ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 314

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
9 ta' Diċembru 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Bank Ċentrali Ewropew

2008/C 314/01

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta' Novembru 2008 fuq it-talba tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/19/KE dwar Skemi ta' Garanzija ta' Depożitu fir-rigward tal-livell ta' kopertura u d-dewmien tal-ħlas (CON/2008/70)

1

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni
Eurojust

2008/C 314/02

Informazzjoni rigward Ftehim prattiku dwar arranġamenti ta' kooperazzjoni bejn Eurojust u Olaf

3

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 314/03

Rata tal-kambju ta' l-euro

8

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2008/C 314/04

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija taħt ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1628/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE dwar għajnuna ta' investiment nazzjonali reġjonali ( 1 )

9

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Kummissjoni

2008/C 314/05

Sejħa għal proposti skond il-programm ta' ħidma Kapaċitajiet tas-7 Programm Kwadru tal-KE għar-Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u l-Attivitajiet ta' Dimostrazzjoni

11

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Kummissjoni

2008/C 314/06

Għeluq ippjanat tal-ilment 2007/2001

12

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2008/C 314/07

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5358 — Arizona/Abieta) ( 1 )

14

 

2008/C 314/08

Nota lill-qarrej(Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

OPINJONIJIET

Bank Ċentrali Ewropew

9.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 314/1


OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-18 ta' Novembru 2008

fuq it-talba tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/19/KE dwar Skemi ta' Garanzija ta' Depożitu fir-rigward tal-livell ta' kopertura u d-dewmien tal-ħlas

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Introduzzjoni u bażi legali

Fl-24 ta' Ottubru 2008 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea għal opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/19/KE dwar Skemi ta' Garanzija ta' Depożitu fir-rigward tal-livell ta' kopertura u d-dewmien tal-ħlas (1) (minn issa 'l quddiem id-“direttiva proposta”).

Il-kompetenza tal-BĊE li jagħti opinjoni dwar id-direttiva proposta hija bbażata skond l-Artikolu 105(4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita' Ewropea. Skond l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 17.5 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

1.   Osservazzjonijiet ġenerali

1.1

Il-BĊE jinnota li l-kriżi ta' bħalissa fis-suq finanzjarju kkonfermat li skemi ta' garanzija ta' depożitu huma vitali biex tinżamm il-kunfidenza tad-depożitanti u għalhekk biex tiġi salvagwardata l-istabbiltá finanzjarja. Il-BĊE jaqbel ma' l-għan bażiku li tittejjeb il-kunfidenza tad-depożitanti, u jifhem li għal raġunijiet ta' urġenza d-direttiva proposta tiffoka fuq iż-żieda tal-livell ta' kopertura ta' skemi nazzjonali ta' garanzija ta' depożitu (minn issa 'l quddiem l-“iskemi nazzjonali”) konformi mal-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' l-Ecofin tas-7 ta' Ottubru 2008 (2), li jnaqqsu d-dewmien tal-ħlas u li ma titkompliex l-għażla ta' bħalissa għal ko-assigurazzjoni.

1.2

Fl-istess ħin il-BĊE jinkoraġġixxi l-intenzjoni tal-Kummissjoni biex tkompli x-xogħol dwar il-konverġenza ta' l-iskemi nazzjonali, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-armonizzazzjoni tal-mekkaniżmi ta' l-iffinanzjar tagħhom, u biex tippreżenta rapport dwar il-kwistjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta' Diċembru 2009 (3). Minħabba l-importanza ta' l-arranġamenti ta' l-iffinanzjar ta' l-iskemi nazzjonali għall-effettivitá tas-safety net finanzjarja u biex tiġi salvagwardata l-istabbiltá finanzjarja, il-BĊE jinsab ħerqan biex jikkontribwixxi għax-xogħol futur tal-Kummissjoni f'dan il-qasam u jinkoraġġixxi t-tlestija fil-ħin tar-rapport tal-Kummissjoni. F'dan il-kuntest, il-BĊE jirrimarka b'enfasi li l-arranġamenti ta' l-iffinanzjar ta' l-iskemi nazzjonali għandhom, inter alia, jaderrixxu mal-projbizzjoni ta' l-iffinanzjar monetarju stabbilitá fit-Trattat, u b'mod partikolari mal-projbizzjoni li timpedixxi lill-banek ċentrali nazzjonali milli jipprovdu faċilitajiet ta' overdraft jew kull tip ieħor ta' faċilita' fit-tifsira ta' l-Artikolu 101 tat-Trattat (4), kif intqies b'mod aktar speċifiku f'opinjonijiet passati tal-BĊE dwar abbozzi ta' leġiżlazzjoni nazzjonali (5) u fir-Rapporti ta' Konverġenza tal-BĊE (6).

