ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.346.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 346

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
18 ta' Diċembru 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 346/03

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 328, 4.12.2010

1

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 346/01

Teħid ta’ ġurament minn membru ġdid tal-Qorti Ġenerali

2

2010/C 346/02

Assenjazzjoni tal-Imħallef A. Popescu lill-awli

2

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 346/04

Kawża C-535/07: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttivi 79/409/KEE u 92/43/KEE — Konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi — Klassifikazzjoni inkorretta u protezzjoni legali insuffiċjenti ta’ żoni speċjali tal-protezzjoni)

3

2010/C 346/05

Kawża C-185/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mir-Rechtbank ’s-Gravenhage — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV vs Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direttiva 89/106/KEE — Prodotti għal bini — Direttiva 89/686/KEE — Apparat personali protettiv — Deċiżjoni 93/465/KEE — Marka KE — Apparat ta’ rbit kontra l-waqgħat mill-għoli waqt xogħlijet imwettqa fuq bjut — Standard EN 795)

3

2010/C 346/06

Kawża C-280/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 — Deutsche Telekom AG vs Il-Kummissjoni Ewropea, Vodafone D2 GmbH, li qabel kienet Vodafone AG & Co. KG, li qabel kienet Arcor AG & Co. KG et (Appell — Kompetizzjoni — Artikolu 82 KE — Swieq tas-servizzi ta’ telekomunikazzjoni — Aċċess għan-netwerk fiss tal-operatur eżistenti — Prezzijiet bl-ingrossa għas-servizzi intermedjarji ta’ aċċess għan-netwerk lokali mogħtija lill-kompetituri — Prezzijiet bl-imnut għas-servizzi ta’ aċċess ipprovduti lill abbonati — Prattiki tal-prezzijiet ta’ impriża dominanti — Pressjoni fuq il marġni tal-prezzijiet tal-kompetituri — Prezzijiet approvati mill-awtorità regolatorja nazzjonali — Marġni ta’ flessibbiltà tal-impriża f’pożizzjoni dominanti — Imputabbiltà tal-ksur — Kunċett ta’ abbuż — Kriterju tal-kompetitur daqstant effiċjenti — Kalkolu tal-pressjoni fuq il-marġni tal-prezzijiet — Effetti tal abbuż — Ammont tal-multa)

4

2010/C 346/07

Kawża C-350/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Litwanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Att ta’ adeżjoni tal-2003 — Obbligi tal-Istati Membri aderenti — Acquis communautaire — Direttivi 2001/83/KE u 2003/63/KE — Regolament (KEE) Nru 2309/93 u Regolament (KE) Nru 726/2004 — Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Prodotti bijoloġiċi mediċinali simili li jirriżultaw mill-bijoteknoloġija — Awtorizzazzjoni nazzjonali ta’ tqegħid fis-suq mogħtija qabel l-adeżjoni)

5

2010/C 346/08

Kawża C-467/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Barcelona — Spanja) — PADAWAN SL vs Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Approssimazzjoni tal-liġijiet — Dritt tal-awtur u drittijiet relatati — Direttiva 2001/29/KE — Dritt ta’ riproduzzjoni — Eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet — Eċċezzjoni ta’ kopja għal użu privat — Kunċett ta’ kumpens ġust — Interpretazzjoni uniformi — Implementazzjoni mill-Istati Membri — Kriterji — Limiti — Sistema ta’ ħlas għal kopja privata applikata fir-rigward ta’ apparat, tagħmir u mezzi relatati mar-riproduzzjoni diġitali)

5

2010/C 346/09

Kawża C-482/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tas-26 ta’ Ottubru 2010 — Ir-Renju tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Rikors għal annullament — Deċiżjoni 2008/633/ĠAI — Aċċess għall konsultazzjoni tas-sistema ta’ informazzjoni dwar il-viża (VIS) mill-awtoritajiet maħtura ta’ Stati Membri u mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u ta’ reati kriminali serji oħra — Żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-Acquis ta’ Schengen — Esklużjoni tar-Renju Unit mill-proċedura ta’ adozzjoni tad-deċiżjoni — Validità)

6

2010/C 346/10

Kawża C-499/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-12 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vestre Landsret — id-Danimarka) — Ingeniørforeningen i Danmark, li taġixxi għal Ole Andersen vs Region Syddanmark (Direttiva 2000/78/KE — Trattament ugwali fil-qasam tal-impjieg u tal-kundizzjonijiet tax-xogħol — Projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq l-età — Nuqqas ta’ ħlas tal-kumpens għal tkeċċija lill-ħaddiema eliġibbli għall-benefiċċju ta’ pensjoni tax-xjuħija)

7

2010/C 346/11

Kawża C-508/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Malta (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Libertà li jiġu pprovduti servizzi ta’ trasport marittimu — Regolament (KEE) Nru 3577/92 — Artikoli 1 u 4 — Servizzi ta’ kabotaġġ fi ħdan Stat Membru — Obbligu li kuntratti ta’ servizz pubbliku jiġu konklużi fuq bażi mhux diskriminatorja — Konklużjoni, mingħajr sejħa għal offerti minn qabel, ta’ kuntratt esklużiv qabel id-data tal-adeżjoni ta’ Stat Membru mal-Unjoni)

7

2010/C 346/12

Kawża C-570/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Anotato Dikastirio Kyprou — Ir-Repubblika ta’ Ċipru) — Symvoulio Apochtesfseon Lefkosias vs Anatheoritiki Archi Prosforon (Kuntratti pubbliċi — Direttiva 89/665/KEE — Artikolu 2(8) — Korp responsabbli mill-proċeduri ta’ reviżjoni li ma huwiex ta’ natura ġudizzjarja — Annullament tad-deċiżjoni tal-awtorità kontraenti li tilqa’ offerta — Possibbiltà tal-awtorità kontraenti li taġixxi, kontra dan l-annullament, quddiem awtorità ġudizzjarja)

8

2010/C 346/13

Kawża C-16/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — il-Ġermanja) — Gudrun Schwemmer vs Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse (Sigurtà soċjali — Regolamenti (KEE) Nri 1408/71 u 574/72 — Benefiċċji tal-familja — Regoli kontra l-akkumulazzjoni — Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 1408/71 — Artikolu 10(1)(a) tar-Regolament Nru 574/72 — Tfal li jirresjedu fi Stat Membru ma’ ommhom li tissodisfa il-kundizzjonijiet sabiex tirċievi hemmhekk il-benefiċċji tal-familja, u li missierhom, li jaħdem fl-Isvizzera u li jissodisfa, a priori, il-kundizzjonijiet sabiex jirċievi benefiċċji tal-familja tal- istess tip skont il-leġiżlazzjoni Svizzera, jastjeni milli japplika għall-għoti ta’ dawn il-benefiċċji)

8

2010/C 346/14

Kawża C-45/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-12 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeitsgericht Hamburg — il-Ġermanja) — Gisela Rosenbladt vs Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Direttiva 2000/78/KE — Diskriminazzjoni bbażata fuq l-età — Terminazzjoni tal-kuntratt ta’ xogħol minħabba l-età tal-irtirar)

9

2010/C 346/15

Kawża C-49/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Adeżjoni iktar tard ta’ Stati Membri — Dispożizzjonijiet tranżitorji — Applikazzjoni ratione temporis — Applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa — Ħwejjeġ u aċċessorji ta’ ħwejjeġ tat-trabi u żraben tat-tfal)

9

2010/C 346/16

Kawża C-61/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Prim’Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — il-Ġermanja) — Landkreis Bad Dürkheim vs Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Politika Agrikola Komuni — Sistema integrata ta’ amministrazzjoni u ta’ kontroll ta’ ċerti skemi ta’ għajnuna — Regolament (KE) Nru 1782/2003 — Skema ta’ pagament uniku — Regoli komuni għall-iskemi ta’ appoġġ dirett — Kunċett ta’ ettaru eliġibbli għall appoġġ — Attività mhux agrikola — Kundizzjonijiet għall allokazzjoni ta’ żona agrikola lil azjenda)

10

2010/C 346/17

Kawża C-67/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Għajnuna mill-Istat — Skema ta’ għajnuna għal investimenti fir-reġjuni żvantaġġati tal-Italja — Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiddikjara din l-iskema kompatibbli mas-suq komuni — Talbiet għall-kumpens għad-danni allegatament subiti minħabba l-adozzjoni ta’ din id-deċiżjoni — Miżuri tranżitorji bejn din l-iskema u l-iskema preċedenti — Kamp ta’ applikazzjoni ratione temporis tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma topponix l-iskema preċedenti — Prinċipji ta’ ċertezza legali, ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi u ta’ trattament ugwali)

11

2010/C 346/18

Kawża C-72/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — Franza) — Établissements Rimbaud SA vs Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Tassazzjoni diretta — Moviment liberu tal-kapital — Persuni ġuridiċi stabbiliti fi Stat terz membru taż-Żona Ekonomika Ewropea — Pussess ta’ proprjetà immobbli li tinsab fi Stat Membru — Taxxa fuq il-valur fis-suq ta’ din il-proprjetà — Rifjut ta’ eżenzjoni — Ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa — Evalwazzjoni fid-dawl tal-Ftehim ŻEE)

11

2010/C 346/19

Kawża C-81/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Symvoulio tis Epikrateias — il-Greċja) — Idryma Typou A.E. vs Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Libertà ta’ stabbiliment — Moviment liberu tal-kapital — Dritt tal-kumpanniji — L-Ewwel Direttiva 68/151/KEE — Kumpannija pubblika ta’ responsabbiltà limitata li taqa’ taħt is-settur tal-istampa u tat-televiżjoni — Kumpannija u azzjonista li għandha iktar minn 2,5 % tal-ishma — Multa amministrattiva flimkien u in solidum)

12

2010/C 346/20

Kawża C-97/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — l-Awstrija) — Ingrid Schmelz vs Finanzamt Waldviertel (Sitt Direttiva tal-VAT — Artkoli 24(3) u 28i — Direttiva 2006/112/KE — Artikolu 283(1)(ċ) — Validità — Artikoli 12 KE, 43 KE u 49 KE — Prinċipju ta’ trattament ugwali — Skema speċjali għall-impriżi żgħar — Eżenzjoni mill VAT — Rifjut għall-benefiċċju tal-eżenzjoni lill-persuni taxxabbli stabbiliti fi Stati Membri oħrajn — Kunċett ta’ dħul mill bejgħ annwali)

12

2010/C 346/21

Kawża C-175/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Court of Appeal — ir-Renju Unit) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs vs Axa UK plc (Sitt Direttiva tal-VAT — Eżenzjoni — Artikolu 13B(d), punt 3 — Tranżazzjonijiet li jikkonċernaw ħlasijiet u trasferimenti — Irkupru ta’ debiti — Pjanijiet ta’ ħlas għal kura tas-snien — Servizzi ta’ ġbir u ta’ pproċessar ta’ ħlasijiet f’isem il-klijenti ta’ fornitur ta’ servizzi)

13

2010/C 346/22

Kawża C-203/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Volvo Car Germany GmbH vs Autohof Weidensdorf GmbH (Direttiva 86/653/KEE — Aġenti kummerċjali indipendenti — Xoljiment tal-kuntratt ta’ aġenzija mill-prinċipal — Dritt tal-aġent għal kumpens)

14

2010/C 346/23

Kawża C-205/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Szombathelyi Városi Bíróság — Ir-Repubblika tal-Ungerija) — proċeduri kriminali kontra Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali — Deċiżjoni Qafas 2001/220/JHA — Status tal-vittmi fil-kuntest tal-proċeduri kriminali — Kunċett ta’ vittma — Persuna ġuridika — Medjazzjoni kriminali fil-kuntest tal-proċeduri kriminali — Metodi ta’ applikazzjoni)

14

2010/C 346/24

Kawża C-227/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale ordinario di Torino — l-Italja) — Antonino Accardo et vs Comune di Torino (Politika soċjali — Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Uffiċjali tal-pulizija muniċipali — Direttiva 93/104/KE — Direttiva 93/104/KE kif emendata bid Direttiva 2000/34/KE — Direttiva 2003/88/KE — Artikoli 5, 17 u 18 — Ħin massimu ta’ xogħol ta’ kull ġimgħa — Ftehim kollettiv jew ftehim konkluż bejn imsieħba soċjali fil-livell nazzjonali jew reġjonali — Derogi dwar il-mistrieħ ta’ kull ġimgħa differit u l-mistrieħ ta’ kumpens — Effett dirett — Interpretazzjoni konformi)

15

2010/C 346/25

Kawża C-242/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Gerechtshof te Amsterdam — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Albron Catering BV vs FNV Bondgenoten, John Roest (Politika soċjali — Trasferiment ta’ impriżi — Direttiva 2001/23/KE — Salvagwardja tad-drittijiet tal-ħaddiema — Grupp ta’ kumpanniji li fih l impjegati huma impjegati minn kumpannija li timpjega u assenjati b’mod permanenti ma’ kumpannija operattiva — Trasferiment ta’ kumpannija operativa)

15

2010/C 346/26

Kawża C-243/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Halle — il-Ġermanja) — Günter Fuß vs Stadt Halle (Politika soċjali — Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema — Direttiva 2003/88/KE — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Pompiera impjegati fis-settur pubbliku — Dipartiment ta’ intervent — Artikolu 6(b) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 22(1)(b) — Ħin massimu ta’ xogħol fil-ġimgħa — Rifjut li jaħdem iktar minn dan il-ħin — Trasferiment sfurzat f’dipartiment ieħor — Effett dirett — Konsegwenza għall-qrati nazzjonali)

16

2010/C 346/27

Kawża C-306/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour constitutionnelle — il-Belġju) — Eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ fil-konfront ta’ I.B. (Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali — Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI — Mandat ta’ arrest Ewropew u proċeduri ta’ konsenja bejn l-Istati Membri — Artikolu 4 — Raġunijiet għall-għażla tan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni — Artikolu 4(6) — Mandat ta’ arrest maħruġ għall-eżekuzzjoni ta’ piena — Artikolu 5 — Garanziji li għandhom jingħataw mill-Istat Membru emittenti — Artikolu 5(1) — Kundanna fil-kontumaċja — Artikolu 5(3) — Mandat ta’ arrest għall-finijiet tal-prosekuzzjoni — Konsenja suġġetta għall-kundizzjoni li l-persuna mfittxija tiġi ritornata fl-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni — Applikazzjoni konġunta tal-Artikoli 5(1) u 5(3) — Kompatibbiltà)

16

2010/C 346/28

Kawża C-345/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Centrale Raad van Beroep — Il-Pajjiżi l-Baxxi) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F.van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens vs College van zorgverzekeringen (Sigurtà soċjali — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Kapitolu 1 tat-Titolu III — Artikoli 28, 28a u 33 — Regolament (KEE) Nru 573/72 — Artikolu 29 — Moviment liberu tal persuni — Artikoli 21 TFUE u 45 TFUE — Servizzi tal-assigurazzjoni għall-mard — Persuni intitolati għal pensjoni tax-xjuħija jew tal-inkapaċità għax-xogħol — Residenza li fi Stat Membru ieħor li mhuwiex l-Istat responsabbli mill-ħlas tal pensjoni — Fornitura ta’ servizzi in natura fl-Istat ta’ residenza li għandhom jitħallsu mill-Istat responsabbli mill-ħlas tal-pensjoni — Nuqqas ta’ reġistrazzjoni fl-Istat ta’ residenza — Obbligu ta’ pagament tal-kontribuzzjonijiet fl-Istat Membru responsabbli mill-ħlas tal pensjoni — Emenda tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat responsabbli mill-ħlas tal-pensjoni — Kontinwità tal-assigurazzjoni għall-mard — Trattament differenti bejn residenti u mhux residenti)

17

2010/C 346/29

Kawża C-367/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Antwerpen — il-Belġju) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau vs SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Dannu għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 — Artikolu 1, it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-Artikoli 5 u 7 — Regolament (KEE) Nru 3665/87 — Artikoli 11 u 18(2)(c) — Kunċett ta’ operatur ekonomiku — Persuni li ħadu sehem fit-twettiq tal-irregolarità — Persuni fid-dover li jieħdu r-responsabbiltà għall-irregolarità jew li jiżguraw li din ma ssirx — Sanzjoni amministrattiva — Effett dirett — Preskrizzjoni tal-azzjoni ġudizzjarja — Interruzzjoni)

18

2010/C 346/30

Kawża C-385/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — ir-Repubblika tal-Litwanja) — Nidera Handelscompagnie BV vs Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direttiva 2006/112/KE — Dritt għal tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa — Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi d-dritt għal tnaqqis ta’ beni mibjugħa mill-ġdid qabel ir-reġistrazzjoni taal-persuna taxxabbli għall-VAT)

19

2010/C 346/31

Kawża C-423/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Staatssecretaris van Financiën vs X BV (Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura Magħquda — Ħxejjex (rjus tat-tewm) imnixxfin, li l-umdità fihom ma tneħħitx għal kollox)

19

2010/C 346/32

Kawża C-428/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État — Franza) — Union syndicale Solidaires Isère vs Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Politika soċjali — Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema — Direttiva 2003/88/KE — Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Artikoli 1, 3 u 17 — Kamp ta’ applikazzjoni — Attività okkażjonali u stagjonali ta’ persuni li huma titolari ta’ kuntratt ta’ xogħol edukattiv — Limitazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ dan il-persunal li jwettaq 80 ġurnata xogħol fis-sena f’ċentri ta’ vakanzi u ta’ ħin liberu — Leġiżlazzjoni nazzjonali li ma tipprevedix, għal dan il-persunal, perijodu minimu ta’ mistrieħ ta’ kuljum — Derogi previsti fl-Artikolu 17 — Kundizzjonijiet — Garanzija ta’ perjodu ekwivalenti ta’ mistrieħ obbligatorju jew, f’każijiet eċċezzjonali, ta’ protezzjoni xierqa)

20

2010/C 346/33

Kawża C-500/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tmien Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Servizzi postali — Direttiva 97/67/KE — Restrizzjonijiet nazzjonali — Impriżi ta’ kunsinna espressa — Sistema nazzjonali ta’ liċenzji)

20

2010/C 346/34

Kawża C-41/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Assigurazzjoni diretta minbarra l-assigurazzjoni għall-ħajja — Direttivi 73/239/KEE u 92/49/KEE — Assoċjazzjonijiet ta’ sostenn reċiproku attivi fis-suq tal-assigurazzjoni għall-mard addizzjonali — Transpożizzjoni inkorretta u inkompleta)

21

2010/C 346/35

Kawża C-117/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-24 ta’ Ġunju 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Għajnuna mill-Istat — Talba għal għajnuna intiża sabiex tbiddel għajnuna preċedentement mogħtija lill-impriża benefiċjarja u nnotifikata lill-Kummissjoni wara l-eżekuzzjoni sħiħa tal-proġett ta’ investiment — Kriterji tal-effett ta’ inċentiv u tan-neċessità)

21

2010/C 346/36

Kawża C-386/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour du travail de Bruxelles — il-Belġju) — Jhonny Briot vs Randstad Interim, Sodexho SA, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Direttiva 2001/23/KE — Trasferiment ta’ impriżi — Salvagwardja tad-drittijiet tal-ħaddiema — Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien determinat ta’ impjegat temporanju)

22

2010/C 346/37

Kawża C-28/10 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ Settembru 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Artikolu 119 tar-Regoli tal-Proċedura — Talbiet irregolari — Inammissibbiltà manifesta)

22

2010/C 346/38

Kawża C-292/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgerichts Regensburg (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Ġunju 2010 — Cornelia Buschmann vs Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Kawża C-328/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — Enipower SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Kawża C-329/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — ENI SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas u Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Kawża C-330/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — Edison Trading SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Kawża C-331/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — E.On Produzione SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Kawża C-332/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — Edipower SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Kawża C-333/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — E.On Energy Trading SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Kawża C-406/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) fil-11 ta’ Awwissu 2010 — SAS Institute Inc. vs World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Kawża C-426/10 P: Appell ippreżentat fis-26 ta’ Awissu 2010 minn Bell & Ross BV kontra d-Digriet tal-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) tat-18 ta’ Ġunju 2010 fil-Kawża T-51/10, Bell & Ross vs UASI

28

2010/C 346/47

Kawża C-442/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) fit-13 ta’ Settembru 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans vs Benjamin Wilkinson, li huwa tal-età iżda li huwa inkapaċi, irrappreżentat fil-proċeduri minn missieru Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Kawża C-458/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

29

2010/C 346/49

Kawża C-464/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’Appel de Mons (il-Belġju) fl-24 ta’ Settembru 2010 — L-Istat Belġjan vs Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe (fil-kapaċità tagħom ta’ kuraturi ta’ falliment ta’ Tiercé Franco-Belge SA)

30

2010/C 346/50

Kawża C-465/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fis-27 ta’ Settembru 2010 — Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales vs Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre

30

2010/C 346/51

Kawża C-468/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-28 ta’ Settembru 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) vs Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Kawża C-469/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-28 ta’ Settembru 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) vs Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Kawża C-472/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Pest Megyei Bíróság (Ir-Repubblika tal-Ungerija) fid-29 ta’ Settembru 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vs Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Kawża C-484/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fis-7 ta’ Ottubru 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) vs Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Kawża C-487/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal administratif de Rennes (Franza) fil-11 ta’ Ottubru 2010 — L’Océane Immobilière SAS vs Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Kawża C-488/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Spanja) fil-11 ta’ Ottubru 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. vs Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Kawża C-491/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Celle (Il-Ġermanja) fil-15 ta’ Ottubru 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga vs Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Kawża C-496/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (l-Italja) fil-15 ta’ Ottobru 2010 — Proċeduri kriminali kontra Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Kawża C-500/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (l-Italja) fid-19 ta’ Ottubru 2010 — Ufficio IVA di Piacenza vs Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Kawża C-501/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (l-Italja) fit-19 ta’ Ottubru 2010 — Proċeduri kriminali kontra Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Kawża C-502/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-20 ta’ Ottubru 2010 — Staatssecretaris van Justitie vs M. Singh

35

2010/C 346/62

Kawża C-503/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija) fl-20 ta’ Ottubru 2010 — Evroetil AD vs Direktor na Agentsia Mitnitsi

35

2010/C 346/63

Kawża C-510/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Ottubru 2010 — DR u TV2 Danmark A/S vs NCB

36

2010/C 346/64

Kawża C-235/08: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ Ottubru 2010 — (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Ried im Innkreis — l-Awstrija) — Proċeduri kriminali kontra Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis

37

2010/C 346/65

Kawża C-95/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda

37

2010/C 346/66

Kawża C-182/09: Digriet tal-President tal-Ewwel Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division — ir-Renju Unit) — Seaport (NI) Ltd vs Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Kawża C-355/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni vs L-Irlanda

38

2010/C 346/68

Kawża C-394/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq

38

2010/C 346/69

Kawża C-510/09: Digriet tal-President tad-9 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

38

2010/C 346/70

Kawża C-531/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

38

2010/C 346/71

Kawża C-541/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-24 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Giudice di pace di Varese — l-Italja) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin vs Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Kawża C-192/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

38

2010/C 346/73

Kawża C-223/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

38

2010/C 346/74

Kawża C-264/10: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Inalta Curte de Casație și Justiție — ir-Rumanija) — Proċeduri kriminali kontra Gheorghe Kita

38

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 346/75

Kawża T-24/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2010 — Alliance One International et vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Spanjol tax-xiri u tal-ewwel ipproċessar ta’ tabakk mhux maħdum — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE — Iffissar tal-prezzijiet u tqassim tas-suq — Obbligu ta’ motivazzjoni — Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur — Trattament ugwali)

39

2010/C 346/76

Kawża T-227/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni (FAEGG — Taqsima Garanzija — Spejjeż esklużi mill-finanzjament Komunitarju — Għajnuna għall-produzzjoni intiża għall-ipproċessar tat-tadam — Kontrolli għall-għarrieda matul il-perijodi adegwati — Proporzjonalità)

39

2010/C 346/77

Kawża T-236/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ottubru 2010 — Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni (FAEGG — Taqsima Garanzija — Clearance tal-kontijiet — Sena finanzjarja 2006 — Data tal-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 32(5) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 — Saħħa vinkolanti ta’ dikjarazzjoni unilaterali tal-Kummissjoni annessa mal-minuti ta’ laqgħa ta’ Coreper)

39

2010/C 346/78

Kawża T-23/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ottubru 2010 — CNOP u CCG vs Il-Kummissjoni (Kompetizzjoni — Proċedura amministrattiva — Deċiżjoni li tordna spezzjoni — Artikolu 20(4) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 — Nuqqas ta’ personalità ġuridika ta’ destinatarju — Obbligu ta’ motivazzjoni — Kunċetti ta’ impriża u ta’ assoċjazzjoni tal-impriżi)

40

2010/C 346/79

Kawża T-65/09 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2010 — Reali vs Il-Kummissjoni (Appell — Servizz pubbliku — Membri tal-persunal bil-kuntratt — Reklutaġġ — Klassifikazzjoni fi grad — Esperjenza professjonali — Diploma — Ekwivalenza)

40

2010/C 346/80

Kawża T-131/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Farmeco vs UASI — Allergan (BOTUMAX) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali BOTUMAX — Trade marks Komunitarji verbali u figurattivi preċedenti BOTOX — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Dannu għar-reputazzjoni — Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009))

40

2010/C 346/81

Kawża T-365/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2010 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki vs UASI — Free (FREE) (Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali FREE — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti FREE u trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

41

2010/C 346/82

Kawża T-32/09 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Proċedura prekontenzjuża — Appell manifestament infondat — Appell inċidentali limitat għall-ispejjeż)

41

2010/C 346/83

Kawża T-515/09 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Rifjut ta’ istituzzjoni li tittraduċi deċiżjoni — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

41

2010/C 346/84

Kawża T-516/09 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni (Appell — Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ċaħda ta’ talba għal investigazzjoni — Rifjut ta’ istituzzjoni milli tittraduċi deċiżjoni — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

42

2010/C 346/85

Kawża T-18/10 R II: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Ottubru 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami et vs Il-Parlament u Il-Kunsill (Proċeduri għal miżuri provviżorji — Regolament (KE) Nru 1007/2009 — Kummerċ tal-prodotti li joriġinaw mill-foki — Projbizzjoni ta’ importazzjoni u ta’ bejgħ — Eċċezzjoni favur il-komunitajiet Inuit — Talba oħra għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Fatti ġodda — Nuqqas ta’ urġenza)

42

2010/C 346/86

Kawża T-353/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Ottubru 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro vs Il-Kummissjoni (Miżuri provviżorji — Għajnuna finanzjarja — Nota ta’ debitu intiża għall-irkupru ta’ għajnuna finanzjarja — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ osservanza ta’ rekwiżiti proċedurali — Inammissibbiltà)

43

2010/C 346/87

Kawża T-435/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembru 2010 — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. vs Il-Kummissjoni Ewropea

43

2010/C 346/88

Kawża T-446/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembru 2010 — Dow AgroSciences u Dintec Agroquímica — Produtos Químicos vs Il-Kummissjoni

43

2010/C 346/89

Kawża T-447/10: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

44

2010/C 346/90

Kawża C-449/10: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2010 — Client Earth and Others vs Il-Kummissjoni

45

2010/C 346/91

Kawża T-456/10: Rikors ippreżentat fil-1 ta’ Ottubru 2010 — Timab Industries u CFPR vs Il-Kummissjoni

46

2010/C 346/92

Kawża T-457/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

47

2010/C 346/93

Kawża T-474/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

48

2010/C 346/94

Kawża T-477/10: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2010 — SE — Blusen Stenau vs UASI — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Kawża T-478/10: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

49

2010/C 346/96

Kawża T-479/10: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 346/97

Kawża T-480/10: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 346/98

Kawża T-481/10: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 346/99

Kawża T-482/10: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 346/00

Kawża T-485/10: Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ottubru 2010 — MIP Metro vs UASI — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Kawża T-498/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2010 — Mayer Naman vs UASI — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Kawża T-499/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ottubru 2010 — MOL vs Il-Kummissjoni

52

2010/C 346/03

Kawża T-500/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ottubru 2010 — Dorma vs UASI — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Kawża T-501/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2010 — TI Media Broadcasting u TI Media vs Il-Kummissjoni

53

2010/C 346/05

Kawża T-502/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

54

2010/C 346/06

Kawża T-503/10: Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ottubru 2010 — IDT Biologika vs Il-Kummissjoni

54

2010/C 346/07

Kawża T-504/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2010 — Prima TV vs Il-Kummissjoni

55

2010/C 346/08

Kawża T-505/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2010 — Höganäs vs UASI — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Kawża T-506/10: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2010 — RTI u Elettronica Industriale vs Il-Kummissjoni

56

2010/C 346/10

Kawża T-508/10: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ottubru 2010 — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat vs UASI — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER)

56

2010/C 346/11

Kawża T-509/10: Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ottubru 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft vs Il-Kunsill

57

2010/C 346/12

Kawża T-512/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ottubru 2010 — Nike International vs UASI (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Kawża T-443/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Agriconsulting Europe vs Il-Kummissjoni

58

2010/C 346/14

Kawża T-16/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2010 — Alisei vs Il-Kummissjoni

58

2010/C 346/15

Kawża T-151/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Ottubru 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten vs Il-Kummissjoni

58

2010/C 346/16

Kawża T-299/10: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Babcock Noell vs L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

58

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 346/17

Kawża F-85/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Sørensen vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ħatra — Uffiċjali li jaċċedu għal grupp ta’ funzjoni superjuri permezz ta’ kompetizzjoni ġenerali — Kandidati mniżżla f’lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fil-grad matul ir-reklutaġġ — Klassifikazzjoni fil-grad b’applikazzjoni ta’ regoli ġodda inqas favorevoli — Artikolu 5(2) u Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal)

59

2010/C 346/18

Kawża F-113/05: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Kay vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Ħatra — Uffiċjali li jaċċedu għal grupp ta’ funzjoni superjuri permezz ta’ kompetizzjoni ġenerali — Kandidati mniżżla f’lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda — Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fil-grad matul ir-reklutaġġ — Klassifikazzjoni fil-grad b’applikazzjoni ta’ regoli ġodda inqas favorevoli — Artikolu 2, Artikolu 5(2) u Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal)

59

2010/C 346/19

Kawża F-60/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2010 — Gerhard Birkhoff vs Il-Kummissjoni Ewropea (Uffiċjali — Remunerazzjoni — Allowance tal-familja — Allowance għal wild dipendenti — Wild milqut minn marda ta’ natura gravi jew minn diżabbiltà li timpedih milli jipprovdi għall-bżonnijiet tiegħu — Talba għall-proroga tal-ħlas tal-allowance — Artikolu 2(5) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal — Dħul massimu tal-wild bħala kundizzjoni għall-proroga tal-ħlas tal-allowance — Spejjeż deduċibbli mid-dħul imsemmi)

60

2010/C 346/20

Kawża F-51/07: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-23 ta’ Settembru 2010 — Bui Van vs Il-Kummissjoni

60

MT

 


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/1


2010/C 346/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

ĠU C 328, 4.12.2010

Pubblikazzjonijiet preċedenti

ĠU C 317, 20.11.2010

ĠU C 301, 6.11.2010

ĠU C 288, 23.10.2010

ĠU C 274, 9.10.2010

ĠU C 260, 25.9.2010

ĠU C 246, 11.9.2010

Dawn it-testi huma disponibbli fuq:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Il-Qorti Ġenerali

18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/2


Teħid ta’ ġurament minn membru ġdid tal-Qorti Ġenerali

2010/C 346/02

Wara li nħatar Imħallef mal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea permezz ta’ deċiżjoni tar-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tat-18 ta’ Novembru 2010 (1), għall-perijodu mis-26 ta’ Novembru 2010 sal-31 ta’ Awwissu 2016, A. Popescu ħa l-ġurament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fis-26 ta’ Novembru 2010.


(1)  ĠU L 306, 23.11.2010, p. 76.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/2


Assenjazzjoni tal-Imħallef A. Popescu lill-awli

2010/C 346/03

Fid-29 ta’ Novembru 2010, wara li A. Popescu assuma l-kariga ta’ Mħallef, il-Konferenza Plenarja tal-Qorti Ġenerali ddeċidiet li temenda kif ġej id-deċiżjoni tal-Konferenza Plenarja tal-20 ta’ Settembru 2010, dwar l-assenjazzjoni tal-Imħallfin lill-awli, kif emendata bid-deċiżjoni tas-26 ta’ Ottubru 2010.

Qed jiġu assenjati għall-perijodu mid-29 ta’ Novembru 2010 sad-data meta l-membru Bulgaru jassumi l-kariga:

fit-Tieni Awla Estiża, komposta minn ħames Imħallfin:

N. Forwood, President tal-Awla, F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, M. Prek, J. Schwarcz u A. Popescu, Imħallfin.

fit-Tieni Awla, komposta minn tliet Imħallfin:

N. Forwood, President tal-Awla

(a)

F. Dehousse u A. Popescu, Imħallfin;

(b)

F. Dehousse u J. Schwarcz, Imħallfin;

(ċ)

J. Schwarcz u A. Popescu, Imħallfin.

fis-Seba’ Awla Estiża, komposta minn ħames Imħallfin:

A. Dittrich, President tal-Awla, F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, M. Prek, J. Schwarcz u A. Popescu, Imħallfin.


V Avviżi

PROĊEDURI TAL-QORTI

Il-Qorti tal-Ġustizzja

18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/3


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

(Kawża C-535/07) (1)

(Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Direttivi 79/409/KEE u 92/43/KEE - Konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi - Klassifikazzjoni inkorretta u protezzjoni legali insuffiċjenti ta’ żoni speċjali tal-protezzjoni)

2010/C 346/04

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: R. Sauer u D. Recchia, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika tal-Awstrija (rappreżentanti: E. Riedl, E. Pürgy u K. Drechsel, aġenti)

Suġġett

Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ksur tal-Artikolu 4(1) u (2) tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE, tat-2 ta’ April 1979, dwar il-konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 1, p. 98) u tal-Artikolu 6(2) flimkien mal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u fawna u flora selvaġġI (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 2, p. 102) — Nuqqas li jikklassifika, bħala żoni speċjali tal-protezzjoni, territorju xieraq għall-konservazzjoni tal-ispeċji tal-għasafar (“Hanság”) u klassifikazzjoni żbaljata ta’ territorju ieħor (“Niedere Tauern”) — Nuqqas li jiggarantixxi liż-żoni speċjali tal-protezzjoni diġà kklassifikati protezzjoni legali li tikkorrispondi għall-eżiġenzi li jirriżultaw mid-dritt Komunitarju

Dispożittiv

(1)

Ir-Repubblika tal-Awstrija:

meta naqset li tinnomina bħala żona speċjali ta’ protezzjoni is-sit ta’ Hanság, fil-Land ta’ Burgenland, u tiddelimita ż-żona speċjali ta’ protezzjoni f’Niedere Tauern, fil-Land ta’ Steiermark, b’mod korrett, konformi ma’ kriterji ornitoloġiċi, skont l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE, tat-2 ta’ April 1979, dwar il-konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi, u

meta naqset li tipprovdi protezzjoni legali liż-żoni speċjali tal-protezzjoni ta’ Maltsch, ta’ Wiesengebiete im Freiwald, ta’ Pfeifer Anger, ta’ Oberes Donautal u ta’ Untere Traun, fil-Land ta’ Oberösterreich, kif ukoll liż-żona speċjali ta’ protezzjoni ta’ Verwall, fil-Land ta’ Vorarlberg, konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 4 tad-Direttiva 79/409/KEE u tal-Artikolu 6(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-habitat naturali u fawna u flora selvaġġi, moqri flimkien mal-Artikolu 7 ta’ din l-aħħar direttiva,

naqset milli twettaq l-obbligi tagħha skont dawn id-dispożizzjonijiet.

(2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

(3)

Il-Kummissjoni Ewropea, ir-Repubblika tal-Awstrija, u r-Repubblika Federali tal-Ġermanja għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom.


