ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2011.322.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 322

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
5 ta' Novembru 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2011/C 322/01

Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) minn trasportaturi tal-ajru lis-Servizz Awstraljan tad-Dwana u tal-Protezzjoni tal-Fruntieri

1

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 322/02

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

7

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 322/03

Rata tal-kambju tal-euro

10

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 322/04

Sejħa għall-Proposti – EACEA/35/11 – MEDIA 2007 – Promozzjoni/Aċċess għas-Swieq

11

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 322/05

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6397 – G4S/ISS) ( 1 )

14

2011/C 322/06

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6423 – Carlyle/H&F/Pharmaceutical Product Development) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

15

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

OPINJONIJIET

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

5.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 322/1


Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta’ dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) minn trasportaturi tal-ajru lis-Servizz Awstraljan tad-Dwana u tal-Protezzjoni tal-Fruntieri

2011/C 322/01

IL-KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DATA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 7 u 8 tagħha,

Wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (1),

Wara li kkunsidra l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dak id-data (2),

ADOTTA L-OPINJONI LI ĠEJJA:

1.   INTRODUZZJONI

1.1.   Konsultazzjoni mal-KEPD

1.

Fid-19 ta’ Mejju 2011 il-Kummissjoni adottat Proposta għall-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja dwar l-ipproċessar u t-trasferiment tad-dejta fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) minn trasportaturi bl-ajru lis-Servizz Awstraljan tad-Dwana u tal-Protezzjoni tal-Fruntieri (3). Il-proposta ntbagħtet lill-KEPD fit-23 ta’ Mejju.

2.

Il-KEPD ġie kkonsultat b’mod informali tul Mejju 2011, fil-kuntest ta’ proċedura mgħaġġla, dwar il-proposta relatata ma’ ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja dwar l-ipproċessar u t-trasferiment tad-dejta tal-PNR.

3.

Meta jitqies li l-kummenti tiegħu jibqgħu validi fir-rigward tas-sustanza tal-proposta adottata mill-Kummissjoni u ppreżentata lill-Kunsill u lill-Parlament, il-KEDP iddeċida li jagħmel l-osservazzjonijiet tiegħu disponibbli b’mod aktar mifrux fl-għamla ta’ opinjoni pubblika. B’dan il-mod, l-osservazzjonijiet jistgħu jiġu kkunsidrati waqt aktar dibattiti dwar il-proposta.

4.

Il-KEPD juża din l-okkażjoni biex iqajjem ċerti kwistjonijiet oħra, u jħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Parlament biex iqisu dawn l-opinjonijiet meta jiddeċiedu dwar il-proposta skont l-Artikolu 218 tat-TFUE.

1.2.   Il-kuntest tal-Proposta

5.

Il-ftehim bejn l-UE u l-Awstralja dwar id-dejta tal-PNR huwa pass ieħor fl-aġenda tal-UE, li jinkludi linji gwida globali tal-PNR, li jwaqqaf skema tal-UE-PNR u jinnegozja ftehimiet ma’ pajjiżi terzi (4).

6.

Il-KEPD segwa mill-qrib l-iżviluppi relatati mal-PNR u riċentement adotta żewġ Opinjonijiet dwar il-“pakkett tal-PNR” tal-Kummissjoni u dwar il-Proposta għal Direttiva dwar l-UE-PNR (5). L-opinjonijiet imfissra mill-KEPD dwar l-iskemi tal-PNR jikkumplimentaw u huma fil-parti l-kbira tagħhom konsistenti ma’ dawk tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 (6), iżda wkoll ma’ dokumenti riċenti oħra, inkluża l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali (7) u l-opinjoni tal-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali (8).

7.

Kif żviluppat hawn taħt, l-approċċ konsistenti tal-KEPD minn dejjem kien li jikkonfronta l-iskop tal-iskemi tal-PNR mar-rekwiżiti fundamentali tan-neċessità u l-proporzjonalità, u li janalizza f’tieni stadju d-dettalji tad-dispożizzjonijiet biex jissuġġerixxi titjib fejn rilevanti.

1.3.   Osservazzjoni preliminari

8.

Il-KEPD jilqa’ l-approċċ ġenerali li għandu l-għan li jarmonizza salvagwardji għall-protezzjoni tad-dejta fid-diversi ftehimiet tal-PNR ma’ pajjiżi terzi. Madankollu, xorta jeħtieġ li jitqajmu ċerti osservazzjonijiet.

9.

Rimarka konsistenti mtennija fl-Opinjonijiet tal-KEPD u fl-Opinjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 tapplika bl-istess mod għall-proposta tal-PNR Awstraljan: in-neċessità u l-proporzjonalità tal-iskemi tal-PNR għandhom jintwerew.

10.

Dawn iż-żewġ rekwiżiti fundamentali huma aspetti essenzjali tal-liġi tal-protezzjoni tad-dejta, skont l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 16 tat-TFUE. L-UE għandha tiżgura li jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-liġi tal-protezzjoni tad-data tal-UE, f’każijiet ukoll fejn id-dejta taċ-ċittadini Ewropej tiġi pproċessata u ttrasferita mit-territorju tal-UE għal pajjiż terz. F’każijiet bħal dawn, in-neċessità u l-proporzjonalità għandhom jiġu evalwati u stabbiliti, qabel ikun jista’ jiġi ffirmat xi ftehim. Minbarra l-elementi ta’ sostenn tan-neċessità tal-iskema tal-PNR, il-proporzjonalità teħtieġ bilanċ adegwat bejn l-għan segwit u l-ipproċessar ta’ ammonti kbar ħafna ta’ dejta li jirriżulta f’indħil serju fil-ħajja privata tal-individwi.

11.

