ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.344.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 344

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
12 ta' Novembru 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Awdituri

2012/C 344/01

Ir-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2011, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet

1

2012/C 344/02

Ir-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-attivitajiet iffinanzjati mit-tmien, mid-disa’ u mill-għaxar Fondi Ewropej għall-Iżvilupp (FEI) għas-sena finanzjarja 2011, flimkien mar-risposti tal-Kummissjoni

243

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Awdituri

12.11.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 344/1


Image

F’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 287(1) u (4) tat-Trattat TFUE u l-Artikoli 129 u 143 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1081/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u l-Artikoli 139 u 156 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 215/2008 tat-18 ta’ Frar 2008 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-10 Fond Ewropew għall-Iżvilupp

il-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea, fil-laqgħa tagħha tas-6 ta’ Settembru 2012, adottat

IR-RAPPORTI ANNWALI

li jikkonċernaw is-sena finanzjarja 2011.

Ir-rapporti, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet għall-osservazzjonijiet tal-Qorti, intbagħtu lill-awtoritajiet responsabbli mill-għoti tal-kwittanza u lill-istituzzjonijiet l-oħra.

Il-Membri tal-Qorti tal-Awdituri huma:

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA (President), David BOSTOCK, Ioannis SARMAS, Igors LUDBORŽS, Jan KINŠT, Kersti KALJULAID, Karel PINXTEN, Ovidiu ISPIR, Nadejda SANDOLOVA, Michel CRETIN, Harald NOACK, Henri GRETHEN, Szabolcs FAZAKAS, Louis GALEA, Ladislav BALKO, Augustyn KUBIK, Milan Martin CVIKL, Rasa BUDBERGYTĖ, Lazaros S. LAZAROU, Gijs DE VRIES, Harald WÖGERBAUER, Hans Gustaf WESSBERG, Henrik OTBO, Pietro RUSSO, Ville ITÄLÄ, Kevin CARDIFF, Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

IR-RAPPORT ANNWALI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT

2012/C 344/01

WERREJ

Introduzzjoni ġenerali

Kapitolu 1—

Id-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni u l-informazzjoni ta’ sostenn

Kapitolu 2—

Dħul

Kapitolu 3—

Agrikoltura: Suq u appoġġ dirett

Kapitolu 4—

Żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa

Kapitolu 5—

Politika reġjonali, enerġija u trasport

Kapitolu 6—

Impjiegi u affarijiet soċjali

Kapitolu 7—

Relazzjonijiet esterni, għajnuna u tkabbir

Kapitolu 8—

Riċerka u politiki interni oħra

Kapitolu 9—

Nefqa amministrattiva u nfiq ieħor

Kapitolu 10—

Ilħuq tar-riżultati mill-baġit tal-UE

INTRODUZZJONI ĠENERALI

0.1.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri hija l-istituzzjoni mwaqqfa bit-Trattat biex twettaq il-verifika tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea (UE). Bħala l-awditur estern tal-UE hija taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-Unjoni u tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE. Aktar informazzjoni dwar il-Qorti tinstab fir-rapport ta’ attività annwali tagħha li, flimkien mar-rapporti speċjali tagħha dwar programmi ta’ nfiq d-dħul tal-UE u l-opinjonijiet tagħha dwar leġiżlazzjoni ġdida jew emendata, huwa disponibbli fuq il-websajt tagħha: www.eca.europa.eu.

0.2.

Dan huwa l-35 Rapport Annwali tal-Qorti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE u jkopri s-sena finanzjarja 2011. Rapport Annwali separat ikopri l-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp.

0.3.

Il-baġit ġenerali tal-UE huwa deċiż kull sena mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew. Ir-rapport annwali tal-Qorti, flimkien mar-rapporti speċjali tagħha, jagħti bażi għall-proċedura ta’ kwittanza, li fiha l-Parlament Ewropew jiddeċiedi jekk il-Kummissjoni tkunx wettqet ir-responsabbiltajiet tagħha għall-implimentazzjoni tal-baġit b’mod sodisfaċenti. Il-Qorti tibgħat ir-rapport annwali tagħha lill-parlamenti nazzjonali fl-istess ħin li tibagħtu lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

0.4.

Il-parti ċentrali tar-rapport annwali hija d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tal-Qorti (id-“DAS”) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali tal-UE u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet (imsemmija fir-rapport bħala ‘regolarità tat- tranżazzjonijiet’). Id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni stess tibda r-rapport; il-materjal ta’ wara jirrapporta prinċipalment dwar ix-xogħol tal-verifika li fuqu hija bbażata d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni.

0.5.

Ir-rapport huwa organizzat kif ġej:

Il-Kapitolu 1 fih id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni u sommarju tar-riżultati tal-verifika tal-Qorti dwar l-affidabbiltà ta’ kontijiet u dwar ir-regolarità tat- tranżazzjonijiet, kif ukoll rapport fil-qosor dwar il-ġestjoni tal-baġit fl-2011. L-Anness 1.3 sal-Kapitolu 1 jipprovdi informazzjoni mill-kontijiet konsolidati 2011. Fil-parti l-kbira, dan l-anness jissostitwixxi l-anness għal rapporti annwali preċedenti dwar “Informazzjoni finanzjarja dwar il-baġit ġenerali”. Informazzjoni finanzjarja 2011 aktar estensiva hija ppreżentata fil-kontijiet konsolidati ppubblikati u fir-rapport finanzjarju mħejji mill-Kummissjoni Ewropea, li huma t-tnejn disponibbli fuq:

www.ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2011;

Il-Kapitoli 2 sa 9 jagħtu s-sejbiet tal-verifika dettaljati fl-għamla ta’ “valutazzjonijiet speċifiċi” tad-dħul u l-infiq tal-UE. Il-Kapitolu 2 jittratta n-naħa tad-dħul tal-baġit tal-UE; il-Kapitoli 3 sa 9 jittrattaw is-seba’ gruppi tal-oqsma tal-politika li l-infiq mill-baġit tal-UE huwa awtorizzat u rreġistrat fi ħdanhom. Dawn il-gruppi ta’ oqsma tal-politika jikkorrispondu b’mod wiesa’ mal-intestaturi użati fil-Qafas Finanzjarju 2007-2013, li jistipula l-pjanijiet wiesgħa ta’ nfiq multiannwali tal-UE.

Il-Kapitolu 10 janalizza l-valutazzjoni tal-prestazzjoni stipulata fir-rapporti ta’ attività annwali ppreżentati minn tlieta mid-diretturi ġenerali tal-Kummissjoni; u jidentifika temi komuni sinifikanti fir-rapporti speċjali li l-Qorti adottat fl-2011 u jkopri fil-qosor ir-rapport ta’ evalwazzjoni tal-Kummissjoni.

0.6.

L-istruttura tal-valutazzjonijiet speċifiċi tbiddlet. Fir-Rapport Annwali ta’ din is-sena l-Kapitolu waħdieni dwar agrikoltura u riżorsi naturali, kif ippreżentat f’rapporti annwali reċenti, huwa sostitwit b’żewġ valutazzjonijiet speċifiċi u kapitoli:

agrikoltura: suq u appoġġ dirett; u

żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa.

0.7.

Barra minn hekk, il-Kapitolu waħdieni dwar koeżjoni, enerġija u trasport huwa sostitwit b’żewġ valutazzjonijiet speċifiċi u kapitoli:

politika reġjonali, enerġija u trasport; u

impjiegi u affarijiet soċjali.

0.8.

Il-valutazzjonijiet speċifiċi huma bbażati prinċipalment fuq: ir-riżultati tal-ittestjar mill-Qorti tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet; fuq valutazzjoni tal-effettività tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll prinċipali li jmexxu d-dħul jew l-infiq involut; u fuq analiżi tal-affidabbiltà tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment tal-Kummissjoni.

0.9.

Bħal fis-snin ta’ qabel, ir-Rapport Annwali jikkummenta dwar ir-“rapport ta” sinteżi’ tal-Kummissjoni Ewropew, li fih il-Kummissjoni taċċetta responsabbiltà politika għall-ġestjoni tal-baġit tal-UE: ara l-paragrafi 1.24 sa 1.30. Fir-rapport ta’ sinteżi tagħha għall-2011 il-Kummissjoni għażlet li tinkludi kummenti kritiċi dwar l-impatt possibbli fuq stimi ta’ żball tal-metodi tal-verifika kurrenti tal-Qorti u dwar l-iżviluppi tagħhom li qegħdin jiġu ppjanati għall-2012 u għas-snin ta’ wara.

0.10.

Il-Qorti tqis dawn il-kummenti bħala impreċiżi u prematuri. Barra minn hekk, il-Qorti tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li żviluppi bħal dawn fl-approċċ u fil-metodoloġija tal-verifika tagħha jirriflettu evoluzzjonijiet fl-ambjent tal-verifika tagħha, inkluż il-mod kif inhuwa ġestit l-infiq minn dawk li qegħdin jiġu vverifikati. Bħalma dejjem tagħmel, il-Qorti se tispjega b’mod adegwat kwalunkwe żvilupp fil-metodoloġija tagħha u l-effetti tagħhom b’mod trasparenti u fiż-żmien xieraq.

0.11.

Ir-risposti tal-Kummissjoni għall-osservazzjonijiet tal-Qorti — jew dawk ta’ istituzzjonijiet u korpi oħrajn tal-UE, fejn huwa xieraq — huma ppreżentati fi ħdan id-dokument. Id-deskrizzjoni tal-Qorti tas-sejbiet u l-konklużjonijiet tagħha tqis ir-risposti relevanti ta' min ġie vverifikat. Madankollu, hija r-responsabbiltà tal-Qorti, bħala l-awditur estern, li tirrapporta s-sejbiet tal-verifika tagħha, tasal għal konklużjonijiet minn dawk is-sejbiet, u b’hekk li tagħti valutazzjoni indipendenti u imparzjali tal-affidabbiltà tal-kontijiet u kif ukoll tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet.


KAPITOLU 1

Id-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni u l-informazzjoni ta’ sostenn

WERREJ

Id-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tal-Qorti mogħtija lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill — Rapport tal-awditur indipendenti

Introduzzjoni

Sejbiet tal-Verifika għas-sena finanzjarja 2011

Affidabbiltà tal-kontijiet

Regolarità tat-tranżazzjonijiet

Sommarju tal-valutazzjonijiet speċifiċi tad-DAS

Tqabbil mar-riżultati tas-sena/snin preċedenti

Affidabbiltà tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment tal-Kummissjoni

Introduzzjoni

Rapporti ta’ attività annwali u dikjarazzjonijiet mid-diretturi ġenerali

Rapport ta’ sinteżi tal-Kummissjoni

Il-Ġestjoni Baġitarja

Approprjazzjonijiet baġitarji għal impenji u għal pagamenti

Użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagamenti fi tmiem is-sena

Impenji baġitarji pendenti (“RAL”)

ID-DIKJARAZZJONI TA’ ASSIGURAZZJONI TAL-QORTI MOGĦTIJA LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL — RAPPORT TAL-AWDITUR INDIPENDENTI

 (1)  (2)

 (3)

Affidabbiltà tal-kontijiet

Legalità u regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet

Dħul

Impenji

Pagamenti

Is-6 ta’ Settembru 2012

Vίtor Manuel da SILVA CALDEIRA

President

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxembourg, LUXEMBOURG

L-OSSERVAZZJONIJIET TAL-QORTI

IR-RISPOSTI MILL-KUMMISSJONI

INTRODUZZJONI

1.1.

Dan il-kapitolu tar-Rapport Annwali:

jistabbilixxi l-isfond għad-Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni tal-Qorti (DAS) (4) u jiġbor fil-qosor u janalizza s-sejbiet u l-konklużjonijiet tal-verifika li fuqhom hija bbażata din id-dikjarazzjoni (ara l-paragrafi 1.2 sa 1.30);

janalizza d-data prinċipali tal-ġestjoni baġitarja 2011 (ara l-paragrafi 1.31 sa 1.38);

jispjega kif il-Qorti twettaq il-verifika tad-DAS tagħha (ara l- Anness 1.1 ); u

jippreżenta l-azzjonijiet meħuda mill-Kummissjoni fir-rigward tal-osservazzjonijiet dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet tas-snin preċedenti. Huwa jinkludi wkoll ir-rispons tal-Kummissjoni għar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti, partikolarment dwar irkupri u korrezzjonijiet finanzjarji kif ukoll dwar l-użu akbar ta’ prefinanzjament, fir-rapporti annwali preċedenti tagħha (ara l- Anness 1.2 )

 

1.2.

Il-Qorti tal-Awdituri tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’Dikjarazzjoni ta’ Assigurazzjoni dwar l-affidabilità tal-kontijiet u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-Qorti tista’ tikkompleta din id-dikjarazzjoni b’valutazzjonijiet speċifiċi ta’ kull qasam prinċipali ta’ attività tal-UE (5).

 

1.3.

L-għan tal-ħidma fuq l-affidabbiltà tal-kontijiet tal-Unjoni Ewropea huwa li tinkiseb biżżejjed evidenza xierqa li twassal għal konklużjoni dwar il-punt safejn id-dħul, in-nefqa, l-attivi u l-passivi ġew irreġistrati kif suppost u li l-kontijiet konsolidati jirriflettu b'mod leali l-pożizzjoni finanzjarja fil-31 ta’ Diċembru 2011, u r-riżultati tal-operazzjonijiet u l-likwidità tagħha għas-sena li ntemmet dakinhar (ara l-paragrafi 1.6 sa 1.8).

 

1.4.

L-għan tal-ħidma dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-2011 huwa li tinkiseb biżżejjed evidenza xierqa biex tittieħed konklużjoni dwar jekk dawk it-tranżazzjonijiet humiex skont ir-regolamenti applikabbli jew id-dispożizzjonijiet kuntrattwali, u jekk ġewx ikkalkulati tajjeb (ara l-paragrafi 1.9 sa 1.15 għal ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati u l-Kapitoli 2 sa 9 għal aktar dettalji).

 

1.5.

L-għan tal-ħidma dwar l-affidabbiltà tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment tal-Kummissjoni, jiġifieri d-dikjarazzjonijiet tad-diretturi ġenerali u r-rapporti ta’ attività annwali tas-servizzi tal-Kummissjoni u r-rapport ta’ sinteżi relatat, huwa sabiex jiġi vvalutat il-punt sa fejn dawn jagħtu valutazzjoni ġusta tal-kwalità tal-ġestjoni finanzjarja (inklużi livelli ta’ żball residwu), u jikkontribwixxu għall-assigurazzjoni ġenerali tal-Qorti (ara l-paragrafi 1.16 sa 1.30 u osservazzjonijiet relatati fit-taqsimiet “Effettività tas-sistemi” fil-Kapitoli 2 sa 9).

 

SEJBIET TAL-VERIFIKA GĦAS-SENA FINANZJARJA 2011

Affidabbiltà tal-kontijiet

1.6.

L-osservazzjonijiet tal-Qorti jikkonċernaw il-kontijiet konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 imħejjija mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni u approvati mill-Kummissjoni f’konformità mar-Regolament Finanzjarju (6) u li waslu għand il-Qorti fil-31 ta’ Lulju 2012. Il-kontijiet konsolidati jinkludu:

(a)

ir-rapporti finanzjarji konsolidati li jkopru l-karta tal-bilanċ (b’deskrizzjoni tal-attivi u l-passivi fi tmiem is-sena), il-kont tar-riżultat ekonomiku (li jkopri d-dħul u l-ispejjeż tas-sena), it-tabella tal-likwidità (li turi kif bidliet fil-kontijiet jolqtu l-likwidità u l-ekwivalenti ta’ likwidità) u d-dikjarazzjoni ta’ bidliet fl-attivi netti kif ukoll in-noti relatati;

(b)

ir-rapporti konsolidati dwar l-implimentazzjoni tal-baġit li tkopri d-dħul u l-infiq għas-sena kif ukoll in-noti relatati.

 

1.7.

L-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni ta ittra ta’ rappreżentazzjoni lill-Qorti li tikkonferma li l-kontijiet konsolidati huma kompluti u affidabbli fl-aspetti materjali kollha.

 

1.8.

Il-verifika mill-Qorti tal-kontijiet konsolidati 2011 sabet li dawn kienu ħielsa minn dikjarazzjonijiet żbaljati materjali (ara wkoll l- Anness 1.2 ).

 

Regolarità tat-tranżazzjonijiet

Sommarju tal-valutazzjonijiet speċifiċi tad-DAS

1.9.

Fil-Kapitolu 2 il-Qorti tipprovdi valutazzjonijiet speċifiċi dwar id-dħul u fil-Kapitoli 3 sa 9 dwar il-gruppi differenti tal-politika ta’ nfiq ibbażati fuq oqsma tal-politika tal-Ibbaġitjar Ibbażat fuq l-Attività (ABB) (ara t- Tabella 1.1 ).

 

Tabella 1.1 —   Pagamenti fl-2011 skont il-kapitoli tar-Rapport Annwali

(EUR miljun)

Taqsimiet (S), Titoli (T) u Kapitoli (C)  (36) li jikkorrispondu man-nomenklatura baġitarja 2011 allokata għal kull kapitolu tar-Rapport Annwali tal-Qorti

Pagamenti li saru fl-2011  (37)

f'% tat-total

Kapitoli tar-Rapport annwali

Kapitolu 3: Agrikoltura: suq u appoġġ dirett

43 809

33,9 %

Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (T.05 C01-03, 06-08)

43 809

33,9 %

Kapitolu 4: Żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa

13 876

10,7 %

Żvilupp rurali (T.05 C04-05)

12 399

9,6 %

Ambjent u azzjoni klimatika (T.07)

240

0,2 %

Affarijiet marittimi u sajd (T.11)

731

0,6 %

Saħħa u protezzjoni tal-konsumatur (T.17)

506

0,4 %

Kapitolu 5: Politika reġjonali, enerġija u trasport

34 842

26,9 %

Mobilità u trasport (T.06)

1 042

0,8 %

Politika reġjonali (T.13)

32 911

25,4 %

Enerġija (T.32)

889

0,7 %

Kapitolu 6: Impjiegi u affarijiet soċjali

10 299

8,0 %

Impjiegi u affarijiet soċjali (T.04)

10 299

8,0 %

Kapitolu 7: Relazzjonijiet esterni, għajnuna u tkabbir

6 201

4,8 %

Relazzjonijiet esterni (T.19)

3 156

2,4 %

Żvilupp u relazzjonijiet mal-Istati AKP (T.21)

1 175

0,9 %

Tkabbir (T.22)

835

0,6 %

Għajnuna umanitarja (T.23)

1 035

0,8 %

Kapitolu 8: Riċerka u politiki interni oħra

10 591

8,2 %

Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji (T.01)

319

0,2 %

Intrapriża (T.02)

1 213

0,9 %

Kompetizzjoni (T.03)

0

0,0 %

Riċerka (T.08)

4 283

3,3 %

Soċjetà tal-informazzjoni u midja (T.09)

1 357

1,0 %

Riċerka diretta (T.10)

89

0,1 %

Suq intern (T.12)

34

0,0 %

Edukazzjoni u kultura (T.15)

2 283

1,8 %

Komunikazzjoni (T.16)

134

0,1 %

Żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja (T.18)

868

0,7 %

Kummerċ (T.20)

11

0,0 %

Kapitolu 9: Nefqa amministrattiva u nfiq ieħor

9 777

7,6 %

Il-Parlament (S. I)

1 580

1,2 %

Il-Kunsill (S. II)

547

0,4 %

Il-Kummissjoni (S. III)

6 264

4,8 %

Il-Qorti tal-Ġustizzja (S. IV)

334

0,3 %

Il-Qorti tal-Awdituri (S. V)

137

0,1 %

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (S. VI)

126

0,1 %

Il-Kumitat tar-Reġjuni (S. VII)

91

0,1 %

L-Ombudsman Ewropew (S. VIII)

9

0,0 %

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (S. IX)

7

0,0 %

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (S.X)

682

0,5 %

Total Finali

129 395

100,0 %

1.10.

Il-Qorti tikkonkludi li d-dħul (EUR 130 000 miljun) (7) u l-pagamenti fil-grupp tal-politika nefqa amministrattiva u nfiq ieħor (EUR 9 777 miljun) kienu ħielsa minn żball materjali u li s-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll eżaminati kienu effettivi (ara t- Tabella 1.2 u l-paragrafi 2.35 sa 2.36 u 9.30 sa 9.32). L-impenji fil-gruppi tal-politika kollha wkoll kienu ħielsa minn żball materjali.

 

1.11.

Il-Qorti tikkonkludi wkoll li l-grupp tal-politika relazzjonijiet esterni, għajnuna u tkabbir (EUR 6 201 miljun) kien ħieles minn żball materjali u li s-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll eżaminati kienu parzjalment effettivi. Madankollu l-pagamenti interim u finali kienu soġġetti għal żball materjali (ara t- Tabella 1.2 u l-paragrafi 7.26 sa 7.27).

1.11.

Il-Kummissjoni fasslet il-kontrolli tagħha biex ikopru ċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-proġetti multiannwali tagħha. Hija temmen li dawn is-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll huma effettivi u sena wara sena sar titjib sinifikattiv fihom.

1.12.

Il-Qorti tikkonkludi li l-gruppi tal-politika segwenti kienu milquta minn żball materjali: agrikoltura: suq u appoġġ dirett (EUR 43 801 miljun f’nefqa rimborżata (8)), żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa (EUR 13 310 miljun f’nefqa rimborżata (8)), politika reġjonali, enerġija u trasport (EUR 33 373 miljun f’nefqa rimborżata (8)), impjiegi u affarijiet soċjali (EUR 10 171 miljun f’nefqa rimborżata (8)) u riċerka u politiki interni oħra (EUR 10 591 f’pagamenti). Barra minn hekk, il-Qorti tikkonkludi li għal dawn il-gruppi tal-politika s-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll eżaminati kienu parzjalment effettivi (ara t- Tabella 1.2 u l-paragrafi 3.42 sa 3.43, 4.51 sa 4.52, 5.70 sa 5.71, 6.27 sa 6.28 u 8.37 sa 8.38).

1.13.

Il-Qorti tikkonkludi li l-pagamenti ġenerali kienu materjalment milquta minn żball u li s-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll eżaminati għall-pagamenti kienu, b’mod ġenerali, parzjalment effettivi (ara t- Tabella 1.2 ).

1.12 – 1.13

Fir-rigward tal-kapitolu dwar l-Agrikoltura: Suq u Appoġġ Dirett, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-iżball l-aktar probabbli ddeterminat mill-Qorti għas-sena finanzjarja 2011 jirrappreżenta żieda żgħira meta wieħed iqabbel mas-sena l-oħra iżda din xorta waħda hija fil-medda normali tal-varjazzjoni statistika ta’ bejn sena u oħra u ma tindikax deterjorament tal-kwalità ġenerali tal-ġestjoni u l-kontroll tan-nefqa mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni hija tal-fehma li, meħudin flimkien, ir-rati ta’ żball stabbiliti mill-Qorti matul dawn l-aħħar snin jipprovdu evidenza affidabbli li r-rata ta’ żball l-aktar probabbli għall-FAEG hija relattivament qrib il-limitu minimu ta’ 2 % tal-materjalità. Fir-rigward tal-Iżvilupp rurali, il-valutazzjoni li għamlet il-Kummissjoni nnifisha tal-livell ta’ pagamenti mhux dovuti, fuq il-bażi tal-istatistika ta’ kontroll ipprovduta mill-Istati Membri fl-2011, turi li s-sitwazzjoni marret għall-agħar. Dan wassal lid-Direttur Ġenerali għad-DĠ AGRI biex idaħħal riserva fir-rapport ta’ attività annwali tiegħu għall-2011. Qed jiġu identifikati numru ta’ azzjonijiet korrettivi sabiex tiġi indirizzata s-sitwazzjoni. Rigward is-sistemi ta’ sorveljanza u ta' kontroll li jeżistu fil-qasam tal-Agrikoltura, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li, b’mod ġenerali, is-Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u Kontroll (is-SIAK), li tirrappreżenta 91 % tan-nefqa totali tal-FAEG, hija sistema effettiva ta’ kontroll biex jiġi limitat ir-riskju ta’ żball jew ta’ nefqa irregolari, u tixtieq tfakkar li r-riskju li jibqa’ għall-baġit tal-UE huwa kopert kif xieraq permezz tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-konformità. Ara r-risposti għall-punti 3.10, 3.14-3.15, 3.42, 4.10, 4.43, 4.51 u 4.52.

Kif muri fit-tabella 1.3, l-iżball l-aktar probabbli li jirriżulta meta wieħed jieħu flimkien il-kapitoli tal-Politika Reġjonali, tat-Trasport, tal-Enerġija u x-Xogħol, u tal-Affarijiet Soċjali jonqos konsiderevolment meta wieħed iqabbel mal-2010, minn 7,7 % għal 5,1 %. Barra minn hekk, għat-tielet sena konsekuttiva, il-livell ta’ żball għal kull parti ta’ dak li qabel kien il-grupp ta’ politiki dwar il-Koeżjoni, l-Enerġija u t-Trasport (bl-iżball l-aktar probabbli jkun 6,0 % għall-Politika Reġjonali, l-Enerġija u t-Trasport u 2,2 % għax-Xogħol) jibqa’ sew taħt dawk irrappurtati mill-Qorti fil-perjodu bejn l-2006 u l-2008. Dan l-iżvilupp pożittiv huwa r-riżultat tat-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet ta’ kontroll tal-perjodu ta’ pprogrammazzjoni 2007-2013, tal-politika stretta ta’ interruzzjonijiet/sospensjonijiet meta jiġu identifikati xi nuqqasijiet li adottat il-Kummissjoni skont il-Pjan ta’ Azzjoni tagħha għall-2008, u tal-impatt pożittiv tal-miżuri ta’ simplifikazzjoni previsti fir-regolamenti għall-perjodu attwali ta' programmazzjoni. Il-Kummissjoni se tkompli tiffoka l-azzjonijiet tagħha fuq il-programmi u/jew l-Istati Membri li l-aktar li jinsabu f’riskju.

Fir-rigward tal-kapitolu tar-Riċerka u politiki interni oħrajn, il-Kummissjoni hija tal-fehma li meta wieħed iħares lejhom mill-perspettiva tal-ġestjoni — i.e. meta wieħed jibbilanċja l-miri f’termini ta’ legalità u regolarità permezz ta’ kunsiderazzjonijiet dwar il-proporzjonalità tar-riskju u dwar l-effettività tal-kontrolli meta wieħed iqis l-ispiża — is-sistemi ta' ġestjoni u ta’ kontroll tagħha jipprovdu assigurazzjoni raġonevoli, suġġett għar-riżervi tal-uffiċjali awtorizzanti b’delega.

Fl-aħħar nett, b 'referenza partikulari għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit tal-UE (l-Artikolu 22a(2)(f) tar-Regolament li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 28(2b)(g) tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid), u fid-dawl tat-tnaqqis propost tar-riżorsi disponibbli tagħha u tal-miżuri attwali meħudin mill-Istati Membri, il-Kummissjoni se tqis l-ispiża u l-benefiċċji tar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti qabel ma tieħu u/jew tipproponi azzjoni xierqa.

Tabella 1.2 —   2011 Sommarju tas-sejbiet dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet

Grupp tal-politika

Pagamenti

(EUR miljun)

Valutazzjoni tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll eżaminati  (39)

Rata tal-iżball l-aktar probabbli

(MLE)

(%)

Intervall ta’ fiduċja

(%)

Frekwenza tal-iżbalji  (40)

(%)

Konklużjonijiet tal-verifika

Limitu inferjuri tal-iżball

(LEL)

Limitu superjuri tal-iżball

(UEL)

Agrikoltura: suq u appoġġ dirett (38)

43 801 (41)

Parzjalment effettivi

2,9  (46)

1,1

4,7

39

Milquta minn żball materjali

Żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa (38)

13 310 (42)

Parzjalment effettivi

7,7  (47)

4,5

10,9

57

Milquta minn żball materjali

Politika reġjonali, enerġija u trasport (38)

33 373 (43)

Parzjalment effettivi

6,0

3,0

9,0

59

Milquta minn żball materjali

Impjiegi u affarijiet soċjali (38)

10 171 (44)

Parzjalment effettivi

2,2

0,9

3,4

40

Milquta minn żball materjali

Relazzjonijiet esterni, għajnuna u tkabbir

6 201

Parzjalment effettivi

1,1

0,0

2,4

33

Ħielsa minn żball materjali

Riċerki u politiki interni oħra

10 591

Parzjalment effettivi

3,0

1,1

4,9

49

Milquta minn żball materjali

Nefqa amministrattiva u nfiq ieħor

9 777

Effettivi

0,1

0,0

0,3

7

Ħielsa minn żball materjali

Popolazzjoni vverifikata inġenerali

127 224 (45)

Parzjalment effettivi

3,9  (48)

3,0

4,8

44

Milquta minn żball materjali

Dħul

130 000 (49)

Effettivi

0,8

0,0

2,4

2

Ħielsa minn żball materjali

Tqabbil mar-riżultati tas-sena/snin preċedenti

1.14.

L-istima mill-Qorti tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli li tikkonċerna l-pagamenti għall-2011 hija ogħla milli fl-2010 f’:

1.14.

Agrikoltura: suq u appoġġ dirett; u żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa (meta mqabbel mal-grupp tal-politika preċedenti agrikoltura u riżorsi naturali).

Għall-Agrikoltura: Suq u Sostenn Dirett, il-Kummissjoni hija tal-fehma li ż-żieda żgħira meta wieħed iqabbel mas-sena l-oħra għadha fil-firxa normali tal-varjazzjoni tal-istatistika minn sena għal oħra u ma tindikax deterjorament tal-kwalità ġenerali tal-ġestjoni u l-kontroll tan-nefqa mill-Istati Membri.

Fir-rigward tal-Iżvilupp Rurali, il-Kummissjoni taqbel li hemm deterjorament tas-sitwazzjoni, għalkemm aktar limitata minn dak li ġie rrappurtat mill-Qorti.

Il-Kummissjoni tinnota li l-konklużjoni tal-Qorti hija dwar il-grupp ta’ politiki kollu kemm hu, mhux dwar is-sottogruppi.

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li, meta wieħed iħares lejhom mil-lenti tal-ġestjoni — i.e. meta wieħed jibbilanċja l-miri f’termini ta’ legalità u regolarità permezz ta’ kunsiderazzjonijiet dwar il-proporzjonalità tar-riskju u l-effettività tal-kontrolli meta wieħed iqis in-nefqa — is-sistemi ta' ġestjoni u ta’ kontroll tagħha li huma applikabbli għall-programmi tal-qasam tar-Riċerka u Politiki Interni oħrajn jipprovdu assigurazzjoni raġonevoli, suġġett għar-riservi tal-uffiċjali awtorizzanti b’delega.

Riċerka u politiki interni oħra.

 

F’dawn il-gruppi tal-politika segwenti — politika reġjonali, enerġija u trasport; u impjiegi u affarijiet soċjali (meta mqabbel mal-grupp tal-politika preċedenti koeżjoni, enerġija u trasport) — naqset l-istima mill-Qorti tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli.

Il-Kummissjoni tosserva li, għat-tielet sena konsekuttiva, il-livell ta’ żball jibqa’ sew taħt dak irrappurtat mill-Qorti fil-perjodu bejn l-2006 u l-2008. Dan l-iżvilupp pożittiv huwa r-riżultat tat-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet ta’ kontroll tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 u l-politika stretta tagħha ta’ interruzzjonijiet / sospensjonijiet meta jiġu identifikati nuqqasijiet, skont il-Pjan ta’ Azzjoni tagħha għall-2008. Kif muri fit-tabella 1.3, l-iżball l-aktar probabbli meta wieħed jieħu flimkien il-kapitoli dwar il-Politika Reġjonali, it-Trasport, l-Enerġija u l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali naqas ukoll b'mod konsiderevoli meta mqabbel mal-2010, minn 7,7 % għal 5,1 %.

Fil-gruppi tal-politika l-oħra (relazzjonijiet esterni, għajnuna u tkabbir; u nefqa amministrattiva u nfiq ieħor) l-istima mill-Qorti tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli baqgħet stabbli (ara t- Tabella 1.3 ).

 

1.15.

Meħuda flimkien, ir-rata tal-iżball l-aktar probabbli stmata mill-Qorti għall-pagamenti fit-totalità tagħhom baqgħet stabbli meta mqabbla mal-2010 (3,9 % fl-2011 u 3,7 % fl-2010, ara wkoll it- Tabella 1.3 u l- Grafika 1.1 ) (9). Il-Qorti sabet li fit-tranżazzjonijiet ittestjati madwar tnejn minn kull ħamsa kienu milquta minn żball (2010: madwar terz tat-tranżazzjonijiet). Il-frekwenza tal-iżbalji maqbuda mill-Qorti żdiedet għall-gruppi tal-politika kollha, ħlief għall-grupp tal-politika preċedenti koeżjoni, enerġija u trasport u nefqa amministrattiva u nfiq ieħor fejn baqgħet stabbli (ara t- Tabella 1.3 ).

1.15.

Wara li kkunsidrat il-valutazzjoni l-ġdida tal-iżbalji tal-kundizzjonalità fil-kapitolu dwar l-Agrikoltura, il-Kummissjoni tirrimarka li l-iżball l-aktar probabbli stmat mill-Qorti huwa qrib ħafna ta’ dak tal-2010 minkejja għadd ta’ fatturi tekniċi u strutturali kuntrarji (il-programmi multiannwali tal-UE daħlu f’fażi kritika b’pagamenti dejjem aktar kumplessi, li inevitabbilment huma aktar suxxettibbli għall-iżbalji).

Tabella 1.3 —   Tqabbil tar-riżultati tal-verifika għall-2010 u għall-2011

Grupp tal-politika

Rata tal-iżball l-aktar probabbli

(MLE)

(%)

Intervall ta’ fiduċja

(%)

Frekwenza tal-iżbalji

(%)

Konklużjonijiet tal-verifika

Limitu inferjuri tal-iżball

(LEL)

Limitu superjuri tal-iżball

(UEL)

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Agrikoltura: suq u appoġġ dirett

2,3

4,0 (50)

2,9

0,8

2,5

1,1

3,8

5,6

4,7

37

48

39

Milquta minn żball materjali

Milquta minn żball materjali

Żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa

7,7

4,5

10,9

57

Milquta minn żball materjali

Politika reġjonali, enerġija u trasport

7,7

5,1 (50)

6,0

4,7

3,2

3,0

10,7

7,1

9,0

49

50

59

Milquta minn żball materjali

Milquta minn żball materjali

Impjiegi u affarijiet soċjali

2,2

0,9

3,4

40

Milquta minn żball materjali

Relazzjonijiet esterni, għajnuna u tkabbir

1,7

1,1

0,1

0,0

3,3

2,4

23

33

Ħielsa minn żball materjali

Ħielsa minn żball materjali

Riċerki u politiki interni oħra

1,4

3,0

0,6

1,1

2,1

4,9

39

49

Ħielsa minn żball materjali

Milquta minn żball materjali

Nefqa amministrattiva u nfiq ieħor

0,4

0,1

0,0

0,0

1,1

0,3

7

7

Ħielsa minn żball materjali

Ħielsa minn żball materjali

Popolazzjoni vverifikata inġenerali

3,7

3,9  (51)

2,6

3,0

4,8

4,8

36

44

Milquta minn żball materjali

Milquta minn żball materjali

Dħul

0,0

0,8

N/A

0,0

N/A

2,4

N/A

2

Ħielsa minn żball materjali

Ħielsa minn żball materjali

Image

Affidabbiltà tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment tal-Kummissjoni

Introduzzjoni

1.16.

Skont l-Artikolu 317 tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha r-responsabbiltà aħħarija għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE. Punt ċentrali tas-sistema preżenti tal-Kummissjoni għall-ġestjoni tal-fondi tal-UE (li ġiet irriveduta bir-reqqa abbażi ta’ riforma varata f'April 2000 (10) bi tweġiba għal riżoluzzjoni adottata mill-Parlament Ewropew (11)) huwa r-responsabbiltà tad-diretturi ġenerali. Dawn tal-aħħar iridu jistabbilixxu sistemi effettivi ta’ sorveljanza u kontroll li jilħqu standards definiti minn qabel (12).

 

1.17.

Id-diretturi ġenerali tal-Kummissjoni jirrappurtaw kull sena dwar il-prestazzjoni ta’ dmirijiethom f’rapporti ta’ attività annwali (13). Dawn huma akkumpanjati minn dikjarazzjonijiet fost l-oħrajn dwar il-punt sa fejn ir-riżorsi ntużaw għall-iskop maħsub tagħhom, u sa fejn il-proċeduri ta’ kontroll jiżguraw il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet. Meta huma jidentifikaw problemi sinifikanti f’dawn l-aspetti, id-diretturi ġenerali jistgħu jinkludu riżervi fid-dikjarazzjonijiet tagħhom.

 

1.18.

Il-Kummissjoni tassumi responsabbiltà politika għall-ġestjoni mid-diretturi ġenerali tagħha permezz tar-rapport ta’ sinteżi. Dan ir-rapport juża rappreżentazzjonijiet mogħtija mid-diretturi ġenerali fir-rapporti ta’ attività annwali tagħhom, kif ukoll sorsi oħra, bħall-opinjoni ġenerali tal-awditur intern. Ir-rapport jiddeskrivi wkoll il-miżuri meħuda mill-Kummissjoni biex jiġu indirizzati nuqqasijiet ta’ ġestjoni u kontroll.

 

Rapporti ta’ attività annwali u dikjarazzjonijiet mid-diretturi ġenerali  (14)

Ammont akbar ta’ pagamenti taħt riżerva

1.19.

