ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.225.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 225

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
27 ta' Lulju 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat tar-Reġjuni

 

Il-95 sessjoni plenarja fit-3 u l-4 ta' Mejju 2012

2012/C 225/01

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar L-istrateġija għat-tkabbir u l-isfidi ewlenin 2011-2012

1

2012/C 225/02

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Il-Green Paper dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja

7

2012/C 225/03

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Ir-reviżjoni tal-politika tal-UE dwar il-kwalità tal-arja u l-emissjonijiet

11

2012/C 225/04

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Proposti leġiżlattivi għar-riforma tal-politika komuni tas-sajd

20

2012/C 225/05

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Tixjiħ attiv: innovazzjoni — saħħa intelliġenti — ħajja aħjar

46

2012/C 225/06

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Effiċjenza fl-enerġija fil-bliet u r-reġjuni — enfasi fuq id-differenzi bejn id-distretti rurali u l-bliet

52

 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

 

Il-95 sessjoni plenarja fit-3 u l-4 ta' Mejju 2012

2012/C 225/07

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Proposta għal regolament ġenerali dwar il-fondi tal-Qafas Strateġiku Komuni

58

2012/C 225/08

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Proposta għal regolament dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali

114

2012/C 225/09

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Proposta għal regolament dwar il-Fond Soċjali Ewropew

127

2012/C 225/10

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Proposta għal regolament dwar il-Fond ta’ Koeżjoni

143

2012/C 225/11

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Ir-reviżjoni tal-qafas leġiżlattiv tat-TEN-T

150

2012/C 225/12

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Il-fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 2014-2020

159

2012/C 225/13

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Programm tal-Unjoni Ewropea għall-bidla u l-innovazzjoni soċjali

167

2012/C 225/14

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Proposti leġiżlattivi dwar ir-riforma tal-politika agrikola komuni u l-iżvilupp rurali wara l-2013

174

2012/C 225/15

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Erasmus għal Kulħadd

200

2012/C 225/16

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar In-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej

211

2012/C 225/17

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Programm tal-konsumaturi 2014-2020

217

2012/C 225/18

Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar Is-saħħa għat-tkabbir, it-tielet programm multiannwali ta’ azzjoni tal-UE għall-perjodu 2014-2020

223

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

OPINJONIJIET

Il-Kumitat tar-Reġjuni

Il-95 sessjoni plenarja fit-3 u l-4 ta' Mejju 2012

27.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 225/1


Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “L-istrateġija għat-tkabbir u l-isfidi ewlenin 2011-2012”

2012/C 225/01

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

josserva li l-pajjiżi kollha (1) koperti mill-istrateġija għat-tkabbir irratifikaw formalment il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta Ewropea dwar l-Awtonomija Lokali, u jħeġġiġhom jissodisfaw u jimplimentaw dawn l-impenji;

jiġbed l-attenzjoni għall-importanza kruċjali tat-twaqqif u l-iżvilupp ta’ sistema ta’ governanza f’diversi livelli, mezzi tax-xandir indipendenti u soċjetà ċivili fil-pajjiżi kandidati filwaqt li jħeġġeġ lil dawn tal-aħħar biex jappoġġjaw ir-rispett għal-libertajiet ċivili u l-proċeduri demokratiċi fil-ħajja politika;

jenfasizza l-importanza ta’ proċedura formali ta’ konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-awtoritajiet lokali u reġjonali f’kull stadju tal-proċess tat-tkabbir tal-UE, għaliex dan iżid il-parteċipazzjoni tal-pubbliku u jgħin fl-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u fit-tqarrib taċ-ċittadini. Dan jiffaċilita wkoll l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni u jwassal għal użu iżjed effettiv tal-IPA ġaladarba r-rappreżentanti lokali u reġjonali jkunu infurmati tajjeb dwar il-proċess tal-integrazzjoni;

jappella għall-ħolqien jew it-tisħiħ ta’ organizzazzjonijiet li jgħaqdu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-kooperazzjoni mal-ekwivalenti tagħhom fl-Istati Membri tal-UE, li jista’ jikkontribwixxi għall-iskambju tal-esperjenza u jappoġġja l-proċess ta’ integrazzjoni;

għandu fehma pożittiva tal-proċess ta’ integrazzjoni li għaddej fil-pajjiżi kandidati, u għandu fl-istess ħin jitqies bħala element wieħed fi proċess ta’ deċentralizzazzjoni msejjes fuq implimentazzjoni trasparenti;

jenfasizza l-importanza kruċjali tar-rispett tal-prinċipju ta’ relazzjonijiet tajba mal-ġirien fost l-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi kandidati u pajjiżi oħra, u jenfasizza wkoll ir-rwol u l-importanza tal-iżvilupp tal-kooperazzjoni transkonfinali u reġjonali bejn dawn il-pajjiżi.

Relatur

is-Sur SZWABSKI (AE/PL), President tal-muniċipalità ta’ Gdynia

Dokument ta’ referenza

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: L-istrateġija tat-tkabbir u l-isfidi ewlenin 2011-2012

COM(2011) 666

I.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TA’ POLITIKA

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

Rakkomandazzjonijiet ġenerali

1.

josserva li l-għan tat-tkabbir tal-Unjoni Ewropea huwa l-espansjoni taż-żona ta’ żvilupp paċifiku u kooperazzjoni fl-Ewropa. Għalhekk, l-Unjoni Ewropea hija miftuħa għal kull pajjiż li jixtieq jissieħeb magħha, li jirrispetta l-valuri demokratiċi u hu impenjat favurihom, u li jissodisfa l-kriterji tas-sħubija; jinnota li kwalunkwe tkabbir huwa possibbli biss meta tiġi żgurata l-integrazzjoni b’suċċess tal-pajjiż ta’ adeżjoni fl-Unjoni Ewropea;

2.

josserva li l-pajjiżi kollha (2) koperti mill-istrateġija għat-tkabbir irratifikaw formalment il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta Ewropea dwar l-Awtonomija Lokali, u jħeġġiġhom jissodisfaw u jimplimentaw dawn l-impenji;

3.

jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li jsir użu ikbar tal-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA) biex jitħeġġeġ u jitħaffef il-pass tal-ħidma fil-qasam tar-riformi msejsa fuq ir-riżultati. Permezz tal-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, fejn dan ikun rilevanti, tista’ titħeġġeġ il-kapaċità ta’ assorbiment tal-pajjiżi benefiċjarji u, b’hekk, l-IPA jibda jintuża b’mod iżjed effettiv;

4.

jenfasizza li l-proċess tat-tkabbir huwa mfassal biex jiżgura l-istabbiltà u għal iżjed prosperità għaċ-ċittadini tal-UE u tal-pajjiżi kandidati kif ukoll biex jiżgura r-responsabbiltà konġunta rigward l-iżvilupp ta’ spazju dejjem akbar ta’ paċi, libertà, sigurtà u ġustizzja b’suq intern, filwaqt li jsir sforz biex jinkisbu l-għanijiet tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;

5.

josserva li ħidma li tirnexxi u dejjiema fil-qasam tar-riformi għandha tħaddan il-livelli kollha tas-soċjetà. Governanza tajba, inkluż l-immodernizzar tas-settur pubbliku kkoordinat fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, toħloq kundizzjonijiet aħjar għal demokrazija kumplessiva u iżjed profonda, livell ogħla ta’ trasparenza u sistemi li huma mxekklin inqas mill-korruzzjoni u n-nepotiżmu. Sistema deċentralizzata tagħmilha possibbli li ċ-ċittadini jerfgħu r-responsabbiltà u jkun iżjed faċli għalihom li jinvolvu lilhom infushom fil-proċessi marbuta mat-teħid tad-deċiżjonijiet;

6.

jiġbed l-attenzjoni għall-importanza kruċjali tat-twaqqif u l-iżvilupp ta’ sistema ta’ governanza f’diversi livelli, mezzi tax-xandir indipendenti u soċjetà ċivili fil-pajjiżi kandidati filwaqt li jħeġġeġ lil dawn tal-aħħar biex jappoġġjaw ir-rispett għal-libertajiet ċivili u l-proċeduri demokratiċi fil-ħajja politika;

7.

jenfasizza l-importanza ta’ proċedura formali ta’ konsultazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-awtoritajiet lokali u reġjonali f’kull stadju tal-proċess tat-tkabbir tal-UE, għaliex dan iżid il-parteċipazzjoni tal-pubbliku u jgħin fl-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u fit-tqarrib taċ-ċittadini. Dan jiffaċilita wkoll l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni u jwassal għal użu iżjed effettiv tal-IPA ġaladarba r-rappreżentanti lokali u reġjonali jkunu infurmati tajjeb dwar il-proċess tal-integrazzjoni;

8.

jappella għall-ħolqien jew it-tisħiħ ta’ organizzazzjonijiet li jgħaqdu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-kooperazzjoni mal-ekwivalenti tagħhom fl-Istati Membri tal-UE, li jista’ jikkontribwixxi għall-iskambju tal-esperjenza u jappoġġja l-proċess ta’ integrazzjoni;

9.

għandu fehma pożittiva tal-proċess ta’ integrazzjoni li għaddej fil-pajjiżi kandidati, u li għandu fl-istess ħin jiġi sfruttat bħala element wieħed fi proċess ta’ deċentralizzazzjoni msejjes fuq implimentazzjoni trasparenti;

10.

jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-progress u s-suċċess tal-proċess tat-tkabbir jiddependi l-iktar mill-progress li fil-fatt ikun sar mill-pajjiżi kandidati fl-implimentazzjoni tar-riformi biex jintlaħqu l-kriterji ta’ Kopenħagen;

11.

jenfasizza l-opportunità li l-proċess ta’ approvazzjoni tal-istrateġija makroreġjonali Adrijatika-Jonika jsir iktar rapidu min-naħa tal-Kunsill Ewropew, li għandu bħala valur miżjud is-semplifikazzjoni u t-tisħiħ tal-proċessi ta’ sħubija fl-Unjoni Ewropea tal-pajjiżi kandidati jew tal-kandidati potenzjali taż-żona ŻEE, u jippreżenta wkoll l-opportunità li tiġi promossa l-konsolidazzjoni tal-proċessi demokratiċi fit-territorji li jagħmlu parti miż-żona vasta tal-Mediterran;

12.

jenfasizza l-importanza kruċjali tar-rispett tal-prinċipju ta’ relazzjonijiet tajba mal-ġirien fost l-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi kandidati u pajjiżi oħra, u jenfasizza wkoll ir-rwol u l-importanza tal-iżvilupp tal-kooperazzjoni transkonfinali u reġjonali bejn dawn il-pajjiżi;

13.

jitlob li l-awtoritajiet tal-pajjiżi li japplikaw għas-sħubija mal-UE jistabbilixxu regolamenti u strateġiji nazzjonali konsistenti bil-kooperazzjoni tal-korpi amministrattivi fil-livell lokali u reġjonali, u li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkollhom il-mezzi meħtieġa biex iwettqu l-istrateġiji ta’ integrazzjoni ta’ gruppi marġinalizzati;

14.

jenfasizza l-bżonn ta’ informazzjoni komprensiva u bilanċjata fil-pajjiżi kandidati dwar l-UE, l-istituzzjonijiet tagħha, il-proċess tal-integrazzjoni kif ukoll dwar il-bidliet li dan il-proċess joħloq fil-pajjiżi individwali u l-isfidi u l-opportunitajiet għaċ-ċittadini. Din l-informazzjoni, li ħafna minnha trid tingħata mill-awtoritajiet tal-pajjiżi aderenti, hija essenzjali sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod attiv fl-integrazzjoni ta’ pajjiżhom fl-UE u biex jagħrfu l-benefiċċji tas-sħubija potenzjali;

15.

jappella biex il-pajjiżi kandidati kollha jagħtu sehemhom fl-iżvilupp u t-tisħiħ tal-UE u tal-istituzzjonijiet Komunitarji skont il-possibbiltajiet formali tagħhom;

16.

jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn u l-importanza ta’ konferma ċara u mingħajr ambigwità mill-Unjoni Ewropea dwar l-impenn tagħha fil-proċess tat-tkabbir biex tinkludi lill-pajjiżi kandidati li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tas-sħubija;

IL-KROAZJA

Progress miksub mill-Kroazja fil-proċess tal-adeżjoni

17.

jilqa’ b’sodisfazzjon l-iffirmar tat-Trattat ta’ Adeżjoni mal-Kroazja, li hu mument importanti għall-integrazzjoni Ewropea. Sakemm il-proċeduri ta’ ratifika jiġu konklużi b’suċċess, il-Kumitat tar-Reġjuni jistenna bil-ħerqa li jilqa’ lill-Kroazja bħala membru ġdid mill-1 ta’ Lulju 2013;

18.

bi pjaċir jinnota l-progress li għamlet il-Kroazja biex tissodisfa l-kriterji tas-sħubija mal-Unjoni Ewropea mit-tressiq tal-applikazzjoni fl-2003 sal-konklużjoni b’suċċess tan-negozjati f’Ġunju 2011 u l-opinjoni pożittiva tal-Kummissjoni dwar l-adeżjoni tal-Kroazja fl-UE f’Ottubru 2011;

19.

jilqa’ l-fatt li s-Slovenja u l-Kroazja qablu li jressqu l-kwistjoni tal-fruntiera miftuħa quddiem it-Tribunal tal-Arbitraġġ, u jistenna bil-ħerqa l-implimentazzjoni tal-Ftehim bilaterali ta’ Arbitraġġ dwar il-Fruntiera;

20.

jissottolinja l-livell għoli ta’ tħejjija tal-Kroazja għas-sħubija, filwaqt li jitlob lill-Kroazja tkompli tikkonsolida u timplimenta bis-sħiħ l-acquis tal-UE, speċjalment fir-rigward tal-ġudikatura, l-indirizzar tal-korruzzjoni, l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni kontra d-diskriminazzjoni, il-politika tal-kompetizzjoni u l-libertà u l-pluraliżmu tal-mezzi tax-xandir;

21.

jilqa’ r-riżultat pożittiv tar-referendum dwar l-adeżjoni tal-Kroazja fl-UE, li sar f’Jannar 2012;

L-ISLANDA

Progress mill-pajjiż kandidat

22.

jilqa’ l-progress li sar fin-negozjati dwar l-adeżjoni tal-Islanda. Jenfasizza l-kooperazzjoni kostruttiva ħafna bejn l-Islanda u l-UE fil-qafas taż-Żona Ekonomika Ewropea u ż-żona Schengen;

23.

jemmen li l-Islanda tista’ tingħaqad mal-UE f’qasir żmien skont il-prinċipju tal-merti proprji, u jinkoraġġixxi li l-allinjament fl-oqsma ta’ politika li fadal ikompli jsir fil-ħin;

24.

ifaħħar lill-Islanda talli sa ċertu punt irnexxielha tegħleb id-diffikultajiet ekonomiċi tagħha u ssoktat bl-implimentazzjoni tar-riformi meħtieġa;

25.

huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta’ appoġġ qawwi min-naħa tal-pubbliku għall-proċess ta’ integrazzjoni;

DIK LI QABEL KIENET IR-REPUBBLIKA JUGOSLAVA TAL-MAĊEDONJA

Progress li sar mill-pajjiż kandidat tar-reġjun tal-Balkani tal-Punent

26.

jesprimi l-fehma pożittiva tiegħu rigward l-isforzi ta’ dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja fil-proċess ta’ adeżjoni;

27.

jilqa’ l-miżuri li ħa l-gvern ta’ dik li qabel kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja biex jippromovi s-sħubija tal-pajjiż mal-UE, iżda huwa mħasseb dwar in-nuqqas ta’ azzjoni effettiva biex tinstab soluzzjoni sodisfaċenti għall-kwistjoni formali ta’ isem il-pajjiż; hija essenzjali li jinżammu relazzjonijiet tajbin ta’ viċinat, li jinkludu n-negozjati sabiex tinstab soluzzjoni aċċettabbli għaż-żewġ naħat dwar il-kwistjoni ta’ isem il-pajjiż, taħt il-patroċinju tan-Nazzjonijiet Uniti;

28.

jilqa’ b’mod pożittiv il-passi kontinwi li ttieħdu biex is-sistemi legali nazzjonali jiġu adattati għal-leġislazzjoni tal-UE. Madankollu, jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn ta’ riforma kontinwa fl-oqsma tal-ġustizzja, id-drittijiet fundamentali tan-nisa u l-minoranzi kif ukoll fl-amministrazzjoni pubblika;

29.

jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn li tiġi indirizzata l-korruzzjoni u tiġi garantita l-libertà ta’ espressjoni tal-mezzi tax-xandir;

30.

jirrikonoxxi l-progress li sar fil-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-gvern, id-diversi livelli ta’ gvern lokali u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi;

31.

jilqa’ l-progress fl-implimentazzjoni tal-liġi dwar il-lingwi, id-deċentralizzazzjoni u r-rappreżentazzjoni ekwa, u jinkoraġġixxi li jitkomplew l-isforzi biex jiġu indirizzati l-isfidi kontinwi bħall-edukazzjoni u r-relazzjonijiet armonjużi bejn il-komunitajiet kollha;

IL-MONTENEGRO

Progress li sar mill-pajjiż kandidat tar-reġjun tal-Balkani tal-Punent

32.

fid-dawl tal-fatt li l-Kunsill beħsiebu jiftaħ in-negozjati dwar l-adeżjoni f’Ġunju 2012, jilqa’ l-miżuri li ttieħdu biex tinbidel u tiġi adattata l-leġislazzjoni tal-Montenegro b’rabta mar-riforma tal-amministrazzjoni pubblika, il-ġbir tal-istatistika nazzjonali, il-libertà tal-mezzi tax-xandir, kif ukoll il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Saru wkoll xi avvanzi f’dak li hu r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u r-rispett tad-drittijiet tal-minoranzi;

33.

jilqa’ l-inizjattivi biex jonqos il-livell tal-korruzzjoni u jirrakkomanda li jittieħdu aktar miżuri biex tiġi indirizzata l-korruzzjoni, speċjalment fl-oqsma tal-privatizzazzjoni, l-ippjanar territorjali, l-edukazzjoni u s-servizzi tas-saħħa kif ukoll fl-awtoritajiet lokali u reġjonali;

34.

ifaħħar ħafna l-progress li sar fil-ħarsien tad-drittijiet tal-popolazzjoni minoritarja u fir-rappreżentazzjoni tagħha fil-korpi statutorji u dawk indipendenti;

35.

jilqa’ d-deċiżjoni li jitwaqqaf Kumitat Konsultattiv Konġunt bħala forum għad-djalogu bejn il-Kumitat tar-Reġjuni tal-UE u l-awtoritajiet lokali tal-Montenegro;

IT-TURKIJA

Progress mill-pajjiż kandidat

36.

jilqa’ l-bidliet li jwasslu biex il-ħajja politika u s-soċjetà fit-Turkija jsiru aktar demokratiċi. Jinnota l-obbligu tat-Turkija li żżomm relazzjonijiet tajbin ta’ viċinat u jistidinha tevita kwalunkwe tip ta’ azzjoni kontra l-Istati Membri jew id-drittijiet sovrani tagħhom, kif definiti mill-kriterji ta’ Kopenħagen u l-Qafas ta’ Negozjar bejn l-UE u t-Turkija tat-3 ta’ Ottubru 2005. Jesprimi d-diżappunt tiegħu fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet tat-Turkija fejn tisqarr l-intenzjoni li tiffriża r-relazzjonijiet tagħha mal-Presidenza tal-UE matul it-tieni nofs tal-2012 u jispera li jara l-iżvilupp tal-kooperazzjoni reġjonali;

37.

jesprimi d-diżappunt tiegħu għall-fatt li t-Turkija għadha mhux qed iżżomm l-impenji tagħha b’konformità mal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KE-Turkija u jappella lit-Turkija li tagħmel progress lejn l-implimentazzjoni sħiħa tiegħu;

38.

bi tħassib jinnota li t-Turkija għandha livell baxx ta’ infurzar tal-leġislazzjoni li ġiet adottata b’konformità mal-kriterji ta’ Kopenħagen. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta’ progress ċar fl-iżvilupp tal-governanza lokali u s-soċjetà ċivili. Madankollu, jittama li l-proċess attwali ta’ riforma kostituzzjonali ser jiżgura avvanzi sinifikanti. Jikkonferma li l-implimentazzjoni tal-kumitat konsultattiv konġunt bejn il-Kumitat tar-Reġjuni u l-awtoritajiet lokali u reġjonali Torok għandha tkun tista’ tiżgura l-kunsiderazzjoni tar-rekwiżiti Ewropej fil-kwistjoni tad-deċentralizzazzjoni;

39.

huwa mħasseb dwar il-progress inadegwat fil-qasam tal-libertà ta’ espressjoni, il-libertà tal-mezzi tax-xandir, il-libertà tar-reliġjon, id-drittijiet tan-nisa u r-rispett tad-drittijiet tal-minoranzi u n-nuqqas ta’ progress biex tinsab soluzzjoni sodisfaċenti dwar il-kwistjoni ta’ Ċipru. Iħeġġeġ lill-Gvern Tork biex jappoġġja b’mod attiv in-negozjati li għaddejjin li jieħu azzjoni mmirata biex il-kwistjoni ta’ Ċipru tissolva b’mod sħiħ;

40.

huwa mħasseb ħafna dwar il-libertajiet u d-drittijiet fundamentali fil-liġi u fil-prattika u jistieden lit-Turkija tosservahom aktar. Ir-restrizzjonijiet fil-prattika fuq il-libertà tal-mezzi tax-xandir, il-każijiet legali miftuħa kontra kittieba, ġurnalisti, akkademiċi, rappreżentanti eletti demokratikament, u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u l-projbizzjonijiet frekwenti ta’ siti elettroniċi lkoll iqajmu tħassib serju li għandu jiġi indirizzat mill-Gvern Tork;

41.

iħeġġeġ lit-Turkija ssaħħaħ ir-riforma amministrattiva lokali bil-għan li jkun hemm żieda fid-deċentralizzazzjoni u użu iżjed effettiv tal-livelli lokali u reġjonali ta’ gvern. L-elementi importanti jinkludu użu ikbar u ġust tal-finanzjament tas-settur lokali, sistemi għal konsultazzjoni bejn il-livelli differenti b’konformità mal-prinċipju tal-governanza f’diversi livelli, u appoġġ akbar għall-integrazzjoni tas-settur lokali fl-UE;

42.

huwa mħasseb dwar it-tnaqqis li f’daqqa waħda kien hemm fl-interess u l-kredibbiltà min-naħa tal-pubbliku u l-mezzi tax-xandir fl-adeżjoni tat-Turkija mal-UE. Għalhekk jitlob lill-Unjoni Ewropea ssegwi l-proċess ta’ negozjar l-iktar permezz ta’ “aġenda pożittiva” li tidħol fix-xena hekk kif it-Turkija tirrispetta l-kriterji tal-adeżjoni;

43.

jesprimi l-fehma pożittiva tiegħu dwar il-proposta tal-Kummissjoni biex tikber il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Istati Membri tal-UE u dawk fit-Turkija;

44.

jenfasizza li l-KtR hu interessat juża l-mekkaniżmi eżistenti għall-kooperazzjoni bejn l-UE u t-Turkija, il-programmi transkonfinali, il-kooperazzjoni reġjonali u l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-gvern lokali, bil-għan li jiġi żviluppat gvern lokali u jikber il-kamp ta’ applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u d-demokratizzazzjoni;

L-ALBANIJA

Progress mill-pajjiż kandidat potenzjali

45.

jitlob lill-awtoritajiet Albaniżi jkomplu bir-riformi, billi dawk li saru s’issa qed iqarrbu lill-pajjiż biss parzjalment biex jissodisfa l-kriterji ta’ Kopenħagen;

46.

jenfasizza li għall-proċess tal-integrazzjoni huwa ta’ importanza kruċjali li jiġi implimentat il-prinċipju tar-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u l-kooperazzjoni reġjonali, u li jiġu żviluppati proċeduri demokratiċi, gvern lokali u soċjetà ċivili;

47.

iħeġġeġ lill-Gvern u lill-oppożizzjoni Albaniżi jerġgħu jġeddu u jżommu miftuħ djalogu politiku kostruttiv biex jissaħħu l-funzjonament tajjeb u l-indipendenza tal-istituzzjonijiet demokratiċi fundamentali; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Albaniżi jintensifikaw l-isforzi tagħhom għall-promozzjoni u l-implimentazzjoni tar-riformi neċessarji għall-proċess tal-preadeżjoni, b’mod speċjali fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, il-protezzjoni tal-minoranzi, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata kif ukoll fl-isforzi għal politika kostruttiva tal-emigrazzjoni;

48.

jinnota bi tħassib in-nuqqas ta’ azzjoni deċiżiva biex tiġi indirizzata l-korruzzjoni f’numru ta’ oqsma tal-ħajja pubblika; fil-futur din il-korruzzjoni tista’ tkun problema serja għall-iżvilupp tal-pajjiż;

49.

iħeġġeġ lill-Gvern Albaniż jaħdem b’mod attiv mal-partijiet interessati rilevanti biex jippromovi d-deċentralizzazzjoni u l-integrazzjoni fl-UE;

IL-BOSNJA-ĦERZEGOVINA

Progress mill-pajjiż kandidat potenzjali

50.

jilqa’ r-riformi li qed iwettqu l-awtoritajiet tal-Bosnja-Ħerzegovina. Iżda jiġbed l-attenzjoni għall-possibbiltà li tissaħħaħ il-koordinazzjoni bejn il-livelli kollha tal-awtoritajiet, inklużi dawk tal-Federazzjoni tal-Bosnja-Ħerzegovina u dawk tar-Republika Srpska;

51.

jemmen li l-awtoritajiet tal-Federazzjoni tal-Bosnja-Ħerzegovina jridu jżidu l-isforzi tagħhom għall-implimentazzjoni ta’ dawn ir-riformi. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-implimentazzjoni tar-riformi b’konformità mal-kriterji ta’ Kopenħagen f’perjodu medju ta’ żmien huwa possibbli biss jekk ikun hemm parteċipazzjoni sinifikanti mill-awtoritajiet, filwaqt li r-riformi ambjentali ser ikunu possibbli f’perjodu twil;

52.

huwa inkwetat li l-politika fil-pajjiż hi staġnata u ma tistax tegħleb l-interessi speċjali tal-gruppi politiċi individwali. Dan qed iwassal biex jiddewwem il-proċess ta’ deżjoni tal-Bosnja-Ħerzegovina. Permezz ta’ parteċipazzjoni iżjed wiesgħa u profonda min-naħa tal-atturi kkonċernati, b’mod partikolari l-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-IPA jista’ jintuża b’mod iżjed effettiv u, b’hekk ukoll, iċ-ċittadini jibbenefikaw minnu b’mod iżjed ċar. Dan jiċċara wkoll il-vantaġġi ta’ rabtiet iżjed mill-qrib mal-UE għall-individwi;

53.

jaqbel mal-analiżi tas-sitwazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni dwar il-kunflitti, il-fallimenti u l-paraliżi politika fil-Bosnja-Ħerzegovina u għalhekk jixtieq jenfasizza l-kummenti li għamel fl-2010 (3). Bħala pajjiż maqsum, il-Bosnja għandha bżonn tmexxija li tkun kapaċi ssib soluzzjoni għall-kunflitti u tibda t-tfittxija ta’ soluzzjonijiet kollettivi. L-UE għandha tagħmilha ċara li l-unika għażla reali hija politika li tiftaħ lill-pajjiż għall-erba’ libertajiet tas-suq intern;

54.

jenfasizza li l-kooperazzjoni bejn id-diversi livelli amministrattivi tal-pajjiż hija dgħajfa, u dan għandu jitranġa permezz ta’ appoġġ ċar tal-forzi politiċi kollha fil-pajjiż;

55.

josserva li, sabiex ikun hemm klima ta’ kooperazzjoni kostruttiva fil-pajjiż, tinħtieġ struttura amministrattiva li taħdem tajjeb, u li l-livelli politiċi differenti tagħha jikkomplementaw lil xulxin u jirrikonċiljaw il-kunflitti ta’ bejniethom. Il-KtR itenni mill-ġdid li l-gvern nazzjonali tal-Bosnja-Ħerzegovina għandu jissaħħaħ f’għadd ta’ oqsma. Għandhom jiġu appoġġjati l-mezzi li jappoġġjaw il-forzi tar-riforma li jippromovu kemm Stat aktar b’saħħtu kif ukoll proċess tad-deċentralizzazzjoni b’awtoritajiet lokali msaħħa;

56.

hu konvint li hemm bżonn tiżdied il-kooperazzjoni transkonfinali prattika kif ukoll il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali u dawk ċentrali;

IL-KOSOVO  (4)

Progress mill-pajjiż kandidat potenzjali

57.

jilqa’ b’sodisfazzjon l-impenn tal-Kosovo fit-triq lejn l-Ewropa, fil-kuntest tal-proċess tal-integrazzjoni Ewropea;

58.

jittama li n-nuqqas ta’ kunsens wiesa’ dwar l-istatus formali tal-Kosovo fost l-Istati Membri tal-UE mhux ser jostakola l-iżvilupp ta’ relazzjonijiet f’forma ta’ ftehimiet bejn l-UE u l-Kosovo, u jemmen li bħalissa, jistgħu jinstabu u jiġu promossi soluzzjonijiet prattiċi, ad hoc, fuq il-bażi ta’ approċċ newtrali fir-rigward tal-istatus tal-Kosovo;

59.

jenfasizza li l-UE, b’konformità mal-prinċipji li adottat, impenjat ruħha mingħajr ambigwità favur perspettiva Ewropea għall-Balkani tal-Punent, inkluż il-Kosovo;

IS-SERBJA

Progress tal-pajjiż kandidat

60.

jilqa’ r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li s-Serbja tingħata l-istatus ta’ pajjiż kandidat tal-UE;

61.

jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jagħti lis-Serbja l-istatus ta’ kandidat għall-UE u jħeġġeġ lis-Serbja tkompli r-riformi sistemiċi u strutturali tagħha; jenfasizza l-ħtieġa li jittieħdu passi biex ir-relazzjonijiet mal-Kosovo jiġu għan-normal b’konformità mal-kundizzjonijiet tal-proċess ta’ stabilizzazzjoni u ta’ assoċjazzjoni, billi jiġu rispettati bis-sħiħ il-prinċipji tal-kooperazzjoni reġjonali bil-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati kollha; fl-istess ħin jittama li ma jittieħed l-ebda pass li jista’ jhedded il-perspettiva Ewropea tagħhom;

62.

jinkoraġġixxi lill-awtoritajiet Serbi jkomplu bil-passi kostruttivi li ħadu għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni u l-istabbiltà fir-reġjun;

63.

ifaħħar il-progress li sar mis-Serbja fil-proċess tal-preadeżjoni, li jinkludi bidliet f’sensiela sħiħa ta’ oqsma mid-drittijiet tal-bniedem, is-sistema ġudizzjarja u l-libertà tal-mezzi tax-xandir sal-kriterji ta’ Ħelsinki;

64.

jenfasizza li għall-proċess ta’ integrazzjoni huwa ta’ importanza kruċjali li jiġu implimentati l-prinċipju tar-relazzjonijiet tajba mal-ġirien u l-kooperazzjoni reġjonali, kif ukoll li jiġu żviluppati proċeduri demokratiċi, id-drittijiet tal-minoranzi u tal-gvern lokali, u l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili;

65.

jesprimi l-fehma pożittiva tiegħu dwar il-protezzjoni tad-drittijiet lingwistiċi tal-popolazzjoni minoritarja tradizzjonali, l-approvazzjoni tal-liġi dwar il-proprjetà pubblika f’Settembru 2011 u t-trasferiment ta’ xi setgħat lill-provinċja ta’ Vojvodina u lill-awtoritajiet lokali.

Brussell, 3 ta’ Mejju 2012.

Il-President tal-Kumitat tar-Reġjuni

Mercedes BRESSO


(1)  Bl-eċċezzjoni tal-Kosovo, b’konformità mar-Riżoluzzjoni 1244/1999 tan-NU.

(2)  Bl-eċċezzjoni tal-Kosovo, b’konformità mar-Riżoluzzjoni 1244/1999 tan-NU.

(3)  CdR 345/2009.

(4)  Skont l-UNSCR 1244/1999.


27.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 225/7


Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Il-Green Paper dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja”

2012/C 225/02

Il-KUMITAT TAR-REĠJUNI

jenfasizza li r-referenzi għal Aġenda Ewropea Mġedda għall-integrazzjoni (CdR 199/2011), kif ukoll għal kultura Ewropea ta’ governanza f'diversi livelli (CdR 273/2011) li b'mod partikolari tappella biex jieħu azzjoni l-Kumitat tar-Reġjuni, it-tnejn li huma għandhom bżonn jindirizzaw ir-riunifikazzjoni tal-familja;

jinnota li l-Green Paper tindika li l-applikazzjoni tad-Direttiva f'ċerti każijiet tintuża bħala deterrent u f'dan il-kuntest jenfasizza li l-arranġamenti għar-riunifikazzjoni tal-familja m'għandhomx jinftiehmu bħala strument li jikkontrolla l-flussi migratorji; l-għanijiet speċifiċi tar-riunifikazzjoni qegħdin hemm biex jgħinu lill-migranti legali jintegraw bl-aħjar mod, u huma konformi mad-drittijiet li wieħed ikollu familja;

jenfasizza li d-dritt tal-individwi għal ħajja komuni fi ħdan il-familja u d-dritt, iżda anke l-obbligu, tas-sostenn, it-trobbija u l-edukazzjoni tal-ulied, u għalhekk li jinżammu fil-qrib, huma drittijiet u obbligi fundamentali, irrispettivament miċ-ċittadinanza, u jfakkar li dan diġà ġie kkonfermat minn bosta stqarrijiet nazzjonali u internazzjonali dwar din it-tema konverġenti;

ifakkar li l-azzjoni prattika mill-Istati Membri għandha tittieħed fil-qafas tal-prinċipji ta’ proporzjonalità u sussidjarjetà, kemm biex l-inizjattiva tar-reġjuni u l-komunitajiet lokali titqiegħed b'mod iktar konkret fl-implimentazzjoni prattika tal-integrazzjoni, kif ukoll biex jingħataw qafas ta’ referenza stabbli u fuq livell legali sod;

il-Kumitat jappella għal rwol iktar b'saħħtu għal-livell lokali fil-qafas ta’ governanza f'diversi livelli, kundizzjoni essenzjali għal politika ta’ immigrazzjoni koerenti, li tirrispetta d-drittijiet fundamentali, kif ukoll adatta biex tippromovi l-benesseri tal-komunitajiet destinatarji u tal-immigranti.

Relatur

Is-Sur Sergio SOAVE (IT/PSE), Sindku ta’ Savigliano (CN)

Dokument ta’ referenza

Green Paper dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jgħixu fl-Unjoni Ewropea (Direttiva 2003/86/KE)

COM (2011) 735 final

I.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TA' POLITIKA

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

Qafas ta’ referenza

1.

bi pjaċir jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tiftaħ dibattitu dwar it-tema tar-riunifikazzjoni tal-familja, li kien diġà ġie trattat fid-Direttiva 2003/86/KE, sabiex jiġu valutati xi punti ta’ kritika li ħarġu mill-implimentazzjoni tal-istess Direttiva u biex tidħol iktar fid-dettall dwar l-allegazzjonijiet li saru minn diversi partijiet interessati (NGOs, il-komunitajiet lokali, id-dinja akkademika);

2.

japprova d-deċiżjoni li l-Green Paper tintuża bħala bażi għad-dibattitu, billi, kif juru xi aspetti essenzjali tad-Direttiva, din tqajjem sensiela ta’ mistoqsijiet. Bi pjaċir jinnota li, wara l-konsultazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar iddeċidiet dwar il-miżuri konkreti li għandhom jiġu adottati;

3.

ifakkar li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom rwol kruċjali fil-ġestjoni tal-politiki ta’ integrazzjoni u koeżjoni soċjali u f'dan is-sens għandhom jiġu involuti bis-sħiħ fid-diskussjoni dwar l-implimentazzjoni tal-istandards dwar ir-riunifikazzjoni tal-familja sabiex jiġu ffaċilitati kemm l-integrazzjoni sħiħa tal-immigranti fil-pajjiżi destinatarji, kif ukoll riforma eventwali tad-Direttiva;

4.

jenfasizza li t-tali inizjattiva hija konformi mal-programm ta’ Stokkolma ta’ Diċembru 2009, u anke l-Patt Ewropew dwar l-immigrazzjoni u l-asil ta’ Settembru 2008;

5.

jenfasizza li r-referenzi għal Aġenda Ewropea Mġedda għall-integrazzjoni (CdR 199/2011), kif ukoll għal kultura Ewropea ta’ governanza f'diversi livelli (CdR 273/2011) li b'mod partikolari tappella biex jieħu azzjoni l-Kumitat tar-Reġjuni, it-tnejn li huma għandhom bżonn jindirizzaw ir-riunifikazzjoni tal-familja;

Il-kuntest politiku tal-opinjoni

6.

iqis li l-kriżi ekonomika li ħakmet l-Ewropa b'daqshekk qawwa tista' jkollha effett ta’ distorsjoni fuq kif titqies id-Direttiva. Dan huwa parzjalment ir-riżultat tal-massa ta’ nies li qed jaslu l-Ewropa, uħud minnhom li qed jaħarbu mill-effetti tal-moviment politiku pożittiv magħruf bħala r-Rebbiegħa Għarbija li laqtet ħafna pajjiżi fin-naħa t'Isfel tal-Mediterran;

Prinċipji u valutazzjoni

7.

jinnota li l-Green Paper tindika li l-applikazzjoni tad-Direttiva f'ċerti każijiet tintuża bħala deterrent u f'dan il-kuntest jenfasizza li l-arranġamenti għar-riunifikazzjoni tal-familja m'għandhomx jinftiehmu bħala strument li jikkontrolla l-flussi migratorji, problema li għandha tiġi indirizzata fl-oriġini tagħha u b'modi oħra. L-għanijiet speċifiċi tar-riunifikazzjoni qegħdin hemm biex jgħinu lill-migranti legali jintegraw bl-aħjar mod, u huma konformi mad-drittijiet li wieħed ikollu familja, prinċipju li jinsab f' kull Karta dwar id-drittijiet;

8.

jenfasizza li d-dritt tal-individwi għal ħajja komuni fi ħdan il-familja u d-dritt, iżda anke l-obbligu, tas-sostenn, it-trobbija u l-edukazzjoni tal-ulied, u għalhekk li jinżammu fil-qrib, huma drittijiet u obbligi fundamentali, irrispettivament miċ-ċittadinanza, u jfakkar li dan diġà ġie kkonfermat minn bosta stqarrijiet nazzjonali u internazzjonali dwar din it-tema konverġenti. B'mod partikolari, l-Artikolu 16 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-drittijiet tal-bniedem tal-1948 iqis il-familja bħala n-nukleu naturali u fundamentali tas-soċjetà u tagħtiha d-dritt li tiġi protetta mis-soċjetà u mill-Istat; u l-Artikolu 9 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tinkludi d-dritt li wieħed jibni familja fost id-drittijiet fundamentali tal-bniedem;

9.

jawgura li l-politiki tal-ġestjoni tal-immigrazzjoni jirrispettaw bis-sħiħ dawn id-drittijiet fundamentali b'konformità mal-istqarrijiet tal-Qorti ta’ Strasburgu u tal-Lussemburgu li saħqu fuq dan il-punt b'mod ċar u iktar minn darba;

10.

barra minn hekk, fil-livell prattiku, jappella biex jiġu valutati l-effetti tar-riunifikazzjoni tal-familja. Id-Direttiva tikkonferma li dawn jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ stabbiltà soċjokulturali li tiffaċilita l-integrazzjoni, li twassal għall-promozzjoni tal-koeżjoni ekonomika u soċjali, għall-vantaġġ sħiħ tal-entitajiet lokali ospitanti; għandu jiġi rikonoxxut ukoll li l-applikazjoni tad-dritt tar-riunifikazzjoni tal-familja tirrappreżenta qabża fil-kwalità tal-politiki dwar il-migrazzjoni, li juru li huma iktar maturi fl-attenzjoni mogħtija għall-istabilizzazzjoni tal-migrazzjoni attwali bħala strument indispensabbli għal integrazzjoni soċjoekonomika effettiva fil-pajjiż ospitanti; dan jidher ukoll li huwa pass importanti – għall-finijiet prattiċi – li jikkontribwixxi għat-trażżin tal-immigrazzjoni klandestina u biex jitnaqqsu t-tipi perikolużi tal-esklużjoni soċjali;

11.

jenfasizza li, fil-liġijiet kostituzzjonali kollha Ewropej, il-qasam tal-familja huwa meqjus bħala sors ta’ doveri speċifiċi ta’ solidarjetà ekonomika u soċjali; it-tisħiħ tat-tali qasam fir-rigward tal-familji immigranti, għal rikonoxximent iktar sod tad-dritt tar-riunifikazzjoni tal-familja għalhekk jidher li huwa strument speċifiku biex tiġi promossa din l-idea, mil-lat tal-barranin, li ħafna obbligi imposti fuqhom (amministrattivi u organizzattivi) mhumiex biss ir-riżultat ta’ politiki ta’ ripressjoni jew strumenti ta’ pulizija, iżda parti minn proġett usa' intiż għall-iżvilupp komprensiv tas-soċjetà li fiha huma mitluba b'mod attiv li jieħdu sehem, mhux biss billi jitolbu d-drittijiet iżda wkoll billi jirrikonoxxu d-dmirijiet li jsaħħu l-prinċipji ta’ lealtà ċivika u tar-responsabbiltà għall-persuni l-oħra;

12.

f'dan ir-rigward, jittama li tingħata attenzjoni partikolari għall-ħarsien tal-hekk imsejħa “familja nukleari”, li diġà tingħata l-ikbar attenzjoni mid-Direttiva, u fil-qafas ta’ referenza, lid-dritt tar-riunifikazzjoni tat-tfal minorenni, li jistħoqqilhom ħarsien speċifiku u iktar protezzjoni; fir-rigward ta’ forom oħra ta’ familji, anke b'rabta mar-regoli u d-drawwiet tal-pajjiż minn fejn ikun ġej il-migrant, iqis li l-valutazzjoni tal-persuni waħidhom jew każijiet ġenerali jitħallew f'idejn l-Istati Membri; jekk, madankollu, b'riżultat tal-konsultazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea tikkonkludi li jkun hemm bżonn li tiġi adottata definizzjoni komuni ta’ “familja” fil-livell Ewropew, din id-definizzjoni trid tkun konsistenti mad-definizzjonijiet li diġà jidhru fi strumenti oħra tal-UE;

13.

meta titqies l-importanza ta’ tali prinċipji ġenerali u tali valutazzjonijiet, il-Kumitat ma jaħsibx li hemm lok li ssir limitazzjoni sostanzjali tal-marġni ta’ diskrezzjoni tal-Istati Membri individwali rikonoxxuti mid-Direttiva u konfermati mit-Trattat ta’ Lisbona. Fl-istess ħin ifakkar li l-azzjoni prattika mill-Istati Membri għandha tittieħed fil-qafas tal-prinċipji ta’ proporzjonalità u sussidjarjetà, kemm biex l-inizjattiva tar-reġjuni u l-komunitajiet lokali titqiegħed b'mod iktar konkret fl-implimentazzjoni prattika tal-integrazzjoni, kif ukoll biex jingħataw qafas ta’ referenza stabbli u fuq livell legali sod;

II.   KWISTJONIJIET IMQAJMA MILL-GREEN PAPER

IL-KUMITAT

Il-kunċett tal-familja u r-rekwiżiti tar-rabtiet tal-familja

14.

iqis li għalkemm kull ċittadin ta’ pajjiż terz li qed jgħix fiż-żona tal-UE b'mod legali għandu d-dritt tar-riunifikazzjoni mal-familja tiegħu, huwa raġonevoli li dan id-dritt ikun soġġett għal ċerti kundizzjonijiet, sakemm jiġi rispettat l-ispirtu tad-Direttiva li hija intiża biex tiffaċilita l-integrazzjoni u l-istabilizzazzjoni;

15.

iqis li kif qiegħda formulata bħalissa d-Direttiva tista' tinħoloq ċerta inċertezza mil-lat legali u fl-interpretazzjoni u jitlob li tiġi valutata l-possibbiltà li fil-livell Ewropew jiġi stabbilit perjodu minimu ta’ residenza li jibbilanċja r-rekwiżit tal-istabbiltà mar-rispett għad-dritt tal-ħajja tal-familja u bl-użu ta’ mudelli simili għal dawk użati fil-migrazzjoni ċirkolari meta jintużaw il-programm ta’ ritorn volontarju;

16.

jipproponi li l-età minima prevista għar-riunifikazzjoni tal-miżżewġin għandha tikkoinċidi mal-età tal-miżżewweġ, kif inhu stabbilit fil-leġislazzjoni nazzjonali tal-pajjiż ospitanti, sakemm id-derogi għal età iżgħar jitqiesu bħala eċċezzjoni. Bis-saħħa t'hekk tiġi żgurata l-ikbar armonizzazzjoni possibbli u tiġi evitata d-diskriminazzjoni tal-età;

17.

jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ż-żewġ derogi prevvisti għad-dritt tar-riunifikazzjoni tal-familja għat-tfal minorenni (Artikolu 4(1), l-aħħar inċiż u l-paragrafu 6) peress li kienu ftit li xejn utli fil-prattika, jistgħu jitneħħew. Fi kwalunkwe każ jirrakkomanda li d-deċiżjonijiet f'dan ir-rigward jittieħdu dejjem fid-dawl tal-interess tat-tfal u tat-tisħiħ tal-ħarsien tad-dritti tal-minorenni; barra minn hekk jirrakkomanda li, għall-istess raġunijiet, id-dritt tar-riunifikazzjoni tat-tfal minorenni tiġi garantita anke fin-nuqqas ta’ rabta ta’ żwieġ bejn il-ġenituri, anki sabiex tiġi eskluża kwalunkwe forma ta’ diskriminazzjoni bejn it-tfal leġittimi u naturali;

18.

fir-rigward tal-klawżola fakultattiva relatata ma’ familjari oħra, apparti mill-miżżewġin jew koppji reġistrati u t-tfal, l-Istati Membri individwali għandhom jingħataw marġni ta’ diskrezzjoni fid-definizzjoni tal-kriterji tal-awtorizzazzjoni; iqis li d-Direttiva attwali ma tiċċarax – u dan għandha tagħmlu – il-konsegwenzi għall-familjari fil-każ ta’ mewt tal-persuna residenti, ta’ żwieġ annullat, ta’ divorzju jew jekk il-persuna residenti titlaq mill-Istat Membru jew fil-każ li tintrebaħ kontestazzjoni ta’ paternità;

Miżuri ta’ integrazzjoni

19.

jirrakkomanda li jsir monitoraġġ preventiv dwar l-effikaċja tad-diversi esperjenzi preċedenti (miżuri ta’ qabel it-tluq u miżuri applikati fil-pajjiżi ospitanti). Fuq il-bażi ta’ dan l-iskrining inizjali, jirrakkomanda madankollu li jiġu evitati l-miżuri ta’ qabel it-tluq li ma jiġux implimentati mill-familjari tal-persuni residenti minħabba analfabetiżmu, spejjeż materjali, distanzi twal miċ-ċentri urbani u raġunijiet oħrajn li jistgħu jfissru, fil-prattika, esklużjoni mid-dritt ta’ riunifikazzjoni. Barra minn hekk, iqis li jekk tiġi meħtieġa l-attendenza għall-korsijiet tal-lingwa u/jew l-edukazzjoni ċivika u/jew l-għarfien dwar l-istorja u l-kultura tas-soċjetà ospitanti, wara l-wasla fil-pajjiż ospitanti, dawn il-korsijiet għandhom jingħataw b'xejn biex tiġi evitata d-diskriminazzjoni fuq id-dħul u għandhom jitwettqu wkoll fuq il-bażi tal-Moduli Ewropew tal-Integrazzjoni (European Integration Modules);

Perjodu ta’ stennija u kapaċità ta’ akkoljenza

20.

fil-valutazzjoni ta’ kundizzjonijiet oħra importanti imposti fuq ir-residenti mill-Istat Membru (disponibbiltà ta’ akkomodazzjoni, assigurazzjoni tas-saħħa, riżorsi stabbli suffiċjenti), jirrakkomanda li dawn ikunu konformi mal-prinċipju tal-proporzjonalità u li ma jispiċċawx f'restrizzjonijiet arbitrarji, b'mod partikolari jittama li, fl-implimentazzjoni tad-Direttiva, l-Istati Membri jadottaw sistema bbażata fejn ir-rispett ta’ dawn il-kundizzjonijiet jiġi aċċertat fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli u mhux fuq klawżoli ġeneriċi u suxxettibbli għal interpretazzjoni restrittiva b'mod arbitrarju;

21.

jissuġġerixxi li jitneħħa l-kriterju tal-“kapaċità ta’ akkoljenza” tal-Istat Membru bħala element ta’ valutazzjoni għall-għoti tar-riunifikazzjoni, billi dan tfassal bħala strument ta’ kontroll addizzjonali għall-flussi migratorji, għall-kuntrarju tal-prinċipji tal-liġi tal-Unjoni Ewropea;

22.

iqis li l-perjodu tal-permess għar-residenza tal-familjarji tar-resident għandu jkun armonizzat ma’ dak tar-resident innifsu, u għandha titqies il-possibbiltà li jiġu adottati soluzzjonijiet b'konformità mal-mudelli tal-migrazzjoni ċirkolari fil-każ li jintużaw il-programmi ta’ ritorn volontarju;

Kwistjonijiet rigward l-asil

23.

fir-rigward tar-riunifikazzjoni tal-familja taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jibbenefikaw minn tipi ta’ protezzjoni partikolari (asil, status ta’ rifuġjat, protezzjoni sussidjarja) iqis li b'konformità mal-programm ta’ Stokkolma, id-diversi status għandhom jiġu trattati permezz ta’ standards speċifiċi u awtonomi li jikkunsidraw is-sitwazzjoni partikolari (anki mil-lat tad-diffikultajiet prattiċi biex jimtlew it-talbiet għall-informazzjoni u t-tressiq tad-dokumenti) li fiha jinsabu l-persuni li jkollhom tali protezzjoni. Għalhekk, id-Direttiva dwar is-sistema ġenerali ta’ riunifikazzjoni m'għandhiex tapplika għall-familjari ta’ barranin li jibbenefikaw minn dan it-tip ta’ protezzjoni, filwaqt li r-riunifikazzjoni familjari ta’ dawn tal-aħħar għandha ssir skont sistema awtonoma, anki b'referenza għar-rabtiet familjari li jinħolqu wara d-dħul fit-territorju tal-Istat ospitanti;

Frodi, abbuż u kwistjonijiet ta’ proċedura

24.

iqis li d-deċiżjoni ta’ xi Stati Membri li jintroduċu l-provi tad-DNA għall-identifikazzjoni tat-tfal, jekk ma tiġix applikata bħala miżura estrema, tista' tikkostitwixxi ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità minbarra ksur tad-drittijiet fundamentali tar-rispett tal-ħajja privata u familjari (Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem);

25.

rigward il-frodi li jista' jsir minħabba ż-żwiġijiet ta’ konvenjenza, jitlob lill-Kummissjoni u/jew lill-Istati Membri jqassmu informazzjoni dwar ir-realtà ta’ dan il-fenomenu. Fin-nuqqas ta’ informazzjoni speċifika, iqis li għandu jitwettaq stħarriġ immirat fl-Istati Membri kollha biex tiġi identifikata b'mod aktar preċiż ir-realtà tal-fenomenu, u jiġu promossi l-prattiki tajba fir-rigward tal-ġlieda kontra dawn il-problemi;

26.

fir-rigward tal-ispejjeż tar-riunifikazzjoni familjari imposti fuq l-applikant, iqis li żieda artifiċjali fl-ispejjeż tista' tintuża minn ċerti Stati Membri għal finijiet ta’ restrizzjoni arbitrarja, b'kuntrast mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, li jirrikjedi l-adegwetezza tal-mezzi għall-finijiet li għalihom jintużaw: il-fini hija li jiġi favorit, mhux imfixkel, l-eżerċizzju ta’ dan id-dritt; għalhekk iqis li l-Istati Membri għandhom jitħeġġu jistabbilixxu l-ispejjeż b'tali mod li l-applikazzjoni konkreta tad-Direttiva ma tiġix imfixkla;

27.

huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom jiġu rrakkomandati jirrispettaw l-iskadenza prevista mid-Direttiva, li fiha għandha tittieħed id-deċiżjoni dwar it-talba għar-riunifikazzjoni; kull proċedura ta’ deroga stabbilita mill-Istat intiża biex testendi kull raġjuni raġonevoli titqies bħala ostaklu għall-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva;

Ir-rispett tal-klawżoli orizzontali

28.

fir-rigward tad-diffikultajiet identifikati fir-rigward taż-żewġ klawżoli orizzontali obbligatorji previsti mid-Direttiva, jittama li l-Kummissjoni Ewropea tadotta l-istrumenti u l-miżuri kollha previsti mit-Trattati intiżi biex jiġi żgurat ir-rispett sħiħ tal-liġi Komunitarja min-naħa tal-Istati Membri.

III.   KUMMENTI FINALI

29.

Il-Kumitat jappella għal rwol iktar b'saħħtu għal-livell lokali fil-qafas ta’ governanza f'diversi livelli, kundizzjoni essenzjali għal politika ta’ immigrazzjoni koerenti, li tirrispetta d-drittijiet fundamentali, kif ukoll adatta biex tippromovi l-benesseri tal-komunitajiet destinatarji u tal-immigranti. Insibu bosta eżempji eżemplari ta’ integrazzjoni f'bosta reġjuni u komunitajiet tal-Ewropa u bosta ambigwitajiet fil-leġislazzjoni nazzjonali dwar l-interpretazzjoni konkreta tad-Direttiva ġew solvuti b'mod pożittiv, eżattament minħabba l-esperjenza prattika tal-istituzzjonijiet lokali. Il-KtR jenfasizza l-bżonn li jinkiseb l-ikbar ammont ta’ informazzjoni dwar dan is-suġġett u joffri l-kooperazzjoni sħiħa tiegħu lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet l-oħra Ewropej fil-ġbir u t-tqassim tal-informazzjoni u l-prattika tajba fejn din l-informazzjoni tinsab disponibbli fil-livell lokali u reġjonali.

Brussell, 3 ta’ Mejju 2012.

Il-President tal-Kumitat tar-Reġjuni

Mercedes BRESSO


27.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 225/11


Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Ir-reviżjoni tal-politika tal-UE dwar il-kwalità tal-arja u l-emissjonijiet”

2012/C 225/03

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

josserva li, sa ċertu punt, it-tnaqqis fit-titjib tal-kwalità tal-arja, huwa kkawżat minn nuqqas ta’ ambizzjoni fil-politika tal-UE dwar it-tnaqqis mis-sors u nuqqas ta’ miżuri nazzjonali. Ħafna mill-piż u r-responsabbiltà għas-soluzzjoni tal-problemi tqiegħdu fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali; hemm bżonn approċċ f’diversi livelli fejn kull livell (Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali) jassumi r-responsabbiltà tiegħu u jadotta l-miżuri li jistgħu u għandhom jiġu adottati fil-livell tiegħu;

jinsisti li l-politiki tal-UE dwar l-immissjonijiet u l-emissjonijiet irid ikollhom rabta bejniethom. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu żviluppati livelli indaqs ta’ ambizzjoni u perjodi ta’ żmien sinkronizzati għall-politiki tal-UE bbażati fuq it-tnaqqis mis-sors u l-immissjonijiet matul il-fażi tal-iżvilupp tal-politika;

jirrakkomanda li tissaħħaħ il-politika tal-emissjonijiet tal-UE b’mod parikolari billi r-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-NEC tkun ambizzjuża biżżejjed biex tnaqqas il-konċentrazzjonijiet fl-isfond; billi l-istandards Euro għall-vetturi jsiru iktar stretti fir-rigward tal-NO2/NOx u l-materja partikulata u l-emissjonijiet għal sorsi mobbli oħra; billi jingħalqu l-lakuni bejn l-istandards tal-emissjonijiet tal-vetturi tal-UE u emissjonijiet tal-vetturi tad-“dinja reali”; billi jiġu indirizzati l-emissjonijiet mit-traffiku bil-baħar, bl-ajru, l-emissjonijiet tal-ammonja mill-agrikoltura;

jirrakkomanda li r-reviżjoni tad-direttivi dwar il-kwalità tal-arja (2008/50/KE u 2004/107/KE) b’mod partikolari tnaqqas in-numru ta’ sustanżi u n-numru tal-miri u l-valuri ta’ limitu billi tiffoka fuq is-sustanzi li jniġġsu l-iktar u l-indikaturi li jirriflettu l-iktar l-aspetti tas-saħħa; jinvestiga jekk il-konċentrazzjoni tal-partikoli u l-karbonju iswed humiex indikaturi iktar adatti u liema forma tista’ tiġi introdotta fid-direttva; jeżamina l-użu tal-medja annwali tal-valur tal-limitu għall-PM10 fuq il-bażi ta’ konċentrazzjonijiet medji multiannwali; jestendi l-possibbiltà ta’ derogi addizzjonali għat-tnaqqis tal-livelli tal-NO2 taħt ċirkustanzi speċifiċi u jimponi regoli iktar speċifiċi dwar it-tqegħid tal-istazzjonijiet għall-kejl tal-arja sabiex tiġi garantita l-komparabbiltà.

