ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.019.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 19

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
26ta' Jannar 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew

2010/C 019/01

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-11 ta’ Jannar 2010 dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2004/109/KE (CON/2010/6)

1

 

II   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 019/02

Awtorizzazzjoni tal-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

5

 

IV   Avviżi

 

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Parlament Ewropew

2010/C 019/03

Deċiżjoni

9

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 019/04

Rata tal-kambju tal-euro

10

 

AVVIŻI MILL-ISTATI MEMBRI

2010/C 019/05

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat ( 1 )

11

2010/C 019/06

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta' għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat ( 1 )

16

2010/C 019/07

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta' għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat ( 1 )

21

2010/C 019/08

Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat ( 1 )

26

 

V   Opinjonijiet

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Parlament Ewropew

2010/C 019/09

Avviż ta' Reklutaġġ PE/121/S

30

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 019/10

Għajnuna mill-Istat – Ir-Rumanija – Għajnuna mill-Istat C 36/09 (ex NN 56/09) – Garanzija ta’ Qafas Temporanju favur Oltchim – Stedina biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE ( 1 )

31

 

ATTI OĦRAJN

 

Kummissjoni Ewropea

2010/C 019/11

Avviż għall-attenzjoni tal-persuni, l-entitajiet, il-korpi u l-gruppi miżjuda mal-lista msemmija fl-Artikoli 2, 3, u 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban, permezz tar-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 70/2010

43

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

OPINJONIJIET

Il-Bank Ċentrali Ewropew

26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/1


OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-11 ta’ Jannar 2010

dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda

d-Direttivi 2003/71/KE u 2004/109/KE

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Introduzzjoni u bażi legali

Fl-14 ta’ Ottubru 2009 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għal opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat (1) (minn issa ’l quddiem id-“direttiva proposta”).

Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-Artikolu 127(4) u l-Artikolu 282(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, billi d-Direttiva proposta fiha disposizzjonijiet li jaffettwaw il-kontribuzzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) għat-tmexxija bla ostakoli tal-politiki dwar l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, kif imsemmi fl-Artikolu 127(5) tat-Trattat. Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 17.5 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

Kull osservazzjoni li hawn f’din l-Opinjoni hija mingħajr preġudizzju għall-Opinjoni tal-BĊE dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 1998/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Bankarja Ewropea, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (2).

1.   Osservazzjonijiet ġenerali

1.1.

Il-BĊE jilqa’ l-għan li tissaħħaħ il-protezzjoni tal-investitur, billi jkun hemm informazzjoni fil-prospetti li tkun iktar sempliċi u faċli biex tinqara. B’mod partikolari għal titoli inqas standardizzati, bħal titoli sostnuti minn assi, u għal tipi oħrajn ta’ titoli sostnuti b’garanziji, b’mod partikolari bonds koperti, sommarju mfisser tajjeb li jinkludi informazzjoni ewlenija fuq it-titoli kif ukoll fuq il-partijiet involuti, u sistema komprensiva ta’ responsabbiltà dwar l-informazzjoni fis-sommarju, ikunu utli għall-investituri u r-regolaturi biex tiġi żgurata l-paragunabbiltà mhux biss bejn il-klassijiet tal-assi imma wkoll bejn it-titoli ġewwa l-klassijiet ta’ assi.

1.2.

F’dan ir-rigward, il-BĊE jilqa’ b’ħeġġa d-djalogu kurrenti bejn il-BĊE, l-awtoritajiet kompetenti u l-industrija fuq il-possibbiltà li jinħoloq standard għal data ta’ referenza fuq titoli u min jagħmel il-ħruġ, bil-għan li din id-data tkun disponibbli għal min ifassal il-politika, ir-regolaturi u s-swieq finanzjarji permezz ta’ infrastruttura pubblika internazzjonali. Infrastruttra bħal din tipprovdi lill-partijiet interessati kollha b’data ta’ kwalità għolja meħtieġa biex tipproduċi analiżi iktar f’waqthom u analiżi affidabbli ta’ swieq finanzjarji dejjem iktar kumplessi, speċjalment fi żmien ta’ taqlib (3).

2.   Osservazzjonijiet speċifiċi

Żvelar ta’ operazzjonijiet ta’ self ta’ banek ċentrali taħt il-leġislazzjoni tal-UE

2.1.

Id-Direttiva 2003/71/KE (4), id-Direttiva 2004/109/KE (5) u leġislazzjoni oħra tal-UE (6) fihom diversi rekwiżiti dwar l-iżvelar għall-benefiċċju tas-swieq u l-protezzjoni ta’ investituri. Uħud minn dawn id-Direttivi jipprovdu għal eċċezzjonijiet għar-regoli ta’ żvelar. B’mod partikolari, skont l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 2003/71/KE: ‘L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-post tista’ tawtorizza l-ommissjoni mill-prospett rigward ċertu tagħrif ipprovdut f’din id-Direttiva jew fil-miżuri ta’ implimentazzjoni riferiti fl-Artikolu 7(1), jekk tikkunsidra li: (a) l-iżvelar ta’ dan it-tagħrif ikun kuntrarju għall-interess pubbliku’. L-ebda eċċezzjoni simili ma hija pprovduta fid-Direttiva 2004/109/KE.

2.2.

Għandu jiġi stabbilit qafas legali ċar biex jiffaċilita t-tmexxija bla xkiel u mgħaġġla tal-operazzjonijiet ta’ self jew ta’ faċilitajiet oħra ta’ likwidità ta’ banek ċentrali, inkluż f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, kif enfasizzat il-kriżi finanzjarja riċenti. F’dan ir-rigward, huwa meħtieġ li informazzjoni dwar is-self jew faċilitajiet oħra ta’ likwidità ta’ banek ċentrali mogħtija lil istituzzjoni ta’ kreditu partikolari, inkluża assistenza ta’ likwidità ta’ emerġenza, tinżamm kunfidenzjali biex tikkontribwixxi għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja in ġenerali u biex tinżamm il-kunfidenza tal-pubbliku f’perijodu ta’ kriżi. L-eċċezzjoni msemmija iktar ’il fuq taħt l-Artikolu 8(2)(a) tad-Direttiva 2003/71/KE tista’ konċepibbilment tintuża bħala bażi legali biex ma jkunx hemm żvelar ta’ xi informazzjoni dwar l-operazzjonijiet ta’ self tal-banek ċentrali, inkluża l-assistenza ta’ likwidità ta’ emerġenza. Madankollu, eċċezzjoni għall-obbligi ta’ żvelar għandha tkun espliċita fil-leġislazzjoni rilevanti kollha tal-UE. Barra minn hekk, il-funzjonament bla xkiel tas-sistema finanzjarja jeħtieġ eċċezzjoni ċara, billi analiżi tal-ħtieġa għal żvelar għal kull każ tista’ toħloq nuqqas ta’ ftehim f’sitwazzjoni fejn hemm bżonn ta’ azzjoni mgħaġġla. Għal dawn ir-raġunijiet, qed isiru proposti għal emendi tad-Direttivi 2003/71/KE u 2004/109/KE fl-Anness u emendi korrispondenti għandhom jiddaħħlu fil-leġislazzjoni rilevanti kollha tal-UE li tipprovdi għal rekwiżiti ta’ żvelar.

2.3.

Il-BĊE huwa lest li jikkoopera iktar mal-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni.

3.   Proposti għall-abbozzar

Fejn il-BĊE jirrakkomanda li tiġi emendata d-direttiva proposta, proposti ta’ abbozzar speċifiċi qed jidhru fl-Anness, akkumpanjati b’test spjegattiv.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-11 ta’ Jannar 2010.

Il-President tal-BĊE

Jean Claude-TRICHET


(1)  KUMM(2009) 0491 finali.

(2)  KUMM(2009) 0576 finali.

(3)  Ara ‘Remarks on the future of European financial regulation and supervision’ [Rimarki fuq il-futur tar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni finanzjarja] indirizz ewlieni minn Jean-Claude TRICHET, President tal-BĊE, fil-Kumitat ta’ Regolaturi tat-Titoli Ewropej, Pariġi, it-23 ta’ Frar 2009, disponibbli fuq http://www.ecb.europa.eu

(4)  Id-Direttiva 2003/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Novembru 2003 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE, ĠU L 345, 31.12.2003, pġ. 64.

(5)  Id-Direttiva 2004/109/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza f’dak li għandu x’jaqsam ma’ informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f’suq regolat u li temenda d-Direttiva 2001/34/KE, ĠU L 390, 31.12.2004, pġ. 38.

(6)  Jiġifieri r-Raba’ Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE tal-25 ta’ Lulju 1978 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat fuq il-kontijiet annwali ta’ ċerti tipi ta’ kumpaniji, ĠU L 222, 14.8.1978, p. 11; is-Seba’ Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE tat-13 ta’ Ġunju 1983 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat fuq il-kontijiet konsolidati, ĠU L 193, 18.7.1983, p.1; id-Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar insider dealing u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq), ĠU L 96, 12.4.2003, pġ. 16.


ANNESS

Proposti ghall-abbozzar

Test propost mill-Kummissjoni

Emendi proposti mill-BĊE (1)

Emenda 1

L-Artikolu 2(1)(e)(i) tad-Direttiva 2003/71/KE

“(e)

‘investituri kwalifikati’ tfisser:

(i)

Persuni jew entitajiet li jitqiesu jew jiġu trattati fuq talba bħala klijenti professjonali skont l-Anness II għad-Direttiva 2004/39/KE, jew rikonoxxuti bħala kontropartijiet eliġibbli skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2004/39/KE.”

“(e)

‘investituri kwalifikati’ tfisser:

(i)

Persuni jew entitajiet li jitqiesu jew jiġu trattati fuq talba bħala klijenti professjonali skont l-Anness II għad-Direttiva 2004/39/KE, jew rikonoxxuti bħala kontropartijiet eliġibbli skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2004/39/KE. Persuni jew entitajiet li jiġu ttrattati fuq talba bħala klijenti mhux professjonali, skont l-Anness II tad-Direttiva 2004/39/KE, m’għandhomx jiġu kkunsidrati bħala investituri kwalifikati.”

Spjegazzjoni:

Id-definizzjoni ta’ investitur kwalifikat fid-Direttiva 2003/71/KE tinkludi espliċitament il-BĊE u l-banek ċentrali (Artikolu 2(1)(e)(ii)); bħala konsegwenza, l-obbligu li jiġi ppubblikat prospett ma japplikax meta offerta ta’ titoli tiġi indirizzata lilhom biss (Artikolu 3(2)(a)). Taħt id-direttiva proposta m’għadx hemm referenza espliċita għall-BĊE u l-banek ċentrali bħala investituri kwalifikati, iżda d-definizzjoni ġdida proposta ta’ “investituri kwalifikati” tinkludi “persuni jew entitajiet li jitqiesu jew jiġu trattati fuq talba bħala klijenti professjonali skont l-Anness II għad-Direttiva 2004/39/KE, jew rikonoxxuti bħala kontropartijiet eliġibbli skont l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2004/39/KE”. Il-BĊE u l-banek ċentrali huma kkunsidrati t-tnejn bħala klijenti professjonali u rikonoxxuti bħala kontropartijiet eliġibbli, għalhekk il-BĊE jifhem li normalment ikomplu jiġu kkunsidrati bħala investituri kwalifikati. Madankollu, mhuwiex car fid-direttiva proposta x’sistema ser tkun applikabbli għall-klijenti professjonali li huma ttrattati fuq talba bħala mhux professjonali, skont l-Anness II tad-Direttiva 2004/39/KE. Għaċ-ċarezza, l-emenda proposta tallinja l-lista ta’ klijenti professjonali u kontropartijiet eliġibbli taħt id-Direttiva 2004/39/KE mal-lista ta’ investituri kwalifikati taħt id-Direttiva 2003/71/KE, skont l-iskop tal-emenda tal-Kummissjoni (ara l-premessa 6 tad-Direttiva proposta).