Għalkemm id-diretturi ġenerali ddikjaraw li l-proċeduri ta’ kontroll stabbiliti jagħtu l-garanziji meħtieġa dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet, l-għadd ta’ direttorati ġenerali jew servizzi li ħarġu riżerva waħda jew aktar żdied għal 16 fl-2011 (2010: 13). L-għadd totali ta’ riżervi żdied għal 27 fl-2011 (2010:17), li l-biċċa kbira minnhom, bħal fis-snin preċedenti, jirriferu għal dgħufijiet dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet. It-total tal-impatt finanzjarju stmat ta’ riżervi żdied għal EUR 1 959 miljun jew 1,5 % tal-pagamenti li saru fl-2011 (2010: EUR 423 miljun jew 0,3 %) (ara t- Tabella 1.4 u l-Kapitoli 2 sa 9).

 

Tabella 1.4 —   Riżervi maħruġa mid-direttorati ġenerali tal-Kummissjoni għall-2011

(EUR miljun)

DĠ/Servizzi  (52)

Riżervi

Total tal-pagamenti għal attivitajiet tal-ABB  (53)

Impatt finanzjarju tar-riżervi  (54)

AGRI

1 —

Nuqqasijiet serji fis-SIAK fil-BG u fil-PT

Riskju ta’ reputazzjoni

2 —

Nefqa tal-iżvilupp rurali

12 292,02

278,00

3 —

Nuqqasijiet fis-sorveljanza u l-kontroll ta’ prodotti organiċi ċertifikati

Riskju ta’ reputazzjoni

BUDG

1 —

Dubji dwar l-affidabbiltà fir-rigward tal-proċeduri u s-sistemi ta’ approvazzjoni u kontabilistiċi Belġjani u dwar il-korrettezza tal-ammonti TOR trasferiti għall-baġit tal-UE.

Mhux stmat

CLIMA

1 —

Dgħufijiet sinifikanti tas-sigurtà fir-reġistri nazzjonali tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) wara ċiberattakki f'bosta Stati Membri fl-2010 u fl-2011

Riskju ta’ reputazzjoni

COMM

1 —

Nonkonformità potenzjali mal-leġiżlazzjoni applikabbli fuq id-drittijiet tal-proprjetà intelletwali

Mhux stmat

EACEA

Materjalità tal-valur 2011 f'riskju li jirriżulta mir-rati ta’ żball fil-pagamenti ta’ għotjiet tal-baġit tal-programm 2011 għall-programm LLP (2007-2013)

1 189,68

4,26

EMPL

1 —

Nuqqasijiet fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll (perjodu 2007-2013) għal PO identifikati tal-FSE f'BE, CZ, DE, ES, IT, LV, LT, RO, SK u UK u Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

9 557,19

58,70

2 —

Nuqqasijiet fis-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll (perjodu 2000-2006) għal PO identifikati tal-FSE f'DE, FR, IT, u ES li ma kinux soġġetti għal miżuri suffiċjenti ta’ kontroll u korrettivi mill-awtoritajiet nazzjonali

437,04

0,00

ENER

1 —

Rata ta’ żball residwu fir-rigward tal-preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż f'kuntratti tal-FP6

25,79

1,15

2 —

Rata ta’ żball residwu fir-rigward tal-preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż f'kuntratti tal-FP7

133,43

5,26

ENTR

1 —

Preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż fl-FP6

4,17

0,16

2 —

Preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż fl-FP7

419,65

0,93

3 —

Affidabbiltà tar-rappurtar finanzjarju mill-ESA dwar l-implimentazzjoni konġunta tal-komponent spazjali tal-GMES u l-implimentazzjoni tal-programmi EGNOS u Galileo

Mhux stmat

HOME

1 —

Rata ta’ żball residwu fil-popolazzjoni mhux ivverifikata ta’ għotjiet fil-programmi taħt under l-attività ABB Sigurtà u salvagwardja tal-libertajiet

132,90

3,09

2 —

Għad hemm riskju ta’ dewmien tal-proġett SIS II

Riskju ta’ reputazzjoni

INFSO

1 —

Preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż ta’ ftehimiet ta’ għotjiet tal-FP7

1 217,06

22,60

MARE

1 —

Sistemi ta’ ġestjoni u kontroll għall-FIFG OPS f'DE (Objettiv 1)

Riskju ta’ reputazzjoni

2a —

Sistemi ta’ ġestjoni u kontroll għall-programmi EFF f'CZ, ES, IT, NL, RO, SK, FI u SE

444,42

9,11

2b —

Eliġibbiltà tal-infiq għal investimenti abbord

10,71

MOVE

1 —

Preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż f'kuntratti FP6

19,29

0,86

2 —

Preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż f'kuntratti FP7

39,68

1,23

REA

Preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż b'impatt fuq finanzjament mogħti mill-UE għar-Riċerka għal temi ta’ Spazju u Sigurtà tal-Programm Speċifiku ta’ Kooperazzjoni taħt l-FP7

423,82

3,63

REGIO

1 —

Sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-FEŻR/Fond ta’ Koeżjoni/IPA (perjodu 2007-2013) f'BG, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LV, LT, NL, AT, PL, SI, SK, UK u Prorammi ta’ Kooperazzjoni Territorjali

30 044,46

1 427,00

2 —

Sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-FEŻR/Fond ta’ Koeżjoni/IPA (perjodu 2000-2006) f'DE, IE, ES, IT, HU u Programmi Transkonfinali

Riskju ta’ reputazzjoni

RTD

1 —

Preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż f'għotjiet tal-FP6

517,11

20,56

2 —

Preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż f'għotjiet tal-FP7

3 765,16

100,80

SANCO

1 —

Preċiżjoni tal-klejms ta’ spejjeż tal-Istati Membri taħt il-programmi għall-qerda u l-monitoraġġ tal-mard tal-annimali fil-qasam tal-politika li jirrigwarda l-ikel u l-għalf

256,23

10,70

Total

60 919,10

1 958,75

1.20.

Iż-żidiet fil-għadd ta’ riżervi, direttorati ġenerali kkonċernati u l-impatt finanzjarju stmat jirriflettu r-rikonoxximent, mid-diretturi ġenerali, ta’ riskju għoli ta’ żball f’xi oqsma, bħall-iżvilupp rurali, il-koeżjoni jew is-Seba’ Programm Qafas (FP 7). Dan jikkorrobora wkoll ir-riżultati tal-verifika tal-Qorti għall-2011 (ara l-paragrafi 1.10 sa 1.15).

1.20.

Il-Kummissjoni rrappurtat l-analiżi tagħha tad-diversi raġunijiet li wasslu għal din iż-żieda fir-Rapport ta’ Sinteżi għall-2011. Dawn huma deskritti fil-qosor fil-punt 1.27 aktar ’l isfel. Fir-rigward tal-Politika Reġjonali, iż-żieda fin-numru ta’ riżervi hija prinċipalment minħabba l-applikazzjoni ta’ metodoloġija aktar stretta, b'mod partikolari billi qed issir valutazzjoni tar-riskju residwu kumulattiv, sabiex jiġu indirizzati l-osservazzjonijiet magħmulin mill-Qorti fir-rapporti annwali preċedenti tagħha. Għall-ewwel sena, il-programmi huma mqegħdin taħt riserva meta r-riskju residwu kumulattiv ikun ogħla minn 2 %.

L-istimi mill-Kummissjoni ta’ “rata ta’ żball residwu”

1.21.

Kull direttorat ġenerali huwa meħtieġ li jivvaluta l-punt sa fejn it-tranżazzjonijiet jibqgħu milquta minn żball wara t-tħaddim tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll. Din tista’ sssir permezz ta’ kalkolu tar-rata ta’ żball residwu (RER): F’termini l-aktar sempliċi l-RER hija r-rata ta’ żball miksuba minn eżami ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ tranżazzjonijiet, mingħajr il-korrezzjonijiet li jirriżultaw mis-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll. Jekk l-RER taqbeż it-2 %, id-direttur ġenerali jrid jinkludi riżerva fid-dikjarazzjoni li hija inkluża fir-rapport ta’ attività annwali.

1.21.

L-eżami ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ tranżazzjonijiet tipikament jirrikjedi impenn, fil-forma ta’ awditjar, li ma jistax jittieħed bil-mezzi tad-direttorati ġenerali u tas-servizzi li ma jaqgħux taħt l-erba’ oqsma prinċipali tan-nefqa (Agrikoltura, Fondi Strutturali, Għajnuna Esterna u Riċerka). L-istruzzjonijiet permanenti tar-RAA jipprovdu gwida estensiva dwar kif għandha tiġi pprovduta assigurazzjoni meta l-indikaturi ta’ kontroll disponibbli ma jkunux statistikament rappreżentattivi tal-ġabra tat-tranżizzjonijiet rilevanti. Fir-rigward tal-Politika tal-Koeżjoni, ir-regolamenti jipprevedu li kull sena l-Istati Membri jawditjaw kampjuni rappreżentattivi tat-tranżazzjonijiet għal programmi jew gruppi ta' programmi. Ir-rati ta’ żball li jirriżultaw imbagħad jiġu rriveduti u kkonfermati mis-servizzi tal-Kummissjoni u jintużaw għall-proċess tal-assigurazzjoni tagħhom.

1.22.

Għall-ewwel darba l-Kummissjoni tat gwida lid-direttorati ġenerali dwar kif jikkalkulaw l-RER fl-istruzzjonijiet għat-tħejjija tar-rapporti ta’ attività annwali 2011. Din wasslet għal titjib f’xi dikjarazzjonijiet, partikolarment għad-direttorati ġenerali għall-koeżjoni (ara l-paragrafi 5.66 u 6.25) u d-Direttorati Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u għas-Soċjetà tal-Informazzjoni u Midja (ara l-paragrafi 8.35 sa 8.36). Madankollu, il-Qorti sabet dgħufijiet f’dawn l-istruzzjonijiet u fl-implimentazzjoni tagħhom. Xi direttorati ġenerali taw informazzjoni mhux ċara u/jew stmaw l-RERs b’mod insuffiċjenti, li fisser li naqsu milli jagħmlu riżervi jew stmaw is-serjetà tagħhom b’mod insuffiċjenti (15). Pereżempju:

1.22.

Il-Kummissjoni tilqa’ tajjeb ir-rikonoxximent tal-gwida mtejba tagħha bħala risposta għar-rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Qorti fir-rapport annwali tagħha għall-2010.

Hija tal-fehma li l-direttorati ġenerali msemmijin mill-Qorti mxew mal-istruzzjonijiet u għamlu riservi xerqin.

il-gwida ma spjegatx biżżejjed x’għandu jsir meta ma kienx possibbli li tiġi kkalkulata RER affidabbli;

L-ewwel inċiż: L-istruzzjonijiet tar-RAA jinkludu gwida speċifika, pass pass, dwar kif wieħed għandu jipproċedi f’każ li din l-informazzjoni ma tkunx disponibbli.

l-ammonti ġew inklużi fil-kalkolu għalkemm, minħabba dewmien twil, ma kinux ġew irċevuti jew inkella rkuprati;

It-tieni inċiż: Skont l-istruzzjonijiet tal-Kummissjoni, fil-kalkolu tar-rata residwa ta' żball tqiesu biss il-korrezzjonijiet finanzjarji li kien hemm qbil uffiċjali dwarhom min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali u li ġew irreġistrati mill-Awtorità taċ-Ċertifikazzjoni. Dment li dawn ir-rekwiżiti jkunu ssodisfati, il-Kummissjoni tiżgura li l-korrezzjonijiet finanzjarji kollha miftiehma jitnaqqsu mill-pretensjoni ta’ pagament li jkun imiss li titressaq mill-awtoritajiet rilevanti.

it-tipi differenti ta’ azzjonijiet korrettivi (korrezzjonijiet finanzjarji/irtirar u rkupri) ġew inklużi fil-kalkolu tal-RER minkejja d-differenzi inerenti tagħhom (16). Barra minn hekk, l-istruzzjonijiet ipprevedew ukoll l-inklużjoni ta’ suspensjonijiet.

It-tielet inċiż: Il-Kummissjoni taqbel li s-sospensjonijiet m’għandhomx jiġu inklużi fil-kalkolu tar-rata ta’ żball residwu, u l-ebda direttorat ġenerali ma inkludiehom.

1.23.

Il-Qorti tikkonkludi li l-RER għad mhijiex indikatur affidabbli tal-punt sa fejn it-tranżazzjonijiet jibqgħu milquta minn żball.

1.23.

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi li jkun tajjeb li jkun hemm użu usa’ u aktar konsistenti tal-indikatur tar-rata ta’ żball residwu. Madankollu, tfakkar li dan mhuwiex maħsub biex jintuża waħdu jew universalment. Il-biċċa l-kbira tad-direttorati ġenerali u s-servizzi se jibqgħu jserrħu fuq indikaturi oħrajn biex jivvalutaw kemm ikun kbir ir-riskju. Għad-direttorati ġenerali ta’ daqs medju, b'mod partikolari, dan iwassal għal ekwilibriju żvantaġġjuż għall-effiċjenza tal-kontrolli meta wieħed iqis in-nefqa.

Rapport ta’ sinteżi tal-Kummissjoni

1.24.

Fl-introduzzjoni għar-rapport ta’ sinteżi (17), il-Kummissjoni tieħu responsabbiltà politika ġenerali għall-ġestjoni tal-baġit tal-UE primarjament ibbażata fuq l-assigurazzjonijiet u r-riżervi fir-RAA minn diretturi ġenerali u kapijiet tas-servizz.

 

1.25.

Is-sorsi prinċipali għar-rapport ta’ sinteżi huma r-RAA. Il-Kummissjoni tinnota li huma lkoll jagħtu assigurazzjoni raġonevoli dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi. Il-Qorti ndunat b’titjib f’xi RAA biex jirrikonoxxu riskju għoli ta’ żball u biex jagħtu indikaturi kwantitattivi għall-kejl tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet (ara l-paragrafi 1.20 u 1.22). Madankollu, il-Qorti tenfasizza li kwistjonijiet identifikati qabel jibqgħu mhux riżolti (ara l-paragrafu 1.22 u l- Anness 1.2 , il-paragrafu 2).

1.25.

Ara t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-paragrafu 1.22 u l-Anness 1.2, paragrafu 2.

1.26.

Ir-rapport ta’ sinteżi juża wkoll it-tieni opinjoni ġenerali maħruġa mill-Awditur Intern tal-Kummissjoni. L-opinjoni ġenerali hija bbażata fuq il-ħidma mwettqa mill-2009 sal-2011 mill-IAS u mill-Kapaċitajiet tal-Verifika Interna kif ukoll l-assigurazzjoni mogħtija fir-RAA għall-2011 mill-maniġment anzjan. Meta mqabbla mas-sena l-oħra, l-opinjoni ġenerali tjiebet billi bdiet tagħti aktar dettall fuq il-kwistjonijiet imqajma. L-opinjoni tibqa’ pożittiva, bi żvilupp, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, tal-istess riżervi li jinsabu fir-RAA. Il-Qorti tqis li l-kwistjonijiet identifikati mill-Awditur Intern li jirrikjedu aktar attenzjoni — bħad-dgħufijiet fil-qasam tal-għajnuna esterna (18) — għandhom ikunu indirizzati b’mod xieraq mid-direttorati ġenerali kkonċernati.

1.26.

L-awditur intern jiggarantixxi l-koerenza bejn il-kwalifiki għall-parir ġenerali tiegħu u r-riservi tad-diretturi ġenerali u tal-kapijiet tas-servizz permezz ta’ djalogu li jdum mill-konklużjoni tal-eżerċizzji tal-awditjar tiegħu sa ma jiġu ffirmati d-dikjarazzjonijiet ta' assigurazzjoni. Il-parir ikun ibbażat fuq il-ħidma ta’ awditjar imwettqa fi tliet snin fl-oqsma importanti kollha.

Ir-riskji kollha miġjuba għall-attenzjoni tal-uffiċjali awtorizzanti b’delega mill-awditur intern jiġu indirizzati kif xieraq mid-direttorati ġenerali kkonċernati permezz tat-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ pjanijiet ta' azzjoni li jiġu mmonitorjati rigorożament mid-diretturi ġenerali u mill-Kumitat tal-Progress tal-Verifika tal-Kummissjoni.

1.27.

Il-Kummissjoni tirrikonoxxi l-livell għoli ta’ żball billi żżid l-ammont ta’ pagamenti taħt riżerva (ara l-paragrafu 1.20). Hija tiddikjara li dan l-effett jista’ jkun attribwit għal sensiela ta’ fatturi li xi wħud minnhom huma:

iċ-ċiklu ta’ implimentazzjoni multiannwali wasal kważi sal-veloċità sħiħa tiegħu għall-biċċa l-kbira tal-programmi 2007-2013,

għal ħafna oqsma ta’ nfiq, issa huma disponibbli aktar indikaturi affidabbli għall-kwalità tal-ġestjoni finanzjarji, u

gwida ġdida għal dawn l-indikaturi wettqet prevenzjoni ta’ prefinanzjament billi kkalkulat il-medja b’livell inqas tar-rati ta’ żball maqbuda fil-pagamenti interim u finali.

1.27.

Ara r-risposta tal-Kummissjoni għall-paragrafu 1.20.

1.28.

F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tagħraf ukoll li jeħtieġ aktar titjib biex tkun ippreżentata informazzjoni trasparenti dwar il-kwalità tal-ġestjoni finanzjarja u tipproponi azzjoni biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet, bħal:

1.28.

rappurtar fir-RAA rilevanti dwar l-implimentazzjoni, ir-riżultati u l-verifiki ta’ attivitajiet ta’ strumenti finanzjarji,

L-ewwel inċiż: L-emendar tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 tat-13 ta’ Diċembru 2011, li sar fuq inizjattiva li ħadet il-Kummissjoni f'Lulju 2011, daħħal rekwiżit formali għall-awtoritajiet tal-ġestjoni biex jirrapportaw dwar l-istrumenti finanzjarji fir-rapporti annwali u finali dwar l-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali. Il-Kummissjoni se tipprovdi sommarju ta’ din id-dejta fir-RAA, fuq il-progress magħmul fl-iffinanzjar u fl-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji. Ir-rapport sommarju tal-Kummissjoni se jkun sar sal-1 ta’ Ottubru 2012.

Barra minn hekk, minbarra l-osservazzjonijiet tal-Qorti dwar l-attivitajiet tal-istrumenti finanzjarji fir-rapport annwali tagħha għall-2010, fl-2011 il-Kummissjoni wettqet ħidma speċifika ta’ awditjar li kienet tiffoka fuq dan il-qasam u rrappurtat ir-riżultati tagħha fir-RAA tad-DĠ REGIO (paġna 73) u tad-DĠ EMPL (paġni 45-46). Il-Kummissjoni biħsiebha tibqa’ għaddejja bil-ħidma ta’ awditjar tagħha f'dan il-qasam fl-2012 u fis-snin ta’ wara.

żvelar, għar-RAA kkonċernati, tal-indikaturi li huma rilevanti għal strateġiji ta’ kontroll multiannwali bħalma jsir għall-koeżjoni, u armonizzazzjoni ulterjuri tal-kriterji ta’ materjalità fir-RAA bejn id-direttorati ġenerali tal-koeżjoni u direttorati ġenerali oħra responsabbli minn fondi taħt ġestjoni kondiviża, u

It-tieni inċiż: Indikaturi tar-RAA bħar-riskju residwu kumulattiv rilevanti għall-istrateġiji multiannwali se jkomplu jiġu armonizzati, sakemm ikun possibbli, permezz ta’ azzjonijiet strutturali oħrajn min-naħa tad-direttorati ġenerali.

il-modifiki li hija pproponiet għar-Regolament Finanzjarju u r-regolamenti settorjali għall-perjodu 2014 sa 2020 (li bħalissa qegħdin jiġu diskussi mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill) bil-ħsieb li jittejjeb it-tfassil tal-iskemi ta’ finanzjament, li jiġi indirizzat ir-riskju ta’ żball, li jiġi limitat il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji u għall-partijiet interessati l-oħra, li jitnaqqsu l-ispejjeż tat-tħaddim tal-kontrolli u li jinkisbu dikjarazzjonijiet annwali ta’ assigurazzjoni mill-maniġment għall-programmi kollha taħt ġestjoni kondiviża.

It-tielet inċiż: L-għan tal-Kummissjoni huwa li jitjiebu l-arranġamenti li saru għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013 filwaqt li jiġi żgurat li jkun hemm biżżejjed kontinwità u jiġi evitat tibdil radikali tas-sistemi. Orjentazzjoni aktar b’saħħitha lejn ir-riżultati miksubin hija wieħed mill-għanijiet li jkopru kollox tal-Kummissjoni. L-ippjanar, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni kif ukoll l-arranġamenti dwar il-kontroll u l-awditjar ġew aġġustati jew imfasslin mill-ġdid biex jinkoraġġixxu u jiffaċilitaw il-ksib tar-riżultati kif ukoll il-mod kif dawn jitkejlu.

1.29.

Il-Qorti tqis li l-inizjattivi tal-Kummissjoni biex issaħħaħ l-obbligu ta’ rendikont u ttejjeb it-trasparenza tal-informazzjoni dwar il-kwalità tal-ġestjoni finanzjarja huma passi fid-direzzjoni t-tajba. Madankollu, dan l-aħħar il-Qorti ġibdet l-attenzjoni għall-fatt li għalkemm dawn il-proposti għandhom mnejn jikkontribwixxu għal żieda fl-assigurazzjoni li l-infiq huwa legali u regolari, il-Kummissjoni ma writx kif hija bi ħsiebha tuża din l-informazzjoni biex tasal fis-sitwazzzjoni fejn it-tranżazzjonijiet ikunu ħielsa minn żball materjali (19).

1.29.

Il-proposta tal-Kummissjoni li jkun hemm katina waħda loġika tal-assigurazzjoni li ssostni d-dikjarazzjonijiet tas-servizzi tal-Kummissjoni nfushom dwar il-ġestjoni – jekk tiġi adottata mill-awtorità leġiżlattiva – hija meqjusa bħala pass ewlieni ’l quddiem minħabba li se tipprovdi għal assigurazzjoni mil-livelli kollha tal-ġestjoni tal-fondi kollha tal-UE.

L-amministraturi rilevanti tal-Kummissjoni se jikkunsidraw bis-sħiħ id-dikjarazzjonijiet sottostanti ta’ assigurazzjoni meta jkunu qed jinkwadraw id-dikjarazzjonijiet ta’ ġestjoni tagħhom stess u b'hekk se jipprovdu bażi soda għal assigurazzjoni u azzjoni sabiex jiġu indirizzati d-dgħjufijiet fis-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll fejn ikun meħtieġ.

1.30.

Interruzzjoni u suspensjoni tal-pagamenti jistgħu jkunu għodda utli għall-prevenzjoni ta’ nuqqasijiet li jirriżultaw f’infiq irregolari, iżda dawn l-istrumenti jeħtieġu li jkunu kkomplementati b’azzjonijiet li jikkoreġu l-iżbalji (jiġifieri korrezzjonijiet finanzjarji u rkupri). Il-Qorti tqis li meta tkun qiegħda tippreżenta ċifri dwar il-korrezzjoni finanzjarja u l-irkupri, il-Kummissjoni dawn trid tpoġġihom f’kuntest xieraq — id-data relatata mill-Istati Membri għadha mhux kompluta jew inkella mhux verifikata u/jew validata għalkollox, u d-differenza u l-impatt inerenti taż-żewġ strumenti korrettivi għadhom ma jitqisux b’mod adegwat.

1.30.

Il-Kummissjoni taqbel li politika soda ta’ interruzzjonijiet u sospensjonijiet hija għodda effettiva sabiex jiġi evitat li jkun hemm nuqqasijiet li jwasslu għal nefqa irregolari, kif muri fid-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni [SEC(2011)1179]. Il-Kummissjoni tikkumplimenta dawn il-mekkaniżmi preventivi permezz ta’ korrezzjonijiet finanzjarji stretti meta jkun meħtieġ. Il-Kummissjoni rrapportat dwar l-ewwel riżultati tal-awditjar, ibbażat fuq ir-riskju, li għamlet tal-kapaċità korrettiva tal-Istati Membri fir-RAA kkonċernati, u pprovdiet gwida ddettaljata lill-Istati Membri sabiex itejbu r-rappurtar taċ-ċifri. Ir-riżultati tal-eżerċizzji tal-awditjar li qed isiru bħalissa fuq iċ-ċifri tal-Istati Membri se jintużaw biex tkompli titjieb il-gwida, jekk ikun meħtieġ, u l-prattiki tajbin se jingħaddew lill-Istati Membri.

IL-ĠESTJONI BAĠITARJA

1.31.

Din it-taqsima tanalizza xi data prinċipali tal-ġestjoni baġitarja 2011, speċjalment l-implimentazzjoni ta’ approprjazzjonijiet baġitarji għal impenji u pagamenti, l-użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagamenti fi tmiem is-sena u l-livell ta’ impenji baġitarji pendenti (“RAL”).

 

Approprjazzjonijiet baġitarji għal impenji u għal pagamenti

1.32.

Il-baġit tal-UE fl-2011 kien jinkludi approprjazzjonijiet baġitarji (20) ta’ EUR 142,5 biljun (21), u approprjazzjonijiet għal pagamenti (22) ta’ EUR 128,3 biljun (23). L-istituzzjonijiet implimentattivi waslu għal rati għolja ta’ implimentazzjoni: 99,3 % tal-approprjazzjonijiet għal impenji (l-istess bħal fl-2010) u 98,6 % tal-approprjazzjonijiet għal pagamenti (2010: 96,6 %) (24). L-approprjazzjonijiet, għajr ir-riporti, kienu taħt il-limiti massimi tal-qafas finanzjarju fl-impenji b’EUR 0,1 biljun u fil-pagamenti b’EUR 7,0 biljun, bir-riżervi kollha inklużi.

 

1.33.

L-implimentazzjoni tal-baġit b'mod ġenerali rriżultat f'bilanċ baġitarju pożittiv (25) ta’ EUR 1,5 biljun fi tmiem l-2011 (2010: EUR 4,5 biljun). Fil-prinċipju dan se jpaċi r-riżorsi proprji li għandhom jinġabru mill-Istati Membri fis-sena/snin ta’ wara.

 

1.34.

Madankollu, fit-tliet fondi prinċipali tal-intestatura 1b tal-qafas finanzjarju multiannwali “Koeżjoni għal tkabbir u impjiegi” (il-Fond Soċjali Ewropew (FSE), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-fond ta’ Koeżjoni (FK)) kien hemm aċċellerazzjoni ta’ talbiet għal pagamenti mill-Istati Membri lejn tmiem is-sena. Fil-fatt, il-pagamenti setgħu kienu sa EUR 5 biljun ogħla kieku l-ħtieġa akbar għall-fondi kienet ġiet antiċipata b’mod korrett u kieku l-approprjazzjonijiet ta’ pagamenti meħtieġa kienu saru disponibbli, eż. permezz ta’ trasferimenti ta’ ammonti mhux użati f’oqsma oħra (26).

1.34.

Bħala regola ġenerali, il-bażi legali tipprevedi li l-applikazzjonijiet għall-pagamenti jiġu sottomessi tliet darbiet fis-sena, u l-aħħar sottomissjoni ssir sa tmiem Ottubru. Madanakollu, din id-dispożizzjoni ma torbotx u l-Istati Membri jistgħu jibagħtu l-pretensjonijiet tagħhom sa tmiem is-sena sabiex jiġu evitati d-diżimpenji awtomatiċi. Din hija r-raġuni wara l-għadd kbir ta’ pretensjonijiet li jiġu trażmessi fi tmiem is-sena.

Barra minn hekk, id-deċiżjonijiet dwar l-interruzzjonijiet u s-sospensjonijiet huma elementi li ma tantx jista’ jingħata kashom biex jitbassru l-approprjazzjonijiet meħtiġin. Skont ir-regolament, l-interruzzjonijiet jistgħu jdumu sa sitt xhur. Wara li ssir korrezzjoni tad-defiċjenza min-naħa tal-Istati Membri u wara li jiġu applikati l-korrezzjonijiet finanzjarji jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tneħħi l-interruzzjoni u, b’konsegwenza, il-pagamenti jkunu jistgħu jerġgħu jibdew.

Fil-bidu tal-2012 il-Kummissjoni kitbet lill-Istati Membri biex tenfasizza l-bżonn li l-maġġoranza tal-pretenzjonijiet jiġu trażmessi sal-31 ta’ Ottubru. Dan jippermetti lill-Kummissjoni biex, minbarra li twettaq l-eżerċizzju globali ta’ trasferiment, titlob lill-awtorità baġitarja għal baġit emendatorju sabiex jiżdiedu l-approprjazzjonijiet ta’ pagament biex jiġu onorati l-pretensjonijiet irċevuti. Dan isir fuq il-bażi tal-pretensjonijiet ta’ pagamenti li fil-fatt ikunu ġew irċevuti u mhux fuq il-bażi tat-tbassir.

Użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagamenti fi tmiem is-sena

1.35.

Il-Qorti tinnota li, taħt xi titoli tal-baġit, sar ammont ta’ pagamenti sproporzjonalment għoli fix-xahar ta’ Diċembru meta mqabbel mat-total tal-pagamenti fil-bqija tas-sena (27). Tali konċentrazzjoni ta’ proporzjon sinifikanti ta’ pagamenti f’perjodu limitat tista’ tolqot l-effettività tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll b’mod avvers u żżid ir-riskju ta’ żball.

1.35.

Il-konċentrazzjoni tal-pagamenti tiddependi mir-ritmu li bih il-pretensjonijiet tal-ispejjeż min-naħa tal-Istati Membri u ta’ benefiċjarji oħrajn jintbagħtu lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni hija wkoll tal-fehma li mhux it-titoli kollha tal-baġit imsemmijin fin-nota ta’ qiegħ il-paġna jippreżentaw persentaġġ għoli ta’ pagamenti fi tmiem is-sena.

Impenji baġitarji pendenti (“RAL”)

1.36.

L-impenji baġitarji pendenti (“RAL”) (28) li għalihom għadu ma sarx pagament u/jew diżimpenn (29), żdiedu b’EUR 13-il biljun (6,7 %) għal EUR 207 biljun, l-aktar f’oqsma tal-politika ffinanzjati permezz ta’ approprjazzjonijiet differenzjati (30), u jirrappreżentaw l-ekwivalenti ta’ 2,3 snin li jissarrfu f’impenji differenzjati jew 2,7 snin ta’ pagamenti differenzjati bir-rata ta’ nfiq tal-2011.

1.37.

Il-biċċa l-kbira mill-impenji pendenti jikkonċernaw il-koeżjoni (31) (ara l- Grafika 1.2 ). F’dan il-qasam, l-impenji pendenti ammontaw għal EUR 136 biljun (32) (65,5 % tal-ammont totali), li jirrappreżentaw 2,7 snin li jissarrfu f’impenji jew 3,2 snin li jissarrfu f’pagamenti f’dak il-qasam bir-rata ta’ nefqa tal-2011. Il-biċċa l-kbira minn dawn l-impenji pendenti (EUR 124,6 biljun jew inkella 92 % tal-ammont totali) jirreferu għall-perjodu kurrenti 2007-2013 (33).

1.36 – 1.37

L-impenji pendenti ġejjin mill-ġestjoni normali tal-programmi multiannwali u mit-tkabbir fil-livell globali ta’ impenji ġodda. Sa fejn għandhom x’jaqsmu l-fondi strutturali, il-kwantità tal-impenji pendenti hija kkontrollata mir-regola N+2/N+3, li hi ddefinita mir-regolamenti korrispondenti. Jekk wieħed jimxi skont din ir-regola, il-livell mistenni ta’ impenji pendenti jrid ikun ekwivalenti għal sentejn jew tliet snin impenji. Konsegwentement, is-sitwazzjoni tal-impenji pendenti hija normali, kif muri fil-graff 1.2 li tqabbel is-sitwazzjoni tal-impenji pendenti għall-perjodu bejn l-2000 u l-2006 u l-ewwel sena ta' implimentazzjoni tal-perjodu bejn l-2007 u l-2013.

Il-validità tal-indikatur tar-“rata ta’ nefqa tal-2011” hija relattiva fir-rigward tal-pagamenti, minħabba n-nuqqas ta' approprjazzjonijiet disponibbli fl-aħħar tas-sena (ara l-partita 1.34, l-aħħar sentenza).

1.38.

Il-livell sostanzjalment ogħla ta’ impenji pendenti akkumulati murija għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013 jista’ jiġi spjegat fil-biċċa l-kbira permezz tal-implimentazzjoni tard tal-programmi (34). Il-pagamenti setgħu jsiru biss ladarba s-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll tal-Istati Membri ġew approvati mill-Kummissjoni, kif meħtieġ mir-regolamenti rilevanti għall-fondi strutturali. Skont il-Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja tajba (35), irid ikun żgurat li biżżejjed approprjazzjonijiet ta’ pagamenti jsiru disponibbli fis-snin li ġejjin biex titkopra d-diskrepanza dejjem titwessa’ bejn l-impenji pendenti u l-approprjazzjonijiet għal pagamenti (ara wkoll il-paragrafu 1.34).

1.38.

Il-mekkaniżmu tas-sistemi tal-ġestjoni u tal-kontroll tal-Istati Membri għall-approvazzjoni minn qabel qabel ma jsir xi pagament interim, li ddaħħal għall-ewwel darba għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013, huwa titjib importanti fl-iżgurar tal-pagamenti tal-UE għall-koeżjoni. Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, ir-rekwiżiti għall-preżentazzjoni tat-talba għal pagament ġew immodifikati għall-impenji għall-2007 u ddaħħlet aktar flessibbiltà għall-proġetti maġġuri. Dawn il-miżuri naqqsu r-ritmu tal-livelli tal-infiq.

It-twettiq sħiħ tal-krediti disponibbli mill-fondi strutturali kemm fl-2010 kif ukoll fl-2011 juri li t-tkabbir fl-impenji pendenti jista’ jirriżulta wkoll minn nuqqas ta’ krediti disponibbli tal-baġit fl-aħħar tas-sena (ara wkoll il-punt 1.34).

Il-graff 1.2 tagħti prova ta’ kemm l-impenji pendenti akkumulati waqt il-qafas finanzjarju għall-perjodu ta’ programmazzjoni x’aktarx jiġu assorbiti.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni taqbel li fis-snin li ġejjin jeħtieġ li jsiru disponibbli biżżejjed approprjazzjonijiet ta’ pagament. Il-Kummissjoni hija impenjata bis-sħiħ biex tippreżenta abbozzi ta’ baġits li jkopru d-distakk li qed jikber bejn l-impenji pendenti u l-approprjazzjonijiet għall-pagamenti.

Image


(1)  Ir-rapporti finanzjarji konsolidati jinkludu l-karta tal-bilanċ, il-kont tar-riżultat ekonomiku, it-tabella tal-likwidità, ir-rapport tat-tibdil fl-attivi netti u sommarju tal-politiki tal-kontabilità sinifikanti u noti oħra ta’ spjegazzjoni (inkluż ir-rappurtar fuq is-segmenti).

(2)  Ir-rapporti konsolidati dwar l-implimentazzjoni tal-baġit jinkludu r-rapporti konsolidati dwar l-implimentazzjoni tal-baġit u sommarju tal-prinċipji baġitarji u noti oħra ta’ spjegazzjoni.

(3)  Ir-regoli tal-kontabilità adottati mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni huma meħudin mill-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità għas-Settur Pubbliku (IPSAS) maħruġa mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti jew, fl-assenza ta’ dawn, l-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS)/ l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS) maħruġa mill-Bord Internazzjonali tal-Istandards tal-Kontabilità. Skont ir-Regolament Finanzjarju, ir-rapporti finanzjarji konsolidati għas-sena finanzjarja 2011 kienu ppreparati (bħalma kienu sa mis-sena finanzjarja 2005) abbażi ta’ dawn ir-regoli tal-kontabilità adottati mill-uffiċjal tal-kontabilità tal-Kummissjoni, li jadattaw il-prinċipji tal-kontabilità bbażata fuq id-dovuti għall-ambjent speċifiku tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li r-rapporti konsolidati dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għadhom ibbażati primarjament fuq il-moviment tal-flus.

(4)  Mill-Franċiż: “Déclaration d’assurance”.

(5)  Ara l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(6)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/25 tal-25 ta’ Gunju 2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli ghall-bagit generali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1), emendat l-aħħar bir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1081/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 311, 26.11.2010, p. 9), jitlob li l-kontijiet konsolidati finali għandhom jingħataw sal-31 ta’ Lulju tas-sena finanzjarja ta’ wara (ara l-Artikolu 129).

(7)  Għall-ambitu tal-verifika tad-dħul, ara l-paragrafi 2.9 u 2.13.

(8)  Pagamenti interim u finali bbażati fuq dikjarazzjonijiet tal-infiq imġarrab fil-livell tar-riċevituri finali (ara l-paragrafi 3.9, 4.9, 5.27 u 6.12).

(9)  B'kuntrast mas-snin preċedenti, in-nuqqas li jiġu ssodisfati l-obbligi ta’ kundizzjonalità minn riċevituri ta’ pagamenti taħt il-PAK ġie inkluż fil-kalkolu tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli. L-iżbalji misjuba jirrappreżentaw madwar 0,1 punt perċentwali tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli stmata mill-Qorti għall-pagamenti fit-totalità tagħhom (ara l-paragrafu 3.9, it-tieni inċiż, il-paragrafu 3.13, il-paragrafu 4.9, it-tieni inċiż, u l-paragrafi 4.16 sa 4.18).

(10)  White Paper “Nirriformaw il-Kummissjoni”, COM(2000) 200 final tal-5.4.2000.

(11)  Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Jannar 2000 dwar azzjoni li għandha tittieħed fuq it-tieni rapport tal-Kumitat ta’ Esperti Indipendenti fuq ir-riforma tal-Kummissjoni (ĠU C 304, 24.10.2000, p. 135).

(12)  L-istandards ta’ kontroll intern tal-Kummissjoni huma ispirati l-aktar mill-prinċipji tal-COSO. Il-COSO hija organizzazzjoni volontarja tas-settur privat iddedikata għat-titjib tal-kwalità tal-ġestjoni finanzjarja u tar-rappurtar permezz ta’ etika tan-negozju, kontrolli interni effettivi u tmexxija korporattiva.

