzjoni u l-indirizzar ta’ din il-kundizzjoni.

4.14.

L-iżvilupp u l-professjonalizzazzjoni tal-impjieg domestiku huwa strateġikament importanti biex tinkiseb l-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol, minħabba li huma prinċipalment in-nisa li jwettqu t-tali xogħol u li jeħtieġu s-servizzi tal-kura tat-tfal, is-servizzi tal-assistenza għall-anzjani u tat-tindif tad-dar biex ikunu jistgħu jilħqu livell indaqs mal-irġiel fil-karrieri tagħhom. Dawn is-servizzi mhumiex biss ta’ benefiċċju għall-individwi, iżda għas-soċjetà kollha kemm hi. Dawn joħolqu impjiegi ġodda, jindirizzaw il-ħtiġiet ta’ soċjetà li qed tixjieħ u jgħinu lin-nies jibbilanċjaw il-ħajja privata u professjonali tagħhom. Dawn is-servizzi jtejbu l-kwalità tal-ħajja u l-inklużjoni soċjali, filwaqt li jagħmluha iktar faċli biex l-anzjani jibqgħu fi djarhom (15).

4.15.

Il-KESE jirrikonoxxi l-ħtieġa għal taħriġ dwar id-deistituzzjonalizzazzjoni għall-professjonisti fl-Ewropa kollha. Pereżempju, jeħtieġ li l-ġenerazzjoni l-ġdida ta’ psikjatri titħarreġ sabiex tiżgura li ser jipprattikaw f’konformità mal-UN CRPD.

4.16.

Il-KESE huwa mħasseb li, f’ċerti każijiet, il-persuni jintbagħtu f’istituzzjonijiet mingħajr ma jiġi segwit proċess ta’ konsultazzjoni jew proċedura ċara. Huwa jirrikonoxxi l-importanza ta’ evalwazzjoni formali tal-ħtiġijiet il-persuni għal kura fit-tul. Dan il-proċess għandu jirrispetta d-dinjità il-persuni u jirriżulta fl-iżvilupp ta’ servizzi individwalizzati.

5.   L-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq is-servizzi soċjali

5.1.

Il-KESE huwa konxju li l-provvista tal-kura fit-tul għal dawk il-gruppi ta’ utenti li għandhom bżonnha hija waħda mill-akbar sfidi soċjali u ekonomiċi li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea, speċjalment fi żmien ta’ kriżi ekonomika, kif inhu l-każ bħalissa.

5.2.

Il-Komunikazzjoni dwar l-Investiment Soċjali (16) tagħmilha ċara li l-kriżi ekonomika tipperikola s-sistemi tal-protezzjoni soċjali tagħna hekk kif il-qgħad żdied, id-dħul mit-taxxa naqas u l-għadd ta’ persuni li jeħtieġu l-benefiċċji kiber. F’dan il-kuntest, il-KESE jaqbel mal-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li l-Istati Membri jiġu appoġġjati fit-tfassil ta’ strateġiji tal-kura fit-tul li jimminimizzaw l-impatt tal-kriżi ekonomika.

5.3.

Fl-Opinjoni tiegħu (17) dwar il-Komunikazzjoni, il-KESE argumenta li l-investiment soċjali għat-tkabbir u l-koeżjoni għandu jiġi allokat ukoll biex jissaħħu s-servizzi soċjali. Dan jista’ jappoġġja wkoll il-ħolqien ta’ impjiegi fis-settur tas-servizzi ta’ appoġġ u l-iżvilupp ta’ servizzi ġodda fil-komunità.

5.4.

Il-kriżi ekonomika kellha effetti negattivi fuq il-kapaċità ta’ persuni b’diżabilità li jgħixu b’mod indipendenti, u fuq il-familji u l-gruppi vulnerabbli li diġà kienu f’riskju akbar ta’ faqar u esklużjoni soċjali.

5.5.

Il-Pakkett tal-Investiment Soċjali (SIP) ser jindirizza l-isfidi relatati mal-kriżi ekonomika u t-tibdil demografiku (18).

5.6.

Il-KESE huwa konvint li l-kriżi wasslet għal pass sostanzjali lura fir-rikonoxximent tad-drittijiet soċjali, peress li tnaqqsu l-baġits għal dawn il-politiki. Il-Kumitat għalhekk iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li kwalunkwe titjib fil-prospettiva ekonomika jissarraf fi prijorità lejn politiki biex jerġgħu jintlaħqu l-livelli ta’ protezzjoni soċjali li kien hemm qabel il-kriżi ekonomika (19).

5.7.

Il-KESE jenfasizza li biex jiġu indirizzati l-ħtiġiet li jirriżultaw miż-żieda fl-istennija tal-għomor jeħtieġ li jiġu ttrattati kwistjonijiet iebsa dwar il-ġustizzja u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. L-għan aħħari għandu jkun li l-anzjani u l-persuni anzjani ħafna fl-Ewropa jgħixu ħajjithom b’mod dinjituż u sikur, anke jekk ikunu dipendenti fuq il-kura, u fl-istess ħin ikun hemm garanzija li dan ma jikkawżax piż eċċessiv fuq il-ġenerazzjonijiet taż-żgħażagħ (20).

5.8.

Filwaqt li d-differenzi madwar l-UE f’termini ta’ kura istituzzjonali jew fil-komunità fit-tul kienu diġà evidenti, il-kriżi aggravat id-disparitajiet ekonomiċi u soċjali li diġà kienu kbar fl-UE. Il-kriżi kompliet tenfasizza d-differenzi fil-kompetittività u l-koeżjoni soċjali, u żiedet it-tendenza favur il-polarizzazzjoni tat-tkabbir u l-iżvilupp, b’restrizzjonijiet ċari f’termini ta’ ridistribuzzjoni ġusta tad-dħul, il-ġid u l-benesseri, bejn l-Istati Membri u r-reġjuni (21).

6.   L-użu tal-fondi tal-UE għas-servizzi soċjali fit-tul u d-deistituzzjonalizzazzjoni

Il-KESE:

6.1.

jiddispjaċih għall-fatt li l-Fondi Strutturali Ewropej fl-aħħar perjodu ta’ programmazzjoni ntużaw għas-segregazzjoni tal-istituzzjonijiet minflok għall-kura komunitarja;

6.2.

jilqa’ r-regolamenti l-ġodda tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (ESIF) għall-2014-2020 li jippromovu tranżizzjoni minn finanzjament għal kura istituzzjonali għal finanzjament ta’ kura komunitarja, b’dipendenza fuq il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali biex jittejbu l-infrastrutturi soċjali u tas-saħħa;

6.3.

jissuġġerixxi li approċċ ibbażat fuq ħafna fondi jista’ jħaffef it-tranżizzjoni lejn kura komunitarja, inkluż l-użu tal-Fond Soċjali Ewropew għal miżuri mhux vinkolanti bħat-taħriġ tal-persunal tas-servizzi tal-appoġġ u l-ħolqien ta’ servizzi soċjali ġodda;

6.4.

jilqa’ b’sodisfazzjon il-kundizzjonalità tematika ex ante li tinsab fir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni li jirregolaw il-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment, relatata mal-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, li tistabbilixxi l-implimentazzjoni ta’ strateġija tad-deistituzzjonalizzazzjoni bħala rekwiżit għall-Istati Membri;

6.5.

jirrakkomanda li l-Istati Membri jużaw il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej biex jippromovu t-tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali għall-kura komunitarja, biex jiżviluppaw is-servizzi soċjali u tas-saħħa u biex iħarrġu l-persunal fis-servizzi ta’ appoġġ;

6.6.

iqis li l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp għandhom jintużaw biex jappoġġjaw id-dritt tal-għajxien fil-komunità u tat-trobbija f’ambjent ta’ familja;

6.7.

jifhem li t-tranżizzjoni mis-servizzi istituzzjonali għal dawk komunitarji hija kumplessa. Għaldaqstant, huwa jappella lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżviluppaw komunikazzjoni u gwida politika għall-promozzjoni tad-deistituzzjonalizzazzjoni anke u b’mod speċjali fi żminijiet ta’ kriżi ekonomika.

7.   Servizzi ta’ kwalità komunitarji

Il-KESE:

7.1.

jħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tadotta Qafas Ewropew ta’ Kwalità għas-servizzi komunitarji u jtenni l-ħtieġa urġenti għal standards stretti u vinkolanti sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta’ kwalità;

7.2.

jikkonkludi li s-servizzi għandhom ikunu disponibbli fil-komunità, inkluż fiż-żoni remoti u rurali, u li l-individwi għandhom jirċievu baġits individwali biex jagħżlu liberament is-servizz li jeħtieġu;

7.3.

jemmen li s-servizzi komunitarji għandhom jiġu żviluppati f’kooperazzjoni mill-qrib mal-utenti u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom u li l-kwalità għandha tiġi definita minnhom f’kooperazzjoni ma’ partijiet interessati rilevanti oħrajn, inklużi l-fornituri tas-servizzi, l-awtoritajiet pubbliċi u t-trejdjunjins;

7.4.

iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jistabbilixxu servizzi ta’ spezzjoni u monitoraġġ indipendenti u effiċjenti biex jiżguraw il-konformità mal-istandards regolatorji u tal-kwalità kemm għas-servizzi komunitarji kif ukoll dawk istituzzjonali;

7.5.

jirrakkomanda li s-servizzi komunitarji jkunu disponibbli lokalment u li jkunu affordabbli u aċċessibbli għal kulħadd;

7.6.

iqis li dawn is-servizzi għandhom ikunu soġġetti għall-awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti, u li għandhom ikunu akkreditati minn korpi ta’ ċertifikazzjoni;

7.7.

it-teknoloġiji assistivi u l-għajnuniet tekniċi huma ta’ importanza ċentrali għall-għajxien fil-komunità għall-persuni b’diżabbiltà, inklużi t-tfal u l-anzjani. Dawn it-teknoloġiji huma l-iktar effettivi meta jkunu konformi mal-preferenzi tal-utent u jirrispettaw il-privatezza.

Brussell, is-27 ta’ Mejju 2015.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Henri MALOSSE


(1)  Kif stabbilit fl-Artikolu 12 tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità.

(2)  Dan japplika wkoll għal meta jagħlqu l-istituzzjonijiet ta’ detenzjoni psikjatrika: irid ikun hemm alternattivi reali.

(3)  Tfal u adulti b’diżabilità (inklużi persuni bi problemi ta’ saħħa mentali). Dan jinkludi l-UE u t-Turkija. Sors: Mansell, J., Knapp, M., Beadle-Brown, J. and Beecham, J. (2007): Deinstitutionalisation and community living – outcomes and costs: report of a European Study. Volume 2: Main Report Canterbury: Tizard Centre, University of Kent (sussegwentement “ir-Rapport DECLOC”).

(4)  Rapport – Grupp Espert Ad Hoc dwar it-Transizzjoni minn kura istituzzjonali għal kura komunitarja http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4017&langId=en

(5)  Linji Gwida Komuni Ewropej dwar it-tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali għall-kura komunitarja (www.deinstitutionalisationguide.eu).

(6)  ĠU C 204, 9.8.2008, p. 103; ĠU C 181, 21.6.2012, p. 2; ĠU C 44, 15.2.2013, p. 28.

(7)  Ara http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

(8)  Insibu xi eżempji ta’ kura fit-tul fl-Ewrobarometru dwar is-saħħa u l-kura fit-tul (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_283_en.pdf). Insibu wkoll prattiki addizzjonali tajbin tad-deistituzzjonalizzazzjoni fil-“Linji Gwida Komuni Ewropej dwar it-tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali għall-kura komunitarja” (www.deinstitutionalisationguide.eu).

(9)  Il-kura fit-tul fl-Unjoni Ewropea. ISBN 978-92-79-09573-3. Lussemburgu: Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

(10)  ĠU C 44, 11.2.2011, p. 10.

(11)  Idem.

(12)  Fl-Awstrija nsibu leġislazzjoni adatta. Eżempji:

Il-liv għall-kura u l-liv part-time għall-kura: Sabiex jiġi żgurat bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-kura, mill-1 ta’ Jannar 2014, il-ħaddiema kellhom l-opportunità li jaċċettaw liv għall-kura (b’eliminazzjoni sħiħa tas-salarju tagħhom) jew liv part-time għall-kura (b’eliminazzjoni parzjali tas-salarju tagħhom) għal perjodu ta’ bejn xahar u tliet xhur. Matul dan iż-żmien, huma jkollhom id-dritt legali għal indennizz, għal protezzjoni kontra tkeċċija motivata u għal kopertura mill-assigurazzjoni soċjali (assigurazzjoni nonkontributorja tas-saħħa u l-pensjonijiet). L-indenizz tal-liv għall-kura huwa ugwali għal benefiċċju tal-qgħad potenzjali. L-għan ta’ dan il-liv għall-kura jew għal-liv part-time għall-kura hu li jippermetti li l-ħaddiema milquta jorganizzaw (mill-ġdid) l-arranġamenti tagħhom għall-kura, b’mod partikolari f’każ ta’ ħtieġa għal għarrieda li jieħdu ħsieb membru qrib tal-familja, jew biex għal perjodu ta’ żmien jgħinu lil persuna li tagħti l-kura.

L-assigurazzjoni tal-pensjoni għall-qraba li jaħdmu bħala persuni li jagħtu l-kura: għall-persuni li jipprovdi kura lil membru qrib tal-familja billi jużaw is-sigħat kollha tax-xogħol jew parti minnhom, dawn huma l-għażliet disponibbli biex jiġu akkwistati d-drittijiet tal-assigurazzjoni nonkontributorja tal-pensjoni: it-tkomplija tal-assigurazzjoni bħala parti mill-assigurazzjoni tal-pensjoni; assigurazzjoni personali bħala parti mill-assigurazzjoni tal-pensjoni; it-tkomplija jew l-assigurazzjoni personali bħala parti mill-assigurazzjoni tas-saħħa. Il-kontribuzzjonijiet għall-assigurazzjoni jittieħdu mill-gvern federali, li jfisser għalhekk li m’hemm l-ebda spejjeż għall-qraba li jaħdmu bħala persuni li jagħtu l-kura.

(13)  Bejn l-irġiel u n-nisa u bejn il-ġenerazzjonijiet.

(14)  Ir-rakkomandazzjonijiet tal-pjattaforma soċjali dwar il-kura: http://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2013/03/20121217_SocialPlatform_Recommendations_on_CARE_EN1.pdf

(15)  ĠU C 12, 15.1.2015, p. 16.

(16)  COM(2013) 83 final.

(17)  ĠU C 271, 19.9.2013, p. 91.

(18)  Huwa intiż biex ikun ta’ benefiċċju għat-tfal u ż-żgħażagħ, il-persuni b’diżabilità, il-persuni bla dar u l-persuni mdaħħla fiż-żmien, fost oħrajn. L-għanijiet ta’ dan il-Pakkett huma li: jiżgura li s-sistemi tal-protezzjoni soċjali jindirizzaw il-bżonnijiet tan-nies; jinkisbu politiki soċjali semplifikati u mmirati aħjar u li jittejbu l-istrateġiji għall-inklużjoni attiva fl-Istati Membri. (Toolkit għall-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea għat-tranżizzjoni mill-kura istituzzjonali għall-kura komunitarja – https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2015/03/annex-1-en-orig.pdf).

(19)  ĠU C 170, 5.6.2014, p. 23ĠU C 226, 16.7.2014, p. 21.

(20)  ĠU C 204, 9.8.2008, p. 103.

(21)  ĠU C 12, 15.1.2015, p. 105.


8.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/8


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-ikkompletar tal-UEM: il-pilastru politiku”

(opinjoni fuq inizjattiva proprja)

(2015/C 332/02)

Relaturi:

is-Sur Carmelo CEDRONE u s-Sur Joost VAN IERSEL

Nhar it-22 ta’ Jannar 2015, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew iddeċieda, b’konformità mal-Artikolu 29(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, li jħejji opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar

“L-ikkompletar tal-UEM: il-pilastru politiku.”

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-Opinjoni tagħha nhar is-6 ta’ Mejju 2015.

Matul il-508 sessjoni plenarja tiegħu li saret fis-27 u t-28 ta’ Mejju 2015 (seduta tas-27 ta’ Mejju 2015), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-Opinjoni b’183 vot favur, 16-il vot kontra u 16-il astensjoni.

Preambolu

Bi tħejjija għall-mandat li jmiss tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea, il-KESE adotta opinjoni dwar “L-ikkompletar tal-UEM – il-leġislatura Ewropea li jmiss” f’Lulju 2014. F’Novembru 2014 sar aġġornament tagħha mir-relaturi. L-għan kien li jitfassal sett koerenti ta’ politiki biex tissaħħaħ l-arkitettura u l-effikaċja tal-UEM.

Il-KESE jiddistingwi erba’ pilastri: pilastru monetarju u finanzjarju, pilastru makro u mikroekonomiku, dak soċjali, kif ukoll politiku L-erbgħa kollha huma interrelatati. Il-KESE adotta għadd ta’ opinjonijiet fir-rigward tal-pilastru monetarju u finanzjarju, dak ekonomiku, u dak soċjali. Issal-KESE qed janalizza b’mod aktar speċifiku l-kwistjonijiet relatati mad-dimensjoni politika u istituzzjonali ġenerali tal-UEM li hija għal kollox f’idejn l-Istati Membri u l-Kunsill Ewropew. Din id-dimensjoni tibda bi grupp ċentrali ta’ pajjiżi tal-UEM, iżda hija miftuħa wkoll għall-pajjiżi kandidati potenzjali għaż-żona tal-euro li jixtiequ jieħdu l-istess direzzjoni.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1.

Wara sitt snin ta’ kriżi finanzjarja u ekonomika jidher li hu aktar diffiċli minn qatt qabel li wieħed ibassar il-futur ekonomiku u soċjali. Minħabba l-isfidi ġeopolitiċi u ekonomiċi, se tkun biss UEM robusta li tiżgura stabbiltà orjentata lejn il-futur.

1.2.

L-UEM għadha fraġli – ara d-dijanjożi u l-analiżi SWOT segwenti. Il-KESE huwa tal-fehma li l-iżbilanċi persistenti kif ukoll il-ħolqien ta’ fiduċja u kunfidenza madwar l-Ewropa jeħtieġu governanza ekonomika aktar effettiva u demokratika, b’mod partikolari fiż-żona tal-euro.

1.3.

Il-KESE jirrikonoxxi li ma jistgħux jittieħdu passi deċiżivi mil-lum għal għada, iżda għandhom jitqiesu żewġ elementi: a. l-Ewropa ma tistax tipposponi d-deċiżjonijiet għal snin sħaħ; u b. rekwiżit ewlieni huwa ftehim fiż-żona tal-euro kollha dwar il-prinċipji ta’ politiki ekonomiċi neċessarji u li jitwettqu minn governanza effettiva.

1.4.

B’mod parallel għall-konverġenza ekonomika, hemm bżonn ta’ leġittimità demokratika, qafas politiku robust u sens kondiviż ta’ destin komuni. Għal dan l-għan jistgħu jittieħdu passi konkreti fi ħdan il-qafas tat-Trattat u r-regoli attwali. Fil-perjodu ta’ żmien medju r-reviżjoni tat-Trattat għandha twassal biex id-dispożizzjonijiet istituzzjonali jsiru konformi mar-rekwiżiti indispensabbli ta’ Unjoni ekonomika u politika reali.

1.5.

Għandna bżonn sistema koerenti tal-Kunsill Ewropew, il-gvernijiet nazzjonali, il-Parlament Ewropew, il-parlamenti nazzjonali, u l-Kummissjoni Ewropea, li tkun xhieda tal-leġittimità demokratika, ir-responsabbiltà u t-trasparenza, u li tkun kapaċi taġixxi b’mod effettiv fl-interess taċ-ċittadini u l-atturi ekonomiċi.

1.6.

Illum jidher ċar li s-sistema attwali ta’ regoli li fuqhom hija msejsal-UE u, partikolarment iż-żona tal-euro, ħolqot konfużjoni dwar il-livelli legali, istituzzjonali u demokratiċi. Konsegwentement, hemm bżonn li dan il-metodu jinbidel. Id-dinamika politika u ekonomika m’għadhiex tippermetti li l-UE iżżomm l-arkitettura istituzzjonali attwali. Għalhekk, il-KESE jemmen li l-approfondiment tal-proċess ta’ integrazzjoni taż-żona tal-euro huwa essenzjali.

1.7.

F’dan l-ispirtu, il-KESE jippreżenta pjan direzzjonali bl-istadji li ġejjin:

1.7.1.

L-1 stadju

1.

President stabbli tal-Grupp tal-Euro;

2.

Il-Konferenza Interparlamentari tibda tiffunzjona;

3.

“Parlamentarizzazzjoni” taż-żona tal-euro – (Gran Kumitat tal-PE – bil-parlamentari kollha tal-UEM).

1.7.2.

It-2 stadju

4.

Kunsill Affarijiet leġislattivi tal-UEM;

5.

Vot parlamentari taż-żona tal-euro dwar kwistjonijiet ta’ kompetenza tal-UEM;

6.

Eżekuttiv (gvern) għall-UEM (attwalment il-Grupp tal-Euro u l-Kummissjoni);

7.

Tisħiħ tal-poteri u l-kompetenzi tal-Konferenza Interparlamentari (PE u parlamenti nazzjonali).

1.7.3.

It-3 stadju

8.

Tisħiħ tal-poteri tal-PE fil-kuntest tal-UEM (leġittimità demokratika) u l-istabbiliment ta’ partiti politiċi Ewropej ġenwini;

9.

Kamra tal-Istati (UEM) (gvernijiet);

10.

Distinzjoni bejn il-poter leġislattiv u l-poter eżekuttiv;

11.

Abolizzjoni tal-votazzjoni b’unanimità.

1.8.

Barra minn hekk, ikun tajjeb li jittieħdu l-inizjattivi li ġejjin bi tħejjija għall-implimentazzjoni tal-istadji stipulati hawn fuq:

Konferenza tas-soċjetà ċivili organizzata b’mod konġunt mill-KESE/l-KtR u l-Presidenza tal-UE u l-Kummissjoni,

Konferenza Interparlamentari,

Proposti tal-PE għal azzjoni skont it-Trattat attwali jew għar-reviżjoni tat-Trattat ta’ Lisbona,

Konvenzjoni kostituzzjonali,

Valutazzjoni tal-possibbiltà ta’ referendum pan-Ewropew.

2.   Dijanjożi

2.1.

L-UEM diġà għandha “acquis” estensiv. Għandha munita komuni u Bank Ċentrali; sa ċertu punt, din tiżgura l-koordinazzjoni tal-politiki fiskali u ekonomiċi, tieħu deċiżjonijiet vinkolanti għall-pajjiżi, li fil-prinċipju, jillimitaw l-awtonomija ekonomika u fiskali tagħhom, timponi kundizzjonijiet fuq kwalunke miżura espansjonarja fl-Istati Membri, u tobbligahom iwettqu riformi ekonomiċi u soċjali.

2.2.

Dan ifisser li l-UEM hija federazzjoni anke meta bħalissa taġixxi bħala “għassies”, għalkemm s’issa għadha tagħmel dan b’mod mhux konġunt. Ir-rilevanza tagћha hija aktar b’saħħitha milli f’oqsma oħra u rawmet “aspett pubbliku” ta’ dibattitu. L-UEM tinvolvi ċediment akbar ta’ sovranità min-naħa tal-Istati Membri, għalkemm il-ġestjoni tagħha għadha primarjament taħt il-kontroll ta’ struttura teknokratika.

2.3.

Din l-Unjoni trid tiġi kompletata billi jinħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa li jiżguraw li l-pajjiżi li jagħmlu jew jixtiequ jsiru parti minnha, ikunu jistgħu jiksbu mhux biss l-istabbiltà, iżda wkoll l-iżvilupp u l-prosperità. Għandu jkun ta’ vantaġġ akbar għalihom li jissieħbu fiż-żona tal-euro milli jibqgħu barra.

2.4.

Il-kriżi finanzjarja fl-2008 u l-iżviluppi suċċessivi tagħha, flimkien mal-konsegwenzi diżastrużi għall-ekonomija reali u s-soċjetà Ewropea, servew ta’ twissija għal dawk kollha li sa dak iż-żmien kienu jemmnu li l-arkitettura tal-UEM se tkompli tiffunzjona b’mod pjuttost sodisfaċenti u li l-effetti sekondarji, b’mod armonjuż se jippromovu l-konverġenza bejn l-Istati Membri.

2.5.

Fi żmien qasir wara l-iskossi tal-bidu, l-istituzzjonijiet Ewropej bdew ifittxu soluzzjonijiet fuq perjodu ta’ żmien qasir għall-aktar problemi urġenti. Il-fatt li ddaħħlu mekkaniżmi sabiex l-UEM, l-euro u ż-żona tal-euro jinżammu mhux mittiefsa kien kisba kbira, għad li kien hemm ukoll dewmien u nuqqasijiet serji, bħan-nuqqas ta’ pjan komuni għat-trawwim tat-tkabbir u l-impjieg.

2.6.

Hija wkoll kisba kbira li, taħt ċirkostanzi estremament diffiċli, ittieħdu passi produttivi – tal-inqas parzjalment – biex tiġi stabbilita bażi aktar soda għall-UEM. Il-KESE laqa’ b’sodisfazzjon dawn l-istadji kollha, iżda kkritika wkoll il-limitazzjonijiet tagħhom u ressaq ideat oħrajn aktar adattati biex jindirizzaw il-kriżi.

2.7.

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika nbidlet fi tnaqqis kontinwu fir-ritmu ekonomiku bi żbilanċi ekonomiċi qawwija bejn l-ekonomiji nazzjonali. Sitt snin wara, partijiet kbar tal-UE jinsabu ferm ‘il bogħod mis-sitwazzjoni ideali, bi tkabbir baxx u nuqqas ta’ impjieg. Il-konsegwenzi ekonomiċi u soċjali jixhdu dan.

2.8.

Minkejja l-progress kollu, l-UEM għadha mhux ikkompletata. Is-sitwazzjoni hija kumplessa ħafna. Minkejja sinjali inkoraġġanti ta’ rkurpu, għadhom jiddominaw l-istaġnar ekonomiku u n-nuqqas ta’ ħolqien ta’ impjiegi u l-faqar, li ħafna minnhom huma dovuti għal raġunijiet profondi li ħarġu fid-dieher u aggravaw aktar matul il-kriżi: storja, tradizzjonijiet ta’ governanza (jew nuqqas tagħha), rotot ta’ tkabbir diverġenti, strutturi ekonomiċi u soċjali differenti, u politiki barranin differenti.

2.9.

Fiż-żona tal-euro għad hemm nuqqas ta’ qbil bejn il-protagonisti ta’ unjoni ta’ stabbiltà, xprunata mill-konverġenza ekonomika u r-riformi fl-Istati Membri, u l-protagonisti ta’ unjoni fiskali b’mod dirett. Dan id-distakk iwassal ukoll għal opinjonijiet diverġenti dwar liema politiki ekonomiċi għandhom jingħataw importanza fil-livell nazzjonali u tal-UE, kemm politikament kif ukoll fost l-imsieħba soċjali.

2.10.

L-opinjonijet u prattiki diverġenti ħarrxu l-klima ta’ sfiduċja mhux biss politikament, iżda wkoll fost il-pubbliku ġenerali fil-pajjiżi varji, irrispettivament minn kemm tista’ tkun superfiċjali l-kritika reċiproka. Dan l-iżvilupp qed ikompli jikkonferma ruħu – qed jelimina kull spazju potenzjali ta’ mmanuvrar min-naħa ta’ dawk li jfasslu l-politika, u joħloq fażijiet ta’ biża’ mill-UE fost iċ-ċittadini.

2.11.

Hekk kif l-UEM tinsab prinċipalment iddominata mid-deċiżjonijiet intergovernattivi u l-ġestjoni teknokratika, in-nuqqas ta’ leġittimità u kredibilità demokratika qed ikollu impatt serju li jżid id-differenzi bejn il-pajjiżi msieħba.

2.12.

L-UE mhijiex eċċezzjoni. Entitajiet kbar oħra bħall-Istati Uniti, iċ-Ċina, ir-Russja, l-Indja, u l-Brażil, u numru kbir ta’ pajjiżi iżgħar, ibatu wkoll minn ċirkustanzi diffiċli komparabbli. Iżda bla dubju, l-UE, u b’mod partikolari ż-żona tal-euro, għandha problemi kbar biex tegħleb l-ostakli meta mqabbla mal-Istati Uniti u l-kontinent Asjatiku (“il-fabbrika Asjatika”).

2.13.

Fil-prinċipju, il-KESE jemmen li, għalkemm bosta aspetti differenti u kumplessi jsawru l-istat attwali tal-ekonomija Ewropea, il-ġestjoni politika aktar effettiva tal-UEM għandha tgħin b’mod sinifikanti biex toħloq aktar stabbiltà biex jiġu indirizzati d-diffikultajiet attwali u futuri. Fi kwalunkwe każ, UEM aktar b’saħħitha se tkun indispensabbli biex tissalvagwardja ċerti interessi Ewropej ewlenin fid-dinja.

2.14.

Il-KESE jirrikonoxxi li, fil-mument, is-soluzzjonijiet definittivi għadhom ‘il bogħod milli jintlaħqu. Jagħraf ukoll li d-dinamika, il-kumplessitajiet u d-dilemmi attwali huma ta’ xkiel għal pjan direzzjonali robust. Min-naħa l-oħra, in-nuqqasijiet istituzzjonali u ta’ governanza attwali ma jistgħux għaddejjin għal ħafna żmien mingħajr ma jħallu effetti dannużi fit-tul għall-kunfidenza u l-produzzjoni ekonomika. Għaldaqstant, il-KESE jqis li d-dewmien, ir-rassenjazzjoni u n-nuqqas ta’ pjan għall-futur mhumiex aċċettabbli.

2.15.

Għalhekk il-KESE jemmen li bilfors irid isir dibattitu serju dwar arkitettura robusta tal-UEM, li jkun jimplika kunsens dwar l-għanijiet ekonomiċi u soċjali kif ukoll governanza maqbula.

2.16.

Sa mill-bidu tal-UEM id-dibattitu dwar aktar jew inqas integrazzjoni Ewropea huwa dwar is-sovranità nazzjonali. Il-KESE jenfasizza li din hija paradigma falza, peress li s-sovranità nazzjonali qiegħdha tispiċċa ftit ftit. Fil-paradigma attwali tal-globalizzazzjoni u l-isfidi korrispondenti ma jara l-ebda alternattiva fattibbli għajr li s-sovranità komuni u kondiviża tiġi integrata aktar fl-UE, u b’mod partikolari fiż-żona tal-euro. Dan se jirrikjedi t-tlaqqigħ flimkien tal-governanza ekonomika jew gvern ekonomiku b’mod robust. Bl-istess raġunament, il-futur tal-UEM huwa għalhekk marbut mill-qrib ma’ politiki “sovrani” kruċjali oħra bħall-iżvilupp ta’ politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni u Unjoni tal-Enerġija.

3.   Analiżi SWOT tas-sitwazzjoni attwali fl-UE u fiż-żona tal-euro

Punti pożittivi

Punti negattivi

Żieda fl-għarfien li l-Ewropej qed jiffaċċjaw ġejjieni komuni flimkien

Rwol eċċellenti, għalkemm limitat, tal-BĊE (bħala istituzzjoni supranazzjonali)

Il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES) u r-rikonoxximent reċenti tar-regoli ta’ flessibilità

Dixxiplina baġitarja mtejba mill-Istati Membri

Żieda fl-aċċettazzjoni politika mill-gvernijiet rigward regoli miftiehma fil-livell tal-UE, b’mod partikolari dwar il-ħtieġa ta’ riformi strutturali fl-Istati Membri kollha

Enfasi tal-UE dejjem akbar fuq it-titjib tal-governanza u l-amministrazzjoni aħjar fl-Istati Membri kollha

It-tnedija tal-Unjoni Bankarja, u l-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni

Tnaqqis kwantitattiv mill-BĊE

Rwol aktar attiv, għalkemm limitat tal-BEI, u l-proposta għal Pjan ta’ investiment għall-Ewropa

Is-Semestru u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, li jimplikaw involviment akbar tal-UE sabiex tidentifika punti dgħajfa fil-baġits nazzjonali u fil-governanza

Aktar trasparenza fid-dibattitu pubbliku dwar l-iżviluppi fil-pajjiżi msieħba

Aċċettazzjoni akbar fl-Istati Membri kollha dwar il-ħtieġa għall-promozzjoni tat-tkabbir u l-kompetittività kif ukoll biex jittejbu l-kundizzjonijiet għall-investiment intern u barrani

Minkejja d-differenzi madwar il-kontinent, il-mudelli tas-suq soċjali Ewropej qed jiżguraw l-aħjar żviluppi stabbli fis-soċjetà.

Żbilanċi ekonomiċi fit-tul fiż-żona tal-euro li għandhom tendenza li jiżdiedu

Nuqqas ta’ solidarjetà fost – u fi ħdan – l-Istati Membri

Votazzjoni b’unanimità persistenti dwar kwistjonijiet essenzjali

Jinħtieġu diskussjonijiet twal ħafna biex jintlaħaq progress, anke dwar kwistjonijiet li huma diġà maqbula

Minkejja l-euro ma hemm l-ebda “komunità ta’ destin” filwaqt li l-politiki ekonomiċi u fiskali għadhom, fil-biċċa l-kbira, kompetenzi tal-Istati Membri (1)

Nuqqas ta’ leġittimità demokratika

Pożizzjoni dgħajfa tal-KE fl-implimentazzjoni tar-regoli Ewropej u s-Semestru

Implimentazzjoni dgħajfa tar-regoli maqbula fl-Istati Membri: defiċits eċċessivi, rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż

Effetti negattivi ta’ politiki ta’ awsterità esklussivi

Preġudizzji nazzjonali li joriġinaw mill-istorja li jaffettwaw li jwasslu għal suspetti kontinwi bejn l-Istati Membri – sa ċertu punt inqas bejn il-Ministeri tal-Finanzi

Livell baxx ta’ inklużjoni tal-parlamenti nazzjonali u tas-soċjetà ċivili fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet u/jew il-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni f’ħafna mill-Istati Membri

Komunikazzjoni mhux sodisfaċenti, b’mod partikolari mit-tmexxija fl-Istati Membri

Nuqqas ta’ qbil fl-opinjoni pubblika u l-partiti politiċi madwar l-Ewropa u fiż-żona tal-euro

Enfasi fuq approċċi ta’ soluzzjoni fuq perjodu ta’ żmien qasir, l-ebda viżjoni għall-perjodu fit-tul u daqstant ieħor nuqqas ta’ impenn

Unjoni Bankarja mhux kompleta, s’issa għad ma ttiħditx deċiżjoni dwar qafas għad-depożiti

Is-suq pan-Ewropew profond tal-kapital jibqa’ ħolma sakemm il-banek jibqgħu bbażati fil-livell nazzjonali

Suq intern mhux komplet u frammentat

Nuqqas ta’ viżjoni politika fit-tul għall-futur tal-UEM/UE.

Opportunitajiet

Riskji

Tisħiħ tal-governanza fiż-żona tal-euro

Tisħiħ tal-leġittimità demokratika

Implimentazzjoni korretta tar-regoli miftiehma

Miżuri favur il-bini tal-fiduċja li jwasslu għal klima ta’ investiment stabbli

Jiġu attirati investimenti fi ħdan l-UE u minn pajjiżi barranin, anki permezz tal-Pjan ta’ Investiment għall-Ewropa

Is-suċċess tal-programm ta’ tnaqqis kwantitattiv tal-BĊE

Konverġenza tal-politiki baġitarji u fiskali, abbażi ta’ prinċipji maqbula: tkomplija ta’ politiki nazzjonali fi ħdan qafas komuni aċċettat

Arranġamenti kuntrattwali bejn l-Istati Membri u l-UE

Indirizzar tal-iżbilanċi ekonomiċi f’qafas komuni

Qbil dwar ir-riformi nazzjonali kif ukoll dwar inizjattivi għat-tkabbir u għall-ħolqien tal-impjiegi

Soluzzjoni sostenibbli għat-tħassib tal-Greċja – u ta’ oħrajn – dwar il-promozzjoni tal-konverġenza

Iż-żamma tar-Renju Unit abbażi ta’ raġunijiet ġustifikabblili li ma jikkompromettux il-progress li ntlaħaq minn oħrajn

Interazzjoni li tirnexxi bejn il-BĊE, il-KE u l-Kunsill, b’mod partikolari fiż-żona tal-euro

Governanza soda taż-żona tal-euro

Konferma ta’ rwol proattiv għall-Kummissjoni, inkluż applikazzjoni rigoruża tal-“metodu Komunitarju”

L-ikkompletar tal-Unjoni Bankarja u tas-suq pan-Ewropew tal-kapital

Stabbiliment ta’ kundizzjonijiet għall-introduzzjoni ta’ eurobonds għall-investimenti

Bażi ta’ taxxa korporattiva komuni

Ippjanar ta’ bażi tat-taxxa għall-baġit tal-UE, u estensjoni tagħha b’mod parallel

Leħen Ewropew uniku fil-fora internazzjonali

UE/żona tal-euro: ftit wisq, tard iżżejjed

Sentiment pubbliku negattiv/ewroxettiċiżmu

In-nuqqas ta’ fiduċja fost l-investituri, internament u barra mill-pajjiż

Deflazzjoni

Tkabbir baxx persistenti, meta mqabbel ma’ kompetituri globali ewlenin

Kunflitti internazzjonali (militari) li għadhom għaddejjin, notevolment fuq l-għatba tal-UE

Tħejjija insuffiċjenti f’każ ta’ kriżi ekonomika ġdida

Żieda fl-eteroġeneità ekonomika fi ħdan l-Unjoni Ewropea/iż-żona tal-euro

Grexit (jew sitwazzjoni simili)

Brexit (jew status quo staġnata fil-bilanċ bejn ir-Renju Unit u ż-żona tal-euro)

Staġnar tal-Unjoni Bankarja

Ir-rabta kontinwa bejn il-banek nazzjonali u l-Istati Membri, in-nuqqas ta’ suq kapitali pan-Ewropew

Implimentazzjoni li mhux qed tirnexxi fis-settur finanzjarju,

Implimentazzjoni li mhux qed tirnexxi fis-suq intern, u qed twassal għal frammentazzjoni dejjem akbar

Staġnar fil-progress f’oqsma ewlenin oħra, bħall-Unjoni tal-Enerġija, l-Unjoni diġitali u l-PSDK

In-nuqqas ta’ suċċess tal-programm ta’ tnaqqis kwantitattiv tal-BĊE.

4.   Proposti rigward il-politiki tal-UEM u l-istituzzjonijiet tal-UE

4.1.   Demokrazija, trasparenza u leġittimità

4.1.1.

L-isfidi fundamentali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, li tinvolvi trasferiment sostanzjali ta’ kompetenzi nazzjonali lejn l-Unjoni, huma marbuta mad-dimensjoni demokratika tagħha u b’mod partikolari mad-dimensjoni parlamentari, mal-effettività tas-sistema tagħha ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, mar-rispett tal-prinċipji ta’ responsabbiltà u kooperazzjoni leali, kif ukoll mat-trasparenza (viżibbiltà) tal-funzjonament tagħha. Għall-KESE, dawn l-isfidi jitolbu unjoni politika li terġa’ tikseb lura u tiżgura l-parteċipazzjoni tal-pubbliku u l-impenn tal-partijiet interessati kollha għall-integrazzjoni Ewropea.

4.1.2.

L-ikkompletar tal-unjoni politika huwa proċess li għandu jseħħ fi stadji. Ċerti kundizzjonijiet u miżuri jistgħu jiġu implimentati mingħajr tibdil tat-Trattati tal-UE. Hemm oħrajn li bilfors jeħtieġu reviżjoni tat-Trattati.

4.1.3.

Il-KESE jirrakkomanda li, għal raġunijiet ta’ responsabbiltà u kooperazzjoni reċiproka, il-modi eżistenti ta’ parteċipazzjoni fil-livell nazzjonali, jiġu applikati wkoll kif dovut fil-livell tal-Unjoni, partikolarment:

partiti politiċi Ewropej ġenwini,

ħolqien ta’ politiki maġġoritarji u minoritarji abbażi ta’ programmi elettorali,

unifikazzjoni tad-dati tal-elezzjonijiet Ewropej.

4.1.4.

F’kull Stat u madwar l-UE kollha, il-kwistjoni tad-demokarazija tirrappreżenta aspett ta’ dgħjufija (biżżejjed niftakru fir-rwol tat-trojka fil-qafas tal-governanza ekonomika ġdida). Ir-relazzjoni bejn ir-rappreżentanti u dawk rappreżentati qiegħda dejjem tispiċċa, realtà li ħarġet fid-dieher permezz tal-kriżi. Minn hawn joħorġu l-bżonn u l-urġenza ta’ involviment fil-qafas ta’ proċessi bil-għan ta’ twettiq tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja fl-erba’ pilastri ta’ integrazzjoni tagħha: l-unjoni bankarja, l-unjoni fiskali, l-unjoni ekonomika (li, skont il-KESE, għandha tinkludi l-unjoni soċjali) u fl-aħħar, l-unjoni politika.

4.1.5.

Sabiex din l-unjoni politika tintlaħaq mill-pajjiżi li jixtiequha u filwaqt li jiġi applkat il-prinċipju ta’ integrazzjoni differenzjata, il-KESE jissuġġerixxi li l-metodu tal-Konvenzjoni jiġi segwit fiż-żmien debitu, li se jkollha l-inkarigu li ssib soluzzjonijiet lil hinn mit-Trattat ta’ Lisbona. Il-KESE ser jieħu l-impenn li jfassal proposti għal parteċipazzjoni effettiva tas-soċjetà ċivili fil-ħidma ta’ Konvenzjoni bħal din.

4.2.   Poter leġislattiv:

Id-demokrazija rappreżentattiva: il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali

4.2.1.

Żona privileġġjata tad-demokrazija rappreżentattiva fi ħdan l-Unjoni Ekonomika u Monetarja hija dik tal-Parlament Ewropew, fejn huma rappreżentati d-deputati mill-pajjiżi li ssieħbu fil-munita unika jew minn dawk il-pajjiżi li qed iħejju biex jissieħbu fiha.

Proposta A

Sabiex l-attività ta’ dawn id-deputati tkun viżibbli, koerenti u effettiva, il-KESE jissuġġerixxi li jitwaqqaf korp permanenti fi ħdan il-PE sabiex jitlaqqgħu flimkien bil-għan li jistabbilixxu r-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet responsabbli għall-governanza tal-munita unika u, fl-istess ħin, biex jistabbilixxu żona pubblika ta’ djalogu u konsultazzjoni, ifasslu u jivvotaw fuq testi dwar kwistjonijiet ekonomiċi u monetarji għad-deċiżjoni tal-Assemblea, u jiżguraw l-ugwaljanza fil-kunsiderazzjoni tal-prinċipji tas-solidarjetà u tal-kooperazzjoni leali fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-UEM.

4.2.2.

L-istqarrija ta’ demokrazija rappreżentattiva fi ħdan l-UEM ma tkunx kompleta jekk il-metodu ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet ma jieħux kunsiderazzjoni tal-leġittimità doppja – nazzjonali u Ewropea – li hija essenzjali f’sistema sui generis bħal dik tal-mudell Ewropew.

