ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2009.119.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 119

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
28 ta' Mejju 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni

2009/C 119/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata – (Każ COMP/M.5490 – MOL/INA) ( 1 )

1

 

IV   Informazzjoni

 

Il-Kunsill

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

2009/C 119/02

Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2009 dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020)

2

 

Il-Kummissjoni

2009/C 119/03

Rata tal-kambju tal-euro

11

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni

2009/C 119/04

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni – (Każ COMP/M.5541 – GE/NewsCorp/Disney/Hulu JV) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

12

2009/C 119/05

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni – (Każ COMP/M.5523 – CVC/Belgian State/De Post-La Poste) – Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

13

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni

28.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 119/1


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5490 – MOL/INA)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2009/C 119/01

Fit-18 ta’ Mejju 2009, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni tal-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32009M5490. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazzjoni

Il-Kunsill

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

28.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 119/2


Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2009 dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (“ET 2020”)

2009/C 119/02

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

 

WAQT LI JFAKKAR

li l-endorsjar mill-Kunsill Ewropew ta' Barċellona ta' Marzu 2002 tal-programm ta' ħidma “Edukazzjoni u Taħriġ 2010” li - fil-kuntest tal-Istrateġija ta' Lisbona - stabbilixxa għall-ewwel darba qafas sod għal kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ibbażat fuq objettivi komuni u bil-għan primarju ta' appoġġ għat-titjib tas-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ permezz tal-iżvilupp ta' għodod komplimentari fil-livell tal-UE, it-tagħlim reċiproku u l-iskambju tal-aħjar prattika permezz tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni;

 

u JIRRIKONOXXI

li l-kooperazzjoni taħt il-programm ta' ħidma msemmi qabel, inklużi l-proċess ta' Kopenħagen u l-inizjattivi fil-kuntest tal-proċess ta' Bolonja, wasslu biex isir progress sinifikanti - b'mod partikolari b'appoġġ għar-riformi nazzjonali fit-tagħlim tul il-ħajja, il-modernizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja u l-iżvilupp ta' strumenti Ewropej komuni li jippromwovu l-kwalità, it-trasparenza u l-mobbiltà - iżda li għad fadal sfidi sostanzjali, jekk l-Ewropa trid tikseb l-ambizzjoni tagħha li ssir l-ekonomija bbażata fuq l-għarfien l-aktar kompetittiva u dinamika fid-dinja;

JENFASIZZA li

1.

L-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom rwol kruċjali biex jintlaħqu l-isfidi soċjoekonomiċi, demografiċi, ambjentali u teknoloġiċi li qed tiffaċċja l-Ewropa u ċ-ċittadini tagħha llum u fis-snin li ġejjin.

2.

L-investiment effiċjenti fil-kapital uman permezz ta' sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ hu komponent essenzjali tal-istrateġija tal-Ewropa biex jintlaħqu l-livelli għoljin ta' tkabbir u impjiegi bbażati fuq l-għarfien u sostenibbli li huma fil-qalba tal-Istrateġija ta' Lisbona, waqt li fl-istess ħin jippromwovu s-sodisfazzjon personali, il-koeżjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva.

JIRRIKONOXXI li

1.

Waqt li jagħti valur lid-diversità Ewropea u l-opportunitajiet uniċi li din iġġib magħha, u waqt li jirrispetta b'mod sħiħ ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għas-sistemi edukattivi tagħhom, qafas strateġiku aġġornat għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ - waqt li jibni fuq il-progress li sar taħt il-programm ta' ħidma “Edukazzjoni u Taħriġ 2010” - jista' jtejjeb aktar l-effiċjenza ta' kooperazzjoni bħal din u jipprovdi benefiċċji u appoġġ kontinwi lis-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ tal-Istati Membri sas-sena 2020.

2.

L-edukazzjoni u t-taħriġ taw kontribut sostanzjali biex jintlaħqu l-għanijiet għall-perijodu fit-tul tal-Istrateġija ta' Lisbona għat-tkabbir u l-impjiegi. B'antiċipazzjoni ta' żviluppi fil-futur b'dan il-proċess, għandhom għalhekk jinżammu l-isforzi biex jiġi żgurat li l-edukazzjoni u t-taħriġ jibqgħu miżmuma b'mod sod fl-istrateġija usa′. Huwa essenzjali wkoll li l-qafas għall-kooperazzjoni Ewropea għandu jibqa′ flessibbli biżżejjed biex jirrispondi għall-isfidi attwali kif ukoll dawk tal-futur, inklużi dawk li joħorġu taħt kwalunkwe strateġija ġdida wara l-2010.

JINNOTA B'INTERESS

il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni dwar Qafas strateġiku aġġornat għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ  (1).

JAQBEL li:

1.

Fil-perijodu sal-2020, l-għan primarju tal-kooperazzjoni Ewropea għandu jkun l-appoġġ għal aktar żvilupp fis-sistemi tal-edukazzjoni u taħriġ fl-Istati Membri li huma immirati biex jiżguraw:

(a)

is-sodisfazzjon personali, soċjali u professjonali taċ-ċittadini kollha;

(b)

il-prosperità ekonomika sostenibbli u l-opportunitajiet tal-impjieg, waqt li jiġu promossi l-valuri demokratiċi, il-koeżjoni soċjali, iċ-ċittadinanza attiva, u d-djalogu interkulturali.

2.

Għanijiet bħal dawn għandhom jitqiesu f'perspettiva dinjija. L-Istati Membri jirrikonoxxu l-importanza ta' attitudni miftuħa lejn id-dinja kollha bħala prerekwiżit għall-iżvilupp u l-prosperità globali li - permezz tad-dispożizzjoni ta' edukazzjoni eċċellenti u attraenti, opportunitajiet ta' taħriġ u riċerka - jgħinu l-Unjoni Ewropea tilħaq l-objettiv tagħha li ssir ekonomija minn ta' quddiem fid-dinja bbażata fuq l-għarfien.

3.