Safejn huma kkonċernati l-iskemi tal-PNR, l-għan huwa l-ġlieda kontra t-terroriżmu u r-reati (transnazzjonali) serji, permezz tal-ġbir ta’ ammonti kbar ħafna ta’ dejta relatata mal-passiġġieri kollha, sabiex titwettaq valutazzjoni tar-riskju fuq dawn il-passiġġieri. Sa issa, il-KEPD ma ra ebda elementi konvinċenti fil-ġustifikazzjonijiet ippreżentati għall-iskemi eżistenti tal-PNR jew għal dawk li qed jiġu previsti, bħalma huma l-iskema PNR tal-UE li huwa analizza fid-dettall fl-opinjoni tiegħu ta’ Marzu 2011 (9).

12.

Barra minn hekk, jekk tiġi stabbilita n-neċessità, il-KEPD jenfasizza li t-test ta’ proporzjonalità xorta jeħtieġ li jiġi ssodisfat. Huwa jesprimi dubji dwar il-bilanċ bejn l-ipproċessar ta’ dejta personali fuq skala kbira u l-għan segwit, speċjalment fid-dawl tal-varjetà ta’ reati inklużi fl-ambitu ta’ applikazzjoni tal-abbozz tal-ftehim. Huwa jikkunsidra li għall-ġlieda kontra t-terroriżmu u reati serji, huma disponibbli strumenti effettivi oħrajn.

13.

Il-kummenti speċifiċi hawn taħt huma mingħajr preġudizzju għal din l-osservazzjoni preliminari u fundamentali. Il-KEPD jilqa’ d-dispożizzjonijiet li jipprevedu garanziji speċifiċi bħas-sigurtà tad-dejta, l-infurzar u s-sorveljanza, kif ukoll dawk relatati ma’ trasferimenti ’l quddiem. Fl-istess ħin, huwa jesprimi tħassib, minbarra n-neċessità u l-proporzjonalità tal-iskema, rigward l-ambitu tad-definizzjonijiet u l-kundizzjonijiet taż-żamma tad-dejta.

2.   ANALIŻI TAL-PROPOSTA

2.1.   Bażi legali

14.

Il-KEPD jinnota li l-ftehim huwa bbażat fuq l-Artikolu 82(1)(d), l-Artikolu 87(2)(a) u l-Artikolu 218(6)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa jfakkar li l-fatturi oġġettivi li għandhom jiġu kkunsidrati għall-għażla tal-bażi legali jinkludu b’mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-miżura (10). Jekk l-eżami ta’ miżura tal-UE juri li dan isegwi għan doppju jew li għandu komponent doppju u jekk wieħed ikun identifikabbli bħala l-għan jew komponent prinċipali jew predominanti, filwaqt li l-ieħor ikun sempliċiment inċidentali, il-miżura għandha tkun ibbażata fuq bażi legali waħda, jiġifieri dik meħtieġa mill-għan jew komponent ewlieni jew predominanti (11). B’eċċezzjoni, jekk jiġi stabbilit li l-miżura ssegwi simultanjament diversi għanijiet li huma marbuta flimkien b’mod inseparabbli mingħajr ma wieħed ikun sekondarju u indirett fir-rigward tal-ieħor, il-miżura tista’ tkun ibbażata fuq il-bażijiet legali korrispondenti (12).

15.

Fl-isfond tal-ġurisprudenza stabbilita, kif miġbura fil-qosor, u apparti mill-Artikolu 218(6)(a), il-KEPD isostni li l-ftehim m’għandux ikun ibbażat fuq l-Artikolu 82(1)(d) u l-Artikolu 87(2)(a), iżda fuq l-Artikolu 16 tat-TFUE.

16.

F’dak li jirrigwarda l-għan, għandu jiġi mfakkar li l-ftehimiet tal-PNR li qegħdin jiġu nnegozjati mill-UE kollha nbdew mill-bżonn li jiġi rikonċiljat l-obbligu tal-linji tal-ajru li jipprovdu dejta tal-PNR lill-awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi mad-dritt fundamentali għall-protezzjoni tad-dejta (13). Barra minn hekk, it-test tal-proposta f’diversi okkazjonijiet jirreferi għall-għan tal-protezzjoni tad-dejta personali (14).

17.

Fir-rigward tal-kontenut, il-predominanza tad-dispożizzjonijiet tal-protezzjoni tad-dejta fil-ftehim hija evidenti minnha nnifsha. Minbarra mill-Artikoli 3, 4 u 6, jidher li l-protezzjoni tad-dejta hija preżenti tista’ tgħid fid-dispożizzjonijiet kollha tal-ftehim. Dan huwa evidenti fl-Artikolu 1 (l-għan), l-Artikolu 2 (id-definizzjonijiet), l-Artikolu 5 (l-adegwatezza), l-Artikolu 7 sa 19 (salvagwardji applikabbli għall-ipproċessar tad-dejta tal-PNR).

18.

Meta niġu għad-disposizzjonijiet tas-salvagwardji (l-Artikoli 7 sa 19), għandu jiġi osservat li dawn jinkludu dispożizzjonijiet tipiċi għal leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tad-data (15). Il-fatt li att fih dispożizzjonijiet li jappartjenu tipikament għal qasam speċifiku tal-liġi kien ikkunsidrat mill-Qorti bħala element li jiġġustifika bażi legali speċifika waħda (16).

19.

Fil-qosor, il-KEPD iqis li l-għan tal-ftehim, aktar milli t-titjib tal-kooperazzjoni tal-pulizija, huwa l-mandat u l-awtorizzazzjoni għal trasferiment ta’ dejta personali minn operaturi privati fid-dawl tat-talba ta’ pajjiż terz. Filwaqt li tali trasferiment lejn pajjiż terz fil-prinċipju ma jkunx possibbli skont ir-regoli tal-UE, il-ftehim tal-PNR jimmmira li jippermetti t-trasferiment ta’ dejta personali skont ir-rekwiżiti tal-protezzjoni tad-dejta tal-UE permezz tal-adozzjoni ta’ salvagwardji speċifiċi.

20.

Għal dawn ir-raġunijiet, il-KEPD jemmen li l-ftehim għandu – fi kwalunkwe każ primarjament – ikun ibbażat fuq l-Artikolu 16 tat-TFUE (17).