Relatur

Relatur: is-Sur LAMERS (NL/PPE), Sindku ta’ Houten

Dokument ta’ referenza

Ittra mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea tad-19 ta’ Lulju 2011

I.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TA’ POLITIKA

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

A.    Kummenti ġenerali

1.

jinsab konxju tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li fl-2013 tressaq reviżjoni komprensiva tal-politika Ewropea dwar il-kwalità tal-arja, b’għanijiet ġodda fit-tul għall-perjodu wara l-2020. Din ir-reviżjoni ser tkun mifruxa sew u ser tinkludi:

reviżjoni tal-istrateġija tematika dwar it-tniġġis tal-arja (COM(2005) 446 final);

politika tal-UE iktar stretta għat-tnaqqis tat-tniġġis mis-sors;

l-amalgamazzjoni tad-direttivi li ġejjin f’direttiva unika:

il-verżjoni riveduta tad-direttivi dwar il-kwalità tal-arja ambjentali u arja iktar nadifa għall-Ewropa (2008/50/KE u 2004/107/KE);

il-verżjoni riveduta tad-direttiva dwar il-limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet (Direttiva 2001/81/KE);

2.

japprezza t-talba tal-Kummissjoni Ewropea għal opinjoni ta’ prospettiva mill-Kumitat dwar il-futur tal-politika tal-UE dwar il-kwalità tal-arja;

3.

jinnota li l-opinjoni (1), bħala opinjoni ta’ prospettiva li nħarġet matul l-istadju tal-grupp ta’ esperti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE, tistabbilixxi kemm l-aspetti amministrattivi/ta’ politika kif ukoll dawk tekniċi (leġislazzjoni rakkomandata u proċessi suġġeriti);

4.

jinnota li l-kwalità tal-arja taffettwa l-ħajja ta’ kuljum u s-saħħa tan-nies, kemm fiż-żoni urbani kif ukoll f’dawk rurali. Is-saħħa pubblika u l-ambjent għandhom ikunu fil-qalba tat-tentattivi biex tittejjeb il-kwalità tal-arja iżda fl-istess ħin għandu jinstab bilanċ bejn l-iżvilupp ekonomiku u t-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja. It-titjib fl-ambjent u s-saħħa pubblika jista’ wkoll jistimola l-ekonomija u jnaqqas l-ispejjeż ekonomiċi tal-fatturi li jheddu u jagħmlu ħsara lis-saħħa;

5.

jilqa’ t-titjib konsiderevoli fil-kwalità tal-arja fl-Ewropa li rriżulta minn taħlita ta’ politika tal-UE dwar il-kwalità tal-arja u politika u azzjoni fl-Istati Membri (fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali). Is-sitwazzjoni ilha sejra għall-aħjar għal dawn l-aħħar għoxrin sena, iżda l-Kumitat huwa mħasseb li din it-tendenza pożittiva waqfet dan l-aħħar;

6.

josserva li t-tniġġis fl-arja joħloq l-agħar problemi u l-punti problematiċi fil-konurbazzjonijiet. Minkejja l-miżuri kollha li ttieħdu fil-livell lokali u reġjonali, ħafna bliet Ewropej mhux ser ikunu jistgħu jilħqu l-istandards għall-materja partikulata (PM10 u PM2,5) u NO2 fil-ħin, u b’hekk proporzjon kbir ta’ Ewropej qed jgħixu f’żoni b’konċentrazzjonijiet ta’ tniġġis tal-arja li huma ta’ ħsara għal saħħithom;

7.

barra minn hekk, jinnota li ż-żoni rurali u periurbani qed jintlaqtu wkoll mit-tniġġis tal-arja, b’impatt mhux żgħir fuq l-ambjent, l-uċuħ tar-raba’ u l-ħabitats naturali;

8.

jinnota li t-tniġġis tal-arja jrid jitnaqqas, iżda fl-istess ħin il-bliet tagħna jridu jkomplu jiffunzjonaw sew mil-lat soċjali u ekonomiku. Fil-maġġoranza tal-Istati Membri, it-trasport motorizzat tal-passiġġieri u l-prodotti (li juża l-iktar id-diżil u l-petrol) huwa wieħed mis-sorsi diretti sostanzjali ta’ punti ta’ tniġġis qawwi tal-arja tal-NO2. Qed jiġi propost li jittieħed approċċ iktar effettiv mil-lum, f’termini kemm ta’ standards kif ukoll tat-trażżin tat-traffiku;

9.

jaħseb li l-kwistjoni ewlenija fir-reviżjoni tal-politika tal-UE dwar il-kwalità tal-arja għandha tkun kif il-leġislazzjoni tal-UE tista’ twettaq it-titjib fil-kwalità tal-arja (jiġifieri b’liema tip ta’ leġislazzjoni u liema miżuri). Talinqas, l-aspetti li ġejjin huma importanti: il-governanza f’diversi livelli, approċċ integrat u l-implimentazzjoni prattika tal-leġislazzjoni tal-UE fil-bliet tal-Ewropa. Għalhekk għandha tingħata prijorità lill-applikabbiltà tad-direttiva Ewropea u l-problemi tal-implimentazzjoni li jiffaċċjaw il-bliet u r-reġjuni;

10.

jinnota li l-governanza trid tkun element importanti fl-iżvilupp tal-leġislazzjoni l-ġdida tal-UE dwar il-kwalità tal-arja. It-tniġġis tal-arja għandu dimensjonijiet transkonfinali u nazzjonali, u għalhekk jeħtieġ azzjoni f’kull livell ta’ gvern (Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali). Il-Kumitat jirrakkomanda li jittieħed approċċ f’diversi livelli, fejn kull livell ta’ gvern jieħu r-responsabbiltà tiegħu u jieħu dawk l-azzjonijiet li għandhom jew jistgħu jittieħdu l-aħjar f’dak il-livell;

11.

jenfasizza l-importanza ta’ approċċ integrat għall-iżvilupp ta’ leġislazzjoni ġdida tal-UE. It-tniġġis għandu jiġi evitat kemm jista’ jkun. Huwa kruċjali li jiġu identifikati l-kawżi tat-tniġġis u li l-emissjonijiet jiġu indirizzati mis-sors bl-iktar mod effettiv possibbli mil-lat ekonomiku u kemm jista’ jkun bl-iktar mod favur l-ambjent;

12.

jinnota li t-titjib fis-saħħa pubblika ser jeħtieġ politika tal-UE ambizzjuża dwar il-kwalità tal-arja, iżda huwa impossibbli li tiġi segwita politika tal-immissjonijiet b’livelli limiti tal-UE għas-sustanzi li jniġġsu mingħajr politika effettiva dwar l-emissjonijiet b’miżuri tal-UE biex jiġi indirizzat it-tniġġis mis-sors. Il-livell ta’ ambizzjoni tad-direttiva riveduta għalhekk għandu jkun allinjat mill-qrib ma’ dak tad-direttiva dwar il-limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet u l-politika tal-UE dwar l-emissjonijiet (politika għat-tnaqqis mis-sors). B’rabta ma’ dan, il-Kumitat iħoss li l-amalgamazzjoni tad-direttivi dwar il-kwalità tal-arja (2008/50/KE u 2004/107/KE) mal-verżjoni riveduta tad-direttiva dwar il-livelli limiti massimi (2001/81/KE) tgħin biex jiġu armonizzati l-livelli differenti ta’ ambizzjoni;

B.    L-istrateġija tematika tat-tniġġis tal-arja u l-implimentazzjoni tagħha fl-Istati Membri

L-istrateġija tematika

13.

jaħseb li l-istrateġija tematika tat-tniġġis tal-arja kkontribwiet għat-tnaqqis tal-esponiment tan-nies għat-tniġġis tal-arja u biex jittejjeb l-ambjent;

14.

huwa diżappuntat li mhux il-miżuri kollha bbażati fuq it-tnaqqis mis-sors imsemmija fl-istrateġija tematika ġew implimentati fil-prattika, l-iktar:

l-iżvilupp ta’ approċċ integrat fiċ-ċiklu tan-nitroġenu;

ir-reviżjoni tad-direttiva dwar il-limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet (Direttiva NEC, 2001/81/KE) li hija importanti biex jiġu indirizzati l-konċentrazzjonijiet fl-isfond iżda li b’xorti ħażina ġiet diferita;

Implimentazzjoni fil-livell lokali u reġjonali

15.

jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali qed jagħmlu ħilithom biex itejbu l-kwalità tal-arja, pereżempju billi:

jippromovu tipi ta’ trasport iktar sostenibbli, bħal trasport pubbliku iktar effiċjenti u attraenti, ir-rotot għaċ-ċiklisti, ir-restrizzjonijiet tal-aċċess (f’żoni ambjentali) għall-vetturi u/jew il-karozzi (li jniġġsu l-iktar) u l-promozzjoni ta’ vetturi (iktar) nodfa, pereżempju, billi jingħataw aċċess preferenzjali u/jew politika tal-parking;

itejbu l-ġestjoni tat-trasport, u jtejbu l-ġestjoni tal-flussi tat-traffiku permezz ta’ restrizzjonijiet tal-veloċità u permezz tal-iżvilupp ta’ kunċetti ta’ loġistika innovattivi għat-twassil tal-oġġetti ġewwa l-bliet;

iżommu t-trab milli jinġabar fit-toroq permezz ta’ kisi aħjar tat-toroq u l-projbizzjoni tal-użu ta’ tajers bl-istuds fit-toroq ġewwa l-bliet;

itejbu l-infrastruttura u l-bini pereżempju permezz ta’ regolamenti lokali dwar it-tisħin (fejn il-liġi nazzjonali tippermetti), it-tnaqqis tal-emissjonijiet mill-produzzjoni tat-tisħin tal-ispazji, il-promozzjoni tat-tisħin distrettwali, il-modernizzazzjoni tal-installazzjonijiet għat-tisħin, il-ħolqien ta’ iktar spazju bejn it-toroq u d-djar, u ż-żieda fil-volum tal-ispazji ekoloġiċi. F’dan l-aħħar punt, għandu jiġi nnotat li l-ispazji ekoloġiċi mat-toroq u l-bankini fit-toroq (iżolament “ekoloġiku”) għandhom ftit li xejn impatt. Huma biss is-superfiċji ekoloġiċi kbar, bħall-parks u l-boskijiet, li għandhom valur viżibbli;

16.

jinnota li l-politika Ewropea fil-livelli kollha għandha ssir iktar stretta, b’mod speċjali fir-rigward tat-tnaqqis kwantitattiv u l-bidla fl-użu tal-ispazju u s-setturi mit-trasport privat u kummerċjali bit-triq. Iżda għandu jiġi osservat li l-konformità mal-istandards għall-PM10, PM2,5 and NO2 ma jistgħux jiġu żgurati b’dawn il-miżuri biss. Ir-raġunijiet prinċipali għal dan jistgħu jinqasmu fi tliet tipi ta’ ostakli: influwenza limitata, għażliet limitati u libertà limitata fit-tfassil tal-politika (ara l-punti 17, 19 u 22);

17.

huwa tal-fehma li l-gvernijiet lokali u reġjonali individwali għandhom biss influwenza limitata fl-użu tal-ispazju fir-rigward tat-titjib tal-kwalità tal-arja lokali (l-ewwel tip ta’ ostaklu). Il-politika lokali u reġjonali tiffoka fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet mis-sorsi lokali, filwaqt li biċċa kbira mill-konċentrazzjonijiet tal-materja partikulata PM10 u PM2,5 u l-konċentrazzjonijiet tal-ożonu lokali fil-fatt hija kkawżata mill-emissjonijiet transkonfinali u/jew transreġjonali;

18.

josserva li l-konċentrazzjonijiet għoljin fl-isfond tas-sustanzi li jniġġsu l-arja u t-traspożizzjoni u r-reviżjoni ħafna drabi inadegwati tad-direttiva dwar il-limiti nazzjonali massimi (2001/81/KE) jistgħu jxekklu l-prospetti ta’ suċċess tal-miżuri li jittieħdu mill-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jintlaħqu l-istandards tal-UE għall-kwalità tal-arja. L-akkumulazzjoni tal-emissjonijiet (fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u internazzjonali) tirriżulta f’“konċentrazzjonijiet tal-isfond”, li jistgħu jkunu tant għoljin li anke ammont żgħir ħafna ta’ tniġġis fil-livell lokali jwasslu biex il-valuri limiti jintlaħqu jew jinqabżu. F’dawn il-każijiet, naturalment, l-awtoritajiet lokali u reġjonali kkonċernati ftit li xejn jista’ jkollhom influwenza;

19.

jikkonkludi li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom għażliet limitati fir-rigward ta’ liema azzjonijiet jistgħu jieħdu (it-tieni tip ta’ ostaklu). Il-politika urbana tiffoka fuq il-mobbiltà u l-ippjanar tal-użu tal-ispazju u fuq azzjonijiet speċifiċi biex jiġu indirizzati l-punti problematiċi. L-awtoritajiet lokali u reġjonali ma jistgħu jieħdu kważi l-ebda miżura effettiva abbażi tal-karatteristiċi tas-sors;

20.

jenfasizza li, huma u jfasslu l-politiki dwar il-kwalità tal-arja, l-awtoritajiet lokali u reġjonali antiċipaw il-benefiċċji li jirriżultaw mill-introduzzjoni ta’ miżuri pan-Ewropej għat-tnaqqis mis-sors. Meta nħarsu lura, jidher ċar li politika li ma tkunx ambizzjuża biżżejjed biex tindirizza t-tnaqqis mis-sors, minbarra li mhux dejjem ikollha l-effett mixtieq fuq it-toroq Ewropej (ara t-taqsima D), hija fattur ewlieni fin-nuqqas ta’ konformità mal-valuri limiti fil-livell lokali u reġjonali;

21.

josserva li l-isforzi biex ikomplu jitnaqqsu l-konċentrazzjonijiet lokali bl-użu biss ta’ miżuri lokali jista’ jkollhom impatt konsiderevoli fuq il-ħajja ta’ kuljum u jfissru spejjeż konsiderevoli. Dan ser jeħtieġ riżorsi finanzjarji li sempliċiment ħafna awtoritajiet lokali u reġjonali ma jkollhomx, u setgħat li m’għandhomx uffiċjalment f’kull Stat Membru. Barra minn hekk, politika għat-tnaqqis mis-sors fil-livell internazzjonali u Ewropew hija ħafna iktar kosteffettiva;

22.

jikkonkludi li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom setgħat limitati (it-tielet tip ta’ ostaklu). B’xorti ħażina, fil-livell nazzjonali f’ħafna Stati Membri, ma ttieħdet l-ebda miżura komplementari jew meta ttieħdet ma kinitx suffiċjenti - ħaġa li ddgħajjef iktar lill-awtoritajiet lokali u reġjonali. Pereżempju, mhux kull Stat Membru żviluppa pjan nazzjonali għall-kwalità tal-arja, u l-biċċa l-kbira għażlu li ma jiħdux approċċ integrat lejn il-kwalità tal-arja li jkun vinkolanti f’kull livell ta’ gvern. Hemm ukoll każijiet fejn il-gvern nazzjonali skoraġġixxa, jew saħansitra żamm lill-awtoritajiet lokali u reġjonali milli jieħdu miżuri addizzjonali jew iktar stretti: pereżempju, f’għadd ta’ Stati Membri ż-żoni b’emissjonijiet baxxi ma jistgħux jiġu introdotti mill-awtoritajiet lokali, iżda biss mill-gvern nazzjonali. Ir-regoli tal-UE tas-suq intern ukoll inaqqsu l-għażliet ta’ politika fil-livell lokali u reġjonali. Il-moviment ħieles tal-oġġetti u l-persuni wara kollox jixxekkel mill-introduzzjoni ta’ żoni ambjentali kbar (pereżempju żoni reġjonali) u mill-għeluq ta’ toroq u pontijiet. Bl-istess mod, il-projbizzjonijiet nazzjonali fuq il-vetturi li jniġġsu mhumiex fattibbli għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq;

23.

jinnota li diversi Stati Membri qed ifasslu leġislazzjoni biex il-multi li jirriżultaw mill-ittri ta’ notifika formali mill-UE jitgħaddew lill-awtoritajiet lokali u reġjonali. L-awtoritajiet lokali u reġjonali huma meħtieġa jilħqu l-valuri limiti bl-għażliet u r-riżorsi limitati għad-dispożizzjoni tagħhom filwaqt li l-livell Ewropew u l-livell nazzjonali tal-gvern għandhom għażliet u riżorsi ħafna iktar effettivi. Għalhekk, fejn ma jiġux rispettati l-valuri limiti, ir-responsabbiltà għall-ħlas tal-multi għandha tibqa’ f’idejn l-Istati Membri. Il-Kumitat iqis li t-“trasferiment” tal-multi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali mhuwiex ġustifikat, u huwa kontra kull pass ta’ dan it-tip;

Approċċ ta’ governanza f’diversi livelli

24.

josserva li, sa ċertu punt, it-tnaqqis fit-titjib tal-kwalità tal-arja, huwa kkawżat minn nuqqas ta’ ambizzjoni fil-politika tal-UE dwar it-tnaqqis mis-sors u nuqqas ta’ miżuri nazzjonali. Ħafna mill-piż u r-responsabbiltà għas-soluzzjoni tal-problemi tqiegħdu fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali;

25.

jinnota wkoll li m’hemmx biżżejjed koordinazzjoni bejn l-Istati Membri fil-ġlieda kontra t-tniġġis tal-arja. Għalhekk, il-valuri limiti għall-informazzjoni u t-twissija mhumiex l-istess f’pajjiżi ġirien, l-iskambju tal-informazzjoni f’ ħin reali bejn l-Istati Membri matul episodji ta’ tniġġis mhuwiex organizzat u l-pjani ta’ azzjoni mhumiex koordinati fiż-żoni importanti ta’ tniġġis komuni għal bosta Stati Membri;

26.

jenfasizza li l-problema tat-tniġġis tal-arja hija problema li la tista’ tissolva u li lanqas ikollha implimentazzjoni ta’ politika tal-UE minn livell ta’ gvern wieħed biss. Hemm bżonn approċċ f’diversi livelli fejn kull livell (Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali) jassumi r-responsabbiltà tiegħu u jadotta l-miżuri li jistgħu u għandhom jiġu adottati fil-livell tiegħu;

27.

jinnota li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma parzjalment dipendenti mill-miżuri bbażati fuq it-tnaqqis mis-sors fil-livell nazzjonali u internazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u b’hekk jgħinu b’mod sostanzjali biex jitnaqqsu l-konċentrazzjonijiet fl-isfond. Min-naħa tagħhom, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jiżviluppaw il-politika tagħhom stess fuq din il-bażi, pereżempju billi jagħmlu r-regoli għall-aċċess għaż-żoni ambjentali iktar stretti;

28.

jemmen li l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni dwar il-kwalità tal-arja mhijiex sempliċiment kwistjoni ta’ implimentazzjoni legali (traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali). Jekk l-organizzazzjoni interna ta’ Stat Membru partikolari tippermetti, il-Kumitat jirrakkomanda li jiġu żviluppati pjani għall-kwalità tal-arja u/jew programmi ta’ tnaqqis nazzjonali u/jew federali, li jieħdu approċċ integrat u koordinat u li jqisu l-aspetti transnazzjonali tal-problema. Il-Kumitat jirrakkomanda approċċ f’diversi livelli u jenfasizza t-twaqqif ta’ timijiet intergovernattivi fl-Istati Membri fejn esperti mid-diversi livelli ta’ gvern jaħdmu flimkien biex ifasslu pjani u programmi nazzjonali (2). Dan jixpruna s-sinerġija u l-konsistenza bejn il-miżuri nazzjonali, reġjonali u lokali;

29.

japprezza l-isforz mill-Kummissjoni Ewropea biex tiġbed l-attenzjoni għall-eżempji tal-aħjar prattika mill-awtoritajiet lokali u reġjonali u jappella biex din il-politika titkompla;

30.

jinnota li huwa importanti li jkun hemm l-għan tal-konsistenza u s-sinerġija fl-iżviluppi fil-livell internazzjonali, u jiġbed l-attenzjoni li l-valuri limiti fil-Protokoll rivedut ta’ Gothenburg għandhom jagħmlu parti essenzjali mir-reviżjoni tad-direttiva tal-UE dwar il-limiti massimi nazzjonali (2001/81/KE);

C.    Konsistenza u sinerġija bejn il-politika tal-UE dwar l-emissjonijiet u l-politika tal-UE dwar l-immissjonijiet

Approċċ integrat  (3)

31.

jemmen li hija ħaġa importanti li jinkisbu l-konsistenza u s-sinerġija bejn l-azzjoni li tittieħed biex jiġu indirizzati d-diversi sustanzi li jniġġsu. Għal dan il-għan, huwa kruċjali li jittieħed approċċ li jintegra l-politika tal-UE dwar il-kwalità tal-arja ma’ oqsma oħra ta’ politika, b’mod partikolari l-klima, l-industrija, it-trasport, id-djar u l-enerġija. It-titjib tal-politika dwar is-sostenibbiltà tat-trasport u l-introduzzjoni ta’ tipi sostenibbli ta’ produzzjoni u konsum tal-enerġija jistgħu jnaqqsu t-tniġġis tal-arja b’mod konsiderevoli;

32.

jiddispjaċih li ħafna drabi hemm nuqqas ta’ sinerġija bejn il-miżuri. Il-miżuri li jkollhom impatt pożittiv fuq qasam wieħed jista’ jkollhom effett negattiv fuq qasam ieħor. Pereżempju, iż-żieda fl-użu tal-bijomassa – bħall-impjanti tal-bijodiżil fuq skala żgħira – tista’ żżid l-emissjonijiet tal-karbonju iswed, ħaġa li twassal għal riskji għall-kwalità tal-arja u s-saħħa pubblika. Żieda fil-vetturi li jużaw id-diżil taf tnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2, iżda jista’ jkollha effett negattiv fuq l-emissjonijiet ta’ materja partikulata. It-teknoloġiji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-materja partikulata, min-naħa tagħhom jista’ jkollhom effett negattiv fuq l-emissjonijiet tal-NO2 mill-vetturi li jużaw id-diżil, ħaġa li ddewwem it-tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet tal-NO2. Integrazzjoni iktar qawwija tal-politika għandha żżomm tali konsegwenzi negattivi kemm jista’ jkun, u tkun ħaġa rakkomandabbli li nimmiraw lejn sitwazzjoni rebbieħa għal kull qasam ta’ politika jew għall-inqas li jiġu stabbiliti kriterji dwar meta għandha tingħata prijorità lil objettiv jew ieħor;

33.

jinnota li huwa xieraq li l-politika għat-titjib tal-kwalità tal-arja tiġi assoċjata mal-politika għall-promozzjoni tal-użu ta’ sorsi alternattivi tal-enerġija. L-użu ta’ sorsi alternattivi tal-enerġija (pereżempju t-tagħmir għall-użu tal-enerġija ġeotermali, il-pannelli solari, eċċ.) jista’ jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għat-titjib tal-kwalità tal-arja;

34.

jiġbed l-attenzjoni għan-nuqqas ta’ integrazzjoni bejn il-politiki biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima u l-politiki dwar il-kwalità tal-arja. Il-politika dwar il-kwalità tal-arja ġeneralment għandha impatt pożittiv fuq il-ġlieda kontra t-tibdil tal-klima, iżda l-politika tal-klima għandha biss impatt limitat fuq it-tniġġis tal-arja, billi ssegwi dinamika differenti u skala ta’ żmien differenti. Il-politika dwar il-klima tiffoka iktar fuq perjodu twil, għall-kuntrarju tal-politika dwar il-kwalità tal-arja, li tiffoka fuq perjodu qasir jew medju;

35.

jemmen li hemm potenzjal konsiderevoli għas-sinerġiji bejn il-kwalità tal-arja u l-politika dwar l-istorbju ambjentali, speċjalment jekk it-traffiku jista’ jitnaqqas, u anke li għandu jsir sforz għal sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd f’dawn iż-żewġ oqsma ta’ politika (4);

36.

jappella biex jiġu reġistrati iktar l-emissjonijiet u l-immissjonijiet permezz ta’ skema ta’ “monitoraġġ integrat” li tinkludi l-ġbir u l-valutazzjoni koordinati tal-emissjonijiet, estensjoni tal-firxa ta’ materjali, bil-kundizzjoni li jintwera b’mod adegwat li verament jaffettwaw saħħet in-nies jew l-ambjent jew inkella, f’każ ta’ valutazzjoni, għandu jkun hemm restrizzjoni għall-monitoraġġ permezz tal-immudellar, il-ħolqien ta’ mudelli ta’ propogazzjoni u l-kejl tal-esponiment u l-effett tul l-ispazju u ż-żmien, bil-kundizzjoni ċara li dan ma jwassalx għal żieda eċċessiva fil-piż amministrattiv;

Ir-rabta bejn il-politika tal-UE dwar l-emissjonijiet u l-politika tal-UE dwar l-immissjonijiet

37.

jenfasizza l-importanza tal-konsistenza u s-sinerġija bejn il-politika tal-immissjonijiet (valuri limiti u l-politika dwar l-emissjonijiet (miżuri tal-UE li jindirizzaw it-tniġġis mis-sors): l-immissjonijiet huma r-riżultat tal-livelli ta’ emissjoni, il-post tal-emissjonijiet u l-kundizzjonijiet għat-trażmissjoni u/jew it-tixrid. Barra minn hekk, l-iktar mod effettiv biex jinkiseb it-tnaqqis fl-immissjonijiet (livelli ta’ konċentrazzjoni) huwa permezz ta’ politika ambizzjuża dwar l-emissjonijiet;

38.

jikkonkludi li l-politika ambizzjuża tal-UE dwar l-immissjonijiet ma wasslitx awtomatikament għal politika ambizzjuża tal-UE dwar l-emissjonijiet, u dan wassal għal żbilanċ bejn iż-żewġ politiki; konsegwentement, il-problemi ta’ implimentazzjoni li qed jiffaċċjaw ħafna bliet Ewropej (ara t-taqsima B) u t-tnaqqis fir-rata ta’ titjib tal-kwalità tal-arja b’mod ġenerali jista’ jiġi attribwit lin-nuqqas ta’ koerenza bejn il-politika tal-immissjonijiet u l-politika tal-emissjonijiet tal-UE li għalhekk irid jiġi indirizzat fi kwalunkwe żvilupp futur ta’ politiki u miżuri f’dan il-qasam bil-għan li jiġu bilanċjati:

a)

il-livell ta’ ambizzjoni fid-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Arja s’issa ma jikkorrispondix ma’ dak tal-miżuri għat-tnaqqis mis-sors, jew għar-riżultat prattiku tagħhom (ara t-Taqsima D) u għalhekk dawn iż-żewġ objettivi jridu jiġu allinjati;

b)

il-perjodi ta’ żmien għall-politika tal-immissjonijiet u l-politika tal-emissjonijiet tal-UE mhumiex sinkronizzati – l-Istati Membri jridu jilħqu l-istandards tal-kwalità tal-arja qabel, pereżempju, ma jinkisbu l-istandards Euro fil-prattika fit-toroq tal-Ewropa. L-impatt tal-istandards Euro (livelli ta’ emissjoni) ma joħroġx fid-dieher u ma jkunx jista’ jitkejjel sakemm ikunu għaddew xi snin wara l-implimentazzjoni, billi, fihom infushom, huma applikabbli biss għal proporzjon żgħir tal-flotta tal-vetturi, jiġifieri l-vetturi l-ġodda; l-istandards il-ġodda għall-emissjonijiet mhux ser ikollhom effett sakemm il-vetturi iktar antiki jiġu sostitwiti, u dan it-tiġdid tal-flotta ta’ vetturi (u b’hekk l-impatt ta’ standards ġodda) jieħu għadd ta’ snin (titjib fid-dinja reali);

c)

il-Kumitat jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex fl-Istrateġija Tematika riveduta tistabbilixxi l-perjodu taċ-ċiklu ta’ tiġdid li jeħtieġu l-miżuri mħabbra bbażati fuq it-tnaqqis mis-sors, jiġifieri li tistabbilixxi l-perjodu wara l-implimentazzjoni li fih jistgħu jiġu rispettati l-valuri limiti ta’ dawn il-miżuri taħt kundizzjonijiet fid-dinja reali. Huwa importanti wkoll li ssir stima tal-perjodu meħtieġ qabel mal-flotta tal-vetturi tiġi sostitwita b’vetturi iktar nodfa. Il-bidliet fil-politika tal-immissjoni għandhom jiġu adatti għaċ-ċiklu tat-tiġdid;

39.

jenfasizza li l-ambizzjonijiet il-ġodda f’termini ta’ kwalità tal-arja (valuri limiti iktar stretti) iridu jkunu iktar realistiċi u fattibbli, u għalhekk għandhom jimxu id f’id mal-miżuri (għat-tnaqqis mis-sors) biex l-emissjonijiet fil-fatt jitnaqqsu fl-Ewropa kollha. Il-politiki tal-UE dwar l-immissjonijiet u l-emissjonijiet irid ikollhom rabta bejniethom. Għalhekk huwa essenzjali li jiġu żviluppati livelli indaqs ta’ ambizzjoni u perjodi ta’ żmien sinkronizzati għall-politiki tal-UE bbażati fuq it-tnaqqis mis-sors u l-immissjonijiet (ara l-punt preċedenti) matul il-fażi tal-iżvilupp tal-politika. Il-Kumitat jiġbed l-attenzjoni wkoll għall-fażi tal-implimentazzjoni, fejn tista’ tinħoloq sitwazzjoni fejn: ċerti miżuri bbażati fuq it-tnaqqis mis-sors, li ssemmew fl-istrateġija tematika riveduta ma jittiħdux, jew li fil-prattika ma jirriżultawx fit-tnaqqis mixtieq fl-emissjonijiet (kif ġie speċifikat fil-politika tal-emissjonijiet). Il-Kumitat jipproponi li f’tali sitwazzjoni l-Kummissjoni Ewropea tadotta miżuri ta’ kumpens. Bis-saħħa t’hekk jista’ jiġi evitat li jerġa’ jitfaċċja n-nuqqas ta’ qbil li hemm bħalissa bejn il-politika tal-emissjonijiet u l-politika tal-immissjonijiet, li mill-ġdid ifisser kompitu impossibbli għall-awtoritajiet lokali u reġjonali;

40.

fid-dawl ta’ din ix-xewqa għall-konsistenza bejn il-politika tal-immissjonijiet u l-politika tal-emissjonijiet, jipproponi l-perjodu ta’ żmien li ġej biex tiġi żviluppata politika futura tal-UE dwar il-kwalità tal-arja:

a)

preżentazzjoni tal-istrateġija tematika dwar it-tniġġis tal-arja fil-bidu tal-2013 – imbagħad l-istrateġija tista’ tgħaddi mill-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-2013;

b)

preżentazzjoni tad-Direttiva riveduta dwar il-kwalità tal-arja u l-miżuri ta’ tnaqqis mis-sors fl-aħħar tal-2013;

c)

valutazzjoni intermedja u opportunitajiet għall-emendi fl-2017, b’rabta mal-indikaturi l-ġodda (ara t-Taqsima E);

D.    Politika tal-emissjonijiet

Politika tal-UE dwar it-tnaqqis mis-sors

41.

jiġbed l-attenzjoni li t-tniġġis tal-arja huwa kkawżat primarjament mit-trasport bit-triq u bl-ajru, it-tbaħħir, it-tisħin, id-djar, l-industrija u l-biedja industrijalizzata. Għaldaqstant, hemm bżonn politika ambizzjuża dwar it-tnaqqis mis-sors (5). F’dan il-kuntest għandu jitqies il-fatt li t-traffiku tal-vetturi li jaħdmu b’mutur huwa bil-wisq l-iktar kontributur importanti għall-punti problematiċi tat-tniġġis tal-arja fiż-żoni urbani;

42.

mil-lat tal-kwalità tal-arja jilqa’ n-natura ambizzjuża tal-White Paper Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti (COM(2011) 144 final). Madankollu, sabiex jintlaħaq il-livell neċessarju ta’ ambizzjoni għall-kwalità tal-arja, il-Kumitat jappella biex jitfassal pjan ta’ azzjoni Ewropew, li jinkludi miri intermedji, miżuri speċifiċi (pereżempju miżuri għat-tnaqqis mis-sors) u valutazzjonijiet skedati (6);

43.

jappella lill-UE biex minbarra t-tnaqqis tal-emissjonijiet minn kull sors mobbli jew wieqaf, tagħti attenzjoni iktar sistematika minn qabel biex jitnaqqas l-ammont globali mis-sorsi individwali. Tali miżuri kwantitattivi s’issa tħallew ftit jew wisq f’idejn il-muniċipalitajiet u r-reġjuni. Inizjalment, il-kontribuzzjoni tal-UE tista’ tkopri l-azzjonijiet li ġejjin:

l-għoti ta’ preferenza lit-trasport kollettiv minflok lit-trasport individwali fl-ippjanar u l-promozzjoni tal-iżvilupp tan-netwerks trans-Ewropej;

l-estensjoni tal-ambitu tal-kwalità tal-prodotti tal-UE, li s’issa ffoka fuq l-impatt fuq is-saħħa u l-ambjent (ekodisinn) tal-prodotti biex isir element fit-tnaqqis tal-użu tal-materjal u l-enerġija;

44.

huwa tal-fehma li l-politika tal-UE dwar l-emissjonijiet għandha tkun ibbażata fuq l-istandards (u politika bbażata fuq il-miri meħtieġa) sabiex l-innovazzjonijiet fit-teknoloġiji iktar avvanzati ma jinżammux lura;

45.

jirrakkomanda l-introduzzjoni ta’ ħtieġa ta’ prevenzjoni simili għal-leġislazzjoni qafas dwar l-iskart li tagħmilha possibbli li r-riżorsi eżistenti jiġu ġestiti kif meħtieġ;

46.

jinnota li ħafna drabi l-qbiż mifrux tal-valuri ta’ limitu fil-każ tal-NO2 jirriżulta mill-introduzzjoni inadegwata jew tard ta’ limiti tal-emissjonijiet (għall-muturi) min-naħa tal-UE, u għalhekk jirrakkomanda b’mod urġenti li l-istandards Euro għall-vetturi jsiru iktar stretti fir-rigward tal-NO2/NOx u l-materja partikulata. Huwa importanti li l-iskeda taż-żmien tiġi rispettata sew għall-introduzzjoni tal-istandards Euro 6;

47.

jirrakkomanda li l-ħtiġijiet tal-emissjonijiet għal sorsi mobbli oħra jsiru iktar stretti wkoll, bħal pereżempju t-tagħmir off-road, l-installazzjoni ta’ filtri f’vetturi li diġà qegħdin fit-triq (retrofit) jew l-aġġornament tal-liġijiet Ewropej għall-muturi, fost oħrajn;

48.

jenfasizza d-distakk bejn il-leġislazzjoni tal-UE u l-emissjonijiet li fil-fatt jiġu rilaxxati mill-vetturi fit-triq. L-istandards Euro 5 kienu (u għadhom) ambizzjużi, iżda minkejja dan din l-ambizzjoni ma wasslitx għal tnaqqis qawwi fit-tniġġis tal-arja. L-iktar raġuni importanti għal dan hija li hemm distakk bejn ir-realtà ġuridika tal-leġislazzjoni tal-UE u l-emissjonijiet li fil-fatt jiġu rilaxxati mill-vetturi fit-triq. Ħaġa li ħarġet ċar meta ddaħħlu l-vetturi tat-trasport tal-oġġetti Euro 3, kienet li l-emissjonijiet taħt il-kundizzjonijiet tas-sewqan fid-dinja reali kienu ogħla milli mistenni u ma rriżultax it-tnaqqis mistenni fl-emissjonijiet. L-istess problema ġiet osservata bl-introduzzjoni tal-Euro 4 u Euro 5 għall-vetturi tal-passiġġieri u tal-merkanzija li jaħdmu bid-diżil. Sabiex l-ambizzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE ssir realtà, l-istandards tal-Euro 6 għall-emissjonijiet tal-vetturi fil-fażi tat-test iridu jikkorrispondu mal-emissjonijiet li fil-fatt jiġu rilaxxati fis-sewqan normali f’belt;

49.

il-Kumitat jisħaq ukoll fuq il-fatt li l-vetturi l-ġodda mwassla fil-prattika jiġu aġġustati teknikament b’mod regolari. B’hekk fiċ-ċirkostanzi tad-dinja reali l-emissjonijiet ta’ ossidji tan-nitroġenu u trab fin ikunu ogħla milli fuq il-bażi tat-test tal-approvazzjoni tat-tip. Bl-introduzzjoni tal-vetturi Euro 6 din il-prattika għandha tiġi evitata kemm jista’ jkun u penalizzata. Sabiex tiġi indirizzata din il-problema l-Kumitat jitlob lill-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri biex isaħħu l-leġislazzjoni, l-approvazzjoni tal-vetturi u l-ispezzjonijiet f’dan il-kamp. Għandu jiġi studjat ukoll jekk fil-futur metodi ta’ aġġustament simili jistgħux isiru impossibbli fil-livell tekniku;

50.

jappella biex tingħata kunsiderazzjoni partikolari lill-vetturi t-tqal (il-karozzi tal-linja u t-trakkijiet) li ġeneralment iniġġsu l-iktar. Il-vetturi medji (inklużi l-vannijiet) ukoll jiġġeneraw sostanzjalment iżjed NOx mill-karozzi medji, u għalhekk il-politika tal-UE dwar l-emissjonijiet għandha tagħti attenzjoni speċjali lit-tisħiħ tal-istandards tal-emissjonijiet mit-tali vetturi kif ukoll l-emissjonijiet mill-karozzi bil-magni diesel u tabbinahom ma’ miżuri u inċentivi adatti tal-ġestjoni tal-loġistika flimkien ma’ titjib fit-trasport pubbliku lokali;

51.

jinnota li meta jitgħerrew il-brejkijiet, it-tajers kif ukoll meta titgħerra s-superfiċje tat-toroq u meta jerġgħu jiġu sospiżi l-partikoli fit-toroq fejn jgħaddi t-traffiku dan jikkontribwixxi għal konċentrazzjonijiet għoljin ta’ materja partikulata, u jirrakkomanda li ssir riċerka taħt il-programm qafas Ewropew ta’ riċerka dwar modi kif dawn l-emissjonijiet jistgħu jitnaqqsu. Il-Kumitat jipproponi wkoll li tiġi stabbilita gwida tal-prattika tajba, fejn jiġu rakkomandati sistemi għaż-żamma tal-partikoli li jniġġsu biex jinżammu milli jerġgħu jiġu rilaxxati fl-arja;

52.

jinnota li l-industrija għadha qed tikkontribwixxi bil-kbir għall-emissjonijiet globali fl-Ewropa, u li l-isforzi biex jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet huma regolati fid-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali (2010/75/EU, IED). Id-dokumenti ta’ referenza tekniċi (BREFs) u li huma ambizzjużi, flimkien mal-konklużjonijiet li jinsiltu minnhom huma strumenti kruċjali biex jitnaqqsu l-konċentrazzjonijiet tal-isfond. Sabiex jiġi żgurat li l-aħjar tekniki disponibbli (Best Available Techniques – BAT) ikunu jistgħu jkomplu jintużaw fil-futur, il-BREF flimkien mal-konklużjonijiet tagħhom iridu jiġu riveduti fuq bażi regolari, u għandhom ikunu ambizzjużi biżżejjed biex inaqqsu l-konċentrazzjonijiet tal-isfond fl-Ewropa kollha, u l-użu tal-eżenzjonijiet għandu jitnaqqas kemm jista’ jkun (7);

53.

iqis li l-kumpaniji agrikoli jikkontribwixxu għat-tniġġis tal-arja. Il-biċċa l-kbira tal-emissjonijiet tal-ammonja tikkontribwixxi sew għall-aċidifikazzjoni u l-ewtrofikazzjoni. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet relatati man-natura, fost oħrajn il-protezzjoni taż-żoni ta’ Natura 2000, hemm bżonn li l-NH3 jitnaqqas iżjed. It-tnaqqis ta’ dawn l-emissjonijiet huwa regolat mid-direttiva dwar l-emissjonijiet industrijali (2010/75/UE, IED). Anke għall-kumpaniji agrikoli l-kbar bi produzzjoni industrijali huwa importanti li fil-futur ikunu jistgħu jaħdmu bl-aħjar metodi disponibbli (BATs) u għalhekk jeħtieġ li d-dokumenti ta’ referenza tekniċi tal-BATs (BREFs) jiġu riveduti b’mod regolari;

54.

jinnota li l-emissjonijiet mit-trasport bl-ilma jista’ jkollhom impatt konsiderevoli fuq il-konċentrazzjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu fil-bliet tal-port u ż-żoni tal-port u tul il-passaġġi fuq l-ilma intern li jintużaw ħafna, u anke fil-bliet u r-reġjuni kostali. Il-Kumitat iħeġġeġ lill-awtoritajiet nazzjonali biex japplikaw il-linji gwida tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) fl-ilmiet kostali kollha tal-Ewropa. Għall-bastimenti li joperaw fil-passaġġi fuq l-ilma intern għandu jkun hemm ukoll miżuri ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet sew għall-emissjonijiet tal-partikoli u sew għal dawk tal-NOx;

55.

jinnota li l-emissjonijiet tat-trasport bl-ajru għandhom impatt kbir fuq il-kwalità tal-arja fiż-żoni urbani. Il-Kumitat iħeġġeġ lill-UE u lill-awtoritajiet nazzjonali biex jieħdu l-miżuri neċessarji u jagħmlu l-obbligi dwar l-emissjonijiet tal-ajruplani aktar rigorużi;

Ir-reviżjoni tad-direttiva dwar il-limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet (Direttiva 2001/81/KE)

56.

jiġbed l-attenzjoni li d-direttiva dwar il-limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet (NEC) hija bil-wisq l-aħjar strument għat-tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet fl-isfond. It-tniġġis tal-arja transkonfinali jifforma parti kbira mill-konċentrazzjonijiet fl-isfond f’ħafna Stati Membri, li jammonta għal iżjed minn 50 % (medja tal-pajjiż kollu) għal ċerti sustanzi li jniġġsu. Il-Kumitat iħoss li huwa ferm importanti għar-reviżjoni tad-Direttiva li tkun ambizzjuża biżżejjed biex jitnaqqsu l-konċentrazzjonijiet fl-isfond fl-Ewropa kollha, billi dan iwassal biex il-politika lokali u reġjonali dwar il-kwalità tal-arja tkun realistika u fattibbli;

57.

jinnota li d-direttiva dwar il-limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet hija għodda ewlenija biex l-Istati Membri jinġagħlu jieħdu miżuri bbażati fuq it-tnaqqis mis-sors. Madankollu, sabiex dan isir, id-Direttiva NEC riveduta u l-politika tal-UE dwar il-miżuri għat-tnaqqis mis-sors iridu jkunu ambizzjużi daqs id-direttivi dwar il-kwalità tal-arja (2008/50/KE u 2004/107/KE). Il-miri ambizzjużi tad-direttivi dwar il-kwalità tal-arja jistgħu jinkisbu biss jekk dawn l-elementi partikolari jkunu ambizzjużi. B’rabta ma’ dan, il-Kumitat jemmen li l-amalgamazzjoni tad-Direttiva NEC mad-direttivi dwar il-kwalità tal-arja tħeġġeġ l-armonizzazzjoni tal-livelli differenti ta’ ambizzjoni;

58.

jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta’ ambizzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tar-reviżjoni pendenti tal-Protokoll ta’ Gothenburg (li jistabbilixxi l-ftehimiet internazzjonali għall-valuri limiti tal-emissjonijiet). Din ir-reviżjoni tolqot ir-reviżjoni tad-Direttiva NEC, u għalhekk tinfluwenza wkoll il-livell ta’ ambizzjoni li ntweriet fil-leġislazzjoni l-ġdida tal-UE dwar il-kwalità tal-arja. Il-Kumitat iħeġġeġ lill-Istati Membri jkunu iżjed ambizzjużi dwar ir-reviżjoni pendenti tal-Protokoll ta’ Gothenburg;

59.

jappella biex talinqas titfassal lista ta’ emissjonijiet tal-elementi jew il-karbonju iswed u biex jitwaqqaf proċess ta’ monitoraġġ bil-għan li jiġu identifikati sustanzi atmosferiċi ġodda li jniġġsu li fil-ġejjieni jistgħu jiddaħħlu f’dan il-protokoll;

E.    Politika tal-immissjonijiet: ir-reviżjoni tad-direttivi dwar il-kwalità tal-arja (2008/50/KE u 2004/107/KE)

Kummenti ġenerali dwar ir-reviżjoni tad-direttivi

60.

jinnota li d-direttivi dwar il-kwalità tal-arja (2008/50/KE u 2004/107/KE) huma strumenti importanti ħafna għat-tnaqqis tal-esponiment tan-nies u l-ambjent għat-tniġġis fl-arja. It-twaqqif ta’ livelli minimi ta’ protezzjoni wassal biex tittieħed azzjoni fil-pajjiżi kollha tal-UE bil-għan li jitnaqqsu l-emissjonijiet u li jitnaqqsu l-konċentrazzjonijiet fil-punti problematiċi. Tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ pajjiż partikolari fl-istess ħin jirriżulta fi tnaqqis fit-tniġġis tal-arja transkonfinali, li jfisser li l-pajjiżi ġirien qed jgħinu lil xulxin jilħqu l-valuri limiti;

61.

jemmen li l-ħarsien tas-saħħa pubblika u l-ambjent għandu jkun il-punt tat-tluq għar-reviżjoni tad-direttivi tal-kwalità tal-arja. It-titjib tas-saħħa pubblika ser jeħtieġ livell ta’ ambizzjoni ogħla. Madankollu, il-Kumitat jinsisti f’dan ir-rigward li l-livell ta’ ambizzjoni tad-direttiva riveduta għandu jkun allinjat bir-reqqa ma’ dak tad-direttiva dwar il-limiti massimi nazzjonali tal-emissjonijiet u l-politika tal-UE dwar l-emissjonijiet (politika bbażata fis-sors) kif diġà ssemma qabel (punt 57);

62.

jiġbed l-attenzjoni li d-direttivi dwar il-kwalità tal-arja bħalissa jinkludu 27 valur limitu u valur mira; jinnota wkoll li xi wħud mill-valuri limiti huma mtennija (pereżempju l-valuri limiti għal kuljum u għal kull sena għall-PM10 u l-valuri limiti annwali tal-PM10 u l-PM2,5) ilhom is-snin ma jinqabżu f’partijiet kbar tal-UE. Għalhekk, il-Kumitat jissuġġerixxi li jiġi eżaminat jekk il-kunċett ta’ livell ta’ mira fil-fatt għandux valur miżjud għas-sustanzi li għalihom id-direttiva diġà tipprovdi valuri limiti;

63.

jinnota li l-ħtiġijiet fid-direttiva biex jiġu rappurtati l-konċentrazzjonijiet identifikati u dwar it-twaqqif u l-istatus tal-pjani tal-kwalità tal-arja jieħdu ħafna żmien u jimponu piżijiet amministrattivi addizzjonali fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali;

64.

iħoss li, mil-lat tas-saħħa pubblika u r-riċerka xjentifika, u t-tfassil aħjar tal-liġijiet u t-tnaqqis tal-burokrazija u l-iffaċiltar tal-komunikazzjoni mal-pubbliku, l-għadd ta’ sustanzi u l-għadd ta’ livelli ta’ mira u valuri limiti jista’ jitnaqqas. Dan jista’ jinkiseb billi ssir enfasi fuq l-iktar sustanzi li jniġġsu u fuq dawk l-indikaturi li jirriflettu l-aħjar l-aspetti tas-saħħa;

Karbonju elementali/karbonju iswed

65.

jirrakkomanda li l-indikaturi li jintużaw għat-tniġġis relatat mat-traffiku għandhom ikunu dawk li jirriflettu l-aħjar l-aspetti tas-saħħa. Id-direttiva attwali tipprovdi standards għall-PM10, il-PM2,5 u l-NO2 iżda xi studji jindikaw li l-karbonju elementali (KE/karbonju iswed) u l-konċentrazzjoni tal-partikoli (kombustjoni relatata mal-aerosol) jidhru li huma indikaturi aħjar għall-elementi tat-tniġġis tal-arja marbut mat-traffiku tal-vetturi bil-mutur li għandhom impatt fuq is-saħħa pubblika. Il-karbonju iswed huwa l-frazzjoni rilaxxata mill-kombustjoni tal-karburanti kollha b’bażi tal-karbonju (inkluż id-diżil u l-petrol), pereżempju fil-muturi tal-vetturi u tad-dgħajjes. Għalhekk, il-Kumitat jirrakkomanda li jiġi investigat jekk jistax jiddaħħal standard għall-konċentrazzjoni tal-partikoli u l-karbonju iswed;

66.

jiġbed l-attenzjoni li enfasi ikbar fuq il-karbonju iswed tkun konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-Programm Ambjentali tan-NU (UNEP) u l-Konvenzjoni dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja fuq Distanza Twila (CLRTAP);

67.

jipproponi li d-direttiva tinkludi l-possibbiltà ta’ emenda f’nofs it-term (permezz tal-proċedura tar-riformulazzjoni). Jekk ir-riċerka (ara l-punt 65) u l-esperjenza prattika pożittiva juru li l-istandard tal-karbonju iswed huwa iktar adatt biex jintuża bħala indikatur, għandu jiġi kkunsidrat taħt liema forma jista’ jiddaħħal fid-direttiva;

Tniġġis tal-partikoli fl-arja

68.

jenfasizza li d-direttiva tipprevedi tliet valuri limiti għall-partikoli fini u objettiv wieħed għat-tnaqqis tal-materja partikulata (PM10 u PM2,5), kif ukoll diversi valuri, medji annwali u valuri ta’ 24 siegħa. Dan ifisser li hija kumplikata biex tiġi implimentata fil-prattika, u timponi piż amministrattiv mhux neċessarju. Il-Kumitat huwa konxju li qed isiru diskussjonijiet biex din is-sitwazzjoni tiġi semplifikata billi jitneħħa wieħed mill-istandards għall-materja partikulata (PM10 jew PM2,5) bil-kundizzjoni li dan ikun ġustifikat b’mod adegwat permezz ta’ studji tal-effetti fuq is-saħħa u l-ambjent; ma jixtieqx jieħu pożizzjoni dwar dan;

69.

jiġbed l-attenzjoni li l-valuri limiti għall-PM10 huma diffiċli ħafna li jiġu rispettati f’ċerti inħawi. Dan jista’ jkun minħabba ċ-ċirkustanzi lokali, is-sorsi lokali, ċerti kundizzjonijiet meterjoloġiċi speċifiċi u/jew perjodi ta’ tniġġis tal-arja fuq skala kbira. It-trasport tal-oġġetti fuq distanzi twal jista’ anki jikkontribwixxi b’mod konsiderevoli għall-piż globali. Sabiex tiżdied il-flessibbiltà mixtieqa, il-Kumitat jissuġġerixxi li jiġi eżaminat jekk il-valur limitu medju annwali jistax jintuża għall-monitoraġġ fuq il-bażi ta’ konċentrazzjonijiet medji multiannwali;

70.

jinnota li l-introduzzjoni tal-PM2,5 intlaqgħet b’mod favorevoli, billi dan l-element probabbilment għandu korrelazzjoni eqreb mill-PM10 b’effetti fuq is-saħħa. Madankollu, hemm għadd ta’ valuri differenti għall-PM2,5, inkluż l-esponiment ġenerali u l-persentaġġ ta’ tnaqqis, li jagħmilha diffiċli biex l-awtoritajiet jikkonformaw mal-aspetti kollha ta’ dawn il-valuri. Għadu mhuwiex ċar jekk l-awtoritajiet lokali u reġjonali humiex ser ikunu jistgħu jirrispettaw il-valur limitu tal-PM2,5 u l-persentaġġ tat-tnaqqis, billi għad m’hemmx informazzjoni biżżejjed disponibbli u l-impatt tal-miżuri għadu ma jistax jiġu kwantifikat. Il-Kumitat jirrakkomanda li dan in-nuqqas ta’ data jiġi kkunsidrat meta jiġu valutati l-istandards tal-PM2,5, u li jiġi kkunsidrat ukoll għandhomx jingħataw iktar żmien biex l-istandards jiġu rispettati f’ċerti każijiet;

NOx/NO2

71.

jipproponi li, sakemm issir riċerka f’metodu ieħor għat-tfassil ta’ dan l-istandard, il-Kummissjoni Ewropea tqis mill-ġdid jekk il-konċentrazzjoni medja fis-siegħa għall-NO2 hijiex verament neċessarja, billi l-valur limitu jidher li huwa iżjed strett u huwa impossibbli li jittieħdu miżuri fil-livell lokali għat-tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet medji fis-siegħa tan-NO2;

72.

jipproponi li d-direttiva tiddefinixxi d-dritt taċ-ċittadin li jara t-tfassil ta’ pjan ta’ azzjoni meta jinqabżu l-valuri limiti tat-tniġġis;

73.

jemmen li, fid-dawl tal-kwistjonijiet speċifiċi relatati mat-tnaqqis tal-livelli tal-NO2 fl-arja, il-possibbiltà tal-estensjonijiet (deroga addizzjonali) għandha tiġi estiża, sakemm l-Istat Membru konċernat ikun jista’ juri li ttieħdet kull miżura raġonevoli, anke sabiex jiġu limitati d-distanzi vvjaġġati mill-vetturi; madankollu, il-valur limitu tal-UE għadu ma ntlaħaqx għax il-muturi tal-vetturi fit-triq għadhom ma laħqux il-livelli ta’ emissjonijiet stabbiliti mill-istandards tal-Euro (fi kliem ieħor minħabba politika tal-UE dwar is-sors inadegwata);

L-ożonu

74.

jinnota li l-ożonu (O3) jifforma mid-dawl tax-xemx permezz tar-reazzjoni tal-hekk imsejħa “sustanzi prekursuri”: l-ossidi tan-nitroġenu, il-monossidu tal-karbonju, il-metan u elementi oħra organiċi fl-arja. Il-konċentrazzjonijiet għoljin fl-ożonu jidhru l-iktar fil-bliet tal-Ewropa t’Isfel. Madankollu, l-awtoritajiet lokali ftit għandhom possibbiltajiet biex jinfluwenzaw il-konċentrazzjonijiet tal-ożonu fil-belt tagħhom stess, iżda permezz tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tat-traffiku jistgħu jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet fi bnadi oħra. Il-Kumitat jirrakkomanda li t-tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet għoljin tal-ożonu fiż-żoni urbani jkun prijorità għall-politika dwar il-kwalità tal-arja fil-livell nazzjonali u Ewropew. Il-politika dwar l-emissjonijiet għas-sustanzi organiċi fl-arja hija meqjusa bħala l-iktar miżura effettiva;

75.

jiġbed l-attenzjoni għal analiżi li saret mill-Istitut Nazzjonali Olandiż għas-Saħħa Pubblika u l-Ambjent (RIVM) (8) li turi li l-Istati Membri, ftit li xejn jistgħu jinfluwenzaw il-konċentrazzjonijiet medji annwali u m’għandhom kważi l-ebda influwenza fuq il-konċentrazzjonijiet massimi tal-O3 fit-territorju tagħhom. Fl-istess ħin jidher li l-konċentrazzjonijiet fl-isfond tal-ożonu jidhru li qed jiżdiedu. Fil-fehma tal-Kumitat, dan irid jitiqes meta jiġu valutati l-valuri miri għall-ożonu (miri għat-tul) u fl-impatt assoċjat fuq l-iżviluppi fil-politika u r-rappurtar. B’mod speċjali għall-pajjiżi tan-Nofsinhar, li jkollhom aktar sigħat ta’ xemx (aktar radjazzjoni solari) u temperatura mejda ogħla – li huma fenomeni li jiffavorixxu l-ħolqien ta’ ożonu troposferiku – huwa aktar diffiċli li jikkonformaw mal-valuri miri fit-tul għall-ożonu. Il-KtR jirrakkomanda li jiġi studjat jekk dan il-fenomenu jistax jiddaħħal fil-kategorija ta’ tniġġis “naturali” tal-arja, sabiex jiġi ttrattat bl-istess mod bħall-melħ tal-baħar u r-ramel tas-Saħara;

76.

jirrakkomanda li l-isforzi għat-tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet fl-ożonu għandhom jiffukaw b’mod partikolari fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet prekursuri tal-ożonu, billi tiġi riveduta d-Direttiva dwar il-limiti massimi nazzjonali (2001/81/KE) u billi l-leġislazzjoni settorjali għas-sorsi ewlenin issir iktar stretta;

Flessibbiltà

77.

jenfasizza l-fatt li l-kundizzjonijiet tat-temp jista’ jkollhom effett negattiv konsiderevoli fuq il-livelli tat-tniġġis tal-arja. Pereżempju, il-bidu estremament niexef tal-2011 f’biċċiet kbar tal-Ewropa tal-Punent wassal għal konċentrazzjonijiet għoljin tal-PM10. Ma kienx possibbli li dan l-effett jiġi kumpensat b’miżuri lokali jew reġjonali, u l-leġislazzjoni Ewropea għandha tqis dan billi taħseb għas-snin li jkollhom kundizzjonijiet meterjoloġiċi estremi, pereżempju billi tintroduċi medja multiannwali;

78.

b’rabta ma’ dan, jiġbed l-attenzjoni għar-relazzjoni bejn it-tendenzi ekonomiċi u t-tniġġis tal-arja, ħaġa li għandha titqies meta jiġu żviluppati politiki futuri. Il-kriżi ekonomika attwali qed tirriżulta f’inqas attività ekonomika (mobbiltà, industrija u trasport bl-ilma), u b’hekk f’emissjonijiet iktar baxxi. Fl-istess ħin, hemm ukoll bil-wisq inqas riżorsi finanzjarji disponibbli għall-innovazzjoni kemm fil-livell privat (bħat-tiġdid tas-sistemi tat-tisħin jew tal-vetturi), kif ukoll fil-livell industrijali. Ladarba l-ekonomija terġa’ tirranka dawn it-tendenzi jafu jerġgħu jinqalbu;

Monitoraġġ (kejl) u mudellar (kalkolu)

79.

jinnota li l-mod kif jitqiegħdu l-istazzjonijiet għall-kejl tal-arja jista’ jvarja minn Stat Membru għal ieħor: Billi l-kundizzjonijiet ġeografiċi jvarjaw minn post għal ieħor u dan jista’ jinfluwenza l-valuri tal-kwalità tal-arja, il-Kumitat jirrakkomanda li l-monitoraġġ (kejl) jibqa’ obbligatorju, iżda li dan jittejjeb b’regoli speċifiċi fir-rigward tat-tqegħid tal-istazzjonijiet għall-kejl tal-arja sabiex tiġi garantita l-komparabbiltà tal-valuri mkejla;

80.

f’dan il-kuntest, jissuġġerixxi li titwaqqaf pjattaforma ta’ informazzjoni u skambju f’ħin reali b’rabta mal-livell ta’ tniġġis tal-arja kif ukoll li jiġu armonizzati l-limiti tal-informazzjoni u tat-twissija sabiex ikunu jistgħu jiġu kkoordinati b’mod iktar effettiv il-miżuri adottati mill-Istati Membri f’sitwazzjonijiet serji ta’ livelli għoljin ta’ tniġġis tal-arja.