(13)  It-terminu “direttur ġenerali” jintuża fis-sens wiesa’ tal-persuni responsabbli. Fil-fatt, it-48 dikjarazzjoni ġew iffirmati minn segretarju ġenerali wieħed, 36 direttur ġenerali, 7 diretturi u 4 kapijiet tas-servizz.

(14)  Aspetti tal-prestazzjoni tar-rapporti ta’ attività annwali jiġu ttrattati fil-Kapitolu 10.

(15)  Ara l-paragrafi 3.40 sa 3.41, 4.48 sa 4.50, 5.67 sa 5.69, 6.24 sa 6.26 u 7.25.

(16)  Ara l-paragrafi 1.32 sa 1.50 tar-Rapport Annwali 2009 tal-Qorti.

(17)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri — Sinteżi tal-kisbiet tal-ġestjoni tal-Kummissjoni fl-2011, COM(2012) 281 finali tas-6.6.2012.

(18)  Informazzjoni dwar il-kwalità ġenerali tal-ġestjoni finanzjarja hija nieqsa fid-DĠ tal-għajnuna esterna, iżda ma ngħatat ebda riżerva għal din (ara l-paragrafu 7.25 u l-paragrafi 52 sa 53 fir-Rapport Annwali 2011 tal-FEŻ).

(19)  Ara l-Opinjoni Nru 6/2010 fuq proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (ĠU C 334, 10.12.2010, p. 1).

(20)  Ammonti disponibbli għal impenji f’din is-sena u fis-snin li ġejjin.

(21)  Jinkludi approprjazzjonijiet għal impenji riportati mill-2010 u li jammontaw għal EUR 259 miljun u żieda ġenerali ta’ EUR 284 miljun f’approprjazzjonijiet għal impenji li ġejjin mis-seba’ baġits emendatorji approvati matul l-2011. Huwa jeskludi dħul assenjat li fl-2011 jammonta għal EUR 6,2 biljun għal impenji u EUR 6,7 biljun għal pagamenti. Dħul assenjat jintuża biex jiffinanzja partiti speċifiċi ta’ nfiq (ara l-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju — ir-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002). Fost l-oħrajn huwa jkopri rifużjonijet li ġejjin mill-irkupru ta’ ammonti mħallsa bi żball, li jiġu riallokati għal-linja baġitarja tal-oriġni tagħhom, kontribuzzjonjiet minn membri tal-EFTA li jżidu il-linji baġitarji tagħhom, u dħul minn partijiet terzi fejn ġew konklużi ftehimiet li jinvolvu kontribuzzjoni finanzjarja għall-attivitajiet tal-UE.

(22)  Ammonti disponibbli għall-pagamenti fis-sena.

(23)  Jinkludi approprjazzjonijiet għal pagamenti riportati mill-2010 u li jammontaw għal EUR 1 582 miljun u żjieda ġenerali ta’ EUR 200 miljun f’approprjazzjonijiet għal pagamenti li ġejjin mis-seba’ baġits emendatorji approvati matul l-2011.

(24)  Fl-2011 l-approprjazzjonijiet għal impenji kienu ogħla milli fl-2010 b’EUR 0,6 biljun (0,4 %), u l-approprjazzjonijiet għal pagamenti kienu ogħla b’EUR 3,6 biljun (2,9 %).

(25)  Il-bilanċ pożittiv (riżultat tal-baġit) huwa r-riżultat tal-implimentazzjoni tal-baġit. Madankollu, mhuwiex riżerva u ma jistax jiġi akkumulat u użat fi snin li ġejjin biex jiffinanzja l-infiq.

(26)  Fil-każ tal-FSE użu insuffiċjenti fl-2010 (ara r-Rapport Annwali 2010 tal-Qorti, il-paragrafu 1.41) wassal għal pagamenti addizzjonali fl-2011. Dan, flimkien ma’ talbiet aċċellerati għal pagamenti lejn tmiem is-sena, żied il-pagamenti reali għal 114 % tal-baġit oriġinali. It-talbiet għal pagamenti addizzjonali għall-FSE kienu prinċipalment koperti minn trasferimenti mill-FEŻR u mill-FK. Madankollu, fluss imprevist ta’ talbiet għal pagamenti għall-FEŻR u għall-FK lejn tmiem is-sena biddel il-previżjonijiet u żied il-pagamenti reali għal tali livell li l-pagamenti addizzjonali setgħu saru minn dawn il-fondi, kieku kien hemm approprjazzjonijiet disponibbli — ara wkoll ir-“Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja li jakkumpanja l-kontijiet tal-Komunità — Sena finanzjarja 2011”, pp. 42-45.

(27)  Perċentwali għoljin ta’ pagamenti f’Diċembru meta mqabbla mal-pagamenti reali li saru fis-sena – it-Titolu 06 — Mobilità u trasport 26 % (295 miljun), it-Titolu 17 — Saħħa u protezzjoni tal-konsumatur 44 % (266 miljun), it-Titolu 19 – Relazzjonijiet esterni 31 % (1 016-il miljun), it-Titolu 21 — Żvilupp u relazzjonijiet mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku 27 % (403 miljun), it-Titolu 22 — Tkabbir 28 % (264 miljun) u t-Titolu 32 — Enerġija 23 % (219-il miljun).

(28)  Mill-Franċiż: “Reste à liquider”.

(29)  Impenji baġitarji pendenti jinħolqu bħala konsegwenza diretta ta’ approprjazzjonijiet differenzjati (ara n-nota 28 f’qiegħ il-paġna), fejn programmi ta’ nfiq jieħdu għadd ta’ snin biex jiġu kkompletati u l-impenji li saru fis-snin preċedenti jibqgħu pendenti sakemm isiru l-pagamenti korrispondenti.

(30)  Il-baġit jiddistingwi bejn żewġ tipi ta’ approprjazzjoni: approprjazzjonijiet mhux differenzjati u approprjazzjonijiet differenzjati. Approprjazzjonijiet mhux differenzjati jintużaw għall-finanzjament ta’ operazzjonijiet ta’ natura annwali, eż. nefqa amministrattiva. Approprjazzjonijiet differenzjati ġew introdotti biex iġestu operazzjonijiet multiannwali; il-pagamenti relatati jistgħu jsiru matul is-sena tal-impenn u matul is-snin ta’ wara. Approprjazzjonijiet differenzjati jintużaw prinċipalment għall-fondi strutturali u għall-Fond ta’ Koeżjoni.

(31)  Għall-koeżjoni, it-total tal-impenji segwenti kienu previsti fil-Qafas Finanzjarju 2000-2006: EUR 261 biljun (ara l-kontijiet 2006) u l-Qafas Finanzjarju 2007–2013: EUR 348 biljun (ara l-kontijiet 2011), jiġifieri żieda ta’ 33 %.

(32)  Għall-koeżjoni ara r-“Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja li jakkumpanja l-kontijiet tal-Komunità — Sena finanzjarja 2011”, pp. 28, 42-45.

(33)  Ir-regola tad-diżimpenn awtomatiku (regola n + 2/regola n + 3) tgħin fl-approvazzjoni ta’ impenji pendenti. Din ir-regola tirrikjedi diżimpenn awtomatiku tal-fondi kollha li ma ntefqux jew li ma tkoprewx minn talba għal pagament sa tmiem it-tieni/tielet sena wara s-sena ta’ allokazzjoni. Bħala parti mill-pakkett tat-“tielet semplifikazzjoni”, ir-regola n + 2/n + 3 ġiet emendata l-aħħar għall-impenji 2007 fil-koeżjoni (ara r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 (ĠU L 210, 31.7.2006, p. 26), emendat bir-Regolament (UE) Nru 539/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 158, 24.6.2010, p. 1)).

(34)  Ara r-Rapport Annwali 2008 tal-Qorti, il-paragrafi 6.8 u 6.26 sa 6.28. Aktar dettalji huma disponibbli fir-Rapport tal-Kummissjoni dwar ir-Rapport dwar il-ġestjoni tal-baġit u tal-finanzi li jakkumpanja l-Kontijiet Komunitarji – Is-sena finanzjarja 2008, p. 42, u fl-Analiżi mill-Kummissjoni tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondi Strutturali u ta’ Koeżjoni fl-2008, p. 5 u pp. 13 – 17.

(35)  ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1. Ara wkoll l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta’ Ġunju 2007 dwar is-sistema tar-Riżorsi Proprji tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 163, 23.6.2007, p. 17).

(36)  It-titoli baġitarji 14 u 24 sa 31 tat-taqsima III tal-baġit ġenerali li jikkonċernaw primarjament in-nefqa amministrattiva huma rrappurtati fit-taqsima tal-Kummissjoni Ewropea fil-Kapitolu 9.

(37)  (2) In-nefqa amministrattiva titnaqqas mill-gruppi tal-politika u tintwera separatament taħt l-intestatura tagħha stess; dan iwassal għal differenzi meta jsir tqabbil mal-Kapitoli 3 sa 9.

(38)  Fir-Rapport Annwali 2010, il-gruppi tal-politika agrikoltura: suq u appoġġ dirett u żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa kif ukoll il-gruppi tal-politika politika reġjonali, enerġija u trasport u impjiegi u affarijiet soċjali kienu gruppi tal-politika waħdanin. Ir-riżultati aggregati għall-2011, ibbażati fuq l-istruttura preċedenti, huma ppreżentati fit- Tabella 1.3 .

(39)  Is-sistemi huma kklassifikati bħala 'parzjalment effettivi' meta xi arranġamenti ta’ kontroll ikunu tqiesu li jaħdmu b'mod adegwat filwaqt li oħrajn le. B'riżultat ta’ dan, meħuda fit-totalità tagħhom, għandhom mnejn ma jirnexxilhomx jillimitaw l-iżbalji fit-tranżazzjonijiet ta’ bażi sa livell aċċettabbli. Għal dettalji ara t-taqsima “Ambitu u approċċ tal-verifika” fil-kapitoli 2 sa 9.

(40)  Il-frekwenza tal-iżbalji tirrappreżenta l-proporzjon tal-kampjun milqut minn żbalji kwantifikabbli u mhux kwantifikabbli. Il-perċentwali huma mdawwra għall-eqreb numru sħiħ.

(41)  Nefqa rimborżata (ara l-paragrafu 3.9).

(42)  Nefqa rimborżata (ara l-paragrafu 4.9).

(43)  Nefqa rimborżata (ara l-paragrafu 5.27).

(44)  Nefqa rimborżata (ara l-paragrafu 6.12).

(45)  Id-differenza bejn il-pagamenti fl-2011 (EUR 129 395 miljun — ara t- Tabella 1.1 ) u l-ammont totali tal-popolazzjoni vverifikata inġenerali fil-kuntest tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet tikkorrispondi għal pagamenti bil-quddiem li saru għall-gruppi tal-politika agrikoltura: suq u appoġġ dirett (EUR 8 miljun), żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa (EUR 565 miljun), politika reġjonali, enerġija u trasport (EUR 1 469 miljun), u impjiegi u affarijiet soċjali (EUR 128 miljun) (ara l-paragrafi 3.9, 4.9, 5.27 u 6.12).

(46)  B'kuntrast mas-snin preċedenti, in-nuqqas li jiġu ssodisfati l-obbligi ta’ kundizzjonalità ġie inkluż fil-kalkolu tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli. L-iżbalji misjuba jirrappreżentaw madwar 0,2 punti perċentwali tat-total tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli (ara l-paragrafu 3.9, it-tieni inċiż u l-paragrafu 3.13).

(47)  B'kuntrast mas-snin preċedenti, in-nuqqas li jiġu ssodisfati l-obbligi ta’ kundizzjonalità ġie inkluż fil-kalkolu tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli. L-iżbalji misjuba jirrappreżentaw madwar 0,2 punti perċentwali tat-total tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli (ara l-paragrafu 4.9, it-tieni inċiż u l-paragrafi 4.16 sa 4.18).

(48)  B'kuntrast mas-snin preċedenti, in-nuqqas li jiġu ssodisfati l-obbligi ta’ kundizzjonalità minn riċevituri ta’ pagamenti taħt il-PAK ġie inkluż fil-kalkolu tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli. L-iżbalji misjuba jirrappreżentaw madwar 0,1 punt perċentwali tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli stmata mill-Qorti għall-pagamenti fit-totalità tagħhom (ara wkoll in-noti 9 u 10 f'qiegħ il-paġna).

(49)  Il-verifika kienet tinvolvi eżami fil-livell tal-Kummissjoni ta’ kampjun ta’ ordnijiet ta’ rkupru li jkopru t-tipi kollha ta’ dħul (ara l-paragrafi 2.8, 2.9 u 2.13).

(50)  B'kuntrast mas-snin preċedenti, in-nuqqas li jiġu ssodisfati l-obbligi ta’ kundizzjonalità ġie inkluż fil-kalkolu tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli (ara l-paragrafi 3.9, 3.13, 4.9 u 4.16 sa 4.18). L-iżbalji misjuba jirrappreżentaw madwar 0,2 punti perċentwali tat-total tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli.

(51)  B'kuntrast mas-snin preċedenti, in-nuqqas li jiġu ssodisfati l-obbligi ta’ kundizzjonalità minn riċevituri ta’ pagamenti taħt il-PAK ġie inkluż fil-kalkolu tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli. L-iżbalji misjuba jirrappreżentaw madwar 0,1 punt perċentwali tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli stmata mill-Qorti għall-pagamenti fit-totalità tagħhom (ara wkoll in-nota 1 f'qiegħ il-paġna).

(52)  Għal-lista sħiħa ta’ DĠ/servizzi tal-Kummissjoni jekk jogħġbok żur http://publications.europa.eu/code/en/en-390600.htm.

(53)  Sors: Kontijiet konsolidati 2011.

(54)  Sors: Rapporti ta’ attività annwali 2011. REGIO u REA indikaw ammonti minimi u massimi. Tqiesu dawn tal-aħħar biss.

ANNESS 1.1

APPROĊĊ U METODOLOĠIJA TAL-VERIFIKA

PARTI 1 —    Approċċ u metodoloġija tal-verifika għall-affidabbiltà tal-kontijiet (verifika finanzjarja)

1.

Sabiex tivvaluta jekk il-kontijiet konsolidati, li jikkonsistu fir-rapporti finanzjarji konsolidati u r-rapporti konsolidati dwar l-implimentazzjoni tal-baġit (1), jippreżentawx b’mod ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tal-Unjoni Ewropea, u r-riżultati tal-operazzjonijiet u l-flussi tal-likwidità fi tmiem is-sena, il-kriterji prinċipali tal-valutazzjoni huma:

(a)   legalità u regolarità: il-kontijiet jiġu ppreparati skont ir-regoli, u l-approprjazzjonijiet baġitarji huma disponibbli;

(b)   kompletezza: it-tranżazzjonijiet tad-dħul u tal-infiq kollha u l-attivi u l-passivi kollha (inklużi partiti li mhumiex fil-karta tal-bilanċ) li huma tal-perjodu jiddaħħlu fil-kontijiet;

(c)   realtà tat-tranżazzjonijiet u eżistenza tal-attivi u tal-passivi: kull tranżazzjoni tad-dħul u tal-infiq hija ġustifikata b'avveniment li huwa relatat mal-entità u huwa tal-perjodu; l-attiv jew il-passiv jeżisti fid-data tal-karta tal-bilanċ u huwa tal-entità li qiegħda tirrapporta;

(d)   kejl u valutazzjoni: it-tranżazzjoni tad-dħul u tal-infiq u l-attiv jew il-passiv jiddaħħlu fil-kontijiet b’valur xieraq, u wieħed għandu jżomm f’moħħu l-prinċipju tal-prudenza;

(e)   preżentazzjoni tal-informazzjoni: it-tranżazzjoni tad-dħul u tal-infiq, kif ukoll l-attiv jew il-passiv jiġu żvelati u deskritti skont ir-regoli u l-konvenzjonijiet tal-kontabilità applikabbli u l-prinċipju tat-trasparenza.

2.

Il-verifika tikkonsisti fl-elementi bażiċi li ġejjin:

(a)

aġġornament tal-evalwazzjoni tal-ambjent tal-kontroll kontabilistiku;

(b)

iċċekkjar tal-funzjonament ta’ proċeduri kontabilistiċi prinċipali u l-proċess ta’ għeluq fi tmiem is-sena;

(c)

kontrolli analitiċi (konsistenza u raġonevolezza) fuq id-data prinċipali tal-kontabilità;

(d)

analiżijiet u rikonċiljazzjonijiet tal-kontijiet u/jew tal-bilanċi; u

(e)

testijiet sostantivi fuq impenji, pagamenti u oġġetti speċifiċi fuq il-karta tal-bilanċ ibbażati fuq kampjuni rappreżentattivi.

PARTI 2 —    Approċċ u metodoloġija tal-verifika għar-regolarità tat-tranżazzjonijiet (verifika tal-konformità)

3.

L-approċċ li l-Qorti tieħu biex tivverifika r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet jinkludi:

ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet fid-dħul u f’kull qasam tal-infiq (ara t- Tabella 1.1 ) sabiex jiġi aċċertat il-punt sa fejn dawn huma regolari; u

valutazzjoni tal-effettività tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll fl-assigurazzjoni tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet.

4.

Dan huwa supplimentat b’evidenza miksuba mill-ħidma ta’ awdituri oħrajn (fejn rilevanti) u analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment tal-Kummissjoni.

Kif il-Qorti tittestja t-tranżazzjonijiet

5.

L-ittestjar dirett tat-tranżazzjonijiet fi ħdan kull valutazzjoni speċifika (il-Kapitoli 2 sa 9) huwa bbażat fuq kampjun rappreżentattiv tal-ordnijiet ta’ rkupru (fil-każ tad-dħul) u tal-pagamenti li jinsabu fi ħdan il-grupp tal-politika kkonċernat (2). Dan l-ittestjar jagħti stima tal-istatistika tal-punt sa fejn it-tranżazzjonijiet fil-popolazzjoni kkonċernata huma irregolari.

6.

Sabiex tiddetermina id-daqsijiet tal-kampjuni neċessarji biex tipproduċi riżultat affidabbli, il-Qorti tuża mudell ta’ assigurazzjoni tal-verifika. Dan jinvolvi valutazzjoni tar-riskju tal-okkorrenza tal-iżbalji fit-tranżazzjonijiet (riskju inerenti) u r-riskju li s-sistemi ma jipprevjenux, jew inkella ma jaqbdux u ma jikkoreġux, tali żbalji (riskju tal-kontroll).

7.

L-ittestjar tat-tranżazzjonijiet jinvolvi kontroll fid-dettall ta’ kull tranżazzjoni magħżula mill-kampjuni, inkluża d-deċiżjoni dwar jekk il-klejm jew il-pagament ġiex ikkalkulat b’mod korrett u skont ir-regoli u r-regolamenti rilevanti, jew le. Il-Qorti tikkampjuna t-tranżazzjonijiet irreġistrati fil-kontijiet baġitarji u tittraċċa l-pagament sal-livell tal-aħħar riċevitur (eż. bidwi, organizzatur ta’ kors tat-taħriġ, jew promotur ta’ proġett tal-għajnuna għall-iżvilupp) u tittestja l-konformità f’kull livell. Meta t-tranżazzjoni (fi kwalunkwe livell) tiġi kkalkulata ħażin, jew inkella ma tissodisfax rekwiżit regolatorju jew dispożizzjoni kuntrattwali, hija titqies li fiha hemm żball.

Kif il-Qorti tevalwa u tippreżenta r-riżultati tal-ittestjar tat-tranżazzjonijet

8.

Żbalji fit-tranżazzjonijiet jiġru għal diversi raġunijiet u jieħdu għadd ta’ forom differenti skont in-natura tal-ksur u tar-regola speċifika jew tar-rekwiżit kuntrattwali li ma kienx hemm konformità miegħu. Żbalji fi tranżazzjonijiet individwali mhux dejjem jolqtu l-ammont totali mħallas.

9.

Il-Qorti tikklassifika żbalji kif ġej:

jekk humiex kwantifikabbli jew mhux kwantifikabbli, skont jekk huwiex possibbli li wieħed ikejjel kemm mill-ammont imħallas jew irċevut mill-baġit tal-UE kien milqut minn żball; u

fir-rigward tan-natura tagħhom, b’mod partikolari l-eliġibbiltà (il-pagament ma jissodisfax ir-regoli tal-eliġibbiltà), l-okkorrenza (rimborż ta’ spiża li m’hemmx prova li din vera ġġarrbet) jew il-preċiżjoni (pagament ikkalkulat b’mod skorrett).

10.

L-akkwist pubbliku huwa qasam wieħed fejn il-Qorti ta’ sikwit issib żbalji sinifikanti. Il-liġi tal-akkwist pubbliku tal-UE u dik nazzjonali hija magħmula essenzjalment minn sensiela ta’ rekwiżiti proċedurali. Biex jiġi żgurat il-prinċipju bażiku tal-kompetizzjoni prevvist fit-Trattat, il-kuntratti għandhom jiġu ppubbliċizzati; l-offerti għandhom jiġu evalwati skont kriterji speċifikati; il-kuntratti ma jistgħux jinqasmu b’mod artifiċjali biex wieħed jinżel taħt il-limiti, eċċ.

11.

Għall-iskopijiet tal-verifika tagħha, il-Qorti talloka valur għan-nuqqas ta’ osservanza ta’ rekwiżit proċedurali. Il-Qorti:

(a)

tqis bħala “serji” dawk l-iżbalji li jiffrustraw l-objettivi tar-regoli tal-akkwist pubbliku: il-kompetizzjoni ġusta u l-għoti tal-kuntratt lill-aqwa offerent kwalifikat (3);

(b)

tikkwantifika l-impatt ta’ ksur “serju” tar-regoli tal-akkwist pubbliku bħala li jolqot il-valur sħiħ tal-pagament relatat mal-kuntratt — żball kwantifikabbli 100 % (4);

(c)

tittratta bħala żbalji mhux kwantifikabbli, dawk l-iżbalji inqas serji li ma jolqtux ir-riżultat tal-proċedura ta’ sejħa għal offerti (5).

Il-kwantifikazzjoni mill-Qorti taf tkun differenti minn dik użata mill-Kummissjoni jew l-Istati Membri meta jiġi deċiż kif għandha tkun ir-reazzjoni għall-applikazzjoni skorretta tar-regoli tal-akkwist pubbliku.

12.

Il-Qorti tesprimi l-frekwenza tal-okkorrenza tal-iżbalji billi tippreżenta l-proporzjon tal-kampjun milqut minn żbalji kwantifikabbli u mhux kwantifikabbli. Din tindika l-firxa probabbli tal-iżball fi ħdan il-grupp tal-politika kollu kemm hu. Din l-informazzjoni tingħata fl-Annessi X.1 tal-Kapitoli 2 sa 9 meta żball materjali jkun preżenti.

13.

Abbażi tal-iżbalji li hija kkwantifikat, il-Qorti, bl-użu ta’ tekniki tal-istatistika standard, tistma r-rata tal-iżball l-aktar probabbli (MLE) f’kull valutazzjoni speċifika u għall-infiq mill-baġit kollu kemm hu. L-MLE hija l-medja mwieżna tar-rati ta’ perċentwal ta’ żball misjuba fil-kampjun (6). Il-Qorti tistma wkoll, għal darb'oħra bl-użu ta’ tekniki tal-istatistika standard, il-firxa li fi ħdanha għandha 95 % fiduċja li r-rata ta’ żball għall-popolazzjoni tinsab f’kull valutazzjoni speċifika (u għall-infiq kollu kemm hu). Din hija l-firxa bejn il-limitu inferjuri tal-iżball (LEL) u l-limitu superjuri tal-iżball (UEL) (7) (ara l-illustrazzjoni hawn taħt).

Image

14.

Il-perċentwal tal-erja skura taħt il-kurva tindika l-probabbiltà li r-rata ta’ żball vera tal-popolazzjoni tinsab bejn il-LEL u l-UEL.

15.

Fl-ippjanar tax-xogħol tal-verifika tagħha, il-Qorti tfittex li tuża proċeduri li permezz tagħhom hija tkun tista’ tqabbel ir-rata stmata ta’ żball fil-popolazzjoni b’materjalità ta’ 2 % fil-fażi tal-ippjanar. Fil-valutazzjoni tar-riżultati tal-verifika, il-Qorti titmexxa minn dan il-livell ta’ materjalità u tqis in-natura, l-ammont u l-kuntest tal-iżbalji meta tkun qiegħda tifforma l-opinjoni tal-verifika tagħha.

Kif il-Qorti tivvaluta s-sistemi u tirrapporta r-riżultati

16.

Is-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll huma stabbiliti mill-Kummissjoni u l-istati membri u benefiċjarji fil-każ ta’ ġestjoni kondiviża jew deċentralizzata, biex jiġu ġestiti r-riskji għall-baġit, inkluża r-regolarità tat-tranżazzjonijiet. Għalhekk il-valutazzjoni tal-effettività tas-sistemi fl-iżgurar tar-regolarità hija proċedura tal-verifika prinċipali, u partikolarment utli għall-identifikazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet għal titjib.

17.

Kull grupp tal-politika huwa soġġett għal għadd enormi ta’ sistemi individwali, u l-istess jgħodd għad-dħul. Għalhekk kull sena l-Qorti normalment tagħżel kampjun ta’ sistemi biex tivvalutah. Ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tas-sistemi huma ppreżentati fil-għamla ta’ tabella msejħa “Riżultati tal-eżami tas-sistemi” mogħtija fl-Annessi X.2 tal-Kapitoli 2 sa 9. Is-sistemi huma kklassifikati bħala effettivi biex itaffu r-riskju ta’ żball fit-tranżazzjonijiet, parzjalment effettivi (meta jkun hemm xi dgħufijiet li jolqtu l-effettività operazzjonali) jew mhux effettivi (meta d-dgħufijiet huma mifruxa u b’hekk jimminaw għalkollox l-effettività operattiva).

18.

Minbarra dan, u meta jkun hemm l-appoġġ ta’ evidenza, il-Qorti tagħti valutazzjoni ġenerali tas-sistemi għall-grupp tal-politika (mogħtija wkoll fl-Annessi X.2 tal-Kapitoli 2 sa 9) li tqis kemm il-valutazzjoni tas-sistemi magħżula, kif ukoll ir-riżultati tal-ittestjar tat-tranżazzjonijiet.

Kif il-Qorti tivvaluta r-rappreżentazzjonjiet tal-maniġment tal-Kummissjoni u tirrapporta r-riżultati

19.

Kif meħtieġ mill-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar, il-Qorti tikseb ittra ta’ rappreżentazzjoni mill-Kummissjoni, li tikkonferma li l-Kummissjoni wettqet ir-responsabbiltajiet tagħha, u żvelat l-informazzjoni kollha li tista’ tkun rilevanti għall-awditur. Din tinkludi konferma li l-Kummissjoni żvelat l-informazzjoni kollha fir-rigward tal-valutazzjoni tar-riskju ta’ frodi, l-informazzjoni kollha fir-rigward ta’ frodi jew frodi ssuspettata li l-Kummissjoni taf biha, u l-każijiet materjali kollha ta’ nonkonformità mal-liġijiet u r-regolamenti.

20.

Barra minn hekk, il-Kapitoli 2 sa 9 jqisu r-rapporti ta’ attività annwali tad-direttorati ġenerali rilevanti. Dawn jirrappurtaw dwar l-ilħuq tal-objettivi tal-politika u s-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll fis-seħħ biex jiżguraw ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet u l-użu tajjeb tar-riżorsi. Kull rapport ta’ attività annwali huwa akkumpanjat minn dikjarazzjoni tad-direttur ġenerali fuq, fost l-oħrajn, il-punt sa fejn ir-riżorsi ntużaw għall-iskop maħsub tagħhom, u sa fejn il-proċeduri ta’ kontroll jiżguraw ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet (8).

21.

Il-Qorti tivvaluta r-rapporti ta’ attività annwali u d-dikjarazzjonijiet li jakkumpanjawhom sabiex tiddetermina kemm jipprovdu riflessjoni ġusta tal-ġestjoni finanzjarja b’relazzjoni mar-regolarità tat-tranżazzjonijiet u kemm jidentifikaw il-miżuri meħtieġa biex jiġi indirizzat kwalunkwe nuqqas ta’ kontroll serju. Il-Qorti tirrapporta dwar ir-riżultati ta’ din il-valutazzjoni fit-taqsima “Effettività tas-sistemi” fil-Kapitoli 2 sa 9 (9) .

Kif il-Qorti tasal għall-opinjonijiet tagħha fid-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni

22.

Il-Qorti tasal għall-opinjoni tagħha dwar ir-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-Unjoni Ewropea, spjegata fid-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni, abbażi tax-xogħol kollu tal-verifika tagħha kif irrappurtat fil-Kapitoli 2 sa 9 ta’ dan ir-rapport u bl-inklużjoni ta’ valutazzjoni ta’ kemm huwa pervażiv l-iżball. Element prinċipali huwa l-kunsiderazzjoni tar-riżultati tal-ittestjar fuq it-tranżazzjonijiet ta’ nfiq. Meħuda flimkien, l-aqwa stima tal-Qorti tar-rata ta’ żball għall-infiq inġenerali fl-2011 hija ta’ 3,9 %. Il-Qorti għandha 95 % fiduċja li r-rata ta’ żball għall-popolazzjoni tinsab bejn 3,0 % u 4,8 %. Ir-rata ta’ żball stmata għal oqsma tal-politika differenti tvarja kif deskritt fil-Kapitoli 3 sa 9. Il-Qorti vvalutat l-iżball bħala pervażiv — li jinfirex madwar il-biċċa l-kbira tal-oqsma ta’ nfiq. Il-Qorti tagħti opinjoni ġenerali dwar ir-regolarità tal-impenji bbażata fuq kampjun orizzontali addizzjonali.

Irregolarità jew frodi

23.

Il-maġġoranza kbira tal-iżbalji jiġu minn applikazzjoni skorretta jew inkella fehma żbaljata tar-regoli dwar l-iskemi tal-infiq tal-UE, li ta’ sikwit jafu jkunu kumplessi. Jekk il-Qorti għandha raġuni għalfejn tissuspetta li seħħet attività ta’ frodi, din tirrapportaha lill-OLAF, l-uffiċċju tal-Unjoni kontra l-frodi, li huwa responsabbli mit-twettiq ta’ kwalunkwe investigazzjoni li tirriżulta. Fil-fatt, il-Qorti tirrapporta madwar erba’ każijiet fis-sena lill-OLAF, ibbażati fuq ix-xogħol tal-verifika tagħha.


(1)  Li jinkludu n-noti ta’ spjegazzjoni.

(2)  Barra minn dan, jittieħed kampjun rappreżentattiv orizzontali ta’ impenji u jiġi ttestjat għall-konformità mar-regoli u r-regolamenti rilevanti.

(3)  Essenzjalment hemm żewġ sistemi ta’ għoti: l-irħas offerta jew inkella l-offerta l-aktar vantaġġuża.

(4)  Eżempji ta’ żball kwantifikabbli: ebda kompetizzjoni jew inkella kompetizzjoni ristretta (għajr meta din hija permessa b’mod espliċitu mill-qafas legali) għall-kuntratt prinċipali jew għal kuntratt supplimentari; valutazzjoni mhux xierqa ta’ offerti b’impatt fuq ir-riżultat tal-offerta; bidla sostanzjali fl-ambitu tal-kuntratt; qsim tal-kuntratti għal siti ta’ kostruzzjoni differenti, li jwettqu l-istess funzjoni ekonomika.

Inġenerali l-Qorti tapplika approċċ differenti għall-applikazzjoni skorretta tar-regoli tal-akkwist pubbliku mill-istituzzjonijiet tal-UE, għar-raġuni li l-kuntratti kkonċernati ġeneralment xorta waħda jibqgħu validi. Żbalji bħal dawn mhumiex kwantifikati fid-DAS.

(5)  Eżempji ta’ żball mhux kwantifikabbli: valutazzjoni mhux xierqa ta’ offerti mingħajr impatt fuq ir-riżultat tal-offerta, dgħufijiet formali tal-proċedura ta’ offerti jew speċifikazzjoni tal-offerti, aspetti formali tar-rekwiżiti ta’ trasparenza mhux rispettati.

(6)  Formula, fejn fejn l-ASI huwa l-intervall tal-kampjunar medju u i huwa n-numerazzjoni ta’ tranżazzjonijiet fil-kampjun.

(7)  Formula u Formula , fejn t huwa l-fattur tat-tqassim tat-t, n huwa d-daqs tal-kampjun u s huwa d-devjazzjoni standard tal-perċentwal tal-iżbalji.

(8)  Aktar informazzjoni dwar dawn il-proċessi, kif ukoll links għar-rapporti l-aktar reċenti, jinstabu fuq

http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/index_mt.htm

(9)  Fis-snin preċedenti, ir-riżultati ta’ din il-valutazzjoni kienu rappreżentati f’taqsima speċifika “L-affidabbiltà tar-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment tal-Kummissjoni”.

ANNESS 1.2

SEGWITU TAL-OSSERVAZZJONIJIET TAS-SNIN PREĊEDENTI LI JIKKONĊERNAW L-AFFIDABBILTÀ TAL-KONTIJIET

Osservazzjonijet imqajma fis-snin preċedenti

Analiżi mill-Qorti tal-progress li sar

Risposta tal-Kummissjoni

1.

Prefinanzjament, kontijiet pagabbli u proċeduri ta’ qtugħ

1.

Prefinanzjament, kontijiet pagabbli u proċeduri ta’ qtugħ

1.

Prefinanzjament, kontijiet pagabbli u proċeduri ta’ qtugħ

Għall-prefinanzjament, il-kontijiet pagabbli u l-qtugħ relatat, sa mis-sena finanzjarja 2007 l-Qorti identifikat żbalji kontabilistiċi b'impatt finanzjarju immaterjali b'mod ġenerali iżda bi frekwenza għolja. Dan jenfasizza l-ħtieġa għal aktar titjib fil-preċiżjoni tad-data kontabilistika bażika fil-livell ta’ ċerti direttorati ġenerali.

Il-Kummissjoni kompliet taħdem fuq it-titjib tal-preċiżjoni tad-data kontabilistika tagħha permezz ta’ azzjonijiet li għadhom għaddejjin, bħalma huma l-proġett ta’ kwalità kontabilistika u l-validazzjoni tas-sistemi lokali.

Il-verifika mill-Qorti ta’ kampjuni rappreżentattivi ta’ prefinanzjament u ta’ fatturi/klejms ta’ spejjeż għal darb'oħra identifikat żbalji b'impatt finanzjarju immaterjali b'mod kumplessiv iżda bi frekwenza għolja. Għaldaqstant il-Kummissjoni għandha tkompli tagħmel aktar sforzi biex ittejjeb id-data kontabilistika bażika fil-livell ta’ ċertu direttorati ġenerali.

Il-Kummissjoni se tibqa’ għaddejja bl-isforzi tagħha biex tkompli ttejjeb il-kwalità tad-dejta tal-kontabilità. Is-sistemi lokali jiġu aġġornati kontinwament sabiex ir-rekwiżiti tal-kontabilità jiġu ssodisfati.

Fir-rigward tal-kontabilità għal ammonti prefinanzjati, il-Qorti identifikat ukoll:

li l-approvazzjoni ta’ prefinanzjamenti pendenti mhux dejjem titwettaq b'mod korrett. Għadd ta’ approvazzjonijiet jew ma twettqux għal kollox jew inkella twettqu b'ammonti skorretti,

li xi wħud mid-direttorati ġenerali ma jipproċessawx l-informazzjoni disponibbli dwar il-progress li jkun sar u l-ispejjeż relatati mġarrba u ma japprovawx il-prefinanzjament korrispondenti skont dan il-progress, imma jużaw approssimazzjonijiet meta jkunu qegħdin jiddeċiedu dwar il-qtugħ,

għall-ewwel darba fir-Rapport Annwali 2010 tagħha li f'għadd dejjem jikber ta’ każijiet, il-Kummissjoni naqset milli tirreġistra sew il-pagamenti li wasslu għal attiv, partikolarment għal strumenti ta’ inġinerija finanzjarja u pagamenti bil-quddiem għal skemi oħra ta’ għajnuna.

Minkejja l-isforzi tas-servizzi tal-uffiċjal tal-kontabilità biex itejjeb is-sitwazzjoni, il-Qorti sabet li bosta direttorati ġenerali jkomplu jirreġistraw estimi fil-kontijiet saħansitra meta jkollhom bażi adegwata biex japprovaw il-prefinanzjamenti korrespondenti.

Il-kwistjoni tal-istrumenti ta’ inġinerija finanzjarja diġà ġiet indirizzata fil-kontijiet 2010 mal-wasla ta’ informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri fuq bażi volontarja. Il-Kummissjoni pproponiet ukoll li temenda l-qafas legali kurrenti u għamlet proposti xierqa għall-perjodu ta’ wara l-2013 biex it-twassil tal-informazzjoni meħtieġa ssir obbligatorja.

Għall-pagamenti bil-quddiem imħallsa lill-Istati Membri għal skemi oħra ta’ għajnuna u għal kontribuzzjonijiet lill-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, attiv korrispondenti ta’ EUR 2 512-il miljun ġie rikonoxxut għall-ewwel darba fil-kontijiet konsolidati 2011.

Qabel l-2011, l-Istati Membri ma tawx data lill-Kummissjoni li, kieku, kienet tippermetti t-tiswir ta’ stima affidabbli. Informazzjoni disponibbli bħalissa, tindika li dawn l-ammonti kieku ma kinux ikunu materjali.

Għajr il-pagamenti bil-quddiem għall-iskemi ta’ għajnuna relatati mal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, l-ammonti mhux użati, rikonoxxuti għall-istrumenti ta’ inġinerija finanzjarja msemmija qabel, u skemi oħra ta’ għajnuna, ġew stabbiliti abbażi tal-ammonti kkontribwiti mill-Kummissjoni, u kif ukoll tqieset l-istima tal-ammonti mhux użati fuq bażi tal-linja dritta. In-nuqqas ta’ informazzjoni dwar l-ammonti li tassew intużaw inaqqas b'mod sinifikanti l-utilità ta’ din l-informazzjoni għal skopijiet ta’ ġestjoni.

