ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 266

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
21 ta' Ottubru 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 266/01

Avviż skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 479/92 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat tal-KE għal ċerti kategoriji ta' ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma bejn il-kumpanniji tat-tbaħħir tal-linja (konsorzji) ( 1 )

1

2008/C 266/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.5300 — Gores Group LLC/Siemens Enterprise Communications) ( 1 )

7

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 266/03

Rata tal-kambju ta' l-euro

8

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2008/C 266/04

Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri dwar għajnuniet mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuniet mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

9

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini

2008/C 266/05

Sejħa għal turija ta' interess għal Aġenti Kuntrattwali b'kuntratt temporanju (EMEA, Londra)

12

2008/C 266/06

Reklutaġġ għall-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini (Londra)

14

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Kummissjoni

2008/C 266/07

Avviż ta' skadenza imminenti ta' ċerti miżuri anti-dumping

15

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2008/C 266/08

Għajnuniet ta' l-Istat — Spanja — Għajnuna mill-Istat C 22/08 (ex N 222/07 u N 242/07) — Għajnuniet lil El Pozo Alimentación, SA — Stedina biex jitressqu l-osservazzjonijiet skond l-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE

16

 

2008/C 266/09

Nota lill-qarrej(Ara paġna 3 tal-qoxra)

s3

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

21.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 266/1


Avviż skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 479/92 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat tal-KE għal ċerti kategoriji ta' ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma bejn il-kumpanniji tat-tbaħħir tal-linja (“konsorzji”)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 266/01)

Skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 479/92 (1), il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet interessati biex jibagħtu l-kummenti tagħhom dwar l-abbozz mehmuż tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat tal-KE lill-kategoriji ta' ftehimiet fil-qasam tat-trasport marittimu. Il-kummenti (referenza HT.1065) għandhom jintbagħtu fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan l-avviz, lil:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Referenza HT.1065

Unità COMP/F1, Uffiċju J70 2/55

B-1049 Brussels

Faks (32-2) 295 01 28

Posta elettronika: COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu

“ABBOZZ PRELIMINARI

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru [XXX]

ta' [XXX]

dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta' ftehimiet, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma bejn il-kumpanniji tat-tbaħħir tal-linja (‘konsorzji’)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 479/92 tal-25 ta' Frar 1992 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 85(3) tat-Trattat dwar ċerti kategoriji ta' ftehimijiet, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma bejn il-kumpaniji tal-bastimenti tal-passiġġieri (konsorzji) (2) u partikolarment l-Artikolu 1(2) tiegħu,

Wara li ppubblikat abbozz ta' dan ir-Regolament (3),

Wara li kkonsultat lill-Kumitat Konsultattiv dwar Prattiċi Restrittivi u Pożizzjonijiet Dominanti,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KEE) Nru 479/92 jagħti l-poter lill-Kummissjoni sabiex tapplika l-Artikolu 81(3) tat-Trattat b'regolament lil ċerti kategoriji ta' ftehim, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma bejn kumpaniji tat-trasport bil-baħar (konsorzja) li jikkonċernaw l-operazzjoni konġunta ta' servizzi tat-trasport permezz tal-bastimenti tal-passiġġieri, li, bis-saħħa tal-kooperazzjoni ta' bejn dawn il-kumpaniji tat-trasport bil-baħar, jista' jwassal sabiex jirristrinġu l-kompetizzjoni fis-suq komuni u li jaffettwaw il-kummerċ bejn l-Istati Membri u jistgħu għalhekk jaqgħu taħt il-projbizzjoni stipulata fl-Artikolu 81(1) tat-Trattat.

(2)

Il-Kummissjoni użat din is-setgħa billi adottat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 823/2000 tad-19 ta' April 2000 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 81(3) tat-Trattat lil ċerti kategoriji ta' ftehim, deċiżjonijiet u prattiċi miftiehma bejn kumpaniji ta' trasport bil-baħar (konsorzji) (4), li għandu jiskadi fil-25 ta' April 2010. Fuq il-bażi tal-esperjenza tal-Kummissjoni sal-lum wieħed jista' jikkonkludi li l-ġustifikazzjonijiet għal eżenzjoni ġenerali għall-konsorzji ta' trasport bil-baħar għadhom validi għax instab li kienu qed jiffunzjonaw sew għall-benefiċċju tat-trasportaturi u tal-utenti tat-trasport. Madanakollu, għandhom jiġu introdotti aġġustamenti biex jitneħħew referenzi għar-Regolament mħassar (KE) Nru 4056/86 li jiġbor fih l-eżenzjoni ġenerali tal-konferenza tal-vapuri tal-passiġġieri li ppermettiet li l-vapuri tal-passiġġieri jiffissaw il-prezzjijier u l-kapaċità. Il-modifiki huma mmirati wkoll għall-konverġenza akbar bejn ir-Regolament (KE) Nru 823/2000 u r-regolamenti oħra dwar l-eżenzjoni ġenerali għal kooperazzjoni orizzontali li hemm fis-seħħ waqt li jiġu kkunsidrati l-prattiċi attwali tas-suq fl-industrija tal-vapuri tal-passiġġieri.

(3)

Hemm varjetà kbira ta' ftehimiet differenti ta' konsorzji li joperaw fis-suq. Għall-iskop ta' dan ir-Regolament ftehim ta' konsorzju għandu jikkonsisti fi ftehim jew f'sensiela ta' ftehimiet separati iżda marbuta ma' xulxin li bihom il-partijiet joperaw is-servizz konġunt. Il-forma legali tal-arranġamenti hi kkunsidrata anqas importanti mir-realtà ekonomika sottostanti li l-partijiet jipprovdu servizz konġunt.

(4)

B'kuntrast, dan ir-Regoalment ma għandux ikopri ftehimiet restrittivi konklużi, fuq naħa waħda, minn konsorzja jew membru wieħed jew aktar tagħhom, u, fuq in-naħa l-oħra, kumpaniji oħra tat-trasport bil-baħar. Lanqas ma għandu japplika għal ftehim restrittivi bejn konsorzja differenti li joperaw fl-istess oqsma jew bejn il-membri ta' dawn l-istess konsorzja.

(5)

Il-benefiċċju tal-eżenzjoni ġenerali għandu jkun illimitat għal ftehim li jista' jkun preżunt għalihom b'biżżejjed ċertezza li jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 81(3).

(6)

Il-konsorzja, kif inhuma definiti f'dan ir-Regolament, ġeneralment jgħinu sabiex itejbu l-prodottività tas-servizzi disponibbli ta' bastimenti tal-passiġġieri bir-raġuni tkun ir-razzjonalizzazzjoni tal-attivitajiet tal-kumpaniji membri u li jippermettu tnaqqis fl-ispejjeż fl-operazzjoni ta' bastimenti u l-utilizzazzjoni ta' faċilitajiet tal-port. Jgħinu wkoll sabiex jippromwovu progress tekniku u ekonomiku billi jiffaċilitaw u jinkoraġġixxu utilizzazzjoni akbar ta' kontejners u aktar użu effiċjenti tal-kapaċità tal-bastimenti. Għall-għan li jitwaqqaf u jitmexxa servizz konġunt, fattur essenzjali marbut mal-konsorzja huwa l-possibbiltà li jsiru aġġustamenti tal-kapaċità b'rispons għaċ-ċaqlieq fil-forniment u d-domanda. B'kuntrast, limitazzjoni mhux ġustifikata tal-prodott kif ukoll iffissar konġunt tar-rati tal-ġarr jew l-allokazzjoni tas-suq jew tal-konsumatur aktarx li ma jżidux l-effiċjenza. Għaldaqstant, ftehimiet tal-konsorzja li jinvolvu dawn l-attivitajiet għandhom jiġu esklużi mill-benefiċju ta' dan ir-Regolament,. irrispettivament mis-saħħa tas-suq tal-partijiet.

(7)

Sehem ġust mill-benefiċċji li jirriżultaw mill-effiċjenzi għandhom jgħaddu għand l-utenti tat-trasport. L-utenti tas-servizz tal-vapuri pprovduti mill-konsorzji jistgħu jibbenfikaw mill-produttività li jistgħu jġibu magħhom il-konsorzji. Dawk il-benefiċċji jistgħu jieħdu l-forma wkoll ta' titjib fil-frekwenzi ta' tbaħħir u waqfien fil-portijiet, jew titjib fl-iskedar kif ukoll kwalità aħjar u servizzi personalizzati permezz tal-użu ta' bastimenti aktar moderni u tagħmir ieħor, li jinkludi tagħmir fil-port.

(8)

Il-konsumaturi jistgħu effettivament jibbenefikaw biss minn konsorzja jekk ikun hemm kompetizzjoni biżżejjed fl-oqsma li fihom joperaw il-konsorzja. Din il-ħtieġa tal-Artikolu 81(3) għandha titqies li tkun ġiet sodisfatta meta konsorzju jibqa' taħt il-limitu partikolari ta' sehem mis-suq u li għaldaqstant jista' jiġi preżunt li jkun soġġett għal kompetizzjoni effettiva attwali jew potenzjali minn linji li ma jiffurmawx konsorzju. Sabiex ikunu ivvalutati l-ishma tas-suq, għandha tingħata konsiderazzjoni mhux biss lill-kummerċ dirett bejn il-portijiet servuti minn konsorzju iżda wkoll lil kull kompetizzjoni minn servizzi tat-trasport bil-baħar oħra li jbaħħru minn portijiet li jistgħu jkunu sostituti minn dawk servuti mill-konsorzju u, fejn xieraq, lil mezzi oħra ta' trasport.

(9)

Dan ir-Regolament ma għandux jeżenta ftehimiet li jkun fihom restrizzjonijiet ts' kompetizzjoni li mhumiex indispensabbli biex jintlaħqu l-għanijiet li jiġġustifikaw l-għoti tal-eżenzjoni. Għal dan il-għan, l-attivitajiet elenkati fl-Artikolu 4 għandhom ikunu esklużi mill-ambitu ta' dan ir-Regolament.

(10)

Barra minn dan, il-benefiċċju tal-eżenzjoni preżenti għandu jkun soġġett għat-twettieq ta' ċertu kundizzjonijet. B'mod partikolari ftehimiet ta' konsorzji għandhom jinkludu dispożizzjoni li tawtorizza lil kull linja tat-trasport bil-baħar li hija parti għall-ftehim sabiex tirtira mill-konsorzju sakemm tagħti avviż raġjonevoli. Madankollu, għandha ssir dispożizzjoni għal perjodu ta' notifikazzjoni itwal fil-każ ta' konsorzja integrati sew u/jew ta' investiment għoli sabiex tingħata konsiderazzjoni tal-investimenti akbar li jkunu saru sabiex jitwaqqfu u r-riorganizzazzjoni estensiva meħtieġa fl-eventwalità li membru jitlaq. Huwa ġustifikabbli għall-konsorzji li jfittxu sikurezza għal investimenti ġodda kommessi għal servizz eżistenti. Għaldaqstant, il-possibiltà għall-partijiet għall-ftehimiet ta' konsorzju li jidħlu fi klawżola ‘li ma joħorġux minnha’ għandha tapplika wkoll meta l-partijiet għall-ftehim ta' konsorzju eżistenti ikunu qablu li jagħmlu investimenti ġodda sostanzjali u l-ispejjeż ta' dawn l-investimenti ġodda jiġġustifikaw klawżola ġdida ‘li ma joħorġux minnha’.

(11)

Għandha tkun ukoll kundizzjoni li l-konsorzji u l-membri tagħhom, fir-rigward ta' rotta speċifika, ma jistgħux japplikaw rati u kundizzjonijiet ta' ġarr li huma differenti biss permezz ta' referenza għall-pajjiż ta' oriġini jew permezz tad-destinazzjoni tal-merkanzija li tkun qiegħda tinġarr, u b'hekk jikkawżaw ċaqlieq fil-kummerċ fi ħdan il-Komunità li jagħmel ħsara lill-ċerti portijiet, lil ditti tal-vapuri, min hu nvolut fil-ġarr tal-merkanzija bil-baħar, jew min jipprovdi servizzi anċillari għat-trasport, kemm-il darba dawn ir-rati jew kondizzjonijiet ma jkunux ġustifikati ekonomikament fuq il-bażi ta' differenzi fl-ispejjeż..