2.   Osservazzjonijiet speċifiċi

2.1   Livell ta' kopertura tal-garanzija

Il-BĊE jilqa' ż-żieda fl-ammont minimu ta' depożiti ggarantiti sa EUR 50 000 sat-tmiem ta' l-2008 u ż-żieda l-oħra sa EUR 100 000 (7), kif imsemmi fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-7 ta' Ottubru 2008 (8). Fl-istess ħin il-BĊE jenfasizza li kull żieda fil-kopertura li teċċedi l-aħħar mill-ammonti msemmija hawn fuq, għandha tkun ippreċeduta b'koordinazzjoni mill-qrib fuq il-livell ta' l-UE, billi differenzi sostanzjali bejn miżuri nazzjonali jista' jkollhom effett kontroproduttiv u joħolqu rregolaritajiet (distortions) fis-suq wieħed.

2.2   Tnaqqis fid-dewmien tal-ħlas

Il-BĊE jilqa' l-intenzjoni biex jitnaqqas b'mod sinifikanti d-dewmien fil-ħlasijiet ta' depożiti ggarantiti u b'hekk tissaħħaħ il-kunfidenza tad-depożitanti (9). F'dan il-kuntest, il-BĊE jenfasizza li l-analiżi riċenti fuq il-livell internazzjonali enfasizzat li ħlas fil-pront tal-klejms tad-depożitanti hija ta' importanza kbira għall-protezzjoni effettiva tad-depożiti. Fl-istess ħin, għandu jiġi segwit metodu prattiku biex jiġi introdott it-tnaqqis meħtieġ fid-dewmien tal-ħlas, b'hekk tiġi ppreservata l-kredibbiltá ta' l-iskemi ta' garanzija ta' depożitu. Dan jimplika t-twaqqif ta' proċessi operattivi effiċjenti biex jivverifikaw il-klejms u l-ħlas lid-depożitanti, kif ukoll biex jiżguraw li jkun hemm iffinanzjar biżżejjed. B'mod partikolari, il-proċeduri għandhom jitqiegħdu fis-seħħ ħalli jekk bank li jopera fuq il-livell internazzjonali jfalli, id-depożitanti jirċievu l-ħlasijiet bl-istess mod effiċjenti daqs li kieku jsir kieku l-bank li jkun falla kien qed jopera fi Stat Membru wieħed. Barra minn dan, il-BĊE jissuġġerixxi li l-pjan tal-Kummissjoni biex tivvaluta jekk ikunx possibbli tarmonizza aktar l-arranġamenti ta' l-iffinanzjar użati mill-iskemi nazzjonali, għandu jkun akkompanjat b'reviżjoni ta' l-effettivitá tal-proċeduri tal-ħlas. Finalment, minbarra li jitqassar il-perijodu tal-ħlas, il-BĊE jissuġġerixxi li l-kunfidenza tal-pubbliku fl-iskemi ta' garanzija ta' depożitu tista' tittejjeb billi jittejjeb l-għarfien tad-depożitanti dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tal-protezzjoni ta' depożitu, inter alia permezz tal-pubblikazzjoni xierqa tat-termini u kundizzjonijiet mill-istituzzjonijiet ta' kreditu.