Brussell, 3 ta’ Mejju 2012.

Il-President tal-Kumitat tar-Reġjuni

Mercedes BRESSO


(1)  Il-KtR kien wettaq konsultazzjoni tan-Netwerk tal-Monitoraġġ tas-Sussidjarjetà b’rabta ma’ din l-opinjoni. Ir-rapport dwar il-konsultazzjoni ġie ppubblikat f’Diċembru 2011.

(2)  Il-Kumitat kien irrakkomanda t-twaqqif ta’ timijiet ta’ dan it-tip fid-dokument CdR 164/2010 fin.

(3)  Il-Kumitat kemm-il darba għamel tali rakkomandazzjonijiet: CdR 164/2010 fin u CdR 140/2011 fin.

(4)  Din ir-rakkomandazzjoni saret ukoll fl-opinjoni tal-KtR dwar “Ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-politika ambjentali tal-ġejjieni”, (CdR 190/2011 riv. 2).

(5)  Il-Kumitat ilu jappella għal politika ta’ dan it-tip: CdR 190/2011 riv. 2, CdR 140/2011 fin, CdR 101/2011 fin, CdR 164/2010 fin, CdR 159/2008 fin.

(6)  Din ir-rakkomandazzjoni saret ukoll fl-Opinjoni CdR 101/2011 fin.

(7)  Din ir-rakkomandazzjoni saret ukoll fl-Opinjoni tal-KtR dwar l-emissjonijiet industrijali (CdR 159/2008 fin).

(8)  RIVM, “Dossier Ozon 2011: een overzicht van de huidige stand van kennis over ozon op leefniveau in Nederland” (Dossier Ożonu 2011: ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni attwali tal-għarfien dwar l-ożonu fil-livell ambjentali fil-Pajjiżi l-Baxxi), Ġunju 2011.


27.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 225/20


Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Proposti leġiżlattivi għar-riforma tal-politika komuni tas-sajd”

2012/C 225/04

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

jappoġġja l-miżuri tal-Kummissjoni Ewropea, li għandhom l-għan li jillimitaw it-tnaqqis kontinwu tal-ħafna stokkijiet u jiżguraw l-isfruttar tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar f’livelli li jagħmluha possibbli li sal-2015 jinkiseb l-ogħla rendiment sostenibbli kemm jista’ jkun;

iqis li fejn huwa possibbli, għandha tiddaħħal b’mod gradwali l-possibbiltà ta’ projbizzjoni fuq l-iskart, l-iżjed fir-rigward tal-ispeċijiet industrijali iżda għandu jkun awtorizzat ir-rimi tal-organiżmi tal-baħar li jistgħu jgħixu ladarba jerġgħu jintefgħu fil-baħar;

jiġbed l-attenzjoni għar-riskji potenzjali u l-effetti negattivi ta’ introduzzjoni obbligatorja ta’ sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli u jirrakkomanda li dawn is-sistemi jkunu volontarji u skont il-kompetenza ta’ kull Stat Membru;

jagħraf li l-importanza ekonomika u strateġika tal-akkwakultura tiġġustifika t-teħid ta’ miżuri li jħeġġuha permezz ta’ regolament indipendenti;

jappella għal iktar reġjonalizzazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd; jappoġġja bis-sħiħ l-introduzzjoni ta’ proċess li jqis l-ispeċifiċitajiet u l-bżonnijiet tar-reġjuni, inkluża l-kooperazzjoni mal-kunsilli konsultattivi reġjonali, sabiex ikunu kapaċi jadottaw miżuri ta’ konservazzjoni u miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd sabiex il-politika tkun tista’ tindirizza aħjar ir-realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta’ setturi tas-sajd individwali, inklużi l-problemi transkonfinali;

jilqa’ l-fatt li l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u tas-Sajd (EMFF) ser ikun parti mill-Qafas Strateġiku Komuni ġdid u ser ikun allinjat ma’ fondi reġjonali u rurali; madankollu, jitlob li jkun hemm garanziji għall-finanzjamenti li ser ikunu ta’ benefiċċju għas-sajd u l-akkwakultura, u li r-reġjuni jieħdu sehem fl-implimentazzjoni strateġika tagħhom.

Relatur

Is-Sur Struk (PL/PPE), Marixxall tar-Reġjun tal-Pomeranja

Dokumenti ta’ referenza

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq fil-Prodotti tas-Sajd u l-Akkwakultura

COM(2011) 416 final

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd

COM(2011) 417 final

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-Obbligi tar-Rappurtar skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd

COM(2011) 418 final

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar id-Dimensjoni Esterna tal-Politika Komuni tas-Sajd

COM(2011) 424 final

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Politika Komuni tas-Sajd

COM(2011) 425 final

I.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TA’ POLITIKA

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

Ġestjoni għat-tul

1.

jemmen li l-Politika Komuni tas-Sajd għandha tikkontribwixxi għal kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk, hija għandha tikkontribwixxi għal standard tal-għajxien ogħla għas-settur tas-sajd u għal swieq stabbli, u tiżgura d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli;

2.

jappoġġja l-miżuri tal-Kummissjoni Ewropea li rriżultaw mid-dikjarazzjoni tas-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli f’Johannesburg fl-2002, li għandhom l-għan li jillimitaw it-tnaqqis kontinwu ta’ ħafna stokkijiet u jiżguraw l-isfruttar tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar f’livelli li jagħmluha possibbli li sal-2015 jinkiseb l-ogħla rendiment sostenibbli kemm jista’ jkun;

3.

jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li, għal ċerti stokkijiet, l-isforzi biex dan l-għan jintlaħaq huma urġenti iżda din l-urġenza jista’ jkollha effetti soċjoekonomiċi negattivi. Huwa urġenti li id f’id mal-miżuri ta’ restrizzjoni u ta’ ħarsien issir ħidma attiva marbuta mar-ristrutturar, pereżempju l-iżvilupp tan-negozju, l-edukazzjoni u kundizzjonijiet siguri tal-pensjonijiet. Il-finanzjament ta’ din il-ħidma għandu jiġi kemm mil-livell nazzjonali u reġjonali, skont il-possibbiltajiet u l-kompetenzi tal-livell ikkonċernat, kif ukoll minn dak tal-UE;

4.

jaqbel li l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat fuq l-approċċ prekawzjonarju u tal-ekosistema bil-għan li jillimita l-impatt tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ambjent, u biex jitnaqqsu u b’mod gradwali jiġu eliminati l-qabdiet mhux mixtieqa;

5.

iħeġġeġ li l-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi jintlaħaq permezz ta’ approċċ multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, li jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet multiannwali li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet ta’ setturi differenti tas-sajd u li jinkludi mekkaniżmi li jiżguraw il-possibbiltà li d-deċiżjonijiet neċessarji jkunu jistgħu jittieħdu fil-każ ta’ avvenimenti mhux previsti;

6.

jemmen li, bħala parti mill-approċċ imsejjes fuq l-ekosistema, il-pjanijiet multiannwali, fejn ikun possibbli, għandhom ikopru diversi stokkijiet meta dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati flimkien. Għal stokkijiet li għalihom ma ġie stabbilit l-ebda pjan multiannwali, għandhom jiġu stabbiliti indikaturi ta’ sfruttar li jiddeterminaw l-ogħla rendiment sostenibbli billi jiġu stabbiliti l-limiti tal-isforzi għall-qabdiet u/jew is-sajd;

a.

jirrimarka li pjanijiet multiannwali għandhom jistabbilixxu objettivi ċari, perjodi ta’ żmien biex dawn jintlaħqu u kontrolli perjodiċi. Kemm il-perjodu ta’ żmien kif ukoll ir-ritmu għandhom ikunu adattati għall-ispeċijiet inkwistjoni.

b.

jaħseb li fl-applikazzjoni u fit-tfassil tal-pjanijiet għandhom jiġu proposti miżuri li għandhom ikunu bbażati fuq il-prudenza ekonomika billi titqies il-ħtieġa li gradwalment isiru l-adattamenti adegwati u billi tiġi evitata l-impożizzjoni ta’ skadenzi qosra ż-żejjed meta ma jkunx hemm ħtieġa ta’ azzjoni urġenti. Dawn il-miżuri għandhom ikunu msejsa fuq raġunamenti oġġettivi u jridu jkunu sostenibbli mil-lat soċjoekonomiku. B’mod parallel ser jitfassal studju tal-impatt soċjoekonomiku li jrid ikun miftuħ għall-kontributi tal-partijiet ikkonċernati jew ir-rappreżentanti tagħhom rikonoxxuti legalment;

7.

jagħraf li l-ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar pariri xjentifiċi disponibbli, u li tqis l-għarfien ekoloġiku tradizzjonali li jakkwistaw is-sajjieda minn ġenerazzjoni għal oħra, titlob settijiet ta’ data armonizzati, affidabbli u preċiżi u jiġbed l-attenzjoni għall-bżonn ta’ kooperazzjoni mas-settur tas-sajd fir-rigward tal-ġbir tad-data. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jallokaw riżorsi għar-riċerka u għat-twettiq ta’ stimi esperti; jenfasizza r-rwol tal-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd (STECF), bħala korp xjentifiku li jista’ jappoġġja l-azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għall-promozzjoni ta’ ġestjoni sostenibbli tas-sajd;

8.

fid-dawl tal-fatt li l-ġbir tad-data huwa meħtieġ għall-valutazzjoni ekonomika u soċjoekonomika tal-partijiet interessati fis-settur tas-sajd, fl-akkwakultura u fl-ipproċessar tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura u tax-xejriet tal-impjieg f’dawn l-industriji, l-UE għandha talloka riżorsi adatti lill-korpi nazzjonali u reġjonali biex jiġbru din id-data;

Aċċess għall-ilmijiet kostali

9.

bi pjaċir jilqa’ l-fehma tal-Kummissjoni Ewropea li r-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess għar-riżorsi fi ħdan iż-żoni ta’ 12-il mil nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b’mod sodisfaċenti u kienu ta’ benefiċċju għall-konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-Unjoni. F’dan il-kuntest, il-Kumitat tar-Reġjuni jemmen li dawn ir-regoli għandhom ikomplu japplikaw;

10.

iħeġġeġ ukoll li r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar ir-reġjuni l-iktar imbiegħda jkomplu jiġu protetti b’mod partikolari billi huma jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali tagħhom, meta titqies is-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika tagħhom;

11.

jiġbed l-attenzjoni għall-prinċipju tal-Istat ta’ oriġini stabbilit fil-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Liġi tal-Baħar, u jħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkonformaw mal-kundizzjonijiet tiegħu fiż-żoni ekonomiċi esklużivi tagħhom, sabiex iħarsu l-vijabbiltà tal-istokkijiet mhedda ta’ ħut selvaġġ li jirriproduċu fix-xmajjar (anadromi);

12.

jemmen ukoll li fiż-żona ta’ 12-il mil nawtiku tagħhom, fid-dawl tal-implikazzjonijiet ambjentali u soċjoekonomiċi li hemm fil-livell tas-Sottożona Ġeografika (GSA) jew f’livell aktar baxx, l-Istati Membri għandhom jitħallew jadottaw miżuri ta’ konservazzjoni u ġestjoni applikabbli għall-bastimenti tas-sajd kollha tal-Unjoni, bil-kundizzjoni li, fejn tali miżuri japplikaw għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni minn Stati Membri oħra, il-miżuri adottati ma jkunux diskriminatorji, tkun saret konsultazzjoni qabel ma’ Stati Membri oħra interessati u jkunu ġew infurmati dwarhom b’mod adegwat, u li l-Unjoni ma tkunx adottat miżuri li jindirizzaw speċifikament il-konservazzjoni u l-ġestjoni fi ħdan dik iż-żona ta’ 12-il mil nawtiku;

It-tnaqqis tal-iskart

13.

jaqbel li hemm bżonn riżorsi biex jitnaqqsu u, jekk possibbli, jiġu eliminati l-livelli għoljin attwali ta’ qabdiet u skart mhux mixtieqa, li jikkostitwixxu ħela sostanzjali u jaffettwaw b’mod negattiv l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. F’dan il-kuntest, jemmen li għandha titħeġġeġ aktar is-selettività tat-tagħmir tas-sajd u t-titjib ta’ tekniki tas-sajd biex l-iskart jonqos kemm jista’ jkun. Fejn huwa possibbli, għandha tiddaħħal b’mod gradwali l-possibbiltà ta’ projbizzjoni fuq l-iskart, l-iżjed fir-rigward tal-ispeċijiet industrijali iżda għandu jkun awtorizzat ir-rimi tal-organiżmi tal-baħar li jistgħu jgħixu ladarba jerġgħu jintefgħu fil-baħar;

14.

iqis li l-ħatt l-art ta’ qabdiet mhux mixtieqa ma għandux jirriżulta f’vantaġġi ekonomiċi sħaħ għall-operatur u li l-ipproċessar tagħhom fl-għalf għall-annimali huwa risposta ħażina għall-objettivi ambjentali tal-Kummissjoni;

15.

barra minn hekk, jinnota li r-Regolament ta’ bażi ma jidhirx li hu l-post adatt għal lista ddettaljata tal-ispeċi li għalihom jeżisti l-obbligu li jitniżżlu fuq l-art, dan l-obbligu jista’ jsib postu aħjar fil-pjanijiet ta’ ġestjoni individwali għall-ispeċi (stokk wieħed jew diversi);

Aċċess għar-riżorsi

16.

iqis li r-regolament attwali diġà jippermetti lill-Istati Membri li jixtiequ dan, li jintroduċu kwoti individwali trasferibbli għall-flotta tagħhom b’konsegwenzi magħrufa kemm f’termini ta’ spekulazzjoni kif ukoll ta’ konċentrazzjoni tas-sistemi. Fir-rigward ta’ dawn l-elementi, dawn m’għandhomx jimponu li kull Stat Membru jistabbilixxi konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jew li jistgħu jinkrew;

17.

barra minn hekk, jemmen li t-tul ta’ żmien ta’ kwalunkwe sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri;

18.

jiġbed l-attenzjoni għar-riskji potenzjali u l-effetti negattivi ta’ introduzzjoni obbligatorja ta’ sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli u jirrakkomanda li dawn is-sistemi jkunu volontarji u skont il-kompetenza ta’ kull Stat Membru;

19.

iħeġġeġ lill-Istati Membri biex, qabel ma tiddaħħal sistema volontarja ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, jaġġustaw ir-regoli tagħhom biex jiżguraw protezzjoni adatta tal-interessi tas-sajd kostali u biex iħarsu kontra l-effetti negattivi tal-introduzzjoni tas-sistema, pereżempju l-konċentrazzjoni eċċessiva jew l-ispekulazzjoni;

20.

ifakkar, rigward l-eliminazzjoni tal-kapaċità żejda, fl-esperjenza pożittiva ta’ għajnuna għad-demolizzjoni;

21.

iqis li l-karatteristiċi speċifiċi u l-vulnerabbiltà soċjoekonomika tas-settur tas-sajd f’bosta Stati Membri u l-prijoritajiet tal-politiki soċjoekonomiċi li jvarjaw bejn l-Istati Membri b’rabta mas-sajd ifissru li sistema obbligatorja ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli mhijiex adatta u li l-metodu tal-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd u li kwalunkwe regola għat-trasferiment tagħhom għandhom ikomplu jiġu deċiżi fil-livell tal-Istati Membri;

22.

iħeġġeġ ukoll li jitqiesu l-kundizzjonijiet speċifiċi tar-reġjuni l-iktar imbiegħda meta jiġu stabbiliti l-livelli limitu għall-kapaċità tas-sajd ta’ flotot ta’ daqs żgħir, billi jinżammu l-livelli ta’ referenza attwali;

Id-dimensjoni esterna

23.

jitlob lill-Unjoni Ewropea tippromovi l-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd fuq livell internazzjonali. Għal dan il-għan, l-Unjoni għandha taħdem sabiex ittejjeb ir-riżultati tal-organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali fil-konservazzjoni u l-ġestjoni ta’ stokkijiet internazzjonali tal-ħut, billi tippromovi t-teħid tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq ix-xjenza u t-titjib fil-konformità, iż-żieda fit-trasparenza u l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati, b’mod speċjali s-sajjieda, u billi tiġġieled l-attivitajiet tas-sajd illegali, mhux rappurtati u mhux regolati (IUU – illegal, unreported and unregulated);

24.

jaqbel li l-ftehimiet ma’ pajjiżi terzi dwar il-ġestjoni sostenibbli tas-sajd għandhom jipprovdu għal drittijiet ta’ aċċess bħala bdil ma’ kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni u għandhom jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta’ qafas ta’ governanza ta’ kwalità għolja f’dawn il-pajjiżi biex jiżguraw miżuri ta’ monitoraġġ, kontroll u sorveljanza effikaċi tal-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd; jemmen ukoll li l-ftehimiet mal-pajjiżi terzi għandhom jipprovdu lill-flotta tas-sajd tal-UE, li tiddependi minn dawn il-ftehimiet, bi stabbiltà, vijabbiltà u qligħ sabiex jiġi garantit il-futur tagħha;

25.

jinsisti li l-ftehimiet ta’ sħubija ma’ pajjiżi terzi dwar is-sajd għandhom jistabbilixxu qafas legali, ekonomiku u ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd minn bastimenti tal-UE jew għall-investimenti minn operaturi tal-UE fil-qasam tas-sajd b’konformità mal-miżuri rilevanti adottati minn organizzazzjonijiet internazzjonali, fosthom l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd. Fost affarijiet oħra, il-ftehimiet dwar is-sajd ser ikollhom l-għan li jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd fil-pajjiżi terzi isiru taħt kundizzjonijiet ta’ sostenibbiltà u skont arranġamenti li jkunu sodisfaċenti b’mod reċiproku;

L-akkwakultura

26.

jagħraf li l-importanza ekonomika u strateġika tal-akkwakultura tiġġustifika t-teħid ta’ miżuri li jħeġġuha permezz ta’ regolament indipendenti dwar linji gwida tal-UE b’mod li l-pjanijiet strateġiċi nazzjonali jtejbu l-kompetittività tal-industrija tal-akkwakultura, permezz tal-appoġġ lill-iżvilupp u l-innovazzjoni favur sostenibbiltà ekoloġika, ekonomika u soċjali fil-katina ta’ produzzjoni u kummerċjalizzazzjoni kollha kemm hi, u t-tħeġġiġ tal-ipproċessar u d-diversifikazzjoni, u b’hekk jiġi inkoraġġit ukoll it-titjib tal-kwalità tal-ħajja fiż-żoni kostali u rurali, kif ukoll il-bżonn li jitfasslu mekkaniżmi għall-iskambju bejn l-Istati Membri ta’ informazzjoni u l-aħjar prattika permezz ta’ metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni ta’ miżuri nazzjonali dwar is-sigurtà tan-negozju, l-aċċess għall-ilmijiet u t-territorju tal-Unjoni, b’attenzjoni partikolari għall-kompatibbiltà tal-konservazzjoni tal-ambjent u l-iżvilupp tal-attività f’żoni kklassifikati fin-netwerk Natura 2000, u s-semplifikazzjoni amministrattiva tal-liċenzjar u l-permessi;

27.

jagħraf il-bżonn li jiġi stabbilit kumitat konsultattiv għall-akkwakultura li verament ikun jista’ jirrappreżenta s-settur u li jlaqqa’ fi ħdanu rappreżentanti mill-qasam produttiv (assoċjazzjonijiet professjonali, organizzazzjonijiet tal-produtturi, jew il-kmamar tal-kummerċ);

Is-suq tas-sajd

28.

jaqbel li d-diffikultà biex jiġu previsti l-attivitajiet tas-sajd teżiġi li jitwaqqaf mekkaniżmu għall-ħżin ta’ prodotti tas-sajd għall-konsum mill-bniedem bil-għan li titrawwem stabbiltà akbar tas-suq u jiżdied ir-redditu fuq il-prodotti, partikolarment billi jinħoloq valur miżjud. Dan il-mekkaniżmu jrid jiġi estiż ukoll għall-prodotti tal-akkwakultura;

29.

jagħraf li l-applikazzjoni ta’ standards komuni tal-kummerċjalizzazzjoni għandha tippermetti li s-suq ikun fornut bi prodotti sostenibbli, li jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tas-suq intern tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, u li jiġi ffaċilitat il-kummerċ fuq bażi ta’ kompetizzjoni ġusta, u b’hekk tgħin biex tintlaħaq il-profitabbiltà tal-produzzjoni;

30.

jemmen li minħabba l-varjetà dejjem ikbar tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura, jeħtieġ li l-konsumaturi jingħataw ammont minimu ta’ informazzjoni obbligatorja, b’mod ċar, intelliġibbli, u faċli li jinftiehem, dwar il-karatteristiċi ewlenin tal-prodotti;

31.

jitlob li l-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq tiġi implimentata f’konformità mal-impenji internazzjonali tal-Unjoni, b’mod partikolari fir-rigward tad-dispożizzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, mingħajr ħsara għall-introduzzjoni tal-uniformità u l-omologazzjoni ta’ miżuri relatati mas-saħħa u l-iġjene għall-prodotti minn pajjiżi terzi u għall-iżvilupp ta’ prattika kummerċjali marittima u tas-sajd li tinkoraġġixxi t-tneħħija tas-sajd IUU;

32.

jitlob li, fejn ikun possibbli, tiġi introdotta sistema ta’ ċertifikazzjoni pubblika tal-prodotti tas-sajd tal-UE biex jiġi żgurat li dawn il-prodotti jkunu frott sajd ġestit b’mod adatt;

Ir-reġjonalizzazzjoni

33.

jappella għal iktar reġjonalizzazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd, sabiex l-għarfien u l-esperjenza tal-atturi kollha, b’mod partikolari l-awtoritajiet lokali u reġjonali, ikunu jistgħu jintużaw fil-Politika Komuni tas-Sajd u jenfasizza l-importanza tal-istrateġiji makroekonomiċi;

34.

jenfasizza l-interazzjoni dejjem ikbar bejn is-sajd rikreattiv, is-sajjieda professjonali u l-komunitajiet li jiddependu mill-attivitajiet tas-sajd;

35.

jappoġġja bis-sħiħ l-introduzzjoni ta’ proċess li jqis l-ispeċifiċitajiet u l-bżonnijiet tar-reġjuni, inkluża l-kooperazzjoni mal-kunsilli konsultattivi reġjonali, sabiex ikunu kapaċi jadottaw miżuri ta’ konservazzjoni u miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd sabiex il-politika tkun tista’ tindirizza aħjar ir-realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta’ setturi tas-sajd individwali, inklużi l-problemi transkonfinali;

36.

barra minn hekk, jemmen li r-RACs jew strutturi simili oħra ta’ sħubija għandhom jissaħħu biex jiġi żgurat li l-komunitajiet lokali mhux biss jiġu kkonsultati iżda anke jieħdu sehem fil-ġestjoni tar-riżorsi lokali tagħhom tas-sajd;

37.

jitlob li l-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd tqis l-interazzjonijiet ma’ kwistjonijiet marittimi oħra, billi tirrikonoxxi li l-kwistjonijiet kollha relatati mal-oċeani u l-ibħra Ewropej huma interkonnessi, inkluża l-ġestjoni tat-territorju marittimu, u b’hekk tissaħħaħ il-Politika Marittima Integrata;

38.

jenfasizza li fl-applikazzjoni tal-PKS, wieħed ma jistax jinjora l-protezzjoni tal-ekosistemi akwatiċi fil-kumplessità u l-interazzjoni tagħhom, filwaqt li titqies il-fraġilità tal-ilmijiet ta’ tranżizzjoni u l-kurituri ekoloġiċi tax-xmajjar u l-lagi, kif ukoll tal-popolazzjoni ta’ ħut tagħhom, b’attenzjoni partikolari għaż-żamma u t-tisħiħ tal-ispeċijiet li huma fil-periklu li jsiru estinti, u b’referenza speċifika għall-ispeċijiet anadromiċi u katadromiċi;

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u għas-Sajd

39.

huwa konxju li, mingħajr l-appoġġ finanzjarju adatt, l-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba l-problemi li jiltaqgħu magħhom fl-iżvilupp tal-industrija tas-sajd u l-ġestjoni tagħha, u l-limiti fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-Istati Membri;

40.

għar-raġunijiet kollha msemmija hawn fuq, jitlob li tingħata għajnuna finanzjarja multiannwali tal-UE adatta, li tkun iffukata fuq il-prijoritajiet tal-Politika Komuni tas-Sajd, bil-għan li tikkontribwixxi għall-ksib ta’ dawn l-għanijiet, b’mod partikolari billi tittejjeb l-effikaċja ekonomika tas-settur, b’mod partikolari tal-flotta tas-sajd, billi jinħolqu postijiet tax-xogħol ġodda u bl-introduzzjoni tal-modernizzazzjoni u l-innovazzjoni, inkluż l-iżvilupp ta’ bastimenti siguri u sostenibbli;

41.

jitlob li tiġi introdotta mill-ġdid l-għajnuna finanzjarja għat-tiġdid u l-modernizzazzjoni tal-flotot tas-sajd tar-reġjuni ultraperiferiċi għall-perjodu 2014-2020;

42.

jemmen li l-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni għandha tingħata biss jekk l-Istati Membri u l-operaturi jikkonformaw mal-Politika Komuni tas-Sajd. Għaldaqstant, tali għajnuna finanzjarja għandha tiġi interrotta, sospiża jew emendata f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-Istati Membri u ksur serju ripetut ta’ dawk ir-regoli mill-operaturi;

43.

jilqa’ l-fatt li l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u tas-Sajd (EMFF) ser ikun parti mill-Qafas Strateġiku Komuni ġdid u ser ikun allinjat ma’ fondi reġjonali u rurali oħra biex ikun hemm oqfsa integrati għall-iżvilupp lokali u biex tittejjeb is-semplifikazzjoni tal-aċċess għall-fondi fil-livell lokali u reġjonali. Iżda, madankollu, jitlob li jkun hemm garanziji għall-finanzjamenti li ser ikunu ta’ benefiċċju għas-sajd u l-akkwakultura, u li r-reġjuni jieħdu sehem fl-implimentazzjoni strateġika tagħhom;

44.

jirrikonoxxi l-valur bijoloġiku, produttiv u storiku tal-istokkijiet tal-ħut u tal-ħabitats tal-għadajjar u x-xmajjar, u għaldaqstant, iqis li hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tagħti assistenza finanzjarja lil dan is-settur, anke bil-għan li jitnaqqsu l-qabdiet marittimi, jitnaqqsu l-importazzjonijiet u tissaħħaħ il-kompetittività territorjali;

Is-setgħat tal-Kummissjoni

45.

jagħraf li, għall-kisba tal-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni sabiex din tkun tista’ tikkompleta jew temenda elementi mhux essenzjali tal-att leġislattiv bażiku; madankollu, jirrakkomanda li l-użu daqstant mifrux tal-atti delegati mill-Kummissjoni jiġi studjat b’attenzjoni u fil-fond mill-aspett legali u politiku, filwaqt li jiġi żgurat li din is-setgħa tkun definita b’mod ċar fir-rigward tal-objettivi, tal-kontenut, tal-ambitu u tal-perjodu tad-delega tas-setgħa;

46.

jitlob lill-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet adatti hija u tħejji għall-adozzjoni tal-atti delegati, inkluż fil-livell tal-esperti u tal-awtoritajiet reġjonali;

47.

jemmen li l-Kummissjoni, hija u tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u adatta tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill;

48.

jappoġġja u jħeġġeġ bis-sħiħ l-użu ta’ “żvilupp lokali mmexxi mill-komunità”, kif stabbilit fir-Regolament Ġenerali tal-Kummissjoni dwar il-Qafas Strateġiku Komuni, sabiex l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu jistgħu jiksbu r-riżorsi mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u tas-Sajd (EMFF) (u l-fondi strutturali għall-iżvilupp rurali). Il-koordinazzjoni tal-fondi għandha ssir f’qafas flessibbli u tippermetti l-possibbiltajiet ta’ intervent ta’ dawn il-fondi. L-awtoritajiet għandhom ikunu parteċipanti fit-tħejjija tal-qafas strateġiku u l-programmi operattivi;

49.

jenfasizza li s-suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd jirrikjedi sistema effettiva ta’ kontroll, spezzjoni u infurzar, inkluża l-ġlieda kontra l-attivitajiet tas-sajd IUU. L-użu ta’ teknoloġiji moderni għandu jiġi promoss fil-qafas tas-sistema ta’ kontroll, spezzjoni, u infurzar tal-Unjoni. L-Istati Membri jew il-Kummissjoni għandu jkollhom il-possibbiltà li jwettqu proġetti pilota dwar teknoloġiji ta’ kontroll u sistemi ta’ ġestjoni tad-data ġodda;

50.

huwa tal-fehma li għandha ssir analiżi tal-konformità mar-regolament tal-UE kull ħames snin.

II.   RAKKOMANDAZZJONIJIET SABIEX JITRESSQU EMENDI

COM(2011) 425 final

Emenda 1

Premessa (5)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli li sar f’Johannesburg fl-2002, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis kontinwu ta’ bosta stokkijiet ta’ ħut. Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex tiżgura li bħala materja ta’ prijorità, il-livelli ta’ sfruttar tal-istokkijiet ta’ riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u jinżammu f’livelli li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli mill-popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas informazzjoni xjentifika, dan jista’ jitlob li jiġu applikati alternattivi għar-rendiment massimu sostenibbli.

Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp Sostenibbli li sar f’Johannesburg fl-2002, l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis kontinwu ta’ bosta stokkijiet ta’ ħut. Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex tiżgura li bħala materja ta’ prijorità, il-livelli ta’ sfruttar tal-istokkijiet ta’ riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u jinżammu f’livelli li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli mill-popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas informazzjoni xjentifika, dan jista’ jitlob li jiġu applikati alternattivi għar-rendiment massimu sostenibbli.

Raġuni

Il-Ftehim ta’ Johannesburg tal-2002 irrikonoxxa li għal ċerti speċijiet u stokkijiet jista’ ma jkunx possibbli li jintlaħaq l-ogħla rendiment sostenibbli sal-2015 u jinkludi l-kliem “fejn huwa possibbli” sabiex jippermetti għat-tali possibbiltajiet. L-UE m’għandhiex tipprova tmur lil hinn mill-obbligi internazzjonali tagħha.

Emenda 2

Premessa (6)

Test tal-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-miri tas-sajd ġew stipulati fid-Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Diversità Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-Bijodiversità 2011/2020, il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tiżgura l-koerenza mal-miri tal-bijodiversità adottati mill-Kunsill Ewropew, u l-miri tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “L-assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020”, b’mod partikolari biex jinkiseb ir-rendiment massimu sostenibbli sal-2015.

Il-miri tas-sajd ġew stipulati fid-Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Diversità Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-Bijodiversità 2011/2020, il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tiżgura l-koerenza mal-miri tal-bijodiversità adottati mill-Kunsill Ewropew, u l-miri tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “L-assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-Bijodiversità sal-2020”, b’mod partikolari biex jinkiseb ir-rendiment massimu sostenibbli sal-2015.

Raġuni

Il-Ftehim ta’ Johannesburg tal-2002 irrikonoxxa li għal ċerti speċijiet u stokkijiet jista’ ma jkunx possibbli li jintlaħaq l-ogħla rendiment sostenibbli sal-2015 u jinkludi l-kliem “fejn huwa possibbli” sabiex jippermetti għat-tali possibbiltajiet. L-UE m’għandhiex tipprova tmur lil hinn mill-obbligi internazzjonali tagħha.

Emenda 3

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji għandhom ikomplu jiġu protetti b’mod partikolari billi huma jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali ta’ dawn il-gżejjer, meta titqies is-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika ta’ dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha tinżamm il-limitazzjoni ta’ ċerti attivitajiet tas-sajd f’dawk l-ilma għal bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar għandhom ikomplu jiġu protetti b’mod partikolari billi huma jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali ta’ dawn il-gżejjer, meta titqies is-sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika ta’ dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha tinżamm il-limitazzjoni ta’ ċerti attivitajiet tas-sajd f’dawk l-ilma għal bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-portijiet .

Raġuni

Ir-reġjuni l-iktar imbiegħda qed jiffaċċjaw il-problemi u kollha għandhom jitqiesu, ħalli l-iżvilupp tagħhom jiġi appoġġjat aħjar. Dan jiddependi ħafna mill-fatt li r-riżorsi tal-ilma u l-ambjent tal-ilma b’mod ġenerali jkunu jinsabu fi stat tajjeb. Għalhekk, l-għan tal-emenda huwa li jitqiesu r-reġjuni l-iktar imbiegħda kollha tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 4

Premessa (18)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Hemm bżonn ta’ miżuri sabiex jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja preżenti ta’ qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u gradwalment implimentat obbligu ta’ ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

Hemm bżonn ta’ miżuri sabiex jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja preżenti ta’ qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu skart sostanzjali u jistgħu jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. ħandu jiġi stabbilit u gradwalment implimentat obbligu ta’ ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal- maqbuda fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

Emenda 5

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti kollha b’tul ta’ 12-il metru jew aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li jistadu b’irkaptu rmunkat. L-Istati Membri jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli. Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli legalment siguri u esklużivi tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta’ Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu biss drittijiet għall-utent għal parti mill-opportunitajiet annwali tas-sajd ta’ Stat Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

Sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-Sajd tiġi implimentata għall-bastimenti kollha b’tul ta’ 12-il metru jew aktar u l-bastimenti l-oħra li jistadu . Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli legalment siguri u esklużivi tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta’ Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu biss drittijiet għall-utent għal parti mill-opportunitajiet annwali tas-sajd ta’ Stat Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

Raġuni

L-introduzzjoni tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għandha tkun kompetenza tal-Istati Membri u mhux xi ħaġa obbligatorja.

Emenda 6

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-karatteristiċi speċifiċi u l-vulnerabbiltà soċjoekonomika ta’ xi flotot fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal bastimenti kbar. Is-sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għandha tapplika għal stokkijiet li hemm opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

Il-karatteristiċi speċifiċi u l-vulnerabbiltà soċjoekonomika ta’ xi flotot fuq skala żgħira jiġġustifikaw as-sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal bastimenti kbar. Is-sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għandha tapplika għal stokkijiet li hemm opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

Raġuni

Din il-premessa ġiet emendata biex tkun konformi mal-Artikolu 27(1) u biex tiġi konfermata n-natura volontarja tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.

Emenda 7

Artikolu 2(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Għanijiet ġenerali

1.   Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura jipprovdu kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli fit-tul u jikkontribwixxu għall-provvisti tal-ikel.

2.   Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandha tfittex li tiżgura, sal-2015, li l-isfruttar ta’ riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar ireġġa’ lura u jżomm il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet mistada ’l fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli.

3.   Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha timplimenta l-approċċ abbażi tal-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex tiżgura li l-impatti tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu limitati.

4.   Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tintegra r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni.

Għanijiet ġenerali

1.   Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-akkwakultura jipprovdu kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli fit-tul u jikkontribwixxu għall-provvisti tal-ikel.

2.   Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd, u għandha tfittex li tiżgura, sal-2015, li l-isfruttar ta’ riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-baħar ireġġa’ lura u jżomm il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet mistada fuq minn livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment massimu sostenibbli.

3.   Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha timplimenta l-approċċ abbażi tal-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex tiżgura li l-impatti tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu limitati.

4.   Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tintegra r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni.

Raġuni

Il-Ftehim ta’ Johannesburg tal-2002 irrikonoxxa li għal ċerti speċijiet u stokkijiet jista’ ma jkunx possibbli li jintlaħaq l-ogħla rendiment sostenibbli sal-2015 u jinkludi l-kliem “fejn huwa possibbli” sabiex jippermetti għat-tali possibbiltajiet. L-UE m’għandhiex tipprova tmur lil hinn mill-obbligi internazzjonali tagħha.

Emenda 8

Artikolu 2(3)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha timplimenta l-approċċ abbażi tal-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex tiżgura li l-impatti tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu limitati.

Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha timplimenta l-approċċ abbażi tal-ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex tiżgura li l-impatti tal-attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu limitati.

Raġuni

Il-Ftehim ta’ Johannesburg tal-2002 irrikonoxxa li għal ċerti speċijiet u stokkijiet tal-ħut jista’ ma jkunx possibbli li jintlaħaq l-ogħla rendiment sostenibbli sal-2015 u jinkludi l-kliem “fejn huwa possibbli” sabiex tiġi kkunsidrata din il-possibbiltà.

Emenda 9

Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ġenerali stipulati fl-Artikolu 2, il-Politika Komuni tas-Sajd għandha b’mod partikolari:

a)

telimina l-qbid mhux mixtieq ta’ stokkijiet kummerċjali u gradwalment tiżgura li l-qbid kollu ta’ dawn l-istokkijiet jinħatt l-art;

(b)

tipprovdi kundizzjonijiet għal attivitajiet tas-sajd effiċjenti fi ħdan industrija tas-sajd ekonomikament vijabbli u kompetittiva;

(c)

tippromwovi l-iżvilupp tal-attivitajiet tal-akkwakultura fl-Unjoni biex tikkontribwixxi għas-sikurezza tal-ikel u l-impjiegi f’żoni kostali u rurali;

(d)

tikkontribwixxi għal standard tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu fuq l-attivitajiet tas-sajd;

(e)

tqis l-interessi tal-konsumaturi;

(f)

tiżgura ġbir u ġestjoni sistematiċi u armonizzati tad-dejta.

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet ġenerali stipulati fl-Artikolu 2, il-Politika Komuni tas-Sajd għandha b’mod partikolari:

a)

telimina l-qbid mhux mixtieq ta’ kummerċjali u tiżgura li , il-qbid kollu ta’ dawn jinħatt l-art;

(b)

tipprovdi kundizzjonijiet għal attivitajiet tas-sajd effiċjenti fi ħdan industrija tas-sajd ekonomikament vijabbli u kompetittiva;

(c)

tippromwovi l-iżvilupp tal-attivitajiet tal-akkwakultura fl-Unjoni biex tikkontribwixxi għas-sikurezza tal-ikel u l-impjiegi f’żoni kostali u rurali;

(d)

f

tikkontribwixxi għal standard tal-għajxien ġust għal dawk li jiddependu fuq l-attivitajiet tas-sajd;

()

tqis l-interessi tal-konsumaturi;

()

tiżgura ġbir u ġestjoni sistematiċi u armonizzati tad-dejta

Emenda 10

Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Prinċipji ta’ governanza tajba

Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tkun immexxija mill-prinċipji ta’ governanza tajba li ġejjin:

(a)

id-definizzjoni ċara tar-responsabbiltajiet fil-livelli tal-Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali;

(b)

l-istabbiliment ta’ miżuri skont l-aħjar parir xjentifiku disponibbli;

(c)

perspettiva fit-tul;

(d)

involviment wiesa’ tal-partijiet interessati fl-istadji kollha mill-konċepiment sal-implimentazzjoni tal-miżuri;

(e)

ir-responsabbiltà primarja tal-Istat tal-bandiera;

(f)

konsistenza mal-politika marittima integrata, u ma’ politiki oħra tal-Unjoni.

Prinċipji ta’ governanza tajba

Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha tkun immexxija mill-prinċipji ta’ governanza tajba li ġejjin:

(a)

id-definizzjoni ċara tar-responsabbiltajiet fil-livelli tal-Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali;

(b)

l-istabbiliment ta’ miżuri skont l-aħjar parir xjentifiku disponibbli ;

perspettiva fit-tul;

involviment wiesa’ tal-partijiet interessati fl-istadji kollha mill-konċepiment sal-implimentazzjoni tal-miżuri;

ir-responsabbiltà primarja tal-Istat tal-bandiera;

konsistenza mal-politika marittima integrata, u ma’ politiki oħra tal-Unjoni.

Raġuni

Aħna nemmnu li d-diskrezzjoni politika tal-Kunsill u l-Parlament fl-implimentazzjoni tal-għanijiet u l-prinċipji għandha tiġi rispettata meta jittieħdu d-deċiżjonijiet f’dan il-qasam, sabiex tiġi żgurata gvernanza tajba.

Żid punt c) ġdid mal-prinċipji tal-governanza tajba tal-Politika Komuni tas-Sajd. Huwa kruċjali li l-Politika Komuni tas-Sajd tiġi applikata kull fejn hemm bżonn b’mod gradwali u transizzjonali.

Għandha tiġi enfasizzata l-importanza tar-reġjonalizzazzjoni fil-PSK billi jingħata rwol ikbar lill-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali.

Il-paragrafu (g) huwa sors ta’ konfużjoni għalina, billi jqiegħed lill-Politika Marittima Integrata (PMI) fuq l-istess livell mal-PSK bħal politiki oħra tal-Unjoni. Aħna nemmnu li l-PSK hija parti integrali tal-PMI u l-iktar ħaġa importanti hija l-konsistenza interna taħt l-istess politika bl-istess nies inkarigati.

Emenda 11

Artikolu 5

Abbozz ta’ opinjoni

Emenda

Definizzjonijiet

Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

“ilmijiet tal-Unjoni” tfisser l-ilmijiet taħt is-sovranità jew il-ġuris dizzjoni tal-Istati Membri ħlief l-ilmijiet li jmissu mat-territorji msemmija fl-Anness II għat-Trattat;

“riżorsi bijoloġiċi tal-baħar” tfisser speċijiet akkwatiċi tal-baħar disponibbli u aċċessibbli, inklużi speċijiet anadromi u katadromi matul l-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom;

“riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu” tfisser speċijiet akkwatiċi ħajjin tal-ilma ħelu li huma disponibbli u aċċessibbli;

“bastiment tas-sajd” tfisser kwalunkwe bastiment mgħammar għas-sajd kummerċjali ta’ riżorsi bijoloġiċi tal-baħar;

“bastiment tas-sajd tal-Unjoni” tfisser bastiment li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru u li jkun irreġistrat fl-Unjoni;

“rendiment massimu sostenibbli” tfisser il-qabda massima li tista’ tittieħed minn stokk ta’ ħut b’mod indefinit;

“approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd” tfisser approċċ li skontu n-nuqqas ta’ informazzjoni xjentifika adegwata m’għandux jiġġustifika l-posponiment jew in-nuqqas ta’ teħid ta’ miżuri amministrattivi sabiex jiġu kkonservati speċijiet fil-mira, speċijiet assoċjati jew dipendenti u speċijiet mhux fil-mira u l-ambjent tagħhom;

“approċċ għall-ġestjoni tas-sajd ibbażat fuq l-ekosistema” tfisser approċċ li jiżgura li l-benefiċċji mir-riżorsi akkwatiċi ħajjin ikunu għoljin filwaqt li l-impatti diretti u indiretti tal-operazzjonijiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar ikunu baxxi u mhux detrimentali għall-funzjonament, id-diversità u l-integrità futuri ta’ dawk l-ekosistemi;

“rata ta’ mortalità mis-sajd” tfisser il-qbid ta’ stokk matul perjodu partikolari bħala proporzjon tal-istokk medju disponibbli għas-sajd f’dak il-perjodu;

“stokk” tfisser riżorsa bijoloġika tal-baħar li jkollha karatteristiċi distinti u li sseħħ f’żona ta’ ġestjoni partikolari;

“limitu ta’ qbid” tfisser limitu kwantitattiv fuq il-ħatt l-art ta’ stokk ta’ ħut jew ta’ grupp ta’ stokkijiet ta’ ħut matul perjodu partikolari;

“punt ta’ referenza dwar konservazzjoni” tfisser il-valuri ta’ parametri tal-popolazzjoni ta’ stokk ta’ ħut (bħall-bijomassa jew ir-rata ta’ mortalità mis-sajd) użati fil-ġestjoni tas-sajd, pereżempju fir-rigward ta’ livell aċċettabbli ta’ riskju bijoloġiku jew livell mixtieq ta’ rendiment;

“salvagwardja” tfisser miżura prekawzjonarja maħsuba biex tipproteġi jew timpedixxi milli sseħħ xi ħaġa mhux mixtieqa;

“miżuri tekniċi” tfisser il-miżuri li jirregolaw il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet, il-kompożizzjoni tad-daqs tal-qabdiet u l-impatti fuq komponenti tal-ekosistemi li jirriżultaw mill-attivitajiet tas-sajd permezz tal-kundizzjonament tal-użu u l-istruttura tal-irkaptu tas-sajd u r-restrizzjoni tal-aċċess għal żoni tas-sajd;

“opportunità tas-sajd” tfisser dritt legali kkwantifikat għas-sajd, espress f’termini ta’ qabdiet u/jew sforz tas-sajd u l-kundizzjonijiet marbuta funzjonalment magħhom li jkunu neċessarji sabiex jiġu kkwantifikati f’ċertu livell;

“sforz tas-sajd” tfisser il-prodott tal-kapaċità u l-attività ta’ bastiment tas-sajd; għal grupp ta’ bastimenti tas-sajd ikun it-total tal-isforz tas-sajd tal-bastimenti kollha fil-grupp;

“konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli” tfisser id-drittijiet revokabbli tal-utenti għal parti speċifika tal-opportunitajiet tas-sajd allokati lil Stat Membru jew stabbiliti f’pjanijiet ta’ ġestjoni adottati minn Stat Membru skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (1), li d-detentur jista’ jittrasferixxi lil detenturi oħra eliġibbli ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli bħal dawn;

“opportunitajiet individwali tas-sajd” tfisser opportunitajiet annwali tas-sajd allokati lil detenturi ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fi Stat Membru fuq il-bażi tal-proporzjon tal-opportunitajiet tas-sajd li jappartjenu lil dak l-Istat Membru;

“kapaċità għas-sajd” tfisser it-tunnellaġġ ta’ bastiment f’TG (Tunnellaġġ Gross) u l-qawwa tiegħu f’kW (Kilowatt) kif definit fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/86 (2);

“akkwakultura” tfisser it-tkabbir u l-kultivazzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi bl-użu ta’ tekniki mfassla biex tiżdied il-produzzjoni tal-organiżmi inkwistjoni lil hinn mill-kapaċità naturali tal-ambjent, fejn l-organiżmi jibqgħu l-proprjetà tal-persuna fiżika jew ġuridika matul l-istadju tat-tkabbir u tal-kultivazzjoni, sa u inkluż il-ħsad;

“liċenzja tas-sajd” tfisser liċenzja kif imsemmija fl-Artikolu 4(9) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

“awtorizzazzjoni tas-sajd” tfisser awtorizzazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 4(10) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

“sajd” tfisser il-ġbir jew il-qabda ta’ organiżmi akkwatiċi li jgħixu fl-ambjent naturali tagħhom, jew l-użu intenzjonat ta’ kwalunkwe mezz li jippermetti ġbir jew qbid bħal dan;

“prodotti tas-sajd” tfisser l-organiżmi akkwatiċi li jirriżultaw minn kwalunkwe attività tas-sajd;

“operatur” tfisser il-persuna fiżika jew ġuridika li topera jew li tikkontrolla kwalunkwe impriża li twettaq xi waħda mill-attivitajiet relatati ma’ xi stadju tal-produzzjoni, l-ipproċessar, it-tqegħid fis-suq, il-ktajjen ta’ distribuzzjoni u tal-bejgħ lill-konsumatur tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura;

“ksur serju” tfisser ksur kif definit fl-Artikolu 42(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 u fl-Artikolu 90(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009;

“utent finali ta’ dejta xjentifika” tfisser korp b’interess ta’ riċerka jew ġestjoni fl-analiżi xjentifika ta’ dejta fis-settur tas-sajd;

“eċċess tal-qabda permissibbli” tfisser dik il-parti tal-qabda permissibbli li Stat kostali ma jkollux il-kapaċità li jaħsad;

“prodotti tal-akkwakultura” tfisser l-organiżmi akkwatiċi fi kwalunkwe stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom li jirriżultaw minn kwalunkwe attività tal-akkwakultura;

“bijomassa ta” stokk riproduttiv tfisser stima tal-massa tal-ħut ta’ riżorsa partikolari li jirriproduċi f’ħin definit, li tinkludi ħut kemm irġiel kif ukoll nisa u ħut li jirriproduċi bit-tifriħ;

“sajd imħallat” tfisser sajd fejn tkun preżenti iżjed minn speċi waħda fiż-żona fejn ikun qiegħed isir is-sajd u jkunu vulnerabbli li jinqabdu fl-irkaptu tas-sajd;

“ftehimiet dwar sajd sostenibbli” tfisser ftehimiet internazzjonali konklużi ma’ stat ieħor għall-fini li jinkiseb aċċess għar-riżorsi jew l-ilmijiet fi skambju ma’ kumpens finanzjarju mill-Unjoni;

Definizzjonijiet

Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

“ilmijiet tal-Unjoni” tfisser l-ilmijiet taħt is-sovranità jew il-ġuris dizzjoni tal-Istati Membri ħlief l-ilmijiet li jmissu mat-territorji msemmija fl-Anness II għat-Trattat;

“riżorsi bijoloġiċi tal-baħar” tfisser speċijiet akkwatiċi tal-baħar disponibbli u aċċessibbli, inklużi speċijiet anadromi u katadromi matul l-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom;

“riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu” tfisser speċijiet akkwatiċi ħajjin tal-ilma ħelu li huma disponibbli u aċċessibbli;

“bastiment tas-sajd” tfisser kwalunkwe bastiment mgħammar għas-sajd kummerċjali ta’ riżorsi bijoloġiċi tal-baħar;

“bastiment tas-sajd tal-Unjoni” tfisser bastiment li jtajjar il-bandiera ta’ Stat Membru u li jkun irreġistrat fl-Unjoni;

“rendiment massimu sostenibbli” tfisser il-qabda massima li tista’ tittieħed minn stokk ta’ ħut b’mod ;

“approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd” tfisser approċċ li skontu n-nuqqas ta’ informazzjoni xjentifika adegwata m’għandux jiġġustifika l-posponiment jew in-nuqqas ta’ teħid ta’ miżuri amministrattivi sabiex jiġu kkonservati speċijiet fil-mira, speċijiet assoċjati jew dipendenti u speċijiet mhux fil-mira u l-ambjent tagħhom;

“approċċ għall-ġestjoni tas-sajd ibbażat fuq l-ekosistema” tfisser approċċ li jiżgura li l-benefiċċji mir-riżorsi akkwatiċi ħajjin ikunu għoljin filwaqt li l-impatti diretti u indiretti tal-operazzjonijiet tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar ikunu baxxi u mhux detrimentali għall-funzjonament, id-diversità u l-integrità futuri ta’ dawk l-ekosistemi;

“rata ta’ mortalità mis-sajd” tfisser ;

“stokk” tfisser ;

“limitu ta’ qbid” tfisser limitu kwantitattiv fuq il-ħatt l-art ta’ stokk ta’ ħut jew ta’ grupp ta’ stokkijiet ta’ ħut matul perjodu partikolari;

“punt ta’ referenza dwar konservazzjoni” tfisser il-valuri ta’ parametri tal-popolazzjoni ta’ stokk ta’ ħut (bħall-bijomassa jew ir-rata ta’ mortalità mis-sajd) użati fil-ġestjoni tas-sajd, pereżempju fir-rigward ta’ livell aċċettabbli ta’ riskju bijoloġiku jew livell mixtieq ta’ rendiment;

“salvagwardja” tfisser miżura prekawzjonarja maħsuba biex tipproteġi jew timpedixxi milli sseħħ xi ħaġa mhux mixtieqa;

“miżuri tekniċi” tfisser il-miżuri li jirregolaw il-kompożizzjoni tal-ispeċijiet, il-kompożizzjoni tad-daqs tal-qabdiet u l-impatti fuq komponenti tal-ekosistemi li jirriżultaw mill-attivitajiet tas-sajd permezz tal-kundizzjonament tal-użu u l-istruttura tal-irkaptu tas-sajd u r-restrizzjoni tal-aċċess għal żoni tas-sajd;

“opportunità tas-sajd” tfisser dritt legali kkwantifikat għas-sajd, espress f’termini ta’ qabdiet u/jew sforz tas-sajd u l-kundizzjonijiet marbuta funzjonalment magħhom li jkunu neċessarji sabiex jiġu kkwantifikati f’ċertu livell;

“sforz tas-sajd” tfisser il-prodott tal-kapaċità u l-attività ta’ bastiment tas-sajd; għal grupp ta’ bastimenti tas-sajd ikun it-total tal-isforz tas-sajd tal-bastimenti kollha fil-grupp;

“konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli” tfisser id-drittijiet revokabbli tal-utenti għal parti speċifika tal-opportunitajiet tas-sajd allokati lil Stat Membru jew stabbiliti f’pjanijiet ta’ ġestjoni adottati minn Stat Membru skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1967/2006 (1) li d-detentur jista’ jittrasferixxi lil detenturi oħra eliġibbli ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli bħal dawn;

“opportunitajiet individwali tas-sajd” tfisser opportunitajiet annwali tas-sajd allokati lil detenturi ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli tat Membru fuq il-bażi tal-proporzjon tal-opportunitajiet tas-sajd li jappartjenu lil dak l-Istat Membr;

“kapaċità għas-sajd” tfisser it-tunnellaġġ ta’ bastiment f’TG (Tunnellaġġ Gross) u l-qawwa tiegħu f’kW (Kilowatt) kif definit fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2930/86 (2)

“akkwakultura” tfisser it-tkabbir u l-kultivazzjoni ta’ organiżmi akkwatiċi bl-użu ta’ tekniki mfassla biex tiżdied il-produzzjoni tal-organiżmi inkwistjoni lil hinn mill-kapaċità naturali tal-ambjent, fejn l-organiżmi jibqgħu l-proprjetà tal-persuna fiżika jew ġuridika matul l-istadju tat-tkabbir u tal-kultivazzjoni, sa u inkluż il-ħsad;

“liċenzja tas-sajd” tfisser liċenzja kif imsemmija fl-Artikolu 4(9) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

“awtorizzazzjoni tas-sajd” tfisser awtorizzazzjoni kif imsemmija fl-Artikolu 4(10) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009;

“sajd” tfisser il-ġbir jew il-qabda ta’ organiżmi akkwatiċi li jgħixu fl-ambjent naturali tagħhom, jew l-użu intenzjonat ta’ kwalunkwe mezz li jippermetti ġbir jew qbid bħal dan;

“prodotti tas-sajd” tfisser l-organiżmi akkwatiċi li jirriżultaw minn kwalunkwe attività tas-sajd;

“operatur” tfisser il-persuna fiżika jew ġuridika li topera jew li tikkontrolla kwalunkwe impriża li twettaq xi waħda mill-attivitajiet relatati ma’ xi stadju tal-produzzjoni, l-ipproċessar, it-tqegħid fis-suq, il-ktajjen ta’ distribuzzjoni u tal-bejgħ lill-konsumatur tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura;

“ksur serju” tfisser ksur kif definit fl-Artikolu 42(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 u fl-Artikolu 90(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009;

“utent finali ta’ dejta xjentifika” tfisser korp b’interess ta’ riċerka jew ġestjoni fl-analiżi xjentifika ta’ dejta fis-settur tas-sajd;

“eċċess tal-qabda permissibbli” tfisser dik il-parti tal-qabda permissibbli li Stat kostali ma jkollux il-kapaċità li jaħsad;

“prodotti tal-akkwakultura” tfisser l-organiżmi akkwatiċi fi kwalunkwe stadju taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom li jirriżultaw minn kwalunkwe attività tal-akkwakultura;

“bijomassa ta” stokk riproduttiv tfisser stima tal-massa tal-ħut ta’ riżorsa partikolari li jirriproduċi f’ħin definit, li tinkludi ħut kemm irġiel kif ukoll nisa u ħut li jirriproduċi bit-tifriħ;

“sajd imħallat” tfisser sajd fejn tkun preżenti iżjed minn speċi waħda fiż-żona fejn ikun qiegħed isir is-sajd u jkunu vulnerabbli li jinqabdu fl-irkaptu tas-sajd;

“ftehimiet dwar sajd sostenibbli” tfisser ftehimiet internazzjonali konklużi ma’ stat ieħor għall-fini li jinkiseb aċċess għar-riżorsi jew l-ilmijiet fi skambju ma’ kumpens finanzjarju mill-Unjoni;

Raġuni

Is-settur tas-sajd espanda biex iħaddan tipi differenti ta’ operat. M’għadux jagħmel sens li l-operaturi jkunu limitati għal persuni legali jew fiżiċi jew għal sjieda ta’ intrapriża. Jeżistu wkoll għaqdiet u intrapriżi oħra. F’xi partijiet tal-Ewropa, pereżempju, is-sajd rikreattiv huwa ta’ importanza kbira għall-irkupru tal-istokkijiet tal-ħut. B’riżultat tal-urbanizzazzjoni, is-sajd rikreattiv jinsab f’qagħda tajba biex isaħħaħ kif in-nies kullimkien jifhmu n-natura. Barra minn hekk, dan it-tip ta’ sajd jiġbed lin-nies lejn in-natura u jħeġġiġhom jieħdu ħsieb aħjar tal-irkupru fiżiku u mentali u l-benesseri tagħhom stess. Il-volum u l-importanza ekonomika ta’ sajd bi gwida u t-turiżmu tas-sajd b’mod ġenerali qed jikbru. Is-sajd jaqdi wkoll rwol importanti fl-iżvilupp tal-industriji tat-turiżmu u għaldaqstant jgħin isostni l-vitalità tal-komunitajiet tal-kosta u tax-xmajjar. Għalhekk, it-terminu “operatur” għandu jitwessa’. Dan huwa appoġġjat mill-fatt li s-sajd rikreattiv, pereżempju, diġà jagħmel parti mill-Politika Komuni tas-Sajd bis-saħħa tar-Regolament tal-Kontroll u l-pjanijiet il-ġodda għall-użu u ż-żamma għall-ispeċijiet tal-ħut.

Għandna bżonn definizzjoni Ewropea ta’ “sajd kostali fuq skala żgħira” li tkun flessibbli biżżejjed li tħalli lok għad-diversità u l-ispeċifiċitajiet tas-sajd fil-ħafna reġjuni tal-Ewropa.

L-attivitajiet relatati mal-ħut qed jibdew jaqdu rwol fundamentali fiż-żamma tal-istokkijiet tal-ħut ta’ valur għoli permezz tar-ripopolazzjoni, li b’hekk jinkludu speċijiet barranin li jgħixu f’ħabitats speċjali (niche habitats) importanti.