(12)

Ċerti obbligazzjonijiet għandhom ikunu mehmuża ukoll mal-eżenzjoni. F'dan ir-rigward, l-utenti tat-trasport għandhom, f'kull ħin ikunu f'pożizzjoni li jiffamiljarizzaw ruħhom mal-kundizzjonijiet għad-dispożizzjoni ta' servizzi tat-trasport marittimu operati b'mod konġunt mill-membri tal-konsorzju. Għandha ssir dispożizzjoni għal konsultazzjonijiet reali u effettivi bejn il-konsorzju u l-utenti tat-trasport dwar l-attivitajiet koperti mill-ftehimiet. Dan ir-Regolament jispeċifika wkoll xi jfissru 'konsultazzjonijiet reali u effettivi' u jistabbilixxu l-proċeduri ewlenin għal dawn il-konsultazzjonijiet.

(13)

Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom jgħinu biex tkun assikurata operazzjoni aktar effettiva ta' servizzi tat-trasport marittimu fejn tingħata attenzjoni għall-eżigenzi ta' min juża dawn is-servizzi. Bħala riżultat, ċerti prattiċi restrittivi li jistgħu jirriżultaw minn dawn il-konsultazzjonijiet għandhom ikunu eżenti. Dawn il-konsultazzjonijiet madankollu għandhom jiġu limitati għall-kundizzjonijiet u l-kwalità tas-servizz skedat tat-trasport marittimu pprovdut mill-konsorzju jew il-membri tiegħu u eżentat minn dan ir-Regolament.

(14)

Il-limitu tas-sehem mis-suq, l-esklużjoni ta' ċerti kondotti mill-benefiċċju ta' din l-eżenzjoni kif ukoll kundizzjonijiet u obbligi oħra li jmorru miegħu normalment għandhom jiżguraw li l-ftehimiet li għalihom tapplika l-eżenzjoni ġenerali ma jkunux joffru l-possibiltà lill-kumpanija kkonċernati li jeliminaw il-kompetizzjoni ta' parti sostanzjali mill-kummerċ kkonċernat.

(15)

F'każi partikolari li fihom il-ftehimiet li jaqgħu taħt dan ir-Regolament minkejja kollox ikollhom effetti li huma inkompatibbli mal-Artikolu 81(3), il-Kummissjoni tista' tirtira l-benefiċċju mill-eżenzjoni ġenerali.

(16)

Dan ir-Regolament huwa bla ħsara għall-applikazzjoni tal-Artikolu 82 tat-Trattat.

(17)

Minħabba li r-Regolament (KE) Nru 823/2000 skada, huwa xieraq li jiġi adottat Regolament ġdid li jġedded l-eżenzjoni ġenerali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

AMBITU TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Ambitu

Dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-konsorzja li jipprovdu servizzi internazzjonali ta' trasport bil-baħar minn jew lejn port wieħed jew aktar tal-Komunità.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' dan ir-Regolament:

1.

‘konsorzju’ tfisser ftehim jew sensiela ta' ftehimiet interrelatati bejn żewġ ditti jew aktar li joperaw il-bastimenti li jipprovdu servizzi internazzjonali ta' trasport bil-baħar esklussivament għall-ġarr ta' merkanzija, l-aktar bil-kontejners, relatati ma' qasam wieħed jew aktar, bl-oġġettiv ikun li titkattar koperazzjoni fl-operazzjoni konġunta tas-servizz tat-trasport marittimu, u li jtejjeb is-servizz offrut individwalment minn kull wieħed mill-membri tiegħu fl-assenza tal-konsorzju, bil-għan li jiġi razzjonalizzat l-operat tagħhom permezz ta' arranġamenti tekniċi, operattivi u/jew kummerċjali;

2.

‘trasport bil-baħar’ tfisser it-trasport ta' merkanzija fuq bażi regolari fuq rotta jew rotot partikolari bejn portijiet u f'konformità mal-iskedi u dati ta' salpar reklamati minn qabel u disponibbli, anke fuq bażi okkażjonali, għal kull min juża t-trasport bil-ħlas;

3.

‘arranġament tas-servizz’ tfisser arranġament kuntrattwali konkluż bejn utent tat-trasport jew aktar u membru individwali ta' konsorzju jew il-konsorzju nnifsu li taħtu, bi tpartit għal impriża biex tikkummissjona t-trasportazzjon ta' ċerta kwantità ta' oġġetti tul perjodu ta' żmien, utent jirċievi impriża individwali mill-konsorzju membru jew mill-konsorzju biex jipprovdi servizz individwali li jkun ta' kwalità tajba u mfassal b'mod speċjali għall-bżonnijiiet tiegħu.

4.

‘l-utent tat-trasport’ tfisser kull impriża (bħalma huma d-ditti tal-vapuri, min ikun qed jirċievi l-merkanzija, min itella' l-merkanzija mix-xatt) jew organizzazzjoni li tirrappreżentaha li daħlet, jew uriet l-intenzjoni li tidħol, fi ftehim kontrattwali ma' konsorzju (jew wieħed mill-membri tiegħu) għat-trasport bil-baħar tal-merkanzija;

5.

‘il-bidu tas-servizz’ tfisser id-data li fiha l-vapur ibaħħar jew, meta jkun sar investiment sostanzjali, id-data li fiha l-vapur ikun baħħar taħt il-kundizzjonijiet li jqumu diettament minn investiment sostanzjali ġdid;

6.

‘investiment sostanzjali ġdid’ tfisser investiment li jirriżulta fil-bini, fix-xiri jew kiri għat-tul ta' vapuri, li huma ddiżijati b'mod speċifiku u meħtieġa għall-operazzjoni tas-servizz u li jikkostitwixxi mill-anqas nofs it-total tal-investiment li jsir mill-membri tal-konsorzju b'rabta mat-trasport marittimu offrut mill-konsorzju.

KAPITOLU II

EŻENZJONIJIET

Artikolu 3

Ftehim eżentati

1.   Skont l-Artikolu 81(3) tat-Trattat u suġġett għall-kundizzjonijiet u obbligazzjonijiet stipulati f'dan ir-Regolament, qed ikun dikjarat hawnhekk li l-Artikolu 81(1) tat-Trattat ma għadux japplika għall-attivitajiet imniżżlin fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu meta jkunu jinsabu fi ftehim tal-konsorzju kif stipulat fl-Artikoli 1 u 2 ta' dan ir-Regolament.

2.   L-Artikoli ma jkunux applikabbli biss fil-każ ta':

(a)

l-operazzjoni konġunta ta' servizzi ta' trasport tal-passiġġieri bil-baħar li tinkludi kwalunkwe attività segwenti:

(i)

il-koordinazzjoni u/jew iffissar konġunt ta' skedi ta' salpar u d-determinazzjoni tal-portijiet fejn ser jidħol il-bastiment;

(ii)

it-tpartit, il-bejgħ jew cross-chartering ta' spazju jew spazji fuq il-bastimenti;

(iii)

il-ġabra flimkien ta' bastimenti u/jew stallazzjoniet tal-port;

(iv)

l-użu ta' uffiċċju wieħed jew aktar ta' operazzjonijiet konġunti;

(v)

il-forniment ta' kontejners, ċażi u tagħmir ieħor u/jew il-kiri, kuntratti ta' leasing jew kuntratti tax-xiri għal dan it-tagħmir;

(vi)

l-użu ta' sistema kompjuterizzata ta' skambju ta' dejta u/jew sistema ta' dokumentazzjoni konġunta;

(b)

l-aġġustament tal-kapaċità b'rispons għaċ-ċaqliq fil-forniment u d-domanda;

(c)

l-operazzjoni konġunta jew l-użu ta' terminals ta' portijiet u servizzi relatati (bħalma huma servizzi ta' ħatt bil-braken u tal-burdnara);

(d)

kull attività oħra anċillari għal dawk li saret referenza għalihom fil-punti (a) sa (ċ) li hi meħtieġa għall-implimentazzjoni tagħhom.

3.   Il-klawżoli li ġejjin għandhom partikolarment jiġu kkunsidrati li huma attivitajiet anċillari fi ħdan it-tifsira tal-paragrafu 2(d):

(a)

obbligazzjoni fuq il-membri tal-konsorzju biex jużaw fil-qasam jew oqsma in kwestjoni bastimenti allokati lill-konsorzju u li jżommu lura milli jikru spazju fuq bastimenti li huma proprjeta ta' terzi parti;

(b)

obbligazzjoni fuq il-membri tal-konsorzju biex ma jassenjawx jew jikrux spazju lil operaturi oħra li joperaw bastimenti fl-istess qasam jew oqsma sakemm ma jkun hemmx il-kunsens minn qabel tal-membri l-oħra tal-konsorzju.

Artikolu 4

Ftehim li mhumiex koperti bl-eżenzjoni

L-eżenzjoni li hemm ipprovdut għaliha fl-Artikolu 3 m'għandhiex tapplika fil-ftehimiet li, direttament jew indirettament, waħedhom jew f'kombinazzjoni ma' fatturi oħra taħt il-kontroll tal-partijiet, ikollhom bħala oġġett tagħhom:

(a)

l-iffissar ta' prezzijiet meta s-servizzi tal-passiġġieri bil-baħar jinbiegħu lil partijiet terzi;

(b)

Il-limitu tal-kapaċità jew il-bejgħ ħlief għall-aġġustament tal-kapaċità imsemmi fl-Artikolu 3 (2) (b) ta' dan ir-Regolament;

(c)

l-allokazzjoni ta' swieq jew klijenti.

KAPITOLU III

KUNDIZZJONIJIET GĦALL-EŻENZJONI

Artikolu 5

Kundizzjonijiet relatati mas-sehem tas-suq

1.   Sabiex jikkwalifika għall-eżenzjoni li hemm provdut għaliha fl-Artikolu 3, konsorzju għandu jgawdi f'kull suq li fih jopera sehem tas-suq ta' anqas minn 30 % ikkalkulat permezz ta' referenza għall-volum ta' merkanzijka li tkun inġarret (tunnellati ta' merkanzija jew units ekwivalenti ta' 20 pied).

2.   Bl-iskop li jiġi stabbilit jekk intlaħaqx il-limitu:

(a)

Għandhom jingħaddu flimkien l-ishma tas-suq rilevanti tat-trasportaturi li jipprovdu s-servizz kemm individwalment u kemm fi ħdan konsorzju tal-istess suq rilevanti.

(b)

Għandhom jingħaqdu l-ishma fis-suq tal-konsorzja li joperaw fl-istess suq rilevanti u konness minn sħubija komuni.

3.   L-eżenzjoni li hemm provdut għaliha fl-Artikolu 3 għandha tkompli tapplika jekk is-sehem tas-suq li saret referenza għalih fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jinqabeż għal xi żmien matul sentejn sħaħ konsekuttivi b'mhux aktar minn għaxra fil-mija.

4.   Meta jinqabeż wieħed mil-limiti speċifikati fil-paragrafi 1 u 3, l-eżenzjoni li hemm provdut għaliha fl-Artikolu 3 għandha tkompli tapplika għal perjodu ta' sitt xhur wara t-tmiem tas-sena tal-kalendarju li fiha ikun inqabeż. Dan il-perjodu għandu jiġi estiż għal 12-il xahar jekk il-qbiż tal-limitu ikun kaġun tal-irtirar mis-suq ta' operatur li ma jkunx membru tal-konsorzu.

Artikolu 6

Kundizzjonijiet oħra

Sabiex jikkwalifika għall-eżenzjoni pprovduta fl-Artikolu 3, il-kundizzjonijiet kollha segwenti jridu jiġu sodisfatti.

