ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2011.369.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 369

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
17 ta' Diċembru 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 369/01

Ftehim Monetarju bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat ta’ Andorra

1

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kunsill

2011/C 369/02

Dikjarazzjoni politika konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni

14

2011/C 369/03

Dikjarazzjoni politika konġunta tas-27 ta’ Ottubru 2011 tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni

15

2011/C 369/04

Avviż għall-attenzjoni tal-persuni li għalihom japplikaw miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/788/PESK kif implimentata mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/848/PESK

16

2011/C 369/05

Avviż għall-attenzjoni tal-persuni li għalihom japplikaw il-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/639/PESK, kif implimentata bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/847/PESK, u fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 765/2006, kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1320/2011 dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja

17

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 369/06

Rata tal-kambju tal-euro

18

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 369/07

Avviż ta' inizjazzjoni ta' proċediment antidumping rigward importazzjonijiet ta' fosforu abjad, imsemmi wkoll fosforu elementali jew fosforu isfar, li joriġina mill-Kazakistan

19

 

Rettifika

2011/C 369/08

Rettifika għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE (ĠU C 338, 18.11.2011)

25

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 369/1


FTEHIM MONETARJU

bejn l-Unjoni Ewropea u l-Prinċipat ta’ Andorra

2011/C 369/01

L-UNJONI EWROPEA, rappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea,

u

IL-PRINĊIPAT TA’ ANDORRA,

Billi:

(1)

Fl-1 ta’ Jannar 1999, l-euro ssostitwixxa l-munita ta’ kull wieħed mill-Istati Membri b'sehem fit-tielet stadju tal-Unjoni ekonomika u monetarja, fosthom Spanja u Franza, skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 974/98 tat-3 ta’ Mejju 1998.

(2)

Qabel il-konklużjoni ta’ dan il-Ftehim, il-Prinċipat ta’ Andorra ma kellux munita uffiċjali, u ma kien ikkonkluda l-ebda ftehim monetarju ma' Stat Membru jew pajjiż terz. Il-karti tal-flus u l-muniti Spanjoli u Franċiżi kellhom valuta de facto f'Andorra, u mill-1 ta' Jannar 2002 ġew issostitwiti mill-karti tal-flus u l-muniti tal-euro. Barra minn hekk, il-Prinċipat ta' Andorra ħareġ ċerti muniti f'dinari għall-kollezzjonisti.

(3)

Skont dan il-Ftehim monetarju, l-euro huwa l-munita uffiċjali tal-Prinċipat ta’ Andorra. Għaldaqstant, il-Prinċipat ta’ Andorra għandu d-dritt joħroġ muniti tal-euro, u għandu l-obbligu li jagħti saħħa legali lill-karti tal-flus u l-muniti tal-euro maħruġin mill-Eurosistema u mill-Istati Membri li adottaw l-euro. Il-Prinċipat ta’ Andorra għandu jiggarantixxi li r-regoli tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-karti tal-flus u l-muniti tal-euro –inklużi r-regoli marbutin mal-ħarsien tal-euro mill-falsifikar– jiġu applikati fit-territorju tiegħu.

(4)

Il-Prinċipat ta’ Andorra għandu settur bankarju sinifikanti li jopera mill-qrib ma' dak taż-żona tal-euro. Għaldaqsant, sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet iktar indaqs, jeħtieġ li jsiru progressivament applikabbli fil-Prinċipat ta’ Andorra d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi relevanti tal-UE fl-oqsma bankarju u finanzjarju, dawk relatati mal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, mal-prevenzjoni tal-frodi u tal-falsifikar tal-mezzi ta' ħlas mingħajr flus kontanti, kif ukoll l-obbligu ta’ rappurtar ta’ dejta statistika.

(5)

Dan il-Ftehim ma jobbliga bl-ebda mod lill-BĊE u lill-banek ċentrali nazzjonali li jinkludu l-istrumenti finanzjarji tal-Prinċipat ta' Andorra fil-lista/i tat-titoli eliġibbli għall-operati ta’ politika monetarja tal-Eurosistema.

(6)

Għandu jitwaqqaf kumitat konġunt, magħmul minn rappreżentanti tal-Prinċipat ta’ Andorra u tal-Unjoni Ewropea, sabiex jeżamina l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim, jiddetermina l-limitu annwali għall-ħruġ ta' muniti, u jivvaluta l-miżuri meħudin mill-Prinċipat ta’ Andorra biex jimplimenta l-leġiżlazzjoni relevanti tal-UE. Id-delegazzjoni tal-UE għandha tkun magħmula minn rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, tar-Renju ta’ Spanja, tar-Repubblika Franċiża u tal-Bank Ċentrali Ewropew.

(7)

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha tkun il-korp responsabbli għas-soluzzjoni tat-tilwim li jista' jinqala' mill-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim,

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Prinċipat ta’ Andorra huwa awtorizzat li juża l-euro bħala l-munita uffiċjali tiegħu, skont ir-Regolamenti (KE) Nru 1103/97 u (KE) Nru 974/98. Il-Prinċipat ta’ Andorra għandu jagħti valuta legali lill-karti tal-flus u l-muniti tal-euro.

Artikolu 2

1.   Il-Prinċipat ta’ Andorra ma għandux joħroġ karti tal-flus. Il-kundizzjonijiet biex joħroġ muniti tal-euro mill-1 ta’ Lulju 2013 huma stipulati fl-Artikoli li ġejjin.

2.   Id-dritt għall-ħruġ tal-muniti tal-euro mill-1 ta’ Lulju 2013 huwa soġġett għal:

(a)

l-adozzjoni minn qabel, min-naħa tal-Prinċipat ta’ Andorra, tal-atti legali u r-regoli kollha tal-UE elenkati fl-Anness ta’ dan il-Ftehim, bi skadenza, għat-traspożizzjoni tagħhom, ta’ 12 jew 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim;

(b)

l-iffirmar mill-Prinċipat ta' Andorra, sa mhux iktar tard minn 18-il xahar mid-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, tal-Memorandum Multilaterali ta’ Fehim tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli rigward il-Konsultazzjoni, il-Kooperazzjoni u l-Iskambju ta’ Informazzjoni.

Artikolu 3

Il-limitu annwali (f'termini ta’ valur) għall-ħruġ mill-Prinċipat ta’ Andorra ta’ muniti tal-euro għandu jiġi kkalkolat mill-Kumitat konġunt imwaqqaf b'dan il-Ftehim, bħala s-somma tal-elementi li ġejjin:

parti fissa, b'ammont inizjali ta’ EUR 2 342 000 għall-2013. Il-Kumitat konġunt jista' jirrevedi kull sena l-parti l-fissa biex iqis kemm l-inflazzjoni –abbażi tal-inflazzjoni tal-HCIP fiż-żona tal-euro matul it-12-il xahar ta’ qabel–, kif ukoll ix-xejriet sinifikanti possibbli li jolqtu s-suq tal-muniti għall-kollezzjonisti;

parti varjabbli, li tikkorrispondi għall-ħruġ medju (f'termini ta’ valur) ta’ muniti għal kull abitant taż-żona euro matul it-12-il xahar ta’ qabel, immoltiplikat bl-għadd ta’ abitanti tal-Prinċipat ta’ Andorra.

Artikolu 4

1.   Il-muniti tal-euro maħruġin mill-Prinċipat ta’ Andorra għandhom ikunu identiċi għal dawk maħruġin mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro f'dak li jirrigwarda l-valur nominali, il-valuta legali, il-karatteristiċi tekniċi, il-karatteristiċi artistiċi tal-wiċċ komuni u l-karatteristiċi artistiċi tal-wiċċ nazzjonali.

2.   Il-Prinċipat ta’ Andorra għandu jibgħat bil-quddiem l-abbozzi tal-uċuħ nazzjonali tal-muniti tiegħu tal-euro lill-Kummissjoni, li għandha tivverifika l-konformità tagħhom mar-regoli tal-UE.

Artikolu 5

1.   Il-muniti tal-euro maħruġin mill-Prinċipat ta’ Andorra għandhom jiġu inċiżi miz-Zekka tal-UE tal-għażla tiegħu, li min-naħa tagħha għandu jkollha esperjenza fil-produzzjoni tal-muniti tal-euro. Il-Kumitat konġunt għandu jiġi mgħarraf b'kull tibdil ta’ kuntrattur.

2.   Tal-anqas 80 % mill-muniti tal-euro maħsubin għaċ-ċirkolazzjoni għandhom jiddaħħlu bil-valur nominali tagħhom. Il-Kumitat konġunt jista' jiddeċiedi li jżid dan il-proporzjon.

3.   Il-ħruġ ta’ muniti tal-euro għall-kollezzjonisti min-naħa tal-Prinċipat ta' Andorra għandu jkun konformi mal-linji gwida tal-UE għall-muniti tal-euro għall-kollezzjonisti, li jirrikjedu, speċifikament, li l-karatteristiċi tekniċi u artistiċi tagħhom, kif ukoll id-denominazzjoni tagħhom, jippermettu li l-muniti maħsubin għaċ-ċirkolazzjoni jintgħarfu faċilment minn xulxin.

Artikolu 6

1.   Għall-finijiet tal-approvazzjoni mill-Bank Ċentrali Ewropew tal-volum totali tal-ħruġ ta’ muniti mir-Renju ta’ Spanja u mir-Repubblika Franċiża skont l-Artikolu 128(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, nofs il-volum tal-muniti tal-euro maħruġin mill-Prinċipat ta’ Andorra għandu jiżdied mal-volum tal-muniti maħruġin mir-Renju ta’ Spanja, u n-nofs l-ieħor għandu jiżdied mal-volum tal-muniti maħruġin mir-Repubblika Franċiża.

2.   Sa mhux iktar tard mill-1 ta' Settembru ta' kull sena, il-Prinċipat ta' Andorra għandu jgħarraf lill-Kummissjoni Ewropea, lir-Renju ta' Spanja u lir-Repubblika Franċiża bil-valur nominali totali tal-muniti tal-euro li jkun beħsiebu joħroġ matul is-sena ta' wara. Il-Prinċipat ta’ Andorra għandu jgħarraf ukoll lill-Kummissjoni Ewropea bil-kundizzjonijiet maħsubin għall-ħruġ ta’ dawk il-muniti, u speċifikament bil-proporzjon tal-muniti għall-kollezzjonisti, kif ukoll l-arranġamenti ddettaljati għall-introduzzjoni tal-muniti maħsubin għaċ-ċirkolazzjoni.

Artikolu 7

1.   Dan il-Ftehim għandu jkun mingħajr ħsara għad-dritt tal-Prinċipat ta’ Andorra li jkompli joħroġ muniti tad-dinari għall-kollezzjonisti.

2.   Il-muniti tad-dinari għall-kollezzjonisti maħruġin mill-Prinċipat ta' Andorra ma għandu jkollhom l-ebda valuta legali fl-Unjoni Ewropea.

