ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.386.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 386

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
14 ta' Diċembru 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2012/C 386/01

L-Erbatax-il Rapport Annwali skont l-Artikolu 8(2) tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari

1

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

14.12.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 386/1


L-ERBATAX-IL RAPPORT ANNWALI SKONT L-ARTIKOLU 8(2) TAL-POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL 2008/944/PESK LI TIDDEFINIXXI REGOLI KOMUNI LI JIRREGOLAW IL-KONTROLL TA’ ESPORTAZZJONIJIET TA’ TEKNOLOĠIJA U TAGĦMIR MILITARI

2012/C 386/01

INTRODUZZJONI

Dan ir-rapport ikopri l-attivitajiet li saru mill-UE u l-Istati Membri tagħha fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK (1) matul l-2011 u l-2012. Sa fejn hija kkonċernata d-data dwar l-armi konvenzjonali, ir-rapport ikopri s-sena kalendarja 2011.

Matul l-2011 u l-2012 l-UE u l-Istati Membri komplew jimplimentaw il-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli Komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari, li fl-2008 ssostitwiet il-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar l-esportazzjoni tal-armi minn Ġunju 1998. L-Artikolu 15 tal-Pożizzjoni Komuni jistabbilixxi li l-Pożizzjoni Komuni għandha tiġi riveduta tliet snin wara li tiġi adottata. Fuq din il-bażi, il-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill tal-UE dwar l-Esportazzjoni ta' Armi Konvenzjonali (COARM) beda ħidma ta' tħejjija għar-reviżjoni fit-tieni nofs tal-2011. Fix-xhur li għaddew saret valutazzjoni bir-reqqa tad-dispożizzjonijiet u l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni li kkonfermat li d-dispożizzjonijiet tal-Pożizzjoni Komuni, u l-istrumenti li tipprevedi, għadhom iservu tajjeb l-għanijiet iffissati mill-Kunsill fl-2008 u jipprovdu bażi solida għall-koordinament tal-politiki tal-Istati Membri dwar l-esportazzjoni tal-armi. Fix-xhur li ġejjin il-Kunsill ser ikompli jaħdem fuq metodi biex titjieb l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni. Ir-riżultati preliminari tal-proċess ta' reviżjoni mistennija jkunu riflessi fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill sa tmiem l-2012.

Il-pajjiżi terzi li ġejjin allinjaw ruħhom uffiċjalment mal-kriterji u l-prinċipji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK: il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Kanada, il-Kroazja, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, l-Islanda, il-Montenegro u n-Norveġja. Fl-2011 il-COARM żviluppa sistema speċifika ta' skambju ta' informazzjoni bejn l-UE u ċerti pajjiżi terzi li jallinjaw mal-Pożizzjoni Komuni.

Il-promozzjoni ta' sistemi nazzjonali ta' kontroll fuq l-esportazzjoni tal-armi f'pajjiżi terzi magħżula twettqet fl-2011 u l-2012 fil-qafas tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/1012/PESK tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar appoġġ għall-attivitajiet tal-UE għall-promozzjoni tal-kontroll tal-esportazzjoni ta’ armi u l-prinċipji u l-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni 2011/944/PESK fost pajjiżi terzi (2).

L-UE u l-Istati Membri tagħha komplew jaqdu rwol ewlieni fil-proċess tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi, billi ppreparaw bir-reqqa, u ħadu sehem attiv fil-Konferenza tal-2012 tan-NU dwar it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi f'Lulju 2012, u fis-sessjonijiet kollha tal-Kumitat ta' Tħejjija li saru fl-2011 u l-2012. L-UE tibqa' impenjata favur il-konklużjoni rapida b'suċċess tal-proċess ta' negozjar għat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi kmieni fl-2013. L-isforzi tal-UE ffokaw ukoll fuq sensibilizzazzjoni f'pajjiżi terzi, kemm permezz ta' konsultazzjonijiet bilaterali kif ukoll bl-organizzazzjoni ta' avvenimenti reġjonali ta' sensibilizzazzjoni fil-qafas tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/336/PESK (3).

I.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL 2008/944/PESK

1.   Implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK fil-leġislazzjoni nazzjonali jew regoli amministrattivi

L-Istati Membri huma mitluba japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Pożizzjoni Komuni fis-sistemi nazzjonali tagħhom ta' kontroll tal-esportazzjoni. Il-Pożizzjoni Komuni hija evoluzzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar l-esportazzjoni tal-armi, li ssostitwixxiet f'Diċembru 2008.

Hija tinkludi, fost oħrajn, estensjoni tal-kontrolli fuq senserija, transazzjonijiet ta' transitu u trasferimenti mhux tanġibbli ta' teknoloġiji, kif ukoll proċeduri msaħħa li jarmonizzaw il-politiki tal-Istati Membri dwar l-esportazzjoni.

L-Istati Membri huma mitluba jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa tal-Pożizzjoni Komuni fil-leġislazzjoni nazzjonali jew ir-regoli amministrattivi tagħhom. Is-sitwazzjoni fir-rigward tat-traspożizzjoni nazzjonali tal-Pożizzjoni Komuni fis-sistemi ta' kontroll tal-Istati Membri fuq l-esportazzjoni tal-armi hija rrappurtata fit-Tabella C mehmuża.

2.   Gwida għall-Utent

Il-Gwida għall-Utent hija strument essenzjali li jiġbor fil-qosor il-gwida maqbula għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet operattivi tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK, u l-interpretazzjoni tal-kriterji tagħha. Tissemma fl-Artikolu 13 tal-Pożizzjoni Komuni.

Hija ġiet żviluppata mill-Grupp ta' Ħidma dwar l-Esportazzjoni ta' Armi Konvenzjonali (COARM) tal-Kunsill u tiġi aġġornata kif ikun meħtieġ. Hija maħsuba għall-użu primarjament minn uffiċjali għall-ħruġ ta' liċenzji tal-esportazzjoni, u b'hekk tikkontribwixxi sostanzjalment, b'mod prammatiku, għall-konverġenza tal-politiki u l-proċeduri tal-Istati Membri fil-qasam tal-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi. Il-Gwida hija dokument pubbliku disponibbli fuq is-sit elettroniku tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (4).