2.2.   L-għan u d-definizzjonijiet

21.

Il-KEPD jinnota l-fatt li l-għanijiet li għalihom id-dejta tal-PNR tista’ tiġi pproċessata huma definiti b’mod preċiż fl-Artikolu 3 tal-Proposta. Madankollu, huwa jiddispjaċih mill-fatt li d-definizzjonijiet attwali huma usa’ mid-definizzjonijiet tal-Proposta għal Direttiva dwar l-UE-PNR, li hi stess xorta jmissha ġiet aktar ristretta, speċjalment f’dak li jirrigwarda r-reati minuri.

22.

Filwaqt li fil-Proposta tal-UE-PNR, id-definizzjonijiet iqisu l-konsegwenzi tal-attivitajiet definiti bħala “terroristiċi”, bħal danni konkreti lil persuni jew gvernijiet (mewt, attakki fuq l-integrità fiżika, il-qerda ta’ sistema tat-trasport, faċilità ta’ infrastruttura, eċċ), din il-Proposta hija inqas speċifika u iktar orjentata lejn l-għan meta tirreferi għall-intimidazzjoni tal-persuni, gvernijiet, jew id-destabbilizzar serju ta’ strutturi politiċi jew ekonomiċi fundamentali.

23.

Il-KEPD iqis li hija meħtieġa preċiżjoni akbar fir-rigward tal-kunċetti “intimidatorji, li jisfurzaw jew li jikkostrinġu”, kif ukoll “l-istrutturi politiċi, kostituzzjonali, ekonomiċi jew (speċjalment) soċjali fundamentali ta’ pajjiż jew ta’ organizzazzjoni internazzjonali”. Dan jevita l-applikazzjoni tal-iskema tal-PNR f’każijiet fejn fi kwalunkwe każ m’għandhomx ikunu fil-mira, bħalma huma attivitajiet leġittimi (pereżempju dimostrazzjonijiet paċifiċi) f’kuntest soċjali, kulturali jew politiku (18).

24.

Il-possibbiltà li tiġi pproċessata dejta f’każijiet eċċezzjonali oħrajn tqajjem mistoqsijiet addizzjonali, speċjalment minħabba li testendi għal “theddida għas-saħħa”. Il-KEPD iqis li estensjoni tal-għan bħal din hija sproporzjonata, speċjalment billi proċeduri alternattivi u aktar speċifiċi jistgħu jkunu disponibbli biex jittrattaw theddid importanti għas-saħħa fejn ikun meħtieġ fuq il-bażi ta’ każ b’każ. Barra minn hekk, id-dejta tal-PNR mhijiex l-aktar għodda xierqa biex jiġu identifikati l-passiġġieri: teżisti dejta aktar affidabbli, b’mod partikolari dejta tal-API.

25.

Il-KEPD jinnota wkoll li l-lista tad-dejta tal-PNR annessa mal-Proposta teċċedi dak li ġie kkunsidrat bħala proporzjonali mill-Awtoritajiet għall-Protezzjoni tad-Data fl-Opinjonijiet tal-Parti ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 (19). Din il-lista għandha titqassar. B’mod partikolari l-inklużjoni tat-taqsima “Rimarki ġenerali” li tista’ tinkludi dejta irrilevanti – u potenzjalment sensittiva – mhijiex iġġustifikata u għandha titħassar.

2.3.   Dejta sensittiva

26.

Il-KEPD jilqa’ l-esklużjoni tal-ipproċessar ta’ dejta sensittiva mill-ambitu ta’ applikazzjoni, kif iddikjarat fl-Artikolu 8 tal-Proposta. Madankollu, l-abbozzar ta’ din id-dispożizzjoni xorta jissuġġerixxi li dejta sensittiva tista’ tiġi “ipproċessata”. Id-dispożizzjoni tippermetti li din id-dejta tintbagħat l-ewwel mil-linji tal-ajru, u mbagħad titħassar mill-awtoritajiet pubbliċi fit-tieni stadju. Il-fatt li tintbagħat mil-linji tal-ajru huwa att ta’ pproċessar. Il-KEPD iqis li l-linji tal-ajru għandhom ikunu obbligati li jiffiltraw dejta sensittiva fis-sors tal-ipproċessar.

2.4.   Is-sikurezza tad-dejta

27.

Il-Proposta tinkludi fl-Artikolu 9 dispożizzjoni komprensiva dwar is-sikurezza u l-integrità tad-data, li hija milqugħa. Il-KEPD jappoġġa b’mod partikolari l-obbligu li jiġi rrapportat ksur tas-sigurtà lill-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Informazzjoni Awstraljan. Fir-rigward tat-trasmissjoni ulterjuri ta’ informazzjoni lill-Kummissjoni Ewropea, ikunu meħtieġa aktar spjegazzjonijiet dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita. Barra minn hekk, il-KEPD iqis li l-Awtoritajiet għall-Protezzjoni tad-Dejta huma wkoll riċevituri rilevanti ta’ din it-tip ta’ informazzjoni u għandhom jissemmew b’mod espliċitu fil-Proposta.

2.5.   Superviżjoni u infurzar

28.

Is-sistema ta’ superviżjoni, inkluż il-miżuri ta’ sorveljanza u ta’ responsabbiltà u l-insistenza fuq in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità jew il-post ta’ residenza, hija milqugħa. Il-KEPD jappoġġja bis-sħiħ ukoll id-dritt fundamentali ta’ kull individwu għar-rimedju amministrattiv u protezzjoni ġudizzjarja effettiva. Huwa jikkunsidra l-irwol tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Informazzjoni Awstraljan bħala garanzija importanti safejn huma kkonċernati l-possibiltajiet ta’ rimedju u l-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta.

2.6.   Deċiżjonijiet individwali awtomatizzati

29.

