ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2009.106.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 106

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 52
8 ta' Mejju 2009


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Bank Ċentrali Ewropew

2009/C 106/01

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew – tal-20 ta’ April 2009 – fuq proposta għal Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta’ pagament tal-Istati Membri – (CON/2009/37)

1

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni

2009/C 106/02

Awtorizzazzjoni tal-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

6

2009/C 106/03

Awtorizzazzjoni tal-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

11

2009/C 106/04

Awtorizzazzjoni tal-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

14

2009/C 106/05

Awtorizzazzjoni għall-għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE – Każijiet fejn il-Kummissjoni ma toġġezzjonax ( 1 )

17

2009/C 106/06

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

21

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni

2009/C 106/07

Rata tal-kambju tal-euro

24

2009/C 106/08

Pubbliċità ex-post tas-sussidji tal-eurostat fl-2008

25

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni

2009/C 106/09

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni – (Il-Każ COMP/M.5467 – RWE/Essent) ( 1 )

26

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni

2009/C 106/10

Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni skont l-Artikolu 8(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 dwar il-prodotti agrikoli u l-prodotti tal-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

27

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

OPINJONIJIET

Il-Bank Ċentrali Ewropew

8.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 106/1


OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-20 ta’ April 2009

fuq proposta għal Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta’ pagament tal-Istati Membri

(CON/2009/37)

2009/C 106/01

Introduzzjoni u bażi legali

Fis-17 ta’ April 2009, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għal opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta’ pagament tal-Istati Membri (1) (ir-“regolament propost”) (2).

Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-Artikolu 105(4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għaliex il-BĊE jamministra l-għajnuna mogħtija taħt din il-faċilità. Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 17.5 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

1.   Osservazzjonijiet generali

Il-BĊE jikkunsidra li, fiċ-ċirkustanzi finanzjarji preżenti, Stati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro iktar hemm il-possibbiltà li jagħmlu talbiet taħt il-faċilità ta’ għajnuna finanzjarja għal żmien medju milli kien previst qabel, u t-talbiet tagħhom għall-assistenza x’aktarx jinvolvu ammonti ikbar milli kien antiċipat fl-2002 meta r-Regolament (KE) Nru 333/2002 daħal fis-seħħ u f’Diċembru 2008 meta kien emendat. Għaldaqstant, il-BĊE huwa tal-opinjoni li, minħabba l-iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji internazzjonali, it-talba potenzjali għall-għajnuna tista’ taqbeż il-limitu attwali ta’ EUR 25 biljun, u jilqa’ ż-żieda proposta fil-limitu ta’ EUR 50 biljun biex il-Komunità tkun tista’ taċċetta talbiet potenzjali għall-għajnuna finanzjarja.

F’dan il-kuntest il-BĊE jinnota li l-proċedura prevista fir-regolament propost għandha tikkonforma għal kollox mal-projbizzjoni fuq l-iffinanzjar monetarju stabbilit fl-Artikolu 101(1) tat-Trattat, moqri flimkien mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3603 tat-13 ta’ Diċembru 1993 li jistabbilixxi d-definizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet previsti fl-Artikoli 104 u 104b (1) tat-Trattat (3). B’mod partikolari, il-BĊE jifhem li ż-żieda fl-ammont ta’ għajnuna disponibbli għal EUR 50 biljun kif maħsub fir-regolament propost tkun iffinanzjata esklussivament mill-baġits tal-Istati Membri u dan ma jinkludix bridge financing jew rifinanzjament mis-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali. F’dan ir-rigward, huwa mistenni li l-kont tal-Komunità fil-BĊE u l-kontijiet tal-Istati Membri fil-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) ikunu ffinanzjati għal kollox fiż-żminijiet rilevanti.

2.   Osservazzjonijiet specifici

2.1   Artikolu 9a ġdid propost

Il-BĊE jifhem sew il-ħtieġa li jkun hemm ġestjoni soda tal-għajnuna finanzjarja tal-Komunità fi żmien medju. Madankollu, il-BĊE jinnota li l-Artikolu 9a ġdid propost jista’ jinqara fis-sens li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri jkollha l-kompetenza li tagħmel verifiki finanzjarji fuq il-kontijiet tal-BĊE u tal-BĊNi. Għaldaqstant il-BĊE jissuġġerixxi li, b’għarfien tal-qafas legali eżistenti tal-Artikolu 27 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew li japplika għall-BĊE u l-BĊNi, l-Artikolu 9a ġdid propost għandu jillimita espressament l-ambitu tiegħu għall-Istati Membri li jirċievu l-għajnuna finanzjarja Komunitarja fi żmien medju.

2.2   Rekwiżit tal-konsultazzjoni mal-Kummissjoni

L-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 332/2002 jeħtieġ Stat Membru li ma adottax l-euro biex jikkonsulta lill-Kummissjoni jekk dak l-Istat Membru “jipproponi li jagħmel użu minn għejun ta’ iffinanzjar barra mill-Komunità li huma suġġetti għal kondizzjonijiet ta’ politika ekonomika”. Qed jiġi ssuġġerit li l-frażi “kondizzjonijiet ta’ politika ekonomika” għandha tiġi emendata biex ikun ċar li l-“kondizzjonijiet ta’ politika ekonomika” jinkludu “kriterji ta’ eliġibbilta' ex ante” li għalhekk jinkludu mingħajr ambigwità t-tip ta’ kundizzjonalità li tintuża fl-arranġamenti l-ġodda tal-Fond Monetarju Internazzjonali (4).

2.3   Disponibbiltà tal-għajnuna finanzjarja għal żmien medju fuq bażi kawtelatorja

Huwa nnutat li l-Artikoli 3(2) u 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 332/2002 li qed jiġi propost li jiġu emendati ma fihomx ir-referenzi għall-“programm ta’ appoġġ” li hemm fil-verżjonijiet kurrenti ta’ dawk l-Artikoli. Dawn l-ommissjonijiet jissuġġerixxu bidla fl-ambitu tal-applikabbiltà tal-għajnuna finanzjarja Komunitarja għal żmien medju billi dik l-għajnuna tkun disponibbli biss għal problemi tal-bilanċ ta’ pagamenti attwali u mhux potenzjali. F’dan ir-rigward, l-Artikolu 119(1) tat-Trattat jirriferi espressament għall-għajnuna li tkun disponibbli jekk l-Istat Membru jkun “mhedded b’mod serju” b’diffikultajiet fir-rigward tal-bilanċ ta’ pagamenti tiegħu. L-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 332/2002 jirriferi wkoll għall-għajnuna li tkun disponibbli jekk Stat Membru “ikun qed jiġi mhedded serjament” (u mhux attwalment qed “jgħaddi minn”) diffikultajiet fir-rigward tal-bilanċ ta’ pagamenti tiegħu. Ir-referenzi għal “programm ta’ appoġġ” li bħalissa qegħdin fl-Artikoli 3(2) u 5(1) tar-Regolament Nru 332/2002 essenzjalment jipprovdu għal qafas li fih l-għajnuna kawtelatorja tista’ tkun disponibbli. Ir-referenzi għal “programm ta’ appoġġ” jistgħu jerġgħu jiddaħħlu opportunament fl-Artikoli 3(2) u 5(1).

