ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.091.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 91

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
23 ta' Marzu 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew

2011/C 091/01

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-3 ta’ Marzu 2011 dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (CON/2011/17)

1

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 091/02

Rata tal-kambju tal-euro

12

2011/C 091/03

Wiċċ nazzjonali ġdid tal-muniti tal-euro intenzjonati għaċ-ċirkulazzjoni

13

2011/C 091/04

Wiċċ nazzjonali ġdid tal-muniti tal-euro maħsuba biex jitqiegħdu fiċ-ċirkolazzjoni

14

 

V   Avviżi

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 091/05

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

15

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

OPINJONIJIET

Il-Bank Ċentrali Ewropew

23.3.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 91/1


OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-3 ta’ Marzu 2011

dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu

(CON/2011/17)

2011/C 91/01

Introduzzjoni u bażi legali

Fit-13 ta’ Ottubru 2010 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għal opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (1) (iktar ’il quddiem ir-“regolament propost”).

Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-Artikoli 127(4) u 282(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea peress li r-regolament propost tinkludi dispożizzjonijiet li jaffettwaw il-kontribuzzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) għat-tmexxija mingħajr xkiel ta’ politiki relatati mal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, kif imsemmi fl-Artikolu 127(5) tat-Trattat. B’mod konformi mal-ewwel sentenza tal-Artikolu 17.5 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

Osservazzjonijiet ġenerali

1.

Il-BĊE jilqa’ l-għan ewlieni tar-regolament propost, li huwa li jiġi stabbilit qafas regolatorju għall-Unjoni li jkopri l-bejgħ bin-nieqes u prattiki ekwivalenti bbażati fuq l-użu ta’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (CDSs). Il-BĊE jinnota li r-regolament propost jinkorpora ħafna mir-rakkomandazzjonijiet li saru fil-kontribuzzjoni tal-Eurosistema tal-2010 għall-konsultazzjoni pubblika tal-Kummissjoni dwar il-bejgħ bin-nieqes (2). Il-kontribuzzjoni tal-Eurosistema tal-2010 rrikonoxxiet li l-bejgħ bin-nieqes jista’, f’kundizzjonijiet normali tas-suq, jikkontribwixxi għal prezzar effiċjenti ta’ strumenti nnegozjati u għaż-żamma ta’ likwidità fis-suq; madankollu, indikat ukoll tħassib dwar ir-riskji assoċjati mal-bejgħ bin-nieqes, bħar-riskju ta’ żviluppi diżordinati fis-suq, abbuż tas-suq u nuqqas ta’ saldu (3). Il-BĊE ġeneralment jappoġġja r-reġim regolatorju tal-Unjoni mfassal biex jiġi indirizzat dan it-tħassib, li jikkonsisti fir-regolament propost u l-emendi għad-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) (4) li bħalissa qegħdin jiġu kkunsidrati (5). Tali reġim uniformi tal-Unjoni huwa neċessarju għall-integrazzjoni tas-suq finanzjarju fl-Unjoni, waqt li għandu jrawwem ukoll konverġenza mar-regoli adottati f’ċentri finanzjarji ewlenin oħrajn, bħall-Istati Uniti (6). Il-BĊE ser jagħmel kummenti dettaljati dwar l-emendi għad-Direttiva 2003/6/KE meta jiġi kkonsultat dwarhom fil-ħin propizju.

2.

B’mod konformi mal-kontribuzzjoni tal-Eurosistema tal-2010 (7), il-BĊE jilqa’: (a) ir-reġim ta’ trasparenza għall-bejgħ bin-nieqes ta’ ishma skont il-mudell fuq żewġ livelli oriġinarjament irrikkmandat mill-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli (8); u (b) l-iżvelar obbligatorju lil awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-pożizzjonijiet netti sinifikanti bin-nieqes relatati ma’ emittenti ta’ dejn sovran fl-Unjoni jew ta’ pożizzjonijiet ekwivalenti mhux koperti fi swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu (9). Il-BĊE jappoġġja rekwiżiti li jindirizzaw ir-riskju ta’ nuqqas ta’ saldu kkawżati minn bejgħ bin-nieqes mhux kopert (10), skont liema l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi m’għandhomx jitħallew jidħlu għal bejgħ bin-nieqes ħlief jekk ikunu ssellfu sehem jew strument ta’ dejn barrani, ikunu daħlu fi ftehim biex jissellfu, jew ikunu kapaċi jissellfu fil-ħin tas-saldu fuq il-bażi ta’ arranġament ikkonfermat. Barra min dan il-BĊE jilqa’ l-proposti li taħthom: (a) l-awtoritajiet kompetenti ser jingħataw poteri armonizzati biex jimponu restrizzjonijiet temporanji fuq bejgħ bin-nieqes u tranżazzjonijiet CDS f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali, taħt il-koordinazzjoni tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS) (11); u (b) poteri ta’ intervent speċifiċi ser jingħataw lill-AETS stess, fejn ikun hemm theddida għall-iffunzjonar b’ordni u l-integrità tas-sistema finanzjarja tal-Unjoni (12).

3.

Il-BĊE jinnota li bosta inizjattivi regolatorji tal-Unjoni, inkluż ir-regolament propost dwar l-ikklerjar minn kontroparti ċentrali u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet (13) kif ukoll ir-reviżjoni tad-Direttiva 2004/39/KE dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji (‘MiFID’) (14), għandhom l-għan li jżidu r-rekwiżiti ta’ żvelar fir-rigward tad-diversi tipi ta’ assi u entitajiet li jirrapportaw. Il-BĊE jilqa’ din id-direzzjoni ġenerali, kemm-il darba tingħata attenzjoni b’reqqa sabiex tiġi żgurata konsistenza u jiġu evitati sovrapożizzjonijiet jew diskrepanzi. L-Eurosistema għandha interess qawwi f’dan il-qasam li huwa bbażat fuq il-funzjonijiet statistiċi u ta’ stabbiltà finanzjarja tagħha u ser issegwi l-progress ta’ din il-ħidma b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni.

Osservazzjonijiet speċifiċi

Ambitu

4.

Il-BĊE jirrikkmanda (15) li l-istrumenti ta’ dejn barrani koperti mir-regolament propost jiġu ddefiniti bħala dawk li jinħarġu jew jiġu ggarantiti mill-entitajiet li jappartjenu għas-settur pubbliku tal-Istati Membri jew tal-Unjoni, fejn id-definizzjoni applikabbli tas-“settur pubbliku” għandha tkun dik diġà preżenti fil-leġiżlazzjoni sekondarja tal-Unjoni (16). Tali teknika leġiżlattiva jkollha l-benefiċċju li teskludi kwalunkwe distakki mhux intenzjonati, waqt li jiġi żgurat ukoll li l-istrumenti ta’ dejn maħruġa mill-banek ċentrali tas-SEBĊ bħala parti mill-implimentazzjoni tal-politika monetarja ma jiġux ikklassifikati bħala strumenti ta’ dejn barrani, li jmur kontra l-projbizzjoni tal-finanzjament tas-settur pubbliku li tinsab fl-Artikolu 123 tat-Trattat.

5.

Ċerti attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq u attivitajiet tas-suq primarju huma eżenti mir-reġim ta’ trasparenza u interventi regolatorji previst mir-regolament propost (17). Din l-eżenzjoni hija ġġustifikata peress illi, inter alia, il-funzjonament bla xkiel ta’ attivitajiet li jiġġeneraw is-suq huwa kruċjali għal hafna klassijiet ta’ assi, inkluż strumenti ta’ dejn maħruġin mill-entitajiet li jappartjenu għas-settur pubbliku tal-Istati Membri, biex jibqgħu likwidi u disponibbli bħala kollateral f’operazzjonijiet tal-politika monetarja tal-banek ċentrali. Mill-banda l-oħra, abbużi potenzjali tal-eżenzjoni tal-ġenerazzjoni tas-suq għandhom jiġu evitati, partikolarment billi jiġi żgurat li n-negozju proprjetarju ta’ ġeneratur tas-suq ma jibbenefikax minn din l-eżenzjoni (18). Il-BĊE jirrikkomanda (19) li jiġu ddelegati poteri lill-Kummissjoni sabiex tadotta standards tekniċi rilevanti, fuq il-bażi ta’ proposta mill-AETS li jibbilanżaw adegwatament il-kunsiderazzjonijiet imsemmija aktar ‘il fuq. Tali standards tekniċi jistgħu jikkunsidraw: (a) karatteristiċi dettaljati tal-attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq li jibbenefikaw minn din l-eżenzjoni; (b) proċeduri ta’ rapportaġġ sabiex tiġi żvelata l-attività ta’ ġenerazzjoni tas-suq lill-awtoritajiet kompetenti; u (ċ) strutturi ta’ portafoll u proċeduri ta’ kontabilità li għandhom jintużaw minn ġeneraturi tas-suq bil-għan li jiġi identifikat b’mod ċar il-karattru ta’ tranżazzjoni jew bħala ġenerazzjoni ta’ suq jew bħala tip ta’ tranżazzjoni oħra, u li jeskludi li t-tranżazzjonijiet jerġgħu jiddaħħlu fil-kontijiet mingħajr notifika lill-awtorità kompetenti.

6.

