ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.132.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 132

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
21 ta' Mejju 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2010/C 132/01

Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni ta’ aċċidenti u inċidenti fl-avjazzjoni ċivili

1

 

II   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 132/02

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea – Każijiet fejn il-Kummissjoni ma toġġezzjonax

6

 

IV   Avviżi

 

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 132/03

Rata tal-kambju tal-euro

9

2010/C 132/04

Lista ta’ għotjiet mogħtija skont il-linja tal-baġit 05.08.06 għas-sena finanzjarja 2009 (ippubblikata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2208/2002)

10

2010/C 132/05

Avviż lill-importaturi – Importazzjonijiet ta' tonn fl-UE mill-Kolombja u l-El Salvador

15

 

AVVIŻI MILL-ISTATI MEMBRI

2010/C 132/06

Proċedura ta' stralċ – Deċiżjoni (Orden EHA/662/2010, tal-15 ta' Marzu 2010) li tibda proċedura ta' stralċ fir-rigward ta' Seguros Mercurio, S.A. (Il-pubblikazzjoni magħmula f'konformità mal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta’ intrapriżi tal-assigurazzjoni)

16

 

V   Opinjonijiet

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2010/C 132/07

Komunikazzjoni mill-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi tar-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-ipprospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi

17

2010/C 132/08

Komunikazzjoni mill-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi tar-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-ipprospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi

19

 

Rettifika

2010/C 132/09

Rettifika għall-Avviż minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Dan it-test iħassar u jieħu post dak ippubblikat f’Il-ĠU C 126 18.5.2010, p. 16)

20

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

OPINJONIJIET

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

21.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 132/1


Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni ta’ aċċidenti u inċidenti fl-avjazzjoni ċivili

2010/C 132/01

IL-KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DEJTA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 8 tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (1),

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data, u b’mod partikolari l-Artikolu 41 tiegħu (2),

ADOTTA L-OPINJONI LI ĠEJJA

I.   DAĦLA

1.

Fid-29 ta’ Ottubru 2009, il-Kummissjoni adottat proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-investigazzjoni u l-prevenzjoni ta’ aċċidenti u inċidenti fl-avjazzjoni ċivili (3). Ir-Regolament propost huwa maħsub sabiex jissostitwixxi d-Direttiva tal-Kunsill 94/56/KE li tistabbilixxi l-prinċipji fondamentali li jirregolaw l-investigazzjoni ta’ aċċidenti u inċidenti fl-avjazzjoni ċivili (4).

2.

Il-KEPD ma ġiex ikkonsultat kif meħtieġ mill-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001. Għaldaqstant din l-opinjoni hija bbażata fuq l-Artikolu 41(2) tal-istess Regolament. Il-KEPD jirrakkomanda li referenza għal din l-opinjoni tiġi inkluża fil-preambolu tal-proposta.

3.

Bħala kumment ġenerali, għalkemm il-KEPD jiddispjaċih li ma ġiex ikkonsultat fi żmien xieraq, huwa jinnota b’sodisfazzjon li l-aspetti tal-protezzjoni tad-dejta huma nklużi fil-proposta. Ċerti dispożizzjonijiet jinsistu fuq il-fatt li l-miżuri previsti huma mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 95/46/KE u l-kunfidenzjalità tad-dejta hija waħda minn bosta aspetti importanti tal-proposta.

4.

Madankollu, il-KEPD identifika xi nuqqasijiet u nuqqas ta’ ċarezza f’dak li jirrigwarda l-protezzjoni tad-dejta personali. Wara deskrizzjoni tal-kuntest u tal-isfond tal-proposta fil-Kapitolu II, dawk il-kummenti sejrin jiġu żviluppati fil-Kapitolu III.

II.   KUNTEST U SFOND TAL-PROPOSTA

5.

L-għan tal-proposta huwa li jiġu aġġornati r-regoli eżistenti fil-qasam tal-investigazzjoni tal-aċċidenti tal-ajru. Ir-regoli preċedenti, adottati ħmistax-il sena ilu, m’humiex aktar adatti għas-suq komuni l-ġdid tal-avjazzjoni, u għall-għarfien meħtieġ għal sistemi tal-ajru aktar kumplessi. Id-diverġenzi dejjem jiżdiedu fil-kapaċitajiet ta’ investigazzjoni tal-Istati Membri wkoll hija ġustifikazzjoni għal qafas ġdid li jappoġġja l-kollaborazzjoni u l-koordinazzjoni ta’ awtoritajiet nazzjonali ta’ investigazzjoni.

6.

Għalhekk il-proposta tiffoka fuq l-istabbiliment ta’ Netwerk ta’ Awtoritajiet ta’ Investigazzjoni dwar is-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ċivili sabiex jiffaċilita kooperazzjoni aktar strutturata. Hija tipprovdi wkoll regoli obbligatorji bl-għanijiet ewlenin ta’ definizzjoni tad-drittijiet u l-obbligi reċiproċi tal-awtoritajiet nazzjonali ta’ investigazzjoni u l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA), filwaqt li tiżgura l-protezzjoni ta’ informazzjoni sensittiva, u tistabbilixxi rekwiżiti uniformi f’dak li jirrigwarda l-ipproċessar ta’ rakkomandazzjoni ta’ sigurtà.

7.

Il-KEPD m’għandu l-ebda osservazzjoni dwar l-objettiv ġenerali tal-proposta u jappoġġja b’mod sħiħ l-inizjattiva meħuda, li hija maħsuba sabiex ittejjeb l-effiċjenza tal-investigazzjonijiet u għaldaqstant tipprevjeni s-seħħ ta’ aċċidenti tal-ajru futuri. L-osservazzjonijiet li ġejjin sejrin jiffukaw fuq l-aspetti tal-proposta li għandhom impatt fuq il-protezzjoni ta’ dejta personali, inkluż b’mod partikolari l-ipproċessar ta’ dejta mil-listi tal-passiġġieri, dwar il-vittmi, il-familji tagħhom u x-xhieda kif ukoll l-ekwipaġġ tal-ajru, waqt il-fażijiet differenti tal-investigazzjoni u fil-kuntest ta’ skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet ta’ investigazzjoni.

III.   ANALIŻI TAL-PROPOSTA

III.1.   Objettiv tal-proposta

8.

Il-Premessa 3 u l-Artikolu 1 ifakkru l-limitazzjoni ddikjarata preċedentement fil-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta, skont liema, l-objettiv uniku tal-investigazzjonijiet tas-sigurtà għandu jkun il-prevenzjoni ta’ aċċidenti u inċidenti futuri mingħajr tqassim ta’ tort u responsabbiltà. Il-KEPD jilqa’ din il-preċiżazzjoni li hija konforma mal-prinċipju tal-limitazzjoni tal-iskop tal-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u l-Artikolu 6 tad-Direttiva 95/46/KE. Skont dawn id-dispożizzjonijiet, id-dejta personali għandha tiġi pproċessata għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u mhux ipproċessata aktar b’mod li ma tkunx kompatibbli ma’ dawk il-finijiet.

9.