Skont l-Artikolu 15, interpretat a contrario, deċiżjoni awtomatizzata li ma “taffettwa[x] b’mod sinifikanti lil xi passiġġier jew li [ma] tipproduċi[x] effett legali negattiv fuqu” tista’ tittieħed fuq il-bażi tal-ipproċessar awtomatizzat tad-dejta. Is-salvagwardji japplikaw biss meta d-deċiżjoni taffettwa lill-passiġġier b’mod sinifikanti. Meta wieħed iqis l-ambitu wiesa’ tal-ipproċessar awtomatizzat tad-dejta personali previst fl-iskema tal-PNR, din ir-restrizzjoni hija dubjuża fil-fehma tal-KEPD. Sabiex tiġi evitata kwalunkwe interpretazzjoni flessibbli ta’ din id-dispożizzjoni, huwa jirrakkomanda li titħassar “b’mod sinifikanti” u li jiġi żgurat li ma tiġi awtorizzata l-ebda deċiżjoni awtomatizzata li tipproduċi effett negattiv fuq individwu.

2.7.   Żamma tad-dejta

30.

Il-KEPD iqis it-tul tal-perjodu taż-żamma tad-dejta kif previst fl-Artikolu 16 bħala waħda mill-akbar diffikultajiet fil-proposta. Perjodu ta’ żamma ta’ ħames snin u nofs, inklużi tliet snin mingħajr l-ebda ħabi tad-dejta, huwa b’mod ċar spropozjonat, speċjalment jekk dan il-perjodu taż-żamma jitqabbel mal-iskema preċedenti tal-PNR Awstraljana li ma kinitx tipprevedi l-ħażna tad-dejta ħlief fuq il-bażi ta’ każ b’każ (20). Għandha tingħata ġustifikazzjoni estensiva biex jiġi spjegat għaliex issa huwa previst dan il-perjodu twil ta’ żamma, li ma kienx meqjus meħtieġ fl-ewwel iskema tal-PNR Awstraljana.

31.

F’konformità mal-pożizzjoni sostnuta fl-Opinjoni tiegħu dwar il-Proposta għal Direttiva għal UE-PNR, il-KEPD iqis li għandha ssir l-anonimimizzazzjoni sħiħa (jiġifieri irriversibbli) tad-dejta kollha, jekk mhux immedjatament wara l-analiżi, wara 30 jum bħala massimu.

2.8.   Trasferimenti ’l quddiem

32.

Il-garanziji pprovduti fl-Artikoli 18 u 19 huma milqugħa, b’mod speċjali peress li dawn jipprovdu għal lista ta’ riċevituri tad-dejta trasferita ġewwa l-Awstralja, għal trasferiment fuq bażi ta’ każ b’każ u valutazzjoni tan-neċessità tat-trasferiment f’kull każ. Il-KEPD madankollu jinnota li din id-dispożizzjoni tista’ tinqabeż bl-eċċezzjoni tal-Art. 18.1(c) li jippermetti l-kondiviżjoni ta’ dejta depersonalizzata anki jekk mhux fuq bażi ta’ każ b’każ. Madankollu, depersonalizzazzjoni ma jimplikax it-tħassir ta’ elementi li jippermettu identifikazzjoni għal aċċess ta’ dejta kompluta meta jkun meħtieġ, iżda li dawn jinħbew biss, sabiex l-aċċess sħiħ għad-dejta jibqa’ possibbli. Għal din ir-raġuni, il-KEPD jirrakkomanda li l-ebda eċċezzjoni għall-prinċipju ta’ trasferimenti “każ b’każ” ma għandha tiġi awtorizzata. Bħala salvagwardja addizzjonali, il-KEPD jissuġġerixxi li t-trasferimenti jiġu limitati għal awtoritajiet “li l-kompitu tagħhom huwa li jiġġieldu kontra t-terroriżmu jew il-kriminalità transnazzjonali”, pjuttost milli dawk l-awtoritajiet li l-funzjonijiet huma “direttament relatati mal-prevenzjoni ta’ (dawn ir-)reati”.

33.

Il-fatt li t-trasferimenti lejn pajjiżi terzi huma soġġetti għall-kundizzjoni li dawn jipprovdu l-“istess” salvagwardji bħall-ftehim oriġinali huwa appoġġjat. Meta wieħed iqis il-fatt li trasferimenti ulterjuri madankollu jimplikaw telf ta’ kontroll fuq il-mod kif id-dejta tista’ tiġi pproċessata, u fin-nuqqas ta’ ftehim internazzjonali li jiggarantixxi l-applikazzjoni effettiva tas-salvagwardji minn dawn il-benefiċjarji l-ġodda, il-KEPD jissuġġerixxi wkoll li dawn it-trasferimenti jkunu soġġetti għal awtorizzazzjoni ġudizzjarja minn qabel.

34.

Il-Proposta tipprevedi li meta d-dejta ta’ persuna residenti fi Stat Membru tal-UE tiġi trasferita lejn pajjiż terz, l-Istat Membru kkonċernat għandu jiġi infurmat jekk is-Servizz Awstraljan tad-Dwana u tal-Protezzjoni tal-Fruntieri jkunx konxju ta’ din is-sitwazzjoni (l-Artikolu 19 1.(F)). Il-KEPD iqis li għandhom jiġu inklużi aktar dettali li jispjegaw l-għan ta’ trasmissjoni bħal din lil Stat Membru. Jekk trażmissjoni ta’ informazzjoni bħal din ikollha impatt fuq is-suġġett tad-dejta, għandhom jiġu inklużi ġustifikazzjoni u salvagwardji addizzjonali.

35.