Il-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ għall-perijodu sal-2020 għandha tiġi stabbilita fil-kuntest ta' qafas strateġiku li jkopri s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ bħala ħaġa sħiħa fil-perspetiva ta' tagħlim tul il-ħajja. Tassew, it-tagħlim tul il-ħajja għandu jitqies bħala prinċipju fundamentali li jservi bħala bażi tal-qafas kollu, li huwa mfassal biex ikopri t-tagħlim fil-kuntesti kollha - sew jekk formali, nonformali jew informali - u fil-livelli kollha: mill-edukazzjoni bikrija u l-iskejjel sal-edukazzjoni għolja, edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, u t-tagħlim lill-adulti.

B′mod speċifiku, il-qafas għandu jindirizza l-erba′ objettivi strateġiċi li ġejjin (spjegati aktar fid-dettall hawn taħt):

(1)

Li jsiru realtà t-tagħlim tul il-ħajja u l-mobilità;

(2)

It-titjib tal-kwalità u l-effiċjenza tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

(3)

Il-promozzjoni tal-ekwità, il-koeżjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva;

(4)

It-tisħiħ tal-innovazzjoni u l-kreattività, inkluż l-intraprenditorija, fil-livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

4.

Il-monitoraġġ perijodiku tal-progress lejn objettiv stabbilit jipprovdi kontribut essenzjali lejn it-tfassil ta' politika bbażata fuq l-evidenza. L-objettivi strateġiċi msemmija hawn fuq għandhom għalhekk jiġu akkompanjati matul il-perijodu 2010 - 2020 b'indikaturi u livelli ta' referenza għall-prestazzjoni medja Ewropea (“il-punti ta' riferiment Ewropej”), kif imniżżlin fl-Anness I għal dan id-dokument. Filwaqt li jibnu fuq il-punti ta' riferiment eżistenti, dawn ser jgħinu biex fil-livell Ewropew jitkejjel il-progress ġenerali li sar u jintwera′ dak li nkiseb.

Objettiv strateġiku 1:   Isiru realtà t-tagħlim tul il-ħajja u l-mobilità

L-isfidi imposti mill-bidla demografika u l-ħtieġa regolari għall-aġġornament u l-iżvilupp tal-ħiliet f'konformità maċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali li dejjem qed jinbidlu jitolbu approċċ għal tagħlim tul il-ħajja u għal sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ li jirrispondu aħjar għall-bidla u huma aktar miftuħa għad-dinja kollha. Waqt li inizjattivi ġodda fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja jistgħu jkunu żviluppati biex jirriflettu sfidi fil-futur, għadu meħtieġ aktar progress f'inizjattivi li għadhom għaddejjin, speċjalment fl-implimentazzjoni ta' strateġiji koerenti u komprensivi għal tagħlim tul il-ħajja. B'mod partikolari, hija meħtieġa ħidma biex ikun żgurat l-iżvilupp ta' oqfsa għall-kwalifiki nazzjonali bbażati fuq r-riżultati tat-tagħlim rilevanti u r-rabta tagħhom mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, l-istabbiliment ta' mogħdijiet ta' tagħlim aktar flessibbli - inklużi transizzjonijiet aħjar bejn id-diversi setturi tal-edukazzjoni u t-taħriġ, aktar ftuħ għal tagħlim mhux formali u informali, u aktar trasparenza u rikonoxximent tar-riżultati tat-tagħlim. Huma meħtieġa wkoll aktar sforzi għall-promozzjoni tat-tagħlim tal-adulti, biex tiżdied il-kwalità tas-sistema tal-iggwidar, u biex it-tagħlim isir aktar attraenti b'mod ġenerali - inkluż permezz tal-iżvilupp ta' forom ġodda ta' tagħlim u l-użu ta' teknoloġiji ġodda ta' tagħlim.

Bħala element essenzjali fit-tagħlim tul il-ħajja u mezz importanti biex jitjiebu l-possibbiltajiet ta' impjieg u l-adattabbiltà tan-nies, il-mobilità ta' min jitgħallem, l-għalliema u l-għalliema tal-għalliema għandha tiġi estiża gradwalment bil-ħsieb li l-perijodi ta' tagħlim f'pajjiż ieħor - kemm fl-Ewropa kif ukoll fil-bqija tad-dinja - isiru r-regola aktar milli l-eċċezzjoni. Filwaqt li jsir dan, għandhom jiġu applikati l-prinċipji stabbiliti fil-Karta Ewropea ta' Kwalità favur il-Mobbiltà. Biex jinkiseb dan ser ikunu meħtieġa sforzi mġedda minn dawk kollha kkonċernati, pereżempju fir-rigward tal-iżgurar ta' finanzjament adegwat.

Objettiv strateġiku 2:   Jitjiebu l-kwalità u l-effiċjenza tal-edukazzjoni u t-taħriġ

Sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ ta' kwalità għolja li huma kemm effiċjenti kif ukoll ekwi huma kruċjali għas-suċċess tal-Ewropa u għat-tisħiħ tal-opportunitajiet tal-impjieg. L-isfida prinċipali hija li jkun żgurat l-akkwist tal-kompetenzi prinċipali minn kulħadd, filwaqt li jiġu żviluppati l-eċċellenza u l-mod attraenti tal-livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ li jagħmluha possibbli għall-Ewropa li żżomm rwol globali b'saħħtu. Biex dan jintlaħaq fuq bażi sostenibbli, jeħtieġ tingħata aktar attenzjoni biex jogħal l-livell tal-ħiliet bażiċi, bħall-ħiliet tal-qari u l-kitba u u l-matematika, fejn il-matematika, ix-xjenza u t-teknoloġija jsiru aktar attraenti u biex jissaħħu l-kompetenzi lingwistiċi. Fl-istess ħin, hemm ħtieġa li jkun żgurat tagħlim ta' kwalità għolja, li jkunu pprovduti edukazzjoni inizjali tal-għalliema adegwata, żvilupp professjonali kontinwu għall-għalliema u dawk li jħarrġu, u biex il-karriera ta' għalliem issir għażla attraenti bħala karriera. Huwa importanti wkoll li jitjiebu l-governanza u t-tmexxija tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u biex jiġu żviluppati sistemi ta' assigurazzjoni ta' kwalità effettiva. Il-kwalita għolja tintlaħaq biss permezz tal-użu effiċjenti u sostenibbli ta' riżorsi - kemm pubbliċi kif ukoll privati, kif adatt - u permezz tal-promozzjoni ta' politika u prattika bbażati fuq l-evidenza fl-edukazzjoni u t-taħriġ.