Proposta B

Il-KESE jissuġġerixxi li tiġi estiża l-Konferenza Interparlamentari u fl-istess ħin isir l-aħjar użu minnha, eks Art. 13 tal-patt fiskali, billi tingħata s-setgħat ta’ dibattitu u tingħata l-opinjonijiet mandatorji fl-oqsma tat-tkabbir, il-kompetittività, l-impjieg, it-tassazzjoni u l-politika soċjali. Barra minn hekk, il-Parlament Ewropew għandu jiftaħ korp intern responsabbli għall-UEM u l-parteċipazzjoni ta’ deputati nazzjonali mill-pajjiżi taż-żona tal-euro u dawk kandidati, bħala osservaturi. Il-Konferenza Interparlamentari tista’ tkun magħmula mill-presidenti tal-kumitati tal-baġit u tal-industrija tal-pajjiżi tal-UEM u mill-presidenti tal-kumitati tal-baġit, tal-ekonomija, monetarja, tal-industrija, tar-riċerka, tal-enerġija u tal-koeżjoni tal-PE. L-approfondiment tal-proċedura ta’ kodeċiżjoni għandu jappoġġja l-leġittimità ta’ proposti leġislattivi ġodda.

Proposta C

Min-naħa tagħhom, il-parlamenti nazzjonali għandhom jipparteċipaw b’mod viżibbli fid-dibattiti politiċi Ewropej, li diġà jsiru f’xi pajjiżi, eż. permezz tal-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni fil-proċeduri Parlamentari. Jistgħu jixxerdu prattiki tajbin. L-għan ikun li l-forzi politiċi nazzjonali jieħdu impenn aktar viżibbli, fil-livell tagħhom, fir-rigward ta’ politiki komunitarji li jaffettwawhom direttament.

Il-Kunsill

4.2.3.

F’dan il-kuntest politiku, ser ikun hemm bażi aktar favorevoli għal kooperazzjoni u konsultazzjoni aktar mill-qrib bejn is-Summit dwar l-Euro u/jew il-Grupp tal-Euro – attwalment anke l-pajjiżi li qed iħejju għall-euro, il-PE u l-parlamenti nazzjonali. Fil-loġika tal-punt preċedenti, il-Ministri mill-Istati Membri taż-żona tal-euro u minn dawk il-pajjiżi li jixtiequ jissieħbu jistgħu jeżerċitaw funzjonijiet leġislattivi b’mod konġunt mal-PE, fi kwistjonijiet relatati mal-UEM.

4.2.4.

L-azzjoni tal-Kunsill għandha tissaħħaħ permezz tal-isforzi tal-amministrazzjonijiet nazzjonali li għandhom jimxu id f’id ma’ dan l-iżvilupp, notevolment permezz ta’ skambju ta’ uffiċjali u permezz tal-intensifikazzjoni tar-relazzjonijiet bilaterali.

4.2.5.

Il-KESE jenfasizza li l-estensjoni tal-votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata u, fi żmien speċifiku, l-abolizzjoni tal-votazzjoni b’unanimità, se jiffaċilitaw l-approfondiment tal-integrazzjoni fl-Unjoni politika.

4.2.6.

Għalhekk, kooperazzjoni u konsultazzjoni strutturati aħjar fl-Unjoni politika se jsaħħu l-effikaċja tal-politiki fl-oqsma ewlenin tal-UEM. L-Unjoni b’mod ġenerali se tibbenefika minn dan.

4.2.7.

Kif indikat fit-tabella tal-punt 5, hemm diversi affarijiet li jistgħu jsiru taħt it-Trattat attwali; għall-parti l-kbira tal-politiki li jikkonċernaw l-UEM, nistgħu napplikaw kooperazzjoni msaħħa direttament bejn il-pajjiżi; ikun aħjar jekk l-UEM tingħata forma ta’ kooperazzjoni msaħħa u permanenti li tippermettilha tieħu azzjoni aħjar anke permezz tad-deputati Ewropej tal-pajjiżi fiż-żona tal-euro u tal-pajjiżi kandidati.

4.2.8.

Il-KESE jissuġġerixxi li jkun siewi li jerġa’ jitnieda l-metodu tal-Kunsilli “jumbo” fi ħdan il-Grupp tal-Euro, filwaqt li tinfetaħ il-possibbiltà ta’ djalogu regolari bejn il-Ministri tal-affarijiet finanzjarji, ekonomiċi u soċjali minn naħa waħda, u l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili min-naħa l-oħra.

4.3.   Poter eżekuttiv

Eżekuttiv għall-UEM, il-Kummissjoni

4.3.1.

Wara perjodu tranżitorju, li eventwalment iwassal għal bidla fit-Trattat, għandu jinħoloq korp governattiv tal-UEM. Il-president tiegħu għandu jopera, għall-finijiet kollha, bħala Ministru tal-ekonomija u l-finanzi għaż-żona tal-euro, bi rwol ta’ viċi president tal-Kummissjoni – simili għall-pożizzjoni ta’ Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà.

4.3.2.

Il-mudell Ewropew sui generis tal-Kummissjoni Ewropea (iżgħar u aktar effettiva) ser ikompli jaqdi rwol essenzjali. Il-“metodu tal-komunitarju” u d-dritt ta’ inizjattiva attwali tal-KE għandhom ukoll sinifikat speċjali ħafna għall-approfondiment tal-UEM. Dan ir-rwol għandu jiġi żgurat fl-Unjoni politika.

4.3.3.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha żżomm rwol “doppju”, filwaqt li żżomm il-kuntatt bejn l-UE u l-UEM sakemm ikun twaqqaf eżekuttiv tal-UEM fuq il-merti tiegħu stess. Mingħajr preġudizzju għad-dritt ta’ inizjattiva attwali tal-KE, għandhom jinstabu mezzi biex il-Parlament Ewropew jiġi involut kif dovut fil-proċess, sabiex tiġi sostnuta l-leġittimità ta’ proposti leġislattivi ġodda.

4.3.4.

Il-KESE jipproponi li jinħatar president permanenti tal-Grupp tal-Euro, li jista’ jaħdem aħjar, direttament fi Brussell, mal-Kummissjoni, il-PE, il-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali. Skont il-metodu użat mill-President Juncker, il-laqgħat tal-Grupp tal-Euro jkunu jistgħu jiġu preseduti minn viċi president tal-Kummissjoni. Din il-persuna tkun tista’ tirrappreżenta l-UEM fil-fora internazzjonali.

4.4.   Il-KESE

4.4.1.

Dan kollu għandu jagħmilna determinati aktar minn qatt qabel li nibnu relazzjonijiet aktar b’saħħithom u aktar kostruttivi mal-popli tal-Ewropa u nsibu modi kif jiġu involuti fil-ħajja pubblika. Għandhom jiġu garantiti forom solidi ta’ konsultazzjoni dwar kwistjonijiet speċifiċi li jinvolvu l-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili, b’mod partikolari fiż-żona tal-euro, peress li dawn l-organizzazzjonijiet għandhom rwol importanti f’oqsma ta’ politika li huma affettwati direttament mill-UEM. Huma ta’ spiss jaffettwaw ukoll ir-riżultati tal-politiki fil-livell nazzjonali. Fil-livell Ewropew, il-KESE jista’ jaġixxi bħala faċilitatur tas-soċjetà ċivili, responsabbli għall-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili organizzata fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE, mingħajr preġudizzju għar-rwol tal-imsieħba soċjali fid-djalogu soċjali, permezz ta’:

(a)

forum tas-soċjetà ċivili organizzata dwar kwistjonijiet speċifiċi, inkluż dwar il-valutazzjoni tal-limiti għall-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea u t-tfittxija għal forom ġodda ta’ parteċipazzjoni;

(b)

forum speċifiku għaż-żona tal-euro biex jivvaluta s-sens ta’ skop u s-sens ta’ appartenenza, bħala mezz biex jingħelbu l-preġudizzji u tiżdied il-fiduċja reċiproka;

(c)

opinjonijiet f’forma ta’ inizjattivi preleġislattivi dwar ċerti kwistjonijiet ta’ sensittività partikolari għall-pubbliku, u li dwarhom il-PE u l-Kunsill huma obbligati jilleġislaw.

5.   Strumenti legali u suġġetti

5.1.

Skont ir-rapport tal-erba’ presidenti, biex jintlaħqu l-erba’ unjonijiet li jikkorrispondu għall-erba’ pilastri tal-KESE (2), jistgħu jinkisbu sensiela ta’ temi jew politiki taħt it-Trattat eżistenti (l-1 kolonna fit-tabella hawn taħt). Oħrajn għandhom jiġu deċiżi flimkien, fil-livell Ewropew (żona tal-euro), l-ewwel nett b’metodu ġdid għat-teħid ta’ deċiżjonijiet u bi strumenti ġodda, permezz tal-kooperazzjoni msaħħa prevista fit-Trattat attwali (it-2 kolonna tat-tabella), jew b’emendi għat-Trattat jew, jekk ikun meħtieġ, Trattat ġdid tal-UEM (it-3 kolonna tat-tabella). Fl-aħħar nett, it-tabella tiġbor fil-qosor dawn l-istadji u proposti istituzzjonali, u l-inizjattivi preparatorji dwar il-pilastru politiku tal-UEM (ir-4 kolonna).

5.2.

Tabella analitika tal-alternattivi għall-ikkompletar tal-UEM (3)

(I) Politiki skont it-Trattat attwali

(II) Kooperazzjoni msaħħa/strutturata klawsola “passerelle” (art. 136 tat-TFUE)

(III) Lil hinn mit-Trattat ta’ Lisbona

Stadji istituzzjonali biex jintlaħaq il-Pilastru politiku: għaż-żona tal-euro u l-pajjiżi li jixtiequha

Pilastru finanzjarju-fiskali monetarju

Bażi komuni konsolidata tat-taxxa korporattiva (BKKTK)

L-ikkompletar tal-Unjoni Bankarja, is-suq tal-kapital u s-superviżjoni Ewropea

Għajnuna finanzjarja lil Stat f’każ ta’ kriżi (Art. 122 tat-TFUE)

Implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali ta’ riforma

Pilastru finanzjarju-fiskali monetarju

Tisħiħ tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES)

L-ikkompletar tal-mandat tal-BĊE

Politika fiskali komuni tal-UEM

Unjoni (fiskali) u baġitarja

Mutwalizzazzjoni tad-dejn (jew permezz tal-Artikolu 125 tat-TFUE?)

Mekkaniżmu ta’ solidarjetà u kompetittività, kontra l-iżbilanċi u l-iskossi asimmetriċi (Unjoni fiskali)

Bilanċ tal-pagamenti tal-UEM

Pilastru finanzjarju-fiskali monetarju

Riżorsi proprji

Stabbiliment ta’ Fond Monetarju Ewropew bħala Aġenzija tad-dejn

Eurobonds għad-dejn ġdid

Armonizzazzjoni tat-taxxa

L-1 stadju

1.

President stabbli tal-Grupp tal-Euro

2.

Il-Konferenza Interparlamentari tibda tiffunzjona

3.

“Parlamentarizzazzjoni” taż-żona tal-euro – (Gran Kumitat tal-PE – bil-parlamentari kollha tal-UEM).

Pilastru ekonomiku

Tisħiħ u implimentazzjoni tal-pjan ta’ Juncker

Politiki għall-investiment, it-tkabbir u l-impjieg

Eurobonds tal-BEI

Strateġiji għat-tixrid tal-għarfien (Aġenda Diġitali)

Ikkompletar tas-suq intern (suq uniku tal-enerġija, diġitali, tar-riċerka)

Flessibbiltà tar-regoli tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir

Implimentazzjoni aħjar tas-Semestru Ewropew u l-arranġamenti kuntrattwali

Pilastru ekonomiku

Governanza makro u mikroekonomika tal-UEM

Riċerka u innovazzjoni

Koordinazzjoni mill-qrib bejn il-laqgħat fis-Summits tal-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern taż-żona tal-euro, il-Grupp tal-Euro u l-Grupp ta’ Ħidma tal-Grupp tal-Euro

Leġislazzjoni ġdida għaż-żona tal-euro

Investimenti infrastrutturali soċjali

Demokrazija parteċipatorja fis-settur ekonomiku

Pilastru ekonomiku

(fil-każ li ma jkunux jista’ jingħata l-mandat għal kooperazzjoni msaħħa lill-UEM)

Rappreżentant Għoli tal-UE għall-politika ekonomika/fiskali

Koordinazzjoni obbligatorja tal-politiki ekonomiċi (emenda tal-Artikolu 5 tat-TFUE)

Votazzjoni b’maġġoranza għall-politika makro u mikroekonomika b’kodeċiżjoni mal-Parlament (parlamentari tal-UEM)

Trasferiment ta’ kompetenzi, li jibda mill-industrija u l-enerġija

It-2 stadju

4.

Kunsill Affarijiet leġislattivi tal-UEM

5.

Vot parlamentari taż-żona tal-euro dwar kwistjonijiet ta’ kompetenza tal-UEM

6.

Eżekuttiv (gvern) għall-UEM (attwalment il-Grupp tal-Euro u l-Kummissjoni)

7.

Tisħiħ tal-poteri u l-kompetenzi tal-Konferenza Interparlamentari (PE u parlamenti nazzjonali).

Pilastru soċjali drittijiet

Adeżjoni mal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem

Taħriġ, edukazzjoni

Direttiva qafas dwar is-servizzi ta’ interess ġenerali

Integrazzjoni tal-ġeneri

Indikaturi tal-iżvilupp

Adeżjoni mal-Karta Soċjali tal-Kunsill tal-Ewropa

Rispett sħiħ tad-drittijiet

Klawżola soċjali orizzontali (Art. 9 tat-TFUE)

Pilastru soċjali

Koordinazzjoni tal-politiki soċjali

Armonizzazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

Politika dwar l-immigrazzjoni

Dritt għall-pensjoni individwali u transnazzjonali

Introjtu minimu għaċ-ċittadini

Beni pubbliċi Ewropej

Appoġġ għall-impjieg

Suq tax-xogħol, mobbiltà, rikonoxximent tal-kwalifiki

Kwalità tas-servizzi pubbliċi

Pilastru soċjali

Votazzjoni b’maġġoranza għall-politiki soċjali, tal-impjieg, tal-edukazzjoni u tas-saħħa

Emenda tal-Karta tad-Drittijiet fir-rigward tal-limiti għad-dritt għall-proprjetà

Trasferiment ta’ għadd ta’ kompetenzi mil-lista ta’ appoġġ għal dik tal-kompetizzjoni (edukazzjoni u t-taħriġ b’mod partikolari)

It-3 stadju

8.

Tisħiħ tal-poteri tal-PE fil-kuntest tal-UEM (leġittimità demokratika) u l-istabbiliment ta’ partiti politiċi Ewropej ġenwini

9.

Kamra tal-Istati (UEM) (gvernijiet)

10.

Distinzjoni bejn il-poter leġislattiv u l-poter eżekuttiv

11.

Abolizzjoni tal-votazzjoni b’unanimità

Pilastru politiku

Parlamentarizzazzjoni tal-UEM

Gran Kumitat (parlamentari taż-żona tal-euro)

President stabbli tal-Grupp tal-Euro

Kunsill Affarijiet Leġislattivi

Ftehimiet interistituzzjonali

Implimentazzjoni tal-Politika tal-Viċinat

Ftehimiet kummerċjali bilaterali u multilaterali

Pilastru politiku

Vot parlamentari taż-żona tal-euro dwar kwistjonijiet ta’ kompetenza tal-UEM

Tisħiħ tal-Konferenza Interparlamentari (Art. 13 tal-patt fiskali)

Difiża Ewropea

Politika tal-affarijiet barranin

Leħen uniku fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU

Rappreżentanza esterna tal-UEM

Prosekutur Pubbliku Ewropew

Korp Volontarju Ewropew għall-għajnuna umanitarja

Pilastru politiku

Trattat ġdid tal-UEM

Europarlament (parlamentari tal-UEM) b’kooperazzjoni permanenti msaħħa (Art. 136 ġdid tat-TFUE)

Tisħiħ tal-PE (leġislazzjoni ordinarja, dritt ta’ inizjattiva fin-nuqqas ta’ azzjoni tal-KE)

Kamra tal-Istati (gvernijiet+)

Abolizzjoni tal-votazzjoni b’unanimità

Maġġoranza super-kwalifikata għall-emendi tat-Trattati

Eżekuttiv Ewropew (għall-UEM)

Partiti u programmi elettorali Ewropej u listi transnazzjonali

Separazzjoni tal-poteri

Politika tal-affarijiet barranin

L-inizjattivi

Stati u soċjetà ċivili ġenerali promossi mill-KESE/KtR f’kooperazzjoni mal-Presidenza tal-UE u l-Kummissjoni

Konferenza Interparlamentari

Proposti tal-PE rigward azzjoni skont it-Trattat attwali u għar-reviżjoni tat-Trattat ta’ Lisbona

Konvenzjoni Kostituzzjonali

Valutazzjoni tal-possibbiltà ta’ referendum pan-Ewropew.

Brussell, is-27 ta’ Mejju 2015.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Henri MALOSSE


(1)  “Preparing for Next Steps on Better Economic Governance in the Euro Area”– Nota ta’ analiżi ppreżentata minn Jean-Claude Juncker fit-12 ta’ Frar 2015, p. 1.

(2)  Anke abbażi tal-Opinjoni tal-KESE “L-ikkompletar tal-UEM – Il-leġislatura Ewropea li jmiss” (ĠU, C 451 tas-16.12.2014, p. 10).

(3)  Idem.


8.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/20


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-promozzjoni tal-kreattività, l-intraprenditorija u l-mobbiltà fl-edukazzjoni u t-taħriġ”

(opinjoni fuq inizjattiva proprja)

(2015/C 332/03)

Relatur:

is-Sinjura Vladimíra DRBALOVÁ

Nhar is-16 ta’ Ottubru 2014, il-Kunsill Ekonomiku u Soċjali Ewropew iddeċieda, b’konformità mar-Regola 29(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, li jħejji opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar

“Il-promozzjoni tal-kreattività, l-intraprenditorija u l-mobbiltà fl-edukazzjoni u t-taħriġ”

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-Opinjoni tagħha nhar is-7 ta’ Mejju 2015.

Matul il-508 sessjoni plenarja tiegħu li saret fis-27 u t-28 ta’ Mejju 2015 (seduta tas-27 ta’ Mejju), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-Opinjoni b’88 vot favur, 8 voti kontra u 21-il astensjoni.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1.

Il-KESE jappoġġja inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni Ewropea u tat-Triju ta’ Presidenzi tal-Kunsill Ewropew biex issir enfasi fuq l-intraprenditorija fl-edukazzjoni (1) u titrawwem mentalità intraprenditorjali fl-Ewropa.

1.2.

Il-KESE jirrakkomanda li l-Istati Membri jagħmlu użu mill-Qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) ibbażat fuq l-aġenda ta’ Oslo tal-2006, li għadu validu ħafna.

1.3.

Il-KESE jirrakkomanda li l-Istati Membri jiżviluppaw l-istrateġiji ta’ edukazzjoni intraprenditorjali tagħhom stess jew jinkorporaw il-kunċett intraprenditorjali fl-istrateġiji nazzjonali tagħhom ta’ tagħlim tul il-ħajja.

1.4.

Il-KESE jitlob li gradwalment jiġu żviluppati kompetenzi prinċipali kif definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-PE u tal-Kunsill (2006) (2) bil-għan li jsir għal titjib fl-adattabbiltà, il-kapaċità għall-impjieg, l-inklużjoni soċjali u l-mobbiltà.

1.5.

Traineeships ta’ kwalità għolja, taħriġ intern (internships), apprendistati, sistemi ta’ taħriġ doppju jew ibbażat fuq ix-xogħol, start-ups u programmi inkubatur, il-volontarjat, u l-attivitajiet sportivi jistgħu jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mill-iskola għall-impjieg jew impjieg indipendenti.

1.6.

Il-proċeduri għar-rikonoxximent tal-għarfien miksub barra mill-iskola jeħtieġ li jiġu mtejba u l-istudenti, l-edukaturi u l-impjegaturi għandhom jiġu involuti fit-tfassil tal-proċessi ta’ rikonoxximent u jiġu mmotivati minnhom (3).

1.7.

Madankollu, l-edukazzjoni intraprenditorjali jeħtieġ titqies fil-kuntest tas-soċjetà b’mod ġenerali, mhux biss f’dik tal-ambjent tan-negozju. Il-ħiliet intraprenditorjali għandhom jiġu indirizzati b’mod adegwat fil-livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ, sa minn età bikrija, b’mod li jippermetti l-iżvilupp kontinwu tagħhom fi ħdan il-kurrikulu kollu.

1.8.

Il-KESE jappoġġja l-proposta tal-KE indirizzata lill-Istati Membri biex jiżviluppaw qafas ta’ referenza tal-kompetenzi għall-intraprenditorija fil-kuntest tal-Qafas ta’ Kompetenzi Ewlenin. Dan jgħin sabiex jiġi żgurat approċċ koordinat f’livelli differenti ta’ edukazzjoni u tittieħed kunsiderazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali.

1.9.

Il-KESE jitlob lill-Istati Membri biex jintroduċu programm għal għalliema, ħarrieġa u mexxejja edukattivi li jkun iffukat fuq l-iżvilupp ta’ ħiliet u attitudnijiet intraprenditorjali. Sadanittant, stabbilimenti edukattivi għandhom joffru ambjenti ta’ tagħlim li jippromovu l-mentalità intraprenditorjali u li jkunu miftuħa għall-komunità usa’.

1.10.

Il-KESE jixtieq jenfasizza l-importanza tas-sħubija fost partijiet interessati differenti – l-amministrazzjonijiet tal-Istat, skejjel, kumpaniji, servizzi tal-impjiegi u familji – u jenfasizza b’mod partikolari r-rwol tal-imsieħba soċjali fl-iżvilupp ta’ kompetenzi professjonali u trasversali li huma adattati għar-realtà.

1.11.

Il-KESE jitlob lill-Istati Membri biex jużaw il-programmi u l-għodod disponibbli kollha li jappoġġjaw l-intraprenditorija fl-edukazzjoni u t-taħriġ, il-kreattività, l-innovazzjoni u l-mobbiltà. Il-KESE jħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tipprovdi lill-Istati Membri b’appoġġ u għajnuna xierqa fl-implimentazzjoni tal-programm Erasmus+, filwaqt li tiżgura li l-istrumenti kollha tagħha jiffunzjonaw b’mod xieraq.

2.   Il-qafas politiku Ewropew

2.1.

Waħda mill-prijoritajiet tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tas-26-27 ta’ Ġunju 2014, kif stabbilit fl-Anness I, Strategic agenda for the Union in times of change (L-aġenda strateġika għall-Unjoni fi żminijiet ta’ bidla) (4), kienet li tingħata għajnuna għall-iżvilupp tal-ħiliet, u li jiġi sfruttat it-talent u bidliet tal-ħajja għal kulħadd permezz tal-promozzjoni tal-ħiliet adatti għall-ekonomija moderna u t-tagħlim tul il-ħajja.

2.2.

Sabiex tikkontribwixxi għar-reviżjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020, il-Presidenza Taljana (5) nediet diskussjoni politika dwar ir-rwol futur tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-aġendi tat-tkabbir nazzjonali u tal-UE. Il-Presidenza Latvjana qed tkompli wkoll tippromovi l-opportunitajiet diġitali u tippromovi l-edukazzjoni intraprenditorjali, b’mod partikulari fuq livell reġjonali (6).

2.3.

Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-12 ta’ Diċembru 2014 (7), il-Kunsill għaż-Żgħażagħ, l-Edukazzjoni, il-Kultura u l-Isport enfasizza li kemm l-intraprenditorija kif ukoll l-edukazzjoni huma prijoritajiet tal-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-iżvilupp ta’ mentalità intraprenditorjali jista’ jkollu benefiċċji konsiderevoli għaċ-ċittadini fil-ħajja professjonali tagħhom.

3.

Kummenti ġenerali

3.1.

L-enfasi fuq l-edukazzjoni intraprenditorjali tirrappreżenta ritorn lejn l-Aġenda ta’ Oslo għall-Edukazzjoni Intraprenditorjali fl-Ewropa  (8), filwaqt li ssaħħaħ il-promozzjoni ta’ mentalità intraprenditorjali fis-soċjetà, u l-Qafas Strateġiku għall-Kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ (ET 2020)  (9).

3.2.

Il-kreattività u l-innovazzjoni huma kruċjali għall-iżvilupp tal-intrapriżi u għall-kapaċità tal-Ewropa biex tikkompeti internazzjonalment. L-investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ għall-iżvilupp tal-ħiliet huwa essenzjali biex jissaħħu t-tkabbir u l-kompetittività. L-ewwel sfida hija li ċ-ċittadini kollha jitħeġġu jiksbu kompetenzi ewlenin trasversali, bħall-kompetenza diġitali, it-tagħlim kif wieħed jitgħallem, is-sens ta’ inizjattiva u intraprenditorija, u l-għarfien kulturali (10).

3.3.

Il-konferenza tal-LMO dwar “L-Appoġġ għall-istart-ups sabiex jinħoloq tkabbir u impjiegi” (11) ukoll uriet biċ-ċar li l-edukazzjoni intraprenditorjali għandha titqies fil-kuntest aktar wiesa’ tal-ambjent soċjali. Id-dinja ambjent tan-negozju, madankollu, għandha tkun maħsuba biex tiffaċilita l-istart-ups, tnaqqas l-burokrazija, u toħloq opportunitajiet tax-xogħol. Inċentivi għall-fażi ta’ qabel il-bidu, l-istart ups u l-iżvilupp jistgħu jiġu marbuta b’mod effettiv ma’ firxa ta’ linji politiki attivi oħrajn fis-suq tax-xogħol attiv u jeħtieġ ukoll li jitqiesu fil-kuntest ta’ qafas usa’ ta’ appoġġ għan-negozju u l-iżvilupp tal-intrapriżi.

3.4.

Ir-reviżjoni tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar (12) tirrappreżenta opportunità unika biex jissaħħu r-rabtiet bejn miżuri ffukati fuq l-SMEs u l-edukazzjoni intraprenditorjali bl-użu tal-istrumenti kollha disponibbli, bħall-COSME. Il-promozzjoni tat-titjib tal-ħiliet fl-SMEs u l-forom kollha ta’ innovazzjoni hija waħda mill-10 prinċipji gwida biex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi għall-SMEs fl-UE.

4.   Ħiliet prinċipali

4.1.

L-integrazzjoni tal-elementi tal-edukazzjoni intraprenditorijali fl-edukazzjoni u t-taħriġ għandha timmira li tipprovdi lil kull min qed jitgħallem bil-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-intraprenditorja, irrispettivament mill-ġeneru, l-isfond soċjoekonomiku jew ħtiġijiet speċjali.

4.2.

Minbarra l-ħiliet bażiċi bħall-qari, il-kitba u l-aritmetika, l-intraprenditorija teħtieġ l-iżvilupp gradwali ta’ firxa ta’ kompetenzi prinċipali kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-PE u tal-Kunsill tal-2006, fosthom sens ta’ inizjattiva u intraprenditorija u kapaċità biex l-ideat jissarrfu f’azzjoni. Dan jinvolvi l-kreattività, l-innovazzjoni u t-teħid tar-riskju kif ukoll il-kapaċità li wieħed jippjana u jimmaniġġja proġetti biex jilħaq l-għanijiet.

4.3.

Il-komunikazzjoni b’lingwi barranin hija partikolarment essenzjali biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jiċċaqilqu, jaħdmu, u jitgħallmu b’mod liberu fl-Ewropa u qed isiru dejjem aktar importanti għaż-żgħażagħ (13).

4.4.

L-intraprenditorija diġitali hija kruċjali fl-era tas-Suq Diġitali Uniku għall-ħolqien ta’ impjiegi ġodda, għal ideat innovattivi u għal raggruppamenti li jaċċelleraw il-pass tal-innovazzjoni. L-UE teħtieġ li tiżviluppa qafas ta’ politika li jippromovi l-ħiliet tal-ICT u jħeġġeġ lill-Istati Membri jitgħallmu minn xulxin dwar kif jistgħu jżidu n-numru u jtejbu l-kwalità ta’ gradwati b’ħiliet tal-ICT skont il-ħtiġijiet tal-kumpaniji.

4.5.

Jeħtieġ li jiġi sfruttat il-potenzjal enormi tan-nisa u jiġi mistħarreġ l-approċċ uniku tagħhom ta’ tmexxija u l-immaniġġjar tan-negozji. L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati rilevanti, għandhom jimplimentaw programmi li jiffukaw fuq in-negozju u l-iżvilupp ta’ ħiliet imprenditorjali, u l-involviment ta’ negozji mmexxija min-nisa f’katini ta’ forniment globali (14).

5.   Kif tista’ ssir promozzjoni ta’ “mentalità intraprenditorjali”

5.1.

Il-ħiliet intraprenditorjali huma importanti għall-ħajja b’mod ġenerali u sabiex il-persuni jkollhom kontroll aħjar tal-futur tagħhom. Il-ħiliet intraprenditorjali għandhom jiġu indirizzati fil-livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ, sa minn età bikrija biżżejjed, b’mod li jippermetti l-iżvilupp kontinwu tagħhom fi ħdan il-kurrikulu kollu.

5.2.

L-istudenti kollha tal-iskola għandu jkollhom l-opportunità li jieħdu sehem fi programmi ta’ esperjenza ta’ xogħol biex jgħinu fl-iżvilupp ta’ dawn il-ħiliet, u l-għodod żviluppati biex jivvalutaw il-progress u juru l-kisba tal-ħiliet intraprenditorjali għandhom jiffokaw fuq it-titjib tal-kwalità tal-esperjenzi tax-xogħol futuri. Eżempju tajjeb huwa programm ta’ ħidma Finlandiż li jipprovdi taħriġ relatati man-negozju f’livelli differenti ta’ edukazzjoni, “Yrittäjyyskasvatus”  (15).

5.3.

L-edukazzjoni intraprenditorjali hija definita bħala “kollezzjoni ta’ tagħlim formalizzat, li jinforma, iħarreġ u jeduka lil kull min hu interessat jipparteċipa fl-iżvilupp soċjoekonomiku permezz ta’ proġett favur il-promozzjoni tal-intraprenditorija, il-ħolqien tan-negozju, jew l-iżvilupp tan-negozji ż-żgħar” (16).

5.3.1.

L-Ewropa llum qiegħda torbot it-tamiet kollha tagħha fuq il-promozzjoni u l-iżvilupp ta’ sistemi doppji u forom simili ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. L-Istati Membri li qed joperaw sistemi bħal dawn jiksbu riżultati tajbin fuq medda ta’ żmien twil u l-livelli ta’ qgħad taż-żgħażagħ tagħhom huma taħt il-medja tal-UE.

5.3.2.

It-traineeships huma mezz importanti biex jiġu indirizzati l-qgħad u n-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet (skills mismatch), jew biex tiġi żgurata t-tranżizzjoni mill-edukazzjoni għas-suq tax-xogħol. Għandu jkun hemm aktar appoġġ biex it-traineeships jiġu inklużi fil-kurrikuli tal-istudju (17).

5.3.3.

It-taħriġ intern, li għandu l-għan li jrawwem l-attitudnijiet intraprenditorjali tal-impjegati, u l-intraprenditorija soċjali/xprunata mill-impjegati, jista’ jirrapreżenta eżempji li rnexxew ta’ skemi ta’ parteċipazzjoni tal-impjegati mmirati li jilħqu l-għanijiet ekonomiċi u soċjali tal-organizzazzjonijiet li jaħdmu għalihom.

5.3.4.

Il-volontarjat jista’ jkun esperjenza siewja għall-iżvilupp tal-ħiliet. Il-fornituri ewlenin tal-edukazzjoni mhux formali huma l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ. Permezz tal-programmi edukattivi tagħhom huma jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ għadd ta’ kompetenzi trasversali, bħal pereżempju l-ħidma f’tim, il-ħiliet interpersonali, is-sens ta’ inizjattiva u t-teħid ta’ riskji. Iż-żgħażagħ jistgħu jitgħallmu mill-iżbalji tagħhom f’ambjent sikur (għall-kuntrarju tad-dinja reali tan-negozju).

5.4.

Fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat rapport intitolat Entrepreneurship education at school in Europe  (18) li jiffoka fuq strateġiji nazzjonali, kurrikuli u riżultati tat-tagħlim. L-edukazzjoni fl-intraprenditorija bħalissa tiġi promossa f’bosta pajjiżi Ewropej u ġew adottati numru ta’ approċċi differenti: (1) strateġiji/pjani ta’ azzjoni speċifiċi li jiffokaw esklussivament fuq l-edukazzjoni fl-intraprenditorija, (2) strateġiji edukattivi u ekonomiċi usa’ li jinkorporaw għanijiet għall-edukazzjoni fl-intraprenditorija, (3) inizjattivi individwali jew multipli relatati mal-edukazzjoni fl-intraprenditorija.

5.5.

Mhux kulħadd jitwieled biex ikun negozjant. L-ispirtu intraprenditorjali jiġġenera biss aktar alternattivi biex il-persuni jirnexxu fil-professjonijiet tagħhom. Iżda dawk li għandhom talent fin-negozju u kuraġġ li jsarrfu l-ispirtu intraprenditorjali tagħhom f’azzjoni għandhom jiġu promossi.

5.5.1.

L-inkubaturi tan-negozju huma ċentri għall-innovazzjoni u l-attivitajiet ta’ intraprenditorija. Dawn jinstabu f’ħafna universitajiet u jipprovdu ambjent sikur fejn l-istudenti jkunu jistgħu jirċievu gwida professjonali biex ideat kummerċjali jiġu konkretizzati fir-realtà u jieħdu riskji mingħajr impatt negattiv u kultura ta’ falliment. L-istudenti fl-iskejjel tan-negozju li jkollhom inkubaturi jista’ jkollhom rotta iktar diretta biex jissieħbu fi start-up jew iniedu n-negozju tagħhom stess.

5.5.2.

Il-ħiliet intraprenditorjali jistgħu wkoll jinkisbu permezz ta’ programmi tal-iżvilupp tal-ħiliet organizzati barra mis-sistemi ta’ edukazzjoni ġenerali. Dawn il-programmi jistgħu jinkludu attivitajiet ta’ taħriġ u mentoring mogħtija minn għalliema bl-esperjenza, intraprendituri u esperti fin-negozju. Minbarra li jgħinu biex jipprovdu għarfien siewi dwar in-negozju lil intraprendituri potenzjali, jippermettulhom jiżviluppaw netwerk ta’ kuntatti ma’ intrapriżi u intraprendituri eżistenti.

5.5.3.

It-taħriġ fil-ħiliet intraprenditorjali li jingħata mill-kmamar tal-kummerċ u l-industrija madwar l-Ewropa juri diversi forom ta’ tagħlim u prattiki li jappoġġjaw lill-persuni fil-proċess ta’ identifikazzjoni u tnedija ta’ proġetti ta’ bidu ta’ negozju, identifikazzjoni u organizzazzjoni tar-riżorsi meħtieġa, u biex jassumu r-riskji marbuta mal-proġett: Entrepreneurial Skills Pass (l-Awstrija) (19), Startup@Campus (il-Belġju) (20), Incuba’ school (Franza), Long night of Start-ups (il-Ġermanja) (21), New Entrepreneurs Day (Spanja) u Bright and Young (il-Belġju) (22).

5.6.

Il-partijiet interessati u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jistgħu jaqdu rwol ewlieni biex jikkontribwixxu b’mod effettiv għall-implimentazzjoni u t-twettiq ta’ inizjattivi mmirati sabiex jippromovu l-intraprenditorija u t-trawwim ta’ mentalità intraprenditorjali. Eżempju wieħed hija l-Finnish Startup Sauna Foundation (23), li twaqqfet minn intraprendituri Finlandiżi f’kooperazzjoni ma’ diversi partijiet interessati pubbliċi.

6.   Kif nirrikonoxxu l-ħiliet intraprenditorjali u nagħmluhom aktar trasparenti

6.1.

Id-diffikultajiet kontinwi dwar ir-rikonoxximent u t-trasparenza tal-ħiliet u l-kwalifiki qed ifixklu l-iżvilupp ta’ taħlita tajba ta’ ħiliet u kwalifiki kif ukoll il-mobbiltà meħtieġa biex jintlaħaq tlaqqigħ aħjar bejn il-ħiliet u l-impjiegi sabiex tingħata spinta ‘l-kompetittività u l-prosperità.

6.2.

Ġew stabbiliti diversi għodod fil-livell Ewropew bil-għan li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni permezz tat-trasparenza u r-rikonoxximent ta’ ħiliet u kompetenzi miksuba permezz ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (ETV) u l-edukazzjoni għolja madwar l-UE (24).

6.3.

Barra dawn l-għodod, diversi inizjattivi għandhom l-għan li jegħlbu n-nuqqas ta’ tlaqqigħ tal-ħiliet, speċifikament il-Klassifikazzjoni Ewropea ta’ Ħiliet, Kompetenzi, Kwalifiki u Impjiegi (ESCO) u l-Panorama ta’ Ħiliet tal-UE. Sabiex titrawwem il-mobilità, għandna wkoll il-qafas tal-Europass, inkluż is-CV tal-Europass u l-Passaport Ewropew tal-Ħiliet, u r-reviżjoni reċenti tad-Direttiva dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali (25).

6.4.

L-iżgurar ta’ koerenza akbar bejn il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK), is-sistemi Ewropej ta’ trasferiment ta’ krediti (ECTS u ECVET) u l-klassifikazzjoni multilingwi tal-ħiliet Ewropej u l-Klassifikazzjoni Ewropea ta’ Ħiliet, Kompetenzi, Kwalifiki u Impjiegi (ESCO) se jgħin biex tiżgura r-rikonoxximent tal-kwalifiki, il-validazzjoni ta’ tagħlim mhux formali u informali u l-iggwidar tul il-ħajja. Dan il-proċess għandu jibqa’ komprensiv u għandu jkun akkumpanjat minn evalwazzjoni tal-istrumenti varji involuti sabiex tiżgura l-effettività tagħhom.

6.5.

Il-Komunikazzjoni dwar ir-Reviżjoni tal-Edukazzjoni (26) issemmi wkoll il-ħtieġa li jiġu rikonoxxuti, evalwati u vvalidati l-ħiliet li l-persuni jiksbu barra mill-iskola, u b’hekk jingħata profil tal-ħiliet għal impjegaturi potenzjali. Ir-rikonoxximent tal-ħiliet żviluppati barra mill-iskola hija rilevanti fl-għażla ta’ persuna għal impjieg; madankollu r-responsabbiltà ta’ evalwazzjoni u validazzjoni tal-ħiliet m’għandhiex tingħadda lill-impjegaturi biss.

6.6.

Barra minn hekk il-politiki u l-oqfsa li jappoġġjaw il-portabilità tal-kwalifiki huma ġeneralment relatati ma’ leġislazzjoni eżistenti tal-UE, u bosta huma inizjattivi nazzjonali għall-validazzjoni tat-tagħlim preċedenti fil-livell tal-Istati Membri. Analiżi sistematika u l-monitoraġġ ta’ inizjattivi nazzjonali bħal dawn għandhom ikunu mmirati biex jidentifikaw prattiki tajbin u jippromovu t-tagħlim reċiproku u prinċipji komuni (27).

6.7.

Il-KESE huwa favur il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għall-iżvilupp ta’ qafas ta’ referenza għall-kompetenzi fl-intraprenditorija fil-kuntest tal-Qafas tal-Kompetenzi Ewlenin, li janalizza l-kompetenzi skont il-partijiet kostitwenti tagħhom abbażi tad-deskritturi u l-livelli tar-riżultati tat-tagħlim tal-QEK. Dan se jgħin biex jiġi żgurat approċċ ikkoordinat bejn il-livelli differenti tal-edukazzjoni u l-proċess ta’ kunsiderazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali.

6.8.   Il-KESE japprezza dawn iż-żewġ inizjattivi ta’ kollaborazzjoni tal-KE u l-OECD:

1.

Entrepreneurship360  (28), li għandha l-għan li ssaħħaħ l-intraprenditorija fl-iskejjel u f’istituzzjonijiet tekniċi u vokazzjonali u tipprovdi strument ta’ valutazzjoni proprja disponibbli b’xejn li se jappoġġja istituzzjonijiet u għalliema individwali billi jgħinhom jiżviluppaw l-istrateġiji u l-prattiki tagħhom għall-promozzjoni tal-intraprenditorija, u

2.

l-għodda onlajn HEInnovate, li tgħin lill-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla biex jippromovu mentalità aktar intraprenditorjali u innovattiva f’kuntest internazzjonali (29).

7.   Ir-rwol tal-għalliema, ta’ min iħarreġ u l-mexxejja edukattivi

7.1.

L-għalliema u l-edukaturi għandhom rwol kruċjali fl-iffaċilitar tat-tagħlim u t-tkattir tal-ideat. L-integrazzjoni ta’ proċessi edukattivi u teknoloġiji tat-tagħlim ġodda fil-klassijiet mhix ħaġa sempliċi peress li dan jeħtieġ għalliema kwalifikati biex imexxu dan il-proċess (30). Huma għandhom jippromovu approċċi alternattivi u mhux formali għat-tagħlim, u japplikaw attitudni individwali.

7.1.1.

Il-kwalità tal-għalliema u l-mentors hija essenzjali biex jiġi żgurat is-suċċess u l-effettività tal-programmi ta’ taħriġ intraprenditorjali. F’dan ir-rigward, intraprendituri potenzjali li huma fl-istadji bikrija tal-ħajja kummerċjali tagħhom japprezzaw partikolarment l-esperjenza u l-għarfien ta’ għalliema bl-esperjenza, aktar imprendituri anzjani, pereżempju li jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom stess (31).

7.1.2.

Eżempju wieħed tal-effettività ta’ programmi ta’ taħriġ intraprenditorjali huwa l-programm organizzat mill-Fondazzjoni Nazzjonali għat-Tagħlim Intraprenditorjali tal-Irlanda (32) li tipprovdi taħriġ intensiv għal min iħarreġ sabiex l-għalliema u ħaddiema żgħażagħ fil-livell sekondarju jiksbu l-ħiliet u r-riżorsi meħtieġa biex jimplimentaw b’suċċess it-taħriġ intraprenditorjali għaż-żgħażagħ. Parteċipanti li jtemmu b’suċċess dan il-programm jirċievu l-kwalifika Ħarrieġa Intraprenditorijali Ċċertifikati (Certified Entrepreneurship Trainers – CETS).

7.1.3.

Eżempju ieħor huwa l-Programm ta’ Azzjoni tan-Netherlands dwar l-Intraprenditorija u l-Edukazzjoni (Dutch Action Programme Entrepreneurship and Education) (33), li għandu l-għan li jsaħħaħ l-ispirtu u l-attitudnijiet intraprenditorjali fost l-istudenti billi jintegra l-ħiliet u l-għarfien intraprenditorjali fi ħdan fis-sistema edukattiva tan-Netherlands. Il-programm huwa magħmul minn skemi differenti li l-għanijiet tagħhom huma li joffru firxa wiesgħa ta’ attivitajiet għall-iżvilupp tal-ħiliet intraprenditorjali tal-istudenti fl-istadji differenti tal-karrieri edukattivi tagħhom kif ukoll jipprovdu korsijiet ta’ taħriġ li jiffaċilitaw l-edukazzjoni intraprenditorjali għall-għalliema.

7.2.

L-għalliema, min iħarreġ u l-mexxejja edukattivi għandhom ifittxu li jiżviluppaw il-kreattività u l-attitudnijiet innovattivi tagħhom stess, filwaqt li l-iskejjel għandhom joffru ambjent ta’ tagħlim li jippromovi mentalità intraprenditorjali u li huwa miftuħ għall-komunità usa’.

7.3.

F’Ġunju 2013, il-Kummissjoni ppubblikat A guide for Educators (Gwida għall-edukaturi) (34), dokument li jelenka lista ta’ prinċipji bażiċi għal għalliema intraprenditorjali, tivvaluta r-riżultati kwalitattivi tat-tagħlim, it-tagħlim transkurrikulari, it-taħriġ għall-għalliema qabel u waqt is-servizz, il-mentoring, il-konsulenza, l-innovazzjoni fil-pedagoġija intraprenditorjali, u jippreżenta messaġġi ewlenin minn eżempji prattiċi.