(1)  ĠU C 51, 23.02.2008.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/3


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mir-Rechtbank ’s-Gravenhage — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV vs Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

(Kawża C-185/08) (1)

(Direttiva 89/106/KEE - Prodotti għal bini - Direttiva 89/686/KEE - Apparat personali protettiv - Deċiżjoni 93/465/KEE - Marka KE - Apparat ta’ rbit kontra l-waqgħat mill-għoli waqt xogħlijet imwettqa fuq bjut - Standard EN 795)

2010/C 346/05

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Rechtbank ’s-Gravenhage

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Latchways plc, Eurosafe Solutions BV

Konvenuti: Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Rechtbank ’s-Gravenhage — Interpretazzjoni tad-Direttivi tal-Kunsill 89/106/KEE, tal-21 ta’ Diċembru 1989 [1988], dwar l-approssimazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-prodotti għall-bini (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 9, p. 296), tad-Direttiva 89/686/KEE, tal-21 ta’ Diċembru 1989, dwar l approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward l-apparat personali protettiv (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 10, p. 98) u tad- Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KEE, tat-22 ta’ Lulju 1993, dwar il moduli għall-fażijiet diversi tal-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità u r-regoli għat-twaħħil u għall-użu tal-marka ta’ konformità “CE” li huma maħsubin sabiex jintużaw fid-direttivi ta’ armonizzazzjoni teknika (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 12, p. 195) — Apparat ta’ rbit kontra l-waqgħat mill-għoli waqt xogħlijet imwettqa fuq bjut — Standard Ewropew EN 795

Dispożittiv

(1)

Id-dispożizzjonijiet tal-Istandard Ewropew EN 795 dwar l-apparat ta’ rbit ta’ klassi A1 ma jaqgħux taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE, tal-21 ta’ Diċembru 1989, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward l-apparat personali protettiv, kif emendata bir-Regolament (KE) Nru°1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta’ Settembru 2003, għalhekk huma ma jagħmlux parti mill-qafas tad-dritt tal-Unjoni u, għaldaqstant, il-Qorti tal-Ġustizzja ma għandhiex ġurisdizzjoni sabiex tinterpretahom.

(2)

Apparat ta’ rbit, bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li ma huwiex maħsub sabiex jinżamm jew jintlibes mill-utent tiegħu ma jaqax taħt il kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 89/686, kif emendata bir-Regolament Nru 1882/2003, la inkwantu tali u lanqas minħabba l-fatt li huwa maħsub sabiex jitwaħħal ma’ apparat personali protettiv.

(3)

Apparat ta’ rbit, bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li huwa parti mix-xogħol ta’ bini li miegħu huwa mwaħħal sabiex jiggarantixxi s-sigurtà ta’ użu jew tal-operat tal-bejt ta’ dan ix-xogħol jaqa’ taħt il kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE, tal-21 ta’ Diċembru 1989 [1988], dwar l-approssimazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-prodotti għall-bini, kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(4)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KEE, tat-22 ta’ Lulju 1993, dwar il-moduli għall-fażijiet diversi tal-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità u r-regoli għat-twaħħil u għall-użu tal-marka ta’ konformità “CE” li huma maħsubin sabiex jintużaw fid-direttivi ta’ armonizzazzjoni teknika tipprekludi li titwaħħal, fuq bażi fakultattiva, il-marka “CE” fuq prodott li ma jaqax taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva li taħtha hija tiġi mwaħħla, minkejja li dan il-prodott jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi definiti minnha.


(1)  ĠU C 197, 02.08.2008.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/4


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 — Deutsche Telekom AG vs Il-Kummissjoni Ewropea, Vodafone D2 GmbH, li qabel kienet Vodafone AG & Co. KG, li qabel kienet Arcor AG & Co. KG et

(Kawża C-280/08 P) (1)

(Appell - Kompetizzjoni - Artikolu 82 KE - Swieq tas-servizzi ta’ telekomunikazzjoni - Aċċess għan-netwerk fiss tal-operatur eżistenti - Prezzijiet bl-ingrossa għas-servizzi intermedjarji ta’ aċċess għan-netwerk lokali mogħtija lill-kompetituri - Prezzijiet bl-imnut għas-servizzi ta’ aċċess ipprovduti lill abbonati - Prattiki tal-prezzijiet ta’ impriża dominanti - Pressjoni fuq il marġni tal-prezzijiet tal-kompetituri - Prezzijiet approvati mill-awtorità regolatorja nazzjonali - Marġni ta’ flessibbiltà tal-impriża f’pożizzjoni dominanti - Imputabbiltà tal-ksur - Kunċett ta’ ‘abbuż’ - Kriterju tal-kompetitur daqstant effiċjenti - Kalkolu tal-pressjoni fuq il-marġni tal-prezzijiet - Effetti tal abbuż - Ammont tal-multa)

2010/C 346/06

Lingwa tal-proċedura: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellanti: Deutsche Telekom AG (rappreżentant: U. Quack, S. Ohlhoff u M. Hutschneider, avukati)

Appellati: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentant: K. Mojzesowicz, W. Mölls u O. Weber, aġenti), Vodafone D2 GmbH, li qabel kienet Vodafone AG Co. KG, li qabel kienet Arcor AG Co. KG (rappreżentant: M. Klusmann, aġent), Versatel NRW GmbH, li qabel kienet Tropolys NRW GmbH, li qabel kienet CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH, li qabel kienet Versatel Nord-Deutschland GmbH, li qabel kienet KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, li qabel kienet Versatel Süd-Deutschland GmbH, li qabel kienet tesion Telekommunikation GmbH, Verstel West GmbH, li qabel kienet Versatel West-Deutschland GmbH, li qabel kienet Versatel Deutschland GmbH Co. KG (rappreżentant: N. Nolte, avukat)

Suġġett

Appell mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (il-Ħames Awla Estiża) (li issa saret il-Qorti Ġenerali, iktar ’il quddiem, il-“Qorti Ġenerali”) tal-10 ta’ April 2008, Deutsche Telekom vs Il-Commission, li permezz tagħha l-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Commission 2003/707/KE, tal-21 ta’ Mejju 2003, dwar proċedura skont l-Artikolu 82 KE (Każijiet COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 -Deutsche Telekom AG) (ĠU L 263, p. 9), u, sussidjarjament, għat-tnaqqis tal-multa mogħtija lill-appellanti — Abbuż minn pożizzjoni dominanti — Prezz ta’ aċċess għan-netwerk fiss ta’ telekomunikazzjonijiet fil-Ġermanja — Karattru abbużiv tal-prattiki tal-prezzijiet ta’ impriża dominanti li titlob lill-kompetituri tagħha tariffi għal servizzi intermedjarji għall-aċċess għan-netwerk lokali ogħla mill-prezzijiet bl-imnut li hija titlob lill-abbonati tagħha

Dispożittiv

(1)

L-appell huwa miċħud.

(2)

Deutsche Telekom AG hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 223, 30.08.2008


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/5


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Litwanja

(Kawża C-350/08) (1)

(Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Att ta’ adeżjoni tal-2003 - Obbligi tal-Istati Membri aderenti - Acquis communautaire - Direttivi 2001/83/KE u 2003/63/KE - Regolament (KEE) Nru 2309/93 u Regolament (KE) Nru 726/2004 - Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem - Prodotti bijoloġiċi mediċinali simili li jirriżultaw mill-bijoteknoloġija - Awtorizzazzjoni nazzjonali ta’ tqegħid fis-suq mogħtija qabel l-adeżjoni)

2010/C 346/07

Lingwa tal-kawża: il-Litwan

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: A. Steiblytė u M. Šimerdová, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika tal-Litwanja (rappreżentanti: D. Kriaučiūnas u R. Mackevičienė, aġenti)

Suġġett

Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ksur tal-Artikolu 6(1) u tal-punt 4 tal-Parti II tal-Anness I tad-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta’ Novembru 2001, dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 69), kif emendata bid-Direttiva 2003/63/KE, kif ukoll tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2309/93, tat-22 ta’ Lulju 1993, li jistipula proċeduri tal-Komunità għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Valutazzjoni ta’ Prodotti Mediċinali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 12, p. 151), u tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-31 ta’ Marzu 2004, li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 34, p. 229) — Żamma tal-awtorizzazzjoni nazzjonali għat-tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali bijoloġiku simili “Grasalva”

Dispożittiv

(1)

Billi żammet fis-seħħ l-awtorizzazzjoni nazzjonali ta’ tqegħid fis-suq tal-prodott mediċinali Grasalva, ir-Repubblika tal-Litwanja naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-6 ta’ Novembru 2001, dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/63/KE, tal-25 ta’ Ġunju 2003, kif ukoll taħt l-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2309/93, tat-22 ta’ Lulju 1993, li jistipula proċeduri tal-Komunità għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-Valutazzjoni ta’ Prodotti Mediċinali, u taħt l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-31 ta’ Marzu 2004, li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

(2)

Ir-Repubblika tal-Litwanja hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 247, 27.09.2008


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/5


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Barcelona — Spanja) — PADAWAN SL vs Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

(Kawża C-467/08) (1)

(Approssimazzjoni tal-liġijiet - Dritt tal-awtur u drittijiet relatati - Direttiva 2001/29/KE - Dritt ta’ riproduzzjoni - Eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet - Eċċezzjoni ta’ kopja għal użu privat - Kunċett ta’ ‘kumpens ġust’ - Interpretazzjoni uniformi - Implementazzjoni mill-Istati Membri - Kriterji - Limiti - Sistema ta’ ħlas għal kopja privata applikata fir-rigward ta’ apparat, tagħmir u mezzi relatati mar-riproduzzjoni diġitali)

2010/C 346/08

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Qorti tar-rinviju

Audiencia Provincial de Barcelona

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: PADAWAN SL

Konvenuti: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

fil-preżenza ta’: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretazzjoni tal-Artikolu 2(5)(b) tad-Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Mejju 2001, dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà ta’ l-informazzjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 230) — Dritt ta’ riproduzzjoni — Eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet — Kumpens ġust — Sistema ta’ ħlas għat-tagħmir, apparat u materjal ta’ riproduzzjoni diġitali

Dispożittiv

(1)

Il-kunċett ta’ “kumpens ġust” fis-sens tal-Artikolu 5(2)(b) tad-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Mejju 2001, dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni, huwa kunċett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni, li għandu jiġi interpretat b’mod uniformi fl-Istati Membri kollha li introduċew eċċezzjoni ta’ kopja privata, indipendentement mill-fakultà rikonoxxuta lilhom li jiddeterminaw, fil-limiti imposti mid-dritt tal-Unjoni, b’mod partikolari mill-istess direttiva, il-forma, ir-regoli dettaljati tal-finanzjament u l-ġbir kif ukoll il-livell ta’ dan il-kumpens ġust.

(2)

L-Artikolu 5(2)(b) tad-Direttiva 2001/29/KE għandu jiġi interpretat fis-sens li l-“bilanċ ġust” li għandu jkun hemm bejn il-persuni kkonċernati jimplika li l-kumpens ġust għandu neċessarjament jiġi kkalkulat abbażi tal-kriterju ta’ ħsara kkawżata lill-awturi tax-xogħlijiet protetti wara l-introduzzjoni tal-eċċezzjoni ta’ kopja privata. Huwa konformi mal-ħtiġijiet ta’ dan il-“bilanċ ġust” li jiġi kkunsidrat li l-persuni li għandhom apparat, tagħmir u mezzi ta’ riproduzzjoni diġitali u li, abbażi ta’ dan, fid-dritt jew fil-fatt, iqegħdu dan l-apparat għad-dispożizzjoni tal-utenti privati jew jagħtu lil dawn tal-aħħar servizz ta’ riproduzzjoni huma l-persuni responsabbli għall-ħlas tal-finanzjament tal-kumpens ġust, inkwantu dawn il-persuni għandhom il-possibbiltà li jgħaddu l-ispiża reali ta’ dan il-finanzjament fuq l-utenti privati.

(3)

L-Artikolu 5(2)(b) tad-Direttiva 2001/29/KE għandu jiġi interpretat fis-sens li hemm bżonn rabta bejn l-applikazzjoni tas-sistema ta’ ħlas intiża sabiex tiffinanzja l-kumpens ġust fir-rigward ta’ apparat, tagħmir kif ukoll mezzi ta’ riproduzzjoni diġitali u l-preżunzjoni ta’ użu ta’ dawn tal-aħħar għal finijiet ta’ riproduzzjoni privata. Konsegwentement, l-applikazzjoni mingħajr distinzjoni tas-sistema ta’ ħlas għal kopja privata, b’mod partikolari fir-rigward ta’ apparat, tagħmir u mezzi ta’ riproduzzjoni diġitali li ma tqegħdux għad-dispożizzjoni ta’ utenti privati u huma manifestament riżervati għal użu differenti mill-ħolqien ta’ kopji għal użu privat, mhijiex konformi mad-Direttiva 2001/29.


(1)  ĠU C 19, 24.01.2009, p. 12.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/6


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja) tas-26 ta’ Ottubru 2010 — Ir-Renju tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-482/08) (1)

(Rikors għal annullament - Deċiżjoni 2008/633/ĠAI - Aċċess għall konsultazzjoni tas-sistema ta’ informazzjoni dwar il-viża (VIS) mill-awtoritajiet maħtura ta’ Stati Membri u mill-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u ta’ reati kriminali serji oħra - Żvilupp tad-dispożizzjonijiet tal-Acquis ta’ Schengen - Esklużjoni tar-Renju Unit mill-proċedura ta’ adozzjoni tad-deċiżjoni - Validità)

2010/C 346/09

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Ir-Renju tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (rappreżentanti: V. Jackson, I. Rao, aġenti u T. Ward, Barrister)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Schutte u R. Szostak, aġenti)

Partijiet intervenjenti insostenn tal-konvenut: Ir-Renju ta’ Spanja (rappreżentant: J. M. Rodríguez Cárcamo, aġent), Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: M. Wilderspin u B. D. Simon, aġenti)

Suġġett

Artikolu 35(6) UE — Annullament tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI tat-23 ta’ Ġunju 2008, li tikkonċerna aċċess għall-konsultazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) minn awtoritajiet maħtura ta’ Stati Membri u mill-Europol għall-finijiet tal-prevenzjoni, tal-kxif u tal-investigazzjoni ta’ reati terroristiċi u ta’ reati kriminali serji oħra (ĠU L 218, p. 129) — Esklużjoni tar-Renju Unit mill-proċedura ta’ adozzjoni ta’ din id-deċiżjoni — Ksur tal-forom proċedurali sostanzjali

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ fuq huwa kkundannat għall-ispejjeż.

(3)

Ir-Renju ta’ Spanja u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropew għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom


(1)  ĠU C 32, 07.02.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/7


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-12 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Vestre Landsret — id-Danimarka) — Ingeniørforeningen i Danmark, li taġixxi għal Ole Andersen vs Region Syddanmark

(Kawża C-499/08) (1)

(Direttiva 2000/78/KE - Trattament ugwali fil-qasam tal-impjieg u tal-kundizzjonijiet tax-xogħol - Projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq l-età - Nuqqas ta’ ħlas tal-kumpens għal tkeċċija lill-ħaddiema eliġibbli għall-benefiċċju ta’ pensjoni tax-xjuħija)

2010/C 346/10

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Vestre Landsret

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Ingeniørforeningen i Danmark, li taġixxi għal Ole Andersen

Konvenut: Region Syddanmark

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Vestre Landsret — Interpretazzjoni tal-Artikoli 2 u 6 tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE, tas-27 ta’ Novembru 2000, li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU L 303, p. 16) — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għall-ħlas ta’ kumpens għal tkeċċija lill-ħaddiema mkeċċija li kienu impjegati għal numru ta’ snin konsekuttivi mal-istess persuna, ħlief jekk dawn il-ħaddiema jkunu laħqu l-età li fiha huma jkollhom id-dritt għal pensjoni tax-xjuħija li għaliha jkun ikkontribwixxa min ħaddimhom — Diskriminazzjoni diretta jew indiretta bbażata fuq l-età

Dispożittiv

L-Artikoli 2 u 6(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78, tas-27 ta’ Novembru 2000, li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li permezz tagħha l-ħaddiema eliġibbli għall-benefiċċju ta’ pensjoni tax-xjuħija mħallsa minn min kien iħaddimhom skont skema ta’ pensjoni li fiha huma ssieħbu qabel ma kellhom l-età ta’ 50 sena ma jistgħux, minħabba dan il-fatt biss, jibbenefikaw minn kumpens speċjali għal tkeċċija intiż sabiex jiffavorixxi r-riintegrazzjoni professjonali ta’ ħaddiema li jkollhom anzjanità ta’ iktar minn tnax-il sena fl-impriża.


(1)  ĠU C 19, 24.01.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/7


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Malta

(Kawża C-508/08) (1)

(Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Libertà li jiġu pprovduti servizzi ta’ trasport marittimu - Regolament (KEE) Nru 3577/92 - Artikoli 1 u 4 - Servizzi ta’ kabotaġġ fi ħdan Stat Membru - Obbligu li kuntratti ta’ servizz pubbliku jiġu konklużi fuq bażi mhux diskriminatorja - Konklużjoni, mingħajr sejħa għal offerti minn qabel, ta’ kuntratt esklużiv qabel id-data tal-adeżjoni ta’ Stat Membru mal-Unjoni)

2010/C 346/11

Lingwa tal-kawża: il-Malti

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Aquilina u K. Simonsson, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika ta’ Malta (rappreżentanti: S. Camilleri, L. Spiteri u A. Fenech, aġenti)

Suġġett

Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ksur tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/1992, tas-7 ta’ Diċembru 1992, li japplika l-prinċipju ta’ liberta’ li jiġu pprovduti servizzi għat-trasport marittimu fi ħdan l-Istati Membri (kabotaġġ marittimu) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 2, p. 10) — Konklużjoni, mingħajr sejħa għal offerti minn qabel, ta’ kuntratt esklużiv sabiex jiġi żgurat servizz marittimu fuq ir-rotta bejn Malta u Għawdex

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 32, 07.02.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/8


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Anotato Dikastirio Kyprou — Ir-Repubblika ta’ Ċipru) — Symvoulio Apochtesfseon Lefkosias vs Anatheoritiki Archi Prosforon

(Kawża C-570/08) (1)

(Kuntratti pubbliċi - Direttiva 89/665/KEE - Artikolu 2(8) - Korp responsabbli mill-proċeduri ta’ reviżjoni li ma huwiex ta’ natura ġudizzjarja - Annullament tad-deċiżjoni tal-awtorità kontraenti li tilqa’ offerta - Possibbiltà tal-awtorità kontraenti li taġixxi, kontra dan l-annullament, quddiem awtorità ġudizzjarja)

2010/C 346/12

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Qorti tar-rinviju

Anotato Dikastirio Kyprou

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Symvoulio Apochtesfseon Lefkosias

Konvenuta: Anatheoritiki Archi Prosforon

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Anotato Dikastirio Kyprou (il-Greċja) — Interpretazzjoni tal-Artikolu 2(8) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/665/KEE, tal-21 ta’ Diċembru 1989, dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi [kuntratti pubbliċi għal provvisti u għal xogħlijiet] (ĠU L 395, p. 33) — Dritt ta’ awtorità kontraenti li teżerċita rimedju ġudizzjarju kontra d-deċiżjonijiet ta’ korp responsabbli, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, li ma huwiex ta’ natura ġudizzjarja

Dispożittiv

L-Artikolu 2(8) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/665/KEE, tal-21 ta’ Diċembru 1989, dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi [kuntratti pubbliċi għal provvisti u għal xogħlijiet], kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 92/50/KEE, tat-18 ta’ Ġunju 1992, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma joħloqx, fl-amministrazzjoni tal-Istati Membri, l-obbligu li jipprovdu, fir-rigward ukoll tal-awtoritajiet kontraenti, rimedju ta’ natura ġudizzjarja kontra d-deċiżjonijiet ta’ korpi bażiċi, li ma humiex ta’ natura ġudizzjarja, responsabbli mill-proċeduri ta’ reviżjoni fil-qasam tal-għoti ta’ kuntratti pubbliċi. Madankollu, din id-dispożizzjoni ma tipprekludix lill-Istati Membri milli jipprevedu, fejn applikabbli, fis-sistemi legali rispettivi tagħhom, rimedju bħal dan favur awtoritajiet kontraenti.


(1)  ĠU C 55, 07.03.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/8


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — il-Ġermanja) — Gudrun Schwemmer vs Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

(Kawża C-16/09) (1)

(Sigurtà soċjali - Regolamenti (KEE) Nri 1408/71 u 574/72 - Benefiċċji tal-familja - Regoli “kontra l-akkumulazzjoni” - Artikolu 76(2) tar-Regolament Nru 1408/71 - Artikolu 10(1)(a) tar-Regolament Nru 574/72 - Tfal li jirresjedu fi Stat Membru ma’ ommhom li tissodisfa il-kundizzjonijiet sabiex tirċievi hemmhekk il-benefiċċji tal-familja, u li missierhom, li jaħdem fl-Isvizzera u li jissodisfa, a priori, il-kundizzjonijiet sabiex jirċievi benefiċċji tal-familja tal- istess tip skont il-leġiżlazzjoni Svizzera, jastjeni milli japplika għall-għoti ta’ dawn il-benefiċċji)

2010/C 346/13

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesfinanzhof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Gudrun Schwemmer

Konvenuta: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Bundesfinanzhof — Interpretazzjoni tal-Artikolu76(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71, tal-14 ta’ Ġunju 1971, dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità (ĠU L 149, p. 2), kif ukoll tal-Artikolu 10(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72, tal-21 ta’ Marzu 1972, li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità (ĠU L 074, p. 1), kif emendati — Stabbiliment tal-Istat li għandu jagħti l-allowances tal-familja — Regoli kontra l-akkumulazzjoni — Tfal residenti fi Stat Membru ieħor flimkien ma’ ommhom li jissodisfaw il-kundizzjonijiet sabiex jirċievu f’dak l-Istat Membru l-allowances tal-familja, u li missierhom, li huwa residenti fl-Isvizzera u li jissodisfa l-kundizzjonijiet sabiex jirċievi hemmhekk l-allowances tal-familja tal-istess tip skont il-leġiżlazzjoni tal-Isvizzera, intenzjonalment ma jitlobx l-għoti ta’ dawn l-allowances sabiex jikkawża dannu lill-konjuġi divorzjata — Kindgergeld

Dispożittiv

L-Artikolu 76 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71, tal-14 ta’ Ġunju 1971, dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità u l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72, tal-21 ta’ Marzu 1972, li jistipula l-proċedura għall-implementazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, fil-verżjoni tiegħu emendata u aġġornata bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 118/97, tat-2 ta’ Diċembru 1996, kif emendati bir-Regolament (KE) Nru 647/2005, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta’ April 2005, għandhom jiġu interpretati fis-sens li dritt, li ma huwiex suġġett għal kundizzjonijiet ta’ assigurazzjoni, ta’ impjieg jew ta’ impjieg ta’ persuna li taħdem għal rasha, għall-benefiċċji dovuti skont il-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li fih ġenitur jirrisjedi mat-tfal tiegħu li favurihom dawn il-benefiċċji jingħataw ma jistgħux jiġu sospiżi parzjalment f’sitwazzjoni, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li fiha l-ex konjuġi, li huwa l-ġenitur l-ieħor tat-tfal ikkonċernati, ikollu fil-prinċipju dritt għall-benefiċċji tal-familja skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat li fih huwa impjegat, jew sempliċement skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ dan l-Istat, inkella bl-applikazzjoni tal-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 1408/71, iżda ma jircevix effettivament l-imsemmija benefiċċji għar-raġuni li huwa ma ppreżentax applikazzjoni għal dan il-għan.


(1)  ĠU C 90,18.04.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/9


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-12 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Arbeitsgericht Hamburg — il-Ġermanja) — Gisela Rosenbladt vs Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

(Kawża C-45/09) (1)

(Direttiva 2000/78/KE - Diskriminazzjoni bbażata fuq l-età - Terminazzjoni tal-kuntratt ta’ xogħol minħabba l-età tal-irtirar)

2010/C 346/14

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Arbeitsgericht Hamburg

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Gisela Rosenbladt

Konvenuta: Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Arbeitsgericht Hamburg — Interpretazzjoni tal-Artikoli 1 u 2(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE, tas-27 ta’ Novembru 2000, li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 4, p. 79) — Projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni bbażata fuq l-età — Dispożizzjoni ta’ ftehim kollettiv iddikjarat ta’ applikazzjoni ġenerali, li tipprovdi għax-xoljiment ipso iure tal-kuntratt ta’ xogħol meta l-impjegat ikun laħaq l-età ta’ 65 sena, indipendentement mis-sitwazzjoni ekonomika, soċjali jew demografika jew mis-sitwazzjoni effettiva fis-suq tax-xogħol

Dispożittiv

(1)

L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE, tas-27 ta’ Novembru 2000, li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jipprekludix dispożizzjoni nazzjonali bħall-Artikolu 10(5) tal-Liġi ġenerali dwar it-trattament ugwali (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), li bis-saħħa tagħha jitqiesu bħala validi l-klawżoli ta’ terminazzjoni awtomatika tal-kuntratti ta’ xogħol minħabba l-fatt li l-impjegat ikun laħaq l-età tal-irtirar, sa fejn, minn naħa, l-imsemmija dispożizzjoni hija oġġettivament u raġonevolment iġġustifikata b’għan leġittimu tal-politika tal-impjieg u tas-suq tax-xogħol, u min-naħa l-oħra, il-mezzi sabiex jintlaħaq dan l-għan huma xierqa u neċessarji. L-implementazzjoni ta’ din l-awtorizzazzjoni permezz ta’ ftehim kollettiv ma hijiex, bħala tali, eżenti minn kull stħarriġ ġudizzjarju iżda, skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 6(1) tal-imsemmija direttiva, hija wkoll għandha tfittex għan leġittimu b’mod xieraq u neċessarju.

(2)

L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva 2000/78 għandu jiġi interpetat fis-sens li ma jipprekludix miżura bħall-klawżola ta’ terminazzjoni awtomatika tal-kuntratti ta’ impjegati li jkunu laħqu l-età tal-irtirar stabbilita għal 65 sena, ipprovduta fl-Artikolu 19(8) tal-ftehim kollettiv ta’ applikazzjoni ġenerali għall-ħaddiema impjegati fis-settur tat-tindif industrijali (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung).

(3)

L-Artikoli 1 u 2 tad-Direttiva 2000/78 għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jipprekludux li Stat Membru jiddikjara ta’ applikazzjoni ġenerali ftehim kollettiv bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, sakemm dan ma jċaħħadx lill-ħaddiema li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan il-ftehim kollettiv mill-protezzjoni li hija mogħtija lilhom bid-dispożizzjonijiet kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq l-età.


(1)  ĠU C 102, 01.05.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/9


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Polonja

(Kawża C-49/09) (1)

(Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Taxxa fuq il-valur miżjud - Direttiva 2006/112/KE - Adeżjoni iktar tard ta’ Stati Membri - Dispożizzjonijiet tranżitorji - Applikazzjoni ratione temporis - Applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa - Ħwejjeġ u aċċessorji ta’ ħwejjeġ tat-trabi u żraben tat-tfal)

2010/C 346/15

Lingwa tal-kawża: il-Pollakk

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: D. Triantafyllou u K. Herrmann, aġenti)

Konvenuta: Ir-Repubblika tal-Polonja (rappreżentanti: M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz u A. Rutkowska, aġenti)]

Suġġett

Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ksur tal-Artikolu 98, moqri flimkien mal-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, p. 1) — Applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa tal-VAT għal ħwejjeġ u aċċessorji ta’ ħwejjeġ għal trabi u żraben tat-tfal.

Dispożittiv

(1)

Bl-applikazzjoni ta’ rata mnaqqsa ta’ taxxa fuq il-valur miżjud ta’ 7 % fuq il-provvisti, l-importazzjoni u l-akkwist intra-Komunitarju ta’ ħwejjeġ u aċċessorji ta’ ħwejjeġ tat-trabi kif ukoll ta’ żraben tat-tfal, ir-Repubblika tal-Polonja naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt id-dispożizzjonijiet moqrija flimkien tal-Artikolu 98 u tal-Anness III tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud.

(2)

Ir-Repubblika tal-Polonja hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 102, 01.05.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/10


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Prim’Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — il-Ġermanja) — Landkreis Bad Dürkheim vs Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(Kawża C-61/09) (1)

(Politika Agrikola Komuni - Sistema integrata ta’ amministrazzjoni u ta’ kontroll ta’ ċerti skemi ta’ għajnuna - Regolament (KE) Nru 1782/2003 - Skema ta’ pagament uniku - Regoli komuni għall-iskemi ta’ appoġġ dirett - Kunċett ta’ ‘ettaru eliġibbli għall appoġġ’ - Attività mhux agrikola - Kundizzjonijiet għall allokazzjoni ta’ żona agrikola lil azjenda)

2010/C 346/16

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Landkreis Bad Dürkheim

Konvenuta: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz — Interpretazzjoni tal-Artikolu 44(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003, tad-29 ta’ Settembru 2003, li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KE) Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 3, Vol. 40, p. 269) — Interpretazzjoni tal-kunċetti ta’ “żona agrikola” u ta’ “attivitajiet mhux agrikoli” fir-rigward ta’ każ li fih l-għan tal-protezzjoni tal-ambjent jipprevali fuq l-għan tal-produzzjoni agrikola — Kundizzjonijiet għall-allokazzjoni ta’ żona agrikola lil azjenda

Dispożittiv

(1)

L-Artikolu 44 tar-Regolament tal Kunsill (KE) Nru 1782/2003, tad-29 ta’ Settembru 2003, li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi diretti ta’ appoġġ fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għall-bdiewa u li jemenda r-Regolamenti (KEE) Nru 2019/93, (KE) Nru 1452/2001, (KE) Nru 1453/2001, (KE) Nru 1454/2001, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 1251/1999, (KE) Nru 1254/1999, (KE) Nru 1673/2000, (KEE) Nru 2358/71 u (KE) Nru 2529/2001, kif emendat bir-Regolament tal Kunsill (KE) Nru 2013/2006, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jipprekludiex li żona tkun eliġibbli għall-appoġġ li, minkejja użata wkoll għal skopijiet agrikoli, isservi prinċipalment għall-preservazzjoni tal-pajsaġġ u għall-protezzjoni tan-natura. Barra minn hekk, il-fatt li bidwi huwa suġġett għall-istruzzjonijiet tal-amministrazzjoni responsabbli għall-protezzjoni tan- natura ma jċaħħadx attività li tikkorrispondi għad-definizzjoni msemmija fl- Artikolu 2(ċ) tal-imsemmi regolament min natura agrikola tagħha.

(2)

L-Artikolu 44(2) tar-Regolament Nru 1782/2003, kif emendat bir-Regolament Nru 2013/2006, għandu jiġi intepretat fis sens li:

mhuwiex neċessarju, sabiex żona agrikola titqies bħala li tifforma parti mill- azjenda tal-bidwi, li din tkun għad-dispożizzjoni tiegħu permezz ta’ kuntratt ta’ kiri jew tip ieħor ta’ kuntratt tal-istess tip konkluż bi ħlas;

ma jipprekludix li ż-żona titqies bħala li tifforma parti mill-azjenda, li hija mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-bidwi bla ħlas, permezz tal-fatt biss li l-bidwi huwa responsabbili li jħallas il-kontribuzzjonijiet dovuti lill-assoċjazzjoni professjonali, għal użu speċifiku matul perijodu limitat skont l-għanijiet ta’ protezzjoni tan-natura, bil-kundizzjoni li dan il-bidwi jkun jista’ juża tali żona b’awtonomija suffiċjenti għal, tal-inqas, perijodu ta’ għaxar xhur, u li

ma jikkawżax preġudizzju lir-rabta taż-żona kkonċernata mal-azjenda tal-bidwi l-fatt li dan għandu jwettaq bi ħlas ċerti kompiti għal terz, fejn din iż-żona hija użata wkoll mill-bidwi għall-finijiet tal-eżerċizzju tal-attività agrikola tiegħu f’ismu.


(1)  ĠU C 113, 16.05.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/11


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-67/09 P) (1)

(Appell - Għajnuna mill-Istat - Skema ta’ għajnuna għal investimenti fir-reġjuni żvantaġġati tal-Italja - Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiddikjara din l-iskema kompatibbli mas-suq komuni - Talbiet għall-kumpens għad-danni allegatament subiti minħabba l-adozzjoni ta’ din id-deċiżjoni - Miżuri tranżitorji bejn din l-iskema u l-iskema preċedenti - Kamp ta’ applikazzjoni ratione temporis tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma topponix l-iskema preċedenti - Prinċipji ta’ ċertezza legali, ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi u ta’ trattament ugwali)

2010/C 346/17

Lingwa tal-proċedura: it-Taljan

Partijiet

Appellanti: Nuova Agricast Srl, Cofra srl (rappreżentant: M. A. Calabrese, avukat)

Appellata: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: V. Di Bucci u E. Righini, aġenti)

Suġġett

Appell mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (li issa saret il-Qorti Ġenerali) (L-Ewwel Awla), tat-2 ta’ Diċembru 2008, Nuova Agricast vs Il-Kummissjoni (T-362/05 u T-363/05), li permezz tagħha l-Qorti Ġenerali ċaħdet it-talbiet għall-kumpens għad-danni allegatament subiti mir-rikorrenti minħabba li l-Kummissjoni adottat id-deċiżjoni tat-12 ta’ Lulju 2000 li tiddikjara kompatibbli mas-suq komuni skema ta’ għajnuna għall-investimenti fir-reġjuni żvantaġġati tal-Italja [għajnuna mill-Istat Nru 715/99 — Italja (SG 2000 D/105754)] u minħabba l-aġir tal-Kummissjoni matul il-proċedura li ppreċediet l-adozzjoni ta’ din id-deċiżjoni.

Dispożittiv

(1)

L-appell huwa miċħud.

(2)

Nuova Agricast Srl u Cofra Srl huma kkundannati għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 90, 18.04.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/11


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — Franza) — Établissements Rimbaud SA vs Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

(Kawża C-72/09) (1)

(Tassazzjoni diretta - Moviment liberu tal-kapital - Persuni ġuridiċi stabbiliti fi Stat terz membru taż-Żona Ekonomika Ewropea - Pussess ta’ proprjetà immobbli li tinsab fi Stat Membru - Taxxa fuq il-valur fis-suq ta’ din il-proprjetà - Rifjut ta’ eżenzjoni - Ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa - Evalwazzjoni fid-dawl tal-Ftehim ŻEE)

2010/C 346/18

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour de cassation

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Établissements Rimbaud SA

Konvenut: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Cour de cassation (Franza) — Interpretazzjoni tal-Artikolu 40 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta’ Mejju 1992 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 11, Vol. 52, p. 3) — Taxxa fuq il-valur fis-suq tal-proprjetà immobbli li tinsab fi Franza — Eżenzjoni favur persuni ġuridiċi li għandhom is-sede tagħhom fi Franza jew fi Stat taż-Żona Ekonomika Ewropea, bil-kundizzjoni li Franza tkun iffirmat ma’ dan l-Istat, konvenzjoni dwar għajnuna amministrattiva bil-għan li jiġu miġġielda l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa jew li, b’applikazzjoni ta’ trattat li jinkludi klawżola ta’ nondiskriminazzjoni, dawn il-persuni ġuridiċi ma għandhomx jiġu suġġetti għal taxxa għola minn dik li għaliha huma suġġetti l-kumpanniji stabbiliti fi Franza — Rifjut ta’ eżenzjoni lil kumpannija stabbilita fil-Liechtenstein

Dispożittiv

L-Artikolu 40 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, tat-2 ta’ Mejju 1992, ma jipprekludix leġiżlazzjoni nazzjonali bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali li teżenta mit-taxxa fuq il-valur fis-suq tal-proprjetà immobbli li tinsab fit-territorju ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea lill-kumpanniji li għandhom is-sede tagħhom fit-territorju ta’ dan l-Istat u li tissuġġetta din l-eżenzjoni, għal kumpannija li s-sede tagħha tinsab fit-territorju ta’ Stat terz membru taż-Żona Ekonomika Ewropea, għall-eżistenza ta’ konvenzjoni dwar għajnuna amministrattiva konkluża bejn dan l-Istat Membru u dan l-Istat terz bil-għan li jiġu miġġielda l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa jew għall-kundizzjoni li, b’applikazzjoni ta’ trattat li jinkludi klawżola ta’ nondiskriminazzjoni minħabba ċ-ċittadinanza, dawn il-persuni ġuridiċi ma għandhomx ikunu suġġetti għal taxxa għola minn dik li għaliha huma suġġetti l-kumpanniji stabbiliti fit-territorju ta’ Stat Membru.