Emenda 12

Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Regoli ġenerali dwar l-aċċess għall-ilmijiet

1.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-ilmijiet u r-riżorsi fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni għajr dawk imsemmija fil-paragrafi 2 u 3, suġġett għall-miżuri adottati skont il-Parti III.

2.   Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mil-linji bażi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-31 ta’ Diċembru 2022 li jillimitaw is-sajd għal bastimenti tas-sajd li tradizzjonalment jistadu f’dawk l-ilmijiet minn portijiet fuq il-kosta maġenb, mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera ta’ Stati Membri oħra skont relazzjonijiet eżistenti dwar il-viċinat bejn l-Istati Membri u l-arranġamenti li jinsabu fl-Anness I, li jistabbilixxu għal kull Stat Membru ż-żoni ġeografiċi fi ħdan il-faxex kostali ta’ Stati Membri oħra fejn isiru attivitajiet tas-sajd u l-ispeċijiet ikkonċernati. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-paragrafu.

3.   Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji bażi tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji, l-Istati Membri kkonċernati jistgħu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-31 ta’ Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta’ dawk il-gżejjer. Tali restrizzjonijiet m’għandhomx japplikaw għal bastimenti tal-Unjoni li tradizzjonalment jistadu f’dawk l-ilmijiet, sakemm dawk il-bastimenti ma jaqbżux l-isforz tas-sajd eżerċitat tradizzjonalment. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-paragrafu.

4.   Id-dispożizzjonijiet li se jsegwu l-arranġamenti stipulati fil-paragrafu 2 u 3 għandhom jiġu adottati sal-31 ta’ Diċembru 2022.

Regoli ġenerali dwar l-aċċess għall-ilmijiet

1.   Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-ilmijiet u r-riżorsi fl-ilmijiet kollha tal-Unjoni għajr dawk imsemmija fil-paragrafi 2 u 3, suġġett għall-miżuri adottati skont il-Parti III.

2.   Fl-ilmijiet sa 12-il mil nawtiku mil-linji bażi taħt is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni tagħhom, l-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-31 ta’ Diċembru 2022 li jillimitaw is-sajd għal bastimenti tas-sajd li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-ilmijiet minn portijiet fuq il-kosta maġenb, mingħajr preġudizzju għall-arranġamenti għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera ta’ Stati Membri oħra skont relazzjonijiet eżistenti dwar il-viċinat bejn l-Istati Membri u l-arranġamenti li jinsabu fl-Anness I, li jistabbilixxu għal kull Stat Membru ż-żoni ġeografiċi fi ħdan il-faxex kostali ta’ Stati Membri oħra fejn isiru attivitajiet tas-sajd u l-ispeċijiet ikkonċernati. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-paragrafu.

3.   Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji bażi , l-Istati Membri kkonċernati jistgħu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-31 ta’ Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta’ dawk il-gżejjer. Tali restrizzjonijiet m’għandhomx japplikaw għal bastimenti tal-Unjoni li tradizzjonalment jistadu f’dawk l-ilmijiet, sakemm dawk il-bastimenti ma jaqbżux l-isforz tas-sajd eżerċitat tradizzjonalment. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-paragrafu.

4.   Id-dispożizzjonijiet li se jsegwu l-arranġamenti stipulati fil-paragrafu 2 u 3 għandhom jiġu adottati sal-31 ta’ Diċembru 2022.

Raġuni

Ir-reġjuni l-iktar imbiegħda qed jiffaċċjaw il-problemi u kollha għandhom jitqiesu, ħalli l-iżvilupp tagħhom jiġi appoġġjat aħjar. Dan jiddependi ħafna mill-fatt li r-riżorsi tal-ilma u l-ambjent tal-ilma b’mod ġenerali jkunu jinsabu fi stat tajjeb. Għalhekk, l-għan tal-emenda huwa li jitqiesu r-reġjuni l-iktar imbiegħda kollha tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 13

Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-miżuri tekniċi jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

i)

modifiki jew apparat addizzjonali sabiex itejbu s-selettività jew inaqqsu l-impatt fuq iż-żona bentika;

Il-miżuri tekniċi jistgħu jinkludu dawn li ġejjin:

i)

modifiki jew apparat addizzjonali sabiex itejbu s-selettività jew inaqqsu l-impatt;

Raġuni

L-ewwel parti tal-emenda ma tapplikax għall-verżjoni Maltija billi l-għan huwa li t-terminu Pollakk għal “iżidu” jiġi sostitwit bil-kelma Pollakka għal “itejbu” li ntużat fil-verżjoni Maltija. L-Artikolu 8 mhuwiex limitat biss għaż-żona bentika iżda jinkludi wkoll iż-żona pelaġika u t-tagħmir tas-sajd li jintuża f’din iż-żona.

Emenda 14

Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Pjan multiannwali

1.   Għandhom jiġu stabbiliti bħala prijorità pjanijiet multiannwali li jipprovdu għal miżuri ta’ konservazzjoni sabiex l-istokkijiet tal-ħut jinżammu jew jitreġġgħu lura fuq livelli li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2.   Il-pjanijiet multiannwali għandhom jipprovdu għal:

(a)

il-bażi sabiex jiġu stabbiliti opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet tal-ħut ikkonċernati fuq il-bażi ta’ punti ta’ referenza definiti minn qabel dwar il-konservazzjoni; u

(b)

miżuri li kapaċi jimpedixxu b’mod effettiv il-ksur tal-punti ta’ referenza dwar il-konservazzjoni.

3.   Il-pjanijiet multiannwali għandhom, fejn possibbli, ikopru jew sajd li jisfrutta stokkijiet waħdiena ta’ ħut jew sajd li jisfrutta taħlita ta’ stokkijiet, filwaqt li jqisu l-interazzjonijiet bejn l-istokkijiet u s-sajd.

4.   Il-pjanijiet multiannwali għandhom ikunu bbażati fuq l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd u għandhom iqisu l-limitazzjonijiet tad-dejta disponibbli u l-metodi ta’ valutazzjoni u s-sorsi kwantifikati kollha tal-inċertezza b’mod xjentifikament validu.

Pjan multiannwali

1.   ħandhom jiġu stabbiliti bħala prijorità pjanijiet multiannwali li jipprovdu għal miżuri ta’ konservazzjoni sabiex l-istokkijiet tal-ħut jinżammu jew jitreġġgħu lura fuq livelli, li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2.   Il-pjanijiet multiannwali għandhom jipprovdu għal:

(a)

il-bażi sabiex jiġu stabbiliti opportunitajiet tas-sajd għall-istokkijiet tal-ħut ikkonċernati fuq il-bażi ta’ punti ta’ referenza definiti minn qabel dwar il-konservazzjoni; u

(b)

miżuri li kapaċi jimpedixxu b’mod effettiv il-ksur tal-punti ta’ referenza dwar il-konservazzjoni;

;

3.   Il-pjanijiet multiannwali għandhom, fejn possibbli, ikopru jew sajd li jisfrutta stokkijiet waħdiena ta’ ħut jew sajd li jisfrutta taħlita ta’ stokkijiet, filwaqt li jqisu l-interazzjonijiet bejn l-istokkijiet u s-sajd .

4.   Il-pjanijiet multiannwali għandhom ikunu bbażati fuq l-approċċ prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd u għandhom iqisu l-limitazzjonijiet tad-dejta disponibbli u l-metodi ta’ valutazzjoni u s-sorsi kwantifikati kollha tal-inċertezza b’mod xjentifikament validu.

Raġuni

Il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali ġew introdotti mill-Unjoni Ewropea fl-2004 biex jagħtu parir rilevanti fil-kuntest ta’ approċċ reġjonalizzat fil-politika komuni tas-sajd. Huma għandhom ikunu involuti aktar fit-teħid tad-deċiżjonijiet billi jintalbu l-opinjoni tagħhom dwar il-pjanijiet multiannwali. Hekk il-pjanijiet ikunu aċċettati iktar malajr mill-professjonisti u b’hekk jiġu implimentati b’mod iktar faċli.

Il-Ftehim ta’ Johannesburg tal-2002 irrikonoxxa li għal ċerti speċijiet u stokkijiet jista’ ma jkunx possibbli li jintlaħaq l-ogħla rendiment sostenibbli sal-2015 u jinkludi l-kliem “fejn huwa possibbli” sabiex jippermetti għat-tali possibbiltajiet. L-UE m’għandhiex tipprova tmur lil hinn mill-obbligi internazzjonali tagħha. Il-pjanijiet multiannwali jistabbilixxu miri għat-tnaqqis gradwali tar-rimi, billi jużaw miżuri adottati fil-livell reġjonali. Dawn il-miżuri għat-tnaqqis għandhom ikunu bbażati fuq varjetà ta’ għodod li jistgħu jitressqu mill-partijiet interessati involuti: is-selettività, il-ġestjoni tal-ispazju u ż-żmien, l-introduzzjoni ta’ kwoti tal-qabdiet għal ċerti speċijiet vulnerabbli f’ċerti żoni. Dawn il-partijiet interessati għandhom jaqdu rwol importanti f’dan il-qasam, permezz tal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali msaħħa. Il-pjanijiet multiannwali għandhom iqisu b’mod formali l-kwistjonijiet marbuta maż-żoni tal-baħar protetti billi f’uħud minnhom isiru attivitajiet tas-sajd fuq skala kbira. Il-pjanijiet multiannwali għandhom jinkludu wkoll dimensjoni ta’ ekosistema bħala garanzija taż-żamma tal-ħut.

Huwa importanti li nindikaw li l-pjanijiet multiannwali għandhom jipprovdu wkoll għall-miżuri li jirrestawraw stat ambjentali tajjeb, inkella dan jista’ saħansitra jmur lura, bi ħsara għall-kapaċitajiet naturali tal-produzzjoni tal-ekosistemi tal-baħar.

Il-ġestjoni tajba taż-żoni tal-baħar protetti hija waħda mill-objettivi tal-konvenzjoni dwar id-diversità bijoloġika. Għalhekk hija ħaġa naturali li tiġi kkunsidrata fil-politika komuni tas-sajd.

Emenda 15

Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Il-pjanijiet multiannwali għandhom jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta’ mortalità mis-sajd, li tirriżulta f’rata ta’ mortalità mis-sajd li treġġa’ lura u żżomm il-livelli tal-istokkijiet ’il fuq minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli sal-2015.

2.   F’każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi stabbilita rata ta’ mortalità mis-sajd li treġġa’ lura u żżomm l-istokkijiet ’il fuq minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli, il-pjanijiet multiannwali għandhom jipprovdu għal miżuri prekawzjonarji li jiżguraw livell komparabbli ta’ konservazzjoni tal-istokkijiet rilevanti.

1.   Il-pjanijiet multiannwali għandhom jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta’ mortalità mis-sajd, li tirriżulta f’rata ta’ mortalità mis-sajd li treġġa’ lura u żżomm il-livelli tal-istokkijiet ’il fuq minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli sal-2015

2.   F’każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi stabbilita rata ta’ mortalità mis-sajd li treġġa’ lura u żżomm l-istokkijiet ’il fuq minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment massimu sostenibbli, il-pjanijiet multiannwali għandhom jipprovdu għal miżuri prekawzjonarji li jiżguraw livell komparabbli ta’ konservazzjoni tal-istokkijiet rilevanti.

Emenda 16

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kontenut tal-pjanijiet multiannwali

Pjan multiannwali għandu jinkludi:

l-ambitu, f’termini tal-istokkijiet, is-sajd u l-ekosistema tal-baħar li għalihom għandu jiġi applikat il-pjan multiannwali;

għanijiet li huma konsistenti mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

miri kwantifikabbli espressi f’termini ta’:

i)

ir-rati ta’ mortalità mis-sajd, u/jew

ii)

il-bijomassa ta' stokk riproduttiv, u

ii)

l-istabbiltà tal-qabdiet.

skedi ta’ żmien ċari biex jintlaħqu l-miri kwantifikabbli;

miżuri tekniċi fosthom miżuri rigward l-eliminazzjoni tal-qabdiet mhux mixtieqa;

indikaturi kwantifikabbli għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni perjodiċi tal-progress fir-rigward tal-kisba tal-miri tal-pjan multiannwali;

miżuri u għanijiet speċifiċi għall-parti tal-ilma ħelu taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ speċijiet anadromi u katadromi;

tnaqqis tal-impatti tas-sajd fuq l-ekosistema;

salvagwardji u kriterji li jattivaw dawk is-salvagwardji;

kull miżura oħra xierqa sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-pjanijiet multiannwali.

Kontenut tal-pjanijiet multiannwali

Pjan multiannwali għandu jinkludi:

l-ambitu, f’termini tal-istokkijiet, is-sajd u l-ekosistema tal-baħar li għalihom għandu jiġi applikat il-pjan multiannwali;

għanijiet li huma konsistenti mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

miri kwantifikabbli espressi f’termini ta’:

i)

ir-rati ta’ mortalità mis-sajd, u/jew

ii)

il-bijomassa ta’ stokk riproduttiv, u

ii)

l-istabbiltà tal-qabdiet;

skedi ta’ żmien ċari biex jintlaħqu l-miri kwantifikabbli;

miżuri tekniċi fosthom miżuri rigward l-eliminazzjoni tal-qabdiet mhux mixtieqa;

indikaturi kwantifikabbli għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni perjodiċi tal-progress fir-rigward tal-kisba tal-miri tal-pjan multiannwali;

miżuri u għanijiet speċifiċi għall-parti tal-ilma ħelu taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ speċijiet anadromi u katadromi

;

()

naqqis tal-impatti tas-sajd fuq l-ekosistema;

()

alvagwardji u kriterji li jattivaw dawk is-salvagwardji;

()

ull miżura oħra xierqa sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-pjanijiet multiannwali;

Raġuni

Il-miżuri mmirati lejn l-istokkijiet ta’ ħut migratorju huma meħtieġa biex jiġu ggarantiti d-diversità naturali u s-sajd sostenibbli. Il-Politika Komuni tas-Sajd tal-UE għandha tagħmel distinzjoni bejn stokkijiet ta’ ħut anadromu, li jemigraw lejn in-naħa ta’ fuq ta’ xmara biex ibidu, u tipi oħra ta’ stokkijiet ta’ ħut. Il-prinċipji li fuqhom hija bbażata r-regolazzjoni tas-sajd ta’ stokkijiet ta’ ħut migratorju għandhom jiġu implimentati b’konformità mal-Artikolu 66, Taqsima V, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar, li tirregola l-ġestjoni ta’ stokkijiet tal-ħut anadromu separatament mill-istokkijiet oħra ta’ ħut.

Il-ġestjoni tar-riżorsi ħajjin hija proċess dinamiku u kultant meħtieġ biex tittieħed deċiżjoni ta’ malajr, li minħabba n-natura ferm burokratika u r-ritmu bil-mod tal-proċess ta’ kodeċiżjoni, jista’ jkun partikolarment diffiċli, kif rajna fil-passat fil-każ tal-pjanijiet multiannwali tal-Baltiku jew tal-Baħar tat-Tramuntana. Il-pjanijiet multiannwali jinkludu klawżola li tgħid li l-pjan għandu jiġi evalwat wara li jkunu għaddew bejn tlieta u ħames snin. Madankollu, ma tfassal l-ebda mekkaniżmu ta’ rispons rapidu għas-sitwazzjonijiet mhux previsti li jeħtieġu intervent mgħaġġel. Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiddefinixxu meta u liema azzjoni għandha tittieħed f’tali sitwazzjonijiet.

Emenda 17

Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Obbligu tal-ħatt l-art tal-qabdiet kollha

1.   Il-qabdiet kollha tal-istokkijiet tal-ħut li ġejjin suġġetti għal limiti ta’ qbid, li jinqabdu waqt attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni, għandhom jinġiebu u jinżammu abbord il-bastimenti tas-sajd u jiġu rreġistrati u jinħattu l-art, ħlief meta jintużaw bħala lixka ħajja, skont l-iskeda ta’ żmien li ġejja:

(a)

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2014:

kavall, aringa, sawrell, stokkafixx, pixxitrumbetta, inċova, arġentin, sardinella, capelin;

tonn, pixxispad, alonga, tonn għajnu kbira, kastardell ieħor.

(b)

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2015: merluzz, marlozz, lingwata;

(c)

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2016: haddock, merlangu, megrim, petriċi, barbun tat-tbajja’, mova, pollakju (saithe), pollakkju, lemon sole, barbun imperjali, barbun lixx, linarda, ċinturin iswed, roundnose grenadier, orange roughy, ħalibatt tal-Groenlandja, tusk, redfish u stokkijiet demersali tal-Mediterran.

2.   Għandhom jiġu stabbiliti daqsijiet ta’ referenza minimi għall-konservazzjoni li jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli għall-istokkijiet tal-ħut stipulati fil-paragrafu 1. Il-bejgħ ta' tali stokkijiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ referenza minimu għall-konservazzjoni għandu jiġi limitat għal tnaqqis għall-ikel tal-ħut jew ikel tal-annimali domestiċi biss.

3.   L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għal qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet akbar mill-opportunitajiet tas-sajd fissi għandhom jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 27 ta’ [ir-Regolament dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera tagħhom ikunu mgħammra sabiex jiżguraw dokumentazzjoni sħiħa tal-attivitajiet kollha tas-sajd u tal-ipproċessar bl-għan li tiġi mmonitorjata l-konformità mal-obbligu ta’ ħatt l-art tal-qabdiet kollha.

5.   Il-paragrafu 1 għandu jkun bla preġudizzju għall-obbligi internazzjonali.

6.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 biex tispeċifika l-miżuri stipulati fil-paragrafu 1 bl-għan li jkun hemm konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni.

1.   l-qabdiet kollha tal- tal-ħut li ġejjin suġġetti għal limiti ta’ qbid, li jinqabdu waqt attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni barra l-ilmijiet tal-Unjoni:

(a)

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2014:

kavall, aringa, sawrell, stokkafixx, pixxitrumbetta, inċova, arġentin, sardinella, capelin;

tonn, pixxispad, alonga, tonn għajnu kbira, kastardell ieħor.

(b)

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2015: merluzz, marlozz, lingwata;

(c)

Mhux aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2016: haddock, merlangu, megrim, petriċi, barbun tat-tbajja’, mova, pollakju (saithe), pollakkju, lemon sole, barbun imperjali, barbun lixx, linarda, ċinturin iswed, roundnose grenadier, orange roughy, ħalibatt tal-Groenlandja, tusk, redfish u stokkijiet demersali tal-Mediterran.

2.   Għandhom jiġu stabbiliti daqsijiet ta’ referenza minimi għall-konservazzjoni li jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku disponibbli għall-istokkijiet tal-ħut stipulati fil-paragrafu 1. Il-bejgħ ta’ tali stokkijiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ referenza minimu għall-konservazzjoni għandu jiġi limitat għal tnaqqis għall-ikel tal-ħut jew ikel tal-annimali domestiċi biss.

3.   L-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni għal qabdiet ta’ ħut maqbud f’kwantitajiet akbar mill-opportunitajiet tas-sajd fissi għandhom jiġu stabbiliti skont l-Artikolu 27 ta’ [ir-Regolament dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura].

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera tagħhom ikunu mgħammra sabiex jiżguraw dokumentazzjoni sħiħa tal-attivitajiet kollha tas-sajd u tal-ipproċessar bl-għan li tiġi mmonitorjata l-konformità mal-.

5.   Il-paragrafu 1 għandu jkun bla preġudizzju għall-obbligi internazzjonali.

6.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 biex tispeċifika l-miżuri stipulati fil-paragrafu 1 bl-għan li jkun hemm konformità mal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni.

   

   

Raġuni

L-emenda tipproponi li jitfasslu pjanijiet multiannwali għat-tnaqqis tal-iskart, iżda d-dokumenti li qed jiġu diskussi ma jinkludu l-ebda proposta bħal din. Il-Kummissjoni tipproponi deċiżjoni li tirrikjedi l-ħatt l-art tal-qabdiet kollha ta’ speċi kummerċjali minn data mogħtija. L-azzjoni għall-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni għandha titfassal mill-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali jew l-Istati Membri, skont is-sitwazzjoni. Għalhekk, forsi mhuwiex adatt li jissemmew il-pjanijiet multiannwali, billi tali pjanijiet ikollhom ikunu iktar għat-tul.

Ir-rimi tal-ħut lura fil-baħar huwa komuni għal għadd ta’ raġunijiet. Iżda, bl-iżvilupp ta’ prattiki tas-sajd u l-applikazzjoni tas-soluzzjonijiet tekniċi biex l-għodda ssir iżjed selettiva, l-ammont ta’ qabdiet mhux mixtieqa jista’ jitnaqqas. Is-suġġett ta’ din l-emenda huwa inkluż fir-rakkomandazzjonijiet ta’ politika fil-bidu ta’ din l-opinjoni, li tirrappreżenta l-fehma tal-KtR, u għaldaqstant għandha tiżdied ukoll mal-bqija tal-emendi.

Emenda 18

Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Opportunitajiet tas-sajd

1.   L-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-Istati Membri għandhom jiżguraw lil kull Stat Membru stabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd għal kull stokk ta’ ħut jew sajd. Għandhom jitqiesu l-interessi ta’ kull Stat Membru meta jiġu allokati l-opportunitajiet tas-sajd il-ġodda.

2.   L-opportunitajiet tas-sajd tal-qabdiet inċidentali jistgħu jiġu rriservati taħt it-total tal-opportunitajiet tas-sajd.

3.   L-opportunitajiet ta’ sajd għandhom ikunu konformi mal-miri kwantifikabbli, l-iskedi taż-żmien u l-marġini stabbiliti skont l-Artikolu 9(2) u 11(b), (c) u (h).

4.   L-Istati Membri jistgħu, wara li jinnotifikaw lill-Kummissjoni, iwettqu skambju ta’ parti mill-opportunitajiet tas-sajd jew l-opportunitajiet kollha ta’ sajd allokati lilhom.

Opportunitajiet tas-sajd

1.   L-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-Istati Membri għandhom jiżguraw lil kull Stat Membru stabbiltà relattiva tal-attivitajiet tas-sajd għal kull stokk ta’ ħut jew sajd. Għandhom jitqiesu l-interessi ta’ kull Stat Membru meta jiġu allokati l-opportunitajiet tas-sajd il-ġodda.

2.   L-opportunitajiet tas-sajd tal-qabdiet inċidentali jistgħu jiġu rriservati taħt it-total tal-opportunitajiet tas-sajd.

3.   L-opportunitajiet ta’ sajd għandhom ikunu konformi mal-miri kwantifikabbli, l-iskedi taż-żmien u l-marġini stabbiliti skont l-Artikolu 9(2) u 11(b), (c) u (h).

4.   L-Istati Membri jistgħu, wara li jinnotifikaw lill-Kummissjoni, iwettqu skambju ta’ parti mill-opportunitajiet tas-sajd jew l-opportunitajiet kollha ta’ sajd allokati lilhom.

   

Raġuni

Iż-żieda ta’ dan il-paragrafu ġdid tirrifletti r-Regolament attwali tal-Politika Komuni tas-Sajd. L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd għandha tibqa’ xi ħaġa li tiġi deċiża mill-Istati Membri billi din hija l-iktar strument kruċjali disponibbli biex jiġu influwenzati l-istruttura u l-prestazzjoni tas-settur tas-sajd. Dawn huma preferenzi li huma rilevanti għal deċiżjoni fil-livell tal-Istati Membri b’konformità mal-prijoritajiet soċjoekonomiċi tagħhom.

Emenda 19

Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-pjanijiet multiannwali

1.   Fi pjan multiannwali stabbilit skont l-Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati Membri jistgħu jiġu awtorizzati jadottaw miżuri, f’konformità ma’ dak il-pjan multiannwali, li jispeċifikaw il-miżuri ta’ konservazzjoni applikabbli għal bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom fir-rigward ta’ stokkijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni li għalihom ġew allokali opportunitajiet tas-sajd.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-paragrafu 1:

a)

huma kompatibbli mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

b)

huma kompatibbli mal-ambitu u l-għanijiet tal-pjan multiannwali;

c)

jilħqu b’mod effettiv l-għanijiet u l-miri kwantifikabbli stabbiliti fi pjan multiannwali; u

d)

mhumiex inqas stretti minn dawk li jeżistu fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-pjanijiet multiannwali

1.   

   Fi pjan multiannwali stabbilit skont l-Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati Membri jistgħu jiġu awtorizzati jadottaw miżuri, f’konformità ma’ dak il-pjan multiannwali, li jispeċifikaw il-miżuri ta’ konservazzjoni applikabbli għal bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom fir-rigward ta’ stokkijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni li għalihom ġew allokali opportunitajiet tas-sajd.

   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-paragrafu :

a)

huma kompatibbli mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

b)

huma kompatibbli mal-ambitu u l-għanijiet tal-pjan multiannwali;

c)

jilħqu b’mod effettiv l-għanijiet u l-miri kwantifikabbli stabbiliti fi pjan multiannwali; u

d)

mhumiex inqas stretti minn dawk li jeżistu fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Raġuni

Il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali ġew introdotti mill-Unjoni Ewropea fl-2004 biex jagħtu parir rilevanti fil-kuntest ta’ approċċ reġjonalizzat fil-politika komuni tas-sajd. Huma għandhom ikunu involuti aktar fit-teħid tad-deċiżjonijiet billi jintalbu l-opinjoni tagħhom dwar il-pjanijiet multiannwali. Hekk il-pjanijiet ikunu aċċettati iktar malajr mill-professjonisti u b’hekk jiġu implimentati b’mod iktar faċli.

Emenda 20

Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Miżuri tekniċi

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-Artikolu 14 l-Istati Membri jistgħu jiġu awtorizzati jadottaw miżuri, f’konformità ma’ dak il-qafas, li jispeċifikaw il-miżuri tekniċi applikabbli għal bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom fir-rigward ta’ stokkijiet fl-ilmijiet tagħhom li għalihom ġew allokali opportunitajiet tas-sajd. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali miżuri tekniċi:

a)

huma kompatibbli mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

b)

huma kompatibbli mal-għanijiet stabbiliti f’miżuri adottati skont l-Artikolu 14;

c)

jilħqu b’mod effettiv l-għanijiet stipulati f’miżuri adottati skont l-Artikolu 14; u

d)

mhumiex inqas stretti minn dawk li jeżistu fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Miżuri tekniċi

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-Artikolu 14 l-Istati Membri jistgħu jiġu awtorizzati jadottaw miżuri, f’konformità ma’ dak il-qafas, li jispeċifikaw il-miżuri tekniċi applikabbli għal bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom fir-rigward ta’ stokkijiet fl-ilmijiet tagħhom li għalihom ġew allokali opportunitajiet tas-sajd. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tali miżuri tekniċi:

a)

huma kompatibbli mal-għanijiet stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3;

b)

huma kompatibbli mal-għanijiet stabbiliti f’miżuri adottati skont l-Artikolu 14;

c)

jilħqu b’mod effettiv l-għanijiet stipulati f’miżuri adottati skont l-Artikolu 14; u

d)

mhumiex inqas stretti minn dawk li jeżistu fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Raġuni

Il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali ġew introdotti mill-Unjoni Ewropea fl-2004 biex jagħtu parir rilevanti fil-kuntest ta’ approċċ reġjonalizzat fil-politika komuni tas-sajd. Huma għandhom ikunu involuti aktar fit-teħid tad-deċiżjonijiet billi jintalbu l-opinjoni tagħhom dwar il-pjanijiet multiannwali. Hekk il-pjanijiet ikunu aċċettati iktar malajr mill-professjonisti u b’hekk jiġu implimentati b’mod iktar faċli.

Emenda 21

Artikolu 27(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 għal

(a)

il-bastimenti kollha tas-sajd b’tul globali ta’ 12-il metru jew aktar; u

(b)

il-bastimenti kollha tas-sajd b’tul globali ta’ inqas minn 12-il metru b’irkaptu rmunkat.

1.   Kull Stat Membru jistabbilixxi sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal

(a)

il-bastimenti kollha tas-sajd b’tul globali ta’ 12-il metru jew aktar; u

(b)

il-bastimenti kollha tas-sajd b’tul globali ta’ inqas minn 12-il metru .

Raġuni

L-introduzzjoni tal-Konċessjonijiet tas-Sajd Trasferibbli (KST) għandha tiġi mħeġġa, iżda għandha tkun kompetenza tal-Istati Membri u skont ir-ritmu tagħhom. It-tali KST ikunu jinvolvu stokkijiet regolati u huwa rikonoxxut li fi bnadi oħra d-daqs ta’ bastiment m’għandux effett fuq ir-rata ta’ esplojtazzjoni tat-tali stokkijiet.

Emenda 22

Artikolu 27(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

L-Istati Membri jistgħu jestendu s-sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal bastimenti b’tul globali ta’ inqas minn 12-il metru u li jużaw tipi oħra ta’ rkaptu rmunkat u għandhom jinfurmaw b’dan lill-Kummissjoni.

L-Istati Membri jistgħu jestendu s-sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal bastimenti b’tul globali ta’ inqas minn 12-il metru u li jużaw tipi oħra ta’ rkaptu rmunkat u għandhom jinfurmaw b’dan lill-Kummissjoni.

Raġuni

Din l-emenda ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Emenda 23

Artikolu 28(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Allokazzjoni ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

1.   Konċessjoni tas-sajd trasferibbli għandha tistabbilixxi dritt għall-użu tal-opportunitajiet individwali tas-sajd allokati skont l-Artikolu 29(1).

Allokazzjoni ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

1.   onċessjoni tas-sajd trasferibbli għandha tistabbilixxi dritt għall-użu tal-opportunitajiet individwali tas-sajd allokati skont l-Artikolu 29(1).

Raġuni

L-adozzjoni ta’ sistema ta’ Konċessjonijiet tas-Sajd Trasferibbli għandha tkun fakultattiva għall-Istati Membri. Jekk jintlaħaq ftehim dwar dan tkun ħaġa adatta li t-test jiġi emendat biex jirrifletti li l-qafas għall-ġestjoni tal-Konċessjonijiet hija biss applikabbli meta tintgħażel l-opzjoni.

Emenda 24

Artikolu 28(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kull Stat Membru għandu jalloka konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti, għal kull stokk jew grupp ta’ stokkijiet li għalihom jiġu allokati opportunitajiet tas-sajd skont l-Artikolu 16, esklużi l-opportunitajiet tas-sajd miksuba taħt ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli.

Membru għandu jalloka konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti, għal kull stokk jew grupp ta’ stokkijiet li għalihom jiġu allokati opportunitajiet tas-sajd skont l-Artikolu 16, esklużi l-opportunitajiet tas-sajd miksuba taħt ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli.

Emenda 25

Artikolu 28(5)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Allokazzjoni ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

5.   L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-perjodu ta’ validità tal-konċessjonijet tas-sajd trasferibbli għal perjodu ta’ mill-inqas 15-il sena, għall-fini tal-allokazzjoni mill-ġdid ta’ konċessjonijiet bħal dawn. Fejn l-Istati Membri ma llimitawx il-perjodu ta’ validità tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, huma jistgħu isejħu lura konċessjonijiet bħal dawn b’notifika ta’ mill-inqas 15-il sena.

Allokazzjoni ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

5.   L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-perjodu ta’ validità tal-konċessjonijet tas-sajd trasferibbli.

Raġuni

Kull Stat Memru għandu jkun responsabbli għal kif jiġu trasferiti l-konċessjonijiet tas-sajd. Il-Latvja u bosta Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea diġà għandhom leġislazzjoni effettiva għar-regolazzjoni tal-konċessjonijiet tas-sajd. Il-ħolqien ta’ sistema ġdida jżid iktar burokrazija u jeħtieġ iżjed fondi filwaqt li ma jipprovdi l-ebda garanzija li s-sistema żgur tkun iktar effettiva mill-mekkaniżmu attwali.

Emenda 26

Artikolu 28(6)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

L-Istati Membri jistgħu jirtiraw konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli b’avviż iqsar f’każ ta’ ksur serju stabbilit li jkun twettaq mid-detentur tal-konċessjonijiet. Sejħiet lura bħal dawn jistgħu jitħaddmu b’mod li jagħti l-effett sħiħ lill-Politika Komuni tas-Sajd, il-prinċipju ta’ proporzjonalità u, fejn hu meħtieġ, b’effett immedjat.

L-Istati Membri jistgħu jirtiraw konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli b’avviż iqsar f’każ ta’ ksur serju stabbilit li jkun twettaq mid-detentur tal-konċessjonijiet. Sejħiet lura bħal dawn jistgħu jitħaddmu b’mod li jagħti l-effett sħiħ lill-Politika Komuni tas-Sajd, il-prinċipju ta’ proporzjonalità u, fejn hu meħtieġ, b’effett immedjat.

Emenda 27

Artikolu 28(7)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

7.   Minkejja l-paragrafi 5 u 6, l-Istati Membri jistgħu jirtiraw konċessjonijet tas-sajd trasferibbli li ma jkunux intużaw fuq bastiment tas-sajd għal perjodu ta’ tliet snin konsekuttivi.

7.   Minkejja l-paragrafi 5 u 6, l-Istati Membri jistgħu jirtiraw konċessjonijet tas-sajd trasferibbli li ma jkunux intużaw fuq bastiment tas-sajd għal perjodu ta’ konsekuttivi, .

Raġuni

Il-perjodu propost ta’ tliet snin huwa twil wisq u diġà qed isir element ta’ spekulazzjoni, iżda l-iskadenza għandha tkun flessibbli sabiex ma jiġux mhedda l-intrapriżi għaddejjin minn sitwazzjonijiet partikolari.

Emenda 28

Artikolu 28(8)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Jiddaħħal punt ġdid:

   

Emenda 29

Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Allokazzjoni ta’ opportunitajiet individwali tas-sajd

1.   L-Istati Membri għandhom jallokaw opportunitajiet individwali tas-sajd lil detentur ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, kif imsemmi fl-Artikolu 28, fuq il-bażi tal-opportunitajiet tas-sajd allokati lill-Istati Membri, jew stabbiliti fil-pjanijiet ta’ ġestjoni adottait mill-Istati Membri skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1967/2006.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu opportunitajiet tas-sajd li, abbażi tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli, jistgħu jiġu allokati lil bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera tagħhom għal speċijiet li għalihom il-Kunsill ma jkunx stabbilixxa opportunitajiet tas-sajd.

3.   Il-bastimenti tas-sajd għandhom iwettqu attivitajiet tas-sajd biss meta jkollhom opportunitajiet individwali ta’ sajd suffiċjenti sabiex ikopru l-qabda potenzjali kollha tagħhom.

4.   L-Istati Membri jistgħu jirriservaw sa 5% tal-opportunitajiet tas-sajd. Huma għandhom jistabbilixxu għanijiet u kriterji trasparenti għall-allokazzjoni ta’ dawn l-opportunitajiet tas-sajd riservati. Dawk l-opportunitajiet tas-sajd jistgħu jiġu allokati biss lil detenturi eliġibbli ta' konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli kif stipulat fl-Artikolu 28(4).

5.   Meta jalloka konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli skont l-Artikolu 28 u meta jalloka opportunitajiet tas-sajd skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, Stat Membru jista’ jipprovdi inċentivi lil bastimenti tas-sajd li jużaw irkaptu tas-sajd selettiv li jelimina l-qbid aċċidentali mhux mixtieq fi ħdan l-opportunitajiet ta’ sajd assenjati lil dak l-Istat Membru.

6.   L-Istati Membri jistgħu jiffissaw tariffi għall-użu ta’ opportunitajiet individwali tas-sajd sabiex jikkontribwixxu għall-ispejjeż relatati mal-ġestjoni tas-sajd.

Allokazzjoni ta’ opportunitajiet individwali tas-sajd

   

   

   

   

   Meta jalloka konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli skont l-Artikolu 28 u meta jalloka opportunitajiet tas-sajd skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, Stat Membru jista’ jipprovdi inċentivi lil bastimenti tas-sajd li jużaw irkaptu tas-sajd selettiv li jelimina l-qbid aċċidentali mhux mixtieq fi ħdan l-opportunitajiet ta’ sajd assenjati lil dak l-Istat Membru.

   L-Istati Membri jistgħu jiffissaw tariffi għall-użu ta’ opportunitajiet individwali tas-sajd sabiex jikkontribwixxu għall-ispejjeż relatati mal-ġestjoni tas-sajd.

Raġuni

L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd għandha tibqa’ tiġi deċiża mill-Istati Membri.

Emenda 30

Artikolu 31(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Trasferiment ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

1.   Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jistgħu jiġu trasferiti kollha jew parzjalment ġewwa Stat Membru bejn detenturi eliġibbli ta’ konċessjonijiet bħal dawn.

2.   Stat Membru jista’ jawtorizza t-trasferiment ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli lejn u mingħand Stati Membri oħra

3.   L-Istati Membri jistgħu jirregolaw it-trasferiment ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli billi jipprovdu għall-kundizzjonijiet tat-trasferiment tagħhom abbażi ta’ kriterji trasparenti u oġġettivi.

Trasferiment ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

    jistgħu jiġu trasferiti kollha jew parzjalment ġewwa Stat Membru bejn detenturi eliġibbli ta’ konċessjonijiet bħal dawn.

   

   L-Istati Membri jistgħu jirregolaw it-trasferiment ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli billi jipprovdu għall-kundizzjonijiet tat-trasferiment tagħhom abbażi ta’ kriterji trasparenti u oġġettivi.

Raġuni

L-adozzjoni ta’ sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għandha tkun fakultattiva għall-Istati Membri. Il-qafas tal-ġestjoni tal-konċessjonijiet hija biss applikabbli meta tintgħażel din il-possibbiltà.

Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jistgħu jiġu trasferiti fi ħdan Stat Membru sabiex tinżamm l-istabbiltà relattiva msemmija fl-Artikolu 16(1). Ma tidhirx li hija ħaġa adatta li jiġu permessi t-trasferimenti tal-konċessjonijiet li jista’ jkollhom impatt fuq il-prinċipju ġenerali aċċettat tal-istabbiltà relattiva.

Emenda 31

Artikolu 32(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kiri ta’ opportunitajiet individwali tas-sajd

1.   L-opportunitajiet individwali tas-sajd jistgħu jiġu mikrija b’mod sħiħ jew parzjali ġewwa Stat Membru.

2.   Stat Membru jista’ jawtorizza l-kiri ta’ opportunitajiet individwali tas-sajd lejn u mingħand Stati Membri oħra.

Kiri ta’ opportunitajiet individwali tas-sajd

1.   L-opportunitajiet individwali tas-sajd jistgħu jiġu mikrija b’mod sħiħ jew parzjali ġewwa Stat Membru.

   

Raġuni

Il-konċessjonijiet tas-sajd tasferibbli jistgħu jinkrew fi Stat Membru sabiex tinżamm l-istabbiltà relattiva msemmija fl-Artikolu 16(1). Ma tidhirx li hija ħaġa adatta li jiġu permessi t-trasferimenti tal-konċessjonijiet li jista’ jkollhom impatt fuq il-prinċipju ġenerali aċċettat tal-istabbiltà relattiva.

Emenda 32

Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Kull flotta ta’ Stat Membru għandha tkun suġġetta għal limiti massimi tal-kapaċità tas-sajd stipulati fl-Anness II.

2.   L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd suġġetti għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli stabbilita skont l-Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.

3.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2.

1.   Kull flotta ta’ Stat Membru għandha tkun suġġetta għal limiti massimi tal-kapaċità tas-sajd stipulati fl-Anness II.

2.   L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd suġġetti għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli stabbilita skont l-Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.

3.   Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2.

Raġuni

Il-karatteristiċi essenzjali tal-flotta tar-reġjuni l-iktar imbiegħda jinkludu bastimenti ta’ skala żgħira użati għas-sajd kostali, natura ta’ intrapriża mhux industrijali u nuqqas ta’ ċertezza ta’ dħul. Il-livelli ta’ referenza l-ġodda, stabbiliti fuq il-bażi tas-sitwazzjoni tal-flotta fil-31 ta’ Diċembru 2010, ser ikollhom effett katastrofiku fuq il-vijabbiltà tas-sajd fir-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Emenda 33

Artikolu 53

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kompiti tal-Kunsilli Konsultattivi

1.   Il-Kunsilli Konsultattivi jistgħu:

a)

jissottomettu rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti dwar kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni tas-sajd u l-akkwakultura lill-Kummissjoni jew lill-Istat Membru kkonċernat;

b)

jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar problemi relatati mal-ġestjoni tas-sajd u tal-akkwakultura fil-qasam ta’ kompetenza tagħhom;

c)

jikkontribwixxu, f’kooperazzjoni mill-qrib max-xjenzati, għall-ġbir, il-forniment u l-analiżi tad-dejta neċessarja għall-iżvilupp ta’ miżuri ta’ konservazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni u, fejn ikun rilevanti, l-Istat Membru kkonċernat, għandhom iwieġbu fi żmien raġonevoli ta’ żmien għal kwalunkwe rakkomandazzjoni, suġġeriment jew informazzjoni riċevuti skont il-paragrafu 1.

Kompiti tal-Kunsilli Konsultattivi

1.   Il-Kunsilli Konsultattivi :

a)

jissottomettu rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti dwar kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni tas-sajd u l-akkwakultura lill-Kummissjoni jew lill-Istat Membru kkonċernat;

)

jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar problemi relatati mal-ġestjoni tas-sajd u tal-akkwakultura fil-qasam ta’ kompetenza tagħhom;

)

jikkontribwixxu, f’kooperazzjoni mill-qrib max-xjenzati, għall-ġbir, il-forniment u l-analiżi tad-dejta neċessarja għall-iżvilupp ta’ miżuri ta’ konservazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni u, fejn ikun rilevanti, l-Istat Membru kkonċernat, għandhom iwieġbu fi żmien raġonevoli ta’ żmien għal kwalunkwe rakkomandazzjoni, suġġeriment jew informazzjoni riċevuti skont il-paragrafu 1.

Raġuni

L-istabbiliment ta’ governanza deċentralizzata għandu jiġi mħeġġeġ fit-tfassil tar-regolamenti tal-politika komuni tas-sajd billi tissaħħaħ id-dimensjoni reġjonali kemm fit-tfassil tar-regoli u, prinċipalment, fl-istadju tal-implimentazzjoni. Il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali għandhom jaqdu rwol ċentrali f’din il-governanza deċentralizzata (setgħat miżjuda biex jitressqu l-proposti u biex jiġu kkunsidrati l-opinjonijiet tagħhom), li jfisser ukoll involviment iktar mill-qrib mill-Istati Membri u d-diversi partijiet interessati fil-ħidma tagħhom. Bit-tisħiħ tal-leġittimità tagħhom, dawn il-Kunsilli ser jipprovdu qafas adatt biex isiru diskussjonijiet b’approċċ skont l-attività tas-sajd u jkunu jistgħu jwettqu monitoraġġ xjentifiku b’konformità mas-sitwazzjoni reġjonali. Il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali għandhom jiġu appoġġjati mill-għajnuna finanzjarja provduta taħt ir-regolament tal-EMFF u l-kompożizzjoni ta’ dawn il-Kunsilli ser tiġi estiża għall-Istati Membri u l-korpi xjentifiċi rilevanti. Taħt dan l-arranġament il-ġdid, opinjoni minn tali Kunsill “estiż” għall-Istati Memri u l-partijiet interessati kollha tiġi adottata b’kunsens. Imbagħad, fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tippreżenta proposta ġdida lil-leġislatur li tqis l-opinjonijiet li jkunu tressqu. Fejn ikun rilevanti, il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali ser ikunu jistgħu anke jipproponu regolamentazzjoni lill-Kummissjoni.

Emenda 34

Artikolu 54

Abbozz ta’ opinjoni

Emenda tal-KtR

Kompożizzjoni, funzjonament u ffinanzjar tal-Kunsilli Konsultattivi

1.   Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom ikunu komposti minn organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-operaturi tas-sajd u gruppi oħra ta’ interess affettwati mill-Politika Komuni tas-Sajd.

2.   Kull Kunsill Konsultattiv għandu jkun magħmul minn assemblea ġenerali u kumitat eżekuttiv u għandu jadotta l-miżuri neċessarji għall-organizzazzjoni tiegħu u biex jiżgura t-trasparenza u r-rispett tal-opinjonijiet kollha espressi.

3.   Il-Kunsilli Konsultattivi jistgħu japplikaw għal għajnuna finanzjarja tal-Unjoni bħala korpi li qegħdin isegwu għan ta’ interess Ewropew ġenerali.

4.   Il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 fir-rigward tal-kompożizzjoni u l-funzjonament tal-Kunsilli Konsultattivi.

Kompożizzjoni, funzjonament u ffinanzjar tal-Kunsilli Konsultattivi

1.   Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom ikunu komposti minn organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-operaturi tas-sajd u gruppi oħra ta’ interess affettwati mill-Politika Komuni tas-Sajd.

2.   Kull Kunsill Konsultattiv għandu jkun magħmul minn assemblea ġenerali u kumitat eżekuttiv u għandu jadotta l-miżuri neċessarji għall-organizzazzjoni tiegħu u biex jiżgura t-trasparenza u r-rispett tal-opinjonijiet kollha espressi.

3.   Il-Kunsilli Konsultattivi jistgħu japplikaw għal għajnuna finanzjarja tal-Unjoni bħala korpi li qegħdin isegwu għan ta’ interess Ewropew ġenerali.

4.   Il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 fir-rigward tal-kompożizzjoni u l-funzjonament tal-Kunsilli Konsultattivi.

Raġuni

Sabiex tiżdied l-effikaċja u l-leġittimità tagħhom, il-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali għandhom jiġu estiżi biex iħaddnu l-Istati Membri u l-korpi xjentifiċi rilevanti, sabiex id-diskussjonijiet tagħhom iħallu iktar frott u jkunu iktar rilevanti għall-kwistjonijiet tas-sajd reġjonali.

COM(2011) 416 final

Emenda 35

Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

b)

jagħmlu l-aħjar użu ta’ qabdiet ta’ stokkijiet kummerċjali li ma hemmx domanda għalihom billi:

jiddisponu minn prodotti li jkunu nħattu l-art li mhumiex konformi mad-daqsijiet minimi ta’ kummerċjalizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 39(2)(a) għal użi oħrajn għajr konsum mill-bniedem;

jqiegħdu fis-suq prodotti li jkunu nħattu l-art li huma konformi mad-daqsijiet minimi ta’ kummerċjalizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 39(2)(a);

jiddistribwixxu mingħajr ħlas prodotti li jkunu nħattu l-art għal finijiet filantropiċi jew karitatevoli.

b)

jagħmlu l-aħjar użu ta’ qabdiet ta’ stokkijiet kummerċjali li ma hemmx domanda għalihom billi:

jiddisponu minn prodotti li jkunu nħattu l-art li mhumiex konformi mad-daqsijiet minimi ta’ kummerċjalizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 39(2)(a) għal użi oħrajn għajr konsum mill-bniedem;

jqiegħdu fis-suq prodotti li jkunu nħattu l-art li huma konformi mad-daqsijiet minimi ta’ kummerċjalizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 39(2)(a);

mingħajr ħlas prodotti li jkunu nħattu l-art għal finijiet filantropiċi jew karitatevoli.

Raġuni

Hemm differenza fundamentali bejn id-distribuzzjoni b’xejn (fejn l-ispejjeż jinġarrbu mill-produttur) u l-aċċess b’xejn (fejn l-ispejjeż jistgħu jinġarrbu mill-produttur jew mir-riċevitur).

Brussell, 4 ta’ Mejju 2012.

Il-President tal-Kumitat tar-Reġjuni

Mercedes BRESSO


(1)  ĠU L 409, 30.12.2006, p. 11.

(2)  ĠU L 274, 25.9.1986, p. 1.


27.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 225/46


Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Tixjiħ attiv: innovazzjoni — saħħa intelliġenti — ħajja aħjar”

2012/C 225/05

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tniedi Patt Ewropew tas-Sindki dwar il-Bidla Demografika bħala l-wirt tas-Sena Ewropea 2012 li jlaqqa’ fi ħdanu l-awtoritajiet lokali u reġjonali interessati li jippromovu l-innovazzjoni, is-saħħa intelliġenti u soluzzjonijiet għal ħajja aħjar bħala appoġġ għal tixjiħ attiv u b’saħħtu u jipprovdu appoġġ amministrattiv u finanzjarju lill-Patt;

jaqsam l-istess viżjoni tal-koalizzjoni tal-partijiet interessati tas-Sena Ewropea 2012 ta’ soċjetà għall-etajiet kollha fejn kulħadd jista’ jaqdi rwol attiv u jgawdi minn drittijiet u opportunitajiet ugwali fl-istadji kollha tal-ħajja irrispettivament mill-età, is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-istat soċjali jew ekonomiku, l-orjentazzjoni sesswali, il-kundizzjoni fiżika jew mentali jew il-bżonn tal-kura;

jenfasizza l-importanza li jiġu kkonsultati u involuti l-anzjani u min jieħu ħsiebhom b’mod attiv huma u jiġu identifikati l-bżonnijiet tagħhom, jiġu żviluppati s-soluzzjonijiet u tiġi evalwata l-prestazzjoni tagħhom. Approċċ parteċipattiv bħal dan jappoġġja l-inklużjoni soċjali u jiżgura li s-servizzi li jingħataw jikkonformaw kemm jista’ jkun possibbli mal-bżonnijiet reali tal-benefiċjarji;

jirrakkomanda li l-Kummissjoni Ewropea tinvolvi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali b’mod iktar attiv fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-UE tal-impatt soċjali tad-diversi inizjattivi implimentati sabiex jappoġġjaw it-tixjiħ attiv u b’saħħtu sabiex jiġi żgurat li l-impatt fuq nisa u rġiel imdaħħlin fl-età fil-livell lokali jiġi evalwat b’mod adegwat.

Relatur Ġenerali

Is-Sur ABRAMAVICIUS (LT/PPE), Sindku tal-Muniċipalità Distrettwali ta’ Zarasai u Membru tal-Kunsill Muniċipali

Dokument ta’ referenza

/

I.   INTRODUZZJONI

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

1.

jilqa’ l-inizjattiva tal-Presidenza Daniża li tintegra l-awtoritajiet sottonazzjonali fid-djalogu li jsir fil-livell tal-UE dwar kif għandna niffaċċjaw l-isfida demografika u nisfruttaw bis-sħiħ l-opportunitajiet ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ. Kif intqal fl-opinjoni tal-KtR dwar “It-trattament tal-impatt tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fl-UE” (1) u fir-rapport tal-Parlament Ewropew dwar is-Sena Ewropea 2012 (2), l-awtoritajiet lokali u reġjonali ta’ bosta Stati Membri għandhom kompetenzi prinċipali fit-tliet oqsma li fuqhom hija bbażata s-Sena Ewropea tat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet: l-impjieg, il-parteċipazzjoni fis-soċjetà u l-għajxien indipendenti;

2.

jenfasizza li wieħed mill-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 huwa li tindirizza l-isfidi tat-tixjiħ tal-popolazzjoni. Peress li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu quddiem nett f’dak li jirrigwarda l-bżonnijiet taċ-ċittadini u huma responsabbli wkoll għall-provvista tal-maġġoranza tas-servizzi li għandhom bżonn l-anzjani sabiex ikunu jistgħu jgħixu b’dinjità, l-involviment dirett tagħhom fid-dibattiti kollha tal-UE dwar it-tixjiħ huwa kruċjali sabiex ikunu jistgħu jinkisbu l-għanijiet tal-Ewropa 2020 u ser jgħin sabiex tiżdied il-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali;

3.

jilqa’ s-Sħubija Ewropea għal Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu li għandha l-għan li timmobilizza firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati fil-livelli kollha sabiex ittejjeb b’sentejn in-numru ta’ snin li wieħed jista’ jgħix b’saħħtu (Indikatur tas-Snin ta’ Ħajja b’Saħħitha) u jfakkar li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom kompetenzi fit-tliet pilastri tas-Sħubija Ewropea għal Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu;

4.

jaqsam l-istess viżjoni tal-koalizzjoni tal-partijiet interessati tas-Sena Ewropea 2012 ta’ soċjetà għall-etajiet kollha fejn kulħadd jista’ jaqdi rwol attiv u jgawdi minn drittijiet u opportunitajiet ugwali fl-istadji kollha tal-ħajja irrispettivament mill-età, is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-istat soċjali jew ekonomiku, l-orjentazzjoni sesswali, il-kundizzjoni fiżika jew mentali jew il-bżonn tal-kura;

5.

jirrakkomanda approċċ pożittiv lejn it-tixjiħ u jaqsam il-viżjoni li l-innovazzjoni tista’ tagħti kontribut sabiex ikun hemm servizzi aħjar għal popolazzjoni li qed tixjieħ. Madanakollu jeħtieġ li nenfasizzaw li l-iskop tal-innovazzjoni m’għandux ikun il-bidla iżda li jittejbu l-kwalità u l-kosteffiċjenża tar-rispons li jingħata għall-bżonnijiet li qed jiżdiedu u jevolvu fi żmien ta’ restrizzjonijiet finanzjarji;

6.

huwa tal-fehma li b’riżultat tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, huwa urġenti iżjed minn qatt qabel li jiġi kkunsidrat mill-ġdid il-mod ta’ kif taħdem is-soċjetà tagħna u li jsir sforz kbir sabiex kull ċittadin, kemm jekk żagħżugħ kif ukoll jekk imdaħħal fl-età, ikun jista’ jikkontribwixxi b’mod attiv fis-suq tax-xogħol u fil-komunità u jkun jista’ jgħix b’mod indipendenti għall-itwal perjodu ta’ żmien possibbli. L-aqwa approċċ lejn it-tixjiħ demografiku huwa l-promozzjoni ta’ komunitajiet li jindirizzaw il-bżonnijiet ta’ kull età, fejn l-ispazju pubbliku, it-trasport, id-djar u s-servizzi lokali jitfasslu abbażi tal-bżonnijiet tal-ġenerazzjonijiet kollha u fejn hija appoġġjata s-solidarjetà u l-kooperazzjoni bejn il-ġenerazzjonijiet. Komunitajiet bħal dawn ġeneralment huma iktar ekoloġiċi u jiffavorixxu iktar il-koeżjoni soċjali u l-parteċipazzjoni soċjali ta’ gruppi vulnerabbli oħra;

7.

jenfasizza l-importanza li jiġu kkonsultati u involuti l-anzjani u min jieħu ħsiebhom b’mod attiv huma u jiġu identifikati l-bżonnijiet tagħhom, jiġu żviluppati s-soluzzjonijiet u tiġi evalwata l-prestazzjoni tagħhom. Approċċ parteċipattiv bħal dan jappoġġja l-inklużjoni soċjali u jiżgura li s-servizzi li jingħataw jikkonformaw kemm jista’ jkun possibbli mal-bżonnijiet reali tal-benefiċjarji;

8.

jinnota li matul l-għaxar snin li għaddew, il-kunċett tal-ekonomija tal-fidda (silver economy) ħareġ f’diversi partijiet tal-Ewropa u jfittex li jiżviluppa firxa wiesgħa ta’ prodotti u servizzi għan-numru li qed jiżdied ta’ anzjani bi bżonnijiet ta’ kura tas-saħħa, mobbiltà mnaqqsa u limitazzjonijiet fl-attivitajiet ta’ kuljum tagħhom. L-ekonomija tal-fidda nfirxet f’partijiet oħra tas-suq bħall-benesseri, is-saħħa fiżika, ir-rikreazzjoni, l-ivvjaġġar, il-kultura, il-komunikazzjoni, id-divertiment u l-aċċess għat-teknoloġiji l-ġodda. Ħafna SMEs u clusters tan-negozju f’diversi Stati Membri jispeċjalizzaw ukoll fit-teknoloġija innovattiva għall-anzjani, bħal fil-qasam tal-awtomazzjoni tad-dar, li jippreżenta opportunitajiet kbar tat-tkabbir. Madanakollu jeħtieġ ninnutaw ukoll li filwaqt li nirrikonoxxu l-bżonn ta’ prodotti u servizzi speċjalizzati għall-persuni bi bżonnijiet speċifiċi, ħafna mill-anzjani jippreferu jkunu kapaċi jużaw l-oġġetti u s-servizzi ordinarji. Għalhekk għandu jiġi promoss approċċ iktar mifrux ibbażat fuq il-kunċett ta’ disinn għal kulħadd fejn il-bżonnijiet u l-istennijiet tal-anzjani u l-persuni b’diżabilità jiġu integrati u dan flimkien mal-iżvilupp ta’ prodotti speċjalizzati għal bżonnijiet speċifiċi ħafna;

9.

jirreferi għat-tendenza li qed ikompli jiżdied in-numru tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jfittxxu innovazzjoni soċjali u soluzzjonijiet ibbażati fuq l-ICT sabiex itejbu l-kwalità u l-kosteffiċjenza tas-servizzi tas-saħħa u tal-kura fit-tul kemm fiż-żoni urbani kif ukoll rurali fejn soluzzjonijiet bħal dawn jistgħu jagħtu kontribut biex ikunu jistgħu jingħataw servizzi kruċjali lill-anzjani għal prezz li huwa iktar sostenibbli għall-but pubbliku u privat. Madanakollu inizjattivi bħal dawn jitolbu ċertu ammont ta’ investiment u azzjonijiet li jridu jiġu implimentati f’livelli oħra ta’ governanza sabiex ikun hemm progress minn proġetti pilota għal mudelli fuq skala kbira li jistgħu jintużaw fil-livell nazzjonali jew kwalunkwe parti oħra tal-UE. Dan huwa qasam li fih l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom bżonn l-ikbar ammont ta’ appoġġ possibbli kemm mill-gvern nazzjonali tagħhom kif ukoll mill-UE;

10.

jenfasizza li, filwaqt li jeżistu bosta eżempji ta’ miżuri innovattivi li jappoġġaw it-tixjiħ attiv u b’saħħtu fil-livell lokali u li l-inkubaturi soċjali huma ħafna drabi inizjattivi lokali li huma qrib tal-bżonnijiet li jfittxu li jindirizzaw, approċċ ibbażat fuq il-proġetti mhuwiex dejjem effettiv sabiex jinkisbu l-massa kritika u s-sostenibbiltà fuq perjodu twil. Hemm bżonn ta’ viżjoni strateġika globali li tiġbor fiha kwistjonijiet mill-oqsma kollha sabiex tikseb ambjenti inklużivi u kapaċi jipprovdu appoġġ. Eżempju ċar huwa l-innovazzjoni soċjali mnedija mill-Muniċipalità ta’ Fredericia (DK) li tfittex li permezz tal-prevenzjoni, ir-riabilitazzjoni, it-teknoloġija u n-netwerking soċjali, iżżomm jew tirkupra l-idea ta’ għajnuna awtonoma fost l-anzjani li għandhom bżonn assistenza fl-attivitajiet ta’ kuljum tagħhom. Dan l-approċċ huwa bbażat fuq bidla fil-perċezzjoni tal-anzjani – minn pazjenti li ma jistgħux jgħinu ruħhom għal ċittadini mimlija riżorsi. Din l-inizjattiva kienet appoġġjata bħala proġett pilota mill-Ministru Daniż tal-Finanzi u issa ser issir mudell għal muniċipalitajiet Daniżi oħra.