7.3.1.

L-istituzzjonijiet ta’ taħriġ għall-għalliema intraprenditorjali għandhom jiżviluppaw kunċett edukattiv ċar, li jagħti lill-għalliema anke l-kapaċità li jgħallmu waqt li fl-istess ħin iqisu l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. L-edukazzjoni favur mentalità intraprenditorjali jeħtieġ li tiġi integrata fil-programm ta’ studju bħala approċċ orizzontali u suġġett transkurrikulari.

7.3.2.

Il-programmi ta’ taħriġ għall-għalliema intraprenditorjali għandhom jimmotivaw lill-għalliema studenti biex jiżviluppaw l-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet intraprenditorjali tagħhom stess.

7.3.3.

Għandu jingħata appoġġ għall-iżvilupp ta’ għodod diġitali u onlajn ħielsa u miftuħa għat-tagħlim tal-ħiliet intraprenditorjali u għall-esplorazzjoni ta’ forom ta’ kooperazzjoni mal-komunità ġenerali biex jiġu promossi għodod tan-negozju b’xejn kif ukoll taħriġ għal dawn l-għodod.

7.3.4.

Il-mobbiltà tal-edukaturi madwar l-Ewropa hija importanti, partikolarment fl-edukazzjoni ogħla, permezz tal-Programm ta’ Tagħlim għal Tul il-Ħajja tal-UE u/jew strumenti oħra, imfasslin apposta għal dan l-iskop. Jinħtieġu aktar mobbiltà u skambju tal-esperjenzi fl-Ewropa, mhux biss bejn l-universitajiet, iżda fejn applikabbli anke bejn id-dinja akkademika u dik tal-kummerċ. Jeħtieġ li jiġu żviluppati programmi li jippermettu li l-edukaturi jqattgħu żmien f’istituzzjonijiet oħrajn u/jew fis-settur privat biex ikunu jistgħu verament jipparteċipaw, jitgħallmu u jiżviluppaw.

8.   Il-prinċipju tas-sħubija

8.1.

In-negozji għandhom jiġu kkonsultati dwar il-formulazzjoni ta’ attivitajiet ta’ edukazzjoni intraprenditorijali. Dan huwa meħtieġ biex jiġi żgurat li l-gradwati jkunu mgħammra bil-ħiliet li jeħtieġu biex jirnexxu. In-negozji għandhom jiġu mistiedna jipparteċipaw iktar f’taħriġ tal-maniġers u tal-ħaddiema fl-oqsma ta’ interprenditorja, kooperazzjoni u parteċipazzjoni fil-ġestjoni tal-organizzazzjonijiet tagħhom. In-negozji għandhom iħarrġu wkoll lill-ħaddiema tagħhom fil-ħiliet u l-għarfien ġdid meħtieġa kif ukoll fit-teħid tad-deċiżjonijiet f’kundizzjonijiet tax-xogħol li jippermettulhom aċċess għal dawn il-programmi ta’ taħriġ. Barra minn hekk, huma għandhom jaħdmu mal-komunità edukattiva bil-għan li ż-żgħażagħ jkunu jistgħu jitgħallmu dwar is-suq tax-xogħol u jsibu posthom fih.

8.2.

Ir-rabta bejn it-trejdjunjins u ż-żgħażagħ fil-qasam tat-taħriġ hija partikolarment importanti. It-trejdjunjins jistgħu jieħdu sehem fit-taħriġ taż-żgħażagħ f’ambjenti tax-xogħol differenti minn skejjel jew ċentri edukattivi. L-aktar ħaddiema ta’ esperjenza u professjonali jistgħu jaħdmu ma’ ħaddiema żgħażagħ, ħarrieġa u voluntieri bħala konsulenti u tuturi jew isiru għalliema f’faċilitajiet speċjali tal-apprendistat. Dawn ir-rabtiet ma’ kumpaniji huma importanti għat-tagħlim taż-żgħażagħ dwar il-proċess tas-suq tax-xogħol u r-relazzjonijiet industrijali. It-trejdjunjins tal-għalliema huma riżorsa kritika għall-ħidma flimkien magħhom favur l-iżvilupp ta’ tfassil ta’ politiki effettivi fl-edukazzjoni u t-taħriġ, iżda l-interfaċċa man-negozji hija kruċjali.

8.3.

Fuq kollox, fil-kuntest tas-sħubija soċjali, l-impjegaturi u l-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema għandhom jiġu involuti fit-tfassil ta’ strateġiji nazzjonali ta’ tagħlim tul il-ħajja u pjani ta’ azzjoni għall-implimentazzjoni tal-Garanziji għaż-Żgħażagħ. Il-KESE jappoġġja l-Qafas ta’ Azzjoni dwar l-Impjieg taż-Żgħażagħ (35), żviluppat mill-imsieħba soċjali Ewropej.

8.4.

Huwa kruċjali li jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà ċivili. Dan jista’ jippermetti li diversi organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (b’enfasi fuq in-nisa, iż-żgħażagħ, il-familji, il-persuni b’diżabbiltà, il-migranti, il-minoranzi u gruppi oħra) jiffokaw b’mod iktar effettiv fuq il-ħtiġijiet u l-prijoritajiet ta’ gruppi speċifiċi taċ-ċittadini fis-sistema edukattiva u fis-suq tax-xogħol.

8.5.

Il-familja tkompli taqdi rwol importanti kif diġà jissemma fl-Opinjoni tal-Kumitat (36).

9.   Użu effettiv ta’ programmi eżistenti u ġodda

9.1.

Erasmus+  (37), programm ġdid tal-Kummissjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport 2014-2020 għandu l-għan li jsaħħaħ il-ħiliet u l-impjegabbiltà, kif ukoll li jimmodernizza l-edukazzjoni, it-taħriġ u x-xogħol taż-żgħażagħ. Dan il-programm mifrux fuq seba’ snin se jkollu baġit ta’ EUR 14,7 biljun, li jirrappreżenta żieda ta’ 40 % fil-livelli attwali ta’ nfiq u jirrifletti l-impenn tal-UE li tinvesti f’dawn l-oqsma. Erasmus+ se jipprovdi opportunitajiet għal aktar minn erba’ miljun Ewropew biex jistudjaw, jiksbu esperjenza ta’ xogħol u jagħmlu volontarjat barra minn pajjiżhom. Dan huwa pass importanti li għandu potenzjal sinifikanti f’termini ta’ appoġġ għall-edukazzjoni intraprenditorjali, pereżempju billi jħeġġeġ l-integrazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-edukazzjoni u n-negozju f’Alleanzi ta’ Għarfien għall-edukazzjoni għolja u f’Alleanzi ta’ Ħiliet Settorjali għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

9.2.

Dawn huma programmi u strumenti oħrajn li jappoġġjaw l-edukazzjoni intraprenditorjali fl-UE: FSE  (38) , ESCO – Klassifikazzjoni Ewropea ta’ Ħiliet, Kompetenzi, Kwalifiki u Impjiegi  (39) , COSME  (40) , ORIZZONT2020  (41) , l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ  (42) u Ewropa Kreattiva  (43).

Brussell, is-27 ta’ Mejju 2015.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Henri MALOSSE


(1)  Ara d-definizzjoni fil-punt 5.3.

(2)  Rakkomandazzjoni tat-18 ta’ Diċembru 2006 (ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10).

(3)  ĠU C 214, 8.7.2014, p. 31.

(4)  EUCO 79/14, p. 15.

(5)  Programm tal-Presidenza Taljana “Ewropa – Bidu ġdid” p. 72.

(6)  Konferenza tal-Presidenza Latvjana, f’Riga fil-11-12 ta’ Frar 2015“Entrepreneurship in regions to strengthen the European Union’s competitiveness”.

(7)  Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-intraprenditorija fl-edukazzjoni u t-taħriġ tat-12 ta’ Dicembru 2014 (ĠU C 17, 20.1.2015, p. 2).

(8)  L-Aġenda ta’ Oslo għall-Edukazzjoni Intraprenditrojali fl-Ewropa, 2006. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/policy-framework/2006-conference/index_en.htm

(9)  Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta’ Mejju 2009 dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (“ET 2020”) (ĠU C 119, 28.5.2009, p. 2).

(10)  Skont l-Objettiv strateġiku 4 (ET 2020): It-tisħiħ tal-kreattività u l-innovazzjoni, inkluż l-intraprenditorija, fil-livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ, fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta’ Mejju 2009.

(11)  Il-35 Laqgħa tal-Osservatorju tas-Suq tax-Xogħol tal-KESE, 13 ta’ Novembru 2014.

(12)  COM(2008) 394.

(13)  Objettiv strateġiku tal-KE: (1) l-objettiv ta’ Barċellona maqbul fl-2002 mill-Kapijiet ta’ Stat jew ta’ Gvern u (2) Stat jew Gvern. Il-Komunikazzjoni tal-2008 “Multilingwiżmu – valur u impenn” tagħti ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet tal-Kummissjoni f’dan il-qasam.

(14)  Research Report 2013, Entrepreneurs: What can we learn from them? Part.2/3 – Inspiring female entrepreneurs. CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development).

(15)  Il-Ministeru tal-Edukazzjoni Finlandiż (2009), Guidelines of entrepreneurship education (Linji gwida dwar l-edukazzjoni intraprenditorjali), Ħelsinki.

Il-Ministeru Finlandiż għall-Impjieg u l-Ekonomija (2012), Entrepreneurship review (Rieżami tal-intraprenditorija) 2012.

(16)  Ara Unesco u d-definizzjoni ta’UNEVOC.

(17)  ĠU C 214, 8.7.2014, p. 36.

(18)  Eurydice, April 2012, Entrepreneurship education at school in Europe.

(19)  Entrepreneurial Skills Pass, Awstrija.

(20)  Startup@Cambus, il-Belġju.

(21)  Long night of Start-ups (il-Ġermanja).

(22)  Bright and Young (il- Belġju).

(23)  Teknologiateollisuus (2012), Uusi Startup-säätiö vauhdittamaan suomalaisia kasvuyrityksiä, Helsinki.

(24)  Għodda ewlenija hija l-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (QEK) li jikkonċerna t-tipi u l-livelli kollha ta’ kwalifiki; l-għodod tal-ETV jinkludu s-Sistema Ewropea ta’ Kredits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET) u l-Qafas Ewropew ta’ Referenza tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (EQAVET). L-istrumenti ta’ edukazzjoni għolja jinkludu l-Istandards u l-Linji Gwida Ewropej dwar l-Assigurazzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni Għolja u s-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta’ Krediti (ECTS).

(25)  Direttiva tal-UE 2013/55/UE.

(26)  COM(2012) 669 final.

(27)  Abbażi tar-rapport li jmiss tal-Eurofound “Youth Entrepreneurship in Europe” tal-2015, EF 1507.

(28)  The OECD Entrepreneurship360 project.

(29)  HEInnovate.

(30)  ĠU C 214, 8.7.2014, p. 31.

(31)  Abbażi tar-rapport li jmiss tal-Eurofound “Youth Entrepreneurship in Europe” tal-2015, EF 1507.

(32)  NFTE programme.

(33)  Programmi: Voortgangsrapportage Programma onderwijs en ondernemerschap u Landbouw en Innovatie, Brief Onderwijs en Ondernemerschap.

(34)  Il-Gwida mħejjija minn ICF GHK għall-KE, DĠ Intrapriżi u Industrija “Entrepreneurship education – A guide for Educators”.

(35)  Framework of Action on Youth Employment.

(36)  ĠU C 68, 6.3.2012, p. 1.

(37)  Erasmus+ (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50).

(38)  ESF.

(39)  ESCO.

(40)  http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm

(41)  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&video=none

(42)  COM(2013) 0144 final.

(43)  Creative Europe.


8.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/28


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Politika industrijali tal-UE għas-settur tal-ikel u x-xorb”

(2015/C 332/04)

Relatur:

is-Sur Ludvík JÍROVEC

Korelatur:

is-Sur Edwin CALLEJA

Nhar l-10 ta’ Lulju 2014, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew iddeċieda, b’konformità mar-Regola 29(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, li jħejji Opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar

Is-settur tal-ikel u x-xorb.

Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-Opinjoni tagħha nhar l-4 ta’ Mejju 2015.

Matul il-508 sessjoni plenarja tiegħu li saret fis-27 u t-28 ta’ Mejju 2015 (seduta tas-27 ta’ Mejju), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-opinjoni b’151 vot favur, vot wieħed (1) kontra u 5 astensjonijiet.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1.   Konklużjonijiet

1.1.1.   Xejriet

Bejn illum il-ġurnata u l-2050, ix-xejriet demografiċi importanti ser jinkludu popolazzjoni dejjem tikber u tixjieħ, l-urbanizzazzjoni u żieda kontinwa fl-inugwaljanza. Sal-2050, il-popolazzjoni dinjija ser tilħaq id-9,1 biljun, 34 % ogħla minn dik tal-lum. Kważi din iż-żieda kollha fil-popolazzjoni ser isseħħ fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. L-urbanizzazzjoni ser tkompli b’pass aktar mgħaġġel, u madwar 70 % tal-popolazzjoni dinjija se tkun urbana (meta mqabbla mad-49 % tal-lum). Iżda, biex tiġi ssodisfata ż-żieda li tirriżulta fid-domanda, jeħtieġ li l-produzzjoni tal-ikel (ammont nett ta’ ikel użat għall-bijokarburanti) tiżdied b’70 % (1).

1.1.2.   Ir-rwol tal-industrija Ewropea tal-ikel u x-xorb

L-industrija Ewropea tal-ikel u x-xorb ser ikollha toħloq l-istrateġija proprja tagħha favur żvilupp f’ambjent ta’ tkabbir ekonomiku modest, inqas riżorsi naturali, prezzijiet strutturalment għoljin tal-prodotti bażiċi u l-enerġija, u aċċess diffiċli għall-kapital. L-innovazzjoni ser tkun fil-qalba tal-kompetittività tagħha.

F’dan il-kuntest, is-settur għandu jiġi orjentat b’mod li jiġu indirizzati l-isfidi tal-ġejjieni. Din l-Opinjoni tal-KESE għandha fil-mira tagħha oqsma ta’ politika ewlenin li jeħtieġ li jiġu indirizzati biex jinħoloq ambjent iżjed favorevoli għan-negozju. Dawn għandhom jippermettu li l-industrija tal-ikel u x-xorb tikseb tkabbir sostenibbli, tkun innovattiva u toħloq l-impjiegi filwaqt li tkompli tipprovdi lill-konsumaturi b’ikel sigur, sustanzjuż, ta’ kwalità għolja u bi prezz raġonevoli.

1.1.3.   It-talba għal politika industrijali speċifika għas-settur għall-industrija Ewropea tal-ikel u x-xorb

Il-KESE huwa ferm favur politika industrijali għall-industrija Ewropea tal-ikel u x-xorb li tkun adattata għall-ħtiġijiet speċifiċi tagħha. Huwa jemmen li dan jista’ jinkiseb permezz ta’ mandat imġedded tal-Forum ta’ Livell Għoli għal funzjonament aħjar tal-katina tal-provvista għall-perjodu 2015-2019 li l-mandat tiegħu ġie fi tmiemu fil-31 ta’ Diċembru 2014.

1.2.   Rakkomandazzjonijiet

Il-KESE jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew u l-gvernijiet tal-Istati Membri, għall-oqsma ta’ prijorità elenkati hawn taħt bil-għan li tkompli tavvanza l-industrija Ewropea tal-ikel u x-xorb. Barra minn hekk, huwa jiġbed l-attenzjoni tal-kumpaniji li joperaw f’dan is-settur għall-inizjattivi u l-azzjoni meħtieġa min-naħa tagħhom.

1.2.1.   Progress dwar l-ikkompletar tas-suq intern

Il-Kummissjoni tal-UE u l-Istati Membri għandhom jaħdmu għall-ikkompletar tas-suq uniku li jiżgura l-moviment liberu tal-prodotti tal-ikel u tax-xorb. Dan hu prerekwiżit biex tittejjeb il-prestazzjoni kompetittiva tal-kumpaniji tal-ikel u x-xorb fl-UE, li ma jfissirx neċessarjament l-adozzjoni ta’ leġislazzjoni addizzjonali iżda li jittieħdu passi għal implimentazzjoni aħjar tar-regoli eżistenti.

Il-Kummissjoni għandha tidentifika u tissorvelja l-progress dwar:

l-eżerċizzju tar-REFIT li għaddej bħalissa u qed jitmexxa mill-Kummissjoni. Dan għandu jikkontribwixxi għall-ikkompletar tas-suq uniku għall-ikel, mingħajr ma jiġu injorati l-istandards eżistenti fil-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-ħaddiema,

ir-riforma reċenti tal-PAK li jeħtieġ li tiġi implimentata mingħajr ma toħloq distorsjonijiet fil-kompetizzjoni fost l-Istati Membri u b’mod li tistimula l-produzzjoni sostenibbli,

il-European Alliance for Apprenticeships Pledge. Dan jitlob l-appoġġ sħiħ tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tagħha.

1.2.2.   L-iffaċilitar internazzjonali tal-kummerċ fl-ikel u x-xorb

B’konformità mal-Opinjoni tiegħu tal-4 ta’ Jannar 2010 dwar “Il-kummerċ u s-sigurtà alimentari” (2), il-KESE jfakkar li s-sigurtà tal-ikel għandha tibqa’ għan ewlieni fin-negozjati kollha li għaddejjin bħalissa dwar il-kummerċ dinji.

L-istrateġiji ta’ negozjar tal-UE fil-livell internazzjonali għandhom ifittxu li jeliminaw it-tariffi għall-esportazzjonijiet tal-UE u jiffaċilitaw il-kummerċ permezz tal-implimentazzjoni ta’ standards rikonoxxuti internazzjonalment fil-pajjiżi bl-aqwa potenzjal ta’ espansjoni fil-kummerċ. Il-Kummissjoni għandha:

tfittex li l-ftehimiet kummerċjali sinifikanti tal-UE li għadhom pendenti jiġu konklużi b’mod favorevoli (l-iżjed, l-Istati Uniti, il-Ġappun u l-imsieħba tal-Asja t’Isfel), peress li dan jista’ jġib vantaġġi konsiderevoli għall-produtturi tal-ikel u x-xorb tal-UE,

tissorvelja l-implimentazzjoni tal-ftehimiet kummerċjali fis-seħħ,

tħabrek biex ikun hemm koordinazzjoni aħjar bejn ftehimiet bilaterali u plurilaterali,

tiżgura trattament reċiproku kemm fit-tnaqqis tal-ostakli tariffarji kif ukoll fit-tneħħija tal-ostakli kummerċjali non-tariffarji (ONT) u tiżgura li jinżammu l-istandards eżistenti tal-UE għall-protezzjoni tal-konsumaturi, l-ambjent u s-saħħa.

Il-Kummissjoni tal-UE għandha żżid l-appoġġ tagħha biex l-SMEs isiru iktar internazzjonalizzati. L-appoġġ pubbliku jibqa’ essenzjali sabiex:

jinħolqu kundizzjonijiet favorevoli għall-esportazzjoni billi jiġu eliminati l-ostakli għall-kummerċ,

jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjament tal-kummerċ (kreditu u assigurazzjoni għall-esportazzjoni),

tiġi appoġġjata l-promozzjoni tal-esportazzjoni abbażi ta’ kollaborazzjoni bejn is-settur pubbliku u dak privat,

tinġabar informazzjoni dwar il-ħtiġijiet marbutin mal-importazzjoni fil-pajjiżi terzi u tintbagħat lill-assoċjazzjoni rappreżentattiva tal-SMEs.

1.2.3.   Inizjattivi mis-settur tal-ikel u x-xorb immirati biex isaħħu r-riżorsi umani u jikkonsolidaw l-impjieg

Teżisti ħtieġa kbira biex l-industrija nnifisha ttejjeb l-immaġni tagħha, speċjalment fil-konfront taż-żgħażagħ. Il-ħtieġa li jkun hemm reklutaġġ ta’ kwalità ogħla ta’ riżorsi umani għandha tiġi appoġġjata permezz ta’:

iżjed informazzjoni ta’ kwalità għolja bbażata fuq is-settur dwar is-suq tax-xogħol, li tkun disponibbli fl-Istati Membri kollha biex tgħin fl-indirizzar tal-problema tal-informazzjoni asimmetrika bejn min iħaddem u l-impjegati potenzjali; u biex jiġu identifikati u aġġustati l-iżbilanċi bejn il-ħiliet disponibbli u l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol,

validazzjoni tal-korsijiet ta’ studju f’istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla fuq bażi regolari bl-inklużjoni ta’ rappreżentanti mill-industrija tal-ikel u x-xorb biex tinżamm ir-rilevanza tas-settur tal-edukazzjoni vokazzjonali,

programmi ta’ apprendistat li jinfetħu għar-rekluti ġodda kollha fis-settur tal-ikel u x-xorb u mhux biss għaż-żgħażagħ. Dan huwa partikolarment importanti biex jiġi lliberat il-potenzjal tan-nisa li jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol u ħaddiema iżjed imdaħħlin fl-età li jkunu qed ifittxu li jibdlu l-karriera tagħhom,

mezzi u riżorsi għat-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja bil-għan li jkun hemm forza tax-xogħol ikkwalifikata. F’dan ir-rigward, id-djalogu soċjali huwa aspett fundamentali.

Il-KESE jħeġġeġ it-twaqqif ta’ Komunità ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) fis-settur tal-ikel u x-xorb peress li dan mhux biss jirrappreżenta impenn essenzjali favur iż-żieda tar-R&Ż sal-2020 iżda huwa wkoll kontributur b’saħħtu biex jiżdiedu l-impjiegi u t-tkabbir.

Fl-aħħarnett, il-Kumitat jenfasizza l-importanza:

tal-protezzjoni tal-ħaddiema Ewropej u d-drittijiet tal-konsumatur,

tar-ratifika sħiħa u effettiva, l-implimentazzjoni u l-infurzar tal-istandards fundamentali tal-ILO, u

tal-istandards Ewropej ta’ kwalità fis-settur tal-ikel u x-xorb.

1.2.4.   L-iżgurar ta’ katina sostenibbli tal-provvista tal-ikel

Il-KESE jixtieq itenni li huwa ta’ benefiċċju li l-konsum u l-produzzjoni sostenibbli jiġu promossi mill-qrib mal-implimentazzjoni tal-“Pjan Direzzjonali għal Ewropa b’Użu Effiċjenti tar-Riżorsi (3)”, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jimplimentaw dawn il-politiki permezz tal-Pjan Direzzjonali u s-Semestru Ewropew (4). Il-KESE għalhekk jixtieq jara pjan olistiku lejn il-kisba tas-sostenibbiltà tal-katina tal-ikel. Il-KESE jitlob lill-Kummissjoni tadotta Komunikazzjoni dwar “Is-sostenibbiltà tas-sistemi tal-ikel”.

Il-KESE għandu jagħti pubbliċità sħiħa fl-Expo ta’ Milan lir-rakkomandazzjonijiet ta’ din l-Opinjoni u opinjonijiet oħra konklużi f’dawn l-aħħar xhur dwar l-ikel.

1.2.5.   Ħela tal-ikel

Il-KESE jerġa’ jtenni l-Opinjoni tiegħu (5) li tafferma l-ħtieġa li jkun hemm definizzjoni u metodoloġija komuni fil-livell tal-UE allinjata mal-livell dinji biex jiġu kwantifikati t-telf u l-ħela tal-ikel, inklużi r-riċiklaġġ u l-irkupru ta’ ikel mhux mibjugħ. Madankollu, huwa tal-fehma li jeħtieġ li jittieħdu passi mingħajr ma wieħed joqgħod jistenna r-riżultati tal-proġetti ta’ riċerka li għaddejjin bħalissa fil-livell tal-UE u dak dinji. Tali passi jinkludu s-sensibilizzazzjoni dwar il-ħela tal-ikel tul il-katina alimentari u l-kontribut għall-iżvilupp u t-tixrid tal-aħjar prattiki.

Kwalunkwe politika industrijali futura għas-settur tal-ikel u x-xorb għandha tirrifletti approċċ ibbilanċjat u tindirizza l-prevenzjoni tal-ħela tal-ikel: il-politiki marbutin mal-prevenzjoni tal-ħela tal-ikel għandhom jadottaw approċċ imsejjes fuq il-katina tal-ikel mill-istadju ta’ qabel il-ħsad sa meta l-ikel jasal għand il-konsumaturi.

Għandha tingħata wkoll ħarsa sostanzjali lejn il-politika tat-tassazzjoni (VAT) u l-koordinazzjoni tal-azzjoni fl-Istati Membri biex jiġu ffaċilitati d-donazzjonijiet lill-banek tal-ikel bħala waħda mill-għodod għat-trażżin tal-ħela tal-ikel.

1.2.6.   Prattika ġusta fil-katina tal-provvista

Il-KESE qed ikompli jippromovi bidla kulturali fir-relazzjonijiet tan-negozju bil-għan li jkun hemm prattiki kummerċjali ġusti tul il-katina agroalimentari kif indika fl-Opinjoni tiegħu tad-9 ta’ Mejju 2013 (6) u għalhekk jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi li saru kemm mid-distributuri kif ukoll mill-manifatturi tal-ikel u x-xorb għall-iżvilupp ta’ inizjattiva volontarja għall-promozzjoni ta’ relazzjonijiet tan-negozju ġusti tul il-katina tal-provvista tal-ikel (SCI – l-inizjattiva tal-katina tal-provvista (7)).

1.2.7.   R&Ż u Innovazzjoni

Is-settur tal-ikel qed jiffaċċja sfidi ewlenin b’fondi limitati ddedikati għar-R&Ż. Il-KESE huwa tal-fehma li hemm bżonn li r-R&Ż ikunu mmirati b’mod ċar u li l-industrija tkun sieħeb ewlieni fl-identifikazzjoni ta’ kif dan għandu jsir. Barra minn hekk, biex tkun ta’ suċċess u aċċettata, il-KESE jemmen li l-innovazzjoni għandha tissejjes b’mod partikolari fuq l-aspettattivi tal-konsumatur.

1.2.8.   L-SMEs fis-settur tal-ikel u x-xorb

L-ispejjeż tal-konformità mal-leġislazzjoni tal-UE għall-SMEs huma partikolarment onerużi. Pereżempju, it-tibdil frekwenti u n-nuqqas ta’ armonizzazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta’ tikkettar joħolqu piżijiet u ostakli għat-tkabbir. Il-KESE jemmen li għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-ħtiġijiet speċifiċi tal-SMEs, b’mod partikolari biex jitnaqqas il-piż amministrattiv, iżda jitlob għall-kawtela dwar l-eżenzjonijiet għall-SMEs, l-iżjed dawk dwar is-sikurezza tal-ikel, peress li dan jista’ jkollu effett negattiv u jġegħelhom joħorġu mis-suq.

1.2.9.

Il-KESE jħeġġeġ lill-Kummissjoni tfassal rapport, li fih tivvaluta jekk għandhiex tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-ingredjenti u l-kontenut nutrizzjonali tax-xorb alkoħoliku.

2.   Il-qagħda attwali tal-industrija ewropea tal-ikel u x-xorb

2.1.

L-industrija Ewropea tal-ikel u x-xorb hija l-ikbar settur tal-manifattura fl-ekonomija tal-UE u tiġġenera fatturat annwali ta’ aktar minn EUR 1 triljun u timpjega b’mod dirett 4,25 miljun ħaddiem fl-UE. Hija parti wkoll minn katina ta’ valur li timpjega 32 miljun ruħ b’kollox u tiġġenera 7 % tal-PDG tal-UE. L-SMEs jirrappreżentaw 99,1 % tal-kumpaniji fl-industrija tal-ikel u x-xorb (8).

2.2.

Is-sehem ta’ investiment privat fir-R&Ż huwa ta’ 0,27 % tal-fatturat tal-industrija. It-Tabella ta’ Valutazzjoni 2012 taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka (JRC) ikkonfermat it-tendenzi osservati fis-snin preċedenti, b’mod partikolari li l-UE kellha livelli sostnuti ta’ R&Ż fis-settur privat iżda għadha lura meta mqabbla mal-pari internazzjonali tagħha (9).

2.3.

L-industrija tal-ikel u x-xorb tipproċessa 70 % tal-prodotti agrikoli tal-UE u tipprovdi ikel sigur, ta’ kwalità għolja u sustanzjuż lill-konsumaturi Ewropej.

2.4.

Fl-2012, l-esportazzjonijiet dinjija mill-Ewropa ta’ prodotti pproċessati tal-ikel u tax-xorb kienu jiswew EUR 86,2 biljun (10), li għamilha l-akbar esportatur globali fis-settur. Barra minn hekk, fl-istess sena ġie rreġistrat bilanċ kummerċjali favoreveli fil-livell tal-UE ta’ EUR 23 biljun. F’dawn l-aħħar 20 sena, il-kummerċ tal-prodotti tal-ikel u tax-xorb bejn l-Istati Membri żdied bi tliet darbiet għal madwar EUR 450 biljun (11).

2.5.

Is-settur huwa pilastru nonċikliku u reżiljenti tal-ekonomija bi preżenza qawwija fl-Istati Membri kollha, u huwa ċertament kontributur importanti fl-isforz tal-industrija Ewropea tal-manifattura li tespandi s-sehem tagħha tal-PDG għall-perċentwal ta’ 20 % stabbilit mill-Kummissjoni Ewropea fil-kuntest tal-Istrateġija UE 2020 (12). Il-KESE jikkonferma l-appoġġ tiegħu u jtenni r-rakkomandazzjoni tiegħu li din il-mira tiġi kkomplementata b’enfasi fuq l-aspett kwalitattiv (13).

2.6.

L-indikaturi ewlenin tal-kompetittività juru, madankollu, li s-settur qed jitlef il-vantaġġ kompetittiv tiegħu. Fil-kuntest taż-żieda fid-domanda dinjija, minn sena għal oħra, il-kwota tas-suq tal-esportazzjoni naqset (valur tal-esportazzjoni fl-2012: 16,1 % meta mqabbel mal-20,5 % fl-2002) (14).

2.7.

Din l-Opinjoni fuq inizjattiva proprja tal-KESE qed tipprova tixħet l-attenzjoni tagħha b’mod partikolari fuq is-settur tal-ikel u x-xorb billi tindika dawk il-miżuri meħtieġa biex ireġġgħu lura din it-tendenza negattiva u biex tissaħħaħ il-kompetittività tas-settur kemm fis-suq intern kif ukoll fid-dinja.

2.8.

Il-konsumaturi huma intitolati jirċievu informazzjoni vera u bilanċjata dwar ix-xorb alkoħoliku biex tgħinhom jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar il-konsum tagħhom. Ix-xorb alkoħoliku kollu, hu x’inhu l-kontenut alkoħoliku tiegħu, għandu jkun kopert mill-istess regoli. Il-KESE jħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproduċi bla dewmien ir-rapport mitlub mir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 sa Diċembru 2014, li jivvaluta jekk ix-xorb alkoħoliku għandux fil-futur ikun kopert mir-rekwiżit li jipprovdi informazzjoni dwar l-ingredjenti u l-kontenut nutrizzjonali.

3.   Sforzi favur żieda fl-attività industrijali fl-ewropa

3.1.   Inizjattivi mill-istituzzjonijiet Ewropej

Il-Kunsill “Kompetittività” rrikonoxxa l-kontribut li s-setturi industrijali kollha jistgħu jagħtu lill-ekonomija Ewropea u inkoraġġixxa l-inizjattivi settorjali min-naħa tal-Kummissjoni (15).

Dan ġie segwit malajr minn Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-UE “Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew” (COM(2014) 014 final)  (16). Xahrejn wara, f’Marzu 2014, is-Summit tal-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern tal-UE enfasizza wkoll li: “L-Ewropa teħtieġ bażi industrijali b’saħħitha” u enfasizza l-importanza ta’ “ambjent stabbli, sempliċi u prevedibbli, inkluża regolamentazzjoni aħjar” u qabel li: “Kwistjonijiet dwar il-kompetittività industrijali għandhom jiġu integrati sistematikament fl-oqsma kollha ta’ politika tal-UE” (17).

Sadanittant, il-Forum ta’ Livell Għoli  (18) dwar It-titjib tal-funzjonament tal-katina tal-provvista tal-ikel li ġie stabbilit fl-2009 mill-Kummissarju tal-UE għall-Industrija u l-Intraprenditorija ħareġ ir-rapport finali tiegħu. Ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu għall-iżvilupp ta’ politika industrijali fis-settur agroalimentari ġew adottati b’mod unanimu (19) waqt l-aħħar laqgħa tiegħu fil-15 ta’ Ottubru 2014. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet qed jiġu kkunsidrati f’din l-Opinjoni tal-KESE.

Il-KESE issa huwa ħerqan li jagħti l-kontribut tiegħu għall-inizjattivi addizzjonali meħuda mill-Kummissjoni tal-UE, inkluża l-preżenza tiegħu fil-Milan Expo ta’ din is-sena; is-sigurtà tal-ikel ser tkun it-tema ċentrali tal-paviljun tiegħu. Hemm ukoll studju li għandu jiġi ppubblikat sa Ottubru 2015 dwar il-pożizzjoni kompetittiva tal-industrija tal-UE tal-ikel u x-xorb.

Il-KESE jinnota wkoll li l-EXPO Milan, li għadha kemm fetħet il-bibien tagħha, għandha bħala tema “Ikel għall-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja”. Il-Kummissjoni Ewropea qed tħeġġeġ dibattitu dwar kif ix-Xjenza u l-Innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għas-Sigurtà u s-Sostenibbiltà tal-ikel mad-dinja kollha. Dan jippreżenta opportunità kbira għall-KESE sabiex jippreżenta għal dibattitu pubbliku l-fehmiet tiegħu li joħorġu minn dan u opinjonijiet oħra ffinalizzati f’dawn l-aħħar xhur dwar l-ikel. L-istand tal-Kummissjoni tal-UE fl-EXPO huwa post ideali fejn dan id-dibattitu jista’ jsir matul seminr ta’ informazzjoni wieħed jew iktar organizzati għal dan l-għan.

3.2.   Il-produtturi tal-ikel jieħdu deċiżjonijiet konġunti mat-trejdjunjins

F’Marzu 2014, FoodDrinkEurope u l-EFFAT (Federazzjoni Ewropea tat-Trejdjunjins mis-Setturi tal-Ikel, l-Agrikoltura u t-Turiżmu) iffirmaw dikjarazzjoni konġunta dwar il-ħtieġa ta’ azzjoni settorjali fil-livell Ewropew dwar is-settur tal-ikel u x-xorb.

4.   Pilastri ewlenin għall-azzjoni: it-tiswir ta’ politika industrijali għas-settur ewropew tal-ikel u x-xorb

4.1.   Ħidma lejn it-titjib tal-funzjonament tal-katina tal-provvista tal-ikel fis-suq uniku għall-ikel u x-xorb

4.1.1.

Il-leġislazzjoni tal-UE dwar l-ikel hija armonizzata ħafna u s-settur jibbenefika b’mod sostanzjali mill-opportunitajiet offruti mis-suq intern. Il-kummerċ bejn l-Istati Membri żdied b’mod sinifikanti matul dawn l-aħħar għaxar snin u bħalissa jammonta għal madwar 20 % tal-produzzjoni tal-ikel u x-xorb fl-UE. Madankollu, in-negozji għadhom jirrappurtaw differenzi fl-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni dwar l-istandards tal-ikel tal-UE. Permezz ta’ integrazzjoni ikbar, jinfetħu opportunitajiet ġodda għat-tkabbir (20).

It-titjib tar-relazzjonijiet fil-katina tal-provvista tal-ikel huwa wkoll essenzjali biex jiġi żgurat ambjent kompetittiv fis-settur tal-ikel u x-xorb (21).

4.1.2.

Il-ħidma tal-Kummissjoni tal-UE, bil-għan li tissorvelja l-effettività tal-inizjattiva Ewropea tal-katina tal-provvista (22) (European Supply Chain Initiative) kif ukoll l-infurzar tar-regoli fil-livell nazzjonali, hija ta’ importanza kbira (23). L-SCI hija inizjattiva volontarja konġunta importanti stabbilita minn organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati tul il-katina kollha tal-provvista tal-ikel. Tipprovdi sistema għat-titjib tar-relazzjonijiet ta’ negozju bejniethom u biex jinstabu soluzzjonijiet għal kwalunkwe nuqqas ta’ qbil li jinħoloq fir-relazzjonijiet kummerċjali tagħhom.

4.2.   Il-promozzjoni tal-impjieg sostenibbli u l-produttività tax-xogħol

4.2.1.

Bil-għan li jtejbu l-ħiliet tal-forza tax-xogħol fis-settur, fl-2013 l-EFFAT u FoodDrinkEurope adottaw rapport konġunt li fih iddeskrivew il-politiki meħtieġa dwar it-taħriġ u l-ħiliet sabiex jintlaqgħu l-isfidi tas-suq tax-xogħol (24).

4.2.2.

Nedew ukoll il-“Youth Apprenticeship Pledge for the food and drink industry” (25) (il-wegħda ta’ apprendistati għaż-żgħażagħ fl-industrija tal-ikel u x-xorb) bil-għan li jiffaċilitaw l-użu ta’ apprendistati ta’ kwalità għolja f’kumpaniji tal-ikel u x-xorb madwar l-UE, speċjalment mill-SMEs.

4.3.   It-tisħiħ tal-kummerċ internazzjonali

4.3.1.

B’bilanċ kummerċjali pożittiv ta’ EUR 23 biljun fl-2012, l-UE qiegħda fuq quddiem nett fl-esportazzjoni ta’ prodotti tal-ikel u x-xorb minkejja t-tnaqqis tal-kwota tagħha tas-suq globali tal-kummerċ tal-ikel u x-xorb. Min-naħa tagħhom, matul dawn l-aħħar snin, pajjiżi bħaċ-Ċina u l-Brażil kienu qed iżidu l-kwota tagħhom tas-suq tal-esportazzjoni b’mod kontinwu (26).

4.3.2.

Minkejja rikonoxximent ġenerali li s-sigurtà tal-ikel hija ta’ importanza kbira (27), l-espansjoni tal-esportazzjoni hija waħda mis-sorsi ewlenin ta’ tkabbir għal kull industrija. Fid-dawl tal-perċentwal dejjem jiżdied ta’ popolazzjonijiet għonja f’pajjiżi emerġenti, l-industrija għandha tkun kapaċi tirreaġixxi għall-espansjoni fid-domanda dinjija.

4.3.3.

L-iżjed soluzzjoni effiċjenti għall-ftuħ tas-swieq kienet tkun ftehim sinifikanti multilaterali fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), iżda sensiliet suċċessivi ta’ taħditiet ma rnexxilhomx jilħqu ftehim komprensiv.

4.3.4.

Għalhekk, il-ftehimiet kummerċjali bilaterali kisbu importanza sostanzjali u kisbu r-riżultati għall-industrija Ewropea inġenerali u s-settur tal-ikel u x-xorb b’mod partikolari. Fin-negozjati attwali marbuta mas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP), għandhom jiġu indirizzati kemm l-ostakli tariffarji kif ukoll dawk non-tariffarji b’enfasi fuq it-trattament reċiproku għall-prodotti tal-ikel u x-xorb mill-Ewropa, iżda dan bl-ebda mod m’għandu jipperikola l-interess tal-konsumaturi Ewropej. Ir-riżultat għandu jwassal għal gwadanji sinifikanti għas-settur agroalimentari Ewropew (28).

4.3.5.

Il-politika ta’ promozzjoni tal-UE hija għodda tajba biex tibni fuq l-immaġni pożittiva tal-prodotti agroalimentari Ewropej fid-dinja kollha u tikkomunika l-attributi ewlenin tal-prodotti tal-ikel Ewropej.

4.4.   Kontribut għall-produzzjoni u l-konsum sostenibbli

4.4.1.

Kif intqal fl-Opinjoni tiegħu tal-2012 (29), “Il-konsum u l-produzzjoni sostenibbli f’termini ta’ użu ta’ servizzi u prodotti li joffru aktar valur u jużaw ir-riżorsi naturali mill-inqas jinsabu fil-qalba tal-istrateġiji intiżi biex iżidu l-effikaċja tar-riżorsi u jippromovu ekonomija ekoloġika”.

4.4.2.

L-industriji Ewropej tal-ikel u tax-xorb jiddependu mill-aċċess għal kwantitajiet adegwati ta’ materja prima agrikola li jsegwu kriterji speċifiċi ta’ kwalità u li jkollha prezzijiet kompetittivi.

4.4.3.

Waħda mill-akbar sfidi hija l-ħela tal-ikel: kull sena jinħlew madwar 90 miljun tunnellata ta’ ikel tul il-katina Ewropea tal-ikel. Kull darba li jinħela l-ikel, jinħlew ukoll ir-riżorsi użati biex jipproduċu l-ikel bħall-materja prima, l-ilma, il-fertilizzanti u l-karburanti. Ċerti inizjattivi ewlenin wasslu għal għadd ta’ sħubijiet ma’ partijiet interessati rilevanti bħall-kampanja “Every Crumb Counts” u l-pubblikazzjoni ta’ sensiela ta’ struzzjonijiet –Tool Kit – għall-industrija. Opinjoni tal-KESE adottata fl-2013 dwar il-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-ħela tal-ikel kienet indirizzat il-problemi u s-soluzzjonijiet possibbli f’dan ir-rigward (NAT/570).

4.4.4.

Il-Kummissjoni Ewropea rrakkomandat li s-settur tal-ikel jiġi kkunsidrat bħala qasam prijoritarju għal aktar effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u wettqet konsultazzjoni fil-fond dwar is-sostenibbiltà tas-sistema Ewropea tal-ikel (30).

4.4.5.

Is-sostenibbiltà għandha tiġi analizzata minn perspettiva usa’ billi ma tiffukax biss fuq is-sostenibilità ambjentali, iżda wkoll fuq il-pilastri soċjali u ekonomiċi tas-sostenibbiltà. Dan kien il-każ f’dikjarazzjoni konġunta adottata minn 11-il organizzazzjoni li jirrappreżentaw il-katina tal-ikel fil-kuntest tal-Forum ta’ Livell Għoli (31).

4.5.   L-iżvilupp ta’ Unjoni Innovattiva

4.5.1.

Il-livelli ta’ investiment fir-R&Ż fis-settur tal-ikel u x-xorb fl-UE huma baxxi meta mqabbla ma’ sottosetturi oħra tal-manifattura u ma’ industriji oħra tal-ikel u x-xorb fid-dinja (32).

4.5.2.

Il-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) fis-settur tal-ikel u x-xorb għandhom jitħeġġu u jiġu appoġġjati. Il-KKI jindirizzaw perspettiva fuq perjodu twil ta’ żmien ta’ 7-15-il sena filwaqt li jissodisfaw ukoll ċerti għanijiet fuq perjodu qasir u medju ta’ żmien bħall-impenn fundamentali taż-żieda fl-investiment tar-R&Ż sal-2020, u jikkontribwixxu biex jiżdiedu l-impjiegi u t-tkabbir.

Il-kumpaniji tal-ikel u x-xorb jiffaċċjaw problemi bla tarf meta jiġu introdotti prodotti u proċessi innovattivi. L-iżjed li jbatu huma l-SMEs minħabba kapaċitajiet limitati ta’ organizzazzjoni u ta’ riżorsi, u minħabba n-nuqqas tal-kompetenzi maniġerjali meħtieġa, esperjenza u viżjoni strateġika. Il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid ta’ prodotti ġodda fis-suq jeħtieġ li jsiru b’iżjed ħeffa, filwaqt li jirrispettaw il-prinċipju tal-prekawzjoni li dejjem jitqiegħdu fis-suq biss dawk il-prodotti li huma siguri għas-saħħa tal-konsumaturi.

4.6.   Tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi, b’mod partikolari għall-SMEs

4.6.1.