Fl-aħħa rnett, fir-rigward ta’ trasferimenti ġewwa l-Awstralja u lil pajjiżi terzi, kemm l-Artikolu 18 u l-Artikolu 19 jipprevedu dispożizzjoni ġenerali li tgħid li xejn m’għandu jimpedixxi l-iżvelar ta’ dejta tal-PNR jekk dan ikun meħtieġ għall-finijiet tal-Artikolu 3(4) (21), fi kliem ieħor fil-każ ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali bil-għan li jitħares l-interess vitali ta’ kwalunkwe individwu, inkluż theddid għas-saħħa. Il-KEPD diġà qajjem dubji dwar ir-riskju ta’ interpretazzjoni wiesgħa ta’ din l-eċċezzjoni. Barra minn hekk, huwa ma jarax għala kwalunkwe trasferiment f’ċirkostanzi eċċezzjonali ma għandux ikun soġġett għas-salvagwardji previsti fl-Artikolu 18 u l-Artikolu 19, speċjalment fir-rigward tal-limitazzjoni tal-għan jew il-minimizzazzjoni tad-dejta, kif ukoll fir-rigward tal-protezzjoni tal-identità tar-riċevituri u l-livell ta’ protezzjoni mogħtija għad-dejta personali.

2.9.   Trasferimenti permezz tal-linji tal-ajru

36.

Skont l-Artikolu 21.3, it-trasferimenti ta’ dejta tal-PNR lill-awtoritajiet jista’ sseħħ aktar minn ħames darbiet għal kull titjira f’ċirkostanzi eċċezzjonali, fil-każ ta’ theddid speċifiku. Sabiex titjieb iċ-ċertezza legali, il-kundizzjonijiet ta’ trasferimenti addizzjonali bħal dawn għandhom ikunu aktar dettaljati u għandhom jinkludu b’mod partikolari l-ħtieġa addizzjonali ta’ theddida immedjata.

2.10.   Reviżjoni tal-ftehim

37.

Il-KEPD iqis li l-kundizzjonijiet għar-reviżjoni għandhom ikunu aktar dettaljati dwar diversi aspetti. Il-frekwenza tar-reviżjonijiet wara r-reviżjoni inizjali għandha tkun speċifikata. Barra minn hekk, l-Awtoritajiet għall-Protezzjoni tad-Dejta għandhom ikunu inklużi espliċitament fit-tim ta’ reviżjoni, u mhux sempliċiment b’mod kondizzjonali.

38.

Il-KEPD jissuġġerixxi li r-reviżjoni tikkonċentra wkoll fuq il-valutazzjoni tan-neċessità u l-proporzjonalità tal-miżuri, permezz tal-ġbir ta’ statistika dwar in-numru ta’ individwi affettwati u kkundannati effettivament fuq il-bażi tad-dejta tal-PNR, u dwar l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta: il-valutazzjoni għandha tinkludi l-verifika tal-mod kif it-talbiet tas-suġġetti tad-dejta qed jiġu pproċessati fil-prattika, speċjalment meta ma jkun awtorizzat ebda aċċess dirett.

3.   KONKLUŻJONI

39.

Il-KEPD jilqa’ s-salvagwardji previsti fil-proposti speċjalment rigward l-implimentazzjoni konkreta tal-ftehim. B’mod partikolari, l-aspetti tas-sigurtà tad-dejta, id-dispożizzjonijiet ta’ superviżjoni u ta’ infurzar huma żviluppati b’mod sodisfaċenti. Il-KEPD jenfasizza li kull individwu jkollu aċċess għall-Awtorità Awstraljana għall-Protezzjoni tad-Data, kif ukoll għall-awtoritajiet ġudizzjarji Awstraljani. Dawn huma fost il-garanziji essenzjali pprovduti mill-proposti.

40.

Madankollu, il-KEPD identifika wkoll marġni sinifikanti għal titjib, b’mod speċjali rigward l-ambitu tal-ftehim, id-definizzjoni tat-terroriżmu u l-inklużjoni ta’ xi għanijiet eċċezzjonali, kif ukoll il-perjodu ta’ żamma tad-dejta tal-PNR. Meta mqabbel mal-iskema preċedenti tal-PNR Awstraljana, kif ukoll lill-Proposta tal-UE-PNR, dan il-perjodu ta’ żamma huwa sproporzjonat.

41.

Il-bażi legali għall-ftehim għandha tiġi kkunsidrata mill-ġdid. Fl-isfond tal-ġurisprudenza stabbilita, u apparti mill-Artikolu 218(6)(a), il-KEPD jemmen li l-ftehim għandu – almenu primarjament – ikun ibbażat fuq l-Artikolu 16 tat-TFUE u mhux fuq l-Artikolu 82(1)(d) u l-Artikolu 87(2)(a) tat-TFUE. Dan huwa kompletament konformi mad-Dikjarazzjoni 21 tat-Trattat ta’ Lisbona.

42.

Dawn l-osservazzjonijiet għandhom jinqraw fil-kuntest usa’ tal-leġittimità ta’ kwalunkwe skema tal-PNR, li tidher bħala l-ġbir sistematiku ta’ dejta tal-passiġġieri għal finijiet ta’ valutazzjoni tar-riskju. Jekk l-iskema tirrispetta r-rekwiżiti fundamentali ta’ neċessità u proporzjonalità skont l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 16 tat-TFUE biss, il-proposta tkun tista’ tissodisfa r-rekwiżiti l-oħrajn tal-qafas tal-protezzjoni tad-dejta.

43.

Il-KEPD għalhekk jikkonkludi wkoll li għandha tingħata aktar attenzjoni lil dawn ir-rekwiżiti fundamentali fl-evalwazzjonijiet finali li jiġu qabel il-konklużjoni tal-ftehim.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta’ Lulju 2011.

Peter HUSTINX

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data


(1)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  KUMM(2011) 281 finali.

(4)  Ara b’mod partikolari l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Settembru 2010 dwar l-approċċ globali għal trasferimenti ta’ dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lil pajjżi terzi, KUMM(2010) 492 finali.

(5)  Iż-żewġ opinjonijiet huma disponibbli f’http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/off/Consultation

Opinjoni tal-KEPD tal-25 ta’ Marzu 2011 dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tad-dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u reati serji;

Opinjoni tal-KEPD tad-19 ta’ Ottubru 2010 dwar l-approċċ globali għal trasferimenti ta’ dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lil pajjiżi terzi.