Objettiv strateġiku 3:   Il-promozzjoni tal-ekwità, il-koeżjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva

Il-politika għall-edukazzjoni u t-taħriġ għandha tippermetti liċ-ċittadini kollha, irrispettivament miċ-ċirkostanzi personali, soċjali jew ekonomiċi tagħhom, biex jakkwistaw, jaġġornaw u jiżviluppaw tul ħajjithom kemm ħiliet relatati speċifikament mal-impjieg kif ukoll il-kompetenzi prinċipali meħtieġa għall-kapaċità għall-impjieg tagħhom u biex irawmu aktar tagħlim, ċittadinanza attiva u djalogu interkulturali. L-iżvantaġġ edukattiv għandu jkun indirizzat billi jiġu pprovduti edukazzjoni bikrija ta' kwalità għolja u appoġġ immirat, u billi tiġi promossa l-edukazzjoni inklużiva. Is-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom jimmiraw biex jiżguraw li kull min ikun qed jitgħallem - inklużi dawk li ġejjin minn sfond żvantaġġat, dawk bi ħtiġijiet speċjali u l-migranti - jikkompletaw l-edukazzjoni tagħhom, inkluż, fejn adatt, permezz ta' edukazzjoni li tagħti ċans ieħor u l-forniment ta' tagħlim aktar personalizzat. L-edukazzjoni għandha tippromwovi kompetenzi interkulturali, valuri demokratiċi u rispett għad-drittijiet fundamentali u l-ambjent, kif ukoll tiġġieled kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni, waqt li tħejji liż-żgħażagħ kollha biex jinteraġixxu b'mod pożittiv ma' sħabhom minn ambjenti differenti.

Objettiv strateġiku 4:   It-tisħiħ tal-kreattività u l-innovazzjoni, inkluż l-intraprenditorija, fil-livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ

Minbarra li tnissel sodisfazzjon personali, il-kreattività tikkostitwixxi sors ewlieni ta' innovazzjoni, li hija wkoll imbagħad rikkonoxxuta bħala waħda mill-muturi ewlieni ta' żvilupp ekonomiku sostenibbli. Il-kreattività u l-innovazzjoni huma kruċjali għall-iżvilupp tal-intrapriżi u għall-abbiltà tal-Ewropa biex tikkompeti internazzjonalment. L-ewwel sfida hija li jiġi promoss l-akkwist miċ-ċittadini kollha ta' kompetenzi ewlenin trasversali, bħall-kompetenza diġitali, it-tagħlim kif wieħed jitgħallem, sens ta' inizjattiva u intraprenditorija, u l-għarfien kulturali. It-tieni sfida hija biex ikun żgurat li t-trijangolu ta' għarfien ta’ edukazzjoni-riċerka-innovazzjoni jkun jiffunzjona kompletament. Is-sħubija bejn id-dinja tal-intrapriża u livelli u setturi differenti tal-edukazzjoni, it-taħriġ u r-riċerka tista’ tgħin biex ikun żgurat li jkun hemm iffukar aħjar fuq il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa fis-suq tax-xogħol u li jkunu mrawwma l-innovazzjoni u l-intraprenditorija fil-forom kollha tat-tagħlim. Komunitajiet usa′ ta′ tagħlim, li jinvolvu rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u partijiet interessati oħrajn, għandhom ikunu promossi bil-ħsieb li tinħoloq klima li twassal għall-kreattività u rikonċiljazzjoni aħjar tal-ħtiġijiet professjonali u soċjali, kif ukoll il-benessere individwali.

JAQBEL ULTERJORMENT li:

1.

Fl-isforz biex jintlaħqu l-objettivi strateġiċi t′hawn fuq u b'hekk ikun żgurat kontribut effettiv għar-riformi nazzjonali, il-prinċipji li ġejjin għandhom ikunu osservati fil-perijodu sal-2020:

(a)

Kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ għandha tkun implimentata f'perspettiva ta' tagħlim tul il-ħajja waqt li tagħmel użu effettiv TAl-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni (MMK) u l-iżvilupp ta' sinerġiji bejn is-setturi differenti tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Waqt li jirrispetta b'mod sħiħ ir-responsabbiltà tal-Istati Membri għas-sistemi ta' edukazzjoni tagħhom u n-natura volontarja tal-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ, il-MMK għandu jkun ibbażat fuq:

l-erba′ objettivi strateġiċi għall-kooperazzjoni Ewropea msemmija hawn fuq;

għodod u approċċi ta' referenza komuni;

tagħlim bejn il-pari u l-iskambju tal-aħjar prassi, inkluża d-disseminazzjoni tar-riżultati;

monitoraġġ perijodiku u rappurtar;

evidenza u data mill-aġenziji Ewropej (2), in-netwerks Ewropej, u l-organizzazzjonijiet internazzjonali (3) rilevanti kollha;

użu sħiħ tal-opportunitajiet disponibbli skont il-programmi Komunitarji, partikolarment fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja.

(b)

Il-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ għandha tkun pertinenti u konkreta. Hija għandha tipproduċi riżultati ċari u viżibbli li għandhom jiġu ppreżentati, riveduti u disseminati fuq bażi regolari u b'mod strutturat, biex b'hekk ikunu qed jistabbilixxu bażi għal evalwazzjoni u żvilupp kontinwi.

(c)

Il-proċess ta' Kopenħagen fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali huwa aspett importanti tal-kooperazzjoni Ewropea taħt il-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni. L-għanijiet u l-prijoritajiet segwiti skont dan il-proċess għandhom jikkontribwixxu biex jinkisbu l-objettivi mniżżlin f'dan il-qafas.