Emenda 2

L-Artikolu 8(2a) tad-Direttiva 2003/71/KE (ġdid)

L-ebda test

“2a.   M’għandu jkun hemm ebda rekwiżit sabiex il-prospett u kwalunkwe suppliment tiegħu ikun fih informazzjoni dwar self jew faċilitajiet oħra ta’ likwidità ta’ bank ċentrali (inkluż l-għoti ta’ assistenza ta’ likwidità ta’ emerġenza) mogħti lil istituzzjoni ta’ kreditu partikolari minn bank ċentrali tas-SEBĊ.

Spjegazzjoni:

L-operazzjonijiet ta’ self ta’ bank ċentrali (inkluż l-għoti ta’ assistenza ta’ likwidità ta’ emerġenza) għall-benefiċċju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu partikolari, iridu jinżammu kunfidenzjali, sabiex jikkontribwixxu għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja u b’hekk ma jżidux l-istress fis-sistema bla bżonn. Il-funzjonament bla xkiel tas-sistema finanzjarja jeħtieġ eċċezzjoni ċara, billi analiżi tal-ħtieġa għal żvelar għal kull każ tista’ toħloq nuqqas ta’ ftehim f’sitwazzjoni fejn hemm bżonn ta’ azzjoni mgħaġġla.

Emenda 3

L-Artikolu 8(4) tad-Direttiva 2004/109/KE (ġdid)

L-ebda test

“4.   M’għandu jkun hemm ebda rekwiżit li l-informazzjoni mogħtija skont l-Artikoli 4, 5 u 6 ikollha tagħrif dwar self jew faċilitajiet oħra ta’ likwidità ta’ bank ċentrali (inkluż l-għoti ta’ assistenza ta’ likwidità ta’ emerġenza) mogħti lil istituzzjoni ta’ kreditu partikolari minn bank ċentrali tas-SEBĊ.

Spjegazzjoni:

L-operazzjonijiet ta’ self ta’ bank ċentrali (inkluż l-għoti ta’ assistenza ta’ likwidità ta’ emerġenza) għall-benefiċċju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu partikolari, iridu jinżammu kunfidenzjali, sabiex jikkontribwixxu għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja u b’hekk ma jżidux l-istress fis-sistema bla bżonn. Il-funzjonament bla xkiel tas-sistema finanzjarja jeħtieġ eċċezzjoni ċara, billi analiżi tal-ħtieġa għal żvelar għal kull każ tista’ toħloq nuqqas ta’ ftehim f’sitwazzjoni fejn hemm bżonn ta’ azzjoni mgħaġġla.

Test kurrenti

Emendi proposti mill-BĊE (1)

Emenda 4

L-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 2004/109/KE

“1.   L-Artikoli 9 u 10(ċ) m’għandhomx japplikaw għal ishma provduti lil jew mill-membri tas-SEBĊ fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom bħala awtoritajiet monetarji, inklużi ishma provduti lil jew minn membri tas-SEBĊ bħala rahan jew xiri mill-ġdid jew ftehim simili għal likwidità mogħtija għal finijiet ta’ politika monetarja jew fi hdan sistema ta’ ħlasijiet.”

“1.   L-Artikoli 9 u 10(ċ) m’għandhomx japplikaw għal ishma provduti lil jew mill-membri tas-SEBĊ fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom bħala awtoritajiet monetarji, inklużi ishma provduti lil jew minn membri tas-SEBĊ bħala rahan jew xiri mill-ġdid jew ftehim simili għal likwidità mogħtija għal finijiet ta’ politika monetarja jew fi ħdan sistema ta’ ħlasijiet jew fil-kuntest ta’ faċilitajiet oħra ta’ self jew likwidità ta’ bank ċentrali (inkluż l-għoti ta’ assistenza ta’ likwidità ta’ emerġenza).”

Spjegazzjoni:

L-operazzjonijiet ta’ self ta’ bank ċentrali (inkluż l-għoti ta’ assistenza ta’ likwidità ta’ emerġenza) għall-benefiċċju ta’ istituzzjoni ta’ kreditu partikolari, iridu jinżammu kunfidenzjali, sabiex jikkontribwixxu għall-istabbiltà tas-sistema finanzjarja u b’hekk ma jżidux l-istress fis-sistema bla bżonn. Il-funzjonament bla xkiel tas-sistema finanzjarja jeħtieġ eċċezzjoni ċara, billi analiżi tal-ħtieġa għal żvelar għal kull każ tista’ toħloq nuqqas ta’ ftehim f’sitwazzjoni fejn hemm bżonn ta’ azzjoni mgħaġġla.


(1)  Il-grassett fil-korp tat-test jindika fejn il-BĊE qed jipproponi li jiddaħħal test ġdid. It-tħassir fil-korp tat-test jindika fejn il-BĊE qed jipproponi li jitħassar test.


II Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni Ewropea

26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/5


Awtorizzazzjoni tal-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 19/02

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

17.6.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 473/08

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Valencia

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Ford España

Il-bażi legali

Ley 50/85, de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales; Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento los incentivos regionales de desarrollo de la ley 50/1985 de 27 de diciembre; Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la Zona de Promoción Económica de la Comunitat Valenciana

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: EUR 51,9 miljun

L-intensità

11 %

It-tul ta' żmien

2009-2012

Setturi ekonomiċi

L-industrija tal-manifattura

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

D.G. de Fondos Comunitarios.S.G

Incentivos Regionales

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

15.9.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 365/09

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Methode zur Ermittlung der Beihilfeintensitäten der staatlichen Rückbürgschaften und Rückgarantien für die Bürgschaftsbanken bzw. Kreditgarantiegemeinschaften

Il-bażi legali

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali, Impriżi ta' daqs żgħir u medju

Il-forma tal-għajnuna

Garanzija

L-estimi

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Federal Republic of Germany + Länder

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

17.11.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 390/09

Stat Membru

Il-Latvja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība

Il-bażi legali

Ministru kabineta noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti “Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali, Żvilupp settorjali, Il-ħarsien ta' l-ambjent

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit globali: LVL 49,06 miljun

L-intensità

50 %

It-tul ta' żmien

sal-10.9.2012

Setturi ekonomiċi

Attivitajiet ta' servizz

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Vides Ministrija

Perdu iela 25

Rīga, LV-1494

LATVIJA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

8.9.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 476/09

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Hessen

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm — Verlängerung der Beihilfenregelung N 103/06

Il-bażi legali

Richtlinie FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm; Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen der hessischen Wirtschaft; Jährliches Haushaltsgesetz

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Kultura

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-estimi

Baġit annwali: EUR 5 miljun

Baġit globali: EUR 20 miljun

L-intensità

50 %

It-tul ta' żmien

15.4.2006-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Il-Midja

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Investitionsbank Hessen

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm

Data tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni

6.11.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 532/09

Stat Membru

Il-Belġju

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Assurance-crédit export de court terme (BELGACAP)

Il-bażi legali

Code des assurances (articles L432-1 et L432-2)

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Għajnuna biex tirrimedja tfixkil serju fl-ekonomija, Krediti tal-esportazzjoni

Il-forma tal-għajnuna

Garanzija

L-estimi

Baġit globali: EUR 300 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2010

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministère des finances et des réformes institutionnelles

Rue de la Loi/Wetstraat 12

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_mt.htm


IV Avviżi

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew

26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/9


DEĊIŻJONI

2010/C 19/03

IS-SEGRETARJU ĠENERALI TAL-PARLAMENT EWROPEW,

Wara li kkunsidra r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej stipulati mir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 259/68 tal-Kunsill u emendati l-aħħar mir-Regolament (KE, Euratom) Nru 723/2004 tal-Kunsill, u b’mod partikolari, l-Artikolu 30 ta’ dawn ir-Regolamenti,

Wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bureau dwar l-għażla tal-Awtorità tal-Ħatra emendata l-aħħar fis-26 ta’ Ottubru 2004,

Wara li kkunsidra l-avviżi tal-kompetizzjonijiet ġenerali

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/80/S, PE/91/S, A/94, A/95, A/96-P, EUR/A/167, EUR/A/169;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S, B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

PE/133/C, PE/134/C, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

Wara li kkunsidra l-avviż tal-Kumitat konġunt maħruġ waqt il-laqgħa tiegħu tas-26 ta’ Novembru 2009,

IDDEĊIEDA:

Artikolu 1

Il-perjodu tal-validità tal-listi ta’ stennija tal-kompetizzjonijiet ġenerali Nru.

 

PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/72/S, PE/80/S, A/94, A/95, A/96-P;

 

EUR/A/167, EUR/A/169;

 

B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/67/S, PE/91/S;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S;

 

PE/133/C, PE/134/C;

se jiġġedded sal-31 ta’ Diċembru 2010.

Il-Lussemburgu, it-22 ta’ Diċembru 2009

Klaus WELLE


Kummissjoni Ewropea

26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/10


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Il-25 ta’ Jannar 2010

2010/C 19/04

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,4151

JPY

Yen Ġappuniż

127,74

DKK

Krona Daniża

7,4450

GBP

Lira Sterlina

0,87730

SEK

Krona Żvediża

10,2075

CHF

Frank Żvizzeru

1,4728

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

8,2020

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

26,011

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

271,18

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7083

PLN

Zloty Pollakk

4,0674

RON

Leu Rumen

4,1185

TRY

Lira Turka

2,1049

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5635

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4996

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,9929

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,9829

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,9810

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 627,65

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

10,7487

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

9,6607

HRK

Kuna Kroata

7,2955

IDR

Rupiah Indoneżjan

13 211,91

MYR

Ringgit Malażjan

4,8106

PHP

Peso Filippin

65,430

RUB

Rouble Russu

42,6050

THB

Baht Tajlandiż

46,649

BRL

Real Brażiljan

2,5699

MXN

Peso Messikan

18,2545

INR

Rupi Indjan

65,4060


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


AVVIŻI MILL-ISTATI MEMBRI

26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/11


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 19/05

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 738/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Pomorskie

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na badania i rozwój dla DGT Sp. z o.o.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

DGT Sp. z o.o.

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

25.11.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Telekomunikazzjoni

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLN 0,51 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

10 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.ncbir.gov.pl

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 739/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Kujawsko-pomorskie

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na badania i rozwój dla FINAKO Sp. z o.o.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04249/C.ZR7-6/2008

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

FINAKO Sp. z o.o.

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

15.10.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Ipproċessar u ppreservar ieħor ta' frott u ħxejjex, Manifattura ta' kondimenti u ħwawar

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLN 0,65 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.mnisw.gov.pl

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 740/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Małopolskie

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na badania i rozwój dla Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04252/C.ZR7-6/2008

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

15.10.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Manifattura ta' prodotti oħra mhux metalliċi n.e.c.

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLN 0,28 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

10 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

10 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.mnisw.gov.pl

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 741/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Dolnośląskie

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na badania i rozwój dla MINE MASTER Sp. z o.o.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04240/C.ZR8-6/2008

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

MINE MASTER Sp. z o.o.