Magħmula fi Frankfurt am Main, fit-18 ta' Novembru 2008.

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 661 finali.

(2)  Ara l-istqarrija għall-istampa ta' l-2894 laqgħa tal-Kunsill (13784/08), li tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill f'www.consilium.europa.eu, kif imsemmi fis-sitt paragrafu tas-sezzjoni 1 tal-memorandum spjegattiv għad-direttiva proposta.

(3)  L-Artikolu 12 tad-Direttiva 94/19/KE, kif emendat bl-Artikolu 1(6) tad-direttiva proposta; cf. recitals 1 u 7 tad-direttiva proposta.

(4)  Interpretat skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3603/93 tat-13 ta' Diċembru 1993 li jispeċifika d-definizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 104 u 104b(1) tat-Trattat (ĠU L 332, 31.12.1993, p. 1).

(5)  Ara l-paragrafi 11-14 ta' l-Opinjoni tal-BĊE CON/2001/32 tal-11 ta' Ottubru 2001 fuq it-talba tal-Ministeru tal-Finanzi Portugiż dwar abbozz ta' digriet li jemenda l-qafas legali ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu u kumpaniji finanzjarji; il-paragrafi 11-13 ta' l-Opinjoni tal-BĊE CON/2005/50 ta' l-1 ta' Diċembru 2005 fuq it-talba tan-Národná banka Slovenska dwar abbozz ta' liġi li jemenda l-Att Nru 118/1996 Coll. dwar il-protezzjoni tad-depożiti fil-banek u dwar l-emendi ta' ċerti liġijiet, kif l-aħħar emendati; il-paragrafi 2.1-2.3 ta' l-Opinjoni tal-BĊE CON/2007/26 tas-27 ta' Awwissu 2007 fuq it-talba tal-Ministeru tal-Finanzi Pollakk dwar abbozz ta' liġi li jemenda l-Liġi dwar il-Fond ta' Garanzija tal-Banek; u l-paragrafi 2.2-2.8 ta' l-Opinjoni tal-BĊE CON/2008/5 tas-17 ta' Jannar 2008 fuq it-talba tal-Ministeru tal-Finanzi Pollakk dwar abbozz ta' liġi li jemenda l-Liġi dwar il-Fond ta' Garanzija tal-Banek.

(6)  Ara, e.ż., ir-Rapport ta' Konverġenza tal-BĊE 2006, p. 30.

(7)  L-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 94/19/KE, kif emendat bl-Artikolu 1(3)(a) tad-direttiva proposta, u kif ikkumplimentat bl-ewwel u t-tieni subparagrafi ta' l-Artikoli 2(1) tad-direttiva proposta, li tipprovdi għall-applikazzjoni retroattiva tal-livell miżjuda ta' kopertura mill-15 ta' Ottubru 2008; cf. recital 3 tad-direttiva proposta u sezzjoni 5.3 tal-memorandum spjegattiv mad-direttiva proposta.

(8)  Il-Kunsill qabel li “'l-Istati Membri kollha, għal perijodu inizjali ta' lanqas sena, jipprovdu protezzjoni ta' garanzija ta' depożitu għal individwi għal ammont ta' mhux anqas minn EUR 50 000, jirrikonoxxi li ħafna Stati Membri jaħsbu biex iżidu l-ammont minimu protett għal EUR 100 000”.

(9)  L-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 94/19/KE, kif emendat bl-Artikolu 1(1) tad-direttiva proposta, u l-Artikolu 10(1) u (2) tad-Direttiva 94/19/KE, kif emendat bl-Artikolu 1(5) tad-direttiva proposta; cf. recital 5 tad-direttiva proposta u sezzjoni 5.1 tal-memorandum spjegattiv mad-direttiva proposta.