(a)

il-konsorzju għandu jippermetti lil kull wieħed mill-membri tiegħu biex joffri, abbażi ta' kuntratt individwali, l-arranġamenti tas-servizz tiegħu stess;

(b)

il-ftehim tal-konsorzju għandu jagħti lill-kumpaniji membri d-dritt li jirtiraw mill-konsorzju mingħajr ebda multa finanzjarja jew penali oħra bħal ma hu, partikolarment, obbligazzjoni li titwaqqaf l-attività kollha tat-trasport fil-qasam jew oqsma in kwestjoni, sew jekk marbuta mal-kundizzjoni li dik l-attivita tista' titkompla wara li jkun għadda perjodu stipulat u sew jekk le. Dan id-dritt għandu jkun soġġett għal notifika massima ta' sitt xhur. Madanakollu, il-ftehim tal-konsorzju jista' jistipula li notifika bħal din tista' tingħata biss wara perjodu inizjali ta' massimu 18-il xahar li jibda mid-data li jidhol fis-seħħ il-ftehim tal-konsorzju jew il-ftehim biex isir investimet sostanzjali ġdid fis-servizz marittimu konġunt. Jekk id-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim tkun qabel id-data tal-bidu tas-servizz, il-perjodu inizjali ma għandux ikun ta' aktar minn 24 xahar li jibda mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim tal-konsorzju jew id-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim biex isir investiment sostanzjali fis-servizz marittimu konġunt. Fil-każ ta' konsorzju integrat ħafna b'livell għoli ta' investiment minħabba x-xiri jew iċ-charter tal-membri tagħha ta' vapuri li huma speċifikament bl-iskop li jiġi stabbilit konsorzju, il-perjodu massimu ta' notifika għandu wkoll ikun ta' sitt xhur, iżda l-ftehim jista' jistipula li din in-notifika tista' tingħata biss wara perjodu inzjali ta' 30 xahar li tibda mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim tal-konsorzju jew ftehim biex isir investiment ġdid sostanzjali fis-servizz marittimu konġunt Jekk id-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim tkun qabel id-data tal-bidu tas-servizz, il-perjodu inizjali ma għandux ikun ta' aktar minn 36 xahar li jibda mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim tal-konsorzju jew id-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim biex isir investiment sostanzjali fis-servizz marittimu konġunt.

(c)

la l-konsorzju u lanqas il-membri tal-konsorzja m'għandhom, fi ħdan is-suq komuni, jikkawżaw ħsara lil ċerti portijiet, lil min juża s-servizz jew lid-ditti tal-vapuri għall-ġarr tal-istess merkanzija u fil-qasam kopert mill-ftehim, rati u kundizzjonijiet tal-ġarr li jiddiferixxu skont il-pajjiż ta' oriġini jew destinazzjoni jew port ta' tagħbija jew ħatt, sakemm dawn ir-rati jew kundizzjonijiet jistgħu jkunu ġustifikati ekonomikament fuq il-bażi tad-differenzi fl-ispejjeż tal-ġarr.

KAPITOLU IV

OBBLIGAZZJONIJIET

Artikolu 7

Obbligazzjoni biex jiġu kkonsultati l-utenti tat-trasport

1.   L-obbligazzjonijiet li hemm provdut għalihom fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu ser ikunu mehmuża mal-eżenzjonijiet li hemm provdut għalihom fl-Artikolu 3).

2.   Għandu jkun hemm konsultazzjonijiet reali u effettivi bejn l-utenti tat-trasport jew l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom fuq in-naħa l-waħda, u l-konsorzju fuq in-naħa l-oħra, bil-għan li jfittxu soluzzjonijiet għal materji importanti kollha, barra minn materja ta' importanza minuri li tikkonċerna l-operazzjoni tas-servizz, li jikkonċernaw il-kundizzjonijiet u kwalità tas-servizzi skedati ta' trasport marittimu offruti mill-konsorzju jew mill-membri tiegħu.

3.   Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom iseħħu kull meta jkun mitlub minn xi wieħed mill-partijiet hawn fuq imsemmija.

4.   Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru, ħlief f'każi ta' force majeure, qabel l-implimentazzjoni tal-miżura li tifforma s-suġġett tal-konsultazzjoni. Jekk għall-raġunijiet ta' force majeure, il-membri tal-konsorzju jkunu obbligati li jwettque deċiżjoni qabel ma jkunu seħħu l-konsultazzjonijiet, kwalunkwe konsultazzjoni li tintalab għandha ssir fi żmien għaxart ijiem ta' xogħol mid-data tat-talba. Ħlief fil-każ ta' din il-force majeure, li ser issir referenza għaliha fin-notifikazzjoni li tħabbar il-miżura, ma għandha ssir l-ebda dikjarazzjoni pubblika tal-miżura qabel il-konsultazzjonijiet.

5.   Il-konsultazzjonijiet għandhom isiru f'konformità mal-istadji proċedurali li ġejjin:

(a)

qabel il-konsultazzjoni, id-dettalji tas-suġġett tal-konsultazzjoni għandhom ikunu notifikati bil-miktub mill-konsorzju lill-utenti tat-trasport jew l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom;

(b)

għandu jsir skambju ta' opinjonijiet bejn il-partijiet jew bil-kitba jew f'laqgħat jew it-tnejn li huma, li matulhom ir-rappreżentanti tal-membri tal-konsorzju u tal-utenti tat-trasport jew l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom li jkunu qed jieħdu sehem għandhom ikollhom l-awtorità li jilħqu qbil komuni u l-partijiet għandhom jużaw l-aħjar sforzi tagħhom sabiex jiksbu dak il-għan;

(c)

fejn ma jista' jintlaħaq l-ebda qbil komuni minkejja l-isforzi taż-żewġ naħat, in-nuqqas ta' qbil għandu jkun aċċettat u ddikjarat pubblikament. Jista' jinġieb għall-attenzjoni tal-Kummissjoni minn kwalunkwe naħa;

(d)

jista' jiġi ffissat perjodu raġjonevoli għall-konklużjoni tal-konsultazzjonijiet, jekk possibbli, bi ftehim komuni bejn iż-żewġ partijiet. Dak il-perjodu ma għandux ikun ta' anqas minn xahar, ħlief f'każijiet eċċezzjonali jew bi ftehim bejn iż-żewġ partijiet.

6.   Il-kundizzjonijiet li jikkonċernaw is-servizzi tat-trasport marittimu pprovduti mill-konsorzju u l-membri tiegħu kollha, li jinkludu dawk relatati mal-kwalità ta' dawn is-servizzi u l-modifiki relevanti kollha, għandhom ikunu disponibbli fuq talba ta' min juża s-servizz tat-trasport għal ħlas raġjonevoli u ikunu disponibbli għall-eżami mingħajr ħlas fl-uffiċċji tal-membri tal-konsorzju, jew tal-konsorzju innifsu, u tal-aġenti tagħhom.

Artikolu 8

Obbligi oħra marbuta mal-eżenzjoni

Kwalunkwe konsorzju li jitlob il-benefiċċju ta' dan ir-Regolament irid juri fuq talba tal-Kummissjoni jew tal-awtorità dwar il-kompetizzjoni ta' Stat Membru li l-kundizzjonijiet jew l-obbligi imposti fuq l-Artikolu 5 sa 7 huma sodisfatti. Għal dak il-għan l-awtorità li tkun qed tagħmel it-talba għandha fuq bażi ta' każ b'każ tiddetermina limitu ta' żmien li ma għandux ikun ta' anqas minn tliet xhur.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET MIXXELLANJI

Artikolu 9

Is-segretezza professjonali

1.   L-informazzjoni illi tinkiseb bħala riżultat tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8 għandha tiġi użata biss għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Membri, l-uffiċjali u impjegati oħra tagħhom, ma għandhomx jiżvelaw informazzjoni li jkunu kisbu b'riżultat tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u li tkun tat-tip kopert permezz tal-obbligu ta' segretezza professjonali.

3.   Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 ma għandhomx jostakolaw il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni ġenerali jew studji li ma jinkludux informazzjoni relatata ma' impriżi partikolari jew assoċjazzjonijiet ta' impriżi.

Artikolu 10

Irtirar f'każijiet individwali

1.   Il-Kummissjoni tista' tiritira l-benefiċċju ta' dan ir-Regolament, skont l-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (5), fejn f'każ partikolari ssib li japplika ftehim, b'deċiżjoni ta' assoċjazzjoni ta' impriżi jew prattiċi kkonċertati minkejja li jkollu ċertu effetti li mhumiex kompatibbli mal-Artikolu 81(3) tat-Trattat b'mod partikolari fejn:

(a)

fis-suq rilevanti fejn jopera l-konsorzju, il-membri tal-konsorzju ma jkunux soġġetti għal kompetizzjoni effettiva, attwali jew potenzjali, minn linji ta' tbaħħir, li ma jkunux membri tal-konsorzju;

(b)

il-konsumaturi ma jirċevux sehem ġust mill-benefiċċji ġġenerati mill-konsorzju b'mod partikolari jekk repetutament ma jkunx konformi mal-obbligi biex jikkonsultaw kif ipprovdut fl-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament.

2.   Fejn, f'kwalunkwe każ partikolari, ftehim, deċiżjoni mill-assoċjazzjoni tal-impriżi, jew prattiċi miftiehma msemmija fil-paragrafu 1 ikollha effetti inkompattibli mal-Artikolu 81(3) tat-Trattat fit-territorju tal-Istat Membru, jew f'parti minnu, li jkollha l-karatteristiċi ta' suq ġeografikament distint, l-awtorità tal-kompetizzjoni tal-Istat Membru tista' tirtira l-benefiċċju ta' dan ir-Regolament fir-rigward ta' dak it-territorju.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-26 ta' April 2010.

Dan għandu jkun applikabbli sal-25 ta' April 2015.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.”


(1)  ĠU L 55, 29.2.1992, p. 3.

(2)  ĠU L 55, 29.2.1992, p. 3.

(3)  […]

(4)  ĠU L 100, 20.4.2000, p. 24.

(5)  ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1.


21.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 266/7


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.5300 — Gores Group LLC/Siemens Enterprise Communications)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 266/02)

Fid-19 ta' Settembru 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M5300. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

21.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 266/8


Rata tal-kambju ta' l-euro (1)

L-20 ta' Ottubru 2008

(2008/C 266/03)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3424

JPY

Yen Ġappuniż

136,45

DKK

Krona Daniża

7,4538

GBP

Lira Sterlina

0,77165

SEK

Krona Żvediża

9,919

CHF

Frank Żvizzeru

1,5299

ISK

Krona Iżlandiża

305

NOK

Krona Norveġiża

8,787

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

24,986

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

268,27

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,7091

PLN

Zloty Pollakk

3,5766

RON

Leu Rumen

3,6545

SKK

Krona Slovakka

30,465

TRY

Lira Turka

2,0331

AUD

Dollaru Awstraljan

1,936

CAD

Dollaru Kanadiż

1,59

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,4133

NZD

Dollaru tan-New Zealand

2,179

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,9853

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 768,61

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

13,5213

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

9,1685

HRK

Kuna Kroata

7,1792

IDR

Rupiah Indoneżjan

13 215,93

MYR

Ringgit Malażjan

4,7279

PHP

Peso Filippin

64,3

RUB

Rouble Russu

35,2765

THB

Baht Tajlandiż

46,017

BRL

Real Brażiljan

2,8329

MXN

Peso Messikan

17,1693


(1)  

Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

21.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 266/9


Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri dwar għajnuniet mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuniet mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

(2008/C 266/04)

Għajnuna Nru: XA 219/08

Stat Membru: Id-Danimarka

Reġjun: Id-Danimarka

Titlu tal-iskema jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Kartoflens muligheder

Bażi ġuridika: Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), cf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004.

Artikolu 15(2)(e)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: DKK 500 000

Intensità massima tal-għajnuna: 44 %

Data tal-implimentazzjoni: It-30 ta' Ġunju 2008 jew l-aktar kmieni possibli wara l-Kummissjoni tirreġistra l-iskema skont ir-Regolament (KE) Nru 1857/2006.

Tul ta' żmien tal-iskema jew l-għoti tal-għajnuna individwali: Il-31 ta' Diċembru 2008.

Għan tal-għajnuna: Analiżi tal-konsum pubbliku Daniż u għall-attitudni lejn il-patata u ikel ieħor li jakkumpanjahau t-tfassil ta' strateġija għall-kummerċjalizzazzjoni ġenerika tal-patata. L-għajnuna hija pprovduta skont l-Artikolu 15(2)(e)(ii) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006.