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

23.9.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Manifattura ta' makkinarju għall-minjieri, il-barrieri u l-kostruzzjoni

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLN 0,66 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

10 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

10 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.mnisw.gov.pl

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 742/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Małopolskie

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na badania i rozwój dla INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04246/C.ZR7-6/2008

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

15.9.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Attivitajiet ta' inġinerija u konsulenza teknika relatata

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLN 0,27 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/16


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta' għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 19/06

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 732/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Mazowieckie

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na badania i rozwój dla TELESTO Sp. z o.o.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

TELESTO Sp. z o.o.

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

14.11.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi n.e.c.

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLN 0,78 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta' għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Riċerka fundamentali (Art. 31(2)(a))

100 %

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.ncbir.gov.pl

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 733/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Śląskie

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na badania i rozwój dla LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04248/C.ZR7-6/2008

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

10.10.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Manifattura ta' ħobż; manifattura ta' oġġetti tal-għaġina u pasti friski

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLN 0,59 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta' għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.mnisw.gov.pl

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 734/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Łódzkie

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc dla badania i rozwój dla FOS „POLMO” ŁÓDŹ S.A.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04211/C.ZR7-6/2008

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

FOS „POLMO” LÓDZ S.A.

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

10.10.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Manifattura ta' partijiet u aċċessorji oħra għal vetturi bil-mutur

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLN 0,42 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta' għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.mnisw.gov.pl

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 735/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Wielkopolskie

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na badania i rozwój dla GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04243/C.ZR9-6/2008

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

2.10.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Manifattura ta' oġġetti tal-ippakkjar magħmula mill-plastik

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLN 0,29 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta' għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.mnisw.gov.pl

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 736/09

Stat Membru

Il-Polonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

PL

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Małopolskie

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Pomoc na badania i rozwój dla EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04235/C.ZR7-6/2008

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

1.9.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Attivitajiet ta' inġinerija u konsulenza teknika relatata

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

PLN 0,29 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta' għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Riċerka industrijali (Art. 31(2)(b))

50 %

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/21


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta' għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 19/07

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 66/08

Stat Membru

Franza

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

France

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

13.10.2008-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 20,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Self, Sussidju fuq ir-rata ta' interessi, Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires — 5,00 EUR (millions)

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta' għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna għal konsulenza favur l- SMEs (Art. 26)

50 %

Għajnuna għall-SMEs għall-parteċipazzjoni ġo fieri (Art. 27)

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 67/08

Stat Membru

Franza

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

France

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à l’entrepreneuriat féminin pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

13.10.2008-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 15,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 1,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Self, Sussidju fuq ir-rata ta' interessi, Garanzija, Għotja, Avvanzi li jerġgħu jitħallsu

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 7,00 EUR (millions)

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta' għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna għal impriżi żgħar ġodda iffurmati minn intraprendituri nisa (Art. 16)

15 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 68/08

Stat Membru

Franza

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

France

Artikolu 87(3)(a)

Artikolu 87(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à finalité régionale pris sur la base du Règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

13.10.2008-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 110,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 10,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Self, Sussidju fuq ir-rata ta' interessi, Garanzija, Għotja, Avvanzi li jerġgħu jitħallsu

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Programmes opérationels régionaux de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 20,00 EUR (millions)

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta' għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi (Art. 13) Skema

25 %

25 %

Għajnuna għall-impriżi żgħar iffurmati ġodda (Art. 14)

40 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 94/08

Stat Membru

L-Estonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Estonia

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Eesti Vabariik

EESTI/ESTONIA

http://www.eas.ee

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

1)

„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus” (RTI, 22.12.2006, 59, 440)

2)

„Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.6.2008, 51, 717)

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

30.6.2008-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EEK 27,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – 27,00 EEK (miljonites)

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta' għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Taħriġ speċifiku (Art. 38(1))

25 %

10 %

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12978588

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 102/08

Stat Membru

L-Estonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Estonia

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Maaelu Edendamise Sihtasutus

R. Tobiase 4

10147 Tallinn

Harjumaa

EESTI/ESTONIA

http://www.mes.ee

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu 20. novembri 2008 otsusega (protokoll nr 10 p 2)

Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12997647

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

20.11.2008-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EEK 312,93 (f'miljuni)

Għal garanziji

EEK 1 564,66 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Garanzija

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta' għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi (Art. 13) Skema

50 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.mes.ee/failid/Tagatiste%20abikava%2020.11.2008.pdf


26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/26


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 19/08

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 138/08

Stat Membru

L-Awstrija

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Österreich

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung V/4 (Tourismusförderungen)

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

http://wwww.bmwa.gv.at

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

1.11.2008-31.12.2008

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Trasport bl-art u transport permezz ta' sistemi ta' katusi, Akkomodazzjoni, Attivitajiet ta' servizz ta' ikel u xorb, Produzzjoni ta' films taċ-ċinema, vidjo u programmi tat-televixin, reġistrazzjoni ta' ħoss u attivitajiet ta' pubblikazzjoni ta' mużika, Attivitajiet Marbuta Ma' Proprjetà Immobbli, Attivitajiet arkitetturali u ta' inġinerija; testijiet tekniċi u analiżi, Attivitajiet ta' kiri u leasing, Aġenziji tal-ivjaġġar, operaturi tal-vjaġġi u servizzi ta' riservazzjoni u attivijitajiet relatati, Edukazzjoni, Attivitajiet ta' logħob tal-azzard u mħatri, Attivitajiet ta' sport u attivitajiet ta' mogħdija ta' żmien u rikreazzjoni, Attivitajiet oħra ta' servizz personali

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 13,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

EUR 13,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Garanzija

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

N 179/08

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi (Art. 13) Skema

20 %

20 %

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.oeht.at/page/media/finanzierung/garantie%20betriebe/RHaftung2007-2013.pdf

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 144/08

Stat Membru

L-Estonja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Estonia

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

http://www.pria.ee/

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. aasta määrus nr 20 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2008, 22, 343; 92, 1286)

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Modifikazzjoni XS 223/07

Tul ta' żmien

21.11.2008-31.12.2013

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EEK 141,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) – 106,00 EEK (miljonites)

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi (Art. 13) Skema

50 %

Għajnuna għal konsulenza favur l-SMEs (Art. 26)

50 %

Għajnuna għall-SMEs għall-parteċipazzjoni ġo fieri (Art. 27)

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13067987

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 148/08

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

E 13/01

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Nordrhein-Westfalen

Artikolu 87(3)(c)

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Jägerhofstraße 6

40479 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

http://www.fm.nrw.de

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

1.12.2008-31.12.2013

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

Għal garanziji

EUR 60,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Garanzija

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

N 197/07, N 541/07, N 762/07

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi (Art. 13) Skema

15 %

20 %

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

20 %

Żvilupp sperimentali (Art. 31(2)(c))

25 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.fm.nrw.de/allgemein_fa/steuerzahler/gesetze/erlasse/buergschaftsrichtlinie/01_buergschaftsrichtlinie_nrw_01_2008.pdf

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 783/09

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Wales

Mħallta

L-awtorità li tagħmel l-għotja

University of Glamorgan

European and External Resource Office

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

UNITED KINGDOM

http://www.glam.ac.uk/

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

University of Glamorgan Support for Foundation Degrees

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Further and Higher Education Act 1992

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

18.8.2009-31.8.2015

Settur(i) ekonomiku(ċi) konċernat(i)

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

GBP 2,40 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Oħrajn – Subsidised Training Schemes

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

European Social Fund — GBP 8,24 (in millions)

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Taħriġ speċifiku (Art. 38(1))

25 %

20 %

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

60 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.glam.ac.uk/european/470/projects


V Opinjonijiet

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Il-Parlament Ewropew

26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/30


Avviż ta' Reklutaġġ PE/121/S

2010/C 19/09

Il-Parlament qed jorganizza proċedura ta' għażla:

PE/121/S – Aġent temporanju – Assistent (AST 5) fil-qasam tal-bini.

Din il-proċedura ta' għażla teħtieġ livell ta' edukazzjoni għolja ċertifikat b'diploma fil-qasam tat-tekniki tal-bini ta' dewmien minimu ta' sentejn.

jew

Livell ta' edukazzjoni sekondarja muri b'ċertifikat li jagħti aċċess għall-edukazzjoni għolja flimkien ma' esperjenza professjonali f'qasam relatat man-natura tal-funzjonijiet ta' mill-inqas tliet snin.

Il-kandidati, sad-data ta' skadenza għat-tressiq tal-kandidaturi u wara t-titoli msemmija hawn fuq, għandhom ikunu kisbu esperjenza minima ta' 9 snin relatata man-natura tal-funzjonijiet.

Dan l-avviż ta' reklutaġġ huwa ppubblikat biss bil-Franċiż. It-test integrali jinsab fil-Ġurnal Uffiċjali C 19 A f'din il-lingwa.


PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Kummissjoni Ewropea

26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/31


GĦAJNUNA MILL-ISTAT – IR-RUMANIJA

Għajnuna mill-Istat C 36/09 (ex NN 56/09) – Garanzija ta’ Qafas Temporanju favur Oltchim

Stedina biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 19/10

Permezz tal-ittra ddatata d-19 ta’ Novembru 2009 riprodotta fil-lingwa awtentika fil-paġni ta' wara dan is-sommarju, il-Kummissjoni nnotifikat lir-Rumanija bid-deċiżjoni tagħha li tagħti bidu għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE fir-rigward tal-miżura msemmija hawn fuq.

Il-partijiet interessati jistgħu jressqu l-kummenti tagħhom dwar il-miżura, li dwarha l-Kummisjoni se tagħti bidu għall-proċedura, fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan is-sommarju u tal-ittra li ssegwi, lil:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali tal-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Għajnuna mill-Istat

Uffiċċju: J70, 3/225

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

Faks +32 22961242

Dawn il-kummenti se jiġu kkomunikati lir-Rumanija. Il-parti interessata li tressaq il-kummenti tista' titlob bil-miktub biex l-identità tagħha tibqa’ kunfidenzjali, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għat-talba.

IT-TEST TAS-SOMMARJU

I   PROĊEDURA

1.

Fid-29 ta' Lulju 2009, wara t-tħabbir pubbliku ta’ garanzija ta’ Qafas Temporanju maħsuba għall-produttur tal-kimika Oltchim, azzjonista ta' minoranza tal-kumpanija ressaq ilment mal-Kummissjoni li jqajjem dubji dwar l-eliġġibbiltà tal-garanzija taħt il-kriterji stabbiliti mill-Qafas Temporanju. Il-Kummissjoni bagħtet dan l-ilment lir-Rumanija fis-7 ta’ Awwissu 2009, li wieġbet fl-4 ta’ Settembru 2009.

II.   DESKRIZZJONI

2.

Il-garanzija inkwistjoni se tinħareġ minn EximBank taħt il-Qafas Temporanju Rumen biex tkopri self kummerċjali ta’ EUR 62 miljun destinati għall-akkwist tal-fornitur tal-kumpanija Arpechim.

III.   VALUTAZZJONI

3.

Ir-Rumanija ddeċidiet li tagħti l-garanzija taħt l-iskema ta’ għajnuna tal-Qafas Temporanju approvata mill-Kummissjoni. L-iskema, skont id-dispożizzjonijiet relevanti tal-Qafas Tempornaju, b’mod espliċitu teskludi impriżi li kienu jinsabu f’diffikultà mill-1 ta’ Lulju 2008, li jinsabu fil-punt 4.3.2(i) tiegħu. Barra minn hekk, tirreferi wkoll għall-kriterju tal-pagi skont il-punt 4.3.2(d).

4.