Eżenzjoni oħra mir-reġim regolatorju stabbilita taħt ir-regolament propost tirrigwarda attivitajiet li jappoġġjaw l-istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet matul l-offerta ta’ titoli għal perjodu ta’ żmien limitat jekk jaqgħu taħt pressjoni ta’ bejgħ (20). Kif ġie nnotat fil-kontribuzzjoni tal-Eurosistema tal-2010 (21), il-BĊE jaqbel mal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni li l-iskemi ta’ stabbilizzazzjoni huma, bħall-ġenerazzjoni tas-suq, attivitajiet leġittimi li huma importanti għall-funzjonament tajjeb ta’ swieq primarji (22). Il-BĊE jilqa’ l-fatt li l-eżenzjoni relatata ma’ miżuri ta’ stabbilizzazzjoni fil-kuntest tar-reġim ta’ bejgħ bin-nieqes hija ddefinita fir-regolament propost permezz ta’ referenza għad-definizzjoni użata fir-reġim tal-Unjoni għall-prevenzjoni tal-abbuż tas-suq (23). Fl-istess ħin, il-BĊE jirrikkmanda (24) li jiġu ddelegati poteri lill-Kummissjoni sabiex tadotta, fuq il-bażi ta’ proposta mill-AETS, l-istandards ta’ implimentazzjoni teknika li jiżguraw applikazzjoni uniformi tal-eżenzjoni għal miżuri ta’ stabbilizzazzjoni taħt ir-reġim ta’ bejgħ bin-nieqes. Tali standards tekniċi għandhom jikkumplimentaw l-istandards tekniċi żviluppati fir-rigward tal-eżenzjoni għal miżuri ta’ stabbilizzazzjoni taħt ir-reġim ta’ abbuż tas-suq (25). Żewġ settijiet separati ta’ standards tekniċi implimentatorji huma mixtieqa sabiex jiġu indirizzati l-karatteristiċi speċifiċi taż-żewġ sitwazzjonijiet; din hija wkoll kwistjoni ta’ teknika leġiżlattiva tajba.

Standards ta’ rapportaġġ u ta’ żvelar pubbliku

7.

Taħt ir-regolament propost, huma ddelegati poteri lill-Kummissjoni sabiex tadotta, fuq il-bażi ta’ proposta mill-AETS: (a) standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw d-dettalji tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta lill-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-pożizzjonijiet bin-nieqes netti li jaqbżu l-livell limitu ta’ rapportaġġ speċifikat (26); u (b) standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-mezzi li bihom tingħata informazzjoni lill-pubbliku fir-rigward ta’ pożizzjonijiet netti bin-nieqes li jaqbżu l-limitu minimu ta’ żvelar pubbliku speċifikat (27). Il-BĊE jirrakkomanda (28) li tiġi speċifikata d-delegazzjoni leġiżlattiva lill-Kummissjoni fis-sens li l-formats użati għall-finijiet ta’ rapportaġġ u żvelar pubbliku f’tali każijiet għandhom jippermettu konsolidazzjoni u evalwazzjoni f’waqthom madwar l-Unjoni kollha ta’ pożizzjonijiet ta’ bejgħ bin-nieqes li jaffettwaw lil emittenti speċifiċi. Il-konsistenza tal-formats tar-rapportaġġ ser tkun kruċjali biex tiġi żgurata risposta effettiva għal taqlib potenzjali fis-suq mill-AETS u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, kif ukoll, f’relazzjoni mal-kompetenzi rispettivi tagħhom, mis-SEBĊ u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS).

8.

Rigward il-kwistjoni speċifika ta’ obbligi ta’ żvelar pubbliku imposti fuq entitajiet involuti f’bejgħ bin-nieqes (29), il-BĊE jifhem li r-regolament propost jipprevedi li tali żvelar għandu jsir bl-użu ta’ mekkaniżmi maħtura uffiċjalment għaż-żamma ċentrali ta’ informazzjoni rregolata, imdaħħla bħala parti mir-reġim ta’ trasparenza tal-Unjoni għat-titoli (30). Fil-prinċipju, il-BĊE jappoġġja dan il-metodu ta’ żvelar, waqt li jirrikkmanda (31) li għandu jkun ibbażat fuq rapportaġġ interattiv, li juża formats ta’ dejta standard, sabiex jippermetti konsolidazzjoni effiċjenti u aċċess flessibbli għal informazzjoni madwar l-Unjoni kollha fuq bażi integrata. Pereżempju, l-informazzjoni kollha żvelata għandha tkun disponibbli mill-AETS permezz ta’ aċċess ċentralizzat lil mekkaniżmi maħtura uffiċjalment. Dan għandu jirrifletti l-implikazzjonijiet transkonfinali ta’ riskji ġġenerati minn bejgħ bin-nieqes u l-irwol ta’ koordinazzjoni previst għall-AETS taħt ir-regolament propost.

Skambju ta’ informazzjoni

9.1.

Ir-regolament propost jistabbilixxi arranġamenti għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-AETS fir-rigward ta’ pożizzjonijiet bin-nieqes netti rrapportati lil dawk l-awtoritajiet kompetenti. Il-BĊE jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin f’dan ir-rigward (32).

9.2.

Fl-ewwel lok, bħala minimu, il-proċeduri proposti għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-AETS għandhom isiru aktar effiċjenti, b’mod partikolari billi jippermettu lill-AETS tagħmel rikjesti għal skambju ta’ informazzjoni dak il-ħin stess meta dan ikun meħtieġ biex twettaq il-kompiti tagħha b’mod effettiv. Fuq medda ta’ żmien itwal, l-AETS għandha tikseb aċċess awtomatiku għal kull informazzjoni rrapportata taħt ir-regolament propost. Għaldaqstant, il-BĊE jirrikkmanda li l-AETS tibda ħidma fuq l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ċentralizzati tal-Unjoni għall-ġbir ta’ informazzjoni li japplikaw identifikatur komuni ta’ entitajiet li jirrapportaw u tassonomija minima komuni; dawn il-mekkaniżmi għandhom jippermettu aċċess flessibbli ta’ dak il-ħin stess għall-informazzjoni għal skopijiet ta’ politika, waqt li jiżguraw il-kunfidenzjalità tad-dejta riċevuta. Il-BĊE jikkunsidra li l-istabbiliment ta’ tali mekkaniżmi ċentralizzati għandu jgħin biex jingħelbu l-limiti inerenti fl-użu ta’ ġabriet ta’ mikrodejta mhux koordinati u għandu jippermetti wkoll li l-informazzjoni miġbura taħt ir-regolament propost tintuża b’konnessjoni ma’ settijiet ta’ dejta oħrajn li jkunu disponibbli, sabiex b’hekk jiġi mminimizzat il-piż amministrattiv għall-entitajiet li jirrapportaw u l-awtoritajiet pubbliċi (33).

9.3.

Fit-tieni lok, ir-regolament propost għandu jipprovdi wkoll espressament għal skambju ta’ informazzjoni bejn l-AETS u l-banek ċentrali tas-SEBĊ sabiex jiġi ffaċilitat it-twettiq tal-funzjonijiet tas-SEBĊ rigward il-ġbir ta’ dejta statistika (34) u l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja (35).

9.4.

Fit-tielet lok, ir-regolament propost għandu jipprovdi għal skambju ta’ informazzjoni bejn l-AETS u l-BERS, bil-għan li jiġi ffaċilitat il-ġbir ta’ informazzjoni mill-BERS għat-twettiq tal-kompiti tiegħu u sabiex jiġu identifikati u prijoritizzati r-riskji sistemiċi li jistgħu jirriżultaw minn żviluppi fis-sistema finanzjarja (36).

Poteri ta’ intervent

10.

Ir-regolament propost jippermetti l-konsultazzjoni opzjonali mill-AETS tal-BERS fir-rigward ta’ miżuri imposti f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali mill-AETS bil-għan li jiġu indirizzati l-effetti negattivi ta’ bejgħ bin-nieqes (37). Il-BĊE jirrikkmanda (38) li l-AETS għandha jkollha wkoll id-dritt li tikkonsulta lill-BERS meta tiġi nnotifikata dwar miżuri mdaħħla mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Limiti taż-żmien xierqa jistgħu jiġu stabbiliti sabiex jiżguraw it-tmexxija effiċjenti ta’ konsultazzjonijiet tal-BERS (39). Il-BĊE jinnota illi l-konsultazzjoni tal-BERS b’rabta ma’ miżuri ta' intervent mwettqa taħt ir-reġim tal-Unjoni dwar il-bejgħ bin-nieqes għandha tippermetti li tiġi inkorporata b’mod xieraq il-perspettiva makroprudenzjali fl-interventi kkontemplati. Barra minn hekk, l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE), inkluża l-AETS, għandhom jikkooperaw mill-qrib mal-BERS u jipprovdulu l-informazzjoni kollha meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tiegħu b’mod regolari u fil-ħin (40), waqt li l-BERS jista’ jitlob informazzjoni addizzjonali mill-ASE (41). Dispożizzjonijiet li jipprevedu l-konsultazzjoni tal-BERS mill-AETS fuq interventi kkontemplati ta’ bejgħ bin-nieqes għandhom jippermettu lill-BERS, fl-ewwel lok, li jagħmel evalwazzjoni infurmata u fil-ħin jekk talba għal aktar informazzjoni tkun meħtieġa f’sitwazzjoni speċifika minħabba r-riskji sistemiċi potenzjali, u, fit-tieni lok, biex jiġu fformulati tali rikjesti, jekk ikun hemm, b’mod prammatiku u konsistenti.

