ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
6 ta' Mejju 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

Parlament Ewropew
Kunsill

2008/C 111/01

Rakkomandazzjoni Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 dwar l-istabbiliment ta' Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja ( 1 )

1

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 111/02

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 111/03

Ir-rata ta' l-interessi applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament: 4,26 % fl-1 ta' Mejju 2008 — Rata tal-kambju ta' l-euro

9

2008/C 111/04

Rata tal-kambju ta' l-euro

10

2008/C 111/05

Kummissjoni Amministrativa tal-Kommunitajiet Ewropew għas-Sigurta Socjali għall-Ħaddiema Migranti — Rati ta' kambju ta' muniti konformi mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72

11

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2008/C 111/06

Tagħrif fil-qosor imwassal mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuna mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

13

2008/C 111/07

Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju

18

2008/C 111/08

Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju

22

2008/C 111/09

Tagħrif fil-qosor imwassal mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuna mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

25

2008/C 111/10

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 97/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' apparat ta' pressjoni ( 1 )

26

2008/C 111/11

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 — Impożizzjoni ta' obbligi ta' servizz pubbliku, fir-rigward ta' servizzi ta' l-ajru skedati bejn Ostrava (OSR) u Brussell (BRU) ( 1 )

42

2008/C 111/12

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 — Impożizzjoni ta' obbligi ta' servizz pubbliku, fir-rigward ta' servizzi ta' l-ajru skedati bejn Ostrava (OSR) u Amsterdam (AMS) ( 1 )

43

2008/C 111/13

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 — Impożizzjoni ta' obbligi ta' servizz pubbliku, fir-rigward ta' servizzi ta' l-ajru skedati bejn Ostrava (OSR) u Londra (LTN) ( 1 )

44

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Kummissjoni

2008/C 111/14

Sejħa għal proposti skond il-programm ta' ħidma Kapaċitajiet tas-7 Programm Kwadru tal-KE għar-Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u l-Attivitajiet ta' Dimostrazzjoni

45

 

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

2008/C 111/15

Sejħa għall-Espressjonijiet ta' Interess 2008 għal esperti biex jinħatru membri tal-Kumitat Xjentifiku ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

46

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Kummissjoni

2008/C 111/16

Avviż ta' l-iskadenza ta' ċerti miżuri pendenti kontra d-dumping

50

 

ATTI OĦRAJN

 

Kummissjoni

2008/C 111/17

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni għal emenda skond l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet ta' l-oriġini tal-prodotti agrikoli u ta' l-oġġetti ta' l-ikel

51

 

Rettifikazzjonijiet

2008/C 111/18

Procės–verbal ta' Rettifika tat-Trattat ta' Lisbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea li kien iffirmat fit-13 ta' Diċembru 2007(ĠU C 306, 17.12.2007)

56

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

RAKKOMANDAZZJONIJIET

Parlament Ewropew Kunsill

6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/1


RAKKOMANDAZZJONI PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-23 ta' April 2008

dwar l-istabbiliment ta' Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 111/01)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 149(4), u l-Artikolu 150(4) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

L-iżvilupp u r-rikonoxximent tal-konoxxenza, ħiliet u kompetenza taċ-ċittadini huma kruċjali għall-iżvilupp ta' l-individwu, għall-kompetittività, għall-impjiegi u għall-koeżjoni soċjali fil-Komunità. Tali żvilupp u tali rikonoxximent għandhom jiffaċilitataw il-mobbiltà transnazzjonali għall-ħaddiema u għal min jitgħallem u għandhom jikkontribwixxu għas-sodisfazzjon tar-rekwiżiti fir-rigward tal-provvista u d-domanda fis-suq tax-xogħol Ewropew. L-aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja, u l-parteċipazzjoni fih, għal kulħadd, inklużi persuni żvantaġġati, u l-użu tal-kwalifiki għandhom għalhekk jiġu promossi u mtejba fil-livelli nazzjonali u fil-livell Komunitarju.