2.4   In-natura tal-“memorandum ta’ ftehim” ġdid propost

Huwa mixtieq li titjieb il-konsistenza fid-deskrizzjoni tal-“memorandum ta’ ftehim” li tkun meħtieġa mill-Artikolu 3a ġdid propost. Speċifikament, il-premessa 2 tirriferi għal dan il-memorandum bħala “negozjat” filwaqt li l-Artikolu 3a ġdid propost jissuġġerixxi li l-memorandum ser ikun iktar fin-natura ta’ dokument unilaterali li jispeċifika l-“kundizzjonijiet stipulati mill-Kunsill”. Billi l-kliem tal-Artikolu 3a essenzjalment jimxi ma’ dak tal-Artikolu 119(2) tat-Trattat, huwa ssuġġerit li l-premessa 2 għandha tikkonforma mal-kliem tal-Artikolu 3a ġdid propost.

3.   Proposti tal-abbozzar

Fejn il-pariri ta’ hawn fuq iwasslu għal tibdil fid-direttiva proposta, il-proposti tal-abbozzar jidhru fl-Anness.

Magħmula fi Frankfurt am Main, 20 ta’ April 2009.

Il-President tal-BĊE

Jean Claude-TRICHET


(1)  Regolament (KE) Nru 332/2002 tat-18 ta’ Frar 2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta’ pagament tal-Istati Membri (ĠU L 53, 23.2.2002, p.1).

(2)  KUMM(2009) 169 finali.

(3)  ĠU L 332, 31.12.1993, p. 1.

(4)  Ara “IMF Overhauls Lending Framework”, Stqarrija għall-Istampa Nru 09/85, tal-24 ta’ Marzu 2009 fil-websajt tal-Fond Monetarju Internazzjonali f’ http://www.imf.org


ANNESS

Proposti tal-abbozzar

Test propost mill-Kummissjoni

Emendi proposti mill-BĊE

Emenda 1

Premessa 2 tar-regolament propost

“Fid-dawl tal-esperjenza riċenti fit-tħaddim tal-assistenza finanzjarja fuq il-medda medja ta’ żmien, ix-xogħol u r-responsabbiltajiet rispettivi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri kkoncernati bl-implimentazzjoni tar-Regolament għandhom ikunu kkjarifikat. Barra minn dan, il-kundizzjonijiet għall-ghoti ta' assistenza finanzjarja għandhom ikunu stipulati f'memorandum ta' spjegazzjoni li jrid ikun innegozjat bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkoncernat.”

“Fid-dawl tal-esperjenza riċenti fit-tħaddim tal-assistenza finanzjarja fuq il-medda medja ta’ zmien, ix-xogħol u r-responsabbiltajiet rispettivi tal-Kummissjoni u l-Istati Membri kkonċernati bl-implimentazzjoni tar-Regolament għandhom ikunu kkjarifikati. Barra minn dan, il-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ assistenza finanzjarja għandhom ikunu stipulati ppreżentati f’memorandum ta’ spjegazzjoni li jrid ikun innegozjat bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkoncernat.”

ĠustifikazzjoniAra l-paragrafu 2.4 tal-opinjoni

Emenda 2

Premessa 4 tar-regolament. propost

“L-amministrazzjoni soda tal-assistenza finanzjarja Komunitarja mogħtija hija ta’ importanza kbira ħafna. Għaldaqstant, il-possibbiltà li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Ufficcju Ewropew kontra l-Frodi jaghmlu kontrolli meta dawn iqisu necessarju hija stipulata fil-ftehim ezistenti tas-self u għandha tkun stipulata f'dan ir-Regolament.”

“L-amministrazzjoni soda tal-assistenza finanzjarja Komunitarja mogħtija hija ta’ importanza kbira ħafna.. Għaldaqstant, il-possibbiltà mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 27 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Uffiċċju Kontra l-Frodi Ewropew biex jagħmlu kontrolli fl-Istati Membri li jirċievu għajnuna finanzjarja għal żmien medju meta dawn iqisu necessarju hija stipulata fil-ftehim ezistenti tas-self u għandha tkun stipulata f'dan ir-Regolament.”

ĠustifikazzjoniAra l-paragrafu 2.1 tal-opinjoni

Emenda 3

L-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 332/2002

“Fejn Stat Membru li ma jkunx adotta l-euro jipproponi li jagħmel użu minn egħjun ta’ iffinanzjar barra mill-Komunità li huma suġġetti għal kondizzjonijiet ta’ politika ekonomika, għandu l-ewwel jikkonsulta mal-Kummissjoni”

“Fejn Stat Membru li ma jkunx adotta l-euro jipproponi li jagħmel użu minn egħjun ta’ iffinanzjar barra mill-Komunità li huma suġġetti għal kondizzjonijiet ta’ politika ekonomika, inklużi kriterji ta’ kwalifikazzjoni stabbiliti minn qabel għandu l-ewwel jikkonsulta mal-Kummissjoni”

ĠustifikazzjoniAra l-paragrafu 2.2 tal-opinjoni

Emenda 4

L-Artikolu 1(2) tar-regolament propost

“L-Istat Membru kkoncernat għandu jiddiskuti l-valutazzjoni tal-bżonnijiet finanzjarji tiegħu mal-Kummissjoni u jissottometti abbozz ta’ programm ta’ aġġustament.”

“L-Istat Membru kkoncernat għandu jiddiskuti l-valutazzjoni tal-bżonnijiet finanzjarji tiegħu mal-Kummissjoni u jissottometti abbozz ta’ programm ta’ aġġustament jew ta’ appoġġ.”

ĠustifikazzjoniAra l-paragrafu 2.3 tal-opinjoni

Emenda 5

L-Artikolu 1(4) tar-regolament propost

“1.

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-mizuri meħtieġa sabiex f'intervalli regolari tivverifika, flimkien mal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, li l-politika ekonomika tal-Istat Membru li jkun se jirċievi self Komunitarju taqbel mal-programm ta’ aġġustament u ma’ kull kundizzjoni oħra stabbilita mill-Kunsill skont l-Artikolu 3. Għal dan il-għan, l-Istat Membru għandu jpoggi kull tagħrif meħtieġ għad-dispozizzjoni tal-Kummissjoni u jikkoopera bis-sħiħ magħha.”

“1.