Fejn il-BĊE jirrakkomanda li r-regolament propost jiġi emendat, proposti speċifiċi ta’ abbozzar huma ppreżentati fl-Anness flimkien ma’ nota spjegattiva f’dan is-sens.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-3 ta’ Marzu 2011.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  KUMM(2010) 482 finali.

(2)  Ara “Commission public consultation on short selling — Eurosystem reply”, 5 ta’ Awwissu 2010 (iktar ’il quddiem il-“kontribuzzjoni tal-Eurosistema tal-2010”), disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BĊE fuq http://www.ecb.europa.eu

(3)  Ara l-kontribuzzjoni tal-Eurosistema tal-2010, risposta għad-domanda 1, pġ. 2.

(4)  ĠU L 96, 12.4.2003, p. 16.

(5)  Ara l-Kummissjoni, “Konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq”, 25 ta’ Ġunju 2010, disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni fuq http://www.ec.europa.eu

(6)  Ara l-kontribuzzjoni tal-Eurosistema tal-2010, risposta għad-domanda 3, p. 4.

(7)  Ara l-kontribuzzjoni tal-Eurosistema tal-2010, l-aħħar paragrafu tas-sezzjoni introduttorja, p. 2, u r-risposti għad-domandi 4-5 u d-domanda 6, p. 4 sa 5.

(8)  Huwa meħtieġ li jiġu żvelati l-pożizzjonijiet netti bin-nieqes lir-regolaturi u lis-suq f’żewġ livelli limitu differenti, bil-livell ta’ żvelar lir-regolaturi jkun l-aktar baxx mit-tnejn (ara l-Artikoli 5 u 7 tar-regolament propost).

(9)  Ara l-Artikolu 8 tar-regolament propost.

(10)  Ara l-Artikoli 12-13 tar-regolament propost.

(11)  Ara l-Artikoli 16-23 tar-regolament propost.

(12)  Ara l-Artikoli 24 tar-regolament propost.

(13)  Proposta għal regolament dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet, KUMM(010) 484 finali.

(14)  Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/611/KEE u 93/6/KEE u d-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE (ĠU L 145, 30.4.2004, p. 1).

(15)  Ara l-emenda proposta 5 fl-Anness għal din l-opinjoni.

(16)  Ara l-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3603/93 tat-13 Diċembru 1993 li jistabbilixxi d-definizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet previsti fl-Artikoli 104 u 104b (1) tat-Trattat; (ĠU L 332, 31.12.1993, p. 1).

(17)  Ara l-Artikolu 15 tar-regolament propost.

(18)  Ara l-kontribuzzjoni tal-Eurosistema tal-2010, tweġibiet għal mistoqsijiet 7 sa 9, p. 5-7; ara ukoll premessa 19 għar-regolament propost.

(19)  Ara l-emenda proposta 8 fl-Anness għal din l-opinjoni.

(20)  Ara l-Artikolu 15(4) tar-regolament propost, flimkien mal-premessa 11 tiegħu u l-Artikolu 2(7) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2273/2003 tat-22 ta' Diċembru 2003 li jimplimenta d-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-eżenzjonijiet għall-programmi tax-xiri lura u l-istabbilizzazzjoni tal-istrumenti finanzjarji (ĠU L 336, 23.12.2003, p. 33).

(21)  Ara l-kontribuzzjoni tal-Eurosistema tal-2010, risposti għad-domandi 7 sa 9, l-aħħar sentenza tat-tieni paragrafu , p. 6.

(22)  Ara l-memordandum ta’ spjegazzjoni għar-regolament propost, l-aħħar sentenza tal-paragrafu 3.3.4.

(23)  Jiġifieri ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni KE) Nru 2273/2003.

(24)  Ara l-emenda proposta 9 fl-Anness għal din l-opinjoni.

(25)  Ara l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2003/6/KE, kif imdaħħal bl-Artikolu 3(3)(b) tad-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE, u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 120).

(26)  Ara l-Artikolu 9(5) tar-regolament propost.

(27)  Ara l-Artikolu 9(6) tar-regolament propost.

(28)  Ara l-emendi proposti 2 (premessa) u 6 fl-Anness għal din l-opinjoni.

(29)  Ara l-Artikolu 7 tar-regolament propost.

(30)  Ara l-Artikolu 9(4) tar-regolament propost, flimkien mal-Artikolu 21(2) tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE (ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38).

(31)  Ara l-emendi proposti 1 (premessa) u 6 fl-Anness għal din l-opinjoni.

(32)  Ara l-emendi proposti 3 (premessa) u 7 fl-Anness għal din l-opinjoni.

(33)  L-inizjattivi relevanti ta’ armonizzazzjoni jinkludu: (i) il-qafas komuni għal reġistri tan-negozju stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2186/93 (ĠU L 61, 5.3.2008, p. 6); (ii) il-ħidma tal-Kummissjoni li tinsab għaddejja dwar reġistri tan-negozju (ara l-konsultazzjoni tal-Kummissjoni, “L-interkonnessjoni ta’ reġistri tan-negozju” (KUMM(2009) 614 finali); u (iii) l-istabbiliment ta’ reġistri ta’ atturi finanzjarji pprovduti f’emendi għad-direttivi relevanti mdaħħla mill-Artikoli 2(1)(b), 4(1)(a), 6(1) u (16), u 9(3) tad-Direttiva 2010/78/UE u inkluża l-lista ta’ konglomerati finanzjarji identifikati, ir-reġistru ta’ istituzzjonijiet għal provvediment ta’ rtirar mix-xogħol, ir-reġistru ta’ kumpaniji ta’ investiment, il-lista ta’ swieq irregolati u l-lista ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu awtorizzati, rispettivament. Barra minn hekk, bażijiet ta’ dejta dwar titoli jinkludu, b’mod partikolari: (i) lista ta’ strumenti finanzjarji pprovduti fl-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1287/2006 tal-10 ta’ Awwissu 2006 li jimplimenta d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-obbligi tad-ditti ta’ investiment li jżommu r-reġistri, ir-rapportaġġ tat-tranżazzjonijiet, it-trasparenza tas-suq, l-ammissjoni tal-istrumenti finanzjarji għan-negozjar, u t-termini ddefiniti għall-finijiet ta’ dik id-Direttiva (ĠU L 241, 2.9.2006, p. 1); u (ii) il-Bażi ta’ Dejta Ċentralizzata dwar it-Titoli tal-BĊE (ara BĊE, “The ‘Centralised Securities Database’ in brief”, Frar 2010, disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-BĊE).

(34)  Ara l-Artikolu 5 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (iktar ’il quddiem, l-“Istatut tas-SEBĊ”).

(35)  Ara l-Artikolu 127(5) flimkien mal-Artikolu 139(2)(c) tat-Trattat u l-Artikolu 3.3 flimkien mal-Artikolu 42.1 tal-Istatut tas-SEBĊ.

(36)  Ara l-Artikolu 3(2)(b) flimkien mal-Artikolu 3(1), l-ewwel sentenza tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar is-sorveljanza makroprudenzjali tal-Unjoni tas-sistema finanzjarja u li jistabbilixxi Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 1).

(37)  Ara l-Artikolu 24(4) tar-regolament propost.

(38)  Ara l-emendi proposti 4 (premessa) u 10 fl-Anness għal din l-opinjoni.

(39)  Ara l-emendi proposti 10 u 11 fl-Anness għal din l-opinjoni.

(40)  Ara l-Artikolu 15(2) flimkien mal-Artikolu 36(2) tar-regolamenti li jistabbilixxu l-ASE, jiġifieri r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12); ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/79/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 48); u r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(41)  Ara l-Artikolu 15(3) tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010.


ANNESS

Proposti ta’ abbozzar

Test propost mill-Kummissjoni

Emendi proposti mill-BĊE (1)

Emenda 1

Premessa 6 tar-regolament propost

“(6)

Trasparenza msaħħa li għandha x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi x’aktarx tkun ta’ benefiċċju kemm għar-regolatur kif ukoll għall-parteċipanti fis-suq. Għal ishma ammessi għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni, għandu jiddaħħal mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi għal trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell xieraq. F’livell limitu aktar baxx, in-notifika ta’ pożizzjoni għandha ssir privatement lir-regolaturi konċernati biex tippermettilhom jimmonitorjaw u, fejn meħtieġ, jinvestigaw il-bejgħ bin-nieqes li jista' joħloq riskji sistemiċi jew ikun abbużiv; f’livell limitu ogħla, il-pożizzjonijiet għandhom jiġu ddivulgati pubblikament lis-suq sabiex tiġi pprovduta informazzjoni utli lil parteċipanti oħra fis-suq dwar pożizzjonijiet individwali sinifikanti ta’ bejgħ bin-nieqes f'ishma.”

