ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 338

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 57
27 ta' Settembru 2014


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 338/01

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Linja ta' Gwida dwar il-format u l-kontenut ta’ applikazzjonijiet għall-approvazzjoni jew għall-emenda ta’ pjan ta’ investigazzjoni pedjatrika u talbiet għal rinunzji jew differimenti u li tikkonċerna t-twettiq tal-verifika tal-konformità u dwar il-kriterji għall-evalwazzjoni ta' studji sinifikanti ( 1 )

1

2014/C 338/02

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — L-aġġornament tad-dejta użata biex jiġu kkalkolati s-somma sħiħa u l-pagamenti ta’ penali li għandhom jiġu proposti mill-Kummissjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja fil-proċedimenti ta’ ksur

18

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2014/C 338/03

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Settembru 2014 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema

21

2014/C 338/04

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Settembru 2014 li taħtar u tissostitwixxi membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

26

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 338/05

Rata tal-kambju tal-euro

27

2014/C 338/06

Notifika tal-Kummissjoni dwar ir-rati ta’ interessi ta’ rkupru preżenti għall-Għajnuna mill-Istat u rati ta’ referenza/tnaqqis għat-28 Stat Membru applikabbli mill-1 ta’ Ottubru 2014 (Ippubblikat skont l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 794/2004 tal-21 ta’ April 2004 (ĠU L 140, 30.4.2004, p. 1))

28

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2014/C 338/07

Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

29

2014/C 338/08

Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

29

2014/C 338/09

Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

30

2014/C 338/10

Pubblikazzjoni ta' aġġornament tal-lista tal-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea

31

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2014/C 338/11

Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni (Il-Każ M.7390 — OFI InfraVia/GDF SUEZ/PensionDanmark/NGT) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata ( 1 )

35

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/1


KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

Linja ta' Gwida dwar il-format u l-kontenut ta’ applikazzjonijiet għall-approvazzjoni jew għall-emenda ta’ pjan ta’ investigazzjoni pedjatrika u talbiet għal rinunzji jew differimenti u li tikkonċerna t-twettiq tal-verifika tal-konformità u dwar il-kriterji għall-evalwazzjoni ta' studji sinifikanti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

2014/C 338/01

1.   INTRODUZZJONI

1.1.   Kamp ta’ applikazzjoni

Din il-linja gwida, li tieħu post il-verżjoni preċedenti tal-2008 (1), tistabbilixxi:

arranġamenti dettaljati għall-format u l-kontenut ta’ applikazzjonijiet għall-approvazzjoni jew għall-emenda ta’ pjan ta’ investigazzjoni pedjatrika (PIP) u talbiet għal rinunzji jew differimenti, b’konformità mal-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1901/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali għall-użu pedjatriku (2) (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “Ir-Regolament Pedjatriku”);

arranġamenti għal kif issir il-verifika tal-konformità msemmija fl-Artikoli 23 u 28(3) tar-Regolament Pedjatriku; kif ukoll

skont l-Artikolu 45(4) tar-Regolament, il-kriterji ta’ evalwazzjoni dwar ir-relevanza tal-istudji li nbdew qabel u li tlestew wara d-dħul fis-seħħ tiegħu.

1.2.   Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din il-linja gwida, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)   kondizzjoni: kwalunkwe devjazzjoni mill-istruttura jew mill-funzjoni normali tal-ġisem, riflessa minn sensiela karatteristika ta’ sinjali u sintomi, tipikament marda distinta rikonoxxuta jew sindromu;

(b)   indikazzjoni ta’ pjan ta’ investigazzjoni pedjatrika: indikazzjoni proposta fil-popolazzjoni pedjatrika għall-għanijiet ta’ PIP, u fil-mument meta ssir is-sottomissjoni tal-PIP, fi ħdan kondizzjoni speċifika;

(c)   indikazzjoni proposta: l-indikazzjoni għall-użu fl-adulti kif propost mill-applikant fil-mument tas-sottomissjoni tal-PIP/applikazzjoni għal rinunzja. F’każijiet ta’ żvilupp tal-adulti li jkun komplut jew li jkun għadu għaddej, dan huwa l-punt ta’ tluq għall-identifikazzjoni tal-kondizzjoni għal użu potenzjali fil-qasam pedjatriku;

(d)   miżura: kwalunkwe studju jew obbligu ieħor (pereżempju, ir-rekwiżit li jitwaqqaf reġistru) inkluż fil-PIP bil-ħsieb li jiġi żgurat li, skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament Pedjatriku, tiġi ġġenerata d-dejta meħtieġa sabiex jintwerew il-kwalità, is-sigurezza u l-effikaċja tal-prodott mediċinali fil-popolazzjoni pedjatrika;

(e)   studju: kwalunkwe miżura li hija mfassla biex twieġeb kwistjoni xjentifika speċifika, u li titwettaq skont metodoloġija definita minn qabel. Dan jinkludi, pereżempju, studji ta’ intervent u studji mingħajr intervent, studji mhux kliniċi, studji ta’ estrapolazzjoni, studji ta’ mudellar u ta’ simulazzjoni, l-iżvilupp ta’ forom u formulazzjonijiet farmaċewtiċi pedjatriċi speċifiċi;

(f)   studju ta’ estrapolazzjoni: studju li jinvolvi l-użu ta’ estrapolazzjoni biex jiġi appoġġat l-użu tal-prodott mediċinali fit-tfal (3). Studju ta’ estrapolazzjoni jista’ jkun ibbażat fuq serje ta’ każijiet, metaanaliżijiet, analiżijiet sistematiċi, studji bbażati fuq studji ta’ mudellar u ta’ simulazzjoni;

(g)   studju ta’ mudellar u ta’ simulazzjoni: studju li l-għan tiegħu hu li tiġi kkwantifikata il-mediċina/is-sistema/id-disinn sperimentali, sabiex:

il-proprjetajiet tiegħu/tagħha jiġu mifhuma u stmati;

l-eżiti sperimentali futuri jkunu jistgħu jiġu ottimizzati u previsti; u

jiġu appoġġati d-deċiżjonijiet dwar aspetti regolatorji, dwar l-iżvilupp tal-prodotti mediċinali, u dwar l-użu;

(h)   elementi ewlenin: kull miżura f’PIP jista’ jkun fiha element ewlieni speċifiku wieħed jew aktar, kif speċifikat fl-Anness ta’ din il-linja gwida; l-elementi ewlenin huma vinkolanti u jipprovdu l-bażi għat-twettiq tal-verifika tal-konformità.

2.   FORMAT U KONTENUT TA’ APPLIKAZZJONIJIET GĦAL APPROVAZZJONI JEW MODIFIKA TA’ PJAN TA’ INVESTIGAZZJONI PEDJATRIKA U TALBIET GĦAL RINUNZJI U DIFFERIMENTI

2.1.   Prinċipji ġenerali u format

2.1.1.   L-istruttura tal-applikazzjoni

L-applikazzjonijiet għal approvazzjoni jew modifika ta’ PIP jew talbiet għal rinunzja jew jew differiment jew għal kombinazzjonijiet tagħhom għandhom ikunu akkumpanjati minn dettalji u dokumenti b’konformità ma’ din il-linja gwida. L-applikazzjonijiet għandhom jikkonsistu minn dawn it-taqsimiet li ġejjin:

Parti A: Informazzjoni amministrattiva u dwar il-prodott

Parti B: Żvilupp kumplessiv tal-prodott mediċinali

Parti C: Applikazzjoni għal rinunzja għal prodott speċifiku

Parti D: Pjan propost ta’ investigazzjoni pedjatrika

Parti E: Talba għal differiment

Parti F: Annessi

It-taqsimiet u/jew is-sottotaqsimiet li mhumiex rilevanti għall-applikazzjoni speċifika jistgħu jitħallew vojta.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Aġenzija”) tippubblika mudelli u formoli onlajn ibbażati fuq din il-linja gwida. Barra minn hekk, fuq il-websajt tal-Aġenzija (www.ema.europa.eu) wieħed jista’ jikkonsulta wkoll pariri proċedurali.

2.1.2.   L-informazzjoni ta’ sostenn

L-applikazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-informazzjoni disponibbli kollha rilevanti għall-evalwazzjoni, kemm jekk favorevoli kif ukoll jekk mhux favorevoli għall-prodott u għall-iżvilupp tiegħu. Din tinkludi d-dettalji ta’ kull test, prova klinika, jew studju farmakotossikoloġiku mhux komplut jew imwarrab li jkun marbut mal-prodott mediċinali, u/jew ta’ provi kompletati li jikkonċernaw indikazzjonijiet mhux koperti mill-applikazzjoni.

L-ammont ta’ informazzjoni disponibbli rilevanti għall-applikazzjonijiet se jvarja b’mod sostanzjali, skont jekk il-prodott mediċinali jinsabx f’fażi bikrija ta’ żvilupp kliniku jew ġiex awtorizzat diġà, u skont jekk qed jiġix investigat għal użi ġodda jew estiżi. Għalhekk, il-livell ta’ dettall mistenni fl-applikazzjoni jista’ jvarja b’mod sinifikanti skont l-istadju speċifiku ta’ żvilupp tal-prodott fil-mument meta tiġi sottomessal-applikazzjoni.

2.1.3.   Popolazzjoni pedjatrika

L-applikazzjonijiet soġġetti għar-rekwiżiti tal-Artikolu 7 jew 8 tar-Regolament Pedjatriku għandhom ikopru s-sottogruppi kollha tal-popolazzjoni pedjatrika (4) sakemm ma jkunx hemm raġunijiet għal rinunzja. Il-popolazzjoni pedjatrika tinkludi bosta sottogruppi, kif definit, pereżempju, fil-linji gwida internazzjonali (5):

trabi tat-twelid li jkunu twieldu qabel iż-żmien u trabi tat-twelid tal-età ta’ bejn 0 u 27 jum;

trabi (jew tfal żgħar) tal-età ta’ bejn xahar u 23 xahar;

tfal tal-età ta’ bejn sentejn u 11-il sena; u

adoloxxenti tal-età ta’ bejn 12-il sena u 18-il sena;

Madankollu, meta jitqies li huwa aktar xieraq li jintużaw sottogruppi differenti (pereżempju dawk ibbażati fuq is-sess jew fuq l-istadju ta’ żvilupp tal-pubertà), dan jista’ jitqies bħala aċċettabbli, iżda l-għażla tas-sottogruppi għandha tiġi spjegata u ġustifikata.

Applikazzjoni għal PIP maħsuba biex tappoġġa awtorizzazzjoni futura għat-tqegħid fis-suq għall-użu pedjatriku (PUMA) tista’ tkun limitata għal ċerti sottogruppi pedjatriċi; mhuwiex meħtieġ li jiġu indirizzati s-sottogruppi kollha.

2.1.4.   Kopertura tal-applikazzjoni

Applikazzjoni unika għandha tkopri l-programm ta’ riċerka u żvilupp propost għal applikazzjoni unika futura għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Fejn il-prodott ikun żviluppat fi stadji, u għal kondizzjonijiet differenti, l-applikant jista’ japplika għal PIPs separati. L-applikazzjonijiet għal prodotti awtorizzati li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 8 tar-Regolament Pedjatriku għandhom ikopru l-indikazzjonijiet, il-forom farmaċewtiċi u r-rotot ta’ amministrazzjoni eżistenti u ġodda kollha, bil-għan li tinkiseb awtorizzazzjoni għal PIP uniku komprensiv.

L-applikazzjoni tista’ tinkludi talba għal rinunzja għal prodott speċifiku. Barra minn hekk, PIP jista’ jinkludi talba għal differiment ta’ wħud mill-miżuri jew tal-miżuri kollha.

2.1.5.   It-tħejjija tal-applikazzjoni

L-applikanti jingħataw parir li jitolbu li ssir laqgħa ta’ qabel is-sottomissjoni, sabiex jiddiskutu l-iskedar tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni u sabiex jiġu ffaċilitati l-validazzjoni u l-valutazzjoni b’suċċess.

L-applikanti huma mħeġġa jikkonsultaw lill-komunità tar-riċerka pedjatrika, pereżempju permezz tan-netwerks Ewropej għar-riċerka pedjatrika fl-Aġenzija, minħabba li l-involviment bikri jista’ jiffaċilita l-iżvilupp ta’ PIP.

2.2.   Parti A: Informazzjoni amministrattiva u dwar il-prodott

It-taqsimiet kollha tal-Parti A għandhom jimtlew; f’każ li l-informazzjoni ma tkunx disponibbli, dan għandu jiġi ddikjarat. L-informazzjoni fil-Parti A għandha tiġi sottomessa permezz tal-formola ppubblikata mill-Aġenzija.

2.2.1.   Isem jew isem il-kumpanija u l-indirizz tal-applikant u tal-persuna ta’ kuntatt

Għandhom jingħataw l-isem u l-indirizz tal-applikant, flimkien mad-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna awtorizzata biex tikkomunika mal-Aġenzija f’isem l-applikant.

Minħabba li d-deċiżjonijiet tal-Aġenzija jiġu ppubblikati, l-applikant huwa mħeġġeġ jipprovdi punt ta’ kuntatt (numru tat-telefown u/jew indirizz tal-posta elettronika) għal mistoqsijiet mill-partijiet interessati. L-Aġenzija tippubblikah flimkien mad-deċiżjonijiet tagħha. Indirizzi elettroniċi personali għandhom jiġu evitati.

F’każ li l-applikant jikkwalifika bħala intrapriża mikro, żgħira jew ta’ daqs medju skont it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (6), dan għandu jiġi ddikjarat.

2.2.2.   Isem is-sustanza attiva

Is-sustanza attiva għandha tiġi ddikjarata permezz tad-denominazzjoni komuni internazzjonali rakkomandata (INN) tagħha, flimkien mal-forma salina jew idrata tagħha, jekk rilevanti. Jekk ma teżistix INN “rakkomandata”, għandu jingħata l-isem tal-Farmakopea Ewropea jew, jekk is-sustanza ma tkunx fil-Farmakopea Ewropea, għandha tintuża d-denominazzjoni komuni. Fin-nuqqas ta’ denominazzjoni komuni, għandha tingħata d-deżinjazzjoni xjentika eżatta. Sustanzi li ma għandhomx deżinjazzjoni xjentifika eżatta għandhom jiġu deskritti b’dikjarazzjoni ta’ kif u minn xiex kienu ppreparati, flimkien mad-dettalji rilevanti l-oħra kollha, fejn xieraq.