In-nefqa tkopri l-analiżi tas-suq, pjan ta' marketing, l-istampar tar-rapport u l-ispejjeż tal-ivjaġġar

Is-settur(i) kkonċernat(i): L-agrikoltura

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Kartoffelafgiftsfonden

Grindstedvej 55

DK-7184 Vandel

Indirizz tal-internet: www.kartoffelafgiftsfonden.dk/Regnskab_budget/Budget08_1.pdf

Tagħrif ieħor: —

Numru XA: XA 225/08

Stat Membru: Spanja

Reġjun: Castile-La Mancha

Titlu tal-iskema tal-għajnuna: Ayudas para el asesoramiento en sanidad vegetal

Bażi ġuridika: Orden de 15-04-2008, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el asesoramiento en sanidad vegetal y se convocan para la campaña 2008

Nefqa annwali ppjanata għall-iskema jew ammont globali ta' għajnuna individwali mogħtija lill-impriża benefiċjarja: EUR 1 300 000

Intensità massima tal-għajnuna: 75 % tal-ispejjeż għas-servizzi ta' konsulenza

Data tal-implimentazzjoni: Mill-pubblikazzjoni tan-numru ta' identifikazzjoni tar-rikjesta minn eżenzjoni fil-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, fi ħdan il-Kummissjoni

Tul ta' żmien tal-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali: Sal-31 ta' Diċembru 2013

Għan tal-għajnuna: Biex tingħata l-għajnuna għall-pariri tekniċi dwar is-saħħa tal-pjanti u aktar speċifikament għall-ħolqien u t-titjib tal-programmi tas-saħħa tal-pjanti u l-indirizzar tal-kwistjonijiet tekniċi dwar is-saħħa tal-pjanti, biex jiġi ottimizzat l-użu tal-prodotti tas-saħħa tal-pjanti billi jingħaqdu t-trattamenti u permezz tal-kontroll integrat, bil-għan li tintlaħaq konformità mar-regoli dwar is-sikurezza tal-ikel u l-iġjene u l-produzzjoni ta' ikel aktar bnin. L-għajnuna se tingħata skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006, permezz ta' servizzi ta' konsulenza għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju provduti minn gruppi ta' produtturi, jiġu kumpensati tal-aħħar għall-ispejjeż imġarrba għall-konsulenza rigward l-ispejjeż tal-istaff u t-taħriġ, u l-ispejjeż għall-akkwist tal-materjal tal-għelieqi, informazzjoni miktuba u tagħmir

Is-settur(i) kkonċernat(i): Produtturi primarji għall-uċuħ ewlenin tar-Reġjun

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Consejería de Agricultura

C/ Pintor Matías Moreno, no 4

E-45004 Toledo

Indirizz tal-internet: Temporanjament:

http://www.jccm.es/agricul/agricultura_ganaderia/sanidad_vegetal/ayudas/CLM_Ayudas%20ASV-Para_UE.pdf

Wara l-pubblikazzjoni:

http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3

Toledo, 26 ta' Mejju 2008

La Secretaria General Técnica

Rosa Natividad ZAMBUDIO

Numru XA: XA 226/08

Stat Membru: Spanja

Reġjun: Valencia

Impriża li tirċievi l-għajnuna individwali: Asociación de Ganaderos de Caprino de Raza Murciano-Granadina de la Comunidad Valenciana

Bażi ġuridika: Resolución de la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la Generalitat

Nefqa annwali ppjanata: EUR 12 000 matul l-2008

Intensità massima tal-għajnuna: 100 %

Data tal-implimentazzjoni: Mid-data tal-pubblikazzjoni tan-numru ta' reġistrazzjoni tat-talba għal eżenzjoni fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Agrikultura u l-Iżvilupp Rurali tal-Kummissjoni Ewropea

Tul ta' żmien tal-għajnuna: 2008

Għan tal-għajnuna: Pjan ta' promozzjoni u konservazzjoni tar-razza tal-mogħoż Murciano-Granadina, permezz taż-żamma tar-reġistri tar-razza (l-Artikolu 16), it-taħriġ tar-raħħala, u t-tixrid tal-għarfien dwar ir-razza (l-Artikolu 15). L-iskema se tkopri l-ispejjeż tas-servizzi pprovduti, il-materjal ta' konsum meħtieġ għall-monitoraġġ tal-kwalità tal-ħalib u tal-analiżi, is-servizzi pprovduti minn partijiet terzi (il-manutenzjoni tat-tagħmir informatiku, il-kompilazzjoni ta' mapep ġenealoġiċi, l-analiżi ta' kampjuni u l-konsulenza teknika lir-raħħala), kif ukoll l-ispejjeż li jitnisslu mill-pjan ta' taħriġ ta' dawk li jrabbu l-bhejjem

Settur benefiċjarju: Is-sidien ta' azjendi għat-trobbija tal-mogħoż tal-Comunidad Valencia li għandhom mogħoż tar-razza Murciano-Granadina

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, no 2

E-46010 Valencia

Tagħrif ieħor: Ara t-test mehmuż tar-riżoluzzjoni tal-għoti tal-għajnuna

Indirizz tal-internet: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/AMURVAL.pdf

Valencia, it-2 ta' Ġunju 2008

La directora general de Producción Agraria

Laura Peñarroya FABREGAT

Numru XA: XA 233/08

Stat Membru: L-Italja

Reġjun: Provincia Autonoma di Trento

Titlu tal-iskema tal-għajnuna: Iniziative per la valorizzazione dell'Agricoltura

Bażi ġuridika:

1.

L.P. 4 del 28 marzo 2003«Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» articoli 47 e 49

2.

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1010 del 18 aprile 2008, modificata con deliberazione n. 1390 del 30 maggio 2008

Nefqa annwali prevista skont l-iskema: L-ammont annwali allokat jammonta għal EUR 1,5 miljuni

Intensità massima tal-għajnuna: 100 %

Data tal-implimentazzjoni: Mill-pubblikazzjoni tan-numru ta' identifikazzjoni tat-talba għal eżenzjoni fil-websajt tad-Direttorat Ġenerali tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Tul ta' żmien tal-iskema: L-għajnuna għandha tingħata sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2013

Għan tal-għajnuna:

(a)

Biex tiġi żviluppata u tittejjeb l-effiċjenza u l-professjonalità tal-agrikoltura fil-Provinċja ta' Trento kif ukoll biex jiġu kummerċjalizzati prodotti organiċi,

(b)

l-Artikoli 10 u 15 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 jipprovdu l-bażi legali għall-applikazzjoni ta' din l-iskema ta' għajnuna

Is-settur(i) kkonċernat(i): Is-settur agrikolu

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Agricoltura e Alimentazione

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole

Via G.B. Trener, 3

I-38100 Trento

Indirizz tal-internet: http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=9&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=76&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?Item=76

Numru XA: XA 235/08

Stat Membru: L-Italja

Reġjun: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titlu ta' skema ta' għajnuna: Incentivi per servizi di assistenza tecnica finalizzata all'utilizzo delle risorse alimentari locali, quali prati e pascoli, e all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente e attenti al benessere animale, purché essa non rientri nella normale gestione aziendale

Bażi ġuridika: Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e successive modificazioni e integrazioni (in particolare, l'articolo 2 comma 1 lettera c) e comma 1bis, l'articolo 3 e l'articolo 6 comma 1 lettera a) e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle Leggi Regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»

In-nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema: EUR 6,8 miljun

Intensità massima tal-għajnuna: 100 % tan-nefqa eliġibbli

Data tal-implimentazzjoni: Mid-data tal-pubblikazzjoni tan-numru ta' reġistrazzjoni tat-talba għall-eżenzjoni fuq il-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali tal-Kummissjoni

Tul tal-iskema: Skont l-iskema, l-għajnuna tista' tingħata sal-31 ta' Diċembru 2013 u għas-sitt xhur ta' wara

L-għan tal-għajnuna: Inċentivi għal servizzi ta' assistenza teknika, biex jipprovdu l-impriżi b'assistenza teknika mmirata għall-użu tar-riżorsi lokali tal-ikel, bħal għelieqi u mergħat, u tekniki ta' produzzjoni b'rispett għall-ambjent u mezzi maħsuba għall-benessri tal-bhejjem, sakemm tali servizzi ma jaqgħux taħt it-tmexxija amministrattiva ta' kuljum.

L-għajnuna għandha tingħata fil-forma ta' servizzi ssussidjati u ma tinvolvix ħlasijiet diretti ta' flus lill-produtturi. Dawn is-servizzi għandhom jiġu pprovduti mill-assoċjazzjoni li trabbi l-bhejjem, minn diversi korpi jew direttament mis-servizzi kompetenti tal-amministrazzjoni reġjonali.

L-għajnuna hija aċċessibli għal dawk kollha eliġibbli fiż-żona kkonċernata, ibbażata fuq kundizzjonijiet definiti b'mod oġġettiv. Jekk is-servizzi huma organizzati mill-organizzazzjonijiet tal-produtturi, is-sħubija ta' dawn l-organizzazzjonijiet mhijiex preroga għall-aċċess ta' tali servizzi, u l-kontribuzzjonijiet ta' dawk li mhumiex membri għall-ispejjeż amministrattivi tal-assoċjazzjoni jew tal-organizzazzjoni huma limitati għall-ispejjeż tas-servizz provdut.

L-ispejjeż għall-attivitajiet li ġejjin huma eliġibbli:

Referenza għal-leġiżlazzjoni Komunitarja: Artikolu 15(1), (2)(a), (b), (c) u (f), (3) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006:

Jekk jogħġbok innota li l-Artikolu 2(1a) tal-Liġi Nru 21/2001 jagħmel referenza espliċita għall-Artikolu ta' hawn fuq u għall-kundizzjonijiet kollha diġà stabbiliti hemmhekk.

Settur(i) konċernat(i): L-ispeċijiet imniżżla fil-Liġi Reġjonali Nru 17 tas-26 ta' Marzu 1993 li tistabbilixxi reġistru reġjonali tal-bhejjem u tal-farms tal-bhejjem (bovini, ekwini, ħnieżer, nagħaġ u mogħoż u speċijiet oħra ta' bhejjem)

Isem u indirizz tal-awtorità li tagħti l-għajuna:

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

Dipartimento Agricoltura

Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico

Loc. Grande Charrière, 66

I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

L-indirizz tal-web: http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1348

Saint-Christophe

Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Emanuele DUPONT


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini

21.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 266/12


Sejħa għal turija ta' interess għal Aġenti Kuntrattwali b'kuntratt temporanju (EMEA, Londra)

(2008/C 266/05)

L-Aġenzija hija responsabbli għall-koordinazzjoni tal-valutazzjoni u tas-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem u veterinarju fl-Unjoni Ewropea (ara r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 726/2004 — ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1). L-EMEA ġiet mwaqqfa f'Jannar 1995. Għandha ħafna kuntatti mill-qrib mal-Kummissjoni Europea, mas-27 Stat Membru ta' l-UE, mal-pajjiżi taż-ŻEE-EFTA u ma' bosta gruppi fil-gvern u fis-settur privat. L-Aġenzija għandha ambjent ta' xogħol multikulturali u stimulanti.

Aktar informazzjoni dwar l-EMEA u dwar l-attivitajiet tagħha tista' tinkiseb minn fuq l-Internet; l-indirizz elettroniku tagħna huwa http://www.emea.europa.eu

L-EMEA tixtieq tistabbilixxi roster ta' kandidati interessati sabiex jaħdmu fuq bażi temporanja b'kuntratt ta' aġenti kuntrattwali. Il-profili tax-xogħlijiet huma ppubblikati f'dokument separat li huwa disponibbli mill-websajt ta' l-EMEA.

Il-kandidati li jintagħżlu se jiġu inklużi f'lista ta' riserva u jistgħu jiġu offruti xogħol temporanju li jista' jvarja minn tliet xhur sa ħames snin taħt il-kuntratt ta' aġent kuntrattwali skond il-kundizzjonijiet ta' impjiegi ta' ħaddiema oħra tal-Komunitajiet Ewropej (L 56, 4.3.1968) (1) u d-dispożizzjonijiet implimentattivi ġenerali ta' l-EMEA dwar il-proċeduri li jirregolaw ir-reklutaġġ u l-użu ta' personal kuntrattwalit fi ħdan l-EMEA (2).