Għalkemm din il-limitazzjoni tal-iskop hija ddikjarata b’mod espliċitu fil-bidu tal-proposta, huwa importanti li l-ebda deroga ma ċċaħħad lil dan il-prinċipju mis-sostanza tiegħu, kif ser ikun eżaminat fil-Kapitoli III.4 sa III.6.

10.

Il-KEPD jinnota li minbarra l-iskop ewlieni sabiex titjieb is-sigurtà tal-avjazzjoni, l-abbozz tar-regolament jipprovdi wkoll għall-ġbir ta’ dejta personali fil-kuntest ta’ għajnuna lill-vittmi u lill-familji tagħhom (Artikolu 23). Il-KEPD ma jara l-ebda kwistjoni ta’ kompatibbiltà bejn dan l-għan u l-għan ta’ investigazzjoni ta’ sigurtà. Madankollu, l-Artikolu 1 tar-Regolament jista’ jiġi kkumplimentat sabiex jirrifletti kif jixraq iż-żewġ aspetti tar-Regolament.

III.2.   Ġbir ta’ informazzjoni

11.

Il-proposta tiddeskrivi fid-dettall il-firxa wiesgħa ta’ informazzjoni li tista’ tiġi aċċessata minn dawk responsabbli għall-investigazzjoni. Din tinkludi b’mod speċjali dejta personali bħal dik li tkun tinsab fir-rekorders tat-titjira u kull reġistrazzjoni oħra, riżultati ta’ eżaminazzjoni tal-iġsma tal-vittmi jew nies involuti fit-tħaddim tal-inġenji tal-ajru, u l-eżami ta’ xhieda li jistgħu jkunu meħtieġa jipproduċu informazzjoni jew provi rilevanti.

12.

Din l-informazzjoni hija disponibbli għall-investigatur responsabbli kif ukoll għall-esperti u l-konsulenti tiegħu u dawk tar-rappreżentanti akkreditati, fuq il-bażi ta’ ħtieġa ta’ għarfien. L-EASA ukoll għandha d-dritt li taċċessa xi ftit minn din l-informazzjoni waqt li tipparteċipa fl-investigazzjoni taħt il-kontroll tal-investigatur responsabbli, b’xi ftit eċċezzjonijiet inkluż meta xhud jirrifjuta li tixxandar id-dikjarazzjoni tiegħu/tagħha.

13.

Il-proposta tipprovdi wkoll għall-kundizzjonijiet skont liema, il-lista tal-passiġġieri għandha ssir disponibbli. Hawnhekk, l-għan mhuwiex relatat biss mal-iżvolġiment tal-investigazzjoni iżda wkoll mal-ħtieġa ta’ komunikazzjoni mal-familji u fir-rigward ta’ unitajiet mediċi.

14.

Il-KEPD jilqa’ l-livell ta’ dettall ipprovdut fil-proposta rigward il-kundizzjonijiet għall-ġbir ta’ dejta personali relatata mal-għan segwit, li huwa konformi mal-prinċipju ta’ ħtieġa (5) tal-liġi ta’ protezzjoni tad-dejta.

III.3.   Ħażna ta’ dejta personali

15.

Filwaqt li l-KEPD jifhem il-ħtieġa għal ġbir wiesgħa ta’ informazzjoni inkluż dejta personali, kif speċifikat hawn fuq, huwa jisħaq fuq il-ħtieġa għal regoli stretti fir-rigward tal-ħażna u l-iżvelar tagħhom lil partijiet terzi.

16.

Fir-rigward tal-ħażna, fl-Artikolu 14 tagħha, il-proposta tipprevedi l-ħtieġa li jinżammu dokumenti, materjal u reġistrazzjonijiet, għal raġunijiet ovvji marbuta mal-iżvolġiment tal-investigazzjoni. Madankollu l-proposta ma tipprovdix għal xi indikazzjoni dwar it-tul ta’ żmien tal-ħażna ta’ din l-informazzjoni. Skont il-prinċipji tal-protezzjoni tad-dejta (6), dejta personali għandha tinżamm “b’mod li tippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-dejta għal mhux iktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom id-dejta tkun inġabret jew li għalihom tkun ipproċessata iktar”. Għalhekk, fil-prinċipju, id-dejta personali għandha titħassar malli tintemm l-investigazzjoni, jew għandha tinżamm f’forma anonima jekk ma jkunx possibbli li din titħassar għal kollox (7). Kull raġuni li minħabba fiha, dejta identifikabbli għandha tinżamm għal aktar żmien għandha tkun identifikata u ġġustifikata, u għandha tinkludi kriterji li jidentifikaw lil dawk intitolati li jżommu d-dejta. Għandha tiddaħħal dispożizzjoni fil-proposta f’dan is-sens, li għandha tapplika b’mod orizzontali għal kwalunkwe informazzjoni personali skambjata permezz tan-netwerk.

III.4.   Disponibbiltà u pubblikazzjoni ta’ informazzjoni

17.

Għalkemm il-proposta tiddikjara bħala prinċipju li informazzjoni personali għandha tintuża biss għal finijiet ta’ investigazzjoni u mill-partijiet responsabbli għal tali investigazzjonijiet, it-test jinkludi xi derogi wiesgħin (8).

18.

Dan huwa l-każ għad-dikjarazzjonijiet ta’ xhieda li jistgħu jsiru disponibbli jew jintużaw għal finijiet oħrajn barra investigazzjonijiet tas-sigurtà jekk ix-xhud jaqbel (Artikolu 15.1.a). Il-KEPD ifakkar li tali kunsens ta’ xhud għandu jkun liberu, speċifiku u infurmat, u li l-użu ulterjuri tal-informazzjoni m’għandux ikun relatat ma’ għan li ma jkunx kompatibbli mal-investigazzjonijiet ta’ sigurtà. Jekk dawn il-kundizzjonijiet ma jiġux issodisfati, il-kunsens m’għandux jintuża bħala bażi għal użu ulterjuri ta’ dejta personali. Dan il-kumment huwa validu wkoll fir-rigward tal-użu ta’ kunsens sabiex wieħed jidderoga mill-prinċipju tal-limitazzjoni tal-għan fil-każ tar-reġistrazzjonijiet (Artikolu 16).

19.