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni Eurojust

9.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 314/3


Informazzjoni rigward “Ftehim prattiku dwar arranġamenti ta' kooperazzjoni bejn Eurojust u Olaf”

(2008/C 314/02)

Fl-24 ta' Settembru 2008 Eurojust, il-Korp ta' l-Unjoni Ewropea għall-kooperazzjoni ġudizzjarja, u l-Uffiċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) iffirmaw Ftehim Prattiku dwar aktar koordinazzjoni u kooperazzjoni mtejba fil-ġlieda kontra frodi finanzjarja, korruzzjoni jew kwalunkwe offiża kriminali oħra li teffettwa l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea. Il-Ftehim Prattiku jirregola modalitajiet għal kooperazzjoni mill-qrib u akbar u dispożizzjonijiet għall-iskambju ta' dejta ġenerali u personali. Il-Ftehim ġie approvat mill-Kunsill fil-25 ta' Lulju 2008.


ANNESS

Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF

EUROJUST AND OLAF,

Hereinafter referred to as “the Parties”,

Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom) No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests;

Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;

After consulting the European Data Protection Supervisor;

Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and maintain close co-operation with OLAF;

Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of information;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;

Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;

Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:

CHAPTER 1

DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION

Point 1

Definitions

For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:

1.

“Eurojust Decision” means the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (1);

2.

“Rules of Procedure of Eurojust” means the Rules of Procedure of Eurojust (2);

3.

“Eurojust” means the unit set up by the Eurojust Decision;

4.

“OLAF” means the European Anti-Fraud Office established by the Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC) No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (5);

5.

“President of the College” means the President as elected by the College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;

6.

“Director of OLAF” means the Director, as referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom) No 1074/1999;

7.

“College” means the College of Eurojust, as referred to in Article 10 of the Eurojust Decision;

8.

“Eurojust National Member” means the national member seconded to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of the Eurojust Decision;

9.

“Assistant” means a person who may assist each Eurojust National Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision, unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

10.

“Administrative Director” means the Administrative Director as referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;

11.

“Eurojust Staff” means the staff referred to in Article 30 of the Eurojust Decision;

12.

“Competent OLAF Unit” means the unit within OLAF, whose tasks comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;

13.

“OLAF Staff” means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF);

14.

“Data Protection Provisions” means, within Eurojust, the applicable data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (7);

15.

“Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person: an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;

16.

“Processing” of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

17.

“Case Summary” means general information on a case dealt with either by Eurojust or OLAF and describing the main features of elements of the case, but without containing any Personal Data;

18.

“Joint Investigation Team” means a Joint Investigation Team, as referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (8) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint Investigation Teams (9).

Point 2

Purpose of the Practical Agreement on arrangements of cooperation

1.

The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a close co-operation between the Parties. The co-operation will take place with due regard to transparency, complementarity of tasks and coordination of efforts.

2.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend the legal framework governing Eurojust or OLAF.

CHAPTER 2

CO-OPERATION

Point 3

Regular contacts and co-operation

1.

The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust National Members and/or their Assistants and for OLAF of the Competent OLAF Unit.

2.

The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of an agenda agreed on beforehand.

3.

The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5 and provide general feedback on the progress made and the activities performed in cases exchanged between the Parties with a view to reinforcing, if necessary, the co-operation.

4.

Moreover, the meetings and further contacts between the teams are intended

(a)

to reinforce common strategies on cases and to resolve practical problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

(b)

to consult on matters of common interest in order to allow the Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their activities;

(c)

to support the development of priorities and strategies which are complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of both Parties and the overall objective of enhancing the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests within their respective competences;

(d)

to identify individual or joint activities, if any, that need to be taken thereafter with a view to a more efficient and better use of the resources of the Parties;

(e)

to help in coordinating the Parties' support and assistance of the national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.

5.

If necessary to improve co-operation, the teams may invite other Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and OLAF Staff to take part in a meeting.

6.

The designation of teams does not have any effect on direct contacts of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the Eurojust National Members concerned and vice versa.

Point 4

General rules on operational co-operation

1.