Artikolu 8

1.   Il-Prinċipat ta’ Andorra għandu jintrabat li jadotta l-miżuri kollha xierqa, bi traspożizzjoni diretta jew, fejn ikun meħtieġ, bl-adozzjoni ta’ miżuri ekwivalenti, sabiex jimplimenta l-atti legali u r-regoli tal-Unjoni Ewropea elenkati fl-Anness ta’ dan il-Ftehim, fl-oqsma li ġejjin:

(a)

il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro;

(b)

il-leġiżlazzjoni bankarja u finanzjarja, speċifikament f'dak li jirrigwarda l-attivitajiet u s-sorveljanza tal-istituzzjonijiet ikkonċernati;

(c)

il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus, il-prevenzjoni tal-frodi u tal-falsifikar tal-mezzi ta’ ħlas kemm fi flus kontanti kif ukoll mezzi oħra (għal dan il-għan, għandu jiġi ffirmat ftehim ta’ kooperazzjoni mal-Europol), ir-regoli marbutin mal-medalji u t-tokens, u l-obbligi ta’ rappurtar ta’ dejta statistika. F'dak li jirrigwarda l-leġiżlazzjoni marbuta mal-ġbir ta’ dejta statistika, ir-regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni u għall-adattamenti tekniċi (inklużi d-derogi meħtieġa biex titqies is-sitwazzjoni speċifika ta' Andorra) għandhom jiġu stabbiliti bi ftehim mal-Bank Ċentrali Ewropew, sa mhux iktar tard minn 18-il xahar qabel il-bidu tal-ġbir effettiv tad-dejta statistika;

(d)

il-miżuri meħtieġa għall-użu tal-euro bħala munita unika adottati skont l-Artikolu 133 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

2.   L-atti legali u r-regoli msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu implimentati mill-Prinċipat ta’ Andorra bl-iskadenzi stipulati fl-Anness.

3.   Il-Prinċipat ta’ Andorra jista' jitlob għajnuna teknika, mingħand l-entitajiet li jagħmlu parti mid-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea, għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE kkonċernata, partikularment f'dak li jirrigwarda l-ġbir tal-istatistika.

4.   Darba fis-sena, jekk iktar ta’ spiss jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni għandha timmodifika l-Anness sabiex iqis it-testi l-ġodda legali u regolatorji relevanti tal-UE, kif ukoll l-emendi li jkunu saru għat-testi eżistenti. Il-Kumitat konġunt għandu mbagħad jiddeċiedi l-iskadenzi xierqa u raġonevoli għall-implimentazzjoni, min-naħa tal-Prinċipat ta' Andorra, tal-atti legali u r-regoli l-ġodda miżjudin fl-Anness.

5.   F'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Kumitat konġunt jista' jirrevedi skadenza eżistenti speċifikata fl-Anness.

6.   L-Anness aġġornat għandu jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 9

L-istituzzjonijiet ta’ kreditu, u fejn meħtieġ, l-istituzzjonijiet finanzjarji l-oħra awtorizzati li jwettqu l-attivitajiet tagħhom fit-territorju tal-Prinċipat ta’ Andorra, jista' jkollhom aċċess għas-sistemi interbankarji għas-saldu u għall-ħlas, kif ukoll għas-sistemi għas-saldu tat-titoli fiż-żona tal-euro, skont ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet stipulati mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Spanja u ta’ Franza, bi qbil mal-Bank Ċentrali Ewropew.

Artikolu 10

1.   Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandu jkollha l-kompetenza esklussiva biex issolvi t-tilwim kollu li jista' jinqala' mill-applikazzjoni ta' dan il-Ftehim u li ma jkunx seta' jiġi solvut fi ħdan il-Kumitat konġunt.

2.   Jekk l-Unjoni Ewropea, rappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea, hija u taġixxi fuq rakkomandazzjoni tad-delegazzjoni tal-UE fi ħdan il-Kumitat konġunt, jew il-Prinċipat ta’ Andorra, iqisu li l-Parti l-oħra tkun naqset milli taqdi obbligu stipulat f'dan il-Ftehim, jistgħu jressqu l-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja għandha tkun vinkolanti fuq il-partijiet,li għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mas-sentenza f'perjodu li jkun deċiż mill-Qorti fl-istess sentenza tagħha, u s-sentenza ma għandhiex tkun soġġetta għal proċedura ta’ appell.

3.   Fil-każ li l-Unjoni Ewropea jew il-Prinċipat ta' Andorra jonqsu milli jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jikkonformaw mas-sentenza matul dak il-perjodu, il-parti l-oħra tista' ttemm il-Ftehim, b'avviż minn tal-anqas tliet xhur qabel.

Artikolu 11

1.   Għandu jitwaqqaf Kumitat konġunt. Dan il-Kumitat konġunt għandu jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Prinċipat ta’ Andorra u tal-Unjoni Ewropea. Id-delegazzjoni tal-UE għandha tkun magħmula minn rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea (li jippreseduha), tar-Renju ta’ Spanja, tar-Repubblika Franċiża u tal-Bank Ċentrali Ewropew.

2.   Il-Kumitat konġunt għandu jiltaqa' mill-inqas darba fis-sena. Il-Presidenza għandha talterna, kull sena, bejn rappreżentant tal-Unjoni Ewropea u rappreżentant tal-Prinċipat ta’ Andorra. Il-Kumitat konġunt għandu jadotta d-deċiżjonijiet tiegħu b'mod unanimu.

3.   Il-Kumitat konġunt għandu jiskambja l-fehmiet u t-tagħrif tiegħu, u għandu jadotta d-deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 3 u 8. Id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tgħarraf lill-Prinċipat ta’ Andorra bil-proġetti leġiżlattivi tal-Unjoni Ewropea li jkunu qed jiġu diskussi fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 8. Barra minn hekk, il-Kumitat konġunt għandu jeżamina l-miżuri meħudin mill-Prinċipat ta’ Andorra, u għandu jagħmel l-almu tiegħu biex isolvi kull tilwim li jista' jinqala' mill-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

4.   L-Unjoni Ewropea għandha tkun l-ewwel Parti li tippresiedi l-Kumitat konġunt mad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, skont l-Artikolu 13.

Artikolu 12

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 10(3), kull Parti tista' ttemm dan il-Ftehim b'avviż ta' mill-inqas sena qabel.

Artikolu 13

Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara n-notifika minn kull waħda mill-Partijiet tat-twettiq tal-proċeduri tar-ratifikazzjoni tagħhom, skont ir-regoli applikabbli għal kull Parti.

Artikolu 14

Dan il-Ftehim għandu jiġi konkluż u ffirmat f'erba' ilsna (bil-Katalan, bil-Franċiż, bl-Ingliż u bl-Ispanjol), bit-test ta’ kull wieħed minn dawn l-ilsna jkun ugwalment awtentiku.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Ġunju 2011.

Għall-Unjoni Ewropea

Olli REHN

Membru tal-Kummissjoni Ewropea

Għall-Prinċipat ta' Andorra

Antoni MARTÍ PETIT

Kap tal-Gvern


ANNESS

Id-dispożizzjonijiet legali li għandhom jiġu implimentati

Skadenza għall-implimentazzjoni

(mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim)

Il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus

Id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15

kif emendata bi:

 

Id-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 97/7/KE, 2002/65/KE, 2005/60/KE u 2006/48/KE, u li tħassar id-Direttiva 97/5/KE, ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1

 

Id-Direttiva 2008/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2005/60/KE dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-money laundering [ħasil tal-flus] u l-finanzjament tat-terroriżmu, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni, ĠU L 76, 19.3.2008, p. 46

 

Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi, li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE, u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE, ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7

 

Id-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ĠU L 331, 15.12.2010, p. 120

ikkompletata bi:

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/845/ĠAI tas-6 ta’ Diċembru 2007 dwar il-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċji għall-Irkupru tal-Assi tal-Istati Membri fil-qasam tar-rintraċċar u l-identifikazzjoni ta’ rikavati mill-kriminalità, jew proprjetà oħra relatata magħha, ĠU L 332, 18.12.2007, p. 103

 

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE tal-1 ta' Awwissu 2006 li tistabbilixxi miżuri implimentattivi għad-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni ta’ persuni esposti politikament u l-kriterji tekniċi għal proċeduri ssimplifikati tad-diliġenza dovuta mal-klijent u għal eżenzjoni għal raġunijiet ta’ attività finanzjarja mwettqa fuq bażi okkażjonali jew limitata ħafna, ĠU L 214, 4.8.2006, p. 29

 

Ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2006 dwar informazzjoni dwar il-pagatur, li għandha takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi, ĠU L 345, 8.12.2006, p. 1

 

Ir-Rettifika tar-Regolament (KE) Nru 1781/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2006 dwar informazzjoni dwar il-pagatur, li għandha takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi, ĠU L 323, 8.12.2007, p. 59

 

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar kontrolli ta' flus kontanti deħlin fil-Komunità jew ħerġin mill-Komunità, ĠU L 309, 25.11.2005, p. 9

 

Id-Deċiżjoni Kwadru 2001/500/ĠAI tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2001 dwar il-ħasil tal-flus, l-identifikazzjoni, l-intraċċar, l-iffriżar, il-qbid u l-konfiska tal-mezzi u l-qligħ mill-kriminalità, ĠU L 182, 5.7.2001, p. 1; edizzjoni speċjali bil-Malti: Kapitolu 19 Volum 4 p. 158-159

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI tas-17 ta' Ottubru 2000 li tikkonċerna l-arranġamenti għall-kooperazzjoni bejn l-unitajiet tal-intelliġenza finanzjarja tal-Istati Membri fir-rigward tal-iskambju tal-informazzjoni, ĠU L 271, 24.10.2000, p. 4; edizzjoni speċjali bil-Malti: Kapitolu 19 Volum 4 p. 15-17

18-il xahar

Il-prevenzjoni tal-frodi u tal-falsifikar

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1338/2001 tat-28 ta' Ġunju 2001 li jistabilixxi miżuri neċessarji għall-protezzjoni mill-iffalsifikar tal-euro, ĠU L 181, 4.7.2001, p. 6

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2009 tat-18 ta’ Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1338/2001 li jistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni kontra l-iffalsifikar tal-euro, ĠU L 17, 22.1.2009, p. 1

18-il xahar

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/861/KE tat-8 ta’ Diċembru 2003 li tikkonċerna l-analiżi u l-kooperazzjoni fir-rigward ta' muniti foloz tal-euro, ĠU L 325, 12.12.2003, p. 44

18-il xahar

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2182/2004 tas-6 ta' Diċembru 2004 dwar midalji u tokens simili għall-muniti tal-euro, ĠU L 373, 21.12.2004, p. 1

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 46/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2182/2004 dwar midalji u tokens simili għall-muniti tal-euro, ĠU L 17, 22.1.2009, p. 5

18-il xahar

Id-Deċiżjoni Kwadru 2000/383/ĠAI tal-Kunsill tad-29 ta' Mejju 2000 dwar li tiżdied il-protezzjoni permezz ta' pieni kriminali u sanzjonijiet oħra kontra l-iffalsifikar in konnessjoni mad-dħul tal-euro, ĠU L 140, 14.6.2000, p. 1; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 19 Volum 1 p. 187-190

kif emendata bi:

Id-Deċiżjoni Kwadru 2001/888/ĠAI tal-Kunsill tas-6 ta' Diċembru 2001 li jemenda d-Deċiżjoni Kwadru 2000/383/ĠAI dwar li tiżdied il-protezzjoni permezz ta' pieni kriminali u sanzjonijiet oħra kontra l-iffalsifikar in konnessjoni mad-dħul tal-euro, ĠU L 329, 14.12.2001, p. 3; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 19 Volum 4 p. 182

18-il xahar

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/371/ĠAI tas-6 ta’ April 2009 li tistabbilixxi l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol), ĠU L 121, 15.5.2009, p. 37

18-il xahar

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/923/KE tas-17 ta' Diċembru 2001 li tistabbilixxi programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm Pericles), ĠU L 339, 21.12.2001, p. 50

kif emendata bi:

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/75/KE tat-30 ta' Jannar 2006 li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta' skambju, għajnuna u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-falsifikazzjoni (il-programm Pericles), ĠU L 36, 8.2.2006, p. 40

 

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/849/KE tal-20 ta' Novembru 2006 li temenda u testendi d-Deċiżjoni 2001/923/KE li tistabbilixxi programm ta' skambju, għajnuna u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-falsifikazzjoni (il-programm Pericles), ĠU L 330, 28.11.2006, p. 28

ikkompletata bi:

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/887/ĠAI tas-6 ta' Diċembru 2001 dwar il-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar, ĠU L 329, 14.12.2001, p. 1

18-il xahar

Id-Deċiżjoni qafas tal-Kunsill 2001/413/ĠAI tat-28 ta' Mejju 2001 li tiġġieled frodi u ffalsifikar ta' mezzi ta' ħlas bi flus mhux kontanti, ĠU L 149, 2.6.2001, p. 1; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 15 Volum 6 p. 123-126

18-il xahar

Id-Deċiżjoni 2010/597/UE tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta’ Settembru 2010 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2010/14), ĠU L 267, 9.10.2010, p. 1

18-il xahar

Ir-regolamenti dwar il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 975/98 tat-3 ta' Mejju 1998 dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni, ĠU L 139, 11.5.1998, p. 6

kif emendat bi:

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/1999 tat-22 ta’ Frar 1999 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 975/98 dwar denominazzjonjiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni, ĠU L 52, 27.2.1999, p. 2; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 10 Volum 1 p. 167-168

12-il xahar

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta’ Mejju 1999 dwar is-sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità għall-muniti tal-euro (traduzzjoni mhux uffiċjali)

12-il xahar

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-23 ta’ Novembru 1998 u tal-5 ta’ Novembru 2002 dwar il-muniti tal-kollezzjonijisti (traduzzjoni mhux uffiċjali)

12-il xahar

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2009/23/KE tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar linji gwida komuni għall-uċuħ nazzjonali u l-ħruġ ta’ muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (C(2008) 8625), ĠU L 9, 14.1.2009, p. 52

12-il xahar

Il-Komunikazzjoni 2001/C 318/03 tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Ottubru 2001 dwar il-ħarsien tad-drittijiet tal-awtur tad-disinn tal-wiċċ komuni tal-muniti tal-euro [traduzzjoni mhux uffiċjali] (C(2001) 600 finali), ĠU C 318, 13.11.2001, p. 3

12-il xahar

Ir-Regolament (UE) Nru 1210/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2010 li jikkonċerna l-awtentikazzjoni tal-muniti tal-euro u t-trattament ta' muniti tal-euro li mhumiex tajba għaċ-ċirkolazzjoni, ĠU L 339, 22.12.2010, p. 1

12-il xahar

Il-Linji gwida BĊE/2003/5 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-20 ta' Marzu 2003 dwar l-infurzar ta' miżuri kontra r-riproduzzjoni tal-karti tal-flus [tal-euro] irregolari u dwar il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus [tal-euro], ĠU L 78, 25.3.2003, p. 20; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 1 Volum 4 p. 291-293

12-il xahar

Id-Deċiżjoni 2003/205/KE tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-20 ta' Marzu 2003 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-riproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus [tal-euro] (BĊE/2003/4), ĠU L 78, 25.3.2003, p. 16; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 10 Volum 3 p. 246-49

12-il xahar

Il-leġiżlazzjoni fl-oqsma bankarji u finanzjarji

Id-Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar l-adegwatezza tal-kapital ta’ kumpaniji tal-investiment u istituzzjonijiet ta’ kreditu (riformulazzjoni), ĠU L 177, 30.6.2006, p. 201

kif emendata bi:

 

Id-Direttiva 2008/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2006/49/KE dwar l-adegwatezza tal-kapital ta’ kumpaniji tal-investiment u istituzzjonijiet ta’ kreditu, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni, ĠU L 76, 19.3.2008, p. 54

 

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/27/KE tas-7 ta’ April 2009 li temenda ċerti Annessi tad-Direttiva 2006/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ dispożizzjonijiet tekniċi li għandhom x’jaqsmu mal-ġestjoni tar-riskju, ĠU L 94, 8.4.2009, p. 97

 

Id-Direttiva 2009/111/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li temenda d-Direttivi 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2007/64/KE [fir-rigward ta’] banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, espożizzjonijiet kbar, arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet, ĠU L 302, 17.11.2009, p. 97

 

Id-Direttiva 2010/76/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE [fir-rigward tar-]rekwiżiti kapitali għall-kotba tal-kummerċ u għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politika dwar ir-rimunerazzjoni, ĠU L 329, 14.12.2010, p. 3

 

Id-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE, u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ĠU L 331, 15.12.2010, p. 120

4 snin

Id-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 rigward il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu (riformulazzjoni), ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1

kif emendata bi:

 

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/18/KE tas-27 ta' Marzu 2007 li temenda d-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [fir-rigward tal-]esklużjoni jew l-inklużjoni ta' ċerti istituzzjonijiet mill-ambitu tal-applikazzjoni u tat-trattament ta' exposures għall-banek ta' żvilupp multilaterali, ĠU L 87, 28.3.2007, p. 9

 

Id-Direttiva 2007/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE, 2004/39/KE, 2005/68/KE u 2006/48/KE fir-rigward tar-regoli ta' proċedura u l-kriterji ta' evalwazzjoni għall-evalwazzjoni prudenzjali ta' akkwisti u żidiet fil-holdings fis-settur finanzjarju, ĠU L 247, 21.9.2007, p. 1

 

Id-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 97/7/KE, 2002/65/KE, 2005/60/KE u 2006/48/KE, u li tħassar id-Direttiva 97/5/KE, ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1

 

Id-Direttiva 2008/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2006/48/KE rigward il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni, ĠU L 81, 20.3.2008, p. 38

 

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2009/83/KE tas-27 ta’ Lulju 2009 li temenda ċerti annessi tad-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ dispożizzjonijiet tekniċi li għandhom x’jaqsmu mal-ġestjoni tar-riskju, ĠU L 196, 28.7.2009, p. 14

 

Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi, li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE, u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE, ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7

 

Id-Direttiva 2009/111/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li temenda d-Direttivi 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2007/64/KE dwar [fir-rigward ta’] banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, espożizzjonijiet kbar, arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet, ĠU L 302, 17.11.2009, p. 97

 

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/16/UE tad-9 ta’ Marzu 2010 li temenda d-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-esklużjoni ta’ ċerta istituzzjoni mill-ambitu tal-applikazzjoni, ĠU L 60, 10.3.2010, p. 15

 

Id-Direttiva 2010/76/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE dwar [fir-rigward tar-] ir-rekwiżiti kapitali għall-kotba tal-kummerċ u għar-rititolizzazzjonijiet, u r-reviżjoni superviżorja tal-politika dwar ir-rimunerazzjoni, ĠU L 329, 14.12.2010, p. 3

 

Id-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ĠU L 331, 15.12.2010, p. 120

4 snin

Id-Direttiva 2009/110/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-bidu, l-eżerċizzju u s-superviżjoni prudenzjali tan-negozju tal-istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi, li temenda d-Direttivi 2005/60/KE u 2006/48/KE, u li tħassar id-Direttiva 2000/46/KE, ĠU L 267, 10.10.2009, p. 7

4 snin

Id-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 97/7/KE, 2002/65/KE, 2005/60/KE u 2006/48/KE, u li tħassar id-Direttiva 97/5/KE, ĠU L 319, 5.12.2007, p. 1

Ir-Rettifika għad-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizzi ta' ħlas fis-suq intern, li temenda d-Direttivi 97/7/KE, 2002/65/KE, 2005/60/KE u 2006/48/KE, u li tħassar id-Direttiva 97/5/KE (ĠU L 319, 5.12.2007), ĠU L 187, 18.7.2009, p. 5

kif emendata bi:

Id-Direttiva 2009/111/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li temenda d-Direttivi 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2007/64/KE dwar [fir-rigward ta’] banek affiljati ma’ istituzzjonijiet ċentrali, ċerti elementi ta’ fondi proprji, espożizzjonijiet [riskji] kbar, arranġamenti superviżorji, u l-ġestjoni tal-kriżijiet, ĠU L 302, 17.11.2009, p. 97

4 snin

Id-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn, ĠU L 372, 31.12.1986, p. 1

kif emendata bi:

 

Id-Direttiva 2001/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2001 tali temenda d-Direttivi 78/660/KEE, 83/349/KEE u 86/635/KEE fir-rigward tar-regoli ta’ valutazzjoni għall-kontijiet annwali u kkonsolidati ta’ ċerti tipi ta’ kumpaniji kif ukoll ta’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra, ĠU L 283, 27.10.2001, p. 28; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 17 Volum 1 p. 245-249

 

Id-Direttiva 2003/51/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2003 li temenda d-Direttivi 78/660/KEE, 83/349/KEE, 86/635/KEE u 91/674/KEE tal-Kunsill fuq il-bilanċ ta’ kontijiet annwali u konsolidati ta’ ċerti kumpaniji, banek u istituzzjonijiet finanzjarji u impriżi tal-assigurazzjoni, ĠU L 178, 17.7.2003, p. 16

 

Id-Direttiva 2006/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji, 83/349/KEE dwar kontijiet konsolidati, 86/635/KEE dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn, u 91/674/KEE dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta' intrapriżi tal-assigurazzjoni, ĠU L 224, 16.8.2006, p. 1

4 snin

Id-Direttiva 94/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 1994 dwar skemi ta’ garanzija għal depożiti, ĠU L 135, 31.5.1994, p. 5; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 6 Volum 2 p. 252-26

kif emendata bi:

 

Id-Direttiva 2005/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2005 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 85/611/KEE, 91/675/KEE, 92/49/KEE u 93/6/KEE u d-Direttivi 94/19/KE, 98/78/KE, 2000/12/KE, 2001/34/KE, 2002/83/KE u 2002/87/KE, sabiex tiġi stabbilita struttura organizzattiva ġdida għall-kumitati dwar is-servizzi finanzjarji, ĠU L 79, 24.3.2005, p. 9

 

Id-Direttiva 2009/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 li temenda d-Direttiva 94/19/KE dwar skemi ta’ garanzija għal depożiti fir-rigward tal-livell ta’ kopertura u taż-żmien għar-rimborż, ĠU L 68, 13.3.2009, p. 3