“(6)

Trasparenza msaħħa li għandha x’taqsam ma' pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti fi strumenti finanzjarji speċifiċi x’aktarx tkun ta’ benefiċċju kemm għar-regolatur kif ukoll għall-parteċipanti fis-suq. Għal ishma ammessi għan-negozjar f’ċentru tan-negozjar fl-Unjoni, għandu jiddaħħal mudell fuq żewġ saffi li jipprovdi għal trasparenza akbar ta' pożizzjonijiet bin-nieqes netti sinifikanti f’ishma fil-livell xieraq. F’livell limitu aktar baxx, in-notifika ta’ pożizzjoni għandha ssir privatement lir-regolaturi konċernati biex tippermettilhom jimmonitorjaw u, fejn meħtieġ, jinvestigaw il-bejgħ bin-nieqes li jista' joħloq riskji sistemiċi jew ikun abbużiv; f’livell limitu ogħla, il-pożizzjonijiet għandhom jiġu ddivulgati pubblikament lis-suq, bl-użu ta’ mekkaniżmu maħtur uffiċjalment, sabiex tiġi pprovduta informazzjoni utli lil parteċipanti oħra fis-suq dwar pożizzjonijiet individwali sinifikanti ta’ bejgħ bin-nieqes f'ishma.”

Spjegazzjoni

L-iżvelar permezz ta’ mekkaniżmu maħtur uffiċjalment jikkontribwixxi bl-aħjar mod għall-konsolidazzjoni fil-ħin ta’ dejta żvelata fuq bejgħ bin-nieqes. Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 6, inkwantu temenda l-Artikolu 9(4) tar-regolament propost.

Emenda 2

Premessa 14a tar-regolament propost (ġdida)

[Ebda test]

14a

Il-formats użati għall-finijiet ta’ rapportaġġ u żvelar pubbliku għandhom jippermettu konsolidazzjoni u evalwazzjoni fil-ħin madwar l-UE kollha ta’ pożizzjonijiet ta’ bejgħ bin-nieqes li jaffettwaw lil emittenti speċifiċi. Il-konsistenza tal-istandards tar-rapportaġġ u tal-iżvelar hija wkoll kruċjali sabiex tiġi żgurata risposta effettiva għal taqlib potenzjali fis-suq.

Spjegazzjoni

Il-konsistenza tal-formats tar-rapportaġġ hija kruċjali sabiex tiġi żgurata risposta effettiva għal taqlib potenzjali fis-suq mill-AETS u mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, kif ukoll, fir-rigward tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, mis-SEBĊ u l-BERS. Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 5, inkwantu temenda l-Artikolu 9(5) u (6) tar-regolament propost.

Emenda 3

Premessa 15a tar-regolament propost (ġdida)

[Ebda test.]

15a.

L-iskambju ta’ informazzjoni dak il-ħin stess bejn awtoritajiet kompetenti u l-AETS dwar pożizzjonijiet bin-nieqes jista’ jkun neċessarju biex jiġi żgurat it-twettiq effettiv tal-kompiti tal-AETS. Barra minn hekk, l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-AETS u l-banek ċentrali tas-SEBĊ għandu jiffaċilita t-twettiq tal-funzjoni tal-bank ċentrali ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni tal-istabilità finanzjarja. Finalment, l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-AETS u l-BERS għandu jiffaċilita t-twettiq mill-BERS tal-kompitu tiegħu li jidentifika u jipprijoritizza riskji sistemiċi li jistgħu jirriżultaw minn żviluppi fi ħdan is-sistema finanzjarja.

Spjegazzjoni

Din il-premessa l-ġdida tirreferi għall-arranġamenti aktar wesgħin ta’ skambju ta’ informazzjoni li għandhom jiddaħħlu bejn l-AETS u l-banek ċentrali tas-SEBĊ, u bejn l-AETS u l-BERS. Din l-emenda hija marbuta mal-Emenda 7.

Emenda 4

Premessa 27 tar-regolament propost

“(27)

Is-setgħat ta' intervent tal-awtoritajiet kompetenti u l-AETS biex jirristrinġu l-bejgħ bin-nieqes, is-swaps ta' inadempjenza tal-kreditu u tranżazzjonijiet oħra għandhom ikunu ta' natura temporanja biss u għandhom jiġu eżerċitati biss għal dan il-perjodu u sa fejn neċessarju sabiex tiġi indirizzata t-theddida speċifika.”

“(27)

Is-setgħat ta' intervent tal-awtoritajiet kompetenti u l-AETS biex jirristrinġu l-bejgħ bin-nieqes, is-swaps ta' inadempjenza tal-kreditu u tranżazzjonijiet oħra għandhom ikunu ta' natura temporanja biss u għandhom jiġu eżerċitati biss għal dan il-perjodu u sa fejn neċessarju sabiex tiġi indirizzata t-theddida speċifika. Il-konsultazzjoni tal-BERS mill-AETS qabel ma’ din tal-aħħar teżerċita l-poteri tagħha stess jew qabel ma tagħti l-opinjoni tagħha fuq tali miżuri li għandhom jiġu applikati mill-awtoritajiet kompetenti għandha tippermetti inkorporazzjoni xierqa tal-perspettiva makroprudenzjali fl-interventi kkontemplati.

Spjegazzjoni

Din il-premessa l-ġdida tirreferi għall-ambitu aktar wiesgħa li huwa neċessarju għall-konsultazzjoni tal-BERS dwar il-miżuri ta’ intervent ikkontemplati mibdija mill-AETS jew mill-awtoritajiet kompetenti. Din l-emenda hija marbuta mal-emendi 10 u 11.

Emenda 5

Artikolu 2(1)(i) tar-regolament propost

“(i)

‘dejn sovran maħruġ’ tfisser:

(i)

fir-rigward ta’ Stat Membru, il-valur totali ta’ dejn sovran maħruġ mill-Istat Membru jew kwalunkwe ministeru, dipartiment, bank ċentrali, aġenzija jew mezz strumentali tal-Istat Membru li ma ġiex mifdi;

(ii)

fir-rigward tal-Unjoni, il-valur totali ta’ dejn sovran maħruġ mill-Unjoni li ma ġiex mifdi;”

“(i)

‘dejn sovran maħruġ’ tfisser:

(i)

fir-rigward ta’ Stat Membru, il-valur totali ta’ dejn sovran maħruġ jew iggarantit mill-entitajiet li jappartjenu għas-settur pubbliku tal-Istat Membru li ma ġiex mifdi;

(ii)

fir-rigward tal-Unjoni, il-valur totali ta’ dejn maħruġ jew iggarantit mill-entitajiet li jappartjenu għas-settur pubbliku tal-Unjoni li ma ġiex mifdi,

fejn ‘settur pubbliku’ għandu jiġi ddefinit b’mod konformi mal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 3603/93;”

Spjegazzjoni

L-istrumenti ta’ dejn sovran koperti mir-regolament propost għandhom jiġu ddefiniti b’mod konsistenti mal-leġiżlazzjoni sekondarja eżistenti tal-Unjoni, jiġifieri r-Regolament (KE) Nru 3603/93. Tali teknika leġiżlattiva jkollha l-benefiċċju li teskludi kwalunkwe distakk mhux intenzjonat, waqt li tiżgura wkoll li l-istrumenti ta’ dejn maħruġa mill-banek ċentrali tas-SEBĊ bħala parti mill-implimentazzjoni tal-politika monetarja ma jiġux ikklassifikati bħala strumenti ta’ dejn barrani, li jmur kontra l-projbizzjoni tal-bank ċentrali li jiġi ffinanzjat is-settur pubbliku kif stabbilit fl-Artikolu 123 tat-Trattat.

Emenda 6

Artikolu 9, paragrafi 4 sa 6 tar-regolament propost

“4.   Id-divulgazzjoni pubblika ta’ informazzjoni stipulata fl-Artikolu 7 għandha ssir b’mod li tiżgura aċċess mgħaġġel għall-informazzjoni fuq bażi mhux diskriminatorja. L-informazzjoni għandha ssir disponibbli għall-mekkaniżmu maħtur uffiċjalment tal-Istat Membru ta’ domiċilju tal-emittent tal-ishma msemmija fl-Artikolu 21(2) tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

5.   Il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata setgħat sabiex tadotta standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw d-dettalji tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta għall-finijiet tal-paragrafu 1.

L-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati skont l-Artikoli [7 sa 7d] tar-Regolament (UE) Nru …/…. [ir-Regolament AETS].

L-AETS għandha tissottometti abbozzi għal dawk l-istandards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ Diċembru 2011].

6.   Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni tal-paragrafu 4, qed jiġu kkonferiti setgħat lill-Kummissjoni sabiex tadotta standards tekniċi implimentatorji li jispeċifikaw il-mezzi li bihom l-informazzjoni tkun tista’ tiġi ddivulgata lill-pubbliku.

L-istandards tekniċi implimentatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu [7e] tar-Regolament (UE) Nru …/…. [ir-Regolament AETS].

L-AETS għandha tissottometti abbozzi għal dawk l-istandards tekniċi implimentatorji lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ Diċembru 2011].

“4.   Id-divulgazzjoni pubblika ta’ informazzjoni stipulata fl-Artikolu 7 għandha ssir b’mod li tiżgura aċċess mgħaġġel għall-informazzjoni mogħtija f’formats ta’ dejta standard fuq bażi mhux diskriminatorja. , bl-użu tal-mekkaniżmu maħtur uffiċjalment tal-Istat Membru ta’ domiċilju tal-emittent tal-ishma msemmija fl-Artikolu 21(2) tad-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). L-informazzjoni kollha żvelata għandha tkun disponibbli pubblikament ukoll permezz ta’ aċċess ċentralizzat għal mekkaniżmi maħtura uffiċjalment stabbiliti mill-AETS.

5.   Il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata setgħat sabiex tadotta standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw d-dettalji tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta għall-fiinijiet tal-paragrafu 1.