(d)

Sabiex l-isforzi tal-Istati Membri biex l-edukazzjoni għolja tkun modernizzata u li jiġi żviluppat Spazju Ewropew għall-Edukazzjoni Għolja jkunu appoġġati, għandu jkun hemm ukoll mira biex tintlaħaq sinerġija mill-qrib mal-proċess ta' Bolonja, b'mod partikolari fir-rigward ta' strumenti għall-assigurazzjoni ta' kwalità, għarfien, mobbiltà u trasparenza.

(e)

Fejn rilevanti, għandha titfittex kooperazzjoni transsettorjali bejn l-inizjattivi tal-UE fl-edukazzjoni u t-taħriġ u dawk fl-oqsma tal-politika relatati - b'mod partikolari l-impjiegi, l-intrapriżi, il-politika soċjali, il-politika taż-żgħażagħ u l-kultura. Fir-rigward speċifiku tat-trijangolu tal-għarfien, għandha tingħata attenzjoni speċjali lis-sinerġiji bejn l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, kif ukoll il-komplimentarjetà bl-għanijiet tal-Ispazju Ewropew tar-Riċerka.

(f)

Hija meħtieġa kooperazzjoni li tiffunzjona tajjeb bl-użu ta' modi ġodda u trasparenti ta' netwerking mhux biss bejn l-istituzzjonijiet rilevanti tal-UE, iżda wkoll mal-partijiet interessati rilevanti kollha, li għandhom kontribut konsiderevoli x'jagħtu f'termini ta' żvilupp ta' politika, implimentazzjoni u evalwazzjoni.

(g)

Id-djalogu dwar politika ma' pajjiżi terzi u l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet internazzjonali għandhom jiġu rinfurzati, biex b'hekk jipprovdu sors ta' ideat ġodda u tqabbil.

(h)

Fejn adatt, riżorsi finanzjarji mill-Fondi Strutturali Ewropej jistgħu jintużaw biex itejbu s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ f'konformità mal-objettivi strateġiċi globali u l-prijoritajiet tal-Istati Membri.

2.

Is-suċċess tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ jiddependi fuq l-impenn politiku tal-Istati Membri u fuq metodi ta' ħidma effettivi f'livell Ewropew. Minn din il-perspettiva, u bil-ħsieb ta' flessibbiltà akbar, il-metodi ta' ħidma użati fil-kuntest tal-kooperazzjoni Ewropea għandhom ikunu bbażati fuq dan li ġej:

(a)

Ċikli ta' ħidma: il-perijodu sal-2020 ser jinqasam f'serje ta' ċikli, bl-ewwel ċiklu jkopri t-tliet snin mill-2009 sal-2011.

(b)

Oqsma prijoritarji: għal kull ċiklu, numru ta' oqsma prijoritarji għall-kooperazzjoni Ewropea bbażati fuq l-objettivi strateġiċi ser ikunu adottati mill-Kunsill abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni. L-oqsma prijoritarji Ewropej ser ikunu mfasslin biex jippermettu jew kooperazzjoni wiesgħa bejn l-Istati Membri kollha jew kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn numru aktar limitat ta' Stati Membri, f'konformità mal-prijoritajiet nazzjonali. L-oqsma prijoritarji għall-ewwel ċiklu skont dan il-qafas ġdid huma mniżżlin fl-Anness II mehmuż.

(c)

Tagħlim reċiproku: Il-kooperazzjoni Ewropea fl-oqsma prijoritarji msemmijin hawn fuq jistgħu jitwettqu b'mezzi bħal attivitajiet ta' tagħlim tal-pari, konferenzi u seminars, fora ta' livell għoli jew gruppi ta' esperti, panels, studji u analiżi u kooperazzjoni bbażata fuq il-web u, fejn adatt, bl-involviment tal-partijiet interessati rilevanti. Dawn l-inizjattivi kollha għandhom jiġu żviluppati abbażi ta' mandati ċari, skedi ta' żmien u l-miri ppjanati li għandhom jiġu proposti mill-Kummissjoni f'kooperazzjoni mal-Istati Membri (ara wkoll il-paragrafu (f) hawn taħt).

(d)

Disseminazzjoni tar-riżultati: biex itejbu l-viżibbiltà u l-impatt fuq livell nazzjonali u Ewropew, ir-riżultati tal-kooperazzjoni ser ikunu disseminati b'mod wiesa' fost il-partijiet interessati rilevanti kollha u, fejn adatt, diskussi fil-livell tad-Diretturi Ġenerali jew Ministri.

(e)

Rappurtar dwar il-progress: Fl-aħħar ta' kull ċiklu - u fil-każ tal-ewwel wieħed taħt il-qafas il-ġdid, għandu jitfassal rapport konġunt tal-Kunsill u l-Kummissjoni mhux qabel il-bidu tal-2012. Dan għandu jevalwa l-progress globali fil-ksib tal-objettivi skont dan il-qafas matul iċ-ċiklu l-aktar reċenti u/jew f'qasam tematiku partikolari li għandu jiġi ddefinit mill-Kummissjoni f'kooperazzjoni mal-Istati Membri (ara wkoll il-paragrafu (f) hawn taħt). Ir-rapporti konġunti għandhom ikunu bbażati fuq rapporti nazzjonali mfasslin mill-Istati Membri, kif ukoll fuq informazzjoni u data ta' statistika eżistenti. Ir-rapporti konġunti jistgħu jiġu żviluppati biex jinkludu analiżi fattwali tas-sitwazzjonijiet differenti fi Stati Membri individwali, bi qbil sħiħ tagħhom. Ir-rapporti konġunti għandhom iservu wkoll bħala l-bażi biex jiġi stabbilit sett ġdid ta' oqsma prijoritarji għaċ-ċiklu li jmiss.

(f)

Monitoraġġ tal-proċess: Bil-għan li jippromwovu l-ksib ta' riżultati permezz tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni kif ukoll il-pussess tal-metodu kemm f'livell nazzjonali kif ukoll dak Ewropew, l-Istati Membri u l-Kummissjoni ser jaħdmu mill-qrib fit-tmexxija, it-tmexxija 'l quddiem u l-evalwazzjoni tal-proċess u l-eżiti tiegħu.