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-mizuri meħtieġa sabiex f'intervalli regolari tivverifika, flimkien mal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, li l-politika ekonomika tal-Istat Membru li jkun se jirċievi self Komunitarju taqbel mal-programm ta’ aġġustament jew ta’ appoġġ u ma’ kull kundizzjoni oħra stabbilita mill-Kunsill skont l-Artikolu 3 u l-Artikolu 3a. Għal dan il-għan, l-Istat Membru għandu jpoggi kull tagħrif meħtieġ għad-dispozizzjoni tal-Kummissjoni u jikkoopera bis-sħiħ magħha.”

ĠustifikazzjoniAra l-paragrafu 2.3 tal-opinjoni

Emenda 6

L-Artikolu 1(6) tar-regolament propost

“Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandu jkollha d-dritt li tagħmel kull kontroll jew valutazzjoni finanzjarja li hija tqis neċessarja fir-rigward tal-amministrazzjoni ta’ din l-assistenza. Il-Kummissjoni, inkluż l-Uffiċju Ewropew kontra l-Frodi, għandu jkollha d-dritt tibgħat l-uffiċjali tagħha jew rappreżentanti awtorizzati minnha biex jesegwixxu kontrolli tekniċi jew finanzjarji jew il-valutazzjonijiet li hija tqis neċessarji fir-rigward tal-amministrazzjoni tal-assistenza finanzjarja Komunitarja fuq medda medja ta' zmien.”

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 27 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għandu jkollha d-dritt li tagħmel kull kontroll jew valutazzjoni finanzjarja fl-Istat Membru li jirċievi għajnuna finanzjarja Komunitarja fi żmien medju li hija tqis neċessarja fir-rigward tal-amministrazzjoni ta’ din l-assistenza finanzjarja Komunitarja fuq medda medja ta' zmien. Il-Kummissjoni, inkluż l-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi, għandha għalhekk ikollha d-dritt tibgħat l-uffiċjali tagħha jew rappreżentanti awtorizzati minnha biex jesegwixxu kontrolli tekniċi jew finanzjarji jew il-valutazzjonijiet li hija tqis neċessarji fi Stati Membri li qed jirċievu fir-rigward tal-amministrazzjoni dik l-assistenza finanzjarja Komunitarja fuq medda medja.”

ĠustifikazzjoniAra l-paragrafu 2.1 tal-opinjoni


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni

8.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 106/6


Awtorizzazzjoni tal-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2009/C 106/02

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

18.12.2008

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 369/08

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Scottish R&D&I Programme

Il-bażi legali

Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 as amended by Scottish Statutory Instrument 2001 N. 126; Science and Technology Act 1965 Section 5t

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Ir-riċerka u l-iżvilupp

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit annwali: 31 miljun GBP

Baġit globali: 155 miljun GBP

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

30.9.2008-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Scottish Government

5 Cadogan Street

Glasgow

G2 6AT

UNITED KINGDOM

Scottish Enterprise

150 Broomielaw

5 Atlantic Quay

Glasgow

G2 8LU

UNITED KINGDOM

Highlands and Islands Enterprise, Cowan House, Inverness Retail & Business Park

Inverness

IV2 7GF

UNITED KINGDOM

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

11.2.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 453/08

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Sachsen

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Sunfilm AG

Il-bażi legali

Investitionszulagengesetz 2007; Investitionszulagengesetz 2010; 35. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe – Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe – Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta, Allowance fiskali

L-Estimi

Baġit globali: 56,05 miljun EUR

L-intensità

14,01 %

It-tul ta' żmien

2007–2011

Setturi ekonomiċi

L-industrija tal-manifattura

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Finanzamt Hoyerswerda

Pforzheimer Platz 1

02977 Hoyerswerda

DEUTSCHLAND

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

20.3.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 47a/09

Stat Membru

L-Awstrija

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

“Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Republik Österreich während der Finanz-und Wirtschaftskrise” (“Österreichregelung Kleinbeihilfen”)

Il-bażi legali

“Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Republik Österreich während der Finanz-und Wirtschaftskrise” (“Österreichregelung Kleinbeihilfen”)

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Għajnuna biex tirrimedja tfixkil serju fl-ekonomija

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta, Garanzija, Sussidju fuq l-imgħax

L-Estimi

Baġit globali: 150 miljun EUR

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2010

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

20.3.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 117/09

Stat Membru

Il-Belġju

Reġjun

Flanders

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Guarantee scheme under the Temporary Framework (“Verhoogde Crisis Waarborg”)

Il-bażi legali

Amendment 11 februari 2009 van “Decreet betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen”, 6 februari 2004 (Art. 22/1 – 22/3)

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Għajnuna biex tirrimedja tfixkil serju fl-ekonomija

Il-forma tal-għajnuna

Garanzija

L-Estimi

Baġit globali: 1 500 miljun EUR

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2010

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Guarantee Fund “Waarborgfonds”, Flemish Region

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

11.3.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 128/09

Stat Membru

Il-Lussemburgu

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Régime temporaire relatif aux aides sous forme de garanties

Il-bażi legali

L'aide sera octroyée sur la base d'une loi instituant un régime temporaire de garanties en vue du redressement économique

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Għajnuna biex tirrimedja tfixkil serju fl-ekonomija

Il-forma tal-għajnuna

Garanzija

L-Estimi

Baġit globali: 500 miljun EUR

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2010

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 106/11


Awtorizzazzjoni tal-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2009/C 106/03

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

28.11.2008

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 297/08

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

3.

Verkehrsforschungs-programm der Bundesregierung, (hier Projektförderung des BMWi)

Il-bażi legali

Bundeshaushaltsplan Kapitel 0902 Titel 68311.

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Ir-riċerka u l-iżvilupp

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit annwali: 60 miljun EUR;

Baġit globali: 360 miljun EUR

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

1.1.2009 - 31.12.2014

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

11019 Berlin

DEUTSCHLAND

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

27.2.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 351/08

Stat Membru

Il-Latvja

Reġjun

87(3)(a)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas

Il-bażi legali

Ministru kabineta noteikumu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma”“Atbalsts uzņēmumu un radīšanai (ietverot ar lauksaimnicību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas piešķiršanas kārtība projekts;” Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumi Nr. 298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai”.

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: 43,38 miljun LVL

L-intensità

40 %

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

L-enerġija

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

19.3.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 124/09

Stat Membru

Il-Latvja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

“Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees during the financial and economic crisis”

Il-bażi legali

Regulation of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia ‘Regulations on Guarantees for Development of Enterprise Competitiveness’ approved on 17 February 2009.

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Għajnuna biex tirrimedja tfixkil serju fl-ekonomija

Il-forma tal-għajnuna

Garanzija

L-Estimi

Baġit globali: 20 miljun LVL

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2010

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Latvian Guarantee Agency

11/13;15, Tirgonu Str.

Riga, LV-1050

LATVIA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 106/14


Awtorizzazzjoni tal-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2009/C 106/04

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

3.3.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 372/07

Stat Membru

Il-Litwanja

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Pagalba biokuro gamybos plėtojimui

Il-bażi legali

Lietuvos Respublikos biokuro įstatymo. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo metais 2004–2010 programa.