(1)  ĠU C 102, 01.05.2009, p. 12.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/12


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Symvoulio tis Epikrateias — il-Greċja) — Idryma Typou A.E. vs Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Kawża C-81/09) (1)

(Libertà ta’ stabbiliment - Moviment liberu tal-kapital - Dritt tal-kumpanniji - L-Ewwel Direttiva 68/151/KEE - Kumpannija pubblika ta’ responsabbiltà limitata li taqa’ taħt is-settur tal-istampa u tat-televiżjoni - Kumpannija u azzjonista li għandha iktar minn 2,5 % tal-ishma - Multa amministrattiva flimkien u in solidum)

2010/C 346/19

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Qorti tar-rinviju

Symvoulio tis Epikrateias

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Idryma Typou A.E.

Konvenuta: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazzjoni tal-Artikolu 1 tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 68/151/KEE, tad-9 ta’ Marzu tal-1968, dwar il-koordinazzjoni ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta’ membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 58 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti f’kull parti tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 3) — Dispożizzjoni nazzjonali li tistabbilixxi responsabbiltà in solidum bejn, minn naħa, kumpannija pubblika b’responsabbiltà limitata li topera fis-settur tal-istampa u tat-televixin u, min-naħa l-oħra, l-azzjonisti tagħha li jżommu sehem ta’ iktar minn 2.5% tal-kapital azzjonarju, għall-ħlas ta’ multi amministrattivi imposti minħabba l-attività ta’ tali kumpannija

Dispożittiv

(1)

L-ewwel Direttiva tal Kunsill 68/151/KEE, tad 9 ta’ Marzu tal 1968, dwar il- koordinazzjoni ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta’ membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpanniji fis sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 58 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti f’kull parti tal-Komunità għandha tiġi intepretata fis-sens li ma tipprojbixxix leġiżlazzjoni nazzjonali bħal dik tal-Artikolu 4(3) tal-Liġi Nru°2328/1995 “Qafas ġuridiku tat-televiżjoni privata u tar-radju lokali, risoluzzjoni ta’ kwistjonijiet marbutin mas-suq radjuteleviżiv u dispożizzjonijiet oħrajn”, kif emendat bil-Liġi Nru 2644/1998 “dwar il provvista ta’ servizzi radjufoniċi u televiżwali bi ħlas”, li tipprovdi li l-multi previsti fi- paragrafi preċedenti ta’ dan l-artikolu għal ksur tal-leġiżlazzjoni u tar-regoli tad-deontoloġija li jirregolaw il-funzjonament tal-istazzjonijiet televiżivi huma imposti flimkien u in solidum, mhux biss fuq il-kumpannija li għandha l-liċenzja għall-ħolqien u għall-użu ta’ stazzjon televiżiv, iżda wkoll fuq l-azzjonisti kollha li għandhom perċentwali ta’ ishma ta’ iktar minn 2,5 %.

(2)

L-Artikoli 49 TFUE u 63 TFUE għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jipprojbixxux tali leġiżlazzjoni nazzjonali.


(1)  ĠU C 102, 01.05.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/12


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja Awla) tas-26 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — l-Awstrija) — Ingrid Schmelz vs Finanzamt Waldviertel

(Kawża C-97/09) (1)

(Sitt Direttiva tal-VAT - Artkoli 24(3) u 28i - Direttiva 2006/112/KE - Artikolu 283(1)(ċ) - Validità - Artikoli 12 KE, 43 KE u 49 KE - Prinċipju ta’ trattament ugwali - Skema speċjali għall-impriżi żgħar - Eżenzjoni mill VAT - Rifjut għall-benefiċċju tal-eżenzjoni lill-persuni taxxabbli stabbiliti fi Stati Membri oħrajn - Kunċett ta’ ‘dħul mill bejgħ annwali’)

2010/C 346/20

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Ingrid Schmelz

Konvenuta: Finanzamt Waldviertel

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Validità ta’ silta testwali li tinsab fl-Artikolu 24(3) u fl-Artikolu 28i tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 23) kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 92/111/KEE, tal-14 ta’ Diċembru 1992, li temenda d-Direttiva 77/388/KEE u tintroduċi miżuri ta’ simplifikazzjoni fir-rigward tat-taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 224) kif ukoll ta’ silta testwali li tinsab fl-Artikolu 283(1)(ċ) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, p. 1) — Skema speċjali għall-impriżi żgħar fil-qasam tal-VAT li tippermetti l-eżenzjoni mit-taxxa ħlief fil-każ ta’ provvisti ta’ merkanzija u ta’ servizzi magħmula minn persuna taxxabbli li ma tkunx stabbilita fil-pajjiż — Rifjut għall-benefiċċju tal-eżenzjoni mit-taxxa lil persuna taxxabbli stabbilita fi Stat Membru ieħor tal-UE, skont id-dispożizzjonijiet iċċitati iktar ’il fuq — Kompatibbiltà ta’ din l-iskema mal-Artikoli 12, 43 u 49 KE kif ukoll mal-prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju — Fil-każ ta’ invalidità tas-siltiet testwali kkonċernati, interpretazzjoni tal-kunċett ta’ “dħul mill-bejgħ annwali” li jinsab, minn naħa, fl-Artikolu 24 tad-Direttiva 77/388/KEE, iċċitata iktar ’il fuq, u fil-punt 2(ċ) tat-Titolu IX, “It-Tassazzjoni”, tal-Anness XV tal-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet tal-Adeżjoni tar-Renju tan-Norveġja, tar-Repubblika tal-Awstrija, tar-Repubblika tal-Finlandja u tar-Renju tal-Iżvezja u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea (ĠU C 241, p. 335), kif ukoll, min-naħa l-oħra, fl-Artikolu 287 tad-Direttiva 2006/112/KE, iċċitata iktar ’il fuq

Dispożittiv

(1)

L-eżami tad-domandi ma jirrileva l-ebda fattur ta’ natura li jista’ jaffettwa l-validità fir-rigward tal-Artikolu 49 KE, tal-Artikoli 24(3) u 28i tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima, kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsil 2006/18/KE, tal-14 ta’ Frar 2006, kif ukoll tal-Artikolu 283(1)(ċ) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud.

(2)

L-Artikoli 24 u 24i tad-Direttiva 77/388, kif emendata bid-Direttiva 2006/18, kif ukoll l-Artikoli 284 sa 287 tad-Direttiva 2006/112 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-kunċett ta’ “negozji totali annwali” [“dħul mill bejgħ annwali”] jirreferi għad-dħul mill-bejgħ miksub minn impriża f’sena fi Stat Membru li fih hija stabbilita.


(1)  ĠU C 129, 06.06.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/13


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Court of Appeal — ir-Renju Unit) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs vs Axa UK plc

(Kawża C-175/09) (1)

(Sitt Direttiva tal-VAT - Eżenzjoni - Artikolu 13B(d), punt 3 - Tranżazzjonijiet li jikkonċernaw ħlasijiet u trasferimenti - Irkupru ta’ debiti - Pjanijiet ta’ ħlas għal kura tas-snien - Servizzi ta’ ġbir u ta’ pproċessar ta’ ħlasijiet f’isem il-klijenti ta’ fornitur ta’ servizzi)

2010/C 346/21

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

Court of Appeal

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Konvenuta: Axa UK plc

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Court of Appeal — Interpretazzjoni tal-Artikolu 13B(d), punt 3 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 23) — Eżenzjonijiet — Portata — Kunċett ta’ “servizzi li għandhom bħala effett it-trasferiment ta’ fondi u li jinvolvu bidliet fis-sitwazzjoni legali u finanzjarja” — Servizzi ta’ ġbir, ta’ pproċessar u ta’ rkupru ta’ debiti mill-klijenti ta’ kummerċant — Pjanijiet ta’ ħlas għall-kura tas-snien

Dispożittiv

Il-punt 3 tal-Artikolu 13B(d) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma taqax taħt l-eżenzjoni tal-VAT, prevista f’din id-dispożizzjoni, il-provvista ta’ servizzi li tikkonsisti, essenzjalment, f’li lill-bank ta’ terz jintalab it-trasferiment permezz tas-sistema ta’ “debitu dirett” ta’ somma dovuta minn din il-persuna lill-klijent tal-persuna li tipprovdi servizzi fil-kont ta’ dan tal-aħħar, f’li jintbagħat rendikont tas-somom riċevuti lill-klijent, f’li jsir kuntatt mat-terz li fir-rigward tiegħu l-fornitur ta’ servizzi ma jkunx għadu rċieva l-ħlas u, fl-aħħar nett, f’li jingħata l-ordni lill-bank tal-fornitur ta’ servizzi sabiex jittrasferixxi l-ħlas riċevut, wara li titnaqqas ir-remunerazzjoni tiegħu, fil-kont tal-bank tal-klijent.


(1)  ĠU C 153, 04.07.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/14


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesgerichtshof — il-Ġermanja) — Volvo Car Germany GmbH vs Autohof Weidensdorf GmbH

(Kawża C-203/09) (1)

(Direttiva 86/653/KEE - Aġenti kummerċjali indipendenti - Xoljiment tal-kuntratt ta’ aġenzija mill-prinċipal - Dritt tal-aġent għal kumpens)

2010/C 346/22

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Bundesgerichtshof

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Volvo Car Germany GmbH

Konvenuta: Autohof Weidensdorf GmbH

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Bundesgerichtshof — Interpretazzjoni tal-Artikolu 18(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 86/653/KEE, tat-18 ta’ Diċembru 1986, dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membru li jirrigwardaw aġenti kummerċjali li jaħdmu għal rashom (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 1, p. 177) — Terminazzjoni tal-kuntratt ta’ aġenzija mill-prinċipal — Dritt tal-aġent għal indennizz — Liġi nazzjonali li tipprovdi għat-telf ta’ dan id-dritt fil-każ ta’ nuqqas min-naħa tal-aġent li jiġġustifika terminazzjoni immedjata tal-kuntratt, anki fil-każ li dan in-nuqqas iseħħ bejn ix-xoljiment tal-kuntratt ta’ aġenzija u t-tmiem tiegħu u fil-każ li l-prinċipal sar jaf bin-nuqqas biss wara l-iskadenza tal-kuntratt

Dispożittiv

L-Artikolu 18(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 86/653/KEE, tat-18 ta’ Diċembru 1986, dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membru li jirrigwardaw aġenti kummerċjali li jaħdmu għal rashom, jipprekludi li aġent kummerċjali indipendenti jiċċaħħad mill-kumpens għall-klijentela tiegħu meta l-prinċipal jistabbilixxi li kien hemm nuqqas min-naħa tal-aġent kummerċjali, li jkun seħħ wara n-notifika tax-xoljiment tal-kuntratt permezz ta’ notifika u qabel ma jintemm, li kien tali li jiġġustifika xoljiment immedjat tal-kuntratt inkwistjoni.


(1)  ĠU C 180, 01.08.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/14


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Szombathelyi Városi Bíróság — Ir-Repubblika tal-Ungerija) — proċeduri kriminali kontra Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

(Kawża C-205/09) (1)

(Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali - Deċiżjoni Qafas 2001/220/JHA - Status tal-vittmi fil-kuntest tal-proċeduri kriminali - Kunċett ta’ “vittma” - Persuna ġuridika - Medjazzjoni kriminali fil-kuntest tal-proċeduri kriminali - Metodi ta’ applikazzjoni)

2010/C 346/23

Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż

Qorti tar-rinviju

Szombathelyi Városi Bíróság

Partijiet fil-proċeduri kriminali prinċipali

Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Szombathelyi Városi Bíróság — Interpretazzjoni tal-Artikoli 1(a) u 10 tad-Deċiżjoni Kwadru [Qafas] tal-Kunsill 2001/220/JHA, tal-15 ta’ Marzu 2001, dwar id-drittijiet [l-istatus] tal-vittmi fil-proċeduri kriminali — Proċeduri kriminali li fihom il-vittma hija persuna ġuridika u li fihom l-applikazzjoni tal-medjazzjoni kriminali hija eżkluża mid-dritt nazzjonali — Kunċett ta’ “vittma” tad-Deċiżjoni Qafas — Inklużjoni, għal dak li jirrigwarda d-dispożizzjonijiet dwar il-medjazzjoni kriminali, ta’ persuni oħra minbarra persuni fiżiċi? — Kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-medjazzjoni penali fil-kuntest tal-proċeduri kriminali

Dispożittiv

(1)

L-Artikoli 1(a) u 10 tad-Deċiżjoni Kwadru [Qafas] tal-Kunsill 2001/220/JHA, tal-15 ta’ Marzu 2001, dwar id-drittijiet [l-istatus] tal-vittmi fil-proċeduri kriminali, għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-kunċett ta’ “vittma” ma jinkludix lill-persuni ġuridiċi għall-finijiet tal-promozzjoni tal-medjazzjoni fil-kawżi kriminali msemmija fl-imsemmi Artikolu 10(1).

(2)

L-Artikolu 10 tad-Deċiżjoni Kwadru [Qafas] 2001/220 għandu jiġi interpretat fis-sens li dan ma jobbligax lill-Istati Membri jippermettu l-użu tal-medjazzjoni għar-reati kollha li l-element materjali tagħhom iddefinit mil-leġiżlazzjoni nazzjonali jikkorrispondi essenzjalment għal dak tar-reati li fir-rigward tagħhom il-medjazzjoni hija espressament prevista mill-imsemmija leġiżlazzjoni.


(1)  ĠU C 205, 29.08.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/15


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale ordinario di Torino — l-Italja) — Antonino Accardo et vs Comune di Torino

(Kawża C-227/09) (1)

(Politika soċjali - Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema - Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol - Uffiċjali tal-pulizija muniċipali - Direttiva 93/104/KE - Direttiva 93/104/KE kif emendata bid Direttiva 2000/34/KE - Direttiva 2003/88/KE - Artikoli 5, 17 u 18 - Ħin massimu ta’ xogħol ta’ kull ġimgħa - Ftehim kollettiv jew ftehim konkluż bejn imsieħba soċjali fil-livell nazzjonali jew reġjonali - Derogi dwar il-mistrieħ ta’ kull ġimgħa differit u l-mistrieħ ta’ kumpens - Effett dirett - Interpretazzjoni konformi)

2010/C 346/24

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale ordinario di Torino

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro’, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica, Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Konvenut: Comune di Torino

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Tribunale ordinario di Torino — Interpretazzjoni tal-Artikoli 5, 17 u 18 tad-Direttiva tal-Kunsill 93/104/KE, tat-23 ta’ Novembru 1993, dwar xi aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 2, p. 197). — Derogi dwar il-mistrieħ ta’ kull ġimgħa differit u l-mistrieħ ta’ kumpens — Applikazzjoni għall-uffiċjali tal-pulizija urbana

Dispożittiv

(1)

L-Artikolu 17(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/104/KE, tat-23 ta’ Novembru 1993, dwar xi aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol, kemm fil-verżjoni oriġinali kif ukoll fil-verżjoni tagħha kif emendata bid-Direttiva 2000/34/KE tal Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Ġunju 2000, għandu portata awtonoma fir-rigward tal-Artikolu 17(2) tal-istess direttiva, hekk li l-fatt li professjoni ma tkunx elenkata fl-imsemmi Artikolu 17(2) ma jipprekludix li din tista’ taqa’ taħt id-deroga prevista fl-Artikolu 17(3) tad-Direttiva 93/104, fl-imsemmija żewġ verżjonijiet.

(2)

F’ċirkustanzi bħal dawk tal-kawża prinċipali, id-derogi fakultattivi previsti fl-Artikolu 17 tad-Direttivi 93/104 u 93/104 kif emendata, bid-Direttiva 2000/34, kif ukoll, jekk ikun il-każ, fl-Artikoli 17 u/jew 18 tad-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-4 ta’ Novembru 2003, li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol, ma jistgħux jiġu invokati kontra individwi bħalma huma r rikorrenti fil-kawża prinċipali. Barra minn hekk, dawn id dispożizzjonijiet ma jistgħux jiġu interpretati bħala li jammettu jew jipprekludu l-applikazzjoni ta’ ftehim kollettivi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, peress li l-applikazzjoni ta’ dawn il-ftehim tiddependi mid-dritt intern.


(1)  ĠU C 205, 29.08.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/15


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Gerechtshof te Amsterdam — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Albron Catering BV vs FNV Bondgenoten, John Roest

(Kawża C-242/09) (1)

(Politika soċjali - Trasferiment ta’ impriżi - Direttiva 2001/23/KE - Salvagwardja tad-drittijiet tal-ħaddiema - Grupp ta’ kumpanniji li fih l impjegati huma impjegati minn kumpannija “li timpjega” u assenjati b’mod permanenti ma’ kumpannija “operattiva” - Trasferiment ta’ kumpannija operativa)

2010/C 346/25

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Gerechtshof te Amsterdam

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Albron Catering BV

Konvenuti: FNV Bondgenoten, John Roest

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretazzjoni tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE, tat-12 ta’ Marzu 2001, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’ trasferiment ta’ impriżi, negozji jew partijiet ta’ impriżi jew negozji (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5 Vol. 4 p. 98) — Kumpannija li tiġbor il-persunal kollu ta’ grupp ta’ kumpanniji u li tqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-kumpanniji operattivi ta’ dan tal-aħħar skont il-bżonnijiet tagħhom — Trasferiment tal-attività ta’ kumpannija operattiva barra mill-grupp — Klassifikazzjoni

Dispożittiv

Fil-każ ta’ trasferiment skont id-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE, tat-12 ta’ Marzu 2001, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil każ ta’ trasferiment ta’ impriżi, negozji jew partijiet ta’ impriżi jew negozji, ta’ impriża li tappartjeni għal grupp lil impriża li hija barra minn dan il-grupp, tista’ wkoll tiġi kkunsidrata bħala “min jagħmel it-trasferiment”, fis-sens tal-Artikolu 2(1)(a) tal-imsemmija direttiva, l-impriża tal-grupp li magħha l-ħaddiema kienu assenjati b’mod permanenti mingħajr ma kienu marbuta magħha b’kuntratt ta’ impjieg, minkejja illi fi ħdan l-istess grupp hemm impriża li magħha l-ħaddiema kkonċernati kienu marbuta permezz ta’ tali kuntratt ta’ impjieg.


(1)  ĠU C 220, 12.09.2009, p. 21.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/16


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgericht Halle — il-Ġermanja) — Günter Fuß vs Stadt Halle

(Kawża C-243/09) (1)

(Politika soċjali - Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema - Direttiva 2003/88/KE - Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol - Pompiera impjegati fis-settur pubbliku - Dipartiment ta’ intervent - Artikolu 6(b) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 22(1)(b) - Ħin massimu ta’ xogħol fil-ġimgħa - Rifjut li jaħdem iktar minn dan il-ħin - Trasferiment sfurzat f’dipartiment ieħor - Effett dirett - Konsegwenza għall-qrati nazzjonali)

2010/C 346/26

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgericht Halle

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Günter Fuß

Konvenuta: Stadt Halle

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Verwaltungsgericht Halle — Interpretazzjoni tal-Artikolu 22(1)(b) tad-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-4 ta’ Novembru 2003, li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kapitolu 5, Vol. 4, p. 381) — Liġi nazzjonali li tipprovdi, bi ksur tal-imsemmija direttiva, ħin tax-xogħol ta’ iktar minn tmienja u erbgħin siegħa matul perijodu ta’ sebat ijiem għall-uffiċjali li jaħdmu fid-dipartimenti ta’ intervent tal-pompiera professjonali — Trasferiment ex officio ta’ uffiċjal li rrifjuta dan il-ħin tax-xogħol għal pożizzjoni fl-istess grad mal-amministrazzjoni — Kunċett ta’ “detriment [dannu]”

Dispożittiv

L-Artikolu 6(b) tad-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal Kunsill, tal-4 ta’ Novembru 2003, li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tippermetti lil min jimpjega fis-settur pubbliku li jipproċedi bit-trasferiment sfurzat lejn dipartiment ieħor ta’ ħaddiem impjegat bħala pompier f’dipartiment ta’ intevent, għaliex huwa talab li l-ħin medju massimu ta’ xogħol fil-ġimgħa stabbilit fl-imsemmija dispożizzjoni jiġi osservat fid-dipartiment imsemmi l-aħħar. Il-fatt li dan il-ħaddiem ma jġarrab, minħabba dan it-trasferiment, l-ebda dannu speċifiku għajr dak li jirriżulta mill-ksur tal-imsemmi Artikolu 6(b), huwa, f’dan ir-rigward, irrilevanti.


(1)  ĠU C 233, 26.09.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/16


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour constitutionnelle — il-Belġju) — Eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ fil-konfront ta’ I.B.

(Kawża C-306/09) (1)

(Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali - Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI - Mandat ta’ arrest Ewropew u proċeduri ta’ konsenja bejn l-Istati Membri - Artikolu 4 - Raġunijiet għall-għażla tan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni - Artikolu 4(6) - Mandat ta’ arrest maħruġ għall-eżekuzzjoni ta’ piena - Artikolu 5 - Garanziji li għandhom jingħataw mill-Istat Membru emittenti - Artikolu 5(1) - Kundanna fil-kontumaċja - Artikolu 5(3) - Mandat ta’ arrest għall-finijiet tal-prosekuzzjoni - Konsenja suġġetta għall-kundizzjoni li l-persuna mfittxija tiġi ritornata fl-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni - Applikazzjoni konġunta tal-Artikoli 5(1) u 5(3) - Kompatibbiltà)

2010/C 346/27

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour constitutionnelle

Partijiet fil-kawża prinċipali

I.B

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Cour constitutionnelle (il-Belġju) — Interpretazzjoni tal-Artikoli 4(6) u 5(3) tad-Deċiżjoni Kwadru [Qafas] tal-Kunsill 2002/584/ĠAI, tat-13 ta’ Ġunju 2002, dwar il-mandat ta’ arrest Ewropew u l-proċeduri ta’ konsenja bejn l-Istati Membri (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 6, p. 34) kif ukoll tal-Artikolu 6(2) tat-Trattat UE — Raġunijiet għall-għażla tan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew u l-garanziji li għandhom jingħataw mill-Istat Membru emittenti tal-imsemmi mandat — Possibbiltà, għall-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni, li jissuġġetta l-konsenja ta’ persuna residenti fit-territorju tiegħu għall-kundizzjoni li din il-persuna, wara li tkun instemgħet fl-Istat Membru emittenti tal-mandat ta’ arrest, terġa’ tintbagħat lura fl-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni sabiex hemmhekk tiskonta il-piena ta’ kustodja jew ordni ta’ detenzjoni li tista’ tingħata fil-konfront tagħha fl-Istat Membru emittenti — Sitwazzjoni partikolari ta’ persuna li diġà ġiet ikkundannata fl-Istat Membru emittenti, iżda permezz ta’ deċiżjoni fil-kontumaċja u kontra liema din il-persuna għad għandha rimedju — Influwenza eventwali, fuq id-deċiżjoni li għandha tittieħed mill-awtoritajiet ġudizzjarji tal-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni, ta’ riskju ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali tal-persuna kkonċernata u, b’mod partikolari, tar-rispett għall-ħajja privata u tal-familja tagħha

Dispożittiv

L-Artikoli 4(6) u 5(3) tad-Deċiżjoni Kwadru [Qafas] tal-Kunsill 2002/584/ĠAI, tat-13 ta’ Ġunju 2002, dwar il-mandat ta’ arrest Ewropew u l-proċeduri ta’ konsenja bejn l-Istati Membri, għandhom jiġu interpretati fis-sens li, meta l-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni kkonċernat ikun implimenta l-Artikolu 5(1) u (3) ta’ din id-Deċiżjoni Qafas fis-sistema legali interna tiegħu, l-eżekuzzjoni ta’ mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ għall-eżekuzzjoni ta’ piena fil-kontumaċja fis-sens tal-Artikolu 5(1) jista’ jkun suġġett għall-kundizzjoni li l-persuna kkonċernata, ċittadin jew resident tal-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni, tiġi rritornata f’dan tal-aħħar sabiex, skont il-każ, tiskonta l-piena mogħtija fil-konfront tagħha, insegwitu għall-smigħ mill-ġdid miżmum fil-preżenza tagħha, fl-Istat Membru emittenti.


(1)  ĠU C 233, 26.09.2009, p. 11.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/17


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Centrale Raad van Beroep — Il-Pajjiżi l-Baxxi) — J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F.van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens vs College van zorgverzekeringen

(Kawża C-345/09) (1)

(Sigurtà soċjali - Regolament (KEE) Nru 1408/71 - Kapitolu 1 tat-Titolu III - Artikoli 28, 28a u 33 - Regolament (KEE) Nru 573/72 - Artikolu 29 - Moviment liberu tal persuni - Artikoli 21 TFUE u 45 TFUE - Servizzi tal-assigurazzjoni għall-mard - Persuni intitolati għal pensjoni tax-xjuħija jew tal-inkapaċità għax-xogħol - Residenza li fi Stat Membru ieħor li mhuwiex l-Istat responsabbli mill-ħlas tal pensjoni - Fornitura ta’ servizzi in natura fl-Istat ta’ residenza li għandhom jitħallsu mill-Istat responsabbli mill-ħlas tal-pensjoni - Nuqqas ta’ reġistrazzjoni fl-Istat ta’ residenza - Obbligu ta’ pagament tal-kontribuzzjonijiet fl-Istat Membru responsabbli mill-ħlas tal pensjoni - Emenda tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat responsabbli mill-ħlas tal-pensjoni - Kontinwità tal-assigurazzjoni għall-mard - Trattament differenti bejn residenti u mhux residenti)

2010/C 346/28

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Centrale Raad van Beroep

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: J.A. van Delft, J.C. Ramaer, J.M. van Willigen, J.F.van der Nat, C.M. Janssen, O. Fokkens

Konvenuta: College van zorgverzekeringen

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Centrale Raad van Beroep — Interpretazzjoni tat-Trattat KE, tal-Artikoli 28, 28a, 33 u l-Punt 1(a) u (b) tat-Taqsima R tal-Anness VI tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71, tal-14 ta’ Ġunju 1971, dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 5, Volum 1, p. 35) u tal-Artikolu 29 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72, tal-21 ta’ Marzu 1972, li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 5, Volum 1, p. 83) — Persuni intitolati għal pensjoni — Obbligu ta’ reġistrazzjoni mal-entità kompetenti fil-qasam tal-assigurazzjonijiet għall-kura medika fil-Pajjiżi l-Baxxi — Obbligu ta’ ħlas ta’ kontribuzzjoni

Dispożittiv

(1)

L-Artikoli 28, 28a u 33 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71, tal-14 ta’ Ġunju 1971, dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-siġurtà soċjali għall-persuni impjegati u l-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità, kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1992/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-18 ta’ Diċembru 2006, moqrija flimkien mal-Artikolu 29 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72, tal-21 ta’ Marzu 1972, li jistipula l-proċedura għall-implementazzjoni tar-Regolament Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali għal persuni impjegati u l-familji tagħhom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità, kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 311/2007, tad-19 ta’ Marzu 2007, għandhom jiġu interpretati fis-sens li huma ma jipprekludux leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru, bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprevedi li l-persuni intitolati għal pensjoni dovuta taħt il-leġiżlazzjoni ta’ dan l-Istat li huma residenti fi Stat Membru ieħor li fih għandhom id-dritt, skont l-imsemmija Artikoli 28 u 28a tar-Regolament Nru 1408/71, għall-benefiċċji ta’ mard in natura mogħtija mill-istituzzjoni kompetenti ta’ dan l-aħħar Stat Membru, għandhom iħallsu, permezz ta’ tnaqqis mill-imsemmija pensjoni, kontribuzzjoni għall-imsemmija benefiċċji, anki jekk huma mhumiex irreġistrati mal-istituzzjoni kompetenti tal-Istat Membru ta’ residenza tagħhom.

(2)

L-Artikolu 21 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li huwa ma jipprekludix leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru, bħal dik fil-kawża prinċipali, li tipprevedi li l-persuni intitolati għal pensjoni dovuta taħt il-leġiżlazzjoni ta’ dan l-Istat li huma residenti fi Stat Membru ieħor li fih għandhom id-dritt, skont l-Artikoli 28 u 28a tar-Regolament Nru 1408/71, hekk kif emendat bir-Regolament Nru 1992/2006, għall-benefiċċji tal-mard in natura mogħtija mill-istituzzjoni kompetenti ta’ dan l-aħħar Stat Membru, għandhom iħallsu, permezz ta’ tnaqqis mill-imsemmija pensjoni, kontribuzzjoni għall-imsemmija benefiċċji, anki jekk huma mhumiex irreġistrati mal-istituzzjoni kompetenti tal-Istat Membru ta’ residenza tagħhom

Min-naħa l-oħra, l-Artikolu 21 TFUE għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi tali leġiżlazzjoni nazzjonali inkwantu din twassal jew tinvolvi, u hija l-qorti tar-rinviju li għandha tivverifika dan, trattament differenti mhux iġġustifikat bejn ir-residenti u dawk mhux residenti għal dak li jikkonċerna l-garanzija tal-kontinwità tal-protezzjoni globali kontra r-riskju ta’ mard li dawn igawdu minnha fil-kuntest ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni konklużi qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din il-leġiżlazzjoni.


(1)  ĠU C 11, 16.01.2010.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/18


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Antwerpen — il-Belġju) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau vs SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

(Kawża C-367/09) (1)

(Rinviju għal deċiżjoni preliminari - Dannu għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 - Artikolu 1, it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-Artikoli 5 u 7 - Regolament (KEE) Nru 3665/87 - Artikoli 11 u 18(2)(c) - Kunċett ta’ operatur ekonomiku - Persuni li ħadu sehem fit-twettiq tal-irregolarità - Persuni fid-dover li jieħdu r-responsabbiltà għall-irregolarità jew li jiżguraw li din ma ssirx - Sanzjoni amministrattiva - Effett dirett - Preskrizzjoni tal-azzjoni ġudizzjarja - Interruzzjoni)

2010/C 346/29

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hof van beroep te Antwerpen

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Konvenuti: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazzjoni tal-Artikolu 1, tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u tal-Artikoli 5 u 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95, tat-18 ta’ Diċembru 1995, dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 1, p. 340)) u tal-Artikolu 18(1)(ċ) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3665/87, tas-27 ta’ Novembru 1987, li jipprovdi regoli komuni għall-applikazzjoni tal-iskema ta’ rifużjonijiet għall-esportazzjoni għall-prodotti agrikoli (ĠU L 351, p. 1) — Kunċett ta’ operatur ekonomiku — Persuni li pparteċipaw fit-twettieq tal-ksur u persuni responsabbli għall-ksur jew li għandhom jevitaw li dan iseħħ — Preskrizzjoni tal-azzjoni ġudizzjarja — Interruzzjoni

Dispożittiv

(1)

L-Artikoli 5 u 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95, tat-18 ta’ Diċembru 1995, dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea, ma japplikawx b’tali mod li sanzjoni amministrattiva tista’ tiġi imposta abbażi ta’ dawn id-dispożizzjonijiet waħedhom peress li, fil-kuntest tal-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-applikazzjoni ta’ sanzjoni amministrattiva fil-konfront ta’ kategorija ta’ persuni teħtieġ li, preċedentement għat-twettiq tal-irregolarità inkwistjoni, jew, il-leġiżlatur tal-Unjoni jkun adotta regoli settorjali li jiddefinixxu tali sanzjoni u l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tagħha għal din il-kategorija ta’ persuni, jew inkella, jekk ikun il-każ, fejn tali regoli jkunu għadhom ma ġewx adottati fuq livell tal-Unjoni, li d-dritt tal-Istat Membru fejn twettqet din l-irregolarità jkun ipprovda għall-impożizzjoni ta’ sanzjoni amministrattiva fil-konfront tal-imsemmija kategorija ta’ persuni.

(2)

F’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, fejn ir-regoli settorjali tal-Unjoni kienu għadhom ma jipprovdux l-obbligu li l-Istati Membri jipprovdu sanzjonijiet effikaċi fil-każ fejn aġenzija internazzjonali ta’ kontroll u sorveljanza approvata minn Stat Membru ħarġet ċertifikati foloz, l-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 2988/95 ma jipprekludix lill-Istati Membri milli japplikaw sanzjoni fil-konfront ta’ din l-aġenzija fil-kwalità tagħha ta’ waħda mill-persuni li “ħadu sehem fl-irregolarità” jew mill-persuni li huma “fid-dover li jieħdu r-responsabbiltà” għal din l-irregolarità fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, madankollu dejjem sakemm l-applikazzjoni ta’ tali sanzjoni tkun imsejsa fuq bażi legali ċara u mhux ambigwa, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju.

(3)

F’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-komunikazzjoni, lill-aġenzija internazzjonali ta’ kontroll u sorveljanza li ħarġet ċertifikat ta’ rilaxx għall-konsum għal operazzjoni ta’ esportazzjoni speċifika, ta’ rapport ta’ investigazzjoni li minnu jirriżulta li kien hemm irregolarità inkonnessjoni ma’ din l-operazzjoni, il-preżentazzjoni lil din l-aġenzija ta’ talba għall-produzzjoni ta’ dokumenti addizzjonali bil-għan li tiġi investigata r-realtà tar-rilaxx għall-konsum kif ukoll l-ittra rreġistrata li timponi sanzjoni fuq l-imsemmija aġenzija talli ħadet sehem fit-twettiq tal-irregolarità fis-sens tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament Nru 2988/95, jikkostitwixxu atti suffiċjentement preċiżi nnotifikati lill-persuna inkwistjoni u li jirrigwardaw l-investigazzjoni jew it-teħid ta’ azzjonijiet ġudizzjarji relatati mal-irregolarità, li, konsegwentement, jinterrompu l-preskrizzjoni għat-teħid ta’ azzjonijiet ġudizzjarji fis-sens tat-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1) tal-imsemmi regolament.