Il-Gwida għall-Utent fiha taqsimiet, inter alia, dwar is-suġġetti li ġejjin:

(a)   Notifiki ta' rifjut u konsultazzjoni

Notifiki ta' rifjut u konsultazzjonijiet bilaterali jkomplu jseħħu ta' kuljum permezz tas-sistema elettronika coreu tal-EU. L-informazzjoni tiġi ċċirkolata b'mod f'waqtu, li jiżgura t-trasparenza tal-politiki dwar l-esportazzjoni tal-armi tal-Istati Membri vis-à-vis pajjiżi speċifiċi ta' destinazzjoni finali u utenti aħħarin.

Ir-rifjuti nnotifikati, kif ukoll ir-riżultati ta' konsultazzjonijiet bilaterali, jiġu inklużi f'bażi ta' data elettronika ċentrali tal-UE għan-notifiki ta' rifjut. Il-bażi ta' data hi amministrata mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u tirrappreżenta sistema dinamika li tirrifletti l-politiki tal-Istati Membri dwar l-esportazzjoni tal-armi. In-numru ta' rifjuti nnotifikati fl-2011 huma indikati fir-ringiela (d) tat-tabelli fit-Tabella AI (annessa għal dan ir-rapport) għal kull destinazzjoni u għal kull kategorija ta' lista militari; in-numru ta' konsultazzjonijiet maħruġa u rċevuti minn kull Stat Membru, u n-numru ta' konsultazzjonijiet għal kull destinazzjoni jinsabu fit-Tabelli BI u BII rispettivament.

(b)   L-aħjar prattika għall-interpretazzjoni tal-kriterji

L-aħjar prattiki għall-interpretazzjoni tal-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK ġew żviluppati mill-Grupp ta' Ħidma COARM, abbażi tal-aħjar prattiki nazzjonali u b'kont meħud tal-kontribut minn partijiet interessati rilevanti oħrajn.

L-għan tagħhom huwa li tinkiseb konsistenza akbar fost l-Istati Membri fl-applikazzjoni tal-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni. Dan jinkiseb, fost oħrajn, billi jiġu identifikati fatturi li jeħtieġ li jiġu kkunsidrati meta jiġu vvalutati applikazzjonijiet għal liċenzji tal-esportazzjoni. L-aħjar prattiki huma għall-użu mill-uffiċjali li joħorġu liċenzji tal-esportazzjoni u uffiċjali oħra f'dipartimenti u aġenziji governattivi. Il-proċess deċiżjonali jirċievi tagħrif minn dawn l-uffiċjali esperti dwar mistoqsijiet li jkopru kwistjonijiet reġjonali, legali (eż. liġijiet ta' drittijiet tal-bniedem, il-liġi internazzjonali pubblika), kwistjonijiet tekniċi, dwar l-iżvilupp, kif ukoll b'rabta mas-sigurtà u militari.

3.   Reviżjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK

L-Artikolu 15 tal-Pożizzjoni Komuni jistabbilixxi li l-Pożizzjoni Komuni għandha tiġi riveduta tliet snin wara li tiġi adottata. Abbażi ta' dan, il-Grupp ta' Ħidma dwar l-Esportazzjoni ta' Armi Konvenzjonali (COARM) tal-Kunsill tal-UE beda l-ħidma ta' tħejjija għar-reviżjoni fit-tieni nofs tal-2011 u fl-2012 saret valutazzjoni bir-reqqa tad-dispożizzjonijiet tal-Pożizzjoni Komuni. L-involviment tal-partijiet interessati rilevanti, bħall-Parlament Ewropew u s-soċjetà ċivili, ġie żgurat bl-organizzazzjoni ta' serje ta' laqgħat għal dan il-għan.

Fuq il-bażi ta' din il-valutazzjoni, irriżulta li l-Pożizzjoni Komuni, u l-istrumenti li tipprevedi, għadhom iservu tajjeb l-objettivi ffissati mill-Kunsill fl-2008 u jipprovdu bażi solida għall-koordinament tal-politiki tal-Istati Membri dwar l-esportazzjoni tal-armi. Ir-riżultati preliminari tal-proċess ta' reviżjoni mistennija jkunu riflessi fil-Konklużjonijiet tal-Kunsill sa tmiem l-2012.

Fl-istess ħin irriżulta wkoll li jista' jinkiseb aktar progress fl-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni u sabiex tiġi żgurata konverġenza massima fost l-Istati Membri fil-kamp tal-esportazzjoni tal-armi konvenzjonali. Għal dan l-iskop, fix-xhur li ġejjin il-Kunsill ser ikompli jaħdem fuq metodi biex titjieb l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni.

4.   Sensibilizzazzjoni

L-Artikolu 11 tal-Pożizzjoni Komuni jappella lill-Istati Membri biex “jagħmlu mill-aħjar biex iħeġġu lil Stati oħrajn, li jesportaw teknoloġija jew tagħmir militari biex japplikaw il-kriterji tal-Posizzjoni Komuni.” Matul l-2011 u l-2012 sa issa tkomplew l-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni kkoordinati mill-Istati Membri u l-UE (ara t-Tabella D, annessa hawnhekk).

Id-Deċiżjoni 2009/1012/PESK talloka fondi għal ħames seminars reġjonali ta' sensibbilizzazzjoni u erba' skambji ta' persunal ma' pajjiżi terzi assoċjati mill-qrib mal-UE. L-implimentazzjoni teknika tagħha ġiet fdata lill-Uffiċċju Federali Ġermaniż tal-Ekonomija u l-Kontroll tal-Esportazzjoni (BAFA).

Fl-2011, ir-raba' u l-ħames seminars ta' sensibilizzazzjoni previsti mid-Deċiżjoni 2009/1012/PESK saru rispettivament f'Podgorika, il-Montenegro, f'Mejju 2011 għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (l-Albanija; il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Kroazja; dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja; il-Montenegro u s-Serbja), u f'Kiev, l-Ukraina, f'Novembru 2011, għall-imsieħba tal-Ewropa tal-Lvant u l-Kawkasu tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (l-Armenja, l-Azerbajġan, il-Bjelorussja, il-Ġeorġja, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukraina).