11.

jenfasizza li l-isfidi ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ għandhom dimensjoni influwenzata mill-ġeneru li titlob li tingħata attenzjoni speċifika lill-impatt tar-riformi tal-protezzjoni soċjali attwali u tat-tnaqqis fis-servizzi soċjali (b’mod partikolari fil-kura tat-tfal u l-anzjani) fuq l-impjegabbiltà tan-nisa, id-differenzi bejn il-pagi tan-nisa u l-irġiel, peress li l-piż tal-kura tal-qraba dipendenti ser jiżdied fuq dawk li jipprovdu kura b’mod informali (carers) – li ħafna minnhom huma nisa – u b’hekk fil-futur dawn jiffaċċjaw riskju ikbar ta’ faqar u esklużjoni soċjali jekk ma jsir xejn biex jiġu indirizzati inugwaljanzi bħal dawn. Il-problemi relatati mal-istress u x-xogħol żejjed fis-settur tas-saħħa u l-kura tas-saħħa, li hu ddominat min-nisa, jistgħu wkoll fil-futur joħolqu problemi ġodda għan-nisa iżjed imdaħħlin fl-età.

II.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TAL-KTR LILL-KUNSILL U LILL-KUMMISSJONI EWROPEA

12.

iħoss li hemm bżonn li tissaħħaħ il-koordinazzjoni bejn il-livelli differenti involuti fl-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet għal tixjiħ attiv u b’saħħtu u jenfasizza wkoll il-bżonn ta’ iktar governanza f’diversi livelli f’dan il-qasam. L-awtoritajiet lokali u reġjonali m’għandhomx jitqiesu biss bħala aġenti responsabbli għall-implimentazzjoni iżda għandhom jiġu involuti fil-proċess sħiħ tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tal-evalwazzjoni;

13.

jemmen li jkun hemm valur miżjud ġenwin jekk l-UE toħloq qafas li jippermetti li l-awtoritajiet pubbliċi u l-atturi fil-livelli kollha jibbenefikaw mill-esperjenzi ta’ bejniethom, li jiġbru l-informazzjoni dwar inizjattivi li kienu ta’ suċċess u li jitgħallmu mill-fallimenti peress li dan jippermettilhom ma jirrepetux l-istess żbalji u li jgħinhom jinvestu r-riżorsi limitati tagħhom f’soluzzjonijiet innovattivi li kienu effettivi;

14.

jirrakkomanda li l-Kumitat tar-Reġjuni jiġi mistieden jingħaqad mal-Grupp tat-Tmexxija tas-Sħubija Ewropea għal Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu sabiex tiġi żgurata rappreżentazzjoni adegwata tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-istess inizjattivi u b’hekk il-KtR ikun jista’ jaġixxi ta’ multiplikatur li jimmobilizza firxa wiesgħa ta’ awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jinvolvu ruħhom fl-implimentazzjoni tal-inizjattivi billi għandhom kompetenzi fis-sitt oqsma ta’ azzjoni kollha;

15.

jappoġġja l-proposta li saret fil-qafas tas-Sħubija Ewropea għal Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu li jitwaqqaf Netwerk Ewropew għal Ambjent li Jinkoraġġixxi t-Tixjiħ Attiv u jilqa’ l-isforzi tal-Pjattaforma Ewropea AGE u d-WHO sabiex iniedu netwerk bħal dan. Il-KtR jirrakkomanda li l-fondi tal-UE jiġu allokati għal żvilupp adegwat ta’ netwerk fil-livell tal-UE bħal dan bil-kooperazzjoni mill-qrib tad-WHO;

16.

huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tiffoka fuq ir-riċerka dwar il-persuni mdaħħlin ħafna fl-età – dan huwa grupp li huwa parzjalment ġdid u għadd ta’ partijiet interessati jeħtieġu iżjed informazzjoni dwaru. Ir-riċerka hija meħtieġa biex jiġu vvalutati l-effikaċja u l-kosteffiċjenza tal-miżuri għall-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja, u b’mod partikolari matul l-aħħar fażi tal-ħajja. Hemm bżonn ukoll ta’ riċerka iżjed fil-fond ta’ kif il-persuni mdaħħlin fl-età, li huma inqas aċċessibbli, jistgħu jiġu inkoraġġuti jibdlu l-attitudni tagħhom u l-istil ta’ ħajja tagħhom. Jeħtieġ li dawk imdaħħlin ħafna fl-età jiġu inklużi fl-istatistika u r-riċerka, u l-persuni li jaħdmu magħhom għandhom ikunu mgħarrfa bir-riżultati ta’ din ix-xorta ta’ riċerka;

17.

jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tniedi Patt Ewropew tas-Sindki dwar il-Bidla Demografika bħala l-wirt tas-Sena Ewropea 2012 li jlaqqa’fi ħdanu l-awtoritajiet lokali u reġjonali interessati li jippromovu l-innovazzjoni, is-saħħa intelliġenti u soluzzjonijiet għal ħajja aħjar bħala appoġġ għal tixjiħ attiv u b’saħħtu u jipprovdu appoġġ amministrattiv u finanzjarju lill-Patt;

18.

jinnota li filwaqt li l-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali u reġjonali tagħhom għandhom il-kompetenzi primarji fil-qasam tat-tixjiħ attiv, l-Unjoni Ewropea tista’ tilleġisla dwar kwistjonijiet li jolqtu t-tħaddim tas-suq intern sabiex jitneħħew l-ostakli għall-moviment ħieles tal-persuni, titħeġġeġ il-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi u tiġi żgurata protezzjoni adegwata tal-konsumaturi. Ir-ratifika tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità mill-UE toħloq obbligi legali ġodda għall-UE li jiżguraw li l-persuni b’diżabilità u l-anzjani b’limiti spefiċi jkunu jistgħu jgawdu d-dritt tagħhom tal-libertà tal-moviment u jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-ħajja ekonomika u soċjali tal-komunitajiet tagħhom bħal kwalunkwe ċittadin ieħor. Dan jitlob azzjoni tal-UE li tiżgura rispons koordinat fil-livell tal-UE, nazzjonali, lokali u reġjonali. Barra minn hekk, l-UE tista’ tiffaċilita skambju transnazzjonali tal-esperjenza u tippromovi miżuri flessibbli bħal kodiċi ta’ prattika tajba li jappoġġjaw implimentazzjoni tajba tal-libertajiet fundamentali stabbiliti fit-Trattati tal-UE;

19.

jinnota li l-Kummissjoni Ewropea qed tippjana li tressaq proposta għal Att dwar l-Aċċessibbiltà u jenfasizza li hemm bżonn qafas legali tal-UE li jsaħħaħ l-aċċessibbiltà fl-UE għall-oġġetti u s-servizzi essenzjali kollha u li joħloq kundizzjonijiet ugwali għall-industrija kollha, inklużi l-SMEs. Madankollu, dan għandu jkun proporzjonat u ma joħloqx burokrazija addizzjonali għall-SMEs. L-adozzjoni ta’ standards mifruxa fl-UE kollha tkun utli wkoll sabiex tappoġġja l-industrija u toħloq suq uniku effiċjenti tal-oġġetti u s-servizzi disinjati għal kulħadd. Għandha titwaqqaf sistema ta’ sorveljanza li tiżgura l-infurzar tal-leġislazzjoni u li tkun akkumpanjata minn pjani ta’ azzjoni għall-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali kif ukoll minn appoġġ għall-atturi lokali u l-SMEs;

20.

ifakkar li qafas legali adegwat tal-akkwist pubbliku fil-livell tal-UE, nazzjonali u lokali huwa kruċjali sabiex jiżgura li l-investiment pubbliku jippromovi l-aċċessibbiltà għal kulħadd. L-aċċessibbiltà għandha ssir prerekwiżit essenzjali sabiex ikunu jistgħu jinkisbu l-fondi mill-UE (strutturali, għall-proġetti jew għar-riċerka) u hemm bżonn ta’ appoġġ sabiex ir-reġjuni inqas żviluppati jkunu jistgħu jikkonformaw mal-leġislazzjoni u l-istandards tal-UE. Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll inċentivi finanzjarji li jżidu l-aċċessibbiltà, b’mod partikolari bil-għan li l-awtoritajiet pubbliċi jimmodernizzaw il-bini u d-djar kif ukoll bħala appoġġ għall-investiment f’soluzzjonijiet innovattivi.

21.

jenfasizza li hemm bżonn ta’ sensibilizzazzjoni li takkumpanja l-miżuri legali prinċipali u li tħaddimhom bħala miżuri li jindirizzaw is-sitwazzjoni reali. Din għandha sseħħ fost l-awtoritajiet lokali u reġjonali, il-produtturi, il-fornituri, il-provvedituri tas-servizzi u ċ-ċittadini b’mod ġenerali. Il-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ huma importanti sabiex isaħħu u jappoġġjaw l-aċċessibbiltà: rekwiżit prinċipali huwa li jiġi żgurat li l-inġinieri, l-periti, id-disinjaturi tas-siti tal-internet, il-bennejja, dawk responsabbli għall-ippjanar tal-bliet (eċċ) ikunu mħarrġa tajjeb sabiex jintegraw il-kwistjonijiet tal-aċċessibbiltà u japplikaw id-disinn universali;

22.

ifakkar li t-tagħlim tul il-ħajja u l-volontarjat huma żewġ elementi importanti ħafna li minnhom jiddependi t-tixjiħ attiv u b’saħħtu. L-edukazzjoni tal-adulti u l-volontarjat ta’ età kbira għandhom jiġu appoġġjati fil-livell tal-UE, u dak nazzjonali u lokali sabiex tkompli tiġi estiża l-ħajja tax-xogħol, jiġi promoss l-irtirar attiv u jiġi appoġġjat l-għajxien indipendenti;

23.

jirrakkomanda għalhekk li l-għanijiet tas-Sena Ewropea tat-Tixjiħ Attiv u s-Solidarjetà bejn il-Ġenerazzjonijiet u s-Sħubija Ewropea għal Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu jiġu integrati fl-istrumenti tal-finanzjament futuri kollha tal-UE inklużi l-Fondi Strutturali u li l-proċeduri li japplikaw jiġu semplifikati għall-atturi lokali u reġjonali; jilqa’ l-Jum Ewropew tas-Solidarjetà Interġenerazzjonali matul is-Sena Ewropea 2012, li huwa inizjattiva sinifikanti li tippromovi l-proġetti interġenerazzjonali bejn l-istudenti u l-anzjani u, b’hekk, tagħti kontribut importanti għad-djalogu bejn il-ġenerazzjonijiet;

24.

jilqa’ t-tnedija tal-Komunità ta’ Għarfien u Innovazzjoni dwar l-innovazzjoni għal ħajja b’saħħitha u t-tixjiħ attiv fl-2014 u jirrakkomanda li l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija jagħmel l-aħjar li jista’ sabiex jinvolvi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-atturi lokali u reġjonali fl-implimentazzjoni ta’ din il-Komunità;

25.

jirrakkomanda li l-Kummissjoni Ewropea tinvolvi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali b’mod iktar attiv fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-UE tal-impatt soċjali tad-diversi inizjattivi implimentati sabiex jappoġġjaw it-tixjiħ attiv u b’saħħtu sabiex jiġi żgurat li l-impatt fuq nisa u rġiel imdaħħlin fl-età tal-lokal jiġi evalwat b’mod adegwat;

26.

ifakkar li t-tixjiħ attiv u b’saħħtu huwa għan tal-Istrateġija Ewropa 2020 u huwa appoġġjat minn bosta inizjattivi prinċipali (Ħiliet ġodda għal impjiegi ġodda, Pjattaforma kontra l-Faqar, l-Aġenda Diġitali) u firxa wiesgħa ta’ strumenti ta’ finanzjament tal-UE disponibbli għall-awtoritajiet lokali u reġjonal hekk kif deskritt fil-ktejjeb maħruġ mill-Kumitat tar-Reġjuni, il-Kummissjoni Ewropea u l-Pjattaforma AGE tal-Ewropa dwar “How to promote active ageing in Europe – EU support to local and regional actors” (“Il-promozzjoni tat-tixjiħ attiv fl-Ewropea – l-appoġġ tal-UE għall-atturi lokali u reġjonali”) ppubblikat f’Settembru 2011 bħala kontribut għas-Sena Ewropea 2012 (3);

27.

jikkonkludi għalhekk li ma jidher li ma hemm l-ebda problema fir-rigward tal-konformità tal-inizjattivi proposti mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità hekk kif definiti fit-Trattati tal-UE.

III.   SFIDI

28.

ifakkar li sal-2060 qed jitbassar li l-popolazzjoni taż-żgħażagħ fl-UE-27 tonqos b’9 % (4) u li l-popolazzjoni tal-ħaddiema (15-64) tonqos bi 15 %. Barra minn hekk, in-numru tal-anzjani mistenni jiżdied bi 79 %. Dawn il-bidliet demografiċi ġejjin minn bosta fenomeni bħal livelli iktar baxxi ta’ fertilità, iż-żieda fl-istennija tal-għomor, il-migrazzjoni totali netta, u t-tixjiħ ta’ dawk li twieldu fil-“baby boom” wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Huwa ċar li dawn it-tendenzi demografiċi ser ikollhom impatt sinifikanti ekonomiku, soċjali u baġitarju fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali. L-istudju tal-KtR dwar “Active Ageing: local and regional solutions” (“It-tixjiħ attiv: soluzzjonijiet lokali u reġjonali”) (5) jispjega r-riperkussjonijiet tajjeb meta jgħid li l-provvista tax-xogħol u l-impjieg ser jonqsu u jkunu ta’ sfida għat-tkabbir ekonomiku filwaqt li d-domanda għas-servizzi mill-popolazzjoni li qed tixjieħ ser tiżdied. Barra minn hekk l-infiq pubbliku mistenni jiżdied sabiex ikunu jistgħu jingħataw servizzi ta’ kwalità lill-popolazzjoni li qed tixjieħ filwaqt li jiġu finanzjati l-kura tas-saħħa u l-pensjonijiet għal numru dejjem jikber ta’ anzjani. Madanakollu, il-biċċa l-kbira tal-awtoritajiet lokali u reġjonali raw tnaqqis baġitarju drastiku li diġà qed jagħmilha ferm iktar diffiċli għalihom li jipprovdu servizzi soċjali dinamiċi u moderni ta’ standard adegwat;

29.

jenfasizza li hemm disparitajiet kbar bejn il-pajjiżi u r-reġjuni f’termini ta’ stennija tal-għomor tan-nisa u l-irġiel, indikaturi tas-snin ta’ ħajja b’saħħitha, etajiet medji u l-proporzjonijiet ta’ dipendenza. It-tixjiħ tal-popolazzjoni huwa mbassar fi kważi kull 281 reġjun tal-UE27 b’seba’ reġjuni biss li huma mistennija li ma jarawx l-età medja tagħhom tiżdied sal-2030: Vjenna fl-Awstrija, Hamburg u Trier fil-Ġermanja, Sterea Ellada u Peloponnisos fil-Greċja u l-West Midlands u l-Grigal tal-Iskozja fir-Renju Unit (6). Fl-2008, żdiedu għal kważi tliet darbiet bejn ir-reġjuni (9,1 % għal 26,8 %). Fl-2030, iż-żieda ser tkun għal kważi erba’ darbiet bejn ir-reġjuni (10,4 % għal 37,3 %) (7). Dan ifisser li r-reġjuni ma jinstabux fuq l-istess livell fejn jidħol tixjiħ demografiku u dan flimkien mal-kriżi ekonomika attwali jolqot uħud mill-awtoritajiet lokali u reġjonali iktar minn oħrajn;

30.

jenfasizza wkoll li jeżistu disparitajiet kbar bejn il-pajjiżi u r-reġjuni f’termini ta’ dejn sovran u li wħud minnhom qed jiffaċċjaw tnaqqis kbir ħafna fil-baġits tagħhom li jista’ jfixkel il-kapaċità tagħhom li jibbenefikaw minn finanzjament tal-UE permezz tal-Fondi Strutturali jew Programmi Konġunti oħra relatati mat-Tixjiħ;

31.

ifakkar li kif qal fl-opinjoni tiegħu “Lejn sistemi ta’ pensjonijiet Ewropej adegwati, sostenibbli u siguri” (8), l-awtoritajiet lokali u reġjonali jibqgħu l-ikbar entità li tħaddem fis-settur pubbliku u konsegwentement il-pensjonijiet pubbliċi ser ikomplu jkunu fundamentali biex jiżguraw is-sistemi tal-pensjonijiet. Dawn il-pensjonijiet madanakollu ser ikomplu jintlaqtu minn miżuri u riformi baġitarji. Għalhekk l-abbiltà tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jikkumpensaw għal dan l-effett għandha tiġi kkunsidrata sabiex l-anzjani nisa u rġiel kollha jkun jista’ jingħatalhom dħul adegwat, inklużi servizzi ta’ għajnuna u kura li ma jkunux finanzjarji. Il-Kumitat tar-Reġjuni ppropona dimensjoni soċjali għas-sorveljanza makroekonomika sabiex ikunu jistgħu jiġu indirizzati dawn l-effetti;

32.

Hekk kif qal fl-opinjoni tiegħu “Xjuħija Tajba fis-Soċjetà tal-Informazzjoni” (9) is-soluzzjonijiet tal-ICT jistgħu jtejbu l-produttività tas-servizzi soċjali u tal-kura tas-saħħa jekk jiġu adattati tajjeb għall-bżonnijiet tal-anzjani u jfakkar li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandom ikunu involuti fir-riċerka nazzjonali u tal-UE dwar is-soluzzjonijiet tal-ICT għat-tixjiħ għax huma spiss ser ikunu l-utenti primarji tar-riżultati;

33.

ifakkar, madanakollu, li l-awtoritajiet lokali u reġjonali ma jistgħux jappoġġjaw it-tixjiħ attiv u b’saħħtu waħedhom. Sabiex jirnexxu għandhom bżonn ta’ ambjent ta’ appoġġ legali, finanzjarju u strutturali li jirrikjedi li tittieħed azzjoni fil-livell nazzjonali u dak tal-UE. Pereżempju, biex jintużaw inizjattivi tal-ICT bħala appoġġ għall-innovazzjoni, is-saħħa intelliġenti u ħajjiet aħjar fost ir-reġjuni kollha, hemm bżonn ta’ investiment strutturali fil-livell tal-UE u dak nazzjonali sabiex jiġi estiż l-aċċess għall-broadband u hemm bżonn ta’ leġislazzjoni tal-UE li tarmonizza l-kriterji tal-aċċessibbiltà u l-istandards tal-interoperabbiltà;

34.

jenfasizza li n-numru li qed jiżdied ta’ kundizzjonijiet minn qabel u ta’ proċeduri relatati mal-kontabilità, il-finanzi u l-awditjar meħtieġa għal aċċess għas-sussidji tal-fondi strutturali wassal għal numru ikbar ta’ proġetti li jiffukaw fuq riżultati li jistgħu jitkejlu iktar milli proġetti iktar innovattivi u orjentati fuq ir-riskju li fil-fatt jieħdu iktar żmien biex iwasslu għal riżultat pożittiv u iktar diffiċli jitkejlu. Fil-prattika, l-innovazzjoni soċjali attwalment qed tiffaċċja ostakli li ħafna drabi huma marbuta ma’ kulturi regolatorji jew dawk relatati mal-awditjar li huma inkompatibbli. Fil-fatt, din il-kwistjoni mhix relatata biss mal-użu tal-fondi strutturali iżda hija problematika f’ħafna iżjed strumenti ta’ finanzjament fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali;

35.

jagħraf madanakollu li hemm bżonn ta’ modifiki fil-mod ta’ kif inhuma implimentati l-fondi strutturali sabiex dawn jinkludu kundizzjonijiet ibbażati fuq l-evidenza sabiex ma jiddgħajfux l-isforzi li jsiru sabiex jiżdiedu l-valur miżjud u l-effiċjenza tal-fondi tal-UE fil-qasam. Id-Danimarka u l-Isvezja għandhom proċeduri bbażati fuq l-evidenza sabiex isegwu l-prestazzjoni abbażi ta’ indikaturi stabbiliti u jpoġġu l-informazzjoni lura fis-sistema ta’ monitoraġġ sabiex ikomplu jtejbu l-kwalità u l-kosteffiċjenża tas-servizzi li jipprovdu u jiffinanzjaw. Il-Gvern tar-Renju Unit reċentement stabbilixxa l-bond tal-impatt soċjali li timmira li tiġbed investiment ġdid madwar kuntratti bbażati fuq ir-riżultat li jibbenefikaw l-individwi u l-komunitajiet. Permezz ta’ Bond tal-Impatt Soċjali, jintuża l-investiment privat sabiex jitħallsu l-interventi li jiġu provduti minn provvedituri tas-servizzi li għandhom esperjenza stabbilita. Il-qligħ finanzjarju tal-investituri jsir mis-settur pubbliku abbażi ta’ riżultati soċjali mtejba. Jekk ir-riżultati ma jitjibux, l-investituri ma jirkuprawx l-investiment tagħhom (10).

IV.   OPPORTUNITAJIET

36.

jinnota li l-pajjiżi bi standards għolja ta’ aċċessibbiltà fl-ambjent mibni, it-trasport u l-ICT huma pajjiżi fejn hemm l-ogħla livelli ta’ impjieg tal-anzjani u huma l-pajjiżi li jmorru l-aħjar fl-indikaturi tas-snin ta’ ħajja b’saħħitha. Huwa wkoll f’dawn il-pajjiżi li r-rati tal-impjieg tan-nisa u l-persuni b’diżabilità huma l-ogħla u fejn l-indikaturi tal-ugwaljanza bejn is-sessi huma l-aħjar (differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, differenza fil-pensjoni tal-anzjani nisa u rġiel eċċ.). Dan juri li l-promozzjoni ta’ ambjent lokali li jinkoraġġixxi t-tixjiħ attiv b’mod proattiv ma jfixkilx l-ekonomija iżda għall-kuntrarju huwa ta’ benefiċċju għas-soċjetà u l-ekonomija b’mod ġenerali. Ambjent bħal dan jista’ jiffaċilita l-ħajja ta’ kulħadd u jappoġġja l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tan-nisa, ħaddiema iktar kbar u persuni b’diżabilità u l-parteċipazzjoni attiva u produttiva tal-persuni rtirati fil-komunitajiet tagħhom. Dawn jappoġġjaw ukoll nies li jipprovdu l-kura b’mod informali u jippermettulhom li jirrikonċiljaw iktar faċilment ix-xogħol u d-dmirijiet ta’ kura;

37.

jilqa’ l-fatt li diġà hemm mijiet ta’ awtoritajiet lokali u reġjonali involuti fil-programm Bliet li Jinkoraġġixxu t-Tixjiħ Attiv (AFC) tad-WHO fl-UE u xi Stati Membri nedew programmi nazzjonali sabiex jappoġġjaw l-awtoritajiet lokali u nazzjonali li jixtiequ jingħaqdu man-netwerk tad-WHO AFC;

38.

fid-dawl taż-żieda fin-numru ta’ anzjani li jbatu mill-Alzheimer u forom oħra ta’ dimenzja, jilqa’ l-inizjattiva meħuda minn xi awtoritajiet lokali u reġjonali li joħolqu ambjenti li jieħdu ħsieb tajjeb dawk milquta mill-Alzheimer li jippromovu inklużjoni aħjar tal-anzjani bid-dimenzja u dawk li jieħdu ħsiebhom b’mod informali fil-komunità;

39.

jenfasizza li l-ħolqien ta’ ambjenti disinjati għal kulħadd u li jappoġġjaw l-għajxien indipendenti tal-anzjani u l-persuni b’diżabilità jew b’limitazzjonijiet partikolari taw xhieda li kienu kosteffiċjenti. L-esperjenza Svediża turi li d-domanda li qed tonqos għall-għajnuna fl-Isvezja matul dawn l-aħħar 15-il sena ma tistax tiġi spjegata minn titjib fis-saħħa billi ma hemmx evidenza ta’ titjib bħal dan fost l-anzjani matul dan il-perjodu fl-Isvezja. L-iktar spjegazzjoni li tagħmel sens għal dan in-nuqqas ta’ bżonn ta’ kura tal-anzjani hija relatata ma’ standards ta’ aċċessibbiltà mtejba fid-djar u t-trasport, u aċċess aħjar għat-teknoloġija ta’ għajnuna li jagħmluha iktar faċli għall-anzjani li jgħaddu mingħajr għajnuna. Ta’ min jinnota li l-Isvezja għandha l-aqwa rati ta’ impjieg għall-ħaddiema mdaħħlin fl-età inġenerali u l-impjegati nisa b’mod partikolari fl-Istati Membri kollha tal-UE;

40.

jenfasizza madanakollu li filwaqt li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jaqdu rwol importanti bħala xerrejja tal-oġġetti u s-servizzi permezz tal-akkwist pubbliku li b’hekk jistgħu jaġixxu ta’ mexxejja politiċi li jippromovu approċċ pożittiv għat-tixjiħ, il-frammentazzjoni tas-swieq eżistenti u emerġenti għal soluzzjonijiet innovattivi li jappoġġjaw it-tixjiħ attiv u b’saħħtu jeħtieġ li tiġi indirizzata sabiex jinħoloq suq uniku reali għall-ekonomija tal-fidda u jkunu possibbli ekonomiji ta’ skala għal offerenti pubbliċi u l-konsumaturi. L-Att dwar l-Aċċessibbiltà futur ser ifittex li jindirizza l-ostakli li jtellfu l-ħolqien ta’ suq tal-UE fejn soluzzjonijiet innovattivi lokali u reġjonali jistgħu jitfasslu b’mod iżjed faċli u jintużaw fuq skala ikbar f’reġjuni oħra tal-UE. L-SMEs ta’ spiss jinsabu fuq quddiem tal-innovazzjoni u qrib tas-swieq lokali. Ħafna drabi jipprovdu servizz personalizzat u jadattaw għall-bżonnijiet tal-konsumaturi tagħhom. L-SMEs jistgħu jibbenefikaw minn regoli ċari u standards li jiżguraw aċċess għal suq fil-livell tal-UE u jiffaċilitaw l-interoperabbiltà ma’ oġġetti u servizzi oħra għall-aħjar riżultat possibbli.

V.   KONKLUŻJONIJIET

41.

jikkonkludi li l-iżvilupp ta’ ambjent lokali aċċessibbli u ta’ appoġġ ser jgħin lill-ħaddiema mdaħħlin fl-età u lin-nisa li jibqgħu impjegati fit-tul u ser inaqqas id-domanda tal-kura u tal-għajnuna għan-numru ta’ anzjani li qed jiżdied b’mod rapidu. Il-KtR huwa fiduċjuż li l-azzjoni tal-UE li tappoġġja tixjiħ attiv u b’saħħtu u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet ser tagħti spinta lill-innnovazzjoni u lill-potenzjal tat-tkabbir fl-UE u ser ikollha benefiċċji ekonomiċi għall-atturi pubbliċi u privati fil-livell lokali, nazzjonali u tal-UE;

42.

Jaqbel mal-approċċ tal-Presidenza Daniża lejn it-tixjiħ u jenfasizza li sabiex l-innovazzjoni soċjali tintuża bħala risposta għas-soċjetà li qed tixjieħ, huwa importanti ħafna li l-UE toħloq qafas komuni li jippermetti li l-potenzjal tal-innovazzjoni soċjali jiġi sfruttat kollu fil-futur. Qafas komuni tal-UE li jappoġġja l-innovazzjoni soċjali ser jagħmilha iktar faċli għall-innovaturi soċjali fl-Ewropa li jaġixxu, jiksbu l-fondi, li jidħlu f’netwerk u li jkabbru l-attività tagħhom.

Brussell, 4 ta’ Mejju 2012.

Il-President tal-Kumitat tar-Reġjuni

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 212/2009.

(2)  Kastler, P7_TA(2011) 0332.

(3)  http://bibli.reseauope.net/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=264 (mhux disponibbli bil-Malti)

(4)  Sors: Statistika tal-Eurostat dwar l-istruttura tal-popolazzjoni u t-tixjiħ

(5)  www.cor.europa.eu/COR_cms/ui/ViewDocument.aspx?siteid=default&contentID=a18962c0-1f8f-44e9-9f3d-bfa7955830db (mhux disponibbli bil-Malti)

(6)  Eurostat, EUROPOP 2008 reġjonali

(7)  ibid.

(8)  CdR 319/2010.

(9)  CdR 84/2007.

(10)  http://www.socialfinance.org.uk/work/sibs


27.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 225/52


Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Effiċjenza fl-enerġija fil-bliet u r-reġjuni — enfasi fuq id-differenzi bejn id-distretti rurali u l-bliet”

2012/C 225/06

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

jinsisti li l-effiċjenza fl-enerġija trid tkun element ċentrali u integrali tal-politiki tal-enerġija u għandha tkun prijorità suffiċjenti fil-ġerarkija tal-politika tal-enerġija;

jappoġġja titjib fil-ġbir ta’ miżuri ta’ appoġġ finanzjarju għall-effiċjenza fl-enerġija u l-konservazzjoni enerġetika fi programmi futuri tal-finanzjament tal-UE;

jappella għal miżuri iktar b'saħħithom biex tiġi influwenzata l-imġieba tan-nies u t-tendenzi ta’ konsum tal-enerġija u jissuġġerixxi li dan jesiġi taħlita ta’ miżuri ta’ inċentivi u sanzjonijiet, li juru l-każ ekonomiku iżda wkoll enfasi ikbar fuq rekwiżiti obbligatorji, meta dan huwa neċessarju;

jirrikonoxxi li l-enfasi attwali ta’ politika hija fuq il-bliet biex jilħqu l-objettivi ta’ politika attwali, iżda jenfasizza l-ħtieġa biex jiġu indirizzati wkoll b'mod iżjed komprensiv u koordinat l-isfidi u l-opportunitajiet li ż-żoni rurali jiffaċċjaw fir-rigward tal-użu u l-produzzjoni tal-enerġija;

jitlob lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jaqsmu l-aħjar prattiki fil-qasam tal-effiċjenza fl-enerġija u l-konservazzjoni u jsaħħu r-reżiljenza enerġetika billi jippjanaw u jmexxu l-għoti tas-servizzi tagħhom b'użu minimu tal-enerġija.

Relatur

Brian MEANEY (IE/AE), Kunsill tal-Kontea ta’ Clare u l-Awtorità Reġjonali tal-Punent Nofsani

Dokument ta’ referenza

Konsultazzjoni mill-Presidenza Daniża tat-12 ta’ Jannar 2012

I.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TA' POLITIKA

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

A.   Introduzzjoni

1.   jisħaq li l-Istrateġija Ewropa 2020 bir-raġun tqiegħed l-użu effiċjenti tal-enerġija fil-qalba tal-kisba tal-għanijiet tagħha għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, li jeħtieġ it-tranżizzjoni lejn ekonomija li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti. L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ma tfissirx li jitnaqqas dak li jinkiseb minn din l-enerġija jew li tonqos l-attività ekonomika, iżda li jintlaħqu l-istess riżultati b'konsum aktar baxx tal-enerġija għal kull unità ta’ produzzjoni. Dan jissarraf fl-identifikar u t-tneħħija ta’ użi mhux neċessarji tal-enerġija kif ukoll metodi aktar effiċjenti ta’ produzzjoni;

2.   jinnota bi tħassib li l-UE qed tippjana li tilħaq biss nofs l-20 % li kienet ipproponiet f'iffrankar ta’ konsum ta’ enerġija primarja sal-2020. Il-kisba tal-miri tal-2020 jeħtieġu sforz koordinat fil-livelli kollha - tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali. L-effiċjenza fl-enerġija hija prijorità ewlenija u teħtieġ politiki msaħħa fil-livelli kollha;

3.   itenni li biex l-UE tilħaq l-għanijiet tagħha ta’ provvista tal-enerġija sostenibbli, kompetittiva u sigura, trid tieħu azzjoni b'mod kollettiv fi spirtu ta’ solidarjetà u effiċjenza, biex tidentifika u tuża żviluppi teknoloġiċi eżistenti u li qed jiżviluppaw, u tinfluwenza bidliet fl-imġiba li jiffaċilitaw u jtejbu l-effiċjenza enerġetika. F'dan il-kuntest, l-UE għandha tagħti prijorità lill-introduzzjoni tal-aktar teknoloġiji effiċjenti u li jkunu aktar kompetittivi mil-lat kummerċjali fil-perjodu l-medju u dak qasir;

4.   jenfasizza l-fatt li mhux l-anqas pemezz tal-korpi tal-enerġija lokali u reġjonali, il-bliet, ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali għandhom rwol ċentrali x'jaqdu biex jiffaċilitaw, irawwmu u jfasslu regoli favur użu aktar effiċjenti tal-enerġija fl-operati u l-infrastruttura tagħhom stess, iżda wkoll fost il-konsumaturi u l-produtturi. Biex titwettaq din il-ħidma, il-KtR jemmen li l-awtoritajiet għandhom jingħataw il-mezzi f'dawk li huma fondi u appoġġ biex ikunu jistgħu jagħtu sehemhom fit-twassil u fit-tisħiħ tal-miżuri għall-effiċjenza fl-enerġija;

5.   jenfasizza r-rwol tal-awtoritajiet reġjonali u lokali bħala korpi li jagħtu l-eżempju, li jiġbdu l-investiment u li jiġġeneraw l-impjiegi u jappella lill-UE ħalli tippromovi t-tħejjija ta’ pjani reġjonali u lokali għall-effiċjenza enerġetika li jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-enerġija nazzjonali u Ewropej kif ukoll biex ittejjeb is-sistemi tagħha tal-informazzjoni dwar l-enerġija, kif ukoll billi tintroduċi mekkaniżmi li jappoġġjaw dawn l-attivitajiet;

6.   jappoġġja l-inizjattiva tan-Nazzjonijiet Uniti, is-“Sena Internazzjonali għall-Enerġija Sostenibbli għal Kulħadd”, billi din tirrappreżenta opportunità prezzjuża biex titqajjem kuxjenza dwar l-importanza li jittejbu l-effiċjenza enerġetika u l-enerġiji rinnovabbli fil-livelli lokali, nazzjonali, reġjonali u internazzjonali. In-nuqqas ta’ aċċess għal enerġija nadifa, affordabbli u affidabbli jxekkel l-iżvilupp uman, soċjali u ekonomiku, u huwa ostaklu kbir għall-kisba tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju. It-tranżizzjoni lejn konverżjoni sħiħa għall-enerġiji rinnovabbli trid timxi id f'id ma’ sforzi akbar biex jonqos il-konsum tal-enerġija u l-iżvilupp ta’ sorsi ġodda tal-enerġija, li tfisser ukoll tnaqqis tad-dipendenza fuq il-karburanti fossili importati;

7.   jinnota wkoll li peress li l-ekonomiji tal-Indja u ċ-Ċina għadhom qed jirrankaw, huwa previst li d-domanda tal-enerġija taċ-Ċina titla' sa 75 % sal-2035 (1); iż-żieda fil-kompetizzjoni għall-enerġija li bħalissa tiġi importata mill-UE li jirriżulta minn dan tista' tikkawża sfidi għall-provvista, id-distribuzzjoni u l-ispejjeż li jista' jkollhom implikazzjonijiet serji u f'diversi livelli fuq l-ekonomija u s-soċjetà. Jeħtieġ li jiġu żviluppati pjani ta’ azzjoni konkreti u fattibbli bħala rispons għal dawn l-iżviluppi bil-għan li jintlaqgħu l-bżonnijiet kemm jista' jkun malajr mis-sorsi tal-enerġija rinnovabbli disponibbli lokalment. L-awtoritajiet tal-bliet, tar-reġjuni u dawk lokali għandhom ikunu parti integrali mill-iżvilupp ta’ dawn il-pjani;

8.   jinnota li hemm gwadann għas-soċjetà li għadu ma ġiex sfruttat mit-tnedija ta’ proġetti ta’ konverżjoni ekoloġika fil-muniċipji u r-reġjuni u f'dan ir-rigward jenfasizza li l-Kummissjoni Ewropea u l-gvernijiet nazzjonali għandhom jallokaw ammont sostanzjali ta’ fondi biex il-bini pubbliku jsir aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija;

9.   jieħu nota tad-dibattitu li għaddej bħalissa dwar id-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika u jitlob li jiġi adottat test b'saħħtu u ambizzjuż. Il-bliet u r-reġjuni għandhom biss x'jirbħu mill-fatt li jużaw l-enerġija b'mod aktar effiċjenti u jnaqqsu l-konsum tal-enerġija tagħhom: permezz ta’ dan huma jistgħu jnaqqsu d-dipendenza tagħhom fuq il-fjuwil importat, jipprovdu sa 2 miljun impjieg lokali f'xogħlijiet ta’ bini jew adattament (2) u jipprovdu lid-djar b'iffrankar konsiderevoli fuq il-kontijiet tal-enerġija tagħhom. Barra minn hekk, l-UE tkun tista' tkompli tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra tagħha u tistabbilixxi miri aktar ambizzjużi f'dan il-qasam. Għaldaqstant, din il-proposta hija l-ewwel pass ġenwin biex tibda tonqos il-kriżi attwali. Madankollu, meta jitqies kollox, mhijiex biżżejjed għax primarjament timmira għal objettivi ekonomiċi, jiġifieri t-tnaqqis tal-importazzjonijiet taż-żejt u l-gass minn barra u li l-miljuni ta’ euro ffrankati jmorru lura fl-ekonomiji tal-UE, mingħajr ma fl-istess waqt tiżviluppa ideat konkreti rigward l-espansjoni massiva tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli li hija meħtieġa. Mod ewlieni kif dan jintlaħaq huwa li l-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jieħdu azzjoni fuq il-bażi taċ-ċirkostanzi tagħhom, biex jiġu żviluppati l-aktar miżuri effettivi għal kull pajjiż;

10.   f'dan il-kuntest jiddispjaċih b'mod speċifiku bl-assenza ta’ viżjoni koerenti fuq tul ta’ żmien għar-rinnovazzjoni tal-bini abitabbli li jeħtieġ rinnovazzjoni u l-assenza ta’ impenji ta’ assistenza finanzjarja espliċiti u speċifiċi għall-promozzjoni ta’ investimenti fl-effiċjenza enerġetika għall-awtoritajiet lokali u reġjonali. B'rabta ma’ dan tajjeb li tingħata attenzjoni lid-differenza bejn l-għanijiet soċjali u dawk ta’ negozju. Ir-rinnovazzjoni ta’ kwalunke bini għandha tiddependi minn x'inhuwa ekonomikament fattibbli għall-intrapriża, filwaqt li l-komunità għandha tiżgura li jintlaħqu l-għanijiet soċjali;

11.   jirrakkomanda li l-UE ttejjeb is-sistemi ta’ informazzjoni dwar l-effiċjenza enerġetika, inkluż l-informazzjoni dwar il-politiki tal-effiċjenza enerġetika kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll dak reġjonali; is-sistemi għall-valutazzjoni tal-proċeduri għall-monitoraġġ tal-iffrankar tal-enerġija fil-livell reġjonali; l-indikaturi tal-effiċjenza enerġetika; il-bażijiet tad-data tal-istandards għall-miżuri applikabbli għall-iffrankar tal-enerġija, il-gwidi tal-aħjar prattiki, l-istandards ta’ implimentazzjoni eċċ.; jaqbel mal-assoċjazzjoni Ewropea ta’ awtoritajiet lokali “Energy Cities” dwar il-fatt li l-fondi huma “kruċjali” biex il-miżuri proposti jitwettqu. Barra minn hekk, il-KtR huwa mħasseb dwar il-fatt li d-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika ma tinkludix miri vinkolanti, ma tipprevedi l-ebda tip ta’ proċess ta’ valutazzjoni u fiha opt-outs faċli. Il-KtR għalhekk jilqa' l-isforzi tal-Presidenza Pollakka u l-Presidenza Daniża biex jiġu inklużi l-miżuri ta’ finanzjament meħtieġa u fatturi oħrajn li għadhom neqsin mill-proposta. Il-KtR jappoġġja l-ħidma tal-Presidenza Daniża għas-sejba ta’ kompromess politiku li jiżgura li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jimxu 'l quddiem bil-ħidma tagħhom biex il-bini jsir aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija fid-dawl taċ-ċirkostanzi lokali u reġjonali fl-Istati Membri. Il-Kumitat jilqa' bi pjaċir partikolari l-obbligu propost li l-kumpaniji tal-enerġija jiffrankaw medja ta’ 1,5 % tal-enerġija fis-sena;

12.   jenfasizza li effiċjenza enerġetika akbar ma tistax tinkiseb biss permezz ta’ oqsma riġidi ta’ azzjoni stabbiliti mill-gvern ċentrali li ma jqisux iċ-ċirkostanzi lokali u reġjonali fl-Istati Membri u għalhekk jappella li tingħata l-possibbiltà li jiġu implimentati approċċi alternattivi biex jinkisbu l-miri tat-tnaqqis fl-użu tal-enerġija, sakemm jintlaħaq l-istess livell ta’ tnaqqis fil-konsum tal-enerġija u biex il-muniċipalitajiet u r-reġjuni jkunu jistgħu jipproponu strateġiji biex jiffrankaw l-enerġija;

13.   jinnota l-frammentazzjoni preżenti b'mod mifrux fl-UE fil-politika u l-mod kif naħsbu dwar l-enerġija. Teżisti qasma skont is-setturi (it-trasport, il-bini, eċċ.) għad-detriment tal-kunsiderazzjoni tal-inugwaljanzi u l-potenzjal taż-żoni u t-territorji li jridu jiġu indirizzati jekk l-Unjoni kollha trid tagħmel progress;

14.   jitlob li flimkien mal-effiċjenza enerġetika jiġu żviluppati wkoll miżuri adegwati għall-ġestjoni/konservazzjoni tal-enerġija u jappella għall-iżvilupp ta’ objettivi ta’ ġestjoni/konservazzjoni tal-enerġija li jistgħu jgħinu u jaqbżu l-miri għat-tnaqqis fl-enerġija billi jtejbu l-effiċjenza enerġetika;

15.   jitlob li l-Presidenza Daniża tal-UE tirrikonoxxi r-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-kisba tal-miri dwar l-effiċjenza enerġetika tal-Ewropa 2020. Tista' tgħid li m'hemm l-ebda referenza għall-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-abbozz tad-dokument tan-negozjati attwali tal-Kunsill dwar id-Direttiva tal-Effiċjenza Enerġetika u fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050. Barra minn hekk, iqis li l-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma riveduti u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż għandhom bżonn jirriflettu aktar bil-qawwi l-impenji li ttieħdu dwar l-effiċjenza enerġetika.

16.   jilqa' bi pjaċir l-inizjattiva għall-finanzjament Enerġija Intelliġenti-Ewropa (IEE) u jilqa' l-isforzi li tagħmel biex tegħleb l-ostakli tas-suq. Il-programm tal-IEE għandu jikkonċentra fuq il-promozzjoni ta’ azzjonijiet marbutin ma’ bidliet fl-imġiba. Madankollu, il-Kumitat isejjaħ biex ir-riżultati u r-rakkomandazzjonijiet tal-proġetti tal-IEE jinxterdu b'mod aħjar (informazzjoni, leġislazzjoni, eċċ.) madwar l-UE, u b'mod simili, li tiġi żgurata s-sostituzzjoni tal-finanzjament għall-programm jew il-programmi tal-IEE għall-perjodu 2014-2020;

17.   Fir-rigward tal-dimensjoni territorjali partikolari tal-problema, il-KtR jirrimarka li:

iż-żoni rurali tal-UE jużaw sorsi tal-enerġija li jniġġsu aktar minn dawk użati f'żoni urbani, għaldaqstant għandha tiġi appoġġjata b'mod partikolari s-sostituzzjoni ta’ karburanti fossili li jniġġsu ħafna ma’ karburanti fossili li jniġġsu inqas bħala soluzzjoni tranżizzjonali u fuq kollox imbagħad ma’ enerġiji rinnovabbli;

minkejja li qed jirkupraw, il-livell tal-iżvilupp ekonomiku fiż-żoni rurali għadu inqas mill-medja tal-UE, partikolarment meta mqabbel ma’ żoni urbani. Din id-differenza bejn iż-żoni rurali u urbani toħroġ b'mod estrem fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant u hija aktar inkwetanti minħabba li bejn is-sena 2000 u l-2007 żdiedet minħabba li l-bliet il-kbar u l-bliet kapitali espandew malajr ħafna;

B.   Awtoritajiet reġjonali, lokali u tal-bliet

18.   itenni l-appell tiegħu għal bilanċ urban-rurali aħjar fil-politiki tal-enerġija sostenibbli mal-UE kollha u jisħaq fuq il-bżonn li jintuża l-potenzjal taż-żoni rurali biex jinkisbu l-miri tal-effiċjenza enerġetika tal-Ewropa 2020. Jeżisti potenzjal konsiderevoli tassew fiż-żoni rurali kemm għall-produzzjoni tal-enerġija kif ukoll għat-tnaqqis fil-konsum - pereżempju, artijiet kbar għall-parks eoliċi (wind farms) jew impjanti għall-enerġija solari huma disponibbli biss fil-kampanja. Fl-istess waqt, il-biedja moderna teħtieġ ammonti konsiderevoli ta’ enerġija biex topera. Madankollu, il-potenzjal għall-iffrankar tal-enerġija u għall-iżvilupp ta’ sorsi ġodda ta’ enerġija qed jiġi injorat;

19.   jenfasizza li jeżistu differenzi sostanzjali bejn iż-żoni urbani u rurali. L-effiċjenza enerġetika fiż-żoni rurali tinsab fi stat kritiku u hemm bżonn tiġi indirizzata b'mod urġenti. Id-djar rurali u n-negozji ż-żgħar qed jiffaċċjaw diversi żvantaġġi rigward l-użu tal-enerġija tagħhom, partikolarment minħabba n-natura tad-djar u l-kwalità tal-bini tagħhom. Il-bini rurali huwa ħafna aktar antik u r-rinnovazzjoni tiegħu tiswa aktar flus għas-sidien u sikwit ma tkunx affordabbli. Waħda mir-raġunijiet għal dan hija d-densità tal-popolazzjoni: l-iżolazzjoni ta’ djar rurali individwali ma tistax tgawdi mill-istess ekonomiji ta’ skala bħad-djar urbani li jkollhom aktar minn sid wieħed. Din is-sitwazzjoni, li tapplika għall-Istati Membri kollha f'livelli differenti, twassal għal spejjeż għall-enerġija proporzjonalment ogħla fiż-żoni rurali fejn id-dħul għal kull abitant huwa bejn 21 % u 62 % inqas fiż-żoni rurali (3);

20.   jenfasizza li fejn tidħol l-enerġija, il-politika tal-enerġija tal-UE ġiet deteminata mill-bżonnijiet tal-bliet il-kbar. L-investituri għadhom qed jiffukaw l-attenzjoni tagħhom kważi esklużivament fuq infrastruttura mfassla biex isservi lil żoni urbani;

21.   jisħaq li l-aċċess għall-enerġija ġeneralment jiswa aktar fiż-żoni rurali u fir-reġjuni remoti. Minbarra dan, l-effiċjenza enerġetika hija inqas minħabba li t-teknoloġiji nodfa ma tantx infirxu u m'hemmx iżolazzjoni effettiva, u jappella għal soluzzjonijiet adegwati ta’ governanza u fondi sabiex iż-żoni rurali madwar l-UE jilħqu ż-żoni urbani f'dan ir-rigward, b'mod partikolari l-potenzjal li jippreżenta l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-approċċ LEADER tiegħu. Fil-fatt, diversi prattiki tajbin u proġetti pilota li saru mal-UE kollha diġà wrew li ż-żoni rurali għandhom il-potenzjal li jipprovdu l-bżonnijiet tal-enerġija tagħhom stess minn sorsi differenti bħal sorsi ta’ enerġija newtrali fir-rigward ta’ emissjonijiet ta’ karbonjuu li huma wkoll mingħajr emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta’ serra, il-bijomassa, iċ-ċelloli tal-fjuwil, eċċ.

22.   iqis li l-appoġġ mill-Fond Soċjali Ewropew għall-bini tal-kapaċità, speċjalment fit-titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, li jista' jkopri wkoll l-użu ta’ tekniki tradizzjonali li jużaw materjali tipiċi tar-reġjun, għandu jagħraf u jqis il-ħtiġijiet differenti taż-żoni urbani u rurali sabiex il-ħaddiema rurali ma jitħallewx l-art. Inkella dan jikkawża lakuna fil-ħiliet meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji adegwati għaż-żoni rurali u jkompli jżid il-qasma enerġetika bejn dawn iż-żewġ żoni;

23.   jenfasizza li l-politika tal-edukazzjoni tista' taqdi rwol sinifikanti biex tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar l-effiċjenza enerġetika u biex tinfluwenza t-tibdil fl-imġieba tan-nies; jissuġġerixxi li jiġi stabbilit punt ta’ referenza għal inizjattivi edukattivi attwali sabiex tiġi identifikata l-aħjar prattika u jiġu żviluppati kurrikuli li jistgħu jinkorporaw studji ta’ sostenibbilità fl-istadji l-iktar bikrin tal-proċess tat-tagħlim formali; barra minn hekk, jitlob biex il-programm li jmiss ta’ “Erasmus għal Kulħadd” jiżviluppa alleanzi tal-għarfien, bejn is-settur universitarju u n-negozji ekoloġiċi sabiex jiġu żviluppati kurrikuli ġodda li jindirizzaw il-qasma fl-innovazzjoni u l-ħiliet fis-settur tal-effiċjenza fl-enerġija u tal-konservazzjoni;

24.   jisħaq li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu wkoll jikkontribwixxu għall-kisba ta’ titjib fl-effiċjenza enerġetika billi jinkludu fatturi ambjentali fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku. Huwa jilqa' l-proposta għal Direttiva dwar regoli ġodda għall-akkwist pubbliku adottata mill-Kummissjoni (4). Din il-proposta tgħid li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jqisu fatturi ambjentali, inkluża l-effiċjenza enerġetika, fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku. Għandha titħeġġeġ il-valutazzjoni tal-offerti permezz ta’ MEAT (Most Economical Advantageous Tender) mill-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jitqies l-iffrankar tal-enerġija tul il-ħajja ta’ proposta ta’ offerta;

C.   Konsumaturi

25.   jenfasizza li hemm ukoll dimensjoni soċjali fejn il-faqar fil-fjuwil jista' jagħfas partikolarment ħażin fuq gruppi bi dħul aktar baxx. Fejn jidħlu r-raġunijiet u l-konsegwenzi tal-faqar enerġetiku, jeżistu differenzi importanti bejn iż-żoni urbani u rurali li jridu jiġu kkunsidrati sabiex tittieħed azzjoni adegwata u li mhumiex neċessarjament korelatati mal-effiċjenza enerġetika globali ta’ ċerti pajjiżi jew reġjuni;

26.   jitlob miżuri li jpoġġu lill-konsumaturi li jkunu qed jittrattaw mal-produtturi/provvedituri f'pożizzjoni li jkunu jistgħu jinnegozjaw benefiċċji fi skambju ma’ bidliet fil-mudelli tal-użu, pereżempju fejn massa ta’ individwi jibdlu l-użu għal ħinijiet fejn il-maġġoranza ma tkunx qed tuża l-enerġija (off-peak), għandhom jiġu appoġġjati sabiex jiksbu tnaqqis fil-prezzijiet adegwati għal xerrejja tal-massa. B'mod simili, l-użu tat-teknoloġija avvanzata ta’ netwerk intelliġenti għall-kejl tal-konsum u tal-kontijiet għandu jingħata appoġġ bħala xi ħaġa ta’ ġid pubbliku biex b'hekk ikun possibbli li jiżdiedu l-livelli ta’ effiċjenza enerġetika tal-provvedituri (permezz ta’ ġestjoni effiċjenti tan-netwerk, manutenzjoni aħjar tan-netwerks u t-tagħmir eċċ.) u l-konsumaturi (permezz ta’ għarfien aħjar dwar l-arloġġi tal-konsum, il-kontijiet, is-servizzi b'kuntratt, is-servizzi bin-netwerk, il-konsum interattiv intelliġenti, eċċ. Barra minn hekk, u m'għandha tiġi tollerata l-ebda xorta ta’ reżistenza kummerċjali għal dan u l-introduzzjoni ġeneralizzata tiegħu għandha sseħħ qabel l-iskadenza. Huwa importanti li jiġi żgurat li l-installazzjoni ta’ tagħmir tal-kejl avvanzat ma jwassalx għal spejjeż kbar għall-konsumaturi;

27.   jilqa' b'sodisfazzjon it-tiġdid u l-kontinwazzjoni tal-programm ta’ tikkettar “Energy Star” assoċjat mal-proposta għal programm ta’ tikkettar tal-effiċjenza enerġetika għat-tagħmir tal-uffiċċju u jinnota li l-proposta għal Regolament COM (2012) 109 final tipprovdi għat-tiġdid tal-ftehim “Energy Star” b'rabta mad-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta’ programmi tat-tikkettar tal-effiċjenza enerġetika għat-tagħmir tal-uffiċċji (COM (2012) 108 final). L-użu tat-tikketta “Energy Star” għandu jiġi mħeġġeġ. Qed jiġi nnotat li spejjeż tal-enerġija għoljin jinkoraġġixxu l-bejgħ ta’ tagħmir b'effiċjenza enerġetika għolja. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra wkoll l-introduzzjoni ta’ tikketta li turi l-ammont ta’ enerġija li intużat fil-proċess tal-manifattura;

D.   Finanzjament

28.   filwaqt li jfakkar fl-opinjoni dwar it-Tibdil fil-Klima u l-Baġit Futur tal-UE (5), il-Kumitat għadu mħasseb dwar l-enfasi li għadha qed tingħata lill-miżuri ta’ awsterità li qed jieħdu l-attenzjoni mill-kwistjonijiet tal-ekonomija reali fil-kuntest tal-baġit futur tal-UE għall-2014-2020, speċjalment iż-żieda meħtieġa urġentement fil-baġit tal-UE disponibbli għall-investiment fl-enerġija sostenibbli fil-livell lokali u reġjonali, urban u rurali kif mitlub f'opinjonijiet preċedenti tal-KtR. Madankollu, jilqa' l-inklużjoni ta’ “transizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju” fis-setturi kollha bħala prijorità għall-investiment taħt il-Qafas Strateġiku Komuni (6) iżda jenfasizza li filwaqt li l-Fondi taħt il-QSK għandhom jintużaw biex jiġu indirizzati l-isfidi reġjonali, għandu wkoll ikun hemm bilanċ bejn il-produzzjoni sostenibbli u l-effiċjenza enerġetika;

29.   jiddispjaċih li l-identifikazzjoni ta’ fondi, bħal fondi nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika, ma ġewx ikkunsidrati mill-Kunsill bħala dispożizzjoni li għandha tiġi inkluża fit-test tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika; jenfasizza l-bżonn li r-rwol tal-Bank Ewropew tal-Investiment jiġi promoss ħafna permezz tal-aġenziji tal-kreditu nazzjonali u lokali biex jiġu finanzjati l-investimenti fl-effiċjenza enerġetika;

30.   jitlob li l-Presidenza Daniża tiżgura li l-għajnuna futura f'għotjiet għall-promozzjoni ta’ miżuri għall-effiċjenza tat-tisħin u t-tkessiħ tal-ispazju jkunu marbutin ma’ ffrankar imkejjel li jkun inkiseb fil-konsum tal-enerġija għal kull faċilità individwali;

31.   jitlob li fil-baġit tal-UE li jmiss, il-Kummissjoni Ewropea tagħmel provvediment għad-Direttiva tal-Effiċjenza Enerġetika proposta u tiżgura li jingħataw biżżejjed fondi għall-effiċjenza enerġetika fid-djar soċjali;

32.   jenfasizza l-fatt li problema kbira għaż-żoni rurali hija l-kapaċità tal-livelli lokali u reġjonali li jaċċessaw fondi li jeżistu diġà:

Mekkaniżmi finanzjarji (ELENA, eċċ.) u fondi ddedikati għall-effiċjenza enerġetika (Fond Ewropew għall-Effiċjenza tal-Enerġija (EEEF), eċċ.);

L-esperjenza tal-perjodu ta’ finanzjament attwali turi li għal numru ta’ raġunijiet differenti l-fondi mwarrba mill-Fondi Strutturali għall-effiċjenza enerġetika ma jistgħux jiġu sfruttati bis-sħiħ. Għalhekk fil-qafas finanzjarju 2014-2020, li jagħmel dispożizzjoni għal perċentaġġ ikbar minn qabel ta’ fondi għall-effiċjenza enerġetika, jeħtieġ li tingħata attenzjoni li jiġi faċilitat l-aċċess tal-awtoritajiet lokali u reġjonali għal dawn il-fondi;

33.   jisħaq li jeżistu għodod finanzjarji oħra, bħall-kuntratti ta’ prestazzjoni enerġetika, is-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi u l-fondi għall-effiċjenza enerġetika nazzjonali u reġjonali li jippromovu ħidma favur l-effiċjenza enerġetika f'perjodu fejn il-fondi pubbliċi qed jonqsu. Ċertament li fis-sitwazzjoni attwali ta’ riżorsi pubbliċi limitati u ta’ diffikultajiet li qed jiffaċċjaw ħafna intrapriżi żgħar u medji, għandha tingħata attenzjoni partikolari biex jiġi żgurat li jinstab l-aħjar bilanċ possibbli fl-infiq tal-UE bejn, minn naħa infrastuttura fuq skala kbira, u min-naħa l-oħra produzzjoni tal-enerġija deċentralizzata li hija l-essenza nnifisha tal-enerġija rurali; fl-istess ħin jitlob li l-UE, fil-livell Ewropew, tippromovi u tirregola l-intrapriżi tas-servizzi tal-enerġija bħala korpi li jiffinanzjaw l-investiment fl-effiċjenza, u li b'hekk ikunu jistgħu jaċċessaw il-fondi speċjali Ewropej;

34.   jemmen li sabiex jittejjeb l-aċċess għall-fondi, hemm bżonn ta’ strumenti biex jgħinu lill-konsumaturi u lill-awtoritajiet pubbliċi jilħqu r-rekwiżiti tal-kofinanzjament kif ukoll ifasslu pjani innovattivi li jattiraw l-għoti ta’ kreditu;

35.   ifakkar li l-istħarriġ tal-KtR dwar l-Ewropa 2020 li sar fil-bidu tal-2010 dwar “Politiki tal-Enerġija Sostenibbli” wera li l-inizjattivi lokali u reġjonali normalment ikunu azzjonijiet multi-settorjali u integrati li fl-istess ħin jikkontribwixxu għall-kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi. Għaldaqstant huwa importanti li din ir-realtà tiġi riflessa b'mod adegwat fit-tfassil futur tal-baġit tal-UE;

36.   jitlob li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jingħataw il-kapaċità li jinkludu l-effiċjenza enerġetika fir-rekwiżiti tal-ippjanar rurali u urban tagħhom;

E.   Loġistika

37.   jixtieq jenfasizza t-tifsira tal-iżvilupp ta’ sistemi loġistiċi mal-UE kollha li jwasslu għal aktar effiċjenza enerġetika fit-trasport tal-merkanzija bħas-“CELS - Central European Logistics System (Sistema Ċentrali Ewropea tal-Loġistika)”. Dan ikun ifisser sistema unika ta’ mapep li tintegra l-modi kollha tat-trasport Ewropej f'rappreżentazzjoni magħquda - il-ferroviji, it-toroq, l-ajru, il-baħar u l-mogħdijiet tal-ilma interni;

38.   iqis li s-CELS tista' tipprovdi mapep viżwali u għajnuna għall-analiżi tal-ispejjeż biex tiġi promossa l-konnessjoni ekoloġika, ekonomika u effiċjenti tat-trasport intermodali. Din tkun direttorju onlajn tat-trasport tal-merkanzija li fih ikunu jistgħu jirreġistraw l-operaturi tat-toroq, tal-ferroviji, tal-ajru u tal-mogħdijiet tal-ilma u tal-baħar, biex b'hekk isir l-aktar direttorju komprensiv tal-operaturi tal-merkanzija kollha. Għandu wkoll il-potenzjal li jidentifika liema rotot huma adatti għal trasport ikkombinat biex ikunu jistgħu jittieħdu l-iqsar rotot possibbli bit-triq;

39.   jisħaq fuq il-valur ta’ politiki tal-enerġija transsettorjali, integrati u sostenibbli għaż-żoni rurali, li jkunu jinkludu kemm l-effiċjenza enerġetika fil-bini, it-trasport, eċċ. kif ukoll il-produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija rinnovabbli;

E.   Konklużjonijiet

40.   f'dan il-kuntest, jemmen li l-Politika ta’ Koeżjoni tista' tipprovdi qafas għal approċċ ikkoordinat għal din l-isfida kumplessa. L-interkonnessjonijiet bejn l-għanijiet tal-Ewropa 2020 jirrikjedu li dawk li jfasslu l-politika jkunu jafu b'mod ċar li jista' jintlaħaq titjib fl-oqsma kollha tal-Istrateġija Ewropa 2020 jekk il-miżuri li jżidu l-użu tal-effiċjenza fl-enerġija jiġu implimentati b'mod mifrux fl-UE kollha;

41.   jinnota l-bżonn ta’ bilanċ aħjar bejn id-dimensjonijiet interni/esterni tal-UE fil-provvista tal-enerġija, il-promozzjoni tar-riċerka u l-implimentazzjoni tal-effiċjenza enerġetika mill-inqas daqs l-investiment f'pajpijiet ġodda għall-karburanti fossili minn pajjiżi terzi, u jfakkar lill-Kummissjoni Ewropea li l-effiċjenza enerġetika għadha teħtieġ biljuni ta’ euro f'investiment fis-setturi tad-djar u tat-trasport. Il-ġestjoni/konservazzjoni tal-enerġija jistgħu jiġu rikonoxxuti wkoll bħala bżonn kontinwu u b'hekk jiġu indirizzati bħala tali;

42.   itenni li l-Istati Membri għandhom joħolqu proċessi ta’ konsultazzjoni li jinvolvu lill-atturi reġjonali u lokali meta jitħejjew il-pjani nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika (approċċ minn isfel għal fuq), u jiżguraw li l-pjani nazzjonali jkunu konsistenti mal-objettivi u l-mezzi reġjonali u lokali; fl-istess ħin, jitlob li l-atturi reġjonali u lokali jiġu involuti fil-fażi tas-segwitu, bħala l-awtoritajiet kompetenti għall-implimentazzjoni;

43.   jerġa' jqiegħed enfasi fuq l-inizjattiva tal-Patt tas-Sindki bħala prova tanġibbli tal-impenn tal-gvernijiet lokali biex jippromovu l-effiċjenza enerġetika u jindirizzaw l-isfida tat-tibdil fil-klima iżda josserva li m'hemmx metodoloġija komuni għall-firmatarji tal-Patt tas-Sindki dwar ir-rappurtar. Il-Patt tas-Sindki huwa inizjattiva li tirrikjedi lir-reġjuni li jirrappurtaw dwar il-prestazzjoni tal-effiċjenza enerġetika tagħhom permezz ta’ kriterji komuni stretti (7);

44.   iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta miżuri mingħajr dewmien biex twettaq il-kunċett ta’ netwerks interkonnessi fil-livell tal-UE għad-distribuzzjoni tal-enerġija. B'dan il-mod, l-UE tista' tiżgura provvista affidabbli tal-enerġija għaċ-ċittadini kollha tagħha. Dan huwa importanti wkoll minn perspettiva ta’ sigurtà u ta’ politika sabiex titnaqqas id-dipendenza tal-Ewropa mill-karburanti fossili minn reġimi awtoritarji;

45.   Messaġġi Ewlenin – Punti ta’ Azzjoni

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

a)

jinsisti li l-effiċjenza fl-enerġija trid tkun element ċentrali u integrali tal-politiki tal-enerġija u għandha tkun prijorità suffiċjenti fil-ġerarkija tal-politika tal-enerġija;

(b)

jappoġġja titjib fil-ġbir ta’ miżuri ta’ appoġġ finanzjarju għall-effiċjenza fl-enerġija u l-konservazzjoni enerġetika fi programmi futuri tal-finanzjament tal-UE;

(c)

jappella għal miżuri iktar b'saħħithom biex tiġi influwenzata l-imġieba tan-nies u t-tendenzi ta’ konsum tal-enerġija u jissuġġerixxi li dan jesiġi taħlita ta’ miżuri ta’ inċentivi u sanzjonijiet, li juru l-każ ekonomiku iżda wkoll enfasi ikbar fuq rekwiżiti obbligatorji, meta dan huwa neċessarju;

(d)

jirrikonoxxi li l-enfasi attwali ta’ politika hija fuq il-bliet biex jilħqu l-objettivi ta’ politika attwali, iżda jenfasizza l-ħtieġa biex jiġu indirizzati wkoll b'mod iżjed komprensiv u koordinat l-isfidi u l-opportunitajiet li żoni rurali jiffaċċjaw fir-rigward tal-użu u l-produzzjoni tal-enerġija;

(e)

jitlob lill-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali biex jaqsmu l-aħjar prattiki fil-qasam tal-effiċjenza fl-enerġija u l-konservazzjoni u jsaħħu r-reżiljenza enerġetika billi jippjanaw u jmexxu l-għoti tas-servizzi tagħhom b'użu minimu tal-enerġija.