Huma l-SMEs li l-iżjed isofru minħabba għadd kbir ta’ strutturi li jwasslu għal piżijiet amministrattivi bla bżonn. Dawn jaqdu rwol ewlieni fil-kompetittività tas-settur u għalhekk jeħtieġu attenzjoni speċjali mingħajr preġudizzju għas-sikurezza tal-ikel jew għad-drittijiet tal-ħaddiema u tal-konsumaturi.

4.6.2.

Fil-kuntest tar-REFIT, il-Kummissjoni għamlet pass importanti biex jiġi żgurat li l-leġislazzjoni tal-UE tkun adatta għan-negozju u ssaħħaħ il-kompetittività (33).

Brussell, is-27 ta’ Mejju 2015.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Henri MALOSSE


(1)  http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf

(2)  ĠU C 255, 22.9.2010, p. 1.

(3)  COM(2011) 571 final.

(4)  ĠU C 191, 29.6.2012, p. 6.

(5)  ĠU C 161, 6.6.2013, p. 46.

(6)  Opinjoni tal-KESE dwar “L-istat attwali tar-relazzjonijiet bejn is-settur tal-ħwienet il-kbar u l-aġenti tal-prodotti tal-ikel” ippubblikata fil-ĠU C 133, 9.5.2013, p. 16.

(7)  http://www.supplychaininitiative.eu/

(8)  Sors: Data and Trends of the European Food and Drink Industry 2013-2014.

http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Data__Trends_of_the_European_Food_and_Drink_Industry_2013-20141.pdf

(9)  Sors: Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Investiment Industrijali tal-UE fir-R&Ż, JRC u DĠ RTD.

(10)  http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Data__Trends_of_the_European_Food_and_Drink_Industry_2013-20141.pdf

(11)  http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/20years/achievements-web_en.pdf (mhux disponibbli bil-Malti).

(12)  http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_mt.pdf

(13)  Opinjoni tal-KESE dwar “Għal Rinaxximent Industrijali Ewropew” (ĠUJ C 311, 12.9.2014, p. 47).

(14)  Sors: UN Comtrade 2012.

(15)  http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=MT&f=ST%2017202%202013%20INIT

(16)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX:52014DC0014

(17)  http://www.consilium.europa.eu/mt/meetings/european-council/2014/03/20-21/

(18)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:210:0004:0005:MT:PDF

(19)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1139_mt.htm

(20)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014SC0014 (mhux disponibbli bil-Malti).

(21)  Opinjoni tal-KESE ppubblikata fil-ĠU C 133, 9.5.2013, p. 16.

(22)  http://www.supplychaininitiative.eu

(23)  COM(2014) 472.

(24)  http://www.effat.org/en/node/10599

(25)  http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/alliance/fooddrinkeurope-effat-pledge_en.pdf (mhux disponibbli bil-Malti).

(26)  http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Data__Trends_of_the_European_Food_and_Drink_Industry_2013-20141.pdf

(27)  ĠU C 255, 22.9.2010, p. 1-9

(28)  Ara l-pożizzjoni konġunta ta’ COPA-COGECA u FoodDrinkEurope http://www.fooddrinkeurope.eu/news/statement/agri-food-chain-reps-call-on-negotiators-to-resolve-non-tariff-measures-in/

(29)  ĠU C 191, 29.6.2012, p. 6.

(30)  http://ec.europa.eu/environment/eussd/food.htm

(31)  Dikjarazzjoni konġunta tas-7 ta’ Marzu 2014“Actions towards a more sustainable European food chain” http://www.fooddrinkeurope.eu/news/press-release/europes-food-chain-partners-working-towards-more-sustainable-food-systems/

(32)  Ara nota 15 f’qiegħ il-paġna.

(33)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-682_en.htm (mhux disponibbli bil-Malti).


8.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/36


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ngħixu l-ġejjieni. L-istampar 3D – għodda għall-għoti tas-setgħa lill-ekonomija Ewropea”

(Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

(2015/C 332/05)

Relatur:

is-Sur Dumitru FORNEA

Korelatur:

is-Sinjura Hilde VAN LAERE

Nhar l-10 ta' Lulju 2014, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew iddeċieda, b'konformità mal-Artikolu 29(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li jħejji opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar

“Ngħixu l-ġejjieni. L-istampar 3D – għodda għall-għoti tas-setgħa lill-ekonomija Ewropea.”

Il-Kummissjoni Konsultattiva dwar il-Bidliet Industrijali (CCMI), inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-opinjoni tagħha nhar l-4 ta’ Mejju 2015.

Matul il-508 sessjoni plenarja tiegħu li saret fis-27 u t-28 ta' Mejju 2015 (seduta tat-28 ta' Mejju), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-Opinjoni unanimament.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1

Il-manifattura addittiva hija waħda mit-teknoloġiji abilitanti ewlenin li ser jagħtu sura ġdida lill-approċċi għall-manifattura u l-prodotti u l-fabbriki tal-futur. Ir-rivoluzzjoni diġitali, flimkien ma’ din ir-rivoluzzjoni fil-qasam tal-manifattura, ser jippermettu lill-Ewropa biex terġa' ġġib lura lejn xtutha l-produzzjoni minn reġjuni b'pagi iżjed baxxi u b'hekk tagħti spinta lill-innovazzjoni u t-tkabbir sostenibbli fuq artna.

1.2

Il-KESE jemmen li l-UE tista’ żżomm il-pożizzjoni attwali tagħha bħala attur globali ewlieni fil-manifattura addittiva, iżda sabiex dan isir għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin fil-livell Ewropew u nazzjonali:

1.3

L-investimenti fl-infrastruttura tal-ICT għandhom jingħataw prijorità sabiex il-membri kollha tal-pubbliku u n-negozji jkollhom aċċess għal netwerks tal-internet b’veloċità għolja, fl-ogħla livelli disponibbli ta’ kwalità u sigurtà;

1.4

Il-kapaċità Ewropea għall-ħżin u t-trażmissjoni ta’ ammonti kbar ta’ data diġitali għandha tissaħħaħ u tiġi aġġornata, u l-protezzjoni ta’ din id-data għandha tiġi ggarantita skont l-interessi leġittimi taċ-ċittadini u n-negozji tal-UE;

1.5

L-istituzzjonijiet tal-UE u l-gvernijiet nazzjonali għandhom jippreparaw lin-nies għall-isfidi tas-soċjetà diġitali u t-teknoloġiji ta' tfixkil relatati, bħall-manifattura adittiva, permezz ta’ investimenti fi programmi kulturali, edukattivi u ta’ taħriġ li huma konformi mad-dinamika u r-rekwiżiti ta’ profili ġodda ta’ impjiegi assoċjati ma’ ġenerazzjoni ġdida ta’ sistemi ta’ produzzjoni.

1.6

Sabiex jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tal-użu tal-manifattura adittiva, ir-riċerka u l-kreattività jridu jitħeġġu (permezz ta’ inċentivi finanzjarji u fiskali) fil-kumpaniji u l-istituzzjonijiet edukattivi u xjentifiċi rilevanti;

1.7

Hija meħtieġa riċerka addizzjonali biex tespandi l-firxa ta’ materjali u l-għadd ta’ applikazzjonijiet, u biex titjieb is-saħħa, il-veloċità, il-produttività u l-maturità ta’ din it-teknoloġija. Il-passi lejn proċess ta’ produzzjoni matur għandhom jittieħdu fl-Ewropa, sabiex tiġi żgurata l-pożizzjoni kompetittiva tagħna fis-swieq globali u jinżammu l-benefiċċji ekonomiċi u l-impjiegi ta’ kwalità għolja involuti fi ħdan l-UE;

1.8

Is-Sħubijiet Ewropej għall-Innovazzjoni għandhom jintegraw l-isforzi għall-iżvilupp ta’ materjali ġodda għall-manifattur addittiva. Firxa estiża ta’ materjali u żieda fl-għadd ta’ fornituri ser jippromovu prezzijiet aktar kompetittivi, jiftħu setturi industrijali ġodda u joħolqu volumi ogħla ta’ materjali ta' manifattura addittiva u swieq tal-provvista aktar kompetittivi;

1.9

L-UE għandha tiffaċilita investimenti f’tagħmir ġdid tal-manifattura addittiva u għandha tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ teknoloġija tal-manifattura addittiva f'sistemi ta’ produzzjoni miftuħa li huma flessibbli u faċli li jintegraw ma’ teknoloġiji oħra ta’ produzzjoni u ta’ rfinar, sabiex jiżdiedu l-għadd ta’ applikazzjonijiet u l-introjtu;

1.10

Il-qafas regolatorju Ewropew u nazzjonali ma rnexxilux ilaħħaq mal-pass mgħaġġel tal-bidla fil-manifattura addittiva, li hija r-raġuni għaliex huwa meħtieġ regolament speċifiku biex jittratta primarjament l-istandards u ċ-ċertifikazzjoni, il-proprjetà intellettwali, il-protezzjoni tal-konsumatur, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, u l-ambjent;

1.11

Jeħtieġ li l-proċess regolatorju dwar il-manifattura addittiva jkun ibbażat fuq riċerka interdixxiplinari u xjentifika dwar l-impatt ta’ din it-teknoloġija, bl-involviment sħiħ tal-partijiet interessati kollha.

2.   Kummenti ġenerali

2.1

Il-manifattura tagħti kontribut sinifikanti lill-ekonomija, b’mod partikolari f’termini ta’ innovazzjoni, produttività u impjiegi ta’ kwalità għolja. Madankollu, l-industrija Ewropea waqgħet lura f’dawn l-aħħar żewġ deċennji li rriżulta fi tnaqqis fl-impjieg industrijali u l-valur miżjud  (1). Wara għexieren ta’ snin ta’ tnaqqis fis-settur tal-manifattura (minħabba l-esternalizzazzjoni lejn xogħol imħallas inqas), l-enfasi qiegħda lura fuq il-produzzjoni f’pajjiżi b’paga għolja u r-rwol vitali li għandhom il-kapaċitajiet tal-manifattura domestika biex iwettqu l-innovazzjoni u l-kapaċità biex “iżidu” il-produzzjoni ta’ prodotti ġodda bbażati fuq teknoloġiji avvanzati. L-innovazzjoni, l-awtomazzjoni u l-proċessi sofistikati huma fost ir-raġunijiet ewlenin tal-istrateġiji industrijali ta’ suċċess u wrew li huma kruċjali biex tinżamm pożizzjoni minn ta’ quddiem (2). Bl-użu tat-teknoloġija avvanzata tal-manifattura t-tajba, l-Ewropa tkun tista' terġa' ġġib lura lejn xtutha l-produzzjoni minn reġjuni b'pagi iżjed baxxi sabiex tingħata spinta lill-innovazzjoni u toħloq tkabbir sostenibbli fuq artna. B’dan il-mod biss tista’ l-Ewropa tkun minn ta’ quddiem fir-rivoluzzjoni industrijali l-ġdida.

2.2

Il-manifattura addittiva huwa l-proċess fejn jingħaqdu materjali biex jinħolqu oġġetti minn minn data tal-mudelli 3D, normalment saff fuq ieħor, għall-kuntrarju tal-metodoloġiji ta' manifattura sottrattivi. “Il-manifattura addittiva” huwa t-terminu standard uffiċjali tal-industrija (ASTM F2792), filwaqt li “l-istampar 3D” jintuża spiss bħala sinonimu.

2.3

Il-manifattura addittiva hija terminu globali għal sett ta’ teknoloġiji u proċessi għal materjali differenti (metalli, polimeri, ċeramika u oħrajn). Dawn it-teknoloġiji laħqu livell ta’ maturità li qed jippermetti dejjem aktar l-eżistenza ta’ applikazzjonijiet kummerċjali ta’ valur miżjud. Il-manifattura addittiva hija meqjusa bħala waħda mit-teknoloġiji abilitanti ewlenin li ser jagħtu sura lill-approċċi ġodda għall-manifattura u l-prodotti u l-fabbriki tal-futur. L-hekk imsejħa FABLABs – laboratorji għall-istampar ta' servizzi u prodotti 3D – diġà jeżistu.

2.4

Il-manifattura addittiva hija settur li qed jikber malajr. It-tkabbir żdied b’rata mgħaġġla matul dawn l-aħħar erba’ snin billi numru dejjem akbar ta’ organizzazzjonijiet qed jadottaw prodotti u servizzi ta' manifattura addittiva. Ir-rata komposta tat-tkabbir annwali (RTAK) fid-dħul globali mill-prodotti u s-servizzi matul l-aħħar 25 snin hija impressjonanti: 27 %. Ir-RTAK għal dawn l-aħħar tliet snin (2011-2013) kienet 32,2 %, u laħqet suq ta’ EUR 2,43 biljun fl-2013 (3). Wohlers Associates jantiċipaw li s-suq ser jaqbeż il-EUR 5,5 biljun sal-2016 u l-EUR 10 biljun sal-2018. Madankollu, bħala teknoloġija emerġenti, l-esperti tal-industrija tal-manifattura addittiva jikkalkulaw li attwalment, il-penetrazzjoni tas-suq tkopri biss parti żgħira tal-applikazzjonijiet potenzjali identifikati. Fl-2011, l-esperti stmaw il-penetrazzjoni tas-suq għal anqas minn 8 % (jiġifieri suq totali ta’ madwar EUR 17-il biljun) (4). Jekk il-manifattura addittiva tikber biex jinqabad 2 % biss tas-suq globali tal-manifattura, il-potenzjal huwa 10 darbiet akbar (madwar EUR 170 biljun) (5).

2.5

Il-qasam tal-applikazzjoni evolva mill-prototipi tal-bidu tad-disgħinijiet għall-produzzjoni ta’ partijiet funzjonali. It-tkabbir mistenni huwa xprunat l-aktar mill-manifattura ta' serje rapida, kosteffiċjenti u fuq skala kbira ta' prodotti finali, kumplessi u funzjonali f'diversi materjali (plastik, metall jew ċeramika), aktar milli mill-prodotti ta' disinn u l-ħolqien tal-prototipi. Il-manifattura addittiva lesta għall-ħolqien tal-prototipi, iżda għadha fil-fażi ta’ “innovazzjoni” fejn tidħol il-produzzjoni ta’ prodotti finali u funzjonali. Qed jitfaċċaw prodotti innovattivi prodotti mill-manifattura addittiva, li madanakollu mhumiex vijabbli, peress li hemm nuqqas ta’ magni robusti tal-manifattura addittiva u sistemi ta’ produzzjoni b’volum għoli.

2.6

Il-proċessi innovattivi addittivi ser ifixklu l-mod kif jiġu ddisinjati u magħmula l-affarijiet. Il-manifattura addittiva tista’ ttejjeb il-valur tar-rendiment tal-prodotti attwali fi ħdan il-ktajjen ta’ provvista eżistenti jew jista’ jkollha impatt radikali fuq il-prodotti, il-ktajjen tal-provvista u l-mudelli tan-negozju (6). L-Ewropa teħtieġ tkun fuq quddiem nett meta l-industrijalizzazzjoni tal-manifattura addittiva taqbad sew. Fi ħdan l-ekosistemi Ewropej tal-manifattura addittiva, it-tkabbir futur huwa mistenni jinkiseb billi jiġu estiżi l-attivitajiet attwali (meta l-atturi eżistenti jiċċaqilqu mill-ħolqien ta' prototipi għall-manifattura) u billi jinħolqu attivitajiet ġodda tul il-katina ta' valur.

2.7

Madwar id-dinja, il-manifattura addittiva hija meqjusa bħala t-teknoloġija abilitanti ewlenija għall-innovazzjoni fil-prodotti u l-katina tal-provvista. Din ser tiġi integrata u ser tirċievi finanzjament sostanzjali mill-gvern biex jiżdied il-livell ta’ maturità tagħha (jiġifieri, fl-Istati Uniti, iċ-Ċina u Singapor). Storikament, l-UE qiegħda f’pożizzjoni tajba, iżda jekk ma tittieħed l-ebda azzjoni ser titlef din il-pożizzjoni u taqa’ lura fit-tellieqa għal swieq ġodda.

3.   Kummenti speċifiċi

3.1   L-impatt ta’ tfixkil tal-manifattura addittiva

3.1.1

Fil-livell tal-fabbrika, il-manifattura addittiva ser issawwar approċċi ġodda għall-manifattura u l-fabbrika tal-futur:

il-manifattura addittiva tippermetti l-produzzjoni ta’ diversi prodotti oħra differenti bl-użu tal-istess tagħmir, materjali u proċessi, u tiffaċilita l-approċċi ta' produzzjoni li huma imprattikabbli jew impossibbli bl-użu ta’ metodi ta’ manifattura tradizzjonali.

Wieħed mill-akbar assi tal-manifattura addittiva ser ikun l-abbiltà li fil-fabbrika, tiġi abbinata ma’ soluzzjonijiet ta’ manifattura ta’ valur għoli.

Il-manifattura addittiva hija teknoloġija ewlenija għall-fabbrikazzjoni diġitali fi ktajjen tal-provvista dinamiċi u deċentralizzati. Id-distribuzzjoni globali tad-disinn diġitali (jew is-soluzzjonijiet tal-inġinerija) u l-fajls ta' speċifikazzjoni jiffurmaw il-bażi ta’ personalizzazzjoni lokali u produzzjoni, u jissostitwixxu t-trasport bil-baħar ta’ prodotti minn fabbriki ċentralizzati. Il-fabbrikazzjoni diġitali twassal għal bażi ta’ produzzjoni mifruxa u diversa, bil-manifattura eqreb lejn il-konsumatur (inkluża l-produzzjoni fuq skala żgħira fid-dar jew fil-ħwienet tal-istampar għal xi prodotti). Il-ktajjen ta’ provvista jistgħu jikkombinaw fabbriki b’kapital intensiv li jipproduċu prodotti kumplessi mat-tfassil personalizzat ta’ komponenti f’metodu fuq skala żgħira u mifrux (laboratorji fejn jitfassal id-disinn qrib il-klijent/il-punt ta’ konsum).

3.1.2

Fil-livell tal-prodotti, il-manifattura addittiva ser issir il-bażi għall-innovazzjoni tal-prodott:

Libertà akbar tal-inġinerija twassal għal ġenerazzjonijiet ġodda ta’ prodotti: il-libertà kważi illimitata fid-disinn tista' tipproduċi firxa wiesgħa ta’ benefiċċji f’setturi differenti (jiġifieri tal-karozzi, l-ajruspazju, dak mediku, il-makkinarju u t-tagħmir, it-tagħmir tal-isports u l-istil ta’ ħajja): il-minjaturizzazzjoni, l-integrazzjoni tal-funzjoni, oġġetti ħfief, imfasslin għall-użi u l-utenti speċifiċi u personalizzati u l-ġeometrija, eċċ.

Limiti ta’ żmien qosra ħafna ser jiftħu opportunitajiet ġodda għal prototipi funzjonali jew prodotti adattati/personalizzati B2C u B2B ġodda fis-setturi industrijali kollha.

L-iżvilupp tal-applikazzjoni huwa opportunità ekonomika enormi għall-Ewropa. L-iżvilupp teknoloġiku u tas-suq ta’ applikazzjonijiet avvanzati jibda billi ekosistema tinġabar flimkien u jiġu diġitizzati l-passi kollha. Dan iwassal għal kunċett ċentralizzat ta' negozju. Iż-żieda tal-volum tas-suq (fi ħdan ir-reġjun jew barra mill-pajjiż) tinvolvi deċentralizzazzjoni frammentata ta’ blokki fi ħdan il-katina tal-valur. Il-konċessjoni ta’ soluzzjonijiet ta' prodott, disinn u produzzjoni tippermetti l-ħolqien ta' valur fl-Ewropa mit-tixrid globali tal-applikazzjonijiet.

3.1.3

Fil-livell ta' negozju, il-manifattura addittiva ser twassal għal mudelli ta' negozju li jfixklu:

Il-produzzjoni diġitali twassal għal mudelli ta' negozju ta' tfixkil“bi xprun diġitali” – b'pass mgħaġġel u b’livelli għoljin ta’ adattament. L-internet jippermetti biex kontenut iġġenerat mill-utent jitwassal għand il-manifattur ta’ oġġetti fiżiċi. Li jiġi kkunsidrat mill-ġdid il-mod kif kumpaniji jipproduċu u jċaqilqu l-prodotti tul il-katini ta’ provvista tagħhom ser iwassal għal ktajjen ta’ produzzjoni u mudelli ta’ negozju ġodda, jiġifieri: manifattura eżatt fil-ħin, fuq talba u qrib il-klijent, tiswija ta’ komponenti, manufattura elettronika, imħażen diġitali għal “long tail (7) spare parts” jew adattament fuq skala kbira. Il-katina tal-valur attwali tista’ tinbidel f'katina ta' valur aktar sempliċi u iqsar.

Il-fornituri tas-servizzi tal-manifattura addittiva tradizzjonali jidħlu fil-manifattura b'kuntratt u servizzi speċjalizzati biex jaqdu lill-klijenti OEM (8). Il-katini tal-provvista huma appoġġjati permezz ta’ għodod ta’ inġinerija u proċessi diġitali ta’ manifattura elettronika, li “jiddemokratizzaw” id-disinn sabiex kulħadd ikun jista’ jagħmlu, bil-vantaġġi u l-problemi kollha li jirriżultaw minn dan it-tip ta' mudell ta' negozju.

Il-manifattura addittiva tippermetti l-produzzjoni ekonomika ta’ serje minn fornituri tas-servizzi tal-manifattura addittiva, kumpaniji tal-manifattura jew saħansitra d-dar abbażi ta’ mudell 3D (“fabbriki desktop”). Ħerġin tipi ġodda ta’ fornituri tas-servizz: ħwienet tal-istampar 3D fetħu l-bibien tagħhom fil-bliet Ewropej, kontenut 3D u servizzi fuq talba joħolqu rabta bejn il-ħallieqa ta' kontenut 3D, il-konsumaturi li jordnaw partijiet minn libreriji u l-produtturi tal-manifattura addittiva.

3.2   Impatt teknoloġiku tal-Manifattura Addittiva

3.2.1   Il-ħtieġa ta' ġenerazzjoni ġdida ta’ sistemi ta’ produzzjoni

Pjani direzzjonali internazzjonali tal-manifattura addittiva (9), (10), (11), (12), (13) jenfasizzaw il-ħtieġa ta' passi teknoloġiċi sinifikanti fil-manifattura addittiva bħala fattur ewlieni biex jingħataw spinta 'l quddiem il-valur miżjud propost u l-adozzjoni tal-manifattura addittiva. It-teknoloġija tal-manifattura addittiva tal-lum ġiet żviluppata biex isiru prototipi tal-manifattura addittiva; makkinarji li għadhom mhumiex lesti għal produzzjoni b'volum kbir. Il-kumpaniji tal-manifattura addittiva qed jiffaċċjaw ostakli teknoloġiċi fit-trasformazzjoni tal-manifattura addittiva f’teknoloġija ta’ produzzjoni tas-serje. Il-kunċetti tal-magna tal-arkitettura tal-manifattura addittiva għadhom imorru lura għall-istadju tal-prototip u ġew introdotti ftit wisq innovazzjonijiet (internament, il-magni tal-lum jidhru kważi l-istess bħal ta’ qabilhom ta’ 10-15-il sena ilu). L-innovazzjonijiet tal-“magna” ta’ tfixkil huma meħtieġa biex iġibu din l-industrija fil-livell li jmiss (14).

Sabiex jitħaffef l-iżvilupp, il-kumpaniji u r-riċerkaturi tal-manifattura addittiva jeħtieġu aċċess għal pjattaformi miftuħa (f’termini ta’ hardware u software) biex jingħelbu l-limitazzjonijiet tal-magni kummerċjali imsejħin “kaxxa sewda”.

Żieda fil-kapaċitajiet (il-kosteffiċjenza, ir-robustezza u l-affidabbiltà) tista' testendi l-potenzjali attwali tal-manifattura addittiva lejn produzzjoni fuq skala ikbar għal firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet. Bidla fil-limiti teknoloġiċi u l-integrazzjoni ma’ proċessi oħra (produzzjoni ibrida) ser tippermetti applikazzjonijiet innovattivi (15). L-adozzjoni fi ħdan l-industrija tal-manifattura teħtieġ integrazzjoni tal-manifattura addittiva fl-ambjent tal-fabbrika u s-sistemi ta’ kontroll.

Flimkien ma’ din ir-riċerka strateġika, jeħtieġ li jiġu vvintati kunċetti ġodda ta' tfixkil tas-sistema ta’ produzzjoni, li fundamentalment jikkunsidraw mill-ġdid il-mod kif il-prodotti huma mibnija abbażi tat-teknoloġiji attwali tal-manifattura addittiva u l-mod kif dawn is-sistemi huma integrati fi ħdan l-ambjent tal-fabbrika. Dan ifisser li l-produzzjoni tal-manifattura addittiva ta’ għada mhux ser tkun ibbażata aktar fuq il-magni tal-manifattura addittiva skont it-tip tal-lott imqiegħda ħdejn xulxin f’sala ta’ produzzjoni; il-ħtiġijiet tal-applikazzjoni jirrikjedu l-kunċett ta’ sistemi ta’ produzzjoni tal-manifattura addittiva kontinwi, imsejsa fuq katina ta’ stadji ta’ produzzjoni differenti. Dawn il-kunċetti huma diġà magħrufa bħala “AM machine 2.0”, u ser jixprunaw l-iżvilupp futur tal-magni tal-manifattura addittiva.

3.2.2   Il-ħtieġa ta' proċessi ġodda, li jippermettu ċ-ċertifikazzjoni tal-manifattura addittiva:

Sabiex jiġu implimentati teknikament fl-industrija, it-teknoloġiji tal-manifattura addittiva jridu jiġu ċċertifikati. Iċ-ċertifikazzjoni ser tmexxi l-industrijalizzazzjoni tat-teknoloġija. Fil-preżent, jeħtieġ li jiġu żviluppati proċessi li jippermettu ċ-ċertifikazzjoni tal-manifattura addittiva, bħalma huma l-ispezzjoni avvanzata tul il-proċess u t-tekniki ta’ kontroll tal-kwalità biex jiġi żgurat li l-istandards ikunu qed jinżammu. Mill-inqas, dawn il-proċessi jeħtieġ li jidentifikaw meta prodott ma jissodisfax l-istandards, u għandha tiġi żviluppata metodoloġija li tipprevjeni n-nuqqas ta' konformità u tikkoreġi d-diffetti.

3.2.3   Il-ħtieġa tal-iżvilupp u l-aċċessibiltà ta' materjali ġodda:

Dawk li jikkontrollaw il-kanali ta' distribuzzjoni jżommu pożizzjoni dominanti; eż. il-manifatturi tal-magni jinkludu fil-kuntratti tal-manutenzjoni u l-garanzija l-obbligu li tintuża materja prima għolja, ta' spiss distribwita minnhom biss, jew jużaw il-mudell ta' negozju “razor-razorblade” fejn tinħoloq rabta obbligatorja għall-oġġetti ta' konsum. Il-kontroll tal-kanali ta’ distribuzzjoni, flimkien ma’ dak li għadu volum limitat (16), jagħmilha inqas attraenti għall-fornituri tal-materjal sabiex jinvestu baġits kbar fl-iżvilupp ta’ materjali ġodda.

L-għadd limitat ta’ sorsi ta’ provvista tal-materjal iwassal għal prezzijiet li huma eċċessivament għoljin għal materja prima u jżid ir-riskji ta’ garanzija ta’ provvista għal klijenti finali. Dan il-mekkaniżmu tas-suq irażżan il-potenzjal tat-teknoloġija tal-manifattura addittiva.

Attwalment, is-suq ta’ tkabbir b’żewġ ċifri qed joħloq opportunitajiet ekonomiċi u jattira aktar fornituri ta’ materjali. Jeħtieġ li jiġi appoġġjat u mħeġġeġ l-iżvilupp tal-materjali. Huwa importanti li tiġi estiża l-firxa ta’ materjali u jittejbu l-proprjetajiet tal-materjali. Żieda fl-għadd ta’ fornituri ser tippromovi prezzijiet aktar kompetittivi, li tagħmilha aktar attraenti li wieħed jinjora l-garanziji tal-magni, u ser toħloq volumi ogħla u swieq tal-materjali aktar kompetittivi.

Firxa estiża ta’ materjali ser tiftaħ setturi industrijali ġodda u tiġġenera d-domanda għal volumi ogħla ta’ materjali tal-manifattura addittiva.

3.2.4

Ostakli tekniċi ewlenin – L-ostakli ewlenin għal żvilupp fuq skala kbira f’industriji bħalma huma dawk tal-ajruspazu, tal-karozzi, dak mediku jew tal-oġġetti ta' konsum huma prinċipalment marbuta biex jagħtu spinta lill-produttività u jistgħu jiġu mqassra kif ġej:

proċess mhux robust biżżejjed u veloċità ta' produzzjoni mhux adegwata (li jwasslu għal żieda eċċessiva fl-ispejjeż tal-produzzjoni),

il-ħtieġa għal teknoloġija tal-produzzjoni tal-manifattura addittiva tal-ġenerazzjoni li jmiss li tkun tista' tiġi integrata f'ambjent tal-fabbrika u sistemi ta’ produzzjoni ibridi,

materjal u l-proprjetajiet tal-prodotti insuffiċjenti u inkonsistenti, firxa limitata ħafna ta’ materjali tal-manifattura addittiva u żvilupp ta’ materjali bil-mod,

in-nuqqas ta’ teknoloġija għall-iżvilupp multidixxiplinari ta’ applikazzjonijiet ġodda rivoluzzjonarji.

3.2.5

Ir-riċerka strateġika hija meħtieġa biex:

tittrasforma l-manifattura addittiva f’teknoloġija ta’ produzzjoni tas-serje b’magni tal-ġenerazzjoni li jmiss,

tiġi integrata l-manifattura addittiva bħala għodda reali tal-produzzjoni fl-ambjent u s-sistemi tal-fabbrika,

testendi l-firxa ta’ materjali tal-manifattura addittiva,

tiżviluppa applikazzjonijiet ġodda (u l-għodod tal-iżvilupp tagħhom).

3.2.6

Ir-riskju tat-telf tat-teknoloġija mill-Ewropa:

It-teknoloġija u s-suq tal-manifattura addittiva laħqu ċertu livell ta’ maturità, li tirriżulta fl-ewwel konsolidazzjonijiet fi ħdan il-qasam. Il-kumpaniji l-kbar ibbażati fl-Istati Uniti jinvestu u jiksbu SMEs żgħar (ta’ spiss ibbażati fl-UE) li jippossjedu għarfien, PI u privattivi għat-teknoloġija tal-manifattura addittiva. L-għarfien miksub ta’ spiss jintuża barra mill-Ewropa peress li s-swieq tal-UE huma diversi u l-aċċess għalihom huwa diffiċli. Huwa fl-interessi tal-SMEs Ewropej li dawn jiġu akkwistati minn kumpaniji kbar li mhumiex fl-UE, minħabba li dawn jiftħu swieq ġodda kbar għall-applikazzjonijiet tagħhom. Dawn iż-żewġ raġunijiet jirrappreżentaw periklu li l-iżviluppi tal-manifattura addittiva bbażati fl-Ewropa ser jitilqu mir-reġjun.

Għall-kumpaniji tal-manifattura addittiva bbażati fl-UE, l-iskalar mhux faċli fl-Ewropa. L-għadd kbir tas-swieq żgħar u differenti ħafna tagħha iwassal għal spejjeż għoljin ta’ investiment qabel ma jintlaħaq ċertu livell ta’ volum tas-suq vijabbli. Barra minn hekk, il-bidla għal swieq ġodda ħafna drabi hija mxekkla minn nuqqas ta’ ċerti komponenti tal-katina tal-valur. Għalhekk, kumpaniji tal-manifattura addittiva bbażati fl-UE huma ħerqana biex ifittxu swieq kbar li mhumiex ibbażati fl-UE biex jużaw l-għarfien tagħhom fi stadju bikri.

3.3

L-impatt tal-manifattura addittiva fuq kwistjonijiet legali (17):

Illum il-manifattura addittiva hija ġeneralment mifhuma (mill-mezzi tax-xandir, l-istampa, il-pubbliku u l-politiċi) bħala teknoloġija tal-istampar 3D ta' livell baxx għal stampar intelliġenti li jista' jsir id-dar, aktar milli teknoloġija ta' produzzjoni futura. Għalkemm it-tnejn ser jibqgħu validi fil-futur, it-tendenzi, l-ostakli u l-prijoritajiet ta’ riċerka ser ikunu fondamentalment differenti. Temi bħal l-istandardizzazzjoni, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u r-responsabbiltà għandhom jitqiesu kompletament b’mod differenti skont liema teknoloġija u applikazzjonijiet qed jiġu eżaminati.

Standards u ċertifikazzjoni: Huwa ġeneralment rikonoxxut li nuqqas ta’ standards illimita l-użu tal-manifattura addittiva f’setturi industrijali ewlenin eż. tal-ajruspazju u dak dentali/mediku. Id-disponibbiltà ta’ standards ser tgħin biex tiżdied l-adozzjoni tat-teknoloġiji u jiżdiedu l-opportunitajiet ta’ riċerka estensiva u opportunitajiet ta' żvilupp. Swieq professjonali spiss huma esiġenti u jeħtieġu ċertifikazzjoni, li tagħmel l-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda diffiċli ħafna. L-ostakli għal adozzjoni wiesgħa tal-manifattura addittiva huma kemm tekniċi kif ukoll leġislattivi. Għalhekk, l-involviment ulterjuri tal-industrija fil-gruppi ta’ ħidma ASTM F42, BSI u ISO huwa essenzjali għall-iżvilupp futur ta’ dawn it-teknoloġiji.

Proprjetà Intellettwali (PI): Esperti jqajmu tħassib dwar il-kwistjonijiet inevitabbli tal-proprjetà intellettwali li l-adozzjoni li qed tiżdied tat-teknoloġiji tal-manifattura addittiva ser toħloq (18).

Il-manifattura addittiva jista’ jkollha impatt kbir fuq il-proprjetà intellettwali, peress li oġġetti deskritti f’fajl diġitali jistgħu jiġu kkupjati, mqassma jew iffalsifikati aktar faċilment. Jista' jseħħ l-istess xenarju bħalma qed jiġri fl-industrija tal-mużika u l-films, bl-iżvilupp ta’ mudelli mhux kummerċjali ġodda u żieda fit-tensjoni bejn it-tixkil tal-innovazzjoni u l-inkoraġġiment tal-piraterija (19).

Il-protezzjoni tal-PI tal-iżviluppaturi hija problema enormi simili ħafna għall-protezzjoni tad-drittijiet fl-industrija tal-mużika u l-films. L-industrija tal-manifattura addittiva għandha tfittex soluzzjoni rigward il-protezzjoni tal-PI li għandha tiġi żviluppata mill-industrija nnifisha. Teknoloġija tal-protezzjoni tal-PI kondiviża b’mod ġenerali ser tegħleb ukoll it-tħassib li t-teknoloġija tal-manifattura addittiva hija kkontrollata minn ftit organizzazzjonijiet biss permezz tal-protezzjoni tal-Proprjetà Intellettwali relevanti, u b’hekk tillimita l-kompetizzjoni u l-identifikazzjoni ta’ applikazzjonijiet ġodda. Dan qed iżomm lura l-innovazzjoni u qed iħalli l-ispejjeż tas-sistema għoljin.

Responsabbiltà: Hemm għadd ta’ implikazzjonijiet dwar ir-responsabbiltà, speċjalment għal disinjaturi dilettanti jew mingħajr taħriġ, manifatturi tal-partijiet jew distributuri. Jekk parti tfalli, min hu responsabbli? Dan huwa qasam ta’ tħassib dejjem akbar għall-industrija tal-manifattura addittiva, speċjalment fejn il-flessibilità, l-individwalità u l-awtodisinn jistgħu jintroduċu territorju mhux familjari. Jeħtieġ li jiġu żviluppati mudelli ġodda ta’ negozju għall-provvista ta’ partijiet magħmula bl-użu tat-teknoloġija tal-manifattura addittiva u r-riskji kummerċjali assoċjati.

Kwalifikazzjoni u ċertifikazzjoni tal-manifattura addittiva  (20): Kull element ta’ teknoloġija ta’ manifattura addittiva (jiġifieri, materjali, tagħmir, proċessi) irid ikun ikkwalifikat u ċċertifikat li jista’ jirripproduċi partijiet ta’ kwalità għolja. In-nonstandardizzazzjoni tagħmel il-manifattura ta’ parti ta' kwalità għolja diffiċli fil-fażi inizjali. L-iżvilupp tal-istandards tal-manifattura addittiva għall-kwalifikazzjoni u ċ-ċertifikazzjoni huwa kkumplikat minħabba l-għadd kbir ta’ permutazzjonijiet ta’ magni, materjali u proċessi u n-nuqqas ta’ repożitorju ċentrali tad-data tal-manifattura addittiva jew awtorità dwar il-metodoloġiji tal-manifattura addittiva. Użu ulterjuri tat-teknoloġija ta’ manifattura addittiva se jeħtieġ li l-iżvilupp tal-istandards jiffaċilita ċ-ċertifikazzjoni tal-materjali, il-proċessi u l-prodotti kollha aktar malajr u b'mod aktar kosteffikaċi.

3.4   L-impatt tal-manifattura addittiva fuq l-impjiegi, it-taħriġ u l-edukazzjoni

L-iskjerament ta’ teknoloġiji tal-manifattura addittiva ser ikollu impatt dirett fuq mudelli ta’ produzzjoni tradizzjonali, u speċjalment fuq l-organizzazzjoni interna tal-post fejn jinħadem ix-xogħol. Il-manifattura addittiva ser tiffaċilita l-installazzjoni ta’ mtieħen żgħar (mini-mills) qrib ħafna tal-klijenti, kull fejn hemm domanda. Dan ser jiġġenera impjiegi ġodda li għadhom ma jistgħux jitkejlu għaliex l-iskjerament industrijali huwa wisq riċenti.

L-impatt reali fuq iċ-ċifri tal-impjiegi diffiċli biex jiġi identifikat peress li ma twettqu l-ebda studji, u minħabba li huwa probabbli ħafna li ser ikun hemm sostituzzjoni bejn l-impjiegi reali u l-operaturi tal-manifattura addittiva futuri.

L-impjiegi fit-teknoloġiji tal-manifattura addittiva ser jeħtieġu ħiliet ġodda, bħal operaturi tal-magni li jistgħu jittrattaw softwer speċifiku għall-proċess jew inġiniera li jistgħu jfasslu partijiet b’sistemi ġodda: ottimizzazzjoni topoloġika, inġinerija mill-ġdid, eċċ.

Bl-iskjerament ta’ teknoloġiji tal-manifattura addittiva, ser jinħtieġu stabbilimenti tat-taħriġ u edukattivi biex tiġi ppreservata u żviluppata l-impjegabbiltà tal-ħaddiema. Bħalissa, il-kurrikuli tal-iskejjel Ewropej mhux qed jikkunsidraw il-manifattura addittiva, u l-istess nuqqas jinsab fit-taħriġ ta’ wara l-iskola. Bosta korsijiet ta’ taħriġ sempliċiment jiddeskrivu t-teknoloġiji u l-prestazzjonijiet potenzjali tagħhom, u mhumiex maħsuba biex jgħinu lill-istudenti jiksbu ħiliet reali. Il-gvernijiet lokali għandhom jintegraw il-manifattura addittiva fil-pjani ta’ tagħlim tagħhom, għall-inqas għat-taħriġ vokazzjonali. L-attrazzjoni tal-istampar 3D, li jkopri l-proċess kollu ta’ innovazzjoni (il-kunċett, id-disinn, l-informatika, ir-robotika u l-produzzjoni ta' prodott fiżiku finali) f’perjodu ta’ żmien qasir, tista' tintuża bħala metodu ta’ taħriġ effettiv fl-edukazzjoni skolastika billi tiffoka l-attenzjoni tat-tfal fuq it-teknoloġija u l-manifattura.

Huwa mixtieq li kwalunkwe offerta ta’ taħriġ tkun imfassla wara kooperazzjoni bejn l-industrija, l-awtoritajiet lokali, l-istituzzjonijiet edukattivi u l-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, u tkun ibbażata fuq il-bżonnijiet reali ta’ kumpaniji li joperaw f’dan is-settur.

3.5   Is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol

Hemm ftit wisq studji dwar il-manifattura addittiva mill-perspettiva tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, u hemm ħtieġa reali għalihom minħabba:

riskji kimiċi, li jirriżultaw minn reżini volatili użati fil-manifattura addittiva ta’ partijiet polimeri, u addittivi metalliċi jew mhux metalliċi volatili fi trabijiet metalliċi;

riskji kimofiżiċi li jinħolqu mill-użu ta’ trabijiet, speċjalment meta dawn it-trabijiet fihom in-nanopartiċelli;

riskju ta’ splużjoni, li jirriżulta mill-użu ta’ trabijiet;

riskji speċifiċi, li jirriżultaw mill-użu ta’ sorsi ta’ lejżer, raġġi ta’ elettroni, eċċ.

Bil-mobilizzazzjoni ta’ applikazzjonijiet industrijali tal-manifattura addittiva, hemm ħtieġa urġenti għal studji speċifiċi dwar il-valutazzjoni tar-riskju għall-ħaddiema, sabiex jiġu żviluppati sistemi u standards ta’ protezzjoni. Jeħtieġ li jiġi żviluppat ukoll taħriġ ta’ sigurtà għall-ħaddiema li jittrattaw magni tal-manifattura addittiva. Dan jista’ jkun parti mill-programm edukattiv li jrid jittejjeb jew jiġi stabbilit.

Brussell, it-28 ta' Mejju 2015.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Henri MALOSSE


(1)  Industry 4.0 The new industrial revolution: How Europe will succeed, RolandBerger Strategy Consultants 2014.

(2)  Production in the Innovation Economy (PIE Study), MIT, 2013.

(3)  Wohlers Associates, 3D Printing and Additive Manufacturing: State of the Industry, Annual Worldwide Progress Report, 2014.

(4)  Special Interest Group Additive Manufacturing for the Technology Strategy Board of the UK (2012) “Shaping our national competency in Additive Manufacturing, A technology innovation needs analysis”.

(5)  Wohlers Associates, 3D Printing and Additive Manufacturing: State of the Industry, Annual Worldwide Progress Report 2014.

(6)  3D Opportunity Additive manufacturing paths to performance, innovation, and growth, Deloitte Review 2014.

(7)  Spare parts li d-disponibbiltà tagħhom hija skarsa u għalhekk il-prezz tagħhom huwa għoli.

(8)  Original equipment manufacturer (Manifattur ta' tagħmir oriġinali).

(9)  Pjattaforma Ewropea tal-manifattura addittiva mibdija minn Manufacture (2013) “Additive Manufacturing: Strategic Research Agenda (consultation document)”.

(10)  DMRC (Direct Manufacturing Research Centre, Paderborn Germany) (2012) “Thinking ahead the Future of Additive Manufacturing – Analysis of Promising Industries”.

(11)  Innovatie Zuid (2013) Hightech Systemen en materialen: Roadmap 3D-Printen.

(12)  EFFRA (2013), “Factories of the Future 2020: Factories of the Future Public-Private Partnership roadmap”.

(13)  Flanders MAKE, Additive Manufacturing for Serial Production: Research Roadmap, 2014.

(14)  Flanders MAKE, Additive Manufacturing for Serial Production: Research Roadmap, 2014.

(15)  EPSRC Centre for Innovative Manufacturing in Additive Manufacturing, http://www.3dp-research.com/Home

(16)  Wohlers Associates, 3D Printing and Additive Manufacturing: State of the Industry, Annual Worldwide Progress Report, 2014.

(17)  Pjattaforma Ewropea tal-manifattura addittiva mibdija minn Manufacture (2013) “Additive Manufacturing: Strategic Research Agenda (consultation document)”.