Fejn jikkonċerna l-iskambji ta' persunal previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill, l-Ungerija ospitat żjara ta' studju għal uffiċjali Kroati tal-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi f'Ġunju 2011, u l-Portugall ospita żjara ta' studju għal uffiċjali minn Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u mill-Montenegro f'Ottubru 2011. Żjarat ta' studju għal persunal tal-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi mill-Kroazja, Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u l-Montenegro ġew ospitati wkoll mill-Polonja f'Novembru 2011. Fl-aħħar nett, ir-Repubblika Ċeka ospitat żjara ta' studju għal uffiċjali mill-Kroazja, Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u l-Montenegro f'Jannar 2012. Dawn l-iskambji ta' persunal għamluha possibbli għal uffiċjali minn pajjiżi kandidati tal-UE biex igawdu mill-esperjenza tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-prattika ta' kuljum ta' kwistjonijiet ta' dwana relatata mal-esportazzjoni tal-armi, kontrolli għal senserija u transitu, rappurtar u trasparenza, programmi interni ta' konformità tal-esportaturi, u l-implimentazzjoni nazzjonali ta' sanzjonijiet internazzjonali u tal-UE.

Fit-tieni nofs tal-2012 inbdiet ħidma biex titħejja l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill ġdida dwar attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni biex jippromwovu l-prinċipji u l-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni fost pajjiżi terzi.

5.   Laqgħat ta' djalogu politiku

Saru laqgħat ta' djalogu politiku dwar kwistjonijiet ta' kontroll tal-esportazzjoni tal-armi fuq bażi ta' darbtejn fis-sena fl-2011 u l-2012 man-Norveġja, il-Kanada, l-Ukraina, l-Istati Uniti, il-Federazzjoni Russa u, fl-2012, għall-ewwel darba mas-Serbja.

Dawn id-djalogi politiċi pprovdew forum għal diskussjonijiet siewja dwar kwistjonijiet ta' interess reċiproku bħall-politiki tal-esportazzjoni lejn destinazzjonijiet speċifiċi, kwistjonijiet ta' osservanza u kontroll, u l-proċess għat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi.

6.   Aġġornament tal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea

Il-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea għandha l-istatus ta' impenn fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni. Hija qed tidher mill-ġdid bħala l-firxa ta' prodotti relatati mad-difiża annessa mad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kondizzjonijiet tat-trasferimenti ta’ prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità (5).

Fis-27 ta' Frar 2012, il-Kunsill adotta verżjoni aġġornata tal-lista li tieħu kont tat-tibdiliet fil-Lista ta' Munizzjonijiet tal-Arranġament ta' Wassenaar li sar qbil dwarhom fil-Laqgħa plenarja tal-2011 tal-Arranġament ta' Wassenaar. Il-verżjoni aġġornata tal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea ġiet ippubblikata f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 85 tat-22 ta’ Marzu 2012, p. 1.

7.   Senserija tal-armi

Il-Kunsill qabel li l-impenji ta' kondiviżjoni ta' informazzjoni mniżżlin fil-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/468/PESK tat-23 ta' Ġunju 2003 dwar il-kontroll fuq is-senserija fil-bejgħ tal-armi (6) għandhom jiġu implimentati permezz tal-mekkaniżmu stabbilit fil-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK. F'konformità mal-Artikolu 5 tal-Pożizzjoni Komuni 2003/468/PESK, l-Istati Membri stabbilixxew arranġamenti separati għall-iskambju ta' informazzjoni dwar liċenzji ta' senserija li ngħataw u li ġew irrifjutati. Barra minn hekk, f'konformità mal-Artikoli 4 u 5 tal-Pożizzjoni Komuni 2003/468/PESK, dawk l-Istati Membri li talbu li s-sensara jiksbu awtorizzazzjoni bil-miktub biex jaħdmu ta' sensara u/jew stabbilixxew reġistru ta' sensara tal-armi, stabbilixxew arranġamenti separati għall-iskambju ta' informazzjoni rilevanti dwar sensara rreġistrati. L-informazzjoni dwar liċenzji tas-senserija maħruġin u rrifjutati mill-Istati Membri tal-UE tinsab fit-Tabella AIII annessa.

Informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni nazzjonali tal-Pożizzjoni Komuni dwar is-senserija jew, għal dawk l-Istati Membri li għadhom ma implimentawx għal kollox il-Pożizzjoni Komuni, informazzjoni dwar is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tagħha, tingħata fit-Tabella C annessa.

8.   Trasferimenti relatati mad-difiża fi ħdan l-UE

Id-Direttiva 2009/43/KE li tissimplifika t-trasferimenti relatati mad-difiża fi ħdan l-UE tipprevedi li l-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2011, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex tintlaħaq konformità magħha. L-Istati Membri huma marbuta li japplikaw il-miżuri adottati mit-30 ta' Ġunju 2012. Wara l-adozzjoni tad-Direttiva fl-2009, l-Istati Membri kellhom diskussjonijiet fil-kuntest ta' kumitat ippresedut mill-Kummissjoni dwar kif l-aħjar li jiġu indirizzati kwistjonijiet imqajma bit-traspożizzjoni tad-Direttiva fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom. Abbażi tal-kontribut ta' dan il-kumitat, fil-11 ta' Jannar 2011 il-Kummissjoni adottat Rakkomandazzjoni (7) dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' impriżi tad-difiża skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2009/43/KE. L-Anness tad-Direttiva li jispeċifika l-firxa ta' prodotti relatati mad-difiża koperti bid-Direttiva ġie emendat skont aġġornamenti tal-lista militari komuni tal-UE bid-Direttivi tal-Kummissjoni 2010/80/UE (8) u 2011/10/UE (9) u sa tmiem l-2012 għandu jsir aġġornament ieħor.

9.   Djalogu mal-Parlament Ewropew u l-NGOs

Wara s-sospensjoni temporanja tal-laqgħat mal-Parlament Ewropew sakemm twaqqaf is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, id-djalogu bejn il-grupp ta' ħidma tal-COARM u l-Parlament Ewropew issokta fil-5 ta' Diċembru 2011 bis-smigħ tas-Sedja tal-COARM mis-Sottokumitat dwar id-difiża u s-sigurtà.

F'konformità mal-prattika fil-passat, fil-perijodu 2011-2012 il-laqgħat tal-COARM ma' organizzazzjonijiet mhux governattivi ġew organizzati darba kull sitt xhur.