L-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati skont l-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Il-Kummissjoni għandha tieħu f’kunsiderazzjoni b’mod partikolari l-ħtieġa li jitħallew isiru konsolidazzjoni u evalwazzjoni effiċjenti madwar l-UE kollha ta’ pożizzjonijiet ta’ bejgħ bin-nieqes li jaffettwaw lil emittenti speċifiċi.

L-AETS għandha tissottometti abbozzi għal dawk l-istandards tekniċi regolatorji lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ Diċembru 2011].

6.   Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni tal-paragrafu 4, qed jiġu kkonferiti setgħat lill-Kummissjoni sabiex tadotta standards tekniċi implimentatorji li jispeċifikaw il-mezzi li bihom l-informazzjoni tkun tista’ tiġi ddivulgata lill-pubbliku.

Il-Kummissjoni għandha tieħu f’kunsiderazzjoni b’mod partikolari l-ħtieġa li jitħallew isiru konsolidazzjoni u evalwazzjoni f’waqthom madwar l-UE kollha ta’ pożizzjonijiet ta’ bejgħ bin-nieqes li jaffettwaw lil emittenti speċifiċi.

L-istandards tekniċi implimentatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

L-AETS għandha tissottometti abbozzi għal dawk l-istandards tekniċi implimentatorji lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ Diċembru 2011].

Spjegazzjoni

Il-konsistenza tal-formats tar-rapportaġġ u żvelar hija kruċjali sabiex tiġi żgurata risposta effettiva għal taqlib potenzjali fis-suq mill-AETS u mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, kif ukoll, fir-rigward tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, mill-membri tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS). Din l-emenda hija marbuta mal-emendi 1 u 2 (premessi).

Emenda 7

Artikolu 11 tar-regolament propost

“Artikolu 11

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta lill-AETS

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu informazzjoni f’forma sommarja lill-AETS fuq bażi trimestrali dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti lil għandhom x'jaqsmu ma' ishma jew dejn sovran, u pożizzjonijiet skoperti li jkollhom x'jaqsmu ma' swaps ta' inadempjenza tal-kreditu, li għalihom tkun l-awtorità kompetenti rilevanti u li tirċievi notifiki skont Artikoli 5 sa 8.

2.   L-AETS tista’ titlob fi kwalunkwe waqt, sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament, fi kwalunkwe ħin, informazzjoni addizzjonali minn awtorità kompetenti rilevanti ta’ Stat Membru dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti li jkollhom x’jaqsmu ma’ ishma jew dejn sovran jew pożizzjonijiet skoperti li jkollhom x’jaqsmu ma' swaps ta' inadempjenza tal-kreditu.

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi l-informazzjoni mitluba lill-AETS mhux iżjed tard minn sebat ijiem kalendarji.”

“Artikolu 11

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta lill-AETS

1.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jipprovdu informazzjoni f’forma sommarja lill-AETS fuq bażi trimestrali dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti lil għandhom x'jaqsmu ma' ishma jew dejn sovran, u pożizzjonijiet skoperti li jkollhom x'jaqsmu ma' swaps ta' inadempjenza tal-kreditu, li għalihom tkun l-awtorità kompetenti rilevanti u li tirċievi notifiki skont Artikoli 5 sa 8.

2.   L-AETS tista’ titlob fi kwalunkwe waqt, sabiex twettaq id-dmirijiet tagħha skont dan ir-Regolament, fi kwalunkwe ħin, li awtorità kompetenti rilevanti ta’ Stat Membru tiskambja mal-AETS fuq bażi ta’ dak il-ħin stess l-informazzjoni li jkollha dwar pożizzjonijiet bin-nieqes netti li jkollhom x’jaqsmu ma’ ishma jew dejn sovran jew pożizzjonijiet skoperti li jkollhom x’jaqsmu ma' swaps ta' inadempjenza tal-kreditu.

L-awtorità kompetenti għandha tikkonforma ma’ tali rikjesti mill-AETS .

3.   L-AETS tista’ tiskambja l-informazzjoni li tkun irċeviet b’mod konformi mal-paragrafi 1 u 2 mal-membri tas-SEBĊ u mal-BERS, jekk meħtieġ sabiex jiġi ffaċilitat it-twettiq tal-kompiti rispettivi tagħhom.

4.   Sal-[31 ta’ Diċembru 2011]] l-AETS għandha tissottometti lill-Kummissjoni rapport li jirrevedi l-possibbiltà li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ċentralizzati tal-Unjoni ta’ ġbir ta’ informazzjoni rrapportata taħt dan ir-regolament, li japplikaw identifikatur komuni ta’ entitajiet li jirrapportaw u tassonomija komuni minima; dawn il-mekkaniżmi għandhom jippermettu aċċess flessibbli ta’ dak il-ħin stess għall-informazzjoni għal skopijiet ta’ politika, waqt li jiżguraw il-kunfidenzjalità tad-dejta riċevuta. Fuq il-bażi tal-eżitu ta’ tali rapport, il-Kummissjoni għandha tagħmel proposti xierqa.

Spjegazzjoni

Il-proċeduri għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-AETS għandhom jippermettu skambju ta’ informazzjoni dak il-ħin stess meta dan ikun meħtieġ sabiex l-AETS tkun tista’ twettaq il-kompiti tagħha b’mod effettiv. Fuq medda ta' żmien aktar fit-tul, l-AETS għandha tikseb aċċess awtomatiku għal kull informazzjoni rrapportata taħt ir-regolament propost. F’dan ir-rigward, għandha tinbeda ħidma sabiex jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta’ ġbir ta’ informazzjoni ċentralizzati tal-Unjoni. Dawk il-mekkaniżmi ċentralizzati għandhom jgħinu sabiex jingħelbu l-limiti interenti fl-użu ta’ ġabriet ta’ mikrodejta mhux koordinati u għandhom jippermettu wkoll li l-informazzjoni miġbura taħt ir-regolament propost tintuża b’konnessjoni ma’ settijiet ta’ dejta oħrajn li jkunu disponibbli, sabiex b’hekk jiġi mminimizzat il-piż amministrattiv għall-entitajiet li jirrapportaw u għall-awtoritajiet pubbliċi.

Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut espressament l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-AETS u l-banek ċentrali tas-SEBĊ. Dan għandu jiffaċilita t-twettiq tal-funzjonijiet tal-banek ċentrali li jikkonsistu fil-ġbir ta’ dejta statistika u l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-istabbiltà finanzjarja. L-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-AETS u l-BERS għandu jiġi pprovdut ukoll sabiex jiġi ffaċilitat it-twettiq tal-kompitu tal-BERS li tidentifika u tipprijoritizza riskji sistemiċi fi ħdan is-sistema finanzjarja. Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 3 (premessa).

Emenda 8

Artikolu 15(12) tar-regolament propost (ġdid)

[Ebda test.]

12.   Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni tal-paragrafu 1, qegħdin jingħataw poteri lill-Kummissjoni biex tadotta standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw: (a) karatteristiċi dettaljati tal-attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq li jibbenefikaw mill-eżenzjoni; (b) proċeduri ta’ rapportaġġ biex tiġi żvelata l-attività ta’ ġenerazzjoni tas-suq lill-awtoritajiet kompetenti; u (ċ) strutturi ta’ portafoll u proċeduri ta’ kontabilità li għandhom jintużaw minn ġeneraturi tas-suq bil-għan li jiġi identifikat b’mod ċar il-karattru ta’ tranżazzjoni jew bħala ġenerazzjoni ta’ suq jew bħala tip ta’ tranżazzjoni oħra, u li jeskludi li t-tranżazzjonijiet jerġgħu jiddaħħlu fil-kontijiet mingħajr notifika lill-awtorità kompetenti.

L-istandards regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati b’mod konformi mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

L-AETS għandha tissottometti abbozzi għal dawk l-istandards regolatorji lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ Diċembru 2011].

Spjegazzjoni

Ċerti attivitajiet speċifikati ta’ ġenerazzjoni tas-suq u attivitajiet tas-suq ewlieni huma eżenti mir-reġim ta’ trasparenza u ta’ interventi regolatorji previst taħt ir-regolament propost. Abbużi potenzjali ta’ din l-eżenzjoni għandhom jiġu evitati; b’mod partikolari, in-negozju proprjetarju ta’ ġeneratur tas-suq m’għandux jibbenefika minnha. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-istandards tekniċi regolatorji relevanti.

Emenda 9

Artikolu 15(13) tar-regolament propost (ġdid)

[Ebda test.]

13.   Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-applikazzjoni tal-paragrafu 4, qed jingħataw poteri lill-Kummissjoni biex tadotta standards tekniċi implimentatorji li jiżguraw applikazzjoni uniformi tal-eżenzjoni għall-iskemi ta’ stabbilizzazzjoni taħt ir-reġim ta’ bejgħ bin-nieqes. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra, b’mod partikolari, il-bżonn li jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel ta’ attivitajiet ta’ ġenerazzjoni tas-suq, filwaqt li jimpedixxu abbuż possibbli tal-eżenzjoni tal-ġenerazzjoni tas-suq.

L-istandards regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu adottati b’mod konformi mal-Artikoli 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

L-AETS għandha tissottometti abbozzi għal dawk l-istandards regolatorji lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-[31 ta’ Diċembru 2011].