The Parties may collaborate in accordance with their respective competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the exchange of operational information in accordance with Point 6, the participation in operational meetings in accordance with Point 8 and the provision of such mutual assistance and advice as may be useful to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.

2.

Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities' financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.

3.

Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication will take place directly between the person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case and his/her/their contact details.

4.

The Parties will inform each other of any action taken, responses received or other relevant developments or encountered difficulties in cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

Point 5

Exchange of Case Summaries

1.

With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under their respective competences where:

in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests,

in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community.

Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the transmission of a Case Summary constitutes a request to the other Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.

2.

As soon as the requested Party has decided that a specific case, for which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:

in respect of Eurojust, the College and/or the National Member(s) concerned,

in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for the case

will inform the other Party of this decision without undue delay.

Information will also be provided when the requested Party decides that a case is not appropriate for co-operation.

3.

Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries beforehand.

Point 6

Exchange of case-related information

1.

When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any necessary information, including personal data, in order to achieve the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place within the limits of their respective competences and as far as allowed under their respective legal framework and this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for which the information is requested. In the case of a spontaneous transfer of information, the Party providing information will notify the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3.

Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

directly to the College, when the case falls within the competence of the College, or

directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the case falls within the competence of one or more of the Eurojust National Members.

4.

The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case may transmit personal data to OLAF.

5.

Information not containing Personal Data can be exchanged between the Parties also via other channels, in particular via the teams.

Point 7

Exchange of strategic information

Within the limits of their respective competences, the Parties will exchange strategic information necessary for the accomplishment of the missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:

trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal activities affecting the European Communities' financial interests,

operational structures of the organisations implicated in these activities, as well as the links existing between these organisations operating inside or outside the European Union,

strategies, modus operandi, techniques and the financing of these organisations.

Point 8

Operational and strategic meetings

1.

When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the President of the College.

2.

OLAF may also participate in strategic meetings, organised by Eurojust, dealing with the protection of the European Communities' financial interests, at the invitation of the President of the College and with the approval of the Eurojust National Members concerned.

3.

OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request provided that the competent national authorities concerned do not oppose such participation.

4.

Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.

Point 9

Joint Investigation Teams

1.

If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team set up by the Member States related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and propose to the Member States to consider inviting the other Party to participate in the Joint Investigation Team.

2.

The Parties may assist the Member States in the setting up of the Joint Investigation Team.

3.

Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to the national authorities of the Member States the setting up of Joint Investigation Teams when the information they possess shows the usefulness of doing so.

Point 10

Co-operation in the field of professional training, seminars and workshops

The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars and workshops:

by informing each other of relevant activities which they organise and which may be of common interest, and, when appropriate, by inviting each other to these activities,

by organising joint activities in this field.

CHAPTER 3

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Point 11

General principles

1.

The transmission of Personal Data between the Parties and their Processing will take place in accordance with:

in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust,

in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

2.

When transmitting the information, the Party may notify the other Party of any restriction on the use of the provided information. This includes possible access restrictions, restrictions on transmission to the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage, when the need for such restrictions becomes apparent after the transfer.

3.

As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties may further process information obtained from the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

Point 12

Documentation

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of Personal Data communicated to the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

Point 13

Data security

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal Data can have access to such data.

Point 14

Rights of data subjects

The transmitting Party will be consulted by the other Party before it takes a final decision on the request by an individual to have access to, and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection Provisions of the Party to which the request is addressed.

Point 15

Correction and deletion of information

1.

Each Party will immediately inform the other Party in all cases where information which has been transmitted to or received from that Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform the other Party in cases where it emerges that the information should not have been transmitted.

2.

When the transmitting Party informs the receiving Party that it has corrected or deleted information previously transmitted, or that the information should not have been transmitted, the receiving Party will correct or delete the information accordingly.

3.

When a Party has reason to assume that information received from the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform the other Party. This Party will verify the data and inform the other Party of the outcome of such verification.

4.

In cases where Personal Data received from a Party and transmitted onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the onward transmitting Party will inform that third party thereof.