(1)  ĠU C 297, 05.12.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/19


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — ir-Repubblika tal-Litwanja) — Nidera Handelscompagnie BV vs Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Kawża C-385/09) (1)

(Direttiva 2006/112/KE - Dritt għal tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa - Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi d-dritt għal tnaqqis ta’ beni mibjugħa mill-ġdid qabel ir-reġistrazzjoni taal-persuna taxxabbli għall-VAT)

2010/C 346/30

Lingwa tal-kawża: il-Litwan

Qorti tar-rinviju

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Nidera Handelscompagnie BV

Konvenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės — Interpretazzjoni tal-Artikolu 167, tal-ittra (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 168, tal-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 178 tad Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni tat-taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU L 347, p. 1) — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tirriżerva d-dritt għal tnaqqis tal-VAT għall-persuni taxxabbli rreġistrati għall-VAT f’dan l-Istat Membru — Dritt għal tnaqqis tal-VAT eskluż għall-oġġetti u s-servizzi akkwistati mill-persuna taxxabbli qabel id-data tar-reġistrazzjoni tagħha għall-VAT fl-Istat Membru kkonċernat jekk dawn l-oġġetti u servizzi huma diġà użati għall-ħtiġiet ta’ tranżazzjonijiet taxxabbli tal-persuna taxxabbli

Dispożittiv

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE, tat-28 ta’ Novembru 2006, dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, għandha tiġi interpretata fis sens li tipprekludi li persuna taxxabbli għat-taxxa fuq il-valur miżjud li tissodisfa r-rekwiżiti sostantivi sabiex tnaqqas din it-taxxa, skont id-dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva, u li tirreġistra ruħha għall-VAT f’terminu raġonevoli minn meta twettaq it-tranżazzjonijiet li taw lok għad-dritt għal tnaqqis, tkun tista’ tinċaħad mill-possibbiltà li teżerċita dan id-dritt minn leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi t-tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjud imħallsa meta nxtraw beni għaliex din il-persuna taxxabbli ma kinitx reġistrata għat-taxxa fuq il-valur miżjud qabel użat dan id-dritt għall-finijiet tal-attivitajiet tagħha li huma suġġetti għat-taxxa.


(1)  ĠU C 312, 19.12.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/19


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hoge Raad der Nederlanden — il-Pajjiżi l-Baxxi) — Staatssecretaris van Financiën vs X BV

(Kawża C-423/09) (1)

(Tariffa Doganali Komuni - Klassifikazzjoni tariffarja - Nomenklatura Magħquda - Ħxejjex (rjus tat-tewm) imnixxfin, li l-umdità fihom ma tneħħitx għal kollox)

2010/C 346/31

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Hoge Raad der Nederlanden

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Staatssecretaris van Financiën

Konvenuta: X BV

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1789/2003, tal-11 ta’ Settembru 2003, biex jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar it-tariffa u n-nomenklatura statistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (ĠU L 281, p. 1) u tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1810/2004, tas-7 ta’ Settembru 2004, biex jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87 dwar it-tariffa u n-nomenklatura statistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (ĠU L 327, p. 1) — Subintestatura tariffarja ta’ ħxejjex (rjus tat-tewm), imnixxfin, li l-umdità ma tneħħitx għal kollox u li ġew importati fi stat refriġerat.

Dispożittiv

In-Nomenklatura Magħquda li tinsab fl-Anness I tar-Regolament tal Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta’ Lulju 1987, dwar in nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana, kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1810/2004, tas-7 ta’ Settembru 2004, għandha tiġi interpretata fis sens li t-tewm li jkun għadda minn proċess ta’ tnixxif intensiv skont trattament speċjali li jirriżulta fit-tneħħija totali jew kważi totali tal umidità li jkun fih il-prodott, jaqa’ taħt is-subintestatura tariffarja 0712 90 90 tan-Nomenklatura Magħquda, iżda t-tewm imnixxef parzjalment, li jikkonserva l proprjetajiet u l-karatteristiċi tat-tewm frisk, jaqa’ taħt is-subintestatura tariffarja 0703 20 00 tan Nomenklatura Magħquda.


(1)  ĠU C 24, 30.01.2010.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/20


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Conseil d’État — Franza) — Union syndicale Solidaires Isère vs Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports

(Kawża C-428/09) (1)

(Politika soċjali - Protezzjoni tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema - Direttiva 2003/88/KE - Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol - Artikoli 1, 3 u 17 - Kamp ta’ applikazzjoni - Attività okkażjonali u stagjonali ta’ persuni li huma titolari ta’ “kuntratt ta’ xogħol edukattiv” - Limitazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta’ dan il-persunal li jwettaq 80 ġurnata xogħol fis-sena f’ċentri ta’ vakanzi u ta’ ħin liberu - Leġiżlazzjoni nazzjonali li ma tipprevedix, għal dan il-persunal, perijodu minimu ta’ mistrieħ ta’ kuljum - Derogi previsti fl-Artikolu 17 - Kundizzjonijiet - Garanzija ta’ perjodu ekwivalenti ta’ mistrieħ obbligatorju jew, f’każijiet eċċezzjonali, ta’ protezzjoni xierqa)

2010/C 346/32

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Conseil d’État

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Union syndicale Solidaires Isère

Konvenuti: Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Conseil d'État (Franza) — Interpretazzjoni tal-Artikolu 17(1), (2) u (3)(b) tad-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-4 ta’ Novembru 2003, li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 4, p. 381) — Attività okkażjonali u stagjonali ta’ persuni li huma titolari ta’ ‘kuntratt ta’ xogħol edukattiv’ — Kompatibbiltà mad-direttiva ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali li tillimita l-ħin tax-xogħol ta’ dak il-persunal f’ċentri ta’ vakanzi u ta’ ħin liberu għal erba’ u għoxrin ġurnata fis-sena iżda li ma tiżgurax perijodu minimu ta’ mistrieħ ta’ kuljum — Kunċetti ta’ “perjodi ekwivalenti ta’ mistrieħ obbligatorju” u ta’ “protezzjoni xierqa mogħtija lill-ħaddiema kkonċernati”

Dispożittiv

(1)

It-titolari ta’ kuntratti bħall-kuntratti ta’ xogħol edukattiv inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li jeżerċitaw attivitajiet okkażjonali u staġjonali f’ċentri ta’ vakanzi u ta’ ħin liberu, u li jwettqu massimu ta’ 80 ġurnata xogħol fis-sena, jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-4 ta’ Novembru 2003, li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol.

(2)

It-titolari ta’ kuntratti bħall-kuntratti ta’ xogħol edukattiv inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li jwettqu attivitajiet okkażjonali u staġjonali f’ċentri ta’ vakanzi u ta’ ħin liberu jaqgħu taħt id-deroga stabbilita fl-Artikolu 17(3)(b) u/jew (c) tad-Direttiva 2003/88.

Leġiżlazzjoni nazzjonali li tillimita l-attività tat-titolari ta’ tali kuntratti għal 80 ġurnata xogħol fis-sena, ma tissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Artikolu 17(2) ta’ din id-direttiva għall-applikazzjoni tal-imsemmija deroga, li jeżiġu li l-ħaddiema kkonċernati jingħataw perijodi ekwivalenti ta’ mistrieħ kumpensatorju jew, f’każijiet eċċezzjonali li fihom dan ma jkunx possibbli għal raġunijiet oġġettivi, li dawn jingħataw protezzjoni xierqa.


(1)  ĠU C 24, 30.01.2010


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/20


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tmien Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Ellenika

(Kawża C-500/09) (1)

(Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Servizzi postali - Direttiva 97/67/KE - Restrizzjonijiet nazzjonali - Impriżi ta’ kunsinna espressa - Sistema nazzjonali ta’ liċenzji)

2010/C 346/33

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea [rappreżentanti: L. Lozano Palacios u D. Triantafyllou, aġenti]

Konvenuta: Ir-Repubblika Ellenika [rappreżentanti: P. Mylonopoulos et D. Tsagkaraki, aġenti]

Suġġett

Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Ksur tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 97/67/KE, tal-15 ta’ Diċembru 1997, dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 3, p. 71).

Dispożittiv

(1)

Billi kompliet tapplika d-Digriet Ministerjali A1/44351/3608 tat-12 ta’ Ottubru 2005, ir-Repubblika Ellenika naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt id-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1997, dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz kif emendata bid-Direttiva 2002/39/KE, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-10 ta’ Ġunju 2002, b’mod partikolari taħt l-Artikolu 9(1) u (2) tagħha.

(2)

Ir-Repubblika Ellenika hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 37, 13.02.2010.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/21


Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju

(Kawża C-41/10) (1)

(Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Assigurazzjoni diretta minbarra l-assigurazzjoni għall-ħajja - Direttivi 73/239/KEE u 92/49/KEE - Assoċjazzjonijiet ta’ sostenn reċiproku attivi fis-suq tal-assigurazzjoni għall-mard addizzjonali - Transpożizzjoni inkorretta u inkompleta)

2010/C 346/34

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: G. Rozet u N. Yerrell, aġenti)

Konvenut: Ir-Renju tal-Belġju (rappreżentanti: M. Jacobs u L. Van den Broeck, aġenti)

Suġġett

Nuqqas ta’ stat li jwettaq obbligu — Traspożizzjoni inkorretta u inkompleta tad-dispożizzjonijiet 6, 8, 15, 16 u 17 tad-Direttiva tal-Kunsill 73/239/KEE, tal-24 ta’ Lulju 1973, dwar il-koordinament ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrigwardaw il-bidu u t-twettiq tan-negozju tal-assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 1, p. 14), kif ukoll tal-Artikoli 20, 21 u 22 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE, tat-18 ta’ Ġunju 1992, dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma’ assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja u temenda d-Direttivi 73/239/KEE u 88/357/KEE (it-tielet Direttiva dwar “assigurazzjoni mhux tal-ħajja”) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 1, p. 346)

Dispożittiv

(1)

Billi ttraspona b’mod inkorret u inkomplet l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 73/239/KEE, tal-24 ta’ Lulju 1973, dwar il-koordinament ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrigwardaw il-bidu u t-twettiq tan-negozju tal-assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja, kif emendata bid-Direttiva 2002/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-5 ta’ Marzu 2002, u d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE, tat-18 ta’ Ġunju 1992, dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma’ assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja u temenda d-Direttivi 73/239/KEE u 88/357/KEE (it-tielet Direttiva dwar “assigurazzjoni mhux tal-ħajja”), ir-Renju tal-Belġju naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt, b’mod partikolari, l-Artikoli 6, 8, 15, 16 u 17 tad-Direttiva 73/239, kif emendata bid-Direttiva 2002/13, kif ukoll l-Artikoli 20 sa 22 tad-Direttiva 92/49.

(2)

Ir-Renju tal-Belġju huwa kkundannat għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 80, 27.03.2010


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/21


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-24 ta’ Ġunju 2010 — Kronoply GmbH & Co. KG vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża C-117/09 P) (1)

(Appell - Għajnuna mill-Istat - Talba għal għajnuna intiża sabiex tbiddel għajnuna preċedentement mogħtija lill-impriża benefiċjarja u nnotifikata lill-Kummissjoni wara l-eżekuzzjoni sħiħa tal-proġett ta’ investiment - Kriterji tal-effett ta’ inċentiv u tan-neċessità)

2010/C 346/35

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Appellanti: Kronoply GmbH & Co. KG (rappreżentanti: R. Nierer u L. Gordalla, avukati)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: K. Gross, V. Kreuschitz u T. Scharf, aġenti)

Suġġett

Appell mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla), tal-14 ta’ Jannar 2009, Kronoply vs Il-Kummissjoni (T-162/06) — Kronoply vs Il-Kummissjoni, li permezz tagħha l-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors li kellu bħala suġġett talba għal annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/262/KE, tal-21 ta’ Settembru 2005, li tiddikjara inkompatibbli mas-suq komuni l-għajnuna mill-Istat li l-Ġermanja għandha l-intenzjoni li tagħti lir-rikorrenti (ĠU L 94, p. 50) — Proġett ta’ għajnuna intiż sabiex ibiddel għajnuna preċedentement mogħtija lill-impriża benefiċjarja, innotifikat lill-Kummissjoni wara l-eżekuzzjoni sħiħa tal-proġett ta’ investiment permezz tal-għajnuna inizjalment awtorizzata — Evalwazzjoni żbaljata tal-effett ta’ inċentiv u tan-neċessità tal-għajnuna kkontestata

Dispożittiv

(1)

L-appell huwa miċħud

(2)

Kronoply GmbH & Co. KG hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  GU C 141, 20.06.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/22


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour du travail de Bruxelles — il-Belġju) — Jhonny Briot vs Randstad Interim, Sodexho SA, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-386/09) (1)

(It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura - Direttiva 2001/23/KE - Trasferiment ta’ impriżi - Salvagwardja tad-drittijiet tal-ħaddiema - Nuqqas ta’ tiġdid ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien determinat ta’ impjegat temporanju)

2010/C 346/36

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour du travail de Bruxelles

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Jhonny Briot

Konvenuti: Randstad Interim, Sodexho SA, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Suġġett

Talba għal deċiżjoni preliminari — Cour du travail de Bruxelles — Interpretazzjoni tal-Artikoli 1(1), 2(1)(a) u 2(ċ), 3(1) u 4(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE, tat-12 ta’ Marzu 2001, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’ trasferiment ta’ impriżi, negozji jew partijiet ta’ impriżi jew negozji (ĠU L 82, p. 16) — Nuqqas ta’ tiġdid tal-kuntratt ta’ xogħol għal żmien definit ta’ ħaddiem temporanju minħabba trasferiment ta’ impriża — Possibbiltà li aġenzija ta’ xogħol temporanju jew, fin-nuqqas tagħha, istituzzjoni Komunitarja li tagħmel użu mis-servizzi ta’ ħaddiema temporanji titqies bħala “min jagħmel it-trasferiment” — Possibbiltà ta’ esklużjoni tal-ħaddiema temporanji mill-garanziji offerti mid-direttiva preżenti — Obbligu jew fakultà ta’ żamma tar-relazzjoni ta’ xogħol mill-persuna li lilha jsir trasferiment

Dispożittiv

F’ċirkustanzi bħal dawk fil-kawża prinċipali, meta l-kuntratt ta’ xogħol għal żmien determinat ta’ impjegat temporanju jintemm, minħabba li t terminu miftiehem jiskadi, f’data qabel dik tat-trasferiment tal-attività li magħha kien assenjat l-impjegat għal żmien determinat, in-nuqqas ta’ tiġdid tal-imsemmi kuntratt minħabba dan it-trasferiment ma jiksirx il-projbizzjoni stabbilita fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE, tat-12 ta’ Marzu 2001, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’ trasferiment ta’ impriżi, negozji jew partijiet ta’ impriżi jew negozji. Għalhekk, l-imsemmi impjegat ma għandux jiġi kkunsidrat li għadu għad-dispożizzjoni tal-impriża utenti fid-data tal-imsemmi trasferiment.


(1)  ĠU C 312, 19.12.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/22


Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ Settembru 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

(Kawża C-28/10 P) (1)

(Appell - Artikolu 119 tar-Regoli tal-Proċedura - Talbiet irregolari - Inammissibbiltà manifesta)

2010/C 346/37

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Mehmet Salih Bayramoglu (rappreżentant: A. Riza QC)

Appellata: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: C. Karamarcos u N. Görlitz, aġenti), Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: M. Balta u E. Finnegan, aġenti)

Suġġett

Appell mid-digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza (It-Tieni Awla) tal-24 ta’ Settembru 2009, Bayramoglu vs Il-Parlament u Il-Kunsill (T-110/09), li permezz tiegħu, il-Qorti tal-Prim’Istanza ċaħdet, abbażi ta’ inammissibbiltà manifesta, rikors għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/511/KE, tal-10 ta’ Ġunju 2004, li tikkonċerna r-rappreżentanza tal-poplu ta’ Ċipru fil-Parlament Ewropew fil-każ ta’ ftehim dwar il-problema ta’ Ċipru — Rikors tardiv

Dispożittiv

(1)

L-appell huwa miċħud.

(2)

M. Bayramoglu huwa kkundannat għall-ispejjeż.


(1)  GU C 80, 27.03.2010


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/23


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landgerichts Regensburg (il-Ġermanja) fil-11 ta’ Ġunju 2010 — Cornelia Buschmann vs Cornelius de Visser

(Kawża C-292/10)

()

2010/C 346/38

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Landgericht Regensburg

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Cornelia Buschmann

Konvenut: Cornelius de Visser

Domandi preliminari

(a)

Id-dispożizzjonijiet moqrija flimkien tal-ewwel parti tas-sentenza tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 6(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea fil-verżjoni tat-Trattat ta’ Lisbona, minn naħa, u tal-ewwel sentenza tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (1), min-naħa l-oħra, jew dispożizzjonijiet oħra tad-dritt tal-Unjoni Ewropea, jipprekludu “notifika b’avviż pubbliku” skont id-dritt nazzjonali (skont l-Artikoli 185 sa188 tas-Zivilprozessordung [Kodiċi tal-Proċedura Ċivili] Ġermaniż, fejn l-avviż ta’ notifika jittella’ għal xahar fuq il-bord tal-avviżi tal-qorti li tordna n-notifika) meta l-parti l-oħra fi proċeduri ċivili tindika b’mod ċert, fil-bidu tagħha, fuq is-sit internet tagħha, indirizz fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, iżda fejn notifika mhijiex possibbli peress illi l-konvenut ma jinsabx f’dan il-post u li, barra minn hekk, ma jistax jinsab f’dan il-mument?

(b)

Fil-każ li r-risposta għad-domanda (a) hija fl-affermattiv:

 

Il-qorti nazzjonali għandha tirrifjuta f’dan il-każ, skont il-ġurisprudenza stabbilita sa issa mill-Qorti tal-Ġustizzja (reċentement, is-sentenza tat-12 ta’ Jannar 2010, Petersen, C-341/08, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra) milli tapplika d-dispożizzjonijiet nazzjonali li jawtorizzaw notifika b’avviż pubbliku anki meta d-dritt nazzjonali jirriżerva dan ir-rifjut ta’ applikazzjoni lill-kompetenza tal-Bundesverfassungsgericht?

U:

 

Ir-rikorrenti għandha, sabiex teżerċita d-drittijiet tagħha, tikkomunika lill-qorti li quddiemha tressqet il-kawża indirizz ġdid tal-konvenut sabiex l-att promotur ikun jista’ jiġi nnotifikat mill-ġdid lill-imsemmi konvenut, peress illi, skont id-dritt nazzjonali, it-twettiq tal-proċedura ma jkunx possibbli mingħajr in-notifika b’avviż pubbliku u mingħajr ma jkun magħruf il-post li fih jinsab il-konvenut?

(ċ)

Fil-każ li r-risposta għad-domanda (a) hija fin-negattiv: fil-kawża preżenti, l-Artikolu 26(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 (2), tat-22 ta’ Diċembru 2000, dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali, jipprekludi l-għoti ta’ sentenza fil-kontumaċja skont l-Artikolu 331 tas-Zivilprozessordung Ġermaniż, u, għalhekk, l-għoti ta’ titolu eżekuttiv għal talba mhux ikkontestata fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-21 ta’ April 2004, li joħloq ordni Ewropew ta’ infurzar [titolu eżekuttiv Ewropew] għal talbiet mhux kontestati, sa fejn ir-rikors huwa intiż għall-kundanna għall-ħlas ta’ ammont ta’ mhux inqas minn EUR 20 000, flimkien mal-interessi, bħala kumpens għad-danni morali u l-ammont ta’ EUR 1 419,19, flimkien mal-interessi, bħala spejjeż tal-avukat?

Kull waħda mid-domandi segwenti hija suġġetta għall-kundizzjoni li r-rikorrenti tkun f’pożizzjoni li tkompli l-proċeduri skont ir-risposti mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja għad-domandi (a) sa (ċ):

(d)

Fid-dawl tal-Artikoli 4(1) u 5(3), ir-Regolament Nru 44/2001 japplika wkoll fil-każ fejn il-konvenut fi proċeduri ċivili intiżi għal inibizzjoni, għall-għoti ta’ informazzjoni u għall-kumpens għad-danni morali minħabba l-amministrazzjoni ta’ sit internet huwa ċertament (probabbilment) ċittadin tal-Unjoni Ewropea fis-sens tat-tieni sentenza tal-Artikolu 9 TUE, iżda jinsab f’post mhux magħruf, b’mod illi huwa possibbli wkoll, iżda mhux bilfors, li bħalissa jinsab barra mit-territorju tal-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-kamp ta’ applikazzjoni territorjali residwa tal-Konvenzjoni dwar il-Ġurisdizzjoni u l-Eżekuzzjoni ta’ Sentenzi f’Materji Ċivili u Kummerċjali, magħmula f’Lugano fis-16 ta’ Settembru 1988, billi l-post eżatt li fih jinsab is-server li jaħżen is-sit internet mhuwiex magħruf għalkemm huwa probabbli li jinsab fit-territorju tal-Unjoni?

(e)

Jekk ir-Regolament Nru 44/2001 japplika f’dan il-każ: l-espressjoni “post fejn l-effett tal-ħsara […] jista’ jitwettaq”, li tinsab fl-Artikolu 5(3) ta’ dan ir-regolament, għandha, fil-każ (eventwali) ta’ ksur tad-drittijiet tal-personalità minħabba l-kontenut li tqiegħed fuq sit internet, tiġi interpretata f’dan is-sens:

 

li l-persuna kkonċernata (iktar ’il quddiem ir-“rikorrenti”) tista’ tressaq kawża għall-ħruġ ta’ mandat ta’ inibizzjoni, għall-għoti ta’ informazzjoni u għad-danni kontra l-operatur ta’ sit internet (iktar ’il quddiem il-“konvenut”) ukoll quddiem il-qrati ta’ kull Stat Membru li fih is-sit internet jista’ jiġi kkonsultat, irrispettivament mill-post li fih il-konvenut huwa stabbilit,

jew saħansitra:

 

il-kompetenza tal-qrati tal-Istat Membru li fih il-konvenut mhuwiex stabbilit, jew li ma hemm xejn li jindika li l-konvenut jinsab fit-territorju ta’ dan l-Istat Membru, tippresupponi l-eżistenza ta’ rabta partikolari (rabta mal-Istat inkwistjoni) bejn il-kontenut ikkontestat jew tas-sit internet u l-Istat li għandu ġurisdizzjoni, li tmur lil hinn mill-possibbiltà teknika ta’ konsultazzjoni?

(f)

Jekk din ir-rabta partikolari hija meħtieġa: liema huma l-kriterji li jiddeterminaw din ir-rabta?

Huwa rilevanti li, skont l-intenzjoni tal-operatur, is-sit internet ikkontestat ikun indirizzat speċifikament (ukoll) għall-utenti tal-internet tal-Istat li għandu ġurisdizzjoni jew huwa biżżejjed li l-informazzjoni li tista’ tiġi kkonsultata fuq is-sit internet tkun oġġettivament marbuta mal-Istat li għandu ġurisdizzjoni fis-sens li, skont iċ-ċirkustanzi ta’ din il-kawża, b’mod partikolari minħabba l-kontenut tas-sit internet ikkontestat, kunflitt tal-interessi diverġenti — l-interess tar-rikorrenti fir-rispett tad-drittijiet tal-personalità tagħha u l-interess tal-operatur fit-tfassil tas-sit internet tiegħu — seta’ effettivament iseħħ jew jista’ jseħħ fl-Istat li għandu ġurisdizzjoni, jew seħħ minħabba l-fatt li persuna jew iktar li jagħfu lill-vittma tal-ksur tad-drittijiet tal-personalità raw il-kontenut tas-sit internet?

(g)

Sabiex tiġi kkonstatata l-eżistenza ta’ rabta partikolari, in-numru ta’ konsultazzjonijiet tas-sit Internet ikkontestat li jsiru mill-Istat li għandu ġurisdizzjoni huwa ta’ natura deċiżiva?

(h)

Fil-każ fejn, skont ir-risposti għad-domandi preċedenti, il-qorti tar-rinviju għandha l-kompetenza sabiex tiddeċiedi fuq ir-rikors: il-prinċipji legali stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha tas-7 ta’ Marzu 1995, Fiona Shevil et (C-68/93, Ġabra p. I-415) japplikaw ukoll fil-każ deskritt iktar ’il fuq?

(i)

Jekk ebda rabta partikolari ma hija meħtieġa sabiex tiġi stabbilita l-kompetenza jew jekk huwa biżżejjed, sabiex tiġi stabbilita din ir-rabta, li l-informazzjoni kkontestata hija oġġettivament marbuta mal-Istat li għandu ġurisdizzjoni fis-sens li, skont iċ-ċirkustanzi ta’ din il-kawża, minħabba b’mod partikolari l-kontenut tas-sit internet ikkontestat, seta’ seħħ jew jista’ jseħħ kunflitt ta’ interessi diverġenti fl-Istat li għandu ġurisdizzjoni, jew seħħ minħabba l-fatt li persuna jew iktar li jagħfu lill-vittma tal-ksur tad-drittijiet tal-personalità raw il-kontenut tas-sit internet, u jekk l-eżistenza ta’ rabta partikolari ma timplikax il-konstatazzjoni ta’ numru minimu ta’ konsultazzjonijiet tas-sit internet ikkontestat mill-Istat li għandu ġurisdizzjoni, jew jekk ir-Regolament Nru 44/2001 ma japplika bl-ebda mod għall-kawża preżenti:

 

L-Artikolu 3(1) u (2) tad-Direttiva 2000/31/KE (3) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-8 ta’ Ġunju 2000, dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-suq intern, għandu jiġi interpretat fis-sens li dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jingħataw in-natura ta’ regoli ta’ kunflitt ta’ liġi fis-sens li fid-dritt ċivili jeħtieġu wkoll l-applikazzjoni esklużiva tad-dritt applikabbli fil-pajjiż tal-oriġini, bl-esklużjoni ta’ regoli nazzjonali ta’ kunflitt ta’ liġi,

jew:

 

dawn id-dispożizzjonijiet jikkostitwixxu korrettiv fuq livell sostantiv li permezz tiegħu r-riżultat dwar il-mertu tal-liġi ddikjarata applikabbli skont ir-regoli nazzjonali ta’ kunflitt ta’ liġi jinbidel u jiġi aġġustat skont ir-rekwiżiti tal-pajjiż tal-oriġini?

(j)

Fil-każ li l-Artikolu 3(1) u (2) tad-Direttiva jkun ta’ natura ta’ regola ta’ kunflitt ta’ liġi:

Id-dispożizzjonijiet iċċitati iktar ’il fuq sempliċement jeħtieġu l-applikazzjoni esklużiva tad-dritt materjali fis-seħħ fil-pajjiż tal-oriġini jew ukoll l-applikazzjoni tar-regoli ta’ kunflitt ta’ liġi applikabbli f’dan il-pajjiż, bil-konsegwenza li rinviju mid-dritt tal-pajjiż tal-oriġini għad-dritt tal-pajjiż ta’ destinazzjoni jibqa’ possibbli?

(k)

Fil-każ li l-Artikolu 3(1) u (2) tad-Direttiva jkun ta’ natura ta’ regola ta’ kunflitt ta’ liġi:

Sabiex jiġi ddeterminat il-post ta’ stabbiliment tal-fornitur, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-post fejn jinsab (probabbilment) bħalissa, il-post fejn kien jinsab meta ġew ippubblikati għall-ewwel darba r-ritratti tar-rikorrenti jew il-post (probabbli) fejn jinsab is-server li jaħżen is-sit internet?


(1)  ĠU 2007, C 303, p. 1

(2)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 19, Vol. 4, p. 42

(3)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 25 p. 399


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/24


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — Enipower SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kawża C-328/10)

()

2010/C 346/39

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Enipower SpA

Konvenuta: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Domanda preliminari

L-Artikoli 23, 43, 49 u 56 tat-Trattat, kif ukoll l-Artikolu 11(2) u (6) u l-Artikolu 24 tad-Direttiva 54/03/KE (1) jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li, fin-nuqqas ta’ notifika lill-Kummissjoni Ewropea, timponi fuq bażi permanenti lil produtturi speċifiċi tal-elettriku li huma, f’ċerti ċirkustanzi, essenzjali sabiex tiġi sodisfatta l-ħtieġa tat-talba għas-servizzi ta’ dispaċċ, li jissottomettu offerti fuq is-swieq tal-iskambju tal-elettriku skont programmi determinati skont regoli esterni mill-operatur tan-netwerk, u li tipprevjeni lill-produttur milli jiddetermina b’mod ħieles ir-remunerazzjoni għal tali offerti billi torbot ir-remunerazzjoni ma’ parametri li ma ġewx determinati minn qabel skont “proċeduri trasparenti, mhux diskriminatorji u bbażati fuq is-suq”?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 12, Vol. 2, p. 211.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/25


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — ENI SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas u Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

(Kawża C-329/10)

()

2010/C 346/40

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: ENI SpA

Konvenuti: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas u Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

Domanda preliminari

L-Artikoli 23, 43, 49 u 56 tat-Trattat, kif ukoll l-Artikolu 11(2) u (6) u l-Artikolu 24 tad-Direttiva 54/03/KE (1) jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li, fin-nuqqas ta’ notifika lill-Kummissjoni Ewropea, timponi fuq bażi permanenti lil produtturi speċifiċi tal-elettriku li huma, f’ċerti ċirkustanzi, essenzjali sabiex tiġi sodisfatta l-ħtieġa tat-talba għas-servizzi ta’ dispaċċ, li jissottomettu offerti fuq is-swieq tal-iskambju tal-elettriku skont programmi determinati skont regoli esterni mill-operatur tan-netwerk, u li tipprevjeni lill-produttur milli jiddetermina b’mod ħieles ir-remunerazzjoni għal tali offerti billi torbot ir-remunerazzjoni ma’ parametri li ma ġewx determinati minn qabel skont “proċeduri trasparenti, mhux diskriminatorji u bbażati fuq is-suq”?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 12, Vol. 2, p. 211.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/25


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — Edison Trading SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kawża C-330/10)

()

2010/C 346/41

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Edison Trading SpA

Konvenuta: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Domanda preliminari

L-Artikoli 23, 43, 49 u 56 tat-Trattat, kif ukoll l-Artikolu 11(2) u (6) u l-Artikolu 24 tad-Direttiva 54/03/KE (1) jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li, fin-nuqqas ta’ notifika lill-Kummissjoni Ewropea, timponi fuq bażi permanenti lil produtturi speċifiċi tal-elettriku li huma, f’ċerti ċirkustanzi, essenzjali sabiex tiġi sodisfatta l-ħtieġa tat-talba għas-servizzi ta’ dispaċċ, li jissottomettu offerti fuq is-swieq tal-iskambju tal-elettriku skont programmi determinati skont regoli esterni mill-operatur tan-netwerk, u li tipprevjeni lill-produttur milli jiddetermina b’mod ħieles ir-remunerazzjoni għal tali offerti billi torbot ir-remunerazzjoni ma’ parametri li ma ġewx determinati minn qabel skont “proċeduri trasparenti, mhux diskriminatorji u bbażati fuq is-suq”?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 12, Vol. 2, p. 211.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/25


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — E.On Produzione SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kawża C-331/10)

()

2010/C 346/42

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: E.On Produzione SpA

Konvenuta: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Domanda preliminari

L-Artikoli 23, 43, 49 u 56 tat-Trattat, kif ukoll l-Artikolu 11(2) u (6) u l-Artikolu 24 tad-Direttiva 54/03/KE (1) jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li, fin-nuqqas ta’ notifika lill-Kummissjoni Ewropea, timponi fuq bażi permanenti lil produtturi speċifiċi tal-elettriku li huma, f’ċerti ċirkustanzi, essenzjali sabiex tiġi sodisfatta l-ħtieġa tat-talba għas-servizzi ta’ dispaċċ, li jissottomettu offerti fuq is-swieq tal-iskambju tal-elettriku skont programmi determinati skont regoli esterni mill-operatur tan-netwerk, u li tipprevjeni lill-produttur milli jiddetermina b’mod ħieles ir-remunerazzjoni għal tali offerti billi torbot ir-remunerazzjoni ma’ parametri li ma ġewx determinati minn qabel skont “proċeduri trasparenti, mhux diskriminatorji u bbażati fuq is-suq”?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 12, Vol. 2, p. 211.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/26


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — Edipower SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kawża C-332/10)

()

2010/C 346/43

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Terza

Partijiet fil-proċeduri prinċipali

Rikorrenti: Edipower SpA

Konvenuta: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Domanda preliminari

L-Artikoli 23, 43, 49 u 56 tat-Trattat, kif ukoll l-Artikolu 11(2) u (6) u l-Artikolu 24 tad-Direttiva 54/03/KE (1) jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li, fin-nuqqas ta’ notifika lill-Kummissjoni Ewropea, timponi fuq bażi permanenti lil produtturi speċifiċi tal-elettriku li huma, f’ċerti ċirkustanzi, essenzjali sabiex tiġi sodisfatta l-ħtieġa tat-talba għas-servizzi ta’ dispaċċ, li jissottomettu offerti fuq is-swieq tal-iskambju tal-elettriku skont programmi determinati skont regoli esterni mill-operatur tan-netwerk, u li tipprevjeni lill-produttur milli jiddetermina b’mod ħieles ir-remunerazzjoni għal tali offerti billi torbot ir-remunerazzjoni ma’ parametri li ma ġewx determinati minn qabel skont “proċeduri trasparenti, mhux diskriminatorji u bbażati fuq is-suq”?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 12, Vol. 2, p. 211.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/26


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (l-Italja) fil-5 ta’ Lulju 2010 — E.On Energy Trading SpA vs Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

(Kawża C-333/10)

()

2010/C 346/44

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: E.On Energy Trading Spa

Konvenuta: Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

Domanda preliminari

L-Artikoli 23, 43, 49 u 56 tat-Trattat, kif ukoll l-Artikolu 11(2) u (6) u l-Artikolu 24 tad-Direttiva 54/03/KE (1) jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li, fin-nuqqas ta’ notifika lill-Kummissjoni Ewropea, timponi fuq bażi permanenti lil produtturi speċifiċi tal-elettriku li huma, f’ċerti ċirkustanzi, essenzjali sabiex tiġi sodisfatta l-ħtieġa tat-talba għas-servizzi ta’ dispaċċ, li jissottomettu offerti fuq is-swieq tal-iskambju tal-elettriku skont programmi determinati skont regoli esterni mill-operatur tan-netwerk, u li tipprevjeni lill-produttur milli jiddetermina b’mod ħieles ir-remunerazzjoni għal tali offerti billi torbot ir-remunerazzjoni ma’ parametri li ma ġewx determinati minn qabel skont “proċeduri trasparenti, mhux diskriminatorji u bbażati fuq is-suq”?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 12, Vol. 2, p. 211.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/26


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) fil-11 ta’ Awwissu 2010 — SAS Institute Inc. vs World Programming Ltd

(Kawża C-406/10)

()

2010/C 346/45

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

High Court of Justice (Chancery Division)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: SAS Institute Inc.

Konvenuta: World Programming Ltd

Domandi preliminari

A.    Dwar l-interpretazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/250/KEE, tal-14 ta’ Mejju 1991, dwar il-protezzjoni legali ta’ programmi tal-kompjuter  (1) u tad-Direttiva 2009/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 (verżjoni kodifikata)  (2)

(1)

Meta programm tal-kompjuter (iktar ’il quddiem l-“ewwel programm”) huwa protett bi dritt tal-awtur bħala xogħol letterarju, l-Artikolu 1(2) għandu jiġi interpretat bħala li jfisser illi ma jkunx hemm ksur tad-dritt tal-awtur fuq l-ewwel programm minħabba l-fatt illi kompetitur tad-detentur tad-dritt tal-awtur, mingħajr aċċess għas-source code tal-ewwel programm, direttament jew permezz ta’ proċess bħad-dekumpiljazzjoni tal-object code, joħloq programm ieħor (iktar ’il quddiem it-“tieni programm”) li jirriproduċi l-funzjonijiet tal-ewwel programm?

(2)

Ir-risposta għall-ewwel domanda hija affettwata b’xi wieħed mill-fatturi li ġejjin:

(a)

in-natura u/jew il-portata tal-funzjonalità tal-ewwel programm;

(b)

in-natura u/jew il-portata tal-kompetenza, tar-riflessjoni u tax-xogħol dedikati mill-awtur tal-ewwel programm sabiex joħloq il-funzjonalità ta’ dan l-ewwel programm;

(c)

il-livell ta’ dettall li bih il-funzjonalità tal-ewwel programm ġiet riprodotta fit-tieni programm;

(d)

il-fatt illi l-kodiċi sors tat-tieni programm jirriproduċi aspetti tal-kodiċi sors tal-ewwel programm b’tali mod li jmur lil hinn minn dak li hu strettament meħtieġ sabiex tiġi prodotta l-istess funzjonalità bħall-ewwel programm?