L-Artikolu 15 tal-proposta jinkludi wkoll deroga wiesgħa li tapplika għal kwalunkwe tip ta’ informazzjoni sensittiva ta’ sigurtà (9). Din l-informazzjoni, li fil-prinċipju hija soġġetta għal protezzjoni speċifika kontra l-użu ħażin, xorta tista’ tiġi żvelata għal kwalunkwe skop barra investigazzjonijiet ta’ sigurtà, jekk l-awtorità kompetenti għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja fi Stat Membru tiddeċiedi dan, filwaqt li tikkunsidra l-eżistenza ta’ interess superjuri u l-bilanċ bejn il-benefiċċji tal-iżvelar u l-impatt negattiv nazzjonali u internazzjonali tiegħu fuq l-investigazzjonijiet u fuq il-ġestjoni tas-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili. Il-KEPD jikkunsidra li din id-deroga ma toffrix biżżejjed ċertezza legali. B’mod partikolari, il-kunċett ta’ “awtorità kompetenti għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja” jista’ jwassal għal spekulazzjoni. Deċiżjoni amministrattiva minn korp governattiv (pereżempju d-dipartiment tal-ġustizzja) ma tibbenefikax mill-istess leġittimità bħal deċiżjoni ta’ qorti ġudizzjarja fuq bażi ta’ każ b’każ. Anki fil-każ ta’ deċiżjoni ta’ qorti, għandhom ikunu pprovduti kundizzjonijiet stretti: minbarra l-fatt li l-għan għandu jkun permess mil-liġi u li jkun hemm interess pubbliku superjuri (10), l-interessi u d-drittijiet fundamentali tas-suġġetti tad-dejta għandhom jiġu kkunsidrati. B’mod partikolari, il-fatt li informazzjoni personali mogħtija minn individwu waqt investigazzjoni ta’ sigurtà tista’ tintuża mill-ġdid kontrih waqt xi proċedura fil-qorti jista’ jinfluwenza l-leġittimità tal-ipproċessar. Il-KEPD jitlob li ssir kjarifika ta’ din id-deroga u li ssir proċedura dettaljata inkluż salvagwardji aktar stretti rigward il-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-dejta.

20.

Huwa jitlob ukoll għal definizzjoni ta’ tip wieħed ta’ informazzjoni sensittiva ta’ sigurtà msemmija f’dan l-Artikolu, jiġifieri, informazzjoni li tkun ta’ “natura partikolarment sensittiva u privata”. Id-Direttiva 95/46/KE tipprovdi għal definizzjoni ta’ dejta sensittiva, iżda mhuwiex ċar jekk il-proposta hijiex qiegħda tirreferi għal din id-definizzjoni. Jekk l-objettiv huwa li jkopri u jmur lil hinn minn dejta sensittiva kif definita fid-Direttiva 95/46/KE, terminoloġija aktar xierqa tista’ tirreferi għal informazzjoni li tkun ta’ natura partikolarment intima u privata, inkluż dejta sensittiva fis-sens tad-Direttiva 95/46/KE kif ukoll eżempji oħrajn ta’ dejta personali li għandhom ikunu elenkati fid-definizzjoni. Dan għandu jkun magħmul ċar fl-Artikolu 2 (id-dispożizzjoni dwar id-definizzjonijiet), jew fl-Artikolu 15 tal-proposta.

21.

Fil-prinċipju, ir-reġistrazzjonijiet huma protetti bl-istess mod, iżda dawn jistgħu jsiru disponibbli jew użati għal finijiet oħrajn f’ċerti każi, inkluż l-użu għal fini ta’ ajrunavigabilità jew ta’ manutenzjoni, jekk ir-rekords ikunu de-identifikati jew jekk ikunu żvelati taħt proċeduri siguri. Dawn l-eċċezzjonijiet huma alternattivi u mhux kumulattivi. Il-KEPD jistaqsi għaliex ir-rekords ma għandhomx ikunu de-identifikati – jiġifieri anonimizzati (11) – bħala regola: għandu jiġi ġġustifikat għala finijiet ta’ ajrunavigabilità jew ta’ manutenzjoni jeħtieġu l-ipproċessar ta’ dejta personali identifikabbli. Barra minn hekk, it-tielet eċċezzjoni, li tippermetti l-iżvelar taħt proċeduri siguri, hija vaga wisq u mhux proporzjonata. Sakemm ma jissemmewx finijiet leġittimi speċifiċi, din l-eċċezzjoni għandha titneħħa.

22.

L-istess prinċipju ta’ de-identifikazzjoni għandu japplika awtomatikament għall-komunikazzjoni ta’ informazzjoni kif prevista fl-Artikoli 8, 17 u 18 tal-proposta relatata man-netwerk u l-komunikazzjoni tal-informazzjoni. Il-KEPD jilqa’ f’dan l-ispirtu l-aċċenn għall-obbligu ta’ segretezza professjonali, u l-obbligu li tiġi kkomunikata biss informazzjoni pertinenti lil partijiet interessati rilevanti. Huwa jappoġġja wkoll il-prinċipju msemmi fl-Artikolu 19.2 skont liema, ir-rapport ta’ investigazzjoni għandu jipproteġi l-anonimità tal-persuni involuti fl-aċċident jew fl-inċident.

23.

Fl-aħħar nett, il-pubblikazzjoni tal-lista ta’ passiġġieri hija wkoll soġġetta għal ċerti kondizzjonijiet. Il-prinċipju huwa li l-lista tista’ tiġi magħmula pubblika biss wara li l-familji kollha tal-passiġġieri jkunu ġew informati, u l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jżommu l-lista kunfidenzjali. Il-KEPD jqis li l-prinċipju għandu jinqeleb. Fil-prinċipju, il-lista għandha tinżamm kunfidenzjali, iżda l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu f’każijiet speċifiċi u fuq bażi leġittima li jippubblikaw din il-lista, wara li jkunu infurmaw lill-familji kollha u wara li jkunu kisbu l-kunsens tagħhom dwar il-pubblikazzjoni tal-isem tal-qarib tagħhom. Il-KEPD jirrakkomanda emenda fl-Artikolu 22.3 skont dan.

III.5.   Skambju ta’ informazzjoni bejn Stati Membri u ma’ pajjiżi terzi

24.

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-abbozz tar-regolament huwa li jiġi stabbilit netwerk sabiex l-awtoritajiet li jkunu qegħdin jiżvolġu xi investigazzjoni jiskambjaw informazzjoni u esperjenzi. Skont l-Artikolu 8.6 tal-abbozz tal-proposta, l-awtoritajiet ta’ investigazzjonijiet ta’ sigurtà li jipparteċipaw fin-netwerk għandhom jiskambjaw kull informazzjoni disponibbli għalihom fil-kuntest tal-applikazzjoni tar-Regolament. Huma għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw kunfidenzjalità xierqa ta’ tali informazzjoni f’konformità ma’ leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja applikabbli.

25.

Il-KEPD jilqa’ l-miżuri previsti li jirrigwardaw il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni, u b’mod speċjali l-obbligu li ma tiġix żvelata informazzjoni li l-Kummissjoni tkun qieset kunfidenzjali. Sakemm l-informazzjoni personali tiġi pproċessata permezz tan-netwerk, il-KEPD jikkunsidra li dawn is-salvagwardji għandhom jiġu kkumplimentati b’obbligu li jiggarantixxu l-preċiżjoni ta’ din id-dejta u l-korrezzjoni jew it-tneħħija possibbli tagħhom b’mod sinkronizzat mill-membri kollha tan-netwerk li jkunu qegħdin jipproċessaw tali dejta personali.

26.