4 snin

Id-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ April 2001 fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' istituzzjonijiet ta' kreditu, ĠU L 125, 5.5.2001, p. 15

6 snin

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/117/KEE tat-13 ta’ Frar 1989 dwar l-obbligi ta’ fergħat stabbiliti fi Stat Membru ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji li jkollhom l-uffiċċji ewlenin tagħhom barra dak l-Istat Membru rigward il-pubblikazzjoni tad-dokumenti tal-kontijiet annwali, ĠU L 44, 16.2.1989, p. 40; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 6 Volum 1 p. 213-215

6 snin

Id-Direttiva 2002/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar is-superviżjoni supplementari ta' istituzzjonijiet ta' kreditu dwar impriżi ta' assigurazzjoni u ditti tal-investiment f'konglomerat finanzjarju, u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 79/267/KEE, 92/49/KEE, 92/96/KEE, 93/6/KEE u 93/22/KEE, u d-Direttivi 98/78/KE u 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ĠU L 35, 11.2.2003, p. 1; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 6 Volum 4 p. 340-366

kif emendata bi:

 

Id-Direttiva 2005/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2005 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 73/239/KEE, 85/611/KEE, 91/675/KEE, 92/49/KEE u 93/6/KEE u d-Direttivi 94/19/KE, 98/78/KE, 2000/12/KE, 2001/34/KE, 2002/83/KE u 2002/87/KE, sabiex tiġi stabbilita struttura organizzattiva ġdida għall-kumitati dwar is-servizzi finanzjarji, ĠU L 79, 24.3.2005, p. 9

 

Id-Direttiva 2008/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2002/87/KE dwar is-superviżjoni supplementari ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, impriżi ta’ assigurazzjoni u ditti tal-investiment f’konglomerat finanzjarju, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni, ĠU L 81, 20.3.2008, p. 40

 

Id-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ĠU L 331, 15.12.2010, p. 120

6 snin

Id-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE, ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1

Ir-Rettifika tad-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE, ĠU L 45, 16.2.2005 p. 18

kif emendata bi:

 

Id-Direttiva 2006/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 li temenda d-Direttiva 2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, fir-rigward ta' ċerti limiti ta' żmien, ĠU L 114, 27.4.2006, p. 60

 

Id-Direttiva 2007/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE u d-Direttivi 2002/83/KE, 2004/39/KE, 2005/68/KE u 2006/48/KE fir-rigward tar-regoli ta' proċedura u l-kriterji ta' evalwazzjoni għall-evalwazzjoni prudenzjali ta' akkwisti u żidiet fil-holdings fis-settur finanzjarju, ĠU L 247, 21.9.2007, p. 1

 

Id-Direttiva 2008/10/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 2004/39/KE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, fir-rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni, ĠU L 76, 19.3.2008, p. 33

 

Id-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ĠU L 331, 15.12.2010, p. 120

ikkompletata bi:

 

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/73/KE tal-10 ta' Awwissu 2006 li timplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżiti organizzattivi u l-kundizzjonijiet ta' ħidma tal-kumpaniji tal-investiment u t-termini definiti għall-għanijiet ta' dik id-Direttiva, ĠU L 241, 2.9.2006, p. 26

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1287/2006 tal-10 ta’ Awwissu 2006 li jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-obbligi tad-ditti ta’ investiment li jżommu r-reġistri, ir-rapportaġġ tat-tranżazzjonijiet, it-trasparenza tas-suq, l-ammissjoni tal-istrumenti finanzjarji għan-negozjar, u t-termini ddefiniti għall-finijiet ta’ dik id-Direttiva, ĠU L 241, 2.9.2006, p. 1

6 snin

Ir-Regolament (KE) Nru 924/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-ħlas transkonfinali fil-Komunità, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2560/2001, ĠU L 266, 9.10.2009, p. 11

6 snin

Id-Direttiva 2002/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2002 dwar arranġamenti finanzjarji kollaterali, ĠU L 168, 27.6.2002, p. 43; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 10 Volum 3 p. 89-96

kif emendata bi:

Id-Direttiva 2009/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li temenda d-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli, u d-Direttiva 2002/47/KE dwar arranġamenti finanzjarji kollaterali rigward sistemi konnessi u talbiet għal kreditu, ĠU L 146, 10.6.2009, p. 37

6 snin

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 97/489/KE tat-30 ta’ Lulju 1997 dwar it-tranżazzjonijiet imwettqa bi strumenti ta’ ħlas elettroniku, u b'mod partikulari r-relazzjoni bejn emittent u d-detentur (traduzzjoni mhux uffiċjali), ĠU L 208, 2.8.1997, p. 52

6 snin

Id-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Marzu 1997 dwar skemi ta' kumpens għall-investitur, ĠU L 84, 26.3.1997, p. 22; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 6 Volum 2 p. 311-320

6 snin

Id-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 1998 dwar finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli, ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 6 Volum 3 p. 107-112

kif emendata bi:

 

Id-Direttiva 2009/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li temenda d-Direttiva 98/26/KE dwar il-finalità ta’ settlement fis-sistemi ta’ settlement ta’ pagamenti u titoli, u d-Direttiva 2002/47/KE dwar arranġamenti finanzjarji kollaterali rigward sistemi konnessi u talbiet għal kreditu, ĠU L 146, 10.6.2009, p. 37

 

Id-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ĠU L 331, 15.12.2010, p. 120

6 snin

Id-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), ĠU L 331, 15.12.2010, p. 120

4 snin

Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE, u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE, ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12

4 snin

Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq), li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE, u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE, ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84

4 snin

Ir-Regolament (UE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, ĠU L 331, 15.12.2010, p. 1

4 snin

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1096/2010 tas-17 ta’ Novembru 2010 li jagħti lill-Bank Ċentrali Ewropew kompiti speċifiċi rigward il-funzjonament tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, ĠU L 331, 15.12.2010, p. 162

4 snin

Il-leġiżlazzjoni dwar il-ġbir tad-dejta statistika (l-Artikolu 6(1) tal-Mandat)

Ir-Regolament (KE) Nru 25/2009 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta' Diċembru 2008 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (riformulazzjoni) (BĊE/2008/32), ĠU L 15, 20.1.2009, p. 14

4 snin

Ir-Regolament (KE) Nru 63/2002 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-20 ta' Diċembru 2001 dwar statistika fuq rati ta' imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self għal familji u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (BĊE/2001/18), ĠU L 10, 12.1.2002, p. 24; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 1 Volum 3 p. 421-443

kif emendat bi:

 

Ir-Regolament (UE) Nru 674/2010 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-23 ta’ Lulju 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) dwar statistika fuq rati ta' imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self għal familji u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (BĊE/2010/7), ĠU L 196, 28.7.2010, p. 23

 

Ir-Regolament (UE) Nru 290/2009 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-31 ta’ Marzu 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) dwar statistika fuq rati ta' imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self għal familji u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (BĊE/2009/7), ĠU L 94, 8.4.2009, p. 75

 

Ir-Regolament (KE) Nru 2181/2004 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta’ Diċembru 2004 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13) dwar il-karta tal-bilanċ ikkonsolidata tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji, u r-Regolament (KE) Nru 63/2002 (BĊE/2001/18) dwar statistika fuq rati ta' imgħax applikati minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji għal depożiti u self għal familji u korporazzjonijiet mhux finanzjarji (BĊE/2004/21), ĠU L 371, 18.12.2004, p. 42

4 snin

Linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2007/9 tal-1 ta’ Awwissu 2007 fuq statistika monetarja, ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u tas-suq (riformulazzjoni), ĠU L 341, 27.12.2007, p. 1

Rettifika tal-Linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2007/9 tal-1 ta’ Awwissu 2007 fuq statistika monetarja, ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u tas-suq (riformulazzjoni), ĠU L 84, 26.3.2008, p. 393

kif emendata bi:

 

Il-Linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2008/31 tad-19 ta’ Diċembru 2008 li jemendaw il-Linji ta’ gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2007/9 fuq statistika monetarja, ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u tas-suq (riformulazzjoni), ĠU L 53, 26.2.2009, p. 76

 

Il-Linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2009/23 tal-4 ta’ Diċembru 2009 li jemendaw il-Linji ta’ gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2007/9 fuq statistika monetarja, ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u tas-suq, ĠU L 16, 21.1.2010, p. 6

4 snin

Il-Linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2002/7 tal-21 ta' Novembru 2002 dwar ir-rapporti tal-istatistika meħtieġa mill-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji għal kull kwart tas-sena, ĠU L 334, 11.12.2002, p. 24; edizzjoni speċjali bil-Malti Kapitolu 17 Volum 1 p. 250-270

kif emendata bi:

 

Il-Linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2005/13 tas-17 ta' Novembru 2005 li jemendaw il-Linji ta’ gwida BĊE/2002/7 dwar ir-rapporti tal-istatistika meħtieġa mill-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji għal kull kwart tas-sena, ĠU L 30, 2.2.2006, p. 1

 

Il-Linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2006/6 tal-20 ta' April 2006 li jemendaw il-Linji ta’ gwida BĊE/2002/7 dwar ir-rapporti tal-istatistika meħtieġa mill-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji għal kull kwart tas-sena, ĠU L 115, 28.4.2006, p. 46

 

Il-Linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2007/13 tal-15 ta' Novembru 2007 li jemendaw il-Linji ta’ gwida BĊE/2002/7 dwar ir-rapporti tal-istatistika meħtieġa mill-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji għal kull kwart tas-sena, ĠU L 311, 29.11.2007, p. 47

 

Il-Linji gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew BĊE/2008/6 tas-26 ta' Awwissu 2008 li jemendaw il-Linji ta’ gwida BĊE/2002/7 dwar ir-rapporti tal-istatistika meħtieġa mill-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji għal kull kwart tas-sena, ĠU L 259, 27.9.2008, p. 12

4 snin


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 369/14


Dikjarazzjoni politika konġunta tat-28 ta' Settembru 2011 tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni

2011/C 369/02

Skont l-Artikolu 288 TFUE, “Direttiva għandha torbot l-Istati Membri, f'dak li għandu x'jaqsam mar-riżultat li jrid jinkiseb, iżda tħalli l-għażla ta' forom u metodi f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali”.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni jirrikonoxxu li l-implimentazzjoni effettiva tal-liġi tal-Unjoni hija prerekwiżit għall-kisba tal-objettivi politiċi tal-Unjoni u li, filwaqt li r-responsabbiltà għal tali implimentazzjoni hija primarjament tal-Istati Membri, din hija kwistjoni ta' interess komuni minħabba li għandha bħala għan, fost l-oħrajn, li toħloq opportunitajiet indaqs fl-Istati Membri kollha.

L-Istati Membri u l-Kummissjoni jirrikonoxxu li t-traspożizzjoni korretta u fil-ħin tad-direttivi tal-Unjoni hija obbligu legali. Huma jinnutaw li t-Trattati jagħtu lill-Kummissjoni l-kompitu li tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni taħt is-superviżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u jikkondividu l-fehim komuni li n-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni għandha tiffaċilita l-kisba ta' dan il-kompitu mill-Kummissjoni.