II.   TRATTAT DWAR IL-KUMMERĊ TAL-ARMI (ATT)

1.   Involviment fis-sessjonijiet tal-Kumitat ta' Tħejjija

Il-kisba ta' Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (ATT) legalment vinkolanti u robust kienet fost il-prijoritajiet ewlenin fil-politika barranija għall-Unjoni Ewropea. L-ATT jista' jagħti kontribut sostanzjali lir-regolamentazzjoni tal-kummerċ internazzjonali tal-armi, billi jagħmlu aktar trasparenti u aktar responsabbli, permezz tal-istabbiliment ta' standards internazzjonali għoljin komuni. Il-proċess tal-ATT laħaq stadju kruċjali bit-tlaqqigħ f'Lulju 2012 tal-Konferenza tan-NU b'mandat li tinnegozja t-Trattat.

Matul il-perijodu tal-2011 u l-2012, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha appoġġaw u pparteċipaw mill-qrib fil-proċess tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi mmexxi min-NU. Bi tħejjija għas-sessjonijiet tal-Kumitat ta' Tħejjija tal-ATT (Frar u Lulju 2011, u Frar 2012) u għall-Konferenza tan-NU ta' Lulju 2012, sottogrupp għal dan il-għan tal-grupp ta' ħidma tal-COARM iltaqa' regolarment biex jiskambja fehmiet u jikkoordina pożizzjonijiet, u b'hekk ippermetta lill-UE tibqa' parteċipant viżibbli u attiv ħafna fil-proċess tal-ATT. Abbażi ta' pożizzjonijiet ikkoordinati tal-UE, l-UE u l-Istati Membri tagħha kellhom ukoll konsultazzjonijiet estensivi ma' pajjiżi terzi, u b'mod partikolari pajjiżi kbar li jimmanifatturaw l-armi, u mal-President tal-Konferenza tan-NU, l-Ambaxxatur Roberto García Moritán.

Waqt li tirrikonoxxi li nkiseb progress sinifikanti fil-Konferenza tan-NU, l-UE jiddispjaċiha li ma setax jintlaħaq qbil dwar test finali tat-Trattat. Ser ikomplu jsiru sforzi kbar biex tinkiseb konklużjoni bikrija u b'suċċess tal-proċess ta' negozjar fil-konferenza finali tan-NU kmieni fl-2013, li ser ittemm in-negozjati fuq il-bażi tal-abbozz tat-Trattat tas-26 ta' Lulju 2012.

2.   Sensibilizzazzjoni fil-kuntest tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/336/PESK tal-14 ta' Ġunju 2010 dwar l-attivitajiet tal-UE f’appoġġ għat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi

Sa mill-2009, l-UE kienet partikolarment attiva fil-promozzjoni tal-proċess tal-ATT fil-konfront ta' pajjiżi terzi, u bil-għan li tiżdied il-parteċipazzjoni fil-konsultazzjonijiet tan-NU u li jitjieb l-intendiment mill-Istati Membri kollha tan-NU tal-elementi differenti ta' trattat futur.

Fuq il-bażi tar-riżultati miksuba fl-ewwel serje ta' avvenimenti ta' sensibilizzazzjoni ffinanzjati bid-Deċiżjoni 2009/42/PESK, l-UE ddeċidiet li żżid l-isforzi għat-tisħiħ tal-parteċipazzjoni fil-proċess tal-ATT u biex dan jinftiehem aħjar bl-adozzjoni tad-Deċiżjoni 2010/336/PESK.

Fl-2011 u l-2012 saru seminars ta' sensibilizzazzjoni fil-qafas tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-2010 f'Casablanca, il-Marokk (Frar 2011) għall-pajjiżi fit-Tramuntana, il-Punent u ċ-Ċentru tal-Afrika, f'Montevideo, l-Urugwaj (April 2011) għall-pajjiżi Amerikani u tal-Karibew, f'Bali, l-Indoneżja (Ġunju 2011) għall-pajjiżi tal-Lvant tal-Asja u l-Paċifiku, f'Najrobi, il-Kenja, għall-pajjiżi tal-Lvant u n-Nofsinhar tal-Afrika (Frar 2012), f'Bejrut, il-Libanu, għall-pajjiżi tal-Lvant Nofsani (Marzu 2012) u f'Belgrad, is-Serbja, għall-pajjiżi Ewropej u tal-Kawkasu (April 2012). Ġew organizzati wkoll avvenimenti fil-marġni tas-sessjonijiet tal-Kumitat ta' Tħejjija tal-ATT, li saru fi New York fi Frar u Lulju 2011, u fil-marġni tas-66 sessjoni tal-Ewwel Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-NU f'Ottubru 2011. Kien hemm avveniment finali fi New York fil-marġni tal-Konferenza tan-NU ta' Lulju 2012 dwar it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi.

III.   LINJI GWIDA TA' PRIJORITÀ GĦALL-COARM GĦALL-FUTUR QRIB

Bl-adozzjoni tal-Pożizzjoni Komuni legalment vinkolanti 2008/944/PESK, ġew identifikati l-elementi fundamentali ta' approċċ komuni għall-kontroll tal-esportazzjonijiet konvenzjonali tal-armi mill-Istati Membri. Minkejja l-progress rappreżentat mill-adozzjoni tal-Pożizzjoni Komuni, għad fadal il-ħidma xi ssir, speċjalment fl-oqsma li ma ġewx indirizzati fil-passat, jew fejn tinħtieġ aktar ħidma biex tikkonsolida u tibni fuq ir-rizultati miksuba. Ir-reviżjoni tal-Pożizzjoni Komuni, kif awtorizzata bl-Artikolu 15 tagħha, s'issa ppermettiet l-identifikazzjoni ta' oqsma fejn il-potenzjal sħiħ tat-test tal-Pożizzjoni Komuni jista' jiġi eżerċitat aħjar fuq il-livell tal-implimentazzjoni.