(3)

Meta l-ewwel programm jinterpreta u jeżegwixxi programmi ta’ applikazzjoni miktuba minn utenti tal-ewwel programm b’lingwa ta’ ipprogrammar ikkonċepita mill-awtur tal-ewwel programm li tinkludi kliem prinċipali kkonċepiti jew magħżula mill-awtur tal-ewwel programm u sintassi kkonċepita mill-awtur tal-ewwel programm, l-Artikolu 1(2) għandu jiġi interpretat fis-sens li ma hemmx ksur tad-dritt tal-awtur fuq l-ewwel programm minħabba l-fatt illi t-tieni programm huwa miktub b’tali mod illi jinterpreta u jeżegwixxi l-programmi ta’ applikazzjoni li jużaw l-istess kliem prinċipali u l-istess sintassi?

(4)

Meta l-ewwel programm jaqra minn fajls ta’ data f’format partikolari kkonċepit mill-awtur tal-ewwel programm, u jikteb lejn tali fajls ta’ data, l-Artikolu 1(2) għandu jiġi interpretat fis-sens li ma hemmx ksur tad-dritt tal-awtur fuq l-ewwel programm minħabba l-fatt illi t-tieni programm huwa miktub b’tali mod illi jaqra minn fajls ta’ data tal-istess format u jikteb ljen tali fajls?

(5)

Ir-risposta għad-domandi 1, 3 u 4 tkun differenti jekk l-awtur tat-tieni programm ħoloq l-imsemmi programm billi:

(a)

osserva, studja u ttestja l-funzjonament tal-ewwel programm; jew

(b)

qara manwal miktub u ppubblikat mill-awtur tal-ewwel programm li jiddeskrivi l-funzjonijiet ta’ dan l-ewwel programm (iktar ’il quddiem il-“manwal”; jew

(c)

għamel iż-żewġ affarijiet imsemmija fil-punt (a) u (b)?

(6)

Meta persuna għandha d-dritt tuża kopja tal-ewwel programm bis-saħħa ta’ liċenzja, l-Artikolu 5(3) għandu jiġi interpretat fis-sens illi d-detentur tal-liċenzja għandu dritt, mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-dritt tal-awtur, illi jagħmel operazzjonijiet ta’ loading, wiri, tħaddim, trażmissjoni jew ħażna ta’ programm sabiex josserva, jittestja jew jistudja l-funzjonament tal-ewwel programm, sabiex jiddeċiedi l-ideat u l-prinċipji li huma l-bażi ta’ kull element tal-programm, jekk il-liċenzja tippermetti lid-detentur tal-liċenzja li jagħmel operazzjonijiet ta’ loading, wiri, tħaddim, trażmissjoni jew ħażna tal-ewwel programm meta l-imsemmi programm huwa użat għall-finijiet partikolari permessi mill-liċenzja, iżda l-operazzjonijiet magħmula sabiex josserva, jistudja jew jittestja l-ewwel programm imorru lil hinn mill-ambitu tal-finijiet awtorizzati bil-liċenzja?

(7)

L-Artikolu 5(3) għandu jiġi interpretat illi l-operazzjonijiet ta’ osservazzjoni, studju jew ittestjar tal-funzjonament tal-ewwel programm għandhom jiġu kkunsidrati bħala magħmula sabiex jiġu deċiżi l-ideat jew il-prinċipji li huma l-bażi ta’ kull element tal-ewwel programm, meta dawn isiru:

(a)

sabiex jiġi vverifikat il-mod li bih l-ewwel programm jiffuzjona, b’mod partikolari fir-rigward ta’ dettalji li ma humiex deskritti fil-manwal, bil-għan li jinkiteb it-tieni programm bil-mod imsemmi fid-domanda 1 iktar ’il fuq;

(b)

sabiex jiġi vverifikat kif l-ewwel programm jinterpreta u jeżegwixxi d-dikjarazzjonijiet miktuba bil-lingwa tal-ipprogrammar illi huwa jinterpreta u jeżegwixxi (ara d-domanda 3 iktar ’il fuq);

(c)

sabiex jiġu vverifikati l-formats tal-fajls ta’ data miktuba lejn l-ewwel programm jew moqrija minn dan l-ewwel programm (ara d-domanda 4, iktar ’il fuq);

(d)

sabiex jiġi pparagunat ir-rendiment tat-tieni programm mal-ewwel programm bil-għan li jiġu eżaminati r-raġunijiet għalfejn ir-rendiment tagħhom huwa differenti u sabiex jitjieb ir-rendiment tat-tieni programm;

(e)

sabiex isiru testijiet paralleli fuq l-ewwel u t-tieni programmi bil-għan li jiġu pparagunati l-outputs tagħhom matul l-iżvilupp tat-tieni programm, b’mod partikolari billi jiġu mgħoddija l-istess skrittijiet ta’ prova kemm mill-ewwel programm kif ukoll mit-tieni programm;

(f)

sabiex jiġi vverifikat l-output tal-log fajl iġġenerat mill-ewwel programm bil-għan illi jiġi prodott log fajl identiku jew simili fl-apparenza;

(g)

sabiex isir mezz li l-ewwel programm jipproduċi data output (fil-fatt, data li tistabbilixxi korrelazzjoni bejn il-kodiċi postali u stati tal-Istati Uniti) bil-għan li jiġi vverifikat jekk din tikkorrispondix jew le mad-databases uffiċjali ta’ tali data, u jekk dan ma jkunx il-każ, it-tieni programm jiġi pprogrammat b’tali mod illi jirrispondi bl-istess mod bħall-ewwel programm għall-istess input data.

B.    Fuq l-interpretazzjoni tad-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001, dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni  (3)

(8)

Meta l-manwal huwa protett bi dritt tal-awtur fuq xogħol letterarju, l-Artikolu 2(a) għandu jiġi interpretat fis-sens illi hemm ksur tad-dritt tal-awtur fuq il-manwal minħabba l-fatt illi l-awtur tat-tieni programm jirriproduċi jew jirriproduċi b’mod sostanzjali fit-tieni programm xi wieħed mill-elementi li ġejjin deskritti fil-manwal:

(a)

l-għażla ta’ operazzjonijiet ta’ statistika li ġew implementati fl-ewwel programm;

(b)

il-formuli matematiċi użati fil-manwal sabiex jiddeskrivu dawn l-operazzjonijiet;

(c)

il-kmandi jew kumbinazzjoni ta’ kmandi li permezz tagħhom dawn l-operazzjonijiet jistgħu jiġu invokati;

(d)

l-għażliet li l-awtur tal-ewwel programm ippreveda meta mqabbla mad-diversi kmandi;

(e)

il-kliem prinċipali u s-sintassi rikonoxxuta mill-ewwel programm;

(f)

l-għażla programmata minn qabel li l-awtur tal-ewwel programm għażel li jimplementa f’każ li kmand jew għażla partikolari ma ġewx speċifikati mill-utent;

(g)

in-numru ta’ iterazzjonijiet li l-ewwel programm jagħmel f’ċerti ċirkustanzi?

(9)

L-Artikolu 2(a) għandu jiġi interpretat fis-sens illi hemm ksur tad-dritt tal-awtur fuq il-manwal minħabba l-fatt illi l-awtur tat-tieni programm jirriproduċi jew jirriproduċi b’mod sostanzjali, f’manwal li jiddeskrivi t-tieni programm, il-kliem prinċipali u s-sintassi rikonoxxuti mill-ewwel programm?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 114

(2)  Direttiva 2009/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ April 2009 dwar il-protezzjoni legali ta’ programmi tal-kompjuter (Verżjoni kodifikata) (Test b’relevanza għaż-ŻEE) ĠU L 111, p. 16

(3)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p.230


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/28


Appell ippreżentat fis-26 ta’ Awissu 2010 minn Bell & Ross BV kontra d-Digriet tal-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) tat-18 ta’ Ġunju 2010 fil-Kawża T-51/10, Bell & Ross vs UASI

(Kawża C-426/10 P)

()

2010/C 346/46

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Appellanti: Bell & Ross BV (rappreżentant: S. Guerlain, avukat)

Appellati: Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Klockgrossisten i Norden AB

Talbiet tal-appellanti

tannulla d-digriet appellat;

tikkonstata li r-rikors għal annullament ippreżentat mill-appellanti kontra l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) (T-51/10) huwa ammissibbli u, konsegwentement, tirrinvija l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex din tiddeċiedi fuq il-mertu tal-imsemmi rikors għal annullament;

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż tal-appell u dawk tal-ewwel istanza.

Aggravji u argumenti prinċipali

L-appellanti tinvoka sitt aggravji insostenn tal-appell tagħha.

Permezz tal-ewwel aggravju tagħha, Bell & Ross tinvoka l-ksur tal-Artikolu 111 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali billi din tal-aħħar qieset li r-rikors kien manifestament inammissibbli mingħajr ma semgħet preliminarjament lill-Avukat Ġenerali.

Permezz tat-tieni aggravju tagħha, l-appellanti tallega l-ksur, mill-Qorti Ġenerali, tal-Artikolu 43(1) tar-Regoli tal-Proċedura tagħha, billi ddeċidiet li l-kopji ffirmati tar-rikors li waslu fir-Reġistru fl-1 ta’ Frar 2010 ma kinux kopji oriġinali u li kienet biss il-kopja li waslet fil-5 ta’ Frar 2010, għaldaqstant wara l-iskadenza tat-terminu, li setgħet tiġi kkunsidrata bħala kopja oriġinali, mingħajr madankollu ma ppreċiżat kif l-oriġinali jistgħu jiġu magħrufa minn kopji. Fil-fatt, l-Artikolu ċċitat iktar ’il fuq ma jippreċiżax il-modalitajiet tal-firma tal-avukat li għandu jkun hemm fuq l-oriġinal ta’ att tal-proċedura.

Permezz tat-tielet aggravju tagħha, Bell & Ross tallega li l-Qorti Ġenerali ma ppermettietilhiex li tirregolarizza, b’mod konformi mal-Artikolu 57(b) tal-Istruzzjonijiet Prattiċi lill-Partijiet u mal-Artikolu 7.1 tal-Istruzzjonijiet lir-reġistratur tal-Qorti Ġenerali, id-difett formali li ġie attiribwit lilha. Skont it-testi ċċitati iktar ’il fuq, huwa l-obbligu tar-reġistratur li jagħti terminu lir-rikorrent sabiex jirrimedja difett innotat.

Permezz tar-raba’ aggravju tagħha, Bell & Ross tinvoka żball skużabbli sa fejn il-kunfużjoni dwar l-identifikazzjoni ta’ kopja oriġinali tirriżulta minn ċirkustanzi eċċezzjonali u indipendenti mill-appellanti. Fil-fatt, in-numru kbir ta’ kopji li jirrikjedi l-intervent ta’ professjonist indipendenti, il-kwalità eċċellenti tal-kitba fuq il-karta li ma tippermettix li tingħaraf l-oriġinal kif ukoll l-iffirmar fuq kull kopja ddepożitata fir-reġistru fit-termini jikkostitwixxu ċirkustanzi li jippermettu li jiġi deċiż li f’dan il-każ kien hemm żball skużabbli.

Permezz tal-ħames aggravju tagħha, l-appellanti tinvoka l-eżistenza ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali, anormali u indipendenti mir-rieda tal-operatur, li tixhed l-eżistenza ta’ każ ta’ ċirkostanzi imprevedibbli jew ta’ forza maġġuri.

Finalment, permezz tas-sitt u l-aħħar aggravju tagħha, Bell & Ross tallega l-ksur mill-Qorti Ġenerali, tal-prinċipji ta’ propozjonalità u ta’ aspettattivi leġittimi sa fejn, minn naħa waħda, seba’ kopji ffirmati u kopja mibgħuta permezz ta’ faks waslu fir-reġistru tal-Qorti Ġenerali u, min-naħa l-oħra, it-testi imsemmija iktar ’il fuq jipprevedu l-possibbiltà ta’ regolarizzazzjoni tar-rikors.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/29


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) fit-13 ta’ Settembru 2010 — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans vs Benjamin Wilkinson, li huwa tal-età iżda li huwa inkapaċi, irrappreżentat fil-proċeduri minn missieru Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

(Kawża C-442/10)

()

2010/C 346/47

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Qorti tar-rinviju

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans

Konvenuti: Benjamin Wilkinson, li huwa tal-età iżda li huwa inkapaċi, irrappreżentat fil-proċeduri minn missieru Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

Domandi preliminari

(1)

L-Artikoli 12(1) u 13(1) tad-Direttiva 2009/13 (1), għandhom ikunu interpretati fis-sens li jipprekludu dispożizzjonijiet nazzjonali li għandhom bħala effett, mill-aspett tad-dritt nazzjonali rilevanti, li tkun eskluża mill-benefiċċju tal-assigurazzjoni, vittma ta’ inċident tat-traffiku, fiċ-ċirkustanzi fejn:

(a)

dan l-inċident kien ikkawżat minn sewwieq li ma kienx assigurat; u

(b)

dan is-sewwieq mhux assigurat ingħata permess mingħand il-vittma sabiex isuq il-vettura; u

(c)

il-vittma kienet passiġġiera fil-vettura fil-mument tal-inċident; u

(d)

il-vittma kienet assigurata sabiex issuq il-vettura inkwistjoni?

B’mod partikolari:

(i)

dispożizzjoni nazzjonali ta’ din in-natura hija dispożizzjoni li “teskudi mill-assigurazzjoni” fis-sens tal-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2009/103/KE?

(ii)

f’ċirkustanzi bħal dawk li seħħew fil-kawża preżenti, il-permess mogħti mill-persuna assigurata lill-persuna mhux assigurata jikkostitwixxi “awtorizzazzjoni espressa jew impliċita” fis-sens tal-Artikolu 13(1)(a) tad-Direttiva 2009/13?

(iii)

ir-risposta għal din id-domanda hija affettwata mill-fatt li, skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2009/13, il-korpi nazzjonali responsabbli għall-għoti ta’ kumpens f’każ ta’ ħsara kkawżata minn vettura mhux identifikata jew mhux assigurata jistgħu jeskludu l-intervent tagħhom f’dak li jikkonċerna l-persuni li daħlu volontarjament fil-vettura li kkawżat il-ħsara, meta l-korp jista’ jipproduċi provi li huma kienu jafu li l-vettura ma kinitx assigurata?

(2)

Ir-risposta għall-ewwel domanda tiddependi mill-fatt li l-permess inkwistjoni a) kien ibbażat fuq l-għarfien effettiv tal-fatt li s-sewwieq inkwistjoni ma kienx assigurat, jew (b) kien ibbażat fuq it-twemmin li s-sewwieq kien assigurat, jew (ċ) li l-permess inkwistjoni kien ingħata mill-assigurat li ma kienx qajjem il-kwistjoni?


(1)  Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Settembru 2009, dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta’ vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-obbligu ta’ assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà (Test b’relevanza għaż-ŻEE) ĠU L 263, p. 11


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/29


Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

(Kawża C-458/10)

()

2010/C 346/48

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: S. Pardo Quintillán u O. Beynet, aġenti)

Konvenut: Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu

Talbiet tal-parti rikorrenti

tikkonstata li, billi ma ttrasponiex, b’mod komplet u korrett, l-Artikolu 9(3)(b), (ċ) u (e) tad-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE (1), il-Gran Dukat tal-Lussemburgu naqas mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 9(3)(b), (ċ) u (e) tad-Direttiva 98/83/KE;

tikkundanna lill-Gran Dukat tal-Lussemburgu għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-Kummissjoni tqajjem żewġ ilmenti insostenn tar-rikors tagħha.

Permezz tal-ewwel ilment tagħha, il-Kummissjoni ssostni li t-traspożizzjoni tal-Artikolu 9(3)(b) u (ċ) tad-Direttiva 98/83 hija inkompleta. Fil-fatt, il-leġiżlazzjoni nazzjonali ma tipprevedix li d-deċiżjoni ta’ deroga għandu jkun fiha r-“riżultati relevanti ta’ kontrolli li jkunu saru” u ma tippreċiżax “il-kwantità tal-ilma provduta kull jum”, “il-popolazzjoni konċernata” u “jekk tkunx sa tiġi affetwata xi impriża tal-produzzjoni tal-ikel [l-eżistenza ta’ riperkussjonijiet eventwali fuq impriżi tal-produzzjoni tal-ikel]”.

Permezz tat-tieni lment tagħha, il-Kummissjoni ssostni li t-traspożizzjoni tal-Artikolu 9(3)(e) tad-Direttiva 98/83 hija inkompleta u inkorretta sa fejn l-awtoritajiet Lussemburgiżi jsostnu, b’mod partikolari li, peress li huwa l-awtur tat-talba għal deroga li għandu jiddefinixxi u jimplementa miżuri korrettivi, huwa dan l-istess awtur u mhux l-awtur tad-deċiżjoni tal-għoti ta’ deroga, li għandu jipprovdi “pjan fil-qosor”, “time-table għax-xogħol” u “stima ta’ l-ispejjeż”, kif mitlub mid-Direttiva.


(1)  Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE, tat-3 ta’ Novembru 1998, dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 4, p. 90)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/30


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Cour d’Appel de Mons (il-Belġju) fl-24 ta’ Settembru 2010 — L-Istat Belġjan vs Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe (fil-kapaċità tagħom ta’ kuraturi ta’ falliment ta’ Tiercé Franco-Belge SA)

(Kawża C-464/10)

()

2010/C 346/49

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Cour d’Appel de Mons.

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: L-Istat Belġjan

Konvenuti: Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe (fil-kapaċità tagħom ta’ kuraturi ta’ falliment ta’ Tiercé Franco-Belge SA).

Domandi preliminari

L-Artikoli 6(4) u 13B(f) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (1), għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu l-għoti ta’ eżenzjoni mit-taxxa fuq is-servizzi pprovduti minn aġent li jaġixxi f’ismu stess iżda għan-nom ta’ mandant li jorganizza provvisti tas-servizzi previsti fl-Artikolu 13B(f) iċċitat iktar ’il fuq?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 9, Vol. 1, p. 23.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/30


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Conseil d’État (Franza) fis-27 ta’ Settembru 2010 — Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales vs Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre

(Kawża C-465/10)

()

2010/C 346/50

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Conseil d’État

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales

Konvenuta: Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Indre

Domandi preliminari

(1)

Fir-rigward tal-eżistenza ta’ bażi legali li minnha jirriżulta obbligu ta’ rkupru tal-għajnuna mogħtija lis-CCI:

Meta awtorità kontraenti li tkun il-benefiċjarja ta’ sussidji mogħtija taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) ma tosservax regola jew regoli dwar l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi fil-kuntest tat-twettiq tal-azzjoni ssusidjata, u meta, barra minn hekk, ikun paċifiku li l-azzjoni hija eliġibbli għal dan il-fond u tkun effettivament twettqet, teżisti dispożizzjoni tad-dritt Komunitarju, b’mod partikolari fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2052/88, tal-24 ta’ Ġunju 1988 (1), u fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4253/88, tad-19 ta’ Diċembru 1988 (2), li tistabbilixxi obbligu ta’ rkupru tas-sussidji? Jekk teżisti tali dispożizzjoni, tali obbligu japplika għal kull nuqqas li jiġu osservati r-regoli dwar l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi jew japplika biss għal nuqqas fir-rigward ta’ uħud minn dawn ir-regoli? F’dan il-każ tal-aħħar, fir-rigward ta’ liema regoli?

(2)

Fil-każ ta’ risposta minn tal-inqas parzjalment pożittiva għall-ewwel domanda, fir-rigward tal-modalitajiet ta’ rkupru ta’ għajnuna mħallsa indebitament:

(a)

In-nuqqas ta’ osservanza, minn awtorità kontraenti li tkun il-benefiċjarja ta’ għajnuna mogħtija taħt il-FEŻR, ta’ regola jew regoli dwar l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi fir-rigward tal-għażla tal-fornitur inkarigat bit-twettiq tal-azzjoni sussidjata, jikkostitwixxi irregolarità fis-sens tar-Regolament Nru 2988/95 (3)? Il-fatt li l-awtorità nazzjonali kompetenti ma setgħetx ma tkunx taf, meta ddeċidiet li tagħti l-għajnuna mitluba taħt il-FEŻR, li l-operatur benefiċjarju kien kiser ir-regoli dwar l-għoti tal-kuntratti pubbliċi fir-rigward tal-għażla, saħansitra qabel l-għoti tal-għajnuna, tal-fornitur inkarigat sabiex iwettaq l-azzjoni ffinanzjata minn din l-għajnuna, huwa ta’ natura li jkollu impatt fuq il-klassifikazzjoni ta’ irregolarità fis-sens tar-Regolament Nru 2988/95?

(b)

Fil-każ ta’ risposta pożittiva għad-domanda 2(a) u sa fejn, kif iddeċidiet il-Qorti tal-Ġustizzja (29 ta’ Jannar 2009, Hauptzollamt Hamburg-Jonas vs Josef Vosding Schlacht, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co, Kawżi C-278/07 sa C-280/07), it-terminu ta’ preskrizzjoni previst fl-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 2988/95 japplika għall-miżuri amministrattivi bħall-irkupru ta’ għajnuna riċevuta indebitament minn operatur minħabba irregolaritajiet imwettqa minnu:

il-punt tat-tluq tat-terminu ta’ preskrizzjoni għandu jiġi ffissat bħala d-data tal-ħlas tal-għajnuna lill-benefiċjarju tagħha jew bħala d-data tal-użu, minn dan tal-aħħar, tas-sussidju riċevut sabiex jitħallas il-fornitur magħżul bi ksur ta’ regola jew regoli dwar l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi?

dan it-terminu għandu jitqies li huwa miksur mit-trażmissjoni, mill-awtorità nazzjonali kompetenti lill-benefiċjarju tas-sussidju, ta’ rapport ta’ kontroll li jikkonstata n-nuqqas ta’ osservanza tar-regoli dwar l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi u li jirrakkomanda lill-awtorità nazzjonali tikseb bħala konsegwenza l-ħlas lura tas-somom imħallsa?

meta Stat Membru juża l-possibbiltà li jagħtih l-Artikolu 3(3) tar-Regolament Nru 2988/95 li japplika terminu ta’ preskrizzjoni itwal, b’mod partikolari meta jiġi applikat, fi Franza, it-terminu tad-dritt komuni previst, fid-data meta seħħew il-fatti inkwistjoni, fl-Artikolu 2262 tal-Kodiċi Ċivili Franċiż, li jipprovdi: “Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans […]” (“L-azzjonijiet kollha, kemm reali u kemm personali, jaqgħu bil-preskrizzjoni għeluq tletin sena […]”), il-kompatibbiltà ta’ tali terminu mad-dritt Komunitarju, b’mod partikolari mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, għandha tiġi evalwata fid-dawl tat-tul massimu ta’ preskrizzjoni prevista mit-test nazzjonali li jservi bħala bażi legali għat-talba għall-irkupru tal-amministrazzjoni nazzjonali jew inkella fid-dawl tat-terminu effettivament implementat fil-każ ineżami?

(c)

Fil-każ ta’ risposta negattiva għad-domanda 2(a), l-interessi finanzjarji tal-Komunità jipprekludu li, għall-ħlas ta’ għajnuna bħal dik inkwistjoni fil-kawża ineżami, il-qorti tapplika regoli nazzjonali dwar l-irtirar ta’ deċiżjonijiet li jistitwixxu drittijiet, liema regoli jipprovdu, ħlief fil-każijiet ta’ ineżistenza, ta’ kisba frawdolenti, jew ta’ talba mill-benefiċjarju, li l-amministrazzjoni tista’ tirtira deċiżjoni individwali li tistitwixxi drittijiet, jekk tkun illegali, biss fi żmien erba’ xhur mit-teħid ta’ din id-deċiżjoni, filwaqt li deċiżjoni amministrattiva individwali tista’, madankollu, b’mod partikolari meta tkun tikkonċerna l-ħlas ta’ għajnuna, tkun marbuta b’kundizzjonijiet ta’ terminazzjoni li l-applikazzjoni tagħhom tippermetti l-irtirar tal-għajnuna inkwistjoni mingħajr kundizzjoni ta’ żmien — u dan dejjem fid-dawl tal-fatt li l-Conseil d’État iddeċieda li kien hemm lok li din ir-regola nazzjonali tiġi interpretata fis-sens li ma tistax tiġi invokata mill-benefiċjarju ta’ għajnuna mogħtija indebitament skont test Komunitarju ħlief jekk dan kien in bona fide?


(1)  Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2052/88, tal-24 ta’ Ġunju 1988, dwar ix-xogħlijiet tal-Fondi Strutturali u l-effettività tagħhom u dwar il-koordinazzjoni tal-attivitajiet tagħhom bejniethom u mal-operazzjonijiet tal-Bank Ewropew tal-investiment u l-istrumenti finanzjarji oħrajn li jeżistu (ĠU L 185, p. 9)

(2)  Regolament tal Kunsill (KEE) Nru 4253/88, tad-19 ta’ Diċembru 1988, li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet sabiex jiġi implementat ir-Regolament (KEE) Nru 2052/88, fir-rigward tal-koordinazzjoni bejn l-interventi tad-diversi Fondi Strutturali, min-naħa waħda, u bejniethom u dawk tal-Bank Ewropew tal-investiment u l-istrumenti finanzjarji oħrajn li jeżistu, min-naħa l-oħra (ĠU L 374, p. 1)

(3)  Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95, tat-18 ta’ Diċembru 1995, dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea [tal-Komunitajiet Ewropej] (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 1, p. 340)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/31


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-28 ta’ Settembru 2010 — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) vs Administración del Estado

(Kawża C-468/10)

()

2010/C 346/51

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Qorti tar-rinviju

Tribunal Supremo

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)

Konvenut: Administración del Estado

Domandi preliminari

(1)

L-Artikolu 7(f) tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-24 ta’ Ottubru 1995, dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (1), għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li, fin-nuqqas tal-kunsens tal-persuna kkonċernata u sabiex jiġi awtorizzat it-trattament tad-data tagħha ta’ natura personali neċessarju sabiex jiġi sodisfatt interess leġittimu tal-persuna responsabbli jew ta’ terzi li lilhom ġiet ikkomunikata d-data, teħtieġ, barra r-rispett tad-drittijiet u tal-libertajiet fundamentali ta’ din tal-aħħar, li d-data tkun tinsab f’sorsi aċċessibbli għall-pubbliku?

(2)

L-Artikolu 7(f) iċċitat iktar ’il fuq jissodisfa l-kundizzjonijiet imposti mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja għall-effett dirett?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 15, p. 355.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/32


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fit-28 ta’ Settembru 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) vs Administración del Estado

(Kawża C-469/10)

()

2010/C 346/52

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Qorti tar-rinviju

Tribunal Supremo

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)

Konvenuta: Administración del Estado

Domandi preliminari

(1)

L-Artikolu 7(f) tad-Direttiva 95/46/KE (1) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-24 ta’ Ottubru 1995, dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data, għandu jiġi interpretat fis-sens li jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li, mingħajr il-kunsens tal-persuna kkonċernata, u sabiex ikun awtorizzat l-ipproċessar tad-data ta’ natura personali tagħha li jirriżulta neċessarju sabiex jiġi sodisfatt interess leġittimu tal-kontrollur jew ta’ terzi li lihom din id-data hija żvelata, tirrikjedi, barra li jiġu rrispettati d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ din tal-aħħar, li d-data li tinsab f’dawn is-sorsi tkun aċċessibbli għall-pubbliku?

(2)

Huma preżenti l-kundizzjonijiet mitluba mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-Artikolu 7(f), iċċitat ’il fuq, sabiex jiġi attribwit lilu effett dirett?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 15, p. 355)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/32


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Pest Megyei Bíróság (Ir-Repubblika tal-Ungerija) fid-29 ta’ Settembru 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vs Invitel Távközlési Zrt.

(Kawża C-472/10)

()

2010/C 346/53

Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż

Qorti tar-rinviju

Pest Megyei Bíróság

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Konvenuta: Invitel Távközlési Zrt.

Domandi preliminari

(1)

L-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE (1), tal-5 ta’ April 1993, dwar klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur jista’ jiġi interpretat fis-sens li klawżola kuntrattwali inġusta ma torbot lil ebda konsumatur meta korp stabbilit b’liġi u debitament awtorizzat jitlob f’isem il-konsumaturi, fil-kuntest ta’ azzjoni ta’ interess pubbliku (popularis actio), li tiġi kkonstatata n-nullità tal-imsemmija klawżola inġusta li tinsab f’kuntratt ta’ konsum?

Meta tkun inbdiet azzjoni ta’ interess pubbliku li tkun intiża għall-kundanna favur il-konsumaturi li ma humiex partijiet fil-kawża jew ta’ projbizzjoni tal-użu ta’ kundizzjoni ġenerali kuntrattwali inġusta, l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE jista’ jiġi interpretat fis-sens li l-imsemmija klawżola inġusta li tinsab f’kuntratti ta’ konsum ma torbot la lil ebda konsumatur ikkonċernat u lanqas lill-ebda konsumatur ieħor fil-ġejjieni, b’tali mod li l-qorti hija obbligata tapplika ex officio l-konsegwenzi legali li jirriżultaw minn dan?

(2)

Fid-dawl tal-punti 1(j) u 2(d) tal-Anness tad-Direttiva, applikabbli skont l-Artikolu 3(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE, l-Artikolu 3(1) ta’ din l-istess direttiva jista’ jiġi interpretat fis-sens li, meta bejjiegħ jew fornitur jipprovdi emenda unilaterali tal-kundizzjonijiet kuntrattwali mingħajr ma jiddeskrivi b’mod ċar il-metodu ta’ varjazzjoni tal-prezz u mingħajr ma jispeċifika raġunijiet validi fil-kuntratt, l-imsemmija klawżola hija ipso iure inġusta.


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 2. p. 288


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/32


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo (Spanja) fis-7 ta’ Ottubru 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC) vs Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

(Kawża C-484/10)

()

2010/C 346/54

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Qorti tar-rinviju

Tribunal Supremo

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)

Konvenuti: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ).

Domanda preliminari

Id-dispożizzjonijiet eżawrjenti li jinsabu fl-Anness 19 tad-Digriet Irjali Nru 1247/08, tat-18 ta’ Lulju, flimkien mal-Artikolu 81 tiegħu, dwar ir-rikonoxximent uffiċjali taċ-ċertifikati ta’ kwalità, jistgħu jiġu kkunsidrati li huma eċċessivi u sproporzjonati meta mqabbla mal-għan intiż, u għalhekk jikkostitwixxu restrizzjoni mhux ġustifikata li tirrendi r-rikonoxximent tal-ekwivalenza taċ-ċertifikati iktar diffiċli, barra milli jikkostitwixxu ostakolu jew restrizzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti importati li tmur kontra l-Artikoli 28 u 30 KE?


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/33


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal administratif de Rennes (Franza) fil-11 ta’ Ottubru 2010 — L’Océane Immobilière SAS vs Direction de contrôle fiscal Ouest

(Kawża C-487/10)

()

2010/C 346/55

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Tribunal administratif de Rennes

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: L’Océane Immobilière SAS.

Konvenut: Direction de contrôle fiscal Ouest.

Domanda preliminari

L-Artikolu 5 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977 (1), jippermetti lil Stat Membru jżomm fis-seħħ jew jistabbilixxi dispożizzjoni li tissuġġetta għat-taxxa fuq il-valur miżjud il-provvista ta’ beni immobbli minn persuna taxxabbli, lilha stess, għall-ħtiġijiet tal-impriża tagħha, meta din il-provvista tagħti lok għat-tnaqqis immedjat u totali tat-taxxa fuq il-valur miżjud miġbura f’dan is-sens?


(1)  Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ — Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 23)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/33


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Spanja) fil-11 ta’ Ottubru 2010 — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A. vs Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

(Kawża C-488/10)

()

2010/C 346/56

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Qorti tar-rinviju

Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Spanja)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.

Konvenuta: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Domandi preliminari

(1)

F’kawża li tirrigwarda l-ksur tad-dritt esklużiv mogħti minn disinn Komunitarju rreġistrat, id-dritt għal projbizzjoni ta’ użu ta’ dan id-disinn minn terzi, li huwa stabbilit fl-Artkolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 6/2002, tat-12 ta’ Diċembru 2001, dwar id-disinji Komunitarji (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 27, p. 142), jestendi għal kull terz li juża disinn ieħor li ma jipproduċix fuq l-utent informat impressjoni globali differenti, jew għall-kuntrarju huwa intiż li jeskludi lil terz li juża disinn Komunitarju posterjuri rreġistrat favur tiegħu sakemm ma jkunx annullat?

(2)

Ir-risposta għad-domanda preċedenti hija estranja għall-intenzjoni tat-terz jew tvarja skont l-aġir tiegħu, peress li l-kriterju determinanati huwa li li dan it-terz ikun applika għal u rreġistra disinn Komunitarju wara li jkun irċieva l-ittra ta’ intimazzjoni mibgħuta mill-proprjetarju tad-disinn Komunitarju preċedenti sabiex iwaqqaf il-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott minħabba ksur tad-drittijiet li ġejjin minn dan id-disinn preċedenti?


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/34


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Celle (Il-Ġermanja) fil-15 ta’ Ottubru 2010 — Joseba Andoni Aguirre Zarraga vs Simone Pelz

(Kawża C-491/10)

()

2010/C 346/57

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Oberlandesgericht Celle

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Konvenut: Simone Pelz

Domandi preliminari

(1)

Fil-kuntest ta’ interpretazzjoni tal-Artikolu 42 tar-Regolament ta’ Brussell IIa (1) skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, il-qorti tal-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni għandha eċċezzjonalment poter ta’ stħarriġ ġudizzjarju tagħha fil-każ fejn id-deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ oriġini li għandha tiġi infurzata hija vvizzjata bi ksur serju tad-drittijiet fundamentali?

(2)

Il-qorti tal-Istat Membru ta’ eżekuzzjoni hija marbuta teżegwixxi d-deċiżjoni tal-qorti tal-Istat Membru tal-oriġini anki jekk mill-proċess jirriżulta li ċ-ċertifikat maħruġ mill-qorti tal-Istat Membru ta’ oriġini abbażi tal-Artikolu 42 tar-Regolament ta’ Brussell IIa jinkludi dikjarazzjoni manifestament ineżatta?


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003, tas-27 ta’ Novembru 2003, dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbilità tal-ġenituri, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1347/2000 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Vol. 6, p. 243)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/34


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (l-Italja) fil-15 ta’ Ottobru 2010 — Proċeduri kriminali kontra Aldo Patriciello

(Kawża C-496/10)

()

2010/C 346/58

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Ufficio del Giudice di Pace di Venafro

Parti fil-kawża prinċipali

Aldo Patriciello

Domanda preliminari

Il-fatti li jikkostiwixxu reat allegatament attribwit lill-Membru Parlamentari Ewropew Aldo Patriciello (deskritt fl-att ta’ akkuża u diġà suġġett għal deċiżjoni ta’ difiża tal-immunità adottata mill-Parlament Ewropew fil-5 ta’ Mejju 2009), li jikkwalifikaw bħala inġurja skont l-Artikolu 594 tal-Codice Penale, jikkostitwixxu opinjoni espressa fil-qadi ta’ dmirijiet parlamentari skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll?