Point 16

Time limits for the storage of Personal Data

Personal Data will be stored in accordance with the respective laws applicable to the Parties.

CHAPTER 4

FINAL PROVISIONS

Point 17

Evaluation of co-operation

1.

During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will evaluate periodically the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

2.

The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at least once a year to oversee the evaluation process conducted by the teams.

3.

The Parties will provide information on their collaboration in their respective annual reports.

Point 18

Amendments

1.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that these amendments are approved in accordance with the procedures established for obtaining approval for this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at the request of either of them.

Point 19

Relation to other instruments

This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated 14 April 2003.

Point 20

Entry into force

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into force on the first day after its signature.

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English language.

For Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA

President

For OLAF

Franz-Hermann BRÜNER

Director


(1)  OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)  OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.

(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.

(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

(6)  OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.

(7)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.

(9)  OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

9.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 314/8


Rata tal-kambju ta' l-euro (1)

It-8 ta' Diċembru 2008

(2008/C 314/03)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,2854

JPY

Yen Ġappuniż

120,10

DKK

Krona Daniża

7,4497

GBP

Lira Sterlina

0,86510

SEK

Krona Żvediża

10,4150

CHF

Frank Żvizzeru

1,5590

ISK

Krona Iżlandiża

290,00

NOK

Krona Norveġiża

9,1270

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,712

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

264,45

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7093

PLN

Zloty Pollakk

3,8875

RON

Leu Rumen

3,8795

SKK

Krona Slovakka

30,195

TRY

Lira Turka

2,0341

AUD

Dollaru Awstraljan

1,9377

CAD

Dollaru Kanadiż

1,6067

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

9,9633

NZD

Dollaru tan-New Zealand

2,3690

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,9400

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 865,53

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

13,1246

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,8436

HRK

Kuna Kroata

7,1948

IDR

Rupiah Indoneżjan

14 974,91

MYR

Ringgit Malażjan

4,6756

PHP

Peso Filippin

62,470

RUB

Rouble Russu

36,0075

THB

Baht Tajlandiż

45,702

BRL

Real Brażiljan

3,1580

MXN

Peso Messikan

17,3209


(1)  

Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

9.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 314/9


Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija taħt ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1628/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE dwar għajnuna ta' investiment nazzjonali reġjonali

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 314/04)

Għajnuna Nru

XR 16/08

Stat Membru

Il-Polonja

Reġjun

Lubuskie

It-titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew l-isem ta' l-intrapriża li tkun qed tirċievi għajnuna ad hoc

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Bażi legali

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

Baġit annwali

PLN 1 miljun

Intensità massima ta' l-għajnuna

50 %

Skond l-Artikolu 4 tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

9.6.2007

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

31.12.2013

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi kollha eliġibbli għal għajnuna ta' investiment reġjonali

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

l-indirizz fuq l-internet tal-publikazzjoni ta' l-iskema ta' l-għajnuna

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Tagħrif ieħor


Għajnuna Nru

XR 41/08

Stat Membru

Il-Belġju

Reġjun

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

It-titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew l-isem ta' l-intrapriża li tkun qed tirċievi għajnuna ad hoc

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Bażi legali

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

Baġit annwali

EUR 18,7 miljun

Intensità massima ta' l-għajnuna

15 %

Skond l-Artikolu 4 tar-Regolament

Data ta' l-implimentazzjoni

8.2.2008

Kemm se ddum l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

31.12.2013

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi kollha eliġibbli għal għajnuna ta' investiment reġjonali

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

l-indirizz fuq l-internet tal-publikazzjoni ta' l-iskema ta' l-għajnuna

http://wallex.wallonie.be

Tagħrif ieħor


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Kummissjoni

9.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 314/11


Sejħa għal proposti skond il-programm ta' ħidma “Kapaċitajiet” tas-7 Programm Kwadru tal-KE għar-Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u l-Attivitajiet ta' Dimostrazzjoni

(2008/C 314/05)

B'dan qed tingħata notifika tat-tnedija tas-sejħiet għal proposti skond il-programm ta' ħidma tas-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għar-Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u l-Attivitajiet ta' Dimostraz-zjoni (mill-2007 sa l-2013).