L-irwol tar-repożitorju msemmi fl-Artikolu 15.3 għandu jiġi ċċarat fir-rigward taċ-ċirkolazzjoni ta’ informazzjoni fi ħdan in-netwerk. B’mod partikolari, għandu jkun magħmul ċar, kif ġie kkomunikat b’mod mhux formali lill-KEPD, li r-repożitorju ċentrali ma huwa bl-ebda mod relatat man-netwerk u li ma fihx dejta personali. Il-KEPD jinnota f’dan ir-rigward li l-informazzjoni bħan-numru tat-titjira tista’ tippermetti l-identifikazzjoni indiretta ta’ individwi involuti f’aċċident jew inċident tal-ajru. Bħala regola minima, ir-Regolament għandu jispeċifika li l-informazzjoni maħżuna fir-repożitorju ma tkunx tista’ tintuża sabiex jiġu rintraċċati individwi involuti f’aċċident jew f’inċident tal-ajru.

27.

Il-KEPD jinnota li l-osservaturi u l-esperti, li jistgħu jinkludu rappreżentanti ta’ kumpaniji tal-linji tal-ajru jew produtturi tal-inġenji tal-ajru, jistgħu jiġu mistiedna jissieħbu fin-netwerk. Dawn ikollhom aċċess għall-istess tip ta’ informazzjoni bħall-membri tan-netwerk, ħlief jekk fuq bażi ta’ każ b’każ, il-Kummissjoni tiddeċiedi li l-informazzjoni tkun kunfidenzjali u li l-aċċess għaliha għandu jkun limitat. Din id-dispożizzjoni tista’ tħalli miftuħa l-possibbiltà għal partijiet terzi li jaċċessaw dejta personali relatata pereżempju mal-vittmi jew max-xhieda, jekk din ma titqisx kunfidenzjali. Il-KEPD jikkunsidra li fil-kuntest ta’ din il-proposta, id-dejta personali għandha dejjem titqies kunfidenzjali. Jekk dan ma jkunx il-każ, l-aċċess għal dejta personali għandu jkun limitat f’dak li jirrigwarda partijiet terzi.

28.

Dan huwa ferm aktar importanti jekk l-esperti jew l-osservaturi li jirrappreżentaw pajjiżi terzi jew jekk l-investigazzjoni ssir b’mod konġunt ma’ investigaturi ta’ pajjiżi terzi li ma jipprovdux livell adegwat ta’ protezzjoni. Għandha tiżdied dispożizzjoni fil-proposta li tfakkar li l-ebda dejta personali m’għandha tkun trasferita lil rappreżentanti ta’ pajjiż terz li ma jipprovdix livell adegwat ta’ protezzjoni, ħlief meta kundizzjonijiet speċifiċi jkunu ġew issodisfati (12). Dan għandu japplika l-aktar fir-rigward tal-Artikolu 8 tan-Netwerk, u l-Artikolu 18 dwar il-kundizzjonijiet ta’ komunikazzjoni ta’ informazzjoni.

29.

Dawn l-osservazzjonijiet jeħtieġu prinċipju ġenerali ta’ anonimat ta’ dejta personali fi stadju bikri tal-proċess, u malli l-identifikazzjoni ma tkunx aktar meħtieġa għall-iżvolġiment tal-investigazzjonijiet, kif diġà msemmi fil-kapitolu III. 3.

III.6.   Rwol tal-Kummissjoni u tal-EASA

30.

Il-KEPD jinnota li l-Kummissjoni u l-EASA huma involuti fil-funzjonament tan-netwerk (Artikoli 7 u 8) u li sejrin ikunu intitolati sa ċertu punt li jipparteċipaw fl-investigazzjonijiet ta’ sigurtà (Artikolu 9). Il-KEPD ifakkar li l-ipproċessar ta’ dejta personali minn dawn iż-żewġ korpi huwa soġġett għall-konfomità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u għas-sorveljanza tal-KEPD. Għandha tiżdied dispożizzjoni fir-Regolament dwar dan il-punt.

31.

Il-KEPD jitlob kjarifika dwar sa liema punt in-netwerk ser ikun ġestit mill-Kummissjoni u permezz ta’ infrastruttura teknika tal-Unjoni Ewropea. Jekk l-iskop ikun sabiex jintuża netwerk diġà eżistenti, kwalunkwe pjan li jippermetti l-interoperabbiltà ma’ databases eżistenti għandu jisemma’ u jkun motivat b’mod ċar. Il-KEPD jenfasizza l-ħtieġa li jiġi pprovdut netwerk sigur, aċċessibbli biss għall-finijiet deskritti fil-proposta u għal partijiet intitolati biss. L-irwoli u r-responsabbiltajiet rispettivi tal-Kummissjoni u tal-EASA (13) kif ukoll kwalunkwe korp ieħor tal-Unjoni li jkun involut fil-ġestjoni tan-netwerk, għandhom jiġu ċċarati fit-test għal raġunijiet ta’ ċertezza legali.

IV.   KONKLUŻJONIJIET

32.

Il-KEPD jilqa’ l-fatt li r-regolament japplika espliċitament mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 95/46/KE, u għaldaqstant, sa ċertu punt, jikkunsidra l-prinċipji ta’ protezzjoni tad-dejta. Madankollu, meta wieħed iqis il-kuntest li fih id-dejta personali tiġi pproċessata, huwa jikkunsidra li għandhom jiżdiedu dispożizzjonijiet speċifiċi sabiex jiġi żgurat ipproċessar ġust.

33.

Dan huwa ferm aktar meħtieġ meta wieħed jikkunsidra ċ-ċirkostanzi li fihom din id-dejta tiġi pproċessata: fil-parti l-kbira tagħha din tkun relatata ma’ individwi affettwati direttament jew indirettament minn aċċident serju u/jew mit-telf ta’ xi qraba. Dan jappoġġja l-ħtieġa għal protezzjoni effettiva tad-drittijiet tagħhom, u għal restrizzjoni stretta tat-trażmissjoni jew pubblikazzjoni ta’ dejta personali.

34.

Meta wieħed iqis li l-iskop tal-proposta huwa li tkun tista’ ssir l-investigazzjoni ta’ aċċidenti jew inċidenti u li dejta personali hija rilevanti biss fejn hu meħtieġ fil-qafas ta’ tali investigazzjoni, tali dejta fil-prinċipju għandha titħassar jew tiġi anonimizzata, mill-aktar fis possibbli, u mhux biss fl-istadju tar-rapport finali. Dan għandu jkun garantit bl-introduzzjoni ta’ dispożizzjoni orizzontali fir-Regolament.

35.

Il-KEPD jagħti parir ukoll li:

jiġu definiti u limitati b’mod strett l-eċċezzjonijiet għall-prinċipju ta’ limitazzjoni tal-għan;

jiġi pprovdut perijodu limitat ta’ ħażna ta’ dejta personali;

tiġi żgurata proċedura koordinata għall-aċċess, korrezzjoni u/jew tħassir ta’ dejta personali, b’mod speċjali fil-kuntest tat-trasmissjoni tagħhom lil Stati Membri permezz tan-netwerk;

tiġi sottomessa d-dejta personali lil rappreżentanti ta’ pajjiżi terzi bil-kundizzjoni li jipprovdu livell adegwat ta’ protezzjoni;

jiġu ċċarati l-irwoli u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni u tal-EASA, fil-perspettiva tal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta’ Frar 2010.

Peter HUSTINX

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta


(1)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  COM(2009) 611 finali.

(4)  ĠU L 319, 12.12.1994, p. 14.