F'dan il-kuntest, l-Istati Membri jirrikonoxxu li l-informazzjoni li dawn jipprovdu lill-Kummissjoni fir-rigward tat-traspożizzjoni tad-direttivi fil-liġi nazzjonali “għandha tkun ċara u preċiża” u “trid tindika mingħajr ambigwità liema huma l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi”, jew kwalunkwe dispożizzjoni oħra tal-liġi nazzjonali, kif ukoll, fejn rilevanti, il-ġurisprudenza tal-qrati nazzjonali, li permezz tagħhom l-Istati Membri jqisu li ssodisfaw ir-rekwiżiti diversi imposti fuqhom mid-direttiva (1).

Sabiex titjieb il-kwalità tal-informazzjoni dwar it-traspożizzjoni tad-direttivi tal-Unjoni, fejn il-Kummissjoni tqis li huma meħtieġa dokumenti li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali, din għandha tiġġustifika fuq il-bażi ta' każ b'każ, meta tippreżenta l-proposti rilevanti, il-ħtieġa li jiġu pprovduti tali dokumenti, u l-proporzjonalità tagħhom, b'kont meħud, b'mod partikolari u rispettivament, tal-komplessità tad-direttiva u tat-traspożizzjoni tagħha, kif ukoll tal-piż amministrattiv addizzjonali possibbli.

F'każijiet ġustifikati, l-Istati Membri jieħdu l-impenn li jakkumpanjaw in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni b'dokument ta' spjegazzjoni wieħed jew aktar, li jista' jieħu l-forma ta' tabelli ta' korrelazzjoni jew ta' dokumenti oħrajn li jaqdu l-istess funzjoni.


(1)  Ara s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Lulju 2009 fil-kawża C-427/07, punt 107 u l-ġurisprudenza kkwotata fiha.


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 369/15


Dikjarazzjoni politika konġunta tas-27 ta’ Ottubru 2011 tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni

2011/C 369/03

L-istituzzjonijiet jgħarrfu li l-informazzjoni li l-Istati Membri jipprovdu lill-Kummissjoni fir-rigward tat-traspożizzjoni tad-direttivi fil-liġi nazzjonali “għandha tkun ċara u preċiża” (1), biex tiġi ffaċilitata l-kisba mill-Kummissjoni tal-kompitu tagħha li tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

F'dan l-isfond, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jilqgħu d-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni tat-28 ta’ Settembru 2011.

Konsegwentement, fejn il-ħtieġa għal, u l-proporzjonalità tat-trasmissjoni ta' tali dokumenti huma ġustifikati skont id-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni tat-28 ta’ Settembru 2011, l-Istituzzjonijiet jaqblu li jinkludu l-premessa li ġejja fid-direttiva kkonċernata:

“F'konformità mad-Dikjarazzjoni Politika Konġunta tal-Istati Membri u l-Kummissjoni dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni tat-28 ta’ Settembru 2011, l-Istati Membri ntrabtu sabiex jakkumpanjaw, f'każijiet ġustifikati, in-notifika tal-miżuri ta' traspożizzjoni tagħhom b'dokument wieħed jew aktar li jispjegaw ir-relazzjoni bejn il-komponenti ta' direttiva u l-partijiet korrispondenti ta' strumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali. Fir-rigward ta' din id-Direttiva, il-leġislatur iqis it-trasmissjoni ta' tali dokumenti li hi ġustifikata.”

Sal-1 ta' Novembru 2013, il-Kummissjoni ser tirraporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni taż-żewġ Dikjarazzjonijiet Politiċi Konġunti dwar id-dokumenti ta' spjegazzjoni.

L-Istituzzjonijiet jimpenjaw lilhom infushom li japplikaw dawn il-prinċipji mill-1 ta' Novembru 2011 għal proposti ta' direttivi ġodda u pendenti, bl-eċċezzjoni ta' dawk li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu diġà laħqu qbil dwarhom.


(1)  Ara s-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Lulju 2009 fil-kawża C-427/07, punt 107 u l-ġurisprudenza mniżżla fiha.


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 369/16


Avviż għall-attenzjoni tal-persuni li għalihom japplikaw miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/788/PESK kif implimentata mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/848/PESK

2011/C 369/04

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

L-informazzjoni li ġejja tinġieb għall-attenzjoni tal-persuni li jidhru fl-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/788/PESK, kif implimentata mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/848/PESK (1).

Il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti indika l-persuni li għandhom jiġu inklużi fil-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għall-miżuri imposti mill-paragrafi 13 u 15 tar-Riżoluzzjoni 1596 (2005), kif imġedda mill-paragrafu 3 tar-Riżoluzzjoni 1952 (2010).

Il-persuni u l-entitajiet ikkonċernati jistgħu jippreżentaw fi kwalunkwe ħin talba lill-Kumitat tan-NU stabbilit skont il-paragrafu 8 tal-UNSCR 1533 (2004), flimkien ma' kwalunkwe dokumentazzjoni ta' sostenn, biex id-deċiżjoni li jiġu inklużi fil-lista tiġi kkunsidrata mill-ġdid. Talbiet bħal dawn għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Għal aktar informazzjoni kkonsulta: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

B'segwitu għad-deċiżjoni tan-NU, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddetermina li l-persuni li jidhru fl-Anness imsemmi hawn fuq għandhom jiġu inklużi fil-lista tal-persuni u l-entitajiet li huma soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/788/PESK kif implimentata mid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/848/PESK. Ir-raġunijiet biex jiġu indikati l-persuni kkonċernati jidhru fl-entrati rilevanti fl-Anness għad-Deċiżjoni tal-Kunsill.

Tinġibed l-attenzjoni tal-persuni kkonċernati għall-possibbiltà li ssir applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat(i) Membru(i) rilevanti kif indikat fil-websites fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1183/2005, sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni biex jintużaw il-fondi ffriżati għal ħtiġijiet bażiċi jew ħlasijiet speċifiċi (ara l-Artikolu 3 tar-Regolament).

Il-persuni kkonċernati jistgħu jippreżentaw talba lill-Kunsill, flimkien ma' dokumentazzjoni ta' sostenn, li d-deċiżjoni biex huma jiġu inklużi fil-listi msemmija hawn fuq terġa' tiġi kkunsidrata, fl-indirizz mogħti hawn fuq.

Tinġibed ukoll l-attenzjoni tal-persuni kkonċernati għall-possibbiltà li jikkontestaw id-deċiżjoni tal-Kunsill quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, konformement mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 275, it-tieni paragrafu, u l-Artikolu 263, ir-raba' u s-sitt paragrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.


(1)  ĠU L 335, 17.12.2011, p. 83.


17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 369/17


Avviż għall-attenzjoni tal-persuni li għalihom japplikaw il-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/639/PESK, kif implimentata bid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2011/847/PESK, u fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 765/2006, kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1320/2011 dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja

2011/C 369/05

KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA

L-informazzjoni li ġejja qed tinġieb għall-attenzjoni tal-persuni li jidhru fl-Anness IIIA għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/639/PESK, kif emendata mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/847/PESK (1), u fl-Anness IA għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 765/2006, kif implimentat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1320/2011 (2) dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja.

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ddeċieda li l-persuni li jidhru fl-Annessi msemmijin hawn fuq għandhom jiġu inklużi fil-lista ta' persuni u entitajiet soġġetti għal miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni 2010/639/PESK u fir-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi kontra l-Bjelorussja. Ir-raġunijiet għan-nominazzjonijiet ta' dawk il-persuni jidhru fl-entrati rilevanti f'dawk l-Annessi.

Qed tinġibed l-attenzjoni tal-persuni kkonċernati għall-possibbiltà li ssir applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat(i) Membru/i rilevanti kif indikat fis-siti tal-Internet fl-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 765/2006, sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni biex il-fondi ffriżati jintużaw għal ħtiġijiet bażiċi jew ħlasijiet speċifiċi (ara l-Artikolu 3 tar-Regolament).

Il-persuni kkonċernati jistgħu jippreżentaw talba lill-Kunsill, flimkien ma' dokumentazzjoni ta' appoġġ, biex id-deċiżjoni li huma jiġu inklużi fil-lista msemmija hawn fuq tkun ikkunsidrata mill-ġdid, fl-indirizz segwenti:

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Segretarjat Ġenerali

Unita tal-Koordinazzjoni DG K

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Qed tinġibed ukoll l-attenzjoni tal-persuni kkonċernati għall-possibbiltà li jikkontestaw id-deċiżjoni tal-Kunsill quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, konformement mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 275(2) u l-Artikolu 263(4) u (6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.


(1)  ĠU L 335, 17.12.2011, p. 81.

(2)  ĠU L 335, 17.12.2011, p. 15.


Il-Kummissjoni Ewropea

17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 369/18


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Is-16 ta’ Diċembru 2011

2011/C 369/06

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3064

JPY

Yen Ġappuniż

101,70

DKK

Krona Daniża

7,4336

GBP

Lira Sterlina

0,84055

SEK

Krona Żvediża

9,0337

CHF

Frank Żvizzeru

1,2249

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,7815

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,343

HUF

Forint Ungeriż

303,38

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6975

PLN

Zloty Pollakk

4,4891

RON

Leu Rumen

4,3345

TRY

Lira Turka

2,4520

AUD

Dollaru Awstraljan

1,3060

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3497

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,1673

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7106

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7004

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 512,33

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

10,9181

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,2698

HRK

Kuna Kroata

7,5135

IDR

Rupiah Indoneżjan

11 805,04

MYR

Ringgit Malażjan

4,1485

PHP

Peso Filippin

57,234

RUB

Rouble Russu

41,5810

THB

Baht Tajlandiż

40,903

BRL

Real Brażiljan

2,4085

MXN

Peso Messikan

18,0479

INR

Rupi Indjan

68,8470


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


V Avviżi

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

Il-Kummissjoni Ewropea

17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 369/19


Avviż ta' inizjazzjoni ta' proċediment antidumping rigward importazzjonijiet ta' fosforu abjad, imsemmi wkoll fosforu elementali jew fosforu isfar, li joriġina mill-Kazakistan

2011/C 369/07

Il-Kummissjoni Ewropea (“il-Kummissjoni”) irċeviet ilment skont l-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea (1) (“ir-Regolament bażiku”), li jallega li importazzjonijiet tal-fosforu abjad, imsemmi wkoll fosforu elementali jew fosforu isfar, li joriġinaw mill-Kazakistan, qed ikunu oġġett ta' dumping u għalhekk qed jikkawżaw ħsara materjali lill-industrija tal-Unjoni.

1.   L-ilment

L-ilment tressaq fis-7 ta' Novembru 2011 minn Thermphos International BV (“l-ilmentatur”), il-produttur waħdieni tal-fosforu abjad fl-Unjoni, li jirrappreżenta 100 % tal-produzzjoni tal-Unjoni ta' dan il-prodott.

2.   Il-prodott li qed jiġi investigat

Il-prodott li qiegħed jiġi investigat huwa fosforu abjad, imsemmi wkoll fosforu elementali jew fosforu isfar (“il-prodott fl-investigazzjoni”).