Dawn li ġejjin huma linji gwida ta' prijorità għall-futur qrib:

1.

li tiġi ffinalizzata r-reviżjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK u jiġu ttrattati l-oqsma għat-titjib li ġew identifikati bħala parti mill-eżerċizzju ta' valutazzjoni, bil-għan li tinkiseb implimentazzjoni aktar effettiva tal-Pożizzjoni Komuni;

2.

li jiġu aġġornati kif adatt il-Gwida għall-Utent u l-Lista Militari Komuni tal-UE, b'mod partikolari fid-dawl tar-riżultati tal-proċess ta' reviżjoni tal-Pożizzjoni Komuni;

3.

li jiġi żgurat li dawk l-Istati Membri li għadhom ma għamlux hekk jadottaw ir-regolamenti jew ir-regoli amministrattivi nazzjonali adatti biex jimplimentaw bis-sħiħ:

il-Pożizzjoni Komuni 2003/468/PESK dwar il-kontroll fuq is-senserija fil-bejgħ tal-armi;

il-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari;

4.

li jissokta l-koordinament fuq il-livell tal-UE u l-kontribut għall-proċess ta' negozjar tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi, bil-għan li tiġi żgurata l-konklużjoni rapida u b'suċċess tan-negozjati fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti;

5.

li jissoktaw l-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni mill-COARM biex jippromwovu l-prinċipji u l-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK, filwaqt li jitqiesu r-riżultati tal-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2009/1012/PESK;

6.

li jissokta l-iżvilupp tal-iskambji ta' informazzjoni u l-aħjar prattiki ma' pajjiżi terzi allinjati mal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK, f'konsultazzjoni ma' partijiet interessati rilevanti;

7.

li jissokta d-djalogu mal-Parlament Ewropew u li jiġu żviluppati aktar ir-relazzjonijiet mas-soċjetà ċivili u l-industrija;

8.

li jiġu żgurati l-finalizzazzjoni bikrija u l-pubblikazzjoni tal-15-il rapport annwali tal-UE dwar l-esportazzjoni tal-armi.


(1)  ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99.

(2)  ĠU L 348, 29.12.2009, p. 16.

(3)  ĠU L 152, 18.6.2010, p. 14.

(4)  http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_mt.htm

(5)  ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1.

(6)  ĠU L 156, 25.6.2003, p. 79.

(7)  ĠU L 11, 15.1.2011, p. 62.

(8)  ĠU L 308, 24.11.2010, p. 11.

(9)  ĠU L 34, 9.2.2011, p. 41.


ANNESS

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2011

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2011

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2011

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (MAY 2011 TO JULY 2012)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(cf. OJ C 85 of 22 ta’ Marzu 2012 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, “riot control agents”, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

“Energetic materials”, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

“Aircraft”, “lighter than air vehicles”, unmanned airborne vehicles, aero-engines and “aircraft” equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and “libraries”, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and “superconductive” equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

“Software” specially designed or modified for the “development”, “production”“use” of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

“Technology” for the “development”, “production” or “use” of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (1).

Total EU licence refusals to each destination, region and world wide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (2)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (3).

With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c)), it is important to note that Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level, except for destinations where all the EU Member States that exported to the destination in question can report under row c).

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes is available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf.

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes),Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba),Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands),United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine).

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLD WIDE

 

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2011

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

ALBANIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 5

ML 6

ML 15

TOTAL per destination

Czech Republic

a

 

1

 

 

 

1

b

 

64 570

 

 

 

64 570

c

 

63 779

 

 

 

63 779

France

a

 

 

 

 

3

3

b

 

 

 

 

11 763 500

11 763 500

c

 

 

 

 

 

2 892

Germany

a

 

 

1

1

 

2

b

 

 

989

132 313

 

133 302

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

5

 

 

 

 

5

b

409 050

 

 

 

 

409 050

c

 

 

 

 

 

1 194 628

TOTAL PER ML category

a

5

1

1

1

3

11

b

409 050

64 570

989

132 313

11 763 500

12 370 422

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 9

ML 10

Austria

a

1

 

 

1

 

 

 

 

 

b

245 000

 

 

479 178

 

 

 

 

 

c

245 000

 

 

479 178

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

3

1

2

 

 

 

b

 

 

12 800

14 323 259

795 210

1 321 790

 

 

 

c

23 962

280 656

24 317 135

4 678 079

 

1 282 301

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

8

 

 

4

b

 

 

 

 

 

15 679 639

 

 

9 005 752

c

 

 

278 924

 

 

9 019 315

 

 

10 831 790

France

a

 

 

 

 

4

 

1

 

8

b

 

 

 

 

1 608 213

 

253 235

 

5 683 079

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

 

214 006 570

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

3

1

10

b

 

 

 

 

 

 

4 974 000

416 172 665

56 118 079

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

1

 

 

 

1

3

 

 

5

b

3 737

 

 

 

147 103

2 211 662

 

 

18 739 089

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

136 766

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

 

 

3

1

 

 

 

3

b

435 273

 

 

660 341

44 160

 

 

 

61 910

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

4

 

1

7

7

15

4

1

30

b

684 010

 

12 800

15 462 778

2 594 686

233 219 661

5 227 235

416 172 665

89 607 909

d

 

 

 

2

1

 

2

 

1

e

 

 

 

3(2)

2 (1)

 

3(2)

 

6 (1); 7 (1)


ALGERIA

 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

724 178

c

 

 

 

 

 

 

 

 

724 178

Bulgaria

a

 

 

 

 

1

 

 

 

8

b

 

 

 

 

22 162

 

 

 

16 475 221

c

 

 

 

 

 

 

 

 

30 582 133

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

24 685 391

c

 

 

 

 

 

 

 

1

20 130 030

France

a

9

2

 

26

 

 

 

10

60

b

3 178 815

70 906

 

39 846 566

 

 

 

2 888 837

53 529 650

c

 

 

 

 

 

 

 

 

48 875 403

Germany

a

3

 

1

 

 

1

1

3

11

b

126 346

 

 

 

 

 

200 560

3 100 000

217 433 476

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

2

 

 

 

 

 

 

 

16

b

255 186

 

 

 

 

 

 

 

477 519 930

c

 

 

 

 

 

 

 

 

8 652 720

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

1

b

437 809

 

 

 

 

 

 

 

437 809

c

429 904

 

 

 

 

 

 

 

429 904

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

21 101 591

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

136 766

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

21 333 029

 

 

 

21 333 029

United Kingdom

a

2

 

 

1

1

 

 

2

15

b

42 580

 

 

63 427

7 771

 

 

1 568 835

2 884 297

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

17

2

1

27

2

1

1

15

135

b

4 040 736

70 906

 

39 909 993

29 933

 

200 560

7 557 672

814 791 543

d

 

 

 

 

 

 

 

 

6

e

 

 

 

 

 

 

 

 