(5)  Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u Artikolu 6 tad-Direttiva 95/46/KE.

(6)  Artikolu 4 (e) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u Artikolu 6 (e) tad-Direttiva 95/46/KE.

(7)  L-anonimat għandu jinftiehem bħala li jagħmel kull identifikazzjoni ulterjuri tal-individwu impossibbli. Fil-każ ta’ ċerti tipi ta’ informazzjoni, bħar-reġistrazzjoni tal-vuċi, l-anonimat sħiħ ma jkunx possibbli, u dan jappoġġja l-ħtieġa ta’ salvagwardji aktar stretti sabiex jiġi evitat l-użu ħażin.

(8)  Il-KEPD ġie kkonsultat f’Novembru 2008 fl-okkażjoni ta’ proċedura ta’ konċiljazzjoni fuq proposta għal Direttiva li tistabbilixxi l-prinċipji fundamentali li jirregolaw l-investigazzjoni ta’ aċċidenti fis-settur marittimu. Meta wieħed iqis l-analoġija bejn iż-żewġ kuntesti, tqajmu kwistjonijiet simili u l-kummenti f’Kapitolu III.4, bħat-tweġiba għall-konsultazzjoni preċedenti, jiffukaw fuq il-bilanċ li għandu jinstab bejn l-iżvelar ta’ informazzjoni waqt investigazzjoni u l-protezzjoni tad-dejta.

(9)  Din tinkludi informazzjoni relatata max-xhieda, komunikazzjoni bejn persuni li kienu involuti fit-tħaddim tal-inġenju tal-ajru, jew reġistrazzjonijiet mill-unitajiet tal-kontroll tat-traffiku tal-ajru. Din tapplika wkoll għal informazzjoni li hija ta’ “natura partikolarment sensittiva”, bħal informazzjoni dwar is-saħħa.

(10)  Ta’ min jinnota li d-Direttiva 95/46/KE tippermetti derogi mill-prinċipju ta’ limitazzjoni tal-iskop, biss jekk dan isir bil-liġi u jkun meħtieġ għas-salvagwardja ta’ ċerti interessi pubbliċi f’konformità mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 13 tiegħu.

(11)  Id-de-identifikazzjoni tissodisfa l-prinċipju ta’ proporzjonalità jekk din tinftiehem bħala anonimat sħiħ, fi kliem ieħor, jekk ikun impossibbli li l-individwu jiġi identifikat mill-ġdid (ara n-nota 5 ta’ qiegħ il-paġna).

(12)  Ara l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 u l-Artikolu 26 tad-Direttiva 95/46/KE.

(13)  Inkluż preċiżjonijiet dwar aspetti bħal pereżempju min qiegħed jamministra d-drittijiet tal-aċċess għan-netwerk u min jiggarantixxi l-integrità tiegħu.


II Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

21.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 132/6


Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Każijiet fejn il-Kummissjoni ma toġġezzjonax

2010/C 132/02

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

7.4.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 480/09

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Sicilia

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Il-bażi legali

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Għajnuna għas-settur tal-forestrija

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Spiża massima annwali: EUR 56,06 miljun

Ammont massimu globali: EUR 224.27 miljun

L-intensità

70 %, 80 % jew 100 % tal-ispejjeż eliġibbli

It-tul ta' żmien

2010–2013

Setturi ekonomiċi

Settur tal-forestrija

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

24.3.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 635/09

Stat Membru

Il-Polonja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Il-bażi legali

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Għajnuna fis-settur tal-foresti

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

PLN 130 miljun

L-intensità

85 %

It-tul ta' żmien

2010–2015

Setturi ekonomiċi

Forestrija

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

7.4.2010

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 64/10

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Umbria

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Il-bażi legali

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del 15 dicembre 2009

It-tip tal-miżura

Skema ta’ għajnuna

L-għan

Għajnuna lis-settur tal-forestrija

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Nefqa massima annwali: EUR 2,625 miljun

Ammont massimu kumplessiv ta': EUR 10,50 miljun

L-intensità

Sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli

It-tul ta' żmien

31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-settur tal-forestrija

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm


IV Avviżi

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni Ewropea

21.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 132/9


Rata tal-kambju tal-euro (1)

L-20 ta’ Mejju 2010

2010/C 132/03

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,2334

JPY

Yen Ġappuniż

111,93

DKK

Krona Daniża

7,4422

GBP

Lira Sterlina

0,86440

SEK

Krona Żvediża

9,7388

CHF

Frank Żvizzeru

1,4179

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

8,0450

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,913

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

283,00

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7074

PLN

Zloty Pollakk

4,1880

RON

Leu Rumen

4,2031

TRY

Lira Turka

1,9625

AUD

Dollaru Awstraljan

1,4920

CAD

Dollaru Kanadiż

1,3120

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,6233

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,8412

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7389

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 473,34

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

9,8041

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,4215

HRK

Kuna Kroata

7,2680

IDR

Rupiah Indoneżjan

11 297,49

MYR

Ringgit Malażjan

4,0400

PHP

Peso Filippin

56,720

RUB

Rouble Russu

38,5590

THB

Baht Tajlandiż

39,931

BRL

Real Brażiljan

2,3067

MXN

Peso Messikan

16,1134

INR

Rupi Indjan

57,7540


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


21.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 132/10


Lista ta’ għotjiet mogħtija skont il-linja tal-baġit 05.08.06 għas-sena finanzjarja 2009

(ippubblikata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2208/2002)

2010/C 132/04

MIŻURI SPEĊIFIĊI TA’ TAGĦRIF

Isem l-applikant (akronimu)

Isem l-applikant (sħiħ)

Triq

Kodiċi Postali

Belt

Pajjiż

Ammont mogħti (EUR)

% ta’ kofinanzjament

Titlu/Deskrizzjoni

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Id-Danimarka

200 000,00

53,29 %

L-IKEL U L-BIEDJA FL-EWROPA FL-2020

Produzzjoni awdjoviżiva

PK “Agromedia”

“Production House Agromedia” Ltd.

1 Vazkresenie blvd.

1330

Sofia

Il-Bulgarija

91 697,90

50,00 %

PAK – il-mudell Ewropew għal agrikoltura bi profitt

Kampanja ta’ tagħrif

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Il-Ġermanja

100 000,00

48,34 %

Pajjiżi Antiki – Passaġġi Moderni – Fuq l-insegwiment ta’ Agrikoltura Moderna

Produzzjoni Awdjoviżiva

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture — Etudes Information

Chaussée de Namur, 47

5030

Gembloux

Il-Belġju

26 408,90

50,00 %

Il-Popolarizzazzjoni tal-operazzjoni u l-għanijiet tal-PAK.

Produzzjoni Awdjoviżiva

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19, avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Franza

30 445,00

50,00 %

It-tfal jiltaqgħu mal-frott u l-ħxejjex tas-Sajf – Kif nistgħu nispjegaw il-PAK lit-tfal f’reġjun tal-Mediterran?