Xogħol temporanju jista' jinkludi s-sostituzzjoni ta' aġenti temporanji ta' l-EMEA (per eżempju għal raġunijiet ta' leave tal-maternità, leave tal-paternità, leave tal-familja, leave tal-ġenituri, leave bla ħlas jew leave minħabba mard għal żmien twil) jew xogħol fuq proġetti speċifiċi għal perjodu ta' żmien qasir jekk ikun hemm fondi disponibbli. Bl-ebda mod ma jista' kuntratt ta' aġent kuntrattwali iwassal għal kuntratt ta' aġent temporanju mingħajr ma l-kandidat ikun għadda b'suċċess minn proċedura addizzjonali ta' selezzjoni. Il-kuntratt ta' aġenti kuntrattwali ma jistax jiġġedded aktar minn darba.

Il-post ta' l-impjieg sejjer ikun Canary Wharf, Londra.

Il-kandidati għandhom ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Komunitajiet Ewropej jew ta' l-Iżlanda, tan-Norveġja jew ta' Liechtenstein, bil-kundizzjoni li jkollhom kull dritt ta' ċittadin.

Il-kandidati għandhom ikunu ssodisfaw l-obbligi kollha imposti fuqhom mil-liġijiet fir-rigward tas-servizz militari u għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-karattru għad-dmirijiet involuti.

Il-kundizzjonijiet kollha u d-deskrizzjoni tax-xogħol għandhom jitniżżlu mill-websajt ta' l-EMEA:

http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati elettronikament permezz tal-formola li hija disponibbli mis-sit elettroniku tal-EMEA.

L-iskadenza għall-applikazzjonijiet hija f'nofsillejl tat-2 ta' Diċembru 2008.

Jekk jogħġbok innota li minħabba n-numru kbir ta' applikazzjonijiet li tirċievi l-EMEA, meta toqrob id-data ta' l-għeluq għas-sottomissjoni ta' l-applikazzjonijiet, is-sistema jista' jkollha xi problemi biex tipproċessa l-ammonti kbar ta' data. Għaldaqstant, l-applikanti huma mħeġġa sabiex jibagħtu l-applikazzjoni tagħhom qabel sewwa d-data ta' għeluq.

Jekk tixtieq tirċievi notifikazzjoni tal-pubblikazzjonijiet tal-postijiet battala b'mod elettroniku, jekk jogħġbok irreġistra onlajn fuq http://www.emea.europa.eu/ taħt “Online Mailing Service — Servizz Postali Onlajn”.


(1)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf

(2)  http://www.emea.europa.eu/pdfs/general/admin/recruit/42125407en.pdf


21.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 266/14


Reklutaġġ għall-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini (Londra)

(2008/C 266/06)

L-Aġenzija hija responsabbli għall-koordinazzjoni tal-valutazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem u veterinarju fl-Unjoni Ewropea (ara r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 726/2004, ĠU L 136, 30.4.2004, p. 1). L-EMEA ġiet imwaqqfa f'Jannar ta' l-1995. Hija għanda ħafna kuntatti mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea, is-27 Stat Membru ta' l-UE, il-pajjiżi taz-ŻEE/EFTA u ħafna gruppi oħra fis-settur pubbliku u privat.

Aktar informazzjoni dwar l–EMEA u l-attivitajiet tagħha hija disponibbli permezz ta' l-Internet; l-indirizz tal-website tagħna huwa http://www.emea.europa.eu

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini qed torganizza proċeduri ta' selezzjoni bl-għan li titfassal lista ta' riserva għal:

EMEA/AD/272: Kap tas-Settur, Spezzjonijiet (AD9),

EMEA/AD/273: Amministratur tas-sistema: Servers Web u Livell Intermedju (AD6),

EMEA/AD/274: Amministratur tas-sistema: Telefonija, Komunikazzjonijiet Unifikati u Infrastruttura għal Laqgħat Virtwali (AD5),

EMEA/AST/275: Assistent: Librar, Settur tal-Ġestjoni tad-Dokumenti u l-Pubblikazzjoni (AST3),

EMEA/AD/276: Amministratur, Żviluppatur tal-Filemaker (AD6),

EMEA/AD/277: Amministratur (xjentifiku), Unità tal-Valutazzjoni ta' qabel l-awtorizzazzjoni ta' mediċini għall-użu tal-bniedem, Sigurtà u effikaċja tal-mediċini, Sezzjoni Terapewtika tas-Sistema Nervuża Ċentrali (AD8),

EMEA/AST/278: Assistent, Arkivji u Ġestjoni tat-Tqassim tal-Posta, Unità tal-Amministrazzjoni (AST3).

Kandidati magħżula jitniżżlu fuq lista ta' riżerva u, skond is-sitwazzjoni finanzjarja, jista' jiġi offert lilhom kuntratt bħala Aġent Temporanju ta' ħames snin, li jista' jiġġedded, konformi mal-kondizzjonijiet ta' l-impjieg ta' impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 56, 4.3.1968).

Il-post ta' l-impjieg ikun Londra.

Il-kandidati għandhom ikunu ċittadini ta' Stat Membru tal-Komunitajiet Ewropej, jew ta' l-Islanda, n-Norveġja jew il-Liechtenstein, u jgawdu mid-drittijiet kollha bhala cittadini.

Il-kundizzjonijiet kollha u d-deskrizzjoni ta' l-impjieg għandhom jitniżżlu mill-website ta' l-EMEA:

http://www.emea.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati elettronikament permezz tal-formola li hija disponibbli mis-sit elettroniku tal-EMEA. L-iskadenza għall-applikazzjonijiet hija f'nofsillejl tat-2 ta' Diċembru 2008.

Jekk jogħġbok żomm f'moħħok illi minħabba fin-numru kbir ta' applikazzjonijiet li tirċievi l-EMEA, meta jasal iż-żmien ta' l-għeluq għall-applikazzjonijiet, is-sistema jista' jinqalalha problemi biex tiproċessa ammonti kbar ta' data. Għaldaqstant, huwa rakkomandabbli li min japplika jibgħat l-applikazzjoni tiegħu ferm aktar qabel mid-data perentorja.

Jekk tixtieq tirċievi notifika ta' pubblikazzjonijiet ta' postijiet battâla b'mod elettroniku, jekk jogħġbok irreġistra online fuq:

http://www.emea.europa.eu/ taħt “Online Mailing Service”.


PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

Kummissjoni

21.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 266/15


Avviż ta' skadenza imminenti ta' ċerti miżuri anti-dumping

(2008/C 266/07)

1.

Kif stipulat fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta' Diċembru 1995 (1) dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea, il-Kummissjoni tavża li sakemm ma tiġix imnedija reviżjoni skont il-proċedura li ġejja, il-miżuri ta' anti-dumping imsemmija hawn taħt jiskadu fid-data msemmija fit-tabella hawn taħt.

2.   Proċedura

Produtturi Komunitarji jistgħu jagħmlu talba għal reviżjoni bil-miktub. Din it-talba jrid ikun fiha biżżejjed evidenza li l-iskadenza tal-miżuri tista' twassal għat-tkomplija jew għas-seħħ mill-ġdid ta' dumping u ħsara.

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tirrevedi l-miżuri kkonċernati, l-importaturi, l-esportaturi, ir-rappreżentanti tal-pajjiż esportatur u l-produtturi Komunitarji jingħataw l-opportunità li jamplifikaw, jikkontestaw jew jikkummentaw dwar il-kwistjonijiet imsemmija fit-talba għal reviżjoni.

3.   Limitu ta' żmien

Produtturi Komunitarji jistgħu jressqu talba għal reviżjoni bil-miktub fuq il-bażi ta' dak li ssemma hawn fuq, liema talba għandha tasal għand il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ (l-Unità H-1), J-105 04/92, B-1049, Brussell (2), wara d-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż preżenti iżda mhux aktar tard minn tliet xhur qabel id-data msemmija fit-tabella hawn taħt.

4.

Dan l-avviż huwa ppubblikat skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta' Diċembru 1995.

Prodott

Pajjiż(i) tal-oriġini jew tal-esportazzjoni

Miżuri

Referenza

Data ta' skadenza

Trota Qawsalla

Il-Gżejjer Faeroe

Id-dazju tal-anti-dumping

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 437/2004 (ĠU L 72, 11.3.2004, p. 23)

12.3.2009

Impenn

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1628/2003 (ĠU L 232, 18.9.2003, p. 29) kif emendat l-aħħar bir- Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 117/2004 (ĠU L 17, 24.1.2004, p. 4)


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1.

(2)  Fax (32-2) 295 65 05


PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Kummissjoni

21.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 266/16


GĦAJNUNIET TA' L-ISTAT — SPANJA

Għajnuna mill-Istat C 22/08 (ex N 222/07 u N 242/07) — Għajnuniet lil El Pozo Alimentación, SA

Stedina biex jitressqu l-osservazzjonijiet skond l-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE

(2008/C 266/08)

B'ittra tal-20 ta' Mejju 2008, riprodotta fil-lingwa awtentika fil-paġni ta' wara dan is-sommarju, il-Kummissjoni nnotifikat lil Spanja bid-deċiżjoni tagħha li tibda l-proċedura stipulata fl-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE, fir-rigward ta' l-għajnuna msemmija hawn fuq.

Il-partijiet interessati jistgħu jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta' din in-notifika u l-ittra li ssegwi, fl-indirizz li ġej:

Commission européenne

Direction générale de l'agriculture

Direction H. Législation agricole

Unité H.2. Conditions de concurrence

Rue de la Loi, 130 5/94A

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 76 72

Dawn l-osservazzjonijiet se jiġu kkomunikati lil Spanja. Il-parti interessata li tressaq il-kummenti tista' titlob bil-miktub biex l-identità tagħha tingħata trattament kunfidenzjali, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għat-talba.

TEST TAS-SOMMARJU

B'ittri tas-16 u tas-17 ta' April 2007, Spanja għarrfet lill-Kummissjoni bil-ħsieb tagħha li tagħti għajnuna lill-impriża El Pozo Alimentación, S.A., impriża kbira fis-settur agroalimentari. L-għajnuna Nru 222/2007 tipprovdi investimenti għat-tkabbir u t-titjib ta' l-istallazzjonijiet li jinsabu f'Alhama de Murcia (Murcia), iddestinati għat-trattament integrali tal-laħam, filwaqt li l-għajnuna Nru 242/2007 hija għall-kostruzzjoni ta' bini fl-istess sit, maħsub għall-produzzjoni ta' prodotti tal-laħam imsajjar, imqatta' u ppakkjat. Il-Kummissjoni ddeċidiet li tittratta dawn iż-żewġ notifiki flimkien u li tqishom bħala għajnuna waħda. Fil-fatt, billi dawn l-investimenti jiffavorixxu l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli mill-istess impriża u huma soġġetti għal kundizzjonijiet prattikament identiċi, għandhom jitqiesu flimkien biex wieħed jagħraf l-impatt ekonomiku reali taż-żewġ miżuri fuq l-impriża.

Il-Kummissjoni ddeċidiet tiftaħ il-proċedura ta' investigazzjoni formali pprovduta fl-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE fir-rigward tal-miżuri msemmija hawn fuq, għax dawn aktarx jagħtu lill-impriża kkonċernata għajnuna mill-istat li mhijiex konformi ma' l-Artikolu 87 tat-Trattat.

L-investigazzjoni tal-miżura għandha ssir fid-dawl tar-regoli settorjali tal-kompetizzjoni li kienu fis-seħħ fil-mument tan-notifika — f'dan il-każ, il-linjigwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat fis-settur agrikolu u tal-forestrija2007-2013 (1). Il-punt 43 ta' dawn il-linjigwida jipprovdi li l-Kummissjoni għandha tawtorizza l-għajnuna għall-investimenti favur l-impriżi tas-settur ta' l-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli b'750 impjegat jew aktar u b'fatturat annwali ta'EUR 200 miljun jew aktar, sakemm l-għajnuna tilħaq il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-linjigwida relevanti għall-għajnuna mill-istat għal skop reġjonali għall-perjodu 2007-2013 (2), fir-reġjuni eliġibbli għall-għajnuna reġjonali. Skond l-informazzjoni mibgħuta mill-awtoritajiet ta' Spanja, l-impriża kkonċernata tħaddem aktar minn 1 000 impjegat, u għaldaqstant il-kundizzjonijiet imsemmija japplikaw.