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Il-ħarsien tal-ambjent

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: 310,41 miljun LTL

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal-31.12.2012

Setturi ekonomiċi

L-Agrikoltura

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija

Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)

LT-01103 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

11.2.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 414/08

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Reġjun

England, Wales

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Renewable Obligation

Il-bażi legali

32 Electricity Act 1989, as amended by Energy Act 2004.

Currently subject to amendment by the Energy Bill 2008.

Implemented by Renewables Obligation Order 2006 (No 1004), amended by Renewables Obligation Order 2006 (Amendment) Order 2007 (No 1078)

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Il-ħarsien tal-ambjent, l-iffrankar tal-enerġija

Il-forma tal-għajnuna

Tranżazzjonijiet mhux fuq termini tas-suq

L-Estimi

Baġit globali: 23 200 miljun GBP

L-intensità

It-tul ta' żmien

1.4.2009-31.3.2027

Setturi ekonomiċi

L-enerġija

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

1 Victoria Street

London SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

25.2.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 513/08

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Reġjun

Clackmannanshire and Fife, Scotland

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Regional Investment Aid to Babcock Marine Rosyth Ltd

Il-bażi legali

Industrial Development Act 1982, section 7

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma tal-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: 0,175 miljun GBP

L-intensità

12,5 %

It-tul ta' żmien

sal-31.3.2011

Setturi ekonomiċi

Bini ta' vapuri

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Scottish Government

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

8.12.2008

In numru ta' referenza tal-għajnuna

N 613/08

Stat Membru

Franza

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Dispositif de renforcement des fonds propres des banques

Il-bażi legali

Article 6, III de la loi no 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Għajnuna biex tirrimedja tfixkil serju fl-ekonomija

Il-forma tal-għajnuna

Forom oħra ta' intervent ta' ekwità

L-Estimi

21 000 miljun EUR

L-intensità

It-tul ta' żmien

4.12.2008-4.6.2009

Setturi ekonomiċi

L-intermedjazzjoni finanzjarja

Isem u indirizz tal-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Société de prise de participation de l'Etat France

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 106/17


Awtorizzazzjoni għall-għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Każijiet fejn il-Kummissjoni ma toġġezzjonax

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2009/C 106/05

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

10.3.2009

Numru ta' referenza tal-għajnuna

N 304/08

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Titlu (u/jew isem il-benefiċjarju)

Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs

Bażi ġuridika

Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs Allgemeine Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 BHO

Tip ta’ miżura

Skema ta' għajnuna

Għan

Sabiex jiġi żviluppat trasport imħallat ħalli jssir bidla fit-traffiku tal-merkanzija mit-toroq għal modi oħra ta’ trasport.

Forma tal-għajnuna

Sussidji li ma jitraddux lura

Baġit

EUR 115 miljun fis-sena

Intensità

Sa 85 % tal-ispejjeż tal-kostruzzjoni u l-estensjoni tat-terminals tat-trasbord u x-xiri tat-tagħmir tat-tagħbija

Tul ta' żmien (perjodu)

2009-2011

Setturi ekonomiċi

Settur tat-trasport

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Invalidenstr. 44

10115 Berlin

DEUTSCHLAND

It-test(i) awtentiku/ċi tad-deċiżjoni, minn fejn tneħħa t-tagħrif kunfidenzjali kollu, jinsab(u) fis-sit elettroniku:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

10.3.2009

Numru ta' referenza tal-għajnuna

N 409/08, N 410/08, N 411/08

Stat Membru

Ir-Repubblika Ċeka

Reġjun

Regiony úrovně NUTS II Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Střední Morava

Titlu

N 409/08 – Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel,

N 410/08 – Pořízení a obnova vozidel pro městskou dopravu,

N 411/08 – Pořízení a obnova vozidel pro regionální dopravu

Bażi ġuridika

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu; usnesení vlády České republiky ze dne 20. prosince 2006 č. 1461 o operačních programech České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie pro období let 2007 až 2013; usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2006 č. 560 o Strategii regionálního rozvoje České republiky; usnesení vlády České republiky ze dne 15. listopadu 2006 č. 1302 k postupu přípravy operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2000–2013

Tip ta’ miżura

Skema ta' għajnuna

Għan

L-għan ewlieni għall-għajnuna għax-xiri u l-modernizzazzjoni ta' vetturi, fosthom ta’ vetturi ferrovjarji huwa li jittejbu s-sistemi integrati tat-trasport tal-passiġġieri fir-Repubblika Ċeka

Forma tal-għajnuna

Għotjiet għall-investiment

Baġit

N 409/08 – Massimu. CZK 4 323,24 miljun (EUR 156.73 miljun) fuq 5 snin

N 410/08 – Massimu. CZK 1 157,03 miljun (EUR 41.95 miljun) fuq 5 snin

N 411/08 – Massimu. CZK 1 179,54 miljun (EUR 42.76 miljun) fuq 5 snin

Intensità

40 % tal-ispejjeż eleġibbli minbarra għar-reġjun ta' Jihozápad, fejn ser tkun ta' 38 %.

Tul ta' żmien (perjodu)

1.1.2009–31.12.2014

Setturi ekonomiċi

Settur tat-trasport

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna

Orgánem udělujícím podporu je regionální rada příslušného regionu úrovně NUTS II:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

CZ06 Jihovýchod

Kounicova 13

602 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

CZ03 Jihozápad

Jeronýmova 1750/21

370 01 České Budějovice

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

CZ08 Moravskoslezsko

Hrabákova 1/1861

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

CZ05 Severovýchod

Pražská 320/8

PSČ 500 04 Hradec Králové

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

CZ04 Severozápad

Mírové náměstí 37

400 01 Ústí nad Labem

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

CZ02 Střední Čechy

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ČESKÁ REPUBLIKA

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

CZ07 Střední Morava

Jeremenkova 40b

779 00 Olomouc

ČESKÁ REPUBLIKA

Tagħrif ieħor

It-test(i) awtentiku/ċi tad-deċiżjoni, minn fejn tneħħa t-tagħrif kunfidenzjali kollu, jinsab(u) fis-sit elettroniku:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data tal-adozzjoni tad-deċiżjoni

10.3.2009

Numru ta' referenza tal-għajnuna

Nru 457/08

Stat Membru

L-Olanda

Reġjun

Titlu (u/jew isem il-benefiċjarju)

Nederland — Vermindering van de tonnagebelasting voor grote schepen en scheepsbeheer

Bażi legali

Wet inkomstenbelasting 2001

Tip ta’ miżura

Miżura fiskali

Għan

Żvilupp settorjali

Forma tal-għajnuna

Sostituzzjoni tat-taxxa korporattiva għal ħlas ta’ somma waħda

Il-baġit

EUR 0.5 miljun kull sena

Intensità

Tul ta' żmien (perjodu)