Kampanja ta’ tagħrif: azzjoni fl-iskejjel

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Spanja

23 921,00

50,00 %

Il-PAK u d-Dieta Mediterranja (Lejn nutriment bilanċjat u tajjeb għas-saħħa)

Kampanja ta’ tagħrif: azzjoni fl-iskejjel

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53g

10147

Tallin

L-Estonja

92 887,50

75,00 %

Il-miżuri tal-PAK huma profitabbli għal kulħadd fl-Estonja u l-Latvja

Kampanja ta’ tagħrif

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Il-Polonja

27 000,00

66,60 %

Il-Komunikazzjoni ta’ Politika Agrikola Komuni riformata – Konferenza dwar sorsi ta’ enerġija rinnovabbli bħala sfida ġdida għaż-żoni rurali fil-Polonja

Kampanja ta’ tagħrif

Regione Campania

Regione Campania — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

L-Italja

158 982,50

50,00 %

PAK: Agrikoltura, Ambjent u s-Soċjetà

Kampanja ta’ tagħrif – azzjoni fl-iskejjel u produzzjoni awdjoviżiva

ARMCCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de’ Burrò 147

00186

Roma

L-Italja

95 865,75

50,00 %

Il-Kampanja fl-iskejjel – lezzjonijiet fil-klassi dwar il-PAK fl-iskejjel Rumani – it-tieni sena

Kampanja ta’ tagħrif: azzjoni fl-iskejjel

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Spanja

109 505,00

50,00 %

Kungress Ewropew tal-Agrikolturi Żgħażagħ ASAJA-CEJA “Il-PAK wara l-2013: it-tisħiħ tar-rwol tal-bdiewa biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ soċjetà Ewropea”

Seminar/Konferenza

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

L-Irlanda

59 292,00

50,00 %

PAK – Sabiex Tkun Aktar Tajba Għalik!

Kampanja ta’ tagħrif

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Franza

31 332,00

50,00 %

Tilqigħ Ewropew ta’ raħħala żgħażagħ

Kampanja ta’ tagħrif b’kompetizzjoni tal-UE għall-istudenti

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

L-Italja

128 040,69

50,00 %

Il-bdiewa bħala uffiċjali tal-biodiversità fl-agrikoltura

Kampanja ta’ tagħrif

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Il-Greċja

31 392,99

50,00 %

Kampanja ta’ tagħrif għall-bdiewa tal-Lvant tal-Maċedonja u tar-Reġjun Thrace dwar l-abbilità tagħhom biex jutilizzaw il-Programmi ta' Fondi tal-UE għall-Agrikoltura u biex jitgħallmu dwar il-ġestjoni ta' kultivazzjonijiet alternattivi ġodda

Kampanja ta’ tagħrif

Euromontana

Euromontana — European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Franza

76 224,95

50,00 %

Il-benefiċċju miżjud tal-muntanji tal-Ewropa – kif il-ġestjoni tal-komunitajiet u tal-art tipprovdi esternalitajiet pożittivi għas-soċjetà Ewropea, u l-politiki u l-opportunitajiet relatati

Seminar/Konferenza

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

L-Estonja

42 565,00

50,00 %

PARLAMENT RURALI TAL-VILLAĠĠI ESTONJANI: Villaġġi attivi jgħinu għall-garanzija tas-sostenibbiltà ta’ żoni rurali

Seminar/Konferenza

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

L-Italja

51 500,00

47,98 %

FAST – Il-Kampanja – Il-Bdiewa Huma Uffiċjali tal-Kampanja (Farmers Are STewards of Countryside)

Seminar/Konferenza

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Franza

50 823,54

50,00 %

Il-PAK, lieva lejn it-titjib tal-prattiċi agrikoli u l-iżvilupp ta’ biedja organika

Strutturi għall-fieri

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SL-5290

Šempeter pri Gorici

Is-Slovenja

47 750,00

50,00 %

Vjaġġ Agrikolu tal-UE 2009

Kampanja ta’ tagħrif

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

L-Italja

105 000,00

50,00 %

Lejn dieta b’saħħitha – il-promozzjoni tal-konsum ta’ frott u ħxejjex fl-iskejjel primarji tal-Lazio

Kampanja ta’ tagħrif: azzjoni fl-iskejjel

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruxelles

Il-Belġju

20 720,00

50,00 %

Il-baġit tal-PAK biex nilqgħu għall-isfidi prinċipali tal-iżvilupp sostenibbli

Seminar/Konferenza

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

L-Italja

17 635,00

50,00 %

Ir-Riformi tal-PAK: l-innovazzjoni u t-tkabbir lejn agrikoltura sostenibbli u orjentata lejn is-suq

Seminar/Konferenza

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warzawa

Il-Polonja

29 862,50

50,00 %

Kampanja ta’ tagħrif dwar Politika Agrikola Komuni ġdida – Il-promozzjoni u s-sostenn tal-iżvilupp ta’ prodotti tal-ikel tradizzjonali u ta' kwalità reġjonali bħala mezz ta' żvilupp sostenibbli fiż-żoni rurali

Kampanja ta’ tagħrif

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Ir-Renju Unit

20 308,00

50,00 %

Bdiewa żgħar: Bażi soda tal-iżvilupp rurali jew ostaklu għall-effiċjenza?

Seminar/Konferenza

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

L-Italja

121 225,00

50,00 %

Insiru nafu l-Art

Kampanja ta’ tagħrif

UUAA

Unión Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Spanja

54 753,25

50,00 %

Il-PAK u l-isfidi l-ġodda għaż-żoni rurali

Kampanja ta’ tagħrif

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

L-Italja

66 750,34

50,00 %

Aħbarijiet AgriCultura

Produzzjoni Awdjoviżiva

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

L-Italja

42 883,50

50,00 %

Ir-riforma tal-PAK u aspetti innovattivi għall-iżvilupp tal-agrikoltura Ewropea

Seminar/Konferenza

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Spanja

23 340,00

50,00 %

Kampanja ta’ tagħrif f’Fieri tal-Agrikoltura

Kampanja ta’ tagħrif

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Il-Polonja

53 186,00

50,00 %

Il-preparazzjoni ta’ bdiewa, partijiet interessati fl-agrikoltura u s-soċjetà rurali fir-reġjun tal-Cuyavian — Pomeranian lejn il-funzjonament u l-benefiċċji minn PAK li qed tevolvi

Kampanja ta’ tagħrif

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Spanja

197 955,90

50,00 %

Il-PAK wara l-2013: il-PAK li nixtiequ u li għandna bżonn

Seminar/Konferenza

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61, rue de Trèves

1040

Brussels

Il-Belġju

200 000,00

48,51 %

Agrikoltura Ewropea – eżibizzjoni fotografika Ewropea

Produzzjoni viżiva

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI.28.