Apparti d-denominazzjoni komuni jew id-deżinjazzjoni xjentifika, l-applikant jista’ wkoll jissottometti l-kodiċi tal-kumpanija jew tal-laboratorju.

Id-denominazzjonijiet preliminarji jistgħu jiġu pprovduti biss jekk meħtieġ, minħabba l-iskadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet.

2.2.3.   Tip ta’ prodott

Għandu jiġi speċifikat it-tip ta’ prodott li għalih tkun saret l-applikazzjoni (eż. entità kimika, prodott bijoloġiku, vaċċin, prodott tat-terapija tal-ġene, prodott mediċinali tat-terapija ċellulari somatika). Barra minn hekk, kull fejn possibbli, għandhom jiġu speċifikati l-mira farmakoloġika u l-mekkaniżmu ta’ azzjoni. Meta jkunu ġew assenjati grupp farmakoterapewtiku u kodiċi anatomiku terapewtiku kimiku (anatomical therapeutic chemical/ATC), dawn għandhom jiġu inklużi.

2.2.4.   Dettalji tal-prodott mediċinali

Għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar id-diversi forom, formulazzjonijiet, dożi u rotot tal-amministrazzjoni li jkunu qed jiġu żviluppati, irrispettivament mill-użu futur tagħhom fil-popolazzjoni pedjatrika. Fil-każ tal-iżvilupp tal-prodott pedjatriku, għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar id-doża, il-forma farmaċewtika, ir-rotta tal-amministrazzjoni u l-formulazzjoni proposti (inklużi dettalji dwar l-eċċipjenti proposti).

2.2.5.   Status ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali

Għandha tingħata informazzjoni f’format tabulari dwar l-istatus ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali.

Għal prodotti mediċinali awtorizzati fl-UE, għandhu jingħata l-istatus tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, inkluża l-informazzjoni dwar l-indikazzjonijiet awtorizzati kollha, id-dożi, il-forom farmaċewtiċi u r-rotot tal-amministrazzjoni, u, fir-rigward tal-istatus tal-awtorizzazzjoni barra l-UE, għandha tiddaħħal biss informazzjoni dwar l-awtorizzazzjonijiet għall-użu fit-tfal.

Għal prodotti li jkunu qed jiġu żviluppati għal PUMAs, għandha tingħata informazzjoni dwar prodotti mediċinali awtorizzati fl-UE li jkun fihom l-istess sustanza attiva.

Għal prodotti mediċinali li għad mhumiex awtorizzati fl-UE, għandu jingħata l-istatus tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq barra l-UE għall-adulti u t-tfal.

Għandhom jingħataw dettalji dwar kwalunkwe miżura regolatorja li tillimita, għal raġunijiet ta’ sikurezza, l-użu tal-prodott mediċinali fl-UE jew barra l-UE. Dawn jinkludu s-sospernsjoni, ir-revoka jew in-nuqqas ta’ tiġdid tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, il-projbizzjoni tal-forniment, l-irtirar tal-prodott mediċinali mis-suq, kontraindikazzjoni ġdida, tnaqqis fid-doża rakkomandata jew restrizzjoni fir-rigward tal-indikazzjonijiet tal-prodott mediċinali.

2.2.6.   Pariri minn awtorità regolatorja rilevanti għall-iżvilupp tal-popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija għandha tiġi pprovduta b’kull deċiżjoni, opinjoni u parir (inklużi pariri xjentifiċi) mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti, inklużi dawk ta’ pajjiżi mhux tal-UE, dwar l-iżvilupp pedjatriku tal-prodott mediċinali. Dan għandu jinkludi kull rikjesta bil-miktub għal informazzjoni pedjatrika maħruġa minn korp regolatorju. Kopji ta’ kull dokument rilevanti għandhom jiġu mehmuża mal-applikazzjoni.

2.2.7.   Status ta’ prodott mediċinali orfni fl-UE

Għal prodotti b’deżinjazzjoni ta’ prodotti orfni, għandu jingħata n-numru li bih huwa mniżżel il-prodott fir-Reġistru tal-Prodotti Mediċinali Orfni tal-Unjoni Ewropea. F’każ li tintalab id-deżinjazzjoni ta’ prodott mediċinali orfni, din għandha tiġi indikata u għal applikazzjonijiet pendenti għandu jingħata n-numru tal-Proċedura ta’ Deżinjazzjoni ta’ Prodott Mediċinali Orfni tal-Aġenzija.

2.2.8.   Applikazzjoni ppjanata għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq/għall-estensjoni/varjazzjoni tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq

Id-data ppjanata għas-sottomissjoni għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (jew l-applikazzjoni għall- varjazzjoni/estensjoni li jmiss skont l-Artikolu 8 tar-Regolament Pedjatriku, kif xieraq) għandha tiġi pprovduta, flimkien ma’ indikazzjoni dwar jekk hemmx intenzjoni li l-applikazzjoni tiġi sottomessa permezz tal-proċedura ċentralizzata jew permezz tal-proċeduri previsti mid-Direttiva 2001/83/KE (7).

Għal prodotti mediċinali li għadhom mhumiex awtorizzati li jidħlu fir-rekwiżiti tal-Artikolu 7 tar-Regolament Pedjatriku, għandha tingħata d-data tat-tlestija tal-istudji farmakokinetiċi fl-adulti. Fejn applikazzjoni tiġi ppreżentata iktar minn sitt xhur wara t-tlestija ta’ dawn l-istudji, għandha tingħata ġustifikazzjoni f’din it-taqsima.

2.2.9.   Sommarju tal-applikazzjoni

Applikazzjonijiet għal PIPs jew għal rinunzji għandhom ikunu akkumpanjati minn sommarju tal-applikazzjoni tat-tul ta’ mhux aktar minn 1 000 kelma, miktuba skont mudell ippubblikat mill-Aġenzija.

2.2.10.   Traduzzjonijiet tad-deċiżjoni tal-Aġenzija

Jekk id-deċiżjoni tal-Aġenzija tintalab f’lingwa uffiċjali tal-UE li ma tkunx l-Ingliż, l-isem tas-sustanza attiva, il-kondizzjoni, il-forma farmaċewtika u r-rotta tal-amministrazzjoni għandhom jingħataw f’dik il-lingwa.

2.3.   Parti B: L-iżvilupp kumplessiv tal-prodott mediċinali

Għal kull indikazzjoni eżistenti u kondizzjoni/indikazzjoni proposta, u għal kull sottogrupp tal-popolazzjoni pedjatrika, il-Parti B għandha tistabbilixxi kif se jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tar-Regolament Pedjatriku.

Meta l-prodott mediċinali jiġi żviluppat għall-użu fit-tfal biss, xi informazzjoni mitluba fil-Parti B tista’ ma tkunx disponibbli. Għal prodotti li jkunu qed jiġu żviluppati għal PUMAs, jeħtieġ li jiġu indirizzati biss is-sottogruppi pedjatriċi konċernati.

L-applikanti għandhom jipprovdu:

ġustifikazzjoni ġenerali tal-applikazzjoni sottomessa, inkluż, fejn xieraq, il-metodoloġija magħżula biex jiġu identifikati l-kondizzjonijiet potenzjali ta’ neċessità pedjatrika;

deskrizzjoni tal-kondizzjoni fil-popolazzjoni pedjatrika, inkluż is-similaritajiet fil-popolazzjoni adulta u dik pedjatrika u fis-sottogruppi pedjatriċi differenti, il-prevalenza, l-inċidenza, il-metodi ta’ dijanjożi u ta’ kura u ta’ kura alternattiva.

dettalji dwar il-kondizzjoni li l-prodott mediċinali huwa maħsub li jagħmel dijanjożi tagħha, jew jevitha jew jikkuraha. Id-dijanjożi, il-prevenzjoni u l-kura ġeneralment jitqiesu bħala kondizzjonijiet separati. Għal kondizzjonijiet pedjatriċi li huma komuni u deskritti b’mod tajjeb, tista’ ssir referenza għal kotba speċjalizzati dwar il-pedjatrija mingħajr ma tiġi sottomessa informazzjoni dettaljata. Ma hemmx għalfejn tiġi pprovduta informazzjoni dettaljata rigward il-kondizzjoni fl-adulti;

fejn applikabbli, referenza għall-kondizzjoni skont is-sistema internazzjonali tal-klassifikazzjoni tal-mard, bħall-Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Mard (ICD) tad-WHO, jew sistema oħra rikonoxxuta sew.

Il-punti li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati fid-deskrizzjoni tal-kondizzjoni. Dawn il-punti jindirizzaw, b’mod partikolari, dak li jikkostitwixxi kondizzjoni valida, meta mqabbel ma’ dawk li jistgħu jitqiesu bħala sottogruppi mhux validi f’kondizzjoni, u l-mod kif dawn l-elementi huma marbuta mal-kuri eżistenti u mal-indikazzjoni proposta:

(a)

Il-karatteristiki li jiddefinixxu kondizzjoni għandhom jistabbilixxu grupp ta’ pazjenti li fihom huwa plawżibbli l-iżvilupp ta’ prodott mediċinali, abbażi tal-patoġeneżi tal-kondizzjoni u abbażi ta’ evidenza u suppożizzjonijiet farmakodinamiċi;

(b)

Entitajiet mediċi rikonoxxuti distinti li ġeneralment jitqiesu bħala kondizzjonijiet validi. Entitajiet ta’ dan it-tip ġeneralment jiġu definiti f’termini tal-karatteristiki speċifiċi tagħhom, eż. karatteristiki patofiżjoloġiċi, ħistopatoloġiċi, jew kliniċi;

(c)

Gradi differenti ta’ severità jew ta’ stadji ta’ marda ġeneralment ma jitqiesux bħala kundizzjonijiet distinti;

(d)

Il-fatt li jeżisti sottogrupp ta’ pazjenti li fihom il-prodott mediċinali huwa mistenni li juri benefiċċju favorevoli/riskjuġeneralment ma għandux ikun suffiċjenti biex tiġi definita kondizzjoni distinta; u

(e)

Eċċezzjonalment, in-neċessità għal modalità partikolari ta’ kura (irrispettivament minn mard sottostanti) tista’ tiġi kkunsidrata bħala kriterju validu għad-definizzjoni ta’ kondizzjoni distinta, eż. prodotti li għandhom jintużaw qabel jew waqt trapjanti tal-mudullun, jew waqt proċeduri radjoloġiċi jew proċeduri dijanjostiċi oħra.

2.3.1.   Diskussjoni dwar ix-xebh u d-differenzi fil-kondizzjoni bejn il-popolazzjonijiet, u l-motivazzjonijiet farmakoloġiċi

L-applikazzjoni għandha tiddiskuti fil-qosor kwalunkwe differenza jew similtarità potenzjali fil-kondizzjoni bejn il-popolazzjoni adulta u dik pedjatrika u/jew bejn is-sottogruppi pedjatriċi differenti.

Dawn għandhom jiġu diskussi sabiex issir estrapolazzjoni dwar l-effikaċja u/jew il-farmakokinetika, bejn l-adulti u t-tfal, u bejn id-diversi sottogruppi pedjatriċi. Id-differenzi fl-etjoloġija, fis-severità, fis-sintomi, fl-evoluzzjoni, fil-pronjosi u fir-reazzjoni għat-terapija għandhom jiġu indirizzati fejn applikabbli.

Barra minn hekk, l-applikanti għandhom jipprovdu:

deskrizzjoni dettaljata biżżejjed tal-proprjetajiet farmakoloġiċi u tal-mekkaniżmu ta’ azzjoni magħruf jew suspettat;

diskussjoni dwar l-użu pedjatriku potenzjali tal-prodott, abbażi tal-karatteristiki tiegħu, fil-kondizzjonijiet rilevanti; u

dejta/suppożizzjonijiet u diskussjoni dwar l-impatt ta’ aspetti ta’ maturazzjoni tal-farmakokinetika u tal-farmakodinamika fejn applikabbli.

2.3.2.   Metodi attwali ta’ dijanjożi, ta’ prevenzjoni jew ta’ kura fil-popolazzjonijiet pedjatriċi

Għal kull kondizzjoni koperta mill-applikazzjoni għandhom jiġu identifikati d-dijanjożi, il-prevenzjoni u l-interventi ta’ kura li huma disponibbli fl-UE, filwaqt li ssir referenza għal-letteratura xjentifika jew għal informazzjoni rilevanti oħra. Dan għandu jinkludi metodi ta’ kura mhux awtorizzati, kemm jekk farmakoloġiċi, kirurġiċi jew dijetetiċi jew ta’ kwalunkwe tip ieħor, jekk jirrappreżentaw l-istandard għall-kura (eż. jekk imsemmija f’linji gwida dwar il-kura rikonoxxuti f’livell internazzjonali). Din l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata f’tabelli.

Fil-każ ta’ prodotti mediċinali awtorizzati, il-lista ta’ trattamenti disponibbli identifikati għandha tinkludi dawk awtorizzati mill-awtoritajiet nazzjonali u dawk awtorizzati skont il-proċedura ċentralizzata. Dan jista’ jiġi ppreżentat f’tabella ta’ sinteżi. Informazzjoni dwar prodotti mediċinali ġeneriċi ma għandhiex għalfejn tiġi pprovduta jekk il-prodott mediċinali ta’ referenza jiġi identifikat.

Għal tagħmir mediku li jitqiegħed fis-suq fl-UE għandhom jiġu pprovduti l-isem allokat u l-użu approvat.

Jekk metodi għad-dijanjożi, għall-prevenzjoni jew għall-kura tal-kondizzjoni kkonċernata jkunu ġew inklużi fl-inventorju tal-ħtiġijiet terapewtiċi stabbiliti skont l-Artikolu 43 tar-Regolament Pedjatriku, din l-informazzjoni għandha tiġi sottolinjata.

2.3.3.   Benefiċċju terapewtiku sinifikanti u/jew l-issodisfar ta’ ħtieġa terapewtika

Il-Kumitat Pedjatriku se jivvaluta jekk il-prodott mediċinali speċifiku huwiex mistenni li jkun ta’ benefiċċju terapewtiku sinifikanti għat-tfal u/jew jissodisfax ħtieġa terapewtika fit-tfal. L-applikazzjoni għandha tinkludi tqabbil tal-prodott mediċinali kkonċernat mal-metodi attwali ta’ dijanjożi, ta’ prevenzjoni jew ta’ kura tal-kondizzjonijiet li huma s-suġġett tal-indikazzjoni PIP.