Jintlaqgħu proposti għas-sejħa li ġejja.

Il-Programm Speċifiku “Kapaċitajiet”:

Parti

:

Infrastrutturi ta' Riċerka

Identifikazzjoni tas-Sejħa

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Din is-sejħa għal proposti hija konnessa mal-programm ta' ħidma adottat bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2008) 4566 tas-26 ta' Awwissu 2008.

L-informazzjoni dwar is-sejħa tal-baġit, it-terminu ta' żmien u l-modalitajiet, il-programm ta' ħidma u l-gwida għall-applikanti dwar kif għandhom jissottomettu l-proposti hija disponibbli fuq il-websajt tal-Cordis: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

Kummissjoni

9.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 314/12


Għeluq ippjanat tal-ilment 2007/2001

(2008/C 314/06)

Il-Kummissjoni Ewropea rċeviet bosta lmenti dwar taxxa diskriminatorja imposta fir-Rumanija meta ssir l-ewwel reġistrazzjoni ta' vettura fit-territorju tagħha. F'dan ir-rigward, is-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea rreġistra għadd kbir ta' lmenti u ittri. L-ilmenti rreġistrati taħt in-numri ta' referenza 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151 u l-korrispondenza l-oħra minn ċittadini kkonċernati tal-UE ġew indirizzati taħt il-fajl ewlieni bin-numru ta' referenza 2007/2001.

Id-dipartiment responsabbli tal-Kummissjoni temm l-investigazzjoni tiegħu tal-każ hawn fuq imsemmi. Sabiex jiġu nfurmati mhux biss dawk li ppreżentaw l-ilmenti iżda wkoll il-persuni l-oħra kollha kkonċernati l-Kummissjoni ddeċidiet li tippubblika dan l-avviż li jesprimi l-intenzjoni li tagħlaq il-fajl.

Filwaqt li huwa evidenti li mhemm l-ebda armonizzazzjoni tat-taxxi relatati mal-vetturi għall-passiġġiera fil-livell Komunitarju u għalhekk l-Istati Membri jistgħu jimponu dan it-tip ta' taxxi u jiddeċiedu l-livelli u l-metodi ta' applikazzjoni, din id-diskrezzjoni hija ristretta bid-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewoprea (KE), b'mod partikolari l-Artikolu 90, li jeskludi kwalunkwe tassazzjoni diskriminatorja tal-prodotti provenjenti minn Stati Membri oħra.

Id-dispożizzjonijiet Rumeni relatati mat-taxxa tar-reġistrazzjoni tal-karozzi ma tidhirx konformi mal-Artikolu 90 tal-KE. Għalkekk, fit-23 ta' Marzu 2007 l-Kummissjoni bdiet proċedura ta' ksur permezz ta' ittra ta' notifika formali (IP/07/372) lir-Rumanija. Il-Kummissjoni għamlet referenza għall-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li b'mod konsistenti d-deċiżjonijiet tagħha kienu li meta t-taxxa tiġi imposta darba biss fuq il-vetturi ġodda u użati, l-ammont ta' taxxa dovuta fuq vettura użata provenjenti minn Stat Membru ieħor qatt m'għandha tkun iktar mit-taxxa residwali inkluża fil-valur fis-suq ta' karozza simili użata diġà rreġistrata f'dak l-Istat Membru meta kienet ġdida. Għal dan il-għan l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw id-deprezzament ta' vetturi użati importati.

Ir-Rumanija rrikonoxxiet l-ittra ta' notifika formali u żviluppat linji ġenerali, li skonthom ġew imfassla l-emendi meħtieġa, flimkien mal-formola għall-kalkolu tal-ammont tat-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-vettura u l-valuri li għandhom jintużaw għal dan l-iskop, inkluża skeda stabbilita gad-deprezzament. Madankollu, l-emendi meħtieġa ma ġewx adottati fi żmien xieraq.