1138

Budapest

L-Ungerija

71 240,50

50,00 %

L-użu ta’ riżorsi allokati lill-Politika Agrikola Komuni, permezz ta’ eżempji minn bdiewa żgħażagħ

Skambu ta’ żjajjar ta’ tagħrif

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

L-Italja

34 965,00

50,00 %

Kampanja ta’ tagħrif dwar il-PAK il-ġdida f’Apulia immirata lejn l-universitajiet u partijiet interessati fin-negozju agrikolu

Kampanja ta’ tagħrif

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

L-Italja

45 000,00

49,38 %

Il-Politika Agrikola Komuni fir-Reġjun tal-Emilia-Romagna bejn Innovazzjoni u Tradizzjoni

Kampanja ta’ tagħrif

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Brussels

Il-Belġju

78 377,00

50,00 %

Il-viżjoni tal-bdiewa żgħażagħ għall-futur – Approċċ ġdid lejn agrikoltura interattiva

Kampanja ta’ tagħrif

Totali tal-miżuri speċifiċi ta’ tagħrif

2 658 836,71

 


IMPENJI MILL-ĠDID FL-2009 TA’ GĦOTJIET MOGĦTIJA FIS-SNIN LI GĦADDEW

Isem l-applikant (akronimu)

Isem l-applikant (sħiħ)

Triq

Kodiċi Postali

Belt

Pajjiż

Ammont mogħti (EUR)

% ta’ kofinanzjament

Titlu/ Deskrizzjoni

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

L-Italja

65 035,00

49,89 %

“Il-PAK il-Ġdida: opportunitajiet agrikoli lejn il-promozzjoni ta’ Agrikoltura kompetittiva u sostenibbli fi Grosseto”

Seminar/Konferenza

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

L-Italja

104 621,53

50,00 %

“Agripolis – Tagħrif dwar il-Politika tal-Agrikoltura u s-Soċjetà”

Seminar/Konferenza

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Spanja

5 497,20

50,00 %

“Skambju ta’ esperjenzi bejn il-bdiewa żgħażagħ fl-Ewropa. Il-PAK bħala mezz li bih jiġi ġġenerat żvilupp rurali sostenibbli”

Seminar/Konferenza

Totali tal-għotjiet mogħtija fis-snin li għaddew

175 153,73

 

Totali sħiħ

2 833 990,44

 

Għall-finijiet ta’ tagħrif biss:

GĦOTJIET MOGĦTIJA FL-2009 IMMA KKANĊELLATI MILL-APPLIKANT FL-ISTESS SENA (L-EBDA IMPATT FINANZJARJU)

Isem l-applikant (akronimu)

Isem l-applikant (sħiħ)

Triq

Kodiċi Postali

Belt

Pajjiż

Ammont mogħti (EUR)

% ta’ kofinanzjament

Titlu/Deskrizzjoni

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

L-Italja

165 233,00

50,00 %

“L-isfidi l-ġodda tal-PAK minn perspettiva finanzjarja”

Seminar/Konferenza

Totali tal-għotjiet ikkanċellati

165 233,00

 


21.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 132/15


Avviż lill-importaturi

Importazzjonijiet ta' tonn fl-UE mill-Kolombja u l-El Salvador

2010/C 132/05

Il-Kummissjoni Ewropea tinforma lill-operaturi tal-Unjoni Ewropea li hemm dubji raġonevoli dwar l-applikar xieraq tat-trattament preferenzjali u tal-applikabbiltà tax-xiehda ta' oriġini ppreżentata fl-Unjoni Ewropea għat-tonn fil-landa u flettijiet friżati tat-tonn tas-Sistema Armonizzata tas-subintestatura 1604 14 importati mill-Kolombja u l-El Salvador.

Minn bosta investigazzjonijiet, jirriżulta li kwantitajiet sinifikanti ta' tonn fil-landa u flettijiet friżati tat-tonn tas-Sistema Armonizzata tas-subintestatura 1604 14 huma ddikjarati li joriġinaw mill-Kolombja jew l-El Salvador, li għalihom mhumiex eliġibbli.

Barra minn hekk, ma jistax jiġi eskluż li kunsinni qed jiġu importati minn pajjiżi oħra li jibbenefikaw mis-sistema ta' preferenzi ġeneralizzati (SPĠ) mingħajr ma jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-regoli ta' oriġini tal-SPĠ dwar l-akkumulazzjoni ta’ oriġini.

Operaturi tal-Unjoni Ewropea li jiddikjaraw u/jew jippreżentaw xhieda dokumentata ta' oriġini tal-prodotti msemmija hawn fuq għalhekk huma avżati jieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa, ladarba r-rilaxx tal-prodotti kkonċernati għall-moviment liberu jista' jagħti lok għal dejn doganali u jwassal għal frodi fil-konfront tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea. L-annotazzjoni sussegwenti possibbli fil-kontijiet ta' dejn doganali li jirriżulta miċ-ċirkustanzi msemmijin hawn fuq se jiġi rkuprat mid-dispożizzjonijiet tal-ħames sottoparagrafu tal-Artikolu 220 (2) (b) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 (1) tat-12 ta' Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità.


(1)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.


AVVIŻI MILL-ISTATI MEMBRI

21.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 132/16


Proċedura ta' stralċ

Deċiżjoni (Orden EHA/662/2010, tal-15 ta' Marzu 2010) li tibda proċedura ta' stralċ fir-rigward ta' Seguros Mercurio, S.A.

(Il-pubblikazzjoni magħmula f'konformità mal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta’ intrapriżi tal-assigurazzjoni)

2010/C 132/06

Intrapriża tal-assigurazzjoni

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Data, dħul fis-seħħ u n-natura tad-Deċiżjoni

Data

:

il-15 ta' Marzu 2010

Dħul fis-seħħ

:

il-15 ta' Marzu 2010

Natura tad-deċiżjoni

:

Ordni Ministerjali

Awtoritajiet kompetenti

Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi

Pożizzjoni

:

Ministru għall-Ekonomija u l-Finanzi

Isem

:

Elena

Kunjomijiet

:

Salgado Méndez

Indirizz

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Awtorità ta' kontroll

Direttorat Ġenerali għall-Assigurazzjoni u l-Fondi tal-Pensjonijiet

Pożizzjoni

:

Direttur Ġenerali għall-Assigurazzjonijiet u l-Fondi tal-Pensjonijiet

Isem

:

Ricardo

Kunjomijiet

:

Lozano Aragüés

Indirizz

:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Likwidatur maħtur

Consorcio de Compensación de Seguros

Pożizzjoni:

Direttur-Ġenerali

Isem:

Ignacio

Kunjomijiet:

Machetti Bermejo

Indirizz:

Po Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.

+34 913395500

Feks

+34 913395678

Posta elettronika:

actividadliquidadora@consorseguros.es

Leġiżlazzjoni applikabbli

Spanjola

Digriet Irjali Leġiżlattiv Nru 6/2004, tad-29 ta' Diċembru li japprova t-Test Rivedut tal-Liġi dwar l-Organizzazzjoni u s-Superviżjoni tal-Intrapriżi tal-Assigurazzjoni Privati.

Digriet Irjali Leġiżlattiv Nru 7/2004, tad-29 ta' Diċembru li japprova t-Test Rivedut tal-Istatut Legali tal-Consorcio de Compensación de Seguros.

Digriet Irjali Nru 2020/1986, tat-22 ta' Awwissu li japprova r-Regolament dwar il-Funzjonament tal-Kummissjoni tal-Istralċ ta' Intrapriżi tal-Assigurazzjoni.