10 snin

Setturi ekonomiċi

Trasport marittimu

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna

Tagħrif ieħor

It-test(i) awtentiku/ċi tad-deċiżjoni, minn fejn tneħħa t-tagħrif kunfidenzjali kollu, jinsab(u) fis-sit elettroniku:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


8.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 106/21


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2009/C 106/06

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.2.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 141/08

Stat Membru

Il-Lussemburgu

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables

Il-bażi legali

Loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de source renouvelables Loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Il-ħarsien ta' l-ambjent

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit annwali: 2 miljun EUR;

Baġit globali: 2 miljun EUR

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2009

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur

19-21, boulevard Royal

2914 Luxembourg

LUXEMBOURG

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

19.1.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 363/08

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Andalusia

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Ayudas estatales para el medio ambiente y el desarrollo energético sostenible

Il-bażi legali

Proyecto de Decreto, por el que se establece el marco regolador de las ayudas a favor del medio ambiente y del desarrollo energetico sostenible de Andalucia que se concedan por la Junta de Andalucia

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

L-iffrankar ta' l-enerġija, Il-ħarsien ta' l-ambjent

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta, Sussidju fuq l-imgħax

L-Estimi

Baġit globali: 770,375 miljun EUR

L-intensità

50-80 %

It-tul ta' żmien

1.1.2009 – 31.12.2015

Setturi ekonomiċi

L-enerġija

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Junta de Andalucia

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

28.1.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 467/08

Stat Membru

Il-Portugall

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

AWARE-P (Advanced Water Asset Rehabilitation in Portugal) - Reabilitação de infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais em Portugal

Il-bażi legali

Protocolo no. 38A ao Acordo EEE, JO L 130 de 29.4.2004, p.3

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Ir-riċerka u l-iżvilupp

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: 747 841 EUR

L-intensità

57 %

It-tul ta' żmien

sal- 30.4.2011

Setturi ekonomiċi

Il-provvista ta' dawl, gass u ilma

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Mecanismo financeiro do EEE

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

3.2.2009

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

N 11/09

Stat Membru

Franza

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Régime temporaire de prêts bonifiés pour les entreprises fabriquant des produits verts.

Il-bażi legali

Article 20 de la constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales; articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les collectivités territoriales et leurs groupements; circulaire du ministre de l’intérieur du 3 juillet 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne les interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements et ses annexes; circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelant la réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides publiques aux entreprises; circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et du 24 décembre 2008 relatives à l’application de la règlementation des aides publiques aux entreprises.

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Għajnuna biex tirrimedja tfixkil serju fl-ekonomija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Self b'rata ta' imgħax baxxa

L-Estimi

Baġit globali: 500 miljun EUR

L-intensità

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2010

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kummissjoni

8.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 106/24


Rata tal-kambju tal-euro (1)

Is-7 ta’ Mejju 2009

2009/C 106/07

1 euro =


 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3363

JPY

Yen Ġappuniż

132,72

DKK

Krona Daniża

7,4487

GBP

Lira Sterlina

0,88470

SEK

Krona Żvediża

10,4770

CHF

Frank Żvizzeru

1,5166

ISK

Krona Iżlandiża

 

NOK

Krona Norveġiża

8,6200

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

26,463

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

276,60

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7091

PLN

Zloty Pollakk

4,3038

RON

Leu Rumen

4,1180

TRY

Lira Turka

2,0601

AUD

Dollaru Awstraljan

1,7591

CAD

Dollaru Kanadiż

1,5569

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,3566

NZD

Dollaru tan-New Zealand

2,2385

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,9591

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 681,34

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

11,1581

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

9,1160

HRK

Kuna Kroata

7,3629

IDR

Rupiah Indoneżjan

13 891,45

MYR

Ringgit Malażjan

4,7098

PHP

Peso Filippin

63,152

RUB

Rouble Russu

43,6295

THB

Baht Tajlandiż

46,630

BRL

Real Brażiljan

2,8060

MXN

Peso Messikan

17,3576

INR

Rupi Indjan

65,6120


(1)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


8.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 106/25


Pubbliċità ex-post tas-sussidji tal-eurostat fl-2008

2009/C 106/08

B’konformità ma’ l-Artikolu 110(2), tar-Regolament Finanzjarju u ma’ l-Artikolu 169 tal-modalitajiet ta’ eżekuzzjoni tiegħu, il-pubbliku qed jiġi mgħarraf, b’dan preżenti, bl-azzjonijiet issussidjati mill-Eurostat matul is-sena 2008.

Il-fajl elettroniku li jiġbor l-azzjonijiet ikkonċernati, jinsab b’forma ta’ lista fuq is-server EUROPA (http://europa.eu.int). B’mod konkret, jista’ jkollok aċċess għal din il-lista permezz ta’ “Servizzi”, “Sussidji”, “Statistiċi”, “Sussidji tal-Eurostat”, idħol fil-fajl “Lista tas-sussidji allokati fl-2008”.

Il-lista għandha n-numru tad-dokument, l-unità kkonċernata, l-isem u l-pajjiż tal-benefiċjarji, l-isem ta’ l-azzjoni, l-ammont mogħti u r-rata ta’ kofinanzjament Komunitarju ta’ l-azzjoni.


V Avviżi

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Il-Kummissjoni

8.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 106/26


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Il-Każ COMP/M.5467 – RWE/Essent)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2009/C 106/09

1.

Fid-29 ta' April 2009, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża RWE Aktiengesellschaft (“RWE”, il-Ġermanja) takkwista, skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, kontroll sħiħ tal-impriża Essent N.V. (“Essent”, l-Olanda) permezz ta’ xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

RWE: elettriku u gass naturali.

Essent: elettriku, gass naturali u tisħin

3.

Wara eżaminazzjoni preliminari, il-Kummissjoni ssib li t-transazzjoni nnotifikata tista' taqa′ fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jippreżentaw il-kummenti li jista’ jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-faks (nru tal-faks +32 2 2964301 jew 2967244) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.5467 – RWE/Essent, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

1049 Bruxelles/Brussell

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


ATTI OĦRAJN

Il-Kummissjoni

8.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 106/27


Pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni skont l-Artikolu 8(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 dwar il-prodotti agrikoli u l-prodotti tal-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

2009/C 106/10

Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt għal oġġezzjoni għall-applikazzjoni skont l-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 (1). Id-dikjarazzjonijiet ta' oġġezzjoni għandhom jaslu għand il-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mid-data ta' din il-pubblikazzjoni.

APPLIKAZZJONI GĦAR-REĠISTRAZZJONI TA’ STG

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 509/2006

“SKILANDIS”

Nru TAL-KE: LT-TSG-007-0032-15.6.2005

1.   Isem u indirizz tal-grupp applikant:

Isem il grupp/jew lorganizzazzjoni (jekk rilevanti)

:

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija.