Is-servizzi tal-kontabilità ħejjew sett ta’ linji gwida dwar l-approvazzjoni tal-prefinanzjament, li se jitqassmu malli titlesta l-analiżi tar-Regolament Finanzjarju.

Il-bażi legali għall-istrumenti ta’ inġinerija finanzjarja kif ukoll għall-ammonti ta’ għajnuna mill-Istat imħallsin bil-quddiem, inkluż anness mad-dikjarazzjoni tan-nefqa, ġiet implimentata (emenda għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 fit-13 ta’ Diċembru 2011). B’din l-emenda, il-Kummissjoni Ewropea għandha bażi legali biex titlob għall-informazzjoni meħtieġa mingħand l-Istati Membri.

L-informazzjoni ta’ hawn fuq se tintuża għal skopijiet ta' kontabilità fl-għeluq tal-kontijiet tal-2012. L-ammonti mhux imħallsin lill-benefiċjarji finali huma bbażati fuq stima pro-rata temporis.

Minħabba li d-DĠ REGIO bħalissa qiegħed fis-sitt sena mill-perjodu ta’ programmazzjoni ta’ seba’ snin, mhux rakkomandabbli li jsir tibdil fil-metodoloġija. Madankollu, huwa previst li din il-metodoloġija tiġi mmodifikata għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss, dment li dan jiġi aċċettat mill-Istati Membri mar-Regolament Finanzjarju l-ġdid.

Ladarba l-bażi legali għall-perjodu l-ġdid ta’ programmazzjoni tal-fondi strutturali tidħol fis-seħħ, il-Kummissjoni se tkun intitolata li tirċievi informazzjoni dwar l-ammonti li fil-fatt ikunu ntużaw, u din se tintuża għat-tħejjija tal-kontijiet annwali. Dawn ir-rekwiżiti ġodda għandhom ukoll itejbu l-informazzjoni dwar il-ġestjoni.

Il-metodu użat mill-Kummissjoni għall-kontijiet tal-2011 hu l-aktar wieħed effettiv meta mqabbel man-nefqa u diġà ntuża biex saru l-kontijiet tal-2010.

Barra minn hekk, bħalma diġà ssemma fir-Rapport Annwali 2009 tal-Qorti, xi wħud mid-direttorati ġenerali ma rrispettawx ir-rekwiżit li l-fatturi u r-rendikonti tal-ispejjeż jiġu rreġistrati fi żmien ħames ġranet ta’ xogħol wara l-wasla tagħhom.

Minkejja titjib innutat fil-ħin meħud għar-reġistrazzjoni ta’ klejms ġodda ta’ spejjeż, xi wħud mid-direttorati ġenerali għadhom ma jirrispettawx għalkollox ir-rekwiżit ta’ reġistrazzjoni tal-fatturi u l-klejms ta’ spejjeż tagħhom fil-pront.

Is-servizzi tal-Kummissjoni se jkomplu bl-isforzi tagħhom f'din id-direzzjoni. Għal dan il-għan, is-sistemi lokali jiġu aġġornati l-ħin kollu. Pereżempju, il-pretensjonijiet tal-ispejjeż li jirċievu d-DĠ AGRI u d-DĠ REGIO jiġu pproċessati fil-ħin allokat għal dan.

Fir-Rapport Annwali 2010 tagħha, il-Qorti nnutat li hija kwistjoni ta’ urġenza li l-Kummissjoni tirrivedi mill-ġdid ir-regola kontabilistika rilevanti sabiex tagħti gwida adegwata dwar ir-rikonoxximent u l-approvazzjoni ta’ prefinanzjament minħabba fl-użu akbar ta’ prefinanzjament fil-baġit tal-UE u ta’ tipi ġodda ta’ strumenti finanzjarji.

Ir-regola kontabilistika rilevanti ġiet aġġornata fl-2012 sabiex titqies il-ħtieġa li jiġu rikonoxxuti l-ammonti mhux użati ta’ kontribuzzjonijiet għall-istrumenti ta’ inġinerija finanzjarja u pagamenti bil-quddiem imħallsa għal skemi oħra ta’ għajnuna bħala attiv.

Is-servizzi qed jimplimentaw ir-regola fid-dawl tal-pagamenti relatati mal-istrumenti finanzjarji u mal-għajnuna mill-Istat (ara r-risposta hawn fuq).

2.

Żvelar dwar irkupri u korrezzjonijiet finanzjarji

2.

Żvelar dwar irkupri u korrezzjonijiet finanzjarji

2.

Żvelar dwar irkupri u korrezzjonijiet finanzjarji

Fir-Rapport Annwali 2007, il-Qorti diġà ddikjarat li għalkemm il-Kummissjoni kienet ħadet passi biex iżżid u ttejjeb l-informazzjoni li hija tat dwar il-mekkaniżmi korrettivi applikati għall-baġit tal-UE, l-informazzjoni għadha ma kinitx affidabbli għalkollox għax il-Kummissjoni mhux dejjem irċeviet informazzjoni affidabbli mill-Istati Membri.

Minkejja d-dgħufijiet li għadhom jolqtu l-affidabbiltà u l-kompletezza tad-data ppreżentata mill-Istati Membri, partikolarment fil-qasam tal-koeżjoni, ġie nnutat ċertu titjib matul is-snin. Fil-bidu tal-2011, il-Kummissjoni varat verifika tas-sistemi tal-Istati Membri għal irkupri fil-qasam tal-koeżjoni. Il-kontrolli tal-Kummissjoni fuq il-post urew li s-sistemi għar-reġistrazzjoni u r-rappurtar ta’ data għadhom mhumiex affidabbli għalkollox fl-Istati Membri kollha miżjura. Għaldaqstant, data mill-Istati Membri fil-qasam tal-koeżjoni mhijiex żvelata fin-noti mar-rapporti finanzjarji 2011.

Rigward l-Agrikoltura, il-Kummissjoni rreġistrat id-djun pendenti fil-livell tal-Istati Membri u t-tnaqqis korrispondenti fil-valur, kif ukoll l-ammonti rkuprati mill-Istati Membri fil-kontijiet għall-2011.

Fir-rigward tal-Koeżjoni, l-affidabbiltà tad-dejta dwar l-irkupri rċevuta mingħand l-Istati Membri tjiebet meta mqabbla mal-aħħar perjodu, iżda l-Kummissjoni taqbel li għandha tkompli titjieb. Għal dan il-għan, fuq il-bażi tar-rappurtar magħmul kull sena fil-31 ta' Marzu, fil-bidu tal-2011 il-Kummissjoni tat bidu għal awditjar, ibbażat fuq ir-riskju, tas-sistemi tal-Istati Membri għall-irkupri. Dan għamlitu biex ittejjeb ir-rappurtar tal-korrezzjonijiet finanzjarji nazzjonali lill-Kummissjoni, u biex tiżgura l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-puntwalità tar-rappurtar. L-ewwel riżultati ġew irrappurtati fir-rapporti ta’ attività annwali għall-2011 tad-direttorati ġenerali responsabbli mill-azzjonijiet strutturali.

Barra minn hekk, għandha tiġi eżaminata l-ħtieġa li jiġu rfinati l-linji gwida tar-rappurtar finanzjarju rigward liema informazzjoni għandha tiġi inkluża u kif din għandha tiġi ttrattata.

L-istruzzjonijiet tal-uffiċjal tal-kontabilità jagħtu gwida lill-uffiċjali awtorizzanti b'delega dwar id-data li għandha tkun ipprovduta. Il-verifika tal-Qorti sabet titjib fl-applikazzjoni ta’ din il-gwida. Madankollu jinħtieġu sforzi addizzjonali biex tittejjeb il-kwalità tad-data ppreżentata.

Il-Kummissjoni se tissokta bl-isforzi tagħha biex tkompli ttejjeb il-kwalità tad-dejta ppreżentata.

Għall-ewwel darba fir-Rapport Annwali 2009 tagħha, il-Qorti kkritikat li għal xi oqsma tal-infiq, il-Kummissjoni ma tagħtix b'mod sistematiku l-informazzjoni li tirrikonċilja s-sena li fiha jsir il-pagament inkwistjoni, is-sena li fiha jinstab l-iżball relatat u s-sena li fiha tiġi żvelata l-korrezzjoni finanzjarja riżultanti fin-noti mal-kontijiet.

Għadha mhijiex ippreżentata informazzjoni li tirrikonċilja pagamenti, żbalji u korrezzjonijiet finanzjarji. Il-Qorti żżomm il-pożizzjoni tagħha li, kull fejn ikun possibbli, għandha tingħata rikonċiljazzjoni bħal din. Barra minn hekk, għandha tiġi stabbilita rabta ċara bejn ammonti inklużi f'rapporti ta’ attività annwali, partikolarment għall-istabbiliment tar-rata ta’ żball residwu, u informazzjoni dwar irkupri/korrezzjonijiet finanzjarji ppreżentati fil-kontijiet provviżorji.

Il-Kummissjoni tieħu nota tat-talbiet tal-Qorti u tirrimarka li dan rarament ikun possibbli.

F'ġestjoni kondiviża l-korrezzjonijiet finanzjarji mhumiex intenzjonati biex jiġi rkuprat infiq irregolari (li jibqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri) iżda pjuttost biex il-baġit tal-UE jitħares minn dawn l-irregolaritajiet. Għaldaqstant, mhuwiex korrett li r-rati ta’ żball ta' sena partikulari jintrabtu ma’ korrezzjonijiet finanzjarji u rkupri żvelati fil-kontijiet annwali ta’ dik l-istess sena.

Barra minn hekk, anki d-differenzi bejn iż-żmien meta jsiru l-korrezzjonijiet finanzjarji u dak meta fil-fatt isiru l-irkupri fuq naħa waħda, u r-rati ta’ żball min-naħa l-oħra, ma jħallux li sseħħ din ir-rikonċiljazzjoni. Dan il-kumment tal-aħħar m’hux biss rilevanti għall-ġestjoni kondiviża, iżda wkoll għall-ġestjoni diretta, fejn l-ordnijiet ta’ rkupru jinħarġu wara t-tmiem tal-perjodu tal-għotja (multiannwali), jew ma jinħarġux, u dikjarazzjoni ta' nfiq ikkoreġuta titressaq mill-benefiċjarju.

Il-Kummissjoni ttenni l-kumment tagħha li n-nefqa tiġi kkontrollata diversi snin wara s-sena attwali ta’ pagament partikolari, primarjament fl-għeluq tal-programm. Barra minn hekk, il-korrezzjoni finanzjarja tista’ tkun ir-riżultat tal-iskoperta ta’ dgħjufijiet fis-sistemi tal-kontroll tal-Istati Membri, f’liema każ ma teżisti l-ebda konnessjoni diretta mal-pagamenti. B’konsegwenza ta’ dan, la hu possibbli u lanqas rilevanti li tiġi rrikonċiljata s-sena tal-pagament ikkonċernat mas-sena li fiha l-korrezzjoni finanzjarja tiġi żvelata fin-noti ta’ mal-kontijiet. Barra minn dan, l-Istati Membri huma primarjament responsabbli għall-prevenzjoni, l-iskoperta u l-korrezzjoni ta’ żbalji u irregolaritajiet fil-qasam tal-ġestjoni kondiviża.

Rigward l-Agrikoltura, l-ammonti kollha fit-tabelli differenti fin-nota 6 jistgħu jiġu rrikonċiljati mal-informazzjoni disponibbli fil-livell tal-Kummissjoni jew mad-dikjarazzjonijiet tal-Istati Membri.

Fir-rigward tal-Politika Reġjonali, ir-rabta bejn ammonti użati għar-rata residwa ta’ żball fir-rapport ta’ attività annwali u l-informazzjoni fil-kontijiet provviżorji hija possibbli għar-rappurtar tas-sena ta’ qabel u għall-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri qabel l-iskadenza regolatorja tal-31 ta' Marzu, li hija wkoll meta jagħlaq iż-żmien biex jiġu stabbiliti l-kontijiet provviżorji. Il-Kummissjoni ħeġġet lill-Istati Membri jirrapportaw il-korrezzjonijiet mill-aktar fis possibbli qabel il-31 ta’ Marzu sabiex jevitaw din il-kwistjoni taż-żmien li ma jaqbilx.

Fi tmiem is-sena 2010, għall-koeżjoni, ammont totali ta’ EUR 2,5 biljun kien għad kellu jiġi implimentat (jiġifieri “imsarraf” permezz tal-irċevuta ta’ pagament lura mill-Kummissjoni jew pagament mill-Kummissjoni abbażi ta’ klejm li minnu l-Istat Membru naqqas in-nefqa ineliġibbli). Ir-rata ta’ implimentazzjoni baxxa ta’ 71 % ġiet spjegata mill-proċess ta’ għeluq li kien għadu għaddej għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2000-2006. Klejms ta’ pagamenti li waslu fi tmiem l-2010 kienu għadhom mhux awtorizzati, li fisser li l-korrezzjonijiet finanzjarji relatati ma setgħux jitqiesu fiċ-ċifri ta’ implimentazzjoni 2010.

Fi tmiem l-2011, ammont ta’ EUR 2,5 biljun kien għad kellu jiġi implimentat (rata ta’ implimentazzjoni ta’ 72 %). L-ammont kif ukoll ir-rata ta’ implimentazzjoni baqgħu f'livell simili għas-sena l-oħra għax klejms ta’ pagamenti li waslu fi tmiem l-2010 kienu għadhom ma jistgħux jiġu awtorizzati.

L-għeluq tal-programmi huwa proċedura kumplessa fejn bosta dokumenti sottomessi mill-Istat Membru jiġu ċċekkjati, u fejn tista’ tintalab aktar informazzjoni mill-Kummissjoni sabiex tinkiseb prova li l-Istat Membru jkun tabilħaqq naqqas il-korrezzjonijiet finanzjarji deċiżi, speċjalment fejn jidħlu programmi operazzjonali kumplessi. B’hekk ikompli jittawwal iż-żmien biex isir il-kalkolu tal-bilanċ finali li jkun irid jitħallas. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tagħraf biss l-implimentazzjoni ta’ korrezzjoni finanzjarja meta l-pagament finali jiġi debitament awtorizzat mill-uffiċjal awtorizzanti, u dan il-pass ma jitlestiex qabel ma tasal fi tmiemha l-katina tal-verifikazzjoni.

Fir-rigward tal-Koeżjoni, l-ammont ta’ korrezzjonijiet aċċettati mill-Istati Membri li, iżda, għad iridu jiġu implimentati huwa relatat mal-programmi ta’ bejn l-2000 u l-2006 u huwa rifless fi pretensjonijiet għal pagamenti finali rċevuti mill-Kummissjoni iżda li għadhom ma ġewx awtorizzati minħabba l-proċess tal-għeluq fejn il-Kummissjoni trid tivvaluta l-informazzjoni kollha pprovduta bħala koerenti u kompluta. Il-Qorti rrakkomandat li l-Kummissjoni tuża dan il-metodu prudenti li dawn il-korrezzjonijiet ma jiġux irrapportati bħala li jkunu ġew implimentati qabel ma jiġu awtorizzati l-pagamenti finali.

In-noti ta’ spjegazzjoni tal-kontijiet konsolidati fihom informazzjoni dwar il-fatt li xi pagamenti x'aktarx li jiġu kkoreġuti f'data aktar tard mis-servizzi tal-Kummissjoni jew inkella mill-Istati Membri. Madankollu, minkejja talbiet imtennija mill-Qorti sa mill-2005, fin-noti għad mhumiex identifikati l-ammonti u l-oqsma tal-infiq li jistgħu jkunu soġġetti għal aktar verifikazzjoni u approvazzjoni tal-proċeduri tal-kontijiet.

Ammonti soġġetti għal aktar verifikazzjoni u approvazzjoni għadhom mhumiex żvelati fin-noti mal-kontijiet konsolidati (għall-kuntrarju tal-ammonti kwantifikabbli ta’ rkupri potenzjali).

Ir-Regolament Finanzjarju jippermetti lill-Kummissjoni tagħmel kontrolli ex-post fuq in-nefqa kollha għal diversi snin wara s-sena attwali tan-nefqa. Il-kontijiet m’għandhomx jimplikaw li, minħabba l-verifikazzjonijiet fis-snin li ġejjin, in-nefqa kollha kkonċernata għad trid tiġi aċċettata. Mill-bqija, in-nefqa baġitarja kollha tiġi kkunsidrata provviżorja sakemm issir verifika ex-post jew sakemm ikun skada l-imsemmi perjodu ta’ limitazzjoni. Meta l-ammonti tal-irkupri potenzjali jkunu kwantifikabbli, jiġu żvelati fin-nota 6 ta’ mal-kontijiet konsolidati.

Fil-qasam tal-Agrikoltura, madwar sitt xhur wara t-tmiem tas-sena finanzjarja inkwistjoni tittieħed deċiżjoni ta’ approvazzjoni finanzjarja li permezz tagħha l-Kummissjoni tistabbilixxi l-ammont ta’ nefqa rikonoxxuta bħala imposta fuq il-baġit tal-UE għal dik is-sena. Dan l-irwol tad-deċiżjoni ta’ approvazzjoni finanzjarja ma jiġix iddubitat mill-fatt li sussegwentement jistgħu jiġu imposti korrezzjonijiet finanzjarji fuq l-Istati Membri permezz ta’ deċiżjonijiet ta’ konformità. L-ammont tan-nefqa li aktarx tiġi eskluża mill-finanzjament tal-UE b’dawn id-deċiżjonijiet ta’ konformità fil-futur jiġi żvelat f’nota mad-dikjarazzjonijiet finanzjarji.

3.

Trasferiment tal-attivi ta’ Galileo

3.

Trasferiment tal-attivi ta’ Galileo

3.

Trasferiment tal-attivi ta’ Galileo

Il-ftehimiet għat-trasferiment lill-Unjoni tas-sjieda tal-attivi kollha maħluqa, żviluppati jew miksuba għall-programm Galileo għadhom ma ġewx implimentati għalkollox. Peress li l-infiq kollu mġarrab sa mill-2003 ġie ttrattat bħala spejjeż tar-riċerka, ma kien hemm ebda impatt fuq il-karta tal-bilanċ fil-31 ta’ Diċembru 2010. Madankollu, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-informazzjoni kollha tkun disponibbli fiż-żmien meta t-trasferiment iseħħ sabiex l-attivi jkunu ssalvagwardjati b'mod effettiv.

Il-Kummissjoni qiegħda taħdem mal-Aġenzija Spazjali Ewropea biex tiżgura li fiż-żmien meta jsir it-trasferiment, l-informazzjoni kontabilistika u teknika meħtieġa kollha tkun disponibbli biex ikun garantit trasferiment tar-responsabbiltajiet bla problemi. Dan it-trasferiment huwa ppjanat li jsir fi tmiem il-fażi ta’ validazzjoni fl-orbita (mhux qabel tmiem l-2012). Fil-frattemp, fl-2011 il-Kummissjoni rrikonoxxiet ammont ta’ EUR 219-il miljun bħala attivi taħt kostruzzjoni relatata mal-proġett Galileo. Dan l-ammont jirrifletti l-ispejjeż imġarrba mill-Kummissjoni sa mit-22 ta’ Ottubru 2011, id-data meta l-ewwel żewġ satelliti tas-sistemi ġew illanċjati b'suċċess. Qabel din id-data, il-Kummissjoni qieset il-proġett bħala li kien għadu f'fażi tar-riċerka u l-ammonti kollha mġarrba kienu spejjeż.

Madankollu, l-analiżi mill-Qorti wriet dgħufijiet immaterjali fil-proċedura ta’ qtugħ li jistabbilixxi l-ammont ta’ attivi taħt kostruzzjoni.

Il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-ammonti rrikonoxxuti fuq il-karta tal-bilanċ huma raġonevolment preċiżi u affidabbli.

Il-metodoloġija u proċeduri tal-kontabilità għall-valutazzjoni tal-attivi tal-Galileo huma f'konformità sħiħa mar-regoli tal-UE dwar il-kontabilità u mal-istandards IPSAS.

Il-valutazzjoni tal-attivi ġiet iddeterminata bl-għajnuna ta’ esperti indipendenti esterni tal-kontabilità fuq il-bażi ta’ dejta pprovduta mill-Aġenzija Spazjali Ewropea. Il-Kummissjoni wettqet il-kontrolli neċessarji biex tiżgura b’mod raġonevoli l-affidabbiltà tar-riżultati.

Fir-Rapport Annwali 2010 tagħha, il-Qorti ġibdet l-attenzjoni għar-riżerva magħmula mid-direttur ġeneral responsabbli fir-rapport ta’ attività annwali tiegħu 2010 fir-rigward tal-affidabbiltà tar-rappurtar finanzjarju mill-Aġenzija Spazjali Ewropea.

Id-direttur ġenerali responsabbli żamm ir-riżerva tiegħu fir-rapport ta’ attività annwali 2011 tiegħu u wessa' l-ambitu tagħha.

Il-Kummissjoni se tkompli tawditja r-rapporti finanzjarji pprovduti mill-Aġenzija u se tinkoraġġiha u tappoġġjaha fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tagħha favur aktar titjib tal-kwalità tar-rapportar finanzjarju lill-Kummissjoni. Fl-2012 ġiet iffinalizzata analiżi esterna tas-sistemi ta’ kontroll tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, u din żvelat riżultati sodisfaċenti. Minħabba l-azzjonijiet li għaddejjin bħalissa, il-Kummissjoni tistenna li l-kwistjonijiet jiġu korretti malajr sabiex ikun possibbli li din ir-riserva titnaqqas u finalment titneħħa.

ANNESS 1.3

SILTIET MILL-KONTIJIET ANNWALI KKONSOLIDATI PROVVIŻORJI 2011  (1)

Tabella 1 —   Karta tal-Bilanċ  (2)

(EUR miljun)

 

31.12.2011

31.12.2010

Attivi mhux kurrenti:

Attivi intanġibbli

149

108

Proprjetà, impjanti u tagħmir

5 071

4 813

Investimenti għal żmien twil:

Investimenti kontabilizzati bl-użu tal-metodu tal-ekwità

374

492

Attivi finanzjarji: Attivi disponibbli għall-bejgħ

2 272

2 063

Attivi finanzjarji: Self għal żmien twil

41 400

11 640

Ammonti riċevibbli u rekuperabbli għal żmien twil

289

40

Prefinanzjament għal żmien twil

44 723

44 118

 

94 278

63 274

Attivi kurrenti:

Inventarji

94

91

Investimenti għal żmien qasir:

Attivi finanzjarji: Attivi disponibbli għall-bejgħ

3 619

2 331

Ammonti riċevibbli u rekuperabbli għal żmien qasir:

Attivi finanzjarji: Self għal żmien qasir

102

2 170

Ammonti riċevibbli u rekuperabbli oħra

9 477

11 331

Prefinanzjament għal żmien qasir

11 007

10 078

Likwidità u ekwivalenti ta’ likwidità

18 935

22 063

 

43 234

48 064

Attivi totali

137 512

111 338

Passivi mhux kurrenti:

Pensjoni u benefiċċji oħra tal-impjegati

(34 835)

(37 172)

Provvedimenti għal żmien twil

(1 495)

(1 317)

Passivi finanzjarji għal żmien twil

(41 179)

(11 445)

Passivi oħra għal żmien qasir

(2 059)

(2 104)

 

(79 568)

(52 038)

Passivi kurrenti:

Provvedimenti għal żmien qasir

(270)

(214)

Passivi finanzjarji għal żmien qasir

(51)

(2 004)

Pagabbli

(91 473)

(84 529)

 

(91 794)

(86 747)

Passivi totali

(171 362)

(138 785)

Attivi netti

(33 850)

(27 447)

Riżervi

3 608

3 484

Ammonti li għandhom jinġabru mill-Istati Membri

(37 458)

(30 931)

Attivi netti

(33 850)

(27 447)


Tabella 2 —   Kont tar-riżultat ekonomiku  (3)

(EUR miljun)

 

2011

2010

Dħul operattiv

Dħul minn riżorsi proprji u kontribuzzjonijiet

124 677

122 328

Dħul operattiv ieħor

5 376

8 188

 

130 053

130 516

Spejjeż operattivi

Spejjeż amministrattivi

(8 976)

(8 614)

Spejjeż operattivi

(123 778)

(103 764)

 

(132 754)

(112 378)

(Defiċit) / Bilanċ pożittiv minn attivitajiet operattivi

(2 701)

18 138

Dħul finanzjarju

1 491

1 178

Spejjeż finanzjarji

(1 355)

(661)

Moviment fl-obbligazzjoni tal-pensjoni u benefiċċji oħra tal-impjegati

1 212

(1 003)

Sehem mid-defiċit nett ta’ impriżi konġunti u assoċjati

(436)

(420)

Riżultat ekonomiku għas-sena

(1 789)

17 232


Tabella 3 —   Tabella tal-likwidità  (4)

(EUR miljun)

 

2011

2010

Riżultat ekonomiku għas-sena

(1 789)

17 232

Attivitajiet operattivi

Amortizzament

33

28

Deprezzament

361

358

(Żieda)/tnaqqis fis-self għal żmien twil

(29 760)

(876)

(Żieda)/tnaqqis fil-prefinanzjament għal żmien twil

(605)

(2 574)

(Żieda)/tnaqqis fl-ammonti riċevibbli u rikuperabbli għal żmien twil

(249)

15

(Żieda)/tnaqqis fl-inventarji

(3)

(14)

(Żieda)/tnaqqis fil-prefinanzjament għal żmien qasir

(929)

(642)

(Żieda)/tnaqqis fl-ammonti riċevibbli u rikuperabbli għal żmien qasir

3 922

(4 543)

Żieda/(tnaqqis) fil-provvedimenti għal żmien twil

178

(152)

Żieda/(tnaqqis) fil-passivi finanzjarji għal żmien twil

29 734

886

Żieda/(tnaqqis) f'passivi oħra għal żmien twil

(45)

(74)

Żieda/(tnaqqis) fil-provvedimenti għal żmien qasir

56

1

Żieda/(tnaqqis) fil-passivi għal żmien qasir

(1 953)

1 964

Żieda/(tnaqqis) fl-ammonti pagabbli

6 944

(9 355)

Bilanċ pożittiv tas-sena preċedenti meħud bħala dħul mhux f'likwidità

(4 539)

(2 254)

Movimenti oħra mhux f'likwidità

(75)

(149)

Żieda/(tnaqqis) fl-obbligazzjoni tal-pensjoni u benefiċċji oħra tal-impjegati

(2 337)

(70)

Attivitajiet ta’ investiment

(Żieda)/tnaqqis fl-attivi intanġibbli u l-proprjetà, l-impjanti u t-tagħmir

(693)

(374)

(Żieda)/tnaqqis fl-investimenti għal żmien twil

(91)

(176)

(Żieda)/tnaqqis fl-investimenti għal żmien qasir

(1 288)

(540)

Fluss nett tal-likwidità

(3 128)

(1 309)

Żieda/(tnaqqis) netti fil-likwidità u ekwivalenti ta’ likwidità

(3 128)

(1 309)

Likwidità u ekwivalenti ta’ likwidità fil-bidu tas-sena

22 063

23 372

Likwidità u ekwivalenti ta’ likwidità fi tmiem is-sena

18 935

22 063


Tabella 4 —   Dikjarazzjoni tal-bidliet fl-attivi netti  (5)

(EUR miljun)

 

Riżervi (A)

Ammonti li għandhom jinġabru mingħand l-Istati Membri (B)

Attivi netti = (A) + (B)

Riżerva tal-valur ġust

Riżervi oħra

Bilanċ pożittiv akkumulat/(defiċit)

Riżultat ekonomiku għas-sena

Bilanċ fil-31 ta’ Diċembru 2009

69

3 254

(52 488)

6 887

(42 278)

Moviment fir-riżerva tal-Fond ta’ Garanzija

 

273

(273)

 

0

Movimenti fil-valur ġust

(130)

 

 

 

(130)

Oħrajn

 

4

(21)

 

(17)

Allokazzjoni tar-riżultat ekonomiku 2009

 

14

6 873

(6 887)

0

Riżultat tal-baġit attribwit lill-Istati Membri

 

 

(2 254)

 

(2 254)

Riżultat ekonomiku għas-sena

 

 

 

17 232

17 232

Bilanċ fil-31 ta’ Diċembru 2010

(61)

3 545

(48 163)

17 232

(27 447)

Moviment fir-riżerva tal-Fond ta’ Garanzija

 

165

(165)

 

0

Movimenti fil-valur ġust

(47)

 

 

 

(47)

Oħrajn

 

2

(30)

 

(28)

Allokazzjoni tar-riżultat ekonomiku 2010

 

4

17 228

(17 232)

0

Riżultat tal-baġit 2010 attribwit lill-Istati Membri

 

 

(4 539)

 

(4 539)

Riżultat ekonomiku għas-sena

 

 

 

(1 789)

(1 789)

Bilanċ fil-31 ta’ Diċembru 2011

(108)

3 716

(35 669)

(1 789)

(33 850)


Tabella 5 —   Riżultat tal-baġit tal-UE  (6)

(EUR miljun)

Unjoni Ewropea

2011

2010

Dħul għas-sena finanzjarja

130 000

127 795

Pagamenti kontra approprjazzjonijiet għas-sena kurrenti

(128 043)

(121 213)

Approprjazzjonijiet ta’ pagamenti riportati għas-sena N+1

(1 019)

(2 797)

Kanċellazzjoni ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagamenti mhux użati riportati mis-sena N-1

457

741

Differenzi tal-kambju għas-sena

97

23

Riżultat tal-baġit  (7)

1 492

4 549


(1)  Hu rrakkomandat li l-qarrej jikkonsulta t-test sħiħ tal-kontijiet annwali provviżorji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011 li jinkludu kemm ir-rapporti finanzjarji kkonsolidati u kemm in-noti ta’ spjegazzjoni u r-rapporti dwar l-implimentazzjoni tal-baġit u n-noti ta’ spjegazzjoni.

(2)  Il-karta tal-bilanċ hija ppreżentata billi jintuża l-lejawt simili għal dak tal-kontijiet annwali provviżorji tal-Unjoni Ewropea.

(3)  Il-kont tar-riżultat ekonomiku hu ppreżentat billi jintuża l-lejawt simili għal dak tal-kontijiet konsolidati tal-Unjoni Ewropea.

(4)  It-tabella tal-likwidità hija ppreżentata billi jintuża l-lejawt simili għal dak tal-kontijiet konsolidati tal-Unjoni Ewropea.

(5)  Id-dikjarazzjoni tal-bidliet fl-attivi netti hija ppreżentata billi jintuża l-lejawt simili għal dak tal-kontijiet konsolidati tal-Unjoni Ewropea.

(6)  It-tabella tar-riżultat tal-baġit tal-UE hi ppreżentata billi jintuża l-lejawt simili għal dak tal-kontijiet konsolidati tal-Unjoni Ewropea.

(7)  Li minnhom it-total tal-ammonti tal-EFTA hu ta’ EUR (5) mijun fl-2011 u EUR 9 miljun fl-2010.


KAPITOLU 2

Dħul

WERREJ

Introduzzjoni

Karatteristiċi speċifiċi tad-dħul

Ambitu u approċċ tal-verifika

Riżorsi proprji tradizzjonali

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq l-ING

Regolarità tat-tranżazzjonijiet

Riżorsi proprji tradizzjonali

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq l-ING

Dħul ieħor

Effettività tas-sistemi

Riżorsi proprji tradizzjonali

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT

Riżorsi proprji bbażati fuq l-ING

Riżervi ġenerali u speċifiċi

Il-verifikazzjoni tal-inventarji tal-ING

Dħul ieħor: Multi u penali

Irkupru infurzat

Klassifikazzjonijiet tal-kreditu minimi ta’ istituzzjonijiet finanzjarji li joħorġu garanziji

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

Konklużjonijiet

Rakkomandazzjonijiet

L-OSSERVAZZJONIJIET TAL-QORTI

IR-RISPOSTI MILL-KUMMISSJONI

INTRODUZZJONI

2.1.

Dan il-Kapitolu jippreżenta l-valutazzjoni speċifika tal-Qorti dwar id-dħul, li jinkludi r-riżorsi proprji u dħul ieħor. Informazzjoni ewlenija dwar id-dħul fl-2011 tingħata fit- Tabella 2.1 . Ir-riżorsi proprji huma bil-bosta s-sors prinċipali ta’ finanzjament tan-nefqa baġitarja (91 %).

 

Tabella 2.1 —   Dħul — Informazzjoni prinċipali 2011

Titolu tal-baġit

Tip ta’ dħul

Deskrizzjoni

Dħul 2011

EUR miljun

%

1

Riżorsi proprji tradizzjonali (RPT)

Imposti fuq iz-zokkor

132

0,1

Dazji doganali

16 646

12,8

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT

Riżorsi bbażati fuq il-VAT (taxxa fuq il-valur miżjud) mis-sena finanzjarja attwali

14 077

10,8

Riżorsi proprji bbażati fuq l-ING

Riżorsi bbażati fuq l-ING (introjtu nazzjonali gross) mis-sena finanzjarja attwali

87 258

67,1

Korrezzjoni tal-iżbilanċi baġitarji

Korrezzjoni favur ir-Renju Unit

52

0,0

Tnaqqis fil-kontribuzzjoni bbażata fuq l-ING

Mogħti lill-Pajjiżi l-Baxxi u lill-Isvezja

–1

0,0

 

TOTAL TAR-RIŻORSI PROPRJI

118 164

90,9

3

 

Bilanċi pożittivi, bilanċi u aġġustamenti

6 370

4,9

4

 

Dħul li ġej minn persuni li jaħdmu mal-Istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni

1 207

0,9

5

 

Dħul li ġej mill-operat amministrattiv tal-Istituzzjonijiet

587

0,5

6

 

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet konnessi ma’ ftehimiet u programmi tal-Unjoni/Komunità

2 454

1,9

7

 

Interessi fuq pagamenti li jsiru tard u multi

1 183

0,9

8

 

Operazzjonijiet ta’ self

1

0,0

9

 

Dħul mixxellanju

34

0,0

 

 

TOTAL TA' DĦUL IEĦOR

11 836

9,1

DĦUL TOTALI GĦAS-SENA

130 000

100,0

Sors: Il-kontijiet annwali 2011 tal-Unjoni Ewropea.

Karatteristiċi speċifiċi tad-dħul

2.2.

Hemm tliet kategoriji ta’ riżorsi proprji (1): ir-riżorsi proprji tradizzjonali (RPT) (id-dazji doganali miġbura fuq l-importazzjonijiet u t-taxxa fuq il-produzzjoni taz-zokkor), ir-riżorsi proprji kkalkulati fuq il-bażi tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) miġbura mill-Istati Membri, u r-riżorsi proprji derivati mill-introjtu nazzjonali gross (ING) tal-Istati Membri.

 

2.3.

Ir-RPT huma stabbiliti u miġbura mill-Istati Membri. Tliet kwarti minn dawn l-ammonti jitħallsu lill-baġit tal-Unjoni (EUR 16 778 miljun, 12,9 % tad-dħul), filwaqt li l-kwart li jifdal jinżamm biex ikopri l-ispejjeż tal-ġbir. Kull Stat Membru jibgħat dikjarazzjoni tad-dazji stabbiliti (il-“kontijiet A”) lill-Kummissjoni kull xahar u dikjarazzjoni ta’ dawk id-dazji stabbiliti li mhumiex inklużi fiha (il-“kontijiet B”) (2) kull tliet xhur. Ir-riskji prinċipali fir-rigward tar-RPT huma l-kompletezza, il-preċiżjoni u l-puntwalità tad-dazji li jsiru disponibbli għall-Unjoni.

 

2.4.

Ir-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT huma kontribuzzjonijiet li jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ rata uniformi lill-bażijiet ta’ valutazzjoni armonizzati nozzjonalment tal-VAT tal-Istati Membri (EUR 14 077 miljun, 10,8 % tad-dħul). Ir-riżorsi proprji bbażati fuq l-ING jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ rata uniformi għall-ING tal-Istati Membri (EUR 87 258 miljun, 67,1 % tad-dħul). Ir-riskju prinċipali għar-regolarità fir-rigward ta’ dawn ir-riżorsi proprji huwa li l-istatistika li huma bbażati fuqha jew ma ssirx f’konformità mar-regoli tal-Unjoni jew inkella ma tiġix ipproċessata skont dawn ir-regoli u li, b’riżultat ta’ dan, jitħallas ammont mhux korrett ta’ riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u/jew ING mill-Istati Membri kollha.

 

2.5.

Ir-Renju Unit jingħata korrezzjoni fir-rigward ta’ żbilanċi baġitarji (“il-korrezzjoni favur ir-Renju Unit”) li tinvolvi tnaqqis fil-pagamenti tiegħu tar-riżorsi proprji bbażati fuq l-ING (3). Barra minn hekk, il-Ġermanja, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Awstrija u l-Isvezja jibbenefikaw minn rata ta’ prelevazzjoni mnaqqsa għall-VAT, u l-Pajjiżi l-Baxxi u l-Isvezja għandhom tnaqqis gross fil-kontribuzzjoni annwali tagħhom tal-ING għall-perjodu 2007-2013 (4). Ir-riskju prinċipali huwa li l-Kummissjoni tagħmel żball f’dawn il-kalkoli, notevolment fir-rigward tal-kalkoli kkumplikati tal-korrezzjoni favur ir-Renju Unit.

 

2.6.

Wara li jiġi kkunsidrat it-total tar-RPT, ir-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u dħul ieħor, ir-riżorsi proprji bbażati fuq l-ING jintużaw biex jibbilanċjaw il-baġit. Kwalunkwe dikjarazzjoni inqas (jew dikjarazzjoni esaġerata) tal-ING għal Stati Membri partikolari — filwaqt li ma tolqotx ir-riżorsi proprji bbażati fuq l-ING ġenerali — għandha l-effett li żżid (jew tnaqqas) il-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri l-oħrajn, sakemm il-problema tiġi kkoreġuta.