3.

Il-qafas strateġiku - inklużi l-punti ta' riferiment u l-metodi ta' ħidma - jista' jiġi rivedut u jsiru l-emendi meħtieġa kollha magħmulin mill-Kunsill fid-dawl ta' kwalunkwe żvilupp ġdid kbir fl-Ewropa, partikolarment id-deċiżjonijiet meħuda dwar l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir u l-impjiegi lil hinn mill-2010.

GĦALDAQSTANT JISTIEDEN LILL-ISTATI MEMBRI biex

1.

Jaħdmu flimkien, bl-appoġġ tal-Kummissjoni u bl-użu tal-metodu miftuħ ta' koordinazzjoni kif imniżżel f'dawn il-konklużjonijiet, biex tittejjeb il-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ fil-perijodu sal-2020 abbażi tal-erba′ objettivi strateġiċi, il-prinċipji u l-metodi ta' ħidma deskritti hawn fuq, u tal-oqsma prijoritarji maqbula għal kull ċiklu (dawk għall-ewwel ċiklu 2009-2011 huma sottolinjati fl-Anness II għal dan).

2.

Jikkunsidraw, abbażi tal-prijoritajiet nazzjonali, l-adozzjoni ta' miżuri f'livell nazzjonali mmirati lejn il-ksib tal-objettivi mniżżlin fil-qafas strateġiku u li jikkontribwixxu għall-ksib kollettiv tal-punti ta' riferiment Ewropej identifikati fl-Anness I għal dan. Ikomplu jikkunsidraw jekk jistgħux jispiraw ruħhom mit-tagħlim reċiproku f'livell Ewropew, huma u jfasslu politiki nazzjonali dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ.

JISTIEDEN LILL-KUMMISSJONI biex

1.

Taħdem ma' u tappoġġa lill-Istati Membri - matul il-perijodu sal-2020 - fil-kooperazzjoni f'dan il-qafas fuq il-bażi tal-erba′ objettivi strateġiċi, il-prinċipji u l-metodi ta' ħidma deskritti hawn fuq, u l-punti ta' riferiment u l-oqsma prijoritarji maqbula mniżżlin rispettivament fl-Annessi 1 u II għal dan.

2.

Teżamina, b'mod partikolari permezz ta' rapporti ta' progress konġunti, sa liema punt ikunu ġew sodisfatti l-objettivi ta' dan il-qafas. Barra minn dan, twettaq evalwazzjoni matul l-2010 tal-progress li sar biex jintlaħqu l-punti ta' riferiment adottati skont il-programm ta' ħidma “Edukazzjoni u Taħriġ 2010”.

3.

Twettaq ħidma fuq proposti għal punti ta' riferiment possibbli fl-oqsma tal-mobilità, il-possibbiltajiet ta' impjieg u t-tagħlim tal-lingwi, kif indikati fl-Anness I għal dan.

4.

Taħdem mal-Istati Membri biex jeżaminaw kif jistgħu jittejbu l-indikaturi eżistenti, inklużi dawk dwar dawk li jħallu l-edukazzjoni u t-taħriġ kmieni, u tirrapporta lura lill-Kunsill sal-aħħar tal-2010 dwar sa liema punt jista' jiġi aġġustat il-qafas koerenti ta' indikaturi u punti ta' riferiment adottat mill-Kunsill f'Mejju 2007 (4), sabiex tkun żgurata l-koerenza tiegħu mal-objettivi strateġiċi taħt dan il-qafas. F'dan il-kuntest, għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-oqsma ta' kreattività, innovazzjoni u intraprenditorija.


(1)  Dok. 17535/08 + ADD 1 + ADD 2.

(2)  B′mod partikolari, Cedefop u l-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ.

(3)  Kull fejn fit-test issir referenza jew tkun implikata l-OECD, għandu jinftiehem li għandu jiġi żgurat id-dritt ta' parteċipazzjoni tal-Istati Membri kollha fil-ħidma ta' dik l-organizzazzjoni.

(4)  Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 2007 dwar qafas koerenti ta' indikaturi u punti ta' riferiment għall-monitoraġġ tal-progress lejn l-objettivi ta' Lisbona fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ĠU C 311, 21.12.2007, p. 13-15).


ANNESS I

LIVELLI TA' REFERENZA GĦALL-PRESTAZZJONI MEDJA EWROPEA

(“Punti ta' riferiment Ewropej”)

Bħala mezz li jiġi mmonitorat il-progress u jiġu identifikati l-isfidi, kif ukoll bħala kontribut għat-tfassil ta' politika bbażata fuq l-evidenza, serje ta' livelli ta' referenza għall-prestazzjoni medja Ewropea (“il-punti ta' riferiment Ewropej”) għandha tappoġġa l-objettivi strateġiċi mniżżlin fil-konklużjonijiet ta' hawn fuq għall-perijodu 2010-2020.

Dawn il-punti ta' riferiment jibnu fuq dawk eżistenti (1) adottati taħt il-programm ta' ħidma “Edukazzjoni u Taħriġ 2010”. Huma għandhom ikunu bbażati biss fuq data komparabbli u jieħdu kont tas-sitwazzjonijiet differenti fl-Istati Membri individwali. Huma m'għandhomx jiġu kkunsidrati bħala miri konkreti għal pajjiżi individwali li għandhom jintlaħqu sal-2020. Minflok, l-Istati Membri huma mistiedna jikkunsidraw, abbażi ta' prijoritajiet nazzjonali u filwaqt li jieħdu kont taċ-ċirkostanzi ekonomiċi li qegħdin jinbidlu, kif u safejn huma jistgħu jikkontribwixxu għall-ksib kollettiv tal-punti ta' riferiment Ewropej permezz ta' azzjonijiet nazzjonali.

Abbażi ta' dan, l-Istati Membri jaqblu dwar il-ħames punti ta' riferiment li ġejjin:

Parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja

Bil-ħsieb li tiżdied il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja, partikolarment dik ta' adulti b'kapaċità baxxa:

Sal-2020, medja ta' madwar 15 % tal-adulti għandhom jipparteċipaw fit-tagħlim tul-il-ħajja (2).