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni għandha d-dubju dwar jekk il-garanzija maħsuba ta’ EximBank mhix konformi jew le mal-kondizzjonijiet li jirriżultaw mill-punti 4.3.2 (i) u (d) tal-Qafas Temporanju. B'mod partikulari:

Dwar l-eliġibbiltà tal-kumpanija għas-sostenn mill-Istat taħt il-punt 4.3.2(i) tal-Qafas Temporanju, il-Kummissjoni mhix sodisfatta bl-evidenza mressqa s’issa mir-Rumanija biex tipprova li Oltchim ma kinetx kumpanija f'diffikultà fl-1 ta’ Lulju 2008.

It-tieni, mhux ċar jekk il-garanzija maħsuba mill-EximBank mhix konformi jew le mal-punt 4.3.2(d) fil-Qafas Temporanju, li tistabbilixxi li l-ammont massimu tas-self (f’dan il-każ EUR 62 miljun) ma għandux jaqbeż il-paga annwali totali tal-benefiċjarju għall-2008.

IV.   KONKLUŻJONI

5.

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet li qegħdin isiru hawn, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħti bidu għall-proċedura ta' investigazzjoni formali prevista fl-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE b'rabta mal-miżuri deskritti.

IT-TEST TAL-ITTRA

“Comisia dorește să informeze România că, după examinarea informațiilor furnizate de autoritățile statului dumneavoastră cu privire la măsura susmenționată, a decis să inițieze procedura de investigare prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE.

I.   PROCEDURA

(1)

La data de 5 iunie 2009, România a notificat în prealabil în temeiul punctului 4.3. din Cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize financiare și economice (1) (denumit în continuare «CT») o garanție de stat în favoarea societății Oltchim SA Râmnicu Vâlcea (denumită în continuare «Oltchim» sau «societatea») pentru garantarea unui împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR în vederea achiziționării și reabilitării furnizorului de etilenă al societății, Arpechim Pitești (denumit în continuare «Arpechim»).

(2)

La data de 11 iunie 2009 a avut loc o întâlnire a reprezentanților DG Concurență cu autoritățile române și reprezentanții societății Oltchim, pentru discutarea acestei notificări prealabile.

(3)

La data de 29 iulie 2009, în urma publicării unui pachet de măsuri de sprijin de stat avute în vedere pentru Oltchim, PCC SE (denumită în continuare PCC), o societate germană cu sediul la Duisburg, care deține un pachet minoritar de acțiuni în cadrul Oltchim, a depus o plângere (2) prin care pune la îndoială eligibilitatea garanției acordate în baza CT, în temeiul criteriilor stabilite în CT.

(4)

Comisia a transmis plângerea în cauză României la data de 7 august 2009, care a răspuns la 4 septembrie 2009.

II.   CONTEXTUL CAZULUI

II.1.   Societatea

(5)

Oltchim este una dintre cele mai mari societăți petrochimice din România și din Europa de Sud-Est, producând 78 de sortimente pentru 40 de produse chimice de bază. Societatea vinde aproximativ 80 % din producția sa în Europa și în afara acesteia.

(6)

Producția de PVC (un material cu multiple aplicații în domeniul construcțiilor și în cel al producției de mașini grele) reprezintă aproximativ 32 % din activitatea societății. Potrivit declarațiilor societății Oltchim, cota sa de piață la nivelul Uniunii Europene pentru producția de PVC este de 2,1 %. O parte importantă a producției de PVC realizate în cadrul societății Oltchim este exportată în afara Uniunii Europene. Alte produse principale ale societății sunt: soda caustică, DOF și poliolii polieteri.

(7)

În iulie 2009, societatea avea aproximativ 3 600 de angajați (3). Oltchim este singurul angajator industrial din Râmnicu Vâlcea [un oraș cu o populație de aproximativ 110 000 de locuitori, centrul administrativ al unei zone din sud-vestul României cu statut de regiune asistată în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE].

(8)

Societatea și-a început activitatea în 1966, a fost reorganizată în 1990, iar începând cu 1997 a fost cotată la Bursa de Valori din București. Statul român (în prezent prin Ministerul Economiei) deține un pachet majoritar de 54,8 % în cadrul societății. Principalul acționar minoritar este PCC, o societate holding germană (care deține, de asemenea, Rokita SA, un concurent polonez al societății Oltchim), cu un pachet de aproximativ 12,2 %. Celelalte acțiuni ale societății sunt deținute de SIF Oltenia (6,5 %), Sorin Apostol (2,5 %), Leo Overseas Ltd (1,7 %) și diverși alți mici acționari.

(9)

În 2003, datoria publică în valoare de 303 milioane RON a fost convertită în acțiuni (4), iar pachetul de acțiuni deținut de stat în cadrul Oltchim a fost majorat de la 53,26 % la 95,73 %. În noiembrie 2005, un tribunal comercial din Vâlcea a anulat decizia Adunării generale a societății Oltchim cu privire la conversie (5). În iunie 2006 guvernul României a emis o ordonanță de urgență (6) autorizând reprezentanții statului din Adunarea generală a societății Oltchim să voteze în favoarea renunțării la calea de atac împotriva hotărârii judecătorești care anula prima conversie și să ia măsurile necesare pentru revocarea conversiei. Hotărârea judecătorească de anulare a conversiei a devenit definitivă în august 2006. Diminuarea efectivă a capitalului social a avut loc în noiembrie 2007 (7).

II.2.   Situația actuală a societății Oltchim și planul de afaceri al acesteia

(10)

Potrivit autorităților române, problemele cu care se confruntă în prezent societatea sunt: (i) oprirea furnizării principalelor materii prime de la principalul furnizor, Arpechim; (ii) impactul negativ asupra valorii nete a activelor societății, determinat de reapariția unei datorii semnificative în urma revocării, în 2007, a conversiei creanței în acțiuni din 2003; (iii) subcapitalizarea societății (care s-ar datora, de asemenea, revocării conversiei); și, în fine (iv) efectele crizei financiare globale.

(11)

Situația generală a societății Oltchim s-a deteriorat în ultimii ani. La sfârșitul anului 2008, Oltchim înregistrase o pierdere netă de 53 de milioane EUR. După închiderea principalului furnizor de etilenă, Arpechim, în noiembrie 2008, societatea a funcționat la 40 % din capacitate.

(12)

Statul român intenționează să pună în aplicare un pachet de măsuri pentru sprijinirea unui plan propus de societate pentru restabilirea viabilității acesteia pe termen lung. Planul de afaceri al societății presupune un așa-numit «Scenariu complet de dezvoltare», constând în principal într-o nouă conversie a creanței în acțiuni în valoare de aproximativ 135 de milioane EUR și în efectuarea unor investiții suplimentare în valoare totală estimată de 486 de milioane EUR, pentru modernizarea/extinderea instalațiilor și adaptarea acestora la standardele de mediu (8).

II.3.   Proceduri conexe de ajutor de stat

(13)

La 17 iulie 2009, România a notificat Comisiei două măsuri de sprijin în favoarea societății Oltchim. Măsurile notificate presupuneau (i) o nouă conversie în acțiuni a datoriei publice în valoare de aproximativ 135 milioane EUR (9), provenind din împrumuturi garantate de stat și nerambursate, ce fuseseră contractate în perioada 1995-2000; (ii) o garanție de stat care acoperă 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 424 de milioane EUR pentru renovarea societății și investiții suplimentare. România susține că aceste măsuri de sprijin nu implică ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE întrucât statul, în calitate de acționar principal și creditor principal al societății, acționează într-un mod comparabil cu un operator economic privat în condiții similare.

(14)

La data de 15 septembrie 2009, Comisia a decis să inițieze procedura oficială de investigare (cazul C 28/2009) cu privire la măsurile notificate și, în plus, cu privire la neplata dobânzii aferente datoriei publice începând cu 1 ianuarie 2007.

III.   DESCRIEREA MĂSURII ÎN CAUZĂ

(15)

Din valoarea totală a investițiilor de 486 de milioane EUR, 424 de milioane EUR vor fi finanțate prin împrumuturi comerciale garantate printr-o garanție de stat acoperind până la 80 % din valoarea totală a împrumutului; această măsură a fost notificată Comisiei la 17 iulie 2009 ca neimplicând ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratat. Această măsură nu face obiectul prezentei decizii.

(16)

Pe lângă garanția susmenționată, un alt împrumut comercial de 62 de milioane EUR va fi acoperit de o garanție CT care urmează să fie emisă în temeiul schemei române de garantare CT (10). Împrumutul este destinat achiziționării furnizorului Arpechim. Această garanție nu este inclusă în notificarea României din 17 iulie 2009 și face obiectul prezentei decizii.

(17)

Potrivit informațiilor prezentate de reclamant, la 5 august 2009, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al guvernului român a aprobat acordarea garanției de către EximBank (11).

(18)

Garanția ar acoperi 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR. Oltchim ar plăti o primă anuală de 9,8 % pe an, adică prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating «CCC» sau mai jos și cu garanții colaterale de nivel scăzut. Pentru primii 2 ani, prima anuală va fi de 8,33 %, prin aplicarea reducerii de 15 % permise la punctul 4.3.2 litera (b) din CT. Se presupune că banca comercială ar accepta o garanție colaterală de 20 % din valoarea totală a împrumutului.

IV.   PLÂNGEREA

(19)

În plângerea sa din 29 iulie 2009, PCC observă că garanția de stat care urmează să fie emisă în baza schemei CT din România în vederea achiziționării furnizorului Arpechim nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite în CT. PCC consideră, în special, că măsura nu este în conformitate cu prevederile punctului 4.3.2 litera (i) din CT, întrucât societatea se afla în dificultate înainte de 1 iulie 2008. De asemenea, PCC susține că valoarea împrumutului subsidiar, adică 62 de milioane EUR, depășește costurile salariale anuale ale societății Oltchim, ceea ce contravine condițiilor stabilite la punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

V.   POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE

(20)

În răspunsul său la plângerea din 4 septembrie 2009, România subliniază că garanția EximBank care urmează a fi emisă intră sub incidența schemei CT autorizate pentru România.

(21)

În esență, România susține că, contrar analizei efectuate de PCC, Oltchim nu era o societate în dificultate în sensul dispozițiilor prevăzute de Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (12) (denumite în continuare «Liniile directoare S & R») la 1 iulie 2008. Pentru a susține această afirmație, autoritățile române au prezentat un raport independent realizat de experți din cadrul Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel, ambele datând din iulie 2009.

(22)

Rapoartele concluzionează că la 1 iulie 2008 Oltchim nu îndeplinea condițiile pentru a fi considerată o societate în dificultate în sensul punctelor 10 și 11 din Liniile directoare S & R, și în special că:

la 1 iulie 2008 nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R deoarece, deși societatea pierduse peste jumătate din capitalul său social, nu era îndeplinită cea de a doua parte a criteriului, respectiv societatea nu pierduse peste un sfert din capital în ultimele 12 luni;

nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, aceasta însemnând că la 1 iulie 2008 societatea nu era în stare de insolvență potrivit legislației românești. Potrivit legii privind insolvența aplicabilă în România, societățile ale căror datorii depășesc fondurile disponibile pe o perioadă de 30 de zile se prezumă a fi insolvabile. Raportul Vilau & Mitel argumentează că pe parcursul celor 30 de zile precedente datei de 1 iulie 2008, Oltchim nu s-a aflat în această situație;

criteriile prevăzute la punctul 11 din Liniile directoare S & R nu au fost întrunite deoarece anterior crizei economice și financiare societatea nu a prezentat simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, în sensul că societatea înregistra o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o supracapacitate semnificativă, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(23)

La un nivel mai general, România susține că dificultățile societății Oltchim sunt pur contextuale și rezultatul combinat al următorilor factori: subcapitalizarea societății (o problemă care ar trebui soluționată prin conversia creanței în acțiuni); închiderea furnizorului Arpechim (o problemă care va fi abordată prin măsura CT propusă) și criza financiară și economică actuală.