 

2.7.

Ir-riskji prinċipali fi dħul ieħor jinkludu l-ġestjoni mill-Kummissjoni ta’ multi u l-iffissar tal-korrezzjonijiet finanzjarji li l-Kummissjoni timponi fuq l-infiq agrikolu u tal-koeżjoni.

 

Ambitu u approċċ tal-verifika

2.8.

L- Anness 1.1 , il- Parti 2 , tal-Kapitolu 1 jiddeskrivi l-approċċ tal-verifika u l-metodoloġija ġenerali tal-Qorti. Għall-verifika tad-dħul, għandhom jiġu nnutati l-punti speċifiċi li ġejjin:

(a)

Il-verifika kienet tinvolvi l-eżami fil-livell tal-Kummissjoni ta’ kampjun ta’ 55 ordni ta’ rkupru (5) li jkopru t-tipi kollha ta’ dħul (ara l- Anness 2.1 ).

(b)

Il-valutazzjoni tas-sistemi kopriet:

(i)

is-sistemi relatati għar-RPT, ir-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq l-ING;

(ii)

is-sistemi tal-Kummissjoni li fuqhom huwa bbażat il-kalkolu tal-korrezzjoni favur ir-Renju Unit (inkluż eżami tal-kalkolu tal-ammont definittiv fir-rigward tal-2007) (6);

(iii)

il-ġestjoni mill-Kummissjoni ta’ multi u penali;

(iv)

ir-rappreżentazzjonijiet tal-maniġment tal-Kummissjoni, b’mod partikolari ir-rapport ta’ attività annwali tad-Direttorat Ġenerali għall-Baġit (id-DĠ BUDG).

 

Riżorsi proprji tradizzjonali

2.9.

Il-verifika tal-Qorti ta’ tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet ma tistax tkopri importazzjonijiet li ma ġewx iddikjarati jew dawk li nqabżu mis-sorveljanza doganali.

 

2.10.

Il-Qorti wettqet valutazzjoni tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll fil-Ġermanja, Spanja u Franza, li flimkien jikkontribwixxu aktar minn terz tar-RPT. Hija analizzat is-sistemi ta’ kontabilità tagħhom u eżaminat il-fluss tar-RPT. minn meta ġew stabbiliti sa meta ġew iddikjarati lill-Kummissjoni sabiex tikseb assigurazzjoni raġonevoli li l-ammonti rreġistrati kienu preċiżi u kompluti. Il-verifika inkludiet l-ittestjar ta’ kontrolli prinċipali li jirrelataw mal-applikazzjoni ta’ rati ta’ dazju preferenzjali fi Franza, Proċeduri tar-Rilaxx Lokali (PLR) fil-Ġermanja u Spanja, u l-ħażna u t-trattament tal-ispejjeż tal-merkanzija u l-assigurazzjoni fil-Ġermanja, Spanja u Franza.

 

2.11.

Barra minn hekk, il-Qorti rrikonċiljat is-seba’ ordnijiet ta’ rkupru tal-RPT inklużi fil-kampjun li hemm referenza għalih fil-paragrafu 2.8(a) mad-dikjarazzjoni ta’ kull xahar korrispondenti mill-Istati Membri kkonċernati (7).

 

2.12.

Fl-aħħar nett, il-Qorti vvalutat is-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll fil-Kummissjoni, inklużi l-ispezzjonijiet tagħha fl-Istati Membri, il-proċedura tat-tħassir ta’ ammonti li ma jistgħux jiġu rkuprati u l-proċedura ta’ segwitu kemm għas-sejbiet preċedenti tagħha u kif ukoll dawk tal-Qorti.

 

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq l-ING

2.13.

Ir-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq l-ING huma bbażati fuq data statistika, fejn it-tranżazzjonijiet sottostanti ma jistgħux jiġu vverifikati direttament. Minħabba f’hekk, il-verifika ħadet bħala l-punt tat-tluq tagħha l-wasla għand il-Kummissjoni tal-aggregati makroekonomiċi ppreparati mill-Istati Membri, u mbagħad ivvalutat is-sistemi tal-Kummissjoni għall-ipproċessar tad-data sabiex jiġu ddeterminati l-ammonti li għandhom jiġu inklużi fil-kontijiet finali tal-baġit. Għalhekk il-Qorti eżaminat il-preparazzjoni tal-baġit tal-UE u l-korrettezza tal-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri.

 

2.14.

Il-Qorti vvalutat is-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Kummissjoni li huma maħsuba li jipprovdu assigurazzjoni raġonevoli li dawn ir-riżorsi huma kkalkolati u miġbura b'mod korrett. Il-verifika kopriet ukoll il-ġestjoni mill-Kummissjoni tar-riżervi tal-VAT u l-ING u l-verifikazzjoni tagħha tal-inventarji tal-ING fl-Istati Membri. Il-verifika tal-Qorti ma tistax tipprovdi ġudizzju dwar il-kwalità tad-data tal-VAT u l-ING li l-Kummissjoni rċeviet mill-Istati Membri.

 

REGOLARITÀ TAT-TRANŻAZZJONIJIET

2.15.

L- Anness 2.1 fih sommarju tar-riżultati tal-ittestjar tat-tranżazzjonijiet. L-ittestjar mill-Qorti tal-kampjun tagħha ta’ tranżazzjonijiet sab li 1,8 % huma milquta minn żball. Ir-rata tal-iżball l-aktar probabbli stmata mill-Qorti hija ta’ 0,8 % (8).

2.15.

Ara t-tweġiba għall-punt 2.18.

Riżorsi proprji tradizzjonali

2.16.

Il-Qorti sabet li, b’mod ġenerali, l-ordnijiet ta’ rkupru stabiliti mill-Kummissjoni jirriflettu d-dikjarazzjonijiet tal-kontijiet A mibgħuta mill-Istati Membri.

 

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT u fuq l-ING

2.17.

Il-verifika tal-Qorti ma sabet ebda żball fil-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri u l-pagament tagħhom.

 

Dħul ieħor

2.18.

Il-Qorti sabet li waħda mis-sitt tranżazzjonijiet ittestjati fir-rigward ta’ dħul ieħor kien fiha żball. Il-Qorti rrevediet il-kalkolu ta’ korrezzjoni finanzjarja imposta mill-Kummissjoni fuq Stat Membru fil-qasam tan-nefqa agrikola (it-Titolu 6 fit- Tabella 2.1 ). Filwaqt li l-Qorti ma tixħitx dubju fuq il-metodoloġija użata mill-Kummissjoni, hija sabet żball fl-applikazzjoni tagħha li rriżulta f’sottostima tat-telf għall-baġit tal-UE mill-Kummissjoni. Il-korrezzjoni finanzjarja kellha tkun ta’ EUR 30 miljun minflok il-EUR 21 miljun ikkalkolati (9).

2.18.

Il-Kummissjoni hi sodisfatta li l-Qorti ma tpoġġix f’dubju l-metodoloġija tagħha għall-valutazzjoni tat-telf fil-baġit tal-UE. Dan sar f’konformità mar-rakkomandazzjoni tal-Qorti sabiex ikun ikkalkulat it-telf minflok tintuża korrezzjoni b’rata fissa.

Rigward il-każ imsemmi mill-Qorti, il-kalkolu tar-rata ta’ żball kienet magħmula mill-Istat Membru abbażi ta’ metodoloġija aċċettata mill-Kummissjoni u bl-użu tal-aħjar informazzjoni disponibbli dak iż-żmien. L-Istat Membru iktar tard ipprovda tagħrif addizzjonali u aktar preċiż dwar il-popolazzjoni fir-riskju u l-Kummissjoni kkunsidrat li huwa ġġustifikat li dan it-tagħrif jittieħed inkonsiderazzjoni mingħajr ma terġa’ tinfetaħ, f’dan l-istadju daqshekk tard, il-proċedura tal-approvazzjoni tal-konformità sabiex tkun ikkalkulata mill-ġdid ir-rata tal-iżbalji.

EFFETTIVITÀ TAS-SISTEMI

2.19.

Ir-riżultati tal-eżami mill-Qorti tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll huma miġbura fil-qosor fl- Anness 2.2 . Instabu xi defiċjenzi fis-sistemi, kif irrappurtat hawn taħt.

 

Riżorsi proprji tradizzjonali

2.20.

Fl-Istati Membri fejn saret żjara, il-verifika tal-Qorti (ara l-paragrafu 2.10 hawn fuq) żvelat defiċjenzi fis-sorveljanza doganali nazzjonali:

2.20.

Il-Kummissjoni se ssegwi s-sejbiet tal-Qorti fid-dettall, filwaqt li tqis li l-kontrolli doganali tal-Istati Membri għandhom ikunu bbażati fuq ir-riskju.

(a)

fl-applikazzjoni tar-rati tad-dazju preferenzjali (10);

(a)

Fil-każ ta’ żewġ dikjarazzjonijiet minn 50 tal-importazzjoni, il-Qorti ma sabet l-ebda dokument fil-fajls eżaminati li jixhed it-trasport dirett ta' merkanzija lejn l-UE.

Iż-żewġ każijiet fejn hemm nieqsa evidenza ta’ trasport dirett se jiġu segwiti mill-Kummissjoni sabiex ikun iddeterminat jekk hemmx xi konsegwenzi finanzjarji.

(b)

fil-kontroll u l-verifika ex-post tal-Proċeduri tar-Rilaxx Lokali (PRL) (11);

(b)

L-analiżi tar-riskju mwettqa mill-Istati Membri għandha tqis il-perjodu ta’ preskrizzjoni, u f'xi każijiet jista’ ma jkunx hemm bżonn li kull tliet snin jitwettaq l-awditjar tal-Proċedura tar-Rilaxx.

(c)

fil-verifika ex-post tal-ħżin doganali (12);

(c)

L-analiżi tar-riskju mwettqa mill-Istati Membri għandha tqis il-perjodu ta’ preskrizzjoni, u f'xi każijiet jista’ ma jkunx hemm bżonn li kull tliet snin jitwettaq l-awditjar tal-ħażniet.

(d)

fl-analiżi tar-riskju applikata fl-istadju ta’ importazzjoni (13);

(d)

Il-Kummissjoni se ssegwi din is-sejba mal-Istati Membri kkonċernati.

(e)

fit-trattament tal-ispejjeż tal-merkanzija u l-assigurazzjoni (14).

(e)

Il-Kummissjoni se ssegwi l-każijiet individwali mal-Istati Membri kkonċernati sabiex tiddetermina jekk hemmx konsegwenzi finanzjarji.

Sorveljanza doganali nazzjonali parzjalment effettiva żżid ir-riskju li jinġabru ammonti mhux korretti ta’ RPT.

 

2.21.

Fir-Rapport Annwali 2010 tagħha l-Qorti rrappurtat li, għal dikjarazzjoni A minnhom relatata ma’ Stat Membru (15), ma kienx possibbli li l-ammont ta’ RPT ddikjarat jiġi rikonċiljat mad-dokumenti tal-kontabilità li huwa kien ibbażat fuqhom. Fir-Rapport ta’ Attività Annwali għall-2011 tad-DĠ BUDG issa hemm riżerva dwar l-affidabbiltà tad-data tal-kontabilità ta’ dan l-Istat Membru.

2.21.

DĠ Baġit għamel riżerva dwar l-affidabilità tal-approvazzjojni ta’ dan l-Istat Membru u l-proċeduri u s-sistemi ta’ awditjar tar-RPT abbażi tat-tliet spezzjonijiet konsekuttivi tal-Kummissjoni u tas-sejbiet tal-Qorti.

Għaddejja azzjoni ta’ rimedju. L-Istat Membru ressaq pjan ta’ azzjoni fi tmiem Novembru 2011 li jistabbilixxi l-miżuri korrettivi li se jittieħdu. Il-pjan għandu objettivi ta’ terminu qasir (2012), ta’ terminu medju (2012-2013) u objettivi fit-tul (2013-2014 u s-snin sussegwenti). Il-Kummissjoni qed tissorvelja l-implimentazzjoni tal-pjan. L-ewwel stadju jikkonsisti fit-twettiq ta’ awditjar estern tas-sistema kontabilistika.

2.22.

Il-Qorti sabet li diversi sejbiet irrappurtati minnha jew mill-Kummissjoni fis-snin preċedenti jkomplu jiġu rrappurtati minn dawn iż-żewġ Istituzzjonijiet mingħajr ma tittieħed azzjoni ta’ rimedju mill-Istati Membri relevanti (pereżempju s-sejbiet imsemmija fir-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 1/2010 (16): “Il-proċeduri ssimplifikati doganali għall-importazzjoni huma kkontrollati b’mod effettiv?”).

2.22.

Is-sejbiet tal-Qorti u tal-Kummissjoni huma segwiti b’mod eżawrijenti. L-Istati Membri jistgħu jieħdu ż-żmien sabiex itejbu s-sistemi tagħhom, partikolarment fejn jinqala’ nuqqas ta’ qbil jew ikunu meħtieġa tibdiliet sistemiċi jew strutturati. Is-servizzi tal-Kummissjoni jużaw il-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħhom biex jiżguraw li l-Istati Membri jindirizzaw is-sejbiet tagħhom b'mod sodisfaċenti u, fejn relevanti, jesiġu li l-Istat Membru jirkupra r-riżorsi proprji tradizzjonali li jkunu tħallsu inqas. Dan jista’ jinkludi li jittieħdu proċedimenti ta' ksur fejn ikun qed iseħħ ksur ċar tal-leġiżlazzjoni doganali tal-UE. Fis-snin riċenti l-Kummissjoni wettqet spezzjonijiet dwar il-proċeduri ssimplifikati, l-istrateġija ta’ kontroll doganali u l-proċedura tar-rilaxx. Rapport tematiku fuq l-istrateġija tal-kontroll doganali ġie mogħti lill-Kumitat Konsultattiv dwar ir-riżorsi proprji fl-2011, u r-rapport tematiku dwar il-proċedura tar-rilaxx se jkun ippreżentat fl-2012.

Riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT

2.23.

Riżerva hija mezz li permezz tiegħu element dubjuż f’dikjarazzjoni tal-VAT ippreżentata minn Stat Membru jista’ jinżamm miftuħ għall-korrezzjoni wara l-limitu ta’ żmien statutorju ta’ erba’ snin. L-użu tar-riżervi huwa għalhekk parti mill-proċess ta’ kontroll intern. Madankollu, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jistinkaw biex jirrisolvu elementi dubjużi malajr kemm jista’ jkun.

 

2.24.

Fl-2011, il-Kummissjoni għamlet 46 riżerva u neħħiet 42. Skont il-Kummissjoni, l-effett nett kien li r-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT jitnaqqsu b’madwar EUR 88 miljun (17). Fl-aħħar tas-sena, it-total ta’ riżervi stabbiliti kien 156 (ara t- Tabella 2.2 ). Mir-riżervi li ġew stabbiliti mill-Kummissjoni, 51 jirrelataw ma’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-VAT. Dawn jistgħu jitneħħew biss wara li l-proċedura tal-ksur tkun ingħalqet u l-effett fuq il-bażi tal-VAT għas-snin ikkonċernati jkun ġie determinat.

2.24.

Iċ-ċifri użati f'dan ir-rapport huma ftit differenti minn dawk li tagħti l-Kummissjoni fl-Anness relevanti tal-kontijiet annwali tagħha. Dan għaliex il-Qorti u l-Kummissjoni jużaw metodi ftit differenti sabiex tingħadd il-ħażna tar-riżervi. Il-Qorti tuża d-data tan-notifika u l-Kummissjoni d-data ta’ meta jitlestew il-proċeduri amministrattivi interni assoċjati.

2.25.

Il-Kummissjoni qed tkompli bl-isforzi tagħha biex tneħħi riżervi tal-VAT li ilhom pendenti ħafna. Il-Qorti tiddefinixxi riżervi bħal dawn bħala riżervi li jirrelataw għal sena li tkun tal-inqas 10 snin qabel, jiġifieri riżervi li kienu għadhom stabbiliti fl-aħħar tal-2011 però li kienu jikkonċernaw is-sena 2002 u s-snin ta’ qabel. Kien hemm 15-il riżerva bħal din fl-aħħar tas-sena, xi wħud jiddataw lura għall-1995, meta mqabbla ma’ 16 fl-aħħar tal-2010 (il-paragrafu 2.23 tar-Rapport Annwali 2010).

2.25.

Kien hemm titjib kontinwu fil-frekwenza tal-konsultazzjonijiet mal-Istati Membri u titjib fil-livelli ta’ kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, li se jkomplu. Il-proporzjon tar-riservi li l-Qorti tiddefinixxi bħala li ilhom pendenti qed ikompli jonqos — bħalissa qiegħed anqas minn 10 % tat-total. Anki bit-titjib fil-kooperazzjoni, dejjem se jkun hemm xi riżervi li ilhom pendenti għax uħud għandhom ħafna ramifikazzjonijiet li jridu jiġu esplorati, inklużi kwistjonijiet ta’ prinċipju, u jistgħu jinvolvu aktar minn attentat wieħed sabiex tinstab soluzzjoni. Id-definizzjoni ta’ żmien twil u pendenti, adottata mill-Qorti, tista’ tenfasizza żżejjed iż-żmien li apparentement jittieħed sabiex jissolvew ir-riżervi. Mir-riżervi l-ġodda stabbiliti mill-Kummissjoni fl-2011, 75 % koprew l-2007, għalhekk skont il-metodoloġija tal-Qorti kienu diġà kważi nofs triq milli jkunu ilhom pendenti.

Tabella 2.2 —   Ir-riżervi tal-VAT fil-31 ta’ Diċembru 2011

Stat Membru

Riżervi pendenti fil-31.12.2010

Riżervi magħmula fl-2011

Riżervi mneħħija fl-2011

Riżervi pendenti fil-31.12.2011

L-ewwel sena l-aktar imbiegħda li għaliha japplikaw ir-riżervi

Il-Belġju

0

1

0

1

2007

Il-Bulgarija

2

5

1

6

2007

Ir-Repubblika Ċeka

8

9

4

13

2004

Id-Danimarka

9

2

3

8

2005

Il-Ġermanja

1

5

0

6

2003

L-Estonja

9

1

0

10

2004

L-Irlanda

10

2

7

5

1998

Il-Greċja

7

0

0

7

1999

Spanja

1

2

0

3

2003

Franza

6

1

0

7

2001

L-Italja

8

2

3

7

1995

Ċipru

6

0

2

4

2004

Il-Latvja

6

0

1

5

2004

Il-Litwanja

2

0

0

2

2005

Il-Lussemburgu

2

0

2

0

 

L-Ungerija

4

0

0

4

2004

Malta

10

0

0

10

2004

Il-Pajjiżi l-Baxxi

8

6

5

9

2004

L-Awstrija

6

0

0

6

2002

Il-Polonja

6

0

1

5

2004

Il-Portugall

14

0

9

5

2003

Ir-Rumanija

0

5

1

4

2007

Is-Slovenja

0

0

0

0

 

Is-Slovakkja

0

0

0

0

 

Il-Finlandja

8

3

1

10

1995

L-Isvezja

10

2

1

11

1995

Ir-Renju Unit

9

0

1

8

1998

TOTAL

152

46

42

156

 

Sors: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Riżorsi proprji bbażati fuq l-ING

Riżervi ġenerali u speċifiċi

2.26.

Fl-aħħar tal-2011 kienu jeżistu riżervi ġenerali (18) dwar id-data tal-ING tal-Istati Membri tal-EU-15 għall-perjodu mill-2002 sal-2007, tal-Istati Membri tal-EU-10 għall-2004-2007, u tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-2007.

2.26.

Hekk kif il-Qorti tirrikonoxxi fil-paragrafu 2.28, is-sitwazzjoni sa Jannar 2012 inbidlet b’mod sinifikanti meta r-riżervi ġenerali baqgħu fis-seħħ għall-Bulgarija u r-Rumanija biss.

2.27.

Fil-bidu tal-2011, kien hemm erba’ riżervi speċifiċi tal-PNG miftuħa (19) li kienu jirrelataw mal-perjodu mill-1995 sal-2001. Sussegwentement, il-Kummissjoni neħħiet żewġ riżervi li kienu jikkonċernaw ir-Renju Unit, u tħalla bilanċ ta’ tnejn (20) fl-aħħar tal-2011.

2.27.

Il-Kummissjoni qed tagħmel progress permezz tal-kooperazzjoni tagħha maż-żewġ pajjiżi li għad għandhom riżervi tal-PNG għall-perjodu 1995-2001 (1 għall-Greċja u 1 għar-Renju Unit fl-aħħar tas-sena 2011) sabiex dawn ir-riżervi jkunu jistgħu jitneħħew.

Il-verifikazzjoni tal-inventarji tal-ING

2.28.

F’Lulju u f’Ottubru 2011, il-Kumitat tal-ING adotta r-rapporti ta’ valutazzjoni dwar l-Istati Membri tal-EU-25, abbażi tal-verifikazzjoni mill-Eurostat tal-inventarji tal-ING. L-ebda riżerva ġenerali, ma tneħħiet jew riżerva speċifika ġiet stabbilita fir-rigward tad-data tal-ING għall-perjodu mill-2002 ’il quddiem sal-aħħar ta’ Jannar 2012 (ara l-paragrafi 2.29 u 2.41, ir-raba’ inċiż, tar-Rapport Annwali 2010).

2.28.

Bħala riżultat tal-konklużjonijiet milħuqa fiż-żewġ laqgħat tal-Kumitat tal-ING fit-tieni nofs tal-2011, ix-xogħol tkompla sa tmiem is-sena fejn ġie identifikat u preċiżament imħejji l-qafas tar-riżervi speċifiċi meħtieġa li għandhom jieħdu post ir-riżervi ġenerali eżistenti. Il-proċessi amministrattivi meħtieġa biex jipprovdu lil kull wieħed mill-25 Stat Membru simultanjament b'notifika uffiċjali ta' konferma dwar it-tneħħija tar-riżervi ġenerali u r-riżervi speċifiċi ffissati li jikkonċernawhom tlestew kmieni fl-2012.

Dħul ieħor: Multi u penali

Irkupru infurzat

2.29.

Ir-regoli ta’ implimentazzjoni (21) tar-Regolament Finanzjarju jistipolaw li l-Kummissjoni għandha tinforza l-irkupru ta’ ammonti riċevibbli bi kwalunkwe mezz disponibbli fejn la saru pagamenti proviżorji u lanqas ma ġew ippreżentati garanziji mid-debituri biex ikopru l-ammont sħiħ sad-data tal-ħlas. Fl-aħħar tal-2011 bejn wieħed u ieħor 2 % (22) ta’ multi pendenti ma ġewx koperti la b’pagament proviżorju u lanqas b’garanzija wara d-data tal-ħlas.

2.29.

L-infurzar tal-irkupru bi kwalunkwe prezz jista’ jkollu konsegwenzi irreparabbli u jeqred jew ifalli kumpaniji li jkunu soġġetti għal multi. Il-Kummissjoni tipprova tikseb il-kopertura tal-multi tagħha billi tinnegozja mal-kumpaniji sabiex tissalvagwardja l-ġbir tal-multa, jew permezz ta’ ħlasijiet parzjali regolari inkella b’garanziji.

Huwa grazzi għal dawn in-negozjati li parti mill-multi mhux koperti (inklużi l-imgħaxijiet moratorji) imposti fuq impriżi f'sitwazzjoni finanzjarja dgħajfa jistgħu jinġabru jew ikunu koperti minn garanzija u jista’ jkun hemm ftehim dwar pjan ta’ pagament, skont ir-regoli attwali, li garanzija finanzjarja tagħmel tajjeb għalih (ara l-punt 2.32). Madankollu, xi multi ma jistgħux jinġabru għaliex huma imposti fuq impriżi li fallew, li qegħdin f’qagħda finanzjarja prekarja jew li huma stabbiliti barra l-Unjoni.

2.30.

Il-Qorti eżaminat kampjun ta’ 14-il multa bħal din u sabet li fi 8 każijiet il-Kummissjoni ma kinitx użat il-mezzi kollha disponibbli biex tinforza l-irkupru.

2.30.

Fir-rigward tat-tmien każijiet imsemmija mill-Qorti, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li l-multi jirrigwardaw jew każijiet fejn miżuri interim jew talbiet dwar inabbiltà kontributtiva (skont §35 tal-linji gwida dwar il-multi tal-2006) kienu pendenti, u/jew każijiet fejn l-infurzar kien jikkawża l-insolvenza immedjata tal-kumpanija kkonċernata, bil-konsegwenza li l-Kummissjoni tkun tilfet il-multa għaliex mhix kreditur preferut.

Dawn l-eżempji juru li l-Kummissjoni dejjem tfittex, fir-rigward ta’ debituri f’qagħda finanzjarja prekarja, li tikseb il-multi billi tinnegozja mal-kumpaniji sabiex tissalvagwardja l-ġbir tal-multa.

2.31.

Il-Kummissjoni tiddikjara li dawn il-każijiet kollha kienu jikkonċernaw debituri li kienu f’kundizzjoni finanzjarja prekarja. Id-DĠ BUDG fir-Rapport ta’ Attività Annwali tiegħu għall-2011 jiddikjara li huwa mhux se jfittex li jinforza l-irkupru jekk huwa jqis li l-interessi finanzjarji tal-Unjoni huma protetti bl-aħjar mod billi jiġi nnegozjat pjan ta’ pagament. Il-Kummissjoni qed tipproponi li timmodifika r-regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju sabiex tippermetti din it-tip ta’ azzjoni “f’ċirkostanzi eċċezzjonali”.

 

Klassifikazzjonijiet tal-kreditu minimi ta’ istituzzjonijiet finanzjarji li joħorġu garanziji

2.32.

Taħt l-Artikolu 28a tar-Regolament Finanzjarju (23), is-salvagwardjar tal-attivi huwa objettiv tal-ġestjoni tal-Kummissjoni. Sabiex ikun żgurat li l-garanziji li jkopru l-multi huma salvagwardjati, il-Kummissjoni tistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-klassifikazzjoni tal-kreditu għall-istituzzjonijiet finanzjarji li jipprovdu l-garanziji. Il-Qorti sabet każijiet fejn dawn ir-rekwiżiti ma ġewx irrispettati.

2.33.

Fit-13 ta’ Mejju 2011 il-Kummissjoni llaxkat il-kundizzjonijiet għal garanziji bħal dawn biex tirrifletti l-kundizzjonijiet tas-suq li kienu qed jiddeterjoraw. Il-Qorti sabet eżempji fejn anke dawn il-kundizzjonijiet aġġornati ma ġewx irrispettati.

2.34.

Fid-dawl tal-istat attwali tas-settur bankarju, fir-Rapport ta’ Attività Annwali tad-DĠ BUDG, il-Kummissjoni tiddikjara li hija qiegħda tanalizza l-politika tal-ġestjoni tar-riskju tagħha.

2.32.-2.35.

Il-Kummissjoni tqis li f'numru ta' każijiet limitat ħafna kien impossibbli li jinkisbu garanziji li jirrispettaw ir-rekwiżiti stabbiliti filwaqt li ħadet inkonsiderazzjoni l-ambjent finanzjarju li sejjer għall-agħar.

2.33.-2.34.

Fid-dawl tal-istat attwali tas-settur finanzjarju Ewropew, huwa inevitabbli li l-Kummissjoni tirrivedi fuq bażi regolari l-politika tagħha għall-ġestjoni tar-riskju fir-rigward tal-garanziji li jkopru multi pendenti. Tabilħaqq, bosta banek ewlenin issa tilfu l-klassifikazzjoni aċċettabbli tagħhom mit-tliet aġenziji ewlenin tal-klassifikazzjoni, u fil-maġġoranza l-kbira tal-Istati Membri huwa impossibbli li jinstab bank bi klassifikazzjoni aċċettabbli, li jagħmilha diffiċli ferm għal kumpanija ta’daqs żgħir jew medju biex, pereżempju, tikseb tali garanzija. Minħabba l-kondizzjonijiet tas-suq il-Kummissjoni kienet obbligata li tirrevedi r-rekwiżiti għall-garanziji fit-13 ta’ Mejju 2011.

Fl-eżempji msemmija mill-Qorti, il-garanziji kkonċernati, meta ġew aċċettati mill-Kummissjoni, rrispettaw il-politika tar-riskju fis-seħħ. Il-garanti aktar tard ġew deklassifikati, fejn quddiem l-għadd iċken ta’ banek li għadhom fis-suq li jissodisfaw il-kriterji, il-Kummissjoni kellha għal darba oħra terġa’ tikkunsidra l-politika tagħha tar-riskju għal garanziji bankarji f’Ġunju 2012. Id-Deċiżjoni l-ġdida, filwaqt li tqis l-evoluzzjoni tas-swieq finanzjarji, tiżgura wkoll livell suffiċjenti ta’ diversifikazzjoni fl-espożizzjoni ġenerali tal-Kummissjoni fir-rigward tal-garanti individwali.

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET

Konklużjonijiet

2.35.

Abbażi tax-xogħol tal-verifika tagħha (24), il-Qorti tikkonkludi li, għas-sena finanzjarja li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2011,

(a)

id-dikjarazzjonijiet u l-pagamenti tar-RPT tal-Istati Membri,

(b)

il-kalkolu tal-Kummissjoni tal-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri abbażi tad-data tal-VAT u tal-ING irċevuta mill-Istati Membri,

(c)

il-kalkolu tal-korrezzjoni favur ir-Renju Unit, u

(d)

dħul ieħor

kienu ħielsa minn żbalji materjali.

 

2.36.

Abbażi tax-xogħol tal-verifika tagħha, il-Qorti sabet li s-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll għad-dħul eżaminati kienu effettivi. Madankollu, il-Qorti tiġbed l-attenzjoni għall-kwistjonijiet stipulati hawn taħt:

2.36.

(a)

Il-verifiki tal-Qorti żvelaw dgħufijiet fis-sorveljanza doganali nazzjonali (il-paragrafu 2.20). Il-Qorti tikkonkludi li s-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll tal-Istati Membri vverifikati huma biss parzjalment effettivi biex jiżguraw li l-RPT irreġistrati huma kompluti u korretti.

(a)

Il-Kummissjoni se ssegwi s-sejbiet tal-Qorti mal-Istati Membri kkonċernati.

(b)

Riżervi li ilhom pendenti ħafna għadhom jeżistu f’konnessjoni mar-riżorsi proprji bbażati fuq il-VAT (il-paragrafu 2.25).

(b)

L-għadd u l-proporzjon tar-riżervi li ilhom pendenti skont id-definizzjoni tal-Qorti qed ikomplu jonqsu — issa huma inqas minn 10 % tat-total. Dejjem se jkun hemm xi riżervi li ilhom pendenti għax jista’ jkun hemm ħafna ramifikazzjonijiet għall-Istati Membri meta jiġu biex jesploraw u biex jirrimedjaw.

Kien hemm titjib kontinwu fil-frekwenza tal-konsultazzjonijiet mal-Istati Membri u titjib fil-livelli ta’ kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri, li se jkomplu.

(c)

Fl-aħħar tal-2011 il-Kummissjoni kienet għadha ma neħħietx ir-riżervi ġenerali u għamlet riżervi speċifiċi tal-ING fir-rigward tal-Istati Membri tal-EU-25 għall-perjodu mill-2002 ’il quddiem (il-paragrafu 2.28).

(c)

Il-proċessi amministrattivi meħtieġa biex jipprovdu lil kull wieħed mill-25 Stat Membru simultanjament b'notifika uffiċjali ta' konferma dwar it-tneħħija tar-riżervi ġenerali u r-riżervi speċifiċi ffissati li jikkonċernawhom tlestew kmieni fl-2012.

(d)

Fl-aħħar tal-2011 il-Kummissjoni kienet għadha ma neħħietx iż-żewġ riżervi speċifiċi tal-PNG li kien għad fadal, għall-perjodu mill-1995 sal-2001 (il-paragrafu 2.27).

(d)

Il-Kummissjoni qed tagħmel progress permezz tal-kooperazzjoni tagħha maż-żewġ pajjiżi li għad għandhom riżervi tal-PNG għall-perjodu 1995-2001 (waħda għall-Greċja u waħda għar-Renju Unit fl-aħħar tas-sena 2011) sabiex dawn ir-riżervi jkunu jistgħu jitneħħew.

(e)

Il-Qorti tieħu nota tar-raġunijiet għaliex l-irkuprar ma jiġix infurzat fil-każijiet kollha (il-paragrafu 2.31). Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li timmodifika r-regoli ta’ implimentazzjoni tar-Regolament Finanzjarju sabiex ikun jista’ jittieħed dan it-tip ta’ azzjoni “f’ċirkostanzi eċċezzjonali”.

(e)

Il-Kummissjoni dejjem tfittex li tikseb l-aħjar li tista’ minn multa appellata (permezz ta’ ħlas proviżorju jew ta’ garanzija) iżda f'xi każijiet meta l-impriża mmultata tkun qiegħda f’qagħda finanzjarja prekarja, in-negozjati ta’ dwar kif se tinfeda jistgħu jkunu twal u jinvolvu partijiet interessati oħra (l-azzjonisti, il-kumpanniji possedenti jew il-banek). Regola ġdida li tippermetti, f’każi eċċezzjonali, ħlas diferit mingħajr garanzija se tagħmilha possibbli li tinġabar xi parti mill-multa anke jekk l-impriża ma tkunx tista' tikseb garanzija bankarja.

(f)

Il-Kummissjoni qiegħda tanalizza wkoll il-politika tal-ġestjoni tar-riskju tagħha dwar l-affidabbiltà tal-garanziji li jkopru multi u penali pendenti, sabiex tiġi riflessa s-sitwazzjoni fis-settur bankarju (il-paragrafu 2.34).

(f)

Il-politika tal-ġestjoni tar-riskju ġiet riveduta u adattata biex tqis l-ambjent finanzjarju u ekonomiku attwali, filwaqt li tiżgura wkoll li l-livell tas-sigurtà tal-assi finanzjarji jibqa’ fl-ogħla livell possibbli. Il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu jipprovdu indikazzjoni għall-evalwazzjoni tar-riskju iżda mhumiex użati b’mod uniku, jew mingħajr ma jittieħed inkonsiderazzjoni kriterju ieħor għal deċiżjonijiet dwar l-immaniġġjar tar-riskju.

Rakkomandazzjonijiet

2.37.

L- Anness 2.3 juri r-riżultat tal-analiżi tal-Qorti dwar il-progress li sar fl-indirizzar ta’ rakkomandazzjonijiet magħmula f’rapporti annwali preċedenti (l-2008 u l-2009). Il-punti li ġejjin għandhom jiġu nnutati:

2.37.

(a)

Fir-rapporti annwali preċedenti tagħha (pereżempju l-paragrafu 4.14 tar-Rapport Annwali 2008 u l-paragrafu 2.20 tar-Rapport Annwali 2009), il-Qorti ddikjarat li hija kompliet issib problemi bl-użu tal-kontijiet B. Fl-2011 il-Kummissjoni kienet għadha qed issib problemi bħal dawn fl-ispezzjonijiet tagħha.

(a)

Il-Kummissjoni teżamina l-kontijiet B kull sena waqt l-ispezzjonijiet tagħha. Il-kont B li fih jiddaħħlu d-djun li mhumiex garantiti u/jew li huma kkontestati, min-natura tiegħu, fih kwistjonijiet li jistgħu jwasslu għal problemi, u din hija r-raġuni għaliex is-servizzi tal-Kummissjoni jeżaminaw dan il-kont kull sena. Madankollu, għandu jiġi nnutat li l-kont B issa huwa kkompjuterizzat fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, u numru ta’ ammonti li mhux suppost jiddaħħlu fil-kont B qed jonqos. Il-biċċa l-kbira tas-sejbiet magħmula mill-Kummissjoni għandhom x’jaqsmu mar-responsabbiltà finanzjarja tal-Istat Membru, pereżempju, meta ammont ma jistax jiġi rkuprat (u jiġi kkanċellat) jew meta d-dejn ikun ikkanċellat minħabba żball amministrattiv. F'dawn il-każijiet, il-ġestjoni tal-kont B, kif inhu, mhix il-kwistjoni.

(b)

Dwar ir-riżorsi proprji bbażati fuq l-ING, il-Qorti rrakkomandat (pereżempju fil-paragrafu 2.38 tar-Rapport Annwali 2009) li l-Kummissjoni għandha (i) tiċċara l-ambitu tal-opinjoni li hija tipprovdi fir-rapporti ta’ valutazzjoni tagħha dwar id-data tal-ING tal-Istati Membri u (ii) tikkunsidra l-evalwazzjoni tagħha tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll fl-Istituti Nazzjonali tal-Istatistika (NSI) għall-kumpilazzjoni tal-kontijiet nazzjonali. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma ġewx implimentati mill-Kummissjoni fil-valutazzjoni tagħha tad-data tal-ING tal-Istati Membri tal-EU-25 (ara l-paragrafu 2.28).

(b)

Il-Kummissjoni tqis li l-approċċ li hija tapplika (kontrolli tad-dokumentazzjoni tal-Kwestjonarji tal-ING, il-verifika tal-Inventarji tal-ING permezz tal-GIAQ ikkumplimentata b'verifika diretta) huwa adattat għal valutazzjoni finali tal-ING tal-Istati Membri. F'dan il-kuntest, is-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll (SCS) huma ta' natura organizzattiva u ma jagħtux indikazzjoni speċifika dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet, li tiddependi primarjament fuq is-sorsi statistiċi u l-metodi użati, anke jekk is-SCS jistgħu jgħinu biex jitnaqqsu r-riskji tal-iżbalji fil-kontijiet nazzjonali. Il-Kummissjoni se tissokta bl-isforzi tagħha sabiex tiżviluppa linji gwida dwar is-SCS li jkunu jistgħu jintużaw mill-Istati Membri biex jikkumpilaw il-kontijiet nazzjonali tagħhom, filwaqt li tqis l-osservazzjonijiet tal-Qorti.

2.38.