Indirizz

:

A. Vienuolio g. 8

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Numru tat-telefown

:

+370 52126814

Feks

:

+370 52126814

Indirizz tal-posta elettronika

:

lmpa@takas.lt

2.   L-Istat Membru jew il-Pajjiż Terz:

Il-Litwanja

3.   Speċifikazzjoni tal-prodott:

3.1.   Isem/ismijiet li għandu/hom jkun/ikunu reġistrat/i (Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007):

“Skilandis”

3.2.   Isem:

Image

huwa speċifiku fih innifsu

jesprimi l-karattru speċifiku tal-prodott agrikolu jew tal-prodott tal-ikel

Materjal ta’ referenza fil-Mużew Etnografiku f’Rumšiškės juri li l-kelma “skilandis” tissemma f'reġistri bil-miktub minn diversi postijiet fil-Gran Dukat tal-Litwanja tmur lura sa bejn is-seklu 16 u 18. L-isem jidher fil-“Prūsų-lietuvių kalbų žodynas” [id-Dizzjunarju mill-Prussu għal-Litwan] ta’ Theodor Lepner tal-1680 u fid-dizzjunarji mil-Litwan għall-Ġermaniż ippubblikati minn Philipp Ruhig fl-1747, Christian Moeleke fl-1800 u minn Friedrich Kurschat fl-1883. L-isem jintuża biex issir referenza għall-prodott madwar il-Litwanja kollha. L-isem tal-prodott huwa uniku, ilu jeżistu ħafna żmien u għadu jintuża.

3.3.   Jekk ir-riżerva tal-isem hijiex qed issir skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 509/2006:

ir-reġistrazzjoni b’riżerva tal-isem

Image

ir-reġistrazzjoni mingħajr riżerva tal-isem

3.4.   It-tip tal-prodott [bħal fl-Anness II]:

Klassi 1.2:

Prodotti b’bażi tal-laħam (imsajjar, immellaħ, affumikat, eċċ.)

3.5.   Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-prodott tal-ikel li għalih japplika l-isem skont il-punt 3.1 (Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007):

L-iSkilandis huwa prodott magħmul minn laħam affumikat ippakkjat f'kisja naturali, marbut l-ispag, b'wiċċ irregolari, aħrax, f’forma ta' demgħa ċċattjata jew ta' qargħa żgħira. B’dijametru ta’ mhux inqas minn 80 mm, il-piż tiegħu jista' jvarja. Fl-imgħoddi, il-kisja tal-iSkilandis kienet issir mill-istonku tal-ħanżir imma, mill-bidu tas-seklu 20, din bdiet issir mill-bużżieqa tal-awrina tal-ħnieżer jew mill-musrana l-għamja tal-baqar. Ġeneralment l-iSkilandis magħmula d-dar ikunu magħmula mil-laħam tal-majjal biss, filwaqt li n-negozji li jipproċessaw il-laħam jużaw kemm majjal kif ukoll iċ-ċanga għall-produzzjoni tiegħu.

It-togħma aċidika, imħawra, ħelwa, mielħa u l-palat speċifiku u riħa li jiżviluppaw waqt il-maturazzjoni u t-tnixxif huma karatteristiċi tal-iSkilandis, u l-istess jista’ jingħad għall-kulur minn ġewwa meta dan jinqata’, li jvarja minn aħmar fir-roża għal aħmar skur u jista’ jkun iktar skur lejn it-truf. Għandu riħa partikolari ta’ ħwawar u ta’ affumikar. Għandu konsistenza riġida. Biċċiet tax-xaħam li ma jkunux ikbar minn 20 mm huma mifruxa b'mod irregolari fil-laħam dgħif.

Il-karatteristiċi fiżikokimiki tal-iSkilandis huma li ġejjin:

il-kontenut massimu ta' ndewwa: 40 %,

il-kontenut minimu ta’ proteini tal-laħam, minbarra l-collagen: 16 %,

il-kontenut massimu ta’ melħ komuni: 5 %,

il-kontenut massimu ta' xaħam: 35 %,

pH: Għall-anqas 5.0;

il-piż tal-prodott 0.4-2.0 kg.

L-iSkilandis jista’ jinbiegħ ukoll maqsum minn nofs jew imqatta’, ippakkjat fil-vakwu jew f'tip ta' ppakkjar bl-atmosfera modifikata.

3.6.   Deskrizzjoni tal-metodu ta’ produzzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-prodott tal-ikel li għalih japplika l-isem skont il-punt 3.1 (Artikolu 3(2) tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007):

Ingredjenti:

laħam dgħif tal-majjal, bil-kontenut tax-xaħam intramuskolari viżibbli tiegħu ma jaqbiżx il-5 %. Jistgħu jintużaw il-partijiet li ġejjin tal-karkassa: ix-xikel, l-ispalla mingħajr il-ġarretta u l-mixwi. Madwar nofs l-iSkilandis isir mil-laħam dgħif tal-majjal

sa 60 % tal-laħam dgħif tal-majjal jista’ jinbidel bl-istess kwantità ta’ laħam dgħif taċ-ċanga , bil-kontenut tax-xaħam viżibbli u l-kontenut tal-vini fini tiegħu ma jaqbżux il-5 %. Jistgħu jintużaw il-partijiet li ġejjin tal-karkassa: l-għolja tal-koxxa, il-laħam tan-naħa ta’ barra, it-taħrika ta’ ġewwa, il-mixwi u t-taħrika, l-iktar parti tarja tal-laħam tar-ramp, cube roll (il-kustilja l-maġġura), il-kustilja tal-kozz, l-ispalla u t-taqsira;

laħam tal-majjal semi imxaħħam, li l-kontenut intermuskolari u li jinsab taħt il-ġilda tiegħu ma jaqbiżx it-30 %. Jistgħu jintużaw il-partijiet li ġejjin tal-karkassa: in-naħa ta’ ġewwa tal-ispalla, in-naħa ta' isfel tal-ispalla u tal-għonq;

laħam tal-majjal imxaħħam mingħajr il-ġilda ta’ barra, li l-kontenut tax-xaħam tiegħu ma jaqbiżx il-55 %. Il-laħam tal-majjal semi imxaħħam u l-laħam tal-majjal imxaħħam flimkien jammontaw għal madwar kwart tal-iSkilandis;

xaħam tad-dahar mingħajr il-ġilda ta’ barra. Madwar kwart mill-iSkilandis huwa magħmul mix-xaħam tad-dahar;

melħ komuni: 26-30 g ma’ 1 kg laħam;

ħwawar, jiġifieri bżar iswed, bżar abjad u bżar tal-Ġamajka: 2-3 g ma’ 1 kg laħam; Dawn jiżdiedu mitħuna jew sħaħ, bħall-bżar niexef;

tewm: 2-3 g ma’ 1 kg laħam;

zokkor: 2-5 g ma’ 1 kg laħam;

preżervattiv E 250 (nitrit tas-sodju): 50-180 mg ma’ 1 kg laħam;

Antiossidanti E 300 (aċidu askorbiku) u E 301 (askorbat tas-sodju): 0.5-1 g ma’ 1 kg laħam;

sa 2-3 g ta' karwi, weraq tar-rand mitħun u noċemuskata mitħuna jistgħu jiżdiedu wkoll ma’ 1 kg laħam.