(18)  The National Law Journal, Is intellectual property law ready for 3D printers? The distributed nature of Additive Manufacturing is likely to present a host of practical challenges for IP owners, February 4, 2013.

(19)  Scapolo, F., Churchill, P., Castillo, H. C. G. & Viaud, V., December 2012. DRAFT FORESIGHT STUDY ON: “How will standards facilitate innovation and competitiveness in the European Union in the year 2025?”, s.l.: European Commission.

(20)  Measurement Science Roadmap for metal-based Additive Manufacturing (Ix-Xjenza tal-Kejl: Pjan direzzjonali għal addittiv ta’ manifattura bbażati fuq il-metall), Istitut Nazzjonali tal-Istandards u t-Teknoloġija, Mejju 2013.


8.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/45


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-protezzjoni tal-investituri u s-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri u l-Istati fil-ftehimiet kummerċjali u ta’ investiment bejn l-UE u pajjiżi terzi”

(2015/C 332/06)

Relatur:

is-Sur Sandy BOYLE

Fis-sessjoni plenarja tal-10 ta’ Lulju 2014, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew iddeċieda, b’konformità mal-Artikolu 29(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, li jħejji opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar

“Il-protezzjoni tal-investituri u s-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investituri u l-Istati fil-ftehimiet kummerċjali u ta’ investiment bejn l-UE u pajjiżi terzi.”

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għar-Relazzjonijiet Esterni, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-Opinjoni tagħha nhar it-28 ta’ April 2015.

Matul il-508 sessjoni plenarja tiegħu li saret fis-27 u t-28 ta’ Mejju 2015 (seduta tas-27 ta’ Mejju), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-Opinjoni b’199 vot favur, 55 vot kontra u 30 astensjoni.

Glossarju tat-taqsiriet użati f’din l-Opinjoni

BIT – Bilateral Investment Treaty (Trattat ta’ Investiment bilaterali)

CETA – Comprehensive Economic Trade Agreement (Kanada) (Ftehim Komprensiv ta’ Kummerċ Ekonomiku mal-Kanada)

CFR – Charter of Fundamental Rights (Karta tad-Drittijiet Fundamentali)

CS – Civil Society (Soċjetà Ċivili)

CSO – Civil Society Organisation (Organizzazzjoni tas-Soċjetà Ċivili)

EC – European Commission (Kummissjoni Ewropea)

ECHR – European Convention on Human Rights (Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem)

ECT – Energy Charter Treaty (Trattat dwar il-Karta tal-Enerġija)

ECJ – European Court of Justice (Qorti tal-Ġustizzja)

EP – European Parliament (Parlament Ewropew)

EU – European Union (Unjoni Ewropea)

FDI – Foreign Direct Investment (Investiment Dirett Barrani – IDB)

FTA – Free Trade Agreement (Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles)

ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes (Ċentru Internazzjonali għar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim ta’ Investimenti)

IIA – International Investment Agreement (Ftehim Internazzjonali ta’ Investiment)

INTA – European Parliament International Trade Committee (Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Kummerċ Internazzjonali)

IP – Investor Protection (Protezzjoni għall-investituri)

ISDS – Investor State Dispute Settlement (Soluzzjoni tat-Tilwim bejn l-Istati u l-Investituri)

LSE – London School of Economics

MS – EU Member States (Stati Membri tal-UE)

NAFTA – North American Free Trade Agreement (Ftehim Nord-Amerikan għall-Kummerċ Ħieles)

OECD – Organisation of Economic Co-operation and Development (Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi)

SME – Small and Medium sized Enterprise (Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju)

TBC – Transatlantic Business Council (Kunsill Kummerċjali Trans-Atlantiku)

TEU – Treaty of the European Union (Trattat dwar l-Unjoni Ewropea – TUE)

TFEU – Treaty on the Functioning of the European Union (Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE – TFUE)

TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership (Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment)

UNCITRAL – United Nations Commission on International Trade Law (Kummissjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi Internazzjonali tal-Kummerċ)

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp)

WTO-DSP – World Trade Organisation-Dispute Settlement Procedure (Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ – Proċedura għas-Soluzzjoni tat-Tilwim)

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

Konklużjonijiet

1.1.

L-IDB huwa kontributur importanti għat-tkabbir ekonomiku u l-investituri barranin għandu jkollhom protezzjoni globali kontra l-esproprjazzjoni diretta, ikunu ħielsa mid-diskriminazzjoni u jgawdu drittijiet ekwivalenti bħall-investituri domestiċi.

1.2.

Id-dritt ta’ Stat li jirregola fl-interess pubbliku huwa ta’ importanza kbira u m’għandux jiġi mxekkel mid-dispożizzjonijiet ta’ kwalunkwe IIA. Klawsola mhux ambigwa li tafferma dan id-dritt b’mod trasversali hija essenzjali.

1.3.

L-ISDS m’għandhiex tgħolli l-istatus tal-kapital transnazzjonali għal-livell ta’ Stat sovran jew tippermetti l-investituri barranin li jikkontestaw id-dritt tal-gvernijiet li jirregolaw u jiddeterminaw l-affarijiet tagħhom stess.

1.4.

Maż-żmien, għadd ta’ abbużi rriżultaw mill-użu tal-ISDS u dawn issa jridu jiġu indirizzati. In-nuqqasijiet sistemiċi li jirriżultaw mit-tħaddim tal-ISDS jinkludu l-opaċità, in-nuqqas ta’ regoli ċari ta’ arbitraġġ, in-nuqqas ta’ dritt ta’ appell, diskriminazzjoni kontra l-investituri domestiċi li ma jistgħux jużaw is-sistema, il-biża’ li investimenti purament spekulattivi huma protetti, li fost oħrajn m’għandhomx l-effett ta’ ħolqien ta’ impjiegi, u l-biża’ ta’ sfruttar minn uffiċċji legali speċjalizzati. L-għan issa huwa li tiġi proposta proċedura ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim fl-interess tar-rikonċiljazzjoni tat-talbiet leġittimi tal-investituri mal-preokkupazzjonijiet ta’ partijiet oħra tas-soċjetà ċivili relatati ma’ tali perċezzjonijiet negattivi tal-ISDS.

Il-konsultazzjoni tal-KE dwar l-ISDS fit-TTIP enfasizzat b’mod ċar id-diviżjoni bejn il-fehmiet tal-komunità tan-negozju b’mod ġenerali u dawk fil-biċċa l-kbira tat-tweġibiet mill-bqija tas-soċjetà ċivili.

1.5.

Hemm tħassib dwar is-setgħat investiti f’bord ta’ tliet avukati privati li jaġġudikaw u jieħdu deċiżjonijiet vinkolanti f’oqsma ta’ interess pubbliku fundamentali. Minkejja l-fatt li dan l-aħħar l-UNCITRAL adottat regoli ġodda dwar it-trasparenza għad hemm it-tħassib li ħafna mis-sistema attwali hija nieqsa mit-trasparenza u m’hemm l-ebda dritt ta’ appell.

1.6.

Il-kunċett oriġinali wara l-ISDS ilu li spiċċa. Din issa saret mezz ta’ qligħ kbir għal għadd żgħir ta’ ditti ta’ avukati li jispeċjalizzaw fl-investiment, li jiddominaw is-settur.

1.7.

Ċerti ditti ta’ avukati speċjalisti issa qed jippromovu l-ISDS bħala għodda importanti għall-mitigazzjoni tar-riskju bil-quddiem meta jsiru l-investimenti. F’xi kawżi prominenti, hija saret għodda ta’ lobbjar fejn anke t-theddida ta’ litigazzjoni toħloq biża’ regolatorja li tiskoraġġixxi l-leġislaturi milli jsegwu politiki ta’ interess pubbliku leġittimu. Hemm ukoll tħassib li din attirat investiment spekulattiv minn fondi ħeġġ, eċċ.

1.8.

Għadd ta’ interpretazzjonijiet liberali dwar x’jikkostitwixxi l-esproprjazzjoni wasslu għal tħassib dejjem ikbar li l-kontribwenti tat-taxxa huma obbligati jikkumpensaw għall-politiki ta’ interess pubbliku, li allegatament jillimitaw il-profitti.

1.9.

Il-Ftehim tal-UE mal-Kanada (is-CETA), iffirmat lejn l-aħħar tal-2014, flimkien mal-kapitolu dwar l-investiment separat li ddaħħal fil-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Singapore, jinkludu l-ewwel kapitoli ta’ investiment li l-UE qatt innegozjat fi kwalunkwe ftehim mindu l-UE ngħatat il-kompetenza għall-investiment taħt it-Trattat ta’ Lisbona fl-2009. Għalkemm dawn il-kapitoli huma intiżi biex itejbu s-sistema attwali tal-ISDS, kif ukoll li jistabbilixxu mudell tal-UE, li l-KE tgħid huwa tal-ogħla livell għall-ISDS, dawn huma ferm anqas minn dak meħtieġ biex jittaffew il-biżgħat taċ-ċittadini. Il-mudell f’Singapore u s-CETA mhumiex identiċi u fil-fehma ta’ ħafna, l-ISDS għadha proċess żbilanċjat, jiswa ħafna flus, ixekkel id-demokrazija, m’għandu l-ebda dritt ta’ appell u jhedded id-dritt ta’ gvern li jirregola, peress li jagħti lill-investituri barranin drittijiet lil hinn minn dawn imnaqqxa fil-kostituzzjonijiet nazzjonali u ogħla minn dawk li jgawdu l-investituri domestiċi. Il-KESE jinsab imħasseb meta josserva li t-test tas-CETA dwar l-ISDS attwalment huwa l-bażi għan-negozjati fil-qafas tal-ftehimiet kummerċjali bejn l-UE u l-Ġappun.

1.10.

L-iskambju tar-rwoli bejn l-arbitri u l-avukati jirrappreżenta sitwazzjoni ċara ta’ kunflitt ta’ interess li s-CETA mhux qed jindirizza. Dan jafferma mill-ġdid il-fehma li l-ISDS mhijiex metodu ġust, indipendenti jew bilanċjat għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar l-investiment.

1.11.

Il-KESE jilqa’ l-eżerċizzju ta’ konsultazzjoni pubblika dwar l-ISDS fit-TTIP. B’kuntrast mas-CETA, dan għen biex in-negozjati tat-TTIP isiru aktar trasparenti u jistabbilixxi preċedent importanti li l-Kumitat jemmen bis-sħiħ għandu jiġi segwit fin-negozjati kummerċjali futuri kollha. Ir-reazzjoni tal-KE kienet li tidentifika erba’ oqsma partikolari għal riflessjoni aktar dettaljata u filwaqt li l-KESE ma jqisx li din hija lista li tinkludi kollox, huwa pprovda kontribut dettaljat dwar dawn il-kwistjonijiet speċifiċi fil-Kapitoli 7 sa 10 ta’ din l-Opinjoni.

1.12.

Il-KESE jilqa’ l-objettiv tal-KE li telimina “stqarrijiet frivoli” minn kwalunkwe mekkaniżmu futur tal-protezzjoni tal-investitur. Huwa importanti li l-partijiet għal kwalunkwe IIA jkollhom il-protezzjoni ta’ filtru politiku ġenerali li jippermettilhom bi ftehim li jimblokkaw talba milli tipproċedi għall-arbitraġġ.

1.13.

L-investituri għandhom ikunu mħeġġa jqisu s-soluzzjoni tat-tilwim ibbażata fuq it-Trattati bħala l-aħħar soluzzjoni u li jfittxu metodi alternattivi bħall-konċiljazzjoni u l-medjazzjoni. L-assigurazzjoni privata u l-protezzjoni bbażata fuq il-kuntratti huma mezzi adatti li bihom l-investituri barranin jistgħu jimminimizzaw ir-riskju tagħhom.

1.14.

Il-ħtieġa għall-protezzjoni tal-IDB tvarja minn pajjiż għal ieħor. F’pajjiżi b’sistema legali matura li taħdem b’mod demokratiku, ħielsa mill-korruzzjoni, it-tilwim dwar l-investiment għandu jiġi ttrattat permezz tal-medjazzjoni, il-qrati domestiċi u s-soluzzjoni bejn l-Istati. Dawn il-komponenti jeżistu fl-UE, l-Istati Uniti u l-Kanada u l-livelli għolja attwali ta’ flussi ta’ investiment trans-Atlantiku juru b’mod ċert li n-nuqqas ta’ ISDS ma għandux ifixkel l-investiment. Għalhekk, il-KESE jikkonkludi li m’hemmx bżonn dispożizzjoni tal-ISDS fit-TTIP jew is-CETA u huwa kontra l-inklużjoni ta’ tali dipożizzjoni.

1.15.

L-ISDS għandha l-potenzjal li twaqqaf ħesrem kemm it-TTIP kif ukoll is-CETA. Il-KE trid tqis jekk it-triq li tkompli ssegwi dan il-għan politikament sensittiv u pubblikament mhux popolari hijiex għaqlija u tajba.

1.16.

Hemm messaġġ ċar mill-pajjiżi li qed jiżviluppaw li l-ISDS hija mekkaniżmu inaċċettabbli li se jkun hemm reżistenza qawwija għalih minn għadd dejjem jiżdied ta’ atturi globali importanti. Jekk sistema alternattiva ma tinstabx, ser isir aktar diffiċli biex l-IP tiġi inkorporata fi ftehimiet futuri ma’ pajjiżi fejn hija l-aktar meħtieġa.

1.17.

Hemm preokkupazzjonijiet legali konsiderevoli relatati mat-Trattati tal-UE u l-kostituzzjoni rigward ir-rabtiet bejn id-deċiżjonijiet tal-ISDS u l-ordni legali tal-UE. Il-qrati tal-arbitraġġ privat għandhom il-kapaċità li jieħdu deċiżjonijiet li ma jikkonformawx mal-liġi tal-UE jew jiksru l-QKR (Qafas Komuni ta’ Riferiment). Għal din ir-raġuni, il-KESE jħoss li huwa assolutament kruċjali li l-konformità tal-ISDS mal-liġi tal-UE tiġi verifikata mill-Qorti tal-Ġustizzja fi proċedura formali biex tintalab opinjoni, qabel ma l-istituzzjonijiet kompetenti jilħqu deċiżjoni u qabel id-dħul fis-seħħ provviżorju ta’ kwalunkwe IIA, negozjat mill-KE.

Rakkomandazzjonijiet

1.18.

Jekk għandha tinstab soluzzjoni għat-tilwim dwar l-investiment, din ma tistax tkun ibbażata fuq tfassil mill-ġdid limitat tal-ISDS attwali, li għandha livell ta’ appoġġ pubbliku ferm baxx.

1.19.

Fi żmien meta l-Istati kollha tal-G7 huma involuti f’negozjati avvanzati dwar ftehimiet komprensivi ta’ kummerċ u investiment hemm opportunità unika biex tinstab sistema kredibbli li tlaqqa’ l-interessi leġittimi tal-investituri mad-drittijiet tal-Istat.

1.20.

Jekk tintgħażel awtorità unitarja bħala t-triq ‘il quddiem, din m’għandhiex tkun magħmula minn avukati privati u għandha tkun iktar aċċessibbi għall-SMEs u jkollha dritt ta’ appell inkorporat fiha.

1.21.

Il-KESE jħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni Ewropea biex tikkunsidra l-proposti tal-UNCTAD għar-riforma tal-ISDS u jikkonkludi li l-ħolqien ta’ Qorti Internazzjonali tal-Investiment jipprovdi l-aħjar soluzzjoni li tiżgura sistema demokratika, ġusta, trasparenti u ekwitabbli.

2.   Introduzzjoni

2.1.

Bl-adozzjoni tal-Opinjoni tiegħu, REX/390 (1), b’maġġoranza kbira ħafna, il-KESE ddeċieda li jfassal opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar l-ISDS. Għalkemm din ir-rakkomandazzjoni kienet speċifika għat-TTIP, sussegwentement inftiehem li l-mandat jitwessa’ biex ikopri l-protezzjoni għall-investituri u l-ISDS fil-ftehimiet dwar il-kummerċ u l-investiment ma’ pajjiżi terzi.

2.2.

Għalkemm din l-Opinjoni teżamina l-implikazzjonijiet ġenerali tal-ISDS, huwa inevitabbli li ħafna mill-materjal użat u r-referenzi li saru jirrigwardaw it-TTIP. Kemm ilhom għaddejjin in-negozjati tat-TTIP, l-ISDS ilha kwistjoni dominanti għall-partijiet interessati tal-UE u tal-Istati Uniti.

2.3.

Il-KE organizzat konsultazzjoni pubblika onlajn tul 15-il ġimgħa (minn Marzu sa Lulju 2014) dwar l-ISDS fit-TTIP. Il-KESE kien tal-fehma li jkun għaqli li jistenna l-pubblikazzjoni tar-riżultati ta’ din il-konsultazzjoni u li jorganizza seduta pubblika sussegwenti qabel ma jiffinalizza l-Opinjoni tiegħu. Ir-riżultati ġew ippubblikati f’nofs Jannar 2015 u dan ġie segwit minn seduta fit-3 ta’ Frar 2015. It-tnejn kienu ta’ għajnuna kbira fit-tfassil ta’ din l-Opinjoni.

3.   Kuntest

3.1.    Is-sistema

3.1.1.

L-ISDS hija strument tal-liġi pubblika internazzjonali li jagħti lill-investitur barrani d-dritt li jibda proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim kontra gvern barrani skont it-termini ta’ IIA. It-Trattati huma mfassla biex joħolqu xi obbligi bażiċi tal-partijiet rigward l-investiment barrani, billi jipprovdu garanziji li l-gvernijiet ser jirrispettaw prinċipji ewlenin bħal

obbligu tan-nondiskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità u li jiġi żgurat trattament ġust u ekwu,

projbizzjoni ta’ esproprjazzjoni diretta jew indiretta mingħajr kumpens fil-ħin, adegwat u protettiv,

protezzjoni tal-possibbiltà ta’ trasferiment ta’ kapital.

3.1.2.

Fil-każ ta’ allegazzjoni ta’ ksur ta’ dawn l-obbligi minn Stat, l-investituri barranin koperti mill-IIA jistgħu jressqu talba għal arbitraġġ internazzjonali permezz tal-mekkaniżmu tal-ISDS. L-applikanti huma meħtieġa jagħtu prova li l-miżuri inkwistjoni kkawżawlhom dannu sinifikanti. Jekk il-kawża tiġi milqugħa, il-pajjiż ospitant huwa obbligat li jagħti kumpens għad-dannu kkawżat. B’differenza mad-WTO DSP, jekk Stat jitlef kawża, ma jkunx marbut li jbiddel il-leġislazzjoni tiegħu.

3.1.3.

L-ISDS hija bbażata fil-biċċa l-kbira fuq l-argument li tipprovdi spazju newtrali, mhux politiċizzat biex jissolva t-tilwim bejn investituri barranin u Stati ospitanti. Dan jgħin lill-kumpaniji biex iħarrku l-Istati fit-tribunali internazzjonali. Dan ir-rimedju huwa disponibbli biss għal korporazzjonijiet barranin jew korporazzjonijiet transnazzjonali li jużaw sussidjarji transkonfinali. Il-komunitajiet, iċ-ċittadini, l-intraprendituri nazzjonali u l-gvernijiet affettwati ma jistgħux jagħmlu użu mill-istess mekkaniżmu.

3.1.4.

L-arbitri mhumiex imħallfin permanenti b’awtorità pubblika bħal fis-sistemi ġudizzjarji nazzjonali. It-tribunali huma magħmula minn tliet avukati privati li jiltaqgħu f’sessjonijiet bil-bibien magħluqa u li jinħatru fuq bażi ad hoc. Id-deċiżjoni tagħhom hija finali u ma tista’ tkun soġġetta għall-ebda proċess ta’ appell formali.

3.1.5.

Jekk iż-żewġ partijiet litiganti jkunu jixtiequ, il-proċedimenti tal-ISDS jistgħu jinżammu kompletament kunfidenzjali, anke jekk it-tilwim jinvolvi kwistjonijiet ta’ interess pubbliku. Għalkemm il-BIT standard tal-Istati Uniti jiffaċilita trasparenza akbar, f’ħafna ftehimiet attwali is-segretezza għadha teżisti. Ir-Regoli tal-UNCITRAL dwar it-trasparenza ser itejbu l-pożizzjoni sostanzjalment jekk jiġu implimentati b’mod universali.

3.2.    Fatti u statistika

3.2.1.

93 % tal-BITs fihom dispożizzjoni tal-ISDS (2). L-ISDS hija preżenti wkoll f’ċerti ftehimiet kummerċjali internazzjonali bħan-NAFTA u fi ftehimiet ta’ investimenti internazzjonali bħall-ECT. Fl-2014, l-ECT qabeż lin-NAFTA bħala t-Trattat li ġie invokat l-aktar spiss (3).

3.2.2.

L-Istati Membri kkonkludew iktar minn 1  400 BIT mis-snin ħamsin ‘l hawn, li jirrappreżentaw madwar nofs it-total globali (4). Fil-biċċa l-kbira kollha fihom dispożizzjonijiet simili dwar il-protezzjoni għall-investituri u l-ISDS. Ġie rappurtat li l-investituri tal-UE huma l-akbar utenti tal-ISDS globalment (50 % tal-kawżi kollha).

3.2.3.

L-UE bħalissa qed tinnegozja t-TTIP mal-Istati Uniti, ftehim ta’ kummerċ ħieles komprensiv mal-Ġappun u reċentement ikkonkludiet negozjati mal-Kanada. Dawn, aktar minn kwalunkwe kwistjoni oħra, xprunaw dibattitu pubbliku kbir dwar il-ħtieġa għal mekkaniżmu ISDS fi kwalunkwe kapitolu ta’ investiment.

3.2.4.

Hemm biss disa’ Stati Membri tal-UE li għandhom BITs mal-Istati Uniti (il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, ir-Rumanija u s-Slovakkja), seba’ Stati Membri għandhom BIT mal-Kanada u l-ebda minnhom m’għandu trattat ta’ dan it-tip mal-Ġappun. Dawn kollha seħħew qabel l-adeżjoni mal-UE.

3.2.5.

L-ammont ta’ IDB f’idejn investituri tal-Istati Uniti f’dawn id-disa’ Stati Membri huma ekwivalenti għal 1 % tal-IDB totali tal-Istati Uniti fl-UE. F’termini ta’ IDB endoġenu minn dawn l-Istati Membri lejn l-Istati Uniti, din iċ-ċifra hija biss 0,1 % tat-total tal-istokk ta’ IDB fl-Istati Uniti (5).

3.3.    Xogħol

3.3.1.

Il-kawżi tal-ISDS żdiedu b’mod drammatiku bejn l-2002 u l-2014 (58 fl-2013 u 42 fl-2014) (6) fejn in-numru ta’ arbitraġġi bbażati fuq it-Trattat, laħqu 610 sa tmiem l-2014. Madankollu, peress li ħafna mill-fora ta’ arbitraġġ ma jżommux reġistru pubbliku tat-talbiet, hu stmat li l-għadd totali ta’ kawżi huwa ogħla.

3.3.2.

Mit-356 kawża magħrufa li ġew konklużi, 25 % ġew solvuti favur l-investitur u 37 % favur l-Istat. It-termini speċifiċi ta’ 28 % mill-kawżi baqgħu kunfidenzjali.

3.4.    Ħin u spejjeż

3.4.1.

L-ispiża medja ta’ kawża ta’ arbitraġġ hija ta’ $4 miljun għal kull parti, li madwar 82 % minnhom huma miżati legali (7). Uħud jistgħu jieħdu ħafna snin biex jiġu konklużi.

3.4.2.

Dawn l-ispejjeż għoljin wasslu biex jiżdied il-finanzjament ta’ talbiet minn partijiet terzi. Billi jnaqqas ir-riskju finanzjarju għall-kumpaniji dan jikkontribwixxi għal żieda f’kawżi frivoli li għalihom l-Istati għadhom qed iġarrbu l-ispejjeż legali kollha. Il-KESE jopponi bil-qawwi l-investiment spekulattiv irrappurtat minn fondi spekulattivi f’ċerti każijiet speċifiċi tal-ISDS għal sehem fi kwalunkwe kumpens mogħti (8).

4.   Il-każ favur l-ISDS

4.1.

Bl-eċċezzjoni tal-Irlanda, l-Istati Membri kollha għandhom l-ISDS fil-BITs. Hemm ukoll 190 BIT fi ħdan l-UE li jammontaw għal 16 % tal-kawżi kollha tal-ISDS magħrufa globalment.

4.2.

Il-mandat ta’ negozjar tal-KE approvat fl-2012 mis-27 Stat Membru ta’ dak iż-żmien jinkludi l-objettiv li tinkiseb l-ISDS. Dak li hu previst huwa “an effective and state of the art dispute settlement mechanism” [mekkaniżmu effettiv u avvanzat għas-soluzzjoni tat-tilwim].

4.3.

Il-pożizzjoni (9) tal-KE hi li l-ISDS hija:

għodda importanti għall-protezzjoni tal-investimenti u għalhekk għall-promozzjoni u l-iżgurar ta’ tkabbir ekonomiku fl-UE,

mod effettiv biex jiġu infurzati l-obbligi miftiehma mill-msieħba kummerċjali tagħna mal-investituri tagħna meta jiffirmaw it-trattati ta’ investiment.

4.4.

Round Table dwar in-negozju organizzati mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE dwar it-TTIP ikkonkludiet f’dikjarazzjoni komuni (10) li: “An international agreement such as TTIP should create the right conditions to attract a high level of future investment in the transatlantic market. [Ftehim internazzjonali bħat-TTIP għandu joħloq il-kundizzjonijiet it-tajba biex jattira livell għoli ta’ investiment futur fis-suq trans-Atlantiku.] This includes granting ample access and non-discriminatory treatment for investors on both sides and improving the current framework for IP, including ISDS by making it more accessible to SMEs and striking a proper balance between investor rights, the right of states and local authorities to regulate in the public interest” [Dan jinkludi l-għoti ta’ aċċess mifrux u trattament nondiskriminatorju għall-investituri fuq iż-żewġ naħat u t-titjib tal-qafas attwali għall-protezzjoni tal-investiment, inkluża l-ISDS billi ssir aktar aċċessibbli għall-SMEs u jinstab bilanċ xieraq bejn id-drittijiet tal-investitur, id-dritt tal-Istati u l-awtoritajiet lokali li jirregolaw fl-interess pubbliku]. Jeħtieġ li jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet tat-TTIP li għandhom x’jaqsmu mal-ISDS bl-ebda mod ma jfixklu l-abbiltà tal-Istati Membri tal-UE li jilleġislaw fl-interess tal-popolazzjoni tagħhom; din il-ħtieġa ssemmiet ukoll fil-konklużjonijiet ta’ laqgħa konġunta li saret f’Ġunju 2014 dwar it-tema tan-negozjati trans-Atlantiċi, mill-kategoriji tal-konsumaturi, l-ambjentalisti u l-bdiewa.

4.5.

Il-ħtieġa għal mekkaniżmu tal-ISDS hija appoġġjata b’mod qawwi mill-komunitajiet tan-negozju fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku li jarawha bħala garanzija fundamentali għall-investimenti esoġeni u jirrakkomandaw li:

tkun parti vitali ta’ protezzjoni tal-investiment, li jipprovdi għal mekkaniżmu ta’ soluzzjoni tat-tilwim newtrali u bbażat fuq il-fatti, b’regoli li jippromovu l-konformità u jipprevjenu azzjonijiet abużivi,

dan jgħin biex jiġi stabbilit id-dritt tal-Istati li jirregolaw u d-dritt tal-investituri li jiġu protetti taħt il-liġi internazzjonali.

4.6.

Jista’ jitressaq l-argument ukoll li l-ISDS hija għodda li nirrikorru għaliha fl-aħħar istanza u tintuża biss f’każijiet estremi meta l-għażliet kollha jkunu fallew u li madwar 90 % tal-BIT qatt ma intużaw mill-investituri biex jippreżentaw kawża. Anke jekk l-ammont ta’ IDB globali jisboq US $ 25 triljun, mill-1987 ‘l hawn kien hemm biss 500 kawża. L-għoti arbitrarju jipprevedi biss kumpens pekunjarju. L-arbitri ma għandhomx il-possibbiltà li jbiddlu leġislazzjoni jew miżuri adottati mill-Istati (11).

4.7.

Il-komunità tan-negozju targumenta wkoll li sistema tal-ISDS moderna u li tiffunzjona hija wkoll importanti għall-SMEs, li ressqu 22 % tal-kawżi reġistrati madwar id-dinja (12).

4.8.

Minkejja l-appelli mill-komunità tan-negozju għan-negozjati ta’ ftehim ta’ investiment liberali (13), huwa rikonoxxut li għandhom jittieħdu miżuri biex l-ISDS issir għodda iktar effettiva, moderna, prevedibbli trasparenti. Huwa jappoġġja definizzjonijiet aktar ċari ta’ kunċetti importanti bħal “investitur/investiment”, “trattament ġust u ekwu” u “esproprjazzjoni indiretta” (14).

4.9.

Minħabba l-profil għoli ħafna tat-TTIP, is-CETA u n-negozjati għal ftehim ta’ kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Ġappun, huwa argumentat li jekk ma jintlaħaqx ftehim negozjat f’każijiet bħal dawn ikun ta’ detriment serju għall-prospettiva li tiġi negozjata dispożizzjoni tal-ISDS fi kwalunkwe BIT ieħor peress li kull ftehim ser ikollu impatt fuq oħrajn li jkunu previsti.

5.   Preokkupazzjonijiet u oppożizzjoni

5.1.

L-appoġġ għall-ISDS mhuwiex imtenni f’oqsma oħra ewlenin tas-soċjetà ċivili. Madankollu, hemm kunsens ġenerali li l-investituri esoġeni jeħtieġu protezzjoni mill-esproprjazzjoni diretta, li ma jiġux diskriminati u li jkollhom aċċess għall-istess possibbiltajiet miftuħa għall-investituri domestiċi.

5.2.

Tlissnet oppożizzjoni trans-Atlantika qawwija mit-trejdjunjins, l-NGOs u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, tal-ambjent u tas-saħħa pubblika.

5.3.

It-tħassib ewlieni huwa li s-sistema tal-ISDS mhijiex adegwata u li tgħolli l-kapital transnazzjonali għal status legali ekwivalenti għal dak ta’ Stat sovran. Madankollu, il-Kumitat jinnota li jekk żewġ pajjiżi jkunu jixtiequ jippromovu r-relazzjonijiet ekonomiċi bejniethom permezz ta’ IIA, dawn iwiegħdu lil xulxin li jiggarantixxu ċerti livelli ta’ trattament lill-investituri u l-investimenti mill-pajjiż l-ieħor.

5.4.

Minn bidu modest, meta l-ISDS tfasslet biex tgħin l-IDB biex jakkwistaw kumpens għall-esproprjazzjoni diretta ta’ proprjetà privata mill-gvernijiet nazzjonali f’nazzjonijiet li qed jiżviluppaw b’sistemi ta’ qrati li bilkemm jaħdmu, hija żviluppat f’mekkaniżmu li:

jibdel b’mod fundamentali l-bilanċ tal-poter bejn l-investituri, l-Istati u partijiet oħra kkonċernati,

jagħti prijorità lid-drittijiet korporattivi fuq id-dritt tal-gvernijiet li jirregolaw u d-dritt sovran tan-nazzjonijiet li jiddeterminaw l-affarijiet tagħhom stess.

5.5.

L-esproprjazzjoni espandiet biex tinkludi miżuri ekwivalenti għall-esproprjazzjoni, u esproprjazzjoni indiretta u regolatorja. L-effett li tħalla kien li jiġu permessi talbiet kontra kull miżura tal-Istat li tista’ potenzjalment ikollha impatt fuq il-qligħ, qligħ futur jew stennija raġonevoli ta’ qligħ, anke jekk il-politika jew il-miżura tkun ta’ natura ġenerali u ma tapplikax għal investiment speċifiku.

5.6.

Sentenzi mhux favorevoli mogħtija mill-qrati domestiċi ġew ikkontestati bħala “esproprjazzjonijiet” inkluż il-kawża ta’ US$ 500 miljun mill-kumpanija kbira tal-farmaċewtiċi fl-Istati Uniti, Eli Lilly, kontra l-Kanada fejn ġie allegat li s-sentenzi tal-Qorti Federali dwar żewġ mediċini bi privattiva jiksru d-drittijiet tal-investituri tal-kumpanija. Dan huwa l-ewwel tentattiv minn kumpanija tal-farmaċewtiċi li għandha privattiva biex tuża l-privileġġi straordinarji provduti mill-ftehimiet kummerċjali tal-Istati Uniti bħala għodda biex jiġu promossi l-protezzjonijiet tal-privattivi tal-monopolji (15).

5.7.

Id-ditti ta’ avukati korporattivi speċjalizzati issa qed jagħtu parir u jisfruttaw kawżi li ftit li xejn għandhom x’jaqsmu mal-esproprjazzjoni tal-proprjetà privata. Għadd żgħir ta’ ditti ta’ avukati speċjalizzati fl-investiment sfruttaw l-isplużjoni ta’ litigazzjoni u qed jiddominaw is-settur.

5.8.    L-ISDS hija fil-fatt meħtieġa fit-TTIP?

5.8.1.

Fit-TTIP, diffiċli li wieħed jargumenta li l-investituri għandhom għalfejn jinkwetaw dwar is-sistemi legali domestiċi. Kemm l-UE kif ukoll l-Istati Uniti għandhom sistemi legali maturi u robusti. Ma hemm l-ebda raġuni ovvja għalfejn d-drittijiet tal-IDB ma jistgħux jiġu protetti b’mod adegwat bl-inkorporazzjoni ta’ regola sempliċi ta’ protezzjoni legali nondiskriminatorja u aċċess ugwali għall-qrati domestiċi. Argumenti simili jistgħu jiġu preżentati fil-każijiet tal-Kanada u l-Ġappun. Jekk jirriżulta li jkun diffiċli li jiġu infurzati d-drittijiet internazzjonali permezz ta’ negozjati, medjazzjoni jew fil-qrati domestiċi f’dawn id-demokraziji żviluppati ħafna, il-kwistjoni għandha tiġi deċiża primarjament permezz ta’ riżoluzzjoni bejn l-Istati.

5.8.2.

Rapport mil-LSE li janalizza l-mudell BIT tal-2012 tal-Istati Uniti, sab li kien sinifikanti li f’ċerti oqsma l-BIT tal-Istati Uniti jmur lil hinn mil-liġi tar-Renju Unit. Għal dawn ir-raġunijiet u fid-dawl tal-iskala tal-investiment Amerikan fir-Renju Unit, aħna naħsbu li hemm riskju sinifikanti ta’ dannu politiku għar-Renju Unit li jirriżulta mill-abbandun jew il-modifika ta’ politiki preferuti futuri minħabba oġġezzjonijiet minn investituri tal-Istati Uniti fir-Renju Unit.

5.8.3.

Mhuwiex kredibbli li nistqarru li n-nuqqas ta’ mekkaniżmu ISDS huwa ta’ xkiel għal investiment esoġenu. Il-volum ta’ investiment esoġenu jvarja ħafna madwar l-UE. Xi Stati Membri tal-UE li għandhom proċeduri tal-ISDS fi Trattati Bilaterali fuq l-Investiment mal-Istati Uniti huma l-pajjiżi li jirċievu l-inqas investiment esoġenu mill-Istati Uniti:

L-ammonti ta’ IDB bejn l-Istati Uniti u l-UE bħalissa huma ta’ iktar minn minn US$ 2,5 triljun (EUR 1,5 triljun) fuq kull naħa. Il-Belġju waħdu jgawdi minn livell ta’ IDB mill-Istati Uniti erba’ darbiet ogħla minn dak taċ-Ċina,

Il-Brażil, l-akbar riċevitur tal-IDB fl-Amerka Latina, m’għandu l-ebda ftehimiet ta’ investiment li fihom l-ISDS,

L-Awstralja wriet li pajjiż jista’ jeskludi b’mod kredibbli l-protezzjoni tal-investiment minn ftehim kummerċjali ma’ pajjiż wieħed (l-Istati Uniti) u xorta jinkludih fi ftehim ma’ pajjiż ieħor (il-Korea). M’hemm l-ebda raġuni għaliex l-UE ma tistax issegwi triq simili.

5.8.4.

Huwa estremament dubjuż li l-assenza ta’ mekkaniżmu tal-ISDS fit-TTIP iddgħajjef il-kapaċità tal-UE li tinkludi l-ISDS fi ftehimiet ta’ investiment bilaterali u ftehimiet ta’ investiment futuri ma’ pajjiżi li mhumiex fl-OECD, bħaċ-Ċina. Iċ-Ċina diġà bniet netwerk intensiv ta’ aktar minn 130 BIT (inkluż ma’ 26 Stat Membru). Ix-xewqa taċ-Ċina li jintlaħaq ftehim hija b’saħħitha daqs fl-UE. Dak li huwa aktar dubjuż huwa jekk ikunx fl-interess tal-UE li tippermetti l-intrapriżi li huma proprjetà tal-Istat Ċiniż, li huma essenzjalment parti mill-gvern Ċiniż, li jużaw l-ISDS sabiex jikkontestaw il-politika tal-gvern. Dan jippermetti li pajjiż barrani juża dak li suppost hu proċess kummerċjali biex jiġi involut f’sitwazzjoni li għandha tiġi solvuta permezz ta’ negozjati u diplomazija.

5.8.5.

Dokument dettaljat ippubblikat f’Marzu 2015 miċ-Ċentru għall-Istudji tal-Politiki Ewropej, iċ-Ċentru għar-Relazzjonijiet Trans-Atlantiċi u l-Università Johns Hopkins ikkonkluda li: “[…] l-inklużjoni ta’ kapitolu dwar il-protezzjoni tal-investiment fit-TTIP akkumpanjata mill-ISDS x’aktarx ma tiġġenerax benefiċċji ekonomiċi jew politiċi sinifikanti għall-UE. L-analiżi tagħna tissuġġerixxi wkoll li l-inklużjoni ta’ tali dispożizzjonijiet twassal għal spejjeż ekonomiċi u politiċi sinifikanti għall-UE. Filwaqt li huwa importanti li ma tiġix eżaġerata l-iskala tal-ispejjeż potenzjali, il-valutazzjoni ġenerali tagħna hi li huwa ferm probabbli li l-ispejjeż jisbqu kwalunkwe benefiċċju potenzjali għall-UE. Għaldaqstant, nissuġġerixxu li sakemm l-ISDS ma tkunx akkumpanjata minn konċessjonijiet konsiderevoli mill-Istati Uniti sabiex jiġu kkumpensati l-ispejjeż relatati mal-ISDS, ikun prudenti li l-UE tikkunsidra alternattivi” (16).

5.9.    Ix-xena politika attwali

5.9.1.

L-Afrika t’Isfel, il-Bolivja, l-Ekwador, il-Venezwela u l-Indoneżja bdew jikkanċellaw jew jeliminaw gradwalment il-BITs eżistenti. Anke l-Indja, allegatament, qed tirrevedi t-trattati tagħha u fid-dawl tal-kawża ta’ Philip Morris, l-Awstralja ħabbret li mhux ser taċċetta l-inklużjoni ta’ klawsola tal-ISDS fl-ebda ftehim futur.

5.9.2.

Il-Konferenza Nazzjonali tal-Leġislaturi, li tirrappreżenta l-50 korp parlamentari statali tal-Istati Uniti, ħabbret (17) li mhu ser tappoġġja l-ebda ftehim kummerċjali li jipprevedi soluzzjoni bejn Stat u investitur peress li dan ifixkel il-kapaċità tagħhom bħala leġislaturi sabiex jadottaw u jinfurzaw regoli ġusti u nondiskriminatorji li jipproteġu s-saħħa pubblika, is-sikurezza u l-benessri, jiżguraw is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema u l-ħarsien tal-ambjent.

5.9.3.

Qed tiżdied ukoll ir-reżistenza kontra l-ISDS fl-Ewropa fejn il-Ġermanja, l-Awstrija, il-Greċja u Franza qed jixħtu d-dubju fuq id-drittijiet tal-investituri fit-TTIP.

5.9.4.

Fil-PE diġà ngħataw it-twissijiet inizjali minn membri tal-Kumitat influwenti INTA, li appellaw biex l-ISDS titneħħa mit-TTIP.

5.9.5.

Il-Kumitat tar-Reġjuni jwissi li l-ISDS bejn l-UE u l-Istati Uniti, li tevita l-qrati ordinarji, timplika riskju sinifikanti u għalhekk tista’ titwarrab (18).

5.9.6.

Dawn il-ħsibijiet jirriflettu dawk tan-numru kbir ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili Ewropej li jopponu l-ISDS fit-TTIP. Wieħed mill-punti ewlenin hu li jekk investitur jirrikorri għas-sistema legali domestika l-ewwel u jikseb sentenza finali, dak l-investitur xorta jista’ jressaq talba quddiem tribunal tal-investiment. It-tribunal b’hekk isir il-ġudikant aħħari, li huwa meqjus bħala anatema għad-demokrazija.

6.   Il-konsultazzjoni pubblika tal-KE dwar il-protezzjoni għall-investituri u l-ISDS fit-TTIP

6.1.

Il-KESE jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tniedi eżerċizzju ta’ konsultazzjoni pubblika dwar l-ISDS fit-TTIP. Minbarra r-risottomissjonijiet duplikati, waslu 1 43  053 risposta, li juri l-livell ta’ interess pubbliku. Id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni ppubblikat f’Jannar 2015 jipprovdi analiżi komprensiva tal-kontenut u s-sustanza tar-rispons tal-pubbliku (19).

6.2.

Il-konsultazzjoni kienet ibbażata fuq test ta’ referenza bbażat fuq is-CETA. Sfortunatament dan l-abbozz ta’ ftehim u dak mas-Singapor ma kinux soġġetti għal konsultazzjoni pubblika. Madankollu, il-fatt li s-CETA, li abbażi tiegħu ġew miftiehma n-negozjati, intuża bħala bażi għal konsultazzjoni pubblika wara li ġew iffirmati, wassal għal xi tħassib li l-konsultazzjoni pubblika kienet ftit iktar minn fait accompli, imfassla biex tapprova l-ġenerazzjoni l-ġdida ta’ ftehimiet ta’ investiment proposti mill-UE. Dan il-biża’ kien aggravat mill-fatt li d-dokument ta’ konsultazzjoni kkonċentra fuq il-modalitajiet u ma kien fih l-ebda mistoqsija speċifika dwar il-prinċipju li l-ISDS jiddaħħal fit-TTIP. Madankollu, l-għan ta’ din il-konsultazzjoni kien li tikkonsulta lill-partijiet interessati dwar modi kif tittejjeb l-ISDS fit-TTIP.

6.3.

Il-konsultazzjoni żiedet ftit li xejn ġdid mal-għadd kbir ta’ informazzjoni diġà disponibbli mid-dibattitu pubbliku onlajn attiv dwar l-ISDS. Madankollu, kien eżerċizzju estremament utli biex tinħoloq rabta bejn id-diversi punti tal-argument u biex is-soċjetà ċivili tingħata l-opportunità li tagħti kontribut dirett.

6.4.

Hija ħasra li xi elementi li jappoġġjaw l-ISDS injoraw 97 % mit-tweġibiet sottomessi kollettivament permezz ta’ diversi pjattaformi onlajn. Is-sottomissjonijiet kollettivi huma parti leġittima mill-konsultazzjoni pubblika. Il-KESE jilqa’ b’sodisfazzjon l-assigurazzjoni tal-KE li t-tweġibiet kollha ġew ikkunsidrati fuq bażi ugwali.

6.5.

Il-KESE jinnota li inqas minn 1 % ta’ dawk li wieġbu ddikjaraw li huma investituri fl-Istati Uniti, iżda ma jqisx li din hija kwistjoni ta’ tħassib. Dwar kwistjonijiet bħalma huma d-demokrazija u d-drittijiet sovrani tal-Istati li jiddeterminaw l-affarijiet tagħhom stess, il-kontribut b’bażi mifruxa u l-fehma tas-soċjetà ċivili huma ingredjenti essenzjali u vitali.