Dawk li għandhom livelli baxxi ta’ ħiliet bażiċi

Bil-ħsieb li jkun żgurat li kull min ikun qed jitgħallem jikseb livell adegwat ta' ħiliet bażiċi, speċjalment fil-qari, il-matematika u x-xjenzi:

Sal-2020, is-sehem ta' dawk ta' ħmistax-il sena li jkollhom livell baxx ta' ħiliet fil-qari, il-matematika u x-xjenza (3) għandu jkun inqas minn 15 %.

Il-kisba ta' kwalifiki fil-livell terzjarju

Minħabba d-domanda li qed tiżdied għal ksib ta' edukazzjoni għolja, u filwaqt li wieħed jirrikonoxxi l-importanza ugwali tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali:

Sal-2020, is-sehem ta' dawk bejn it-30 u l-34 sena li kisbu edukazzjoni terzjarja (4) għandu jkun mill-inqas 40 %.

Dawk li jħallu l-edukazzjoni u t-taħriġ kmieni

Bħala kontribut biex ikun żgurat li numru massimu ta' dawk li qegħdin jitgħallmu jikkompletaw l-edukazzjoni u t-taħriġ tagħhom:

Sal-2020, is-sehem ta' dawk li jħallu l-edukazzjoni u t-taħriġ kmieni (5) għandu jkun inqas minn 10 %.

Edukazzjoni bikrija

Bil-ħsieb li tiżdied il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni bikrija bħala bażi għal suċċess edukattiv aktar ′il quddiem, speċjalment fil-każ ta' dawk minn sfond żvantaġġat:

Sal-2020, mill-inqas 95 % tat-tfal bejn l-4 snin u l-età obbligatorja biex wieħed jibda l-edukazzjoni primarja obbligatorja għandhom jipparteċipaw f'edukazzjoni bikrija.

Barra minn hekk, il-Kunsill jistieden lill-Kummissjoni biex tkompli taħdem fl-oqsma li ġejjin:

Mobilità

Minħabba l-valur miżjud ferm rikonoxxut tal-mobilità tat-tagħlim, u bil-ħsieb li tiżdied din il-mobilità, il-Kummissjoni hi mistiedna tippreżenta lill-Kunsill proposta għal punt ta' riferiment f'dan il-qasam sal-aħħar tal-2010, li inizjalment jiffoka fuq il-mobilità fiżika bejn il-pajjiżi fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, li tikkunsidra l-aspetti kemm kwantitattivi kif ukoll kwalitattivi u li tirrifletti l-isforzi li saru u l-objettivi maqbulin fil-proċess ta' Bolonja, kif enfasizzat l-aktar reċentament fil-konferenza ta' Leuven u Louvain-la-Neuve (6). Fl-istess ħin, il-Kummissjoni hija mistiedna tistudja l-possibbiltà li testendi dan il-punt ta' riferiment biex ikun jinkludi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u l-mobbiltà tal-għalliema.

Possibbiltajiet ta' impjieg

Minħabba l-importanza tat-tisħiħ tal-opportunitajiet tal-impjieg permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex jintlaqgħu l-isfidi attwali u futuri tas-suq tax-xogħol, il-Kummissjoni hi mistiedna tippreżenta lill-Kunsill proposta għal punt ta' riferiment Ewropew f'dan il-qasam sal-aħħar tal-2010.

It-tagħlim tal-lingwi

Minħabba l-importanza tat-tagħlim ta' żewġ lingwi barranin minn età żgħira, kif sottolinjat fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Barċellona ta' Marzu 2002, il-Kummissjoni hi mistiedna tippreżenta lill-Kunsill proposta għal punt ta' riferiment possibbli f'dan il-qasam, ibbażat fuq il-ħidma li għaddejja bħalissa dwar il-kompetenzi lingwistiċi (7), sal-aħħar tal-2012.


(1)  Konklużjonijiet tal-Kunsill tal-5-6 ta’ Mejju 2003 dwar il-livelli ta’ riferiment tal-prestazzjoni medja Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (Punti ta' riferiment) (dok. 8981/03).

(2)  Jiġifieri l-perċentwali tal-popolazzjoni ta' bejn 25 u 64 sena li tipparteċipa fl-edukazzjoni u t-taħriġ matul l-erba′ ġimgħat ta' qabel l-istħarriġ (Eurostat/Labour Force Survey). Tista' tkun ta' benefiċċju wkoll l-informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-adulti fit-tagħlim tul il-ħajja li nġabret mill-Istħarriġ dwar l-Edukazzjoni għall-Adulti.

(3)  Sors: OECD/PISA. (Għandu jiġi żgurat id-dritt tal-parteċipazzjoni tal-Istati Membri kollha f'ħidma bħal din). L-indikaturi rilevanti ser ikunu mmonitorati separatament.

(4)  Jiġifieri l-perċentwali ta' dawk bejn it-30 u l-34 sena li kkompletaw b'suċċess livell ta' edukazzjoni terzjarja (livelli 5 u 6 tal-ISCED). (EUROSTAT, UOE).

(5)  Jiġifieri s-sehem tal-popolazzjoni bejn it-18 u l-24 sena li jkollhom biss edukazzjoni sekondarja tal-ewwel livell jew inqas u li mhumiex involuti aktar fl-edukazzjoni jew it-taħriġ. (EUROSTAT/Labour Force Survey). Għandhom isiru sforzi biex tittejjeb il-kwalità tad-data, inkluż permezz tal-eżaminazzjoni tal-vijabbiltà tal-użu ta' sorsi ta' data addizzjonali.

(6)  Communiqué tal-Konferenza tal-Ministri Ewropej responsabbli għall-Edukazzjoni Għolja, Leuven u Louvain-la-Neuve, il-Belġju, 28-29 ta' April 2009.

(7)  Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Indikatur Ewropew tal-Kompetenza Lingwistika (ĠU C 172, 25.7.2006, p. 1).