Brussell, 4 ta’ Mejju 2012.

Il-President tal-Kumitat tar-Reġjuni

Mercedes BRESSO


(1)  Rapport tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija dwar l-Enerġija Globali 2011.

(2)  Kummissjoni tal-UE.

(3)  Eurostat.

(4)  COM(2011) 896 final.

(5)  Opinjoni ta’ prospettiva dwar “Il-baġit futur tal-UE u l-integrazzjoni tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fil-politiki ġenerali” (CdR 104/2011).

(6)  Proposta għal Regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni (COM(2011) 615 final).

(7)  http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_thinkbooklet.pdf


III Atti preparatorji

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

Il-95 sessjoni plenarja fit-3 u l-4 ta' Mejju 2012

27.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 225/58


Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Proposta għal regolament ġenerali dwar il-fondi tal-Qafas Strateġiku Komuni”

2012/C 225/07

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

jappella għal baġit ambizzjuż għall-politika futura ta’ koeżjoni (2014-2020) sabiex jintlaħqu l-ambizzjonijiet tat-Trattat u tal-Istrateġija Ewropea 2020; jappella wkoll sabiex jitqiesu kriterji oħra għajr il-PDG fil-valutazzjoni tal-livelli ta’ żvilupp u d-distribuzzjoni tar-riżorsi;

jappoġġja l-istruttura proposta mill-Kummissjoni, fi kliem ieħor li jiġu identifikati żewġ għanijiet prinċipali (“investiment għat-tkabbir u l-impjiegi” u “kooperazzjoni territorjali”), li l-FSE jinżamm fil-qalba tal-politika ta’ koeżjoni u li tinħoloq kategorija ġdida ta’ “reġjuni ta’ tranżizzjoni” li tipprovdi x-xibka ta’ sigurtà għar-reġjuni li m'għadhomx eliġibbli għall-appoġġ sħiħ taħt l-objettiv ta’ konverġenza;

isejjaħ għal aktar flessibbilta fid-distribuzzjoni tal-Fondi Strutturali, abbażi ta’ adattament aktar realistiku għall-bżonnijiet tat-territorji, permezz tal-involviment dirett tal-awtoritajiet lokali u reġjonali; din il-flessibbiltà għandha tapplika għad-distribuzzjoni bejn il-FEŻR u l-FSE u l-konċentrazzjoni tematika tal-Fondi dwar ċerti għanijiet tal-Ewropa 2020; f'dan ir-rigward, jappella li jintaqqas il-limitu minimu stabbilit fir-Regolamenti speċifiċi jew li dan isir aktar flessibbli;

jappoġġja l-approċċ strateġiku tal-Qafas Strateġiku Komuni, li jintegra l-fondi kollha intiżi għall-skopijiet reġjonali, li għandu jfisser koordinazzjoni aħjar mal-FAEŻR u l-FEMS; jixtieq ukoll li jitqies aktar il-prinċipju ta’ koeżjoni territorjali permezz tal-azzjonijiet urbani, l-azzjonijiet ta’ żvilupp lokali, l-investimenti territorjali integrati u l-Pjani ta’ Azzjoni Konġunta, iżda jixteq li tingħata aktar attenzjoni lir-reġjuni li għaddejjin minn konverżjoni industrijali jew li jsofru minn żvantaġġi demografiċi;

jappella sabiex il-possibbiltà ta’ programmi b'ħafna fondi (il-FEŻR, il-FSE, il-Fondi ta’ Koeżjoni, il-FAEŻR u l-FEMS) titħeġġeġ u li l-Kummissjoni Ewropea tadotta kwalunkwe miżura sabiex dawn il-programmi jitħejjew u jiġu implimentati b'rispett tal-prinċipju tal-proporzjonalità;

jirrifjuta l-kondizzjonalità makroekonomika kif ukoll ir-riżerva għall-prestazzjoni, filwaqt li jqishom li jmorru kontra l-għan primarju tal-politika ta’ koeżjoni; min-naħa l-oħra, jappoġġja l-ħolqien ta’ riżerva ta’ flessibbiltà, magħmula mir-riżorsi tad-diżimpenn awtomatiku u l-finanzjament tal-inizjattivi sperimentali; jappoġġja wkoll il-prinċipju tal-kondizzjonalità ex ante, li hija li hija ssemplifikata u preventiva aktar milli ripressiva;

jinsisti li jkun hemm semplifikazzjoni ġenwina tar-regoli ta’ ġestjoni, partikolarment fir-rigward tal-awtoritajiet ta’ kontroll u ta’ verifika, il-proġetti li jiġġeneraw id-dħul u l-ispejjeż b'rata fissa.

Is-Sinjura Marini (IT/PSE), President tar-Reġjun tal-Umbria

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006

COM (2011) 615 final

I.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TA' POLITIKA

A.    Baġit komunitarju u tqassim tal-fondi

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

Għal baġit Komunitarju adatt u bilanċjat

1.

ifakkar li l-Unjoni Ewropea teħtieġ li jkollha baġit b'volum li jkun jista' jiggarantixxi l-effikaċja tal-politika ta’ koeżjoni u jilħaq l-ambizzjonijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020;

2.

jitlob li, għal kull kategorija ta’ reġjun, jinżammu għallinqas l-istess livelli ta’ kontributi komunitarji previsti mill-perjodu attwali ta’ programmazzjoni;

3.

jiġbed l-attenzjoni għall-mod li bih is-sitwazzjoni attwali ta’ kriżi ekonomika, finanzjarja u soċjali serja, qed twassal biex jiġi stabbilit ekwilibriju perikoluż ta’ sottoimpjieg (underemployment) fil-livell Ewropew, b'impatt qawwi, anke jekk differenti, fir-reġjuni kollha Ewropej. F'dan il-kuntest, il-fondi strutturali huma sors finanzjarju indispensabbli biex tirreżisti l-kriżi u tappoġġja l-iżvilupp fir-reġjuni Ewropej.

Nillimitaw id-diffikultajiet ta’ assorbiment

4.

jappella lill-Kummissjoni biex tniedi inizjattivi validi bil-għan li jittaffu d-diffikultajiet ta’ assorbiment li jiffaċċjaw xi Stati Membri, b'ġestjoni mtejba tal-fondi Komunitarji, b'mod partikolari fir-rigward tas-semplifikazzjoni u l-innovazzjoni tas-sistemi tal-ġestjoni u l-kontroll, b'mod li tinċentiva l-orjentazzjoni lejn riżultati tajbin;

Lejn kriterji ta’ allokazzjoni aktar ġusti u bilanċjati

5.

jemmen li l-kriżi ekonomika u finanzjarja tkompli ssaħħaħ il-bżonn li jintużaw, ċifri ta’ PDG li jkunu komparabbli u disponibbli fi żmien opportun kif ukoll indikaturi oħra, sabiex il-livell reali ta’ żvilupp tar-reġjuni Ewropej jiġi vvalutat b'aktar korrettezza, (1) mingħajr preġudizzju għal konċentrazzjoni adegwata ta’ riżorsi favur ir-reġjuni li għadhom qed jiżviluppaw;

6.

iqis li għall-iskopijiet tal-qsim tar-riżorsi, hemm bżonn li titqies b'mod adegwat il-partikolarità tal-Istati Membri li għandhom sitwazzjoni ta’ disparità ekonomika interna qawwija. B'mod partikolari, huwa mħasseb dwar il-kriterju tal-qsim tar-riżorsi għall-Politika Agrikola Komuni (PAK) – ara l-proposta tal-qafas finanzjarju multiannwali – peress li ma jiġux kkunsidrati biżżejjed id-differenzi soċjali, ekonomiċi u strutturali;

B.    Struttura tal-politika ta' koeżjoni

Struttura semplifikata

7.

jappoġġja l-identifikazzjoni ta’ żewġ għanijiet prinċipali:“investiment għat-tkabbir u l-impjiegi” u “kooperazzjoni territorjali” li jikkontribwixxu sabiex tiġi semplifikata l-istruttura tal-politika ta’ koeżjoni;

8.

japprova l-ħolqien ta’ kategorija ta’ reġjuni ta’ tranżizzjoni li huma ffinanzjati b'mod partikolari mir-riżorsi li jiġu mir-reġjuni u mill-pajjiżi li jkunu ħarġu mill-Politika ta’ Konverġenza u mill-Fond tal-Koeżjoni, b'hekk mingħajr ma titnaqqas l-intensità tal-appoġġ għaż-żewġ kategoriji l-oħra tar-reġjuni. Jilqa' wkoll ix-xibka ta’ sigurtà proposta għar-reġjuni li m'għadhomx eliġibbli għall-appoġġ taħt l-objettiv ta’ konverġenza. Fil-fatt, il-kategorija l-ġdida ser tippermetti li jiġi pprovdut appoġġ aħjar lir-reġjuni li ħerġin mill-objettiv ta’ konverġenza, l-istess bħar-reġjuni l-oħra li għandhom PDG għal kull abitant bejn 75 % u 90 % tal-medja tal-UE; barra minn hekk, din il-kategorija ġdida ser tippermetti li jiġi aġġustat l-appoġġ tal-UE skont id-diversità tal-livelli ta’ żvilupp u li jittaffew l-effetti tal-livell limitu osservati fil-perjodu attwali ta’ programmar. Din id-dispożizzjoni għandha tapplika għall-fondi kollha tal-QSK;

9.

josserva li d-dispożizzjonijiet tal-linji gwida dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat għall-perjodu 2014-2020 għandhom jirrispettaw l-istruttura tal-politika futura ta’ koeżjoni u li huma u jiġu stabbiliti ż-żoni eliġibbli għall-għajnuna. m'għandux ikun hemm kontradizzjonijiet bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-liġi dwar il-kompetizzjoni;

Lejn rwol adegwat tal-Fond Soċjali Ewropew fil-politika ta’ koeżjoni

10.

huwa sodisfatt li l-FSE ser jinżamm fl-ambitu tal-politika ta’ koeżjoni bħala strument fundamentali għall-impjiegi, it-titjib tal-kompetenzi individwali u l-inklużjoni soċjali;

11.

madankollu jistenna li l-għażla tal-prijoritajiet ta’ investment u l-allokazzjoni tal-Fondi Strutturali bejn il-FEŻR u l-FSE ssir mill-awtoritajiet reġjonali u l-awtoritajiet lokali kompetenti, b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà;

C.    Prinċipji komuni għall-fondi kollha

Għal sħubija u governanza f'diversi livelli aktar b'saħħithom

12.

jistenna li, b'konformità mal-prinċipju ta’ governanza f'diversi livelli u abbażi tat-tqassim intern tal-kompetenzi, l-awtoritajiet lokali u reġjonali f'kull Stat Membru jipparteċipaw bi sħiħ fit-tfassil, in-negozjar u l-implimentazzjoni tad-diversi dokumenti strateġiċi, jiġifieri l-Qafas Strateġiku Komuni, u b'mod partikolari il-Kuntratt ta’ Sħubija; il-Patti Territorjali bejn l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali għandhom wkoll ikunu għażla possibbli sabiex jiġu fformalizzati arranġamenti ta’ sħubija b'mod konġunt mal-gvernijiet nazzjonali;

13.

iqis inġust li fil-kuntest ta’ sħubija, l-awtoritajiet reġjonali u lokali jiġu trattati l-istess bħall-imsieħba ekonomiċi u soċjali, meta dawn, bħala rappreżentanti tal-interess ġenerali taċ-ċittadini, jamministraw f'kollaborazzjoni – waqt li jikkunsidraw il-qafas istituzzjonali tal-Istati Membri – u jikkofinanzjaw proġetti relatati mal-politika ta’ koeżjoni;

Għal rata ta’ kofinanzjament adegwata għal-livell ta’ żvilupp tar-reġjuni

14.

itenni l-appoġġ tiegħu għall-prinċipju ta’ kofinanzjament Ewropew li jiggarantixxi l-awtonomija tal-atturi reġjonali;

15.

iqis li l-VAT għandha tkun eliġibbli, jekk ma tkunx tista' tiġi rkuprata;

16.

jemmen li għandha ssir distinzjoni bejn il-partijiet interessati tas-soċjetà ċivili u l-imsieħba li jirrappreżentaw lis-settur pubbliku. L-awtoritajiet lokali u reġjonali kompetenti, jew ir-rappreżentanti tagħhom, għandhom jiffurmaw parti integrali mill-proċess ta’ negozjar għat-tħejjija ta’ kuntratt jew Ftehim ta’ Sħubija fil-livell tal-Istati Membri u mhux biss fil-livell reġjonali;

D.    Rabta bejn il-politika ta' koeżjoni u l-istrateġija ewropa 2020

Għal konċentrazzjoni tematika armonjuża u flessibli

17.

jieħu nota tal-prinċipju ta’ konċentrazzjoni tematika għall-għanijiet prinċipali tal-Istrateġija Ewropa 2020 u l-għanijiet definiti fl-Artikolu 174 tat-TFUE, stabbiliti f'tabbella ta’ oqsma ta’ interess tal-UE, iżda jesprimi tħassib għan-nuqqas ta’ flessibbiltà fl-għażla tal-għanijiet tematiċi li għandhom jiġu determinati abbażi ta’ analiżi territorjali;

18.

jappella għalhekk għal flessibbiltà fil-fondi kollha tal-Qafas Strateġiku Konġunt (QSK) sabiex kull awtorità ta’ ġestjoni jkollha l-akbar marġini possibbli biex tidentifika l-għanijiet tematiċi li fuqhom tikkonċentra l-fondi, u jappella wkoll li b'mod ġenerali l-livelli minimi stabbiliti fir-regolamenti speċifiċi jitbaxxew b'mod sinifikanti jew isiru aktar flessibbli;

E.    Approċċ strateġiku u governanza tal-politika ta' koeżjoni

Qafas Strateġiku Komuni: lejn integrazzjoni aħjar tal-fondi għal użu territorjali

19.

jappoġġja integrazzjoni aħjar tal-fondi u japprova l-inklużjoni tal-FEAŻR u l-EMFF, fis-Qafas Strateġiku Konġunt filwaqt li tinżamm l-identità ta’ kull fond;

20.

iqis ġust li l-Qafas Strateġiku Konġunt jiġi approvat mill-Parlament u mill-Kunsill Ewropew, peress li jaħseb li dan id-dokument għandu jkun approvat b'parteċipazzjoni kemm jista' jkun kbira mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jappoġġja l-inklużjoni tal-Qafas Strateġiku Konġunt bħala anness għar-Regolament Ġenerali;

21.

iqis neċessarju li l-mekkaniżmi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku Konġunt ikunu flessibbli biżżejjed sabiex jippermettu integrazzjoni ġenwina mal-politiki reġjonali u dawk tal-iżvilupp lokali;

22.

iqis li l-QSK għandu jiffaċilita primarjament approċċ territorjali minn isfel għal fuq u l-integrazzjoni tal-finanzjament. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-QSK m'għandhomx ikunu preskrittivi żżejjed, sabiex iħallu biżżejjed flessibbiltà fl-għażla tal-mezzi li bihom ikunu jistgħu jinkisbu l-objettivi tematiċi u l-prijoritajiet ta’ investiment kif definit fir-regolamenti dwar il-Fond Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni;

23.

jenfasizza li l-QSK għandu jorbot b'mod adatt l-objettivi tematiċi tal-Artikolu 9 tar-Regolament Ġenerali mal-prijoritajiet ta’ investiment elenkati fir-regolamenti dwar il-FEŻR, il-FSE, il-Fondi ta’ Koeżjoni, il-FAEŻR u l-FEMS, u jipprovdi ċertezza legali dwar jekk il-prijoritajiet humiex kompatibbli, filwaqt li jiġu evitati lakuni u rduppjar bejniethom sabiex il-proġetti prijoritarji b'diversi fondi, iżda wkoll dawk b'diversi temi, ikunu jistgħu jiġu implimentati b'mod integrat u uniformi;

Kuntratt ta’ sħubija: aktar kuntratt milli sħubija

24.

jappella sabiex b'mod koerenti mas-sistemi istituzzjonali kkonċernati, l-awtoritajiet reġjonali u dawk lokali li huma kompetenti, bħala korpi li jiffinanzjaw u jiġġestixxu l-politika ta’ koeżjoni, ikunu firmatarji diretti ta’ dawn il-kuntratti ta’ sħubija u jipparteċipaw bi sħiħ fit-tfassil, in-negozjar, l-implimentazzjoni u l-emendar tagħhom (Artikolu 13(2));

25.

jitlob b'mod partikolari u b'mod koerenti mal-entitajiet istituzzjonali, li, fir-rigward tal-Kuntratt, l-awtoritajiet reġjonali jkunu involuti direttament fid-definizzjoni tal-kondizzjonalitajiet interni u tal-pieni li jirriżultaw minnhom (Artikolu 14);

26.

jinsab imħasseb għad-dewmien possibbli minħabba l-fatt li kemm il-Kuntratt ta’ Sħubija kif ukoll il-programmi operattivi jridu jiġu ppreżentanti fl-istess ħin u għalhekk jitlob li l-programmi jitressqu sitt xhur wara l-preżentazzjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija;

Programmi operattivi: għal ġestjoni reġjonalizzata u integrata

27.

jirrakkomanda li l-awtoritajiet lokali u reġjonali – b'mod koerenti mal-entitajiet istituzzjonali kkonċernati – ikunu involuti b'mod intensiv fl-amministrazzjoni tal-fondi Ewropej u jħeġġeġ bis-sħiħ l-użu tal-programmi b'diversi fondi;

28.

josserva li armonizzazzjoni aħjar tad-dispożizzjonijiet komuni relatati mal-implimentazzjoni tal-fondi differenti tiffavorixxi l-integrazzjoni tagħhom u żżid l-effikaċja u l-impatt tal-azzjoni tagħhom, kif ukoll tnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-benefiċjarju finali;

29.

jitlob li l-Kummissjoni tipproduċi valutazzjoni tat-tħaddim, l-effetti u l-valur miżjud tal-istrateġiji makroreġjonali attwalment fis-seħħ;

F.    Pjanar orjentat lejn ir-riżultati u l-valutazzjoni

Kondizzjonalità makroekonomika: sanzjonijiet doppji għall-Istati Membri

30.

jirrifjuta bil-qawwa l-proposti li għandhom l-għan li jġibu l-politika ta’ koeżjoni konformi mal-Patt ta’ Stabbiltà (kondizzjonalità makroekonomika); fil-fatt il-Kumitat tar-Reġjuni jqis li l-kondizzjonalità makroekonomika tirrispondi għal għanijiet li huma differenti minn dawk tal-politika ta’ koeżjoni;

31.

iqis għalhekk li l-awtoritajiet territorjali ma jistgħux jiġu penalizzati minħabba li xi Stati Membri ma jirrispettawx l-impenji tagħhom b'mod partikolari fir-rigward tad-defiċit pubbliku nazzjonali (Artikolu 21);

Għal kondizzjonalità ex ante semplifikata li hija preventiva aktar milli ripressiva

32.

jappoġġja l-prinċipju tal-kondizzjonalità ex ante , li għandu jinftiehem bħala l-preżenza ta’ prerekwiżiti fundamentali neċessarji għat-twettiq effikaċi tal-investimenti, abbażi tal-valutazzjoni tal-esperjenzi preċedenti, waqt li għandu jiġi evitat li l-politika ta’ koeżjoni tittaqqal b'responsabbiltajiet li mhumiex tagħha kif ukoll li jiżdied il-piż amministrattiv;

33.

madankollu huwa mħasseb li l-kondizzjonalità, li r-responsabbiltà tagħha taqa' fuq parti terza (pereżempju n-nuqqas li jiġu trasposti d-direttivi tal-UE), tista' tfixkel it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ programmi u proġetti fil-livell reġjonali u lokali. Għalhekk, il-KtR huwa tal-fehma li l-kondizzjonalità ex ante għandha tkun limitata għall-elementi li jikkonċernaw direttament l-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni;

34.

jappella wkoll lill-Kummissjoni li din il-kondizzjonalità ex ante m'għandha twassal għall-ebda sospensjoni tal-pagamenti jew korrezzjonijiet finanzjarji ħlief għal dawk il-kondizzjonalitajiet li l-Istat Membru impenja ruħu li jikkonforma magħhom;

Riżerva għall-prestazzjoni

35.

huwa mħasseb dwar il-ħolqien ta’ riżerva għall-prestazzjoni minħabba li l-Kumitat jibża' li dan il-mekkaniżmu jista' jwassal biex jiġu stabbiliti miri baxxi ħafna għar-riżultati li għalhekk ikunu faċli li jintlaħqu, bil-għan li jkun jista' jittieħed il-finanzjament addizzjonali, u b'hekk jiġu promossi proġetti li mhumiex ambizzjużi ħafna u tiġi skoraġġuta l-innovazzjoni; jiġbed l-attenzjoni għall-opinjoni 7/2011 tal-Qorti tal-Awdituri li osservat li “[f]l-2000-06 kienet teżisti riżerva ta’ prestazzjoni (…) b'suċċess limitat minħabba l-ammont limitat ħafna tan-nefqa li kien spiċċa fil-ħin għar-reviżjoni ta’ nofs it-terminu u n-nuqqas ta’ metodoloġija xierqa għall-progress ta’ valutazzjoni miksub mill-programmi”.

36.

minflok jappoġġa l-ħolqien ta’ riżerva ta’ flessibbiltà magħmula mir-riżorsi tad-diżimpenn awtomatiku sabiex jiġu ffinanzjati inizjattivi sperimentali fil-qasam tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli jew inklużiv jew għall-interventi f'każ ta’ kriżi;

Il-qafas ta’ prestazzjoni bħala mekkaniżmu ta’ tmexxija

37.

jindika li l-qafas ta’ verifika tar-riżultati jinkludi li jiġu stabbiliti l-għanijiet għal kull stadju u għal kull prijorità għas-snin 2016 u 2018. Fil-fehma tal-Kumitat, dan għandu jkun mekkaniżmu ta’ tmexxija u kontroll tal-għanijiet segwiti matul il-perjodu kollu ta’ programmazzjoni, mingħajr ma dan jagħti lok li jiġu applikati l-korrezzjonijiet finanzjarji fuq l-assi prijoritarji kkonċernati fil-każ li ma jinkisbux l-għanijiet stabbiliti abbażi tar-rapport finali dwar il-progress, għax dawn jistgħu ma jinkisbux minħabba ċirkostanzi soċjoekonomiċi u t-tibdil fil-politiki li jirriżulta li jsir mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali;

38.

iqis li din id-dispożizzjoni l-ġdida ser tiżdied bla bżonn mal-ħafna kondizzjonalitajiet (makroekonomika, ex ante u ex post) proposti mill-Kummissjoni u mas-sistema ta’ verifika ex ante, in itinere u ex post; kif ukoll id-definizzjoni ta’ miri kwantifikati u indikaturi tar-riżultati. Il-Kumitat jappella wkoll għal rabta iktar b'saħħitha mal-attivitajiet ta’ valutazzjoni, deskritti fl-Artikoli 48-49-50;

Għal żieda fil-pagamenti bil-quddiem

39.

jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta li għandha l-għan li tesiġi li l-awtoritajiet ta’ ġestjoni jħallsu lill-benefiċjarji qabel ma jitolbu r-rimborż mill-Kummissjoni, bil-għan li jkun hemm flessibbiltà akbar fis-sistema tal-pagamenti bil-quddiem u b'hekk titjieb il-likwidità tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni;

Pieni u korrezzjonijiet finanzjarji: lejn approċċ aktar preventiv milli ripressiv

40.

jitlob li fil-każ li Stat Membru fi kriżi finanzjarja profonda jirċievi għajnuna mill-Unjoni, il-Kummissjoni tista' temenda l-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi operattivi fil-kuntest ta’ djalogu kostruttiv mal-Istat Membru u l-awtoritajiet territorjali kkonċernati. Il-Kumitat għalhekk jispera li l-esperti tal-Kummissjoni jappoġġjaw lill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali u jsaħħu l-kapaċitajiet tagħhom li jiġġestixxu b'mod effikaċi l-fondi Ewropej;

G.    It-tisħiħ tal-prinċipju tal-koeżjoni

Promozzjoni tal-azzjonijiet tal-iżvilupp urban u tal-investiment territorjali integrat

41.

jaqbel ħafna mal-attenzjoni li tingħata lit-tema tal-iżvilupp urban integrat u, b'mod aktar speċjali jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni relatata mal-azzjonijiet ta’ żvilupp lokali u mal-investiment territorjali integrat li għandhom ikunu strumenti ta’ implimentazzjoni ċentrali għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss. Jitlob aktar informazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet il-ġodda;

42.

jittama li dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implimentati b'attenzjoni partikolari biex tiġi ggarantita l-implimentazzjoni effiċjenti tal-iżvilupp territorjali integrat, bħal pereżempju l-koordinazzjoni tal-fondi differenti – b'mod partikolari l-FEŻR u l-FAEŻR fit-territorji periurbani u funzjonali – l-integrazzjoni tagħhom, l-identifikazzjoni ta’ territorji tal-proġett, it-tfassil ta’ strateġija koerenti, eċċ;

43.

jilqa' b'sodisfazzjon l-inċentivi tal-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità li jipprovdu rata ta’ kofinanzjament addizzjonali ta’ 10 % u jitlob li tiġi estiża għall-investimenti territorjali integrati, u jqis li l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-gruppi ta’ azzjoni lokali għandhom jiġu miftiehma bejn l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-imsieħba lokali fil-livell nazzjonali;

44.

jitlob li r-regola li tgħid li l-awtoritajiet pubbliċi ma jistax ikollhom aktar minn 49 % tad-drittijiet ta’ vot tiġi riveduta għal dawk il-każijiet fejn is-sħubijiet istituzzjonalizzati ta’ żvilupp lokali jkunu jeżistu diġà;

45.

jenfasizza l-ħtieġa li l-iżvilupp lokali jitqies bħala kunċett olistiku fejn jitwettqu investimenti territorjali integrati, azzjonijiet urbani u Pjani ta’ Azzjoni Konġunta;

Għal intervent adegwat favur ir-reġjuni b'karatteristiċi ġeografiċi u demografiċi speċifiċi

46.

iħeġġeġ li tingħata attenzjoni partikolari liż-żoni li għaddejjin minn tranżizzjoni industrijali u lir-reġjuni li jsofru minn żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u permanenti u li b'hekk jaqgħu lura f'termini ta’ koeżjoni territorjali meta jitqabblu ma’ żoni oħra, kif ukoll għar-reġjuni ultraperiferiċi (Artikoli 174 u 349 TFUE);

Nissoktaw bl-appoġġ għan-netwerking tat-territorji permezz tal-finanzjament tal-infrastutturi

47.

huwa mħasseb dwar il-fatt li għar-reġjuni żviluppati ma ġiex ikkunsidrat il-finanzjament tal-infrastrutturi speċjalment dak tan-netwerks tal-ICT b'velocità għolja;

H.    Semplifikazzjoni tar-regoli ta' ġestjoni, kontroll u verifika

Għal aktar semplifikazzjoni tal-ġestjoni u responsabbiltà kondiviża tal-kontrolli

48.

jesiġi semplifikazzjoni ġenwina tad-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni tal-fondi għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni, ta’ kontroll u ta’ verifika, li fl-istess ħin tippermetti li jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjament mill-benefiċjarji;

49.

jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-appoġġ għall-kapaċità amministrattiva, fil-każ tal-FSE, huwa limitat għal Stati Membri li għandhom reġjuni anqas żviluppati jew li huma eliġibbli għall-Fond ta’ Koeżjoni, filwaqt li dan mhuwiex il-każ għall-FEŻR, għalkemm is-sistemi nazzjonali għaż-żewġ Fondi huma soġġetti għal rekwiżiti simili;

50.

jispera li approċċ orjentat aktar lejn ir-riżultati jwassal għal attenzjoni akbar fuq il-prestazzjoni, il-kwalità u l-effikaċja fl-użu tal-fondi, aktar milli fuq ir-rispett formali tar-regoli u l-volum tal-ispiża;

51.

jemmen li r-rikors eċċessiv għall-atti delegati (hemm xi 50 referenza fir-Regolament) mill-Kummissjoni jista' jwassal għal dewmien fl-użu tal-fondi u għalhekk jirrakkomanda li jiġi previst regolament ta’ applikazzjoni mill-Kummissjoni li jistabbilixxi fil-bidu r-regoli kollha ta’ implimentazzjoni;

Għal kontrolli aktar ikkoordinati u proporozjonati

52.

jesprimi dubji fir-rigward tal-ħatra ta’ awtorità ta’ akkreditazzjoni fil-livell ministerjali, li tikkostitwixxi livell ġdid bla bżonn ta’ kontroll, li tkun responsabbli milli takkredita l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u ta’ ċertifikazzjoni abbażi ta’ kontroll preliminari, peress li jħoss li l-akkreditazzjoni għandha tiffoka aktar fuq is-sistemi milli fuq l-awtoritajiet ta’ ġestjoni;

53.

ifakkar ir-riskju li applikazzjoni ħażina tal-prinċipju tal-proporzjonalità tista' tipprovoka trattament mhux ekwu tal-Istati Membri. Hemm ir-riskju li l-kontrolli u l-verifiki jkunu ta’ piż kbir fuq l-Istati Membri li għandhom jirċievu l-aktar finanzjament; barra minn hekk, il-livell tal-kontroll imqabbel mal-ammont finanzjarju tal-programmi jista' jiskoraġġixxi l-użu ta’ programmi b'diversi fondi;

54.

jemmen li l-approvazzjoni annwali tal-kontijiet proposta għandha tkun fakultattiva biex ikunu jistgħu japplikawha biss dawk l-awtoritajiet ta’ ġestjoni li jkunu jixtiequ jissemplifikaw il-proċedura tal-għeluq fl-aħħar tal-perjodu u jnaqqsu t-tul ta’ żmien li fih iridu jibqgħu jżommu d-dokumenti tal-verifika (Artikoli 67, 76, 77, 131);

55.

jikkritika l-multiplikazzjoni tal-kontroll min-naħa tal-awtoritajiet ta’ verifika nazzjonali jew reġjonali, mill-Kummissjoni, mill-Qorti tal-Awdituri jew mill-operaturi nnifishom, u jipproponi li l-missjonijiet ta’ verifika lokali konġunti jiġu organizzati sabiex tiġi evitata d-dupplikazzjoni u tiġi promossa analiżi konġunta (Artikolu 65(2));

Għal inġinerija finanzjarja tassew semplifikata u orjentata lejn l-imprenditorija

56.

iqis li jeħtieġ aktar kjarifiki b'rabta mal-użu tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-kontabbiltà tagħhom fl-użu tal-fondi tal-UE, is-superviżjoni tagħhom u s-sjieda tagħhom. Madankollu, jappoġġja l-użu ta’ strumenti ta’ inġenerija finanzjarja bl-iskop li jiżdied l-effett ta’ lieva tal-fondi sakemm dawn isaħħu u mhux jieħdu post l-element tal-konċessjonijiet fil-politika ta’ koeżjoni u sakemm dan l-appoġġ ikun limitat għal forom konvenzjonali ta’ strumenti finanzjarji (sehem fl-ekwitajiet, self, garanziji) u ma jkunx ikopri strumenti finanzjarji opaki bħad-derivattivi u l-istrumenti finanzjarji strutturati;

57.

iqis li r-rekwiżit li l-istrumenti finanzjarji jridu jintużaw fi żmien sentejn mill-attivazzjoni tagħhom skont l-għanijiet tal-programm u għal perjodu ta’ mill-inqas għaxar snin wara l-għeluq tal-programm jillimita wisq;

Pjan ta’ azzjoni konġunt: innovazzjoni li trid tiġi ppruvata

58.

jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni li jitfasslu pjani ta’ azzjoni konġunti, li jkun fihom grupp ta’ proġetti li jitwettqu taħt ir-responsabbiltà tal-benefiċjarju fil-kuntest ta’ programm operattiv wieħed jew diversi, biex jiksbu tnaqqis konsiderevoli tar-regoli relatati mal-ġestjoni u l-kontroll. Madankollu jiddispjaċih li l-proġetti ta’ infrastruttura huma esklużi;

59.

jitlob li l-pjan ta’ azzjoni konġunta jiġi deċiż mal-Kummissjoni, l-Istat Membru u l-awtoritajiet territorjali assoċjati mal-programm, fid-dawl tal-livell tar-riżorsi (u jitlob li l-livell limitu jitbaxxa għal EUR 5 miljun) involuti;

Proġetti li jiġġeneraw id-dħul: bżonn ta’ aktar flessibbiltà

60.

jitlob li jerġgħu jiddaħħlu r-regoli użati matul l-2000 u l-2006 li jistabbilixxu l-applikazzjoni ta’ rata ta’ intervent speċifika (mnaqqsa) u unika għall-proġetti li jiġġeneraw id-dħul;

Spejjeż b'rata fissa: semplifikazzjoni li għada ma waslitx

61.

jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni dwar id-diversi forom tal-għotjiet semplifikati u jħeġġeġ lill-awtoritajiet ta’ ġestjoni u lill-benefiċjarji sabiex jużaw iktar l-iskali standard ta’ spejjeż għal kull unità, l-ammonti b'rata fissa u l-finanzjament abbażi ta’ rata fissa;

62.

jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex kemm jista' jkun malajr jadottaw metodu ta’ kalkolu ġust, ekwu u verifikabbli u metodi u skali ta’ spejjeż għal kull unità sabiex l-operaturi ta’ proġetti jkunu jistgħu jużawhom meta jibda l-ippjanar filwaqt li jqisu tajjeb l-esperjenzi li żviluppaw tul il-perjodu attwali ta’ programmazzjoni.

II.   RAKKOMANDAZZJONIJIET SABIEX JITRESSQU EMENDI

Emenda 1

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Permezz ta’ att delegat il-Kummissjoni għandha tadotta Qafas Strateġiku Komuni li jittraduċi l-objettivi tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni strateġika aktar ċara għall-proċess ta’ pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-Fondi tal-QSK u ma’ politiki u strumenti oħrajn tal-Unjoni.

il-Kummissjoni Qafas Strateġiku Komuni li jittraduċi l-objettivi tal-Unjoni f'azzjonijiet ewlenin għall-Fondi tal-QSK, sabiex tingħata direzzjoni strateġika aktar ċara għall-proċess ta’ pprogrammar fil-livell tal-Istati Membri u tar-reġjuni. Il-Qafas Strateġiku Komuni għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni settorjali u territorjali tal-intervent tal-Unjoni taħt il-Fondi tal-QSK u ma’ politiki u strumenti oħrajn tal-Unjoni.

Raġuni

L-atti delegati jippermettu lil-leġislatur jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti mhux leġislattivi ta’ applikazzjoni ġenerali li jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali ta’ att leġislattiv. F'dak li jirrigwarda l-Qafas Strateġiku Komuni, dan għandu l-għan li jagħti direzzjoni u regoli komuni lill-fondi kollha b'amministrazzjoni komuni, u għalhekk fih elementi essenzjali li jridu jiġu eżaminati mill-istituzzjonijiet kollha komunitarji u jinbidlu f'każ ta’ bżonn.

Emenda 2

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni adottat mill-Kummissjoni, kull Stat Membru għandu jħejji, f'kooperazzjoni mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-Kummissjoni, Kuntratt ta’ Sħubija. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jittraduċi l-elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku Komuni fil-kuntest nazzjonali u jistabbilixxi impenji sodi għall-ksib tal-objettivi tal-Unjoni permezz tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

Abbażi tal-Qafas Strateġiku Komuni adottat mill-Kummissjoni, kull Stat Membru għandu jħejji, f'kooperazzjoni mal-imsieħba tiegħu u fi djalogu mal-Kummissjoni, Kuntratt ta’ Sħubija. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jittraduċi l-elementi stabbiliti fil-Qafas Strateġiku Komuni fil-kuntest nazzjonali u jistabbilixxi impenji għall-ksib tal-objettivi tal-Unjoni permezz tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK.

Raġuni

Iqis li l-awtoritajiet reġjonali u lokali, bħala korpi li jiffinanzjaw u jimplimentaw il-politika ta’ koeżjoni, għandhom jipparteċipaw bi sħiħ fit-tfassil, in-negozjar, l-implimentazzjoni u l-emendar tiegħu.

Emenda 3

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Għandu jiġi definit qafas ta’ prestazzjoni għal kull programm bil-għan li jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull programm matul il-perjodu ta’ pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi tal-prestazzjoni f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva għall-prestazzjoni li tiġi allokata fl-2019 kulfejn jintlaħqu l-miri stabbiliti fil-qafas tal-prestazzjoni. Minħabba d-diversità u n-natura transnazzjonali tagħhom, ma għandu jkun hemm ebda riżerva għall-prestazzjoni għal programmi ta’ “Kooperazzjoni Territorjali Ewropea”. F'każi fejn l-għanijiet u l-miri ma jinkisbux b'mod sinifikanti, il-Kummissjoni għandha tkun tista' tissospendi l-pagamenti lill-programm jew, fi tmiem il-perjodu ta’ pprogrammar, tapplika korrezzjonijiet finanzjarji, sabiex tizgura li l-baġit tal-Unjoni ma jintużax b'ħela u ineffiċjenza.

Għandu jiġi definit qafas ta’ prestazzjoni għal kull programm bil-għan li jsir monitoraġġ tal-progress li jsir fil-ksib tal-objettivi u l-miri stabbiliti għal kull programm matul il-perjodu ta’ pprogrammar. Il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi tal-prestazzjoni f'kooperazzjoni mal-Istati Membri bejn l-2017 u l-2019. Għanda tiġi prevista riżerva ta’ ;

Raġuni

L-emenda tirrifletti r-reżistenza għall-ħolqien ta’ riżerva għall-prestazzjoni fil-livell nazzjonali, minħabba li hemm biża' li dan il-mekkaniżmu jista' jwassal biex jiġu stabbiliti miri baxxi ħafna għar-riżultati li għalhekk ikunu faċli li jintlaħqu, bil-għan li jkun jista' jittieħed il-finanzjament addizzjonali, u b'hekk jiġu promossi proġetti li mhumiex ambizzjużi ħafna u tiġi skoraġġuta l-innovazzjoni.

Minflok il-Kumitat jappoġġa l-ħolqien ta’ riżerva ta’ flessibbiltà magħmula mir-riżorsi tad-diżimpenn awtomatiku sabiex jiġu ffinanzjati inizjattivi sperimentali fil-qasam tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli jew inklużiv jew għall-interventi f'każ ta’ kriżi.

Emenda 4

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-governanza ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw b'mod ieħor li jindirizza l-problemi ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi għall-Kuntratt ta’ Sħubija u għall-programmi li jappoġġjaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-indirzzar ta’ żbilanċi makroekonomiċi u diffikultajiet ekonomiċi. Fejn, minkejja l-użu mtejjeb tal-fondi tal-QSK, Stat Membru jonqos milli jieħu azzjoni effettiva fil-kuntest tal-proċess ta’ governanza ekonomika, il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li tissospendi l-pagament u l-impenji kollha jew parti minnhom. Id-deċiżjonijiet dwar is-sospensjonijiet għandhom ikunu proporzjonali u effettivi, u jqisu l-impatt tal-programmi individiwali għall-indirizzar tas-sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-Istat Membru relevanti u emendi preċedenti għall-Kuntratt ta’ Sħubija. Fid-deċiżjoni tagħha dwar is-sospensjonijiet, il-Kummissjoni għandha tirrispetta wkoll it-trattament ugwali bejn l-Istati Membri, u tqis b'mod partikolari l-impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat. Is-sospensjonijiet għandhom jitneħħew u l-fondi jerġgħu jsiru disponibbli għall-Istat Membru kkonċernat minnufih hekk kif l-Istat Membru jieħu l-azzjoni meħteġa.

Il-fatt li tiġi stabbilita rabta bejn il-politika ta’ koeżjoni u l-governanza ekonomika tal-Unjoni jiżgura li l-effikaċja tan-nefqa taħt il-Fondi tal-QSK tintrifed minn politiki ekonomiċi sodi u l-fondi tal-QSK jkunu jistgħu, jekk meħtieġ, jintużaw b'mod ieħor li jindirizza l-problemi ekonomiċi li l-pajjiż ikun qiegħed iħabbat wiċċu magħhom. Dan il-proċess għandu jkun wieħed gradwali, u jibda b'emendi għall-Kuntratt ta’ Sħubija u għall-programmi li jappoġġjaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill għall-indirzzar ta’ żbilanċi makroekonomiċi u diffikultajiet ekonomiċi.

Raġuni

Il-Kumitat tar-Reġjuni jopponi bil-qawwa d-dispożizzjonijiet marbuta mal-kondizjonalità makroekonomika. Fil-fatt l-impożizzjoni ta’ pieni jew ta’ inċentivi finanzjarji marbutin mal-Patt ta’ Stabbiltà u mat-tkabbir bil-ħsieb li jiġi ggarantit ir-rispett tal-kondizzjonijiet makroekonomiċi jista' jikkastiga lill-awtoritajiet reġjonali u lokali li mhumiex responsabbli għan-nuqqas ta’ konformità ma’ dawn l-obbligi mill-Istati Membri.

Emenda 5

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

L-allinjament tal-arranġamenti ta’ monitoraġġ u rappurtar tal-Fondi tal-QSK huwa meħtieġ biex jissimplifika l-arranġamenti ta’ ġestjoni fil-livelli kollha. Huwa importanti li jiġu żgurati rekwiżiti ta’ rappurtar proporzjonali iżda wkoll id-disponibbiltà ta’ informazzjoni komprensiva dwar il-progress li jsir fuq punti ta’ analiżi ewlenin. Għaldaqstant huwa meħtieġ li r-rekwiżiti ta’ rappurtar jirreflettu l-ħtiġijiet ta’ informazzjoni fi snin partikolari u jkunu allinjati maż-żmien meta jkunu ser isiru l-analiżijiet tal-prestazzjoni.

L-allinjament tal-arranġamenti ta’ monitoraġġ u rappurtar tal-Fondi tal-QSK huwa meħtieġ biex jissimplifika l-arranġamenti ta’ ġestjoni fil-livelli kollha. Huwa importanti li jiġu żgurati rekwiżiti ta’ rappurtar proporzjonali iżda wkoll id-disponibbiltà ta’ informazzjoni komprensiva dwar il-progress li jsir fuq punti ta’ analiżi ewlenin. Għaldaqstant huwa meħtieġ li r-rekwiżiti ta’ rappurtar jirreflettu l-ħtiġijiet ta’ informazzjoni fi snin partikolari .

Raġuni

Dwar il-qafas ta’ kontroll tar-riżultati, il-Kumitat iqis li għandu jkun hemm mekkaniżmu ta’ tmexxija u ta’ kontroll tal-għanijiet li jiġu segwiti tul il-perjodu ta’ programmazzjoni.

Emenda 6

Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Skont il-prinċipji ta’ ġestjoni kondiviża, l-Istati Membri għandu jkollhom ir-responsabbiltà ewlenija, permezz tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom, għall-implementazzjoni u l-kontroll tal-operazzjonijiet tal-programmi. Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tal-kontroll fuq l-għażla u l-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet u l-iffunzjonar tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll, għandhom jiġu speċifikati l-funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni.

Skont il-prinċipji ta’ ġestjoni kondiviża, l-Istati Membri għandu jkollhom ir-responsabbiltà ewlenija, permezz tas-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll tagħhom, għall-implementazzjoni u l-kontroll tal-operazzjonijiet tal-programmi. Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tal-kontroll fuq l-għażla u l-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet u l-iffunzjonar tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll, għandhom jiġu speċifikati l-funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni

Raġuni

Il-fondi koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni jaqgħu taħt l-ambitu tal-politika reġjonali; konsegwentement, kwalunkwe referenza għall-awtoritajiet parteċipanti skont ir-regolament li jiggverna l-fondi ma tistax toqgħod lura milli tinkludi dawk li huma prinċipalment involuti: l-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Emenda 7

Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Sabiex tkun żgurata assigurazzjoni ex ante fuq it-twaqqif u d-disinn tas-sistemi ewlenin tal-ġestjoni u l-kontroll, l-Istati Membri għandhom jaħtru korp ta’ akkreditazzjoni li jkun responsabbli għall-akkreditazzjoni u l-irtirar tal-akkreditazzjoni tal-korpi ta’ ġestjoni u kontroll.

Raġuni

L-għan hu li tiġi evitata ż-żjieda ta’ korpi u atturi li jirrendu s-sistema ta’ tmexxija u ta’ kontroll aktar ikkumplikata.

Emenda 8

Premessa ġdida wara Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Minkejja li huwa mixteq li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet komuni għad-diversi fondi, s'issa, din it-talba ma ġietx implimentata fir-rigward tal-adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet tranżitorji u tal-parteċipazzjoni assoċjata tal-UE (rati ta’ kofinanzjament). Filwaqt li qegħdin jiġu introdotti dispożizzjonijiet tranżitorji għall-FEŻR u l-FSE (inkluża xibka ta’ sigurtà), m'hemm xejn ta’ dan it-tip għall-FAEŻR. L-implimentazzjoni tal-fondi għalhekk ser issir f'kondizzjonijiet ta’ finanzjament differenti ħafna, u dan imur kontra l-armonizzazzjoni li qiegħda tiġi mfittxa. Għalhekk huwa essenzjali li dawn id-dispożizzjonijiet tranżitorji japplikaw ukoll għall-FAEŻR.

Emenda 9

Premessa 58

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Sabiex tissaħħaħ l-enfasi fuq ir-riżultati u l-ksib tal-objettivi u l-miri tal-Ewropa 2020, ħamsa fil-mija tar-riżorsi għall-mira ta’ ‘Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi’ għandhom jitwarrbu bħala riżerva għall- prestazzjoni għal kull Fond, u kategorija ta’ reġjun f'kull Stat Membru.

Raġuni

L-emenda tirrifletti l-oppożizzjoni għall-ħolqien ta’ riżerva għall-prestazzjoni fil-livell nazzjonali, minħabba li hemm biża' li dan il-mekkaniżmu jista' jwassal li jiġu stabbiliti miri baxxi ħafna għar-riżultati, li minħabba f'hekk ikunu faċli li jintlaħqu, biex ikun jista' jittieħed il-finanzjament addizzjonali, u bħala riżultat jiġu promossi proġetti li mhumiex ambizzjużi ħafna u tiġi skoraġġuta l-innovazzjoni;

Minflok il-Kumitat jappoġġa l-ħolqien ta’ riżerva ta’ flessibbiltà magħmula mir-riżorsi tad-diżimpenn awtomatiku sabiex jiġu ffinanzjati inizjattivi sperimentali fil-qasam tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli jew inklużiv jew għall-interventi f'każ ta’ kriżi; din ir-riżerva tkun marbuta mal-Fond ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u mal-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 10

Premessa 84

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-proċess tal-approvazzjoni annwali tal-kontijiet għandu jsir flimkien ma’ għeluq annwali ta’ operazzjonijiet ikkompletati (għall-FEŻR u l-FK) jew ta’ nefqa kkompletata (għall-FSE). Sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż assoċjati mal-għeluq finali tal-programmi operazzjonali, jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji u tingħata ċertezza legali, l-għeluq annwali għandu jkun obbligatorju biex b'hekk jiġi limitat il-perjodu li matulu għandhom jinżammu d-dokumenti ta’ appoġġ u li matulu tista' ssir verifika tal-operazzjonijiet u jiġu imposti korrezzjonijiet finanzjarji.

Il-proċess tal-approvazzjoni annwali tal-kontijiet jsir flimkien ma’ għeluq annwali ta’ operazzjonijiet ikkompletati (għall-FEŻR u l-FK) jew ta’ nefqa kkompletata (għall-FSE). Sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż assoċjati mal-għeluq finali tal-programmi operazzjonali, jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji u tingħata ċertezza legali, l-għeluq annwali biex b'hekk jiġi limitat il-perjodu li matulu għandhom jinżammu d-dokumenti ta’ appoġġ u li matulu tista' ssir verifika tal-operazzjonijiet u jiġu imposti korrezzjonijiet finanzjarji.

Raġuni

Huwa meqjus li l-approvazzjoni annwali tal-kontijiet li qed tiġi proposta fil-verità qiegħda tintroduċi l-għeluq annwali li ser iżid il-piż amministrattiv, jintroduċi korrezzjonijiet finanzjarji mandatorji għall-irregolaritajiet li jinstabu mill-Kummissjoni Ewropea u/jew il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u jnaqqas il-flessibbiltà offruta mis-sistema li tiġi ddikjarata u sostituta n-nefqa “f'riżerva eċċessiva” li attwalment teżisti għall-perjodu 2007-2013

Emenda 11

Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-frekwenza tal-awditjar ta’ operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-Fondi. B'mod partikolari, l-għadd ta’ verifiki mwettqa għandu jitnaqqas fejn it-total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni ma tkunx taqbeż il-EUR 100 000. Madankollu, għandu jkun possibbli li jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn ikun hemm evidenza ta’ irregolarità jew frodi, jew, wara l-għeluq ta’ operazzjoni kompluta, bħala parti minn kampjun ta’ awditjar. Sabiex il-livell tal-awditjar mill-Kummissjoni jkun proporzjonali għar-riskju, il-Kummissjoni għandha tkun f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta’ awditjar fir-rigward tal-programmi operazzjonali fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar tkun affidabbli.

Il-frekwenza tal-awditjar ta’ operazzjonijiet għandha tkun proporzjonali skont id-daqs tal-appoġġ tal-Unjoni mill-Fondi. B'mod partikolari, fejn it-total tan-nefqa eliġibbli għal operazzjoni ma tkunx taqbeż il-EUR 250 000. Madankollu, għandu jkun possibbli li jitwettqu verifiki fi kwalunkwe ħin fejn ikun hemm evidenza ta’ irregolarità jew frodi, jew, wara l-għeluq ta’ operazzjoni kompluta, bħala parti minn kampjun ta’ awditjar. Sabiex il-livell tal-awditjar mill-Kummissjoni jkun proporzjonali għar-riskju, il-Kummissjoni għandha tkun f'pożizzjoni li tnaqqas il-ħidma ta’ awditjar fir-rigward tal-programmi operazzjonali fejn ma jkun hemm l-ebda nuqqas sinfikanti jew fejn l-awtorità tal-awditjar tkun affidabbli.

Raġuni

Biex tiġi żgurata proporzjonalità ġenwina fil-qasam tal-kontroll tal-programmi operattivi, il-Kumitat qed jipproponi li l-interventi bi spiża totali eliġibbli li ma taqbiżx l-EUR 250 000 ma jkollhomx aktar minn verifika waħda.