6.6.

Ġew identifikati erba’ oqsma mill-KE fejn għandu jiġi kkunsidrat li jsir titjib addizzjonali:

il-protezzjoni tad-dritt tar-regolazzjoni,

il-ħolqien u t-tħaddim tat-tribunali tal-arbitraġġ,

ir-relazzjoni bejn is-sistemi ġudizzjarji domestiċi u l-ISDS,

l-eżami tad-deċiżjonijiet tal-ISDS permezz ta’ mekkaniżmu ta’ appell.

Dawn ġew amplifikati fid-dokument ta’ riflessjoni “Investment in TTIP and beyond – the path for reform” (L-investiment fit-TTIP u lil hinn minnha – it-triq lejn ir-riforma), li l-Kummissarju Malmström ippreżentat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f’Mejju 2015.

6.7.

Il-KESE huwa sorpriż li fil-laqgħa ta’ Djalogu tas-Soċjetà Ċivili tat-18 ta’ Mejju, ġie kkonfermat li l-mudell ta’ protezzjoni għall-investituri li bħalissa qed jintuża fin-negozjati dwar ftehim ta’ kummerċ ħieles mal-Ġappun huwa dak maqbul fis-CETA. Billi l-Kummissarju, fid-dokument ta’ kunċett tagħha “L-Investiment fit-TTIP u lil hinnit-triq għal riforma”, ippreżentat lill-PE fis-6 ta’ Mejju, identifikat għadd ta’ oqsma għal titjib ulterjuri tat-test tas-CETA, il-Kumitat huwa mħasseb li dan ikompli jifforma l-bażi għal negozjati ma’ msieħba globali daqshekk importanti bħall-Ġappun.

7.   Id-dritt tar-regolamentazzjoni

7.1.

Il-KESE huwa mħasseb li s-sottomissjonijiet għall-konsultazzjoni pubblika mill-European Service Forum jappellaw biex l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet jitnaqqsu kemm jista’ jkun u li l-KE tuża l-mandat ta’ negozjar tagħha skont it-Trattat ta’ Lisbona biex ittejjeb u ssaħħaħ u mhux li ddgħajjef l-ISDS. Dawn it-talbiet jinkludu klawsoli dwar in-nazzjon l-aktar iffavorit u klawsoli dwar it-trattament nazzjonali mhux kwalifikat, klawsola dwar it-trattament ġust u ekwitabbli mhux kwalifikat; klawsola ġenerali, l-ebda eċċezzjoni għal setturi partikolari, l-ebda mekkaniżmu ta’ filtru u kumpens sħiħ għall-approprjazzjoni diretta u indiretta (20).

7.2.

L-ISDS qed tintuża dejjem aktar biex jiġu evitati sistemi legali nazzjonali u minflok il-gvernijiet jiġu mħarrka fit-tribunali privati internazzjonali, fejn jintalbu kumpens mit-taxxi għal politiki ta’ interess pubbliku li allegatament tillimita l-profitti. Dan huwa partikolarment prevalenti fl-oqsma tal-ħarsien tas-saħħa u tal-ambjent.

7.3.

Kawżi prominenti reċenti saħħew l-oppożizzjoni kontra l-ISDS:

Philip Morris kontra l-Awstralja fuq l-imballaġġ tal-pakketti tas-sigaretti bl-argument li dawn jiċħdu l-valur tal-investiment tiegħu f’marki kummerċjali u proprjetà intellettwali oħra.

bl-użu tad-dispożizzjonijiet tal-ECT, Vattenfall qed ifittex aktar minn US$ 3,7 biljun mill-Ġermanja wara d-deċiżjoni tat-tneħħija gradwali tal-enerġija nukleari.

Lone Pine v il-Kanada għal CAN $ 250 m wara li l-provinċja ta’ Quebec imponiet moratorju fuq il-fratturazzjoni idrawlika minħabba preokkupazzjonijiet ambjentali.

Veolia v l-Eġittu fuq id-deċiżjoni tiegħu biex tiżdied il-paga minima fuq il-bażi li se tagħmel ħsara lill-profitti tal-kumpanija.

Il-Libja ġiet ikkundannata tħallas US$ 935 miljun lil kumpanija tal-Kuwajt għal profitti mitlufa minn opportunitajiet reali u ċerti li rriżultaw mill-kanċellazzjoni ta’ proġett tat-turiżmu (21). L-investitur kien investa biss US$ 5 miljun fil-proġett u l-kostruzzjoni qatt ma nbdiet.

Ir-Rumanija kienet ġiet imfittxija minn Micula għal investiment li kien għamel qabel dan il-pajjiż sar membru tal-UE fejn kien adotta inċentiv kummerċjali tal-gvern. Hekk kif kienet aderiet, sabiex tikkonforma mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, ir-Rumanija waqqfet il-programm ta’ inċentivi tagħha. It-Tribunal ta kumpens ta’ $1 16  000 flimkien mal-interessi (total stmat $2 50  000) minħabba li ma rrispettatx l-obbligi tagħha taħt il-BIT. Fl-2014, id-DĠ Kompetizzjoni serviet inibizzjoni lir-Rumanija fejn ordnat provviżorjament li ma tħallasx peress li jiġi kkunsidrat bħala għajnuna illegali mill-Istat. Minkejja dan, l-arbitri awtorizzaw lil Micula biex ifittxu kumpens quddiem il-Qrati tal-Istati Uniti, bl-użu ta’ klawsola li tirreferi għall-Konvenzjoni ta’ New York.

7.4.

It-trattati dwar l-investiment jipprojbixxu kwalunkwe restrizzjoni fuq ir-ripatrijazzjoni ta’ fondi jew profitti. Il-gvernijiet ma jistgħux jimponu kontrolli fuq il-kapital biex iwaqqfu l-attakki fuq il-muniti tagħhom jew jirrestrinġu l-flussi tal-flus jikwu (hot money) fi kriżi anki jekk l-FMI temmen li kontrolli bħal dawn huma miżura politika essenzjali. L-ebda Stat ma ntlaqat agħar mill-kawżi tal-ISDS mill-Arġentina, li kellha tħallas aktar minn US $500 miljun, wara d-deċiżjoni tagħha li tiddiżakoppja l-peso mid-dollaru Amerikan fl-2002.

7.5.

L-esklużjonijiet għas-servizzi pubbliċi jeżistu taħt il-Kapitolu 11 tas-CETA (Kummerċ transkonfinali fis-servizzi) iżda m’hemm l-ebda eżenzjoni jew esklużjoni għalihom taħt il-Kapitolu 10 (Protezzjoni tal-Investiment). Fil-prinċipju, filwaqt li għandu jkun tajjeb li l-investituri jiġu protetti minn atti arbitrarji mill-awtoritajiet tal-Istat, id-definizzjoni ta’ esproprjazzjoni u speċjalment esproprjazzjoni indiretta tqajjem tħassib dwar il-ħila tal-Istati sabiex iressqu ċerti attivitajiet attwalment provduti minn entitajiet kummerċjali lura fi provvediment mill-Istat għal raġunijiet leġittimi tal-politika pubblika. L-esproprjazzjoni taħt il-Kapitolu 10 tinkludi kwalunkwe leġislazzjoni li għandha l-effett li tnaqqas il-valur tan-negozji privati. Il-kumpens għandu jirrifletti “telf reali”. Dan jista’ jagħmilha ekonomikament projbittiv għall-Istati biex is-servizzi jerġgħu lura taħt provvediment mill-Istat.

7.6.

Huwa rikonoxxut fis-CETA li d-definizzjoni ta’ esproprjazzjoni indiretta hija ġenerali wisq u l-punt 3 tal-Anness X.11 ifittex li jiċċara dwar l-għanijiet tal-politika pubblika li ma jikkostitwux esproprjazzjoni indiretta bħas-saħħa, is-sigurtà jew l-ambjent. Hemm riskju, madankollu, li dan jista’ jiġi interpretat bħala preskrittiv, u jħalli barra objettivi usa’ ta’ politika pubblika, bħalma huma l-politika ekonomika u l-politika fiskali jew ir-rinazzjonalizzazzjoni ta’ servizzi ewlenin, miftuħa għal talbiet ta’ esproprjazzjoni indiretta fi ħdan il-kuntest tal-ISDS. Huwa kruċjali li dan jiġi ċċarat.

7.7.

Fit-tħabbira tal-pjani tagħha biex tipprevjeni lill-investituri milli jabbużaw l-ISDS, il-KE tiddikjara li fit-TTIP hija “tixtieq tinkludi dispożizzjonijiet għall-prevenzjoni ta’ talbiet frivoli”  (22). L-abbozz tas-CETA jipprevedi wkoll proċedura mħaffa biex jiġu mċaħħda talbiet mingħajr bażi u frivoli. Madankollu, id-definizzjoni tat-terminu “frivolu” f’terminoloġija legali stretta ser tkun estremament diffiċli u għandha l-potenzjal li tipprovdi aktar opportunità għall-avukati speċjalizzati fl-investiment.

7.8.

L-abbozz tas-CETA jipprevedi wkoll definizzjoni definita ta’ “trattament ġust u ekwu”. Dan huwa meqjus ġenerali wisq minn dawk li huma kontra l-ISDS u mhux flessibbli biżżejjed mill-komunità tan-negozju. Dan xorta jagħti l-flessibbiltà lit-tribunal biex jinterpreta b’mod flessibbli u m’għandux mekkaniżmu ta’ reviżjoni flessibbli.

7.9.

Is-sempliċi theddida ta’ kawża taħt l-ISDS tista’ toħloq biża’ regolatorja li jiddiswadi lill-gvernijiet milli jirregolaw fl-interess pubbliku għax jibżgħu mil-litigazzjoni u l-ħlasijiet ta’ penali li jirriżultaw minnha. Pereżempju, il-Gvern tan-New Zealand issospenda l-liġi tal-imballaġġ sempliċi tat-tabakk, sakemm tittieħed deċiżjoni dwar il-kawża ta’ Philip Morris kontra l-Awstralja.

7.10.

F’memo mingħand id-ditta ta’ avukati Freshfields Bruckhaus Deringer kitbu lill-klijenti multinazzjonali tagħha li – “Businesses are now more attuned to the potential relevance of investment treaties, not only as a last ditch protection when things go wrong but also as an important up-front risk mitigation tool when entering into investments” [In-negozji issa huma aktar konxji tar-rilevanza potenzjali tat-trattati ta’ investiment, mhux biss bħala l-aħħar forma ta’ protezzjoni meta l-affarijiet imorru ħażin, iżda wkoll bħala għodda ta’ mitigazzjoni tar-riskju inizjali importanti meta jidħlu f’investimenti].

7.11.

Għalkemm il-KE impenjat ruħha li tiżgura li taħt ftehimiet kummerċjali/ta’ investiment futuri tal-UE Stat ma jistax jiġi mġiegħel jirrevoka miżura, dan jinjora l-impatt potenzjali tat-theddida ta’ multa ta’ ammont eżorbitanti ladarba tiġi sottomessa kawża ta’ bosta biljuni ta’ dollari.

7.12.

L-abbozz tas-CETA jipprevedi wkoll li l-ispejjeż tal-arbitraġġ għandhom jitħallsu mill-parti litiganti li titlef. Dan ifisser li dawk li jippreżentaw talbiet frivoli jkunu mitluba jħallsu l-ispejjeż kollha. Madankollu, id-daqs enormi ta’ ħafna mit-talbiet l-aktar reċenti ma jidhirx li ser jaġixxi bħala xkiel għal kumpaniji multinazzjonali u ditti legali speċjalizzati b’ħafna flus meta mkejla kontra l-qligħ potenzjali. Min-naħa l-oħra, l-ispejjeż medji ta’ US$ 4 miljun għal kull parti għandhom jaġixxu bħala deterrent ewlieni biex l-SMEs ma jagħmlux talbiet taħt id-dispożizzjonijiet tal-ISDS.

8.   Il-ħolqien u l-funzjonament tat-tribunali tal-arbitraġġ

8.1.

Is-sistema eżistenti hija spjegata fil-Kapitolu 3. Din hija kwistjoni ta’ tħassib għal ħafna fil-konsultazzjoni.

Hemm qbil ġenerali li l-ISDS ma tistax tkompli fil-forma attwali tagħha.

8.2.    Arbitri għall-investiment

8.2.1.

L-arbitri jintgħażlu għal kull kawża billi ż-żewġ partijiet jidentifikaw tagħhom u t-tnejn li huma għandhom jaqblu fuq it-tielet arbitru. Jekk ma jkunux jistgħu, id-deċiżjoni normalment tittieħed minn awtorità tal-ħatra. Dan huwa f’kuntrast mal-imħallfin nazzjonali li jiġu assenjati mingħajr kontribut mill-partijiet. Dawn tipikament jintgħażlu l-aktar mill-ICSID u l-UNCITRAL u jkunu membri tal-professjoni legali rispettati sew li jinkludu avukati, professuri u eks imħallfin. B’kuntrast mal-prattika tad-WTO, ma jidhirx li l-avukat difensur tal-ISDS jew in-negozjaturi tat-trattati ta’ investiment tal-gvern ikunu ntgħażlu bħala arbitri f’kawżi li jinvolvu Stati oħra.

8.2.2.

Kif jiddikjara l-Corporate Europe Observatory (CEO) (23), ħafna jkunu servew bħala avukati f’kawżi oħra: 50 % għall-investituri u 10 % għall-Istati. Dan it-tpartit tar-rwoli fost numru relattivament żgħir (15-il avukat servew bħala arbitru f’55 % tal-kawżi kollha) (24) xi drabi jitqies li jwassal għal solidarjetà korporattiva reċiproka li tista’ twassal għal kompromessi mhux rakkomandabbli (25). Żieda fl-ikkontestar mill-parti opposta għall-arbitri proposti tindika tħassib dwar l-imparzjalità tal-ġabra tal-kandidati (26).

8.3.

Huwa ċar li d-dispożizzjonijiet tas-CETA dwar l-għażla u l-kondotta ta’ arbitri u l-kondotta tal-proċedimenti, għalkemm rikonoxxuti minn ħafna li jirrappreżentaw titjib f’xi oqsma, m’għandhomx bażi ta’ appoġġ wiesa’ fis-soċjetà ċivili. Hemm tħassib serju dwar il-ħolqien u l-funzjonament tat-tribunali tal-arbitraġġ:

proposti mill-Istati biex jirregolaw fl-interess pubbliku xorta jistgħu jkunu soġġetti għal talba għal kumpens li tinstema’ minn panil ta’ tliet avukati privati.

il-garanziji tal-kunflitti ta’ interess huma dgħajfa u ftit jgħinu biex tittaffa l-biża’ li dawn jistgħu’ jiġu eliminati fi ħdan sistema tal-ISDS. L-Artikolu X. 25 tas-CETA jistabbilixxi li l-arbitri jridu jikkonformaw mal-linji gwida tal-International Bar Association dwar il-kunflitti ta’ interess fl-arbitraġġ internazzjonali. Madankollu, dan ma jsolvix il-problema fundamentali ta’ individwi speċifiċi li jservu bħala avukat u arbitru għall-istess parti f’kawżi differenti, li hija l-kwistjoni ewlenija fil-kunflitt ta’ interess.

L-abbozz tas-CETA jistabbilixxi li għandhom japplikaw ir-regoli ta’ trasparenza tal-UNCITRAL għall-iżvelar tal-informazzjoni lill-pubbliku u li s-seduti għandhom ikunu miftuħa għall-pubbliku. Din l-għajnuna inizjalment attraenti għat-trasparenza tiddgħajjef sew minħabba l-fatt li t-Tribunal għandu diskrezzjoni wiesgħa sabiex jorganizza sessjonijiet bil-bibien magħluqa u li jżomm id-dokumenti.

9.   Ir-relazzjoni bejn is-sistemi ġudizzjarji domestiċi u l-ISDS

9.1.

L-IDB bħalissa jgawdi d-dritt kważi uniku fejn individwu jista’ jġib Stat għall-arbitraġġ taħt il-liġi internazzjonali. Il-liġi dwar id-drittijiet tal-bniedem tagħti drittijiet speċifiċi iżda, l-aktar biex ma jiġux evitati s-sistemi tal-qrati nazzjonali, l-individwi huma meħtieġa li jeżawrixxu r-rimedji lokali qabel ma tista’ ssir talba quddiem qorti internazzjonali. Is-CETA ma teħtiġx l-eżawriment tar-rimedji lokali. L-investituri huma meħtieġa biss li jitolbu konsultazzjoni.

9.2.

L-Istati Membri qajmu preokkupazzjonijiet ewlenin relatati mat-trattati u l-liġi kostituzzjonali dwar l-ISDS, kif huwa stabbilit fis-CETA u previst għat-TTIP (27). Il-proposti għal titjib tal-ISDS fil-BITs sal-lum ma naqqsux dan it-tħassib (28). Fil-politika tal-kummerċ tagħha (TFUE Art. 205 u 207) l-UE hija marbuta bil-prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-TUE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u standards legali oħra tal-UE.

Madankollu, fi ftehim ta’ kummerċ bħas-CETA jew it-TTIP, fejn it-tilwim dwar l-investiment jiġi deċiż minn proċeduri ta’ arbitraġġ internazzjonali li mhumiex marbuta bit-tali mod, ikun hemm il-possibbiltà li jintlaħqu deċiżjonijiet li ma jaqblux mal-liġi tal-UE (ara l-paragrafu 7.3 – Micula kontra r-Rumanija).

9.3.

Din id-delegazzjoni tal-ġurisdizzjoni lill-qrati tal-arbitraġġ privat li mhumiex marbuta bi prinċipji tal-UE tista’ ma tkunx koperta mit-Trattat ta’ Lisbona u tista’ tkun konsiderevolment ultra vires. Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea għamlet l-istabbiliment ta’ tali ġurisdizzjoni internazzjonali kondizzjonali fuq il-fatt li ma jkun hemm l-ebda xkiel tal-prinċipju li jiġu rrispettati l-awtonomija tas-sistema legali tal-UE u t-tqassim tal-kompetenzi stabbilit mit-Trattati (29).

9.4.

Peress li l-ISDS trid tiġi stabbilita fi ftehim imħallat hemm bżonn il-kunsens ta’ kull wieħed mill-parlamenti tat-28 Stat Membru qabel id-dħul fis-seħħ (provviżorju). Il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jiġi rikonoxxut f’dak li għandu x’jaqsam mal-esklużjoni tal-qrati nazzjonali.

9.5.

Għandu jiġi rikonoxxut li hemm tensjoni bejn il-liġi tal-UE u l-liġi internazzjonali, b’mod partikolari fejn il-monopolju tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-ġurisdizzjoni huwa kkonċernat (Artikolu 19 tat-TUE u Art. 263 tat-TFUE u sussegwenti). L-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea dwar l-adeżjoni tal-UE għall-KEDB (30) u l-approċċ tal-KE li jitlob għas-supremazija tal-liġi tal-UE fil-kawża Micula kontra r-Rumanija huma evidenza f’dan ir-rigward. L-Artikolu 14.16 tal-abbozz tas-CETA jiċħad l-effett dirett tas-CETA u jeħtieġ li d-dispożizzjonijiet tal-ftehim jiġu inkorporati fil-liġi tal-UE jew tal-Istati Membri sabiex jiġu invokati mill-investituri. Dan jikkomplika iktar ir-relazzjonijiet bejn l-ordni legali tal-UE u kawżi tal-ISDS deċiżi minn tribunali tal-arbitraġġ.

9.6.

Fir-rigward tal-ħolqien tal-ewwel ISDS fi trattati ta’ kummerċ ħieles tal-UE b’impatt dinji fuq l-Istati Membri u bosta ċittadini tal-UE, il-KESE huwa tal-fehma li huwa assolutament essenzjali li l-Qorti tal-Ġustizzja teżamina l-konformità mal-liġi tal-UE minn qabel. Dan huwa ta’ importanza partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mal-valuri fundamentali tal-UE u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, iżda wkoll fir-rigward tal-monopolju tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni legali u s-sussidjarjetà. Għalhekk, għandha tinkiseb opinjoni legali adatta u tiġi kkunsidrata qabel ma l-ftehim jidħol fis-seħħ, u wkoll qabel ma jidħol fis-seħħ b’mod provviżorju (Artikolu 218 tat-TFUE). F’dan ir-rigward, għandu jiġi nnutat li jekk is-CETA jidħol fis-seħħ, ikun fih klawsola ta’ sopravivenza li fil-każ ta’ kwalunkwe terminazzjoni jestendi d-dispożizzjonijiet għal 20 snin għall-investimenti magħmula qabel it-terminazzjoni.

9.7.

Hemm ħtieġa urġenti li l-KE tirrifletti dwar kif tittratta l-BITs eżistenti fi ħdan l-UE u l-BITs tal-Istati Membri tal-UE ma’ pajjiżi terzi, speċjalment pajjiżi żviluppati, bħall-Istati Uniti u l-Kanada, li jinkludu mekkaniżmi tal-ISDS li m’għaddewx minn riforma u li jistgħu attwalment jintużaw biex jiġi kontestat id-dritt tal-Istat li jirregola u biex jinkisbu politiki leġittimi tal-Istat. Ħafna minn dawn il-ftehimiet jinkludu wkoll klawsoli ta’ sopravivenza, li tikkomplika aktar il-proċess ta’ terminazzjoni tagħhom.

10.   Mekkaniżmi ta’ appell

10.1.

L-appoġġ mifrux min-naħa tas-soċjetà ċivili għal mekkaniżmu ta’ appell kien evidenti fil-konsultazzjoni pubblika u ġie affermat mill-ġdid fis-Smigħ Pubbliku tal-KESE.

10.2.

L-abbozz tas-CETA ma fih l-ebda sistema tal-appell. Madankollu, jiftaħ il-possibbiltà biex tinħoloq tali sistema. Is-CETA ma jipprevedix konsultazzjonijiet futuri dwar sistemi u modi tal-appell. Din il-prospettiva ta’ “wegħdiet fiergħa” timminimizza l-importanza ta’ din il-kwistjoni. Trid tinstab soluzzjoni urġenti.

10.3.

Fil-prinċipju, deċiżjoni ta’ għoti tat-Tribunal hija finali u huwa biss f’ċirkostanzi estremi li tista’ ssir reviżjoni jew annullament (31). Dan huwa ferm inqas minn dak mistenni minn kwalunkwe sistema tal-qrati nazzjonali u ma jindirizzax il-preokkupazzjonijiet fundamentali espressi fil-Konsultazzjoni.

11.   Kif għandha tiġi riformata s-sistema tal-ISDS

11.1.

L-UNCTAD iddefinixxiet ħames għażliet għar-riforma tal-ISDS:

L-adattament tas-sistemi attwali permezz ta’ IIAs,

Ir-restrizzjoni fuq l-aċċess tal-investituri għall-ISDS,

Il-promozzjoni ta’ soluzzjoni alternattiva tal-Istat (ASR),

L-introduzzjoni ta’ faċilità ta’ appell,

Il-ħolqien ta’ qorti internazzjonali permanenti għall-investiment.

11.2.

Il-KESE jqis li dawn l-għażliet jistħoqqilhom aktar konsiderazzjoni dettaljata. Il-KE ħadmet fuq l-ewwel erba’ għażliet filwaqt li definixxiet approċċ ġdid lejn il-protezzjoni tal-investiment u l-ISDS fis-CETA u l-abbozzi ta’ ftehimiet bejn l-UE u s-Singapor. L-eżerċizzju ta’ konsultazzjoni wera li għad hemm preokkupazzjonijiet profondi. Il-Kumitat jikkunsidra li l-kunċett tal-ħolqien ta’ qorti internazzjonali tal-investiment huwa l-aħjar pass ‘il quddiem minħabba li dan ikun pass importanti biex tiġi żgurata l-leġittimità u t-trasparenza tas-sistema u twassal għal interpretazzjoni iktar konsistenti u preċiżjoni akbar tad-deċiżjonijiet. F’dan il-kuntest, il-KESE jilqa’ l-istqarrija li saret mill-Kummissarju għall-Kummerċ lill-INTA fit-18 ta’ Marzu 2015 li: “Qorti multilaterali tkun tirrappreżenta użu ħafna iktar effiċjenti tar-riżorsi u jkollha leġittimità ikbar.”

11.3.

Madankollu, il-KESE ma jqisx li t-tmexxija ta’ negozjati paralleli dwar l-ISDS fit-TTIP b’alternattiva li fit-terminu medju jkun hemm Qorti Internazzjonali tal-Investiment hija pass ‘il quddiem vijabbli. Jekk jintlaħaq ftehim fi ħdan it-TTIP, kważi ċertament ser isir l-istandard tad-deheb u jfixkel kwalunkwe prospett biex jinkiseb l-appoġġ għal qorti internazzjonali. Il-pożizzjoni hija kkumplikata aktar mill-fatt li t-TTIP m’għandhiex korrelazzjoni awtomatika għas-CETA. Huwa importanti li jiġi enfasizzat li n-negozjati dwar is-CETA ġew konklużi u m’hemm l-ebda garanzija li l-Gvern Kanadiż ser jaqbel li jinkorpora kwalunkwe bidla maqbula fit-TTIP.

11.4.

Bl-adozzjoni tal-istrateġija attwali, il-KE qed tiffaċċja l-prospettiva li l-ewwel tentattiv tagħha fin-negozjati dwar il-protezzjoni tal-investitur jista’ jirriżulta fi tliet sistemi differenti li jkopru l-Istati Uniti, il-Kanada u s-Singapore. Min-naħa l-oħra, jekk il-Kummissjoni fil-fatt tipprovdi sistema uniformi, dan jista’ jinkiseb biss wara negozjati ibsin ħafna. Il-KESE jemmen li mbagħad ikun kważi impossibbli biex jinkiseb l-appoġġ meħtieġ biex l-isforzi jiġu ffokati mill-ġdid lejn il-ħolqien ta’ qorti internazzjonali.

11.5.

Għalhekk, il-KESE jikkonkludi li b’parteċipanti globali ewlenin bħall-Istati Uniti, il-Kanada u l-Ġappun, ilkoll involuti f’taħditiet ġodda simultanji dwar il-kummerċ u l-investiment, teżisti opportunità unika biex tiġi segwita l-idea ta’ qorti internazzjonali tal-investimenti. Barra minn hekk, il-Kumitat jemmen li dan jirrappreżenta wkoll l-aħjar opportunità biex il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fejn il-bżonn għal IP huwa possibbilment ħafna ikbar, jaslu biex jaċċettaw sistema globali ġdida.

Brussell, is-27 ta’ Mejju 2015.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Henri MALOSSE


(1)  Opinjoni tal-KESE dwar “Ir-relazzjonijiet trans-Atlantiċi kummerċjali u l-fehma tal-KESE dwar kooperazzjoni mtejba u ftehim ta’ kummerċ ħieles eventwali bejn l-UE u l-Istati Uniti” (ĠU C 424, 26.11.2014, p. 9).

(2)  OECD (2012) – ISDS a scoping paper for the investment policy community.

(3)  UNCTAD — Recent Trends in IIAs and ISDS- No1, Frar 2015 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf

(4)  Avviż li jakkumpanja l-konsultazzjoni pubblika dwar l-ISDS fit-TTIP.

(5)  UNCTAD – Nota ta’ Informazzjoni dwar l-ISDS dwar l-Istati Uniti u l-UE.

(6)  Ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 3.

(7)  E (SN/EP/6777), 10/12/2013.

(8)  Ċentru ta’ Riċerka tal-Parlament Ewropew “ISDS and prospects for reform” http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545736/EPRS_BRI(2015)545736_REV1_EN.pdf

(9)  EC – Factsheet on ISDSParagraph 2 – 3/10/2013.

(10)  Round Table tal-KESE dwar in-negozju – Dikjarazzjoni komuni dwar it-TTIP, 16/12/2014.

(11)  BusinessEurope – ISDSOverview of BusinessEurope position – Frar 2015.

(12)  Idem. Eurochambres position paperViews and priorities for the negotiations with the US for a TTIP, 6/12/2013.

(13)  Transatlantic Business Council – Comments of the TBC regarding the proposed TTIP, 10/05/2013.

(14)  BusinessEurope: TTIPAn Indispensable Tool to Protect Investors, 2/05/2014. ISDS – Overview of BusinessEurope position – Frar 2015.

(15)  https://www.citizen.org/eli-lilly-investor-state-factsheet

(16)  “Transatlantic Investment Treaty Protection”, pubblikat simultanjament fis-siti tal-Internet tas-CEPS (www.ceps.eu) u s-CTR (http://transatlantic.sais-jhu.edu).

(17)  http://www.citizen.org/documents/State-Legislators-letter-on-Investor-State-and-TPP.pdf.

(18)  CoR – TTIP – ECOS–V-063 02/15.

(19)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153044.pdf

(20)  Tweġiba tal-ESF għall-konsultazzjoni pubblika tal-ISDS, 20/06/2014.

(21)  http://www.iisd.org/itn/2014/01/19/awards-and-decisions-14/

(22)  Paġna ta’ fatti tal-KE dwar l-ISDS, paragrafu 8, li nħarġet fit-3 ta’ Ottubru 2013.

(23)  Il-Corporate Europe Observatory (CEO) huwa grupp ta’ riċerka u kampanji mingħajr skop ta’ qligħ li jwettaq riċerka u jippubblika rapporti dwar attivitajiet ta’ lobbying korporattiv fil-livell tal-UE (http://corporateeurope.org/).

(24)  EPRS – ISDS State of Play and Prospects for Reform 21.1.2014.

(25)  Dokument ta’ Ħidma tal-OECD dwar L-Investiment Internazzjonali Nru 2012/3, pp. 44-45.

(26)  UNCTAD – Reform of ISDSIn Search of a RoadmapIssues Note No. 2, June 2013, p. 4.

(27)  Opinjoni legali: “Europa – und verfassungsrechtliche Vorgaben für das Comprehensive Economic and Trade Agreement der EU und Kanada (CETA)” [Dispożizzjonijiet tal-liġi Ewropea u dik kostituzzjonali għall-Ftehim Komprensiv Ekonomiku u Kummerċjali (CETA) bejn l-UE u l-Kanada] ta’ Dr Andreas Fischer-Lescano, Bremen, Ottubru 2014; “Modalities for investment protection and Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in TTIP from a trade union perspective” [Modalitajiet għall-protezzjoni tal-Investiment u s-Soluzzjoni tat-Tilwim bejn l-Investituri u l-Istat] ta’ Dr Markus Krajewski, Università Friedrich-Alexander, Erlangen-Nürnberg, FES Ottubru 2014]; “Freihandelsabkommen, einige Anmerkungen zur Problemmatik der privaten Schiedsgerichtsbarkeit [Ftehimiet ta’ kummerċ ħieles: xi kummenti dwar il-kwistjoni tal-arbitraġġ privat]” tal-Prof. Siegfried Broß, Rapport dwar il-kodeterminazzjoni (promozzjoni tal-kodeterminazzjoni) Nru 4, H.Böckler Stiftung, 2015.

(28)  “CETA: ‘Verkaufte Demokratie’” (CETA: Id-demokrazija mibjugħa), Corporate Europe Observatory.

(29)  Qorti tal-Ġustizzja, Opinjoni 1/91 tal-14.12.1991 – EEA 1; Opinjoni 1/00 tat-18.4.2002 – ECAA; Opinjoni 1/09 tat-8.3.2011 – Qorti tal-Privattivi.

(30)  Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja 2/13 tat-18.12.2013.

(31)  Konvenzjoni ICSID Artikolu 52.


ANNESS

għall-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-kontroopinjoni li ġejja, li rċeviet mill-inqas kwart tal-voti mixħuta, inċaħdet matul id-diskussjoni:

Ħassar it-test kollu tal-Opinjoni biex jiġi sostitwit kif ġej:

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1.

L-Investiment Dirett Barrani (IDB) huwa kontributur importanti għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Il-kumpaniji li jinvestu f’pajjiż ieħor qegħdin ipso facto jieħdu riskju speċifiku, iżda l-kuntratturi barranin għandhom jiġu protetti kontra trattament sproporzjonat u abbużiv mill-istat ospitanti fejn investew, pereżempju permezz ta’ esproprjazzjoni diretta, diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità u trattament inġust u mhux ugwali meta mqabbel mal-investituri domestiċi. Huwa importanti mekkaniżmu għat-tilwim li huwa newtrali. L-investimenti ta’ sikwit huma fuq perijodu ta’ żmien twil u ċ-ċirkostanzi politiċi fi Stati ospitanti jistgħu jinbidlu.

1.1.1.

Ftehim Internazzjonali ta’ Investiment (IIA) bejn żewġ Stati (jew reġjuni) jinvolvi l-liġi internazzjonali. Biex ikun effettiv dan jeħtieġ mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim li huwa effettiv, ibbilanċjat u internazzjonali.

1.1.2.

Madankollu, f’ħafna mill-ftehimiet ta’ investiment internazzjonali, il-mekkaniżmu ta’ soluzzjoni tat-tilwim iressaq flimkien kumpaniji individwali u l-Istat ospitanti permezz tal-proċedura tas-Soluzzjoni tat-Tilwim bejn l-Istati u l-Investituri (ISDS) (1). L-ISDS hija ta’ natura retroattiva. Kuntrarjament għall-Proċedura tas-Soluzzjoni tat-Tilwim tad-WTO, jekk Stat jitlef każ il-ħlas tal-kumpens biss ikun involut. Ma hemmx bżonn li tiġi revokata l-leġislazzjoni rilevanti. L-investiment mhuwiex kompetenza tad-WTO wara li tneħħa mill-Aġenda taċ-Ċiklu ta’ Doha fl-2003.

1.2.

L-UE hija l-akbar fornitur u anke l-aktar riċevitur ta’ investiment internazzjonali. L-investiment huwa ta’ interess ewlieni għan-negozji tal-UE, inklużi l-SMEs. Għalhekk, il-Kumitat jilqa’ b’sodisfazzjon il-pożizzjoni tal-Kummissjoni (2) li l-ISDS hija:

Għodda importanti għall-protezzjoni tal-investimenti u għalhekk għall-promozzjoni u l-iżgurar tat-tkabbir ekonomiku fl-UE,

Mod effettiv kif jiġu infurżati l-obbligi li l-imsieħba kummerċjali tagħna jaqblu fuqhom mal-investituri tagħhom meta jiffirmaw trattati ta’ investiment.

1.2.1.

Round Table dwar in-negozju organizzata mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE dwar is-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) ikkonkludiet (3) li: “An international agreement such as TTIP should create the right conditions to attract a high level of future investment in the transatlantic market. [Ftehim internazzjonali bħat-TTIP għandu joħloq il-kundizzjonijiet it-tajba biex jattira livell għoli ta’ investiment futur fis-suq trans-Atlantiku.] This includes granting ample access and non-discriminatory treatment for investors on both sides and improving the current framework for IP, including ISDS by making it more accessible to SMEs and striking a proper balance between investor rights, the right of states and local authorities to regulate in the public interest” [Dan jinkludi l-għoti ta’ aċċess mifrux u trattament nondiskriminatorju għall-investituri fuq iż-żewġ naħat u t-titjib tal-qafas attwali għall-protezzjoni tal-investiment, inkluża l-ISDS billi ssir aktar aċċessibbli għall-SMEs u jinstab bilanċ xieraq bejn id-drittijiet tal-investitur, id-dritt tal-Istati u l-awtoritajiet lokali li jirregolaw fl-interess pubbliku].

1.3.

Il-Ftehim ta’ Kummerċ bejn l-UE u l-Kanada (CETA), li għad irid jiġi ratifikat, jinkludi kapitolu estensiv dwar il-protezzjoni tal-investimenti, inkluża d-dispożizzjoni għall-ISDS. Dan, flimkien mal-kapitolu dwar l-investiment fil-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles UE-Singapor (4), huwa l-ewwel ftehim ta’ investiment negozjat mill-UE minn mindu kisbet kompetenza għall-investiment skont it-Trattat ta’ Lisbona fl-2009. Dan ikkontribixxa ħafna biex jiġi indirizzat it-tħassib pendenti, iżda l-ISDS teħtieġ li tevolvi aktar.

1.4.

Barra mill-prinċipju ta’ “in-Nazzjon l-Aktar Iffavorit” (MFN), u l-kopertura normalment inkluża mill-Kummissjoni biex tittratta l-kumpens f’każijiet ta’ gwerra, revoluzzjoni, eċċ., il-Kumitat iħeġġeġ biex il-protezzjoni tal-investitur taħt IIA, u għaldaqstant miftuħa għall-użu tal-ISDS, għandha tkunu limitata li tkopri l-erba’ protezzjonijiet sostantivi, jiġifieri

Ma ssirx diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità ta’ investitur,

Standard minimu ta’ trattament, normalment deskritt bħala “ġust u ekwu”,

F’każ ta’ esproprjazzjoni, kumpens bla dewmien, adatt u effettiv (li ma jkunx diskriminatorju u bil-proċess dovut),

Jitħalla jsir trasferiment ta’ fondi relatati mal-investiment.

1.5.

Maż-żmien, irriżultaw għadd ta’ abbużi reali jew perċeputi mill-użu tal-ISDS u dawn issa jridu jiġu indirizzati. L-ISDS jeħtieġ li tiġi aġġornata. Il-Kumitat jilqa’ l-erba’ oqsma għal aktar studju dwar il-protezzjoni tal-investiment u l-ISDS identifikati mill-Kummissjoni f’Jannar 2015 bħala riżultat tal-konsultazzjoni pubblika tagħha dwar il-protezzjoni tal-investiment u l-ISDS fit-TTIP, wara l-inklużjoni tiegħu fil-mandat għan-negozjati mogħtija b’mod unanimu mill-Istati Membri.

1.5.1.

Dawn kienu jkopru:

Il-protezzjoni tad-dritt tal-Istat li jirregola,

Il-ħolqien u t-tħaddim tat-tribunali tal-arbitraġġ,

L-eżami tad-deċiżjonijiet tal-ISDS permezz ta’ mekkaniżmu ta’ appell,

Ir-relazzjoni bejn is-sistemi ġudizzjarji domestiċi u l-ISDS.

1.5.2.

Il-Kumitat iqis il-protezzjoni dovuta tad-dritt tal-Istat li jirregola bħala essenzjali, u li kwalunkwe ambigwitajiet jitneħħew. Kif ġie ddikjarat fl-Opinjoni tal-Kumitat dwar it-TTIP (5), “huwa essenzjali li kwalunkwe dispożizzjoni dwar is-soluzzjoni tat-tilwim proposta fit-TTIP ma tfixkilx il-kapaċità tal-Istati Membri tal-UE li jirregolaw fl-interess tal-pubbliku”. Ftehimiet ta’ investiment internazzjonali preċedenti kienu primarjament abbozzati skont il-ħtieġa li jiġu protetti l-investimenti. Kemm is-CETA u l-Ftehim mas-Singapor issikkaw id-definizzjonijiet ewlenin biex jiġu evitati interpretazzjonijiet mhux ġustifikati u jirreferu b’mod speċifiku fil-preambolu ta’ kull ftehim għad-dritt tar-regolazzjoni. Il-KESE jemmen li dan għandu issa jiġi inkluż fil-korp tat-test rilevanti, bħala Artikolu speċifiku ta’ kwalunkwe ftehim bħal dan.

1.5.3.

Huwa essenzjali li l-arbitri fuq it-tribunali tal-ISDS ikunu kompletament imparzjali u ma jkunux miftuħa għal kunflitti ta’ interess. Il-Kumitat iħeġġeġ li l-arbitri kollha għandhom jintgħażlu minn lista stabbilita minn qabel mill-Partijiet tal-ftehim rilevanti, u li jiġu stabbiliti kwalifiki ċari għal dan it-tip ta’ arbitri, notevolment li huma kkwalifikati biex iwettqu funzjoni ġudizzjarja u taw prova li għandhom għarfien espert fl-oqsma rilevanti tal-liġi internazzjonali.

1.5.4.

Mekkaniżmu tal-Appell huwa wkoll essenzjali – proċess legali mingħajr dritt ta’ appell huwa ġustament rari ħafna, għalkemm dan jeżisti fl-IIA attwali. Il-KESE jinnota li saret referenza għal mekkaniżmu tal-appell fid-direttivi ta’ negozjati tat-TTIP oriġinali. It-tfassil ta’ mekkaniżmu bħal dan se jkun ta’ importanza kritika, inklużi l-metodi kif il-membri huma maħtura, il-kwalifiki tagħhom u r-remunerazzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe limitu ta’ żmien li għandu jiġi applikat. Għandu jkopri żbalji ta’ liġi u żbalji ta’ fatt. Għandha tingħata kunsiderazzjoni bikrija dwar jekk mekkaniżmu bilaterali jistax isir b’mod multilaterali, forsi fuq il-mudell tal-Korp tal-Appell tad-WTO. Kwalunkwe mekkaniżmu bħal dan se jinvolvi spejjeż addizzjonali, iżda li għandhom jiġu kkunsidrati.

1.5.5.

Ir-relazzjoni bejn l-ISDS u s-sistemi ġudizzjarji domestiċi se tkun iżjed diffiċli li tiġi solvuta. L-IIAs huma ftehimiet internazzjonali u l-qrati domestiċi mhux bil-fors għandhom il-kompetenza biex jinterpretaw kwistjonijiet ta’ liġi internazzjonali. Anke l-aħjar sistema tista’ tiżbalja, iżda ilmenti doppji għandhom jiġu pprojbiti. Il-partijiet potenzjali fil-kawża għandhom jew jagħmlu l-għażla finali fil-bidu tal-proċedimenti, jew jitilfu d-dritt li jirrikorru għall-qrati domestiċi hekk kif dawn jirrikorru għall-ISDS.

1.6.

Qorti internazzjonali u multilaterali hija s-soluzzjoni aktar fit-tul. Din teħtieġ li tiġi żviluppata b’mod parallel mal-iżvilupp tal-ISDS fit-TTIP u fi bnadi oħra. Huwa imperattiv li xi forma ta’ protezzjoni tal-investitur internazzjonali tibqa’ filwaqt li tali korp internazzjonali qed jiġi nnegozjat u stabbilit.

1.6.1.

Huwa importanti li tiġi żgurata massa kritika għall-istabbiliment ta’ qorti internazzjonali bħala objettiv iktar fit-tul għas-soluzzjoni tat-tilwim dwar investiment. L-aċċettazzjoni mifruxa ta’ mekkaniżmu tal-appell internazzjonali bħal dan x’aktarx li tirriżulta mill-fatt li qed jiġi stabbilit permezz ta’ kunsens, u għandu jittratta l-problemi potenzjali relatati li l-istituzzjonijiet internazzjonali, inkluża l-Qorti Kriminali Internazzjonali, jiffaċċjaw.

1.6.2.

Il-KESE jwissi kontra s-suġġeriment li, billi l-membri kollha tal-“G7” huma attwalment involuti f’negozjati tal-IIA, dawn jibdew jiżviluppaw qorti internazzjonali huma stess b’mod separat. Il-massa kritika tista’ tinkiseb biss jekk ikun hemm firxa ferm usa’ ta’ pajjiżi involuti mill-bidu, u li l-bieb jibqa’ miftuħ biex jingħaqdu oħrajn kif u meta jkunu interessati.

1.6.3.

Sadanittant, il-KESE jirrakkomanda lill-UE u lill-Istati Uniti biex jinvolvu ruħhom f’mekkaniżmu ta’ soluzzjoni għat-tilwim bilaterali dwar l-investimenti fit-TTIP.

2.   Kuntest

2.1.