(24)

În ceea ce privește costurile salariale ale societății, România susține în primul rând că, prin aplicarea ratei medii de schimb valutar din 2008, astfel cum a fost publicată de Banca Națională a României (13), costurile salariale directe ale societății, în valoare de aproximativ 140 de milioane RON pentru 2008, se vor ridica la aproximativ 38 de milioane EUR.

(25)

În al doilea rând, România include pe lângă costurile salariale proprii, anumite părți ale costurilor salariale suportate de cinci subcontractanți/furnizori, în funcție de contribuția acestora la activitatea societății Oltchim. Acest calcul include și costurile salariale medii ale societății Arpechim, furnizorul care urmează a fi achiziționat. Pe această bază, autoritățile române estimează că totalul costurilor salariale se va ridica la 62,4 milioane EUR, ceea ce depășește suma împrumutului garantat de către EximBank.

VI.   EVALUAREA EXISTENȚEI AJUTORULUI DE STAT

(26)

Articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE prevede că este incompatibil cu piața comună orice ajutor acordat de un stat membru sau prin resurse de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producției anumitor mărfuri, și care afectează schimburile comerciale între statele membre.

(27)

Trebuie menționat în primul rând că România intenționează să acorde garanția în temeiul unei scheme de ajutor existente. Astfel, caracterul de ajutor de stat al măsurii nu este contestat de România.

VI.1.   Resurse de stat

(28)

Garantul EximBank este o instituție financiară specializată de stat, a cărei funcționare este reglementată de Legea 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior. Scopul său este de a sprijini prin instrumente financiare specifice activitatea guvernului României și politicile privind schimburile comerciale internaționale.

(29)

Deși controlul public al unei instituții nu înseamnă automat că acțiunile acesteia sunt imputabile statului (14), în cazul de față, condițiile stabilite de CEJ (15) pentru a se concluziona că o măsură este imputabilă statului par a fi îndeplinite.

(30)

EximBank este organizată ca o societate pe acțiuni. AVAS, agenția română pentru privatizare, deține 95,374 % din capitalul acesteia. Sursele financiare pentru operațiunile EximBank provin parțial de la bugetul de stat. Deoarece banca efectuează activități atât în numele statului, cât și în nume propriu, operațiunile sunt înregistrate în conturi diferite. Prin urmare, autoritățile publice exercită o intensă supraveghere asupra gestionării acesteia.

(31)

Comisia observă, de asemenea, faptul că EximBank efectuează operațiunea de garantare pentru Oltchim în numele și în contul statului, în temeiul deciziei adoptate de un organism guvernamental (Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări). Având în vedere aceste circumstanțe ale cazului, Comisia consideră că măsura este imputabilă statului și, în consecință, garanția acordată de EximBank ar implica utilizarea resurselor de stat.

VI.2.   Avantajul

(32)

Comisia are îndoieli în ceea ce privește posibilitatea ca beneficiarul, având în vedere situația sa actuală și circumstanțele piețelor financiare, să fi obținut finanțare pe piață, în termeni similari. Prin urmare, garanția EximBank oferă un avantaj societății Oltchim.

VI.3.   Selectivitate, denaturarea concurenței și efectele asupra schimburilor comerciale

(33)

Măsura de sprijin de stat în cauză este selectivă, în măsura în care aduce beneficii unei singure societăți, Oltchim. Măsura are potențialul de a denatura concurența, favorizând Oltchim în detrimentul concurenților acesteia. În fine, între statele membre există un comerț intensiv de produse chimice, iar societatea exportă o mare parte a produselor sale în țările Uniunii Europene. Astfel, comerțul intracomunitar va fi probabil afectat.

VI.4.   Concluzie privind existența ajutorului de stat

(34)

Având în vedere argumentele expuse, Comisia consideră, în această etapă, că măsura descrisă mai sus îndeplinește criteriile consacrate la articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE și, prin urmare, trebuie considerată a fi ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.

VII.   EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII

(35)

Având în vedere că garanția acordată de EximBank implică ajutor de stat, compatibilitatea acesteia trebuie evaluată din perspectiva excepțiilor prevăzute la articolele 87 alineatul (2) și 87 alineatul (3) din Tratatul CE.

(36)

România a acordat garanția în temeiul unei scheme CT aprobate. Astfel, trebuie să se verifice în primul rând dacă măsura este conformă cu condițiile respectivei scheme de ajutor de stat.

(37)

Schema a fost aprobată în temeiul CT, care stabilește criteriile în baza cărora anumite măsuri, care au ca scop remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru, pot fi compatibile în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE.

(38)

În special, punctul 2.6 din decizia de aprobare a schemei (16), în conformitate cu dispozițiile relevante ale CT, exclude în mod explicit întreprinderile care se aflau în dificultate la 1 iulie 2008 [punctul 4.3.2 litera (i) CT]. De asemenea, punctul 2.8 din decizie se referă la criteriul privind costurile salariale, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

(39)

În această etapă, Comisia are îndoieli că garanția EximBank preconizată este conformă cu condițiile care reies din punctul 4.3.2 literele (i) și (d) din CT. În special:

în ceea ce privește eligibilitatea societății pentru sprijin de stat în temeiul punctului 4.3.2 litera (i) din CT, Comisia nu consideră satisfăcătoare probele prezentate de România până în prezent pentru a dovedi că Oltchim nu era o societate în dificultate la 1 iulie 2008;

în al doilea rând, nu este clar dacă garanția EximBank preconizată este conformă cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care stabilește că suma maximă a împrumutului (în cazul de față 62 de milioane EUR) nu ar trebui să depășească suma totală a costurilor salariale ale beneficiarului pe 2008.

VII.1.   Punctul 4.3.2.(i) din CT: societate aflată în dificultate la 1 iulie 2008

(40)

Garanția de stat acordată în temeiul CT este compatibilă doar dacă este acordată societăților care nu erau în dificultate la 1 iulie 2008. Cu toate acestea, după o evaluare preliminară, Comisia consideră că există indicii că Oltchim era o societate în dificultate la 1 iulie 2008. Astfel, chiar dacă măsura ar îndeplini toate celelalte criterii din CT, nu ar fi eligibilă pentru sprijin de stat în temeiul acestui cadru.

(41)

În ceea ce privește problema situației societății, în opinia României, Oltchim este o societate de succes care, «datorită capacității sale constante de a răspunde cererilor pieței, […] a realizat o creștere substanțială a cifrei sale de afaceri». România adaugă că în 2007, «Oltchim era o societate de succes, cu o activitate în extindere și cu o creștere constantă a vânzărilor și veniturilor. Capitalizarea pe piață a societății Oltchim la momentul respectiv era de peste 1 miliard EUR».

(42)

În sprijinul afirmației potrivit căreia Oltchim nu era o întreprindere în dificultate la 1 iulie 2008, România a prezentat un memorandum explicativ elaborat de Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel (17).

(43)

În esență, aceste rapoarte ale experților susțin că la 1 iulie 2008 Oltchim nu putea fi calificată drept întreprindere în dificultate în sensul punctelor 10 literele (a) și (c) și 11 din Liniile directoare S & R. La data menționată, societatea nu pierduse, potrivit afirmațiilor, jumătate din capitalul său social (din care un sfert în cele 12 luni anterioare), nici nu făcuse obiectul procedurilor naționale de insolvabilitate și nici nu prezentase simptomele obișnuite ale unei situații precare. În special, societatea a avut profit operațional până la jumătatea anului 2008, iar rezultatele financiare negative au apărut doar în ultimele 9 luni înainte de 1 iulie 2008. În plus, societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o rată semnificativă de neutilizare a capacității, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(44)

În observațiile sale, România susține că actualele provocări cu care se confruntă Oltchim se datorează în principal unor factori externi (explicați prin revocarea conversiei, închiderea furnizorului Arpechim și actuala criză financiară globală). Alte cauze, precum fluctuația ratei de schimb valutar, creșterea prețurilor la materii prime și utilități, tendința de creștere marcată a costului forței de muncă românești și caracterul ciclic al piețelor pe care operează Oltchim au fost, de asemenea, menționate drept factori care au contribuit la erodarea marjelor societății.

(45)

Comisia consideră totuși că majoritatea acestor variabile sunt inerente oricărei activități economice și că, deși pot explica bine motivele anumitor dificultăți cu care se confruntă o societate, nu constituie în mod necesar o justificare în analiza privind ajutorul de stat.

(46)

În plus, în opinia Comisiei, există indicii puternice că supraviețuirea societății Oltchim s-a datorat faptului că, pe o perioadă lungă de timp, nu a fost executată o datorie publică substanțială și că, timp de mai mulți ani, această datorie nu a fost purtătoare de nicio dobândă. Efectele acestei abordări favorabile societății în ceea ce privește recuperarea datoriei publice sunt similare cu oferirea de capital societății, cu titlu gratuit.

(47)

În fine, Comisia dorește să remarce că analiza de mai jos a fost efectuată pe baza conturilor IFRS (18) prezentate de autoritățile române (19).

VII.1.1.   Punctul 9 din Liniile directoare S & R

(48)

În general, în conformitate cu punctul 9 din Liniile directoare S & R, Comisia consideră că o întreprindere este în dificultate atunci când nu poate elimina pierderile care, în condițiile în care nu există o intervenție a autorităților publice, determină falimentul acesteia pe termen scurt sau mediu.

(49)

Comisia dorește să sublinieze că, în opinia sa, este irelevant dacă dificultățile cu care se confruntă Oltchim sunt cauzate sau nu de revocarea/nefinalizarea conversiei sau de alți factori. În plus, Comisia consideră că dificultățile societății, contrar afirmațiilor României, nu provin doar din faptul că nu a putut fi realizată conversia planificată de autoritățile române. Situația societății ar fi putut fi problematică indiferent de conversie.

(50)

În acest sens, Comisia dorește să citeze raportul auditorului independent, prezentat de autoritățile române, întocmit de KPMG pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007 (din 15 iulie 2008), în care auditorii afirmă următoarele cu privire la situația financiară a societății: «Aceste condiții, împreună cu alte aspecte […] indică existența unei incertitudini care ar putea pune la îndoială capacitatea grupului de continuare a activității, în afara cazului în care acționarii nu vor sprijini grupul, în sensul îmbunătățirii situației financiare».

(51)

Trebuie menționat că în acest raport (pentru exercițiul financiar 2007), conversia în valoare de 323 de milioane RON a fost deja anulată, însă întreaga datorie către AVAS, care se ridica la momentul respectiv la 508 milioane RON, a fost introdusă în categoria capital propriu la rubrica «datorie convertibilă». În plus, în nota 38 la raport, auditorii au pornit de la premisa conform căreia creanța va fi din nou convertită în acțiuni și au făcut referire în acest sens la Legea 96/2008 (20). Auditorii și-au exprimat însă îndoielile cu privire la viitorul societății.

(52)

În alte rapoarte ale auditorilor independenți referitoare la primul semestru al anului 2008 (21) (încheiat la 30 iunie 2008, raport din 20 august 2008), KPMG reiterează temerile menționate deja în raportul pe anul precedent.

(53)

În fine, trebuie reamintit faptul că autoritățile române însele admit că lipsa intervenției statului ar conduce la insolvența societății.