Il-punt 38 tal-linjigwida dwar l-għajnuna mill-istat għal skop reġjonali għall-perjodu 2007-2013 jispeċifika li għandu jiġi żgurat li l-għajnuna reġjonali ġġib magħha tabilħaqq inċentiv biex isiru investimenti li b'mod ieħor ma jkunux possibbli fir-reġjuni megħjuna. F'dan ir-rigward, huma stipulati ċerti kundizzjonijiet sine qua non li għandhom jintlaħqu biex għajnuna individwali tkun tista' tiġi awtorizzata mill-Kummissjoni. L-awtoritajiet ta' Spanja għarrfu lill-Kummissjoni li l-investimenti diġà bdew. Madankollu, għadhom ma bagħtux kopja ta' l-applikazzjoni għall-għajnuna li saret mill-benefiċjarju, u lanqas ma bagħtu kopja ta' l-avviż bil-miktub lill-benefiċjarju mingħandl-awtorità responsabbli għall-ġestjoni ta' l-iskema, li għandha tilħaq il-kundizzjonijiet previsti kemm għall-għajnuna individwali kif ukollgħal dik ad hoc. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tinsabx f'qagħda li tivverifika l-konformità mal-kundizzjonijiet kollha għall-effett ta' inċentiv, u f'dan l-istadju, għandha tistaqsi jekk il-proġett notifikat huwiex eliġibbli għall-għajnuna.

Barra minn hekk, il-punt 51 tal-linjigwida dwar l-għajnuna mill-istat għal skop reġjonali għall-perjodu 2007-2013 jispeċifika li l-ispejjeż għall-istudji ta' tħejjija u l-ispejjeż għas-servizzi ta' konsulenza marbutin ma' l-investiment ma jistgħux jitqiesu fil-każ ta' impriżi kbar. Madankollu, l-awtoritajiet jistqarru fil-formula tan-notifika li dawk-ispejjeż ġew inklużi f'dan il-każ. Billi l-impriża kkonċernata hija kumpanija kbira, il-Kummissjoni hi obbligata li tistaqsi jekk dawn l-ispejjeż humiex eliġibbli għall-għajnuna.

TEST TA' L-ITTRA

“Tras haber examinado la información facilitada por las autoridades de su país en relación con las dos medidas arriba indicadas, la Comisión comunica a España por la presente su decisión de abrir el procedimiento dispuesto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

Por cartas de 16 y 17 de abril de 2007, registradas el día 18 del mismo mes, la Representación Permanente de España ante la Unión Europea notificó a la Comisión, de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado, los proyectos de medidas arriba mencionados. La Comisión recibió información complementaria por cartas de 21 de junio, 13 de agosto y 24 de octubre de 2007 y de 18 de enero y 17 de marzo de 2008, esta última registrada el día 28 de ese mes.

(2)

El beneficiario de las dos ayudas es la empresa “El Pozo Alimentación, SA”. La ayuda N 222/07 contempla la realización de inversiones para la ampliación y mejora de las instalaciones en las que se efectúa un tratamiento completo de la carne. La otra ayuda, N 242/07, se destina a la construcción, en el mismo emplazamiento que esas instalaciones, de un edificio para la fabricación y envase de productos cárnicos cocidos, en lonchas.

(3)

La Comisión ha decidido tratar las dos ayudas conjuntamente y considerarlas como una sola. En efecto, dado que se trata de inversiones para la transformación y comercialización de productos agrícolas en una misma empresa y en condiciones prácticamente idénticas, ambas ayudas deben sumarse para conocer su impacto económico real en la empresa.

(4)

La notificación hace referencia a una medida que ya se comunicó en su día y fue autorizada por la Comisión, pero que no llegó a ejecutar España (N 750/02) (3). La ayuda ahora notificada, sin embargo, debe ser considerada como una nueva ayuda ya que las modificaciones ahora introducidas transforman esa medida en una nueva ayuda. Así, por ejemplo, el presupuesto que se contemplaba en la ayuda N 750/02 se aumenta ahora alrededor de un 100 %.

II.   DESCRIPCIÓN

(5)

Se trata de la notificación de una ayuda individual directa para la sociedad “El Pozo Alimentación, SA” (en lo sucesivo denominada “El Pozo”), que es una gran empresa del sector agroalimentario, con más de 1 000 trabajadores, situada en Alhama de Murcia (Murcia).

(6)

Los productos a los que pretenden destinarse las inversiones son los de carne de porcino y sus derivados (charcutería) y los de carne de pavo. El proyecto subvencionado, cuyas obras tendrán una duración de dos años, contempla la ampliación de las instalaciones dedicadas a la fabricación de productos despiezados, elaborados y presentados en pequeñas bandejas para su venta directa al consumidor en supermercados, grandes superficies, galerías comerciales e hipermercados.

(7)

Las inversiones, que consisten en la creación de nuevos edificios y la adquisición de equipos, tienen como objetivos concretos los siguientes:

[…] (4) (los corchetes en el texto indican secreto profesional),

[…],

mejorar las condiciones medioambientales […],

construir un edificio destinado a la fabricación y envase de productos cárnicos […],

[…] la calidad y la trazabilidad de los productos.

(8)

Las instalaciones, que compondrán un centro de tratamiento completo de carnes, tendrán una capacidad de sacrificio y producción equivalente a […] cerdos por hora. El cuadro que figura a continuación, facilitado por las autoridades españolas, muestra los productos/servicios objeto de las inversiones y el impacto de éstas en términos de producción.

Productos/Servicios

Cantidad (toneladas)

Antes de la inversión

Después de la inversión

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(9)

Según las autoridades españolas, con el nuevo edificio destinado a la fabricación y envase de productos cárnicos […], la producción de los cuatro tipos de productos que presenta la empresa […] pasará de […] toneladas antes de la inversión a […] después de ella.

(10)

Según dichas autoridades, la ayuda excluye la compra de equipos de segunda mano y de activos inmateriales.

(11)

Se cubre, en cambio, el 50 % del coste de los estudios preparatorios que se realicen y de los servicios de asesoría que se consulten en relación con las inversiones.

(12)

También se incluye en los gastos subvencionables el coste de adquisición de activos —distintos de los terrenos y edificios— que sean objeto de arrendamiento financiero. Este último establece la obligación de comprar los activos —que no sean terrenos ni edificios— antes de la expiración del contrato. De esta forma, los bienes deberán ser propiedad del beneficiario en el momento de realizar las inversiones. Así mismo, las inversiones deben mantenerse durante un periodo mínimo de 5 años;

(13)

La ayuda consistirá en un solo pago que se hará efectivo al final del proyecto, una vez que la empresa pruebe de la debida forma la ejecución de las inversiones y el cumplimiento de todas las demás condiciones legalmente exigibles. Las inversiones deberán mantenerse durante un plazo mínimo de cinco años.

(14)

Según las autoridades españolas, se prevé la creación de 1 065 nuevos empleos como resultado de este proyecto. La empresa, además, mantendrá los 1 855 puestos de trabajo que existen hoy en Alhama de Murcia.

(15)

Dichas autoridades han explicado que, para evitar que haya acumulación de ayudas o que se sobrepase la intensidad de ayuda autorizada, el beneficiario debe presentar una declaración con todas las ayudas solicitadas y, en su caso, obtenidas para este mismo proyecto. La medida, según han explicado, no puede acumularse con otras ayudas de minimis.

(16)

Las autoridades españolas presentan como base jurídica de la ayuda las disposiciones siguientes:

Ley no 50/85, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales,

Real Decreto no 1535/87, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley no 50/85 de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales,

Real Decreto no 488/88, de 6 de mayo, de delimitación de la Zona de Promoción Económica de Murcia (modificado por Real Decreto no 1331/2001 y por Real Decreto no 178/2007).

(17)

El presupuesto de la ayuda, que corre a cargo del Ministerio de Economía, se eleva a 15 129 528 EUR, es decir, el 7,24 % de la inversión total necesaria, que asciende a 208 934 268 EUR.

(18)

Según la carta de las autoridades españolas fechada el 24 de octubre de 2007, el Ministerio de Economía no había pagado hasta ese momento ninguna ayuda en espera de que la Comisión adoptara una decisión. Sin embargo, la carta de 18 de enero de 2008 de dichas autoridades indicó que, en respuesta a la solicitud de ayuda de la empresa, se habían iniciado ya las inversiones previstas en el proyecto.

(19)

Las autoridades españolas consideran que la ayuda entra en el ámbito de aplicación de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 y que se concede en virtud de un régimen de ayudas regionales ya autorizado por la Comisión (ayuda estatal N 38/87). En su opinión, por tanto, son aplicables aquí las normas de ese régimen.

III.   VALORACIÓN

(20)

Los artículos 87 y 88 del Tratado se aplican a todos los productos agrícolas que figuran en su anexo I y que están sujetos a una organización común de mercados (todos los productos agrícolas, salvo las patatas distintas de las de fécula, la carne de equino, la miel, el café, el alcohol de origen agrícola, el vinagre derivado de alcohol y el corcho) de conformidad con el reglamento que regula cada una de esas organizaciones. Por disposición del artículo 21 del Reglamento (CEE) no 2759/75 del Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino (5), y del artículo 19 del Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral (5), ambos artículos del Tratado son aplicables en uno y otro sector (6).

1.   Artículo 87, apartado 1, del Tratado

(21)

Según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado, son “incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”.

(22)

De acuerdo con la jurisprudencia existente, son contrarias a las normas de competencia y están sujetas a la aplicación del artículo 87 (7) las ayudas estatales en las que concurran las circunstancias siguientes: que la ventaja sea concedida por un Estado o con recursos estatales; que la medida afecte a la competencia y al comercio entre los Estados miembros; que la medida ofrezca a sus destinatarios alguna ventaja que aligere la carga normal de su presupuesto; y que la medida presente un carácter específico o selectivo, favoreciendo a determinadas empresas o producciones y falseando así o amenazando falsear la competencia.

(23)

Es necesario, pues, en primer lugar, que la ventaja sea concedida directa o indirectamente por medio de recursos estatales y que sea imputable a un Estado (8). La ayuda aquí examinada consiste en una transferencia directa de recursos públicos destinada a la empresa privada “El Pozo Alimentación, SA”. La Comisión considera por tanto que en este caso se cumple el criterio relativo a los “recursos estatales”.

(24)

La ayuda debe también afectar a la competencia y a los intercambios entre los Estados miembros. Según la jurisprudencia constante en esta materia, los intercambios comerciales se consideran afectados si la empresa beneficiaria ejerce una actividad económica que es objeto de comercio entre los Estados miembros, lo que es el caso de la empresa El Pozo, que opera, en efecto, en dos sectores muy expuestos a la competencia, es decir, el de la carne de porcino y el de la carne de aves de corral y sus derivados. Además, el comercio de productos agrícolas entre la Unión Europea y España es muy importante (9). Debe señalarse, en este sentido, la existencia en el sector agrario de una intensa competencia entre los productores de los Estados miembros cuyos productos son objeto de intercambios intracomunitarios, así como la plena participación de los productores españoles en esa competencia. Se deduce así que la medida examinada puede afectar a esos intercambios por favorecer a un operador de un Estado miembro en detrimento de los de los otros Estados miembros. Así pues, dado que la medida tiene un efecto directo e inmediato en los costes de producción de los productos agrícolas que fabrica El Pozo en España, la Comisión considera que la medida afecta a la competencia y al comercio entre los Estados miembros.

(25)

En cuanto al hecho de que la medida ofrezca a sus beneficiarios una ventaja, debe señalarse que, según una jurisprudencia constante, la noción de ayuda es más general que la de subvención, dado que comprende no sólo las prestaciones positivas, como lo son las propias subvenciones, sino también ciertas intervenciones estatales que, pudiendo adoptar diversas formas, aligeran la carga normal del presupuesto de una empresa y que, por este motivo, pese a no constituir subvenciones en sentido estricto, son de la misma naturaleza y producen los mismos efectos que ellas (10). De ello se desprende que toda medida por la que las autoridades públicas de un Estado conceden a una empresa una ayuda que conlleva una transferencia de recursos estatales coloca al beneficiario en una situación financiera más favorable que la de las otras empresas y constituye así una ayuda estatal según los términos del Tratado CE. De concedérsele la ayuda, El Pozo se encontraría efectivamente en una situación financiera más favorable que la de sus competidores, motivo por el cual la Comisión considera que en este caso se cumple también el criterio referente a la “ventaja”.