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/34


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (l-Italja) fid-19 ta’ Ottubru 2010 — Ufficio IVA di Piacenza vs Belvedere Costruzioni Srl

(Kawża C-500/10)

()

2010/C 346/59

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Ufficio IVA di Piacenza

Konvenuta: Belvedere Costruzioni Srl

Domanda preliminari

L-Artikolu 10 tat-Trattat KE, li issa sar l-Artikolu 4 TUE, u l-Artikoli 2 u 22 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul, jipprekludu regola tal-Istat Taljan, li tinsab fl-Artikolu 3(2a) tad-Digriet Liġi Nru 40, tal-25 ta’ Marzu 2010, ikkonvertit fil-Liġi Nru 73, tat-22 ta’ Mejju 2010, li tipprojbixxi l-qorti kompetenti fil-qasam fiskali milli tiddeċiedi dwar l-eżistenza ta’ dejn fiskali li l-ħlas tiegħu ntalab fit-terminu previst mill-awtorità tat-taxxa permezz ta’ appell minn deċiżjoni sfavorevoli, u li għaldaqstant tipprovdi, essenzjalment, għar-rinunzja totali tal-kreditu ta’ VAT inkwistjoni meta l-ineżistenza ta’ dan tal-aħħar tkun ġiet ikkonstatata f’żewġ istanzi ġudizzjarji, mingħajr ebda ħlas, lanqas parzjali, tal-kreditu inkwistjoni mill-persuna taxxabbli li tibbenefika minn din ir-rinunzja?


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/34


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (l-Italja) fit-19 ta’ Ottubru 2010 — Proċeduri kriminali kontra Raffaele Russo

(Kawża C-501/10)

()

2010/C 346/60

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Qorti tar-rinviju

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parti fil-kawża prinċipali

Raffaele Russo

Domanda preliminari

“Il-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi huma s-suġġett ta’ restrizzjonijiet f’sistema nazzjonali bbażata fuq l-għoti ta’ numru limitat ta’ konċessjonijiet u ta’ liċenzji ta’ sigurtà pubblika relatati magħhom illi jipprovdu, b’mod partikolari:

(a)

l-eżistenza ta’ qafas ġenerali ta’ protezzjoni tas-sidien li għandhom konċessjonijiet maħruġa qabel, abbażi ta’ proċedura ta’ sejħa għal offerti li eskludiet parti mill-operaturi b’mod illegali;

(b)

il-preżenza ta’ dispożizzjonijiet li jiggarantixxu ż-żamma de facto tal-pożizzjonijiet kummerċjali miksuba (projbizzjoni għal konċessjonarji ġodda milli jistabbilixxu l-fergħat tagħhom ħdejn dawk diġà stabbiliti, mingħajr ma tiġi osservata distanza minima speċifika inqas minn dik diġà eżistenti);

(c)

l-iffissar ta’ possibbiltà ta’ revoka tal-konċessjoni, inkluża l-possibbiltà li l-konċessjonarju jopera, anki indirettament, attivitajiet transkonfinali ta’ logħob li jkunu simili għal-logħob li għalih tingħata l-konċessjoni, bil-konsegwenza ta’ sekwestru ta’ garanziji għolja ħafna?”


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/35


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Raad van State (il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-20 ta’ Ottubru 2010 — Staatssecretaris van Justitie vs M. Singh

(Kawża C-502/10)

()

2010/C 346/61

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Raad van State

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Staatssecretaris van Justitie

Konvenut: M. Singh

Domanda preliminari

Il-kunċett ta’ permess ta’ residenza li ġie formalment limitat, fil-kuntest tal-ewwel parti tal-Artikolu 3(2) u tal-Artikolu 3(2)(e) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/109/KE, tal-25 ta’ Novembru 2003, dwar l-istatus ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul, għandu jiġi interpretat fis-sens li jinkludi permess ta’ residenza għal żmien determinat li, skont id-dritt Olandiż, ma joffri ebda possibbiltà li jinkiseb permess ta’ residenza għal zmien indeterminat, u dan anki jekk il-perijodu ta’ validità ta’ dan il-permess ta’ residenza jista’ jiġi estiż u anki jekk minn dan jirriżulta li grupp partikolari ta’ persuni, bħall-mexxejja spiritwali u l-għalliema tar-reliġjon, huwa eskluż mill-applikazzjoni tad-direttiva?


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/35


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija) fl-20 ta’ Ottubru 2010 — Evroetil AD vs Direktor na Agentsia “Mitnitsi”

(Kawża C-503/10)

()

2010/C 346/62

Lingwa tal-kawża: il-Bulgaru

Qorti tar-rinviju

Varhoven administrativen sad (il-Bulgarija)

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti: Evroetil AD

Konvenut: Direktor na Agentsia “Mitnitsi”

Domandi preliminari

(1)

L-Artikolu 2(2)(a) tad-Direttiva 2003/30/KE, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-8 ta’ Mejju 2003, dwar il-promozzjoni tal-użu tal-bijokarburanti jew karburanti oħra rinnovabbli għat-trasport (1), għandu jiġi interpretat fis-sens li d-definizzjoni tal-bijo-etanol tinkludi wkoll prodotti bħal dak inkwistjoni, li għandu l-karatteristiċi u l-kwalitajiet oġġettivi li ġejjin:

jiġi prodott mill-bijomassa;

il-produzzjoni ssir permezz ta’ teknoloġija speċjali deskritta fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi dwar il-produzzjoni tal-bijo-etanol, imfasslin mir-rikorrenti Evrotil AD u din it-teknoloġija hi differenti minn dik użata għall-produzzjoni tal-alkoħol etiliku ta’ oriġini agrikola, skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi mfasslin mill-istess produttur;

fih iktar minn 98,5 % alkoħol u s-sustanzi li ġejjin, li jrenduh mhux tajjeb għall-konsum: tipi ta’ alkoħol qawwijin — minn 714,49 sa 8 311 mg/dm3; aldeide — minn 238,16 sa 411 mg/dm3; ester (etile aċetat) — minn 1 014 sa 8 929 mg/dm3;

jissodisfa r-rekwiżiti tal-istandard Ewropew pr EN 15376 għall-bijo-etanol użat bħala karburant;

huwa intiż biex jintuża bħala karburant u, fil-prattika, jintuża bħala bijokarburant billi jiżdied mal-petrol A95 u jinbigħ fil-pompi tal-petrol;

ma jiġix żnaturat permezz ta’ proċedura ta’ żnaturament speċjali.

(2)

L-Artikolu 2(2)(a) tad-Direttiva 2003/30/KE għandu jiġi interpretat fis-sens li, sabiex il-prodott inkwistjoni jkun jista’ jiġi ddefinit bħala bijo-etanol, jeħtieġ li fil-prattika jintuża bħala bijokarburant, jew huwa biżżejjed li jkun intiż biex jintuża bħala bijokarburant u/jew ikun oġġettivament adattat biex jintuża bħala bijokarburant?

(3)

Jekk, fid-dawl tar-risposti mogħtija lid-domandi 1 u 2 jiġi aċċettat li l-prodott inkwistjoni jew parti minnu jikkorrispondi għall-bijo-etanol, taħt liema kodiċi għandu jiġi kklassifikat fin-Nomenklatura Magħquda li tinsab fl-Anness 1 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2658/87, tat-23 ta’ Lulju 1987, dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni ta’ Dwana, emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2587/91, tas-26 ta’ Lulju 1991 (2)?

3.1

Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 22 tan-NM u, b’mod partikolari, l-intestatura 2207 għandhom jiġu interpretati fis-sens li jinkludu l-klassifikazzjoni tal-bijo-etanol ?

3.2

F’każ ta’ risposta affermattiva għad-domanda 3.1, meta ssir il-klassifikazzjoni tal-bijo-etanol u b’mod partikolari tal-prodott inkwistjoni, għandha tittieħed inkunsiderazzjoni l-kwistjoni jekk il-prodott ġiex żnaturat (b’mod konformi mal-proċeduri previsti fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 3199/93, tat-22 ta’ Novembru 1993, dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ proċeduri għall-iżnaturar komplet tal-alkoħol għall-iskopijiet ta’ eżenzjoni mit-taxxa tas-sisa (3), jew skont xi proċedura ammissibbli oħra)?

3.3

F’każ ta’ risposta affermattiva għad-domanda 3.2, id-dispożizzjonijiet tan-NM dwar l-intestatura 2207 għandhom jiġu interpretati fis-sens li huwa biss il-bijo-etanol żnaturat li għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi 2207 20 000 tan-NM?

3.4

F’każ ta’ risposta affermattiva għad-domanda 3.3, id-dispożizzjonijiet tan-NM dwar l-intestatura 2207 għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-bijo-etanol mhux żnaturat għandu jiġi kklassifikat taħt il-kodiċi 2207 10 000 tan-NM?

3.5

F’każ ta’ risposta affermattiva għad-domanda 3.1 u negattiva għad-domanda 3.2, taħt liema waħda mill-intestaturi għandu jiġi kklassifikat il-prodott inkwistjoni: 2207 10 000 jew 2207 20 000?

3.6

F’każ ta’ risposta negattiva għad-domanda 3.1, il-bijo-etanol għandu jiġi kklassifikat taħt wieħed mill-kodiċijiet tan-NM inklużi fid-definizzjoni prevista fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE, tas-27 ta’ Ottubru 2003, li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku (4) u, jekk ikun il-każ, taħt liema wieħed?

(4)

Jekk, fid-dawl tar-risposti mogħtija għad-domandi 1 u 2 jiġi aċċettat li l-prodott inkwistjoni jew parti minnu ma huwiex bijo-etanol, il-prodott inkwistjoni, li għandu l-karatteristiċi u l-kwalitajiet oġġettivi speċifikati fid-domanda 1, għandu jiġi ddefinit bħala alkoħol etiliku fis-sens tal-ewwwl inċiż tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 20 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/83/KEE, tad-19 ta’ Ottubru 1992, dwar l-armonizzazzjoni tal-istrutturi tat-taxxi tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku (5)?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 31, p. 188

(2)  ĠU L 259, p.1.

(3)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 249

(4)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kaptiolu 9, Vol. 1, p. 405

(5)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 206


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/36


Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Østre Landsret (id-Danimarka) fil-25 ta’ Ottubru 2010 — DR u TV2 Danmark A/S vs NCB

(Kawża C-510/10)

()

2010/C 346/63

Lingwa tal-kawża: id-Daniż

Qorti tar-rinviju

Østre Landsret

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrenti

:

1.

DR

2.

TV2 Danmark A/S

Konvenuta

:

NCB

Domandi preliminari

(1)

L-espressjonijiet “permezz tal-faċilitajiet tagħhom” fl-Artikolu 5(2)(d) tad-Direttiva 2001/29/KE (1) u “f’isem jew bir-responsabbiltà ta’ l-organizzazzjoni tax-xandir” fil-premessa 41 ta’ din id-direttiva għandhom jiġu interpretati skont id-dritt nazzjonali jew skont id-dritt tal-Unjoni Ewropea?

(2)

Din id-dispożizzjoni għandha tinqara fis-sens mogħti, pereżempju, mill-verżjoni Daniża, Ingliża u Franċiża tad-Direttiva 2001/29/KE bl-użu tal-kliem “f’isem u bir-responsabbiltà ta’ l-organizzazzjoni tax-xandir” jew fis-sens mogħti, pereżempju, mill-verżjoni Ġermaniża bl-użu tal-kliem “f’isem jew bir-responsabbiltà ta’ l-organizzazzjoni tax-xandir”?

(3)

Fil-każ li l-espressjonijiet iċċitati fl-ewwel domanda għandhom jiġu interpretati skont id-dritt tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tirrispondi għad-domanda segwenti: liema kriterji għandhom jiġu applikati mill-qorti nazzjonali meta tevalwa speċifikament jekk recording li sar minn terz (iktar ’il quddiem il-“produttur”) għall-finijiet ta’ xandir mill-organizzazzjoni tax-xandir sarx “permezz tal-faċilitajiet [ta’ din l-organizzazzjoni]”, b’mod partikolari “f’isem [u/jew] bir-responsabbiltà ta’ l-organizzazzjoni tax-xandir”, b’tali mod li r-recording jaqa’ taħt l-eċċezzjoni prevista fl-Artikolu 5(2)(d) tad-Direttiva 2001/29/KE?

Fil-kuntest tar-risposta għal din it-tielet domanda, il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tirrispondi dwar il-punti li ġejjin:

(a)

Il-kunċett ta’ “permezz tal-faċilitajiet tagħhom” fl-Artikolu 5(2)(d) tad-Direttiva 2001/29/KE għandu jiġi interpretat fis-sens li recording li sar mill-produttur sabiex jixxandar mill-organizzazzjoni tax-xandir jaqa’ taħt l-eċċezzjoni prevista fl-Artikolu 5(2)(d) tad-Direttiva 2001/29/KE biss jekk l-organizzazzjoni tax-xandir hija responsabbli fir-rigward ta’ terzi għall-azzjonijiet u n-nuqqasijiet tal-produttur marbuta ma’ dan ir-recording bħallikieku tali azzjonijiet jew nuqqasijiet twettqu mill-organizzazzjoni tax-xandir innifisha?

(b)

Il-kundizzjoni li r-recording isir “f’isem [u/jew] bir-responsabbiltà ta’ l-organizzazzjoni tax-xandir” hija sodisfatta jekk organizzazzjoni tax-xandir qabdet lill-produttur sabiex jagħmel ir-recording bl-għan li jxandru u bil-kundizzjoni li l-organizzazzjoni tax-xandir ikkonċernata għandha d-dritt li xxandar ir-recording?

Iċ-ċirkustanzi segwenti jistgħu jew għandhom jaffettwaw ir-risposta għad-domanda 3(b), u f’dak il-każ sa fejn:

(i)

jekk hijiex l-organizzazzjoni tax-xandir jew inkella l-produttur li skont il-ftehim milħuq bejniethom tieħu/jieħu d-deċiżjoni artistika/editorjali finali u konklużiva dwar il-programm ikkummissjonat.

(ii)

jekk l-organizzazzjoni tax-xandir hijiex responsabbli fir-rigward ta’ terzi għall-obbligi tal-produttur marbuta mar-recording bħallikieku tali azzjonijiet jew nuqqasijiet twettqu mill-organizzazzjoni tax-xandir innifisha.

(iii)

jekk il-produttur huwiex obbigat, skont il-ftehim li jorbtu mal-organizzazzjoni tax-xandir, jipprovdi l-programm ikkonċernat bi prezz determinat u jkopri, b’dan il-prezz, l-ispejjeż kollha assoċjati mar-recording.

(iv)

jekk hijiex l-organizzazzjoni tax-xandir jew il-produttur li hija/huwa responsabbli għar-recording fir-rigward ta’ terzi.

(c)

Il-kundizzjoni li r-recording sar “f’isem [u/jew] bir-responsabbiltà ta’ l-organizzazzjoni tax-xandir” hija sodisfatta jekk organizzazzjoni tax-xandir qabdet lill-produttur sabiex jagħmel ir-recording bl-għan li din l-organizzazzjoni tkun tista’ xxandru u bil-kundizzjoni li l-organizzazzjoni tax-xandir ikkonċernata għandha d-dritt li xxandar ir-recording, fil-każ fejn il-produttur obbliga ruħu, skont il-ftehim milħuq ma’ din l-organizzazzjoni, li jassumi r-responsabbiltà finanzjarja u legali għal dak li jirrigwarda i) il-ħlas tal-ispejjeż kollha assoċjati mar-recording inkambju għall-ħlas ta’ ammont iffissat minn qabel, ii) ir-responsabbiltà għall-akkwist ta’ drittijiet, kif ukoll iii) ir-responsabbiltà għaċ-ċirkustanzi imprevedibbli bħad-dewmien fl-ikkompletar tar-recording u r-responsabbiltà għal ksur ta’ kuntratt, iżda mingħajr l-organizzazzjoni tax-xandir ma tkunx responsabbli fir-rigward ta’ terzi għall-obbligi tal-produttur marbuta mar-recording bħallikieku tali azzjonijiet jew nuqqasijiet twettqu mill-organizzazzjoni tax-xandir innifisha?


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 230


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/37


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ Ottubru 2010 — (talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Ried im Innkreis — l-Awstrija) — Proċeduri kriminali kontra Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis

(Kawża C-235/08) (1)

()

2010/C 346/64

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 223, 30.08.2008.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/37


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs L-Irlanda

(Kawża C-95/09) (1)

()

2010/C 346/65

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustiżżja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 113, 16.5.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/37


Digriet tal-President tal-Ewwel Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta’ Ġunju 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division — ir-Renju Unit) — Seaport (NI) Ltd vs Department of the Environment for Northern Ireland

(Kawża C-182/09) (1)

()

2010/C 346/66

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 193, 15.08.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/38


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-2 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni vs L-Irlanda

(Kawża C-355/09) (1)

()

2010/C 346/67

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 256, 24.10.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/38


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq

(Kawża C-394/09) (1)

()

2010/C 346/68

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tal-Ħames Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 282, 21.11.2009


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/38


Digriet tal-President tad-9 ta’ Ġunju 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

(Kawża C-510/09) (1)

()

2010/C 346/69

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 37, 13.02.2010.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/38


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Portugiża

(Kawża C-531/09) (1)

()

2010/C 346/70

Lingwa tal-kawża: il-Portugiż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 51, 27.02.2010


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/38


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-24 ta’ Settembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Giudice di pace di Varese — l-Italja) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin vs Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

(Kawża C-541/09) (1)

()

2010/C 346/71

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 63, 13.03.2010.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/38


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta’ Ottubru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja

(Kawża C-192/10) (1)

()

2010/C 346/72

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 195, 17.07.2010.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/38


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Settembru 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

(Kawża C-223/10) (1)

()

2010/C 346/73

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 195, 17.07.2010


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/38


Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta’ Ottubru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Inalta Curte de Casație și Justiție — ir-Rumanija) — Proċeduri kriminali kontra Gheorghe Kita

(Kawża C-264/10) (1)

()

2010/C 346/74

Lingwa tal-kawża: ir-Rumen

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 209, 31.07.2010


Il-Qorti Ġenerali

18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/39


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2010 — Alliance One International et vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-24/05) (1)

(Kompetizzjoni - Akkordji - Suq Spanjol tax-xiri u tal-ewwel ipproċessar ta’ tabakk mhux maħdum - Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE - Iffissar tal-prezzijiet u tqassim tas-suq - Obbligu ta’ motivazzjoni - Imputabbiltà tal-aġir li jikkostitwixxi ksur - Trattament ugwali)

2010/C 346/75

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Alliance One International, Inc., li qabel kienet Standard Commercial Corp. (Danville, Virginia, l-Istati Uniti); Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (Wilson, North Carolina, l-Istati Uniti); u Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, (Vaduz, il-Liechtenstein) (rappreżentanti: inizjalment minn M. Odriozola Alén, M. Marañon Hermoso u A. Emch, sussegwentement minn M. Odriozola Alén, M. Barrantes Diaz u A. João Vide, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: F. Castillo de la Torre u É. Gippini Fournier, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2004) 4030 finali, tal-20 ta’ Ottubru 2004, dwar proċedura skont l-Artikolu 81(1) [KE] (każ COMP/C.38.238/B.2 — Tabakk mhux maħdum — Spanja).

Dispożittiv

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2004) 4030 finali, tal-20 ta’ Ottubru 2004, dwar proċedura skont l-Artikolu 81(1) [KE], (Każ COMP/C.38.238/B.2 — Tabakk mhux maħdum — Spanja), hija annullata sa fejn tirrigwarda lil Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd.

(2)

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

(3)

Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc. u Trans-Continental Leaf Tobacco huma kkundannati għal żewġ terzi tal-ispejjeż tagħhom u żewġ terzi tal-ispejjeż tal-Kummissjoni Ewropea u din tal-aħħar hija kkundannata għal terz tal-ispejjeż tagħha u terz tal-ispejjeż tar-rikorrenti.


(1)  ĠU C 82, 2.4.2005.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/39


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-227/07) (1)

(FAEGG - Taqsima ‘Garanzija’ - Spejjeż esklużi mill-finanzjament Komunitarju - Għajnuna għall-produzzjoni intiża għall-ipproċessar tat-tadam - Kontrolli għall-għarrieda matul il-perijodi adegwati - Proporzjonalità)

2010/C 346/76

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrent: Ir-Renju ta’ Spanja (rappreżentant: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Unjoni Europea (rappreżentanti: inizjalment T. van Rijn, sussegwentement F. Jimeno Fernández, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2007) 1663 finali tat-18 ta’ April 2007 li teskludi mill-finanzjament Komunitarju xi spejjeż magħmula mill-Istati Membri taħt it-Taqsima “Garanzija’” tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Gwida u Garanzija (FAEGG) (ĠU L 106, p. 55).

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Ir-Renju ta’ Spanja huwa kkundannat għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 211, 8.9.2007.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/39


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ottubru 2010 — Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-236/07) (1)

(FAEGG - Taqsima ‘Garanzija’ - Clearance tal-kontijiet - Sena finanzjarja 2006 - Data tal-applikazzjoni tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 32(5) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005 - Saħħa vinkolanti ta’ dikjarazzjoni unilaterali tal-Kummissjoni annessa mal-minuti ta’ laqgħa ta’ Coreper)

2010/C 346/77

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (rappreżentanti: inizjalment M. Lumma u J. Möller, sussegwentement J. Möller u N. Graf Vitzthum, aġenti)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentant: F. Erlbacher, aġent)

Suġġett

Talba għall-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2007) 1901, tas-27 ta’ April 2007, dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri li jikkonċernaw l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u l-Garanziji (FAEGG), Taqsima tal-Garanziji, għas-sena finanzjarja 2006 (ĠU L 122, p. 51).

Dispożittiv

(1)

Ir rikors huwa miċħud.

(2)

Ir Repubblika Federali tal Ġermanja hija kkundanata għall ispejjeż.


(1)  ĠU C 211, 8.9.2007.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/40


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Ottubru 2010 — CNOP u CCG vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-23/09) (1)

(Kompetizzjoni - Proċedura amministrattiva - Deċiżjoni li tordna spezzjoni - Artikolu 20(4) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 - Nuqqas ta’ personalità ġuridika ta’ destinatarju - Obbligu ta’ motivazzjoni - Kunċetti ta’ impriża u ta’ assoċjazzjoni tal-impriżi)

2010/C 346/78

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Parigi, Franza); u Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Parigi) (rappreżentanti: inizjalment minn Y. R. Guillou, H. Speyart van Woerden, T. Verstraeten u C. van Sasse van Ysselt, sussegwentement minn Y. R.Guillou, L. Defalque u C. Robert, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: A. Bouquet u É. Gippini Fournier, aġenti)

Suġġett

Talba għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 6494, tad-29 ta’ Ottubru 2008, fil-Każ COMP/39510, li tordna lill-Ordre national des pharmaciens (ONP), lill-CNOP u liċ-CCG sabiex jissottomettu ruħhom għal spezzjoni skont l-Artikolu 20(4) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1/2003, tas-16 ta’ Diċembru 2002, fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 [KE] u 82 [KE] (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 8, Vol. 2, p. 205).

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Il-Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) u l-Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) huma kkundannati għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 55, p. 07.03.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/40


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2010 — Reali vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-65/09 P) (1)

(Appell - Servizz pubbliku - Membri tal-persunal bil-kuntratt - Reklutaġġ - Klassifikazzjoni fi grad - Esperjenza professjonali - Diploma - Ekwivalenza)

2010/C 346/79

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Enzo Reali (Firenze, l-Italja) (rappreżentant: S. Pappas)

Appellata: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u B. Eggers, aġenti)

Suġġett

Appell mis-sentenza mogħtija mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (It-Tieni Awla), fil-11 ta’ Diċembru 2008, Reali vs Il-Kummissjoni, (F-136/06, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra), intiż għall-annullament ta’ din is-sentenza.

Dispożittiv

(1)

L-appell huwa miċħud.

(2)

E. Reali għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawk sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea fil-kuntest ta’ din l-istanza.


(1)  ĠU C 102, 1.5.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/40


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Farmeco vs UASI — Allergan (BOTUMAX)

(Kawża T-131/09) (1)

(Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali BOTUMAX - Trade marks Komunitarji verbali u figurattivi preċedenti BOTOX - Raġunijiet relattivi għal rifjut - Probabbiltà ta’ konfużjoni - Dannu għar-reputazzjoni - Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) u (5) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009))

2010/C 346/80

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Farmeco AE Dermokallyntika (Ateni, il-Greċja) (rappreżentant: N. Lyperis, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: A. Folliard-Monguiral, aġent)

Parti oħra fil-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI: Allergan, Inc. (Irvine, California, l-Istati Uniti)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-UASI, tat-2 ta’ Frar 2009 (Każ R 60/2008-4), dwar il-proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Allergan Inc. et Farmeco AE Dermokallyntika.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Farmeco AE Dermokallyntika hija kkundannata għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 129, 06.06.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/41


Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Ottubru 2010 — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki vs UASI — Free (FREE)

(Kawża T-365/09) (1)

(Trade mark Komunitarja - Proċedimenti ta’ oppożizzjoni - Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali FREE - Trade mark nazzjonali verbali preċedenti FREE u trade mark nazzjonali figurattiva preċedenti free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX - Raġuni relattiva għal rifjut - Probabbiltà ta’ konfużjoni - Xebh tas-sinjali - Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)

2010/C 346/81

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE (Ateni, il-Greċja) (rappreżentanti: K. Papadiamantis u A. Koliothomas, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentant: A. Folliard-Monguiral, aġent)

Parti oħra fil-proċedura quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti Ġenerali: Free SAS (Pariġi, Franza) (rappreżentant: Y. Coursin, avukat)

Suġġett

Rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI, tal-11 ta’ Ġunju 2009 (Każ R 1346/2008-1), dwar proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Free SAS u Eidikes Ekdoseis AE.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE għandha tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll dawk sostnuti mill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) u minn Free SAS matul il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali.


(1)  ĠU C 267, 07.11.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/41


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-32/09 P) (1)

(Appell - Servizz pubbliku - Uffiċjali - Proċedura prekontenzjuża - Appell manifestament infondat - Appell inċidentali limitat għall-ispejjeż)

2010/C 346/82

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Appellant: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: G. Cipressa, avukat)

Appellata: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u C. Berardis-Kayser, aġenti, assistiti minn A. dal Ferro, avukat)

Suġġett

Appell mid-digriet tal-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (L-Ewwel Awla), tal-4 ta’ Novembru 2008, Marcuccio vs Il-Kummissjoni (F-18/07, mhux ippubblikat fil-Ġabra), intiż għall-annullament ta’ dan id-digriet.

Dispożittiv

(1)

L-appell huwa miċħud bħala manifestament infondat.

(2)

L-appell inċidentali huma miċħud bħala manifestament inammissibbli.

(3)

Luigi Marcuccio huma kkundannat, minbarra għall-ispejjeż tiegħu, għall-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni fil-kuntest tal-appell.

(4)

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha fil-kuntest tal-appell inċidentali.


(1)  ĠU C 69, 21.3.2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/41


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-515/09 P) (1)

(Appell - Servizz pubbliku - Uffiċjali - Rifjut ta’ istituzzjoni li tittraduċi deċiżjoni - Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

2010/C 346/83

Lingwa tal-kawża: il-Taljan

Partijiet

Appellant: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: G. Cipressa, avukat)

Appellata: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u C. Berardis-Kayser, aġenti, assistiti minn A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett

Appell mid-digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (L-Ewwel Awla), tas-7 ta’ Ottubru 2009, Marcuccio vs Il-Kummissjoni, (F-3/08, li għadu ma ġiex ippubblikat fil-Ġabra), intiż għall-annullament ta’ dan id-digriet.

Dispożittiv

(1)

L-appell huwa miċħud.

(2)

Luigi Marcuccio għandu jbati l-isspejjeż tiegħu kif ukoll dawk sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea fil-kuntest tal-istanza preżenti.


(1)  ĠU C 51, 27.02.2010


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/42


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-516/09 P) (1)

(Appell - Servizz pubbliku - Uffiċjali - Ċaħda ta’ talba għal investigazzjoni - Rifjut ta’ istituzzjoni milli tittraduċi deċiżjoni - Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

2010/C 346/84

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Appellant: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: G. Cipressa, avukat)

Appellata: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u C. Berardis-Kayser, aġenti, assistiti minn A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett

Appell mid-digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea (L-Ewwel Awla), tas-7 ta’ Ottubru 2009, Marcuccio vs Il-Kummissjoni (F-122/07, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra) u intiż għall-annullament ta’ dan id-digriet.

Dispożittiv

(1)

L-appell huwa miċħud.

(2)

L. Marcuccio għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawk sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea f’din l-istanza.


(1)  ĠU C 51, 27.2.2010.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/42


Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Ottubru 2010 — Inuit Tapiriit Kanatami et vs Il-Parlament u Il-Kunsill

(Kawża T-18/10 R II)

(Proċeduri għal miżuri provviżorji - Regolament (KE) Nru 1007/2009 - Kummerċ tal-prodotti li joriġinaw mill-foki - Projbizzjoni ta’ importazzjoni u ta’ bejgħ - Eċċezzjoni favur il-komunitajiet Inuit - Talba oħra għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni - Fatti ġodda - Nuqqas ta’ urġenza)

2010/C 346/85

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, il-Kanada); Nativak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, il-Kanada); Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtung, il-Kanada); Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq); Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq); Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq); David Kuptana (Ulukhaktok, il-Kanada); Karliin Aariak (Iqaluit, il-Kanada); Canadian Seal Marketing Group (Québec, il-Kanada); Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, il-Kanada); Fur Institute of Canada (Ottawa); NuTan Furs, Inc. (Catalina, il-Kanada); GC Rieber Skinn AS (Bergen, in-Norveġja); Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, il-Groenlandja, id-Danimarka); Johannes Egede (Nuuk); Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk) (rappreżentanti: J. Bouckaert u H. Viaene, avukati)

Konvenuti: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: I. Anagnostopoulou u L. Visaggio, aġenti); u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: M. Moore u K. Michoel, aġenti)

Intervenjenti insostenn tal-konvenuti: Il-Kummissjoni Ewropea (É. White, P. Oliver u K. Mifsud-Bonnici, aġenti); u r-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer u M. Noort, aġenti)

Suġġett

Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1007/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-16 ta’ Settembru 2009, dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki (ĠU L 286, p. 36).

Dispożittiv

(1)

It-talba għal miżuri provviżorji hija miċħuda.

(2)

Id-digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali, tad-19 ta’ Awwissu 2010, Inuit Tapiriit Kanatami et vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill (T-18/10, mhux ippubblikat fil-Ġabra), huwa mħassar.

(3)

L-ispejjeż huma rriżervati.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/43


Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Ottubru 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-353/10 R)

(Miżuri provviżorji - Għajnuna finanzjarja - Nota ta’ debitu intiża għall-irkupru ta’ għajnuna finanzjarja - Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni - Nuqqas ta’ osservanza ta’ rekwiżiti proċedurali - Inammissibbiltà)

2010/C 346/86

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Partijiet

Rikorrent: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (Ateni, il-Greċja) (rappreżentant: E. Tzannini, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: D. Triantafyllou u A. Sauka, aġenti)

Suġġett

Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ nota ta’ debitu maħruġa mill-Kummissjoni fit-22 ta’ Lulju 2010 għall-irkupru tas-somma ta’ EUR 109 415,20 imħallsa fil-kuntest ta’ għajnuna finanzjarja favur proġett ta’ riċerka medika.

Dispożittiv

(1)

It-talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni hija miċħuda.

(2)

L-ispejjeż huma rriżervati


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/43


Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembru 2010 — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża T-435/10)

()

2010/C 346/87

Lingwa tal-kawża: il-Grieg

Partijiet

Rikorrenti: IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. (Ateni, il-Greċja) (rappreżentant: N. Sofokleous, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla l-att preparatorju, tas-7 ta’ Mejju 2010, tad-Direttorat Ġenerali “Riċerka” tal-Kummissjoni Ewropea li jinnotifika lir-rikorrenti bid-deċiżjoni li tiġi adottata ordni għal ħlas fir-rigward tagħha;

tannulla l-ordni għal ħlas Nru 3241004968 (nota ta’ debitu) tal-Kummissjoni Ewropea;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Fir-rikors inkwistjoni, ir-rikorrenti titlob l-annullament tal-att preparatorju, tas-7 ta’ Mejju 2010, tad-Direttorat Ġenerali “Riċerka” tal-Kummissjoni Ewropea li jinnotifika lir-rikorrenti bid-deċiżjoni li tiġi adottata ordni għal ħlas fir-rigward tagħha kif ukoll l-annullament tal-ordni għal ħlas (nota ta’ debitu) Nru 3241004968 tal-14 ta’ Lulju 2010, adottata fuq il-bażi tal-kuntratt FAIR-CT98-9544.

Insostenn tal-argumenti tagħha, ir-rikorrenti tressaq il-motivi segwenti:

nuqqas ta’ bażi legali u inkompetenza, sa fejn l-atti kkontestati, adottati fil-kuntest tal-kuntratt FAIR-CT98-9544, huma atti amministrattivi adottati mingħajr bażi legali u mingħajr kompetenza għaliex dan il-kuntratt, skont l-Artikolu 10 tiegħu, huwa rregolat esklużivament mid-dritt Elleniku, ma jagħtix lill-Kummissjoni d-dritt li tiddetermina unilateralment u tirkupra b’mod awtonomu is-somom li jirriżultaw minnu;

nuqqas ta’ motivazzjoni legali, nuqqas ta’ provi u ċaħda tal-argumenti tal-Kummissssion sa fejn, hekk kif muri fis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-7/05 u mill-fatturi maħruġa mir-rikorrenti għas-servizzi pprovduti, l-ammonti li hija rċeviet mill-kumpannija “Parthénon A.E.”, għal dawk il-fatturi, kienu jirrapreżentaw parti mir-remunerazzjoni tagħha għall-provvista tas-servizzi li kienu deskritti fihom u mhux ħlas bil-quddiem fuq sussidju li l-kumpannija “Parthénon A.E.” kienet irċeviet min-naħa tal-Kummissjoni fil-kapaċità tagħha ta’ rappreżentant tar-rikorrenti;

kontradizzjoni fil-motivazzjoni tal-atti kkontestati;

nuqqas ta’ motivazzjoni legali u nuqqas ta’ provi, sa fejn l-argumenti tal-Kummissjoni, li permezz tagħhom hija ġġustifikat l-atti kkontestati, ma humiex stabbiliti la permezz tal-motivi tas-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali fil-Kawża T-7/05, Il-Kummissjoni vs Parthénon A.E., u lanqas permezz tal-fatturi u l-provi l-oħra li ġew ippreżentati.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/43


Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Settembru 2010 — Dow AgroSciences u Dintec Agroquímica — Produtos Químicos vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-446/10)

()

2010/C 346/88

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, ir-Renju Unit) u Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funchal, il-Portugall) (rappreżentanti: K. Van Maldegem u C. Mereu, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tiddikjara r-rikors ammissibbli u fondat;

tannulla d-Deċiżjoni 2010/355/UE;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż,

tieħu dawk il-miżuri addizzjonali oħra li jidhrilha xierqa.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz ta’ dan ir-rikors ir-rikorrenti jitolbu l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/355/UE, tal-25 ta’ Ġunju 2010, dwar li ma għandux jiġi inkluż [in-noninklużjoni ta’] trifluralin fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE (1).

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw żewġ motivi.

Fl-ewwel lok, huma jsostnu li d-deċiżjoni kkontestata hija illegali peress li hija bbażata fuq, u teżisti biss minħabba, deċiżjoni illegali. Dik id-deċiżjoni l-oħra (2), id-Deċiżjoni 2007/629/KE (3), hija d-deċiżjoni oriġinali ta’ noninklużjoni tat-trifluralin li rriżultat minn eżami mill-ġdid ta’ din is-sustanza skont l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/414 (4). Li kieku d-Deċiżjoni 2007/629/KE ma ġietx adottata illegalment, id-deċiżjoni kkontestata ma kinitx tkun teżisti.