Spjegazzjoni

L-eżenzjoni relatata ma’ arranġamenti ta’ stabbilizzazzjoni fil-kuntest tar-reġim tal-bejgħ bin-nieqes hija ddefinita permezz ta’ referenza għad-definizzjoni użata fir-reġim tal-Unjoni għall-prevenzjoni tal-abbuż tas-suq. Il-Kummissjoni għandha tadotta standards tekniċi implimentatorji mmirati speċifikament lejn l-applikazzjoni uniformi ta’ din l-eżenzjoni taħt ir-reġim tal-bejgħ bin-nieqes. Żewġ settijiet separati ta’ standards tekniċi implimentatorji (taħt ir-reġimi ta’ bejgħ bin-nieqes u ta’ abbuż tas-suq) huma preferibbli sabiex jiġu indirizzati l-karatteristiċi speċifiċi taż-żewġ sitwazzjonijiet; din hija wkoll kwistjoni ta’ teknika leġiżlattiva tajba.

Emenda 10

Artikolu 23(2a) tar-regolament propost (ġdid)

[Ebda test.]

2a.   Qabel ma tiddeċiedi li timponi jew li ġġedded kwalunkwe miżura msemmija fil-paragrafu 1, l-AETS tista’ tikkonsulta mal-BERS. L-AETS tista’ tiffissa skadenza biex tintbagħat risposta għall-konsultazzjoni tagħha, li ma tistax tkun iqsar minn 12-il siegħa.

Spjegazzjoni

Il-konsultazzjoni tal-BERS fuq miżuri ta’ intervent mwettqa taħt ir-reġim tal-Unjoni ta’ bejgħ bin-nieqes tista’ tippermetti inkorporazzjoni xierqa tal-perspettiva makroprudenzjali fl-interventi kkontemplati. Barra minn hekk, tali konsultazzjoni għandha tippermetti lill-BERS, fl-ewwel lok, li tagħmel evalwazzjoni infurmata u f’waqtha jekk tkun meħtieġa talba għal aktar informazzjoni f’sitwazzjoni speċifika fid-dawl tar-riskji sistemiċi potenzjali, u, fit-tieni lok, sabiex tali talbiet jiġu fformulati b’mod prammatiku u konsistenti. Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 4 (premessa) u l-emenda 11.

Emenda 11

Artikolu 24(4) tar-regolament propost

“4.   Qabel ma tiddieċiedi li timponi jew iġġedded kwalunkwe miżura msemmija fil-paragrafu 1, l-AETS għandha tikkonsulta, fejn xieraq, lill-Bord Ewropew tar-Riskju Sistemiku u awtoritajiet rilevanti oħra.”

“4.   Qabel ma tiddieċiedi li timponi jew iġġedded kwalunkwe miżura msemmija fil-paragrafu 1, l-AETS għandha tikkonsulta, fejn xieraq, lill-Bord Ewropew tar-Riskju Sistemiku u awtoritajiet rilevanti oħra. L-AETS tista’ tiffissa skadenza sa meta għandha tintbagħat risposta għall-konsultazzjoni tagħha, li ma tistax tkun iqsar minn 24 siegħa.

Spjegazzjoni

Il-konsultazzjoni mal-BERS dwar miżuri imposti f’sitwazzjonijiet eċċezzjonali mill-AETS tista’ tippermetti l-inkorporazzjoni xierqa tal-perspettiva makroprudenzjali fl-interventi kkontemplati. Barra minn hekk, tali konsultazzjoni għandha tippermetti lill-BERS, fl-ewwel lok, biex tagħmel evalwazzjoni infurmata u f’waqtha jekk tkun meħtieġa talba għal aktar informazzjoni f’sitwazzjoni speċifika fid-dawl tar-riskji sistemiċi potenzjali, u, fit-tieni lok, sabiex tali talbiet jiġu fformulati b’mod prammatiku u konsistenti. Din l-emenda hija marbuta mal-emenda 4 (premessa) u l-emenda 10.


(1)  L-użu ta’ tipa skura fit-test jindika fejn il-BĊE qed jipproponi li jiddaħħal test ġdid. Test maqtugħ jindika fejn il-BĊE qed jipproponi li jitħassar it-test.

(2)  ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.”

(3)  ĠU L 390, 31.12.2004, p. 38.”


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

23.3.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 91/12


Rata tal-kambju tal-euro (1)

It-22 ta’ Marzu 2011

2011/C 91/02

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,4211

JPY

Yen Ġappuniż

115,15

DKK

Krona Daniża

7,4572

GBP

Lira Sterlina

0,86780

SEK

Krona Żvediża

8,9320

CHF

Frank Żvizzeru

1,2843

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

7,9060

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

24,450

HUF

Forint Ungeriż

270,43

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7089

PLN

Zloty Pollakk

4,0338

RON

Leu Rumen

4,1288

TRY

Lira Turka

2,2311

AUD

Dollaru Awstraljan

1,4039

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3911

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

11,0763

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,9120

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7950

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 597,64

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

9,8138

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

9,3039

HRK

Kuna Kroata

7,3750

IDR

Rupiah Indoneżjan

12 382,64

MYR

Ringgit Malażjan

4,3010

PHP

Peso Filippin

61,594

RUB

Rouble Russu

40,0990

THB

Baht Tajlandiż

42,974

BRL

Real Brażiljan

2,3655

MXN

Peso Messikan

17,0204

INR

Rupi Indjan

63,8860


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


23.3.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 91/13


Wiċċ nazzjonali ġdid tal-muniti tal-euro intenzjonati għaċ-ċirkulazzjoni

2011/C 91/03

Image

Wiċċ nazzjonali tal-munita kommemorattiva l-ġdida ta' EUR 2, maħsuba biex titqiegħed fiċ-ċirkolazzjoni u maħruġa mill-Greċja

Muniti tal-euro intenzjonati għaċ-ċirkulazzjoni għandhom status ta' valuta legali fiż-żona kollha tal-euro. Il-Kummissjoni tippubblika deskrizzjoni tad-disinji tal-muniti ġodda kollha bil-għan li tinforma lill-pubbliku u lill-partijiet kollha li jimmaniġġjaw il-muniti (1). Skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-10 ta' Frar 2009 (2), l-Istati Membri taż-żona tal-euro u l-pajjiżi li laħqu ftehim monetarju mal-Komunità li jipprovdi għall-ħruġ ta' muniti tal-euro, għandhom il-permess joħorġu muniti tal-euro kommemorattivi intenzjonati għaċ-ċirkulazzjoni, sakemm jiġu rrispettati ċerti kundizzjonijiet, partikolarment li tintuża biss id-denominazzjoni ta' EUR 2. Dawn il-muniti għandhom l-istess karatteristiċi tekniċi bħall-muniti l-oħra ta’ EUR 2, iżda l-wiċċ nazzjonali tagħhom ikun fih disinn kommemorattiv li jkun simboliku ħafna f'termini nazzjonali jew Ewropej.

Pajjiż li qed joħroġ il-munita: Il-Ġreċja

Suġġett tal-kommemorazzjoni: L-organizzazzjoni tal-Logħob Dinji tal-Olimpjadi Speċjali – Ateni 2011

Deskrizzjoni tad-disinn: Iċ-ċentru tal-munita fih l-emblema tal-Logħob, xemx tiddi, is-sors tal-ħajja li jenfasizza l-eċċellenza u l-qawwa tal-atleta li jieħu sehem fil-Logħob. L-eċċellenza hija deskritta b’fergħa taż-żebbuġ u l-qawwa fil-forma spirali fiċ-ċentru tax-xemx. Madwar ix-xbiha hemm miktuba l-marka XIII Special Olympics W.S.G. Athens 2011 kif ukoll il-pajjiż li qed joħroġ il-munita Ελληνικη Δημοκρατια. Bejniethom tidher il-marka taz-zekka.

Iċ-ċirku estern tal-munita juri t-12-il stilla tal-bandiera Ewropea.

Kwantità ta' muniti li se jinħarġu: 1 miljun munita

Data tal-ħruġ: tmiem it-tieni trimesteru 2011


(1)  Għall–uċuħ nazzjonali l-oħra tal-muniti tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni, ara http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Ara l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ekonomiku u tal-Affarijiet Finanzjarji tal-10 ta' Frar 2009 u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Diċembru 2008 dwar linji-gwida komuni għall-uċuħ nazzjonali u l-ħruġ ta’ muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 52).


23.3.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 91/14


Wiċċ nazzjonali ġdid tal-muniti tal-euro maħsuba biex jitqiegħdu fiċ-ċirkolazzjoni

2011/C 91/04

Image

Wiċċ nazzjonali tal-munita l-ġdida kommemorattiva ta’ EUR 2, maħsuba biex titqiegħed fiċ-ċirkolazzjoni u maħruġa mir-Repubblika ta’ San Marino

Il-muniti euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni għandhom valuta legali fiż-żona kollha tal-euro. Il-Kummissjoni tippubblika l-karatteristiċi tad-disinji tal-muniti tal-euro ġodda kollha bil-ħsieb li tinforma lill-pubbliku u lill-partijiet kollha konċernati li jużaw il-muniti (1). Skont il-konklużjonijiet adottati rigward dan is-suġġett mill-Kunsill fl-10 ta’ Frar 2009 (2), l-Istati Membri taż-żona tal-euro u l-pajjiżi li laħqu ftehim monetarju mal-Komunità li jipprovdi għall-ħruġ ta' muniti tal-euro, għandhom il-permess joħorġu muniti tal-euro kommemorattivi intenzjonati għaċ-ċirkulazzjoni, sakemm jiġu rrispettati ċerti kundizzjonijiet, partikolarment li tintuża biss id-denominazzjoni ta’ EUR 2 Dawn il-muniti għandhom l-istess karatteristiċi tekniċi bħall-muniti l-oħra ta' EUR 2, iżda l-wiċċ nazzjonali tagħhom ikun fih disinn simboliku qawwi kommemorattiv fuq livell nazzjonali jew Ewropew.