ANNESS II

OQSMA PRIJORITARJI GĦALL-KOOPERAZZJONI EWROPEA FL-EDUKAZZJONI U T-TAĦRIĠ MATUL L-EWWEL ĊIKLU: 2009-2011

Bil-ħsieb li jinkisbu l-erba’ objettivi strateġiċi taħt il-qafas “ET 2020”, l-identifikazzjoni ta' oqsma prijoritarji għal ċiklu ta' ħidma speċifiku għandha ttejjeb l-effiċjenza tal-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ, u kif ukoll tirrifletti l-ħtiġijiet individwali tal-Istati Membri, speċjalment hekk kif jinħolqu ċirkostanzi u sfidi ġodda.

L-oqsma prijoritarji, kif imsemmijin fil-paragrafi 2(b) u 2(c) fit-taqsima “jaqbel ulterjorment” ta' hawn fuq u f'aktar dettal hawn taħt, jirriflettu l-ħtieġa li:

(i)

tiġi segwita kooperazzjoni f'oqsma fejn għad hemm sfidi prinċipali;

(ii)

tiġi żviluppata kooperazzjoni f'oqsma meqjusin partikolarment importanti matul dan iċ-ċiklu ta' ħidma partikolari.

F’konformità mal-prijoritajiet nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jagħżlu dawk l-oqsma ta' ħidma u kooperazzjoni li huma jixtiequ jipparteċipaw fihom f'ħidma ta' segwitu konġunta. Jekk l-Istati Membri jqisuha meħtieġa, il-ħidma dwar oqsma prijoritarji speċifiċi tista' titkompla f'ċikli ta' ħidma sussegwenti.

Objettiv strateġiku 1:   Li jsiru realtà t-tagħlim tul il-ħajja u l-mobiltà

 

Titwettaq ħidma dwar:

:

Strateġiji għal tagħlim tul il-ħajja

:

Jitlesta l-proċess tal-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali ta' tagħlim tul il-ħajja, waqt li tingħata attenzjoni partikolari lill-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali u l-iggwidar

:

Qafas Ewropew tal-Kwalifiki

:

F’konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' April 2008 (1), issir rabta bejn is-sistemi ta' kwalifiki nazzjonali kollha mal-QEK sal-2010, u jingħata appoġġ lill-użu ta' approċċ ibbażat fuq ir-riżultati tat-tagħlim għall-istandards u l-kwalifiki, il-proċeduri ta' valutazzjoni u validazzjoni, it-trasferiment tal-krediti, il-kurrikula u l-assigurazzjoni tal-kwalità.

 

Tiġi żviluppata kooperazzjoni dwar:

:

It-twessigħ tal-mobiltà tat-tagħlim

:

Jaħdmu flimkien biex gradwalment jeliminaw ix-xkiel u jżidu l-opportunitajiet għall-mobiltà tat-tagħlim fl-Ewropa u madwar id-dinja, kemm fil-każ tal-edukazzjoni għolja kif ukoll f'livelli oħrajn, waqt li jinkludu objettivi u strumenti għall-finanzjament ġodda, u waqt li jittieħed kont tal-ħtiġijiet partikolari tal-persuni żvantaġġati.

Objettiv strateġiku 2:   Titjib fil-kwalità u fl-effiċjenza tal-edukazzjoni u t-taħriġ

 

Titwettaq ħidma dwar:

:

It-tagħlim tal-lingwi

:

Biex ikun possibbli għaċ-ċittadini li jikkomunikaw f’żewġ lingwi oħrajn barra mil-lingwa materna tagħhom, fejn rilevanti jkun promoss it-tagħlim tal-lingwi fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ETV) u għall-istudenti adulti, u li l-migranti jiġu pprovduti opportunitajiet li jitgħallmu l-lingwa tal-pajjiż li qed jospitahom

:

L-iżvilupp professjonali tal-għalliema u ta’ min iħarreġ

:

Iffukar fuq il-kwalità tal-edukazzjoni inizjali u l-appoġġ bikri għal karriera tal-għalliema ġodda u li togħla l-kwalità tal-opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali kontinwu għall-għalliema, għal min iħarreġ u personal ieħor involut fl-edukazzjoni (pereżempju dawk involuti f’attivitajiet li jinvolvu t-tmexxija jew l-iggwidar.)

:

Il-governanza u l-finanzjament

:

Jippromwovu l-aġenda ta' modernizzazzjoni fl-edukazzjoni għolja (inklużi l-kurrikula) u l-qafas ta' assigurazzjoni tal-kwalità għall-ETV, u l-iżvilupp tal-kwalità tal-forniment, inkluż tal-personal, fis-settur tat-tagħlim tal-adulti. Il-promozzjoni tal-politika u l-prattika bbażati fuq l-evidenza, waqt li ssir enfasi partikolari fuq l-istabbiliment tal-każ għas-sostenibbiltà tal-investiment pubbliku u, fejn adatt, dak privat.

 

Tiġi żviluppata kooperazzjoni dwar:

:

Il-ħiliet bażiċi fil-qari, il-matematika u x-xjenza

:

Jiġu investigati u disseminati l-prattiki tajba eżistenti u s-sejbiet tar-riċerka dwar il-ħila tal-qari fost it-tfal tal-iskola u biex jinġabru konklużjonijiet dwar il-modi kif jistgħu jittejbu l-livelli tal-litteriżmu fl-UE kollha. Tiġi intensifikata l-kooperazzjoni eżistenti għat-titjib fl-għażla tal-matematika u x-xjenza f'livelli ogħla tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u biex jissaħħaħ it-tagħlim tax-xjenza. Hija meħtieġa azzjoni konkreta għat-titjib tal-livell tal-ħiliet bażiċi, inklużi dawk tal-adulti.