(26)

La medida debe, por último, otorgar una ventaja selectiva en beneficio exclusivo de algunas empresas o sectores de actividad. El artículo 87 se refiere, en efecto, a las ayudas que falsean o amenazan falsear la competencia “favoreciendo a determinadas empresas o producciones” (11). Dado que la medida examinada viene a beneficiar únicamente a El Pozo, la Comisión estima que también aquí se cumple el criterio relativo a la “selectividad”.

(27)

A la vista de los argumentos arriba expuestos, la Comisión considera que la medida proyectada en favor de El Pozo implica una ventaja que sólo se concede a esa empresa —y de la que no pueden beneficiarse otros operadores— y que por ello falsea o amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones y pudiendo afectar así al comercio entre los Estados miembros. La Comisión llega por tanto en esta fase a la conclusión de que la medida examinada entra en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

2.   Examen de la compatibilidad de la ayuda

(28)

El Tratado establece en su artículo 87 una serie de excepciones al principio general de incompatibilidad con él de las ayudas estatales.

(29)

Parece, en esta fase, que la ayuda examinada no reviste un carácter social ni se destina a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional y no puede, por tanto, acogerse a las excepciones dispuestas en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 87. La ayuda no pretende tampoco fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni poner remedio a una perturbación grave de la economía de un Estado miembro y no puede por tal motivo ampararse en la excepción que dispone la letra b) del apartado 3 del mismo artículo 87. Por último, dado que la ayuda tampoco se destina a promover la cultura y la conservación del patrimonio, no es posible aplicarle la excepción que recoge la letra d) del apartado 3 de dicho artículo.

(30)

El artículo 87, apartado 3, letra a) prevé, no obstante, que pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de una región en la que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en la que exista una grave situación de subempleo.

(31)

Así mismo, según el artículo 87, apartado 3, letra c), pueden considerarse “compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común”. Para poder acogerse a esta excepción, las ayudas deben contribuir al desarrollo del sector beneficiario.

2.1.   Aplicabilidad de las Directrices agrarias 2007-2013

(32)

La medida notificada en 2007 es una ayuda a la inversión destinada a una empresa de transformación de productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado. Son aplicables, por tanto, las normas de competencia sectoriales que estaban vigentes en el momento de la notificación. Se trata en este caso de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y forestal 2007-2013 (12).

(33)

Dado que la empresa beneficiaria no entra en la categoría de PYME ni ejerce sus actividades en el ámbito de la producción primaria de productos agrícolas, no resulta aplicable a este caso el Reglamento (CE) no 1857/2006 sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 70/2001 (13).

2.2.   Condiciones generales de las Directrices agrarias 2007-2013

(34)

El punto 43 de las Directrices agrarias dispone que la Comisión autorice las ayudas a la inversión destinadas a empresas que se dediquen a la transformación y comercialización de productos agrícolas y que tengan 750 empleados o más y un volumen de negocios igual o superior a 200 millones EUR, siempre que tales ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 (14) y se concedan en regiones que puedan optar a ayudas regionales. Según la información transmitida por las autoridades españolas, la empresa El Pozo tiene más de 1 000 trabajadores y le son por tanto aplicables las condiciones de esas Directrices. Su examen se recoge en el punto 2.2.1 de la presente carta.

(35)

El punto 44, además, prevé que la Comisión declare compatibles con el Tratado las ayudas destinadas a la adquisición de material de ocasión, siempre que dichas ayudas se concedan a pequeñas y medianas empresas. En el caso que nos ocupa, la Comisión observa que la compra de material de segunda mano está excluida de los gastos subvencionables.

(36)

El punto 46, por su parte, establece que la notificación de las ayudas a la inversión destinadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas debe ir acompañada de la documentación necesaria para demostrar que esas ayudas se destinan a objetivos claramente definidos en función de necesidades estructurales y territoriales y de desventajas estructurales. Las autoridades españolas se han remitido a este respecto a la Decisión adoptada por la Comisión en el marco de la ayuda estatal N 626/06 en relación con el mapa español de ayudas regionales 2007-2013, mapa este en el que se recoge la región de Murcia (15).

(37)

El punto 47, por último, dispone que, cuando una organización común de mercado en la que se apliquen regímenes de ayuda directa financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) imponga restricciones a la producción o limitaciones a la ayuda comunitaria a nivel de agricultores, explotaciones o empresas de transformación, no se financie con ayudas estatales ninguna inversión que pueda aumentar la producción por encima de esas restricciones o limitaciones. La Comisión observa que en los sectores considerados no existen tales restricciones o limitaciones.

(38)

Por otro lado, no parece que ninguna otra regla fijada por las Directrices agrarias permita que se base en ella la compatibilidad de las ayudas aquí examinadas con el mercado común. Los puntos 15 y 16 de las Directrices agrarias prevén que las ayudas, para ser compatibles con el mercado común deben tener un factor de incentivación. Una ayuda concedida de forma retroactiva a una actividad ya realizada por el beneficiario no puede considerarse que contenga el necesario factor de incentivación. La ayuda solo puede concederse para actividades realizadas después de que una solicitud de ayuda haya sido convenientemente presentada a la autoridad competente de que se trate y la solicitud haya sido aceptada por la autoridad competente en cuestión de forma que obligue a dicha autoridad a conceder la ayuda.

2.2.1.   Condiciones particulares de las Directrices de finalidad regional 2007-2013

(39)

Por tratarse de una empresa que ejerce sus actividades en el sector de la transformación de productos agrícolas y que cuenta con más de 750 empleados, la Comisión debe comprobar que la ayuda respeta todas las condiciones establecidas en las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013. Las condiciones aplicables a las ayudas a la inversión de finalidad regional se recogen en los puntos 33 a 75 de esas Directrices.

(40)

La ayuda parece respetar el punto 10 de las Directrices de finalidad regional: en efecto, la ayuda parece concederse en el marco de un régimen multisectorial coherente que tiene como finalidad el desarrollo regional.

2.2.1.1.   Forma de la ayuda

(41)

En lo que respecta a la forma de la ayuda, según los puntos 33 y 34 de las Directrices, son ayudas regionales a la inversión aquéllas que se conceden para un proyecto de inversión inicial, es decir, una inversión en activos materiales e inmateriales consistentes en la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un establecimiento para dar salida a nuevos productos o la transformación radical del proceso de producción global de un establecimiento ya existente. Quedan por tanto excluidas de esta definición las inversiones de sustitución que no cumplan ninguna de esas condiciones. De acuerdo con el punto 36, la ayuda debe calcularse en función del coste de las inversiones materiales e inmateriales derivado del proyecto de inversión inicial, o bien en función de los costes salariales (estimados) correspondientes a los empleos directos creados por el proyecto de inversión. El punto 37 prevé la posibilidad de que la ayuda adopte diversas formas, entre ellas, la de una subvención.

(42)

La Comisión comprueba que la ayuda examinada respeta esas condiciones por ser una subvención que se concede para un proyecto de inversión inicial (en este caso, la ampliación de un establecimiento existente y la transformación radical del proceso de producción global de un establecimiento que ya existe en la empresa El Pozo) y por calcularse en función del coste de las inversiones materiales derivado del proyecto de inversión inicial.

(43)

Los puntos 39 y 40 disponen que, cuando la ayuda se calcula en función del coste de las inversiones materiales e inmateriales, para garantizar que la inversión, además de ser viable y sólida, respete los límites de ayuda aplicables, es necesario que el beneficiario haga una contribución financiera de al menos el 25 % de los costes subvencionables, bien con sus propios recursos o bien con los obtenidos por financiación externa con exclusión de toda ayuda pública. Asimismo, para garantizar que la inversión prevista haga una contribución efectiva y sostenida al desarrollo regional, es preciso que la ayuda quede supeditada, por sus propias condiciones o por su método de pago, al mantenimiento de la inversión en la región durante un plazo mínimo de cinco años desde su finalización.

(44)

La Comisión considera que tales condiciones se cumplen en este caso, ya que, de acuerdo con la información ofrecida por las autoridades españolas, el beneficiario hace una contribución financiera superior al 25 % de los costes subvencionables. Dichas autoridades, además, se han comprometido a que la inversión se mantenga durante el plazo mínimo de cinco años.

(45)

El punto 41 dispone que el nivel de las ayudas se defina por su intensidad en relación con los costes de referencia. Según ese mismo punto, todas las intensidades de ayuda deben calcularse en equivalente de subvención bruto (ESB). La intensidad de ayuda en equivalente de subvención bruto es el valor actualizado de la ayuda, expresado como porcentaje del valor actualizado de los costes de inversión subvencionables. Cuando las ayudas se notifican a la Comisión individualmente, el equivalente de subvención bruto debe calcularse en la fecha de la notificación.

(46)

En el caso de esta ayuda individual, su intensidad en ESB, que es del 7,24 % de la inversión total, se calculó en la fecha de la notificación.

2.2.1.2.   Efecto incentivador

(47)

Por lo que se refiere al efecto incentivador, las autoridades españolas han explicado que la ayuda se concede en el marco de un régimen de ayudas regionales autorizado por la Comisión [ayuda estatal N 38/87 — “Régimen general de ayudas regionales” (16)] y que son aplicables por tanto las normas de ese régimen.

(48)

La Comisión señala a este respecto que, según el punto 45 de las Directrices agrarias, en el caso de las empresas del sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, es necesario que las ayudas a la inversión cuyo importe real supere los 12 millones EUR, o cuyos gastos subvencionables sobrepasen los 25 millones, se notifiquen específicamente a la Comisión de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(49)

En el caso que nos ocupa, el importe real de la ayuda supera los 15 millones EUR, y es por ello por lo que las autoridades españolas han notificado la medida como ayuda individual.

(50)

El punto 194 de las Directrices agrarias prevé que la Comisión aplique estas directrices a las nuevas ayudas estatales con efectos desde el 1 de enero de 2007. La ayuda individual que aquí se examina fue notificada en abril de 2007 y, por tratarse de una ayuda nueva, debe examinarse en el marco de las disposiciones que estaban en vigor en el momento de la notificación.

(51)

Las autoridades españolas sostienen, por el contrario, que las disposiciones aplicables son las del régimen N 38/87, incluidas las “Normas transitorias sobre el efecto incentivador, establecidas por carta de la Comisión Europea de 12 de junio de 2006 relativa a las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013”, elaboradas por los servicios de la Comisión (17).

(52)

Sobre esta cuestión, la Comisión desea recordar que, ya antes de la entrada en vigor de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional 2007-2013, las ayudas a la inversión para empresas del sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas habían estado en todo momento sujetas a las normas sectoriales agrarias y, más concretamente, a las anteriores “Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario” (18). De hecho, las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional adoptadas en 1998 (19) no se aplicaron nunca a las empresas de ese sector. Dichas empresas, en cambio, sí están sujetas desde 2007 a las nuevas Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, aunque sólo en la medida que disponen las nuevas Directrices agrarias.

(53)

No puede considerarse, por tanto, que sean aplicables al caso examinado unas normas transitorias referentes a unas directrices que no eran aplicables en ese momento al sector agrario. En este sentido, el único objeto de la carta de los servicios de la Comisión era el paso de las antiguas a las nuevas Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, y por ello dicha carta no puede extrapolarse al sector agrario, en el que, por lo demás, no está previsto ningún dispositivo transitorio en relación con el efecto incentivador.

(54)

Además, las normas contenidas en la carta de la Comisión eran aplicables únicamente a los regímenes en los que las decisiones de concesión de la ayuda se hubiesen adoptado no después del 30 de junio de 2007, circunstancia esta que no se da en el caso examinado.