Fit-tieni lok, ir-rikorrenti jsostnu li l-att ikkontestat huwa fih innifsu illegali għal raġunijet awtonomi. Huma jikkontendu li l-Kummissjoni wettqet żball ta’ liġi billi ġġustifikat l-att ikkontestat abbażi ta’ allegat tħassib li jikkonċerna:

trasport potenzjali ta’ firxa kbira; f’dan ir-rigward, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni naqset milli tieħu inkunsiderazzjoni data (nuqqas ta’ ġustifikazzjoni xjentifika) u li kisret il-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba u d-drittijiet tad-difiża. Barra minn dan, l-approċċ adottat mill-Kummissjoni fir-rigward tat-trasport ta’ firxa kbira huwa, skont ir-rikorrenti, diskriminatorju u sproporzjonat.

tossiċità għall-ħut; f’dan ir-rigward, ir-rikorrenti jsostnu li l-ġustifikazzjoni xjentifika ma ssostnix il-konklużjoni. Barra minn dan, skont ir-rikorrenti, l-att ikkontestat huwa sproporzjonat fil-mod kif jittratta l-allegat tħassib dwar it-tossiċità kronika.


(1)  Innotifikata taħt id-dokument numru C(2010) 4199 (ĠU L 160, p. 30)

(2)  Ikkontestata mir-rikorrenti fil-kuntest tal-Kawża T-475/07, Dow AgroSciences et vs Il-Kummissjoni (ĠU 2008 C 51, p. 54)

(3)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Settembru 2007 dwar in-noninklużjoni tat-trifluralin fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (innotifikata taħt id-dokument numru C(2007) 4282) (ĠU L 255, p. 42)

(4)  Id-Direttiva tal-Kunsill, tal-15 ta’ Lulju 1991, li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kaptitolu 3, Vol. 11, p. 332)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/44


Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Settembru 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Qorti tal-Ġustizzja

(Kawża T-447/10)

()

2010/C 346/89

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateni, il-Greċja) (rappreżentanti: N. Korogiannakis u M. Dermitzakis, avukati)

Konvenuta: Il-Qorti tal-Ġustiżżja

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-konvenuta li tiċħad l-offerti tar-rikorrenti ppreżentati wara s-sejħa għall-offerti CJ 7/09 “Kuntratti pubbliċi dwar il-provvista ta’ servizzi tat-teknoloġija tal-informazzjoni” (1) u kull deċiżjoni oħra tal-konvenuta li għandha rabta ma’ din, inkluża dik li tagħti l-kuntratti inkwistjoni lill-kuntratturi magħżula;

tikkundanna lill-konvenuta tikkumpensa d-danni lir-rikorrenti għall-proċedura tas-sejħa għal offerti inkwistjoni għall-ammont ta’ EUR 5 000 000;

tikkundanna lil-konvenuta tikkumpensa d-danni lir-rikorrenti għat-telf ta’ opportunità u għad-dannu għar-reputazzjoni u l-kredibbiltà tagħha għall-ammont ta’ EUR 500 000;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż kif ukoll għall-ħlas ta’ spejjeż sostnuti oħrajn marbuta ma’ dan ir-rikors anki jekk jiġi miċħud.

Motivi u argumenti prinċipali

F’din il-kawża r-rikorrenti titlob l-annullament tad-deċiżjoni tal-konvenuta, tat-12 ta’ Lulju 2010, li tiċħad l-offerti ppreżentat wara s-sejħa għal offerti CJ 7/09 għal servizzi fil-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni u li tagħti l-kuntratti lill-kuntratturi magħżula. Barra minn hekk, ir-rikorrenti titlob kumpens għall-allegat dannu li jirrigwarda l-proċedura ta’ għoti ta’ kuntratt.

Ir-rikorrenti tressaq l-argumenti li ġejjin sabiex issostni r-rikors tagħha:

 

L-ewwel nett, ir-rkorrenti ssostni li l-awtorità kontraenti ma osservatx il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni bejn l-offerenti peress li diversi offerenti magħżula ma kinux jirrispettaw il-kriterji ta’ esklużjoni; għaldaqstant hija kisret l-Artikoli 93 u 94 tar-Regolament Finanzjarju (2), l-Artikolu 133 tar-Regoli tal-Implementazzjoni, kif ukoll il-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba.

 

Barra minn hekk, ir-rikorrenti ssostni li l-konvenuta kisret id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 100(2) tar-Regolament Finanzjarju fil-kuntest taż-żewġ offerti, jiġifieri l-obbligu ta’ motivazzjoni billi rrifjutat li tagħti ġustifikazzjoni jew spjegazzjoni suffiċjenti lir-rikorrenti. B’mod partikolari, l-karatteristiċi u l-vantaġġi relatati mal-offerta magħżula ma ġewx provduti b’mod xieraq. Ġew provduti biss sempliċi marka teknika fuq l-offerta tar-rikorrenti taħt kull wieħed mill-kriterji kif ukoll termini vagi, filwaqt li fir-rigward tal-offerenti magħżula ġie indikat biss li l-offerta ġiet ikkunsidrata bħala ta’ kwalità ogħla.

 

It-tielet nett, ir-rikorrenti sostni li l-konvenuta ma żguratx trattament ugwali lill-offerenti kollha meta stednithom iżuru l-bini tagħha peress li dan l-eżerċizzju ma ppermettilhomx li jikkompetu b’mod ekwu kontra l-kuntrattur li finalment rebaħ dan il-kuntratt.

 

Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti tqis li billi użat kriterji minbarra dawk permessi mill-Artikolu 138 tar-Regolament Finanzjarju u billi pproċessat data li ma kinitx offerta mir-rikorrenti nnifisha għall-għoti, u billi ħawdet il-kriterji ta’ għażla u ta’ għoti u billi ma użatx il-kriterji marbuta mal-vantaġġ ekonomiku tal-offerta, il-konvenuta kisret l-Artikolu 97 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 138 tar-Regoli ta’ Implementazzjoni.


(1)  ĠU 2009/S 217-312293

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 1605/25, tal-25 ta’ Ġunju 2002, rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli għall-baġit generali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 4, p. 74)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/45


Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Settembru 2010 — Client Earth and Others vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-449/10)

()

2010/C 346/90

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: ClientEarth (Londra, ir-Renju Unit), Transport & Environment (Brussell, il-Belġju), European Environmental Bureau (Brussell, il-Belġju) u BirdLife International (Cambridge, ir-Renju Unit) (rappreżentant: S. Hockman, QC)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tal-partijiet rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni kkontestata tal-20 ta’ Lulju 2010, it-tweġiba negattiva statutorja taħt l-Artikolu 8(3) tar-Regolament Nru 1049/2001 (1), li permezz tagħha l-Kummissjoni żammet mir-rikorrenti ċerti dokumenti li fihom informazzjoni ambjentali;

tordna lill-Kummissjoni tipprovdi aċċess għad-dokumenti kollha mitluba identifikati matul l-eżami tagħha tal-applikazzjoni tat-2 ta’ April 2010 u fl-applikazzjoni konfermatorja tat-8 ta’ Ġunju 2010 sakemm dawn ma humiex protetti b’eċċezzjoni assoluta fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament Nru 1049/2001, mingħajr dewmien jew modifiki; u

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż tar-rikorrenti, skont l-Artikolu 87 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, inklużi dawk ta’ kull intervenjent.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz ta’ dan ir-rikors, ir-rikorrenti jitolbu, skont l-Artikolu 263 TFUE, l-annullament tad-deċiżjoni impliċita tal-Kummissjoni, li tiċħad it-talba tar-rikorrenti għall-aċċess għal ċerti dokumenti li fihom informazzjoni ambjentali dwar l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra li jirriżultaw mill-produzzjoni ta’ bijokarburanti hekk kif stabbiliti jew fil-pussess tal-Kummissjoni fil-kuntest tar-redazzjoni ta’ rapport previst fl-Artikolu 19(6) tad-Direttiva 2009/28/KE (2).

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jippreżentaw is-segwenti motivi:

 

L-ewwel nett, huma jsostnu li l-Kummissjoni kisret l-Artikoli 7(3) u 8(2) tar-Regolament Nru 1049/2001 billi naqset milli tipprovdi raġunijiet dettaljati biex titlob l-estensjonijiet hekk kif ingħataw fis-27 ta’ April 2010 u fid-29 ta’ Ġunju 2010.

 

It-tieni nett, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni kisret l-Artikoli 7(1) u 8(1) tar-Regolament Nru 1049/2001 billi naqset milli tipprovdi raġunijiet dettaljati sabiex iżżomm kull dokument. Fl-20 ta’ Lulju 2010, data tal-iskadenza tat-terminu mogħti fir-Regolament, il-Kummissjoni naqset milli tiżvela d-dokumenti mitluba u ma pprovdietx raġunijiet iddettaljati dwar iż-żamma tagħhom kif inhu meħtieġ skont ir-Regolament u skont il-ġurisprudenza.

 

It-tielet nett, ir-rikorrenti jallegaw li l-konvenuta kisret l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 billi naqset milli twettaq stħarriġ konkret u individwali tal-kontenut ta’ kull dokument. Sal-20 ta’ Lulju 2010, data tal-iskadenza tat-terminu pprovdut mir-Regolament, il-Kummissjoni naqset milli twettaq, jew tippubblika, stħarriġ konkret u individwali u milli tiddetermina jekk id-dokumenti jew parti minnhom jaqgħux taħt eċċezzjoni għar-regola ġenerali li d-dokumenti kollha għandhom jiġu reżi aċċessibbli.

 

Ir-raba’ nett, huma jsostnu li l-Kummissjoni aġixxiet bi ksur tal-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament Nru 1049/2010 u bi ksur tal-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 1367/2006 (3) billi naqset milli tissodisfa obbligi legali matul il-proċedura amministrattiva maqsuma f’żewġ stadji. Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni naqset milli tiżvela d-dokumenti jew milli tagħti eċċezzjonijiet sabiex tiġġustifika ż-żamma tagħhom.


(1)  Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 3, p. 331).

(2)  Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ April 2009, dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE (ĠU L 140, p. 16).

(3)  Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas- 6 ta’ Settembru 2006, dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali (ĠU L 264, p. 13).


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/46


Rikors ippreżentat fil-1 ta’ Ottubru 2010 — Timab Industries u CFPR vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-456/10)

()

2010/C 346/91

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Timab Industries (Dinard, Franza) u Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Franza) (rappreżentant: N. Lenoir, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

priniċipalment, tannulla d-deċiżjoni;

sussidjarjament, tannulla l-Artikolu 1 tad-deċiżjoni sa fejn jafferma li CFPR u Timab ħadu sehem fi prattiki marbuta mal-kundizzjonijiet ta’ bejgħ u ma’ sistema ta’ kumpens;

f’kull każ, temenda l-Artikolu 2 tad-deċiżjoni u tnaqqas sostanzjalment il-multa imposta in solidum fuq CFPR u Timab;

tikkundanna l-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti jitolbu, prinċipalment, l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2010) 5001 finali, tal-20 ta’ Lulju 2010, dwar proċedura skont l-Artikolu 101 TFUE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (iktar ’il quddiem “ŻEE”) (Każ COMP/38.866 — Fosfati għall-għalf tal-annimali), dwar akkordju fis-suq Ewropew tal-fosfati għall-għalf tal-annimali, dwar l-attribuzzjoni ta’ kwoti ta’ bejgħ, koordinazzjoni tal-prezzijiet u tal-kundizzjonijiet ta’ bejgħ u l-iskambju ta’ informazzjoni kummerċjali sensittiva.

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jressqu tmien motivi bbażati:

fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża, tal-prinċipji ta’ protezzjoni tal-aspettativi leġittimi u ta’ amministrazzjoni tajba u tar-Regolament Nru 773/2004 (1) u tal-avviż dwar il-mod ta’ proċedimenti ta’ riżolviment ta’ tilwim (2) minħabba l-fatt li r-rikorrenti ġew ippenalizzati minħabba l-fatt li rtiraw mid-diskussjonijiet mibdija fid-dawl li jintlaħaq riżolviment ta’ tilwim skont l-Artikolu 10a tar-Regolament Nru 773/2004, sa fejn il-multa probabbli li l-Kummissjoni kienet iffissat waqt id-diskussjonijiet dwar ir-riżolviment ta’ tilwim ġiet sussegwentement miżjuda b’25 %, filwaqt li, minn naħa, il-multa probabbli ma kellhiex tiżdied b’iktar minn 10 % wara r-rinunzja li titkompla l-proċedura ta’ riżolviment ta’ tilwim u, min-naħa l-oħra, it-tul tal-ksur tnaqqas b’60 %;

fuq insuffiċjenza u kontradizzjoni ta’ motivi u fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża u tal-oneru tal-prova sa fejn il-prattiki li fihom ir-rikorrenti ma pparteċipawx ġew attribwiti lilhom, filwaqt li l-Kummissjoni ma kellhiex provi ta’ tali parteċipazzjoni;

fuq ksur tal-prinċipju ta’ nuqqas ta’ retroattività tal-liġi repressiva iktar stretta u ta’ ksur tal-prinċipji ta’ protezzjoni tal-aspettativi leġittimi, ta’ trattament ugwali u taċ-ċertezza legali, peress li l-ammont tal-multa ġie ddeterminat bl-applikazzjoni tal-linji gwida tal-2006 (3), filwaqt li l-ksur attribwit twettaq qabel il-pubblikazzjoni ta’ dawn il-linji gwida; din l-applikazzjoni retroattiva tal-linji gwida tal-2006 allegatament żiedet l-ammont tal-multa;

fuq ksur tal-Artikolu 23 tar-Regolament Nru 1/2003 (4), tal-prinċipji ta’ proporzjonalità, ta’ individwalità tal-pieni u ta’ trattament ugwali, peress li l-multa imposta ma tirrapreżenta la t-tul u lanqas il-gravità tal-prattiki;

fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni tal-gravità tal-prattiki li ġew akkużati bihom ir-rikorrenti u fuq ksur tal-prinċipji ta’ trattament ugwali, ta’ proporzjonalità u ta’ individwalità tal-pieni, peress li waqt l-iffissar tal-ammont bażiku, il-Kummissjoni ma ħaditx inkunsiderazzjoni in-nuqqas ta’ effetti sinjifikattivi tal-ksur u: u l-fatt li l-parteċipazzjoni ta’ Timab fl-akkordju kienet iżgħar minn dik tal-parteċipanti l-oħra;

fuq żball ta’ evalwazzjoni u fuq ksur tal-prinċipji ta’ individwalità tal-pieni u ta’ trattament ugwali, billi rrifjutat kull ċirkustanza attenwanti favur ir-rikorrenti minkejja d-dipendenza tagħhom fuq wieħed mill-parteċipanti l-oħra fl-akkordju u tal-aġir kompetittiv ta’ Timab;

fuq ksur tad-drittijiet tad-difiża, tal-prinċipju ta’ trattament ugwali u tal-avviż dwar l-immunità (5), sa fejn it-tnaqqis tal-multa li ngħata lir-rikorrenti abbażi tal-klemenza waqt id-diskussjonijiet fuq ir-riżolviment ta’ tilwim tnaqqas b’mod kunsiderevoli wara li r-rikorrenti rtiraw mill-imsemmija diskussjonijiet;

fuq żball manifest ta’ evlawazzjoni tal-kapaċità ta’ kontribuzzjoni tar-rikorrenti u fuq ksur tal-prinċipju ta’ trattament ugwali u tad-dispożizzjonijiet magħquda tal-Artikolu 3 TUE u tal-Protokoll Nru 17 anness mat-Trattat ta’ Lisbona billi applikat id-dispożizzjonijiet tal-linji gwida tal-2006 fuq il-kapaċità ta’ kontribuzzjoni tar-rikkorenti mingħajr ma ħadet inkunsiderazzjoni la iċ-ċirkustanzi eċċezzjonali li nħolqu minħabba l-kriżi fl-agrikoltura Ewropea, u lanqas tar-restrizzjonijiet ekonomiċi u soċjali speċifiċi għar-rikorrenti.


(1)  Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 773/2004, tas-7 ta’ April 2004, dwar it-tmexxija ta’ proċeduri mill-Kummissjoni skont l-Artikoli [101 TFUE] u [102 TFUE] (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 3, p. 81).

(2)  Avviż tal-Kummissjoni dwar il-mod ta’ proċedimenti ta’ riżolviment ta’ tilwim bil-għan li jiġu adottati deċiżjonijiet skont l-Artikolu 7 u l-Artikolu 23 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 fil-każijiet tal-kartelli (ĠU 2008, C 167, p. 1).

(3)  Linji gwida dwar il-metodi tal-kalkoli tal-multi imposti skont l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (ĠU 2006, C 210, p. 2).

(4)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003, tas-16 Diċembru 2002, fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli [101 TFUE] u [102 TFUE] (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 2, p. 205).

(5)  Avviż tal-Kummissjoni dwar l-immunità minn multi u tnaqqis f’multi f’każijiet ta’ kartell (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 2, p. 155).


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/47


Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-457/10)

()

2010/C 346/92

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateni, il-Greċja) (rappreżentanti: N. Korogiannakis u M. Dermitzakis, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tad-DIGIT li tintgħażel l-offerta tar-rikorrenti, ippreżentata bħala risposta għas-sejħa għal offerti DIGIT/R2/PO/2009/045 “Provvista ta’ servizzi esterni għall-iżvilupp, studji u sistemi ta’ informazzjoni” (ĠUUE 2009/S 198-283663), għal-Lott 2 “Proġetti ta’ żvilupp għal barra mis-sit”, għall-għoti tal-imsemmi kuntratt pubbliku, bħala t-tielet kuntrattur tal-mekkaniżmu kaskata minflok l-ewwel kuntrattur u d-deċiżjonijiet kollha relatati tad-DIGIT inkluża dik li l-kuntratt jingħata lill-kuntratturi li l-offerti tagħhom ġew aċċettati;

tikkundanna lill-DIGIT tħallas id-danni li sostniet ir-rikorrenti minħabba l-proċedura tas-sejħa għal offerti inkwistjoni fl-ammont ta’ EUR 30 000 000 għal-Lott 2 u ta’ EUR 3 000 000 għal dannu minħabba telf ta’ opportunità u dannu għar-reputazzjoni u l-kredibbiltà tagħha;

tordna li DIGIT tħallas l-ispejjeż legali u l-ispejjeż oħra inkorsi b’konnessjoni mar-rikors tagħha anki jekk l-applikazzjoni preżenti tiġi miċħuda.

Motivi u argumenti prinċipali

Fil-kawża preżenti, ir-rikorrenti titlob l-annullament tad-deċiżjoni tal-konvenuta tas-16 ta’ Lulju 2010 li tintgħażel l-offerta tar-rikorrenti fil-kuntest tas-sejħa għal offerti DIGIT/R2/PO/2009/045 “Provvista ta’ servizzi esterni għall-iżvilupp, studji u sistemi ta’ informazzjoni” (1), għal-Lott 2 “Proġetti ta’ żvilupp għal barra mis-sit”, bħala t-tielet kuntrattur tal-mekkaniżmu kaskata minflok l-ewwel kuntrattur u tad-deċiżjonijiet kollha relatati tal-konvnuta inkluż dawk li l-kuntratti rispettivi jingħataw lill-ewwel u lit-tieni kuntrattur tal-kaskata. Barra minn hekk, ir-rikorrenti titlob kumpens għad-dannu allegat minħabba l-proċedura ta’ sejħa għal offerti.

Insostenn tar-rikors tagħha r-rikorrenti tinvoka l-motivi li ġejjin.

L-ewwel nett, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni kisret l-Artikoli 93 u 94 tar-regolament finanzjarju (2) u l-prinċipji tal-amministrazzjoni tajba u tat-trasparenza kif ukoll l-Artikoli 106 u 107 tar-regolament finanzjarju peress li diversi membri tal-konsorzju li ntgħażel ma kinux jissodisfaw il-kriterji ta’ esklużjoni għaliex kellu jiġi deċiż li dawn kienu wettqu ksur gravi tal-kuntratti preċedenti, u membru wieħed tal-konzorzju li ntgħażel kien involut fi frodi, korruzzjoni u tixħim, filwaqt li diversi membri tal-konsorzju li ntagħżel jużaw subkuntratturi li ma humiex membri tad-WTO/GPA.

Barra minn hekk, ir-rikorrenti tqis li hemm ksur tal-prinċipju tal-amministrazzjoni tajba u tat-trattament ugwali kif ukoll tal-Artikoli 89 u 98 tar-regolament finanzjarju u tal-Artikolu 145 tar-regoli ta’ implementazzjoni tiegħu peress li kien hemm kunflitt ta’ interess fil-persuna ta’ diversi evalwaturi.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li ntużaw kriterji ta’ għoti vagi u irregolari matul l-evalwazzjoni u għalhekk kien hemm ksur tal-Artikolu 97 tar-regolament finanzjarju u tal-Artikolu 138 tar-regoli ta’ implementazzjoni.

Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti ssostni li l-aworità kontraenti naqset milli tiżvela l-merti relattivi tal-offerent li ntgħażel u wettqet diversi żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni meta evalwat l-offerta tiegħu kif ukoll dik tal-konsorzji li ntgħażlu. Fil-fehma tar-rikorrenti, l-awtorità kontraenti użat ukoll argumenti vaġi u infondati fir-rapport ta’ evalwazzjoni tagħha u għalhekk kisret l-obbligu ta’ motivazzjoni.


(1)  ĠU 2009/S 198-283663

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002, tal-25 ta’ Ġunju 2002, dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 4, p. 74)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/48


Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-474/10)

()

2010/C 346/93

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateni, il-Greċja) (rappreżentanti: N. Korogiannakis u M. Dermitzakis, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tad-DIGIT li: (a) tintgħażel l-offerta tar-rikorrenti, ippreżentata b’risposta għas-sejħa għal offerti miftuħa DIGIT/R2/PO/2009/45 “Provvista ta’ servizzi esterni għall-iżvilupp, l-istudju u s-sostenn ta’ sistemi ta’ informazzjoni” (ĠU 2009/S 198-283663), għal-lott 1A, bħala t-tieni kuntrattur fil-mekkaniżmu ta’ kaskata, (b) tintgħażel l-offerta tar-rikorrenti ppreżentata b’risposta għas-sejħa għal offerti miftuħa msemmija hawn fuq għal-lott 1B, bħala t-tielet kuntrattur fil-mekkaniżmu ta’ kaskata, (c) tintgħażel l-offerta tar-rikorrenti ppreżentata b’risposta għas-sejħa għal offerti miftuħa msemmija hawn fuq għal-lott 1C, bħala t-tieni kuntrattur fil-mekkaniżmu ta’ kaskata, (d) tintgħażel l-offerta tar-rikorrenti ppreżentata b’risposta għas-sejħa għal offerti msemmija hawn fuq għal-lott 3 bħala t-tielet kuntrattur fil-mekkaniżmu ta’ kaskata, minflok bħala l-ewwel kuntrattur għal-lottijiet kollha, kif ġie kkomunikat lir-rikorrenti permezz ta’ erba’ ittri separati (waħda għal kull lott) tas-16 ta’ Lulju 2010 u d-deċiżjonijiet kollha relatati tad-DIGIT inklużi dawk li l-kuntratti rispettivi jingħataw lill-ewwel u lit-tieni kuntratturi fil-kaskata;

tikkundanna lid-DIGIT tħallas id-danni tar-rikorrenti sostnuti minħabba l-proċedura ta’ sejħa għal offerti inkwistjoni għal ammont ta’ EUR 242 000 000 (EUR 122 000 000 għal-lott 1A, EUR 40 000 000 għal-lott 1B, EUR 30 000 000 għal-lott 1C u EUR 50 000 000 għal-lott 3) u l-ammont ta’ EUR 24 200 000 għad-danni minħabba t-telf ta’ opportunità u l-ħsara għar-reputazzjoni u għall-kredibbiltà tagħha; u

tordna lid-DIGIT tħallas l-ispejjeż kollha tar-rikorrenti sostnuti fil-kuntest ta’ dan ir-rikors, anki jekk dan ir-rikors jiġi miċħud.

Motivi u argumenti prinċipali

F’dan il-każ ir-rikorrenti titlob l-annullament tad-deċiżjoni tal-konvenuta tas-16 ta’ Lulju 2010 li tintgħażel l-offerta tagħha fil-kuntest tas-sejħa għal offerti DIGIT/R2/PO/2009/45 “Provvista ta’ servizzi esterni għall-iżvilupp, l-istudju u s-sostenn ta’ sistemi ta’ informazzjoni” (1), għal-lottijiet 1A, 1B, 1C u 3, bħala t-tieni jew it-tielet kuntrattur fil-mekkaniżmu ta’ kaskata, minflok bħala l-ewwel kuntrattur u d-deċiżjonijiet kollha relatati tad-DIGIT, inklużi dawk li l-kuntratti rispettivi jingħataw lill-ewwel u lit-tieni kuntratturi fil-kaskata. Il-rikorrenti titlob ukoll kumpens għad-danni allegati minħabba l-proċedura ta’ sejħa għal offerti.

Insostenn tat-talbiet tagħha, ir-rikorrenti tinvoka l-motivi li ġejjin.

L-ewwel nett, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni kisret l-Artikoli 93 u 94 tar-regolament finanzjarju (2) u l-prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba u ta’ trasparenza kif ukoll l-Artikoli 106 u 107 tar-regolament finanzjarju, peress li diversi membri tal-konsorzju rebbieħ ma ssodisfawx il-kriterji ta’ esklużjoni peress li dawn kellhom jinstabu li huma fi ksur serju ta’ kuntratti preċedenti, u membru tal-konsorzju rebbieħ kien involut fi frodi, f’korruzzjoni u f’tixħim, filwaqt li diversi membri tal-konsorzju rebbieħ jużaw sottokuntratturi mhux ibbażati f’pajjiżi tal-WTO/GPA.

Barra minn hekk, ir-rikorrenti ssostni li l-prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba u l-prinċipju ta’ trattament ugwali kif ukoll l-Artikoli 89 u 98 tar-regolament finanzjarju u l-Artikolu 145 tar-regoli ta’ implementazzjoni tiegħu kienu inkisru, peress li kien hemm kunflitt ta’ interess f’diversi evalwaturi.

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li kriterji vagi u irregolari għall-għoti ntużaw matul l-evalwazzjoni u għaldaqstant inkiser l-Artikolu 97 tar-regolament finanzjarju u l-Artikolu 138 tar-regoli ta’ implementazzjoni.

Fl-aħħarnett, ir-rikorrenti ssostni li l-awtorità kontraenti naqset milli tiżvela l-merti relattivi tal-offerent magħżul u kkommettiet diversi żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni meta evalwat l-offerta tiegħu kif ukoll l-offerta li tal-konsorzji rebbieħa. Fil-fehma tar-rikorrenti, l-awtorità kontraenti użat wkoll kummenti vagi u mhux sostanzjati fir-rapport ta’ evalwazzjoni tagħha.


(1)  ĠU 2009/S 198-283633

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 1605/25 tal-25 ta’ Gunju 2002 rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli ghall-bagit generali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 4, p. 74)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/48


Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Ottubru 2010 — SE — Blusen Stenau vs UASI — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

(Kawża T-477/10)

()

2010/C 346/94

Lingwa tar-rikors: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: SE — Blusen Stenau GmbH (Gronau, il-Ġermanja) (rappreżentant: O. Bischof, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH (Wels, l-Awstrija)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tat-22 ta’ Lulju 2010 fil-Każ R 1393/2009-1;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikant għat-trade mark Komunitarja: SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH

Trade mark Komunitarja kkonċernata: trade mark figurattiva li tinkludi l-element verbali “SE© SPORTS EQUIPMENT” għal prodotti fil-klassijiet 18 u 25

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: ir-rikorrenti

Trade mark jew sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: trade mark verbali Ġermaniża u reġistrazzjoni internazzjonali “SE” għal prodotti fil-klassi 25 u trade marks verbali Ġermaniżi “SE So Easy” u “SE-Blusen” għal prodotti fil-klassijiet 14, 18, 24 u 25

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: oppożizzjoni milqugħa parzjalment

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: id-deċiżjoni appellata ġiet annullata u mibgħuta lura quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni għal evalwazzjoni ulterjuri

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (1) peress li t-trade marks inkwistjoni huma identiċi u hemm probabbiltà ta’ konfużjoni.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, 24.3.2009, p. 1).


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/49


Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-478/10)

()

2010/C 346/95

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Département du Gers (Auch, Franza) (rappreżentanti: S. Mabile u J.-P. Mignard, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea 2010/419/UE, tat-28 ta’ Lulju 2010, li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li jinkludu qamħirrun modifikat ġenetikament Bt11 (SYN-BTØ11-1) jew prodotti li jinkudu dan il-qamħirrun skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrent, dipartiment Franċiż b’densità agrikola għolja li jkabbar il-qamħirrun fuq uċuh kbar ta’ art, jitlob l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/419/UE li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ qamħirrun modifikat ġenetikament jew prodotti li jinkludu dan il-qamħirrun.

Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent iressaq żewġ motivi bbażati:

fuq eċċezzjoni ta’ illegalità fir-rigward tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta’ Settembru 2003, dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament (1), li abbażi tiegħu kienet ġiet adottata d-deċiżjoni kkontestata, sa fejn:

ir-Regolament Nru 1829/2003 jikser il-prinċipju ta’ ekwilibriju istituzzjonali, inkwantu i) il-Parlament Ewropew ma għandux setgħat fil-proċedura ta’ awtorizzazzjoni, filwaqt li l-Kummissjoni għandha setgħa wisq importanti u ii) l-Istati Membri jitħallew mingħajr marġni ta’ diskrezzjoni;

ir-Regolament Nru 1829/2003 jikser il-prinċipju ta’ prekawzjoni, inkwantu huwa ma jieħux biżżejjed inkunsiderazzjoni t-theddid li jqum minħabba l-prodotti tal-ikel u l-għalf għall-annimali modifikati ġenetikament għas-saħħa tal-bniedem, għall-ambjent, għall-agrikultura u għall-annimali mrobbija;

ir-Regolament Nru 1829/2003 jikser id-drittijiet tal-konsumaturi, minn naħa billi ma jipprovdi għal ebda miżura li tippermetti lill-konsumaturi jkunu informati li l-annimali kkonsmati ġew magħlufa b’GMOs u, min-naħa l-oħra, billi jippermetti infomazzjoni materjalment żbaljata fuq in-nuqqas ta’ GMOs fil-prodotti li madankollu jinkludu qamħirrun GMO b’rata ta’ kompożizzjoni ta’ inqas minn 0,9 %;

fuq illegalità tad-deċiżjoni kkontestata:

għal nuqqas ta’ motivazzjoni li jikkostitwixxi ksur tal-forom sostanzjali, inkwantu d-deċiżjoni tal-Kummissjoni sempliċement tirreferi għall-opinjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (iktar ’il quddiem, l-“AESI”);

għal inkompetenza negattiva li tikkostitwixxi abbuż tal-proċeduri, peress li l-Kummissjoni naqset milli teżerċita s-setgħa diskrezzjonali tagħha;

għal ksur tal-prinċipju ta’ prekawzjoni, peress li l-metodi ta’ evalwazzjoni użati mill-AESI ma humiex kompleti u peress li l-evalwazzjoni tal-qamħirrun Bt11 hija wisq inċerta;

għal ksur tad-drittijiet tal-konsumaturi minħabba n-nuqqas ta’ ttikkettjar tal-annimali magħlufa bil-qamħirrun Bt11 kif ukoll minħabba n-nuqqas ta’ trasparenza rigward il-prodotti li jinkludu inqas minn 0,9 % ta’ qamħirrun Bt11.


(1)  ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 32, p. 432


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/50


Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-479/10)

()

2010/C 346/96

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Département du Gers (Auch, Franza) (rappreżentanti: S. Mabile u J.-P. Mignard, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea 2010/420/UE, tat-28 ta’ Lulju 2010, li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew ikunu prodotti mill-qamħirrum modifikat ġenetikament MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-motivi u l-argumenti prinċipali invokati mir-rikorrent huma identiċi jew essenzjalment simili għal dawk invokati fil-kuntest tal-Kawża T-478/10, Département du Gers vs Il-Kummissjoni.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/50


Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-480/10)

()

2010/C 346/97

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Département du Gers (Auch, Franza) (rappreżentanti: S. Mabile u J.-P. Mignard, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea 2010/426/UE li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li jkun fihom il-qamħirrum modifikat ġenetikament Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), jew li jikkonsistu minnu jew huma prodotti minnu, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-motivi u l-argumenti prinċipali invokati mir-rikorrent huma identiċi jew essenzjalment simili għal dawk invokati fil-kuntest tal-Kawża T-478/10, Département du Gers vs Il-Kummissjoni.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/50


Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-481/10)

()

2010/C 346/98

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Département du Gers (Auch, Franza) (rappreżentanti: S. Mabile u J.-P. Mignard, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea 2010/429/UE, tat-28 ta’ Lulju 2010, li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew ikunu prodotti mill-qamħirrum modifikat ġenetikament MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-motivi u l-argumenti prinċipali invokati mir-rikorrent huma identiċi jew essenzjalment simili għal dawk invokati fil-kuntest tal-Kawża T-478/10, Département du Gers vs Il-Kummissjoni.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/50


Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-482/10)

()

2010/C 346/99

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Département du Gers (Auch, Franza) (rappreżentanti: S. Mabile u J.-P. Mignard, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea 2010/432/UE, tat-28 ta’ Lulju 2010, li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti minn qamħirrum modifikat ġenetikament 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-motivi u l-argumenti prinċipali invokati mir-rikorrent huma identiċi jew essenzjalment simili għal dawk invokati fil-kuntest tal-Kawża T-478/10, Département du Gers vs Il-Kummissjoni.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/51


Rikors ippreżentat fit-13 ta’ Ottubru 2010 — MIP Metro vs UASI — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

(Kawża T-485/10)

()

2010/C 346/100

Lingwa tar-rikors: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, il-Ġermanja) (rappreżentanti: J.-C. Plate u R. Kaase, avukati)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: J.C. Ribeiro SGPS S.A. (Sta Maria de Feira, il-Portugall)

Talbiet tar-rikorrenti

tiddikjara bħala inammissibbli r-rikors, flimkien mal-annessi ppreżentati, kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), tal-5 ta’ Awwissu 2010, fil-Każ R 1526/2009-1;

tannulla d-deċiżjoni kkontestata sa fejn hija tirreferi għall-oppożizzjoni kontra l-applikazzjoni għal trade mark għal prodotti fil-klassijiet 14 u 25, għaliex hija inkompatibbli mal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (Regolament dwar it-trade mark Komunitarja);

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż, inklużi dawk tal-proċedimenti tal-appell.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikant għat-trade mark Komunitarja: J.C. Ribeiro SGPS S.A.

Trade mark Komunitarja kkonċernata: it-trade mark verbali “MISS B” għal prodotti fil-klassijiet 14, 16, 18, 21, 25 u 28

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: ir-rikorrenti

Trade mark jew sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: reġistrazzjoni Ġermaniża u internazzjonali tat-trade mark verbali “miss H.” għal prodotti fil-klassijiet 6, 9, 14, 16, 18, 25 u 26, kif ukoll reġistrazzjoni Ġermaniza tat-trade mark figurattiva li tinkludi l-element verbali “Miss.H” għal prodotti fil-klassijiet 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 u 26

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: oppożizzjoni milqugħa

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell milqugħ

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (1), għaliex teżisti probabbiltà ta’ konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1).


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/51


Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2010 — Mayer Naman vs UASI — Daniel e Mayer (David Mayer)

(Kawża T-498/10)

()

2010/C 346/101

Lingwa tar-rikors: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: David Mayer Naman (Ruma, l-Italja) (rappreżentanti: S. Sutti, avukat, S. Cazzaniga, avukat, V. Fedele, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Daniel e Mayer Srl (Milan, l-Italja)

Talbiet tar-rikorrenti

tibdel id-deċiżjoni kkontestata kollha kemm hi.

tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja rreġistrata li hija s-suġġett tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità: trade mark figurattiva li fiha l-element verbali “David Mayer” (Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 1 518 950), sabiex tiddistingwi, fost l-oħrajn, prodotti fil-klassijiet 18 u 25.