Fit-28 ta' Novembru 2007, il-Kummissjoni indirizzat opinjoni motivata lir-Rumanija li fiha titlob li tikkonforma mal-liġi Komunitarja kif interpretata mill-Qorti (IP/07/1799). Din ġiet segwita minn għadd ta' laqgħat tekniki u diskussjonijiet dwar verżjonijiet ta' abbozz ta' leġislazzjoni li rriżulta fl-adozzjoni fil-21 ta' April 2008 ta' Ordinanza ta' Emerġenza Nru 50/2008 (ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tar-Rumanija tal-25 ta' April 2008) li temenda l-leġiżazzjoni kkontestata. Il-Gvern Rumen approva wkoll in-normi ta' metodoloġija għall-applikazzjoni tal-Ordinanza ta' Emerġenza Nru 50/2008 bl-integrazzjoni tat-Titolu V Determinazzjoni tad-deprezzament ta' vettura użata fl-applikazzjoni tal-iskeda ta' deprezzament stabbilita mtejjba li tinsab fl-Anness 4 tal-Ordinanza ta' Emerġenza. Dan jiżgura li d-deprezzament reali tal-vetturi użati jiġi kkunsidrat meta tiġi kkalkolata t-taxxa dovuta għar-reġistrazzjoni tal-karozza.

B'żieda ma' dan, il-leġiżlazzjoni Rumena msemmija hawn fuq neħħiet koeffiċjent tal-korrelazzjoni diskriminatorja, stabbiliet definizzjoni xierqa ta' “vettura ġdida”, u pprovdiet lil dawk li jħallsu t-taxxa bid-dritt li jkollhom ispezzjoni individwali tal-vettura tagħhom sabiex jiġi stabbilit id-deprezzament reali tagħha. Fl-aħħarnett,. il-leġiżlazzjoni adottata wriet lill-pubbliku l-kriterji li fuqhom huma bbażati u stabbiliti d-deprezzament tal-vetturi użati

Fid-dawl ta' din l-informazzjoni, id-dipartiment responsabbli tal-Kummissjoni jqis li l-awtoritajiet Rumeni ħadu l-passi xierqa biex jiżguraw konformità mal-liġi Komunitarja u fil-preżent jidher li l-leġiżlazzjoni Rumena dwar it-taxxi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi issa saret konformi mal-Artikolu 90 tat-Trattat tal-KE.

Għalhekk, id-dipartiment risponsabbli se jipproponi lill-Kummissjoni li l-każ jingħalaq.


PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Kummissjoni

9.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 314/14


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 314/07)

1.

Fit-2 ta' Diċembru 2008, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skont l-Artikolu 4 u wara referenza skont l-Artikolu 4(5) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża Arizona Chemical GmbH (“Arizona”, il-Ġermanja), proprjetà tal-grupp Arizona Chemical, takkwista fit-tifsira tal-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill il-kontroll sħiħ tal-impriża Abieta Chemie GmbH (“Abieta”, il-Ġermanja) permezz ta' xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali tal-impriżi kkonċernati huma:

għal Arizona: l-irfinar, l-ipproċessar u l-bejgħ ta' oleokemikali,

għal Abieta: il-produzzjoni u l-bejgħ ta' rosin soaps, użati bħala emulsifikant.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni ssib li l-operazzjoni notifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija rriżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati sabiex iressqu l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-faks (faks nru (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.5358 — Arizona/Abieta, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru tal-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussell


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


9.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 314/s3


NOTA LILL-QARREJ

L-istituzzjonijiet iddeċidew li ma jikkwotawx aktar fit-testi tagħhom l-aħħar emenda ta' l-atti kkwotati.

Sakemm mhux indikat mod ieħor, l-atti mmsemija fit-testi ppubblikati hawn jirreferu għall-atti li bħalissa huma fis-seħħ.