(55)

Por otra parte, la carta que envió la Comisión a las autoridades españolas en el marco de la ayuda N 38/87 subrayaba en su último apartado la necesidad de que el Gobierno español tuviera en cuenta que la aplicación de ese régimen se mantendría sujeta a la normativa y a las limitaciones del Derecho comunitario aplicables a determinados sectores industriales y agrarios.

(56)

Por último, por lo que se refiere a la ayuda N 750/02 en favor del mismo beneficiario, ayuda que fue notificada y autorizada por la Comisión y que ahora se ha modificado, la Comisión ha procedido a su examen en el marco de las Directrices comunitarias adoptadas en 2000 para las ayudas estatales al sector agrario.

(57)

La Comisión considera por tanto que, en lo que atañe al efecto incentivador, la única disposición de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013 que es aplicable en este caso es su punto 38, y ello como resultado de la remisión que hace el punto 43 de las Directrices agrarias 2007-2013.

(58)

Según el punto 38 arriba mencionado, es importante garantizar que las ayudas regionales tengan un verdadero efecto incentivador en la realización de inversiones que de otro modo no se destinarían a las regiones asistidas. Dicho punto establece a este respecto dos condiciones sine qua non para que una ayuda individual pueda ser autorizada por la Comisión:

A.

que el beneficiario haya presentado una solicitud de ayuda; y

B.

en el caso de las ayudas concedidas en el marco de un régimen, que la autoridad competente que lo administre haya confirmado por escrito al beneficiario que, a reserva de una verificación más completa, el proyecto cumple en principio las condiciones de subvencionabilidad establecidas por el régimen antes de iniciarse las obras, precisando que esa confirmación queda sujeta a la autorización de la Comisión (todos los regímenes de ayuda deben mencionar expresamente ambas condiciones, A y B); o

en el caso de las ayudas ad hoc, es necesario que la autoridad competente haya remitido una carta de intenciones en la que indique su propósito de conceder la ayuda antes del inicio de las obras, siempre que la Comisión proceda efectivamente a su autorización.

En caso de que las obras (la construcción o el primer compromiso firme de encargar los equipos) den comienzo antes de que se cumplan esas dos condiciones, la totalidad del proyecto pierde el derecho a la ayuda.

(59)

Como ya antes se ha indicado, las autoridades españolas comunicaron por carta de 24 de octubre de 2007 que el Ministerio de Economía no había pagado hasta ese momento ninguna ayuda en espera de que la Comisión adoptara una decisión. Sin embargo, por otra carta de 18 de enero de 2008, indicaron que, tras haberse recibido una solicitud de ayuda del beneficiario, habían comenzado ya las inversiones previstas en el proyecto.

(60)

La naturaleza de la ayuda notificada es importante en este caso, dado que las condiciones referentes al efecto incentivador varían según se trate de una ayuda individual enmarcada en un régimen o bien de una ayuda ad hoc. Según las autoridades españolas, la ayuda en este caso se enmarca en un régimen de ayudas regionales autorizado por la Comisión (ayuda estatal N 38/87). La Comisión, sin embargo, no tiene la certidumbre de que ese régimen se haya ido ajustando —con la adopción de las medidas oportunas— a las sucesivas modificaciones a las que se ha sometido la normativa de las ayudas estatales del sector agrario desde la autorización de aquel régimen en 1987.

(61)

En efecto, las autoridades españolas no han apoyado sus argumentos con justificantes que permitan a la Comisión comprobar que la medida es ciertamente una ayuda individual enmarcada en un régimen antiguo, pero adaptado sucesivamente con la introducción en él de las modificaciones oportunas. En ausencia de esos justificantes, la Comisión ha de considerar que la medida constituye una ayuda ad hoc.

(62)

La Comisión observa, además, que las inversiones han dado comienzo ya. Sin embargo, las autoridades españolas no le han enviado copia de la solicitud de ayuda presentada por el beneficiario, ni tampoco de la comunicación escrita que la autoridad administradora del régimen debería haber remitido al beneficiario (cumpliendo así las condiciones previstas para las ayudas individuales o las establecidas para las ad hoc). Esa documentación es indispensable para que la Comisión pueda verificar la compatibilidad del proyecto de ayuda con el punto 38 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013.

(63)

La Comisión no puede por tanto comprobar el cumplimiento de todas las condiciones referentes al efecto incentivador al que se refiere el citado punto 38 y debe, por tal motivo, cuestionar en esta fase el derecho a recibir ayuda del proyecto notificado.

2.2.1.3.   Límites máximos de las ayudas en el caso de las grandes empresas

(64)

Según el punto 44 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, en el caso de las regiones cubiertas por el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado, la Comisión considera que la intensidad de las ayudas regionales no debe superar el 30 % de ESB cuando se trate de regiones con un PIB por habitante inferior al 75 % de la UE de los 25, o de regiones ultraperiféricas cuyo PIB por habitante sea superior a ese porcentaje o de regiones de efecto estadístico, en este último caso hasta el 1 de enero de 2011.

(65)

De acuerdo con la decisión adoptada por la Comisión en el marco de la ayuda estatal N 626/06 relativa al mapa español de ayudas regionales 2007-2013, la región de Murcia entra en la categoría de región de efecto estadístico y tiene, por tanto, autorizada hasta el 1 de enero de 2011 una intensidad de ayuda igual al 30 % de ESB. Esta condición se cumple aquí ya que la intensidad de la ayuda en ESB se sitúa en el 7,24 % de la inversión total necesaria.

2.2.1.4.   Gastos subvencionables

(66)

El punto 50 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional dispone que los gastos en terrenos, edificios e instalaciones/maquinaria podrán recibir ayudas a la inversión inicial. Sin embargo, de acuerdo con el punto 51, en el caso de las grandes empresas es preciso excluir de las ayudas el coste de los estudios preparatorios y de los servicios de consultoría relacionados con la inversión.

(67)

Las autoridades españolas han explicado que los costes subvencionables son los correspondientes a los edificios y a los equipos y maquinaria, y que en la ayuda no se incluyen activos inmateriales. Sin embargo, en el formulario de notificación, dichas autoridades afirman que la medida incluye hasta un 50 % el coste de los estudios preparatorios y de los servicios de consultoría referentes a la inversión que tengan lugar efectivamente.

(68)

La Comisión considera, pues, en esta fase que la inclusión del coste de esos estudios y servicios no respeta las condiciones establecidas para las ayudas.

(69)

El punto 53 establece que los gastos de adquisición de activos en alquiler que no sean terrenos ni edificios sólo pueden tomarse en consideración si el contrato adopta la forma de un arrendamiento financiero y estipula la obligación de comprar el bien a la expiración de aquél. En el caso de los terrenos y edificios en alquiler, y si se trata de una gran empresa, el contrato debe prolongarse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha prevista para la finalización del proyecto de inversión.

(70)

Las autoridades españolas han explicado que los gastos subvencionables incluyen los costes de adquisición de activos —distintos de terrenos y edificios— que son objeto de arrendamiento financiero. Además, según han informado, el arrendamiento financiero estipula la obligación de comprar los activos —que no sean terrenos ni edificios— antes de la fecha de expiración del contrato. De esta forma, los bienes tendrán que ser propiedad del beneficiario en el momento en que hayan de justificarse las inversiones. Dichas autoridades han indicado también que las inversiones deberán mantenerse durante un período mínimo de cinco años.

(71)

La Comisión no dispone de la información necesaria para comprobar si se cumplen todas las condiciones a las que sujeta los gastos subvencionables el punto 51 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-2013. Debe, por ello, poner en duda la posibilidad de incluir esos costes en la ayuda.

2.2.1.5.   Acumulación de ayudas

(72)

Los límites máximos de intensidad de ayuda que se contemplan en el punto 2.2.1.3 se aplican a la totalidad de la ayuda, incluso en caso de intervención simultánea de varios regímenes de finalidad regional o en caso de combinación con una ayuda ad hoc, y ello independientemente de que las ayudas procedan de fuentes locales, regionales, nacionales o comunitarias.

(73)

Según el punto 74 de las Directrices, si un Estado miembro establece que las ayudas estatales de un régimen pueden acumularse con las de otros regímenes, dicho Estado debe precisar, en cada uno de esos regímenes, el método por el que vaya a garantizar el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas. Además, el punto 75 excluye la posibilidad de que las ayudas regionales a la inversión se acumulen con ayudas de minimis destinadas a los mismos gastos subvencionables con el fin de eludir las intensidades máximas de ayuda que disponen las Directrices de finalidad regional.

(74)

Las autoridades españolas han explicado que, para excluir la posibilidad de que se acumulen ayudas o de que se sobrepase la intensidad de ayuda autorizada, el beneficiario debe presentar una declaración con todas las ayudas que se hayan solicitado y, en su caso, concedido para el proyecto. Han indicado también que la ayuda no puede acumularse con otras ayudas de minimis. La Comisión considera así que esta condición se cumple.

IV.   CONCLUSIÓN

(75)

Por los motivos arriba expuestos y en lo que atañe especialmente al cumplimiento del efecto incentivador y a la subvencionabilidad de ciertos gastos, la Comisión no puede en esta fase comprobar la compatibilidad de la medida en el marco del artículo 87 del Tratado.

(76)

Así pues, tras haber examinado la información facilitada por las autoridades españolas, la Comisión ha decidido abrir frente a la ayuda notificada el procedimiento que dispone el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

(77)

Habida cuenta de las consideraciones que preceden, la Comisión, actuando en el marco del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, invita a España a que, en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la presente, le envíe sus observaciones así como cualquier otra información que sea de utilidad para la evaluación de la medida considerada. Invita, asimismo, a las autoridades de su país a que transmitan sin demora una copia de esta carta al beneficiario potencial de la ayuda.

(78)

La Comisión recuerda a España el efecto suspensivo del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y se remite al artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, que dispone que, en los casos de ayudas ilegales, pueda exigirse al beneficiario su devolución (“recuperación”).

(79)

La Comisión comunica también a España que informará de esta medida a los interesados publicando la presente carta en el Diario Oficial de la Unión Europea.”


(1)  ĠU C 319, 27.12.2006.

(2)  ĠU C 54, 4.3.2006.

(3)  Carta C(2003) 59 de 15 de enero de 2003.

(4)  Secreto commercial.

(5)  DO L 282 de 1.11.1975.

(6)  Las disposiciones de los reglamentos citados están derogadas por el artículo 201, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrarios y se establecen disposiciones especificas para determinados productos agrícolas (reglamento único para las OCM) con efecto a partir del 1 de julio de 2008. El artículo 180 de ese reglamento prevé la aplicación de los artículos 87 y 88 CE a estos productos.

(7)  Sentencia del Tribunal de 24 de julio de 2003, asunto C-280/00, Altmark, Rec. I-07747.

(8)  Asunto C-303/88, Italia contra Comisión, Rec. I-1433, apartado 11; asunto C-482/99, Francia contra Comisión, Rec. I-4397, apartado 24; asunto C-126/91, GEMO, apartado 24.

(9)  Cabe señalar a modo de ejemplo que en 2005 el importe de las exportaciones de productos agrícolas de España con destino a otros países de la Unión Europea alcanzó 16 553 millones de euros y que el importe de las importaciones se situó en 12 002 millones (Fuente: Eurostat).

(10)  Sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2006, asunto C-939/04 y C-41/05, Air Liquide Industries Belgium.

(11)  Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2006, asunto T-210/02, British Aggregates.

(12)  DO C 319 de 27.12.2006.

(13)  DO L 358 de 16.12.2006.

(14)  DO C 54 de 4.3.2006.

(15)  Carta a las autoridades españolas C(2006) 6684 final de 20 de diciembre de 2006.

(16)  Carta a las autoridades españolas SG(87) D/6759 de 1 de junio de 1987.

(17)  Carta de la DG COMP D/54908.

(18)  DO C 28 de 1.2.2000.

(19)  DO C 74 de 10.3.1998.


21.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 266/s3


NOTA LILL-QARREJ

L-istituzzjonijiet iddeċidew li ma jikkwotawx aktar fit-testi tagħhom l-aħħar emenda ta' l-atti kkwotati.

Sakemm mhux indikat mod ieħor, l-atti mmsemija fit-testi ppubblikati hawn jirreferu għall-atti li bħalissa huma fis-seħħ.