Metodu ta’ produzzjoni:

L-iSkilandis huwa prodott permezz tal-metodu tradizzjonali. Huwa rakkomandat li jintuża l-laħam tal-annimali adulti.

Il-laħam imkessaħ tal-majjal jitqatta’ f’biċċiet ta’ 10-30 mm, bl-idejn jew bl-għajnuna ta’ magni speċjali, u x-xaħam jitqatta’ f'biċċiet ta' 5-20 mm. Il-laħam taċ-ċanga mkessaħ jiġi kapuljat billi jgħaddi minn magna tal-ikkapuljar b’diska b’toqob ta’ 2-5 mm.

Il-laħam imqatta’ u kapuljat jitħallat ma’ melħ komuni u nitrit tas-sodju, zokkor, ħwawar u additivi tal-ikel f’magna tat-taħlit jew magna tat-tħin. It-taħlit jieħu għall-anqas 10 minuti. Il-mili prodott b’dan il-mod jitħalla joqgħod għall-anqas sitt sigħat f'temperatura li ma tkunx ogħla minn +4 °C. Permezz tal-magni għall-mili, il-laħam jiddaħħal fil-bużżieqa naturali tal-awrina tal-ħnieżer jew fil-musrana għamja tal-baqar, li d-dijametru tagħhom ikun ikbar mid-dijametru tal-kisjiet li normalment jintużaw għaz-zliezet affumikati kesħin. Meta wieħed ikun qed jimla’ l-bużżieqa tal-awrina jew il-musrana l-għamja bil-laħam, huwa importanti ħafna joqgħod attent li ma jħallix l-arja tidħol. Waqt l-istadju li jmiss fil-proċess tal-produzzjoni, il-partijiet ta’ ġewwa tal-iSkilandis jkunu soġġetti għal tnixxif bil-mod u fermentazzjoni intensiva, u dan jiddetermina l-proprjetajiet karatteristiċi organolettiċi tal-iSkilandis. Il-kisja timtela bil-mod bil-mili, u dan jiġi ppressat fil-bużżieqa tal-awrina jew fil-musrana l-għamja. Kwalunkwe arja li tkun daħlet fil-mili titneħħa billi tingħafas il-kisja. Il-kisja għandha tkun ippakkjata sew tant li ma jkunx hemm vojt bejn il-mili u l-kisja minħabba li l-mili jkun inxtorob waqt li l-proċess tal-affumikar u t-tnixxif.

Il-bużżieqa tal-awrina jew il-musrana l-għamja jintrabtu b'ħajta ħoxna jew spaga naturali. Il-prodott mimli jintrabat bl-idejn permezz ta’ spaga għal tulu, li taqsam il-prodott f’erba’ partijiet. Jekk il-kisja tkun magħmula minn musrana għamja, il-prodott jintrabat ukoll minn naħa għall-oħra kull 4-5 ċm.

L-iSkilandis marbuta jiddendlu fuq oqfsa b'tali mod li ma jmissux ma xulxin u jitħallew għall-anqas tlitt ijiem jimmaturaw f'temperatura li ma tkunx ogħla minn +4 °C. Waqt din l-operazzjoni, il-mili fil-kisja jsir iktar kompatt, il-kulur tal-prodott joqgħod u jiżviluppaw il-mikroorganiżmi b'mod selettiv, li jgħin sabiex jinħolqu kundizzjonijiet li jagħtu t-togħma u r-riħa speċifika tal-prodott.

Wara li jimmatura, l-iSkilandis jiġi affumikat f'temperatura bejn 18-30 °C permezz ta' duħħan mill-ħruq tas-serratura tal-injam tas-siġar li jwaqqgħu l-weraq (tal-alnu, tal-luq, tal-betula, tal-fagu, tal-ballut). Il-proċessi ta’ maturazzjoni u ta’ affumikazzjoni fil-bidu jistgħu jsiru fi kmamar klimatiċi u f’tagħmir tat-tnixxif ta’ diversi tipi. L-iSkilandis jiġi affumikat permezz ta’ proċess mhux kontinwu, f’intervalli, li matulhom jitnixxef f'temperatura ta' 18-28 °C. It-tul tal-proċess tal-affumikazzjoni (inklużi l-intervalli) jiddependi mit-tagħmir użat għall-affumikazzjoni u d-daqs tal-iSkilandis, u jista’ jdum bejn jumejn u 15-il jum. Il-ħin li jieħu l-iSkilandis biex jiġi affumikat jiddetermina l-intensità tal-kulur tiegħu, u l-prodott jikseb riħa ta’ affumikazzjoni karatteristika sal-aħħar tal-proċess.

L-iSkilandis affumikat jitnixxef f’temperatura ta’ 8-18 °C u f’umdità relattiva ta’ 90-75 %. Il-proċessi bijokimiki miġjuba mill-iżvilupp tal-mikroorganiżmi u l-azzjoni tal-fermenti tat-tessuti jkomplu matul il-proċess tat-tnixxif, minħabba f’hekk, l-iSkilandis jikseb it-togħma u r-riħa karatteristika tiegħu. L-iSkilandis jitħalla jitnixxef għall-anqas 30 jum, sakemm jilħaq l-indewwa meħtieġa u jikseb il-karatteristiċi tipiċi organolettiċi tiegħu.

L-iSkilandis jitħalla mdendel ġewwa f’temperatura ta’ 0-15 °C.

3.7.   Il-karattru speċifiku tal-prodott agrikolu jew tal-prodott tal-ikel (Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007):

L-iktar proprjetajiet karatteristiċi speċifiċi importanti tal-iSkilandis huma:

Dehra – l-iSkilandis huwa prodott magħmul minn laħam affumikat li jkun ippakkjat f'kisja naturali magħmula mill-bużżieqa tal-awrina tal-ħnieżer jew mill-musrana l-għamja tal-baqar, marbut bi spaga, b'wiċċ irregolari, aħrax, f’forma ta' demgħa ċċattjata jew ta' qargħa żgħira. Għandu dijametru ta’ mill-anqas 80 mm u jiżen bejn 0.4-2 kg.

Dehra minn ġewwa – il-kulur tal-qatgħat ivarja minn aħmar fir-roża għal aħmar skur u jista’ jkun iktar skur in-naħa tat-truf. Biċċiet tax-xaħam li ma jkunux ikbar minn 20 mm huma mifruxa b'mod irregolari fil-laħam dgħif. Jista’ jkun li diversi ħwawar ikunu jidhru.