Il-Kumitat jinnota li jekk żewġ pajjiżi jkunu jixtiequ jippromovu r-relazzjonijiet ekonomiċi bejniethom permezz ta’ Ftehim ta’ Investiment Internazzjonali, dawn iwiegħdu lil xulxin li jiggarantixxu ċerti livelli ta’ trattament lill-investituri u l-investimenti mill-pajjiż l-ieħor. Dawn il-wegħdiet, li l-pajjiżi jagħmlu minn jeddhom, imbagħad ikunu jridu jgħaddu mill-proċessi kollha ta’ ratifika domestika. Dawn bl-ebda mod ma jagħtu prijorità lill-interess korporattiv fuq id-dritt tal-gvernijiet li jirregolaw b’dan il-mod. Madankollu, fl-interess tal-istat tad-dritt, il-gvernijiet għandhom jinżammu responsabbli għall-garanziji li jagħtu.

2.2.

Il-Kumitat jirrikonoxxi li, għalkemm l-istati negozjaturi jfittxu li jinkludu dispożizzjonijiet biex jipproteġu l-intrapriżi tagħhom stess kontra azzjonijiet diskriminatorji ta’ sħab kummerċjali, mhux realistiku li kumpanija li tiġi offiża tistenna li kwalunkwe tilwima għandha tiġi indirizzata awtomatikament fuq livell bejn stat u ieħor, biex b’hekk il-kwistjoni tgħaddi minn livell politiku għal wieħed diplomatiku.

2.2.1.

Jekk il-kumpaniji jserrħu fuq l-UE biex tressaq tilwim għal-livell ta’ Stat kontra Stat, huma ftit ħafna li jistgħu jiġu segwiti b’dal-mod, u jkun inqas probabbli li kumpaniji iżgħar isemmgħu leħinhom. Huwa improbabbli li jkun hemm ħafna każijiet bejn żewġ sistemi legali demokratiċi maturi, iżda jekk il-Proċedura ta’ Soluzzjoni tat-Tilwim bejn Stat u ieħor kellha ssir in-norma, l-għadd ta’ każijiet potenzjali jkun destinat li jiżdied, b’implikazzjonijiet kbar ta’ riżorsi għall-Istati.

2.2.2.

Bħalma indikat il-Kummissarju Malmström stess (6) b’rabta man-negozjati dwar it-TTIP, il-liġi internazzjonali ma tistax tiġi invokata fil-qrati tal-Istati Uniti, u l-ebda liġi tal-Istati Uniti tipprojbixxi d-diskriminazzjoni kontra l-investituri barranin. F’pajjiżi oħra, il-qrati nazzjonali jistgħu jkunu inqas affidabbli.

2.2.3.

L-investiment mhuwiex identiku għall-kummerċ. Fit-tilwim kummerċjali hija r-responsabbiltà tal-Istat li jieħu t-tmexxija. Dan it-tilwim x’aktarx jinvolvi klassi ta’ produzzjoni, bħall-banana, il-pannelli solari jew it-tessuti: id-dumping huwa kwistjoni ewlenija tal-Proċedura ta’ Soluzzjoni tat-Tilwim tad-WTO.

3.   L-evoluzzjoni tal-ISDS

3.1.

Għalkemm l-għadd kumplessiv ta’ każijiet tal-ISDS (7) jibqa’ żgħir, l-użu tagħha kiber b’mod sostanzjali mill-2002 “l hawn. Dan huwa proporzjonat għaż-żieda globali tal-IDB, li globalment sal-2013 kien qabeż USD 25 triljun. L-investituri Ewropej nedew madwar 50 % tat-talbiet kollha mill-2002”‘l hawn. Numru sew ta’ dawn tnedew minn kumpaniji iżgħar jew speċjalizzati (8). Huwa importanti li kwalunkwe proċedura tal-ISDS riformata għandha ssir aktar aċċessibbli għall-SMEs.

3.1.1.

Mit-356 kawża magħrufa li ġew konklużi, 25 % ġew solvuti favur l-investitur u 37 % favur l-Istat. Għall-bqija waslu għal riżoluzzjoni (9).

3.2.

Minħabba kwistjonijiet – kemm perċepiti kif ukoll fir-realtà – li jirriżultaw mill-eżitu ta’ għadd ta’ każijiet tal-ISDS madwar id-dinja, inkluż numru li għadhom għaddejjin, parti dejjem aktar notevoli tal-opinjoni pubblika fl-UE, immexxija mill-unions, l-NGOs u organizzazzjonijiet oħra, saret imħassba dwar l-użu tagħha, u qed tikber l-oppożizzjoni għall-kapitolu dwar l-investiment u l-ISDS fit-TTIP.

3.3.

Mingħajr riforma tal-ISDS, u l-inklużjoni ta’ Kapitolu dwar l-Investiment fit-TTIP, il-Kumitat jinnota li arranġamenti preċedenti kif misjuba f’1  400 Trattat Bilaterali ta’ Investiment (BITs) innegozjati minn Stati Membri individwali (bl-eċċezzjoni tal-Irlanda), u dawk b’mod partikolari li ntlaħqu minn disa’ Stati Membri mal-Istati Uniti, ovvjament għadhom u jibqgħu validi.

Riżultat tal-votazzjoni:

Favur:

94

Kontra:

191

Astensjonijiet:

25


(1)  Id-dispożizzjoni għall-ISDS tinsab f’madwar 93 % tal-aktar minn 3  250 ftehim ta’ investiment internazzjonali iffirmati sal-lum, għalkemm il-proċedura intużat f’inqas minn 100, jiġifieri inqas minn 3 %.

(2)  EC – Factsheet on ISDS – Paragraph 2 – 3.10.2013.

(3)  Round Table tal-KESE dwar in-negozju – Dikjarazzjoni komuni dwar it-TTIP, 16.12.2014.

(4)  Barra minn hekk għad irid jiġi rratifikat, u soġġett għal kontestazzjoni legali fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar jekk huwa ftehim “imħallat” u għalhekk ikun jeħtieġ l-approvazzjoni mill-parlamenti tal-Istati Membri kollha.

(5)  Opinjoni tal-KESE dwar Ir-relazzjonijiet trans-Atlantiċi kummerċjali u l-fehma tal-KESE dwar kooperazzjoni mtejba u ftehim ta’ kummerċ ħieles eventwali bejn l-UE u l-Istati Uniti – 4 ta’ Ġunju 2014 (ĠU C 424, 26.11.2014, p. 9).

(6)  Parlament Ewropew, is-6 ta’ Mejju.

(7)  610 każ sa tmiem l-2014.

(8)  Il-Kamra tal-Kummerċ ta’ Stokkolma tirrapporta li minn madwar 100 kawża li ġew kompluti bejn l-2006 u l-2011, madwar 22 % kienu joriġinaw mill-SMEs; il-BDI rrapporta wkoll li madwar 30 % tal-kawżi li oriġinaw minn kumpaniji Ġermaniżi kienu mill-SMEs.

(9)  EC – Factsheet on ISDS, 3 ta’ Ottubru 2013.


III Atti preparatorji

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

il-508 Sessjoni Plenarja tal-KESE fis-27 u t-28 ta' Mejju 2015

8.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/64


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni”

(COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS))

u l-“Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE”

(COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS))

(2015/C 332/07)

Relatur ġenerali:

is-Sur Petru Sorin DANDEA

Nhar il-31 ta’ Marzu 2015, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda, b’konformità mal-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

“il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni”

(COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS))

u

“l-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE”

(COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS))

Nhar is-17 ta’ Marzu 2015, il-Bureau tal-Kumitat ta istruzzjonijiet lis-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett.

Minħabba l-urġenza tal-ħidma, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew iddeċieda matul il-508 sessjoni plenarja tiegħu tas-27 u t-28 ta’ Mejju 2015 (seduta tas-27 ta’ Mejju 2015) li jaħtar lis-Sur Dandea bħala relatur ġenerali, u adotta din l-Opinjoni b’148 vot favur, 11-il vot kontra u 15-il astensjoni.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1.

Il-KESE jilqa’ l-proposta għal Direttiva mressqa mill-Kummissjoni Ewropea, fejn tkompli bl-implimentazzjoni tal-miżuri li jinsabu fil-pjan ta’ azzjoni sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa (1).

1.2.

Il-KESE jaqbel li, fil-qafas tal-mekkaniżmu ta’ skambju awtomatiku u obbligatorju ta’ informazzjoni rregolat bid-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE, tiġi inkluża l-informazzjoni relatata mad-deċiżjonijiet tat-taxxa bil-quddiem u mal-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet li f’ċerti sitwazzjonijiet jintużaw min-negozji b’attivitajiet transkonfinali sabiex jiżviluppaw strutturi li jħassru l-bażi tat-taxxa fl-Istati Membri u jagħmlu ħsara lill-effiċjenza tas-suq intern.

1.3.

Il-KESE huwa kontra l-evażjoni leċita tat-taxxa li, minkejja li mhiex illeċita, xorta waħda hija prattika immorali peress li tippermetti lill-intrapriżi li jużawha li jħallsu, f’termini assoluti, taxxi ħafna inqas għoljin miċ-ċittadini jew l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

1.4.

Il-KESE jqis li l-miżuri previsti fl-abbozz ta’ Direttiva jistgħu jwasslu sabiex jitnaqqas id-dħul finanzjarju mitluf tal-Istati Membri u li, b’konsegwenza, huwa jirrakkomanda li dawn jiġu adottati minnufih.

1.5.

L-informazzjoni relatata mad-deċiżjonijiet fiskali bil-quddiem u l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet hija importanti ħafna u tista’ tgħin lill-Istati Membri jittraċċaw it-tranżazzjonijiet artifiċjali. Madankollu, il-KESE jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, f’ħafna każijiet, jista’ jkun diffiċli li tranżazzjoni tiġi legalment kwalifikata bħala artifiċjali. Għalhekk jirrakkomanda lill-Istati Membri sabiex jagħmlu sforz u jittrasponu b’mod l-aktar korrett id-dispożizzjonijiet li jidhru fl-abbozz ta’ Direttiva.

1.6.

Il-KESE jirrakkomanda lill-Kumissjoni Ewropea sabiex tintensifika l-isforzi tagħha ta’ negozjar fil-livell tal-OECD bil-għan li jiġi adottat l-istandard relatat mal-erożjoni tal-bażi u t-trasferiment tal-profitt (BEPS) u li jkun jinkludi d-dispożizzjonijiet li jidhru fl-abbozz għal Direttiva. L-istandard BEPS u l-istandard tal-OECD relatat mal-iskambju awtomatiku u obbligatorju tal-informazzjoni għandhom jikkostitwixxu l-istrumenti l-aktar utli fil-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa fil-livell globali.

1.7.

Il-KESE jilqa’ l-proposta mressqa mill-Kummissjoni li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE (Direttiva dwar it-tassazzjoni ta’ dħul minn tfaddil – Direttiva dwar it-Tfaddil). Id-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE, tkopri l-prodotti finanzjarji kollha, inklużi dawk li jagħmlu parti mid-Direttiva dwar it-Tfaddil. Din il-proposta ta’ tħassir għandha l-għan li tevita li żewġ standards jiġu applikati b’mod parallel u tippermetti li r-regolamenti jiġu ssemplifikati.

2.   Proposti tal-Kummissjoni

2.1.

Nhar it-18 ta’ Marzu 2015, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat tliet dokumenti (2) għall-implimentazzjoni ta’ miżuri inklużi fil-Pjan ta’ Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (3). L-ewwel dokument, COM(2015) 135 final, huwa proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni. It-tieni dokument huwa l-Komunikazzjoni COM(2015) 136 final, li tiddeskrivi l-progress fil-qasam tat-trasparenza fiskali u l-miżuri ppjanati mill-Kummissjoni biex din tiżdied. It-tielet dokument, COM(2015) 129 final, huwa proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva 2003/48/KE (Direttiva dwar it-tassazzjoni ta’ dħul minn tfaddil, imsejħa Direttiva dwar it-Tfaddil).

2.2.

Permezz tal-proposta għal Direttiva li temenda d-Direttiva 2011/16/UE, l-għan tal-Kummissjoni huwa li tiġi żgurata kooperazzjoni amministrattiva komprensiva u effettiva bejn l-amministrazzjonijiet tat-taxxa billi jiġi implimentat skambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni fir-rigward tad-deċiżjonijiet fiskali antiċipati transkonfinali u tal-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet użati mill-intrapriżi. F’ċerti każijiet, dawn il-prattiki jistgħu jwasslu għal livell baxx ta’ tassazzjoni fl-Istat Membru fejn tinħareġ id-deċiżjoni u, fl-istess ħin, jistgħu jnaqqsu b’mod sostanzjali d-dħul li għandu jiġi intaxxat fl-Istati Membri l-oħra involuti.

2.3.

Il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE (id-Direttiva dwar it-tassazzjoni ta’ dħul minn tfaddil, imsejħa d-Direttiva dwar it-Tfaddil) hija meħtieġa peress li wara li fid-9 ta’ Diċembru 2014 ġiet adottata d-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni, li timplimenta fil-liġi tal-UE l-istandard globali għall-iskambju awtomatiku ta’ informazzjoni dwar kontijiet finanzjarji, din ser tkopri wkoll it-tfaddil, flimkien ma’ kategoriji oħra ta’ dħul. Għal din ir-raġuni, huwa xieraq li titħassar id-Direttiva dwar it-Tfaddil bil-għan li jiġi evitat li żewġ standards jiġu applikati b’mod parallel, peress li dan iwassal ukoll għal piż amministrattiv addizzjonali u sproporzjonat għall-intrapriżi.

2.4.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-trasparenza fiskali fil-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa turi l-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-miżuri li jinsabu fil-Pjan ta’ Azzjoni sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Il-Kummissjoni tippreżenta wkoll il-miżuri li jistgħu jiġu implimentati fil-futur.

3.   Kummenti ġenerali

3.1.

Bit-tressiq ta’ abbozz ta’ Direttiva li jemenda d-Direttiva 2011/16/UE dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni, il-Kummissjoni tkompli bl-implimentazzjoni tal-miżuri li jinsabu fil-Pjan ta’ Azzjoni sabiex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa li ppreżentat fl-aħħar tal-2012 fuq talba tal-Kunsill Ewropew. Fl-Opinjoni tiegħu (4), il-KESE laqgħa l-preżentazzjoni tal-pjan u esprima l-appoġġ tiegħu għall-Kummissjoni fil-ġlieda kontra dawn il-prattiki li jolqtu s-suq intern.

3.2.

L-abbozz ta’ Direttiva għandu l-għan li fil-kategoriji ta’ informazzjoni sottoposti għall-iskambju awtomatiku obbligatorju jiddaħħlu dawk li jikkonċernaw id-deċiżjonijiet fiskali antiċipati transkonfinali u l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet. L-intrapriżi ta’ spiss jitolbu dawn id-deċiżjonijiet lill-amministrazzjonijiet tat-taxxa sabiex jiksbu l-konferma li l-attivitajiet kummerċjali tagħhom huma legali. Id-deċiżjonijiet fiskali mhumiex problema fihom innifishom u jintużaw minn bosta Stati Membri. Madankollu, xi kultant dawn jintużaw mill-intrapriżi sabiex jimplimentaw strutturi li jippermettulhom li jħallsu inqas taxxa u dan iwassal għal erożjoni tal-bażi tat-taxxa fl-Istati Membri u jimmina l-effikaċja tas-suq intern. Il-KESE huwa favur li din l-informazzjoni tkun inkluża fil-kategorija koperta mill-iskambju awtomatiku obbligatorju, sakemm din tkun meħtieġa mill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu l-ippjanar aggressiv tat-taxxa.

3.3.

Il-bidliet proposti mill-Kummissjoni ser jippermettu wkoll lill-Istati Membri biex jidentifikaw kwalunkwe strutturi stabbiliti mill-intrapriżi li jwasslu għal tnaqqis fil-bażijiet nazzjonali tat-taxxa, pereżempju permezz tal-ipprezzar ta’ trasferiment, li jwasslu għal livell baxx ta’ taxxa fuq id-dħul f’pajjiżi differenti mill-Istat Membru fejn ikun sar dan id-dħul. Il-KESE kemm-il darba wera li hu kontra dawn il-prattiki li, mingħajr ma huma illegali, xorta waħda huma immorali minħabba li jħeġġu lill-Istati Membri jżidu l-livell ta’ tassazzjoni fuq il-kontribwenti ż-żgħar, kemm jekk huma intrapriżi kif ukoll jekk huma persuni naturali, li, f’termini assoluti, jispiċċaw iħallsu aktar taxxi mill-intrapriżi kbar.

3.4.

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li l-evażjoni fiskali legali kif ukoll il-frodi u l-evażjoni fiskali illegali għandhom dimensjoni transkonfinali importanti, u l-globalizzazzjoni u żieda fil-mobbiltà tal-kontribwenti huma fatturi li jikkontribwixxu għal dan il-fenomenu. Il-KESE jqis li l-miżuri previsti fl-abbozz ta’ Direttiva jistgħu jwasslu sabiex jitnaqqas id-dħul finanzjarju mitluf tal-Istati Membri u li, b’konsegwenza, huwa jirrakkomanda li dawn jiġu adottati minnufih.

3.5.

L-inklużjoni tat-tfaddil fil-kategoriji ta’ dħul li jkunu soġġetti għall-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni skont id-Direttiva dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni tissemplifika s-sistema regolatorja waqt li fl-istess ħin tiżdied it-trasparenza tal-proċess ta’ tassazzjoni. Il-KESE jappoġġja l-abbozz ta’ Direttiva li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE (id-Direttiva dwar it-tassazzjoni ta’ dħul minn tfaddil, imsejħa Direttiva dwar it-Tfaddil), li l-ambitu tagħha ttieħed u ġie estiż fid-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE li emendat id-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni.

4.   Kummenti speċifiċi

4.1.

L-ippjanar aggressiv tat-taxxa, li huwa mħeġġeġ minn xi intrapriżi b’attivitajiet transkonfinali, huwa responsabbli għal telf baġitarju għall-Istati Membri, fl-ordni ta’ mijiet ta’ biljuni ta’ euro fis-sena. Il-KESE huwa favur li d-deċiżjonijiet tat-taxxa bil-quddiem u l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet maħruġa mill-awtoritajiet nazzjonali jiġu inklużi fost il-kategorija ta’ informazzjoni soġġetti għall-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni regolat mill-Artikolu 8(5)(a) tad-Direttiva 2011/16/UE, u jqis li din l-emenda hija meħtieġa bil-għan li tissaħħaħ it-trasparenza fiskali u jiġi miġġieled dan il-fenomenu negattiv.

4.2.

Il-fatt li l-Istati Membri, skont id-dispożizzjonijiet tal-proposta għal Direttiva, ser ikollhom aċċess għall-informazzjoni dwar żewġ tipi ta’ deċiżjonijiet ma jiżgurax madankollu li l-istrutturi użati mill-intrapriżi biex jevitaw li jħallsu t-taxxi ser jiġu eradikati. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, dawn l-istrutturi jisfruttaw il-lakuni fil-leġislazzjonijiet nazzjonali jew id-diskrepanzi bejniethom. Il-KESE jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jassumu l-kompitu li jissemplifikaw u jarmonizzaw il-qafas ġuridiku eżistenti, sew fil-livell Ewropew u sew f’dak nazzjonali.

4.3.

L-informazzjoni relatata mad-deċiżjonijiet fiskali bil-quddiem u l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet hija importanti ħafna u tista’ tgħin lill-Istati Membri jittraċċaw it-tranżazzjonijiet artifiċjali. Permezz tal-implimentazzjoni tar-regola ġenerali kontra l-abbuż, stabbilita fid-Direttiva 2011/96/UE (Direttiva dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji prinċipali u sussidjarji ta’ Stati Membri differenti), l-Istati Membri jistgħu jirkupraw it-telf tad-dħul fiskali li jseħħ minħabba tranżazzjonijiet artifiċjali. Madankollu, il-KESE jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, f’ħafna każijiet, jista’ jkun diffiċli li tranżazzjoni tiġi legalment kwalifikata bħala artifiċjali.

4.4.

Il-KESE jfakkar il-proposta li għamel f’opinjoni preċedenti fejn l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu proċedura sabiex l-intrapriżi li jinkoraġġixxu l-evażjoni legali tat-taxxa, jew iwettqu l-attivitajiet tagħhom permezz ta’ territorji rikonoxxuti bħala rifuġji fiskali, jiġu pprojbiti milli jaċċessaw il-fondi pubbliċi u l-fondi tal-UE.

4.5.

Minħabba l-ammont kbir ta’ informazzjoni li ser ikun soġġett għall-iskambju awtomatiku obbligatorju u minħabba li tipi ġodda ta’ informazzjoni ser jiżdiedu ma’ dawk li diġà huma koperti bl-Artikolu 8 tad-Direttiva, il-KESE jirrakkomanda lill-Istati Membri sabiex jiżguraw ir-riżorsi umani u t-teknoloġiji tal-informazzjoni meħtieġa għal implimentazzjoni korretta tad-dispożizzjonijiet previsti fl-abbozz ta’ Direttiva. Barra minn hekk, il-KESE jemmen li l-persunal tal-awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali responsabbli għall-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni għandu jitħarreġ kemm fl-użu korrett tal-formoli li għandhom jiġu stabbiliti b’mod konġunt mal-Kummissjoni u li għandhom jiffaċilitaw dan l-iskambju ta’ informazzjoni, kif ukoll fir-reġistrazzjoni ta’ dan it-tagħrif fir-reġistru ċentrali futur li ser jiġi ġestit mill-Kummissjoni.

4.6.

Wara l-bidliet implimentati fl-2013 u dawk rakkomandati f’dan l-abbozz ta’ Direttiva, id-Direttiva 2011/16/UE tipprovdi għall-iskambju ta’ informazzjoni għat-tipi ewlenin kollha ta’ dħul tal-persuni fiżiċi kif ukoll tal-persuni ġuridiċi. Dan ifisser li l-Istati Membri ser ikollhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-informazzjoni dwar id-dħul magħmul fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. L-istrutturi stabbiliti mill-intrapriżi li jħeġġu l-ippjanar aggressiv tat-taxxa jinvolvu wkoll, f’ħafna sitwazzjonijiet, ġurisdizzjonijiet jew territorji barra l-UE. Sa fejn il-proposta mressqa mill-Kummissjoni fl-abbozz ta’ Direttiva tkun aktar ambizzjuża mill-abbozz ta’ standard BEPS (erożjoni tal-bażi u trasferiment tal-profitt) li attwalment qed jiġi negozjat fil-livell tal-OECD, il-KESE jirrakkomanda li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom ta’ kooperazzjoni sabiex l-istandard BEPS u l-istandard għall-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni jsiru tabilħaqq standards globali.

4.7.

Il-KESE jilqa’ l-proposta mressqa mill-Kummissjoni li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE (Direttiva dwar it-tassazzjoni ta’ dħul minn tfaddil – Direttiva dwar it-Tfaddil). B’mod konkret, kif diġà spjegajna, id-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE, tkopri l-prodotti finanzjarji kollha, inklużi dawk li jagħmlu parti mid-Direttiva dwar it-Tfaddil. L-għan tal-proposta għal Direttiva huwa li jiġi evitat li żewġ standards relatati mal-iskambju ta’ informazzjoni dwar kontijiet finanzjarji jiġu applikati b’mod parallel Għalhekk, ir-regoli dwar it-tassazzjoni huma semplifikati u jsiru aktar trasparenti.

Brussell, is-27 ta’ Mejju 2015.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Henri MALOSSE


(1)  COM(2012) 722 final – Pjan ta’ Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa

(2)  COM(2015) 135 final – Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni.

COM(2015) 136 final – Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-trasparenza fiskali kontra l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa.

COM(2012) 129 final – Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KE.

(3)  COM(2012) 722 final – Pjan ta’ Azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa.

(4)  Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Pjan ta’ azzjoni għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa” (ĠU C 198, 10.7.2013, p. 34).


8.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/68


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi”

(COM(2015) 98 final – 2015/0051 (NLE))

(2015/C 332/08)

Relatur:

is-Sur Carlos Manuel TRINDADE

Korelatur:

is-Sinjura Vladimíra DRBALOVÁ

Nhar l-10 ta’ Marzu 2015, il-Kunsill iddeċieda, b’konformità mal-Artikolu 148 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

il-“Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi”

(COM(2015) 98 final – 2015/0051 (NLE)).

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali u ċ-Ċittadinanza, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-Opinjoni tagħha nhar is-7 ta’ Mejju 2015.

Matul il-508 sessjoni plenarja tiegħu li saret fis-27 u t-28 ta’ Mejju 2015 (seduta tas-27 ta’ Mejju 2015), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-Opinjoni b’109 voti favur, 9 voti kontra u 4 astensjonijiet.

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1.

Il-kriżi ekonomika twila u persistenti fl-UE kellha impatt negattiv ħafna fuq il-livelli ta’ impjieg, partikolarment fuq il-qgħad fit-tul, u ġabet magħha tranżizzjoni diffiċli u bil-mod mill-edukazzjoni għas-suq tax-xogħol fil-każ taż-żgħażagħ, kif ukoll fuq il-faqar fil-maġġoranza tal-Istati Membri, minkejja l-isforzi magħmula u l-miżuri li twettqu; minflok il-konverġenza mixtieqa mill-ekonomiji, id-differenzi bejn l-Istati Membri u, fi ħdanhom, bejn ir-reġjuni, żdiedu. Il-KESE jemmen li din is-sitwazzjoni hija inaċċettabbli u jistieden lill-Kummissjoni biex, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, tistabbilixxi l-miri u l-modalitajiet dettaljati fuq żmien qasir biex titreġġa’ lura din is-sitwazzjoni.

1.2.

Il-KESE huwa sodisfatt li l-Kummissjoni Ewropea mmodifikat il-linji gwida dwar l-impjiegi tal-2015 biex jirriflettu l-evoluzzjoni reċenti u jirrimedjaw ħafna nuqqasijiet ekonomiċi u soċjali eżistenti.

1.3.

Konxju b’mod partikolari mill-fatt li hemm rabta qawwija bejn il-linji gwida dwar l-impjiegi u l-linji gwida ġenerali għall-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni (BEPGs), il-KESE jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipproċedu b’urġenza bil-bidliet meħtieġa fil-politiki ekonomiċi, finanzjarji u soċjali tagħhom biex l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 jitwettqu bis-sħiħ, abbażi tar-riformi strutturali.

1.4.

Il-KESE laqa’ l-pakkett dwar “L-investiment soċjali” (1), laqa’ t-tnedija tal-garanzija għaż-żgħażagħ u ressaq suġġerimenti biex jittejbu (2). Dawn il-kontribuzzjonijiet tal-KESE għadhom validi u l-Kummissjoni għandha tagħtihom attenzjoni speċjali bħala parti mis-Semestru Ewropew. Ir-rwol tal-Istati Membri fit-tisħiħ tal-investiment pubbliku huwa essenzjali biex jinħolqu l-impjiegi, u d-dimensjoni tal-“Impjieg” fl-akkwist pubbliku għandu jiġi promoss bħala kriterju importanti għall-għażla tal-offerti.

1.5.

Fil-fehma tal-KESE, il-linji gwida ġodda għall-impjiegi jridu jegħlbu n-nuqqasijiet u jagħtu lok għal mobilizzazzjoni qawwija tal-atturi ekonomiċi u soċjali kollha għall-politiki adegwati u realistiċi li jtejbu t-tkabbir u l-kompetittività u jwasslu għall-ħolqien tal-impjiegi, sabiex tiġi implimentata l-Istrateġija Ewropa 2020 (u jiġi promoss it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li din tipprevedi) u biex jittejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien taċ-ċittadini Ewropej u jiġi żgurat li jgawdu mill-istess rata ta’progress.

1.6.

Il-KESE jinsab imħasseb ħafna dwar il-kontinwazzjoni tal-politika ta’ awsterità fl-UE li jostakolaw il-ksib tal-miri dwar l-impjieg u t-tnaqqis tal-faqar. F’din il-perspettiva, il-KESE huwa sorpriż li l-Kummissjoni tinjora, kemm fir-rapport konġunt dwar l-impjieg kif ukoll fil-linji gwida għall-impjiegi, il-periklu li l-inflazzjoni baxxa twassal għad-deflazzjoni. Xi gruppi – iż-żgħażagħ, il-ħaddiema b’ħiliet baxxi, il-persuni qiegħda fit-tul, in-nisa, il-persuni b’diżabilità, il-migranti, it-tfal, ir-Rom u l-familji b’ġenitur wieħed – kienu partikolarment affettwati. Il-KESE jemmen li l-linji gwida ma jirriflettux b’mod adegwat il-ħtieġa li l-ġlieda kontra l-qgħad u l-faqar issir għan ewlieni fil-livell Ewropew u fil-livell nazzjonali.

1.6.1.

Il-KESE jemmen li l-Unjoni naqset milli toħloq u tipprovdi opportunitajiet ta’ xogħol; diversi sfidi li jeħtieġu tweġibiet urġenti mill-UE u l-Istati Membri, għadhom bla tweġiba:

(a)

il-persistenza tar-rata ta’ qgħad għolja f’ħafna Stati Membri;

(b)

il-livell inaċċettabbilment għoli ta’ qgħad fost iż-żgħażagħ;

(c)

il-problema allarmanti tal-qgħad fit-tul;

(d)

is-segmentazzjoni dejjem tikber tas-suq tax-xogħol u ż-żieda kontinwa tal-kuntratti atipiċi;

(e)

il-kwalità fqira tal-impjiegi ġodda;

(f)

ir-riskju għoli tal-esklużjoni soċjali u s-segregazzjoni, primarjament tar-Rom, l-immigranti u l-persuni mingħajr dar, li jwassal għat-telf tal-kuntatt mas-suq tax-xogħol u għal iktar faqar;

(g)

l-għadd dejjem jikber ta’ pagi baxxi u anke tal-ħaddiema foqra;

(h)

l-inugwaljanzi dejjem ikbar bejn l-Istati Membri u fi ħdanhom;

(i)

il-mobilità baxxa tal-ħaddiema fi ħdan l-UE;

(j)

il-persistenza tal-inugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-riskju ogħla ta’ faqar għan-nisa;

(k)

in-nuqqas ta’ tqabbil bejn il-provvista u d-domanda għax-xogħol minħabba nuqqas ta’ ħiliet u r-rata baxxa ta’ tranżizzjoni mill-iskola għax-xogħol;

(l)

il-parteċipazzjoni inadegwata tas-soċjetà ċivili fil-politiki tas-suq tax-xogħol.

1.6.2.

Il-linji gwida għandhom jistabbilixxu miri kwantifikabbli għall-impjieg u t-tnaqqis tal-faqar, li għandhom jiġu supplimentati b’miri li jistgħu jitkejlu għall-gruppi vulnerabbli. L-għanijiet tal-Istati Membri, b’kunsiderazzjoni tal-limitazzjonijiet speċifiċi, għandhom ikunu ambizzjużi biżżejjed biex jippermettu lill-UE tilħaq l-għanijiet stabbiliti għaż-żona Ewropea kollha.

1.6.3.

Fil-fehma tal-KESE, in-nuqqas ta’ kwantifikazzjoni fuq medda medja u fit-tul fil-linji gwida tirrifletti d-dgħufija tal-istrateġija Ewropea dwar l-impjieg u l-faqar. It-trasferiment esklużiv tal-iffissar tal-għanijiet ġenerali u speċifiċi għall-Istati Membri ser iwassal biex jipparteċipaw inqas fil-politiki tal-impjieg u l-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali.

1.6.4.

Il-KESE jitlob lill-Kummissjoni tippromovi l-ekonomija soċjali bħala wieħed mill-mezzi biex jiżdied l-aċċess għas-suq tax-xogħol għall-persuni qiegħda u l-gruppi vulnerabbli, u jirrakkomanda lill-Istati Membri jallokaw finanzjament adegwat u sostenibbli għal dan il-għan.

1.6.5.

Il-KESE jinnota mal-Kummissjoni, il-limitazzjonijiet għall-aċċess għall-finanzjament għall-SMEs, li huwa ostaklu ewlieni għall-ħolqien tal-impjiegi. Barra minn hekk, il-bidliet fil-politika tal-BĊE ma ssarrfux f’kundizzjonijiet imtejba għall-investiment fl-ekonomija reali, u dan iħasseb lill-KESE u għandu jingħata attenzjoni speċjali mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Il-potenzjal għall-ħolqien tal-impjiegi tal-SMEs għandu jiġi sfruttat aħjar permezz ta’ titjib fl-aċċess għall-finanzjament, it-teknoloġiji l-ġodda ta’ informazzjoni u komunikazzjoni (ICT) u l-opportunitajiet tas-suq, b’kunsiderazzjoni tar-rwol tal-intrapriżi medji u kbar fil-qafas ta’ dan il-proċess.

1.6.6.

Il-KESE jemmen li r-ritorn għat-tkabbir fil-kuntest tat-titjib tas-suq tax-xogħol irid l-ewwel jgħaddi mit-tisħiħ tad-domanda domestika, b’mod partikolari b’investimenti pubbliċi ewlenin li jservu bħala katalisti għall-investiment privat. Din hija t-triq “il quddiem biex l-Ewropa tasal għal-livell massimu ta’ impjiegi, mira li tibqa” ċentrali għall-KESE.

1.6.7.

Il-KESE jemmen li l-aspetti soċjali tal-akkwist pubbliku jista’ jkollhom rwol ewlieni fit-titjib tal-kwalità tas-swieq tax-xogħol. Kull kuntratt pubbliku għandu jinkludi dispożizzjonijiet li jipprojbixxu l-kuntrattur jew is-sottokuntratturi mill-użu ta’ kuntratti temporanji, impjieg indipendenti sfurzat jew dewmien twil ħafna fil-ħlas tal-fatturi.

1.6.8.

Il-KESE jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jinvolvu lill-imsieħba soċjali b’mod aktar effettiv fil-politiki dwar ir-regolazzjoni tas-suq tax-xogħol, partikolarment fir-rigward tal-promozzjoni tal-ftehimiet kollettivi, it-tisħiħ tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol, it-tnaqqis tas-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u ż-żieda fl-investiment fil-kapital uman, biex jiġu indirizzati r-riskji soċjali u tinkiseb inklużjoni soċjali akbar.

1.6.9.

Il-KESE jappella għal reviżjoni tat-test tal-proposta tal-linji gwida għall-impjiegi, kif ġej:

Linja gwida 5: tiżdied mal-ewwel sentenza “(…) inaqqsu l-ostakli lin-negozji biex iħaddmu, jippromwovu l-istabbiltà u l-kwalità tal-impjiegi (…)”, u tiżdied “u jippromwovu l-użu tal-investimenti soċjali ambizzjużi biex tingħata spinta lill-impjiegi” fl-aħħar ta’ din is-sentenza;

Linja gwida 6: tiżdied għan speċifiku u li jista’ jitkejjel għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ u valutazzjoni regolari dwar jekk ir-riżorsi jintużawx tajjeb;

Linja gwida 7:

Għandu jintlaqa’ tajjeb l-involviment tal-imsieħba soċjali u tas-soċjetà ċivili fit-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ riformi rilevanti, f’konformità mal-prattika nazzjonali u r-rispett tal-awtonomija tal-imsieħba soċjali nazzjonali.

Fi tmiem l-ewwel paragrafu tal-Linja gwida 7 tiżdied: “L-istituzzjonijiet pubbliċi għandhom jagħtu eżempju pożittiv fir-rigward tal-kwalità tal-impjiegi, peress li mhuwiex possibbli li jinkiseb dan l-obbligu permezz ta’ esternalizzazzjoni jew akkwist pubbliku.”;

tiżdied definizzjoni tal-“impjiegi ta’ kwalità” kif ġej: “Għandhom ikunu żgurati impjiegi ta’ kwalità f’termini ta’ rimunerazzjoni ġusta/adegwata, relazzjonijiet tax-xogħol stabbli u rappreżentanza tal-ħaddiema, u dan mil-lat ta’ sigurtà soċjoekonomika, (…)” u jinbidel kif ġej it-titolu tal-linja gwida “Intejbu l-funzjonament tas-swieq tax-xogħol sabiex noħolqu impjiegi ta’ kwalità”;

Linja gwida 8: titħassar il-proposta ta’ rabta awtomatika bejn l-età statutorja tal-irtirar mal-istennija tal-għomor fl-Istati Membri, u minflok tiżdied “il-ħtieġa li jiġu promossi miżuri li jippermettu t-tqarrib tal-età effettiva għall-età legali tal-irtirar”.

2.   Introduzzjoni

2.1.

Il-Kummissjoni, fl-istħarriġ annwali dwar it-tkabbir (3) tagħha, li nieda l-5 Semestru Ewropew, tirrakkomanda li l-politika ekonomika u soċjali tal-Unjoni Ewropea tibbaża fuq tliet pilastri ewlenin fl-2015: spinta koordinata għall-investiment, impenn imġedded għar-riformi strutturali u ż-żamma tar-responsabbiltà baġitarja.

2.2.

Bħala parti mill-pakkett tad-dokumenti ppubblikati flimkien mal-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir, ir-rapport konġunt dwar l-impjiegi (4) janalizza l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni tal-impjiegi u s-sitwazzjoni soċjali fl-Ewropa fuq il-bażi tal-implimentazzjoni tal-linji gwida għall-impjiegi fil-programmi nazzjonali ta’ riforma u fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż fil-livell nazzjonali.

2.3.

Fl-2014, it-tkabbir tal-PDG kien ta’ 1,3 % fl-UE u 0,8 % fiż-żona tal-euro. Fl-2015, it-tkabbir se jkun xi ftit ogħla (1,5 % u 1,1 %) u huwa mistenni li dan jitjieb fl-2016 (2 % u 1,7 %). Hemm fatturi interni li jimpedixxu t-tkabbir aktar mgħaġġel fl-UE. Ir-riskju persistenti ta’ tkabbir baxx, qrib “l-inflazzjoni żero” u ta’ rata ta’ qgħad għolja saru punt ta’ tħassib ewlieni.

2.4.

Il-KESE jaqbel bis-sħiħ li livell baxx ta’ investiment huwa ostaklu għall-irkupru fl-Ewropa. Għalhekk huwa jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ssaħħaħ il-kompetittività u tagħti spinta lill-investiment għall-ħolqien tal-impjiegi, iżda għalkemm jinnota li l-“pjan ta’ investiment għall-UE” (5) huwa pass fid-direzzjoni t-tajba, huwa jemmen li huwa wisq kawt għaliex jinjora l-bżonn ta’ investiment pubbliku sostanzjali, jipprevedi biss l-investimenti fl-infrastruttura u ma jsemmix l-investimenti soċjali (6). Il-KESE jirrakkomanda li l-investimenti pubbliċi futuri ma jkunux ikkunsidrati bħala nfiq fil-kalkolu tad-defiċits skont ir-regoli fiskali tal-UE u jenfasizza l-ħtieġa ta’ approċċi ġodda biex jiġu mmobilizzati r-riżorsi u biex l-eċċess tar-riżorsi ta’ ċerti Stati Membri u n-nuqqasijiet ta’ oħrajn jiġu ġestiti b’mod bilanċjat.

2.5.

F’din l-opinjoni, il-KESE jtenni r-rakkomandazzjonijiet ta’ opinjonijiet preċedenti (7), li ma ngħatawx l-attenzjoni li jixirqilhom mill-Kummissjoni.

3.   Persistenza ta’ livell għoli ta’ qgħad fit-tul, in-nuqqas ta’ tlaqqigħ fis-suq tax-xogħol, il-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-faqar u inugwaljanzi soċjali fl-UE

3.1.

F’dan il-kapitolu hemm l-aktar informazzjoni rilevanti tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjieg (8) dwar is-sitwazzjoni soċjali attwali fl-UE.

3.2.

L-Ewropa għadha qed tiffaċċja sitwazzjoni kritika ħafna ta’ qgħad  (9), ikkaratterizzata minn differenzi kbar bejn l-Istati Membri. Fil-preżent, l-UE għandha 24,1 miljun persuna qiegħda u r-rata tal-qgħad tvarja bejn, fuq naħa waħda, 4,8 % fil-Ġermanja u 4,9 % fl-Awstrija u n-naħa l-oħra 23,7 % fi Spanja u 25,8 % fil-Greċja.

3.2.1.

Bejn l-ewwel kwart tal-2008 u l-ewwel kwart tal-2014 (10), l-għadd ta’ impjiegi full-time naqas bi 8,1 miljun, filwaqt li rajna żieda kostanti fl-impjiegi part-time (aktar minn 4 miljuni). Huwa rikonoxxut li t-tibdiliet kienu ta’ piż prinċipalment fuq l-impjiegi temporanji (nuqqas ta’ tiġdid tal-kuntratti).

3.2.2.

Il-qgħad fit-tul qed ikompli jiżdied, kif ġara fl-aħħar sena, minn 45 % sa 49 % (bħala perċentwali tal-qgħad totali). Ir-riskji ta’ marġinalizzazzjoni intensifikaw fl-Ewropa, għaliex “wieħed minn ħamsa ta’ dawk li huma qiegħda fit-tul fl-UE qatt ma ħadem, u tlieta minn kull erbgħa huma żgħażagħ taħt l-età ta’ 35” (11).

3.2.3.

Il-ħaddiema żgħażagħ (12) u b’ħiliet baxxi huma partikolarment affettwati miż-żieda fil-qgħad, b’rata kważi d-doppju tar-rata globali tal-qgħad. Ir-rata tal-qgħad taż-żgħażagħ tvarja minn 7,6 % fil-Ġermanja u 9,1 % fl-Awstrija minn naħa, għal 50,7 % fil-Greċja u 53,7 % fi Spanja, min-naħa l-oħra.

3.3.

Din l-evoluzzjoni tar-rati tal-qgħad hija riflessa wkoll fir-rata ta’ impjieg fl-UE, li tibqa’ fuq xejra ’l isfel (13), u dan ifisser li l-mira li jintlaħaq l-għan ta’ 75 % stabbilit għall-2020 hija prattikament impossibbli. Barra minn dan, qed naraw żbilanċi serji fix-xejriet ta’ impjieg bejn segmenti differenti tas-suq tax-xogħol, bejn l-Istati Membri u bejn ir-reġjuni tal-Istati Membri.

3.3.1.

Fl-2013, l-Istati Membri fl-Ewropa tan-Nofsinhar irreġistraw l-iktar rati baxxi ta’ impjieg. Bejn l-2008 u l-2013, ħafna mill-Istati tan-Nofsinhar esperjenzaw tnaqqis sinifikanti fir-rati tal-impjieg tagħhom, filwaqt li xi Stati Membri tat-Tramuntana tejbu jew żammew ir-rata tagħhom.

3.3.2.

Ir-rata ta’ impjieg taż-żgħażagħ (15-24 sena) bejn l-2008 u l-2013 naqset minn 37 % għal 32 % biss, tnaqqis ta’ ħames punti perċentwali (14). Fi 8 Stati Membri, ir-rata ta’ impjieg fost iż-żgħażagħ saħansitra naqset bi 12-il punt perċentwali jew iżjed. Il-Ġermanja hija l-uniku pajjiż li ma kellhiex tnaqqis fir-rata tal-impjieg taż-żgħażagħ (47 %).

3.4.

Il-Komunikazzjoni tinnota li r-rata tar-riskju tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali żdiedet b’mod sinifikanti u li d-differenzi bejn l-Istati Membri twessgħu. Bejn l-2008 u l-2012, in-numru ta’ Ewropej f’riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali żdied b’disa’ miljuni, u laħaq il-25,1 % tal-popolazzjoni. Il-KESE jikkunsidra li huwa inaċċettabbli li f’ħafna pajjiżi Ewropej, ir-rati tar-riskju tal-faqar u r-rati tal-esklużjoni soċjali għadhom għoljin ħafna u żdiedu f’dawn l-aħħar snin (15).

3.4.1.

Hemm għadd dejjem jikber ta’ familji b’nies qiegħda jew b’intensità tax-xogħol baxxa li ntlaqtu mill-faqar. Fl-2013, madwar 32 miljun persuna kienu f’sitwazzjoni ta’ privazzjoni materjali severa.