3.   Allegazzjoni ta’ dumping  (2)

Il-prodott li allegatament qed ikun oġġett ta' dumping huwa l-prodott li qed jiġi investigat, li joriġina fil-Kazakistan (“il-pajjiż ikkonċernat”) u li fil-preżent għandu l-kodiċi NM ex 2804 70 00. Dan il-kodiċi NM qed jingħata biss għall-informazzjoni.

Billi, minħabba d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2(7) tar-Regolament bażiku, il-pajjiż ikkonċernat huwa meqjus bħala pajjiż mhux b'ekonomija tas-suq, u billi l-ilmentatur allega li l-Istati Uniti tal-Amerika, l-uniku pajjiż terz bl-ekonomija tas-suq minbarra l-Unjoni Ewropea, li jipproduċi l-fosforu abjad, ma jkunx pajjiz terz bl-ekonomija tas-suq xierqa minħabba nuqqas ta' kompetizzjoni fis-suq u minħabba nuqqas ta' bejgħ domestiku jew ta' bejgħ domestiku fil-kummerċ normali, l-ilmentatur stabbilixxa l-valur normali tal-importazzjonijiet mill-Kazakistan abbażi tal-prezz li realment jitħallas jew li għandu jitħallas fl-Unjoni għall-prodott simili, aġġustat kif xieraq biex jinkludi marġni ta' profitt raġonevoli. L-allegazzjoni ta’ dumping hija msejsa fuq tqabbil tal-valur normali stabbilit b’dan il-mod mal-prezz ta’ esportazzjoni (fil-livell ta' kif joħroġ mill-fabbrika) tal-prodott li qed jiġi investigat meta jinbiegħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni.

Minkejja li jikkunsidra l-Istati Uniti tal-Amerika bħala pajjiż terz b'ekonomija tas-suq mhux xieraq, l-ilmentatur b'danakollu stabbilixxa wkoll valur normali għall-importazzjonijiet mill-Kazakistan abbażi ta' valur normali maħdum (spejjeż tal-manifattura, spejjeż tal-bejgħ, ġenerali u amministrattivi (SG&A) u profitt) fl-Istati Uniti tal-Amerika. L-allegazzjoni ta’ dumping għalhekk issejset ukoll fuq tqabbil tal-valur normali stabbilit b’dan il-mod mal-prezz tal-esportazzjoni (fil-livell tal-ħruġ tax-xogħol mill-fabbrika) tal-prodott li qed jiġi investigat meta jinbiegħ għall-esportazzjoni lejn l-Unjoni.

Fuq din il-bażi, il-marġnijiet ta' dumping ikkalkulati huma sinifikanti għall-pajjiż ikkonċernat.

4.   L-allegazzjoni ta' ħsara

L-ilmentatur ipprovda evidenza li l-importazzjonijiet tal-prodott li qed jiġi investigat mill-pajjiż ikkonċernat żdiedu b’mod ġenerali f’termini assoluti u żdiedu f’termini ta’ sehem mis-suq.

L-evidenza prima facie li pprovda l-ilmentatur turi li l-volum u l-prezzijiet tal-prodott importat li qed jiġi investigat kellhom, fost konsegwenzi oħrajn, impatt negattiv fuq il-kwantitajiet mibjugħa, fuq il-livelli tal-prezzijiet mitluba u fuq is-sehem tas-suq miżmum mill-industrija tal-Unjoni, bir-riżultat ta’ effetti negattivi sostanzjali fuq il-prestazzjoni ġenerali, u fuq is-sitwazzjoni finanzjarja tal-industrija tal-Unjoni.

5.   Proċedura

Billi wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv, il-Kummissjoni ddeterminat li l-ilment tressaq mill-industrija tal-Unjoni jew f’isimha u li hemm biżżejjed evidenza biex tiġi ġġustifikata l-inizjazzjoni ta’ proċedura, b'dan hija qiegħda tniedi investigazzjoni skont l-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku.

L-investigazzjoni se tiddetermina jekk il-prodott li qed jiġi investigat u li joriġina mill-pajjiż ikkonċernat hux qiegħed ikun soġġett tad-dumping u jekk dan id-dumping ikkawżax ħsara lill-industrija tal-Unjoni. Jekk il-konklużjonijiet ikunu fil-pożittiv, l-investigazzjoni se teżamina jekk l-impożizzjoni ta' miżuri tmurx kontra l-interess tal-Unjoni.

5.1.    Il-proċedura biex jiġi ddeterminat id-dumping

Il-produtturi esportaturi (3) tal-prodott li qed jiġi investigat li hu mill-pajjiż ikkonċernat, huma mistiedna jieħdu sehem fl-investigazzjoni tal-Kummissjoni.

5.1.1.   L-investigazzjoni tal-produtturi esportaturi

5.1.1.1.   Il-proċedura għall-għażla ta' produtturi esportaturi li jridu jiġu investigati fil-pajjiż ikkonċernat

Sabiex tinkiseb l-informazzjoni li tqis meħtieġa għall-investigazzjoni tagħha fir-rigward tal-produtturi esportaturi fil-Kazakistan, il-Kummissjoni se tibgħat il-kwestjonarji lill-produtturi esportaturi magħrufa fil-pajjiż ikkonċernat, lil kull assoċjazzjoni magħrufa ta' produtturi esportaturi, u lill-awtoritajiet tal-pajjiż ikkonċernat. Il-produtturi esportaturi kollha u l-assoċjazzjonijiet tal-produtturi esportaturi kollha huma mistiedna jikkuntattjaw lill-Kummissjoni immedjatament, preferibbilment bil-posta elettronika, iżda mhux iktar tard minn 15-il jum wara l-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, sabiex jidentifikaw ruħhom u jitolbu kwestjonarju.

Il-produtturi esportaturi u, fejn applikabbli, l-assoċjazzjonijiet tal-produtturi esportaturi, iridu jibagħtu l-kwestjonarju mimli fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

Il-kwestjonarju se jkun fih tagħrif dwar, inter alia, l-istruttura tal-kumpanija/kumpaniji tal-produttur esportatur, l-attivitajiet tal-kumpanija/kumpaniji fir-rigward tal-prodott li qed jiġi investigat, l-ispejjeż tal-produzzjoni, il-bejgħ tal-prodott li qed jiġi investigat fis-suq domestiku tal-pajjiż ikkonċernat u l-bejgħ lill-Unjoni tal-prodott li qed jiġi investigat.

5.1.2.   Il-proċedura addizzjonali fir-rigward tal-produtturi esportaturi fil-pajjiż ikkonċernat li ma għandux ekonomija tas-suq

5.1.2.1.   L-Għażla ta’ Pajjiż Terz b’Ekonomija tas-Suq

Soġġett għad-dispożizzjonijiet tat-taqsima 5.1.2.2 hawn taħt, skont l-Artikolu 2(7)(a) tar-Regolament bażiku, fil-każ ta’ importazzjonijiet mill-pajjiż ikkonċernat il-valur normali għandu jkun iddeterminat fuq il-bażi tal-prezz jew tal-valur maħdum f’pajjiż terz b’ekonomija tas-suq. Għal dan il-għan il-Kummissjoni għandha tagħżel pajjiż terz b’ekonomija tas-suq adattat. Il-Kummissjoni għażlet provviżorjament lill-Istati Uniti tal-Amerika. Minħabba l-possibbiltà li l-Istati Uniti tal-Amerika ma jkunx pajjiż b'ekonomija tas-suq xieraq, il-Kummissjoni biħsiebha tiddetermina l-valur normali abbażi tal-prezz imħallas realment fl-Unjoni, aġġustat kif suppost biex jinkludi marġni ta' profitt raġonevoli. Il-partijiet interessati huma b’dan mistiedna li jikkummentaw dwar kemm hi xierqa din l-għażla fi żmien għaxart (10) ijiem mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din in-notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.1.2.2.   It-trattament tal-produtturi esportaturi fil-pajjiż ikkonċernat li ma għandux ekonomija tas-suq

B'konformità mal-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku, il-produtturi esportaturi individwali fil-pajjiż ikkonċernat, li jqisu li fir-rigward tal-manifattura u l-bejgħ tal-prodott li qiegħed jiġi investigat, għalihom jgħoddu l-kundizzjonijiet tal-ekonomija tas-suq, jistgħu jressqu talba sostanzjata kif xieraq għal dan l-għan (“talba għal TES”). Jingħata trattament ta’ ekonomija tas-suq (“TES”) jekk il-valutazzjoni tat-talba għal TES turi li l-kriterji stipulati fl-Artikolu 2(7)(c) tar-Regolament bażiku (4) huma sodisfatti. Il-marġni ta’ dumping tal-produtturi esportaturi li ngħataw TES se jiġi kkalkulat, safejn hu possibbli u bla ħsara għall-użu ta’ fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, billi jintuża l-valur normali u l-prezzijiet ta’ esportazzjoni tagħhom stess skont l-Artikolu 2(7)(b) tar-Regolament bażiku.

Produtturi esportaturi individwali fil-pajjiż ikkonċernat jistgħu wkoll, jew bħala alternattiva, jitolbu trattament individwali (“TI”). Biex jingħataw TI, dawn il-produtturi esportaturi għandhom jipprovdu l-evidenza li huma jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 9(5) tar-Regolament bażiku (5). Il-marġni ta' dumping tal-produtturi esportaturi li jingħataw TI se jiġi kkalkulat fuq il-bażi tal-prezzijiet tal-esportazzjonijiet tagħhom stess. Il-valur normali għall-produtturi esportaturi li jingħataw TI se jissejjes fuq il-valuri stabbiliti għall-pajjiż terz b’ekonomija tas-suq magħżul kif deskritt hawn fuq.

(a)   Trattament ta’ ekonomija tas-suq (TES)

Il-Kummissjoni se tibgħat il-formoli tat-talba għat-TES lill-produtturi esportaturi magħrufin kollha fil-pajjiż ikkonċernat u lil kull assoċjazzjoni ta' produtturi esportaturi magħrufa, kif ukoll lill-awtoritajiet tal-pajjiż ikkonċernat. Kull produttur esportatur li jixtieq japplika għat-TES għandu jitlob il-formola tat-talba għat-TES mingħand il-Kummissjoni mhux iktar tard minn għaxart (10) ijiem wara l-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-produtturi esportaturi kollha li se jitolbu t-TES għandhom jibagħtu l-kwestjonarju mimli fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

(b)   Trattament individwali (TI)

Biex japplikaw għal TI, il-produtturi esportaturi fil-pajjiż ikkonċernat għandhom iressqu l-formola għat-talba għal TES bit-taqsimiet li jirrigwardjaw it-TI mimlija fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

5.1.3.   L-investigazzjoni ta' importaturi mhux relatati  (6)  (7)

Fid-dawl tal-għadd potenzjalment kbir ta’ importaturi mhux relatati involuti f’dan il-proċediment u biex tlesti l-investigazzjoni fl-iskadenzi statutorji, il-Kummissjoni tista’ tillimita għal numru raġonevoli l-għadd ta’ importaturi mhux relatati li se jkunu investigati billi tagħżel kampjun (dan il-proċess jissejjaħ ukoll “teħid tal-kampjuni”). It-teħid tal-kampjuni se jsir skont l-Artikolu 17 tar-Regolament bażiku.