Huwa u jqis il-benefiċċju terapewtiku sinifikanti, il-Kumitat Pedjatriku jqis in-natura u s-severità tal-kondizzjoni pedjatrika għall-kura (jew għal djanjożi jew għall- prevenzjoni) u d-dejta disponibbli dwar il-prodott mediċinali konċernat. Il-benefiċċju terapewtiku sinifikanti jista’ jkun ibbażat fuq waħda jew iktar minn dawn li ġejjin:

(a)

stennija raġonevoli rigward prodott mediċinali awtorizzat jew ġdid li huwa sikur u effikaċi biex jikkura kondizzjoni pedjatrika, fejn ma jkun hemm l-ebda prodott mediċinali pedjatriku fis-suq;

(b)

titjib mistenni fl-effikaċja f’popolazzjoni pedjatrika meta mqabbel mal-istandard attwali tal-indukrar għall-kura, id-dijanjożi jew il-prevenzjoni tal-kondizzjoni kkonċernata;

(c)

titjib mistenni fis-sikurezza, fir-rigward ta’ reazzjonijiet ħżiena jew żbalji potenzjali fil-medikazzjoni f’popolazzjoni pedjatrika meta mqabbel mal-istandard attwali tal-kura;

(d)

skema ta’ dożaġġ imtejba jew metodu ta’ ammistrazzjoni mtejjeb (eż. numru ta’ dożi kuljum, teħid orali jew minn ġol-vini, tul iqsar tal-kura) li jwasslu għal sikurezza, effikaċja jew konformità mtejba;

(e)

disponibbiltà ta’ formulazzjoni jew forma farmaċewtika ġdida li tkun klinikament rilevanti u adattata skont l-età.

(f)

mekkaniżmu ta’ azzjoni differenti, bi spjegazzjoni xjentifika dwar il-vantaġġ potenzjali għall-popolazzjoni pedjatrika f’termini ta’ effikaċja jew ta’ sikurezza mtejba;

(g)

in-natura mhux sodisfaċenti tal-metodi ta’ kura eżistenti u l-ħtieġa għal metodi alternattivi li mistennija jinvolvu bilanċ imtejjeb bejn il-benefiċċji u r-riskji; u

(h)

titjib mistenni fil-kwalità tal-ħajja tat-tfal.

Billi l-esperjenza bl-użu tal-prodott mediċinali fil-popolazzjoni pedjatrika tista’ ma tkunx disponibbli jew tkun limitata ħafna fil-ħin meta tiġi ppreżentata l-applikazzjoni, benefiċċju terapewtiku sinifikanti jista’ wkoll ikun ibbażat fuq suppożizzjonijiet ġustifikati b’mod tajjeb. L-applikazzjoni għandha tesplora dawn is-suppożizzjonijiet fuq il-bażi ta’ argumenti motivati u fuq il-bażi ta’ letteratura rilevanti.

Jekk il-ħtieġa terapewtika tkun inkluża fl-inventorju tal-ħtiġijiet terapewtiċi skont l-Artikolu 43 tar-Regolament Pedjatriku, l-applikazzjoni għandha tirreferi għall-inventarju.

2.4.   Parti C: Applikazzjonijiet għal rinunzji għal prodott speċifiku

2.4.1.   Sommarju tat-talba għal rinunzja

Rinunzja tista’ tinħareġ b’referenza għal wieħed jew aktar mis-sottogruppi speċifikati tal-popolazzjoni pedjatrika, jew għal waħda jew aktar mill-indikazzjonijiet/kundizzjonijiet speċifikati, jew għal taħlita tat-tnejn. Talbiet għal rinunzji għalprodott speċifiku għandhom jiddefinixxu b’mod ċar l-ambitu tagħhom f’termini tas-sottogrupp pedjatriku u tal-indikazzjoni pedjatrika.

Rinunzja għal prodott speċifiku ma tkunx meħtieġa jekk il-prodott u l-indikazzjoni proposta jkunu diġà koperti b’rinunzja għall-kategorija.

Il-kumpaniji qed jingħataw parir li jitolbu lill-Aġenzija biex tagħti konferma bil-quddiem dwar l-applikabbiltà ta’ rinunzja għall-kategorija għall-iżvilupp propost ta’ prodott mediċinali f’kundizzjoni adulta waħda jew aktar.

Jekk l-applikanti beħsiebhom jiddikjaraw li l-miżuri fil-popolazzjoni pedjatrika mhumiex fattibbli, għandha tiġi pprovduta ġustifikazzjoni xierqa u dettaljata bħala appoġġ għat-talba.

2.4.2.   Ġustifikazzjoni għal rinunzja għal prodott speċifiku

2.4.2.1.   L-applikazzjonijiet ibbażati fuq probabbiltà ta’ nuqqas ta’ sikurezza jew ta’ effikaċja f’parti waħda jew f’kull parti tal-popolazzjoni pedjatrika

B’konformità mal-Artikolu 11(1)(a) tar-Regolament Pedjatriku, rinunzja tista’ tingħata jekk “il-prodott mediċinali jew il-kategorija ta’ prodotti mediċinali aktarx li jkunu ineffettivi jew perikolużi f’parti waħda jew f’kull parti tal-popolazzjoni pedjatrika”. Fuq din il-bażi, talba għal rinunzja tista’ tkun ibbażata fuq motivazzjoni farmaċewtika jew fuq dejta (preliminari) li jissuġġerixxu nuqqas ta’ effikaċja jew ta’ sikurezza fil-popolazzjoni pedjatrika.

L-applikazzjoni għandha tqis, għas-sottogruppi pedjatriċi differenti, il-gravità tal-kondizzjoni u d-disponibbiltà tal-metodi l-oħra kif stipulat fil-Parti B. Għandha titressaq l-evidenza disponibbli kollha b’mod li jiġi deskritt in-nuqqas probabbli ta’ effikaċja fil-popolazzjoni pedjatrika kollha kemm hi jew fis-sottogruppi tagħha, skont kif applikabbli. Il-ġustifikazzjoni għandha tkun ibbażata fuq l-effetti osservati f’mudelli u fi studji mhux kliniċi, fejn disponibbli, jew fuq analiżi tal-letteratura xjentifika.

Il-ġustifikazzjoni għal rinunzja bbażata fuq il-probabbiltà jew evidenza li l-prodott x’aktarx li jikkawża ħsara tista’ tvarja skont l-esperjenza bil-prodott. Ġustifikazzjoni għal rinunzja b’dawn il-motivazzjonijiet tista’ tinkludi l-karatteristiċi farmakoloġiċi tal-prodott jew il-kategorija tal-prodott, ir-riżultati ta’ studji mhux kliniċi, il-provi kliniċi jew id-dejta ta’ wara t-tqegħid fis-suq. L-applikant għandu jindika kwalunkwe kwistjoni ta’ sikurezza speċifika magħrufa jew suspettata.

In-nuqqas ta’ dejta disponibbli dwar is-sikurezza jew dwar l-effikaċja fil-popolazzjoni pedjatrika ma jiġix aċċettat bħala l-unika ġustifikazzjoni għal rinunzja.

2.4.2.2.   Applikazzjonijiet ibbażati fuq il-marda jew fuq il-kondizzjoni li mhijiex preżenti fis-sottogrupp pedjatriku speċifikat

B’konformità mal-Artikolu 11(1)(b) tar-Regolament Pedjatriku, rinunzja tista’ tingħata jekk “il-marda jew il-kondizzjoni li għaliha hu maħsub il-prodott jew il-kategorija mediċinali speċifiċi sseħħ biss fil-popolazzjonijiet adulti”. Fuq din il-bażi, ġustifikazzjoni għal rinunzja tista’ tkun ibbażata fuq deskrizzjoni dettaljata tal-inċidenza jew il-prevalenza tal-kondizzjoni f’popolazzjonijiet differenti. Għal rinunzji li jkopru t-totalità tal-popolazzjoni pedjatrika, il-ġustifikazzjoni għandha tiffoka b’mod partikolari fuq l-iżgħar età li fiha tibda tidher il-kondizzjoni. Għal rinunzji għal sottogruppi speċifiċi tal-popolazzjoni pedjatrika, il-ġustifikazzjoni għandha tiffoka fuq l-inċidenza jew il-prevalenza fis-sottogruppi pedjatriċi differenti identifikati fil-Parti B.

2.4.2.3.   L-applikazzjonijiet ibbażati fuq in-nuqqas ta’ benefiċċju terapewtiku sinifikanti

B’konformità mal-Artikolu 11(1)(c) tar-Regolament Pedjatriku, rinunzja tista’ tingħata jekk “il-prodott mediċinali speċifiku ma jirrappreżentax benefiċċju terapewtiku sinifikanti iktar minn kuri li diġà jeżistu għal pazjenti pedjatriċi”. Fuq din il-bażi, il-ġustifikazzjoni għal rinunzja tista’ tkun ibbażata fuq nuqqas ta’ benefiċċju terapewtiku sinifikanti.

Ġustifikazzjoni għal rinunzja ta’ dan it-tip għandha tkun ibbażata fuq diskussjoni dettaljata dwar il-metodi eżistenti ta’ kura. Tista’ ssir referenza għad-diskussjoni taħt il-punt 2.3.3.

B’mod partikolari, fejn jeżistu prodotti mediċinali li huma awtorizzati għall-użu fit-tfal, applikanti li jkunu beħsiebhom jitolbu rinunzja fuq din il-bażi għandhom jiġġustifikaw b’mod dettaljat għaliex il-prodott il-ġdid għandu jbati minn nuqqas sinifikanti ta’ benefiċċju meta mqabbel mal-kuri eżistenti.

2.5.   Parti D: Pjan propost ta’ investigazzjoni pedjatrika

Il-Parti D għandha tiffoka fuq l-iżvilupp tal-prodott mediċinali għall-popolazzjoni pedjatrika. Filwaqt li l-applikanti jistgħu jiddiskutu l-għażliet possibbli, fl-applikazzjoni m’hemmx bżonn li jiġu proposti żviluppi alternattivi separati.

2.5.1.   Dejta eżistenti u strateġija ġenerali proposta għall-iżvilupp pedjatriku

2.5.1.1.   Indikazzjoni għal pjan ta’ investigazzjoni pedjatrika

L-indikazzjoni tal-PIP għandha tiġi deskritta għas-sottogruppi pedjatriċi inklużi fil-pjan ta’ investigazzjoni pedjatrika. Din il-parti għandha tispeċifika jekk il-prodott mediċinali huwiex maħsub għad-dijanjożi, għall-prevenzjoni jew għall-kura tal-kondizzjonijiet ikkonċernati.

2.5.1.2.   Sottogruppi pedjatriċi magħżula

Il-firxiet tal-etajiet li se jiġu studjati għandhom jiġu ġġustifikati u jistgħu jvarjaw skont il-farmakoloġija tal-prodott, skont il-manifestazzjoni tal-kondizzjoni fi gruppi varji ta’ etajiet u skont fatturi oħra. Barra mill-età, il-klassifikazzjoni tal-popolazzjoni pedjatrika tista’ tkun ibbażata fuq fatturi varjabbli oħra bħall-età tal-ġestazzjoni, l-istadji tal-pubertà, is-sess u l-funzjoni renali.

2.5.1.3.   Informazzjoni dwar il-kwalità, id-dejta klinika u d-dejta mhux klinika

L-applikazzjoni għandha tiddeskrivi l-iżvilupp tal-prodott mediċinali, inkluż l-iżvilupp farmaċewtiku li huwa rilevanti għall-iżvilupp pedjatriku, l-istudji kliniċi kkompletati fl-adulti u r-riżultati, meta dawn ikunu disponibbli. Għandha tingħata wkoll deskrizzjoni fil-qosor tal-istudji ppjanati fl-adulti. Din l-informazzjoni tista’ tiġi ppreżentata f’tabelli.

Ma hemmx bżonn li jiġu pprovduti r-rapporti ta’ studju sħaħ ta’ studji mhux kliniċi u ta’ studji kliniċi; sommarju tar-riżultati u diskussjoni dwar l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp pedjatriku għandhom ikunu biżżejjed. Rapporti sħaħ għandhom ikunu magħmula disponibbli fuq talba. L-applikazzjoni għandha tqis kull gwida/parir xjentifiku eżistenti, u kull standard tal-PIP ippubblikat mill-Aġenzija, u għandha tiġġustifika kwalunkwe devjazzjoni marbuta mal-iżvilupp pedjatriku.

Barra minn hekk, l-applikazzjoni għandha tinkludi reviżjoni ta’ kull informazzjoni dwar il-prodott fil-popolazzjoni pedjatrika b’referenza għal-letteratura xjentifika u medika jew għal informazzjoni rilevanti oħra, bħal rapporti dwar l-użu barra mit-termini ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, dwar żbalji fil-medikazzjoni, dwar esponimenti aċċidentali jew dwar effetti magħrufa tal-kategorija.

2.5.2.   L-iżvilupp tal-formulazzjoni pedjatrika

2.5.2.1.   Strateġija ġenerali

Din it-taqsima għandha tindirizza aspetti magħżula marbuta mal-amministrazzjoni tal-prodott lis-sottogruppi pedjatriċi rilevanti.

Il-linji gwida dwar l-iżvilupp farmaċewtiku għandhom jiġu kkonsultati biex jiġi deċiż liema miżuri jistgħu jkunu rilevanti bħala parti mill-istrateġija proposta (8).

Iż-żieda ta’ indikazzjoni pedjatrika tista’ tirriżulta fil-ħtieġa għal forma farmaċewtika adattata skont l-età, pereżempju pillola li tinħall fl-ilma minflok pillola kbira, jew pillola żgħira ta’ doża ġdida, minħabba li l-forma farmaċewtika, l-eċċipjenti jew id-doża eżistenti jistgħu ma jkunux xierqa għall-użu f’parti mill-popolazzjonijiet pedjatriċi rilevanti jew f’kollha kemm huma. Dan ifisser li l-adegwatezza tal-formulazzjoni, id-doża u l-forma farmaċewtika eżistenti għandhom jiġu diskussi fil-PIP. Jistgħu jitqiesu wkoll id-differenzi fil-kuntesti etniċi jew kulturali fir-rigward tal-aċċettabbiltà, tar-rotta tal-amministrazzjoni, tal-forom ta’ dożaġġ u tal-eċċipjenti aċċettabbli, b’rabta mal-karatteristiki speċifiċi tal-prodott.