(54)

În acest context, Comisia consideră că la mijlocul anului 2008, existau deja îndoieli serioase cu privire la viitorul societății și că aceasta intra probabil sub incidența punctului 9 din liniile directoare S & R la 1 iulie 2008.

VII.1.2.   Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R

(55)

Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R definește societatea în dificultate ca societatea care a pierdut peste jumătate din capitalul său social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni.

(56)

În ceea ce privește capitalul social, a existat o diminuare a capitalului tehnic reprezentând revocarea conversiei, care a fost introdusă în bilanț în 2007. În plus, trebuie precizat că în conturile financiare din 2007 și din 30 iunie 2008 aproape întreaga datorie către AVAS, de 508 milioane RON, (și nu doar suma conversiei anulate a creanței în acțiuni în valoare de 322 de milioane RON) a fost clasificată drept «datorie convertibilă» în categoria capital propriu. La sfârșitul anului 2008, această sumă a fost inclusă în categoria obligații.

(57)

Autoritățile române afirmă că uriașa subcapitalizare a societății se datorează doar revocării conversiei creanței în acțiuni în 2007. Comisia nu consideră că acest argument este convingător. Astfel cum ilustrează tabelul 1 de mai jos, o parte importantă a capitalului social al întreprinderii Oltchim a dispărut, ținând seama de pierderile acumulate și de rezerve, ceea ce a avut ca rezultat un capital propriu negativ la 30 iunie 2008. În cazul în care efectele «creanței convertibile» ar fi fost neutralizate, capitalul propriu total ar fi fost deja negativ în 2007.

Tabelul 1

Structura capitalului societății Oltchim

000 RON

31 decembrie 2006

31 decembrie 2007

30 iunie 2008

31 decembrie 2008

Capital social

1 339 565

1 016 338

1 016 338

1 016 338

Datorie convertibilă

508 485

508 485

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

Rezerve totale

72 600

132 376

116 606

100 677

Pierderi acumulate – minus rezerve

1 015 546

1 022 832

1 061 737

1 266 242

Pierderi acumulate – minus rezerve + datorie convertibilă

1 015 546

514 347

553 252

1 266 242

Participație minoritară

379

15

17

Total capital propriu acționari

324 019

501 991

463 086

– 249 904

Total capital propriu

(inclusiv «datoria convertibilă» către AVAS)

324 398

502 006

463 086

– 249 887

50 % din capitalul social

669 783

508 169

508 169

508 169

Capital propriu total mai mic de jumătate din capitalul social?

DA

DA

DA

DA

Capital social minus pierderi acumulate + rezerve

(neutralizarea efectului «datoriei convertibile»)

324 398

–6 479

–45 399

– 249 887

(58)

Având în vedere cele de mai sus, se poate concluziona că mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut la 30 iunie 2008. Trebuie subliniat că aceasta era situația chiar înainte de anularea conversiei.

(59)

Trebuie remarcat că, în prezent, Oltchim a pierdut în realitate mai mult decât întregul său capital social și că, începând cu 1 iulie 2008, capitalul propriu este pozitiv doar datorită faptului că articolul «datorie convertibilă» a fost introdus în categoria capital propriu. Totuși, se poate susține că peste jumătate din capital dispăruse la 1 iulie 2008.

(60)

În acest stadiu, în absența cifrelor corespunzătoare datei de 30 iunie 2007, se pare că peste un sfert din acest capital nu s-a pierdut în cele 12 luni precedente, ci anterior acestei perioade.

VII.1.3.   Punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R

(61)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, o societate este considerată în dificultate, «în cazul în care îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență».

(62)

Autoritățile române au prezentat un aviz juridic emis de cabinetul de avocatură Vilau & Mitel cu privire la calificarea societății Oltchim pentru procedura de insolvență, în temeiul legislației din România, la 1 iulie 2008.

(63)

Cadrul procedurilor de insolvență în România este stabilit de Legea 85/2006 (publicată în Monitorul Oficial din 21 aprilie 2006, denumită în continuare «Legea privind insolvența»). Articolul 3 din Legea privind insolvența definește insolvența ca «stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile». Insolvența este presupusă atunci când debitorul nu plătește una sau mai multe datorii în termen de 30 de zile de la data la care acestea devin scadente (22). Procedura de insolvență este declanșată la cererea debitorului sau la cererea unui creditor, după cum urmează.

(64)

În temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența, debitorul este obligat să solicite insolvența în termen de 30 de zile de la data la care apare situația de insolvență. Prin contrast, orice creditor care deține un titlu ajuns la scadență poate solicita procedura de insolvență după 30 de zile de la data la care datoria a devenit scadentă, dacă suma depășește 10 000 RON (aproximativ 3 000 EUR) (23).

(65)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, Comisia ar trebui să verifice doar dacă au fost îndeplinite condițiile procedurii de insolvență în temeiul legislației interne, fără a fi necesară examinarea în detaliu a motivelor (indiferent de natura acestora) care ar fi putut conduce în practică la concluzia că societatea nu făcea obiectul procedurii de insolvență la momentul respectiv (adică motivele pentru care societatea și diferiții săi creditori nu au solicitat începerea procedurii de insolvență).

(66)

Din această perspectivă, avizul juridic emis de Vilau & Mitel susține că: (i) situația societății la 1 iulie 2008 nu era de așa natură încât să determine obligația juridică de a solicita procedura de insolvență în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența și, respectiv, de a îndreptăți creditorii societății, alții decât AVAS, să solicite procedura de insolvență și (ii) OUG nr. 45/2006 și Legea 30/2007 nu permiteau recuperarea propriei datorii de către AVAS în orice alt mod în afara conversiei creanței în acțiuni și, astfel, aceasta nu avea competența legală de a solicita insolvența la 1 iulie 2008.

(67)

România precizează că la sfârșitul lunii iunie 2008, Oltchim avea datorii în valoare de 19 132 000 RON și fonduri disponibile de 16 949 000 RON. Se susține totuși că deficitul aparent la 30 iunie 2008 nu a declanșat obligația societății de a solicita procedura de insolvență (24) deoarece situația nu a continuat timp de 30 de zile. România susține în plus că: (i) în timpul lunii precedente (mai) și în luna care a urmat (iulie), datoriile scadente ale societății Oltchim nu au depășit fondurile disponibile; (ii) Legea privind insolvența nu este concepută pentru declanșarea insolvenței pe baza unor evenimente izolate, (iii) Oltchim deținea în orice caz creanțe împotriva statului și celorlalți creditori pentru sume depășind datoriile scadente.

(68)

Comisia observă în primul rând că sumele raportate scadente pentru perioada mai-iulie 2008 nu includ datoria restantă de aproximativ 135 de milioane EUR față de AVAS. Dacă și această datorie restantă ar fi luată în considerare, ar fi evident că datoria restantă depășea cu mult fondurile disponibile pentru perioada avută în vedere, aspect care este per se suficient pentru a se presupune că societatea este insolventă în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(69)

În al doilea rând, dacă datoria către AVAS ar fi luată în considerare, societatea ar fi avut în mod clar obligația de a solicita procedura de insolvență la 1 iulie 2008 – fără a mai menționa că această obligație a fost în realitatea generată mult mai devreme, respectiv după 30 de zile de la data la care hotărârea judecătorească din 2005 de revocare a conversiei creanței în acțiuni a devenit definitivă.

(70)

În al treilea rând, Legea românească privind insolvența nu exclude în mod specific datoriile către stat, de tipul celei avute de Oltchim față de AVAS (adică o datorie care provine dintr-un împrumut comercial neexecutat pentru care a fost plătită garanția de stat).

(71)

În observațiile sale, România afirmă că Ministerul Finanțelor Publice a considerat inițial datoriile ca datorii bugetare. Totuși, chiar dacă datoria față de AVAS nu ar fi putut fi calificată drept «datorie bugetară», aceasta ar fi fost calificată automat drept comercială și ar fi intrat și în acest caz sub incidența Legii privind insolvența – articolul 3 alineatul (6) din Legea privind insolvența definește un creditor care are dreptul de a solicita insolvența ca orice creditor, indiferent de natura datoriei, care deține o creanță scadentă în valoare mai mare de 10 000 RON.

(72)

În al patrulea rând, România susține că OUG 45/2006 obligă AVAS să aibă în vedere doar un scenariu de conversie, deși legislația românească generală prevede și alte metode de recuperare a datoriilor de către AVAS (respectiv OUG 51/1998 pentru transferul datoriilor, subrogare și cesiune). În temeiul OUG 45/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea 30/2007 și Legea 96/2008, AVAS a fost autorizată să efectueze o conversie a creanței în acțiuni la valoarea nominală, pentru a-și recupera datoriile.

(73)

În plus, România susține că la 1 iulie 2008, în conformitate cu același cadru juridic, procedura de conversie a creanței în acțiuni era în desfășurare în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor societății Oltchim. Astfel, AVAS nu putea opta în același timp pentru solicitarea insolvenței.

(74)

În ceea ce privește argumentul potrivit căruia, în temeiul OUG 45/2006, AVAS nu putea să solicite insolvența, Comisia observă că această interpretare omite dispozițiile din OUG 45/2006 care restabilesc calitatea de creditor a AVAS, cu posibilitatea de percepere a unei dobânzi pe perioada din noiembrie 2003 până la data la care hotărârea judecătorească de revocare a conversiei a devenit definitivă (august 2006). Dispozițiile articolului 2 alineatul (3) din ordonanță prevăd în mod clar scenariul recuperării datoriei de către AVAS prin lichidarea societății și vânzarea activelor acesteia, iar articolului 3 din Ordonanță are în vedere un scenariu de privatizare.

(75)

În ianuarie 2007, OUG 45/2006 a fost modificată de Legea 30/2007 prin care a fost menținut scenariul privatizării și AVAS a fost autorizată să efectueze în termen de 6 luni o conversie a creanțelor în acțiuni cu respectarea drepturilor preferențiale ale acționarilor minoritari.

(76)

Deoarece conversia nu a putut fi efectuată în acest termen, OUG 45/2006 a fost modificată printr-o altă lege, Legea 96/2008, de această dată stipulându-se doar conversia.

(77)

În fine, OUG 163/2008 de abrogare a OUG 45/2006 a fost adoptată în noiembrie 2008. Aceasta prevede că creanța față de Oltchim, împreună cu dobânda pentru perioada noiembrie 2003-septembrie 2006, va fi executată în conformitate cu OUG 51/1998.

(78)

Pe scurt, potrivit interpretării Comisiei, datoria către AVAS ar trebui, probabil, să fie considerată «scadentă» în contextul Legii privind insolvența, iar AVAS se califica la 1 iulie 2008 drept creditor îndreptățit să solicite insolvența.

(79)

Prin urmare, Comisia are motive să considere că Oltchim îndeplinea criteriul societății în dificultate, astfel cum e definit la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, la 1 iulie 2008.

VII.1.4.   Punctul 11 din Liniile directoare S & R

(80)

Punctul 11 din Liniile directoare S & R enumeră simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, precum: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea stocurilor, supracapacitate, diminuarea fluxului de numerar, creșterea accentuată a datoriilor, creșterea dobânzilor datorate și scăderea sau reducerea la zero a valorii nete a activelor.

(81)

Astfel cum s-a menționat deja mai sus, autoritățile române consideră că la 1 iulie 2008 societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu avea o supracapacitate semnificativă, iar fluxul de numerar operațional era pozitiv.

(82)

Pe baza datelor prezentate de autoritățile române, Comisia observă următoarele.