B’segwitu għal din l-analiżi, u s-sejbiet u l-konklużjonijiet għall-2011, il-Qorti tirrakkomanda li l-Kummissjoni:

2.38.

Rakkomandazzjoni 1: tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jsaħħu s-sorveljanza doganali sabiex jimmassimizzaw l-ammont tar-RPT miġbur.

Il-Kummissjoni se tkompli tivverifika li l-Istati Membri stabbilixxew oqfsa xierqa ta’ kontroll sabiex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-UE fil-qasam tar-riżorsi proprji tradizzjonali.

Rakkomandazzjoni 2: tkompli l-isforzi tagħha biex tiżgura li l-kontijiet B jintużaw b’mod korrett u li s-sistemi ta’ kontabilità jippermettu li l-kontijiet A tal-Istati Membri jkunu kompluti u korretti b’mod evidenti.

Il-Kummissjoni se tkompli tivverifika li l-kontijiet B qed jintużaw tajjeb u li s-sistemi kontabilistiċi jippermettu lill-kontjiet A tal-Istati Membri biex ikunu kompluti u korretti.


(1)  Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/436/KE, Euratom tas-7 ta’ Ġunju 2007 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 163, 23.6.2007, p. 17) u r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1150/2000 tat-22 ta’ Mejju 2000 li jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 130, 31.5.2000, p. 1), kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 105/2009 (ĠU L 36, 5.2.2009, p. 1).

(2)  Meta d-dazji jew l-imposti jibqgħu ma jitħallsux u ma jkun ingħata ebda titolu ta’ sigurtà, jew ikunu koperti minn titoli ta’ sigurtà imma jkunu ġew sfidati, l-Istati Membri jistgħu jissospendu d-disponibilità ta’ dawn ir-riżorsi billi jdaħħluhom f’dawn il-kontijiet separati.

(3)  L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2007/436/KE. Dan it-tnaqqis kien madwar EUR 4 biljun fl-2011. It-EUR 52 miljun li hemm referenza għalihom fit- Tabella 2.1 jirrappreżentaw l-effett tad-differenzi fir-rata tal-kambju.

(4)  L-Artikolu 2(4) u 2(5) tad-Deċiżjoni 2007/436/KE. It-tnaqqis ta’ EUR 1 miljun fil-kontribuzzjoni bbażata fuq l-ING fit- Tabella 2.1 huwa l-effett tad-differenzi fir-rata tal-kambju.

(5)  Ordni ta’ rkupru hija l-proċedura li permezz tagħha l-Uffiċjal li Jawtorizza (AO) jirreġistra intitolament mill-Kummissjoni sabiex jirkupra l-ammont li huwa dovut.

(6)  Ara l-paragrafu 2.16 tar-Rapport Annwali 2010.

(7)  Il-Belġju, il-Ġermanja, Spanja u l-Pajjiżi l-Baxxi.

(8)  Il-Qorti tikkalkula l-istima tagħha tar-rata ta’ żball minn kampjun tal-istatistika rappreżentattiv. Iċ-ċifra kkwotata hija l-aħjar stima (magħrufa bħala l-MLE). Il-Qorti għandha 95 % fiduċja li r-rata ta’ żball fil-popolazzjoni tinsab bejn LEL 0,0 % u UEL 2,4 % (il-limiti inferjuri u superjuri tar-rata ta’ żball rispettivament).

(9)  Fl-2006 l-Kummissjoni sabet li Stat Membru kien qed juża ortoritratti li ma kinux aġġornati. Il-Kummissjoni kkalkulat rata ta’ żball ta’ 1,34 % minħabba l-inklużjoni żbaljata ta’ reġjuni li ma kinux milquta bil-problema ta’ ortoritratti mhux aġġornati. Skont il-Qorti ir-rata ta’ żball korretta li kellha tintuża kellha tkun 1,91 %, li tirriżulta f’ differenza ta’ EUR 9 miljun.

(10)  Franza.

(11)  Il-Ġermanja u Spanja. Barra minn hekk l-ispezzjonijiet proprji tal-Kummissjoni tal-PRL żvelaw dgħufijiet fis-sistema fil-11 mill-21 Stat Membru li hija spezzjonat fl-2011.

(12)  Spanja u Franza.

(13)  Il-Ġermanja u Franza.

(14)  Spanja u Franza.

(15)  Il-paragrafu 2.15: Il-Belġju.

(16)  Ara l-website tal-QEA: http://eca.europa.eu

(17)  Il-bilanċ ta’ żieda ta’ EUR 8 miljun u tnaqqis ta’ EUR 96 miljun.

(18)  L-Artikolu 10(7) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000, kif emendat, jiddikjara li, wara t-30 ta’ Settembru tar-raba’ sena wara sena finanzjarja partikolari, kwalunkwe bidla fil-PNG/ING m’għandhiex tiġi kkunsidrata aktar, minbarra fuq il-punti nnotifikati f’dan il-limitu ta’ żmien mill-Kummissjoni jew mill-Istat Membru. Dawn il-punti huma magħrufa bħala riżervi. Riżerva ġenerali tkopri d-data kollha ta’ Stat Membru.

(19)  Riżerva speċifika tkopri elementi diskreti tal-ING (PNG sal-2001, ING wara dan) bħall-valur miżjud gross ta’ attivitajiet magħżula, in-nefqa totali tal-konsum finali jew il-bilanċ favorevoli gross operattiv u d-dħul imħallat.

(20)  Dawn kienu jikkonċernaw lill-Greċja u lir-Renju Unit u kienu relatati mal-aspetti tal-metodoloġija u l-kumpilazzjoni.

(21)  L-Artikoli 84, 85 u 85a tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li jippreskrivi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 fuq ir-Regolament Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE, Euratom) Nru 478/2007 (ĠU L 111, 28.4.2007, p. 13).

(22)  Madwar EUR 240 miljun minn EUR 13-il biljun.

(23)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Gunju 2002 rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1), kif l-aħħar emendat bir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1081/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 311, 26.11.2010. p. 9).

(24)  Għal raġunijiet spjegati fil-paragrafi 2.13 u 2.14, din il-konklużjoni ma tipprovdix valutazzjoni tal-kwalità tad-data tal-VAT jew tal-ING li l-Kummissjoni rċeviet mill-Istati Membri.

ANNESS 2.1

RIŻULTATI TAL-ITTESTJAR TA' TRANŻAZZJONIJIET GĦAD-DĦUL

 

2011

2010

2009

2008

RPT

VAT/ING, korrezzjonijiet taħt it-Titolu 1 tal-Baġit

Dħul ieħor

Total

DAQS U STRUTTURA TAL-KAMPJUN

Total tat-tranżazzjonijiet (li minnhom):

7

42

6

55

55

62

60

Ordnijiet ta’ rkupru

7

42

6

55

55

62

60

RIŻULTATI TAL-ITTESTJAR  (1)  (2)

Proporzjon (għadd) tat-tranżazzjonijiet ittestjati li nstabu li huma:

Ħielsa minn żbalji

100 %

(7)

100 %

(42)

83 %

(5)

98 %

(54)

100 %

95 %

100 %

Milquta minn żball wieħed jew aktar

0 %

(0)

0 %

(0)

17 %

(1)

2 %

(1)

0 %

5 %

0 %

IMPATT STMAT TA' ŻBALJI KWANTIFIKABBLI

Rata tal-iżball l-aktar probabbli

0,8 %

 

 

 

Il-limitu superjuri tal-iżball (UEL)

2,4 %

 

 

 

Il-limitu inferjuri tal-iżball (LEL)

0,0 %

 

 

 


(1)  Biex jitjieb il-fehim approfondit f'oqsma bi profili ta’ riskju differenti fil-grupp ta’ politika, il-kampjun ġie maqsum f'segmenti.

(2)  Ċifri kkwotati fil-parentesti jirrappreżentaw l-għadd reali ta’ tranżazzjonijiet.

ANNESS 2.2

RIŻULTATI TAL-ANALIŻI TAS-SISTEMI GĦAD-DĦUL

Valutazzjoni tas-sistemi eżaminati

Sistema kkonċernata

Kontrolli mill-Kummissjoni fl-Istati Membri

Kalkolu / kontrolli fl-uffiċċju u ġestjoni tad-dħul mill-Kummissjoni

Ġestjoni mill-Kummissjoni tar-riżervi

Kontrolli interni prinċipali fi Stati Membri vverifikati

Valutazzjoni ġenerali

RPT

Effettivi

Effettivi

M/A

Parzjalment effettivi

Effettiva

VAT/ING

Effettivi

Effettivi

Effettiva

M/A

Effettiva

Korrezzjoni favur ir-Renju Unit

M/A

Effettivi

M/A

M/A

Effettiva

Multi u penali

M/A

Effettivi

M/A

M/A

Effettiva

ANNESS 2.3

SEGWITU TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET PREĊEDENTI GĦAD-DĦUL

Sena

Rakkomandazzjoni tal-Qorti

Analiżi mill-Qorti tal-progress li sar

Risposta tal-Kummissjoni

2009

Dwar ir-riżorsi proprji bbażati fuq l-ING, il-Qorti rrakkomandat (fil-paragrafu 2.38 fir-rigward tal-2009) li l-Kummissjoni għandha

 

 

(i)

tiċċara l-ambitu tal-opinjoni li hija tipprovdi fir-rapporti tal-valutazzjoni tagħha dwar id-data tal-ING tal-Istati Membri u

(ii)

tikkunsidra evalwazzjoni tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll fl-Istituti Nazzjonali tal-Istatistika (NSI) għall-kumpilazzjoni tal-kontijiet nazzjonali.

(i)

fir-rapporti tal-Istati Membri tal-EU-25, il-Kummissjoni għamlet valutazzjoni dwar il-kwalità tad-data tal-ING u dwar il-konformità tagħha mal-ESA95, mingħajr ma ċċarat l-ambitu u l-objettivi tax-xogħol ta’ verifikazzjoni tal-Eurostat li jappoġġa l-konklużjoni ġenerali;

(ii)

peress li fl-2011 il-Eurostat kien għadu ma adottax linji gwida li jistabbilixxu l-aħjar prattiki dwar il-funzjonament tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll għall-kumpilazzjoni tal-kontijiet nazzjonali, fil-fehma tal-Qorti l-evalwazzjoni tagħhom ma setgħetx titwettaq b'mod xieraq fil-kuntest tal-valutazzjoni finali li saret fuq id-data tal-ING tal-Istati Membri tal-EU-25.

Il-Kummissjoni tqis li l-approċċ li hija tapplika (kontrolli tad-dokumentazzjoni tal-Kwestjonarji tal-ING, il-verifika tal-Inventarji tal-ING permezz tal-GIAQ ikkumplimentata b'verifika diretta) huwa adattat għall-valutazzjoni finali tal-ING tal-Istati Membri. F'dan il-kuntest, is-sistemi ta’ superviżjoni u kontroll (SCS) huma ta' natura organizzattiva u ma jagħtux indikazzjoni speċifika dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet, li tiddependi primarjament fuq is-sorsi statistiċi u l-metodi użati, anke jekk is-SCS jistgħu jgħinu biex jitnaqqsu r-riskji tal-iżbalji fil-kontijiet nazzjonali. Il-Kummissjoni se tissokta bl-isforzi tagħha sabiex tiżviluppa linji gwida dwar is-SCS li jkunu jistgħu jintużaw mill-Istati Membri biex jikkumpilaw il-kontijiet nazzjonali tagħhom, filwaqt li tqis l-osservazzjonijiet tal-Qorti.

2009 u 2008

Il-Qorti spiss irrappurtat użu mhux xieraq tal-kontijiet B (pereżempju l-paragrafu 2.20 tar-Rapport Annwali 2009 u 4.14 tar-Rapport Annwali 2008)

Il-Kummissjoni teżamina l-kontijiet B kull sena u għadha ssib użu mhux xieraq bħal dan.

Il-Kummissjoni teżamina kull sena l-kontijiet B waqt l-ispezzjonijiet tagħha. Dan se tkompli tagħmlu.


KAPITOLU 3

Agrikoltura: suq u appoġġ dirett

WERREJ

Introduzzjoni

Karatteristiċi speċifiċi tal-qasam tal-politika

Ambitu u approċċ tal-verifika

Regolarità tat-tranżazzjonijiet

Kundizzjonalità

Effettività tas-sistemi

Sistemi tal-Istati Membri relatati mar-regolarità tat-tranżazzjonijiet

Proċeduri amministrattivi u ta’ kontroll biex jiżguraw pagament korrett inkluża l-kwalità tad-databases

Sistemi ta’ kontroll ibbażati fuq kontrolli fiżiċi fuq il-post

Proċeduri biex jiġi żgurat l-irkuprar ta’ pagamenti mhux dovuti

Is-sistema ta’ sorveljanza u r-rappreżentazzjoni tal-ġestjoni tal-Kummissjoni

Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-funzjonament xieraq tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

Ir-rappreżentazzjoni tal-ġestjoni tad-DĠ Agri — ir-Rapport ta’ Attività Annwali (RAA)

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

Konklużjonijiet

Rakkomandazzjonijiet

L-OSSERVAZZJONIJIET TAL-QORTI

IR-RISPOSTI MILL-KUMMISSJONI

INTRODUZZJONI

3.1.

Dan il-kapitolu jippreżenta l-valutazzjoni speċifika tal-Qorti dwar is-suq u l-appoġġ dirett għall-agrikoltura, li huwa parti mill-qasam tal-politika 05 — Agrikoltura u żvilupp rurali. Informazzjoni prinċipali dwar l-attivitajiet koperti u dwar l-infiq fl-2011 hija pprovduta fit- Tabella 3.1

3.1.

In-nefqa amministrattiva msemmija fit-Tabella 3.1 tkopri wkoll l-attivitajiet mhux tal-FAEG. Il-FAEG jiffinanzja linja tal-baġit 1 (05 04 01 01) b'pagamenti magħmula għal EUR 7,7 miljun fl-2011 mit-total tan-nefqa amministrattiva ta' EUR 133,7 miljun (il-Kapitolu 05 01).

Tabella 3.1 —   Agrikoltura: Suq u appoġġ dirett — Informazzjoni ewlenija 2011

(EUR miljun)

Titolu tal-baġit

Qasam tal-politika

Deskrizzjoni

Pagamenti

Mod ta’ ġestjoni

05

Spiża agrikola ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG)

Spiża amministrattiva (39)

134

Diretta u ċentralizzata

Interventi fi swieq agrikoli

3 533

Kondiviża (40)

Għajnuniet diretti

40 178

Kondiviża

Oħrajn

103

Ċentralizzata diretta/kondiviża

 

43 948

 

Total tan-nefqa amministrattiva (41)

134

 

Total tan-nefqa operazzjonali

43 809

 

Li minnhom

pagamenti bil-quddiem

8

 

pagamenti interim/finali

43 801

 

Total tal-pagamenti għas-sena

43 943

 

Total tal-impenji għas-sena

43 950

 

Sors: Il-kontijiet annwali 2011 tal-Unjoni Ewropea.

Karatteristiċi speċifiċi tal-qasam tal-politika

3.2.

L-objettivi (1) tal-politika agrikola komuni (PAK) kif stabbiliti fit-Trattat huma li tiżdied il-produttività agrikola, b’hekk ikun assigurat livell ġust ta’ għajxien għall-komunità agrikola, jiġu stabilizzati s-swieq, tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-provvisti u jkun hemm assigurazzjoni li l-provvisti jilħqu lill-konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli.

 

3.3.

Il-baġit tal-UE jiffinanzja n-nefqa tal-PAK l-aktar permezz ta’ żewġ fondi (2): il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG), li jiffinanzja kompletament l-għajnuna diretta u l-miżuri tas-suq tal-UE (3), u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), li jikkofinanzja programmi ta’ żvilupp rurali. Dan il-kapitolu jkopri n-nefqa tal-FAEG filwaqt li n-nefqa għall-iżvilupp rurali hija ppreżentata fil-Kapitolu 4.

 

3.4.

Il-miżuri ewlenin iffinanzjati mill-FAEG huma:

L-għajnuna diretta “Skema ta’ Pagament Uniku” (SPS). Pagamenti tal-SPS huma bbażati fuq “drittijiet” (4) li kull wieħed minnhom huwa attivat b’ettaru wieħed ta’ art eliġibbli ddikjarat mill-bidwi. Fl-2011 l-SPS irrappreżentat infiq ta’ EUR 31 082 miljun (77 % ta’ għajnuniet diretti).

L-għajnuna diretta “Skema ta’ Pagament Uniku skont l-Erja” (SPUE) tipprovdi għall-pagament ta’ ammonti uniformi għal kull ettaru eliġibbli ta’ art agrikola u attwalment hija applikata f’10 mill-Istati Membri (5) li ssieħbu fl-UE fl-2004 u fl-2007. Fl-2011 l-SPUE ammontat għal nefqa ta’ EUR 5 084 miljun (13 % ta’ għajnuniet diretti).

Skemi oħra ta’ għajnuna diretta marbuta ma’ tipi speċifiċi ta’ produzzjoni agrikola (bħal baqar li jreddgħu, qoton, eċċ). Fl-2011 dawk l-iskemi kienu jirrappreżentaw infiq ta’ EUR 4 012-il miljun (10 % ta’ għajnuniet diretti).

Interventi fis-swieq agrikoli li jkopru, pereżempju, intervent f’forma ta’ ħżin, rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni, programmi ta’ ikel u appoġġ speċifiku għas-setturi tal-frott/ħaxix u tal-inbid (b’kollox jammontaw għal EUR 3 533 miljun fl-2011).

 

3.5.

Taħt l-iskemi kollha ta’ għajnuna diretta tal-FAEG (6), il-benefiċjarji tal-għajnuna mill-UE għandhom obbligu legali li jissodisfaw kundizzjonijiet ta’ “kundizzjonalità” relatati mal-protezzjoni tal-ambjent, mas-saħħa pubblika, mas-saħħa tal-annimali u tal-pjanti, mat-trattament xieraq tal-annimali (Rekwiżiti Statutarji tal-Ġestjoni (SMRs)) u mal-manutenzjoni ta’ art agrikola f’kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba (KAAT) (7). Jekk il-bdiewa ma jkunux konformi ma’ dawn l-obbligi, l-għajnuna tagħhom hija mnaqqsa (8).

3.5.

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tipprovdi li fejn in-nuqqas ta’ konformità ma’ dawn il-kundizzjonijiet ikun innutat, għandha tkun applikata penali fuq l-ammont globali tal-pagamenti diretti magħmula fir-rigward tal-applikazzjonijiet ippreżentati mill-bidwi matul is-sena kalendarja tas-sejba, jekk in-nuqqas ta' konformità jkun dovut għal att jew ommissjoni marbuta direttament mal-bidwi u jekk mhux ta’ natura minuri.

3.6.

In-nefqa tal-PAK hija soġġetta għal ġestjoni konġunta mill-Kummissjoni u l-Istati Membri. L-infiq jitwassal permezz ta’ 81 aġenzija nazzjonali jew reġjonali tal-pagamenti. Dawn l-aġenziji tal-pagamenti huma responsabbli għall-pagamenti lill-benefiċjarji u, qabel ma jagħmlu dan, huma għandhom, jew direttament jew permezz ta’ entitajiet delegati, jivverifikaw l-eliġibbiltà tal-applikazzjonijiet għall-għajnuna. Is-Sistema Integrata ta’ Amministrazzjoni u Kontroll (SIAK) hija s-sistema prinċipali ta’ ġestjoni u kontroll li tiżgura r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ għajnuna diretta tal-FAEG. Il-kontijiet u r-rekords tal-pagamenti tal-aġenziji tal-pagamenti huma eżaminati minn entitajiet indipendenti tal-verifika (korpi taċ-ċertifikazzjoni) li jirrapportaw lill-Kummissjoni permezz ta’ ċertifikati u rapporti annwali.

3.6.

Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 885/2006, il-korpi ta’ ċertifikazzjoni jeżaminaw, fuq bażi annwali, il-proċeduri ta’ kontroll intern tal-aġenziji tal-pagamenti, flimkien mal-kontijiet annwali tagħhom.

3.7.

Il-Kummissjoni trid tikseb l-assigurazzjoni li l-Istati Membri waqqfu sistemi ta’ ġestjoni u kontroll li jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-regolamenti, u li s-sistemi jaħdmu b’mod effettiv.

 

3.8.

Fir-rigward tal-għajnuniet diretti, ir-riskji ewlenin għar-regolarità huma li l-għajnuna taż-żona titħallas għal art mhux eliġibbli jew għal żewġ benefiċjarji jew aktar għall-istess biċċa art, jew li primjums għall-annimali huma mħallsa għal aktar annimali milli jkollu l-applikant fis-sjieda tiegħu. Fir-rigward ta’ interventi fis-swieq agrikoli, ir-riskji prinċipali għar-regolarità huma li l-għajnuna tingħata għal spejjeż ineliġibbli jew iddikjarati b’mod eċċessiv.

 

Ambitu u approċċ tal-verifika

3.9.

L- Anness 1.1, il-Parti 2 , tal-Kapitolu 1 jiddeskrivi l-approċċ u l-metodoloġija ġenerali tal-verifika tal-Qorti. Għall-verifika diretta tas-suq u tal-għajnuna għall-agrikoltura għandhom jiġu osservati l-kwistjonijiet speċifiċi li ġejjin:

3.9.

il-verifika involviet l-eżaminazzjoni ta’ kampjun ta’ 180 pagament interim u finali;

 

fir-rigward tal-kundizzjonalità, il-Qorti ffokat l-ittestjar tagħha fuq obbligi magħżula tal-KAAT (9) u tal-SMRs (10). Fejn ma ġewx issodisfati l-obbligi tal-kundizzjonalità, il-Qorti ttrattat dawn il-każijiet bħala żbalji (11). Dawn l-iżbalji kienu inklużi fil-kalkolu tar-rata ta’ żball ġenerali sakemm jista’ jiġi stabbilit li l-iżball kien diġà jeżisti fis-sena li fiha l-bidwi applika għall-għajnuna (12). Dan jirrappreżenta bidla mis-snin preċedenti, meta n-nuqqas li jiġu ssodisfati l-obbligi tal-kundizzjonalità ma kienx inkluż fil-kalkolu tar-rata ta’ żball;

Bosta mir-rekwiżiti ta' kundizzjonalità, jiġifieri l-SMRs, iridu jiġu rispettati miċ-ċittadini kollha tal-UE, irrispettivament jekk wieħed ikunx bidwi li qed jibbenefika minn appoġġ tal-UE permezz tal-l-PAK. Ir-rispett tal-kundizzjonalità ma jikkostitwixxix kriterju ta' eliġibbiltà u, għalhekk, il-kontrolli ta' dawn ir-rekwiżiti ma jappartjenux għal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet inkwistjoni. Il-bdiewa li ma jirrispettawx ir-rekwiżiti huma intitolati li jirċievu l-pagamenti tagħhom, iżda jkunu sanzjonati fuq il-bażi tas-severità, il-vastità, il-permanenza u r-ripetizzjoni tan-nuqqas ta' konformità misjub kif ukoll in-negliġenza jew l-intenzjoni tal-bidwi kkonċernat. Dan jidher ukoll bil-fatt li l-pagamenti jistgħu jsiru qabel il-kontrolli tal-kundizzjonalità jkunu tlestew u li l-penali ma jkunux ġew applikati fuq il-pagamenti magħmula fir-rigward tas-sena kalendarja meta l-bidwi jonqos li jkun konformi mar-rekwiżiti, iżda fuq il-pagamenti li jkunu saru fir-rigward tas-sena kalendarja tas-sejbiet li jkunu għamlu l-awtoritajiet nazzjonali. Għal dawn ir-raġunijiet kollha, il-Kummissjoni nnifisha ma tiħux f'konsiderazzjoni l-ksur tal-obbligi tal-kundizzjonalità fil-kalkolu tal-livell ta’ żball għar-Rapport tal-Attività Annwali tagħha.

it-tnaqqis u l-esklużjonijiet (applikati f’każijiet fejn il-benefiċjarji tal-għajnuna mill-UE jiddikjaraw l-erja reali jew in-numru ta’ annimali b’mod eċċessiv (13));

 

il-valutazzjoni tas-sistemi koperti mis-SIAK fil-ħames aġenziji tal-pagamenti fl-Istati Membri li japplikaw l-SPS — l-Awstrija, id-Danimarka, il-Finlandja, l-Italja (Lombardija) u Spanja (Galicia) — u f’aġenzija waħda tal-pagamenti fi Stat Membru li japplika s-SAPS (l-Ungerija);

 

il-Qorti eżaminat l-implimentazzjoni (fil-livell nazzjonali) ta’ standards ta’ kundizzjonalità u s-sistemi ta’ kontroll implimentati mill-Istati Membri. Ir-riżultati ta’ dan ix-xogħol huma ppreżentati fil-Kapitolu 4 fil-paragrafi 4.30 sa 4.32 iżda huma wkoll applikabbli għal dan il-Kapitolu;

 

il-Qorti analizzat il-ħidma mwettqa mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni tar-Rumanija u l-Bulgarija taħt ir-rinforz ġdid tal-proċedura tal-assigurazzjoni (14);

 

l-analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-ġestjoni tal-Kummissjoni kopriet ir-rapport ta’ attività annwali tad-DĠ AGRI dwar kwistjonijiet relatati mal-FAEG;

 

fil-kuntest tal-approvazzjoni mill-Kummissjoni tal-proċedura tal-kontijiet, il-Qorti analizzat 17-il ċertifikat u rapport tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni tal-FAEG relatati ma’ 17-il aġenzija tal-pagamenti. Ir-riżultati huma ppreżentati fil-Kapitolu 4 (ara l-paragrafu 4.36).

 

REGOLARITÀ TAT-TRANŻAZZJONIJIET

3.10.

L- Anness 3.1 fih sommarju tar-riżultati tal-ittestjar tat-tranżazzjonijiet. L-ittestjar mill-Qorti tal-kampjun tagħha tat-tranżazzjonijiet sab li 39 % kienu milquta minn żball. Ir-rata tal-iżball l-aktar probabbli stmata mill-Qorti hija ta’ 2,9 % (15).

3.10.

L-iżball l-aktar probabbli ddeterminat mill-Qorti għas-sena finanzjarja 2011 jirrappreżenta żieda żgħira meta mqabbel mas-sena l-oħra iżda għadu fil-medda normali ta' varjazzjoni statistika minn sena għal oħra u ma jwassalx għal deterjorament tal-kwalità ġenerali fl-immaniġġar u l-kontroll tan-nefqa mill-Istati Membri. Dan huwa kkonfermat mill-fatt li, fil-fehma tal-Kummissjoni, wieħed mill-każijiet li l-Qorti tikkunsidra li jkun 100 % żball kien ta' natura eċċezzjonali u ma jindikax dgħufija inerenti fis-sistema. Il-Kummissjoni tqis li r-rati ta’ żbalji stabbiliti mill-Qorti matul l-aħħar snin meħuda flimkien jipprovdu evidenza kredibbli li r-rata ta’ żball l-aktar probabbli għall-FAEG hija relattivament qrib it-2 % tal-limitu tal-materjalità.

Ir-rati baxxi ta' żbalji indikati fl-istatistiċi tal-kontroll li l-Kummissjoni rċeviet mill-Istati Membri u li estensivament ġew ivverifikati u vvalidati mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni, jikkonfermaw ukoll li n-nefqa għall-FEAG fis-sena finanzjarja 2011 kienet ġeneralment amministrata tajjeb.

Fl-aħħarnett, ir-riskju għall-baġit tal-UE hu kopert b'mod adegwat mill-proċeduri tal-approvazzjoni tal-konformità tal-Kummissjoni.

Ara wkoll ir-risposta konġunta għall-paragrafi 3.11. u 3.12.

3.11.

Mis-70 tranżazzjoni milquta minn żbalji 60 (86 %) kienu milquta minn żbalji kwantifikabbli, dwar il-preċiżjoni 45 (75 %), l-eliġibbiltà 14 (23 %) u l-okkorrenza 1 (2 %).

3.12.

Illustrazzjonijiet ta’ żbalji kwantifikabbli li nstabu mill-Qorti jinsabu fl-eżempju 3.1 u illustrazzjoni ta’ żball mhux kwantifikabbli fl-eżempju 3.2. Ir-rata tal-iżball l-aktar frekwenti ta’ preċiżjoni hija relatata ma’ dikjarazzjonijiet eċċessivi tal-erja, li ħafna minnhom jammontaw individwalment għal anqas minn 5 %. L-iżbalji akbar ta’ preċiżjoni jirrigwardaw każijiet fejn l-eliġibbiltà ta’ mergħa permanenti ġiet ivvalutata u rreġistrata ħażin fis-Sistema ta’ Identifikazzjoni tal-Ħbula tar-Raba’ (LPIS) (ara wkoll il-paragrafu 3.20).

3.11. u 3.12.

Il-Kummissjoni tosserva li ħafna mill-iżbalji kwantifikabbli huma relattivament żgħar f’termini finanzjarji u jikkonċernaw primarjament differenzi żgħar fil-kejl mill-ġdid ta’ ħbula tar-raba' li sar mill-Qorti (ara l-paragrafu 3.12); tabilħaqq, 42 tal-iżbalji misjuba mill-Qorti jikkonċernaw differenzi żgħar ħafna fil-kejl mill-ġdid ta' ħbula tar-raba' (24 żball taħt it-2 %).

Dikjarazzjoni eċċessiva ta’ erja (eżempju ta’ żball ta’ preċiżjoni)

Fi Stat Membru wieħed, ħbula referenzjali kklassifikati bħala mergħa permanenti huma kkunsidrati bħala kompletament eliġibbli anke jekk partijiet sostanzjali huma koperti minn blat jew buxxijiet densi li jirrendu l-erja ineliġibbli. F’żewġ tranżazzjonijiet f’dan l-Istat Membru, il-Qorti sabet dikjarazzjonijiet eċċessivi ta’ 28 % u 36 % rispettivament.

Dikjarazzjoni eċċessiva ta’ erja (eżempju ta’ żball ta’ preċiżjoni)

Il-Kummissjoni taf bil-kwistjonijiet relatati mal-eliġibbiltà ta' mergħat f'dan l-Istat Membru. L-Awtoritajiet Nazzjonali ntalbu jaġixxu fuq din il-kwistjoni u f'Novembru 2010 ppreżentaw il-Pjan ta' Titjib tal-LPIS inklużi, notevolment, miżuri li jimplimentaw l-applikazzjoni tal-koeffiċjent tal-eliġibbiltà tal-ħbula tar-raba' bħala mergħat u biex ikun żgurat aġġornament sistematiku tal-LPIS mar-riżultati tal-kontrolli fuq il-post. Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja l-implimentazzjoni ta' dan il-pjan mill-awtoritajiet nazzjonali.

Ksur ta’ regoli tal-akkwist pubbliku (eżempju ta’ żball ta’ eliġibbiltà)

Miżura ta’ promozzjoni biex jiġi inkoraġġut il-konsum tal-ħalib kienet mogħtija lil operatur tas-suq domestiku mingħajr pubblikazzjoni tas-sejħa għal offerti fil-livell tal-UE hekk kif meħtieġ mil-leġiżlazzjoni tal-UE u dik nazzjonali. Dan irrestrinġa l-aċċess għall-kuntratt għal operaturi potenzjali minn Stati Membri oħra u jirrappreżenta nuqqas serju ta’ osservanza tar-regoli tal-akkwist pubbliku li jirrendi l-pagament tal-għajnuna irregolari.

Ksur ta’ regoli tal-akkwist pubbliku (eżempju ta’ żball ta’ eliġibbiltà)

Il-Kummissjoni tosserva li l-Istat Membru ma jaqbilx ma' dak li sabet il-Qorti. Il-Kummissjoni se tevalwa jekk u kif tista’ tkompli ssegwi l-każ, jekk meħtieġ permezz ta' proċedura ta' approvazzjoni tal-konformità, wara li tikkunsidra wkoll il-prinċipju tal-proporzjonalità.

Klejm għal annimali mhux eżistenti (eżempju ta’ żball ta’ okkorrenza)

Bidwi ngħata primjum speċjali għal 150 nagħġa. Il-Qorti sabet li l-benefiċjarju ma kellux nagħaġ. Għaldaqstant, il-pagament korrispondenti kien irregolari.

Klejm għal annimali mhux eżistenti (eżempju ta’ żball ta’ okkorrenza)

L-awtoritajiet nazzjonali qegħdin fil-proċess li jirkupraw ammonti mħallsa żejda u l-Kummissjoni se ssegwihom. Barra minn hekk, se titnieda proċedura ta' approvazzjoni biex tkun verifikata l-konformità tas-sistema ta' maniġment u kontroll tal-Istat Membru.

Eżempju 3.2 —   Eżempju ta’ żball mhux kwantifikabbli

Fi Stat Membru wieħed il-valur totali ta’ drittijiet allokati u rreġistrati fid-database tas-SIAK qabeż il-limitu previst fil-leġiżlazzjoni tal-UE (16).

Eżempju 3.2    Eżempju ta’ żball mhux kwantifikabbli

Il-Kummissjoni tinnota li l-Istat Membru naqqas il-pagamenti lill-bdiewa u b'hekk irrispetta l-limitu għall-pagamenti kollha ta' għajnuna diretta stabbilit bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009.

Il-Kummissjoni se tevalwa l-informazzjoni pprovduta mill-Qorti u fuq din il-bażi tiddeċiedi dwar kwalunkwe segwitu.

Kundizzjonalità

3.13.

Abbażi tal-eżami tagħha tal-obbligi ta’ kundizzjonalità magħżula (ara l-paragrafu 3.9, it-tieni inċiż), il-Qorti sabet ksur fi 22 (17) mill-155 pagament soġġett għal dawn l-obbligi (18). L-iżbalji li nstabu jirrappreżentaw madwar 0,2 punti perċentwali tar-rata totali ta’ żbalji msemmija fil-paragrafu 3.10.

3.13.

Ara t-tweġiba għall-paragrafu 3.9.

EFFETTIVITÀ TAS-SISTEMI

Sistemi tal-Istati Membri relatati mar-regolarità tat-tranżazzjonijiet

3.14.

L- Anness 3.2 fih sommarju tar-riżultati tal-eżaminazzjoni mill-Qorti tas-Sistema Integrata ta’ Amministrazzjoni u Kontroll (SIAK) (19). Fis-sitt aġenziji tal-pagamenti kollha li ġew eżaminati, il-Qorti sabet li s-sistemi tas-SIAK huma parzjalment effettivi.

3.15.

Il-verifiki tal-Qorti juru li l-effettività tas-SIAK fl-aġenziji tal-pagamenti vverifikati hija milquta negattivament minn data impreċiża fid-databases varji u mit-trattament amministrattiv skorrett ta’ klejms mill-aġenziji tal-pagamenti. Barra minn hekk, xi dgħufijiet serji tas-sistemi rrappurtati fir-rapporti annwali preċedenti għadhom jippersistu (ara l-paragrafi 3.19 sa 3.22).

3.14 u 3.15

Il-Kummissjoni tqis li l-IACS, li tammonta għal 91 % tan-nefqa totali tal-FAEG, ġeneralment hija sistema ta’ kontroll effettiva biex tillimita r-riskju ta' żball jew nefqa irregolari.

L-effettività globali u t-titjib kostanti taI-IACS huma kkonfermati bir-riżultati tal-verifiki tal-konformità li l-Kummissjoni wettqet matul l-aħħar snin fl-Istati Membri kollha u bir-rata baxxa ta’ żbalji indikata fl-istatistiċi tal-kontroll li hija tirċievi mill-Istati Membri. Dawn l-istatistiċi huma vverifikati u vvalidati mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni u juru livell ta' pagamenti mhux dovuti li huwa taħt it-2 % tal-limitu tal-materjalità.

In-nuqqasijiet li jifdal huma ġeneralment ta' natura inqas. Bosta minn dawn in-nuqqasijiet jikkonċernaw pjuttost ambitu limitat, eż. xi tip ta' mergħat alpini fl-Awstrija, u mhumiex jimminaw serjament l-effettività tal-IACS. Dawn in-nuqqasijiet [kollha] jiġu segwiti matul il-proċeduri tal-approvazzjoni tal-konformità li jiżguraw li r-riskju għall-baġit tal-UE jiġi kopert b’mod adegwat.

Billi n-nuqqasijiet li l-Qorti sabet fl-Awstrija huma ta' natura minuri, il-Kummissjoni tqis is-sistema ta’ superviżjoni u kontroll fl-Awstrija bħala effettiva.

3.16.

Is-SIAK tkopri l-iskemi ewlenin iffinanzjati mill-FAEG, jiġifieri l-SPS, is-SAPS u l-iskemi kollha ta’ għajnuna akkoppjati relatati kif ukoll skemi ta’ primjums għall-annimali. Is-sistema tikkonsisti minn databases ta’ azjendi u applikazzjonijiet, sistemi għall-identifikazzjoni ta’ ħbula tar-raba’ u r-reġistrazzjoni tal-annimali, kif ukoll bħala reġistru ta’ drittijiet f’dawk l-Istati Membri li qed jimplimentaw l-SPS. Hija tipprovdi għal diversi kontrolli ta’ eliġibbiltà inklużi kontrolli reċiproċi bejn id-databases.

 

3.17.

Il-verifiki tas-SIAK tal-Qorti koprew il-konformità mad-dispożizzjonijiet tar-regolamenti rilevanti u valutazzjoni tal-effettività tas-sistemi fl-iżgurar tar-regolarità tat-tranżazzjonijiet, l-aktar bl-elementi li ġejjin:

(a)

Proċeduri amministrattivi u ta’ kontroll biex jiżguraw pagament korrett inkluża l-kwalità tad-databases.

(b)

Sistemi ta’ kontroll ibbażati fuq kontrolli fiżiċi fuq il-post.

(c)

Proċeduri biex jiġi żgurat l-irkuprar ta’ pagamenti mhux dovuti.

 

Proċeduri amministrattivi u ta’ kontroll biex jiżguraw pagament korrett inkluża l-kwalità tad-databases

3.18.