Id-diskussjoni għandha tikkunsidra l-iżvilupp farmaċewtiku eżistenti jew propost tal-prodott, u għandha tindirizza kwistjonijiet kritiċi, bħal:

il-ħtieġa għal formulazzjoni, forma farmaċewtika, doża jew rotta tal-amministrazzjoni speċifiċi fir-rigward tas-sottogruppi/tal-gruppi ta’ età pedjatriċi magħżula u l-benefiċċju tal-formulazzjoni, tal-forma farmaċewtika, tad-doża jew tar-rotta tal-amministrazzjoni magħżula;

kwistjonijiet potenzjali b’rabta mal-eċċipjenti u mal-livelli ta’ esponiment (mistennija) tagħhom li għandhom jintużaw fil-popolazzjoni pedjatrika;

amministrazzjoni tal-mediċina lil sottogruppi pedjatriċi (eż. l-aċċettabbiltà, l-użu ta’ tagħmir speċifiku għall-amministrazzjoni, il-kapaċità li tiġi mħallta mal-ikel);

preċiżjoni tal-għoti tad-doża u/jew preċiżjoni tad-doża għal kull forma farmaċewtika, fir-rigward tad-doża pedjatrika mistennija u l-grupp ta’ età indikat; u

skeda ta’ żmien għall-iżvilupp ta’ formulazzjoni/forma farmaċewtika adattata skont l-età, fejn meħtieġ.

Fil-każ li ma jkunx possibbli, fuq il-bażi ta’ ġustifikazzjonijiet xjentifiċi, li tiġi żviluppata formulazzjoni/forma farmaċewtika, li tkun rilevanti u aċċettabbli għall-użu pedjatriku fuq skala industrijali, l-applikant għandu jiddikjara kif beħsiebu jiffaċilita l-preparazzjoni verifikata mill-industrija jew il-preparazzjoni estemporanja ta’ formulazzjoni pedjatrika individwali lesta għall-użu.

2.5.2.2.   Sommarju tal-miżuri kollha ppjanati u/jew li huma għaddejjin fl-iżvilupp farmaċewtiku

L-applikazzjoni għandu jkun fiha lista ta’ miżuri u studji ppjanati u/jew li huma għaddejjin, f’forma tabulari, maħsuba biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet diskussi fil-punt 2.5.2.1. Din għandha tikkonsisti mill-elementi ewlenin proposti, kif rilevanti u skont l-anness ta’ din il-linja gwida, u għandha tiġi sottomessa billi tintuża l-formola speċifika ppubblikata mill-Aġenzija.

Jekk l-istrateġija tkun li tinħoloq formulazzjoni, forma farmaċewtika, doża jew rotta tal-amministrazzjoni adattata skont l-età, jista’ jkun hemm bżonn li l-istudji meħtieġa għall-iżvilupp farmaċewtiku jkunu iktar estensivi. Il-miżuri proposti li huma ta’ rilevanza partikolari għall-iżvilupp ta’ prodotti pedjatriċi jinkludu:

il-kompatibilità mas-sistemi ta’ amministrazzjoni pedjatrika, eż. is-servizzi mediċi; u

il-ħabi tat-togħma u l-aċċettabbiltà tat-togħma (inkluż it-tjubija tat-togħma).

2.5.3.   Studji mhux kliniċi

2.5.3.1.   Strateġija ġenerali

Din it-taqsima għandha tiddiskuti l-istrateġija għall-iżvilupp mhux kliniku meħtieġ biex jiġi appoġġat l-użu pedjatriku flimkien mal-iżvilupp klassiku mhux kliniku jew mad-dejta eżistenti. Jekk id-dejta dwar is-sikurezza tal-bniedem u l-istudji preċedenti fuq l-annimali ma jitqisux biżżejjed għar-rassigurazzjoni dwar il-profil ta’ sikurezza mistenni fil-grupp pedjatriku ta’ età partikolari, l-istudji fuq il-frieħ tal-annimali għandhom jitqiesu fuq bażi individwali.

Meta jiġu diskussi studji mhux kliniċi għandha ssir referenza, kif xieraq, għal linji gwida dwar l-iżvilupp mhux kliniku.

L-iżvilupp mhux kliniku standard ma għandux jiġu sottomess jew diskuss sakemm ma jżidx informazzjoni rilevanti mal-iżvilupp pedjatriku u sakemm mhuwiex kopert x’imkien ieħor (eż. il-fuljett mehmuż tal-investigatur).

L-aspetti li ġejjin għandhom jiġu diskussi, filwaqt li għandha tiġi kkunsidrata l-gwida xjentifika eżistenti:

(a)

farmakoloġija:

il-ħtieġa ta’ provi tal-kunċett għall-użu fil-popolazzjojijiet pedjatriċi, eż. bl-użu ta’ mudelli mhux kliniċi in vitro u/jew in vivo;

il-ħtieġa għal studji farmakodinamiċi (eż. biex tiġi stabbilita korrelazzjoni tad-doża għal kriterju finali farmakodinamiku, jekk ikun hemm mudell affidabbli ibbażat fuq testijiet fuq l-annimali biex tiġi ġġustifikata l-għażla tal-iktar speċi rilevanti għal studji potenzjali fuq frieħ tal-annimali); u

il-ħtieġa għal dejta dwar is-sikurezza farmakoloġika rilevanti għall-pedjatrija (studji li fihom jintużaw mudelli mhux kliniċi in vitro u/jew in vivo sabiex jiġu investigati funzjonijiet speċifiċi tas-sistema fiżjoloġika);

(b)

tossikoloġija:

il-ħtieġa għal studji tat-tossiċità biex jiġu indirizzati punti ta’ tmiem speċifiċi eż. in-newrotossiċità, l-immunotossiċità jew in-nefrotossiċità f’fażi partikolari ta’ żvilupp.

2.5.3.2.   Sommarju tal-istudji mhux kliniċi kollha ppjanati u/jew li jkunu għaddejjin

Għandha tiġi pprovduta lista tabulari li turi l-istudji mhux kliniċi proposti. Din għandha tikkonsisti mill-elementi ewlenin proposti għall-istudji mhux kliniċi, kif rilevanti u b’konformità mal-anness ta’ din il-linja gwida, u għandha tiġi sottomessa billi tintuża l-formola speċifika ppubblikata mill-Aġenzija.

2.5.4.   Studji kliniċi pedjatriċi

2.5.4.1.   Strateġija ġenerali

F’din it-taqsima għandha tiġi diskussa u ġustifikata l-istrateġija għall-iżvilupp pedjatriku kliniku, b’rabta mal-iżvilupp fl-adulti, fejn applikabbli, u fir-rigward ta’ dejta eżistenti u tal-potenzjal li ssir estrapolazzjoni. Dan għandu jinkludi biss aspetti kritiċi ta’ tfassil tal-istudju u għandu jippreżenta l-punti b’saħħithom, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-iżvilupp kliniku propost. Fejn xieraq, tista’ tiġi kkunsidrata l-estensjoni ta’ provi fl-adulti għal pazjenti pedjatriċi (eż. adoloxxenti).

F’din it-taqsima, l-applikazzjoni għandha wkoll:

tiddiskuti l-estrapolazzjoni possibbli kompluta jew parzjali minn dejta dwar l-adulti għal pazjenti pedjatriċi, u bejn sottogruppi pedjatriċi;

tispjega l-interrelazzjoni, f’termini ta’ studji, dejta u skedi komuni, bejn l-iżvilupp fl-adulti u l-popolazzjonijiet pedjatriċi;

jekk l-estrapolazzjoni hijiex komponent sostanzjali tal-iżvilupp propost, tiddeskrivi studju speċifiku ta’ estrapolazzjoni bi protokoll definit fil-lista ta’ miżuri; u

fejn meħtieġ, diskussjoni dwar kif huwa determinat u vverifikat id-dożaġġ fit-tfal żgħar ħafna u fit-tfal żgħar.

Il-provi għandhom isiru fl-inqas gruppi vulnerabbli kull meta jkun possibbli (jiġifieri fl-adulti minflok fit-tfal, fi tfal ta’ età ikbar minflok fi tfal ta’ età iżgħar). Jekk ir-riżultati ma jistgħux jiġu estrapolati għal gruppi ta’ età iżgħar, dan għandu jiġi ġġustifikat.

2.5.4.2.   Studji pedjatriċi farmakokinetiċi/farmakodinamiċi

Għandhom jitqiesu l-aspetti li ġejjin, fejn rilevanti:

(a)

studji farmakodinamiċi:

differenzi farmakodinamiċi bejn il-popolazzjonijiet adulti u pedjatriċi (eż. l-influwenza ta’ maturazzjoni ta’ riċevituri u/jew ta’ sistemi).

l-użu ta’ mudelli farmakodinamiċi u ta’ simulazzjonijiet ta’ provi kliniċi;

diskussjoni ta’ kwalunkwe markatura bijoloġika għall-farmakokinetika/farmakodinamika; u

l-użu ta’ approċċ farmakodinamiku, b’mod partikolari meta ma tkunx tista’ titkejjel il-farmakokinetika; u

(b)

studji farmakokinetiċi:

il-possibilità li jintuża kampjunar farmakokinetiku mnaqqas.

l-użu ta’ mudelli farmakokinetiċi u ta’ simulazzjonijiet ta’ provi kliniċi;

l-użu ta’ farmakokinetika tal-popolazzjoni;

diskussjoni ta’ gruppi ta’ età fejn jinħtieġu studji iktar estensivi eż. minħabba li hi mistennija varjabbiltà kinetika kbira; u

il-farmakoġenetika.

2.5.4.3.   Studji dwar l-effikaċja u s-sikurezza klinika

Fejn rilevanti, għandhom jiġu diskussi l-aspetti li ġejjin:

il-ħtieġa għal studji speċifiċi għall-individwazzjoni tad-dożaġġ;

il-kriterji finali (endpoints) magħżula ta’ effikaċja u/jew ta’ sikurezza (primarji jew sekondarji), f’kull wieħed mis-sottogruppi pedjatriċi rilevanti;

kwistjonijiet ta’ rilevanza fl-istudji proposti, bħall-użu ta’ plaċebo jew kontroll attiv, l-adegwatezza tal-endpoints fir-rigward tal-età, l-użu ta’ punti alternattivi ta’ riferiment (surrogate markers), l-użu ta’ disinn alternattiv tal-istudju u l-analiżi, il-ħtieġa potenzjali għal studji dwar is-sikurezza fit-terminu qasir u twil u r-riskji differenzjali skont il-gruppi ta’ età differenti;

kwistjonijiet marbuta mal-fattibbiltà tal-istudji proposti (eż. il-kapaċità ta’ reklutaġġ);

kwalunkwe tħassib potenzjali dwar is-sikurezza jew l-effikaċja fit-terminu qasir u twil fil-popolazzjoni pedjatrika; u

miżuri speċifiċi proposti biex titħares il-popolazzjoni pedjatrika involuta fl-iżvilupp, eż. l-użu ta’ metodi inqas invażivi.

2.5.4.4.   Sommarju tal-istudji kliniċi pedjatriċi kollha ppjanati u/jew li jkunu għaddejjin

Għandha tiġi pprovduta lista tabulari li turi l-istudji kliniċi proposti. Din għandha tikkonsisti mill-elementi ewlenin proposti għall-istudji kliniċi, kif rilevanti u b’konformità mal-anness ta’ din il-linja gwida, u għandha titressaq billi tintuża l-formola speċifika ppubblikata mill-Aġenzija.

It-tabella għandha tipproponi skedi ta’ żmien għall-bidu u t-tlestija ta’ kull studju, u għandha tinkludi jew dati speċifiċi (ix-xahar u s-sena) jew firxiet ta’ sa sitt xhur, u għandha tispeċifika jekk qiegħedx jintalab differiment għall-bidu u/jew għat-tlestija ta’ kull miżura. Alternattivament, l-iskedi ta’ żmien għall-bidu jistgħu jiġu marbuta mat-twettiq ta’ studju fl-adulti (“x xhur wara t-tlestija tal-istudju y”) jew ma’ miżura fil-PIP.

L-istudji kliniċi jitqiesu bħala li jkunu tlestew fid-data tal-aħħar żjara tal-aħħar suġġett fl-istudju, jew f’ħin aktar tard skont kif definit fil-Protokoll. Huwa rakkomandat li d-dati proposti fit-tabella jqisu ż-żmien meħtieġ biex l-istudji jitlestew, jiġu analizzati u jiġu rrappurtati lill-awtoritajiet kompetenti.

2.5.4.5.   Dettalji dwar l-istudji kliniċi pedjatriċi ppjanati u/jew li jkunu għaddejjin

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iskrutinju tal-programm ta’ żvilupp propost, l-applikant jista’ jipprovdi, flimkien mal-elementi ewlenin proposti, informazzjoni aktar dettaljata bħal pereżempju sommarju tal-protokoll tal-istudju (jew il-protokoll sħiħ jekk ikun disponibbli).

Jekk tkun disponibbli u xierqa għall-istadju ta’ żvilupp tal-prodott, għandha tingħata wkoll informazzjoni addizzjonali dwar dan li ġej:

ġustifikazzjoni tat-tip ta’ studju, tat-tfassil tal-istudju u tal-metodoloġija;

ġustifikazzjoni tad-doża tal-prodott propost u tar-reġim tiegħu, u t-tip ta’ kontroll (eż. plaċebo jew kontroll attiv, bid-doża li għandha tintuża);

deskrizzjoni tad-daqs tal-kampjun/kalkolu tad-doża (kif xieraq; bid-daqs tal-effett mistenni fit-tfal) użata biex jiġi ddeterminat l-għadd propost ta’ suġġetti (sess maskili/sess femminili). Din id-diskussjoni għandha tinkludi, fejn possibbli, analiżi tas-sensittività (tabulazzjoni b’suppożizzjonijiet u parametri statistiċi li jvarjaw, flimkien mad-daqsijiet tal-kampjuni li jirriżultaw);

ġustifikazzjoni tal-gruppi jew tas-sottogruppi ta’ età rilevanti inklużi fl-istudju (u, fejn applikabbli, tal-inklużjoni li jseħħ f’passi);

ġustifikazzjoni tat-tul ta’ żmien propost tal-kura (u t-tul ta’ żmien ta’ osservazzjoni ta’ wara l-kura, jekk inkluż fl-istudju);

ġustifikazzjoni tal-kriterji ewlenin ta’ inklużjoni/esklużjoni;

ġustifikazzjoni tal-għażla tal-eżiti tal-parametri/endpoints (primarji, sekondarji);

ġustifikazzjoni u, jekk meħtieġ, deskrizzjoni tal-metodi statistiċi aktar dettaljata minn dik li tinsab fl-elementi ewlenin; u

diskussjoni dwar l-għażliet fil-każ ta’ kwistjonijiet relatati mar-reklutaġġ.