Emenda 12

Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Sabiex jiġu supplimentati u emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni tas-sħubija, l-adozzjoni ta’ Qafas Strateġiku Komuni, regoli addizzjonali dwar l-allokazzjoni tar-riżerva ta’ tkabbir u kompetittività, id-definizzjoni taż-żona u l-popolazzjoni koperti mill-istrateġiji tal-iżvilupp lokali, ir-regoli dettaljati dwar l-istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, it-tipi ta’ attivitajiet mhux appoġġjati, il-kombinazzjoni tal-appoġġ, it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi, it-talbiet għall-ħlasijiet, u l-kapitalizzazzjoni ta’ pagamenti akkont annwali), id-definizzjoni tar-rata fissa għal operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-proċedura għar-rappurtar ta’ irregolaritajiet u l-irkupru ta’ somom indebitament imħallsa, il-mudell tad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni fuq il-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll, il-kondizzjonijiet tal-verifiki nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta aċċettati b'mod komuni, il-livell ta’ korrezzjoni finanzjarja li għandu jiġi applikat, l-emendar tal-annessi u l-miżuri speċifiċi meħtieġa għall-iffaċilitar tat-tranżizzjoni mir-Regolament (KE) Nru. 1083/2006. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li temenda l-Annessi I u IV sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’ adattament fil-ġejjieni. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell espert.

Sabiex jiġu supplimentati u emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ kodiċi tal-kondotta fuq l-objettivi u l-kriterji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni tas-sħubija, ir-regoli dettaljati dwar l-istrumenti finanzjarji (valutazzjoni ex ante, l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, it-tipi ta’ attivitajiet mhux appoġġjati, il-kombinazzjoni tal-appoġġ, it-trasferiment u l-ġestjoni tal-assi, it-talbiet għall-ħlasijiet, u l-kapitalizzazzjoni ta’ pagamenti akkont annwali), id-definizzjoni tar-rata fissa għal operazzjonijiet li jiġġeneraw dħul, ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-proċedura għar-rappurtar ta’ irregolaritajiet u l-irkupru ta’ somom indebitament imħallsa, il-mudell tad-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni tal-assigurazzjoni fuq il-funzjonament tas-sistema ta’ ġestjoni u kontroll, il-kondizzjonijiet tal-verifiki nazzjonali, il-kriterji ta’ akkreditazzjoni għall-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni, l-identifikazzjoni ta’ trasportaturi tad-dejta aċċettati b'mod komuni, il-livell ta’ korrezzjoni finanzjarja li għandu jiġi applikat, l-emendar tal-annessi u l-miżuri speċifiċi meħtieġa għall-iffaċilitar tat-tranżizzjoni mir-Regolament (KE) Nru. 1083/2006. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li temenda l-Annessi I u IV sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’ adattament fil-ġejjieni. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell espert.

Raġuni

Bl-atti delegati l-leġislatur jiddelega lill-Kummissjoni Ewropea s-setgħa li tadotta atti mhux leġislattivi li jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi ta’ att leġislattiv. It-tħassir propost fil-Premessa huwa konsistenti mal-pożizzjoni li ttieħdet fl-opinjoni b'mod partikolari dwar Artikolu 12 li jirrigwarda il-Qafas Strateġiku Komuni, l-Artikolu 18 dwar ir-riżerva għall-prestazzjoni u l-Artikolu 29 dwar l-istrateġija ta’ żvilupp lokali.

Emenda 13

Premessa 90

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi kollha tal-QSK, deċiżjoni li japprovaw il-Kuntratti ta’ Sħubija, deċiżjonijiet li jallokaw ir-riżerva għall-prestazzjoni u deċiżjonijiet li jissospendu l-ħlasijiet marbuta mal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri; u b'rabta mal-Fondi, deċiżjoni li jadottaw deċiżjonijiet ta’ programmi operazzjonali li japprovaw proġetti maġġuri, deċiżjonijiet li jissospendu ħlasijiet u deċiżjoni dwar korrezzjonijiet finanzjarji.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, fir-rigward tal-Fondi kollha tal-QSK, deċiżjoni li japprovaw il-Kuntratti ta’ Sħubija, deċiżjoni li jadottaw deċiżjonijiet ta’ programmi operazzjonali li japprovaw proġetti maġġuri, deċiżjonijiet li jissospendu ħlasijiet u deċiżjoni dwar korrezzjonijiet finanzjarji.

Raġuni

L-emenda tirrifletti l-oppożizzjoni għall-ħolqien ta’ riżerva għall-prestazzjoni fil-livell nazzjonali, minħabba li hemm biża' li dan il-mekkaniżmu jista' jwassal biex jiġu stabbiliti miri baxxi ħafna għar-riżultati li għalhekk ikunu faċli li jintlaħqu, bil-għan li jkun jista' jittieħed il-finanzjament addizzjonali, u b'hekk jiġu promossi proġetti li mhumiex ambizzjużi ħafna u tiġi skoraġġuta l-innovazzjoni.

Emenda 14

Artikolu 5 (1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Sħubija u governanza f'diversi livelli

1.   Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull programm ieħor rispettivament, Stat Membru għandu jorganizza sħubija mal-imsieħba li ġejjin:

a)

l-awtoritajiet kompetenti reġjonali, lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra;

b)

imsieħba ekonomiċi u soċjali; kif ukoll

c)

korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, organizzazzjonijiet mhux governattivi u korpi responsabbli għall-promozzjoni ta’ ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

Sħubija u governanza f'diversi livelli

1.   Għall-Kuntratt tas-Sħubija u kull programm ieħor rispettivament, tat Membr għand jorganizza sħubija mal-imsieħba li ġejjin:

a)

lawtoritajiet pubbliċi oħra;

b)

imsieħba ekonomiċi u soċjali; kif ukoll

c)

korpi li jirrappreżentaw lis-soċjetà ċivili, inkluż l-imsieħba ambjentali, organizzazzjonijiet mhux governattivi u korpi responsabbli għall-promozzjoni ta’ ugwaljanza u nondiskriminazzjoni.

Raġuni

L-emenda għandha l-għan li tisħaq li b'konformità mal-prinċipju ta’ governanza f'diversi livelli l-awtoritajiet reġjonali u lokali f'kull Stat Membru jipparteċipaw bi sħiħ fit-tfassil, in-negozjar u l-implimentazzjoni tad-diversi dokumenti strateġiċi, jiġifieri il-Qafas Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi operattivi; iqis li huwa inġust li l-awtoritajiet reġjonali u lokali jiġu assimilati mal-imsieħba ekonomiċi u soċjali fir-rigward tas-sħubija, meta dawn (l-awtoritajiet reġjonali), bħala rappreżentanti tal-interessi ġenerali taċ-ċittadini u t-territorji li jamministraw, huma koamministraturi u kofinanzjaturi tal-fondi strutturali.

Emenda 15

Artikolu 9(6) u (11)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Objettivi tematiċi

6)

il-protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi;

[…]

11)

it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u amminstrazzjoni pubblika effiċjenti

Objettivi tematiċi

6)

il-protezzjoni tal-ambjent, u l-promozzjoni tal-effiċjenza tar-riżorsi;

[…]

11)

it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u amminstrazzjoni pubblika effiċjenti .

Raġuni

Rigward il-paragrafu 6:

Huwa importanti ferm li l-ħarsien tal-wirt kulturali jiddaħħal fost l-għanijiet tematiċi tal-fondi tal-QSK, barra minn hekk din il-proposta qed issir b'koerenza ma dak li ġie previst fl-Artikolu 5(6)(c) tal-proposta ta’ Regolament għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali.

Rigward il-paragrafu 11:

L-assistenza teknika għandha tiffaċilita wkoll l-intervenzjoni strateġika mill-aktar livell baxx 'il fuq. L-Aġenda Territorjali 2020 adottata mill-Istati Membri fl-2011 tipprovdi rakkomandazzjonijiet utli ħafna fir-rigward tal-iżvilupp territorjali fl-UE.

Emenda 16

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-Qafas Strateġiku Komuni għandu jistabbilixxi:

a)

għal kull objettiv tematiku, l-azzjonijiet prinċipali li jridu jiġu sostnuti minn kull Fond tal-QSK;

b)

l-isfidi territorjali ewlenin għal żoni urbani, rurali, kostali u tas-sajd, kif ukoll għal żoni b'karatteristiċi territorjali partikolari msemmija fl-Artikolu 174 u 349 tat-Trattat, li jridu jiġu indirizzati mill-Fondi tal-QSK;

c)

il-prinċipji orizzontali u l-objettivi ta’ politika għall-implimentazzjoni tal-Fondi tal-QSK;

d)

l-oqsma prijoritarji għall-attivitajiet ta’ kooperazzjoni territorjali għal kull wieħed mill-Fondi tal-QSK, fejn xieraq, filwaqt li jitqiesu strateġiji makroreġjonali u tal-baċiri;

e)

il-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni fost il-Fondi tal-QSK, u ma’ politiki u strumenti rilevanti oħra tal-Unjoni, inklużi strumenti esterni għall-kooperazzjoni;

f)

il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta’ koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat.

Il-Qafas Strateġiku Komuni għandu jistabbilixxi:

a)

għal kull objettiv tematiku, l-azzjonijiet prinċipali li jridu jiġu sostnuti minn kull Fond tal-QSK;

)

il-prinċipji orizzontali u l-objettivi ta’ politika għall-implimentazzjoni tal-Fondi tal-QSK;

)

il-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni fost il-Fondi tal-QSK, u ma’ politiki u strumenti rilevanti oħra tal-Unjoni, inklużi strumenti esterni għall-kooperazzjoni;

)

il-mekkaniżmi għall-iżgurar ta’ koerenza u konsistenza tal-ipprogrammar tal-Fondi tal-QSK mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet relevanti tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat.

Raġuni

Iqis li l-azzjonijiet prinċipali proposti mill-Kummissjoni fil-Qafas Strateġiku Komuni, huma forma ġdida ta’ konċentrazzjoni. Barra minn hekk iqis li l-karatteristiċi territorjali jridu jiġu trattati fil-qafas ta’ programmi operattivi. L-istess jgħodd għall-interazzjoni li jista' jkun hemm bejn l-istrateġiji reġjonali fil-programmi u l-istrateġiji makroreġjonali fejn dawn jeżistu.

Emenda 17

Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta att ta’ delega skont l-Artikolu 142 dwar il-Qafas Strateġiku Komuni fi żmien 3 xhur mill-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni rivedut, b'att iddelegat skont l-Artikolu 142.

Fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta’ Qafas Strateġiku Komuni, l-Istati Membri għandhom jipproponu emendi, fejn meħtieġ, għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi tagħhom sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tagħhom mal-Qafas Strateġiku Komuni rivedut.

-Kummissjoni se Qafas Strateġiku Komuni .

Fejn ikun hemm tibdil maġġuri fl-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir imtelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Kummissjoni għandha tirrevedi u, fejn xieraq, tadotta Qafas Strateġiku Komuni rivedut, b'att iddelegat skont l-Artikolu 142.

Fi żmien 6 xhur mill-adozzjoni ta’ Qafas Strateġiku Komuni, l-Istati Membri għandhom jipproponu emendi, fejn meħtieġ, għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi tagħhom sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tagħhom mal-Qafas Strateġiku Komuni rivedut.

Raġuni

L-atti delegati jippermettu lil-leġislatur li jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti mhux leġislattivi ta’ applikazzjoni ġenerali li jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali ta’ att leġislattiv. F'dak li jirrigwarda l-Qafas Strateġiku Komuni, dan għandu l-għan li jagħti direzzjoni u regoli komuni lill-fondi kollha b'amministrazzjoni komuni, u għalhekk fih elementi essenzjali li jridu jiġu eżaminati mill-istituzzjonijiet kollha komunitarji u jinbidlu f'każ ta’ bżonn.

Emenda 18

Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Tħejjija tal-Kuntratt ta’ Sħubija

1.   Kull Stat Membru għandu jħejji Kuntratt ta’ Sħubija għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020.

2.   Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-imsieħba li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 5. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.

3.   Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jkopri s-sostenn kollu mill-Fondi tal-QSK fl-Istat Membru kkonċernat.

4.   Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-Kummissjoni fi żmien 3 xhur mill-adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Tħejjija tal-Kuntratt ta’ Sħubija

1.   Kull Stat Membru għandu jħejji Kuntratt ta’ Sħubija għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020.

.   

   Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jitfassal mill-Istati Membri f'kooperazzjoni mal-imsieħba li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 5. Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jiġi preparat bi djalogu mal-Kummissjoni.

   Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jkopri s-sostenn kollu mill-Fondi tal-QSK fl-Istat Membru kkonċernat.

.   Kull Stat Membru għandu jittrażmetti l-Kuntratt ta’ Sħubija tiegħu lill-Kummissjoni fi żmien xhur mill-adozzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni.

Raġuni

Iqis li l-awtoritajiet reġjonali u lokali, bħala korpi li jiffinanzjaw u jimplimentaw il-politika ta’ koeżjoni, għandhom jipparteċipaw b'mod sħiħ fit-tfassil, in-negozjar, l-implimentazzjoni u l-emendar tiegħu. Huwa meqjus li hemm bżonn ta’ perjodu itwal ta’ żmien fid-dawl tal-kwantità u d-dettall tal-informazzjoni mitluba u l-fatt li l-programmi jridu jiġu ppreżentati flimkien mal-kuntratt (kif inhu previst f'Artikolu 23(3)) barra mill-ħtieġa li jiġi assigurat li s-sħubija taħdem b'mod effikaċi.

Emenda 19

Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kontenut tal-Kuntratt ta’ Sħubija

Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jistabbilixxi:

a)

arranġamenti sabiex jiġi żgurat allinjament mal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, inkluż:

i)

analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-iżvilupp b'referenza għall-objettivi tematiċi u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

ii)

analiżi fil-qosor tal-evalwazzjonijiet ex-ante tal-programmi li jiġġustifikaw l-għażla tal-objettivi tematiċi u l-allokazzjonijiet indikattivi tal-Fondi tal-QSK;

iii)

għal kull objettiv tematiku, sommarju tar-riżultati ewlenin mistennija għal kull wieħed mill-Fondi tal-QSK;

iv)

allokazzjoni indikattiva għall-appoġġ mill-Unjoni permezz ta’ objettivi tematiċi fil-livell nazzjonali għal kull wieħed mill-Fondi tal-QSK, kif ukoll l-ammont indikattiv totali tal-appoġġ previst għal objettivi tat-tibdil fil-klima;

v)

l-oqsma prijoritarji ewlenin għall-kooperazzjoni, filwaqt li jitqiesu, fejn applikabbli l-istrateġiji makro-reġjonali u tal-baċir tal-baħar;

vi)

il-prinċipji orizzontali u l-objettivi ta’ politika għall-implimentazzjoni tal-Fondi tal-QSK;

vii)

il-lista tal-programmi taħt l-FEŻR, il-FSE u l-FK, għajr dawk taħt il-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea u tal-programmi tal-FAEŻR u l-EMFF bl-allokazzjonijiet indikattivi rispettivi mill-Fond tal-QSK u skont is-sena;

(b)

approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali sostnut mill-Fondi tal-QSK li jistabbilixxi:

(i)

il-mekkaniżmi f 'livell nazzjonali u reġjonali li jiżguraw il-koordinazzjoni bejn il-Fondi tal-QSK u strumenti ta ' finanzjament oħra tal-Unjoni u nazzjonali u mal-BEI;

(ii)

l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni b'karatteristiċi territorjali partikolari, b'mod partikolari l-arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 99; akkompanjati, fejn xieraq, b'lista tal-ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament tal-FEŻR;

[…]

e)

arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effiċjenti tal-Fondi tal-QSK inkluż:

i)

valutazzjoni ta’ jekk hemmx ħtieġa li tiġi rinfurzata l-kapaċità amministrattiva tal-awtoritajiet u, fejn xieraq, il-benefiċjarji, u azzjonijiet li jridu jittieħdu għal dan l-iskop;

ii)

sommarju tal-azzjonijiet ippjanati u l-miri korrispondenti fil-programmi sabiex jinkiseb tnaqqis fil-piż amministrattiv għall-benefiċjarji;

iii)

valutazzjoni tas-sistemi eżistenti għall-iskambju tad-dejta elettronika, u l-azzjonijiet ippjanati sabiex ikunu jistgħu jsiru li l-iskambji kollha ta’ informazzjoni bejn benefiċjarji u awtoritajiet responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll ta’ programmi li għandhom jitwettqu biss permezz ta’ skambju ta’ dejta elettronika.

Kontenut tal-Kuntratt ta’ Sħubija

Il-Kuntratt ta’ Sħubija għandu jistabbilixxi:

a)

arranġamenti sabiex jiġi żgurat allinjament mal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, inkluż:

i)

analiżi tad-diverġenzi u l-ħtiġijiet tal-iżvilupp b'referenza għall-objettivi tematiċi u l-azzjonijiet prinċipali definiti fil-Qafas Strateġiku Komuni u l-miri stabbiliti fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill adottati taħt l-Artikoli 148(4) tat-Trattat;

ii)

għal kull objettiv tematiku, sommarju tar-riżultati ewlenin mistennija għal kull wieħed mill-Fondi tal-QSK;

)

il-prinċipji orizzontali u l-objettivi ta’ politika għall-implimentazzjoni tal-Fondi tal-QSK;

)

il-lista tal-programmi taħt l-FEŻR, il-FSE u l-FK, għajr dawk taħt il-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea u tal-programmi tal-FAEŻR u l-EMFF bl-allokazzjonijiet indikattivi rispettivi mill-Fond tal-QSK u skont is-sena;

(b)

approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali sostnut mill-Fondi tal-QSK li jistabbilixxi:

(i)

il-mekkaniżmi f 'livell nazzjonali u reġjonali li jiżguraw il-koordinazzjoni bejn il-Fondi tal-QSK u strumenti ta ' finanzjament oħra tal-Unjoni u nazzjonali u mal-BEI;

(ii)

l-arranġamenti sabiex jiġi żgurat approċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-QSK għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni b'karatteristiċi territorjali partikolari, b'mod partikolari l-arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 u 99; akkompanjati, fejn xieraq, b'lista tal-ibliet li se jipparteċipaw fil-pjattaforma tal-iżvilupp urban imsemmija fl-Artikolu 7 tar-Regolament tal-FEŻR;

[…]

e)

arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effiċjenti tal-Fondi tal-QSK inkluż:

i)

sommarju tal-azzjonijiet ippjanati u l-miri korrispondenti fil-programmi sabiex jinkiseb tnaqqis fil-piż amministrattiv għall-benefiċjarji;

ii)

valutazzjoni tas-sistemi eżistenti għall-iskambju tad-dejta elettronika, u l-azzjonijiet ippjanati sabiex ikunu jistgħu jsiru li l-iskambji kollha ta’ informazzjoni bejn benefiċjarji u awtoritajiet responsabbli għall-ġestjoni u l-kontroll ta’ programmi li għandhom jitwettqu biss permezz ta’ skambju ta’ dejta elettronika.

Raġuni

Iqis li mhemmx bżonn li l-kuntratt tas-sħubija jkun fih informazzjoni li diġà tkun ingħatat u ġiet negozjata fi ħdan il-programmi operattivi, filfatt, dawn id-dispożizzjonijiet jidhru żejda u ma jgħinux lis-semplifikazzjoni. Barra minn hekk, l-Istati Membri ma jistgħux jieħdu impenji li diġà jkunu saru fil-livell reġjonali u lokali.

Fir-rigward tal-appproċċ integrat għall-użu tal-Fondi tal-QSK, dan huwa importanti wkoll għaż-żoni periurbani, inkella jkun hemm ir-riskju li dawn tal-aħħar jiċċaħdu mhux biss mill-fondi ddedikati għaż-żoni rurali, iżda wkoll mill-fondi allokati għall-bliet, hekk kif l-għadd ta’ żoni periurbani fl-UE qiegħed jiżdied.

Minħabba n-natura multilaterali tagħha, il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea ma tistax tiġi kkontrollata permezz tal-istrument tal-Kuntratt ta’ Sħubija. Għalhekk għandha titħalla barra b'mod espliċitu mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-kuntratt.

Emenda 20

Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Konċentrazzjoni tematika

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali.

Konċentrazzjoni tematika

L-Istati Membri għandhom jikkonċentraw is-sostenn, skont ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond, fuq azzjonijiet li jġibu l-akbar valur miżjud fir-rigward tal-istrateġija tal-Unjoni tgħal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, li jindirizzaw l-isfidi identifikati fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, u li jqisu l-ħtiġijiet nazzjonali u reġjonali.

Raġuni

Il-Kumitat jaqbel mal-prinċipju li l-parti l-kbira tar-riżorsi jiġu kkonċentrati fuq għadd limitat ta’ għanijiet tematiċi jew prijoritajiet ta’ investiment iżda jqis li l-għażla tal-għanijiet u tal-prijoritajiet għandha titħalla f'idejn l-awtoritajiet tal-ġestjoni skont l-ispeċifikazzjonijiet lokali tal-għanijiet għall-Ewropa 2020 u l-Qafas Strateġiku Komuni.

Emenda 21

Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kondizzjonalitajiet ex ante

1.   Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-regoli speċifiċi għall-Fond.

2.   L-Istati Membri għandhom jivvalutaw jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex sodisfatti.

3.   Fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante ma jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali u l-iskeda għall-implimentazzjoni tagħhom, sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti mhux aktar tard minn sentejn wara l-adozzjoni tas-Sħubija ta’ Kuntratt jew sal-31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-ewwel.

4.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-azzjonijiet dettaljati relatati mas-sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi rilevanti

5.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-informazzjoni provduta dwar is-sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. Tista' tiddeċiedi, meta tadotta programm, li tissospendi l-ħlasijiet interim kollha jew parti minnhom għal programm sat-tlestija sodisfaċenti tal-azzjonijiet sabiex tiġi sodisfatta kondizzjonalità ex ante. In-nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data tal-iskadenza stabbilita fil-programm għandu jikkostitwixxi bażi għas-sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

6.   Il-paragrafi 1 sa 5 ma għandhomx japplikaw għall-programmi taħt l-objettiv ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea.

Kondizzjonalitajiet ex ante

1.   Kondizzjonalitajiet ex ante għandhom ikunu definiti għal kull Fond tal-QSK fir-regoli speċifiċi għall-Fond.

2.   L-Istati Membri għandhom jivvalutaw jekk il-kundizzjonalitajiet ex ante humiex sodisfatti .

3.   Fejn il-kondizzjonalitajiet ex ante ma jiġux sodisfatti fid-data tat-trażmissjoni tal-Kuntratt ta’ Sħubija, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu fil-Kuntratt ta’ Sħubija sommarju tal-azzjonijiet li jridu jittieħdu fil-livell nazzjonali jew reġjonali u l-iskeda għall-implimentazzjoni tagħhom, sabiex jiżguraw li jiġu sodisfatti mhux aktar tard minn wara l-adozzjoni tas-Sħubija ta’ Kuntratt jew sal-31 ta’ Diċembru 2016, liema waħda tiġi l-ewwel.

4.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-azzjonijiet relatati mas-sodisfazzjoni tal-kondizzjonalitajiet ex ante, inkluż l-iskeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni tagħhom, fil-programmi rilevanti

5.   Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-informazzjoni provduta dwar is-sodisfazzjon tal-kondizzjonalitajiet ex ante fil-qafas tal-valutazzjoni tagħha tal-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi. In-nuqqas li jitlestew l-azzjonijiet sabiex tiġi sodisfatta kondizzjonalità ex ante sad-data tal-iskadenza stabbilita fil-programm jikkostitwixxi bażi għas-sospensjoni tal-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

6.   Il-paragrafi 1 sa 5 ma għandhomx japplikaw għall-programmi taħt l-objettiv ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea.

Raġuni

Iqis li din il-kondizzjonalità ex ante m'għandha twassal għall-ebda sospensjoni tal-pagamenti jew korrezzjonijiet finanzjarji ħlief għal dawk il-kondizzjonalitajiet li l-Istat Membru impenja ruħu li jikkonforma magħhom. Filfatt f'każ li l-kondizzjonalitajiet ex ante ma jiġux irrispettati fil-bidu tal-perjodu tal-programmazzjoni, l-investiment marbut magħhom ma jkunx jista' jiġi programmat, għaldaqstant m'hemmx raġuni li jiġu imposti sanzjonijiet wara. Barra minn hekk huwa essenzjali li l-Kummissjoni tagħti każ tal-kuntest istituzzjonali ta’ kull Stat Membru u t-tqassim tal-kompetenzi fi ħdanhom. Filfatt huwa inkonċepibbli li Stat Membru jieħu impenji dwar kompetenzi li huma tal-awtoritajiet reġjonali jew lokali u bil-maqlub.

Emenda 22

Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Riżerva għall-prestazzjoni

5 % tar-riżorsi allokati għal kull Fond tal-QSK u Stat Membru, bl-eċċezzjoni tar-riżorsi allokati għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-Titolu V tar-Regolament tal-EMFF, għandhom jikkostitwixxu riżerva għall-prestazzjoni li għandha tiġi allokata skont l-Artikolu 20.

Riżerva għall-

Raġuni

L-emenda tirrifletti r-reżistenza għall-ħolqien ta’ riżerva għall-prestazzjoni fil-livell nazzjonali, minħabba li hemm biża' li dan il-mekkaniżmu jista' jwassal biex jiġu stabbiliti miri baxxi ħafna għar-riżultati li għalhekk ikunu faċli li jintlaħqu, bil-għan li jkun jista' jittieħed il-finanzjament addizzjonali, u b'hekk jiġu promossi proġetti li mhumiex ambizzjużi ħafna u tiġi skoraġġuta l-innovazzjoni;

Minflok il-Kumitat jappoġġa l-ħolqien ta’ riżerva ta’ flessibbiltà magħmula mir-riżorsi tad-diżimpenn awtomatiku sabiex jiġu ffinanzjati inizjattivi sperimentali fil-qasam tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli jew inklużiv jew għall-interventi f'każ ta’ kriżi, waqt li tibqa' fil-kuntest tal-approprjazzjonijiet allokati għal kull Stat Membru.

Emenda 23

Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Analiżi tal-prestazzjoni

1.   Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, għandha twettaq analiżi tal-prestazzjoni tal-programmi f'kull Stat Membru fl-2017 u fl-2019, b'referenza għall-qafas tal-prestazzjoni stabbilit fil-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi rispettivi. Il-metodu biex jiġi stabbilit qafas ta’ prestazzjoni huwa spjegat fl-Anness I.

2.   L-analiżi għandha teżamina l-ksib tal-għanijiet tal-programmi fil-livell ta’ prijoritajiet, abbażi tal-informazzjoni u l-valutazzjonijiet ippreżentati fir-rapporti dwar il-progress ippreżentati mill-Istati Membri fis-snin 2017 u 2019.

Analiżi tal-prestazzjoni

1.   Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, għandha twettaq analiżi tal-prestazzjoni tal-programmi f'kull Stat Membru fl-2017 u fl-2019, b'referenza għall-qafas tal-prestazzjoni stabbilit fil-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi rispettivi. Il-metodu biex jiġi stabbilit qafas ta’ prestazzjoni huwa spjegat fl-Anness I.

2.   L-analiżi għandha teżamina l-ksib tal-għanijiet tal-programmi fil-livell ta’ prijoritajiet, abbażi tal-informazzjoni u l-valutazzjonijiet ippreżentati fir-rapporti dwar il-progress ippreżentati mill-Istati Membri fis-snin 2017 u 2019.

   

Raġuni

L-emenda tirrifletti r-reżistenza għall-ħolqien ta’ riżerva għall-prestazzjoni fil-livell nazzjonali, minħabba li hemm biża' li dan il-mekkaniżmu jista' jwassal biex jiġu stabbiliti miri baxxi ħafna għar-riżultati li għalhekk ikunu faċli li jintlaħqu, bil-għan li jkun jista' jittieħed il-finanzjament addizzjonali, u b'hekk jiġu promossi proġetti li mhumiex ambizzjużi ħafna u tiġi skoraġġuta l-innovazzjoni;

Dwar il-qafas ta’ kontroll tar-riżultati, il-Kumitat iqis li għandu jkun hemm mekkaniżmu ta’ tmexxija u ta’ kontroll tal-għanijiet li jiġu segwiti tul il-perjodu ta’ programmazzjoni bil-għan li, fil-każ li ma jintlaħqux l-għanijiet stabbiliti, mhux jiġu applikati korrezzjonijiet finanzjarji, iżda li jingħata appoġġ tekniku minn naħa tal-kummissjoni.

Emenda 24

Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Allokazzjoni ta’ riżerva għall-prestazzjoni

1.   Fejn l-analiżi tal-prestazzjoni mwettqa fl-2017 tiżvela li prijorità fi ħdan programm ma tkunx kisbet l-għanijiet tiegħu stabbiliti għas-sena 2016, il-Kummissjoni għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Istat Membru kkonċernat.

2.   Abbażi tal-analiżi li ssir fl-2019, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, biex tiddetermina l-programmi u l-prijoritajiet li jkunu kisbu l-miri tagħhom għal kull wieħed mill-Fondi tal-QSK u għal kull Stat Membru. L-Istat Membru għandu jipproponi l-allokazzjoni tar-riżerva għall-prestazzjoni għall-programmi u l-prijoritajiet stabbiliti f'dik id-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tapprova l-emenda għall-programmi kkonċernati skont l-Artikolu 26. Fejn Stat Membru ma jissottomettix l-informazzjoni f'konformità mal-Artikolu 46(2) u (3), ir-riżerva għall-prestazzjoni għall-programmi jew il-prijoritajiet ikkonċernati, jew il-prijorità kkonċernat ma għandhiex tiġi allokata.

3.   Fejn ikun hemm evidenza li tirriżulta minn reviżjoni tal-prestazzjoni li prijorità tkun naqset milli tikseb l-għanijiet stabbiliti fil-qafas tal-prestazzjoni, il-Kummissjoni tista' tissospendi l-ħlas interim kollu jew parti minnu ta’ prijorità ta’ programm f'konformità mal-proċedura stabbilita mar-regoli speċifiċi għall-Fond.

4.   Fejn il-Kummissjoni, abbażi tal-eżami tar-rapport ta’ implimentazzjoni finali tal-programm, tistabbilixxi nuqqas serju sabiex jinkisbu l-miri stabbiliti fil-qafas tal-prestazzjoni, tista' tapplika korrezzjonijiet finanzjarji fir-rigward tal-prijoritajiet ikkonċernati skont ir-regoli speċifiċi għall-Fond. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 li jistabbilixxi l-kriterji u l-metodoloġija għad-determinazzjoni tal-livell ta’ korrezzjoni finanzjarja li trid tiġi applikata.

5.   Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għal programmi taħt l-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea u għat-Titolu V tar-Regolament tal-EMFF.

   

   

   

   

   

Raġuni

L-emenda tirrifletti r-reżistenza għall-ħolqien ta’ riżerva għall-prestazzjoni fil-livell nazzjonali, minħabba li hemm biża' li dan il-mekkaniżmu jista' jwassal biex jiġu stabbiliti miri baxxi ħafna għar-riżultati li għalhekk ikunu faċli li jintlaħqu, bil-għan li jkun jista' jittieħed il-finanzjament addizzjonali, u b'hekk jiġu promossi proġetti li mhumiex ambizzjużi ħafna u tiġi skoraġġuta l-innovazzjoni.

Emenda 25

Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kondizzjonalità marbuta mal-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri

 

   […]

4.   B'deroga mill-paragrafu 1, fejn l-assistenza finanzjarja tingħata lil Stat Membru skont il-paragrafu 1(d) u tkun marbuta ma’ programm ta’ aġġustament, il-Kummissjoni tista', mingħajr ebda propsota mill-Istat Membru, temenda l-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi bil-għan tal-immassimizzar tal-impatt tat-tkabbir u l-kompetittività tal-Fondi tal-QSK disponibbli. Biex tiżgura l-implimentazzjoni effettiva tal-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi relevanti, il-Kummissjoni għandha tinvolvi ruħha fil-ġestjoni kif inhu spjegat fil-programm ta’ aġġustament jew fil-Memorandum ta’ Spjegazzjoni ffirmat mill-Istat Membru kkonċernat.

5.   Fejn l-Istat Membru jonqos milli jwieġeb għat-talba tal-Kummissjoni li hija msemmija fil-paragrafu 1, jew ma jweġibx b'mod xieraq fi żmien xahar għall-kummenti tal-Kummissjoni li huma msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni tista', fi żmien tliet xhur minn meta tagħmel il-kummenti, tadotta deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, li tissospendi parti mill-ammont jew l-ammont kollu tal-ħlasijiet għall-programmi kkonċernati.

6.   Il-Kummissjoni għandha tissospendi, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, parti mill-ammont jew l-ammont kollu tal-ħlasijiet u l-impenji għall-programmi kkonċernati fejn:

a)

il-Kunsill jiddeċiedi li l-Istat Membru ma jikkonformax ma’ miżuri speċifiċi stabbiliti mill-Kunsill skont l-Artikolu 136(1) tat-Trattat;

b)

il-Kunsill jiddeċiedi, skont l-Artikolu 126(8) jew l-Artikolu 126(11) tat-Trattat, li l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx ħa azzjoni effettiva biex jirranġa d-defiċit eċċessiv tiegħu;

c)

il-Kunsill jikkonkludi, skont l-Artikolu 8(3) tar-Regolament (UE) Nru […]/2011 [dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni ta’ żbilanċi makroekonomiċi] li, f'żewġ ċirkostanzi suċċessivi, l-Istat Membru ma jkunx ressaq pjan ta’ azzjoni korrettiva suffiċjenti jew il-Kunsill jadotta deċiżjoni fejn jiddikjara nuqqas ta’ konformità mal-Artikolu 10(4) ta’ dak ir-Regolament;

d)

il-Kummissjoni tikkonkludi li l-Istat Membru ma jkunx ħa miżuri biex jimplimenta l-programm ta’ aġġustament imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 407/2010 jew ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 u b'konsegwenza ta’ dan tiddeċiedi li ma tawtorizzax il-ħlas tal-assistenza finanzjarja lil dan l-Istat Membru;

e)

il-Bord tad-Diretturi tal-mekkaniżmu Ewropew ta’ stabbiltà jikkonkludi li l-kundizzjonalità marbuta mal-assistenza finanzjarja tal-MES fis-sura ta’ għoti b'self mill-MES lill-Istat Membru kkonċernat ma tkunx ġiet issodisfatta u b'konsegwenza ta’ dan jiddeċiedi li ma jħallasx l-appoġġ ta’ stabbiltà li jkun ġie allokat.

7.   Fid-deċiżjoni ta’ sospensjoni ta’ parti mill-ammont jew tal-ammont kollu tal-ħlasijiet jew impenji skont il-paragrafu 5 u 6 rispettivament, il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-sospensjoni tkun proporzjonali u effettiva, b'kunsiderazzjoni għaċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali tal-Istat Membru kkonċernat, partikolarment fir-rigward tal-ugwaljanza fit-trattament bejn l-Istati Membri, u partikolarment fir-rigward tal-impatt tas-sospensjoni fuq l-ekonomija tal-Istat Membru kkonċernat.

8.   Il-Kummissjoni għandha, mingħajr dewmien, tneħħi s-sospensjoni fuq il-pagamenti u l-impenji meta Stat Membru jipproponi emendi għall-Kuntratt ta’ Sħubija u l-programmi relevanti kif jintalab mill-Kummissjoni, li tkun approvathom u, fejn applikabbli:

a)

il-Kunsill ikun iddeċieda li l-Istat Membru jikkonforma ma’ miżuri speċifiċi stabbiliti mill-Kunsill skont l-Artikolu 136(1) tat-Trattat;

b)

il-proċedura ta’ defiċit eċċessiv tinżamm pendenti skont l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1467/97 jew il-Kunsill jiddeċiedi li, skont l-Artikolu 126(12) tat-Trattat li jabroga d-deċiżjoni dwar l-eżistenza ta’ defiċit eċċessiv;

c)

il-Kunsill ikun approva pjan ta’ azzjoni korrettiva mressaq mill-Istat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru […] [ir-Regolament tal-EIP] jew il-proċedura dwar żbilanċ eċċessiv tiġi sospiża skont l-Artikolu 10(5) ta’ dak ir-Regolament jew il-Kunsill ikun għalaq il-proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv skont l-Artikolu 11 ta’ dak ir-Regolament;

d)

il-Kummissjoni tkun ikkonkludiet li l-Istat Membru ma jkunx ħa miżuri biex jimplimenta l-programm ta’ aġġustament imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 407/2010 jew ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 u b'konsegwenza ta’ dan tiddeċiedi li tawtorizza l-ħlas tal-assistenza finanzjarja lil dan l-Istat Membru;

e)

il-Bord tad-Diretturi tal-mekkaniżmu Ewropew ta’ stabbiltà jkun ikkonkluda li l-kundizzjonalità marbuta mal-assistenza finanzjarja tal-MES fis-sura ta’ għoti b'self mill-MES lill-Istat Membru kkonċernat ma tkun ġiet issodisfatta u b'konsegwenza ta’ dan jiddeċiedi li jħallas l-appoġġ ta’ stabbiltà li jkun ġie allokat.

Fl-istess ħin, il-Kunsill għandu jiddeċiedi, fuq proposta mill-Kummissjoni, li jerġa' jipprovdi l-baġit tal-impenji sospiżi skont l-Artikolu 8 tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru […] li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014 sa 2020.

Kondizzjonalità marbuta mal-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri

 

   […]

   

   

   

   

   

Raġuni

Jirrifjuta bil-qawwa l-proposti li għandhom l-għan li jorbtu l-politika ta’ koeżjoni mal-konformità tal-Patt ta’ Stabbiltà (kondizzjonalità makroekonomika); fil-fatt il-Kumitat tar-Reġjuni jqis li l-kondizzjonalità makroekonomika tirrispondi għal għanijiet li huma differenti minn dawk tal-politika ta’ koeżjoni; għalhekk iqis li l-awtoritajiet territorjali ma jistgħux jiġu ppenalizzati minħabba nuqqas ta’ konformità mal-impenji speċjalment rigward id-defiċit pubbliku nazzjonali minn naħa ta’ xi Stati Membri. Huwa jagħraf il-ħtieġa li jsiru xi tibdiliet lill-kuntratt u lill-programmi operattivi filwaqt li jirrifjuta l-idea li l-pagamenti jiġu sospiżi parzjalment jew totalment.

Emenda 26

Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

It-tħejjija tal-programmi

1.   Il-Fondi CSF għandhom jiġu implimentati permezz tal-programmi skont il-Kuntratt ta’ Sħubija. Kull programm għandu jkopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020.

2.   Il-programmi għandhom jitfasslu mill-Istati Membri jew minn kwalunkwe awtorità maħtura minnhom, b'kooperazzjoni mal-imsieħba.

3.   Il-Programmi għandhom jitressqu mill-Istati Membri fl-istess ħin mal-Kuntratt ta’ Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se jitressqu fi żmien sitt xhur mill-approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni. Il-programmi kollha għandhom ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex ante kif stabbilit fl-Artikolu 48.

It-tħejjija tal-programmi

1.   Il-Fondi CSF għandhom jiġu implimentati permezz tal-programmi skont il-Kuntratt ta’ Sħubija. Kull programm għandu jkopri l-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020.

2.   Il-programmi għandhom jitfasslu mill-Istati Membri jew minn kwalunkwe awtorità maħtura minnhom, b'kooperazzjoni mal-imsieħba.

   

   Il-Programmi għandhom jitressqu mill-Istati Membri l-Kuntratt ta’ Sħubija, bl-eċċezzjoni tal-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropej, li se jitressqu fi żmien sitt xhur mill-approvazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni. Il-programmi kollha għandhom ikunu akkumpanjati mill-valutazzjoni ex ante kif stabbilit fl-Artikolu 48.

Raġuni

Il-Kumitat iqis li d-deċiżjoni eventwali li jitħejjew programmi bbażżati fuq diversi fondi (deċiżjoni li l-Kumitat jappoġġja bis-sħiħ) għandha tiġi mħeġġa u appoġġjata b'mod konkret mill-atturi kollha (il-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri, l-awtoritajiet lokali u reġjonali) u li għandu jitneħħa kwalunkwe ostaklu proċedurali u jiġu evitati kontrolli oħra li abbażi tal-prinċipju tal-proporzjonalità jistgħu jiġu mill-fatt li programm ibbażat fuq diversi fondi huwa ikbar f'termini finanzjarji. Il-Kumitat jinsab imħasseb ukoll fir-rigward tal-fatt li r-rekwiżit li l-Kuntratt jitressaq fl-istess żmien tal-programmi jista' jittardja t-tnedija tal-operazzjonijiet u għalhekk jipproponi limitu ta’ sitt xhur.

Emenda 27

Artikolu 25(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-proċedura għall-adozzjoni tal-programmi

1.   Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi għal kull Fond CSF, il-Qafas Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, billi tiġi kkunsidrata l-valutazzjoni ex ante. L-analiżi għandha tindirizza, b'mod partikolari, l-adegwatezza tal-istrateġija tal-programm, l-għanijiet korrispondenti, l-indikaturi, il-miri u l-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji.

Il-proċedura għall-adozzjoni tal-programmi

1.   Il-Kummissjoni għandha tanalizza l-konsistenza tal-programmi ma’ dan ir-Regolament, ir-regoli speċifiċi għall-Fond, il-kontribuzzjoni effettiva għall-għanijiet tematiċi u l-prijoritajiet tal-Unjoni speċifiċi għal kull Fond CSF, il-Qafas Strateġiku Komuni, il-Kuntratt ta’ Sħubija, ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi skont l-Artikolu 121(2) tat-Trattat u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill adottati skont l-Artikolu 148(4) tat-Trattat, billi tiġi kkunsidrata l-valutazzjoni ex ante. L-analiżi għandha tindirizza, b'mod partikolari, l-adegwatezza tal-istrateġija tal-programm, l-għanijiet korrispondenti, l-indikaturi, il-miri u l-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji.

Raġuni

Huwa importanti ħafna li jiġi enfasizzat il-fatt li l-valutazzjoni tiffoka wkoll fuq li turi li l-istrateġija tista' tiġi implimentata u li hija adegwata.

Emenda 28

Artikolu 28(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Żvilupp lokali mmexxi mill-Komunità

1.   L-iżvilupp lokali mmexxi mill-Komunità, li huwa magħżul bħala żvilupp lokali LEADER fir-rigward tal-FAEŻR, għandu:

(a)

jiffoka fuq territorji speċifiċi subreġjonali;

(b)

jkun immexxi mill-komunità, minn gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % tad-drittijiet tal-votazzjoni;

Żvilupp lokali mmexxi mill-Komunità

1.   L-iżvilupp lokali mmexxi mill-Komunità, li huwa magħżul bħala żvilupp lokali LEADER fir-rigward tal-FAEŻR, għandu:

(a)

jiffoka fuq territorji speċifiċi subreġjonali;

(b)

jkun immexxi mill-komunità, minn gruppi ta’ azzjoni lokali komposti minn rappreżentanti tal-interessi soċjoekonomiċi lokali pubbliċi u privati, fejn fil-livell tat-teħid tad-deċiżjonijiet la s-settur pubbliku u lanqas kwalunkwe grupp ta’ interess uniku ma għandu jirrappreżenta aktar minn 49 % tad-drittijiet tal-votazzjoni ;

Raġuni

Meta jkun hemm diġà msieħba lokali, dawn m'għandhomx jiġu penalizzati b'mod inġust jekk il-modalitajiet tal-votazzjoni interna tagħhom ma jikkorrispondux eżatt mal-ħtiġijiet tal-proposta għal direttiva. Ir-regolament għandu jipprevedi flessibbiltà biżżejjed biex l-imsieħba jkunu jistgħu jiddefinixxu soluzzjoni prattikabbli meta jkun qed jitħejja l-kuntratt ta’ sħubija.

Emenda 29

Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Strateġiji ta’ żvilupp lokali

1.   Strateġija għall-iżvilupp lokali għandha tinkludi bħala minimu l-elementi li ġejjin:

a)

id-definizzjoni taż-żona u tal-popolazzjoni koperti mill-istrateġija;

b)

analiżi tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp u l-potenzjal taż-żona li tinkludi analiżi tal-punti pożittivi, id-dgħufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid;

c)

deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi tagħha, deskrizzjoni tal-karattru integrat u innovattiv tal-istrateġija u ġerarkija tal-prijoritajiet, inklużi miri ċari u miżurabbli għall-produzzjoni jew għar-riżultati. L-istrateġija għandha tkun koerenti mal-programmi relevanti tal-Fondi CSF kollha involuti;

d)

deskrizzjoni tal-proċess tal-involviment komunitarju fl-iżvilupp tal-istrateġija;

e)

pjan ta’ azzjoni li juri kif il-prijoritajiet jiġu tradotti f'azzjonijiet;

f)

deskrizzjoni tal-arranġamenti ta’ ġestjoni u ta’ monitoraġġ tal-istrateġija li turi l-kapaċità tal-grupp ta’ azzjoni lokali biex jimplimenta l-istrateġija u deskrizzjoni tal-arranġamenti speċifiċi għall-valutazzjoni;

g)

il-pjan finanzjarju tal-istrateġija, inkluża l-allokazzjoni ppjanata ta’ kull wieħed mill-Fondi CSF.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-kriterji għall-għażla tal-istrateġiji tal-iżvilupp lokali. Ir-regoli speċifiċi għall-Fond jistgħu jistabbilixxu l-kriterji għall-għażla.

[…]

6.   Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 142 li jikkonċerna d-definizzjoni taż-żona u tal-popolazzjoni koperti mill-istrateġija msemmija fil-paragrafu 1(a).

Strateġiji ta’ żvilupp lokali

1.   Strateġija għall-iżvilupp lokali għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

a)

id-definizzjoni taż-żona u tal-popolazzjoni koperti mill-istrateġija;

b)

analiżi tal-ħtiġijiet tal-iżvilupp u l-potenzjal taż-żona li tinkludi analiżi tal-punti pożittivi, id-dgħufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid;

c)

deskrizzjoni tal-istrateġija u l-objettivi tagħha ;

)

pjan ta’ azzjoni li juri kif il-prijoritajiet jiġu tradotti f'azzjonijiet;

)

deskrizzjoni tal-arranġamenti ta’ ġestjoni u ta’ monitoraġġ tal-istrateġija li turi l-kapaċità tal-grupp ta’ azzjoni lokali biex jimplimenta l-istrateġija u deskrizzjoni tal-arranġamenti speċifiċi għall-valutazzjoni;

)

il-pjan finanzjarju tal-istrateġija, inkluża l-allokazzjoni ppjanata ta’ kull wieħed mill-Fondi CSF .

2.   L-Istati Membri, , għandhom jiddefinixxu l-kriterji għall-għażla tal-istrateġiji tal-iżvilupp lokali. Ir-regoli speċifiċi għall-Fond jistgħu jistabbilixxu l-kriterji għall-għażla.

[…]

   

Raġuni

Il-Kumitat jilqa' b'mod pożittiv il-proposti tal-Kummissjoni fir-rigward tal-azzjonijiet ta’ żvilupp lokali u l-investimenti territorjali integrati iżda jitlob għal iktar semplifikazzjoni tal-arranġamenti u l-proċeduri relatati mal-implimentazzjonijiet tad-dispożizzjonijiet il-ġodda sabiex l-atturi lokali ma jaqtgħux qalbhom milli jużawhom. Għalhekk jaħseb li huwa eċċessiv li jiġi prevedut att delegat anki għad-definizzjoni taż-żona u l-popolazzjoni koperti mill-istrateġija tal-iżvilupp lokali, fid-dawl tal-fatt li din hija kompetenza tipika tal-awtoritajiet reġjonali u lokali li tirrikjedi għarfien speċifiku tad-dinamika u l-problemi tat-territorju kkonċernat. Barra minn hekk għandu jkun għal kollox possibbli li l-istrateġiji tal-iżvilupp jiġu abbinati mal-implimentazzjoni ta’ investimenti territorjali integrati u l-pjani ta’ azzjoni komuni.

Barra minn hekk, huwa importanti li l-istrateġiji tal-iżvilupp lokali li ser jiġu implimentati jkunu jistgħu jippromovu r-relazzjonijiet urbani-rurali u li l-atturi lokali fiż-żoni periurbani jkunu jistgħu jkunu involuti b'mod sħiħ f'dawn l-istarteġiji ta’ żvilupp lokali.

Emenda 30

Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Talbiet għall-ħlas inkluża n-nefqa għall-istrumenti finanzjarji

2.   Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 33(1)(b) implimentati skont l-Artikolu 33 (4)(a) u (b), in-nefqa totali eliġibbli ppreżentata fit-talba għall-ħlas għandha tinkludi u turi separatament, l-ammont totali tas-sostenn imħallas jew mistenni li jitħallas lill-istrument finanzjarju għall-investimenti f'benefiċjarji finali li jridu jsiru fuq perjodu definit minn qabel ta’ massimu ta’ sentejn, inkluż l-ispejjeż jew it-tariffi ta’ ġestjoni.

3.   L-ammont stabbilit skont il-paragrafu 2 għandu jiġi aġġustat f'talbiet għal ħlas sussegwenti, sabiex titqies id-differenza bejn l-ammont ta’ sostenn imħallas minn qabel lill-istrument finanzjarju kkonċernat, u l-ammonti effettivament investiti f'benefiċjarji finali, flimkien mal-ispejjeż u t-tariffi ta’ ġestjoni mħallsa. Dawn l-ammonti għandhom jiġu murija separatament fit-talba għall-ħlas.

[…]

Talbiet għall-ħlas inkluża n-nefqa għall-istrumenti finanzjarji

2.   Fir-rigward tal-istrumenti finanzjarji msemmija fl-Artikolu 33(1)(b) implimentati skont l-Artikolu 33 (4)(a) u (b), in-nefqa totali eliġibbli ppreżentata fit-talba għall-ħlas għandha tinkludi u turi separatament, l-ammont totali tas-sostenn imħallas jew mistenni li jitħallas lill-istrument finanzjarju l-investimenti benefiċjarji finali li jridu jsiru fuq perjodu definit minn qabel ta’ massimu ta’ sentejn, inkluż l-ispejjeż jew it-tariffi ta’ ġestjoni.

3.   

[…]

Raġuni

It-test tal-proposta għal Regolament iħeġġeġ rikors għall-istrumenti standard tal-Kummissjoni bil-għan, li naqblu miegħu, li tevita użu eċċess tal-istrumenti ta’ inġinerija finanzjarja bil-għan uniku li tiċċertifika l-ispiża. L-emendi li qed jipproponi l-Kumitat jimmiraw li jerġgħu joħolqu bilanċ permezz ta’ diversifikazzjoni kbira tat-termini u l-kondizzjonijiet u bl-introduzzjoni ta’ marġni ta’ tolleranza fir-rigward tal-kapaċità li jiġu rispettati l-previżjonijiet.

Emenda 31

Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Użu ta’ riżorsi legati wara għeluq il-programm

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-Fondi CSF lil strumenti finanzjarji jintużaw skont l-għanijiet tal-programm għal perjodu ta’ mill-inqas 10 snin wara l-għeluq tal-programm.

Użu ta’ riżorsi legati wara għeluq il-programm

L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li r-riżorsi u l-qligħ kapitali u dħul jew rendimenti oħra li jistgħu jiġu attribwiti lis-sostenn mill-Fondi CSF lil strumenti finanzjarji jintużaw skont l-għanijiet tal-programm għal perjodu ta’ mill-inqas snin wara l-għeluq tal-programm.

Raġuni

Iqis li m'għandux ikun daqshekk twil il-perjodu li fih ikun obbligatorju l-użu tal-istrumenti ta’ inġinerija finanzjarja u tar-riżorsi ġejjin minnhom. Fil-fatt perjodu ta’ 10 snin mill-għeluq ta’ programm joħloq inċertezza legali fuq perjodu twil.

Emenda 32

Artikolu 40(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Rapport dwar l-Implimentazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji

2.   Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu, għal kull strument finanzjarju, l-informazzjoni li ġejja:

a)

l-identifikazzjoni tal-programm u tal-prijorità li minnhom jiġi pprovdut is-sostenn mill-Fondi CSF;

[…]

e)

l-ammont totali ta’ sostenn imħallas jew impenjat f'kuntratti ta’ garanzija mill-istrument finanzjarju għall-benefiċjarji finali skont il-programm u l-prijorità jew il-miżura inkluża fit-talbiet għall-ħlas imressqa lill-Kummissjoni;

f)

id-dħul tal-istrument finanzjarju u l-ħlasijiet mill-ġdid lilu;

g)

l-effett multiplikatur ta’ investimenti magħmula mill-istrument finanzjarju u l-valur tal-investimenti u l-parteċipazzjonijiet;

h)

il-kontribuzzjoni tal-istrument finanzjarju għall-kisba tal-indikaturi tal-programm u tal-prijorità kkonċernati.

[…]

Rapport dwar l-Implimentazzjoni tal-Istrumenti Finanzjarji

2.   Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu, għal kull strument finanzjarju, l-informazzjoni li ġejja:

a)

l-identifikazzjoni tal-programm u tal-prijorità li minnhom jiġi pprovdut is-sostenn mill-Fondi CSF;

[…]

e)

l-ammont totali ta’ sostenn imħallas jew impenjat f'kuntratti ta’ garanzija mill-istrument finanzjarju għall-benefiċjarji finali skont il-programm u l-prijorità jew il-miżura inkluża fit-talbiet għall-ħlas imressqa lill-Kummissjoni;

)

l-effett multiplikatur ta’ investimenti magħmula mill-istrument finanzjarju u l-valur tal-investimenti u l-parteċipazzjonijiet;

[…]

Raġuni

L-għan hawnhekk huwa li jiġu semplifikati l-obbligi annwali ta’ rappurtaġġ tad-data mitluba mill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji.

Emenda 33

Artikolu 42(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kompożizzjoni tal-kumitat tas-sorveljanza

1.   Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun kompost minn rappreżentanti tal-awtorità ta’ ġestjoni, minn korpi intermedji u minn rappreżentati tal-imsieba. Kull membru tal-Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu d-dritt li jivvota.

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea għandu jinkludi wkoll rappreżentanti minn kull pajjiż terz li jipparteċipa f'dak il-programm.

Kompożizzjoni tal-kumitat tas-sorveljanza

1.   Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jkun kompost minn rappreżentanti tal-awtorità ta’ ġestjoni, minn korpi intermedji u minn rappreżentati tal-imsieba. Kull membru tal-Kumitat tas-sorveljanza għandu jkollu d-dritt li jivvota.

Il-kumitat tas-sorveljanza ta’ programm fi ħdan l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea għandu jinkludi wkoll rappreżentanti minn kull pajjiż terz li jipparteċipa f'dak il-programm.

Raġuni

Mhuwiex ċar kif l-involviment tal-pajjiżi terzi u t-territorji ġirien tar-reġjuni l-aktar imbiegħda ser jidħol fil-kooperazzjoni territorjali Ewropea. Fil-każ tal-programmi implimentati bil-fondi tal-ENP u l-IPA, kif ukoll tal-FEŻR, li jissemmew fl-Artikolu 28 tar-Regolament dwar il-Kooperazzjoni Territorjali, jeħtieġ li jiġu involuti l-pajjiżi terzi. Madankollu, fil-każ tar-reġjuni l-aktar imbiegħda, il-pajjiżi terzi u r-reġjuni ġirien (bl-eċċezzjoni tal-Gżejjer Kanarji u l-Marokk) mhumiex inklużi la fl-ENP u lanqas fl-IPA. Dawn il-pajjiżi jirċievu l-fondi mill-FEŻ u ma jagħtu l-ebda kontribut addizzjonali għall-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea. Għalkemm għandu jkun hemm kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, il-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali tar-reġjuni l-aktar imbiegħda jinkludu biss allokazzjonijiet mill-FEŻR, u għalkemm 30 % ta’ dawn il-fondi jistgħu jintużaw barra t-territorju tal-UE, dawn il-pajjiżi terzi ma jistgħux ikunu membri tal-kumitati għall-monitoraġġ.

Emenda 34

Artikolu 43(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Funzjonijiet tal-kumitat għall-monitoraġġ

1.   Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi l-implimentazzjoni tal-programm u l-progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu. B'hekk, għandu jqis id-dejta finanzjarja, l-indikaturi komuni u speċifiċi għall-programm inklużi t-tibdiliet fl-indikaturi tar-riżultati u l-progress lejn valuri fil-mira kwantifikati, u l-għanijiet definiti fil-qafas tal-prestazzjoni.

Funzjonijiet tal-kumitat għall-monitoraġġ

1.   Il-kumitat tas-sorveljanza għandu jiltaqa' mill-inqas darba f'sena u għandu jirrevedi l-implimentazzjoni tal-programm u l-progress lejn il-kisba tal-objettivi tiegħu. B'hekk, għandu jqis id-dejta finanzjarja, l-indikaturi komuni u speċifiċi għall-programm inklużi t-tibdiliet fl-indikaturi tar-riżultati u l-progress lejn valuri fil-mira kwantifikati, u l-għanijiet definiti fil-qafas tal-prestazzjoni.

Raġuni

Sabiex tiġi evalwata l-implimentazzjoni tal-programm hemm bżonn li jitqiesu wkoll l-eżerċizzji ta’ valutazzjoni in itinere previsti fl-Artikolu 49.

Emenda 35

Artikolu 47, paragrafu ġdid (2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Dispożizzjonijiet Ġenerali

1.   Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) u l-qgħad, fejn dan huwa rilevanti (2).

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-programmi.

Dispożizzjonijiet Ġenerali

1.   Għandhom jitwettqu l-valutazzjonijiet biex tittejjeb il-kwalità tal-forma u l-implimentazzjoni tal-programmi, kif ukoll biex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt tagħhom. L-impatt tal-programmi għandu jiġi vvalutat, skont il-missjoni tal-Fondi tal-QSK rispettivi fir-rigward tal-miri għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv kif ukoll fir-rigward tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) u l-qgħad, fejn dan huwa rilevanti (2).

   

   L-Istati Membri għandhom jipprovdu r-riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-valutazzjonijiet, u għandhom jiżguraw li jkun hemm proċeduri fis-seħħ għall-produzzjoni u l-ġbir tad-dejta meħtieġa għall-valutazzjonijiet, inkluża d-dejta marbuta ma’ indikaturi komuni u fejn applikabbli, indikaturi speċifiċi għall-programmi.

Raġuni

Huwa importanti li l-valutazzjonijiet tal-impatt ikunu jistgħu jesploraw aspetti li wkoll huma importanti billi jintuża l-approċċ “lil hinn mill-PDG” deskritt fl-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni “Inkejlu l-progress lil hinn mill-PDG” (ara CoR 163/2010 fin).