Il-kontrolli amministrattivi (20) mill-aġenziji tal-pagamenti għandhom jinkludu kontrolli reċiproċi kull meta huwa possibbli u xieraq, fost l-oħrajn mad-databases kollha tas-SIAK. Il-Qorti kkonfermat jekk id-databases kinux kompluti u affidabbli, jekk il-kontrolli identifikawx anomaliji u jekk ittiħditx azzjoni biex jiġu kkoreġuti l-iżbalji li nqabdu. Id-dgħufijiet prinċipali tas-sistemi li nstabu huma stabbiliti hawn taħt.

 

3.19.

Il-leġiżlazzjoni tal-UE tipprovdi wara li tiskadi d-data ta’ għeluq speċifikata, il-bdiewa ma jistgħux jiddikjaraw ħbula addizzjonali, u li kull anomalija li tinqabad mill-aġenzija tal-pagamenti se twassal għal tnaqqis fl-ammont tal-għajnuna. Madanakollu, l-amministrazzjoni tista’ tikkoreġi klejm fi kwalunkwe waqt mingħajr ma tapplika tnaqqis ta’ għajnuna fil-każ ta’ żball ovvju definit bħala inkonsistenza (21) li jsir ċar mid-data li tinsab fil-klejm innifsu. Il-Qorti sabet li erba’ aġenziji tal-pagamenti (id-Danimarka, il-Finlandja, l-Italja (Lombardija) u r-Rumanija) applikaw b’mod skorrett il-kunċett ta’ żball ovvju, billi ppermettew is-sostituzzjoni ta’ ħbula ineliġibbli jew ikklejmjati d-doppju, bil-konsegwenza li l-aġenziji tal-pagamenti ma applikawx tnaqqis ta’ għajnuna (ara l-eżempju 3.3).

3.19.

Fir-rigward tad-Danimarka, il-Finlandja u l-Italja, l-awtoritajiet nazzjonali ħadu jew qegħdin jieħdu azzjonijiet korrettivi billi jemendaw l-istruzzjonijiet u l-proċeduri interni tagħhom u, fejn meħtieġ, billi jirkupraw ammonti mħallsa żejda.

Fir-rigward tar-Rumanija, is-servizzi tal-verifika tal-Kummissjoni stess sabu li l-linji gwida għad-determinazzjoni ta' żbalji ovvji mhux dejjem ġew applikati korrettement mill-uffiċċji reġjonali tal-pagamenti.

Eżempju 3.3 —   Trattament skorrett tal-kunċett ta’ żball ovvju

Fil-każ tar-Rumanija, l-applikazzjoni skorretta tal-kunċett ta’ żball ovvju kienet sistematika. Ħbula milquta minn dikjarazzjonijiet eċċessivi jew dikjarazzjonijiet doppji huma sostitwiti f’numru sinifikanti ta’ każijiet minn ħbula oħra f’postijiet differenti u ta’ daqs jew forma differenti. Sostituzzjonijiet bħal dawn ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala korrezzjoni ta’ żbalji ovvji (22).

Eżempju 3.3 —    Trattament skorrett tal-kunċett ta’ żball ovvju

Mill-2010 l-Awtoritajiet Rumeni implimentaw LPIS ibbażata fuq l-internet (IPA onlajn) li ssaħħaħ il-lokazzjoni tal-ħbula tar-raba'. Fir-rigward tar-referenza għas-sejbiet tal-Qorti rigward ir-Rumanija fir-Rapport Annwali tagħha tal-2008 (il-paragrafu 5.38), u kif iddikjarat diġà fit-tweġiba rispettiva tagħha, il-Kummissjoni ma taqbilx mal-opinjoni tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-applikazzjoni tal-kunċett fil-każ ta' żball ovvju fil-każ ta' spustament ta' ħbula tar-raba'.

3.20.

L-LPIS hija database li fiha rekord taż-żona agrikola sħiħa (ħbula referenzjali) tal-Istat Membru u ż-żoni eliġibbli, li hija ta’ importanza ewlenija għall-kwalità tal-kontrolli reċiproċi amministrattivi (ara l-eżempju 3.4).

3.20.

Eżempju 3.4 —   Data skorretta fl-LPIS

F’żewġ Stati Membri (23) (l-Italja (Lombardija) u Spanja (Galicia)), il-Qorti sabet każijiet fejn ħbula referenzjali ta’ “mergħa permanenti” ġew irreġistrati fl-LPIS bħala 100 % eliġibbli minkejja l-fatt li huma kompletament jew parzjalment miksija b’foresti densi jew b’karatteristiċi oħra ineliġibbli. Il-Qorti osservat ukoll li l-LPIS ma ġietx aġġornata bir-riżultati ta’ spezzjonijiet fuq il-post imwettqa minn aġenziji tal-pagamenti (l-Ungerija, l-Italja (Lombardija) u Spanja (Galicia)).

Eżempju 3.4    Dejta skorretta fl-LPIS

Skont l-awtoritajiet Taljani, il-kwistjoni ġiet rettifikata mill-2011. Il-Kummissjoni qed issegwi dan permezz tal-proċedura ta' approvazzjoni tal-konformità tal-kontijiet.

Il-Kummissjoni taf bil-kwistjonijiet relatati mal-eliġibbiltà ta' żoni ta' mergħat fi Spanja. L-awtoritajiet Spanjoli ntalbu biex jaġixxu fuq din il-kwistjoni u ppreżentaw il-Pjan għal Titjib tal-LPIS f'Novembru 2010 inklużi, notevolment, miżuri li jimplimentaw l-applikazzjoni ta' koeffiċjent tal-eliġibbiltà għal ħbula ta' raba' għall-mergħat u biex ikun żgurat aġġornament sistematiku tal-LPIS mar-riżultati tal-kontrolli fuq il-post. Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja l-implimentazzjoni ta' dan il-pjan mill-awtoritajiet nazzjonali.

Il-Kummissjoni sabet ukoll xi każijiet fl-Ungerija fejn l-LPIS ma kienx aġġornat skont ir-riżultati ta' kontrolli fuq il-post u talbet lill-awtoritajiet Ungeriżi bil-miktub biex jieħdu azzjoni f'dan ir-rigward.

3.21.

Biex tingħata l-għajnuna tal-SPS, kull dritt miżmum mill-bidwi jeħtieġ li jiġi ddikjarat flimkien ma’ ettaru wieħed ta’ art eliġibbli. Il-Qorti osservat li dan il-prinċipju mhuwiex rispettat f’ċerti ċirkostanzi fl-Awstrija (ara l-eżempju 3.5).

3.21.

Il-Kummissjoni sa issa imponiet EUR 0,214 miljun f'korrezzjonijiet finanzjarji fuq l-Awstrija dwar drittijiet għal mergħat alpini għas-snin tal-keljms 2005, 2006 u 2007 fil-kuntest tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-konformità.

Ara wkoll it-tweġibiet għall-punti 3.14 u 3.15.

Eżempju 3.5 —   Attivazzjoni skorretta ta’ drittijiet

Fl-Awstrija, meta applikant li qed jitlob żoni ta’ mergħat Alpini ma jkollux ettari biżżejjed biex jattiva d-drittijiet kollha, l-awtoritajiet nazzjonali, kuntrarjament għal-leġiżlazzjoni tal-UE, inaqqsu l-għadd ta’ drittijiet tal-applikant (biex iqabbluh man-numru ta’ ettari) u jżidu l-valuri tagħhom proporzjonalment (24).

Eżempju 3.5    Attivazzjoni skorretta ta’ drittijiet

Ara t-tweġiba għall-punt 3.21.

3.22.

Id-drittijiet kollha tal-pagamenti għandhom jiġu rreġistrati fid-database tad-drittijiet li l-valur totali tagħhom m’għandux jaqbeż limitu massimu stabbilit fil-leġiżlazzjoni tal-UE. F’żewġ Stati Membri, il-Qorti sabet informazzjoni impreċiża fid-databases tad-drittijiet minħabba t-trattament skorrett ta’ drittijiet mhux użati (25) (id-Danimarka) u minħabba differenzi bejn databases reġjonali u ċentrali (Spanja (26)).

3.22.

Fir-rigward tad-Danimarka, il-Kummissjoni sabet kwistjonijiet simili u l-awtoritajiet Daniżi qablu li jieħdu miżuri korrettivi xierqa. Il-Kummissjoni se ssegwihom fil-kuntest tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-konformità.

Sistemi ta’ kontroll ibbażati fuq kontrolli fiżiċi fuq il-post

3.23.

Il-kwalità tal-kejl fuq il-post hija ta’ importanza ewlenija għad-determinazzjoni korretta tal-ammonti ta’ għajnuna. Il-Qorti wettqet mill-ġdid numru ta’ kontrolli ta’ kejl li kienu saru mill-aġenziji tal-pagamenti. Fi tliet Stati Membri, il-kejl tal-Qorti kien differenti mir-riżultati rrappurtati mill-aġenziji tal-pagamenti (fid-Danimarka għal 5 minn 18-il kejl, u fi Spanja (Galicia) u fil-Finlandja għal 4 minn 21 kejl).

3.23.

Is-servizzi tal-Kummissjoni jikkondividu l-opinjoni tal-Qorti li l-kwalità tal-kontrolli fuq il-post hija importanti. Il-verifiki mwettqa mis-servizzi tal-Kummissjoni identifikaw nuqqasijiet simili fil-kwalità tal-kontrolli fuq il-post, u d-dgħufijiet li nstabu jkunu segwiti permezz tal-proċeduri ta’ approvazzjoni tal-konformità li jiżguraw li r-riskju għall-baġit tal-UE jkun kopert b'mod adegwat.

Wara l-verifiki tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Spanjoli ppreżentaw Pjan għal Titjib tal-LPIS f'Novembru 2010 inklużi miżuri biex itejbu l-kwalità ta' kontrolli fuq il-post. Dawn il-miżuri huma fis-seħħ mis-sena ta’ klejm 2012.

Proċeduri biex jiġi żgurat l-irkuprar ta’ pagamenti mhux dovuti

3.24.

Il-Qorti eżaminat ir-rekords kontabilistiċi tal-aġenziji tal-pagamenti vverifikati biex tistabbilixxi jekk hemmx rendikont xieraq għall-ammonti li għandhom jiġu rkuprati u jekk dawn l-ammonti humiex irrappurtati b’mod korrett lill-Kummissjoni. Fid-Danimarka, il-Qorti ma setgħetx tirrikonċilja l-ammonti rrappurtati mar-rekords ta’ bażi.

3.24.

l-Kummissjoni tikkondividi l-valutazzjoni tal-Qorti li erbgħa minn sitt sistemi vverifikati kienu effettivi u tnejn parzjalment effettivi (ara l-Anness 3.2). Il-Kummissjoni tqis ukoll li l-immaniġġar tad-djun u s-sistemi ta’ rkupru tjiebu f’dawn l-aħħar snin, mhux l-inqas minħabba l-introduzzjoni fl-2006 tal-hekk imsejħa regola ta’ 50/50, li tagħti inċentiv qawwi lill-Istati Membri biex jirkupraw pagamenti mhux dovuti bl-aktar mod effettiv u malajr kemm jista' jkun. Din hija r-raġuni għaliex il-Kummissjoni pproponiet li “ir-regola tal-100%” għall-perjodu 2014-2020 (jiġifieri 100% tal-ammonti mhux irkuprati wara erba' jew tmien snin dewmien — skont jekk il-każ hux taħt proċedura amministrattiva jew ġudizzjarja — se tiġi ddebitata lill-Istati Membri kkonċernati) (37).

Fil-każ speċifiku tad-Danimarka, il-Korp ta' Ċertifikazzjoni identifika wkoll xi kwistjonijiet fir-rigward tar-rikonċiljazzjoni tal-ammonti rkuprati jew bejn dak li kien irrappurtat lill-Kummissjoni permezz tat-tabelli fl-Anness III u r-reġistru tad-debituri tal-aġenzija tal-pagamenti. Il-Kummissjoni se tirrevedi l-konformità mal-kriterji ta' akkreditazzjoni u s-sistemi ta' kontroll u infrastruttura stabbiliti.

Is-sistema ta’ sorveljanza u r-rappreżentazzjoni tal-ġestjoni tal-Kummissjoni

3.25.

Il-Kummissjoni tibbaża l-valutazzjoni tagħha tal-legalità u r-regolarità tal-infiq għall-qasam ta’ politika fuq erba’ elementi kostitwenti:

valutazzjoni tal-funzjonament xieraq tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll,

ir-riżultati tal-verifiki tagħha stess,

is-segwitu tar-riżervi u tal-pjanijiet ta’ azzjoni tas-snin preċedenti,

l-assigurazzjoni riċevuta minn uffiċjali awtorizzanti oħra f’każijiet ta’ suddelegazzjoni.

 

3.26.

Il-Qorti analizzat b’mod partikolari l-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-funzjonament xieraq tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll hekk kif deskritti fir-Rapport ta’ Attività Annwali 2011 tagħha.

 

Il-valutazzjoni mill-Kummissjoni tal-funzjonament xieraq tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

3.27.

L-elementi ewlenin għall-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-effiċjenza tal-ġestjoni fil-livell ta’ Stat Membru huma d-dikjarazzjonijiet ta’ assigurazzjoni mogħtija mill-kapijiet ta’ aġenziji tal-pagamenti dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi u l-ħidma ta’ verifika mwettqa fuqhom minn korpi taċ-ċertifikazzjoni.

3.27.

Kif intqal fir-Rapport Annwali tal-Attività tad-DĠ AGRI, il-Kummissjoni tevalwa l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet inkwistjoni fuq il-bażi tas-sejbiet u l-indikaturi li jistgħu jiġu mqassra fi tliet blokki ta' assigurazzjoni:

1)

il-funzjonament tal-aġenziji tal-pagamenti,

2)

ir-riżultati tal-kontroll fil-livell tal-benefiċjarji finali, u

3)

il-verifiki ta' konformità tal-Kummissjoni fuq is-sistemi ta' maniġment u kontroll tal-Istati Membri.

3.28.

Għall-2011 il-Kummissjoni tirrapporta li għall-FAEG il-81 dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni kollha mogħtija mill-kapijiet ta’ aġenziji tal-pagamenti ma kinux kwalifikati u li l-opinjonijiet kollha, minbarra waħda (Spanja (Cantabria)) mogħtija mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni rispettivi wkoll ma kinux kwalifikati (27). Il-korpi taċ-ċertifikazzjoni jwettqu l-verifiki tagħhom fuq il-bażi ta’ linji gwida tal-Kummissjoni taħt proċedura “standard” jew, fuq bażi volontarja, proċedura ta’ “rinforz tal-assigurazzjoni” li tinvolvi kontrolli addizzjonali.

 

Ir-rekwiżiti ta’ verifika standard għall-korpi taċ-ċertifikazzjoni

3.29.

Il-korpi taċ-ċertifikazzjoni jivverifikaw il-kriterji ta’ akkreditazzjoni għall-aġenziji tal-pagamenti, jivvalutaw is-sistema ta’ kontroll intern, jivvalidaw il-ġbir ta’ statistika ta’ spezzjoni u jiffurmaw opinjoni dwar id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni mogħtija mill-kapijiet tal-aġenziji tal-pagamenti.

 

3.30.

Fir-RAA 2011 tagħha, il-Kummissjoni tiddikjara li 91 % tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni kienu vverifikaw il-ġbir ta’ statistika ta’ spezzjoni għall-FAEG-SIAK u li 92 % minnhom ikkonkludew b’mod pożittiv, jiġifieri li l-iżbalji fil-ġbir ta’ statistika jammontaw għal anqas minn 2 %. Għaldaqstant 84 % biss tal-istatistika tal-aġenziji tal-pagamenti ġew validati mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni.

3.30.

Bi tqabbil mas-snin preċedenti, id-DĠ AGRI adotta linja aktar stretta fir-Rapport Annwali tal-Attività tiegħu rigward ix-xogħol magħmul u l-konklużjonijiet li saru mix-xogħol tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni: fl-evalwazzjoni tax-xogħol, kien meqjus biss dak il-każ li fih il-korp taċ-ċertifikazzjoni jkun wettaq ix-xogħol meħtieġ kollu.

3.31.

Skont il-linji gwida tal-Kummissjoni, il-validazzjoni ta’ statistika ta’ spezzjoni mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni hija bbażata fuq analiżi ta’ kampjun ta’ 20 rapport tal-kontroll (28). Madanakollu ma tkoprix il-kompletezza tal-istatistika tal-ispezzjoni jew ir-rappurtar korrett tar-riżultati (29).

3.31.

Dwar il-kompletezza tar-rappurtar bħala tali, is-servizzi tal-Kummissjoni qed jiżviluppaw l-għodod li se jipprovdu informazzjoni kompluta li tippermetti kontrolli aktar ġeneralizzati fuq ir-riżultati tal-kontrolli fuq il-post. Fis-sena tal-keljm 2012 huwa skedat test għall-klejms ta' għajnuna għaż-żoni.

3.32.

Fil-valutazzjoni tal-kwalità ta’ spezzjonijiet fuq il-post, il-linji gwida tal-Kummissjoni jippermettu li l-korpi taċ-ċertifikazzjoni jew jakkumpanjaw jew inkella jwettqu mill-ġdid ispezzjonijiet fuq il-post. Abbażi tal-esperjenza tagħha, il-Qorti tikkunsidra li l-kwalità tal-ispezzjonijiet titjieb kieku l-korpi taċ-ċertifikazzjoni jkunu sistematikament mitluba jerġgħu jwettqu l-ispezzjonijiet preċedenti (30).

3.32.

Anki jekk il-Kummissjoni taqbel li, jekk isir fiż-żmien dovut, it-twettiq mill-ġdid ta’ verifika preċedenti jipprovdi valutazzjoni aħjar tal-kwalità ta’ verifiki fuq il-post, xorta għadu possibbli li jiġi evalwat l-ambjent ta’ kontroll permezz ta’ spezzjonijiet akkumpanjati mill-korp ta’ ċertifikazzjoni. F’ċerti każijiet, lanqas jista’ jkun possibbli li terġa’ titwettaq verifika fiż-żmien dovut. Dawn il-limitazzjonijiet huma inerenti f’ħafna kontrolli ex post imwettqa minn awdituri esterni. F’dawn is-sitwazzjonijiet, l-ispezzjonijiet akkumpanjati huma alternattiva tajba. Huma għandhom ukoll il-benefiċċju addizzjonali li jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-bidwi billi tiġi evitata akkumulazzjoni ta’ kontrolli.

3.33.

Barra minn hekk, diversi rapporti tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni jindikaw li l-Kummissjoni talbet aktar kjarifiki (31) mill-aġenziji tal-pagamenti fir-rigward tal-istatistika tal-ispezzjonijiet li kienet ġiet ippreżentata fil-bidu. Emendi potenzjali għall-istatistika tal-ispezzjonijiet li tirriżulta minn dawn it-talbiet mhumiex analizzati fil-kuntest tal-verifiki tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni.

3.33.

Il-Kummissjoni tinnota li x-xogħol li jrid isir mill-korp taċ-ċertifikazzjoni jrid ikopri t-trasmissjonijiet sussegwenti tal-istatistika tal-ispezzjonijiet saż-żmien tat-tħejjija tar-rapport tagħha.

Il-proċedura l-ġdida ta’ rinforz tal-assigurazzjoni

3.34.

Fl-2010 l-Kummissjoni introduċiet fuq bażi volontarja (32) qafas ta’ kontroll ġdid imsejjaħ “Rinforz tal-assigurazzjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet fil-livell tal-benefiċjarji aħħarija permezz tal-ħidma tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni”. L-eżerċizzju ta’ rinforz jirrikjedi li l-korpi taċ-ċertifikazzjoni jwettqu mill-ġdid, għal kull aġenzija tal-pagamenti u għal kull waħda mill-erba’ popolazzjonijiet tal-infiq, il-FAEG-SIAK, il-FAEG-mhux tas-SIAK, il-FAEŻR-SIAK u l-FAEŻR-mhux tas-SIAK, il-kontroll ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ tranżazzjonijiet li l-aġenzija tal-pagamenti ċċekkjat fuq il-post.

 

3.35.

Jekk il-Kummissjoni tqis li l-Istati Membri japplikaw din il-proċedura b’mod korrett, il-korrezzjonijiet finanzjarji fil-kuntest tal-approvazzjoni tal-kontijiet se jkunu limitati għar-rata ta’ żball derivata mill-istatistika tal-ispezzjonijiet iċċertifikata.

 

Inkonsistenzi kunċettwali

3.36.

L-objettiv aħħari tar-rinforz tal-proċedura tal-assigurazzjoni huwa li jippermetti li l-Kummissjoni tistabbilixxi rata ta’ żball residwu affidabbli fil-popolazzjonijiet varji tal-infiq. Il-Qorti analizzat l-istruzzjonijiet tal-Kummissjoni lill-korpi taċ-ċertifikazzjoni għar-rinforz tal-proċedura tal-assigurazzjoni (33). Fir-rigward tal-ittestjar sostantiv, l-istruzzjonijiet jipprovdu għal kampjun ta’ bejn 110 u 180 tranżazzjoni u għal livell limitu ta’ materjalità ta’ 2 %.

 

3.37.

L-istruzzjonijiet tal-Kummissjoni, madanakollu, jippermettu marġni ta’ tolleranza ta’ 2 % bejn l-ammonti ta’ għajnuna vvalidati mill-aġenzija tal-pagamenti u l-ammonti stabbiliti mill-korp taċ-ċertifikazzjoni u marġni ulterjuri ta’ tolleranza ta’ 2 % għal ġbir skorrett ta’ statistika tal-ispezzjoni mill-aġenzija tal-pagamenti. Iż-żewġ marġni ta’ tolleranza jippermettu lill-korp taċ-ċertifikazzjoni jivvalida rati ta’ żball residwu li jistgħu jiġu ddikjarati b’mod insuffiċjenti sa 4 punti perċentwali u b’hekk jimminaw is-sett ta’ livell limitu ta’ materjalità.

3.37.

L-istruzzjonijiet jipprevedu marġini ta' 2 % għal kull waħda mill-opinjonijiet: il-kumpilazzjoni tal-istatistiċi u l-informazzjoni bħala tali. L-effett finanzjarju ta' dawn iż-żewġ marġini mhux neċessarjament kumulattiv.

Żbalji ta’ implimentazzjoni

3.38.

Il-Qorti nnutat nuqqasijiet sostanzjali fl-implimentazzjoni tar-rinforz tal-proċedura tal-assigurazzjoni fiż-żewġ Stati Membri vverifikati (il-Bulgarija u r-Rumanija, ara l-eżempju 3.6).

3.38.

Eżempju 3.6 —   Nuqqasijiet fix-xogħol imwettaq mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni

Fil-Bulgarija, it-twettiq mill-ġdid tal-kontrolli fuq il-post kien esternalizzat mill-korp taċ-ċertifikazzjoni lil fornitur tas-servizz. F’bosta każijiet imwettqa mill-ġdid mill-Qorti, il-fornitur tas-servizz kien ivvaluta b’mod skorrett l-eliġibbiltà tal-art. Barra minn hekk, il-korp taċ-ċertifikazzjoni ma osservax li l-Aġenzija tal-Pagamenti ma paċax eċċessi ta’ żona misjuba f’ħabel wieħed ma’ defiċits li nstabu f’ħabel ieħor, hekk kif meħtieġ mill-leġiżlazzjoni tal-UE. Nuqqas ieħor mhux maqbud mill-korp taċ-ċertifikazzjoni kien li fejn l-istess żona kienet ikklejmjata minn żewġ bdiewa (klejms multipli) l-aġenzija tal-pagamenti, kuntrarjament għal-leġiżlazzjoni tal-UE, bidlet iż-żona kklejmjata minn wieħed mill-bdiewa kkonċernati ma’ żona ekwivalenti mhux ikklejmjata f’parti oħra tal-ħabel referenzjali.

Fir-Rumanija, l-aġenzija tal-pagamenti żammet il-pagamenti kollha magħżula mill-korp taċ-ċertifikazzjoni u ppreżentat lil dak il-korp simulazzjonijiet ta’ pagamenti bbażati fuq listi ta’ ħbula li eskludew il-ħbula ineliġibbli kollha. Madanakollu, wara l-ikkompletar tal-verifika u l-validazzjoni tas-simulazzjonijiet tal-pagamenti mill-korp taċ-ċertifikazzjoni, l-aġenzija tal-pagamenti żiedet żewġ ħbula ġodda mal-lista permezz ta’ applikazzjoni skorretta tal-kunċett ta’ żball ovvju (34) u ħallset ammonti ogħla minn dawk ivvalidati mill-korp taċ-ċertifikazzjoni. B’riżultat ta’ dan, il-korp taċ-ċertifikazzjoni ħareġ opinjoni mhux kwalifikata dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti minkejja d-dgħufijiet enfasizzati mill-Qorti.

Kaxxa 3.6    Nuqqasijiet fix-xogħol imwettaq mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni

Ara t-tweġiba għall-punt 3.39.

3.39.

B’mod ġenerali, il-Qorti tikkunsidra li l-kwalità tax-xogħol imwettaq mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni vverifikati taħt ir-rinforz tal-assigurazzjoni hija insuffiċjenti.

3.39.

Il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni li f'ebda każ il-korp taċ-ċertifikazzjoni ma ċċertifika l-istatistika. Konsegwentement, huma mhux se jintużaw għall-għanijiet indikati fil-punt 3.35.

Rigward is-sejbiet tal-Qorti, il-Kummissjoni se tqajjimhom mal-Istati Membri kkonċernati u se tindirizza dawn il-kwistjonijiet fi kwalunkwe gwida futura li se tipprovdi.

Ir-rappreżentazzjoni tal-ġestjoni tad-DĠ Agri — ir-Rapport ta’ Attività Annwali (RAA)

3.40.

Ir-RAA 2011 tad-DĠ AGRI fih riżerva fir-rigward ta’ nuqqasijiet serji fis-SIAK fil-Bulgarija u fil-Portugall. Madanakollu, il-Kummissjoni neħħiet ir-riżerva preċedenti tagħha għall-infiq tas-SIAK fir-Rumanija. Fid-dawl tal-osservazzjonijiet li għalihom issir referenza fil-paragrafu 3.19 u fl-eżempju 3.6, il-Qorti tqis li dan kien prematur.

3.40.

Għandu jiġi mfakkar li r-riżerva għar-Rumanija nħarġet purament fuq il-bażi tar-reputazzjoni minħabba nuqqasijiet serji fl-IACS li hija l-iktar sistema importanti ta' kontroll tal-PAK u ma tinvolvix riskju finanzjarju 'l fuq minn 2 % tal-limitu tal-materjalità fil-livell tal-UE. Fi Frar 2012 il-verifiki tal-Kummissjoni ddeterminaw li l-pjan ta’ azzjoni Rumen kien tlesta, ġie implimentat sew u s-sistema kienet operattiva fi kwalità suffiċjenti għas-sena tal-klejm 2011. Għalhekk il-Kummissjoni tqis li t-tneħħija tar-riżerva kienet ġustifikata indipendentement mill-kwistjoni dwar jekk ir-rata tal-iżbalji kinitx ’il fuq mill-materjalità fir-Rumanija. Verifika tal-implimentazzjoni tas-sistema IACS riveduta se titwettaq bħala parti normali tal-programm tal-verifika fl-2012.

3.41.

Barra minn hekk, id-DĠ AGRI jqis li l-anomaliji misjuba mill-aġenziji tal-pagamenti matul ispezzjonijiet fuq il-post magħżula b’mod każwali jirriflettu r-rati ta’ żball residwu. Il-Qorti ttenni l-kritika tagħha għal dan l-approċċ li diġà saret fir-Rapport Annwali tagħha 2010 minħabba li:

3.41.

L-istatistiċi ta’ kontroll tal-Istati Membri huma verifikati u validati fil-biċċa l-kbira tagħhom mill-korpi ta’ ċertifikazzjoni, kif rakkomandat bħala għażla mill-Qorti fir-rapport annwali tagħha għall-2005, u r-riżultati ta' dan ix-xogħol huma żvelati fir-Rapport ta’ Attività Annwali tad-DĠ AGRI.

huwa bbażat fuq ispezzjonijiet, li l-kwalità tagħhom, skont il-verifiki tal-Kummissjoni stess (35) u l-verifiki tal-Qorti (ara l-paragrafu 3.23) urew li huma insuffiċjenti, fil-każ ta’ numru ta’ aġenziji tal-pagamenti;

Sabiex jiġi indirizzat ir-riskju li r-rati ta’ żball derivati minn dawn l-istatistiċi ta’ kontroll setgħu ġew imnaqqsa minħabba nuqqas ta’ preċiżjoni fil-bażijiet tad-dejta jew segwitu inadegwat ta’ anomaliji, kif issemmi l-Qorti, id-DĠ AGRI applika marġini ta’ sigurtà ta’ żieda ta’ 25 % li huwa jikkunsidra aktar minn suffiċjenti biex ikopri r-riskji msemmija mill-Qorti.

iserraħ fuq statistika ta’ spezzjoni li, skont ir-rapporti tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni, huma milquta minn żbalji ta’ ġbir (ara l-paragrafu 3.30) u;

Ara r-risposta hawn fuq.

mhuwiex komplet għax jinjora l-iżbalji residwi fil-ġestjoni amministrattiva tal-klejms li l-verifiki tal-Qorti (ara l-paragrafi 3.19, 3.21 u 3.22) u tal-Kummissjoni stess urew li għandhom in-nuqqasijiet fihom (36).

Ara r-risposta hawn fuq.

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET

Konklużjonijiet

3.42.

Abbażi tax-xogħol ta’ verifika tagħha, il-Qorti tikkonkludi li l-pagamenti għas-sena li ntemmet fil-31 ta’ Diċembru 2011 tas-suq u l-appoġġ dirett għall-agrikoltura kienu milquta minn żbalji materjali.

3.42.

L-iżball l-aktar probabbli ddeterminat mill-Qorti għas-sena finanzjarja 2011 jirrappreżenta żieda żgħira meta mqabbel mas-sena l-oħra iżda għadu fil-medda normali ta' varjazzjoni statistika minn sena għal oħra u ma jwassalx għal deterjorament tal-kwalità ġenerali fil-maniġment u l-kontroll tan-nefqa mill-Istati Membri. Dan huwa kkonfermat mill-fatt li, fil-fehma tal-Kummissjoni, wieħed mill-każijiet li l-Qorti tikkunsidra li jkun 100 % żball kien ta' natura eċċezzjonali u ma jindikax dgħufija inerenti fis-sistema. Il-Kummissjoni tqis li r-rati ta’ żbalji stabbiliti mill-Qorti matul l-aħħar snin meħuda flimkien jipprovdu evidenza kredibbli li r-rata ta’ żball l-aktar probabbli għall-FAEG hija relattivament qrib it-2 % tal-limitu tal-materjalità.

Ir-rati baxxi ta' żbalji indikati fl-istatistiċi tal-kontroll li l-Kummissjoni rċeviet mill-Istati Membri u li b'mod estensiv ġew ivverifikati u vvalidati mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni, jikkonfermaw ukoll li n-nefqa għall-FEAG fis-sena finanzjarja 2011 kienet ġeneralment amministrata tajjeb.

Fl-aħħar nett, ir-riskju għall-baġit tal-UE hu kopert b'mod adegwat bil-proċeduri tal-approvazzjoni tal-konformità tal-Kummissjoni.

Ara wkoll it-tweġiba għal paragrafu 3.12.

3.43.

Abbażi tax-xogħol ta’ verifika tagħha, il-Qorti sabet li s-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll eżaminati għas-suq u l-appoġġ dirett għall-agrikoltura kienu parzjalment effettivi.

3.43.

Il-Kummissjoni tqis li l-IACS ġeneralment hija sistema ta’ kontroll effettiva biex tillimita r-riskju ta’ żbalji jew nefqa irregolari u li, fuq il-bażi tal-istatistiċi tal-kontroll mill-Istati Membri u s-sejbiet tal-verifika tagħha stess, il-livell ta' pagamenti diretti mhux dovuti koperti mill-IACS fl-2011 kien taħt it-2 % tal-limitu tal-materjalità. Ara wkoll it-tweġiba għall-paragrafu 3.15. Barra minn hekk, ir-riskju li jibqa' għall-baġit tal-UE hu kopert b’mod xieraq mill-proċedura ta’ approvazzjoni ta’ konformità.

Rakkomandazzjonijiet

3.44.

L- Anness 3.3 juri r-riżultat tal-analiżi mill-Qorti tal-progress fl-indirizzar tar-rakkomandazzjonijiet magħmula f’rapporti annwali preċedenti (2008 u 2009). Il-Qorti tirrikonoxxi li l-Kummissjoni ħadet azzjoni ta’ rimedju fir-rigward tal-affidabilità u l-kompletezza ta’ informazzjoni rreġistrata fl-LPIS, bħall-introduzzjoni ta’ valutazzjonijiet ta’ kwalità obbligatorji mill-aġenziji tal-pagamenti kollha u pjanijiet ta’ azzjoni fl-Istati Membri milquta minn nuqqasijiet ewlenin. Madanakollu, il-Qorti nnutat li l-Kummissjoni ma żguratx li ċerti Stati Membri rrimedjaw l-LPIS u d-dgħufijiet amministrattivi rrappurtati mill-Qorti fir-rapporti annwali preċedenti (ara l-paragrafu 3.15).

3.44.

Mill-2010, l-Istati Membri huma meħtieġa jwettqu evalwazzjoni annwali tal-kwalità tal-LPIS skont il-proċeduri determinati, u li r-riżultati tagħhom se jkomplu jkunu segwiti mill-Kummissjoni fis-snin li ġejjin. Barra minn hekk, fl-2010 l-Kummissjoni introduċiet fuq bażi volontarja qafas ta’ kontroll ġdid imsejjaħ “Tisħiħ ta’ assigurazzjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet fil-livell tal-benefiċjarji aħħarija permezz tal-ħidma tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni”. Fl-aħħarnett, bosta Stati Membri żviluppaw pjanijiet ta’ azzjoni u l-Kummissjoni se tissorvelja t-tlestija tagħhom.

3.45.

Wara din l-analiżi u s-sejbiet u l-konklużjonijiet għall-2011, il-Qorti tirrakkomanda li għall-perjodu ta’ programmazzjoni attwali, il-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu azzjoni xierqa biex jiżguraw li:

3.45.

Ara risposta konġunta għall-paragrafi 1.12 u 1.13.

Rakkomandazzjoni 1: l-eliġibbiltà tal-mergħa permanenti hija valutata b’mod xieraq, speċjalment f’każijiet fejn iż-żoni huma parzjalment koperti b’buxxijiet, arbuxelli, siġar densi jew blat (ara l-paragrafi 3.12 u 3.20).

Il-Kummissjoni taf b'din il-kwistjoni u għamlet proposti mmirati biex jiċċaraw il-kriterji tal-eliġibbiltà fil-kuntest tar-riforma li għaddejja tal-PAK lejn l-2020.

Għall-perjodu atttwali, meta l-Kummissjoni ssib dawn id-difetti, isiru rakkomandazzjonijiet għal rettifika lill-Istat Membru u jiġu imposti korrezzjonijiet finanzjarji permezz ta’ proċeduri ta’ approvazzjoni tal-konformità biex ikunu protetti l-interessi finanzjarji tal-UE.

Rakkomandazzjoni 2: aġenziji tal-pagamenti jieħdu azzjoni immedjata ta’ rimedju fejn is-sistemi amministrattivi u ta’ kontroll tagħhom u/jew id-databases tas-SIAK jinstabu li għandhom xi nuqqas (ara l-paragrafi 3.19 sa 3.22).

Rakkomandazzjoni 3: l-ispezzjonijiet fuq il-post huma tal-kwalità meħtieġa biex jidentifikaw iż-żona eliġibbli b’mod affidabbli (ara l-paragrafu 3.23).

Il-Kummissjoni taqbel mal-Qorti u sistematikament tirrakkomanda lill-Istati Membri biex itejbu s-sistemi ta' kontroll u jiżguraw implimentazzjoni aktar vigoruża tagħhom.

Barra minn hekk, is-servizzi tal-Kummissjoni identifikaw nuqqasijiet simili fil-kwalità tal-kontrolli fuq il-post, u d-dgħufijiet li nstabu huma segwiti permezz tal-proċeduri ta’ approvazzjoni tal-konformità li jiżguraw li r-riskju għall-baġit tal-UE jkun kopert b'mod adegwat.

Rakkomandazzjoni 4: it-tfassil u l-kwalità tax-xogħol imwettaq mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni jipprovdu valutazzjoni affidabbli tal-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet fl-aġenziji tal-pagamenti (ara l-paragrafi 3.29ff).

Il-Kummissjoni tikkunsidra xierqa l-istruttura ġenerali u r-rekwiżiti tar-rappurtar fir-rigward tar-reviżjoni tal-kontrolli fuq il-post mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni. B’konsegwenza ta’ dan, l-ebda bidliet fil-linji gwida tal-Kummissjoni għall-korpi ta’ ċertifikazzjoni ma huma previsti għas-sena finanzjarja 2012. Il-Kummissjoni madankollu, għandha tkompli tissorvelja l-kwalità tax-xogħol tal-korpi ta’ ċertifikazzjoni.

Madankollu, il-korpi taċ-ċertifikazzjoni bħalissa mhumiex meħtieġa li jagħtu opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet. Dan ix-xogħol huwa possibbli fuq bażi volontarja biss fil-mument. Il-proposti tal-Kummissjoni kemm għar-regolament finanzjarju u kemm għar-regolament orizzontali dwar l-iffinanzjar, il-maniġment u l-monitoraġġ tal-PAK jirrikjedu li l-korpi ta' ċertifikazzjoni (38), mill-bidu tal-perjodu l-ġdid ta' programmazzjoni, jagħtu opinjoni dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet.


(1)  L-Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta’ Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-politika agrikola komuni (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1).

(3)  Bl-eċċezzjoni ta’ ċerti miżuri bħal miżuri ta’ promozzjoni u l-iskema tal-frott għall-iskejjel, li huma kofinanzjati.