Pajjiż li qed joħroġ il-munita: Ir-Repubblika ta' San Marino

Suġġett tal-kommemorazzjoni: il-500 anniversarju mit-twelid tal-pittur Taljan Giorgio Vasari (30 ta’ Lulju 1511-27 ta’ Ġunju 1574). Vasari kien ukoll kittieb, storiku u perit, magħruf għall-bijografiji ta’ artisti Taljani, u llum hu kkunsidrat li hu l-fundatur ideoloġiku tal-kitba artistorika.

Deskrizzjoni tad-disinn: Il-parti ċentrali tal-munita turi dettall tal-pittura ta’ Giorgio Vasari “Giuditta décapite Oloferne”. Fin-naħa ta’ isfel tal-munita hemm id-dati “1511-2011”, fuq in-naħa tax-xellug “G. Vasari” u l-marka taz-zekka “R”; fuq in-naħa tal-lemin hemm l-iskrizzjoni “San Marino” u “C.M.”, li huma l-inizjali tal-artista Claudia Momoni.

Iċ-ċirku estern tal-munita juri t-12-il stilla tal-bandiera Ewropea.

Kwantità ta’ muniti li ser jinħarġu: 130 000 munita

Data tal-ħruġ: Ġunju 2011


(1)  Għall-uċuħ nazzjonali l-oħra tal-muniti tal-euro fiċ-ċirkulazzjoni, ara http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Ara l-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji tal-10 ta’ Frar 2009 u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Diċembru 2008 dwar il-linjigwida komuni għall-uċuħ nazzjonali u l-ħruġ ta’ muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (ĠU L 9, 14.1.2009, p. 52).


V Avviżi

ATTI OĦRAJN

Il-Kummissjoni Ewropea

23.3.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 91/15


Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

2011/C 91/05

Din il-pubblikazzjoni tagħti d-dritt għal oġġezzjoni għall-applikazzjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 (1). Id-dikjarazzjonijiet ta' oġġezzjoni għandhom jaslu għand il-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mid-data ta' din il-pubblikazzjoni.

DOKUMENT UNIKU

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 510/2006

“ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ” (PATATA NAXOU)

Nru tal-KE: EL-PGI-0005-0708-27.06.2008

IĠP ( X ) DPO ( )

1.   Isem:

“Πατάτα Νάξου” (Patata Naxou)

2.   Stat membru jew pajjiż terz:

Il-Greċja

3.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel:

3.1.   Tip ta' prodott:

Klassi 1.6.

Frott, ħaxix u ċereali friski jew ipproċessati

3.2.   Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem fil-punt 1:

Il-“Patata Naxou” hija tuberu li jittiekel tal-ispeċi Solanum tuberosum, li jiġi kkonsmat mill-bniedem mingħajr ma jkun jeħtieġ ipproċessar minn qabel (patata li tittiekel). Id-daqs tat-tuberu jvarja minn 35 sa 65 millimetru, u l-forma tiegħu hija tonda jew tawwalija. Il-qoxra għandha dehra lixxa u b'konsistenza uniformi, ta' kulur isfar. Kull tuberu jkun fih madwar għaxar tikek fil-wiċċ, il-qalba tiegħu huwa ta' kulur karatteristiku abjad li jagħti fl-isfar.

Barra minn hekk, il-“Patata Naxou” hija kkaratterizzata mid-daqs uniformi, miċ-ċarezza fid-dehra tagħha, mill-assenza ta' taħsir u ta' mard, mill-perċentwal ta' materjal xott (> 18 %) u mil-livell baxx ta' zokkor (< 1 %), u minħabba l-kultivazzjoni tagħha fir-rebbiegħa li tippermetti qligħ prekoċi ħafna tat-tuberi.

Il-varjetajiet tal-patata kkultivata fiż-żona ġeografika ta' Naxos huma Liseta, Spunta, Marfona, Vivaldi u Alaska.

Bħalissa fil-ġżira ta' Naxos jeżistu żewġ staġuni għaż-żrigħ: għall-kultivazzjoni tar-rebbiegħa, iż-żrigħ isir minn nofs Frar sal-bidu tax-xahar ta' Marzu, u għall-kultivazzjoni tal-ħarifa, mill-bidu tax-xahar ta' Awwissu sal-bidu tax-xahar ta' Settembru. Il-patata tar-rebbiegħa tibda tinqala' fl-aħħar tax-xahar ta' Mejju u tibqa' tinqala' sal-ewwel għaxart ijiem tax-xahar ta' Lulju.

3.3.   Materja prima:

3.4.   Għalf (għall-prodotti li ġejjin mill-annimali biss):

3.5.   Stadji speċifiċi fil-produzzjoni li għandhom jitwettqu fiż-żona ġeografika identifikata:

L-istadji tal-produzzjoni li jsiru fiż-żona ġeografika definita huma ż-żrigħ, il-kultivazzjoni, il-qligħ u l-maturazzjoni tat-tuberi.

Dawn l-istadji għandhom jitwettqu fiż-żona ġeografika definita minħabba li l-produtturi lokali tal-patata kisbu esperjenza li tiggarantixxi l-qligħ bikri filwaqt li l-parametri ambjentali lokali jiġu sfruttati kemm jista' jkun (iż-żmien taż-żrigħ skont l-inżul tax-xita); iżda barra minn hekk, wara l-estrazzjoni tat-tuberi, dawn il-produtturi japplikaw teknika speċifika li tikkonsisti fil-kisi tal-prodott bit-tiben sabiex il-qoxra teħxien u għalhekk issir iktar reżistenti għat-trasport, u fl-istess ħin id-diversi feriti superfiċjali jerġgħu jingħalqu.

3.6.   Regoli speċifiċi dwar it-tqattigħ, it-taħkik, l-ippakkjar, eċċ.:

3.7.   Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar:

F'konformità mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni Kommunitarja u nazzjonali.

4.   Deskrizzjoni fil-qosor taż-żona ġeografika:

Il-“Patata Naxou” tiġi prodotta fil-ġżira ta' Naxos. B'erja ta' 428 km2, din il-ġżira hija l-ikbar waħda fil-provinċja taċ-Ċikladi tar-reġjun fin-Nofsinhar tal-Baħar Eġew. It-total tal-erja tal-kultivazzjoni tal-patata jvarja skont l-istaġun tal-kultivazzjoni. Fil-ħarifa bejn 150 u 170 ettaru filwaqt li fir-rebbiegħa jista' jlaħħaq it-300 ettaru.

5.   Rabta maż-żona ġeografika:

5.1.   Speċifiċità taż-żona ġeografika:

A.   Klima: Il-fatturi klimatiċi msemmija hawn taħt huma meqjusa bħala l-fatturi li speċifikament iwasslu għall-klassifikazzjoni tal-kwalità tal-prodott:

Il-fatturi klimatiċi li jinfluwenzaw il-kwalità tal-“Patata Naxou” huma l-livelli baxxi tal-umdità u tat-temperatura għolja, li jimpedixxu t-taħsir mill-Phytophthora sp., li hija responsabbli għall-biċċa l-kbira tat-telf fil-kultivazzjoni tal-patata. Fil-fatt, il-possibbiltà ta' dan it-taħsir tikber f'umdità relattiva li tkun ogħla minn 90 % u inqas minn 27 °C. Għalhekk, il-kundizzjonijiet klimatiċi ta' Naxos jikkontribwixxu b'mod deċisiv sabiex jiġi evitat it-taħsir l-iktar serju kontra l-kultivazzjoni tal-patata, u anke minħabba li fatturi patoġeniċi oħra li huma rari f'din iż-żona ġeografika, ifisser l-użu mill-inqas ta' prodotti fitosanitarji.

Barra minn hekk, it-temperatura għolja flimkien mal-livell għoli ta' esponiment għax-xemx fil-gżira ta' Naxos jippermettu li ċ-ċiklu veġetattiv tal-iżvilupp tal-patata jitwal għas-sena kollha u li t-tuberi jimmaturaw b'mod eċċellenti. Fl-aħħar nett, id-differenza bejn it-temperaturi ta' billejl u dawk ta' binhar jgħinu fit-tkabbir tat-tuberi.

B.   Ħamrija: Is-sottostrat ġeoloġiku ta' Naxos huwa ffurmat minn blat kristallin, l-iktar granit, gness, irħam u skistu fil-katina tal-iġbla muntanjużi tal-gżira u fis-sediment terzjarju, l-iktar ħamrija magħmula minn tafal u tajn magħqud, ġebel ramli u konglomerati fil-pjanuri u fuq il-littoral.