(6)  L-Opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 10/2011 tal-5 ta’ April 2011 dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tad-data fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u reati serji:

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/wpdocs/2011_en.htm

(7)  Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-5 ta’ Mejju 2011 dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tad-data fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti serji (KUMM(2011) 32 finali)

(8)  Opinjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali tal-14 ta’ Ġunju 2011 dwar il-Proposta għal Direttiva dwar l-użu tad-data fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti serji (KUMM(2011) 32 finali).

(9)  Opinjoni tal-KEPD tal-25 ta’ Marzu 2011 dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tad-dejta tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-prevenzjoni, l-iskoperta, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u reati serji; ara wkoll l-opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29, imsemmi hawn fuq.

(10)  Kawża C-491/01, British American tobacco, b’mod partikolari l-paragrafi 92-93.

(11)  Kawża C-42/97 il-Parlament vs il-Kunsill, paragrafi 39 u 40.

(12)  Ara, f’dak ir-rigward, il-Kawża C-491/01, British American tobacco, paragrafi 92-93, il-Kawża C-42/97 il-Parlament vs il-Kunsill, paragrafu 38.

(13)  Dan huwa rikonoxxut mill-Qorti fil-parti fattwali tas-sentenzi tal-PNR, Kawżi Konġunti C-317/04 u C-318/04, paragrafu 33.

(14)  

Il-memorandum ta’ spjegazzjoni jirrikonoxxi li l-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta tal-UE ma jippermettux li t-trasportaturi jittrażmettu dejta tal-PNR lil pajjiżi li ma jiżgurawx livell adegwat ta’ protezzjoni. Għalhekk, “hija meħtieġa soluzzjoni li se tipprovdi l-bażi legali għat-trasferiment […] sabiex jiġi żgurat […] rispett tad-drittijiet tal-individwi għall-protezzjoni ta’ dejta personali”.

L-għan li jiġi żgurat rispett għad-dritt għal protezzjoni tad-dejta personali jirriżulta wkoll b’mod pjuttost ċar mill-preambolu, jiġifieri l-premessa li tikkwota l-Artikolu 6 tat-TFUE, l-Artikolu 16 tat-TFUE, l-Artikolu 8 tal-KEDB, il-Konvenzjoni 108, eċċ.

Il-preambolu jikkwota wkoll id-dispożizzjonijiet relevanti Awstraljani għall-protezzjoni tad-dejta tal-liġi Awstraljana, u jirrikonoxxi li dawn jipprovdu għall-protezzjoni tad-dejta, id-drittijiet ta’ aċċess u rimedju, rettifika u annotazzjoni u r-rimedji u s-sanzjoni għall-użu ħażin tad-data personali.

L-Artikolu 1 tal-Ftehim – intitolat “Għan tal-Ftehim”- jiddikjara li l-ftehim jipprovdi għat-trasferiment tad-dejta tal-PNR. Huwa jkompli li l-ftehim “jistipula l-kondizzjonijiet li bihom din id-dejta tista’ tiġi trasferita u użata, u l-mod kif id-dejta għandha tiġi protetta” (enfasi miżjuda).

(15)  Bħal dispożizzjonijiet dwar dejta sensittiva, sigurtà tad-dejta, responsabbiltà, trasparenza, dritt ta’ aċċess, rettifika u tħassir, dritt għal rimedju, ipproċessar awtomatizzat, eċc.

(16)  Opinjoni 2/2000, il-Protokoll ta’ Kartaġena, paragrafu 33.

(17)  F’dan il-kuntest, għandha ssir referenza wkoll għad-Dikjarazzjoni 21 “dwar il-protezzjoni tad-data personali fil-qasam tal-koperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali”, mehmuża mat-Trattat ta’ Lisbona. Il-kliem ċar tad-Dikjarazzjoni 21 jikkonferma li, anki f’każijiet fejn hemm xi element ta’ koperazzjoni tal-pulizija, strument għall-protezzjoni tad-data f’dan il-qasam xorta għandu jkun ibbażat fuq l-Artikolu 16 tat-TFUE (fejn xieraq ma’ dispożizzjonijiet oħrajn). Din l-analiżi bl-ebda mod ma tippreġudika d-diviżjoni tal-kompiti fi ħdan il-Kummissjoni Ewropea.

(18)  F’dan ir-rigward, pereżempju id-dritt fundamentali għal-libertà tal-assemblea (l-Artikolu 12 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali) m’għandux jiġi mwaqqaf permezz ta’ abbozzar esaġerat.

(19)  Opinjoni tat-23 ta’ Ġunju 2003 dwar il-Livell ta’ Protezzjoni żgurat fl-Istati Uniti għat-Trasferiment ta’ Data tal-Passiġġieri, Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 78.

(20)  Ara f'dan ir-rigward l-opinjoni pożittiva tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29: Opinjoni 1/2004 tas-16 ta’ Jannar 2004 dwar il-livell ta’ protezzjoni żgurat fl-fl-Awstralja għat-trasmissjoni ta’ data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri mil-linji tal-Ajru, Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 85. L-opinjoni tikkunsidra l-fatt li d-“Dwana tapplika politika ġenerali ta’ nuqqas ta’ żamma ta’ din id-dejta. Għal dawk l-0,05 % għal 0,1 % tal-passiġġieri li jiġu riferuti lid-Dwana għal aktar evalwazzjoni, id-dejta tal-PNR tal-linji tal-ajru tinżamm b’mod temporanju, iżda ma tinħażinx, sakemm ikun hemm riżoluzzjoni tal-evalwazzjoni fuq il-fruntiera. Wara r-riżoluzzjoni, id-dejta tal-PNR tagħhom titħassar mill-PC tal-uffiċjal tal-PAU tad-Dwana kkonċernat u ma tiddaħħalx fid-databases Awstraljani”.