2(1); 3 (4); 6 (1); 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 18

TOTAL per destination

Austria

a

1

7

 

8

b

4 873

32 967

 

37 840

c

 

32 967

 

32 967

Belgium

a

1

3

 

4

b

559

18 913

 

19 472

c

 

 

 

 

Germany

a

31

6

1

38

b

163 679

77 423

2 000

243 102

c

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

33 185

Spain

a

6

6

 

12

b

191 511

7 383

 

198 894

c

6 466

6 433

 

12 899

Sweden

a

 

1

 

1

b

 

53 800

 

53 800

c

 

12 493

 

12 493

TOTAL PER ML category

a

39

23

1

63

b

360 622

190 486

2 000

553 108

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 4

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

France

a

 

 

 

 

 

3

 

 

1

 

4

b

 

 

 

 

 

2 893 795

 

 

354 578

 

3 248 373

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 994 950

Germany

a

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

1 166 670

 

 

 

 

 

 

 

1 166 670

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

2 000

 

 

2 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 133

Portugal

a

29

 

 

1

3

 

 

 

 

 

33

b

 

 

 

9 255

69 305

 

 

 

 

 

78 560

c

 

 

 

9 255

69 305

 

 

 

 

 

78 560

Slovakia

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

188 763

 

 

 

 

 

 

 

 

188 763

c

 

188 660

 

 

 

 

 

 

 

 

188 660

United Kingdom

a

 

 

1

1

 

1

2

 

 

1

6

b

 

 

916 083

523

 

26 740

109 237

 

 

 

1 052 583

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

29

1

4

2

3

4

2

1

1

1

48

b

 

188 763

2 082 753

9 778

69 305

2 920 535

109 237

2 000

354 578

 

5 736 949

d

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

e

7 (1)

7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

7(2)


ANTIGUA AND BARBUDA

 

 

ML 1

ML 3

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

2

3

b

6 450

87 472

93 922

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

2

3

b

6 450

87 472

93 922

d

 

 

 

e

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

8

 

 

 

 

1

 

 

 

b

715 142

 

 

 

 

7 321

 

 

 

c

489 960

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

5

 

 

 

 

 

 

 

 

b

620 874

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

4

 

 

 

 

 

b

 

 

253 530

728 049

 

 

 

 

 

c

 

 

 

306 840

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

1

2

 

1

 

 

b

 

 

4 548

218 290

103 142

 

341 988

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

34

 

 

2

 

 

 

3

5

b

599 295

 

 

352 850

 

 

 

216

323 879

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

3

 

 

 

 

 

 

 

b

 

50 208

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

 

202 847

 

 

 

 

c

 

 

 

 

226 610

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b

9 674

 

 

 

 

 

 

 

 

c

7 674

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

27

 

3

 

 

 

 

 

5

b

403 191

 

106 086

 

 

 

 

 

365 270

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

84

3

5

7

5

1

1

3

10

b

2 348 176

50 208

364 163

1 299 190

305 989

7 321

341 988

216

689 149

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

 

722 463

c

 

 

 

 

 

 

 

489 960

Belgium

a

 

 

 

1

 

 

 

6

b

 

 

 

350 820

 

 

 

971 694

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

981 579

c

 

 

 

 

 

 

 

306 840

France

a

24

 

 

3

 

 

4

36

b

5 684 897

 

 

1 400 697

 

 

1 574 447

9 328 010

c

 

 

 

 

 

 

 

2 454 356

Germany

a

7

2

 

1

1

3

 

58

b

516 590

642 230

 

355 000

196

81 302

 

2 871 558

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

 

 

 

 

 

 

4

b

74 258

 

 

 

 

 

 

124 466

c

 

 

 

 

 

 

 

3 278 641

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

202 847

c

 

 

 

 

 

 

 

226 610

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

5 986

 

 

 

 

 

 

5 986

c

5 986

 

 

 

 

 

 

5 986

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

9 674

c

 

 

 

 

 

 

 

7 674

United Kingdom

a

23

2

1

 

 

 

 

61

b

432 583

79 886

34 764

 

 

 

 

1 421 780

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

56

4

1

5

1

3

4

193

b

6 714 314

722 116

34 764

2 106 517

196

81 302

1 574 447

16 640 057

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


ARMENIA

 

 

ML 1

ML 3

ML 10

ML 15

ML21

TOTAL per destination

Italy

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

5 008

TOTAL PER ML category

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

d

1

1

1

1

1

5

e

1(1); 4(1); 7(1)

1(1)

7(1)

1(1)

1(1)

1(4); 4(1); 7(2)


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

33

1

 

1

6

6

 

 

 

b

1 456 246

2 866

 

1 043 784

773 140

19 510 274

 

 

 

c

623 035

2 866

 

1 043 784

588 820

19 510 274

 

 

 

Belgium

a

16

7

2

1

 

1

 

 

 

b

3 207 861

887 801

593 600

4 774 655

 

603 280

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

 

1

1

 

 

 

 

 

b

4 960

 

 

45 155

 

 

 

 

 

c

5 261

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

4

 

 

 

 

 

b

 

 

 

1 474 526

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

2

 

4

 

 

 

4

 

 

b

54 218

 

2 445 032

 

 

 

7 874

 

 

c

7 474

 

1 623

 

 

 

11 649

 

 

France

a

 

6

5

12

18

 

1

 

9

b

 

2 874 252

597 647

20 572 380

13 376 157

 

169 026

 

9 367 840

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

286

5

26

3

9

30

2

11

37

b

3 447 505

8 103

2 297 191

1 059 666

528 825

9 988 539

198

3 761

659 822

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

7

 

 

 

2

1

 

 

 

b

6 500

 

 

 

386 695

29 952

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

6

 

2

 

 

12

b

 

 

 

4 607 411

 

2 017 318

 

 

321 475

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

b

590

 

 

 

 

 

 

 

 

c

590

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

925 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b

9 669

 

 

 

 

 

 

 

 

c

8 527

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

298 460

 

 

 

c

 

 

 

 

 

126 552

 

 

 

Spain

a

1

 

 

2

 

 

 

 

1

b

 

 

 

1 155 500

 

 

 

 

1 476 617

c

 

 

 

 

 

 

 

 

16 249 511

Sweden

a

1

 

5

 

1

 

 

 

2

b

1 978

 

9 545 763

 

14 957

 

 

 