:

“Ħiliet Ġodda għal Impjiegi Ġodda”

:

Ikun żgurat li l-valutazzjoni tar-rekwiżiti tal-ħiliet tal-ġejjieni u t-tqabbil tal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol jittieħdu b'mod adegwat fil-proċessi tal-ippjanar tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

Objettiv strateġiku 3:   Promozzjoni tal-ekwità, il-koeżjoni soċjali u ċ-cittadinanza attiva

 

Titwettaq ħidma dwar:

:

Dawk li jħallu l-edukazzjoni u t-taħriġ kmieni

:

Tisħiħ ta' approċċi preventivi, il-bini ta' kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn is-setturi edukattivi ġenerali u dawk vokazzjonali u t-tneħħija tal-ostakoli għal min jitlaq mill-iskola qabel iż-żmien biex jerġa’ jirritorna lejn l-edukazzjoni u t-taħriġ.

 

Tiġi żviluppata kooperazzjoni dwar:

:

L-edukazzjoni ta' qabel dik primarja

:

Il-promozzjoni ta' aċċess ekwu ġġeneralizzat u t-tisħiħ tal-kwalità tal-proviżjoni u l-appoġġ għall-għalliema.

:

L-immigranti

:

L-iżvilupp ta' tagħlim reċiproku dwar l-aħjar prattiki għall-edukazzjoni ta' dawk bi sfond ta' migrazzjoni li qegħdin jitgħallmu.

:

Dawk li jitgħallmu bi bżonnijiet speċjali

:

Il-promozzjoni tal-edukazzjoni inklusiva u t-tagħlim personalizzat permezz ta' appoġġ f'ħinu, l-identifikazzjoni bikrija ta' ħtiġijiet speċjali u servizzi kkoordinati sew. Ikunu integrati s-servizzi fl-iskejjel komuni u jkunu żgurati mogħdijiet li jwasslu għal iżjed tagħlim u taħriġ.

Objettiv strateġiku 4:   It-tisħiħ tal-innovazzjoni u l-kreattività, inkluż l-intraprenditorija, fil-livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ

 

Titwettaq ħidma dwar:

:

Kompetenzi prinċipali trasversali

:

F’konformità mar-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' Diċembru 2006 (2), jittieħed kont aktar tal-kompetenzi prinċipali trasversali fil-kurrikula, fil-valutazzjoni u fil-kwalifiki.

 

Tiġi żviluppata kooperazzjoni dwar:

:

Istituzzjonijiet miftuħa għall-innovazzjoni

:

Il-promozzjoni tal-kreattività u l-innovazzjoni permezz tal-iżvilupp ta’ metodi ta’ tagħlim speċifiċi (inkluż l-użu ta’ għodod ġodda tal-ICT u t-taħriġ tal-għalliema)

:

Sħubija

:

L-iżvilupp ta' sħubiji bejn dawk li jipprovdu l-edukazzjoni u t-taħriġ u n-negozji, l-istituzzjonijiet tar-riċerka, l-atturi kulturali u l-industriji kreattivi, u l-promozzjoni ta' trijangolu ta' għarfien li jaħdem sew.


(1)  ĠU C 111, 6.5.2008, p. 1.

(2)  ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10.


Il-Kummissjoni

28.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 119/11


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Is-27 ta’ Mejju 2009

2009/C 119/03

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3901

JPY

Yen Ġappuniż

132,48

DKK

Krona Daniża

7,4442

GBP

Lira Sterlina

0,87060

SEK

Krona Żvediża

10,6540

CHF

Frank Żvizzeru

1,5135

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

8,8710

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

26,725

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

282,85

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7091

PLN

Zloty Pollakk

4,4363

RON

Leu Rumen

4,1833

TRY

Lira Turka

2,1844

AUD

Dollaru Awstraljan

1,7773

CAD

Dollaru Kanadiż

1,5536

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,7770

NZD

Dollaru tan-New Zealand

2,2501

SGD

Dollaru tas-Singapor

2,0188

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 759,31

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

11,5155

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

9,4917

HRK

Kuna Kroata

7,3055

IDR

Rupiah Indoneżjan

14 441,13

MYR

Ringgit Malażjan

4,8702

PHP

Peso Filippin

65,698

RUB

Rouble Russu

43,3886

THB

Baht Tajlandiż

47,799

BRL

Real Brażiljan

2,7991

MXN

Peso Messikan

18,3082

INR

Rupi Indjan

66,2660


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


V Avviżi

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni

28.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 119/12


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5541 – GE/NewsCorp/Disney/Hulu JV)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2009/C 119/04

1.

Fid-19 ta’ Mejju 2009, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriżi General Electric (“GE”, l-Istati Uniti), News Corporation (“NewsCorp”, l-Istati Uniti) kif ukoll The Walt Disney Company (“Disney”, l-Istati Uniti), jakkwistaw, skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, il-kontroll konġunt ta’ Hulu LLC (“Hulu”, l-Istati Uniti), kupanija eżistenti kkontrollata b'mod konġunt minn GE u minn NewsCorp, permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal GE: Infrastruttura, prodotti industrijali, finanzi, kura tas-saħħa, medja u divertiment,

għal NewsCorp: Divertiment, televiżjoni, gazzetti, magazines, pubblikazzjoni ta' kotba,

għal Disney: Divertiment u medja,

għal Hulu: TV u divertiment b'films permezz ta' l-internet.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa’ fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex iressqu kwalunkwe kummenti li jistgħu jkollhom dwar it-tranżizzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-faks (+32 2 2964301 jew 2967244) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.5541 – GE/NewsCorp/Disney/Hulu JV, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.


28.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 119/13


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5523 – CVC/Belgian State/De Post-La Poste)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2009/C 119/05

1.

Fit-13 ta’ Mejju 2009, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta' konċentrazzjoni skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriż CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (“CVC”, il-Lussemburgu) takkwista skont l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill kontroll konġunt tal-impriża De Post NV/La Poste SA (“De Post-La Poste”, il-Belġju) permezz ta’ xiri ta’ ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal De Post-La Poste: Operatur Belġjan tas-servizzi postali universali,

għal CVC: kumpanija ta' ekwità privata.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni nnotifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skont l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex iressqu kwalunkwe kummenti li jistgħu jkollhom dwar it-tranżizzjoni proposta.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-faks (+32 2 2964301 jew 2967244) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.5523 – CVC/Belgian State/De Post-La Poste, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussell

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.