Emenda 36

Artikolu 48(3)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

3.   Il-valutazzjonijiet ex ante għandhom jivvalutaw:

[…]

g)

jekk il-valuri fil-mira kwantifikati għall-indikaturi humiex realistiċi, filwaqt li jitqies is-sostenn previst mill-Fondi tal-QSK;

h)

ir-raġunament għall-forma ta’ sostenn proposta;

i)

l-adegwatezza tar-riżorsi umani u l-kapaċità amministrattiva għall-ġestjoni tal-programm;

j)

kemm huma addattati l-proċeduri għall-monitoraġġ tal-programm u għall-ġbir tad-dejta meħtieġa biex jitwettqu l-valutazzjonijiet;

k)

kemm huma addattati l-għanijiet magħżula għall-qafas tal-prestazzjoni;

l)

l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-diskriminazzjoni;

m)

l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati biex jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli.

3.   Il-valutazzjonijiet ex ante għandhom jivvalutaw:

[…]

g)

jekk il-valuri fil-mira kwantifikati għall-indikaturi humiex realistiċi, filwaqt li jitqies is-sostenn previst mill-Fondi tal-QSK;

h)

ir-raġunament għall-forma ta’ sostenn proposta;

i)

l-adegwatezza tar-riżorsi umani u l-kapaċità amministrattiva għall-ġestjoni tal-programm;

)

l-adegwatezza tal-miżuri ppjanati biex jiġu promossi l-opportunitajiet ugwali għan-nisa u għall-irġiel u tiġi evitata d-diskriminazzjoni;

)

l-adegwatezza ta’ miżuri ppjanati biex jiġi promoss l-iżvilupp sostenibbli.

Raġuni

Il-Kumitat iqis li l-evalwazzjoni ex ante m'għandhiex tiġbor fiha aspetti li ma jistgħux jiġu kwantifikati b'mod adegwat qabel ma jitnieda programm, jew li diġà jissemmew f'dokumenti oħra (eż. is-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll; il-kuntratt ta’ sħubija), għalhekk qed jipproponi li din l-informazzjoni titħassar.

Emenda 37

Artikolu 49, paragrafu ġdid (4)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Valutazzjoni matul il-perjodu ta’ programmazzjoni

1.   Għandu jitfassal pjan ta’ valutazzjoni mill-awtorità ta’ ġestjoni għal kull programm u dan għandu jiġi ppreżentat skont ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun disponibbli kapaċità xierqa ta’ valutazzjoni.

3.   Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom iwettqu l-valutazzjonijiet, inklużi l-valutazzjonijiet biex jiġu vvalutati l-effikaċja u l-impatt, għal kull programm abbażi tal-pjan ta’ valutazzjoni. Mill-inqas darba matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, għandha ssir valutazzjoni biex tagħmel stima ta’ kif is-sostenn mill-Fondi tal-QSK ikun ikkontribbwixxa għall-għanijiet ta’ kull prijorità. Il-valutazzjonijiet kollha għandhom jiġu eżaminati mill-kumitat għas-sorveljanza u jintbagħtu lill-Kummissjoni.

4.   Fuq l-inizjattiva tagħha, il-Kummissjoni tista' twettaq il-valutazzjonijiet tal-programmi.

Valutazzjoni matul il-perjodu ta’ programmazzjoni

1.   Għandu jitfassal pjan ta’ valutazzjoni mill-awtorità ta’ ġestjoni għal kull programm u dan għandu jiġi ppreżentat skont ir-Regolamenti speċifiċi għall-Fondi.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tkun disponibbli kapaċità xierqa ta’ valutazzjoni.

3.   Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom iwettqu l-valutazzjonijiet, inklużi l-valutazzjonijiet biex jiġu vvalutati l-effikaċja u l-impatt, għal kull programm abbażi tal-pjan ta’ valutazzjoni. Mill-inqas darba matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, għandha ssir valutazzjoni biex tagħmel stima ta’ kif is-sostenn mill-Fondi tal-QSK ikun ikkontribbwixxa għall-għanijiet ta’ kull prijorità. Il-valutazzjonijiet kollha għandhom jiġu eżaminati mill-kumitat għas-sorveljanza u jintbagħtu lill-Kummissjoni.

   

.   Fuq l-inizjattiva tagħha, il-Kummissjoni tista' twettaq il-valutazzjonijiet tal-programmi.

Raġuni

Sabiex jiġi żgurat approċċ iktar ibbażat fuq ir-riżultat, l-indikazzjonijiet li joħorġu mill-evalwazzjonijiet għandhom jintużaw sabiex itejbu l-effikaċja tal-programmi.

Emenda 38

Artikolu 54(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Operazzjonijiet li jiġġeneraw id-dħul

1.   Dħul nett iġġenerat wara t-tlestija ta’ operazzjoni matul perjodu speċifiku ta’ referenza għandu jiġi determinat bil-quddiem permezz ta’ wieħed mill-metodi li ġejjin:

a)

l-applikazzjoni ta’ perċentwal ta’ dħul b'rata fissa għat-tip ta’ operazzjoni kkonċernata;

b)

il-kalkolu tal-valur attwali tad-dħul net tal-operazzjoni, filwaqt li titqies l-applikazzjoni tal-prinċipju li min iniġġes iħallas u, jekk xieraq, konsiderazzjoni et tal-ekwità marbuta mal-prosperità relattiva tal-Istat Membru kkonċernat.

In-nefqa eliġibbli tal-operazzjoni li trid tiġi kofinanzjata ma għandhiex taqbeż il-valur attwali tal-ispiża tal-investiment tal-operazzjoni nieqes il-valur attwali tad-dħul nett, iddeterminat skont wieħed minn dawn il-metodi.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 142 li jikkonċerna d-definizzjoni tar-rata fissa msemmija fil-punt (a) hawn fuq.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-metodoloġija taħt il-punt (b) permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 143(3).

Operazzjonijiet li jiġġeneraw id-dħul

1.   Dħul nett iġġenerat wara t-tlestija ta’ operazzjoni matul perjodu speċifiku ta’ referenza għandu jiġi determinat bil-quddiem permezz ta’ wieħed mill-metodi li ġejjin:

a)

l-applikazzjoni ta’ perċentwal ta’ dħul b'rata fissa għat-tip ta’ operazzjoni kkonċernata;

b)

il-kalkolu tal-valur attwali tad-dħul net tal-operazzjoni, filwaqt li titqies l-applikazzjoni tal-prinċipju li min iniġġes iħallas u, jekk xieraq, konsiderazzjoni et tal-ekwità marbuta mal-prosperità relattiva tal-Istat Membru kkonċernat.

In-nefqa eliġibbli tal-operazzjoni li trid tiġi kofinanzjata ma għandhiex taqbeż il-valur attwali tal-ispiża tal-investiment tal-operazzjoni nieqes il-valur attwali tad-dħul nett, iddeterminat skont wieħed minn dawn il-metodi.

li jikkonċerna d-definizzjoni tar-rata fissa msemmija fil-punt (a) hawn fuq

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-metodoloġija taħt il-punt (b) permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 143(3).

Raġuni

Jitlob li jerġgħu jiddaħħlu r-regoli użati matul l-2000 u l-2006 li jistabbilixxu l-applikazzjoni ta’ rata ta’ intervent speċifika (mnaqqsa) u unika għall-proġetti li jiġġeneraw id-dħul sabiex dawk li jippromovu l-proġetti ma jiġux skoraġġuti.

Emenda 39

Artikolu 55

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Eligibbiltà

1.   L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi ddeterminata abbażi tar-regoli nazzjonali, ħlief fejn ikunu stabbiliti r-regoli speċifiċi f'dan ir-Regolament jew abbażi tiegħu jew tar-regoli speċifiċi għall-Fondi.

[…]

6.   Id-dħul nett iġġenerat direttament minn operazzjoni matul l-implimentazzjoni tagħha li ma jkunx tqies fil-ħin tal-approvazzjoni tal-operazzjoni, għandu jitnaqqas min-nefqa eliġibbli tal-operazzjoni fit-talba tal-ħlas finali mressqa mill-benefiċjarju. Din ir-regola ma għandhiex tapplika għall-istrumenti finanzjarji u l-premji.

[…]

Eligibbiltà

1.   L-eliġibbiltà tan-nefqa għandha tiġi ddeterminata abbażi tar-regoli nazzjonali, ħlief fejn ikunu stabbiliti r-regoli speċifiċi f'dan ir-Regolament jew abbażi tiegħu jew tar-regoli speċifiċi għall-Fondi.

   

[…]

   

Raġuni

Paragrafu 6 għandu jitħassar sabiex jiġi semplifikat il-proċess ta’ reviżjoni matul l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet. Għandu jiddaħħal paragrafu ġdid (9) peress li l-kooperazzjoni territorjali jistħoqqilha reġim speċifiku minħabba li l-applikazzjoni jew l-allinjament ta’ regoli nazzjonali differenti jistgħu jirrappreżentaw ostaklu amministrattiv għoli għall-implimentazzjoni adatta tal-proġetti.

Emenda 40

Artikolu 59(3)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Regoli tal-eliġibbiltà speċifiċi għall-għotjiet

L-infiq li ġej ma għandux ikun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi tal-QSK:

a)

l-imgħax fuq id-dejn;

b)

ix-xiri ta’ art mhux mibnija u ta’ art mibnija f'ammont li jaqbeż l-10 % tan-nefqa totali eliġibbli għall-operazzjoni kkonċernata. F'każi eċċezzjonali u ġġustifikati kif meħtieġ, jista' jkun permess perċentwal ogħla għall-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-konservazzjoni ambjentali;

c)

it-taxxa fuq il-valur miżjud. Iżda l-ammonti tal-VAT għandhom ikunu eliġibbli fejn ma jkunux jistgħu jintroddu lura skont il-leġiżlazzjoni tal-VAT nazzjonali u jkunu tħallsu minn benefiċjarju li mhuwiex persuna mhux taxxabbli kif iddefinit fl-ewwel sottoparagrafu tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2006/112/KE, sakemm dawn l-ammonti ta’ VAT ma jkunux inġarrbu b'rabta mal-provvista tal-infrastruttura.

Regoli tal-eliġibbiltà speċifiċi għall-għotjiet

L-infiq li ġej ma għandux ikun eliġibbli għal kontribuzzjoni mill-Fondi tal-QSK:

a)

l-imgħax fuq id-dejn;

b)

ix-xiri ta’ art mhux mibnija u ta’ art mibnija f'ammont li jaqbeż l-10 % tan-nefqa totali eliġibbli għall-operazzjoni kkonċernata. F'każi eċċezzjonali u ġġustifikati kif meħtieġ, jista' jkun permess perċentwal ogħla għall-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-konservazzjoni ambjentali;

c)

it-taxxa fuq il-valur miżjud . .

Raġuni

Il-Kumitat iqis li l-VAT rekuperabbli biss m'għandhiex tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni tal-Fondi rilevanti tas-CSF. Fil-fatt, li kieku l-VAT mhux rekuperabbli titqies bħala spiża mhux eliġibbli fil-proġetti kollha implimentati mill-istituzzjonijiet tas-settur pubbliku, il-parti tal-kofinanzjament tal-Istati Membri tiżdied b'mod sostanzjali, u tiġi mfixkla l-kapaċità tal-awtoritajiet lokali u reġjonali li jispiċċaw dawn il-proġetti. Barra minn hekk, il-KtR jqis li r-regola dwar il-VAT ineliġibbli fir-rigward tal-forniment tal-infrastruttura lill-benefiċjarji tiddiskrimina kontra tipi ta’ operazzjonijiet oħra.

Emenda 41

Artikolu 64

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Akkreditazzjoni u koordinazzjoni

 

   […]

3.   L-akkreditazzjoni għandha tkun ibbażata fuq opinjoni ta’ korp ta’ awditjar indipendenti li janalizza l-konformità tal-korp mal-kriterji ta’ akkreditazzjoni. Il-korp tal-awditjar indipendenti għandu jwettaq il-ħidma tiegħu skont l-istandards tal-awditjar li huma aċċettati fuq livell internazzjonali.

[…]

5.   L-Istat Membru jista' jaħtar korp ta’ koordinazzjoni li r-responsabbiltà tiegħu tkun li jikkomunika mal-Kummissjoni u jipprovdilha l-informazzjoni, jippromwovi l-applikazzjoni armonizzata tar-regoli tal-Unjoni, jistabbilixxi rapport sintesi li jipprovdi ħarsa ġenerali f'livell nazzjonali tad-dikjarazzjonijiet tal-korp ġestjonarju u l-opinjonijiet dwar l-awditjar u jikkoordina l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet ta’ rimedju rigward defiċjenzi komuni.

Akkreditazzjoni u koordinazzjoni

 

   […]

   

[…]

   

Raġuni

L-għan hu li tiġi evitata ż-żjieda ta’ korpi u atturi li jirrendu s-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll aktar ikkumplikata.

Emenda 42

Artikolu 67

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Regoli komuni għall-pagamenti

1.   Il-ħlasijiet mill-Kummissjoni tal-kontribuzzjoni mill-Fondi CSF għal kull programm għandhom isiru skont l-approprjazzjonijiet tal-baġit u soġġett għall-finanzjament disponibbli. Kull ħlas għandu jkun assenjat lill-impenn tal-baġit miftuħ tal-Fond ikkonċernat li jmur l-aktar lura fiż-żmien.

2.   Il-ħlasijiet għandhom jieħdu l-forma ta’ prefinanzjament, ta’ ħlasijiet interim u ta’ ħlas tal-bilanċ annwali, fejn applikabbli, u tal-bilanċ finali.

3.   Għal forom ta’ appoġġ skont l-Artikolu 57(1)(b), (c) u (d), l-ammonti mħallsa lill-benefiċjarju għandhom jitqiesu bħala nfiq eleġibbli.

Regoli komuni għall-pagamenti

1.   Il-ħlasijiet mill-Kummissjoni tal-kontribuzzjoni mill-Fondi CSF għal kull programm għandhom isiru skont l-approprjazzjonijiet tal-baġit u soġġett għall-finanzjament disponibbli. Kull ħlas għandu jkun assenjat lill-impenn tal-baġit miftuħ tal-Fond ikkonċernat li jmur l-aktar lura fiż-żmien.

2.   Il-ħlasijiet għandhom jieħdu l-forma ta’ prefinanzjament, ta’ ħlasijiet interim u tal-bilanċ finali.

3.   Għal forom ta’ appoġġ skont l-Artikolu 57(1)(b), (c) u (d), l-ammonti mħallsa lill-benefiċjarju għandhom jitqiesu bħala nfiq eleġibbli.

Raġuni

Aħna kontra r-referenza għall-“bilanċ annwali” billi tintroduċi l-prinċipju tal-għeluq annwali tal-kontijiet. Huwa meqjus li l-għeluq annwali propost tal-kontijiet, fir-realtà jfisser li jiġi introdott għeluq annwali li jżid il-piż amministrattiv, idaħħal korrezzjonijiet finanzjarji obbligatorji għall-irregolaritajiet identifikati mill-Kummissjoni Ewropea u/jew il-Qorti Ewropea tal-Awdituri u jnaqqas il-flessibbiltà li jiġi dikjarat jew sostitwit l-ibbukkjar eċċessiv (“overbooking”) tal-infiq li jeżisti bħalissa fil-perjodu 2007-2013.

Emenda 43

Artikolu 75(1)(a)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Preżentazzjoni tal-informazzjoni

1.   Sal-1 ta’ Frar tas-sena ta’ wara t-tmiem tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat Membru għandu jissottometti d-dokumenti u l-informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament Finanzjarju:

a)

il-kontijiet annwali ċertifikati tal-korpi relevanti akkreditati skont l-Artikolu 64;

Preżentazzjoni tal-informazzjoni

1.   Sal-1 ta’ Frar tas-sena ta’ wara t-tmiem tal-perjodu kontabilistiku, l-Istat Membru għandu jissottometti d-dokumenti u l-informazzjoni li ġejjin lill-Kummissjoni skont [l-Artikolu 56] tar-Regolament Finanzjarju:

a)

il-kontijiet annwali ċertifikati tal-korpi relevanti akkreditati skont l-Artikolu 64;

Raġuni

Ikun utli jekk, bħal fil-każ tal-perjodu attwali ta’ programmar, is-saldu annwali tal-kontijiet jibqa' għażla fakultattiva li tittieħed mill-awtorità ta’ ċertifikazzjoni nnifisha. Il-limitu ta’ żmien stabbilit fl-Arttikolu 75 mhux faċli li jintlaħaq peress li huwa qasir wisq.

Emenda 44

Artikolu 82(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi

2.   Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati fost it-tliet kategoriji tal-livell 2 NUTS li ġejjin:

(a)

reġjuni anqas żviluppati, li l-PDG minn ras għal ras tagħhom huwa anqas minn 75 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27.

(b)

reġjuni ta’ tranżizzjoni, li l-PDG minn ras għal ras tagħhom huwa bejn 75 % u 90 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27;

(c)

reġjuni aktar żviluppati, li l-PDG minn ras għal ras tagħhom huwa aktar minn 90 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27.

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta’ poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-perjodu 2006 – 2008, jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi

2.   Riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom jiġu allokati fost it-tliet kategoriji tal-livell 2 NUTS li ġejjin:

(a)

reġjuni anqas żviluppati, li l-PDG minn ras għal ras tagħhom huwa anqas minn 75 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27.

(b)

reġjuni ta’ tranżizzjoni, li l-PDG minn ras għal ras tagħhom huwa bejn 75 % u 90 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27;

(c)

reġjuni aktar żviluppati, li l-PDG minn ras għal ras tagħhom huwa aktar minn 90 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27.

It-tliet kategoriji ta’ reġjuni jiġu determinati abbażi ta’ kif il-PDG minn ras għal ras tagħhom, imkejjel f'paritajiet ta’ poter ta’ akkwist u kkalkolat abbażi tal-figuri tal-Unjoni għall-perjodu , jirrelata mal-medja tal-PDG tal-UE-27 għall-istess perjodu ta’ referenza.

Raġuni

Biex niċċaraw li biex tiġi determinata l-eliġibbiltà ta’ reġjun għandhom jintużaw l-aħħar ċifri disponibbli u mhux iċ-ċifri ta’ qabel il-kriżi mill-2006-2008.

Emenda 45

Artikolu 83(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Riżorsi globali

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi globali skont l-Istat Membru, mingħajr ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 84(7).

Riżorsi globali

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta’ atti implimentattivi, li tistabbilixxi t-tqassim annwali tar-riżorsi globali skont l-Istat Membru , mingħajr ħsara għall-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 84(7).

Raġuni

Il-KtR jixtieq jassigura li r-riżorsi allokati għall-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali jingħataw mill-Kummissjoni skont il-qasam ta’ kooperazzjoni u mhux skont l-Istat Membru.

Emenda 46

Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Riżorsi għall-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u għall-kooperazzjoni territorjali Ewropea

2.   Il-kriterji li ġejjin għandhom jintużaw għat-tqassim skont l-Istat Membru:

a)

il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità reġjonali, il-prosperità nazzjonali u r-rata ta’ qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-reġjuni ta’ tranżizzjoni;

b)

il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità reġjonali, ir-rata ta’ qgħad, il-livell tal-edukazzjoni u d-densità tal-popolazzjoni għar-reġjuni aktar żviluppati;

c)

il-popolazzjoni, il-prosperità nazzjonali u ż-żona tal-wiċċ għall-Fond ta’ Koeżjoni.

3.   Mill-inqas 25 % tar-riżorsi tal-Fondi Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati, 40 % għal reġjuni ta’ tranżizzjoni u 52 % għal reġjuni aktar żviluppati f'kull Stat Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE. Għall-fini ta’ din id-dispożizzjoni, l-appoġġ lil Stat Membru permezz tal-[Istrument ‘Ikel għal persuni fil-bżonn’] għandu jitqies bħala parti mis-sehem ta’ Fondi Strutturali allokat lill-FSE

[…]

5.   Is-sostenn mill-Fondi Strutturali għal [ikel lil persuni fil-bżonn] skont l-Investiment għat-Tkabbir u l-Impjiegi għandu jkun EUR 2 500 000 000.

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni billi timplimenta att li jistabbilixxi l-ammont li għandu jiġi trasferit mill-allokazzjoni tal-Fondi Strutturali ta’ kull Stat Membru, għall-perjodu sħiħ f'kull Stat Membru. L-allokazzjoni tal-Fond Strutturali ta’ kull Stat Membru għandha titnaqqas kif meħtieġ.

L-approprjazzjonijiet annwali li jikkorrispondu għas-sostenn mill-Fondi Strutturali msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiddaħħlu fil-linji tal-baġit rilevanti tal-[istrument ‘ikel għal persuni fil-bżonn’] mal-eżerċizzju tal-baġit tal-2014.

6.   5 % tar-riżorsi għall-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi għandhom jikkostitwixxu r-riżerva tal-prestazzjoni li trid tiġi allokata skont l-Artikolu 19.

[…]

8.   Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea għandhom jammontaw għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ EUR 11 700 000 004).

Riżorsi għall-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u għall-kooperazzjoni territorjali Ewropea

2.   Il-kriterji li ġejjin għandhom jintużaw għat-tqassim skont l-Istat Membru:

a)

il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità reġjonali, il-prosperità nazzjonali, u r-rata ta’ qgħad għar-reġjuni anqas żviluppati u r-reġjuni ta’ tranżizzjoni;

b)

il-popolazzjoni eliġibbli, il-prosperità reġjonali, ir-rata ta’ qgħad, il-livell tal-edukazzjoni u d-densità , tal-popolazzjoni għar-reġjuni aktar żviluppati;

c)

il-popolazzjoni, il-prosperità nazzjonali u ż-żona tal-wiċċ għall-Fond ta’ Koeżjoni.

3.   Mill-inqas 2 % tar-riżorsi tal-Fondi Strutturali għal reġjuni anqas żviluppati,  % għal reġjuni ta’ tranżizzjoni u % għal reġjuni aktar żviluppati f'kull Stat Membru għandhom jiġu allokati lill-FSE.

[…]

5.   Is-sostenn għal [ikel lil persuni fil-bżonn] għandu jkun EUR 2 500 000 000.

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni billi timplimenta att li jistabbilixxi l-ammont li għandu jiġi trasferit .

   

[…]

8.   Ir-riżorsi għall-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea għandhom jammontaw għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli għall-impenji tal-baġit mill-Fondi għall-perjodu 2014 sa 2020 (jiġifieri total ta’ EUR 11 700 000 004).

Raġuni

Minbarra l-kriterji li jintużaw meta tiġi allokata l-għajnuna lill-Istati Membri, il-Kumitat tar-Reġjuni jitlob li jiġu kkunsidrati l-kriterji bħall-iżvantaġġi naturali jew demografiċi reġjonali severi u permanenti, kif hemm stabbilit fl-Artikolu 174 tat-TFUE. Fost il-kriterji demografiċi l-oħra li għandhom jitqiesu hemm it-tixrid tal-popolazzjoni, in-nuqqas ta’ popolazzjoni f'ċerti partijiet tar-reġjuni, pereżempju ż-żoni rurali u ħdejn il-fruntiera, u anke t-tixjiħ demografiku, li jista' jkollu impatt serju fuq l-iżvilupp ekonomiku u l-ispiża tas-servizzi pubbliċi.

Barra minn hekk, il-Kumitat iqis li l-persentaġġ minimu propost għall-allokazzjoni lill-FSE huwa għoli wisq. Għalhekk, jitlob li l-livell limitu jitnaqqas għal kull kategorija ta’ reġjun. Il-Kumitat iqis li huwa importanti li r-reġjuni jkunu jistgħu jinvestu fis-setturi dinamiċi li joħolqu l-impjieg, filwaqt li jiġi żgurat ukoll livell ambizzjuż ta’ finanzjament fil-qasam tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali.

Il-qafas regolatorju tal-Fondi Strutturali jista' jikkostitwixxi bażi legali ġdida għall-programm Ewropew għall-għajnuna tal-ikel għall-persuni l-iktar fil-bżonn, iżda f'termini finanzjarji qatt ma tista' tissostitwixxi l-programm tal-għajnuna tal-ikel li l-għanijiet tiegħu huma stabbiliti mill-Politika Agrikola Komuni.

Fl-aħħar, il-KtR jixtieq jassigura li r-riżorsi allokati għall-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali jingħataw mill-Kummissjoni Ewropea skont il-qasam ta’ kooperazzjoni.

Emenda 47

Artikolu 86(4)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Addizzjonalità

4.   Verifika ta’ jekk il-livell tan-nefqa strutturali pubblika jew ekwivalenti taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi jkunx inżamm għall-perjodu għandha sseħħ biss f'dawk l-Istati Membri li fihom, ir-reġjuni inqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru mill-inqas 15 % tal-popolazzjoni totali.

F'dawk l-Istati Membri li fihom, ir-reġjuni inqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru mill-inqas 70 % tal-popolazzjoni, il-verifika għandha sseħħ fuq livell nazzjonali.

F'dawk l-Istati Membri, li fihom ir-reġjuni inqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru aktar minn 15 % u inqas minn 70 % tal-popolazzjoni, il-verifika għandha sseħħ fuq livell nazzjonali u reġjonali. Għal dik il-fini, dawk l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni informazzjoni dwar in-nefqa fir-reġjuni anqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni f'kull stadju tal-proċess tal-verifika.

Addizzjonalità

4.   Verifika ta’ jekk il-livell tan-nefqa strutturali pubblika jew ekwivalenti taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi jkunx inżamm għall-perjodu għandha sseħħ biss f'dawk l-Istati Membri li fihom, ir-reġjuni inqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru mill-inqas % tal-popolazzjoni totali.

F'dawk l-Istati Membri, li fihom ir-reġjuni inqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni jkopru aktar minn % u inqas minn 70 % tal-popolazzjoni, il-verifika għandha sseħħ fuq livell nazzjonali u reġjonali. Għal dik il-fini, dawk l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni informazzjoni dwar in-nefqa fir-reġjuni anqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni f'kull stadju tal-proċess tal-verifika.

Raġuni

Verifika abbażi tad-daqs tal-popolazzjoni ma sservi l-ebda għan u tkun żejda għax huwa f'idejn l-Istati Membri li jistabbilixxu kif ser jikkonformaw ma’ dan il-prinċipju. Aħna nilqgħu l-fatt li l-verifika tal-prinċipju tal-addizzjonalità ser titneħħa fl-Istati Membri fejn hemm biss persentaġġ żgħir tal-popolazzjoni li jgħixu fir-reġjuni inqas żviluppati u ta’ tranżizzjoni. B'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità u għal raġunijiet ta’ semplifikazzjoni amministattiva, il-livell limitu għandu jiżdied għal 20 %.

Emenda 48

Artikolu 87(2)(c) u (h)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kontenut u adozzjoni tal-programmi operazzjonali taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi

2.   Programm operazzjonali għandu jistabbilixxi:

[…]

c)

il-kontribut għall-approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali stabbilit fil-Kuntratt ta’ Sħubija inkluż:

i)

il-mekkaniżmi li jiżguraw koordinazzjoni bejn il-Fondi, l-FAEŻR, l-EMFF u strumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u nazzjonali oħra u mal-BEI;

ii)

fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni b'karatteristiċi territorjali partikolari, b'mod partikolari l-arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29;

iii)

il-lista ta’ bliet fejn se jkunu implimentati azzjonijiet integrati ta’ żvilupp urban sostenibbli, l-allokazzjoni annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE); [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal azzjonijiet integrati;

iv)

l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità se jiġi implimentat;

v)

l-arranġamenti għal azzjonijiet interreġjonali u transnazzjonali ma’ benefiċjarji li jinsabu mill-inqas fi Stat Membru wieħed ieħor;

vi)

fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-inverventi ppjanati lejn strateġiji makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-baħar;

d)

il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew esklużjoni, b'kunsiderazzjoni speċjali għal komunitajiet marġinalizzati, u l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva.

[…]

h)

id-disposizzjonijiet ta’ implimentazzjoni għall-programm operazzjonali li jkun fihom:

i)

identifikazzjoni tal-korp ta’ akkreditazzjoni, l-awtorità ta’ ġestjoni, l-awtorità li tiċċertifika fejn applikabbli u l-awtorità ta’ verifika tal-kontijiet;

ii)

identifikazzjoni tal-korp li għandhom isirulu l-ħlasijiet mill-Kummissjoni;

Kontenut u adozzjoni tal-programmi operazzjonali taħt il-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi

2.   Programm operazzjonali għandu jistabbilixxi:

[…]

c)

il-kontribut għall-approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali stabbilit fil-Kuntratt ta’ Sħubija inkluż:

i)

il-mekkaniżmi li jiżguraw koordinazzjoni bejn il-Fondi, l-FAEŻR, l-EMFF u strumenti ta’ finanzjament tal-Unjoni u nazzjonali oħra u mal-BEI;

ii)

fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, rurali, kostali u tas-sajd u żoni b'karatteristiċi territorjali partikolari, b'mod partikolari l-arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29;

iii)

lista ta’ bliet fejn se jkunu implimentati azzjonijiet integrati ta’ żvilupp urban sostenibbli. l-allokazzjoni annwali indikattiva tas-sostenn tal-FEŻR għal dawn l-azzjonijiet, inkluż ir-riżorsi ddelegati lill-ibliet għall-ġestjoni skont l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE); [FEŻR] u l-allokazzjoni annwali indikattiva ta’ sostenn tal-FSE għal azzjonijiet integrati;

iv)

l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità se jiġi implimentat;

v)

l-arranġamenti għal azzjonijiet interreġjonali u transnazzjonali ma’ benefiċjarji li jinsabu mill-inqas fi Stat Membru wieħed ieħor;

vi)

fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-inverventi ppjanati lejn strateġiji makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-baħar ;

vii)

il-kontribuzzjoni għall-approċċ integrat stabbilita fil-Kuntratt ta’ Sħubija sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ żoni ġeografiċi l-aktar milquta mill-faqar jew gruppi fil-mira bl-ogħla riskju ta’ diskriminazzjoni jew esklużjoni, b'kunsiderazzjoni speċjali għal komunitajiet marġinalizzati, u l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva;

[…]

)

id-disposizzjonijiet ta’ implimentazzjoni għall-programm operazzjonali li jkun fihom:

i)

identifikazzjoni tal-awtorità ta’ ġestjoni, l-awtorità li tiċċertifika fejn applikabbli u l-awtorità ta’ verifika tal-kontijiet;

ii)

identifikazzjoni tal-korp li għandhom isirulu l-ħlasijiet mill-Kummissjoni.

Raġuni

Il-proposta tal-Kummissjoni li jiġu identifikati għadd ta’ bliet hija wisq restrittiva. Għalhekk huwa propost li din il-lista tkun indikattiva. Barra minn hekk, din il-lista ta’ bliet għandha tiġi determinata flimkien mal-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Qed nipproponu li punt d) jiġi inkorporat f'punt c (viii) li jipprovdi dettalji komprensivi dwar l-approċċ integrat; b'konformità mal-emenda tal-Artikolu 64(3) nipproponu li titħassar ir-referenza għall-korp ta’ akkreditazzjoni estern.

Emenda 49

Artikolu 91(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Informazzjoni li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni

2.   Proġetti kbar sottomessi lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu jiġu inklużi fil-lista ta’ proġetti kbar fi programm operazzjonali. Il-lista għandha tiġi riveduta mill-Istat Membru jew mill-awtorità ta’ ġestjoni sentejn wara l-adozzjoni ta’ programm operazzjonali u tista' fuq talba tal-Istat Membru tiġi aġġustata skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 26(2), partikolarment sabiex tinkludi proġetti kbar li huma mistennija li jitlestew sal-aħħar tal-2022.

Informazzjoni li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni

2.   Proġetti kbar sottomessi lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni jridu jiġu inklużi, fil-lista ta’ proġetti kbar fi programm operazzjonali. roġetti kbar jitlestew sal-aħħar tal-2022.

Raġuni

Il-Kumitat tar-Reġjuni jixtieq li l-proġetti kbar ippreżentati matul il-perjodu ta’ programmazzjoni jkunu jistgħu jibdew mingħajr ma jiġu sottomessi għall-approvazzjoni mill-Kummissjoni bħalma huwa propost għall-perjodu attwali ta’ programmazzjoni. Il-Kumitat jitlob mill-ġdid li n-nefqa tiġi dikjarata qabel ma jiġi approvat il-proġett mill-Kummissjoni sabiex jiġi evitat iktar dewmien fil-bidu tal-operazzjonijiet.

Emenda 50

Artikolu 93(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Pjan ta’ azzjoni konġunta huwa operazzjoni definita u ġestita fir-rigward tal-eżiti u r-riżultati li se jikseb. Jikkonsisti fi grupp ta’ proġetti li ma jikkonsistux fil-forniment ta’ infrastruttura mwettqa taħt ir-responsabbiltà tal-benefiċjarju, bħala parti mill-programm operazzjonali jew programmioperazzjonali. Il-produzzjoni u r-riżultati ta’ pjan ta’ azzjoni konġunta għandhom jiġu mifthiehna bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni u għandhom jikkontribbwixxu għal objettivi speċifiċi tal-programmi operazzjonali u jiffurmaw il-bażi ta’ sostenn mill-Fondi. Ir-riżultati għandhom jirreferu għall-effetti diretti tal-pjan ta’ azzjoni konġunta. Il-benefiċjarju għandu jkun korp tal-liġi pubblika. Pjani ta’ azzjoni konġunta m'għandhomx jitqiesu bħala proġetti maġġuri.

1.   Pjan ta’ azzjoni konġunta huwa operazzjoni definita u ġestita fir-rigward tal-eżiti u r-riżultati li se jikseb. Jikkonsisti fi grupp ta’ proġetti mwettqa taħt ir-responsabbiltà tal-benefiċjarju, bħala parti mill-programm operazzjonali jew programmi operazzjonali. Il-produzzjoni u r-riżultati ta’ pjan ta’ azzjoni konġunta għandhom jiġu mifthiehna bejn l-Istat Membru u l-Kummissjoni u għandhom jikkontribbwixxu għal objettivi speċifiċi tal-programmi operazzjonali u jiffurmaw il-bażi ta’ sostenn mill-Fondi. Ir-riżultati għandhom jirreferu għall-effetti diretti tal-pjan ta’ azzjoni konġunta. Il-benefiċjarju għandu jkun korp tal-liġi pubblika. Pjani ta’ azzjoni konġunta m'għandhomx jitqiesu bħala proġetti maġġuri.

Raġuni

Il-Kumitat jiġbed l-attenzjoni għal-fatt li l-pjan ta’ azzjoni konġunta jiffaċilita l-ewwel u qabel kollox l-implimentazzjoni tal-FSE fil-kuntest ta’ azzjonijiet speċifiċi fissi iżda jiddispjaċih li dan il-mekkaniżmu diffiċli jintuża għall-FEŻR minħabba l-esklużjoni tal-proġetti ta’ infrastruttura.

Emenda 51

Artikolu 93(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kamp ta’ Applikazzjoni

2.   Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta’ azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta’ EUR 10 000 000 jew 20 % tas-sostenn pubbliku tal-programm operazzjonali jew programmi operazzjonali, liema minnhom ikun l-anqas.

Kamp ta’ Applikazzjoni

2.   Is-sostenn pubbliku allokat għal pjan ta’ azzjoni konġunta għandu jkun minimu ta’ EUR 000000 jew % tas-sostenn pubbliku tal-programm operazzjonali jew programmi operazzjonali, liema minnhom ikun l-anqas.

Raġuni

Livell limitu iktar baxx huwa ġeneralment meqjus bħala iktar rilevanti biex jiġi żgurat li dan l-istrument ikun jaqbel mal-massa kritika. Madankollu, għandu jiġi notat li dan huwa l-minimu legali u li, f'bosta pajjiżi, il-livell li jrid jiġi miftiehem fil-proċess ta’ negozjar ser ikun ogħla sew.

Emenda 52

Artikolu 102(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Trażmissjoni ta’ dejta finanzjarja

1.   Sal-31 ta’ Jannar, it-30 ta’ April, il-31 ta’ Lulju u l-31 ta’ Ottubru, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b'mod elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet ta’ monitoraġġ, għal kull programm operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

a)

l-ispiża eliġibbli totali u pubblika tal-operazzjonijiet u n-numru ta’ operazzjonijiet magħżula għas-sostenn;

b)

l-ispiża eliġibbli totali u pubblika ta’ kuntratti jew impenji legali oħra li jkunu daħlu għalihom il-benefiċjarji fl-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet magħżula għas-sostenn;

c)

l-ispiża eliġibbli totali ddikjarata mill-benefiċjarji lill-awtorità ta’ ġestjoni.

Trażmissjoni ta’ dejta finanzjarja

1.   Sal-31 ta’ Jannar , l-31 ta’ Lulju , l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tittrasmetti b'mod elettroniku lill-Kummissjoni għall-finijiet ta’ monitoraġġ, għal kull programm operazzjonali u skont l-ass prijoritarju:

a)

l-ispiża eliġibbli totali u pubblika tal-operazzjonijiet u n-numru ta’ operazzjonijiet magħżula għas-sostenn;

b)

l-ispiża eliġibbli totali u pubblika ta’ kuntratti jew impenji legali oħra li jkunu daħlu għalihom l-benefiċjarji ;

c)

l-ispiża eliġibbli totali ddikjarata mill-benefiċjarji lill-awtorità ta’ ġestjoni.

Raġuni

Il-Kumitat jixtieq jissemplifika t-trażmissjoni tad-data finanzjarja billi jnaqqas ir-rekwiżit minn erba' darbiet għal darbtejn fis-sena. Dan japplika wkoll għat-trażmissjoni tal-informazzjoni dwar operazzjonijiet magħżula: l-ispiżi eliġibbli totali u pubbliċi, il-kuntratti u impenji legali oħra bejn l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-benefiċjarji.

Emenda 53

Artikolu 105(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Tagħrif u pubbliċità

1.   L-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandu jkollhom ir-responsabbiltà għal:

(a)

li jkun hemm websajt unika jew portal ta’ websajts uniku li jipprovdi informazzjoni dwar u aċċess għall-programmi operazzjonali kollha f'dak l-Istat Membru;

(b)

li jinfurmaw lill-benefiċjarji potenzjali dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt programmi operazzjonali;

(c)

li jippubbliċizzaw għall-benefiċċju taċ-ċittadini tal-Unjoni l-irwol u l-kisbiet tal-politika ta’ koeżjoni u tal-Fondi permezz ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ komunikazzjoni dwar ir-riżultati u l-impatt tal-Kuntratti ta’ Sħubija, il-programmi operazzjonali u l-operazzjonijiet.

2.   L-Istati Membri għandhom, sabiex jiżguraw it-trasparenza fis-sostenn tal-Fondi, iżommu lista tal-operazzjonijiet skont il-programmi operazzjonali u skont il-Fond f'format CSV jew XML li għandha tkun aċċessibbli permezz tal-websajt unika jew tal-portal tal-websajts uniku u jipprovdu lista u sommarju tal-programmi operazzjonali kollha f'dak l-Istat Membru.

Il-lista tal-operazzjonijiet għandha tiġi aġġornata mill-inqas kull tliet xhur.

L-informazzjoni minima li trid tiġi stabbilita fil-lista tal-operazzjonijiet hija stabbilita fl-Anness V.

Tagħrif u pubbliċità

1.   L-Istati Membri u l-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandu jkollhom ir-responsabbiltà għal:

(a)

li jkun hemm websajt unika jew portal ta’ websajts uniku li jipprovdi informazzjoni dwar u aċċess għall-programmi operazzjonali kollha f'dak l-Istat Membru;

(b)

li jinfurmaw lill-benefiċjarji potenzjali dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt programmi operazzjonali;

(c)

li jippubbliċizzaw għall-benefiċċju taċ-ċittadini tal-Unjoni l-irwol u l-kisbiet tal-politika ta’ koeżjoni u tal-Fondi permezz ta’ azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ komunikazzjoni dwar ir-riżultati u l-impatt tal-Kuntratti ta’ Sħubija, il-programmi operazzjonali u l-operazzjonijiet.

2.   

.   L-Istati Membri għandhom, sabiex jiżguraw it-trasparenza fis-sostenn tal-Fondi, iżommu lista tal-operazzjonijiet skont il-programmi operazzjonali u skont il-Fond f'format CSV jew XML li għandha tkun aċċessibbli permezz tal-websajt unika jew tal-portal tal-websajts uniku u jipprovdu lista u sommarju tal-programmi operazzjonali kollha f'dak l-Istat Membru.

Il-lista tal-operazzjonijiet għandha tiġi aġġornata mill-inqas kull xhur.

L-informazzjoni minima li trid tiġi stabbilita fil-lista tal-operazzjonijiet hija stabbilita fl-Anness V.

Raġuni

Ir-Regolamenti għandhom jippermettu l-azzjonijiet konġunti ta’ sensibilizzazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat tar-Reġjuni sabiex jiġu appoġġjati l-awtoritajiet lokali u reġjonali meta dawn jispjegaw kif taħdem il-politika ta’ koeżjoni: qabel, matul u wara l-implimentazzjoni tagħha. Il-KtR għandu jkollu l-possibbiltà li jappoġġja l-isforzi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, li huma l-benefiċjarji tal-fondi ta’ koeżjoni u li jintalbu jikkonkretizzaw fil-livell lokali. Il-KtR għandu jkollu wkoll il-mezzi biex jispjega liċ-ċitadini l-mod kif il-Fondi Strutturali kienu implimentati u r-rwol tal-Unjoni Ewropea f'dan il-proċess.

Barra minn hekk, il-Kumitat jixtieq jissemplifka l-proċeduri ta’ informazzjoni u pubbliċità u konsegwentement huwa biżżejjed li l-lista tal-operazzjonijiet tiġi aġġornata darbtejn fis-sena.

Emenda 54

Artikolu 110(3)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Determinazzjoni tar-rati ta’ kofinanzjament

3.   Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull assi ta’ prijorità tal-programmi operazzjonali fil-mira għal Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi ma għandhiex tkun ogħla minn:

(a)

85 % għall-Fond ta’ Koeżjoni:

(b)

85 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta’ dawk l-Istati Membri li l-PDG per capita tagħhom għall-perjodu 2007 sa 2009 kien anqas minn 85 % tal-medja tal-UE-27 matul l-istess perjodu u għar-reġjuni l-aktar imbiegħda;

(c)

80 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta’ Stati Membri barra dawk imsemmija fil-punt (b) eliġibbli għar-reġim tranżitorju tal-Fond ta’ Koezjoni fl-1 ta’ Jannar 2014;

(d)

75 % għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta’ Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-PDG per capita tagħhom għall-perjodu 2007-2013 kien anqas minn 75 % tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta’ referenza li iżda l-PDG tagħhom ikun ogħla minn 75 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27;

(e)

60 % għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni oħra għajr dawk imsemmija fil-punt (d);

(f)

50 % għar-reġjuni l-aktar żviluppati barra dawk imsemmija fil-punt (d);

Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull assi ta’ prijorità tal-programmi operazzjonali taħt il-kooperazzjoni territorjali Ewropea m'għandhiex tkun ogħla minn 75 %.

Determinazzjoni tar-rati ta’ kofinanzjament

3.   Ir-rata ta’ kofinanzjament fil-livell ta’ kull assi ta’ prijorità tal-programmi operazzjonali fil-mira għal Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi ma għandhiex tkun ogħla minn:

(a)

85 % għall-Fond ta’ Koeżjoni:

(b)

85 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta’ dawk l-Istati Membri li l-PDG per capita tagħhom għall-perjodu 2007 sa 2009 kien anqas minn 85 % tal-medja tal-UE-27 matul l-istess perjodu u għar-reġjuni l-aktar imbiegħda;

(c)

80 % għar-reġjuni l-anqas żviluppati ta’ Stati Membri barra dawk imsemmija fil-punt (b) eliġibbli għar-reġim tranżitorju tal-Fond ta’ Koezjoni fl-1 ta’ Jannar 2014;

(d)

75 % għar-reġjuni l-anqas żvilppati ta’ Stati Mambri barra dawk imsemmija fil-punti (b) u (c), u għar-reġjuni kollha li l-PDG per capita tagħhom għall-perjodu 2007-2013 kien anqas minn 75 % tal-medja tal-UE-25 għall-perjodu ta’ referenza li iżda l-PDG tagħhom ikun ogħla minn 75 % tal-medja tal-PDG tal-UE-27;

(e)

60 % għar-reġjuni ta’ tranżizzjoni oħra għajr dawk imsemmija fil-punt (d);

(f)

50 % għar-reġjuni l-aktar żviluppati barra dawk imsemmija fil-punt (d);

Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-programmi operazzjonali taħt il-kooperazzjoni territorjali Ewropea m'għandhiex tkun ogħla minn %.

Raġuni

Ir-rata ta’ kofinanzjament proposta ta’ 75 % għall-programmi operattivi fil-għan ta’ kooperazzjoni reġjonali Ewropej hija iktar baxxa minn dik għar-reġjuni inqas żviluppati taħt l-għan għall-investiment għat-tkabbir u l-impjiegi. Il-livell ta’ finanzjament iktar baxx iwassal biex il-programmi tal-ETC ma jkunux attraenti f'dawn ir-reġjuni. Għalhekk, il-Kumitat tar-Reġjuni ma jaqbilx li l-programmi tal-ETC jiġu kofinanzjati b'inqas minn 75 %. Il-Kumitat huwa tal-fehma li m'hemm l-ebda raġuni għal tali distinzjoni u jitlob li l-livell ta’ kofinanzjament għaż-żewġ għanijiet ikun ta’ 85 %. Sabiex tinżamm il-kwalità tal-operazzjonijiet, il-kundizzjonijiet attwali stabbiliti mill-Artikolu 53(3) u (4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 għandhom jinżammu kif ġej:

“3.   Għal programmi operattivi taħt l-objettiv Koperazzjoni Territorjali Ewropea li fih mill-inqas parteċipant wieħed jappartjeni lil Stat Membru li l-PGD medju tiegħu per capita, għall-perjodu 2001-2003 kien anqas minn 85 % tal-medja tal-UE 25 matul l-istess perjodu, il-kontribuzzjoni mill-FEŻR m'għandhiex tkun aktar minn 85 % tan-nefqa eliġibbli. Għall-programmi operattivi l-oħra kollha, il-kontribuzzjoni mill-FEŻR m'għandhiex tkun ogħla minn 75 % tan-nefqa eliġibbli kofinanzjata mill-FEŻR.

4.   Il-kontribuzzjoni mill-Fondi fil-livell ta’ assi prijoritarju m'għandhiex tkun suġġetta għal-livelli stabbiliti fil-paragrafu 3 u fl-Anness III. Madankollu, hija għandha tkun iffissata sabiex tiżgura l-konformità mal-ammont massimu ta’ kontribuzzjoni mill-Fondi u r-rata ta’ kontribuzzjoni massima għal kull Fond ffissat fil-livell tal-programm operattiv.”

Fl-istess ħin, il-Kumitat tar-Reġjuni ma jqisx li huwa adatt li r-rata massima ta’ kofinanzjament tiġi stabbilita fil-livell ta’ kull ass prijoritarju. Dan jagħmilha impossibbli li jkun hemm differenza bejn il-livelli ta’ kofinanzjament fi ħdan l-assi prijoritarji individwali sabiex id-destinatarji jsiru motivati biex iwettqu ċerti prijoritajiet strateġiċi.

Emenda 55

Artikolu 111(4)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Modulazzjoni tar-rati ta’ kofinanzjament

(4)   il-kopertura ta’ żoni bi żvantaġġi naturali u demografiċi gravi u permanenti definiti kif ġej:

(a)

Stati Membri gżejjer eliġibbli taħt il-Fond ta’ Koeżjoni, u gżejjer oħra ħlief dawk fejn tkun tinsab il-belt kapitali ta’ Stat Membru jew li jkollhom kollegament fiss mal-kontinent.

(b)

żoni muntanjużi kif definiti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru;

(c)

żoni b'densità ta’ popolazzjoni baxxa (inqas minn 50 abitant kull kilometru kwadru) u baxxa ħafna (inqas minn 8 abitanti kull kilometru kwadru);

Modulazzjoni tar-rati ta’ kofinanzjament

(4)   il-kopertura ta’ żoni bi żvantaġġi naturali u demografiċi gravi u permanenti definiti kif ġej:

(a)

Stati Membri gżejjer eliġibbli taħt il-Fond ta’ Koeżjoni, u gżejjer oħra ħlief dawk fejn tkun tinsab il-belt kapitali ta’ Stat Membru jew li jkollhom kollegament fiss mal-kontinent.

(b)

żoni muntanjużi kif definiti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru;

(c)

żoni b'densità ta’ popolazzjoni baxxa (inqas minn 50 abitant kull kilometru kwadru) u baxxa ħafna (inqas minn 8 abitanti kull kilometru kwadru);

Emenda 56

Artikolu 112(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Responsabbiltajiet tal-Istati Membri

2.   L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, jindividwaw u jikkorreġu l-irregolaritajiet u għandhom jirkupraw l-ammonti li tħallsu indebitament, flimkien mal-imgħax fuq ħlasijiet li saru tard. Huma għandhom jgħarrfu b'dawn l-irregolaritajiet lill-Kummissjoni, u għandhom iżommu lill-Kummissjoni mgħarrfa dwar il-progress ta’ proċeduri amministrattivi u legali.

Responsabbiltajiet tal-Istati Membri

2.   L-Istati Membri għandhom jipprevjenu, jindividwaw u jikkorreġu l-irregolaritajiet u għandhom jirkupraw l-ammonti li tħallsu indebitament, flimkien mal-imgħax fuq ħlasijiet li saru tard. Huma għandhom jgħarrfu b'dawn l-irregolaritajiet lill-Kummissjoni, u għandhom iżommu lill-Kummissjoni mgħarrfa dwar il-progress ta’ proċeduri amministrattivi u legali.

Raġuni

Ir-relatur jilqa' d-dettall addizzjonali fit-test tal-Kummissjoni, iżda ma jqisx li l-adozzjoni tal-mekkaniżmi tal-iskambju elettroniku tal-informazzjoni għandha tkun limitata għall-benefiċjarji pubbliċi.

Emenda 57

Artikolu 113

Test propost tal-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

   […]

5.   Għall-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, sakemm jiġi rispettat il-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet, l-awtorità ta’ ġestjoni, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni, fejn applikabbli, u l-awtorità ta’ verifika jistgħu jkunu parti mill-istess awtorità jew korp pubbliku. Madankollu, għal dawk il-programmi operazzjonali li għalihom l-ammont totali ta’ sostenn mill-Fondi jaqbeż EUR 250 000 000, l-awtorità ta’ verifika ma tistax tkun parti mill-istess awtorità jew korp pubbliku bħall-awtorità ta’ ġestjoni.

[…]

7.   L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni tista' tafda l-ġestjoni ta’ parti minn programm lil korp intermedju permezz ta’ ftehim bil-miktub bejn il-korp intermedju u l-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni (“għotja globali”). Il-korp intermedju għandu jipprovdi garanziji tas-solvenza u l-kompetenza tiegħu fid-dominju kkonċernat kif ukoll il-ġestjoni amministrattiva u finanzjarja tiegħu.

 

   […]

5.   Għall-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi, sakemm jiġi rispettat il-prinċipju tas-separazzjoni tal-funzjonijiet, l-awtorità ta’ ġestjoni, l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni, fejn applikabbli, u l-awtorità ta’ verifika jistgħu jkunu parti mill-istess awtorità jew korp pubbliku.

[…]

7.   L-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni tista' tafda l-ġestjoni ta’ parti minn programm lil korp intermedju permezz ta’ ftehim bil-miktub bejn il-korp intermedju u l-Istat Membru jew l-awtorità ta’ ġestjoni (“għotja globali”). Il-korp intermedju għandu jipprovdi garanziji tas-solvenza u l-kompetenza tiegħu fid-dominju kkonċernat kif ukoll il-ġestjoni amministrattiva u finanzjarja tiegħu.

Raġuni

Il-KtR iqis li jkun aktar mixtieq li tinżamm is-sistema attwali li skontha, anke għall-programmi ta’ aktar minn EUR 250 miljun, l-awtorità ta’ verifika tista' tkun tappartjeni għall-istess korp pubbliku bħall-awtorità ta’ ġestjoni.

Il-KtR iqis ukoll li l-garanziji meħtieġa m;għandhomx japplikaw għall-korpi intermedji li jkunu entitatjiet pubbliċi.

Emenda 58

Artikolu 114(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni

2.   Fir-rigward tal-ġestjoni tal-programm tal-programm, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha:

a)

ssostni l-ħidma tal-kumitat għall-monitoraġġ u tipprovdih bl-informazzjoni li jeħtieġ sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, b'mod partikolari dejta relatata mal-progress tal-programm operazzjonali fl-ilħuq tal-objettivi tiegħu, dejta finanzjarja u dejta relatata ma’ indikaturi u għanijiet;

b)

tfassal u, wara approvazzjoni mill-kumitat għall-monitoraġġ, tissottometti lill-Kummissjoni rapporti ta’ implimentazzjoni annwali u finali;

c)

tagħmel disponibbli lill-korpi intermedji u lill-benefiċjarji informazzjoni li hija rilevanti għall-eżekuzzjoni tal-kompiti tagħhom u l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet rispettivament;

d)

tistabbilixxi sistema sabiex tirreġistra u taħżen f'forma kompjuterizzata dejta dwar kull operazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-verifika, inkluż dejta dwar parteċipanti individwali fl-operazzjonijiet fejn applikabbli;

e)

tiżgura li d-dejta msemmija fil-punt (d) tinġabar, tiġi rreġistrata u maħżuna fis-sistema, u li d-dejta fuq l-indikaturi titqassam skont is-sess fejn meħtieġ bl-Anness I tar-Regolament tal-FSE.

Il-funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni

2.   Fir-rigward tal-ġestjoni tal-programm tal-programm, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha:

a)

ssostni l-ħidma tal-kumitat għall-monitoraġġ u tipprovdih bl-informazzjoni li jeħtieġ sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, b'mod partikolari dejta relatata mal-progress tal-programm operazzjonali fl-ilħuq tal-objettivi tiegħu, dejta finanzjarja u dejta relatata ma’ indikaturi u għanijiet;

b)

tfassal u, wara approvazzjoni mill-kumitat għall-monitoraġġ, tissottometti lill-Kummissjoni rapporti ta’ implimentazzjoni annwali u finali;

c)

tagħmel disponibbli lill-korpi intermedji u lill-benefiċjarji informazzjoni li hija rilevanti għall-eżekuzzjoni tal-kompiti tagħhom u l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet rispettivament;

d)

tistabbilixxi sistema sabiex tirreġistra u taħżen f'forma kompjuterizzata dejta dwar kull operazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ, l-evalwazzjoni, il-ġestjoni finanzjarja u l-verifika;

e)

tiżgura li d-dejta msemmija fil-punt (d) tinġabar, tiġi rreġistrata u maħżuna fis-sistema, u li d-dejta fuq l-indikaturi titqassam skont is-sess fejn meħtieġ bl-Anness I tar-Regolament tal-FSE.

Raġuni

Fil-fehma tagħna huwa importanti li tinżamm l-informazzjoni rilevanti dwar l-operazzjonijiet li tista' tkun utli għal diversi raġunijiet, pereżempju relatata mal-litigazzjoni.

Emenda 59

Artikolu 117

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Akkreditazzjoni u rtirar tal-akkreditazzjoni tal-awtorità ta’ ġestjoni u l-awtorità ta’ ċertifikazzjoni

1.   Il-korp ta’ akkreditazzjoni għandu jadotta deċiżjoni formali sabiex jakkredita dawk l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-awtoritajiet ta’ ċertifikazzjoni li jikkonformaw mal-kriterji ta’ akkreditazzjoni li ġew stabbiliti mill-Kummissjoni permezz ta’ atti delegati skont l-Artikolu 142.

2.   Id-deċiżjoni formali msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi bbażata fuq rapport u opinjoni ta’ korp ta’ verifika indipendenti li jivvaluta s-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll, inkluż ir-rwol ta’ korpi intermedji fiha, u l-konformità tagħha mal-Artikoli 62, 63, 114 u 115. Il-korp ta’ akkreditazzjoni għandu jqis jekk is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll għall-programm humiex simili għal dawk fis-seħħ għall-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti, kif ukoll kwalunkwe evidenza tal-funzjonament effettiv tagħhom.

3.   L-Istat Membru għandu jissottometti d-deċiżjoni formali msemmija fil-paragrafu 1 lill-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mill-adozzjoni tad-deċiżjoni li tadotta l-programm.

4.   Fejn l-ammont totali ta’ sostenn mill-Fondi għal programm jaqbeż EUR 250 000 000 il-Kummissjoni tista' titlob, fi żmien xahrejn mill-wasla tad-deċiżjoni formali msemmija fil-paragrafu 1, ir-rapport u l-opinjoni tal-korp indipendenti tal-verifika u d-deskrizzjoni tas-sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll.

Il-Kummissjoni tista' tagħmel osservazzjonijiet fi żmien xahrejn mill-wasla ta’ dawn id-dokumenti.

Fid-deċiżjoni tagħha dwar jekk titlobx dawk id-dokumenti, il-Kummissjoni għandha tqis jekk is-sistemi ta’ ġestjoni u ta’ kontroll għall-programm humiex simili għal dawk fis-seħħ għall-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti, jekk l-awtorità ta’ ġestjoni twettaqx ukoll il-funzjonijiet tal-awtorità ta’ ċertifikazzjoni, u kwalunkwe evidenza tal-funzjonament effettiv tagħhom.

   

   

   

   

Raġuni

L-akkreditazzjoni tal-korpi ta’ ġestjoni u verifika prevista mill-Proposta ġiet irrifjutata. L-implimentazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni mill-Istati Membri hija konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà fl-UE. F’ċerti Stati Membri, l-akkreditazzjoni tal-awtoritajiet tal-Istat minn awtoritajiet oħra tal-Istat m'għandhiex bażi fil-liġi amministrattiva u taffettwa s-sovranità organizzattiva tal-Istati Membri.

Emenda 60

Artikolu 118, paragrafu ġdid 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kooperazzjoni mal-awtoritajiet ta’ verifika

Koopera