(4)  In-numru u l-valur tad-dritt ta’ kull bidwi kienu kkalkolati mill-awtoritajiet nazzjonali skont wieħed mill-mudelli pprovduti mil-leġiżlazzjoni tal-UE.

(5)  Il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Polonja, ir-Rumanija u s-Slovakkja.

(6)  L-Artikoli 4 sa 6 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16).

(7)  Filwaqt li l-istandards tal-KAAT, bħalma ssir referenza għalihom fl-Anness III għar-Regolament (KE) Nru 73/2009, japplikaw fl-Istati Membri kollha, ir-Rekwiżiti tal-Ġestjoni Statutorji (SMRs) bħalma ssir referenza għalihom fl-Anness II għal dak ir-Regolament huma obbligatorji biss fl-UE-15. Għall-UE-10, l-SMRs qed jiġu implimentati gradwalment bejn l-2009 u l-2013, u għall-UE-2 bejn l-2012 u l-2014.

(8)  Skont l-Artikoli 70 u 71 tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009 (ĠU L 316, 2.12.2009, p. 65), il-livell tat-tnaqqis għal kull SMR jew KAAT li m’hemmx konformità magħhom jista’ jvarja bejn 1 % u 5 % f’każ ta’ negliġenza u jista’ jwassal għal rifjut sħiħ tal-għajnuna f’każ ta’ nonkonformità intenzjonali.

(9)  Tiġi evitata l-invażjoni tal-veġetazzjoni mhux mixtieqa, iż-żamma tat-terrazzi, il-manutenzjoni tal-imsaġar taż-żebbuġ u r-rispett għar-rati minimi tal-istokkjar tal-bhejjem jew tal-obbligi tal-ħsad.

(10)  SMR 4 relatati mad-Direttiva dwar in-nitrati.

(11)  Obbligi tal-kundizzjonalità huma rekwiżiti legali sostantivi li jridu jiġu ssodisfati mir-riċevituri kollha tal-għajnuna diretta u huma l-kundizzjonijiet bażiċi u, f’ħafna każijiet, l-uniċi kundizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati sabiex jiġi ġġustifikat il-pagament tal-ammont sħiħ ta’ pagamenti diretti, għalhekk id-deċiżjoni tal-Qorti li tittratta bħala żbalji n-nuqqas li jiġu ssodisfati rekwiżiti bħal dawn.

(12)  Għal kull ksur, is-sistema nazzjonali għat-tnaqqis tal-pagamenti ntużat għall-kwantifikazzjoni tal-iżball.

(13)  Ir-Regolament (KE) Nru 1122/2009 jipprovdi li, fejn l-erja ddikjarata tinstab li hija ddikjarata b’mod eċċessiv b’aktar minn 3 % jew b’żewġ ettari, l-ammont tal-għajnuna għandu jiġi kkalkulat abbażi tal-erja determinata mnaqqsa bid-doppju tal-erja ddikjarata irregolarment. Jekk id-differenza tkun ta’ aktar minn 20 % ma għandha tingħata ebda għajnuna għall-grupp ta’ wċuħ tar-raba’ konċernat. Dispożizzjonijiet simili japplikaw għall-primjums għall-bhejjem.

(14)  Ara l-paragrafi 3.34 u 3.35.

(15)  Il-Qorti tikkalkula l-istima tagħha ta’ żball minn kampjun tal-istatistika rappreżentattiv. Iċ-ċifra kkwotata hija l-aħjar stima (magħrufa bħala l-MLE). Il-Qorti għandha fiduċja ta’ 95 % li r-rata ta’ żball fil-popolazzjoni tinsab bejn LEL 1,1 % u UEL 4,7 % (il-limiti ta’ żball inferjuri u superjuri rispettivament).

(16)  L-ammont żejjed kien ta’ aktar minn EUR 280 miljun, iżda fin-nuqqas ta’ informazzjoni rilevanti rigward il-bażi għall-allokazzjoni tad-drittijiet, il-Qorti ma setgħetx tikkwantifika l-impatt fuq il-baġit tal-UE.

(17)  14 mit-22 każ laqtu l-pagament vverifikat, filwaqt li t-8 każijiet li kien fadal jolqtu biss il-pagamenti futuri.

(18)  Il-ksur l-aktar frekwenti ta’ kundizzjonalità osservat huwa relatat man-nuqqas tal-kapaċità tal-ħżin jew mal-insuffiċjenza tagħha għan-nitrati li joriġinaw mill-annimali, il-produzzjoni tan-nitrat għal kull ettaru li taqbeż il-limitu massimu permess u n-nuqqas ta’ rekords tal-bilanċ tan-nutrijenti.

(19)  Dawn ir-riżultati, minbarra dawk li jikkonċernaw id-drittijiet, japplikaw ukoll għall-miżuri tal-iżvilupp rurali relatati maż-żona u mal-annimali koperti mis-SIAK.

(20)  L-Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (KE) Nru 1122/2009.

(21)  Bħal żball klerikali, inkonsistenza bejn l-informazzjoni grafika u alfanumerika li tinstab fl-applikazzjoni, żbalji fil-qari tal-mappa, eċċ.

(22)  Il-Qorti kienet diġà osservat fir-Rapport Annwali 2008 (il-paragrafu 5.38) li fir-Rumanija 5 500 bidwi kienu bbenefikaw minn total ta’ EUR 2,2 miljun f’għajnuna tas-SAPS tal-UE minħabba l-applikazzjoni skorretta tal-kunċett ta’ żball ovvju.

(23)  Il-Qorti diġà għamlet din l-osservazzjoni għal Spanja fir-Rapporti Annwali għall-2008, il-paragrafu 5.36, għall-2009, il-paragrafu 3.38, u għall-2010, il-paragrafu 3.31, u għall-Italja fir-Rapport Annwali 2009, il-paragrafu 3.38.

(24)  Il-Qorti diġà qajmet din il-kwistjoni fir-Rapport Annwali 2006 tagħha (il-paragrafu 5.23).

(25)  Il-leġiżlazzjoni tal-UE tipprovdi li drittijiet mhux attivati matul sentejn konsekuttivi imorru lura fir-riżerva nazzjonali, ara l-Artikolu 42 tar-Regolament (KE) Nru 73/2009.

(26)  Din il-kwistjoni diġà ġiet irrappurtata mill-Qorti fir-Rapport Annwali 2008 tagħha (il-paragrafu 5.37).

(27)  Ma kien irċevut l-ebda rapport minn korp taċ-ċertifikazzjoni għaż-żewġ aġenziji tal-pagamenti Rumeni.

(28)  Il-linji gwida tal-Kummissjoni jipprovdu għal analiżi ta’ kampjun minimu ta’ 20 rapport ta’ spezzjoni għall-għajnuna tas-SIAK u kampjun ieħor ta’ 20 għall-miżuri ta’ primjums tas-SIAK fuq l-annimali.

(29)  Konkordanza sħiħa bejn kampjuni każwali magħżula u rrappurtati fl-istatistika hija prerekwiżit għal kwalunkwe valutazzjoni sinifikanti tar-rata ta’ żball residwu fil-pagamenti magħmulin.

(30)  Ara wkoll ir-Rapport Annwali 2010, il-paragrafu 3.46.

(31)  Ir-rapport tal-korp taċ-ċertifikazzjoni jispjega li l-istatistika ta’ kontroll għall-Ġermanja (Bayern) kienet aġġustata mill-ġdid sitt darbiet bi tweġiba għal talbiet ta’ kjarifika mill-Kummissjoni, l-aħħar verżjoni definittiva kienet riċevuta fis-7 ta’ Novembru 2011.

(32)  Għas-sena finanzjarja 2011 il-Lussemburgu, il-Bulgarija u r-Rumanija biss għażlu li japplikaw ir-rinforz tal-proċedura tal-assigurazzjoni.

(33)  AGRI/D(2010) 248617Rev1 — il-Parti A — Strateġija tal-Verifika u AGRI/D(2010) 251540Rev1 — il-Parti B — Rappurtar.

(34)  Ara wkoll l-eżempju 3.3.

(35)  Ir-rapporti tal-approvazzjoni tal-kontijiet AA/2011/15 (il-Portugall), il-paragrafu 3.2, AA/2011/09 (il-Finlandja), il-paragrafu 3.2.1, AA/2011/05 (il-Ġermanja, Mecklenburg-Vorpommern), il-paragrafu 6.2, AA/2011/12 (l-Italja, Emilia-Romagna), il-paragrafu 3.4.2, AA/2010/16 (ir-Rumanija), il-paragrafu 3.3, AA/2011/17 (is-Slovenja), il-paragrafu 3.2, AA/2011/06 (Spanja, Navarra), il-paragrafu 3.4, AA/2011/07 (Spanja, Castilla y Leon), il-paragrafu 3.4.

(36)  Pereżempju, ir-rapporti dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet AA/2011/01 (il-Bulgarija), il-paragrafu 3.3, AA/2010/15 (il-Portugall), il-paragrafu 3.3, AA/2011/12 (l-Italja), il-paragrafu 3.2, AA/2011/06 (Spanja), il-paragrafu 3.2 u AA/2011/13 (il-Litwanja), il-paragrafu 3.3.

(37)  L-Artikolu 56(2) ta' SEC(2011) 1153.

(38)  L-Artikolu 9 tal-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iffinanzjar, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni (COM(2011) 628 finali/2).

(39)  Dan l-ammont jirrappreżenta t-total tan-nefqa amministrattiva għat-titolu 05.

(40)  Din iċ-ċifra tinkludi EUR 1,5 miljun li hija ġestjoni ċentralizzata (linja baġitarja 05 02 20 02).

(41)  Il-verifika tan-nefqa amministrattiva hija rappurtata fil-Kapitolu 9.

Sors: Il-kontijiet annwali 2011 tal-Unjoni Ewropea.

ANNESS 3.1

RIŻULTATI TAL-ITTESTJAR TAT-TRANŻAZZJONI GĦALL-AGRIKOLTURA: SUQ U APPOĠĠ DIRETT

 

2011

2010

2009

2008

DAQS U STRUTTURA TAL-KAMPJUN

Total tat-tranżazzjonijiet (li minnhom):

180

146

148

151

Pagamenti bil-quddiem

0

0

0

0

Pagamenti interim/finali

180

146

148

151

RIŻULTATI TAL-ITTESTJAR  (1)

Proporzjon (numru) tat-tranżazzjonijiet ittestjati li nstabu li huma:

Ħielsa minn żball

61 %

(110)

73 %

76 %

72 %

Milquta minn żball wieħed jew aktar

39 %

(70)

27 %

24 %

28 %

Analiżi tat-tranżazzjonijiet milquta minn żball

Analiżi skont it-tip ta’ żball

Żbalji mhux kwantifikabbli:

14 %

(10)

26 %

31 %

29 %

Żbalji kwantifikabbli:

86 %

(60)

74 %

69 %

71 %

Eliġibilità

23 %

(14)

3 %

13 %

10 %

Okkorrenza

2 %

(1)

0 %

0 %

0 %

Preċiżjoni

75 %

(45)

97 %

87 %

90 %

IMPATT STMAT TA' ŻBALJI KWANTIFIKABBLI

Rata tal-iżball l-aktar probabbli

2,9 %

 

 

 

Limitu Superjuri tal-Iżball (UEL)

4,7 %

 

 

 

Limitu Inferjuri tal-Iżball (LEL)

1,1 %

 

 

 


(1)  Numri kkwotati fil-parentesi jirrappreżentaw l-għadd reali ta’ tranżazzjonijiet.

ANNESS 3.2

RIŻULTATI TAL-EŻAMI TAS-SISTEMI GĦALL-AGRIKOLTURA: SUQ U APPOĠĠ DIRETT

Valutazzjoni tas-sistemi ta’ sorveljanza u kontroll magħżula — FAEG

Stat Membru

(Aġenzija tal-pagamenti)

Skema

Nefqa relatata mas-SIAK (limitu massimu nazzjonali, l-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 73/2009)

(EUR 1 000)

Proċeduri amministrattivi u ta’ kontroll biex jiżguraw il-pagament korrett inkluża l-kwalità ta’ databases

Metodoloġija ta’ spezzjoni fuq il-post, għażla, eżekuzzjoni, kontroll tal-kwalità u rappurtar ta’ riżultati individwali

Proċeduri għall-irkuprar ta’ pagamenti mhux dovuti

Valutazzjoni ġenerali

l-Awstrija

SPS

745 235

Parzjalment effettivi

1, 9

Effettivi

Effettivi

Parzjalment effettivi

id-Danimarka

SPS

1 030 478

Parzjalment effettivi

1, 4, 7, 8

Parzjalment effettivi

b

Parzjalment effettivi

A

Parzjalment effettivi

il-Finlandja

SPS

565 520

Parzjalment effettivi

3, 5, 7, 8

Parzjalment effettivi

b, c

Effettivi

Parzjalment effettivi

l-Ungerija

SAPS

1 073 824

Parzjalment effettivi

2, 6, 9

Parzjalment effettivi

a, b

Parzjalment effettivi

B

Parzjalment effettivi

l-Italja (Lombardija)

SPS

4 227 177

Parzjalment effettivi

2, 5, 8

Effettivi

Effettivi

Parzjalment effettivi

Spanja (Galicia)

SPS

5 108 650

Parzjalment effettivi

1, 2, 3, 4

Parzjalment effettivi

b, c

Effettivi

Parzjalment effettivi

1

Dgħufijiet dwar l-LPIS.

2

L-LPIS ma ġiex aġġornat wara kontrolli fuq il-post.

3

Rekord insuffiċjenti tal-verifika fid-databases tas-SIAK.

4

Nuqqas ta’ preċiżjoni fid-databases tad-drittijiet.

5

Klejms tal-SPS ma fihomx informazzjoni li tippermetti li l-pożizzjonijiet tal-ħbula agrikoli jiġu determinati.

6

Kontrolli retroattivi limitati biss ta’ dikjarazzjoni eċċessiva potenzjali fi snin preċedenti.

7

Dgħufijiet fil-proċedura tar-reġistrazzjoni ta’ klejm.

8

Korrezzjonijiet ta’ żbalji ovvji ma jissodisfawx il-kunċett ta’ żball ovvju.

9

Bażi skorretta tal-kalkolu tal-pagamenti.

a

Ebda tpaċija ta’ dikjarazzjonijiet eċċessivi ta’ erja u dikjarazzjoni insuffiċjenti ta’ erja li nstabet fi grupp ta’ wiċċ tar-raba'.

b

Kwalità insuffiċjenti ta’ kejl ta’ erja waqt kontrolli fuq il-post.

c

Informazzjoni skorretta jew mhux kompluta fir-rapporti dwar ispezzjonijiet fuq il-post.

A

Nuqqas ta’ preċiżjoni fil-kontijiet tad-debituri.

B

Dgħufijiet dwar l-użu ta’ proċeduri ta’ infurzar.

ANNESS 3.3

SEGWITU TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET PREĊEDENTI GĦALL-FAEG

Sena

Rakkomandazzjoni tal-Qorti

Analiżi mill-Qorti tal-progress li sar

Risposta tal-Kummissjoni

2009

Fir-rigward tas-SIAK il-Qorti kkonkludiet li kien hemm il-ħtieġa għal titjib sinifikanti speċjalment fi tlieta mit-tmien aġenziji tal-pagamenti vverifikati (jiġifieri Ċipru, il-Greċja, Malta) (il-paragrafu 3.72).

Fit-tliet aġenziji tal-pagamenti ttieħdu l-azzjonijiet korrettivi li ġejjin:

Il-Greċja: pjan ta’ azzjoni biex jingħelbu nuqqasijiet ġie implimentat mill-Awtoritajiet. Sistema ġdida tal-LPIS-GIS u proċedura għal klejm riveduta ġew stabbiliti.

Ċipru: pjan ta’ tiġdid ta’ ħames snin ġie implimentat. Mill-2011 kien hemm ridefinizzjoni tal-ħbula referenzjali bbażata fuq l-immaġnijiet l-aktar riċenti.

Malta: l-aġenzija tal-pagamenti aġġornat l-LPIS fl-2009 permezz ta’ ortoritratti tal-2008 u ppjanat li tiffinalizza aġġornament sħiħ tal-LPIS bl-immaġnijiet tal-2010 għas-sena ta’ klejm 2011

 

Il-Qorti kkunsidrat li l-linji gwida tal-Kummissjoni fir-rigward tax-xogħol li jrid isir mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni għandhom jiġu riveduti fir-rigward tan-natura, il-kopertura u l-obbligi tar-rappurtar, speċjalment fir-rigward tax-xogħol relatat mal-validazzjoni tal-istatistika tal-kontroll u l-ispezzjoni tal-Istati Membri (il-paragrafu 3.75).

Il-Kummissjoni ressqet sistema ġdida għall-validazzjoni tal-istatistika ta’ kontroll u spezzjoni tal-Istati Membri mill-2010 msejħa “rinforz tal-proċedura tal-assigurazzjoni” (ara l-paragrafi 3.34 u 3.35).

Il-Qorti matul il-verifiki tagħha ta’ tnejn mit-tliet aġenziji tal-pagamenti li għażlu li japplikaw din il-proċedura wriet li minħabba nuqqasijiet kunċettwali u ta’ implimentazzjoni l-ebda assigurazzjoni jew assigurazzjoni limitata ħafna biss tista' tinkiseb minn dawn il-verifiki għaż-żewġ aġenziji tal-pagamenti vverifikati (ara l-paragrafi 3.36 ff).

Il-Kummissjoni ma taqbilx mal-fehma li “t-tisħiħ tal-proċedura ta' assigurazzjoni” huwa affettwat minn nuqqasijiet kunċettwali. Il-Kummissjoni vverifikat ukoll ix-xogħol imwettaq mill-korpi taċ-ċertifikazzjoni fir-rigward tal-istatistiċi tal-kontroll taż-żewġ aġenziji tal-pagamenti kkonċernati u tikkondividi l-opinjoni li assigurazzjoni limitata biss tista' tinkiseb f’dawn iż-żewġ każijiet speċifiċi.

2009 u 2008

Il-Qorti rrakkomandat li d-dgħufijiet fis-sistemi identifikati jiġu solvuti. F'dan ir-rigward, id-dgħufijiet l-aktar urġenti li għandhom jiġu indirizzati għall-SPS u s-SAPS huma (il-paragrafu 3.73 (1)).

 

 

(a)

li jingħelbu d-dgħufijiet fis-sistemi li jwasslu għal żbalji relatati ma’ art ineliġibbli jew dikjarazzjonjiet eċċessivi ta’ art kif ukoll intitolamenti (drittijiet) mhux preċiżi, b'mod partikolari billi jittejbu l-affidabilità u l-kompletezza tad-datarreġistrata fl-LPIS (eż. l-ortoritratti l-aktar riċenti);

(a)

Mis-sena ta’ klejm 2010 r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 146/2010 introduċa r-rekwiżit għall-Istati Membri biex iwettqu valutazzjoni tal-kwalità tal-LPIS-GIS fuq bażi annwali skont proċeduri stabbiliti.

(a)

Il-Kummissjoni tikkondividi l-valutazzjoni tal-Qorti. Hija se tibqa’ tissorvelja r-riżultati fis-snin li ġejjin.

(b)

li jiġi żgurat li d-databases kollha tas-SIAK jipprovdu rekord tal-verifika affidabbli u komplet għall-modifiki kollha magħmula;

(b)

Ma ttieħdet l-ebda azzjoni korrettiva speċifika biex tiġi indirizzata r-rakkomandazzjoni tal-Qorti.

(b)

Bħala parti mill-verifiki tagħha, il-Kummissjoni tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri biex itejbu s-sitwazzjoni fuq bażi kontinwa. Matul is-snin, ir-riżultati tal-verifiki juru progress fir-rigward tal-kwalità tal-informazzjoni fil-bażijiet tad-dejta.

2009 u 2008

(c)

li jiġu ċċarati u infurzati aktar ir-regoli sabiex l-għajnuna diretta tal-UE ma titħallasx lil applikanti (min għamel il-klejm) li la użaw l-art għall-agrikoltura u lanqas żammewha fil-KAAT;

(c)

Fil-qafas tal-Kontroll tas-Saħħa, il-Kummissjoni tat lill-Istati Membri l-possibbiltà li jeskludu persuni fiżiċi jew ġuridiċi li l-oġġetti prinċipali tan-negozju tagħhom ma jikkonsistux f'attivitajiet agrikoli jew li l-attivitajiet agrikoli tagħhom huma insinifikanti.

Il-Qorti tqis li għadu jeżisti r-riskju ta’ pagamenti lill-pretendenti li la użaw l-art għall-biedja u lanqas żammewha fil-KAAT.

Fil-proposta tagħha għall-PAK ta’ wara l-2013, il-Kummissjoni ċċarat id-definizzjoni ta’ bidwi.Il-Qorti tqis li r-riskju għadu jippersisti li l-pagamenti jistgħu jibqgħu jingħataw lil benefiċjarji li ma jeżerċitaw l-ebda attività agrikola.

(c)

 

Wara rakkomandazzjoni mill-Qorti, il-Kummissjoni tippreżenta definizzjoni ta' “bidwi attiv” fil-qafas tal-proposta tagħha għall-PAK wara l-2013, li bħalissa għadu qed jiġi negozjat mal-awtorità leġiżlattiva.

(d)

li jiġu ffissati rekwiżiti minimi ta’ manutenzjoni annwali f'livell tal-UE għall-mergħa biex din tkun eliġibbli għall-għajnuna diretta tal-UE.

(d)

L-ebda progress ma sar fil-perjodu attwali ta’ programmazzjoni.

(d)

Is-sistema attwali tipprovdi għal qafas legali komuni li fih l-Istati Membri huma responsabbli biex jiddefinixxu l-kriterji ta’ manutenzjoni taħt il-GAEC. Dan jippermetti li jiġu kkunsidrati d-diversità ta’ żoni agrikoli u t-tradizzjonijiet fl-UE.

2008

Il-Qorti, abbażi tal-livell ta’ żbalji fl-ittestjar tat-tranżazzjonijiet u fil-valutazzjoni tas-sistemi tagħha, tenniet li b'mod ġenerali s-SIAK hija sistema ta’ kontroll effettiva biex tillimita r-riskju ta’ żball jew nefqa irregolari. Madankollu, il-verifika sabet li hemm bżonn ta’ titjib sinifikanti f'aġenziji tal-pagamenti magħżula fi tliet Stati Membri (jiġifieri r-Renju Unit (l-Iskozja), il-Bulgarija, ir-Rumanija) (il-paragrafu 5.64).

Il-Kummissjoni ħadet l-azzjonijiet korrettivi li ġejjin:

Il-Bulgarija: pjan ta’ azzjoni għall-perjodu 2009-2011 ġie żviluppat bil-għan li prinċipalment jindirizza livell għoli ta’ żbalji negliġenti fl-applikazzjoni ta’ għajnuna lill-bdiewa, l-akkwist ta’ ortoimmaġni ġodda u l-aġġornament tal-LPIS-GIS b'informazzjoni minn ortoritratti ġodda u r-riżultati ta’ kontrolli fuq il-post.

Ir-Rumanija: pjan ta’ azzjoni għas-snin 2009-2011 ġie stabbilit bil-għan li jiġi indirizzat l-akkwist ta’ ortoimmaġni ġodda, l-aġġornament tal-LPIS-GIS b'informazzjoni minn ortoritratti ġodda u r-riżultati ta’ kontrolli fuq il-post.

Ir-Renju Unit (l-Iskozja): l-awtoritajiet nazzjonali kienu qegħdin janalizzaw u jaġġornaw l-informazzjoni fl-LPIS-GIS.

Il-pjanijiet ta' azzjoni għar-Rumanija u l-Bulgarija tlestew f'Novembru 2011 u Frar 2011 rispettivament.


(1)  Rakkomandazzjonijiet simili saru fil-paragrafu 5.65 tar-Rapport Annwali 2008.


KAPITOLU 4

Żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa

WERREJ

Introduzzjoni

Karatteristiċi speċifiċi tal-grupp tal-politika

Żvilupp rurali

Ambjent u azzjoni klimatika, affarijiet marittimi u sajd, saħħa u protezzjoni tal-konsumatur

L-ambitu u l-approċċ tal-verifika

regolarità tat-tranżazzjonijiet

Żvilupp rurali

Kundizzjonalità

Ambjent u azzjoni klimatika, affarijiet marittimi u sajd, saħħa u protezzjoni tal-konsumatur

Effettività tas-sistemi

Żvilupp rurali

Sistemi tal-Istati Membri relatati mar-regolarità tat-tranżazzjonijiet

Is-sistema tal-Kummissjoni għall-approvazzjoni tal-kontijiet u r-rappreżentazzjoni tal-ġestjoni

Ambjent u azzjoni klimatika, affarijiet marittimi u sajd, saħħa u protezzjoni tal-konsumatur

Sistema ta’ Kontroll Intern tad-DĠ MARE

Ir-rappreżentazzjoni tal-ġestjoni ta’ DĠ oħra — ir-rapporti annwali tal-attività (RAA)

Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

Konklużjonijiet

Rakkomandazzjonijiet

L-OSSERVAZZJONIJIET TAL-QORTI

IR-RISPOSTI MILL-KUMMISSJONI

INTRODUZZJONI

4.1.

Dan il-Kapitolu jippreżenta l-valutazzjoni speċifika mill-Qorti tal-iżvilupp rurali, l-ambjent, is-sajd u s-saħħa li tinkludi l-iżvilupp rurali (li huwa parti mill-qasam tal-politika 05 — Agrikoltura u żvilupp rurali) u l-oqsma tal-politika 07 — Ambjent u Azzjoni Klimatika, 11 — Affarijiet Marittimi u Sajd u 17 — Saħħa u Protezzjoni tal-Konsumatur. Informazzjoni prinċipali dwar l-attivitajiet koperti, u l-infiq għall-2011 tingħata fit- Tabella 4.1 .

 

Tabella 4.1 —   Żvilupp rurali, ambjent, sajd u saħħa — Informazzjoni prinċipali 2011

(EUR miljun)

Titolu tal-baġit

Qasam tal-politika

Deskrizzjoni

Pagamenti

Mod ta’ ġestjoni

05

Żvilupp rurali

Żvilupp rurali

12 292

Kondiviża

Miżuri ta’ qabel l-adeżjoni

102

Deċentralizzata

Aspetti internazzjonali tal-qasam tal-politika “Agrikoltura u Żvilupp rurali”

5

Ċentralizzata u diretta

 

12 399

 

07

Ambjent u azzjoni klimatika

Nefqa amministrattiva

92

Ċentralizzata u diretta

Nefqa operazzjonali

240

Ċentralizzata u diretta/Ċentralizzata u indiretta

 

332

 

11

Affarijiet marittimi u sajd

Nefqa amministrattiva

41

Ċentralizzata u diretta

Nefqa operazzjonali

731

Ċentralizzata/Kondiviża

 

772

 

17

Saħħa u protezzjoni tal-konsumatur

Nefqa amministrattiva

117

Ċentralizzata u diretta

Nefqa operazzjonali

506

Ċentralizzata u diretta/Ċentralizzata u indiretta

 

623

 

Total tan-nefqa amministrattiva (24)

250

 

Total tan-nefqa operazzjonali

13 876

 

Li minnhom:

pagamenti bil-quddiem

566

 

pagamenti interim/finali

13 310

 

Total tal-pagamenti għas-sena

14 126

 

Total tal-impenji għas-sena

16 779

 

Sors: Il-kontijiet annwali għall-2011 tal-Unjoni Ewropea.

Karatteristiċi speċifiċi tal-grupp tal-politika

Żvilupp rurali

4.2.

L-iżvilupp rurali huwa parti mill-politika agrikola komuni (PAK), li l-objettivi ġenerali u s-sorsi ta’ finanzjament tagħha huma ppreżentati fil-Kapitolu 3 (ara l-paragrafi 3.2 u 3.3).

 

4.3.

Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jikkofinanzja b'rati differenti n-nefqa għall-iżvilupp rurali permezz ta’ programmi għall-iżvilupp rurali tal-Istati Membri. In-nefqa tkopri 45 miżura li jinkludu kemm miżuri relatati maż-żona (bħall-pagamenti agriambjentali u l-pagamenti kompensatorji lill-bdiewa f'żoni bi żvantaġġi naturali) kif ukoll miżuri mhux relatati maż-żona (bħall-modernizzazzjoni ta’ azjendi agrikoli u l-istabbiliment ta’ servizzi bażiċi għall-ekonomija u l-popolazzjoni rurali) (EUR 12 394 miljun) (1).

 

4.4.

Il-ġestjoni u l-kontroll tan-nefqa għall-PAK hija deskritta fil-Kapitolu 3 (ara l-paragrafi 3.6 u 3.7). Taħt ċerti skemi ta’ għajnuna tal-FAEŻR (2), il-benefiċjarji ta’ għajnuna mill-UE għandhom obbligu legali li jissodisfaw kundizzjonijiet ta’ “kundizzjonalità”, kif deskritt fil-paragrafu 3.5.

4.4.

Ara t-tweġibiet għal paragrafu 3.5.

4.5.

Fir-Rapport Annwali 2010 tagħha, il-Qorti nnutat li n-nefqa għall-iżvilupp rurali hija partikolarment suxxettibbli għal żball (3). Ir-riskju prinċipali għar-regolarità huwa kkawżat mir-regoli u l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà li huma spiss kumplessi. Barra minn hekk, peress li xi programmi għandhom rati baxxi ta’ implimentazzjoni (4), hemm riskju, speċjalment lejn tmiem il-perjodu ta’ programmazzjoni, li jiġi ddikjarat infiq ineliġibbli sabiex jiġu evitati d-diżimpenji.

4.5.

Il-Kummissjoni taqbel mal-fehma tal-Qorti li xi oqsma ta’ nefqa għall-iżvilupp rurali huma affettwati minn inċidenza ogħla ta' żbalji, meta mqabbla mal-ewwel pilastru tal-PAK. Madankollu, ir-rati relattivament ogħla ta’ żbalji għall-iżvilupp rurali għandhom jitqiesu fil-kuntest tal-għanijiet tal-politika tal-iżvilupp rurali li jistgħu jinkisbu biss permezz ta' aktar regoli kumplessi u l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà li għalihom għamlet referenza l-Qorti.

Ambjent u azzjoni klimatika, affarijiet marittimi u sajd, saħħa u protezzjoni tal-konsumatur

4.6.

Il-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent hija mfassla biex tikkontribwixxi għall-protezzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent, il-ħajja taċ-ċittadini tagħha, u l-użu razzjonali tar-riżorsi naturali, inkluż fil-livell internazzjonali. L-istrument finanzjarju għall-ambjent (LIFE) (5) huwa l-aktar programm importanti f'dak li huwa finanzjament (infiq ta’ EUR 184 miljun fl-2011) għall-kofinanzjament ta’ proġetti fl-Istati Membri relatati man-natura u l-bijodiversità; il-politika u l-governanza ambjentali; u l-informazzjoni u l-komunikazzjoni.

 

4.7.

Il-politika komuni tas-sajd tal-qasam tal-politika dwar l-affarijiet marittimi u s-sajd issegwi l-istess objettivi ġenerali bħall-politika agrikola komuni (ara l-paragrafu 3.2). Il-Fond Ewropew għas-Sajd (6) (FES) huwa l-istrument prinċipali (infiq ta’ EUR 441 miljun fl-2011).

 

4.8.

Rigward is-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumatur, l-UE tikkontribwixxi kemm għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti kif ukoll għall-protezzjoni tal-konsumatur. Il-parti l-kbira tal-pagamenti ssir għal programmi ta’ eradikazzjoni tal-mard tal-annimali u l-Aġenziji Ewropej (7) (EUR 186 miljun u EUR 171 miljun rispettivament fl-2011).

 

Ambitu u approċċ tal-verifika

4.9.

L- Anness 1.1 , il- Parti 2 , tal-Kapitolu 1 jiddeskrivi l-approċċ u l-metodoloġija ġenerali tal-verifika tal-Qorti. Għall-verifika tal-iżvilupp rurali, l-ambjent, is-sajd u s-saħħa, għandhom jiġu nnotati l-kwistjonijiet speċifiċi li ġejjin:

4.9.

il-verifika kienet tinvolvi l-analiżi ta’ kampjun ta’ 178 pagament interim u finali, li kienu jinkludu 160 pagament għall-iżvilupp rurali u 18 dwar l-ambjent u l-azzjoni klimatika, l-affarijiet marittimi u s-sajd, u s-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumatur;

 

fir-rigward tal-kundizzjonalità, il-Qorti ffokat l-ittestjar tagħha dwar il-konformità mal-obbligi tal-KAAT (kundizzjoni agrikola u ambjentali tajba) u rekwiżiti statutarji tal-ġestjoni (SMRs) (8) selezzjonati li għalihom setgħet tinkiseb evidenza u tintlaħaq konklużjoni fiż-żmien taż-żjara tal-verifika;

Ara t-tweġiba għal paragrafi 4.16 sa 4.18.

tnaqqis u esklużjonijiet (li għandhom jiġu applikati mill-Istati Membri f'każijiet fejn il-benefiċjarji ta’ għajnuna mill-UE kklejmjaw b'mod eċċessiv l-erja reali, in-numru ta’ annimali jew l-infiq eliġibbli (9)) mhumiex inklużi fil-kalkolu tal-Qorti tar-rata ta’ żball (10);

 

il-valutazzjoni tas-sistemi għall-iżvilupp rurali kopriet aġenzija waħda tal-pagamenti f'kull wieħed minn sitt Stati Membri: id-Danimarka, Spanja (Galizja), l-Italija (Lombardija), l-Ungerija, l-Awstrija u l-Finlandja. Għall-Affarijiet marittimi u s-sajd il-Qorti ttestjat is-sistema ta’ kontroll intern tad-DĠ MARE;

 

l-analiżi tar-rappreżentazzjonijiet tal-ġestjoni tal-Kummissjoni kopriet ir-rapporti ta’ attività annwali tad-DĠ AGRI (fir-rigward tal-iżvilupp rurali), id-DĠ CLIMA, id-DĠ ENV, id-DĠ MARE u d-DĠ SANCO;

 

barra minn dan, sabiex tivvaluta l-bażi għad-deċiżjonijiet tal-approvazzjoni finanzjarja tal-Kummissjoni, il-Qorti analizzat ix-xogħol tal-verifika tad-DĠ AGRI fir-rigward tal-approvazzjoni tal-kontijiet u ċ-ċertifikati u r-rapporti tal-korpi taċ-ċertifikazzjoni tal-FAEŻR relatati ma’ 15-il aġenzija tal-pagamenti.

 

REGOLARITÀ TAT-TRANŻAZZJONIJIET

4.10.

L- Anness 4.1 fih sommarju tar-riżultati tal-ittestjar tat-tranżazzjonijiet. L-ittestjar mill-Qorti tal-kampjun tagħha ta’ tranżazzjonijiet sab li 57 % huma milquta minn żball. Ir-rata tal-iżball l-aktar probabbli stmata mill-Qorti hija ta’ 7,7 % (11).

4.11.

Fir-rigward tan-nefqa għall-iżvilupp rurali, minn 160 tranżazzjoni kkampjunati, 93 (58 %) kienu milquta minn żbalji, li minnhom 61 (66 %) kienu żbalji kwantifikabbli. Fir-rigward tal-ambjent u l-azzjoni klimatika, l-affarijiet marittimi u s-sajd, u s-saħħa u l-protezzjoni tal-konsumatur, minn 18-il tranżazzjoni kkampjunati, 8 (44 %) kienu milquta minn żbalji, li minnhom 2 (25 %) kienu żbalji kwantifikabbli.

4.10-4.11.

Il-Kummissjoni tieħu nota tar-rata ta’ żball l-aktar probabbli stmata mill-Qorti. Minkejja li ma taqbilx mal-valutazzjoni tal-Qorti f'ċerti każijiet, l-istima proprja tal-Kummissjoni tal-livell ta' ħlasijiet mhux dovuti fuq il-bażi tal-istatistika ta’ kontroll pprovduta mill-Istati Membri fl-2011, turi wkoll deterjorament tas-sitwazzjoni, għalkemm ta’ daqs limitat. Għalhekk, id-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI għamel riżerva, rigward in-nefqa tal-iżvilupp rurali, fid-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni tiegħu għall-2011.

Din ir-riżerva hija akkumpanjata minn għadd ta’ azzjonijiet korrettivi li jridu jiġu determinati mill-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri sabiex jindirizzaw is-sitwazzjoni.

Madankollu, rati relattivament ogħla ta’ żball għall-iżvilupp rurali mqabbla mal-ewwel pilastru tal-PAK għandhom jitqiesu fil-kuntest tal-għanijiet tal-politika tal-iżvilupp rurali li jistgħu jinkisbu biss permezz ta' aktar regoli kumplessi u l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà li għalihom għamlet referenza l-Qorti f’paragrafu 4.5.

Il-Kummissjoni tinnota li nofs l-iżbalji kwantifikabbli huma pjuttost żgħar f’termini finanzjarji (inqas minn 5 %).

Żvilupp rurali

4.12.

Għall-FAEŻR, l-ittestjar tat-tranżazzjonijiet mill-Qorti rriżulta fil-verifika ta’ 26 miżura differenti. 75 tranżazzjoni kienu jikkonċernaw miżuri relatati maż-żona u 85 kienu jikkonċernaw miżuri mhux relatati maż-żona. Il-parti l-kbira tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli rrappurtata fil-paragrafu 4.10 kienu jikkonċernaw l-eliġibbiltà ta’ miżuri mhux relatati maż-żona. Il-Qorti sabet ukoll inċidenza għolja ta’ żbalji meta l-benefiċjarji kienu korpi pubbliċi, bħal muniċipalitajiet jew l-aġenzija tal-pagamenti nfisha: fl-34 tranżazzjoni vverifikati li kienu jinvolvu benefiċjarji pubbliċi, kien hemm 17-il żball (50 %) li kienu jikkonċernaw kwistjonijiet bħal dikjarazzjoni ta’ VAT ineliġibbli jew nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku.

4.12.

Il-Kummissjoni tieħu nota tas-sejbiet ta