(21)  Kif ukoll għall-finijiet tal-Artikolu 10 meta d-dejta tiġi ttrasferita fl-Awstralja.


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

5.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 322/7


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 322/02

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

23.12.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 638/09

Stat Membru

L-Irlanda

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Broadcasting Funding Scheme

Il-bażi legali

Broadcasting Act 2009

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Kultura

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

 

Baġit annwali: EUR 11,96 miljun

 

Baġit globali: EUR 63,2 miljun

L-intensità

95 %

It-tul ta' żmien

1.1.2010-31.12.2014

Setturi ekonomiċi

Il-Midja

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Broadcasting Authority of Ireland

2-5 Warrington Place

Dublin 2

IRELAND

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

9.9.2011

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.32650 (11/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Freistaat Sachsen

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Zukunftsinitiativen Sachsen

Il-bażi legali

a)

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung;

b)

die zur SäHO ergangenen Verwaltungsvorschriften, insbesondere die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zu § 44 der SäHO (VwV-SäHO) vom 27. Juni 2005, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 10. März 2009 (SächsABl. S. 560), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 15. Dezember 2009 (SächsABl. SDr. S.S 2454);

c)

Operationelles Programm des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Ziel „Konvergenz“ in der Förderperiode 2007 bis 2013

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Innovazzjoni, Ir-riċerka u l-iżvilupp

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 3 miljun

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2015

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Wilhelm-Buck-Str. 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

1.6.2011

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

SA.32795 (11/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Photonik Forschung Deutschland

Il-bażi legali

Jährliches Haushaltsgesetz, Einzelplan 30, Kapitel 3004, Titel 68325; Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung; Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Projektförderung auf Ausgabenbasis; Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben; Förderprogramm „Photonik Forschung Deutschland“

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Ir-riċerka u l-iżvilupp

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 846 miljun

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

1.1.2012-31.12.2017

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Heinemannstraße 2

53175 Bonn

DEUTSCHLAND

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

5.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 322/10


Rata tal-kambju tal-euro (1)

L-4 ta’ Novembru 2011

2011/C 322/03

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3773

JPY

Yen Ġappuniż

107,55

DKK

Krona Daniża

7,4427

GBP

Lira Sterlina

0,86125

SEK

Krona Żvediża

9,1113

CHF

Frank Żvizzeru

1,2217

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,7640

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

24,992

HUF

Forint Ungeriż

304,05

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7030

PLN

Zloty Pollakk

4,3611

RON

Leu Rumen

4,3566

TRY

Lira Turka

2,4225

AUD

Dollaru Awstraljan

1,3280

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4040

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,6997

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7401

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7460

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 530,65

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

10,8341

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,7321

HRK

Kuna Kroata

7,4948

IDR

Rupiah Indoneżjan

12 328,18

MYR

Ringgit Malażjan

4,3018

PHP

Peso Filippin

59,064

RUB

Rouble Russu

42,1120

THB

Baht Tajlandiż

42,228

BRL

Real Brażiljan

2,3957

MXN

Peso Messikan

18,4317

INR

Rupi Indjan

67,6323


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Il-Kummissjoni Ewropea

5.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 322/11


SEJĦA GĦALL-PROPOSTI – EACEA/35/11

MEDIA 2007 – Promozzjoni/Aċċess għas-Swieq

2011/C 322/04

1.   Objettivi u Deskrizzjoni

Dan l-avviż ta’ sejħa għall-proposti huwa bbażat fuq id-Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2006 dwar l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ appoġġ lis-settur awdjoviżiv Ewropew (MEDIA 2007).

L-objettivi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill hawn fuq imsemmija jinkludu:

l-iffaċilitar u t-tħeġġiġ tal-promozzjoni u ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħol awdjoviżiv u ċinematografiku Ewropew waqt wirjiet kummerċjali, fieri u festivals awdjoviżivi fl-Ewropa u madwar id-dinja, sakemm avvenimenti bħal dawn jista’ jkollhom rwol importanti fil-promozzjoni ta’ xogħlijiet Ewropej u fin-netwerking ta’ professjonisti;

it-tħeġġiġ tal-ħolqien ta’ netwerks ta’ operaturi Ewropej, billi jiġu appoġġati attivitajiet konġunti fis-swieq Ewropej u dawk internazzjonali permezz ta’ korpi ta’ promozzjoni nazzjonali jew privati.

Is-Sejħa għall-proposti 35/11 toffri ftehim ta’ qafas ta’ sħubija ta’ tliet snin.

2.   Applikanti Eleġibbli

Dan l-avviż huwa indirizzat lill-organizzazzjonijiet Ewropej; dawk reġistrati fi u kkontrollati minn ċittadini mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u mill-pajjiżi tal-Ftehim Ekonomiku Ewropew li qegħdin jipparteċipaw fil-Programm MEDIA 2007 (l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja), l-Isvizzera u l-Kroazja.

3.   Azzjonijiet Eliġibbli

L-objettiv ta’ din is-sejħa għall-proposti huwa li jappoġġja azzjonijiet u attivitajiet li jseħħu fi u barra mill-pajjiżi membri tal-Programm MEDIA.

L-objettivi huma li jiġu appoġġati azzjonijiet li għandhom l-għanijiet li ġejjin:

li jtejbu ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej billi jiżguraw li s-settur awdjoviżiv Ewropew ikollu aċċess għas-swieq awdjoviżivi Ewropej u internazzjonali professjonali;

li jinkoraġġixxu attivitajiet komuni bejn organizzazzjonijiet nazzjonali li jippromwovu films u programmi awdjoviżivi;

li jinkoraġġixxu l-bini ta’ sħubija ekonomika bejn pajjiżi u professjonisti ġewwa u barra l-programm MEDIA u li jiffaċilitaw għarfien reċiproku u fehim aħjar.

Il-proġetti għandhom idumu għaddejjin għal perjodu massimu ta’ 12-il xahar.