Il-ħamrija tal-ġżira hija kkaratterizzata minn profondità sinifikanti u minn kompożizzjoni ta' ramel u tafal b'dehra ta' granuli, ma fihiex sodju u mingħajr l-ebda riskju ta' erożjoni. Fiha biżżejjed kwantità ta' fosfru u potassju; il-livell ta' manjeżju huwa medju u dak tal-materjal organiku huwa baxx. Il-kompożizzjoni ramlija u taflija tal-ħamrija tippermetti li l-ilma jgħaddi faċilment minnha u li t-tuberi jiżviluppaw normalment b'mod uniformi u regolari.

C.   Fatturi umani: il-prattiki tal-kultivazzjoni huma partikolarment adattati għall-kundizzjonijiet lokali, minħabba li flimkien mal-vantaġġi msemmija hawn fuq, huma jisfruttaw għall-massimu l-inżul tax-xita staġjonali. L-istaġun tax-xita, minn Novembru sa Frar, jaħbat mal-perjodu tal-iżvilupp tat-tuberi tal-kultivazzjoni tal-ħarifa u mat-tnibbit tal-kultivazzjoni tar-rebbiegħa. Dan l-adattament perfett għall-kundizzjonijiet klimatiċi lokali huwa wkoll il-kawża ewlenija ta' waħda mill-karatterisitiċi prinċipali tal-kultivazzjoni tal-patata f'Naxos, jiġifieri l-fatt li hija patata prekoċi.

Prattika oħra li ssir biss fost il-produtturi ta' Naxos hija l-maturazzjoni fl-għelieqi, tat-tuberi li jinżammu mgħottijin wara li jinqalgħu. Speċifikament, wara l-estrazzjoni tat-tuberi, wara l-ewwel għażla sabiex jitwarrbu l-elementi estranji u t-tuberi mħassrin, il-produtturi tal-patata tar-reġjun japplikaw teknika li tikkonsisti fl-għata tat-tuberi li jkunu għadhom fl-għalqa b'kisja ta' tiben u mbagħad b'kisja oħra ta' pjanti tal-patata sabiex jipproteġuhom mix-xemx. Matul dan iż-żmien, il-“Patata Naxou” timmatura, tibbies u l-qoxra tagħha teħxien u b'hekk issir iktar reżistenti fit-trasport, filwaqt li l-feriti superfiċjali jerġgħu jingħalqu. Din il-prattika tippermetti wkoll li jitnaqqas ir-riskju ta' żieda fil-livell tat-tuberi bil-glikoakalojdi matul il-manipolazzjonijiet ta' wara.

5.2.   Speċifiċità tal-prodott:

Il-“Patata Naxou” kisbet reputazzjoni partikolari fis-suq. Hija magħrufa bħala prodott bi speċifikazzjonijiet li jippreżentaw livell għoli ta' kwalità u ta' stabbiltà. Din ir-reputazzjoni tmur lura sa minn mindu oriġina l-Istat Grieg modern u ilha magħrufa għal kważi żewġ sekli. Dan huwa prodott ta' importanza kbira għas-soċjetà lokali u jidentifika ruħhu mal-ġżira ta' Naxos. Il-“Patata Naxou” attwalment tissemma fil-gwidi turistiċi, fil-gazzetti Griegi u anke barra mill-pajjiż fir-riċetti ta' koki famużi.

Barra minn hekk, il-prekoċità tal-kultivazzjoni tal-“Patata Naxou” fir-rebbiegħa hija karatteristika li tagħti lill-prodott valuri partikolari fis-suq.

5.3.   Rabta kawżali bejn iż-żona ġeografika u l-kwalità speċifika, ir-reputazzjoni jew karatteristiċi oħra tal-prodott.:

Ir-rabta tal-prodott mar-reġjun hija bbażata fuq ir-reputazzjoni li għandu. Id-differenza fil-kwalità tal-“Patata Naxou” hija r-riżultat ta' għadd ta' karatteristiċi ġeoloġiċi u klimatiċi partikolari għal Naxos flimkien mal-prattiki tal-kultivazzjoni li huma adattati għall-kundizzjonijiet lokali. Din id-differenza tat reputazzjoni partikolari lill-“Patata Naxou” fil-qasam Grieg, u xhieda ta' dan huma r-referenzi li saru għaliha sa mill-ewwel nofs tas-seklu XIX, meta l-patata ġiet introdotta fil-Greċja.

Il-“Patata Naxou” kisbet ir-reputazzjoni tagħha fl-1841 meta ġiet offruta bħala speċjalità lokali lir-re Othon li kien fuq żjara fil-gżira. Wara, fl-1874, ġiet deskritta minn Dugit bħala waħda mill-prodotti agrikoli eċċezzjonali ta' Naxos. Wara ħafna snin, fl-1911, fl-ewwel ċensiment rurali arkivjat tal-Greċja, ġew irreġistrati 111,9 ettaru ta' kultivazzjoni tal-patata f'Naxos. Fl-1926 ir-reputazzjoni tal-“Patata Naxou” tant kienet mifruxa li l-muniċipalità tal-Glinado għażlet lill-pjanta tal-patata bħala l-emblema tas-siġill tal-lokal.

Il-kwalità eċċellenti tal-patata prodotta f'Naxos wasslet biex fl-1953, l-Istat Grieg iwwaqqaf fuq il-gżira ċ-Ċentru nazzjonali tal-produzzjoni taz-żerriegħa tal-patata, u fl-1959 il-“Patata Naxou” tqiegħdet fil-lista tal-prodotti li l-Istat kellu jipproteġi. Wara din il-fażi, il-“Patata Naxou” saret waħda mill-prodotti lokali tal-ġżira li jispikkaw fil-gwidi turistiċi Griegi u barranin.

Il-“Patata Naxou” illum il-ġurnata hija magħrufa fil-Greċja kollha, u xhieda ta' dan huwa l-għadd kbir ta' drabi li tissemma fl-artikli u r-reċensjonijiet fil-ġurnali. Hija tissemma wkoll fil-gwidi turistiċi u fir-reċensjonijet speċjalizzati tal-gastronomija. Dan huwa prodott li jidher fir-riċetti ta' koki Griegi famużi u magħruf fost il-kritiċi tal-gastronomija. Din il-patata tidher ukoll fil-menus tal-aqwa ristoranti. Barra minn hekk, kull sena l-awtoritajiet lokali ta' Naxos jorganizzaw festi tal-patata, li jkomplu jikkonfermaw ir-reputazzjoni u l-importanza storika tagħha għas-soċjetà lokali.

Il-“Patata Naxou” tiddistingwi ruħha minħabba l-prekoċità tal-kultivazzjoni tagħha fir-rebbiegħa. Speċifikament, il-prattiki tal-kultivazzjoni huma importanti ħafna minħabba li l-kultivazzjoni (iż-żrigħ) issir fl-istaġuni tal-kultivazzjoni meta wieħed jista' jisfrutta bl-aħjar mod l-inżul tax-xita staġjonali u d-disponibbiltà tar-riżorsi tal-ilma. Il-prekoċità tal-kultivazzjoni tar-rebbbiegħa tal-“Patata Naxou” hija karatteristika li tati valur partikolari lill-prodott fis-suq, u minħabba f'hekk hija mfittxija fil-bidu tas-sajf, meta normalment ikun rari li wieħed isib patata bikrija.

Barra minn hekk, il-produtturi tal-patata ta' Naxos, meta jkunu għadhom fl-għelieqi wara l-qligħ, jagħmlu l-ewwel għażla tal-patata sabiex iwarrbu l-elementi estranji u t-tuberi mħassrin; wara, it-tuberi jinġabru f’gods fl-għalqa u jitgħattew b'kisja tat-tiben u b'kisja oħra tal-pjanti tal-patata sabiex jiġu protetti mix-xemx. B'hekk il-perjodu tal-maturazzjoni fl-għalqa jtejjeb il-konservazzjoni tal-prodott, minħabba li dan jibbies, il-qoxra tal-patata teħxien u għalhekk issir iktar reżistenti għat-trasport, filwaqt li l-feriti superfiċjali jerġgħu jingħalqu. Dan ibaxxi wkoll il-livell ta' glikoakalojdi tossiċi.

Barra minn hekk, il-fatturi klimatiċi li jiffavorixxu l-kultivazzjoni tal-“Patata Naxou” huma l-livelli baxxi tal-umdità u t-temperatura għolja, li jimpedixxu t-taħsir mill-Phytophthora sp., u b'hekk jimminimizzaw it-telf dovut għal din il-patoloġija serja fil-kultivazzjoni tal-patata. Dan kollu, flimkien mal-fatturi patoġeniċi li huma rari fuq il-gżira, ifisser użu mill-inqas ta' prodotti fitosanitarji. Barra minnhekk, it-temperatura għolja flimkien mal-livell għoli ta' esponiment għax-xemx fil-gżira ta' Naxos jippermettu li ċ-ċiklu veġetattiv tal-iżvilupp tal-patata jitwal għas-sena kollha u li t-tuberi jimmaturaw b'mod eċċellenti. Fl-aħħar nett, id-differenza bejn it-termperaturi ta' billejl u dawk ta' binhar jgħinu fit-tkabbir tat-tuberi, u l-kompożizzjoni ramlija u taflija tal-ħamrija tippermetti li l-ilma jgħaddi faċilment minnha u li t-tuberi jiżviluppaw normalment b'mod uniformi u regolari.

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni:

(L-Artikolu 5(7), tar-Regolament (KE) Nru 510/2006)

http://www.minagric.gr/greek/data/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ%20ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ%20YPAAT%2016%20ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ%202010.pdf


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.