Biex il-Kummissjoni tkun tista’ tiddeċiedi jekk huwiex meħtieġ it-teħid tal-kampjuni, u jekk dan ikun il-każ, biex tagħżel kampjun, l-importaturi kollha mhux relatati, jew ir-rappreżentanti li jaġixxu f’isimhom, qegħdin b'dan jintalbu jidentifikaw ruħhom lill-Kummissjoni. Dawn il-partijiet għandhom jagħmlu hekk fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jekk ma jkunx speċifikat mod ieħor, billi jipprovdu l-informazzjoni li ġejja dwar il-kumpanija jew il-kumpaniji tagħhom lill-Kummissjoni:

l-isem, l-indirizz, l-indirizz elettroniku, in-numri tat-telefon u tal-faks u isem il-persuna ta' kuntatt,

l-attivitajiet preċiżi tal-kumpanija fir-rigward tal-prodott li qiegħed jiġi investigat,

il-fatturat totali għall-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2011 u l-31 ta' Diċembru 2011

il-volum f’tunnellati u l-valur f’EUR tal-importazzjonijiet lejn l-Unjoni u tal-bejgħ mill-ġdid li jsir fis-suq tal-Unjoni (8) matul il-perjodu ta' bejn l-1 ta' Jannar 2011 u l-31 ta' Diċembru 2011 tal-prodott importat li qiegħed jiġi investigat li joriġina mill-pajjiż ikkonċernat,

l-ismijiet u l-attivitajiet preċiżi tal-kumpaniji relatati kollha (9) involuti fil-produzzjoni u/jew fil-bejgħ tal-prodott li qed jiġi investigat,

kull informazzjoni rilevanti oħra li tista' tgħin lill-Kummissjoni fl-għażla tal-kampjun.

Meta l-kumpanija tipprovdi t-tagħrif ta' hawn fuq, hi tkun qiegħda taqbel mal-inklużjoni possibbli tagħha fil-kampjun. Jekk il-kumpanija tintgħażel biex tkun parti mill-kampjun, dan ikun ifisser li din trid timla kwestjonarju u li taċċetta żjara fil-post fejn tinsab sabiex jiġu vverifikati t-tweġibiet tagħha (“verifika fuq il-post”). Jekk kumpanija tindika li ma taqbilx mal-inklużjoni possibbli tagħha fil-kampjun, din se titqies li ma kkooperatx fl-investigazzjoni. Is-sejbiet tal-Kummissjoni għall-importaturi li ma jikkooperawx huma msejsa fuq il-fatti disponibbli u r-riżultat jista’ jkun inqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku kkooperat.

Biex tikseb it-tagħrif li jidhrilha li huwa meħtieġ fl-għażla tal-kampjun ta’ importaturi mhux relatati, il-Kummissjoni tista' tikkuntattja wkoll lil kwalunkwe assoċjazzjoni magħrufa ta’ importaturi.

Il-partijiet interessati kollha li jixtiequ jressqu xi tagħrif rilevanti ieħor rigward l-għażla tal-kampjun, għajr it-tagħrif mitlub hawn fuq, għandhom jagħmlu dan fi żmien 21 jum mill-pubblikazzjoni ta’ din in-notifika f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor.

Jekk ikun meħtieġ kampjun, l-importaturi jistgħu jintgħażlu fuq il-bażi tal-akbar volum rappreżentattiv ta’ bejgħ fl-Unjoni tal-prodott li qiegħed jiġi investigat u li jista’ jiġi investigat b’mod raġonevoli fiż-żmien disponibbli. L-importaturi mhux relatati kollha magħrufa u l-assoċjazzjonijiet tal-importaturi se jiġu mgħarrfa mill-Kummissjoni dwar il-kumpaniji magħżula għall-kampjun.

Biex tikseb it-tagħrif li tqis li hu meħtieġ fl-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni se tibgħat il-kwestjonarji lill-importaturi mhux relatati inklużi fil-kampjun u lil kull assoċjazzjoni magħrufa ta’ importaturi. Dawn il-partijiet għandhom jippreżentaw il-kwestjonarju mimli fi żmien 37 jum mid-data tan-notifika tal-għażla tal-kampjun, jekk ma jkunx speċifikat mod ieħor. Il-kwestjonarju komplut għandu jkun fih tagħrif dwar, fost oħrajn, l-istruttura tal-kumpanija/i tagħhom, l-attivitajiet tal-kumpanija/i fir-rigward tal-prodott li qed jiġi investigat u dwar il-bejgħ tal-prodott li qed jiġi investigat.

5.2.    Proċedura għad-determinazzjoni tal-ħsara

Ħsara tfisser ħsara materjali lill-industrija tal-Unjoni, jew it-theddida ta’ dannu materjali lill-industrija, jew dewmien materjali fit-twaqqif ta’ dan it-tip ta' industrija. Determinazzjoni ta' ħsara hi msejsa fuq evidenza pożittiva u tinvolvi studju oġġettiv tal-volum tal-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping, l-effett tagħhom fuq il-prezzijiet fis-suq tal-Unjoni u l-impatt konsegwenti ta’ dawk l-importazzjonijiet fuq l-industrija tal-Unjoni. Biex jiġi stabbilit jekk l-industrija tal-Unjoni ġarrbitx dannu materjali, il-produtturi fl-Unjoni tal-prodott li qed jiġi investigat, huma mistiedna jieħdu sehem fl-investigazzjoni tal-Kummissjoni.

5.2.1.   L-investigazzjoni tal-produtturi tal-Unjoni

Biex tikseb it-tagħrif li tqis li hu meħtieġ għall-investigazzjoni tagħha fir-rigward tal-produtturi tal-Unjoni, il-Kummissjoni se tibgħat il-kwestjonarji lill-produtturi tal-Unjoni magħrufa u lil kull assoċjazzjoni magħrufa tal-produtturi tal-Unjoni.

LiIl-produtturi tal-Unjoni u l-assoċjazzjonijiet tal-produtturi tal-Unjoni li ssemmew hawn fuq, dawn għandhom jibagħtu l-kwestjonarju mimli fi żmien 37 jum mid-data ta' pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Il-kwestjonarju mimli se jkun fih tagħrif dwar, fost oħrajn, l-istruttura tal-kumpanija/i tagħhom, dwar il-qagħda finanzjarja tal-kumpanija/i tagħhom, l-attivitajiet tal-kumpanija/i fir-rigward tal-prodott li qed jiġi investigat, l-ispiża tal-produzzjoni u l-bejgħ tal-prodott li qed jiġi investigat.

Kull produttur tal-Unjoni u assoċjazzjoni ta' produtturi tal-Unjoni li mhumiex imniżżla hawn fuq huma mistiedna jikkuntattjaw lill-Kummissjoni minnufih preferibbilment permezz tal-posta elettronika, iżda mhux aktar tard minn 15-il jum wara l-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, biex jippreżentaw irwieħhom u jitolbu kwestjonarju.

5.3.    Il-proċedura għall-valutazzjoni tal-interess tal-Unjoni

Jekk tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ dumping u ħsara kkawżata minnu, se tittieħed deċiżjoni, skont l-Artikolu 21 tar-Regolament bażiku, dwar jekk l-adozzjoni ta’ miżuri tal-antidumping tmurx kontra l-interess tal-Unjoni. Il-produtturi tal-Unjoni, l-importaturi u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, l-utenti u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tal-konsumatur huma mistiedna jippreżentaw ruħhom fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ din in-notifika f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Biex jipparteċipaw fl-investigazzjoni, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi rappreżentattivi għandhom juru, fil-limitu tal-istess skadenza, li hemm konnessjoni oġġettiva bejn l-attivitajiet tagħhom u l-prodott li qed jiġi investigat.

Il-partijiet li jippreżentaw ruħhom fil-limitu ta’ żmien stipulat hawn fuq jistgħu jipprovdu tagħrif lill-Kummissjoni dwar l-interess tal-Unjoni fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor. Dan it-tagħrif jista’ jingħata jew f'format ħieles jew billi jimtela kwestjonarju mħejji mill-Kummissjoni. Fi kwalunkwe każ, it-tagħrif mogħti skont l-Artikolu 21 jitqies biss jekk meta jingħata jkun sostnut b’evidenza fattwali.

5.4.    Sottomissjonijiet oħra bil-miktub

Il-partijiet interessati kollha, soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-avviż, huma mistiedna juru fehmiethom, iressqu t-tagħrif u jipprovdu l-evidenza ta' sostenn. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, din l-informazzjoni u l-evidenza ta’ sostenn għandhom jaslu għand il-Kummissjoni fi żmien 37 jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

5.5.    Il-possibbiltà ta’ smigħ mis-servizzi ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni

Il-partijiet interessati kollha jistgħu jitolbu biex jinstemgħu mis-servizzi ta’ investigazzjoni tal-Kummissjoni. Kull talba għal seduta ta' smigħ għandha ssir bil-miktub u għandha tispeċifika r-raġunijiet għat-talba. Għal smigħ dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-fażi inizjali tal-investigazzjoni, it-talba tista’ titressaq fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Wara dan, għandha titressaq talba għal seduta ta' smigħ fl-iskadenzi speċifiċi stipulati mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha mal-partijiet.

5.6.    Istruzzjonijiet dwar kif għandhom isiru s-sottomissjonijiet bil-miktub u kif għandhom jintbagħtu l-kwestjonarji mimlija u l-korrispondenza

Is-sottomissjonijiet bil-miktub kollha, inkluż it-tagħrif mitlub f’dan l-avviż, il-kwestjonarji mimlija u l-korrispondenza pprovduta mill-partijiet interessati li għaliha jintalab trattament kunfidenzjali għandhom ikunu mmarkati “Ristrett” (10).

Il-partijiet interessati li jipprovdu tagħrif “Ristrett” huma mitluba jipprovdu t-taqsiriet mhux kunfidenzjali tagħhom skont l-Artikolu 19(2) tar-Regolament bażiku, li għandhom ikunu mmarkati “Għall-ispezzjoni mill-partijiet interessati”. Dawn it-taqsiriet għandhom ikunu dettaljati biżżejjed biex tinftiehem b'mod raġonevoli s-sustanza tat-tagħrif imressaq b’mod kunfidenzjali. Jekk parti interessata li tipprovdi tagħrif kunfidenzjali ma tipprovdix taqsira mhux kunfidenzjali tiegħu fil-format u l-kwalità mitluba, dan it-tagħrif kunfidenzjali jista’ jitwarrab.