2.5.5.   Studji oħra

Jekk l-istudji ta’ estrapolazzjoni u/jew b’mudelli u simulazzjonijiet ikunu parti mill-PIP propost, għandha tiġi pprovduta lista tabulari li turi l-istudji proposti. Din għandha tikkonsisti mill-elementi ewlenin proposti, kif rilevanti u skont l-anness ta’ din il-linja gwida, u għandha titressaq billi tintuża l-formola ppubblikata mill-Aġenzija.

Dawk l-istudji l-oħra jitqiesu bħala li jkunu tlestew meta jitlesta r-rapport ta’ studju rilevanti.

2.6.   Parti E: Talba għal differiment

Meta ma jkunx ippjanat li jkun se jinbeda jew jitlesta studju ieħor jew miżura oħra tal-PIP qabel tiġi ppreżentata applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għal tqegħid fis-suq korrispondenti fl-adulti, jista’ jintalab differiment. Talbiet għal differiment għandhom ikunu ġustifikati fuq bażi xjentifika jew teknika jew fuq bażi relatata mas-saħħa pubblika.

Skont ir-Regolament Pedjatriku, differiment jingħata meta:

ikun xieraq li jitwettqu studji fuq l-adulti qabel ma jinbdew studji fil-popoplazzjoni pedjatrika; jew

l-istudji fil-popolazzjoni pedjatrika jieħdu iktar żmien milli jekk jitwettqu fuq l-adulti;

B’referenza għall-iskedi ta’ żmien fil-parti D, kull talba għal differiment tal-bidu jew tat-tlestija ta’ studji jew ta’ miżuri oħra għandha tistabbilixxi b’mod ċar għal liema studju/miżura tirreferi l-iskeda ta’ żmien differita.

Għall-iskedi ta’ żmien, għandhom jingħataw jew ix-xhur u s-snin speċifiċi, jew firxa ta’ żmien ta’ sa sitt xhur; l-iskedi ta’ żmien għall-bidu jistgħu wkoll jiġu espressi b’rabta mal-iżvilupp fl-adulti.

Għandha titqiegħed enfasi partikolari fuq l-iskedar tal-miżuri meta mqabbel mal-iżvilupp għall-adulti, kif espress, pereżempju fil-linja gwida ICH E11.

2.7.   Parti F: Annessi

L-anness tal-applikazzjoni għandhom jinkludu d-dokumenti li ġejjin, jekk ikunu disponibbli:

referenzi (jiġifieri letteratura ppubblikata);

il-fuljett tal-investigatur (l-aktar verżjoni reċenti) u l-Protokoll tal-istudji elenkati;

l-aktar sommarju reċenti approvat tal-karatteristiki tal-prodott u pjan approvat għall-ġestjoni tar-riskju għal prodott diġà awtorizzat;

in-numru ta’ referenza jew kopja ta’ kwalunkwe parir xjentifiku li hu rilevanti għall-iżvilupp pedjatriku (farmaċewtiku, mhux kliniku u kliniku) mogħti mill-Aġenzija;

kopja ta’ kwalunkwe parir xjentifiku li hu rilevanti għall-iżvilupp pedjatriku (farmaċewtiku, mhux kliniku u kliniku) mogħti minn awtorità nazzjonali kompetenti;

kopja ta’ kwalunkwe talba bil-miktub tal-“United States Food and Drug Administration” u/jew ta’ kull parir/opinjoni/deċiżjoni marbuta mal-informazzjoni pedjatrika mogħtija minn aġenzija regolatorja barra mill-UE;

kopja ta’ kull Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar deżinjazzjoni ta’ orfni; u

in-numru ta’ referenza jew kopja ta’ kwalunkwe deċiżjoni preċedenti tal-Aġenzija dwar il-PIPs jew opinjoni negattiva tal-Kumitat Pedjatriku dwar dawn il-pjanijiet.

2.8.   Tibdil ta’ pjan ta’ investigazzjoni pedjatrika miftiehem

L-Artikolu 22 tar-Regolament Pedjatriku jipprevedi pjan miftiehem li għandu jiġi modifikat fejn meħtieġ. Dawn il-modifiki huma meħtieġa fejn l-elementi ewlenin tal-PIP ma jkunux jistgħu jinħadmu, jew ma jkunux għadhom xierqa. Talba għal modifika ta’ PIP miftiehem mhijiex meħtieġa jekk il-modifika taffettwa biss lill-aspetti ta’ studju jew ta’ miżura li mhumiex riflessi fi kwalunkwe element ewlieni miftiehem.

L-applikanti għandhom jispjegaw in-nuqqas ta’ adegwatezza jew il-kwistjoni ta’ fattibbiltà sottostanti ta’ kull element ewlieni li għalih tkun qed tintalab modifika, u għandhom jiddiskutu jekk dan għandux jiġi indirizzat permezz ta’ modifika, differiment jew rinunzja. Għandha tiġi pprovduta valutazzjoni tal-effett f’xenarju fejn issir il-bidla proposta, kif ukoll f’xenarju fejn din ma ssirx.

Is-sottomissjoni ta’ applikazzjoni biex jiġi modifikat PIP hija partikolarment importanti jekk informazzjoni ġdida jista’ jkollha impatt fuq in-natura jew fuq l-iskedi ta’ żmien għat-tlestija ta’ wieħed mill-elementi ewlenin fid-deċiżjoni tal-Aġenzija dwar il-PIP.

L-applikazzjonijiet għal modifika għandhom isegwu l-istess struttura tal-applikazzjonijiet inizjali, iżda t-taqsimiet li huma rilevanti għall-bidla biss għandhom jitlestew. L-applikazzjonijiet għandhom ikunu akkumpanjati minn sommarju tal-applikazzjoni ta’ tul ta’ mhux aktar minn 500 kelma.

3.   IT-TWETTIQ TAL-VERIFIKA TAL-KONFORMITÀ

Skont l-Artikoli 23 u 24 tar-Regolament Pedjatriku, il-konformità mal-PIP tiġi vverifikata f’diversi stadji mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew mill-Aġenzija:

skont l-Artikolu 23, jista’ jkun hemm bżonn li l-konformità tiġi vverifikata bħala parti mill-validazzjoni ta’ applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq, jew l-estensjonijiet jew il-varjazzjonijiet tagħhom li jaqgħu taħt l-obbligi tal-Artikoli 7, 8 jew 30. Jekk l-applikazzjonijiet ma jkunux konformi, dawn ma jiġux ivvalidati;

il-validazzjoni tal-applikazzjoni tista’ ma teħtieġx proċedura ta’ kontroll tal-konformità jekk l-ebda mill-istudji jew miżuri oħra fil-PIP miftiehem ikollhom skeda ta’ żmien għat-tlestija li tippreċedi d-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni; u

skont l-Artikolu 24, jekk matul il-valutazzjoni xjentifika ta’ applikazzjoni valida jinstab li jkun hemm nuqqas ta’ konformità, id-dikjarazzjoni ta’ konformità msemmija fl-Artikolu 28(3) ma tiġix inkluża fl-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq; il-prodott mediċinali ma jkunx eliġibbli għall-premjijiet u l-inċentivi previsti fl-Artikoli 36, 37 u 38.

Il-kontroll tal-konformità li jsir qabel jew wara l-validazzjoni ta’ applikazzjoni għat-tqegħid fis-suq huwa ta’ importanza partikolari. L-Artikolu 23 jistipula li l-Kumitat Pedjatriku jista’, fuq talba, joħroġ opinjoni dwar il-konformità u jistabbilixxi min u meta jista’ jitlob opinjoni ta’ dan it-tip. Pereżempju, l-Aġenzija jew l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jistgħu jitolbu opinjoni meta jkunu qed jivvalidaw applikazzjoni. Skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 23(3), l-Istati Membri għandhom iqisu l-opinjoni tal-Kumitat Pedjatriku.

Il-kontrolli tal-konformità għandhom jiddeterminaw:

jekk id-dokumenti mressqa skont l-Artikolu 7(1) ikoprux is-sottogruppi kollha tal-popolazzjoni pedjatrika;

għall-applikazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 8 tar-Regolament Pedjatriku, jekk id-dokumenti mressqa skont l-Artikolu 7(1) ikoprux l-indikazzjonijiet, il-forom farmaċewtiċi u r-rotot tal-amministrazzjoni eżistenti u ġodda; u

jekk il-miżuri kollha f’PIP miftiehem twettqux skont l-elementi ewlenin speċifikati fid-deċiżjoni li tapprova l-PIP.

L-istudji jew miżuri oħra li jkun sarilhom kontroll tal-konformità huma dawk li huma parti mill-kondizzjoni li tkopri indikazzjoni li għaliha tkun saret applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, u li kellhom jitlestew fiż-żmien tas-sottomissjoni. Meta l-ambitu tal-applikazzjoni jkun kopert b’mod eċċezzjonali minn aktar minn PIP wieħed, il-PIPs kollha kkonċernati jsirilhom verifika tal-konformità.

Kwalunkwe modifika meħtieġa fil-PIP għandha sseħħ qabel il-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew għall-varjazzjoni tagħha.

Biex jiġi ffaċilitat ix-xogħol tal-awtoritajiet kompetenti u, meta jkun il-każ, tal-Kumitat Pedjatriku biex tintlaħaq opinjoni dwar il-konformità, l-applikanti huma mħeġġa jippreżentaw rapport ta’ konformità meta jippreżentaw l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, jew għal estensjoni jew varjazzjoni fl-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Barra minn hekk, għal prodotti awtorizzati f’livell nazzjonali, l-applikanti għandhom jippreżentaw l-aktar Deċiżjoni tal-Aġenzija riċenti u kompluta (li tinkludi l-opinjoni bl-elementi ewlenin, u r-rapport sommarju) lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti kkonċernati.

Għal prodotti mediċinali li jaqgħu fl-ambitu tal-Artikolu 7 jew 8, ir-rapport tal-konformità għandu jindika permezz ta’ tabella kif kull sottogrupp tal-popolazzjoni pedjatrika u, għall-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt l-Artikolu 8, kif kull waħda mill-indikazzjonijiet, il-forom farmaċewtiċi u l-metodi ta’ amministrazzjoni eżistenti u ġodda, ġew koperti mid-dokumenti msemmija fl-Artikolu 7(1).

Għandha tiġi inkluża tabella separata li tkopri l-pożizzjoni tal-applikant fir-rigward tal-konformità mal-elementi ewlenin u, meta tiġi ppreżentata mal-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, din għandha tipprovdi kontroreferenza għal kull element ewlieni tal-PIP fir-rigward tal-pożizzjoni fil-modulu rilevanti fl-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Jekk PIP jiġi modifikat, it-tabella għandha tiġi bbażata fuq l-aktar deċiżjoni reċenti tal-Aġenzija.

Ta’ min jinnota li:

l-awtorità kompetenti rilevanti jew l-Aġenzija jwettqu verifika dettaljat ta’ kull element ewlieni tal-PIP miftiehem billi twettaq tqabbil ma’ dak li effettivament ġie prreżentat;

l-applikanti għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandhom ikunu konformi ma’ kull element ewlieni;

devjazzjonijiet minuri minn elementi ewlenin li jkunu ntalbu mill-awtorità kompetenti li tkun awtorizzat l-istudju ma għandhomx jaffettwaw il-konformità; u

meta fid-deċiżjoni tal-Aġenzija jintuża lingwaġġ kundizzjonali bħal “jista’/tista’” jew “bħal”, il-konformità tista’ tiġi kkonfermata anki jekk dawn il-miżuri ma jkunux ġew segwiti kif indikat.

Meta biss uħud mill-miżuri msemmija fid-deċiżjoni tal-Aġenzija kellhom jitlestew fil-ħin tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni, l-Aġenzija jew il-Kumitat Pedjatriku jipprovdu lill-applikant b’ittra li tikkonferma l-konformità, jew in-nuqqas ta’ konformità, ma’ dawk il-miżuri. Meta l-konformità ma tiġix ikkonfermata, ir-raġunijiet għal dan għandhom jingħataw f’rapport.

Il-verifika tal-konformità imsemmi fl- Artikolu 23 huwa mingħajr ħsara għall-possibbiltà li, waqt it-twettiq tal-valutazzjoni xjentifika ta’ applikazzjoni valida, l-awtorità kompetenti tikkonkludi li l-istudji fil-fatt mhumiex konformi mal-PIP miftiehem.

Id-dikjarazzjoni tal-konformità għandha tiġi inkluża fl-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Dan jista’ jsir billi tiġi inkluża flimkien ma’ informazzjoni teknika oħra li tifforma parti mill-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (“dossier tekniku”), f’liema każ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, jew l-Aġenzija fil-każ ta’ varjazzjonijiet jew estensjonijiet ta’ awtorizzazzjonijiet ċentralizzati għat-tqegħid fis-suq, għandhom jagħtu konferma lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li dan sar.

Meta l-miżuri f’PIP ma jkun fihom ebda studju li jkun inbeda qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament Pedjatriku (jiġifieri s-26 ta’ Jannar 2007), id-dikjarazzjoni tal-konformità msemmija fl-Artikolu 28(3) għandha taqra kif ġej:

“L-iżvilupp ta’ dan il-prodott jikkonforma mal-miżuri fil-pjan ta’ investigazzjoni pedjatrika [numru ta’ referenza] miftiehem. L-istudji kollha twettqu wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 1901/2006”.