Proprjetarju tat-trade mark Komunitarja: ir-rikorrenti

Parti li qed titlob id-dikjarazzjoni ta’ invalidità tat-trade mark Komunitarja: Daniel & Mayer Srl

Dritt tat-trade mark tal-parti li qed titlob id-dikjarazzjoni ta’ invalidità: it-trade mark verbali “DANIEL & MAYER MADE IN ITALY” (Nru 472 351), sabiex tiddistingwi prodotti fil-klassi 25, u t-trade mark verbali mhux irreġistrata “DANIEL & MAYER”, użata fl-Italja fir-rigward tal-“produzzjoni u bejgħ ta’ ħwejjeġ u aċċessorji”.

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni: talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità milqugħa parzjalment.

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud.

Motivi invokati: ksur u applikazzjoni żbaljata tal-Artikolu 8 tar-Regolament Nru 207/2009.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/52


Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Ottubru 2010 — MOL vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-499/10)

()

2010/C 346/102

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, l-Ungerija) (rappreżentanti: N. Niejahr, avukat, F. Carlin, Barrister u C. van der Meer, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

Tannulla d-deċiżjoni kkontestata; jew

sussidjarjament, tannulla d-deċiżjoni kkontestata sa fejn din tordna l-irkupru ta’ ammonti mingħand ir-rikorrenti; u

tikkundanna lill-konvenuta tħallas l-ispejjeż tagħha u l-ispejjeż tar-rikorrenti sostnuti f’din il-kawża.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz ta’ dan ir-rikors, ir-rikorrenti titlob l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2010) 3553 finali, tad-9 ta’ Ġunju 2010, li tiddikjara inkompatibbli mas-suq komuni l-għajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Ungeriżi lil Hungarian Oil & Gas Plc (‘MOL’) bħala riżultat ta’ ftehim bejn MOL u l-Istat Ungeriż li jippermetti lill-kumpannija li tkun fil-fatt eżentata mill-ħlas ta’ drittijiet f’livell ogħla fil-qasam tal-minjieri wara emenda għall-Att Ungeriż dwar il-Minjieri f’Jannar 2008 [Għajnuna mill-Istat C 1/09 (ex NN 69/08)]. Fid-deċiżjoni kkontestata, ir-rikorrenti hija identifikata bħala benefiċjarja tal-allegata għajnuna mill-Istat u d-deċiżjoni tordna lill-Ungerija tirkupra l-għajnuna, flimkien mal-interessi, mingħand ir-rikorrenti.

Insostenn tat-talbiet tagħha, ir-rikorrenti tressaq tliet motivi:

 

Fl-ewwel lok, hija ssostni li l-konvenuta għamlet żball ta’ liġi meta kkonkludiet li l-estensjoni tad-drittijiet tar-rikorrenti marbuta max-xogħol tal-minjieri fl-2005 flimkien mal-emenda sussegwenti fl-2008 tal-Att Ungeriż dwar il-Minjieri jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat illegali u inkompatibbli u ordnat l-irkupru ta’ din l-allegata għajnuna mill-Istat bl-interessi mingħand ir-rikorrenti. B’mod speċifiku, ir-rikorrenti ssostni li l-konvenuta kisret l-Artikolu 107(1) TFEU meta kkonkludiet li:

il-ftehim ta’ estensjoni tal-2005 u l-emenda tal-Att dwar il-Minjieri tal-2008 jikkostitwixxu flimkien miżura waħda ta’ għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 107(1) TFEU;

l-allegata miżura ta’ għajnuna hija selettiva fuq il-bażi ta’ konklużjoni żbaljata li s-sistema xierqa ta’ riferiment hija l-iskema ta’ awtorizzazzjoni minflok l-Att dwar il-Minjieri;

l-allegata miżura ta’ għajnuna tat vantaġġ lir-rikorrenti minkejja l-fatt li r-rikorrenti ħallset drittijiet u imposti marbuta mal-minjieri li kienu ogħla minn dawk li kienu jitħallsu fin-nuqqas tal-allegata miżura ta’ għajnuna jew skont l-emenda tal-2008 tal-Att dwar il-Minjieri u, fi kwalunkwe każ, l-Ungerija aġixxiet bħala operatur tas-suq u l-ftehim ta’ estensjoni kien iġġustifikat minn kunsiderazzjonijiet ekonomiċi;

l-allegata miżura tal-għajnuna ħolqot distorsjoni tal-kompetizzjoni anki jekk parteċipanti oħra fis-suq ma ħallsux drittijiet ogħla skont l-Att dwar il-Minjieri kif emendat.

 

Fit-tieni lok, u sussidjarjament, ir-rikorrenti tissottometti li l-konvenuta kisret l-Artikolu 108(1) TFEU meta naqset li teżamina l-ftehim ta’ estensjoni (li ma kienx għajnuna mill-Istat fil-perijodu bejn l-2005, meta dan ġie konkluż, u l-emenda tal-2008 tal-Att dwar il-Minjieri u sar għajnuna mill-Istat biss meta daħlet fis-seħħ l-emenda tal-2008 tal-Att dwar il-Minjieri) taħt ir-regoli applikabbli għal għajnuna eżistenti.

 

Fit-tielet lok, u sussidjarjament, fil-każ li l-Qorti Ġenerali tikkonkludi li l-miżura tikkostitwixxi għajnuna ġdida, ir-rikorrenti ssostni li l-konvenuta kisret l-Artikolu 14(1) tar-Regolament Proċedurali meta ordnat l-irkupru, peress li l-irkupru ta’ ammonti mir-rikorrenti jikser l-aspettattivi leġittimi tar-rikorrenti fir-rigward tal-istabbiltà tal-ftehim ta’ estensjoni u l-prinċipju ta’ ċertezza legali.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/52


Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ottubru 2010 — Dorma vs UASI — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

(Kawża T-500/10)

()

2010/C 346/103

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Dorma GmbH & Co. KG (Ennepetal, il-Ġermanja) (rappreżentant: P. Koch Moreno, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Puertas Doorsa, SL (Petrel, Spanja)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tas-17 ta’ Awwissu 2010 fil-Każ R 542/2009-4; u

tikkundanna lill-konvenut u lill-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikant għat-trade mark Komunitarja: il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark Komunitarja kkonċernata: it-trade mark figurattiva “doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS”, għal prodotti fil-klassijiet 6, 9 u 19 — Applikazzoni għal trade mark Komunitarja Nru 4884359

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: ir-rikorrenti

Trade mark jew sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: ir-reġistrazzjoni ta’ trade mark Ġermaniża Nru 39525884 tat-trade mark figurattiva “DORMA”, għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 6, 9, 16, 19 u 37; ir-reġistrazzjoni ta’ trade mark tar-Renju Unit Nru 2201691 tat-trade mark verbali “DORMA” għal prodotti fil-klassijiet 6, 7, 9, 16 u 19; ir-reġistrazzjoni ta’ trade mark Internazzjonali Nru 722009 tat-trade mark figurattiva “DORMA” għal prodotti fil-klassijiet 6, 7, 9, 16 u 19

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: oppożizzjoni miċħuda

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud

Motivi invokati: ir-rikorrenti tikkunsidra li d-deċiżjoni kkontestata tikser l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, peress li l-Bord tal-Appell applika b’mod ħażin id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu għat-trade mark ikkontestata.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/53


Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2010 — TI Media Broadcasting u TI Media vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-501/10)

()

2010/C 346/104

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Roma, l-Italja), Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Roma, l-Italja) (rappreżentanti: B. Caravita di Toritto, avukat, L. Sabelli, avukat, F. Pace, avukat, A.. d’Urbano, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tiddikjara l-illegalità tad-deċiżjoni kkontestata u tannullaha sa fejn hija awtorizzat lil SKY tipparteċipa fis-sejħa għall-offerti tad-digital dividend;

sussidjarjament, tordna lill-Kummissjoni: (i) tindika l-lott tas-sejħa għall-offerti li fih SKY tista’ titħalla tikkompeti; (ii) testendi l-projbizzjoni ta’ ħames snin tal-użu tal-frekwenzi għal finijiet ta’ TV bi ħlas anki għal dawk miksuba permezz ta’ ftehim ma’ operaturi eżistenti jew operaturi ġodda għas-suq;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-kumpanniji rikorrenti fil-kawża preżenti jitolbu l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru C(2010) 4976 tal-20 ta’ Lulju 2010 (id-Deċiżjoni) dwar l-emenda għall-klawżola 9.1 tal-Impennji annessi mad-Deċiżjoni tat-2 ta’ April 2003 (Każ COMP/M.2876) li permezz tagħha, il-Kummissjoni ddikjarat il-konċentrazzjoni li seħħet permezz tat-twaqqif ta’ “SKY Italia” (iktar ’il quddiem “SKY”) kompatibbli mas-suq komuni u mal-Ftehim ŻEE.

Għandu jiġi nnotat li f’dan ir-rigward, il-klawżola kienet tipprevedi l-obbligu għal SKY li tibqa’ lura milli takkwista frekwenzi analoġiċi u diġitali, u li tibqa’ lura milli tieħu sehem fi kwalunkwe attività fis-sistema diġitali terrestri sal-31 ta’ Diċembru 2011, kemm bħala operatur tan-netwerk kif ukoll bħala fornitur ta’ kontenuti. Permezz tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni laqgħet it-talba ta’ SKY billi ppermettitilha tipparteċipa fis-sejħa għall-offerti għall-allokazzjoni tad-digital dividend billi ppreżentat offerta għal attribuzzjoni ta’ multiplex wieħed, destinat li jittrażmetti kontenuti free-to-air għal perijodu ta’ ħames snin mill-adozzjoni tad-deċiżjoni stess.

Insostenn tat-talbiet tagħhom, ir-rikorrenti jressqu s-segwenti motivi: il-ksur tal-Artikoli 2, 6 u 8(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004, dwar il-kontroll ta’ konċentrazzjonijiet bejn impriżi (1), tal-punt 74, tal-Avviż tal-Kummissjoni dwar ir-rimedji aċċettabli skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 u tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 802/2004 (2), tal-klawżola Nru 14.1 li tinsab fl-impenji annessi mad-deċiżjoni tat-2 ta’ April 2003 (Każ COMP/M.2876), u l-Artikolu 102 TFUE.

Id-deċiżjoni kkontestata hija, konkretement, ivvizzjata b’abbuż ta’ poter u nuqqas ta’ motivazzjoni sa fejn din tilqa’ talba li l-kontenut tagħha jmur lil hinn mill-għan oġġettiv ta’ applikazzjoni tal-kawżola 9.1 annessa mad-Deċiżjoni tal-2003 (Każ COMP/M.2876), li tippermetti lil SKY tipparteċipa fis-sejħa għall-offerti għall-assenjazzjoni tad-digital dividend.

Barra minn hekk, ir-rikorrenti jsostnu li billi kisret ir-rekwiżiti proċedurali essenzjali u billi għawġet il-fatti, il-konvenuta għamlet evalwazzjoni żbaljata taċ-ċirkustanzi eċċezzjonali li jistgħu jiġġustifikaw l-emenda għall-impennji imposti inizjalment fuq SKY. B’mod partikolari, billi argumentat fuq l-elementi ta’ anomalija li jikkaratterizzaw il-kuntest kompetittiv tal-proċedura inkwistjoni, il-Kummissjoni poġġiet fuq l-istess livell lit-TI Media mal-incumbents RAI u Mediaset, għalkemm din ma ġietx innotifikata b’pożizzjoni dominanti. Sabiex issostni tali obiter dictum dwar l-allegata “strong position” ta’ TI Media fis-suq, il-Kummissjoni bbażat ruħha fuq interpretazzjoni żbaljata tad-Deċiżjoni 544/07/CONS, fejn naqset kompletament milli tikkunsidra r-riżultati tal-market test.

Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti jilmentaw dwar l-illegalità tad-deċiżjoni minħabba nuqqas ta’ investigazzjoni serja u nuqqas mill-obbligu ta’ motivazzjoni, sa fejn, fir-rigward tad-definizzjoni tal-kriterji għall-għoti tal-kuntratt, kienet ibbażata fuq interpretazzjoni żbaljata tal-kontenut tad-Deċiżjoni 181/09/CONS u tad-Deċiżjoni 427/09/CONS. Għal kuntrarju ta’ dak sostnut mill-Kummissjoni, dawk id-deċiżjonijiet iddefinixxew il-kriteriji tal-għoti tal-kuntratti fuq il-bażi tal-lottijiet skont il-frekwenzi (A, B u, possibbilment, C), mingħajr ma ssir distinzjoni bejn operaturi nazzjonali skont il-kategorija u l-iktar mingħajr ma’ TI Media ma ġiet iddefinita bħala operatur integrat vertikalment.


(1)  GU L 24, p. 1

(2)  GU C 267, 22.10.2008, p. 1


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/54


Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2010 — Département du Gers vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-502/10)

()

2010/C 346/105

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Département du Gers (Auch, Franza) (rappreżentanti: S. Mabile u J.-P. Mignard, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea 2010/428/UE, tat-28 ta’ Lulju 2010, li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li fihom, li jikkonsistu minn, jew li jiġu prodotti mill-qamħirrum modifikat ġenetikament 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Il-motivi u l-argumenti prinċipali invokati mir-rikorrent huma identiċi jew essenzjalment simili għal dawk invokati fil-kuntest tal-Kawża T-478/10, Département du Gers vs Il-Kummissjoni.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/54


Rikors ippreżentat fil-21 ta’ Ottubru 2010 — IDT Biologika vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-503/10)

()

2010/C 346/106

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, il-Ġermanja) (rappreżentanti: R. Gross u T. Kroupa, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-10 ta’ Awwissu 2010 tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-Repubblika tas-Serbja, li permezz tagħha hija, minn naħa, ċaħdet l-offerta li IDT Biologika GmbH ippreżentat għal-lott Nru 1 fil-kuntest tas-sejħa għal offerti bir-referenza EuropAid/129809/C/SUP/RS u li kellha bħala għan il-provvista ta’ vaċċin anti-rabies għall-ministeru tal-agrikoltura, tal-foresta u tar-riżorsi tal-ilma tar-Repubblika tas-Serbja, benfiċjarja tal-għajnuna, u, min-naħa l-oħra, tat il-kuntratt inkwistjoni lil konsorzju ta’ impriżi mmexxija minn “Biovet a.s.”;

tikkundanna lill-konvenuta għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti tikkontesta d-deċiżjoni li l-Kummissjoni Ewropea adottat fl-10 ta’ Awwissu 2010 fil-kuntest ta’ sejħa għal offerti li kellha bħala għan il-provvista ta’ vaċċini anti-rabies (referenza tal-pubblikazzjoni: EuropAid/129809/C/SUP/RS) u li permezz tagħha hija għażlet offerent ieħor minflok ir-rikorrenti.

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka l-ksur tal-Artikolu 252(3) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru°2342/2002 (1), peress li l-offerta li rebħet il-kuntratt ma tissodisfax ir-rekwiżiti tekniċi tad-dokument tas-sejħa għal offerti, kemm fir-rigward tal-kundizzjoni ta’ nonvirulenza tal-vaċċin għall-bniedem kif ukoll fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet meħtieġa, b’tali mod li din kellha neċessarjament tiġi rrifjutata.

Barra minn hekk, ir-rikorrenti tqis li nkisru tal-prinċipji ta’ trattament ugwali u ta’ trasparenza fis-sens tal-Artikolu 89(1) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (2), peress li, minkejja li l-offerta tagħha kienet l-unika waħda li kienet tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fir-rigward tad-dettalji tekniċi, hija xorta waħda ġiet irrifjutata.


(1)  – Regolament tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 2342/2002, tat-23 ta’ Diċembru 2002, li jipprovdi regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 357, p. 1).

(2)  – Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002, tal-25 ta’ Ġunju 2002, rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli ghall-bagit generali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 4, p. 74).


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/55


Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2010 — Prima TV vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-504/10)

()

2010/C 346/107

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrenti: Prima TV SpA (Milano, l-Italja) (rappreżentanti: L.Fossati, avukat, L. Perfetti, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni kkontestata

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Id-deċiżjoni kkontestata f’din il-kawża hi l-istess bħal dik ikkontestata fil-kawża T-501/10, TI Media Broadcasting u TI Media vs Il-Kummissjoni.

Insostenn tal-pretensjonijiet tagħha r-rikorrenti ssostni tliet motivi.

Permezz tal-ewwel motiv qed jintalab l-annullament tad-deċiżjoni, minħabba ksur tal-liġi fil-forma ta’ żball manifest ta’ evalwazzjoni, peress li l-Kummissjoni kkunsidrat bi żball li l-kundizzjonijiet tas-suq Taljan tat-televiżjoni bi ħlas (pay-TV) inbidlu, fil-konfront tal-2003, b’tali mod li setgħu jiġu rriveduti l-impenji ppreżentati minn Newscorp fil-Każ COMP/M.2876. Għall-kuntrarju, il-provi kollha juru li l-kundizzjonijiet tas-suq li abbażi tagħhom l-impenji ġew ippreżentati u approvati mill-Kummissjoni fl-2003 ma nbidlux b’mod sinjifikattiv u permanenti. B’mod partikolari, Sky Italia għad għandha pożizzjoni assolutament dominanti fis-suq Taljan tal-pay-TV.

Permezz tat-tieni motiv qed jintalab l-annullament tad-deċiżjoni minħabba ksur tal-liġi u abbuż ta’ poter, ukoll bħala konsegwenza ta’ żball manifest ta’ evalwazzjoni, kif ukoll minħabba ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, peress li l-Kummissjoni biddlet l-impenji ppreżentati minn Newscorp fil-Każ COMP/M.2876, meta assumiet bi żball li n-nuqqas ta’ parteċipazzjoni ta’ Sky Italia fil-proċedura li jmiss għall-assenjazzjoni ta’ frekwenzi diġitali terrestri kien jipprekludiha milli tkun attiva fit-televiżjoni bla ħlas fl-Italja. F’dan ir-rigward, ġie speċifikat li, għall-kuntrarju, Sky Italia diġà hija attiva fit-televiżjoni bla ħlas, tittrażmetti fuq frekwenzi diġitali terrestri u tkun tista’ takkwista kapaċità li tittrażmetti anki jekk ma jinbidlux l-impenji inkwistjoni.

Permezz tat-tielet motiv qed jintalab l-annullament tad-deċżijoni, minħabba ksur tal-liġi u żball manifest ta’ evalwazzjoni, peress li l-Kummissjoni biddlet l-impenji ppreżentati minn Newscorp fil-Każ COMP/M.2876, fuq talba ta’ Sky Italia, minkejja li r-risposti li nkisbu matul l-investigazzjoni tas-suq li twettqet matul il-proċedura amministrattiva — inklużi dawk mibgħuta mill-entitajiet pubbliċi Taljani — taw indikazzjonijiet ċari dwar l-impatt negattiv tat-tibdil fl-impenji inkwistjoni fuq ix-xena kompetittiva nazzjonali.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/55


Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2010 — Höganäs vs UASI — Haynes (ASTALOY)

(Kawża T-505/10)

()

2010/C 346/108

Lingwa tar-rikors: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Höganäs AB (Höganäs, l-Isveżja) (rappreżentant: L.-E. Ström, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Partijiet oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Haynes International, Inc. (Kokomo, l-Istati Uniti tal-Amerika)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tat-18 ta’ Awwissu 2010 fil-Każ R 1530/2009-4;

tiċħad id-deċiżjoni ta’ oppożizzjoni Nru B85624; u

tikkundanna lill-UASI u lill-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Applikant għat-trade mark Komunitarja: Ir-rikorrenti.

Trade mark Komunitarja kkonċernata: It-trade mark verbali “Astaloy” għal prodotti fil-klassi 6 — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja Nru 3890233

Proprjetarju tat-trade mark jew tas-sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: Il-parti l-oħra quddiem il-Bord tal-Appell

Trade mark jew sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni: It-trade mark verbali Komunitarja rreġistrata taħt in-Nru 55400, “HASTELLOY”, għal prodotti fil-klassi 6

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni: Oppożizzjoni milqugħa

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: Appell miċħud

Motivi invokati: Ir-rikorrenti tikkunsidra li d-deċiżjoni kkontestata tikser l-Artikoli 8 u 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, peress li l-Bord tal-Appell żbalja fl-evalwazzjoni tiegħu dwar il-probabbiltà ta’ konfużjoni kif ukoll fl-evalwazzjoni tiegħu tax-xebh tat-trade mark ikkontestata.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/56


Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Ottubru 2010 — RTI u Elettronica Industriale vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-506/10)

()

2010/C 346/109

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Reti Televisive Italiane SpA (RTI) u Elettronica Industriale SpA (Lissonne, l-Italja) (rappreżentanti: J.-F. Bellis u S. Bariatti, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni kkontestata

tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż ta’ dawn il-proċeduri.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz ta’ dan ir-rikors, ir-rikorrenti qed jitolbu l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2010) 4976 finali, tal-20 ta’ Lulju 2010, li tbiddel l-applikazzjoni tal-impenji marbutin mad-Deċiżjoni C(2003) 1082 finali, tat-2 ta’ April 2003, li tiddikjara kompatibbli mas-suq komuni u mal-Ftehimm ŻEE l-konċentrazzjoni li permezz tagħha News Corporation Limited (“Newscorp”) akkwistat il-kontroll totali tal-kumpanniji Telepiù Spa u Stream Spa, bil-kundizzjoni li Newscorp tissodisfa l-impenji b’mod sħiħ (Każ Nru COMP/M.2876 — Newscorp/Telepiù) (1).

Ir-rikorrenti jsostnu tliet motivi insostenn tal-pretensjonijiet tagħhom.

Fl-ewwl lok, jargumentaw li l-Kummissjoni wettqet żball manifest ta’ evalwazzjoni meta ddeċidiet li, wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni tat-2 ta’ April 2003, (id-“Deċiżjoni ta’ Approvazzjoni”), il-kundizzjonijiet fis-suq Taljan tat-televiżjoni bi ħlas (pay-TV) inbidlu b’tali mod li setgħu jiġu rriveduti l-impenji annessi mad-Deċiżjoni ta’ Approvazzjoni u, b’riżultat ta’ dan, applikat ħażin l-Avviż dwar ir-rimedji u l-Artikolu 8(2) tar-Regolament dwar l-Għaqdiet (2). Ir-rikorrenti jsostnu li hemm provi ċari li juru li ċ-ċirkustanzi tas-suq li abbażi tagħhom ġew aċċettati l-impenji fl-2003 la nbidlu b’mod sinjifikattiv u lanqas fuq bażi permanenti. B’mod partikolari, Sky Italia, il-kumpannija sussidjarja ta’ Newscorp, għad għandha pożizzjoni assolutament dominanti fis-suq Taljan tal-pay-TV.

Fit-tieni lok, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni wettqet żball ta’ liġi, żball manifest ta’ evalwazzjoni u ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità meta laqgħet it-talba ppreżentata minn Sky Italia biex jiġu rriveduti l-impenji u aċċettat l-impenji l-ġodda proposti minn Newscorp, billi assumiet li l-impossibbiltà għal Sky Italia li tipparteċipa fil-proċedura ta’ għażla għal kapaċità ta’ televiżjoni diġitali terrestri li kellha titwettaq fix-xhur li ġejjin fl-Italja kienet tipprekludi lil Sky Italia milli topera fis-settur ta’ televiżjoni bla ħlas. Fil-fatt, Sky Italia diġà hija attiva fis-settur Taljan tat-televiżjoni bla ħlas u għandha aċċess għal kapaċità ta’ trażmissjoni diġitali terrestri anki jekk ma tiħux sehem fil-proċedura ta’ għażla.

Fit-tielet lok, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni wettqet żball manifest ta’ evalwazzjoni u żball ta’ liġi meta adottat id-deċiżjoni kkontestata u meta laqgħet it-talba għal reviżjoni tal-impenji ppreżentata minn Sky Italia minkejja l-fatt li, b’riżultat tal-investigazzjoni tas-suq imwettqa matul il-proċedura amministrattiva, il-maġġoranza tal-partijiet — inklużi l-Awtorità tal-Kompetizzjoni Taljana u l-Awtorità tal-Komunikazzjonijiet Taljana — esprimew tħassib serju dwar l-impatt tar-revizjoni proposta fuq is-suq Taljan tal-pay-TV.


(1)  ĠU 2004 L 110, p. 73.

(2)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004, tal-20 ta’ Jannar 2004, dwar il-kontroll ta’ konċentrazzjonijiet bejn impriżi (ir-Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet), ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 3, p. 40


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/56


Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ottubru 2010 — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat vs UASI — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER)

(Kawża T-508/10)

()

2010/C 346/110

Lingwa tar-rikors: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat A.S. (Istanbul, it-Turkija) (rappreżentant: H. Wilde, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Parti oħra quddiem il-Bord tal-Appell: Johann Wilhelm von Eicken GmbH (Lübeck, il-Ġermanja)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), tat-18 ta’ Awwissu 2010, fil-Każ R 559/2009-4;

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja rreġistrata li hija s-suġġett tat-talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità: trade mark figurattiva bil-kulur li tinkludi l-elementi verbali “ESTABLISHED 1932 SEBA TRADITION” għal prodotti fil-klassi 34

Proprjetarju tat-trade mark Komunitarja: ir-rikorrenti

Parti li qed titlob id-dikjarazzjoni ta’ invalidità tat-trade mark Komunitarja: Johann Wilhelm von Eicken GmbH

Dritt tat-trade mark tal-parti li qed titlob id-dikjarazzjoni ta’ invalidità: trade mark Ġermaniża li tinkludi l-elementi verbali “ESTABLISHED 1770 JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION” għal prodotti fil-klassi 34

Deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Kanċellazzjoni: talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità milqugħa

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud

Motivi invokati: ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 (1), peress li ma hemm ebda probabbiltà ta’ konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta’ Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, 24.3.2009, p. 1)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/57


Rikors ippreżentat fl-20 ta’ Ottubru 2010 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft vs Il-Kunsill

(Kawża T-509/10)

()

2010/C 346/111

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, l-Iran) (rappreżentanti: F. Esclatine u S. Perrotet, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Kunsill tas-26 ta’ Lulju 2006;

tannulla fl-intier tiegħu r-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill Nru 668/2010, tas-26 ta’ Lulju 2010;

tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Ir-rikorrenti, li hija kumpannija kummerċjali li topera fil-qasam tal-industrija taż-żejt, titlob l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK (1) u tar-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 668/2010 (2) li jimplimenta l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 423/2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran bil-għan li titwaqqaf il-proliferazzjoni nukleari, sa fejn l-isem tar-rikorrenti ġie inkluż fil-lista ta’ persuni, korpi u entitajiet li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi tagħhom huma ffriżati b’applikazzjoni ta’ dik id-dispożizzjoni.

In sostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti ssostni tmien motivi bbażati:

fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni, peress li l-Kunsill ibbaża ruħu fuq provi vagi, impreċiżi u li ma jistgħux jiġu vverifikati;

fuq ksur tad-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti, sa fejn i) ir-rikorrenti ġiet obbligata, sabiex tiddefendi ruħha, tipproduċi prova negattiva li hija ma kkontribwietx favur il-programm nukleari Iranjan, ii) ir-rikorrenti bbenefikat minn terminu qasir ħafna sabiex tippreżenta t-talba tagħha għal eżami mill-ġdid, u iii) ir-rikorrenti ġiet imċaħħda mid-dritt tagħha għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva u mid-dritt ta’ proprejtà tagħha, peress li r-rikorrenti ma kellhiex aċċess għall-informazzjoni inkluża fil-fajl tagħha;

fuq inkompetenza, peress li l-Kunsill huwa kompetenti biss sabiex jadotta miżuri ta’ akkumpanjament tar-Riżoluzzjoni 1929(2010) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijet Uniti; issa, din tal-aħħar ma tippreskrivi ebda miżura li tirrigwarda l-industrija taż-żejt;

fuq abbuż ta’ poter, sa fejn id-deċiżjoni kkontestata ipparalizzat l-operazzjonijiet kollha mwettqa mir-rikorrenti fit-territorju tal-Unjoni Ewropea, inkluż l-akkwist ta’ tagħmir mhux essenzjali, u għalhekk marret lil hinn minn dak previst mill-Artikolu 4 tad-deċiżjoni kkontestata;

fuq żball ta’ liġi, peress li l-kummerċjalizzazzjoni ta’ oġġetti li għandhom użu doppju ma tistax tiġġustifika miżura ta’ ffirżar ta’ fondi fil-konfront ta’ entità waħda, meta din tal-aħħar ma tikkontribwixxix effettivament favur il-program nukleari Iranjan;

fuq ineżattezza materjali tal-fatti, sa fejn ir-rikorrenti ma kienet akkwistat ebda oġġett li jista’ jkun ta’ interess għall-programm nukleari Iranjan;

fuq żball ta’ evalwazzjoni manifest, peress li r-restrizzjonijiet miġjuba fuq id-dritt ta’ proprjetà tar-rikorrenti u fuq id-dritt tagħha li teżerċità attività ekonomika ma jistgħu jiġu ġġustifikati minn ebda motiv ta’ interess ġenerali u kienu sproporzjonati fir-rigward tal-għan segwit;

fuq nuqqas ta’ bażi legali għar-regolament ikkontestat bħala konsegwenza tal-annullament tad-deċiżjoni kkontestata.


(1)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK, tas-26 ta’ Lulju 2010, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (ĠU L 195, 27.07.2010, p. 39).

(2)  Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 668/2010, tas-26 ta’ Lulju 2010, li jimplimenta l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 423/2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 195, 27.07.2010, p. 25)


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/58


Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Ottubru 2010 — Nike International vs UASI (DYNAMIC SUPPORT)

(Kawża T-512/10)

()

2010/C 346/112

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Nike International Ltd (Beaverton, l-Istati Uniti tal-Amerka) (rappreżentant: M. de Justo Bailey, avukat)

Konvenut: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tar-Raba’ Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) tal-25 ta’ Awwissu 2010 fil-Każ R 640/2010-4; u

tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Trade mark Komunitarja kkonċernata: it-trade mark “DYNAMIC SUPPORT” għal prodotti fil-klassi 25 — Reġistrazzjoni għal trade mark Komunitarja Nru 8299869

Deċiżjoni tal-eżaminatur: applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta’ trade mark Komunitarja miċħuda

Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell: appell miċħud

Motivi invokati: ir-rikorrenti tikkunsidra li d-deċiżjoni kkontestata tikser l-Artikolu 7(1)(c) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, peress li l-Bord tal-Appell wettaq żball fl-evalwazzjoni tiegħu u kkonkluda b’mod żbaljat li dan l-artikolu jipprojbixxi r-reġistrazzjoni tat-trade mark li fir-rigward tagħha ġiet ippreżentata applikazzjoni.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/58


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Agriconsulting Europe vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-443/09) (1)

()

2010/C 346/113

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 11, 16.01.2010.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/58


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta’ Ottubru 2010 — Alisei vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-16/10) (1)

()

2010/C 346/114

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Il-President tas-Sitt Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 63, 13.3.2010


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/58


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Ottubru 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-151/10) (1)

()

2010/C 346/115

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Il-President tas-Seba’ Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 148, 5.6.2010.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/58


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Babcock Noell vs L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

(Kawża T-299/10) (1)

()

2010/C 346/116

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Il-President tal-Ħames Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 234, 28.08.2010.


It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/59


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Sørensen vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-85/05) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Ħatra - Uffiċjali li jaċċedu għal grupp ta’ funzjoni superjuri permezz ta’ kompetizzjoni ġenerali - Kandidati mniżżla f’lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda - Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fil-grad matul ir-reklutaġġ - Klassifikazzjoni fil-grad b’applikazzjoni ta’ regoli ġodda inqas favorevoli - Artikolu 5(2) u Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal)

2010/C 346/117

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Susanne Sørensen (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u H. Krämer, aġenti

Intervenjenti insostenn tal-konvenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: M. Arpio Santacruz u M. Simm, aġenti)

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikklassifika lir-rikorrenti mniżżla f’lista ta’ riżerva B qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda, b’applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet inqas favorevoli minn ta’ dawn (Artikolu 12 tal-Anness XIII tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 723/2004 li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali), kif ukoll tad-deċiżjoni li jitħassru l-punti ta’ promozzzjoni miksuba mir-rikorrenti bħala uffiċjal ta’ kategorija C

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors ta’ S. Sørensen huwa miċħud.

(2)

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 296, 26/11/05, p. 26. (kawża inizjalment irreġistrata quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza tal-Komunitajiet Ewropej [li saret il-Qorti Ġenerali] bin-Numru T-335/05 u ttrasferita quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea b’digriet tal-15.12.2005).


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/59


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-28 ta’ Ottubru 2010 — Kay vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-113/05) (1)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Ħatra - Uffiċjali li jaċċedu għal grupp ta’ funzjoni superjuri permezz ta’ kompetizzjoni ġenerali - Kandidati mniżżla f’lista ta’ riżerva qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda - Regoli tranżitorji ta’ klassifikazzjoni fil-grad matul ir-reklutaġġ - Klassifikazzjoni fil-grad b’applikazzjoni ta’ regoli ġodda inqas favorevoli - Artikolu 2, Artikolu 5(2) u Artikolu 12(3) tal-Anness XIII tar-Regolamenti tal-Persunal)

2010/C 346/118

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Roderick Neil Kay (Brussell, il-Belġju) (rappreżentanti: inizjalment T. Bontinck u J. Feld, avukati, sussegwentement T. Bontinck u S. Woog, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u H. Krämer, aġenti)

Parti intervenjenti insostenn tal-konvenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: M. Arpio Santacruz u I. Šulce, aġenti)

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikklassifika fil-grad tar-rikorrent, imniżżel fil-lista ta’ riżerva ta’ kompetizzjoni esterna qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolamenti tal-Persunal il-ġodda, b’applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet inqas favorevoli minn ta’ dawn

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors ta’ R.N. Kay huwa miċħud.

(2)

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.


(1)  ĠU C 48, 25/02/2006, p. 36. (kawża inizjalment irreġistrata quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza tal-Komunitajiet Ewropej [li saret il-Qorti Ġenerali] bin-Numru T-421/05 u ttrasferita quddiem it-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea b’digriet tal-15.12.2005).


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/60


Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tas-27 ta’ Ottubru 2010 — Gerhard Birkhoff vs Il-Kummissjoni Ewropea

(Kawża F-60/09) (1)

(Uffiċjali - Remunerazzjoni - Allowance tal-familja - Allowance għal wild dipendenti - Wild milqut minn marda ta’ natura gravi jew minn diżabbiltà li timpedih milli jipprovdi għall-bżonnijiet tiegħu - Talba għall-proroga tal-ħlas tal-allowance - Artikolu 2(5) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal - Dħul massimu tal-wild bħala kundizzjoni għall-proroga tal-ħlas tal-allowance - Spejjeż deduċibbli mid-dħul imsemmi)

2010/C 346/119

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Gerhard Birkhoff (Weitnau, il-Ġermanja) (rappreżentant: C. Inzillo, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u B. Eggers, aġenti, assistiti minn A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni li tiċħad it-talba tar-rikorrent intiża li tinkiseb proroga tal-ħlas tal-allowance għat-tfal dipendenti skont il-ħames paragrafu tal-Artikolu 2 tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal.

Dispożittiv

(1)

Ir-rikors huwa miċħud.

(2)

G. Birkhoff huwa kkundannat għall-ispejjeż.


(1)  ĠU C 205, 29/08/2009, p. 50.


18.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 346/60


Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-23 ta’ Settembru 2010 — Bui Van vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-51/07) (1)

()

2010/C 346/120

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 170, 21.07.2007, p. 43.