V Opinjonijiet

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni Ewropea

21.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 132/17


Komunikazzjoni mill-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi tar-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-ipprospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi

2010/C 132/07

Il-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi qiegħed hawnhekk javża li rċieva applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-ipprospettar ta’ idrokarburi fiż-żona magħrufa bħala Hemelum.

Iż-żona koperta mill-applikazzjoni tinsab fil-provinċja ta' Friesland u hija magħluqa b'linji dritti li jgħaqqdu dawn il-pari ta' punti li ġejjin A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U u U-A.

Il-koordinati tal-punti msemmijin huma kif ġej:

Punt

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Il-punti msemmijin hawn fuq huma ddefiniti bil-kooordinati ġeografiċi tagħhom, u kkalkulati skont is-Sistema Nazzjonali ta' Trijangolazzjoni (RD, Rijks Driehoeksmeting).

Abbażi ta' din id-deskrizzjoni tal-konfini, l-erja tal-wiċċ hija 450,4 km2.

B’referenza għad-Direttiva msemmija fl-introduzzjoni u l-Artikolu 15 tal-Att dwar il-Minjieri (Mijnbouwwet) (Staatsblad 2002, Nru 542), il-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi qiegħed hawnhekk jistieden lill-partijiet interessati biex iressqu applikazzjoni kompetittiva għall-awtorizzazzjoni tal-ipprospettar tal-idrokarburi fiż-żona koperta mill-punti u l-koordinati msemmijin hawn fuq.

Il-Ministru tal-Affarijiet Ekonomiċi huwa responsabbli għall-għoti tal-awtorizzazzjonijiet. Il-kriterji, kundizzjonijiet u rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 5(1), 5(2) u 6(2) tad-Direttiva msemmija hawn fuq huma stipulati fl-Att dwar il-Minjieri (Mijnbouwwet) (Staatsblad 2002, Nru 542).

L-applikazzjonijiet jintlaqgħu għal 13-il ġimgħa mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u għandhom jiġu indirizzati lil:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

L-applikazzjonijiet li jaslu wara li jiskadi dan il-perjodu ma jiġux ikkunsidrati.

Id-deċiżjoni dwar l-applikazzjonijiet se tittieħed sa mhux aktar tard minn 12-il xahar minn tmiem dan il-perjodu.

Iktar tagħrif jista' jinkiseb billi ċċempel lis-Sur E.J. Hoppel fuq in-numru tat-telefown li ġej: +31 703797088.


21.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 132/19


Komunikazzjoni mill-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi tar-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-ipprospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi

2010/C 132/08

Il-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi qiegħed hawnhekk javża li rċieva applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-ipprospettar ta’ idrokarburi fil-blokk T1 kif indikat fuq il-mappa mehmuża bħala l-Anness 3 għar-Regolament dwar il-Minjieri (Mijnbouwregeling) (Il-Gazzetta tal-Gvern (Staatscourant) 2002, Nru 245). Iż-żona inkwistjoni għandha tiġi ddeżinjata bħala t-taqsima F13b tal-blokk.

B’referenza għad-Direttiva msemmija fl-introduzzjoni u għall-Artikolu 15 tal-Att dwar il-Minjieri (Mijnbouwwet) (Bullettin tal-Atti u tad-Digrieti (Staatsblad) 2002, Nru 542), il-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi qiegħed hawnhekk jistieden lill-partijiet interessati sabiex iressqu applikazzjoni kompetittiva għal awtorizzazzjoni għall-ipprospettar ta’ idrokarburi fil-blokk T1 tal-blata kontinentali tal-Olanda.

Il-blokk T1 ikopri erja ta' 1.3 km2.

Il-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi huwa l-awtorità kompetenti għall-għoti tal-awtorizzazzjonijiet. Il-kriterji, il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti msemmija fl-Artikoli 5(1), 5(2) u 6(2) tad-Direttiva msemmija hawn fuq huma stabbiliti fl-Att dwar il-Minjieri (Il-Bullettin tal-Atti u tad-Digrieti 2002, Nru 542).

L-applikazzjonijiet jistgħu jitressqu matul it-13-il ġimgħa ta' wara l-pubblikazzjoni ta' dan l-avviż f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandhom jintbagħtu lil:

Il-Ministru għall-Affarijiet Ekonomiċi

Għall-attenzjoni ta' J.C. De Groot, id-Direttur tas-Suq tal-Enerġija

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

L-applikazzjonijiet li jaslu wara li jiskadi dan il-perjodu ma jiġux ikkunsidrati.

Id-deċiżjoni dwar l-applikazzjonijiet se tittieħed sa mhux aktar tard minn 12-il xahar minn tmiem dan il-perjodu.

Aktar tagħrif jista' jinkiseb billi ċċempel lis-Sur E.J. Hoppel fuq in-numru tat-telefown li ġej: +31 703797088.


Rettifika

21.5.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 132/20


Rettifika għall-Avviż minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Dan it-test iħassar u jieħu post dak ippubblikat f’Il- Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 126 tat-18 ta’ Mejju 2010, p. 16 )

2010/C 132/09

 

“Avviż minn qabel ta’ konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Test b'rilevanża għaż-ŻEE)

1.

Fis-7 ta' Mejju 2010, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża Gazprom Germania GmbH (‘Gazprom Germania’, il-Ġermanja) li hi finalment ikkontrollata minn OAO Gazprom (‘Gazprom’, il-Federazzjoni Russa) u l-impriża A2A Spa (‘A2A’, l-Italja), akkwistat skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill kontroll konġunt tal-impriża PremiumGas S.p.A. (‘PremiumGas’, l-Italja) permezz tax-xiri ta' ishma f'kumpanija li tikkostitwixxi impriża konġunta.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal Gazprom Germania: hi attiva fil-bejgħ ta' gass fl-Ewropa u fil-Komunità ta' Stati Indipendenti (KSI) (2) kif ukoll fil-kostruzzjoni tal-infrastruttura għall-gass;

għal A2A: din topera prinċipalment fl-Italja fil-provvista tal-elettriku, gass, tisħin fid-distretti u trattament tal-iskart;

PremiumGas: din hi attiva fil-provvista ta' gass naturali fl-Italja.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni Ewropea tqis li t-tranżazzjoni notifikata tista’ taqa’ fl-ambitu tar-Regolament dwar l-Għaqdiet. Madanakollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata..

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jissottomettu lill-Kummissjoni l-kummenti li jistgħu jkollhom dwar din l-operazzjoni proposta.

L-osservazzjonijiet għandhom jaslu għand il-Kummissjoni Ewropea mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data tal-pubblikazzjoni oriġinali. L-osservazzjonijiet jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni Ewropea bil-faks (+32 22964301) jew b'email lil COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu jew bil-posta, bin-numru ta' referenza COMP/M.5740 – Gazprom/ A2A/ JV, f'dan l-indirizz:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1 (ir-‘Regolament dwar l-Għaqdiet’).

(2)  Il-Pajjiżi tal-KSI huma l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarus, il-Każakstan, il-Kirgiżstan, il-Moldova, il-Federazzjoni Russa, it-Taġikistan, it-Turkmenistan, l-Ukraina u l-Użbekistan.”