Meta l-miżuri f’PIP ikun fihom xi studji li jkunu nbdew qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament Pedjatriku, id-dikjarazzjoni tal-konformità għandha taqra kif ġej:

“L-iżvilupp ta’ dan il-prodott jikkonforma mal-miżuri fil-pjan ta’ investigazzjoni pedjatrika [numru ta’ referenza] miftiehem. Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 45(3) tar-Regolament (KE) Nru 1901/2006, studji sinifikanti fil-pjan ta’ investigazzjoni pedjatrika miftiehem tlestew wara d-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament”.

4.   KRITERJI GĦALL-VALUTAZZJONI TAL-IMPORTANZA TAL-ISTUDJI (STUDJI SINIFIKANTI) B’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 45(3) TAR-REGOLAMENT PEDJATRIKU

4.1.   Sfond

Biex jikkwalifikaw għall-premjijiet u għall-inċentivi previsti fl-Artikoli 36, 37 u 38 tar-Regolament Pedjatriku, PIPs li jinkludu studji li jkunu nbdew u/jew li jkunu tlestew qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu għandhom jinkludu studji “sinifikanti” li nbdew u/jew tlestew wara dik id-data (ara l- Artikolu 45(3)). Id-dikjarazzjoni tal-konformità msemmija fl- Artikolu 28(3) tar-Regolament għandha tindika jekk l-istudji humiex meqjusa bħala “sinifikanti” skont it-tifsira tal-Artikolu 45(3).

Studju għandu jitqies bħala li tlesta wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament jekk id-data tal-aħħar żjara tal-aħħar pazjent tirriżulta li hi wara dik id-data. Estensjonjiet bla tmiem ta’ studji li jikkonsistu fit-tkomplija tal-kura għall-pazjenti ma għandhomx jitqiesu bħala studji maħsuba li jitkomplew wara d-dħul fis-seħħ jekk dan ma kienx parti mill-protokoll ippreżentat lill-awtoritajiet kompetenti rilevanti.

4.2.   Kriterji ta’ valutazzjoni

B’mod ġenerali, l-importanza tal-istudji jiġi ddeterminat mir-relevanza klinika tad-dejta ġġenerata għall-popolazzjoni pedjatrika u mhux bl-għadd ta’ studji. F’każijiet eċċezzjonali, ġabra ta’ studji mhux sinifikanti jistgħu jitqiesu bħala sinifikanti jekk ir-riżulati meħudin flimkien ikunu mistennija jipprovdu informazzjoni importanti u klinikament rilevanti.

L-Aġenzija jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jevalwaw, fuq bażi ta’ każ b’każ, l-importanza ta’ kull studju propost f’PIP. Madankollu, l-eżempji ta’ hawn taħt jingħataw bħala gwida għall-valutazzjoni tal-importanza tal-istudji.

It-tipi ta’ studji li ġejjin ġeneralment jitqiesu li huma sinifikanti:

(a)

studji komparattivi tal-effikaċja (aleatorji/kontroll attiv jew plaċebo);

(b)

studji għall-individwazzjoni tad-doża;

(c)

studji prospettivi tas-sikurezza klinika, jekk ir-riżultati mistennija jagħmlu kontribut maġġuri għall-użu sikur tal-prodott mediċinali fil-popolazzjoni pedjatrika (dan jinkludi studji dwar it-tkabbir u l-iżvilupp);

(d)

studji biex tinkiseb formulazzjoni ġdida adattata għall-età, jekk din mistennija tkun ta’ rilevanza klinika għall-użu sikur u effettiv tal-prodott mediċinali fil-popolazzjoni pedjatrika. u

(e)

studji kliniċi farmakokinetiċi/farmakodinamiċi li x’aktarx jipprovdu dejta ta’ siwi li tevita l-bżonn ta’ studju kliniku dwar l-effikaċja u li għalhekk inaqqsu l-għadd ta’ tfal li jista’ jkun hemm bżonn li jiġu inklużi fi prova ikbar.

Sabiex jitqiesu bħala sinifikanti, l-istudji normalment għandhom ikopru diversi sottogruppi pedjatriċi, sakemm ma tkunx ingħatat rinunzja. Madankollu, studji mwettqa f’sottogrupp wieħed tal-popolazzjoni pedjatrika jistgħu jitqiesu bħala sinifikanti jekk:

ikunu estensivi biżżejjed; jew

jagħtu kontribut importanti lejn il-kura tat-tfal; jew

jitwettqu f’sottogrupp li hu meqjus bħala wieħed diffiċli biex jiġi studjat, eż. trabi tat-twelid.

Meta tkun diġà disponibbli biżżejjed dejta għal sottogrupp pedjatriku wieħed jew aktar, għandha tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-istudji u, studji mhux meħtieġa ma jitqisux bħala sinifikanti.


(1)  ĠU C 243, 24.9.2008, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (KE) Nru 1901/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti mediċinali għall-użu pedjatriku u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1768/92, id-Direttiva 2001/20/KE, id-Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 (ĠU L 378, 27.12.2006, p. 1).

(3)  Ara l-Concept paper on extrapolation of efficacy and safety in medicine development, disponibbli fuq: www.ema.europa.eu

(4)  Il-popolazzjoni pedjatrika hija definita fl-Artikolu 2 tar-Regolament Pedjatriku bħala “dik il-parti tal-popolazzjoni mit-twelid u sat-18-il sena”. Din għandha tinftiehem li ma tinkludix dawk li għandhom 18-il sena.

(5)  Il-linja gwida ICH E11, li tinsab disponibbli fuq www.ich.org

(6)  ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

(7)  ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67.

(8)  Ara Guideline for pharmaceutical development of medicines for paediatric use, disponibbli fuq www.ema.europa.eu


ANNESS

Elementi ewlenin

1.

Studji dwar l-iżvilupp tal-formulazzjoni pedjatrika:

(a)

Forma farmaċewtika, formulazzjoni, qawwa, ir-rotta tal-amministrazzjoni għall-iżvilupp għal użu pedjatriku

(b)

L-iskedi ta’ żmien għat-tlestija

2.

Studji mhux kliniċi

(a)

It-tip ta’ studju

(b)

Il-miżura tal-għan u r-riżultat

(c)

Is-sistema ta’ ttestjar

(d)

Ir-rotta tal-amministrazzjoni u d-dożi

(e)

It-tul ta’ żmien tad-dożaġġ

(f)

L-iskedi ta’ żmien għat-tlestija

3.

Studji kliniċi pedjatriċi:

(a)

It-tip ta’ studju

(b)

It-tfassil u l-kontroll tal-istudju

(c)

Għanijiet ewlenin

(d)

Il-popolazzjoni tal-istudju u s-sottogruppi pedjatriċi li fihom se jitwettaq l-istudju (bi kriterji ewlenin ta’ inklużjoni u esklużjoni)

(e)

In-numru minimu ta’ parteċipanti fl-istudju

(f)

Il-formulazzjoni pedjatrika użata fl-istudju, il-firxiet tad-dożi, is-sistemi ta’ kura, ir-rotta tal-amministrazzjoni

(g)

It-tul ta’ żmien minimu tal-istudju

(h)

Il-punt ta’ tmiem primarju (u l-punti ta’ tmiem sekondarji ewlenin) u l-ħin tal-valutazzjoni

(i)

Pjan statistiku

(j)

L-iskedi ta’ żmien għat-tlestija

4.

Studji ta’ mudellar u studji ta’ simulazzjoni:

(a)

Għan u deskrizzjoni tal-mudell

(b)

Id-dejta li għandha tintuża biex jinbena l-mudell

(c)

Il-metodoloġija u s-softwer

(d)

Fattur varjabbli ta’ varjazzjoni korrelatata

(e)

Il-kwalifika tal-mudell

(f)

L-iskedi ta’ żmien għat-tlestija

5.

Studji ta’ estrapolazzjoni:

(a)

It-tip ta’ studju u ta’ disinn

(b)

Għan

(c)

Metodoloġija

(d)

Il-popolazzjoni u s-sottogruppi tal-istudju

(e)

In-numru minimu ta’ parteċipanti fl-istudju

(f)

L-iskedi ta’ żmien għat-tlestija

L-elementi ewlenin m’għandhomx jinkludu dettalji li mhumiex utli. Skont l-ispeċifiċitajiet tal-applikazzjoni, jista’ jkun li mhux l-elementi ewlenin kollha għandhom jiġu indirizzati f’kull miżura/studju. F’każijiet debitament ġustifikati, jista’ jkunu meħtieġa elementi ewlenin ulterjuri. Dan jista’ japplika b’mod partikolari għal prodotti b’deżinjazzjoni ta’ orfni, prodotti mediċinali tat-terapija avvanzati, prodotti mediċinali immunoloġiċi, radjufarmaċewtiċi u prodotti mediċinali li bħala bażi għandhom demm jew plażma mill-bniedem.


27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/18


KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI

L-aġġornament tad-dejta użata biex jiġu kkalkolati s-somma sħiħa u l-pagamenti ta’ penali li għandhom jiġu proposti mill-Kummissjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja fil-proċedimenti ta’ ksur

2014/C 338/02

I.   INTRODUZZJONI

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2005 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 228 tat-Trattat tal-KE (1) (issal-Artikolu 260 (1) u (2) tat-TFUE) stabbilixxiet il-bażi li fuqha l-Kummissjoni tikkalkula l-ammont tas-sanzjonijiet finanzjarji (jew is-somma sħiħa jew il-pagamenti ta’ penali) li titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja biex tapplika meta tressaq każ quddiem il-Qorti skont l-Artikolu 260 (2) u (3) tat-TFUE, fil-kuntest ta’ proċedimenti ta’ ksur kontra Stat Membru.

F’Komunikazzjoni sussegwenti tal-2010 (2) dwar l-aġġornament tad-dejta użata għal dan il-kalkolu, il-Kummissjoni stabbilixxiet li din id-dejta makroekonomika tkun suġġetta għal reviżjoni kull sena, biex tqis il-movimenti tal-inflazzjoni u tal-PDG.

L-aġġornament annwali pprovdut f’din il-Komunikazzjoni huwa bbażat fuq l-iżviluppi tal-inflazzjoni u tal-PDG ta’ kull Stat Membru (3). Ir-rata rilevanti tal-inflazzjoni u tal-istatistiċi tal-PDG li għandhom jintużaw huma dawk stabbiliti sentejn qabel l-aġġornament (“regola n-2”), billi sentejn huma l-perjodu minimu meħtieġ għall-ġbir tad-dejta makroekonomika relattivament stabbli. Din il-Komunikazzjoni hija għalhekk ibbażata fuq id-dejta ekonomika għall-PDG nominali u d-deflatur tal-PDG għall-2012 (4) u fuq il-koefiċenti ta’ korrezzjoni ta’ bħalissa tad-drittijiet ta’ votazzjoni tal-Istat Membru fil-Kunsill.

Il-Kummissjoni tat is-setgħa lill-President tagħha, li jaġixxi bi qbil mal-Membru responsabbli għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, li jadotta l-miżuri msemmija hawn fuq (5).

II.   L-ELEMENTI TAL-AĠĠORNAMENT

Il-lista ta’ kriterji ekonomiċi li għandhom jiġu riveduti hija kif ġej:

l-ammont standard b’rata fissa għall-pagament ta’ penali (6), li bħalissa huwa fiss għal EUR 650 kuljum, għandu jiġi rivedut skont l-inflazzjoni;

l-ammont standard b’rata fissa għall-pagament ta’ somma sħiħa (7), li bħalissa huwa ta’ EUR 220 kuljum għandu jiġi rivedut skont l-inflazzjoni;

il-fattur speċjali “n” (8), li għandu jiġi rivedut f’konformità mal-PDG tal-Istat Membru kkonċernat billi jittieħed kont tal-għadd ta’ drittijiet tal-votazzjoni li għandu fil-Kunsill; il-fattur “n” huwa identiku għall-kalkolu tas-somma sħiħa u l-pagamenti ta’ penali ta’ kuljum;

il-pagamenti ta’ somma sħiħa minimi (9) li għandhom jiġu riveduti f’konformità mal-inflazzjoni.

III.   AĠĠORNAMENTI

Il-Kummissjoni se tapplika ċ-ċifri aġġornati li jmiss biex tikkalkula l-ammont tas-sanzjonijiet finanzjarji (somma sħiħa jew pagamenti ta’ penali) meta tressaq każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja skont l-Artikolu 260(2) u (3) tat-TFUE:

(1)

l-ammont tar-rata fissa standard għall-kalkolu tal-pagament ta’ penali huwa fiss għal EUR 660 kuljum.

(2)

ir-rata fissa standard għall-pagament ta’ somma sħiħa hija fissa għal EUR 220 kuljum.

(3)

Il-fattur speċjali “n” u s-somma sħiħa minima (f’EUR) għat-28 Stat Membru tal-UE huma stabbiliti kif ġej:

 

Fattur speċjali “n”

Somma sħiħa minima (EUR 1 000)

Il-Belġju

5,13

2 829

Il-Bulgarija

1,53

844

Ir-Repubblika Ċeka

3,27

1 803

Id-Danimarka

3,16

1 743

Il-Ġermanja

21,22

11 703

L-Estonja

0,64

353

L-Irlanda

2,59

1 428

Il-Greċja

3,68

2 030

Spanja

12,72

7 015

Franza

18,53

10 219

Il-Kroazja

1,33

733

L-Italja

16,27

8 973

Ċipru

0,64

353

Il-Latvja

0,72

397

Il-Litwanja

1,16

640

Il-Lussemburgu

1,00

552

L-Ungerija

2,60

1 434

Malta

0,35

193

Il-Pajjiżi l-Baxxi

6,74

3 717

L-Awstrija

4,23

2 333

Il-Polonja

7,75

4 274

Il-Portugall

3,40

1 875

Ir-Rumanija

3,28

1 809

Is-Slovenja

0,91

502

Is-Slovakkja

1,70

938

Il-Finlandja

2,80

1 544

L-Isvezja

4,87

2 686

Ir-Renju Unit

18,02

9 938

(4)

Il-Kummissjoni se tapplika l-figuri aġġornati għad-deċiżjonijiet li tieħu biex tressaq każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja skont l-Artikolu 260 tat-TFUE sa mill-adozzjoni ta’ din il-Komunikazzjoni.