L-attivitajiet għandhom jibdew mhux qabel l-1 ta’ Ġunju 2012 u għandhom jintemmu mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2012.

4.   Kriterji għall-Għoti

Applikanti/proġetti eliġibbli sejrin jiġu evalwati fuq il-bażi ta’ punteġġ ta’ 100 punt skont il-kriterji li ġejjin:

Dimensjoni Ewropea tal-azzjoni

30 punt

Impatt fuq il-promozzjoni u ċ-ċirkolazzjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej

30 punt

Il-kwalità u l-kost-effikaċja tal-pjan ta’ azzjoni sottomess

25 punt

Aspetti innovattivi tal-azzjoni

5 punti

Promozzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi li ġejjin minn pajjiżi Ewropej li għandhom kapaċità żgħira ta’ produzzjoni awdjoviżiva

10 punti

5.   Baġit

Il-baġit totali stmat allokat għall-kofinanzjament ta’ proġetti jammonta għal EUR 2 000 000 (Fuq il-kundizzjoni li jiġi adottat il-baġit tal-2012).

L-għajnuna massima finanzjarja ma tistax tkun aktar minn 50 % tal-ispejjeż totali tal-azzjoni.

L-Aġenzija tirriżerva d-dritt li ma tallokax il-fondi kollha disponibbli.

6.   Data ta’ Skadenza Għas-Sottomissjonijiet

Id-dati ta’ skadenza biex jintbagħtu l-applikazzjonijiet huma:

22 ta’ Diċembru 2011 għall-attivitajiet li se jibdew bejn l-1 ta’ Ġunju 2012 sal-31 ta’ Diċembru 2012.

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Unit Programme MEDIA — P8

Call for proposals EACEA/35/11 Promotion/Access to markets

Mr Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sejrin jiġu aċċettati biss applikazzjonijiet li jiġu sottomessi fuq il-formola t-tajba, mimlija kif suppost, iddatati u ffirmati mill-persuna bis-setgħa ġuridika li torbot lill-organizzazzjoni li qiegħda tapplika.

Applikazzjonijiet mibgħuta b’fax jew b’email ma jiġux aċċettati.

7.   Tagħrif Sħiħ

Il-linji gwida għas-sejħa għall-proposti, kif ukoll il-formoli tal-applikazzjoni, huma disponibbli fl-indirizz li ġej:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/promo/markt/forms/index_en.htm

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi permezz tal-formola pprovduta u għadu jkun fihom l-appendiċi u l-informazzjoni kollha mitluba.


PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

5.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 322/14


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.6397 – G4S/ISS)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 322/05

1.

Fis-27 ta’ Ottubru 2011, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża G4S plc (“G4S”, Ir-Renju Unit) takkwista, fit-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll tal-impriża kollha ISS A/S (“ISS”, id-Danimarka) permezz ta' xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

Il-G4S hija kumpanija pubblika mniżżla fil-boroż ta' Londra u n-NASDAQ OMX Copenhagen. Il-G4S hi fornitur tas-servizzi ta' sigurtà u, b'mod partikolari, topera globalment f'żewġ setturi: (i) is-servizzi ta' sigurtà (inkluż gwardji ta' sigurtà, sistemi ta' sigurtà u servizzi ta' kura u ġustizzja); u (ii) is-servizzi tal-flus kontanti,

L-ISS hija kumpanija ta' ġestjoni tal-faċilitajiet li tipprovdi servizzi ta' ġestjoni tal-faċilitajiet madwar id-dinja. B'mod partikolari, l-ISS toffri firxa ta' servizzi li jinkludu: i) is-servizzi ta' tindif; ii) is-servizzi ta' proprjetà, iii) is-servizzi tal-ikel iv) is-servizzi ta' appoġġ u v) is-servizzi ta' sigurtà.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madanakollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jibagħtu kwalunkwe kumment li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta’ din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6397 – G4S/ISS, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).


5.11.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 322/15


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.6423 – Carlyle/H&F/Pharmaceutical Product Development)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2011/C 322/06

1.

Fis-26 ta’ Ottubru 2011, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta’ konċentrazzjoni skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża Carlyle Partners V, L.P. (l-Istati Uniti tal-Amerika), fond amministrat mill-Grupp Carlyle (“Carlyle”), u fond ta' investimenti affiljati kkontrollati mill-H&F Corporate Investors VII, Ltd. (il-Gżejjer Kajman) u ffinanzjati minn Hellman & Friedman (“H&F”) takkwista fit-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet il-kontroll konġunt tal-Pharmaceutical Product Development, Inc (l-Istati Uniti tal-Amerika) permezz tax-xiri tal-ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal Carlyle: maniġer tal-assi alternattivi globali, li jiffinanzja fondi li jinvestu globalment madwar erba' dixxiplini ta' investiment (akkwiżizzjoni, alternattivi ta' kreditu, tkabbir ta' kapital u l-immobiljari) f'medda ta' industriji,

għal H&F: ditta privata tal-investimenti tal-ekwità li tiffoka fuq l-investiment f'negozji ta' rappreżentanza u sservi bħala msieħba fil-ġestjoni fil-proċess tal-għażla tal-industriji inklużi dawk tal-kura tas-saħħa, tas-servizzi ta' negozju u ta' kummerċjalizzazzjoni, tas-software, tas-servizzi finanzjarji, tal-midja digitali u tal-internet, tal-assigurazzjoni, tal-midja u tal-industriji tal-enerġija,

għal Pharmaceutical Product Development: organizzazzjoni li tagħmel ir-riċerka b'kuntratt, li tipprovdi servizzi għall-iżviluppi kliniċi u tal-laboratorju lill-industrija tal-farmaċewtika.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex iressqu kwalunkwe kummenti li jistgħu jkollhom dwar it-tranżizzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-feks (+32 22964301), jew b'emejl lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.6423 – Carlyle/H&F/Pharmaceutical Product Development, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-“Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet”).

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32 (“Avviż ta’ proċedura simplifikata”).