Il-partijiet interessati huma mitluba jressqu s-sottomissjonijiet u t-talbiet kollha f'format elettroniku (is-sottomissjonijiet mhux kunfidenzjali permezz tal-posta elettronika, dawk kunfidenzjali fuq CD-R/DVD), u għandhom jindikaw l-isem, l-indirizz, l-indirizz elettroniku, in-numri tat-telefown u tal-faks tal-parti interessata. Madankollu, kwalunkwe Prokura, ċertifikazzjonijiet iffirmati u aġġornamenti tagħhom li jakkumpanjaw il-formoli tad-dikjarazzjonijiet tat-TES u tat-TI, jew ir-risposti tal-kwestjonarju, għandhom jiġu sottomessi f'għamla ta' dokument fiżiku, jiġifieri bil-posta jew bl-idejn, fl-indirizz ta' hawn taħt. Skont l-Artikolu 18(2) tar-Regolament bażiku, jekk parti interessata ma tkunx tista' tipprovdi s-sottomissjonijiet u t-talbiet tagħha f'format elettroniku, hija għandha tgħarraf lill-Kummissjoni b'dan minnufih. Għal aktar tagħrif dwar il-korrispondenza mal-Kummissjoni, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġna tal-web rilevanti fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

L-indirizz tal-Kummissjoni għall-korrispondenza:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

Indirizz elettroniku għal kwistjonijiet ta' dumping: trade-yp4-dumping@ec.europa.eu

Indirizz elettroniku dwar kwistjonijiet ta' ħsara: trade-yp4-injury@ec.europa.eu

6.   Nuqqas ta' kooperazzjoni

F’każijiet fejn xi parti interessata tirrifjuta l-aċċess jew ma tipprovdix it-tagħrif meħtieġ fl-iskadenzi, jew tfixkel b’mod sinifikanti l-investigazzjoni, is-sejbiet provviżorji jew finali, pożittivi jew negattivi, jistgħu jsiru fuq il-bażi tal-fatti disponibbli, skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku.

Fejn jinstab li kwalunkwe parti interessata tkun tat tagħrif falz jew qarrieqi, it-tagħrif jista' jitwarrab u jistgħu jintużaw il-fatti disponibbli.

Jekk parti interessata ma tikkooperax jew tikkoopera biss parzjalment u s-sejbiet ikunu għalhekk imsejsa fuq fatti disponibbli skont l-Artikolu 18 tar-Regolament bażiku, ir-riżultat jista’ jkun inqas favorevoli għal dik il-parti milli kieku din tkun ikkooperat.

7.   L-Uffiċjal tas-Smigħ

Il-partijiet interessati jistgħu jitolbu l-intervent tal-Uffiċjal tas-Smigħ tad-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ. L-Uffiċjal tas-Smigħ jaġixxi bħala medjatur bejn il-partijiet interessati u s-servizzi ta' investigazzjoni tal-Kummissjoni. L-Uffiċjal tas-Smigħ jirrevedi t-talbiet għal aċċess għall-fajl, it-tilwim dwar il-kunfidenzjalità tad-dokumenti, it-talbiet għall-estensjoni tal-iskadenzi u t-talbiet minn partijiet terzi għal seduta ta' smigħ. L-Uffiċjal tas-Smigħ jista’ jorganizza seduta ma’ parti interessata individwali u jagħmilha ta’ medjatur biex jiżgura li d-drittijiet għad-difiża tal-partijiet interessati jkunu qegħdin jitħaddmu b’mod sħiħ.

Talba għal seduta mal-Uffiċjal tas-Smigħ għandha ssir bil-miktub u għandha tispeċifika ir-raġunijiet li għalihom tkun qiegħda ssir. Għal smigħ dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-fażi inizjali tal-investigazzjoni, it-talba għandha titressaq fi żmien 15-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Wara dan, għandha titressaq talba għal seduta fil-limiti tal-iskadenzi speċifiċi stipulati mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha mal-partijiet.

L-Uffiċjal tas-Smigħ se jipprovdi wkoll l-opportunitajiet biex issir seduta li tinvolvi l-partijiet u tippermetti li jiġu ppreżentati fehmiet differenti u li jitressqu argumenti kuntrarji dwar kwistjonijiet li jirrigwardaw, fost l-oħrajn, id-dumping, il-ħsara, ir-rabta kawżali u l-interess tal-Unjoni. Din is-seduta, bħala regola, issir mhux aktar tard minn tmiem ir-raba' ġimgħa wara l-iżvelar tas-sejbiet provviżorji.

Għal aktar tagħrif u dettalji ta’ kuntatt, il-partijiet interessati jistgħu jikkonsultaw il-paġni web tal-Uffiċjal tas-Smigħ fuq il-websajt tad-DĠ għall-Kummerċ: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   L-iskeda tal-investigazzjoni

L-investigazzjoni tkun konkluża, skont l-Artikolu 6(9) tar-Regolament bażiku, fi żmien 15-il xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament bażiku, il-miżuri provviżorji jistgħu jiġu imposti mhux aktar tard minn disa' xhur mill-pubblikazzjoni ta’ dan l-avviż f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

9.   L-ipproċessar ta' dejta personali

Kull dejta personali li tinġabar f’din l-investigazzjoni se tiġi trattata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (11).


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  Id-dumping huwa l-prattika tal-bejgħ ta’ prodott għall-esportazzjoni (“il-prodott ikkonċernat”) bi prezz aktar baxx mill-“valur normali” tiegħu. Il-valur normali normalment jitqies bħala prezz komparabbli għall-prodott “simili” fis-suq domestiku tal-pajjiż ikkonċernat. It-terminu “prodott simili” huwa interpretat li jfisser prodott li jixbah fl-aspetti kollha lill-prodott ikkonċernat jew, fin-nuqqas ta’ tali prodott, prodott li jixbah ħafna lill-prodott ikkonċernat.

(3)  Il-produttur esportatur huwa kull kumpanija fil-pajjiż ikkonċernat li tipproduċi u tesporta l-prodott li qed jiġi investigat lejn is-suq tal-Unjoni, kemm direttament jew permezz ta’ parti terza, inkluża kwalunkwe kumpanija relatata magħha involuta fil-produzzjoni, fil-bejgħ domestiku jew fl-esportazzjoni tal-prodott ikkonċernat.

(4)  Il-produtturi esportaturi għandhom juru b’mod partikolari li: (i) it-teħid ta’ deċiżjonijiet kummerċjali u l-kosti jsiru b’reazzjoni għall-kundizzjonijiet tas-suq mingħajr indħil sinifikanti mill-Istat; (ii) il-kumpaniji għandhom sett wieħed ċar ta’ rekords ta’ kontabbiltà bażika li jiġu vverifikati b’mod indipendenti skont standards internazzjonali ta’ kontabbiltà u li jiġu applikati għall-għanijiet kollha; (iii) ma hemmx tagħwiġ sinifikanti ttrasferit mis-sistema preċedenti ta’ ekonomija mhux tas-suq; (iv) il-liġijiet dwar falliment u l-proprjetà jiggarantixxu ċertezza u stabbiltà legali u (v) il-konverżjonijiet tar-rati tal-kambju jsiru skont ir-rati tas-suq.

(5)  Il-produtturi esportaturi għandhom juru b’mod partikolari li: (i) fil-każ ta’ ditti jew impriżi konġunti b’sidien kollha barranin jew b’uħud minnhom barranin, l-esportaturi huma liberi li jibagħtu lura f’pajjiżhom il-kapital u l-profitti; (ii) il-prezzijiet tal-oġġetti esportati u l-kwantitajiet u l-kundizzjonijiet u t-termini tal-bejgħ jiġu stabbiliti b’mod liberu; (iii) il-parti l-kbira tal-ishma jappartienu lil persuni privati. L-uffiċjali tal-Istat li jiffurmaw parti mill-Bord tad-Diretturi jew li għandhom pożizzjonijiet maniġerjali ewlenin għandhom ikunu f’minoranza jew għandu jintwera li l-kumpanija hija madankollu indipendenti biżżejjed mill-indħil tal-Istat; (iv) il-konverżjonijiet tar-rata tal-kambju jsiru skont ir-rati tas-suq u (v) l-indħil mill-Istat mhuwiex tali li jippermetti evażjoni tal-miżuri jekk esportaturi individwali jingħataw rati differenti ta’ dazju.

(6)  Importaturi li mhumiex relatati mal-produtturi esportaturi biss jistgħu jintgħażlu għall-kampjun. L-importaturi li huma relatati mal-produtturi esportaturi għandhom jimlew l-Anness 1 tal-kwestjonarju għal dawn il-produtturi esportaturi. Għad-definizzjoni ta’ parti relatata ara n-nota ta' qiegħ il-paġna 9.

(7)  Id-dejta pprovduta minn importaturi li mhumiex relatati tista' tintuża wkoll fir-rigward ta' aspetti ta' din l-investigazzjoni għajr għad-determinazzjoni tad-dumping.

(8)  Is-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea huma: l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Isvezja, u r-Renju Unit.

(9)  B'konformità mal-Artikolu 143 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 li jiffissa d-dispożizzjonijiet għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 li jistabbilixxi il-Kodiċi Doganali Komunitarju, il-persuni għandhom jitqiesu relatati biss jekk: (a) ikunu uffiċjali jew diretturi tan-negozju ta' xulxin; (b) ikunu legalment rikonoxxuti bħala soċji fin-negozju; (c) ikunu min iħaddem u l-impjegat; (d) kull persuna li direttament jew indirettament tippossjedi, tikkontrolla jew ikollha 5 % jew aktar tal-ishma jew ta' kwoti ta' ishma li jivvutaw jew tat-tnejn; (e) wieħed minnhom, direttament jew indirettament, jikkontrolla lill-ieħor; (f) it-tnejn li huma jinsabu direttament jew indirettament ikkontrollati minn terza persuna; (g) flimkien, direttament jew indirettament jikkontrollaw terza persuna; jew (h) huma membri tal-istess familja. Il-persuni għandhom jitqiesu li jkunu membri tal-istess familja biss jekk ikollhom ir-relazzjonijiet li ġejjin bejniethom: (i) konjuġi, (ii) ġenituri u wild, (iii) aħwa (sew jekk tal-istess żewġ ġenituri jew aħwa minn ġenitur wieħed), (iv) nanniet u neputijiet, (v) ziju jew zija u neputi jew neputija, (vi) ġenituri jew ulied tar-rispett, (vii) aħwa tar-rispett. (ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1). F’dan il-kuntest “persuna” tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika.

(10)  Dokument “Ristrett” huwa dokument li jitqies bħala kunfidenzjali skont l-Artikolu 19 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 (ĠU L 343 22.12.2009 p. 51) u l-Artikolu 6 tal-Ftehim tad-WTO dwar l-Implimentazzjoni tal-Artikolu VI tal-GATT 1994 (Ftehim dwar l-Antidumping). Dan hu wkoll dokument protett skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

(11)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.


Rettifika

17.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 369/25


Rettifika għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju, u li temenda d-Direttiva 95/16/KE

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 338, tat-18 ta' Novembru 2011 )

2011/C 369/08

F’paġna 22:

minflok:

“CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robots u tagħmir robotiku — Rekwiżiti ta' sigurtà — Parti 1: Robots industrijali (ISO 10218-1:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN ISO 10218-1:2008

Nota 2.1

31.1.2012”

aqra:

“CEN

EN ISO 10218-1:2011

Robots u tagħmir robotiku — Rekwiżiti ta' sigurtà — Parti 1: Robots industrijali (ISO 10218-1:2011)

Din hi l-ewwel pubblikazzjoni

EN ISO 10218-1:2008

Nota 2.1

1.1.2013”