(1)  SEC(2005) 1658; ĠU C 126, 7.6.2007, p. 15.

(2)  SEC(2010) 923/3. Din il-Komunikazzjoni ġiet aġġornata fl-2011 (SEC(2011) 1024 finali) u fl-2012 (C(2012) 6106 finali) u l-2013 (C(2013) 8101 finali), għall-adattament ta’ kull sena tad-dejta ekonomika.

(3)  Skont ir-regoli ġenerali stabbiliti fil-Komunikazzjonijiet tal-2005 u l- 2010.

(4)  Id-deflatur tal-prezz tal-PDG jintuża bħala kejl tal-inflazzjoni. L-ammonti uniformi tas-somma sħiħa u tal-pagamenti ta’ penali huma mqarrba sal-eqreb numru diviżibbli b’għaxra. Is-sommom sħaħ minimi huma mqarrba sal-eqreb elf. Il-fattur “n” jiġi mqarreb għal żewġ punti deċimali.

(5)  L-Għoti ta’ Setgħa tat-13 ta’ Diċembru 2005 għall-adozzjoni ta’ deċiżjonijiet ta’ aġġornament ta’ ċerti dejta li jintużaw biex jiġu kkalkolati s-somma sħiħa u l-pagamenti ta’ penali rigward l-applikazzjoni tal-Artikolu 228 tat-Trattat tal-KE; SEC(2005) 1616.

(6)  L-ammont b’rata fissa standard jew uniformi għall-pagamenti ta’ penali ta’ kuljum huwa definit bħala l-ammont bażiku fiss li għalih jiġu applikati ċerti koeffiċjenti ta’ korrezzjoni multiplikaturi. Il-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni huma l-koeffiċjenti tal-gravità u d-dewmien tal-ksur, u l-fattur speċjali “n” li jikkorrispondi mal-Istat Membru kkonċernat li għandhom jiġu applikati għall-kalkolu ta’ pagamenti ta’ penali ta’ kuljum.

(7)  L-ammont b’rata fissa jrid jiġi applikat meta tiġi kkalkolata s-somma sħiħa. Fir-rigward tal-Artikolu 260(2) TFUE, is-somma sħiħa se tirriżulta mill-multiplikazzjoni tal-ammont (somma sħiħa) ta’ kuljum (li jirriżulta mill-multiplikazzjoni tar-rata fissa għall-pagamenti tas-somma sħiħa bill-koeffiċjenti tal-gravità u r-riżultat ta’ dan il-kalkolu jiġu mmultipplikat bil-fattur speċjali “n”) bin-numru ta’ jiem li fihom il-ksur jibqa’ jippersisti bejn id-data tal-ewwel sentenza u d-data li fiha jispiċċa l-ksur jew id-data ta’ meta tingħata sentenza skont l-Artikolu 260(2) tat-TFUE. Fir-rigward tal-Artikolu 260(3) TFUE, skont il-punt 28 tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-“Implimentazzjoni tal-Artikolu 60(3) tat-Trattat” (SEC(2010)1371 finali; ĠU C 12, 15.1.2011, p. 1), is-somma sħiħa tirriżulta minn moltiplikazzjoni ta’ ammont (sħiħ) ta’ kuljum (li jirriżulta mill-moltiplikazzjoni tar-rata fissa għal pagamenti ta’ somma sħiħa bill-koeffiċjenti għas-serjetà u r-riżultat ta’ dan il-kalkolu jiġi moltiplikat mill-fattur speċjali “n”) bin-numru ta’ ġranet mill-ġurnata wara l-limitu ta’ ħin għat-traspożizzjoni stabbilita fid-direttiva li tkun skadiet sal-ewwel sentenza taħt l-Artikoli 258 u 260(3) TFUE. Is-somma sħiħa (ta’ kuljum) se tiġi proposta mill-Kummissjoni meta r-riżultat tal--kalkolu msemmi hawn fuq jaqbeż is-somma sħiħa minima fissa.

(8)  Il-fattur speċjali “n” iqis il-kapaċità tal-Istati Membri li jħallsu (il-prodott domestiku gross (PDG)) u n-numru ta’ voti li għandu fil-Kunsill.

(9)  Il-pagament tas-somma sħiħa fissa minima huwa ddeterminat għal kull Stat Membru skont il-fattur speċjali “n”. Is-somma sħiħa fissa minima se tiġi proposta lill-Qorti meta t-total tal-pagamenti tas-somma sħiħa ta’ kuljum ma jaqbiżx is-somma sħiħa fissa minima.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/21


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-25 ta' Settembru 2014

li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema

2014/C 338/03

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 492/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-moviment liberu tal-ħaddiema fi ħdan l-Unjoni (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 23 u 24 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-listi ta’ kandidati ppreżentati lill-Kunsill mill-Gvernijiet tal-Istati Membri,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjonijiet tiegħu tal-4 ta’ Ottubru 2012 (2) u tal-20 ta’ Novembru 2012 (3), il-Kunsill ħatar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema (il-“Kumitat”) għall-perijodu mill-25 ta’ Settembru 2012 sal-24 ta’ Settembru 2014.

(2)

Il-membri jibqgħu fil-kariga sakemm jiġu sostitwiti jew sakemm jiġu mġedda l-ħatriet tagħhom.

(3)

Il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat għandhom jinħatru għal perijodu ta’ sentejn,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dawn li ġejjin huma b’dan maħtura bħala membri u membri supplenti tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema għall-perijodu mill-25 ta’ Settembru 2014 sal-24 ta’ Settembru 2016:

I.   RAPPREŻENTANTI TAL-GVERN

Pajjiż

Membri

Membri supplenti

Belġju

Is-Sinjura Gylvie GUELLUY

Is-Sur Jacques OUZIEL

Is-Sur Thierry LHOIR

Bulgarija

Is-Sur Hristo SIMEONOV

Is-Sinjura Tatiana GUEORGUIEVA

Is-Sinjura Dimitrina KOSTADINOVA

Repubblika Ċeka

Is-Sinjura Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ

Is-Sinjura Eva DIANIŠKOVÁ

Is-Sinjura Eva NOVÁKOVÁ

Danimarka

Is-Sur Stig Hansen NØRGAARD

Is-Sinjura Rikke Mark SEERUP

Is-Sinjura Simone HEINECKE

Ġermanja

Is-Sinjura Vera BADE

Is-Sur Johannes RASCHKA

Is-Sinjura Anne Katrin LUTZ

Estonja

Is-Sinjura Marit RAIST

Is-Sinjura Liis REITER

Is-Sinjura Kristi SUUR

Irlanda

Is-Sinjura Mary Joan KEHOE

Is-Sur Anthony MORRISSEY

Is-Sinjura Aedin DOYLE

Greċja

 

 

Kroazja

Is-Sinjura Marija KNEŽEVIĆ KAJARI

Is-Sinjura Ivana GUBEROVIĆ

Is-Sinjura Aleksandra GAVRILOVIĆ

Spanja

Is-Sinjura Paloma MARTÍNEZ GAMO

Is-Sur Miguel COLINA ROBLEDO

Is-Sinjura Rosalía SERRANO VELASCO

Franza

Is-Sinjura Magali MARTIN

Is-Sur Albert MARTINO

Is-Sur Laurent FRIBOULET

Italja

 

 

Ċipru

 

 

Latvja

Is-Sinjura Ilze ZVĪDRIŅA

Is-Sur Kristaps ZIEDIŅŠ

Is-Sinjura Linda PAUGA

Litwanja

Is-Sinjura Rasa MALAIŠKIENĖ

Is-Sinjura Agnė PECIUKEVIČIENĖ

Is-Sinjura Inga LIUBERTĖ

Lussemburgu

 

 

Ungerija

 

 

Malta

Is-Sur Mario SCHEMBRI

Is-Sur Nicola CINI

Is-Sur George CAMILLERI

Pajjiżi l-Baxxi

Is-Sur Onno BRINKMAN

Is-Sinjura Cristel van TILBURG

Is-Sur Mark JACOBS

Awstrija

Is-Sur Heinz KUTROWATZ

Is-Sinjura Martha ROJAS-PINEDA

Is-Sur Günter STICKLER

Polonja

Is-Sinjura Magdalena SWEKLEJ

Is-Sur Marcin WIATRÓW

Is-Sinjura Agnieszka ZDAK

Portugall

 

 

Rumanija

Is-Sur Auraş MARINESCU

Is-Sinjura Simona ŞTEFAN

Is-Sur Bogdan-Tiberius PAŞCA

Slovenja

Is-Sinjura Sonja MALEC

Is-Sur Grega MALEC

Is-Sinjura Mateja GOLJA

Slovakkja

Is-Sinjura Zuzana KRCHŇAVÁ

Is-Sur Jaroslav KOVÁČ

 

Finlandja

Is-Sinjura Katri NISKANEN

Is-Sur Olli SORAINEN

Is-Sinjura Elina HIRTTIÖ

Svezja

Is-Sinjura Maria NORDIN SKULT

Is-Sinjura Madeleine ÖHBERG

Is-Sinjura Kristina EKBERG

Renju Unit

Is-Sinjura Janina CIECIORA

Is-Sinjura Deborah MORRISON

Is-Sur Jonathan PIGGINS


II.   RAPPREŻENTANTI TAT-TRADE UNIONS

Pajjiż

Membri

Membri supplenti

Belġju

Is-Sur Koen MEESTERS

Is-Sinjura Hanne SANDERS

Is-Sur Jean-François MACOURS

Bulgarija

Is-Sinjura Atanaska TODOROVA

Is-Sur Daniel YANEV

 

Repubblika Ċeka

Is-Sur Vít SAMEK

Is-Sur Pavel JANÍČKO

Is-Sur Petr ŠULC

Danimarka

Is-Sur Jørgen Rønnow BRUUN

Is-Sinjura Helle Hjort BENTZ

Is-Sinjura Käthe Munk RYOM

Ġermanja

Is-Sinjura Alexandra KRAMER

Is-Sinjura Ina HINZER

Is-Sur Thomas BEMMANN

Estonja

Is-Sinjura Mare VIIES

Is-Sinjura Liina CARR

Is-Sinjura Aija MAASIKAS

Irlanda

Is-Sinjura Esther LYNCH

Is-Sur John DOUGLAS

 

Greċja

 

 

Kroazja

Is-Sinjura Ana KRANJAC JULARIĆ

Is-Sur David Jakov BABIĆ

Is-Sinjura Ana MILIĆEVIĆ PEZELJ

Spanja

Is-Sinjura Ana María CORRAL JUAN

Is-Sur Francisco GONZÁLEZ MORENO

Is-Sur José Antonio MORENO DÍAZ

Franza

Is-Sinjura Francine BLANCHE

Is-Sinjura Corinne MARES

Is-Sur Ommar BENFAID

Italja

 

 

Ċipru

 

 

Latvja

Is-Sinjura Natalja MICKEVIČA

Is-Sur Kaspars RĀCENĀJS

Is-Sur Mārtiņš SVIRSKIS

Litwanja

Is-Sinjura Janina ŠVEDIENĖ

Is-Sinjura Janina MATUIZIENĖ

Is-Sur Ričardas GARUOLIS

Lussemburgu

 

 

Ungerija

 

 

Malta

Is-Sur Ian Mark ZAMMIT

Is-Sur Jeremy J CAMILLERI

Is-Sur Paul PACE

Pajjiżi l-Baxxi

Is-Sinjura Caroline RIETBERGEN

Is-Sur Martijn HORDIJK

Is-Sur Henk BOSSCHER

Awstrija

Is-Sur Johannes PEYRL

Is-Sur Oliver RÖPKE

Is-Sinjura Lena KARASZ

Polonja

Is-Sur Jakub KUS

Is-Sinjura Krystyna CIEMNIAK

Is-Sur Bogdan OLSZEWSKI

Portugall

 

 

Rumanija

Is-Sur Corneliu CONSTANTINOAIA

Is-Sur Liviu APOSTOIU

Is-Sur Dragos FRUMOSU

Slovenja

Is-Sur Marko TANASIČ

Is-Sur Jakob POČIVAVŠEK

Is-Sinjura Nadja GÖTZ

Slovakkja

Is-Sinjura Vlasta SZABOVÁ

Is-Sinjura Zdena DVORANOVÁ

Is-Sinjura Mária SVOREŇOVÁ

Finlandja

Is-Sinjura Eve KYNTÄJÄ

Is-Sur Heikki TAULU

Is-Sur Ralf SUND

Svezja

Is-Sur Thord INGESSON

Is-Sinjura Josefin EDSTRÖM

Is-Sinjura Sofia RÅSMAR

Renju Unit

Is-Sinjura Rosa CRAWFORD

Is-Sur Mohammed TAJ

Is-Sur Wilf SULLIVAN


III.   RAPPREŻENTANTI TAL-ASSOĊJAZZJONIJIET TA’ MIN IĦADDEM

Pajjiż

Membri

Membri supplenti

Belġju

Is-Sinjura Michèle CLAUS

Is-Sinjura Hilde THYS

Is-Sinjura Monica DE JONGHE

Bulgarija

Is-Sur Ivan ZAHARIEV

Is-Sur Martin STOYANOV

Is-Sinjura Daniela SIMIDCHIEVA

Repubblika Ċeka

Is-Sinjura Vladimíra DRBALOVÁ

Is-Sinjura Marie ZVOLSKÁ

Is-Sinjura Jitka HLAVÁČKOVÁ

Danimarka

Is-Sur Henning GADE

Is-Sur Flemming DREESEN

Is-Sinjura Karen ROIY

Ġermanja

Is-Sur Alexander WILHELM

Is-Sinjura Christina BREIT

Is-Sinjura Carmen Eugenia BÂRSAN

Estonja

Is-Sinjura Piia SIMMERMANN

Is-Sinjura Katrin TRUVE

Is-Sinjura Mare HIIESALU

Irlanda

Is-Sur Tony DONOHOE

Is-Sinjura Kara McGANN

 

Greċja

 

 

Kroazja

Is-Sinjura Milica JOVANOVIĆ

Is-Sinjura Milka KOSANOVIĆ

Is-Sinjura Nataša NOVAKOVIĆ

Spanja

Is-Sinjura Helena MORALES DE LABRA

Is-Sinjura Patricia CIREZ MIQUELEIZ

Is-Sur Luis MÉNDEZ LÓPEZ

Franza

Is-Sinjura Garance PINEAU

Is-Sinjura Natacha MARQUET

Is-Sinjura Pascale DESSEN

Italja

 