10 066

c

 

121 635

9 270 575

26 466

8 780 372

 

 

 

 

United Kingdom

a

69

1

3

7

7

10

16

4

7

b

2 428 818

42 998

121 916

213 200

32 496

1 782 138

1 196 166

327

93 288 449

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

423

20

46

37

43

51

23

15

70

b

10 618 345

3 816 020

15 601 150

34 946 277

15 112 270

34 229 961

1 373 264

4 088

106 049 268

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 20

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

13

 

b

 

 

 

 

 

 

 

143 505

 

c

 

 

 

 

 

 

 

143 505

 

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

11 855

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

100

 

 

 

 

 

 

France

a

79

3

1

3

11

 

 

 

1

b

298 733 323

2 424 250

151 125

49 932 020

2 378 931

 

 

 

23 543

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

25

59

 

1

1

17

3

12

 

b

1 972 408

6 114 995

 

6 045

6 043

442 399

583 326

432 896

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

7

3

 

2

1

 

 

 

 

b

11 055 007

221 600

 

226 866

2 148 058

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

63 764

 

 

 

 

 

 

 

c

19 404

63 764

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

406 637 796

39 324

 

 

 

 

 

1 545 619

 

Sweden

a

 

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

1 124 430

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 177 867

 

1 032 476

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

20

7

2

1

 

 

1

1

 

b

756 689

70 950

11 935

1 447

 

 

232

35

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

132

75

4

7

13

17

4

26

1

b

312 529 282

10 019 989

164 060

50 166 378

4 533 032

442 399

583 558

576 436

23 543

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

60

b

 

 

22 929 815

c

 

 

21 912 284

Belgium

a

 

 

28

b

 

 

10 079 052

c

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

4

b

 

 

50 115

c

 

 

5 261

Denmark

a

 

 

4

b

 

84 558

1 559 084

c

 

 

 

Finland

a

 

 

11

b

 

 

2 508 124

c

 

 

20 846

France

a

 

19

168

b

 

2 553 954

403 154 448

c

 

 

130 359 839

Germany

a

8

5

540

b

47 106

15 300

27 614 128

c

 

 

 

Ireland

a

 

 

10

b

 

 

423 147

c

 

 

 

Italy

a

 

2

35

b

 

120 000

20 717 735

c

 

 

23 135 740

Malta

a

 

 

2

b

 

 

590

c

 

 

590

Netherlands

a

 

 

3

b

 

 

988 764

c

 

 

83 168

Romania

a

 

 

4

b

 

 

9 669

c

 

 

8 527

Slovenia

a

 

 

1

b

 

 

298 460

c

 

 

126 552

Spain

a

 

1

5

b

 

 

2 632 117

c

 

 

424 472 250

Sweden

a

1

 

12

b

 

 

10 697 194

c

 

2 436 754

22 846 145

United Kingdom

a

5

11

172

b

49 970

47 348

100 045 114

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

14

38

1 059

b

97 076

2 821 160

603 707 556

d

 

 

 

e

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Belgium

a

7

 

 

 

 

 

 

2

 

b

501 782

 

 

 

 

 

 

55 159

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

3

 

 

 

1

2

2

 

 

b

127 269

 

 

 

2 367 130

62 771 009

802 835

 

 

c

31 343

 

5 485 914

 

2 759 198

10 685 556

160 752

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

b

23 820

 

237 000

 

 

 

 

 

 

c

23 820

 

16 231

 

 

 

 

 

99 450

France

a

 

 

1

2

11

 

 

2

 

b

 

 

85 547

9 712 817

1 677 522

 

 

94 605

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

8

4

24

7

8

270

4

 

9

b

59 598

33 714

1 221 195

156 256

346 732

20 225 735

1 468

 

134 761

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

3

1

 

4

 

 

 

1

1

b

43 454

29 596

 

5 025 000

 

 

 

400 000

500 000

c

43 454

29 596

 

551 152

 

 

 

31 839

25 848

Italy

a

1

 

1

1

2

2

 

 

 

b

509

 

496 644

2 191

1 821 673

55 470 175

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

 

b

2 600

 

 

 

 

 

 

 

 

c

2 600

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

1

 

 

 

 

 

 

b

4 500

 

2 476

 

 

 

 

 

 

c

4 500

 

2 476

 

 

 

 

 

 

Poland

a

4

 

1

 

 

 

 

 

 

b

113 275

 

17 644

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

93

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

226 212

 

 

 

c

 

 

 

 

 

226 212

 

 

 

Romania

a

5

 

 

 

 

 

 

 

 

b

119 529

 

 

 

 

 

 

 

 

c

68 649

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

10

 

 

 

1

 

 

 

b

 

776 466

 

 

 

370 520

 

 

 

c

 

721 366

 

 

 

446 270

 

 

 

Spain

a

4

 

1

 

 

9

 

 

 

b

47 080

 

29 055

 

 

4 785 604

 

 

 

c

13 040

 

 

 

 

952 961

 

 

 

Sweden

a

2

 

2

 

1

 

 

4

 

b

183 121

 

1 140 570

 

20 339

 

 

133 435

 

c

479

195

490 548

4 649 305

 

 

 

37 122

 

United Kingdom

a

18

 

1

 

 

3

4

 

 

b

671 684

 

3 870

 

 

21 722

3 713 014

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

155

15

33

14

23

288

10

9

10

b

1 898 221

839 776

3 234 001

14 896 265

6 233 396

143 870 977

4 517 317

683 199

634 761

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

1 060 840

 

 

2 028 595

199 594

 

866 042

 

Denmark

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

939 531

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

 

99 450

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

5

 

 

 

7

 

 

 

b

 

196 557

 

 

 

1 767 306

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

31

19

 

 

4

12

5

26

57

b

387 461

1 217 051

 

 

92 806

142 807

95 861

1 401 609

235 379

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

9

4

 

 

 

 

 

 

 

b

94 445 375

2 522 833

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

7

 

 

 

 

 

8

 

 

b

42 105 000

 

 

 

 

 

272 795

 

 

c

15 887

 

 

 

 

274 010

297 995

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

7 359 110

 

 

 

 

 

 

 

c

194 021

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

5

 

2

 

2

 

 

 

b

40 511

93 698

 

1 475

 

98 421

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

50

34

1

3

4

21

13

26

57

b

136 978 347

11 389 249

939 531

100 925

92 806

2 008 534

368 656

1 401 609

235 379

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

9

b

 