Il-metodu tal-produzzjoni – il-laħam tal-majjal u taċ-ċanga jitqatta’ bl-idejn jew jiġi kapuljat f’biċċiet kbar permezz ta’ magna li tikkapulja l-laħam, jitħawwar bi ħwawar tradizzjonali u jiddaħħal fil-bużżieqa naturali tal-awrina tal-ħnieżer jew fil-musrana għamja tal-baqar. Wara li jitnixxef, l-iSkilandis ikun affumikat bosta drabi permezz ta' duħħan mill-ħruq tal-injam tas-siġar li jwaqqgħu l-weraq, u wara l-affumikazzjoni, jiħalla jitnixxef għall-anqas 30 jum.

It-togħma u r-riħa - togħma aċidika, imħawra, ħelwa, mielħa u l-palat speċifiku u riħa li tiżviluppa mill-proċessi ta’ fermentazzjoni speċifiċi u eċċezzjonali ta’ waqt il-maturazzjoni u t-tnixxif huma fatturi karatteristiċi tal-iSkilandis. Għandu riħa partikolari ta’ ħwawar u riħa ħafifa ta’ affumikar. Il-proċessi ta’ fermentazzjoni msemmija hawn fuq jiddependu essenzjalment mill-ingredjenti li huma inklużi fir-riċetta, li ġeneralment jinsabu fil-klima Litwana.

It-tradizzjonijiet tal-konsum - normalment jisserva waqt festi, f'okkażjonijiet speċjali, f'laqgħat u fi żminijiet meta jkun hemm ħafna xogħol fil-kalendarju agrikolu. Jitqatta’ rqiq u jittiekel mal-ħobż ismar.

3.8.   Il-karatteristika tradizzjonali tal-prodott agrikolu jew tal-prodott tal-ikel (Artikolu 3(4) tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007):

L-iSkilandis jitqies bħala platt nazzjonali fil-Litwanja. Fil-ktieb “Lietuvos kulinarijos paveldas” ta’ B. Imbrasienė (ippubblikat minn Baltos lankos, 2008), l-iSkilandis huwa l-ewwel prodott tradizzjonali magħmul mil-laħam minn fost ħafna li jissemmew. Minn żminijiet imgħoddija, fl-irħula Litwani dan il-prodott kien jitħalla għal żminijiet meta kien ikun hemm ħafna xogħol fis-sajf (il-qtugħ tal-ħuxlief għat-tnixxif, il-ħsad tas-segala) u biex jiġi offrut lill-mistednin. Fil-ktieb “Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių”, ippubblikat fl-1845, l-awtur Litwan Simonas Daukantas kiteb li fiż-żminijiet imgħoddija tal-Litwanja, l-iSkilandis kien ikel offrut lill-mistednin. L-iSkilandis jissemma wkoll f’ħafna xogħlijiet klassiċi oħra tas-seklu 19 u 20 fil-letteratura Litwana. Mappa fil-“Lietuvių kalbos atlasas” [Atlas tal-lingwa Litwana] (Vilnius, 1977) li turi d-distribuzzjoni tal-kelma “Skilandis” turi li l-isem ta’ dan il-prodott tal-ikel kien magħruf fil-partijiet kollha tal-Litwanja ħlief fil-Majjistral.

Fl-imgħoddi, il-kisja tal-iSkilandis kienet issir mill-istonku tal-ħanżir imma, mill-bidu tas-seklu 20, din bdiet issir mill-bużżieqa tal-awrina tal-ħnieżer jew mill-musrana l-għamja tal-baqar. Ġenralment l-iSkilandis magħmula fid-djar ikunu magħmula mil-laħam tal-majjal biss, filwaqt li n-negozji li jipproċessaw il-laħam jużaw kemm majjal kif ukoll ċanga għall-produzzjoni tiegħu.

L-iSkilandis huwa definit fil-“Lietuviška tarybinė enciklopedija” [l-Enċiklopedija Litwana Sovjetika] (Vilnius, 1983) kif ġej: “zalzett nej jew affumikat magħmul minn laħam mhux imqatta” fin. Huwa magħmul minn laħam tal-majjal semi imxaħħam (≈ 85 %) u minn laħam taċ-ċanga (≈ 15 %). Il-laħam jitqatta’ f’biċċiet li d-daqs tagħhom ikun bejn 2-3 cm b’1.5 cm. Jintefa’l-melħ (≈ 3.5 % tat-taħlita tal-laħam), salnitru (nitrit tas-sodju), zokkor, bżar iswed, bżar tal-Ġamajka u tewm. Il-mili jitqiegħed fl-istonku jew fil-kisja magħmula mill-bużżieqa tal-awrina tal-ħnieżer jew mir-rektum jew mill-musrana l-għamja tal-baqar. Normalment ikun affumikat. Jiġi prodott f'impjanti li jipproċessaw il-laħam jew fid-djar tan-nies.

3.9.   Rekwiżiti minimi u proċeduri għall-ikkontrollar tal-karattru speċifiku (Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1216/2007):

Il-kontrolli li jsiru jkopru:

konformità tal-materja prima għar-rekwiżiti stipulati;

osservazzjoni tal-ordni korretta tal-istadji fil-proċess tal-produzzjoni;

rispett tal-parametri tal-proċess tal-produzzjoni;

kemm idum l-istadju tat-tnixxif tal-prodott;

il-proprjetajiet organolettiċi tal-prodott aħħari (id-dehra, it-togħma, ir-riħa, il-kulur, il-konsistenza);

L-indikaturi fiżikokimiki tal-prodott aħħari (l-indewwa, il-kontenut ta’ proteini barra l-collagen, il-kontenut tal-melħ komuni, il-pH, il-kontenut tax-xaħam);

il-ħżin tal-prodott aħħari. It-temperatura tal-ambjent ta’ barra u l-umdità jiġu ċċekkjati waqt il-ħżin.

L-awtorità li tispezzjona għandha tagħmel il-kontrolli meħtieġa, li għandhom isiru għall-anqas darba f’sena. L-awtorità li tispezzjona għanda terġa’ tara s-sistemi ta’ monitoraġġ tal-produtturi u l-punti kritiċi ta’ kontroll u tiċċekkja d-dokumentazzjoni tal-produtturi.

4.   L-awtoritajiet jew l-entitajiet li huma responsabbli mill-verifikazzjoni tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott:

4.1.   Isem u indirizz:

Isem

:

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Indirizz

:

Siesikų g. 19

LT-07170 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Numru tat-telefown

:

+370 52404361

Indirizz tal-posta elettronika

:

vvt@vet.lt

ImageEntità pubblika  Entità privata

4.2.   Kompiti speċifiċi tal-awtorità jew tal-entità:

L-awtorità tal-ispezzjoni msemmija fil-punt (4.1) hija responsabbli mill-monitoraġġ tal-kriterji kollha mniżżla fl-ispeċifikazzjoni.


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.