 

Ċipru

 

 

Latvja

Is-Sinjura Anita LĪCE

Is-Sinjura Ilona KIUKUCĀNE

Is-Sinjura Jolanta VJAKSE

Litwanja

Is-Sur Justinas USONIS

Is-Sur Aidas VAIČIULIS

Is-Sinjura Dovilė BAŠKYTĖ

Lussemburgu

 

 

Ungerija

 

 

Malta

Is-Sur Lawrence MIZZI

Is-Sur Michael GALEA

Is-Sur John HUBER

Pajjiżi l-Baxxi

Is-Sur Rob SLAGMOLEN

Is-Sur A.P.M.G. SCHOENMAECKERS

Is-Sur G.A.M. Gerard VAN DER GRIND

Awstrija

Is-Sinjura Margit KREUZHUBER

Is-Sinjura Julia ENZELSBERGER

Is-Sinjura Kornelia LIENHART

Polonja

Is-Sinjura Monika GŁADOCH

Is-Sur Grzegorz BACZEWSKI

Is-Sur Andrzej STĘPNIKOWSKI

Portugall

 

 

Rumanija

Is-Sinjura Roxana PRODAN

Is-Sur Florian STAMATE

Is-Sur Liviu ROGOJINARU

Slovenja

Is-Sur Igor ANTAUER

Is-Sinjura Polona FINK RUŽIČ

Is-Sinjura Maja SKORUPAN

Slovakkja

Is-Sur Radovan MAXIN

Is-Sur Peter MOLNÁR

Is-Sur Martin HOŠTÁK

Finlandja

Is-Sur Mikko RÄSÄNEN

Is-Sinjura Jenni RUOKONEN

Is-Sur Simopekka KOIVU

Svezja

Is-Sinjura Karin EKENGER

Is-Sinjura Carin RENGER

Is-Sur Patrik KARLSSON

Renju Unit

Is-Sinjura Sinead LAWRENCE

Is-Sur Rob WALL

Is-Sur Tom SALLIS

Artikolu 2

Il-membri li għadhom ma ġewx nominati ser jinħatru mill-Kunsill f’data aktar tard.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta' Settembru 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

F. GUIDI


(1)  ĠU L 141, 27.5.2011, p. 1.

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill tal-4 ta’ Ottubru 2012 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema (ĠU C 302, 6.10.2012, p. 1).

(3)  Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2012 li taħtar il-membri u l-membri supplenti tal-Kumitat Konsultattiv dwar il-Moviment Liberu tal-Ħaddiema għall-Italja (ĠU C 360, 22.11.2012, p. 4).


27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/26


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-25 ta' Settembru 2014

li taħtar u tissostitwixxi membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

2014/C 338/04

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75 tal-10 ta' Frar 1975 li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali, u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu (1),

Wara li kkunsidra n-nomina mressqa lill-Kunsill mill-Kummissjoni fil-kategorija tar-Rappreżentanti tal-Impjegati,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tiegħu tas-16 ta' Lulju 2012 (2), il-Kunsill ħatar il-membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għall-perijodu mit-18 ta' Settembru 2012 sas-17 ta' Settembru 2015.

(2)

Post ta' membru fuq il-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru fil-kategorija tar-rappreżentanti tal-impjegati huwa disponibbli għall-Polonja,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu Uniku

Il-persuna li ġejja hija b'dan maħtura membru tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għall-bqija tal-mandat, jiġifieri sas-17 ta' Settembru 2015:

RAPPREŻENTANTI TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET TAL-IMPJEGATI:

IL-POLONJA

Is-Sinjura Dagmara IWANCIW (PL)

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Settembru 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

F. GUIDI


(1)  ĠU L 39, 13.2.1975, p. 1.

(2)  ĠU C 228, 31.7.2012, p. 3.


Il-Kummissjoni Ewropea

27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/27


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Is-26 ta’ Settembru 2014

2014/C 338/05

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,2732

JPY

Yen Ġappuniż

138,93

DKK

Krona Daniża

7,4432

GBP

Lira Sterlina

0,78070

SEK

Krona Żvediża

9,2132

CHF

Frank Żvizzeru

1,2071

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

8,1675

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

27,534

HUF

Forint Ungeriż

311,51

LTL

Litas Litwan

3,4528

PLN

Zloty Pollakk

4,1805

RON

Leu Rumen

4,4027

TRY

Lira Turka

2,8736

AUD

Dollaru Awstraljan

1,4483

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4148

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,8772

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,6110

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,6189

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 330,36

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

14,2343

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

7,7991

HRK

Kuna Kroata

7,6290

IDR

Rupiah Indoneżjan

15 343,94

MYR

Ringgit Malażjan

4,1518

PHP

Peso Filippin

57,134

RUB

Rouble Russu

49,6730

THB

Baht Tajlandiż

41,133

BRL

Real Brażiljan

3,0850

MXN

Peso Messikan

17,0351

INR

Rupi Indjan

77,9841


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/28


Notifika tal-Kummissjoni dwar ir-rati ta’ interessi ta’ rkupru preżenti għall-Għajnuna mill-Istat u rati ta’ referenza/tnaqqis għat-28 Stat Membru applikabbli mill-1 ta’ Ottubru 2014

(Ippubblikat skont l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 794/2004 tal-21 ta’ April 2004 (ĠU L 140, 30.4.2004, p. 1))

2014/C 338/06

Rati bażi kkalkulati skont il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-metodu biex tkun stabbilita r-rata ta’ riferenza u ta’ tnaqqis (ĠU C 14, 19.1.2008, p. 6). Skont l-użu tar-rata ta’ referenza, il-marġini xierqa għad għandhom ikunu ddefiniti f’din il-komunikazzjoni. Għar-rata ta’ tnaqqis, dan ifisser li għandu jiżdied marġini ta’ 100 punti bażi. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 271/2008 tat-30 ta’ Jannar 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 794/2004 jipprevedi li, jekk mhux speċifikat diversament f’deċiżjoni speċifika, ir-rata ta’ rkupru għandha tkun ikkalkulata wkoll billi jkunu miżjuda 100 punti bażi fuq ir-rata bażi.

Ir-rati modifikati huma indikati b’tipa grassa.

Abbozz tat-test ippubblikat fil-ĠU C 281, 23.8.2014, p. 3.

Minn

sa

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.10.2014

0,53

0,53

2,46

0,53

0,58

0,53

0,78

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

1,54

2,38

0,53

0,53

0,69

0,53

0,53

0,53

0,53

2,75

0,53

2,97

0,68

0,53

0,53

1,04

1.9.2014

30.9.2014

0,53

0,53

2,96

0,53

0,58

0,53

0,78

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

1,54

2,92

0,53

0,53

0,69

0,53

0,53

0,53

0,53

2,75

0,53

2,97

0,81

0,53

0,53

0,88

1.5.2014

31.8.2014

0,53

0,53

2,96

0,53

0,58

0,53

0,78

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

1,54

2,92

0,53

0,53

0,69

0,53

0,53

0,53

0,53

2,75

0,53

3,72

1,06

0,53

0,53

0,88

1.4.2014

30.4.2014

0,53

0,53

2,96

0,53

0,58

0,53

0,78

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

1,83

2,92

0,53

0,53

0,69

0,53

0,53

0,53

0,53

2,75

0,53

3,72

1,06

0,53

0,53

0,88

1.3.2014

31.3.2014

0,53

0,53

2,96

0,53

0,71

0,53

0,78

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

1,83

3,45

0,53

0,53

0,69

0,53

0,53

0,53

0,53

2,75

0,53

3,72

1,29

0,53

0,53

0,88

1.1.2014

28.2.2014

0,53

0,53

2,96

0,53

0,71

0,53

0,78

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

2,35

3,45

0,53

0,53

0,69

0,53

0,53

0,53

0,53

2,75

0,53

3,72

1,29

0,53

0,53

0,88


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/29


Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

2014/C 338/07

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif stipulat fit-tabella ta’ hawn taħt:

Id-data u l-ħin tal-għeluq

28.8.2014

It-tul ta’ żmien

28.8.2014 – 31.12.2014

l-Istat Membru

L-Irlanda

Stokk jew Grupp ta’ stokkijiet

RNG/8X14-

Speċi

Ir-roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris)

Żona

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII, IX, X, XII u XIV

It-tip/tipi ta’ bastimenti tas-sajd

In-numru ta’ referenza

36/DSS


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.


27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/29


Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

2014/C 338/08

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif stipulat fit-tabella ta’ hawn taħt:

Id-data u l-ħin tal-għeluq

28.8.2014

It-tul ta’ żmien

28.8.2014 – 31.12.2014

L-Istat Membru

L-Irlanda

L-istokk jew l-Grupp ta’ stokkijiet

BSF/56712-

L-ispeċi

Iċ-ċinturin iswed (Aphanopus carbo)

Iż-żona

L-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni V, VI, VII u XII

It-tip/tipi ta’ bastimenti tas-sajd

In-numru ta’ referenza

35/DSS


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.


27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/30


Informazzjoni li taw l-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

2014/C 338/09

Skont l-Artikolu 35(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd (1), ittieħdet deċiżjoni li s-sajd jingħalaq kif stipulat fit-tabella ta’ hawn taħt:

Id-data u l-ħin tal-għeluq

28.8.2014

It-tul ta’ żmien

28.8.2014–31.12.2014

L-Istat Membru

L-Irlanda

L-istokk jew l-Grupp ta’ stokkijiet

SBR/678-

L-ispeċi

Il-bażuga kaħlija (Pagellus bogaraveo)

Iż-żona

L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VI, VII u VIII

It-tip/tipi ta’ bastimenti tas-sajd

In-numru ta’ referenza

37/DSS


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.


27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/31


Pubblikazzjoni ta' aġġornament tal-lista tal-korpi nazzjonali tal-istandardizzazzjoni skont l-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea

2014/C 338/10

1.   Il-BELĠJU

NBN

Bureau de normalisation

Bureau voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   Il-BULGARIJA

БИС

Български институт за стандартизация

3.   IR-REPUBBLIKA ĊEKA

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

4.   ID-DANIMARKA

DS

Fonden Dansk Standard

5.   IL-ĠERMANJA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

6.   L-ESTONJA

EVS

Eesti Standardikeskus

TJA

Tehnilise Järelevalve Amet

7.   L-IRLANDA

NSAI

National Standards Authority of Ireland

8.   IL-GREĊJA

ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ

9.   SPANJA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

10.   FRANZA

AFNOR

Association française de normalisation

11.   IL-KROAZJA

HZN

Hrvatski zavod za norme

12.   L-ITALJA

UNI

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI

Comitato elettrotecnico italiano

13.   ĊIPRU

CYS

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης(Cyprus Organisation for Standardisation)

14.   IL-LATVJA

LVS

Latvijas standarts

15.   IL-LITWANJA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

16.   IL-LUSSEMBURGU

ILNAS

Institut luxembourgeois de normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

17.   L-UNGERIJA

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

18.   MALTA

MCCAA

L-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur

19.   IL-PAJJIŻI L-BAXXI

NEN

Stichting Nederlands Normalisatieinstituut

NEC

Stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité

20.   L-AWSTRIJA

ASI

Austrian Standards Institute(Österreichisches Normungsinstitut)

Ove

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

21.   IL-POLONJA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

22.   IL-PORTUGALL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

23.   IR-RUMANIJA

ASRO

Asociaţia de Standardizare din România

24.   IS-SLOVENJA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

25.   IS-SLOVAKKJA

ÚNMS

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

26.   IL-FINLANDJA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

FICORA

Viestintävirasto

Kommunikationsverket

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

27.   L-ISVEZJA

SIS

Swedish Standards Institute

SEK

Svensk Elstandard

ITS

Informationstekniska standardiseringen

28.   IR-RENJU UNIT

BSI

British Standards Institution

29.   L-ISLANDA

IST

Staðlaráð Íslands

30.   IN-NORVEĠJA

SN

Standard Norge

NEK

Norsk Elektroteknisk Komité

PT

Post- og teletilsynet

31.   L-ISVIZZERA

SNV

Schweizerische Normenvereinigung


V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

27.9.2014   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 338/35


Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Il-Każ M.7390 — OFI InfraVia/GDF SUEZ/PensionDanmark/NGT)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

2014/C 338/11

1.

Fit-18 ta’ Settembru 2014, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta’ konċentrazzjoni skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha GDF SUEZ S.A. (“GDF SUEZ”, Franza), PensionDanmark Holding A/S. (“PensionDanmark”, id-Danimarka) u InfraVia European Fund II (“InfraVia”, Franza), proprjetà ta' OFI InfraVia S.A.S. (“OFI InfraVia”, Franza) u ultimament ikkontrollata minn Macif Group (“Macif”, Franza), jakkwistaw fit-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll konġunt ta' Noordgastransport B.V. (“NGT”, il-Pajjiżi l-Baxxi), permezz ta' xiri ta' ishma. NGT bħalissa hija kkontrollata b’mod konġunt minn GDF SUEZ u PensionDanmark.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

—   Għal OFI InfraVia: attiva fil-maniġment tal-fondi tal-infrastruttura tul is-setturi fosthom tat-trasport, l-ambjent, l-enerġija u l-infrastruttura soċjali,

—   Għal GDF SUEZ: grupp tal-enerġija bi preżenza globali tul il-katina kollha kemm hi tal-valur tal-enerġija fl-elettriċità u l-gass naturali,

—   Għal PensionDanmark: kumpanija Daniża limitata li ma tagħmilx profitt u marbuta mas-suq tax-xogħol u l-assikurazzjoni tal-ħajja,

—   Għal NGT: sid u operatur ta' sistemi tat-trasport taħt il-baħar għall-gass naturali fil-Pajjiżi l-Baxxi.

3.

Wara analiżi preliminari, il-Kummissjoni tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għal trattament skont il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jibagħtu lilha l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni permezz tal-faks (+32 22964301), permezz tal-email lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew permezz tal-posta, bin-numru ta' referenza M.7390 — OFI InfraVia/GDF SUEZ/PensionDanmark/NGT, f'dan l-indirizz:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 366, 14.12.2013, p. 5.