 

556 941

c

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

8

b

 

 

66 068 243

c

 

332

23 278 166

Denmark

a

1

 

2

b

29 931

 

969 462

c

 

 

 

Finland

a

 

 

3

b

 

 

360 270

c

 

 

139 501

France

a

 

4

32

b

 

1 002 916

14 537 271

c

 

 

12 412 008

Germany

a

5

29

522

b

15 277

1 440 434

27 208 144

c

 

 

 

Hungary

a

 

 

10

b

 

 

5 998 050

c

 

 

681 889

Italy

a

 

 

20

b

 

 

154 759 401

c

 

 

3 915 576

Malta

a

 

 

2

b

 

 

2 600

c

 

 

2 600

Netherlands

a

 

 

5

b

 

 

6 976

c

 

 

6 976

Poland

a

 

 

5

b

 

 

130 919

c

 

 

 

Portugal

a

 

 

94

b

 

 

226 212

c

 

 

226 212

Romania

a

 

 

5

b

 

 

119 529

c

 

 

68 649

Slovenia

a

 

 

11

b

 

 

1 146 986

c

 

 

1 167 636

Spain

a

 

 

29

b

 

 

47 239 534

c

 

 

1 553 893

Sweden

a

 

 

10

b

 

 

8 836 575

c

 

 

5 371 670

United Kingdom

a

1

 

39

b

1 162 100

 

5 806 495

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

7

33

806

b

1 207 308

2 443 350

333 973 608

d

 

 

 

e

 

 

 


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 6

ML 8

ML 10

Austria

a

1

 

 

 

 

 

 

b

799

 

 

 

 

 

 

c

799

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

2 355 240

Germany

a

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

331 800

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

120 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

2

1

2

 

 

 

 

b

581 930

172 414

79 023

 

 

 

 

c

122 016

 

15 445

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

200 000

 

 

 

c

 

 

 

70 750

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

4 535

 

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

2

2

1

1

 

b

582 729

172 414

79 023

531 800

120 000

4 535

 

d

2

 

 

 

1

 

1

e

 

 

 

 

1(1)

 

1(1)


AZERBAIJAN

 

 

ML 11

ML 13

ML 17

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

799

c

 

 

 

 

 

799

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

187 238

 

 

2 542 478

Germany

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

331 800

c

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

1

 

1

1

4

b

 

3 083 175

 

587 000

470 000

4 260 175

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

 

 

 

 

6

b

79 246

 

 

 

 

912 613

c

1 187 926

 

 

455 638

950 240

2 731 265

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

200 000

c

 

 

 

 

 

70 750

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

4 535

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

 

1

1

14

b

79 246

3 083 175

 

587 000

470 000

5 709 922

d

1

3

1

1

1

11

e

1(1)

1(3)

1(1)

1(1)

1(1)

1(11)


BAHAMAS

 

 

TOTAL per destination

Italy

a

 

b

 

c

18 733

TOTAL PER ML category

a

 

b

 

c

18 733

d

 

e

 


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 7

ML 8

Belgium

a

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

4 278 966

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

872 165

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

3

1

2

 

b

 

 

 

16 011 565

500 000

421 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

 

 

1

 

b

18 000

 

 

 

 

2 400

 

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

4

 

 

 

 

1

b

 

64 856

 

 

 

 

456 000

c

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

6 350 515

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

6 347 110

 

 

c

 

 

 

 

477 260

 

 

United Kingdom

a

5

1

3

2

2

 

 

b

519 563

1 280 634

102 960

96 629

94 170

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

6

5

4

5

5

3

1

b

537 563

1 345 490

4 381 926

16 108 194

6 941 280

423 400

456 000

d

6

2

4

 

1

1

 

e

2(5); 3(4)

2(2); 3(2)

2(3); 3(4)

 

2(1)

2(1); 3(1)

 


BAHRAIN

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

4 278 966

c

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

872 165

France

a

 

 

 

1

 

2

9

b

 

 

 

285 000

 

120 531

17 338 096

c

 

 

 

 

 

 

26 812 780

Germany

a

 

2

 

 

1

 

5

b

 

7 305

 

 

510 000

 

537 705

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

520 856

c

 

 

 

 

 

 

242 044

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

6 350 515

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

6 347 110

c

 

 

 

 

 

 

477 260

United Kingdom

a

11

1

1

1

 

1

28

b

205 933

4 648

4 067

92 968

 

 

2 401 572

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

11

3

1

2

1

3

50

b

205 933

11 953

4 067

377 968

510 000

120 531

31 424 305

d

 

 

 

 

 

1

20

e

 

 

 

 

 

2(1); 3(1)

2(18); 3(17)

Total number of denials include 2 denials in the ML 6 category both under criteria 2 and 3


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

Austria

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

147 750

 

 

c

 

 

 

118 750

 

 

Belgium

a

2

 

 

 

 

 

b

11 700

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

 

1

 

1

b

 

21 110

 

542 660

 

18 787

c

 

21 110

 

542 660

 

18 787

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

193 730

 

 

c

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

2

1

 

 

b

 

 

2 766

4 470

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

1

2

 

 

b

 

153 369

1 265 870

3 780 635

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

2

 

b

 

 

 

 

407 248

 

c

 

 

 

 

371 429

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

1

 

 

 

 

b

9 283

81 509

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

184 370

 

 

c

 

 

 

749 315

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

b

 

 

1 464 402

 

 

 

c

 

 

156 180

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

3

 

1

b

 

 

 

224 214

 

228 999

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

3

4

10

2

2

b

20 983

255 988

2 733 038

5 077 829

407 248

247 786

d

 

 

2

 

 

 

e

 

 

7(2)

 

 

 


BANGLADESH

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

147 750

c

 

 

 

 

 

118 750

Belgium

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

11 700

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

582 557

c

 

 

 

 

 

582 557

Czech Republic

a

20

3

 

 

 

24

b

2 037 779

36 197

 

 

 

2 267 706

c

2 217 410

55 531

 

 

 

2 272 941

France

a

 

3

 

1

1

5

b

 

306 726

 

2 429 274

 

2 736 000

c

 

 

 

 

 

637

Germany

a

1

1

1

 

 

6

b

5 900

16 281

326 711

 

 

356 128

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

4

b