(83)

În primul rând, în ceea ce privește argumentul autorităților române potrivit căruia Oltchim prezenta rezultate operaționale pozitive, Comisia observă că, în pofida profitului operațional din 2006 și 2007, Oltchim a generat pierderi nete începând cu 2007, tendința negativă a început în ultimul trimestru al anului 2007, iar Oltchim fusese «îndatorată» timp de nouă luni consecutive înainte de 1 iulie 2008.

(84)

Autoritățile române susțin că performanța societății nu poate fi evaluată izolat și că evaluarea nu se poate concentra doar pe anii 2007 și 2008. Comisia observă totuși că pierderile acumulate ale societății au crescut constant. Datorită acestui aspect, la finalul anului 2008, societatea avea un capital social total negativ (ținând seama de capitalul social, pierderile acumulate și rezervele) de aproximativ 250 de milioane RON. Până în 2006 (înainte de anularea conversiei și în perioada în care se presupune că societatea avea o situație bună), Oltchim a acumulat pierderi în valoare de peste 1 miliard RON. Tabelul 2 sintetizează evoluția profitului și pierderilor societății.

Tabelul 2

Evoluția profitului și pierderilor societății Oltchim

000 RON

2006

2007

Jumătatea anului 2008

2008

Profit/pierderi operaționale

44 040

19 517

7 926

–70 947

Profit/pierderi înainte de taxe

34 482

–83 721

–31 749

– 218 682

Profit/pierderi nete

3 236

–93 159

–38 903

– 226 353

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

(85)

În al doilea rând, autoritățile române fac referire la un flux de numerar pozitiv al societății. În acest sens, Comisia subliniază că, astfel cum se demonstrează în Tabelul 3, deși societatea a produs un flux de numerar operațional pozitiv, numerarul net al societății Oltchim a fost în mod constant negativ.

Tabelul 3

Evoluția fluxului de numerar

000 RON

2006

2007

2008

Flux de numerar generat de activitățile operaționale

74 492

156 324

97 647

Flux de numerar provenind din activități de finanțare

8 957

–5 076

–67 373

Flux de numerar utilizat în investiții

– 192 753

– 214 341

– 109 347

NUMERAR NET

– 109 304

–63 093

–79 073

(86)

În al treilea rând, în ceea ce privește gradul de îndatorare al societății, acesta a crescut constant de-a lungul anilor, nu doar față de organisme de stat, ci și față de părți terțe.

Tabelul 4

Evoluția datoriilor societății Oltchim

000 RON

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Februarie 2009

AVAS

84 852

131 272

163 779

190 942

538 336

538 336

538 336

Părți terțe

741 587

641 134

701 780

849 396

1 116 187

1 191 310

1 195 015

Total

826 439

772 406

865 559

1 040 338

1 654 523

1 729 646

1 733 351

(87)

În al patrulea rând, fondul de rulment al societății Oltchim a fost negativ si în scădere. În plus, Oltchim s-a confruntat cu o crestere a cheltuielilor financiare pe perioada 2006-2008. De asemenea, valoarea netă a activelor societății este în scădere si a fost negativă în 2008.

Tabelul 5

000 RON

2006

2007

2008

Fond de rulment

(Active curente minus pasive curente)

– 287 759

– 368 657

– 714 876

Cheltuieli de finanțare nete

11 098

104 261

148 959

Valoarea NETĂ a activelor/(Activele totale minus pasivele totale)

324 019

484 931 (25)

– 249 887

(88)

În fine, Oltchim nu a primit un rating de la o agentie specializată de rating. Tabelul 6 indică ratingul atribuit societății de către (o bancă românească) pe parcursul ultimilor ani. Ratingul (o bancă românească) a scăzut începând cu decembrie 2007. Tabelul 6 arată că ratingul societății nu s-ar fi îmbunătătit semnificativ chiar dacă ar fi fost neutralizat efectul revocării conversiei.

Tabelul 6

Ratingul atribuit societății Oltchim de către (o bancă românească) (26)

 

Dec. 2003

Dec. 2004

Dec. 2005

Dec. 2006

Dec. 2007

Iunie 2008

Dec. 2008

Principal

(Risc mare)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mare)

(Risc maxim)

(Risc maxim)

Ajustat (27)

 

 

 

 

(Risc mare)

(Risc mare)

(Risc mare)

(89)

Prin urmare, în opinia Comisiei, există indicii că «simptomele obișnuite» ale unei societăți aflate în dificultate sunt prezente în cazul Oltchim.

VII.1.5.   Concluzie

(90)

Pe baza considerentelor de mai sus, Comisia este de părere că există indicii puternice că Oltchim putea fi calificată drept societate în dificultate la 1 iulie 2008.

VII.2.   Punctul 4.3.2. litera (d) din CT: criteriul costurilor salariale

(91)

Există, de asemenea, îndoieli cu privire la îndeplinirea de către garanția CT a condițiilor care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care prevede că «valoarea maximă a împrumutului nu depășește costurile salariale anuale totale ale beneficiarului (inclusiv contribuțiile sociale, precum și costurile cu personalul care lucrează în locațiile societății, dar care este oficial pe statul de plată al unor subcontractanți) pentru 2008». Situația financiară pe 2008 indică costuri salariale totale de 136 de milioane RON (28), valoare care este mai mică decât suma împrumutului, respectiv 62 de milioane EUR.

(92)

Pentru calculul costurilor salariale, autoritățile române țin seama de angajații a patru alte societăți (proporțional cu munca prestată de aceștia în folosul societății Oltchim).

(93)

Trei dintre aceste societăți au fost create prin externalizarea mai multor activități efectuate de Oltchim și sunt localizate la sediul acesteia. Partea din producția acestora care contribuie la activitatea societății Oltchim reprezintă, potrivit autorităților române, între 84,81 % și 96,05 %. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind cuantificarea serviciilor pe care acești subcontractanți le prestează pentru societate.

(94)

În ceea ce privește cea de a patra societate, furnizorul de abur industrial, potrivit României, 53,58 % din producția acestuia este furnizată societății Oltchim. Acest furnizor are sediul în vecinătate și activitatea sa este direct legată de Oltchim. Dacă furnizarea de abur către Oltchim ar înceta, acest furnizor ar trebui închis. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind calitatea de subcontractor a acestei societăți și privind cuantificarea serviciilor prestate de acest furnizor în beneficiul societății.

(95)

În ceea ce privește costurile salariale ale Arpechim, în 2008 aceasta nu era o societate controlată de Oltchim. România susține că împrumutul care face obiectul garanției de stat va fi pus la dispoziție fie în două tranșe (cea de a doua tranșă urmând a fi acordată după integrarea societății Arpechim), fie garanția pentru întregul împrumut va fi emisă după încheierea unui contract obligatoriu din punct de vedere juridic cu vânzătorul, Petrom. În orice caz, autoritățile române nu au prezentat dovezi suplimentare privind costurile salariale ale uzinei Arpechim.

(96)

Comisia este de părere că România nu a prezentat suficiente probe pentru a elimina îndoiala potrivit căreia împrumutul nu depășește cu adevărat costurile salariale ale beneficiarului și îndeplinește condițiile care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

VII.3.   Alte condiții în temeiul punctului 4.3.2 din CT

(97)

Pe baza informațiilor prezentate de România, celelalte condiții prevăzute la punctul 4.3.2 din CT par a fi îndeplinite.

(98)

În special, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (b), taxele percepute pentru garanția de stat respectă prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating CCC sau inferior și cu un nivel de garantare scăzut, și anume o primă anuală de 9,8 %. Pentru primii 2 ani, punctul 4.3.2 litera (h) permite o primă anuală de 8,33 % care rezultă din aplicarea reducerii de 15 %.

(99)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (e), care prevede că garanția se va acorda până la 31 decembrie 2010 cel târziu, trebuie observat că România acordase deja garanția, deși nu fusese emisă. Cu toate acestea, pe baza informațiilor furnizate, garanția va fi emisă cât mai curând posibil.

(100)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (f), garanția acoperă 80 % din împrumut, nedepășind astfel 90 %.

(101)

Punctul 4.3.2 litera (g) permite ca garanțiile să acopere împrumuturile pentru investiții sau pentru fondul de rulment. Autoritățile române au informat că garanția va acoperi un împrumut acordat pentru finanțarea atât a investițiilor, cât și a fondului de rulment.

VII.4.   Evaluarea în temeiul Liniilor directoare S & R

(102)

Astfel cum s-a prezentat mai sus, Comisia consideră că Oltchim ar putea fi considerată o societate în dificultate la 1 iulie 2008, în conformitate cu definiția din Liniile directoare S & R.

(103)

Comisia consideră că ajutorul pentru salvare sau restructurare acordat unei societăți în dificultate este compatibil cu piața comună în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE dacă îndeplinește criteriile prevăzute în Liniile directoare S & R.

(104)

Cu condiția ca Oltchim să fi fost o societate în dificultate, garanția EximBank ar putea fi, în principiu, eligibilă atât pentru ajutor de salvare, cât și pentru ajutor de restructurare. Totuși, în această etapă, criteriile pentru acordarea unui ajutor de salvare sau restructurare compatibil prevăzute în Liniile directoare S & R, nu par a fi respectate. În special:

(a)

ajutor de salvare: există îndoieli că măsura, dacă este considerată ajutor de restructurare, ar fi limitată la minimul necesar, ar fi impusă de dificultăți sociale grave și nu ar avea efecte negative asupra altor state membre. În plus, garanția acoperă o perioadă care depășește 6 luni;

(b)

ajutor de restructurare: în absența notificării unei restructurări, Comisia nu poate evalua componentele planului de afaceri, inclusiv măsurile de investiție și modernizare, și nici nu poate evalua dacă măsurile ar restabili viabilitatea pe termen lung și s-ar menține la un minim, astfel încât să se evite denaturări ilegale ale concurenței.

(105)

În orice caz, Comisia observă că evaluarea compatibilității în temeiul Liniilor directoare S & R ar trebui, în principiu, să aibă în vedere măsurile de sprijin în ansamblul lor, și anume acelea notificate la 17 iulie 2009 (conversia și garanția de stat de 80 % destinată acoperirii împrumutului de 424 de milioane EUR).

VII.5.   Concluzie privind compatibilitatea

(106)

Pe baza celor de mai sus și pe baza informațiilor disponibile în acest stadiu, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că garanția CT în favoarea societății Oltchim ar fi compatibilă cu schema românească în temeiul CT, în baza căreia a fost acordată, și, la nivel mai general, cu CT.

(107)

În plus, Comisia consideră improbabil ca măsura să fie compatibilă cu tratatul, ca ajutor de salvare sau restructurare în temeiul Liniilor directoare S & R.

(108)

Având în vedere faptul că societatea este probabil o societate în dificultate, nu pare a fi aplicabilă nicio altă derogare prevăzută în Tratatul CE.

(109)

Prin urmare, Comisia consideră că garanția CT analizată pare a fi incompatibilă cu Tratatul.

VIII.   CONCLUZIE

(110)

În acest stadiu al procedurii Comisia concluzionează că garanția în cauză constituie ajutor de stat, iar Comisia are îndoieli în ceea ce privește compatibilitatea acesteia cu Tratatul.

IX.   DECIZIE

(111)

În lumina considerentelor de mai sus, Comisia a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE și solicită României să furnizeze, în termen de o lună de la primirea prezentei scrisori, toate documentele, informațiile și datele necesare pentru evaluarea măsurii.

(112)

Comisia reamintește României că va informa părțile interesate prin publicarea prezentei scrisori și a unui rezumat pertinent al acesteia în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. De asemenea, Comisia va informa Autoritatea AELS de Supraveghere prin trimiterea unei copii a prezentei scrisori. Toate părțile interesate vor fi invitate să își prezinte observațiile în termen de o lună de la data publicării.”