3.4.2.

Ir-riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali għat-tfal żdied u l-familji b’ġenitur wieħed jiffaċċjaw riskju ta’ faqar darbtjen ogħla meta mqabbla ma’ familji b’żewġ adulti (16). Bl-istess mod, ir-riskju ta’ faqar fost ċittadini ta’ pajjiżi terzi huwa darbtejn ogħla minn dak taċ-ċittadini tal-Istati Membri (49 % u 24 % rispettivament fl-2012). Madwar 31 % tal-familji bi 3 itfal jew aktar huma fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali.

3.4.3.

Mill-2011, in-nefqa soċjali naqset, u dan aggrava l-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali (17). F’xi Stati Membri, il-persuni f’sitwazzjonijiet vulnerabbli u bi dħul baxx baqgħu jsibu diffikultajiet fl-aċċess għall-kura tas-saħħa, speċjalment fil-Finlandja, il-Portugall u l-Greċja.

3.5.

Is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol għadha konsiderevoli f’diversi Stati Membri, b’mod partikolari l-proporzjon għoli ta’ impjiegi temporanji (40 %) u part-time (30 %) fost iż-żgħażagħ, id-differenza persistenti fil-pagi bejn is-sessi u r-rati ta’ tranżizzjoni baxxi minn kuntratti ta’ impjieg b’inqas protezzjoni għal dawk aktar favorevoli għall-ħaddiema.

4.   Kummenti ġenerali dwar il-linji gwida proposti

4.1.

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika riċenti dwar l-Istrateġija Ewropa 2020 (18) juru li fir-rigward tal-impjieg, ir-riċerka u l-iżvilupp u l-faqar, l-UE hija ‘l bogħod ħafna milli tikseb l-għanijiet stabbiliti. Id-data tal-2013 tindika rata ta’ impjieg ta’ 68,4 % (inqas sew mill-mira stabbilita ta’ 75 %), livell ta’ investiment fir-riċerka u l-iżvilupp ta’ 2,0 % tal-PDG (‘il bogħod sew mill-mira ta’ 3 %) u 122 miljun ruħ fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali (‘il bogħod sew mill-mira ta’ 97 miljun).

4.2.

Il-KESE jinnota li l-progress miksub mill-Kummissjoni f’dawn il-linji gwida meta mqabbla ma’ dawk tal-2010, u jilqa’ b’sodisfazzjon l-approċċ aktar pożittiv tal-Linja gwida 5.

4.3.

Fil-kuntest tal-persisteza tal-kriżi ekonomika u finanzjarja b’irkupru li għadu fraġli, il-ġlieda kontra l-qgħad u l-faqar għandha tkun waħda mill-għanijiet ċentrali tal-politika tal-UE u l-Istati Membri. Il-KESE jemmen li l-passi li jridu jittieħdu għall-monitoraġġ tat-tlaqqigħ u t-tranżizzjoni għas-suq tax-xogħol u l-faqar għandhom jittejbu u jinkludu miri u miżuri speċifiċi għall-aktar gruppi vulnerabbli.

4.4.

Il-KESE jinnota li l-linji gwida għall-impjiegi ma fihomx miri kwantitattivi, u dan inaqqas l-impenn tal-Istati Membri biex jilħqu għanijiet komuni għall-impjieg fl-UE. F’ħafna mill-opinjonijiet tiegħu, il-KESE ppreżenta proposti biex jiġu stabbiliti miri li jistgħu jitkejlu, b’mod partikolari rigward l-ugwaljanza bejn is-sessi, l-impjieg fost iż-żgħażagħ, il-ġlieda kontra l-kundizzjonijiet tax-xogħol bi protezzjoni soċjali inadegwata, il-ġlieda kontra l-faqar (inkluż għal persuni li jaħdmu) u l-impjieg ta’ migranti u persuni b’diżabilità (19).

4.5.

L-aspetti soċjali tal-akkwisti pubbliċi għandhom ikunu rikonoxxuti bħala wieħed mill-istrumenti prinċipali biex titjieb il-kwalità tas-suq tax-xogħol u tiġi stimolata d-domanda għax-xogħol.

4.6.

L-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi għandha tinkludi għanijiet ċari f’termini tat-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ, it-tnaqqis tal-qgħad fit-tul, offerta ta’ impjieg jew taħriġ għaż-żgħażagħ fi żmien qasir ħafna, il-ħolqien ta’ faċilitajiet adegwati għall-indukrar tat-tfal għar-rikonċiljazzjoni tax-xogħol u l-ħajja tal-familja, it-tnaqqis tal-inugwaljanzi bejn l-irġiel u n-nisa u l-ġlieda kontra l-faqar, u fl-istess ħin il-valutazzjoni tal-effettività tal-miżuri adottati. Il-Linji gwida tal-2010 ftit li xejn għamlu kontribut biex jittejjeb l-impjieg u jitnaqqas il-faqar; dan in-nuqqas ta’ progress jiġġustifika l-ħtieġa li l-UE u l-Istati Membri tagħha jikkunsidraw b’mod urġenti soluzzjonijiet aktar ambizzjużi.

5.   Kumment speċifiċi u proposti ta’ tibdil marbuta mal-erba’ linji gwida għall-impjiegi

5.1.    Linja gwida 5: Inżidu d-domanda għax-xogħol

5.1.1.

Il-KESE appoġġa b’mod espliċitu l-għan tal-UE li sal-2020 ir-rata tal-impjieg tiżdied għal 75 %. Madankollu, huwa mħasseb dwar ix-xejra negattiva osservata f’dawn l-aħħar snin, li teħtieġ bidla tal-politiki biex tinkiseb il-mira stabbilita.

5.1.2.

Il-KESE jirrikonoxxi li r-rwol tal-Istat u l-investiment pubbliku huwa essenzjali għall-ħolqien tal-impjiegi. Għalhekk, huwa jissuġġerixxi sforz ikkoordinat f’investimenti pubbliċi, politiki dwar l-impjieg intelliġenti u ambizzjużi biex jinħolqu l-impjiegi, u jitlob biex id-dimensjoni tal-impjiegi tkun kriterju importanti fl-għoti ta’ kuntratti pubbliċi. L-impjiegi “teknoloġiċi”, “ekoloġiċi” u “tas-settur tas-saħħa” u l-gruppi “żgħażagħ” u “qiegħda fit-tul” iridu jkunu l-prijoritajiet tal-linji gwida għall-impjiegi.

5.1.3.

Il-KESE jilqa’ l-miżuri biex ikun iffaċilitat il-ħolqien tal-impjieg, inkluż l-appoġġ għall-SMEs u l-intraprenditorija kif ukoll il-promozzjoni tal-ekonomija soċjali u l-innovazzjoni soċjali, u għalhekk jitlob lill-UE u lill-Istati Membri biex jiffukaw fuq dan tal-aħħar. Fl-istess ħin, huwa jappella biex il-ħolqien tal-impjiegi jsir fuq bażi sostenibbli. Għaldaqstant, jissuġġerixxi li mal-ewwel sentenza tal-Linja gwida 5 “(…) jiżdied inaqqsu l-ostakli lin-negozji biex iħaddmu, jippromwovu l-istabbiltà u l-kwalità tal-impjiegi (…)”.

5.1.4.

Il-KESE ilu snin iqis li hemm bżonn li jsir investiment fir-riċerka u l-iżvilupp, it-taħriġ, l-infrastruttura, is-saħħa u s-servizzi soċjali sabiex jinħolqu l-impjiegi u jiġi ġġenerat aktar tkabbir ekonomiku. F’dan il-kuntest, il-KESE jenfasizza d-diversi effetti pożittivi tal-investimenti soċjali fuq l-impjiegi u jirrakkomanda li l-promozzjoni tal-investiment tkun element ċentrali fir-reviżjoni tal-Linji Gwida Integrati (20).

5.1.5.

Fir-rigward tat-tassazzjoni, il-KESE jirrakkomanda tibdil biex jonqos il-piż tat-taxxa fuq ix-xogħol, sakemm dan ma jkunx qed idgħajjef la l-livelli ta’ protezzjoni soċjali, u lanqas in-nefqa soċjali l-oħra, li fil-fatt għandha tittejjeb. Id-dħul kollu għandu jikkontribwixxi għall-iffinanzjar tas-sigurtà soċjali. Għalhekk se jkun meħtieġ li jiġu previsti sorsi oħrajn ta’ dħul biex jikkumpensaw għal dan it-tnaqqis (eż. ir-riżorsi proprji tal-UE (21), it-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji u taxxa fuq il-proprjetajiet u il-kumpaniji).

5.1.6.

Il-KESE jaqbel mal-Kummissjoni dwar il-bżonn li jiġi promoss id-djalogu soċjali u l-ftehimiet kollettivi, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet nazzjonali u b’rispett tal-awtonomija tal-imsieħba soċjali. Il-pagi minimi nazzjonali u ż-żieda fil-pagi baxxi ikkontribwew b’mod pożittiv għaż-żieda tad-domanda interna u t-tnaqqis tal-faqar.

5.2.    Linja gwida 6: Insaħħu l-provvista tax-xogħol u l-ħiliet

5.2.1.

Il-KESE jtenni li politika biex jinħolqu impjiegi ta’ kwalità, inkluż miri ambizzjużi għall-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali u t-tagħlim tul il-ħajja tagħti kontribut konsiderevoli għat-tkabbir u ż-żieda fil-produttività. Huwa għalhekk jilqa’ l-prijorità li l-Kummissjoni tagħti għall-ġlieda kontra t-tluq bikri mill-iskola u n-nuqqas ta’ tqabbil bejn il-provvista ta’ ħiliet u l-ħtiġiet tas-suq tax-xogħol.

5.2.2.

Minkejja li “l-qgħad fost iż-żgħażagħ....qed juri sinjali ta’ titjib” (22), il-KESE jemmen li s-sitwazzjoni għadha ħażina ħafna f’xi Stati Membri, b’mod partikolari fin-Nofsinhar tal-Ewropa, u ma jistax jaċċetta li d-differenzi bejn il-pajjiżi jkunu daqstant sostanzjali u persistenti. Il-KESE kemm-il darba appella għal miri ambizzjużi biex jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ, kemm fil-qafas tal-Istrateġija Ewropa 2020 kif ukoll fil-linji gwida għall-impjiegi, u jħeġġeġ li, irrispettivament mir-reviżjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020, din il-Linja gwida tistabbilixxi mira kwantifikabbli għat-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ.

5.2.3.

Il-KESE iqis li huwa inkwetanti ħafna li l-proporzjon ta’ żgħażagħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ żdied b’mod sinifikanti f’nofs l-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistemi għat-tagħlim tul il-ħajja u għat-taħriġ kontinwu għal kull grupp ta’ età. Il-KESE jħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri biex, bħala prijorità, jimplimentaw il-pjani nazzjonali fil-kuntest tal-garanzija għaż-żgħażagħ, u jsaħħu l-istituzzjonijiet rilevanti bil-mezzi meħtieġa, filwaqt li fl-istess ħin jivvalutaw il-kwalità tal-pjani nazzjonali u l-effettività tar-riżorsi finanzjarji li diġà ngħataw.

5.2.4.

Minħabba l-piż dejjem jiżdied tal-persuni qiegħda fit-tul, il-KESE jemmen li l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom b’mod urġenti jiżviluppaw pjani nazzjonali biex jiġġieldu kontra l-qgħad fit-tul, simili għall-pjani attwali tal-garanzija għaż-żgħażagħ u jistabbilixxu miri għat-tnaqqis.

5.2.5.

Il-KESE jemmen li l-iżvilupp tal-kapaċitajiet għall-ħaddiema b’livell baxx ta’ ħiliet u l-promozzjoni tal-edukazzjoni tal-adulti huma prijorità ewlenija, il-ħiliet għandhom bżonn jitjiebu sabiex isir tlaqqigħ aħjar mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. L-Istati Membri għandhom jipprovdu opportunitajiet għal edukazzjoni u taħriġ lill-persuni qiegħda u lill-impjegati kollha. Għal dan l-għan, din il-linja gwida għandha tikkunsidra u teħtieġ miżuri bħall-ħolqien ta’ indikaturi dwar l-investiment pubbliku u privat fit-taħriġ professjonali, u d-dritt tal-ħaddiema li jkollhom liv imħallas għal skopijiet ta’ taħriġ. Bl-istess mod, il-promozzjoni ta’ taħriġ għat-tagħlim ta’ sengħa, u l-modernizzazzjoni tal-programmi ta’ taħriġ huma essenzjali biex tiġi ffaċilitata t-transizzjoni mill-iskola għax-xogħol, li jfisser li l-intrapriżi għandhom ikunu konxji tal-importanza tat-taħriġ.

5.3.    Linja gwida 7: Intejbu l-funzjonament tas-swieq tax-xogħol

5.3.1.

Il-KESE jilqa’ l-fatt li din il-linja gwida tenfasizza l-ħtieġa li jkunu żgurati impjiegi ta’ kwalità, u dan mil-lat tas-sigurtà soċjoekonomika, l-opportunitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ, il-kundizzjonijiet tax-xogħol (inkluża s-saħħa u s-sikurezza) u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Madankollu, hemm bżonn li d-definizzjoni tal-kwalità tal-impjieg tinkludi referenza għal salarji ekwi, għal relazzjonijiet tax-xogħol stabbli, għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-rappreżentanza tal-ħaddiema. Il-KESE jinsisti dwar il-ħtieġa ta’ monitoraġġ tas-suq tax-xogħol, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mat-tnaqqis tas-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol u l-aspetti kwalitattivi tal-impjiegi l-ġodda li jinħolqu.

5.3.2.

Kif il-KESE diġà nnota, l-aspett kwalitattiv tal-impjiegi huwa estremament importanti, peress li l-ħolqien tal-impjiegi akkost ta’ kollox, mingħajr kundizzjonijiet ekonomiċi/soċjali deċenti (impjiegi prekarji, pagi baxxi ħafna, nuqqas ta’ sigurtà u saħħa fuq il-post tax-xogħol) mhix soluzzjoni. Għalhekk, jeħtieġ li din ix-xejra titreġġa’ lura f’bosta Stati Membri. Biex jenfasizza din il-prijorità, il-KESE jipproponi li jibdel it-titolu tal-linja gwida 7 kif ġej: “Intejbu l-funzjonament tas-swieq tax-xogħol sabiex noħolqu impjiegi ta’ kwalità .

5.3.3.

Il-KESE jaqbel li l-impjiegi li jinħolqu jiġu monitorjati abbażi ta’ kriterji ta’ kwalità. Il-liġi dwar ix-xogħol għandha tippromovi kuntratti stabbli. Irrispettivament mit-tip ta’ kuntratt, l-ebda ħaddiem ma jista’ jiċċaħħad minn protezzjoni adegwata tad-drittijiet tax-xogħol. Il-kuntratti atipiċi għandhom ikunu l-eċċezzjoni minflok ir-regola. Il-KESE jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jkomplu l-isforzi biex jintegraw l-ekonomija informali fl-ekonomija formali, u li jeliminaw ix-xogħol mhux iddikjarat.

5.3.4.

Il-KESE jemmen li l-korpi pubbliċi għandhom jagħtu l-eżempju fir-rigward tal-kwalità tal-impjiegi, u dan l-obbligu ma jistax jiġi evitat permezz tal-esternalizzazzjoni jew l-akkwist pubbliku. Il-korpi pubbliċi għandhom għalhekk jagħmlu użu wiesa’mill-possibilitajiet marbuta mal-aspetti soċjali tal-akkwist pubbliku stabbiliti mid-Direttiva 2014/24/UE biex jiggarantixxu l-kwalità tax-xogħol u jipprevjenu kuntratti prekarji jew l-impjieg indipendenti furzat u jimponu kuntratti ġusti mas-sottokuntratturi.

5.3.5.

Il-KESE jaqbel mal-Kummissjoni li huwa importanti li jissaħħu l-politiki attivi tas-suq tax-xogħol u li tkun żgurata interazzjoni aħjar mal-politiki passivi. Il-faċilitazzjoni tat-transizzjoni mill-qgħad għall-impjieg b’kundizzjonijiet ekonomiċi deċenti matul il-perjodi transizzjonali, għandha tirċievi attenzjoni speċjali mis-servizzi tal-impjiegi pubbliċi, li għandhom jipprovdu l-assistenza personalizzata f’waqtha għall-persuni qiegħda. Il-politiki attivi jeħtieġ li jiġu msaħħa u mhux imdgħajfa. Dan jimplika li tinżamm bażi finanzjarja adattata għaż-żminijiet ta’ kriżi u s-sitwazzjoni serja fis-suq tax-xogħol.

5.3.6.

Il-KESE huwa favur żieda fil-mobilità tal-ħaddiema fi ħdan iż-żona Ewropea, sakemm ikunu ppreservati t-trasferibbiltà tad-drittijiet għall-pensjoni, ir-rikonoxximent tal-kwalifiki u t-trattament tal-ħaddiema, f’konformità mal-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-seħħ fil-pajjiż ospitanti. Il-ħaddiema minn pajjiżi terzi għandhom ukoll jiġu ttrattati b’dinjità, f’konformità mal-liġijiet u għandu jkun żgurat l-eliminazzjoni tal-abbuż.

5.4.    Linja gwida 8: Niżguraw l-imparzjalità, nitħabtu kontra l-faqar u nippromwovu l-opportunitajiet indaqs

5.4.1.

Il-KESE jqis li ż-żieda fl-inugwaljanza soċjali fl-Ewropa teħtieġ it-tisħiħ tal-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, li teħtieġ miżuri speċifiċi mmirati lejn il-gruppi vulnerabbli, b’mod partikolari t-tfal u ż-żgħażagħ, il-familji b’ġenitur wieħed, l-immigranti, il-minoritajiet, il-persuni b’diżabilità, l-anzjani, ir-Rom u l-persuni bla dar. Huwa jtenni li dan l-approċċ għandu jiffoka fuq it-tnaqqis tar-riskju tal-faqar u jistabbilixxi sett ta’ miri konkreti (23).

5.4.2.

Il-KESE jfakkar li t-tnaqqis tar-riskju tal-faqar jirrikjedi indikaturi komuni, stabbli u affidabbli għall-monitoraġġ tal-progress. Għalkemm kien hemm żviluppi pożittivi, il-KESE jenfasizza l-bżonn li jiġu żviluppati indikaturi ġodda li jkejlu, pereżempju, ir-relazzjoni bejn id-dħul u l-kapaċità tal-akkwist f’kull Stat Membru.

5.4.3.

Il-KESE jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat dħul minimu garantit (24) u li ż-żieda tas-sitwazzjonijiet ikkaratterizzati minn paga baxxa tiġi kumpensata b’miżuri għall-ġlieda kontra l-faqar fost dawk li jaħdmu u l-esklużjoni soċjali. Għalkemm jeżistu dispożizzjonijiet kuntrattwali legali għal dan, hemm bżonn jiġu limitati l-kuntratti prekarji favur iktar kuntratti fit-tul, għall-protezzjoni soċjali, l-investiment fit-taħriġ u l-ħolqien tal-impjiegi, il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-promozzjoni tal-integrazzjoni tal-persuni esklużi u l-garanzija ta’ protezzjoni soċjali f’perjodi ta’ tranżizzjoni bejn it-taħriġ u x-xogħol.

5.4.4.

Il-KESE jħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jsaħħu l-miżuri tagħhom sabiex jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali f’dak li għandu x’jaqsam mal-gruppi l-aktar fir-riskju, billi jistabbilixxu miri speċifiċi għall-integrazzjoni tal-persuni fis-soċjetà u fis-suq tax-xogħol.

5.4.5.

Madankollu, il-KESE jtenni li l-aħjar mod biex jiġi żgurat tnaqqis fil-faqar huwa billi l-persuni jingħataw l-impjieg u tissaħħaħ il-parteċipazzjoni tagħhom, kif ukoll billi jiżdiedu l-impjegabilità u l-addattabilità tagħhom.

5.4.6.

F’opinjonijiet preċedenti (25), il-KESE esprima wkoll ix-xettiċiżmu qawwi tiegħu rigward l-idea ta’ żieda fl-età statutorja tal-irtirar bħala kontribut utli biex jingħelbu l-isfidi demografiċi. Fil-fehma tiegħu, huwa ferm iżjed importanti li l-età tal-irtirar fil-prattika titqarreb iżjed lejn dik stipulata mil-liġi. (li jinvolvi l-ewwel nett li l-kundizzjonijiet tax-xogħol jiġu adatti għall-età tal-impjegati (26)). Huwa għalhekk xieraq li t-test tal-Linja gwida 8 dwar ir-riforma tal-pensjonijiet jiġi emendat.

Brussell, is-27 ta’ Mejju 2015.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Henri MALOSSE


(1)  ĠU C 226, 16.7.2014, p. 21

(2)  SOC/522, 18.3.2015 – Opinjoni tal-KESE dwar “L-Inizjattiva favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ” (għadha ma ġietx ippubblikata fil-ĠU).

(3)  COM(2014) 902 final.

(4)  COM(2014) 906 final.

(5)  COM(2014) 903 final.

(6)  ECO/374, 19.3.2015 – Pjan ta’ investiment għall Ewropa (għadha ma ġietx ippubblikata fil-ĠU).

(7)  ĠU C 133, 9.5.2013, p. 77; ĠU C 11, 15.1.2013, p. 65; ĠU C 143, 22.5.2012, p. 94; u ĠU C 21, 21.1.2011, p. 66.

(8)  COM(2014) 906 final.

(9)  Għalkemm 0,3 punti perċentwali inqas meta mqabbel ma’ Diċembru 2013, ir-rata tal-qgħad fl-UE-28 kienet ta’ 9,9 % f’Diċembru 2014 (11,4 % fiż-ŻE-18).

(10)  COM(2014) 906 final.

(11)  Ibid.

(12)  Għalkemm hija inqas, b’1,7 punti perċentwali meta mqabbla ma’ Diċembru 2013, ir-rata tal-qgħad fl-UE-28 kienet ta’ 21,4 % f’Diċembru 2014 (23 % fiż-ZE-18).

(13)  Fl-2013, ir-rata tal-impjieg kienet ta’ 68,4 % fl-UE, iżda 70,3 % fl-2008 (- 1,9 punt perċentwali).

(14)  Bejn l-2008 u l-2013, it-tnaqqis fir-rata ta’ impjieg tal-persuni bejn l-20 u l-64 sena għaż-ŻE-18 kien ta’ 2,5 punti perċentwali, minn 70,2 % fl-2008 għal 67,7 % fl-2013.

(15)  COM(2014) 906 final.

(16)  Fl-2012, fl-UE-28, iċ-ċifri kienu 47,8 % u 24,4 % rispettivament.

(17)  COM(2014) 906 final.

(18)  COM(2015) 100 final.

(19)  ĠU C 242, 23.7.2015, p. 9; ĠU C 12, 15.1.2015, p. 16; ĠU C 354, 28.12.2010, p. 8; ĠU C 318, 23.12.2009, p. 52; ĠU C 318, 23.12.2009, p. 15; u ĠU C 318, 23.12.2009, p. 113.

(20)  ĠU C 226, 16.7.2014, punti 1.5 u 5.3.3.

(21)  Kif ġie deskritt fl-Opinjoni ECO/377 dwar “Taxxa Ewropea bħala riżorsa proprja tal-UE” (għadha ma ġietx ippubblikata fil-ĠU).

(22)  COM(2014) 906 final.

(23)  ĠU C 21, 21.1.2011, p. 66.

(24)  ĠU C 170, 5.6.2014, p. 23

(25)  ĠU C 318, 29.10.2011, p. 1, punt 2.2.

(26)  ĠU C 318, 29.10.2011, p. 1, Kapitoli 2 u 6.


APPENDIĊI

Għall-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

L-emendi li ġejjin inċaħdu waqt id-diskussjoni iżda rċevew aktar minn kwart tal-voti:

Punt 1.6

Ibdel it-test kif ġej:

Il-KESE jinsab imħasseb ħafna dwar il-kontinwazzjoni tal-politika ta' awsterità f'ċerti Stati Membri l-UE li jostakolaw peress li tostakolana milli niksbu il-ksib tal-miri dwar l-impjieg u t-tnaqqis tal-faqar. F'din il-perspettiva, il-KESE huwa sorpriż li l-Kummissjoni tinjora, kemm fir-rapport konġunt dwar l-impjieg kif ukoll fil-linji gwida għall-impjiegi, il-periklu li l-inflazzjoni baxxa twassal għad-deflazzjoni. Xi gruppi – iż-żgħażagħ, il-ħaddiema b'ħiliet baxxi, il-persuni qiegħda fit-tul, in-nisa, il-persuni b'diżabilità, il-migranti, it-tfal, ir-Rom u l-familji b'ġenitur wieħed – kienu partikolarment affettwati. Il-KESE jemmen li l-linji gwida ma jirriflettux b'mod adegwat il-ħtieġa li l-ġlieda kontra l-qgħad u l-faqar, u li l-provvista u d-domanda jkunu jaqblu iżjed ma' xulxin fis-suq tax-xogħol, issir għan ewlieni fil-livell Ewropew u fil-livell nazzjonali.

Riżultat tal-votazzjoni

Favur:

32

Kontra:

66

Astensjonijiet:

9

Punt 1.6.9

Ibdel it-test kif ġej:

Linja gwida 8: titħassar il-proposta ta' rabta awtomatika bejn l-età statutorja tal-irtirar mal-istennija tal-għomor fl-Istati Membri , u minflok tiżdied , minflok ma ssir referenza għaż-żieda fl-età statutorja tal-irtirar, għandha ssir referenza iżjed espliċita għall-“ħtieġa li jiġu promossi miżuri li jippermettu t-tqarrib tal-età effettiva għall-età legali tal-irtirar” .

Riżultat tal-votazzjoni

Favur:

36

Kontra:

73

Astensjonijiet:

11

Żid punt ġdid wara punt 5.3

L-Istati Membri għandhom inaqqsu u jevitaw is-segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol filwaqt li jappoġġjaw il-ħolqien tal-impjiegi. Ir-regoli dwar il-protezzjoni tal-impjiegi u l-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu ambjent adatt għar-reklutaġġ, fost oħrajn billi jagħmlu varjetà ta’ arranġamenti kuntrattwali disponibbli fis-suq tax-xogħol.

Riżultat tal-votazzjoni

Favur:

36

Kontra:

63

Astensjonijiet:

10


8.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/77


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki”

(COM(2015) 45 final – 2015/0028 (COD))

(2015/C 332/09)

Relatur:

is-Sur Thomas MCDONOGH

Nhar it-12 ta’ Frar 2015 u nhar l-20 ta’ Frar 2015, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill rispettivament iddeċidew, b’konformità mal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali dwar

“il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1007/2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki”

COM(2015) 45 final – 2015/0028 (COD).

Is-Sezzjoni Speċjalizzata għall-Agrikoltura, l-Iżvilupp Rurali u l-Ambjent, inkarigata sabiex tipprepara l-ħidma tal-Kumitat dwar is-suġġett, adottat l-Opinjoni tagħha nhar il-5 ta' Mejju 2015.

Matul il-508 sessjoni plenarja tiegħu li saret fis-27 u t-28 ta' Mejju 2015 (seduta tas-27 ta' Mejju), il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew adotta din l-Opinjoni b'161 vot favur u 9 astensjonijiet.

1.   Konklużjonijiet u Rakkomandazzjonijiet

1.1

L-emenda għal-leġislazzjoni tal-UE għandha tiġi adottata biex tkun konformi mar-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet fir-rigward tar-Regolament Bażiku li sar fit-18 ta’ Ġunju 2014 meta tal-Korp għas-Soluzzjoni tat-Tilwim tad-WTO adotta r-rapporti tal-panel u tal-korp tal-appell.

1.2

Ir-regoli u r-regolamenti dwar il-qtil umanitarju għandhom jiġu infurzati b'mod rigoruż minn awtoritajiet differenti inkluża l-UE. Għandhom jittieħdu l-passi kollha possibbli biex tiġi eliminata t-tbatija bla bżonn tal-popolazzjoni tal-foki. Pereżempju, m'hemmx mod ieħor kif tiddeskrivi l-qtil taż-żgħar tal-foki b'daqqiet ta' ħatar fir-rebbiegħa fil-Kanada ħlief bħala barbaru, u l-organizzazzjonijiet dinjija tad-drittijiet tal-annimali jiġġildu dan kontinwament. Il-KESE jobgħod dan il-mod ta' qtil.

1.3

Jeħtieġ li jiġu stabbiliti kwoti realistiċi u verifikabbli, inklużi metodi ta’ qtil permissibbli, għall-kaċċa tradizzjonali għal skopijiet ta' għajxien mill-komunitajiet Inuit. Il-benesseri tal-annimali għandu jiġi rispettat simultanjament.

1.4

Il-kwoti, il-limiti tal-kaċċa, kwistjonijiet oħra ta' konformità, eċċ., għandhom ikunu mmonitorjati u kkontrollati b'mod adegwat.

1.5

Ir-rekwiżiti minimi għal skema ta' traċċabilità jistgħu jkunu formulati bħala sett ta’ rekwiżiti li l-operaturi ekonomiċi li jixtiequ jimportaw fl-UE jridu jissodisfaw, inklużi tliet aspetti ewlenin (1):

1.

Rekwiżiti ta' identifikazzjoni,

2.

Rekwiżiti dwar rekords u żamma ta’ rekords,

3.

Il-kapaċità li jitfasslu rapporti ta’ traċċabbiltà (verifika).

2.   Introduzzjoni

2.1

Ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki (“ir-Regolament Bażiku”) jistabbilixxi projbizzjoni ġenerali fuq it-tqegħid ta’ dawn il-prodotti fis-suq tal-Unjoni.

2.2

Ir-Regolament Bażiku jinkludi eċċezzjoni mill-projbizzjoni ġenerali tal-prodotti mill-foki li jirriżultaw minn kaċċa tradizzjonalment imwettqa mill-Inuit u minn komunitajiet indiġeni oħra u li tikkontribwixxi għall-għajxien tagħhom (“l-eċċezzjoni IC”).

2.3

Dan jinkludi wkoll eċċezzjonijiet għall-importazzjoni ta’ prodotti mill-foki derivati minn foki kkaċċjati biss bil-għan ta' ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar mingħajr skop ta’ qligħ u mhux għal raġunijiet kummerċjali (“l-eċċezzjoni MRM”) kif ukoll għal importazzjonijiet ta’ natura okkażjonali u li jkunu esklużivament oġġetti għall-użu personali tal-vjaġġaturi jew il-familji tagħhom.

2.4

Regolament ta’ Implimentazzjoni, ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 737/2010 tal-10 ta’ Awwissu 2010, jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament Bażiku.

2.5

Iż-żewġ atti (“ir-reġim dwar il-foki tal-UE”) ġew ikkontestati mill-Kanada u n-Norveġja fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (id-WTO) fit-tilwima dwar il-KE – Miżuri li jipprojbixxu l-Importazzjoni u l-Kummerċjalizzazzjoni tal-Prodotti tal-Foki (DS400 u DS401).

2.6

Filwaqt li r-rapporti tad-WTO kkonkludew li fil-prinċipju, il-projbizzjoni fuq il-prodotti mill-foki tista' tiġi ġġustifikata minħabba tħassib morali dwar it-trattament xieraq tal-foki, iż-żewġ pajjiżi kienu kontra ż-żewġ eċċezzjonijiet, l-eċċezzjoni IC u l-eċċezzjoni MRM.

2.7

Instab li l-eċċezzjoni MRM ma kinitx ġustifikata għax id-differenza possibbli tad-dimensjoni kummerċjali tal-kaċċa kummerċjali u l-kaċċa MRM (fuq skala żgħira u mingħajr skop ta’ profitt) ma kinitx biżżejjed biex tiġġustifika d-distinzjoni.

2.8

Filwaqt li fil-prinċipju l-eċċezzjoni IC tirrifletti distinzjoni leġittima, il-Korp tal-Appell iddeċieda li xi elementi tat-tfassil u l-applikazzjoni tagħha kienu jwasslu għal “diskriminazzjoni arbitrarja u mhux ġustifikabbli”.

2.9

Fl-10 ta’ Lulju 2014 l-Unjoni Ewropea nnotifikat lid-DSB li biħsiebha timplimenta r-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tad-DSB f’din it-tilwima b’mod li tirrispetta l-obbligi tagħha fir-rigward tad-WTO.

2.10

Fil-5 ta’ Settembru 2014, l-Unjoni Ewropea, il-Kanada u n-Norveġja qablu li l-perjodu raġonevoli għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tad-DSB għandu jkun ta’ 16-il xahar. Għalhekk, il-perjodu raġonevoli ta’ żmien ser jiskadi fit-18 ta’ Ottubru 2015.

2.11

L-għan ta’ din il-proposta leġislattiva huwa li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tad-DSB fir-rigward tar-Regolament Bażiku. Din toħloq ukoll il-bażi legali biex ir-Regolament (UE) Nru 737/2010 jikkonforma ma’ dawn id-deċiżjonijiet.

2.12

Ir-rimedju għat-tħassib dwar l-eċċezzjoni MRM isir billi din titneħħa mir-Regolament Bażiku. It-tħassib dwar it-tfassil u l-applikazzjoni tal-eċċezzjoni IC huwa indirizzat bil-modifikazzjoni tal-eċċezzjoni, b’mod partikolari billi l-użu tagħha jintrabat mar-rispett tal-benesseri tal-annimali u billi jiġi stipulat limitu għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mill-foki jekk l-iskala tal-kaċċa jew ċirkostanzi oħra ikunu tali li jindikaw li l-kaċċa qed issir primarjament għal skopijiet kummerċjali.

2.13

Barra minn hekk, l-esperti tal-Kummissjoni qed jaħdmu flimkien ma’ esperti mill-Kanada sabiex jistabbilixxu sistema ta’ ċertifikazzjoni meħtieġa biex jippermettu lill-Inuit Kanadiżi jużaw l-eċċezzjoni tal-Inuit skont ir-reġim tal-UE dwar il-foki.

2.14

Il-gvernijiet differenti involuti għandhom jistabbilixxu struttura ta’ kummerċjalizzazzjoni għall-prodotti mill-Inuit.

3.   Kummenti ġenerali

3.1

Il-kaċċa għall-foki hija parti integrali mill-kultura u l-identità tal-komunitajiet Inuit u komunitajiet indiġeni oħra u tagħti kontribut kbir għall-għajxien tagħhom. Il-projbizzjoni sħiħa tal-kaċċa tal-foki, stabbilita ħafna snin ilu minħabba l-pressjoni tal-opinjoni pubblika, iġġenerat kriżi profonda għall-komunitajiet Inuit ikkaratterizzati mill-faqar u l-inkapaċità li tiġi żgurata s-soppravivenza tagħhom. Fil-preżent, 90 % tal-Inuit huma qiegħda u numru kbir minnhom huma kompletament dipendenti fuq is-sigurtà soċjali. Għal dawn ir-raġunijiet, il-kaċċa għall-foki tradizzjonalment imwettqa mill-komunitajiet Inuit u minn komunitajiet indiġeni oħra reċentement reġgħet ġiet introdotta jekk issir għas-sussistenza tagħhom.

3.2

Il-KESE jipproponi li fil-proċess bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern Kanadiż tiġi involuta l-Komunità tal-Inuit, sabiex flimkien isibu l-aħjar mod kif jiġi żgurat id-dritt tal-Inuit għas-sussistenza kontinwa, u, fl-istess ħin, biex jipproteġu l-foki mill-kummerċ internazzjonali u mill-estinzjoni.

3.3

L-istess bħalma jiġri f'kaċċa oħra għall-foki, meta ssir il-kaċċa mill-komunitajiet Inuit u minn komunitajiet indiġeni oħra, ma jistax jiġi applikat, b’mod effettiv u konsistenti, metodu ta’ qtil ġenwinament umanitarju. Madankollu, fid-dawl tal-għan tar-Regolament (KE) Nru 1007/2009, huwa xieraq li t-tqegħid fis-suq tal-Unjoni ta’ prodotti li jirriżultaw mill-kaċċa mill-komunitajiet Inuit u minn komunitajiet indiġeni oħra isir bil-kundizzjoni li dik il-kaċċa, sa fejn ikun possibbli, issir b’mod li jnaqqas l-uġigħ, id-dwejjaq, il-biża’ jew forom oħra ta’ tbatija lill-annimali kkaċċjati.

3.4

Bħala eċċezzjoni, ir-Regolament (KE) Nru 1007/2009 jippermetti wkoll it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mill-foki meta l-kaċċa ssir bl-iskop waħdieni ta’ ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar.

3.5

Filwaqt li hija rikonoxxuta l-importanza tal-kaċċa bl-iskop ta’ ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-baħar, madankollu, fil-prattika jista' jkun diffiċli li l-kaċċa ta' dan it-tip tkun distinta mill-kaċċa fuq skala kbira li ssir primarjament għal skopijiet kummerċjali. Dan jista’ jwassal għal diskriminazzjoni mhux ġustifikata bejn il-prodotti mill-foki kkonċernati. Għalhekk, din l-eċċezzjoni ma għandhiex tibqa' tiġi stipulata.

3.6

It-tqegħid fis-suq ta' prodotti mill-foki għandu jkun permess biss meta l-prodotti derivati mill-foki jirriżultaw minn kaċċa fost l-Inuit u minn komunitajiet indiġeni oħra, dment li jkunu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin.

(a)

il-kaċċa saret b'mod tradizzjonali mill-komunità,

(b)

il-kaċċa tikkontribwixxi għas-sussistenza tal-komunità u ma ssirx primarjament għal raġunijiet kummerċjali,

(c)

il-kaċċa, sa fejn ikun possibbli, issir b’mod li jnaqqas l-uġigħ, id-dwejjaq, il-biża’ jew forom oħra ta’ tbatija tal-annimali kkaċċjati, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-għajxien tradizzjonali u l-ħtiġijiet tas-sussistenza tal-komunità.

3.7

Il-KESE jaqbel mal-kundizzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mill-foki, iżda jissuġġerixxi li l-Kummissjoni Ewropea ssib bilanċ tajjeb bejn il-protezzjoni tal-foki u l-ħtieġa tal-Inuit li jikkaċċjawhom billi dan huwa kruċjali għas-sopravivenza tagħhom. Interpretazzjoni mhux pragmatika ta’ dawn il-kundizzjonijiet tista', fil-prattika, tostakola l-kaċċa tal-foki mill-Inuit.

3.8

Il-KESE iqis utli li:

(a)

jiġi stabbilit status speċjali għall-prodotti mill-foki magħmula mill-Inuit skont il-metodu tradizzjonali ta’ kaċċa, pereżempju “maqbud tradizzjonalment mill-Inuit”. F’dan il-każ, sabiex jiġi evitat aktar tilwim internazzjonali, jista’ jkun utli li dan il-kunċett jiġi definit b’mod ċar bħala “ħsad mhux industrijali”,

(b)

tinħoloq sistema ta’ traċċar, tikkettar u logo speċifiku għall-monitoraġġ tal-attività tal-Inuit u għall-ħarsien u l-informazzjoni tal-konsumaturi,

(c)

il-kwoti tal-importazzjoni jistgħu jiġu kkunsidrati jekk jitqies li l-arranġamenti qed jiġu abbużati.

3.9

L-importazzjoni ta' prodotti derivati mill-foki għandha tkun permessa wkoll meta tkun ta' natura okkażjonali u tkun tikkonsisti esklussivament minn oġġetti għall-użu personali tal-vjaġġaturi jew il-familji tagħhom. In-natura u l-kwantità ta' oġġetti ta' dan it-tip ma għandhomx ikunu tali li jindikaw li qed jiġu importati għal raġunijiet kummerċjali.

3.10

Kif ser tiġi organizzata aktar it-traċċabbiltà jiddependi fuq it-tip ta’ sistema stabbilita u r-responsabbiltajiet allokati lid-diversi partijiet involuti. Fil-kuntest tar-Regolament dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki, dawn ir-rekwiżiti minimi għandhom jiġu interpretati kif ġej:

Rekwiżiti ta' identifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta’ identifikazzjoni jinkludu fil-prinċipju tliet elementi:

il-kaċċatur (jew kaċċatur Inuit/indiġenu jew kaċċatur liċenzjat għal skopijiet ta’ ġestjoni tar-riżorsi) għandu jkollu numru ta’ identifikazzjoni uniku,

l-istazzjon tal-ġbir (li jindika t-territorju/il-lokazzjoni ġeografika),

il-prodott (essenzjalment jittraċċa t-transazzjoni bejn il-kaċċatur u l-istazzjon tal-ġbir).

Jista’ jkun neċessarju li tiġi identifikata wkoll jew minflok, “il-kaċċa”, f'każ li ma tkunx marbuta direttament mal-kaċċatur, m’hemm l-ebda stazzjon ta' ġbir jew ma tkoprix il-livell nazzjonali, iżda reġjuni speċifiċi biss.

3.11

Sabiex tasal għad-deċiżjoni tagħha, li ser tkun finali u vinkolanti, id-WTO għandha tirrikonċilja d-dikjarazzjonijiet kontradittorji mill-ftehimiet internazzjonali li għandhom kważi 70 sena. Fost tali dikjarazzjonijiet, waħda tipprojbixxi “diskriminazzjoni arbitrarja jew mhux ġustifikata” bejn il-pajjiżi. Oħra tgħid li l-pajjiżi jistgħu jaġixxu b’mod li huwa “meħtieġ għall-protezzjoni tal-morali pubbliċi” (2).

3.12

Il-kobor u l-progress morali ta' nazzjon jitqiesu mill-mod kif jitratta l-annimali tiegħu  (3).

Brussell, is-27 ta' Mejju 2015.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Henri MALOSSE


(1)  Studju ffinanzjat mill-Kummissjoni dwar il-miżuri ta’ implimentazzjoni għall-kummerċ fil-prodotti mill-foki mwettaq mill-konsulenza COWI f’kooperazzjoni ma’ ECORYS.

(2)  A. Butterworth and M. Richardson, Marine. Policy 38, 457–469; 2013.

(3)  Kwotazzjoni attribwita lil Mahatma Gandhi.


8.10.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 332/81


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1236/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni dwar is-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal”

(COM(2015) 121 final – 2015/0063 COD)

(2015/C 332/10)

Nhar il-25 ta’ Marzu 2015 u t-23 ta’ Marzu 2015, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill rispettivament iddeċidew, b’konformità mal-Artikolu 43(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar

“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1236/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi skema ta’ kontroll u infurzar applikabbli fiż-żona koperta mill-Konvenzjoni dwar il-kooperazzjoni multilaterali fil-ġejjieni dwar is-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal”

[COM(2015) 121 final – 2015/0063 COD].

Billi l-Kumitat diġà ta fehemtu dwar il-kontenut ta’ din il-proposta fl-Opinjoni tiegħu dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi kundizzjonijiet għas-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond fl-Atlantiku tal-Grigal u dispożizzjonijiet għas-sajd fl-ilmijiet internazzjonali tal-Atlantiku tal-Grigal u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2347/2002”, adottat fit-13 ta’ Frar 2013 (1), u fl-Opinjoni tiegħu dwar “Pjan ta’ Azzjoni għal Strateġija Marittima fiż-żona tal-Atlantiku – Il-provvediment ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv”, adottata fit-18 ta’ Settembru 2013 (2), iddeċieda, matul il-508 sessjoni plenarja tiegħu tas-27 u t-28 ta’ Mejju 2015 (is-seduta tat-27 ta’ Mejju 2015), b’173 vot favur u 10 astensjonijiet, li ma jfassalx opinjoni ġdida dwar il-kwistjoni, iżda li jirreferi għall-pożizzjoni li ħa fid-dokumenti imsemmija.

Brussell, is-27 ta’ Mejju 2015.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Henri MALOSSE


(1)  ĠU C 133, 9.5.2013, p. 41.

(2)  ĠU C 341, 21.11.2013, p. 77.