(1)  JO C 83, 7.4.2009, p. 1.

(2)  PCC a depus o primă plângere în aprilie 2008, cu privire la o conversie proiectată a creanței în acțiuni în valoare de 135 de milioane EUR, susținând că ar implica un ajutor de stat incompatibil. A se vedea, de asemenea, Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(3)  Conform informațiilor oferite de sindicatul societății. La data de 18 iunie 2009, Consiliul de administrație al Oltchim a decis să trimită în «șomaj tehnic» temporar aproximativ 1 400 de angajați. Din septembrie 2009, societatea va disponibiliza încă 500 de angajați, reducând astfel definitiv numărul total de angajați la 3 100 (a se vedea articolul de presă în limba română la http://www.ziaruldevalcea.ro/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=7193 a se vedea, de asemenea, raportul publicat pe site-ul web al societății, la adresa http://www.oltchim.ro/uploaded/RCsomajtehnic.pdf). Potrivit altor articole de presă din România, societatea intenționează să angajeze până la sfârșitul anului 2009 600 de persoane, ca urmare a achiziționării și reînceperii activității furnizorului Arpechim.

(4)  Datoria era față de agenția română de privatizare AVAS (la acea vreme «AVAB», «Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare», care a fuzionat cu agenția de privatizare «APAPS», «Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiunilor Statului» în mai 2004 și a fost redenumită). Toate plățile ulterioare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în numele a ceea ce s-a numit inițial garanții de stat, au devenit datorii față de AVAS.

(5)  Motivul anulării a fost că operațiunea de conversie conducea la diluarea pachetelor minoritare de acțiuni fără a respecta drepturile preferențiale ale acționarilor.

(6)  OUG 45/2006.

(7)  Pentru mai multe informații cu privire la istoricul datoriei publice și la conversia creanței în acțiuni, a se vedea Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(8)  Aceste investiții vizează în special: achiziționarea de la Petrom a activelor petrochimice ale furnizorului Arpechim; modernizarea și extinderea capacității instalației de piroliză din Arpechim; eliminarea blocajelor din fluxul de producție PVC; modernizarea instalației de electroliză cu mercur; alte măsuri pentru protecția mediului. A se vedea, de asemenea, cazul C 28/2009.

(9)  Valoarea conversiei originale plus datoriile acumulate ulterior.

(10)  Ajutorul de stat N 286/09 – România, schemă temporară de ajutor pentru acordarea de ajutor sub formă de garanții, Decizia Comisiei din 5 iunie 2009, încă nepublicată.

(11)  Conform informațiilor de care dispune Comisia, EximBank nu a emis încă garanția în cauză.

(12)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(13)  RON/EUR – 3,6826.

(14)  Cauza C-345/02 Pearle BV, Rec., 2004, p. I-7139, punctele 34-35.

(15)  Cauza C-482/99 Franța/Comisia, Rec., 2002, p. I-4397, punctele 52-57.

(16)  Decizia C (2009)/4501 a Comisiei din 5 iunie 2009; Rectificarea C (2009)/5651 din 9 iulie 2009, nepublicată încă.

(17)  «Memorandum privind cadrul legal în legătură cu procedurile de insolvență în România aplicabil societății Oltchim SA la 1 iulie 2008».

(18)  Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Trebuie remarcat că Oltchim întocmește conturile și în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate (RAS). Cifrele RAS sunt diferite de rapoartele IFRS, în special deoarece capitalul social este raportat la 32 de milioane RON. Potrivit autorităților române, rapoartele RAS nu iau în considerare efectele hiperinflaționiste ale fostei monede, ROL, în timp ce conturile IFRS au fost ajustate în consecință. Trebuie menționat că potrivit conturilor RAS, la 31 decembrie 2008, Oltchim are un capital propriu negativ în valoare de 251 de milioane RON.

(19)  Trebuie menționat că par să existe anumite neconcordanțe în situațiile financiare prezentate, deoarece cifrele finale din 2007 și cifrele inițiale din 2008 nu corespund. În plus, având în vedere că ultimele situații prezentate în notificare se referă la exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2008, au fost utilizate conturile la 31 decembrie 2008 publicate pe site-ul web al Oltchim.

(20)  Legea 96/2008 din 14 aprilie 2008 de modificare a OUG 45/2006, M.O. 304 din 18 aprilie 2008.

(21)  Autoritățile române afirmă totuși că acestea a reprezentat o «opinie rezervată» datorită insuficienței informațiilor.

(22)  Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(23)  Articolul 12 din Legea privind insolvența.

(24)  Articolul 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența.

(25)  Inclusiv 508 milioane RON «datorii convertibile» față de AVAS. Dacă această sumă ar fi considerată pasiv, valoarea NETĂ a activelor ar fi negativă.

(26)  […]

(27)  În situația în care nu ar fi fost revocată CONVERSIA creanțelor în acțiuni.

(28)  Autoritățile române prezintă costurile salariale directe ale Oltchim ca fiind de aproximativ 140 de milioane EUR.


ATTI OĦRAJN

Kummissjoni Ewropea

26.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 19/43


Avviż għall-attenzjoni tal-persuni, l-entitajiet, il-korpi u l-gruppi miżjuda mal-lista msemmija fl-Artikoli 2, 3, u 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban, permezz tar-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 70/2010

2010/C 19/11

1.

Il-Pożizzjoni Komuni 2002/402/PESK (1) ssejjaħ lill-Komunità/Unjoni sabiex tiffriża l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi ta' Usama bin Laden, membri tal-organizzazzjoni Al-Qaida u t-Taliban u individwi, gruppi, impriżi u entitajiet oħra assoċjati magħhom, imsemmija fil-lista magħmula skont UNSCR 1267(1999) u 1333(2000) li għandha tiġi aġġornata b'mod regolari mill-Kumitat tan-NU stabbilit skont UNSCR 1267(1999).

Il-lista mfassla minn dan il-Kumitat tan-NU tinkludi:

Al Qaida, it-Taliban u s-Sur Usama bin Laden;

persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet, korpi u gruppi assoċjati ma' Al Qaida, it-Taliban u s-Sur Usama bin Laden; kif ukoll

persuni ġuridiċi, entitajiet u korpi li huma propjetà ta' jew li huma kkontrollati minn, jew li b'xi mod ieħor jappoġġjaw lil, xi wieħed jew waħda minn dawn il-persuni, entitajiet, korpi u gruppi.

Atti jew attivitajiet li jindikaw li individwu, grupp, impriża, jew entità hija “assoċjata ma'” Al Qaida, Usama bin Laden jew it-Taliban jinkludu:

(a)

parteċipazzjoni fil-finanzjament, l-ippjanar, l-iffaċilitar, it-tħejjija, jew it-twettiq ta' atti jew attivitajiet minn, flimkien ma', fl-isem ta', jew f'appoġġ għal, Al Qaida, it-Taliban jew is-Sur Usama bin Laden, jew xi ċellola, affiljata jew grupp li joħroġ minnhom jew li jidderiva minnhom;

(b)

forniment, bejgħ jew trasferiment ta' armi u materjal relatat lil xi wieħed minnhom;

(c)

reklutaġġ għal xi wieħed minnhom; jew

(d)

xi forma oħra ta' appoġġ għall-atti jew l-attivitajiet ta' xi wieħed minnhom.

2.

Fid-19 ta' Jannar 2010, il-Kumitat tan-NU ddeċieda li jżid lil Said Ali Al-Shihri, Nasir “Abd-Al-Karim” Abdullah Al-Wahishi u Al-Qaida fil-Peniżola Għarbija mal-lista rilevanti. Kull wieħed minnhom kkonċernat jista' jissottometti fi kwalunkwe żmien talba lill-Kumitat tan-NU, flimkien ma' kull dokumentazzjoni ta' appoġġ, sabiex terġa' tiġi kkunsidrata mill-ġdid id-deċiżjoni li tinkludihom fil-lista tan-NU msemmija aktar 'il fuq. Din it-talba trid tintbagħat fl-indirizz li ġej:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Għal aktar informazzjoni kkonsulta: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Fuq il-bażi tad-deċiżjoni tan-NU msemmija f'numru 2, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament (UE) Nru 70/2010 (2), li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-netwerk ta’ Al-Qaida u t-Taliban (3), skont l-Artikolu 7(1)(a) u 7a(1) tar-Regolament (KE) Nru 881/2002.

Għalhekk, il-miżuri li ġejjin tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 japplikaw għall-persuni fiżiċi u ġuridiċi, l-entitajiet, il-korpi u l-gruppi kkonċernati:

(1)

L-iffriżar tal-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha tagħhom, jew li huma proprjetà tagħhom jew miżmuma minnhom, u l-projbizzjoni (fuq kulħadd) li jitpoġġew fondi u riżorsi ekonomiċi għad-dispożizzjoni tagħhom, jew għall-benefiċċju tagħhom, kemm direttament u kif ukoll indirettament (Artikoli 2 u 2a (4));

kif ukoll

(2)

Il-projbizzjoni tal-għoti, il-bejgħ, il-forniment jew it-trasferiment ta' pariri tekniċi, assistenza jew taħriġ relatati ma' attivitajiet militari lil kwalunkwe persuna kkonċernata, kemm direttament u kif ukoll indirettament (Artikolu 3).

4.

L-Artikolu 7a tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 (5) jipprevedi proċedura ta' reviżjoni fejn osservazzjonijiet dwar ir-raġunijiet għall-inklużjoni huma ppreżentati minn dawk li huma inklużi. Il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, l-entitajiet, il-korpi u l-gruppi kkonċernati mil-lista tar-Regolament (UE) Nru 70/2010 jistgħu jagħmlu talba lill-Kummissjoni għar-raġunijiet tal-inklużjoni tagħhom. Din it-talba trid tintbagħat fl-indirizz li ġej:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Qed tinġibed l-attenzjoni tal-persuni, l-entitajiet, il-korpi u l-gruppi kkonċernati għall-possibbiltà ta' kontestazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 70/2010 quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 4 u 6 tal-Artikolu 263 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

6.

Id-dejta personali tal-persuni fiżiċi kkonċernati mil-lista tar-Regolament (UE) Nru 70/2010 se tiġi pproċessata skont ir-regoli tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dik id-dejta (6). Kull talba, pereżempju għal aktar informazzjoni jew sabiex jiġu eżerċitati d-drittijiet skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 (pereżempju l-aċċess jew ir-rettifika ta' dejta personali), għandha tintbagħat lill-Kummissjoni, fl-indirizz imsemmi fil-punt 4 aktar 'il fuq.

7.

Għall-kompletezza, qed tinġibed l-attenzjoni tal-persuni fiżiċi u ġuridiċi inklużi fl-Anness I dwar il-possibbiltà li ssir applikazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat(i) Membru/i rilevanti, inklużi fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 881/2002, sabiex tinkiseb l-awtorizzazzjoni għall-użu tal-fondi u riżorsi ekonomiċi ffriżati għal ħtiġijiet essenzjali jew ħlasijiet speċifiċi skont l-Artikolu 2a ta' dak ir-Regolament.


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 4.

(2)  ĠU L 20, 26.1.2010, p. 1.

(3)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.

(4)  L-Artikolu 2a iddaħħal mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 561/2003 (ĠU L 82, 29.3.2003, p. 1).

(5)  L-Artikolu 7a iddaħħal mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1286/2009 (ĠU L 346, 23.12.2009, p. 42).

(6)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.