(2)

Il-Kunsill Ewropew ta' Lisbona tas-sena 2000 ikkonkluda li ż-żieda fit-trasparenza tal-kwalifiki għandha tkun waħda mill-komponenti ewlenin meħtieġa sabiex jiġu adattati s-sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ fil-Komunità għall-bżonnijiet tas-soċjetà bbażata fuqil-konoxxenza. Barra minn hekk, il-Kunsill Ewropew ta' Barċellona fl-2002 għamel sejħa għall-koperazzjoni aktar mill-qrib fis-settur universitarju u għal titjib fil-metodi tat-trasparenza u tar-rikonoxximent fil-qasam ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

(3)

Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 dwar it-tagħlim tul il-ħajja (4) stiednet lill-Kummissjoni sabiex, f'koperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill u l-Istati Membri, tiżviluppa qafas għar-rikonoxximent tal-kwalifiki kemm għall-edukazzjoni kif ukoll għat-taħriġ, li jibni fuq il-kisbiet tal-proċess ta' Bologna u jippromwovi azzjoni simili fil-qafas tat-taħriġ vokazzjonali.

(4)

Ir-rapporti konġunti tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-programm ta' ħidma “Edukazzjoni u Taħriġ 2010”, adottati fl-2004 u l-2006, saħqu dwar il-ħtieġa li jiġi żviluppat Qafas Ewropew tal-Kwalifiki.

(5)

Fil-kuntest tal-proċess ta' Kopenħagen, il-konklużjonijiet tal-Kunsill u r-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2004, dwar il-prijoritajiet futuri ta' koperazzjoni Ewropea mtejba fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali taw prijorità lill-iżvilupp ta' Qafas Ewropew tal-Kwalifiki li jkun miftuħ u flessibbli, ibbażat fuq it-trasparenza u l-fiduċja reċiproka, li għandu jkun referenza komuni li tkopri kemm l-edukazzjoni kif ukoll it-taħriġ.

(6)

Il-validazzjoni ta' riżultati ta' tagħlim mhux formali u informali għandha tiġi promossa f'konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2004 dwar il-prinċipji Ewropej komuni għall-identifikazzjoni u l-validazzjoni ta' tagħlim mhux formali u informali.

(7)

Il-Kunsilli Ewropej ta' Brussell ta' Marzu 2005 u Marzu 2006 saħqu dwar l-importanza ta' l-adozzjoni tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki.

(8)

Din ir-Rakkomandazzjoni tieħu kont tad-Deċiżjoni Nru 2241/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 2004 dwar qafas uniku Komunitarju għat-trasparenza tal-kwalifiki u tal-kompetenzi (Europass) (5) u r-Rakkomandazzjoni 2006/962/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja (6).

(9)

Din ir-Rakkomandazzjoni hija kompatibbli mal-qafas għal Qasam Ewropew għall-Edukazzjoni Superjuri u mad-deskritturi ċikliċi miftiehma mill-ministri għall-edukazzjoni superjuri f'45 pajjiż Ewropew fil-laqgħa tagħhom f'Bergen fid-19 u 20 ta' Mejju 2005 fi ħdan il-Proċess ta' Bolonja.

(10)

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali tat-23 u 24 ta' Mejju 2004, ir-Rakkomandazzjoni 2006/143/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Frar 2006 dwar aktar koperazzjoni Ewropea fl-assigurazzjoni tal-kwalità ta' l-edukazzjoni ogħla (7) u l-istandards u l-linji gwida għall-assigurazzjoni tal-kwalità fil-Qasam ta' l-Edukazzjoni Superjuri Ewropea, miftiehma mill-ministri għall-edukazzjoni superjuri fil-laqgħa tagħhom f'Bergen fihom prinċipji komuni għall-assigurazzjoni tal-kwalità, li għandhom ikunu l-bażi ta' l-implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki.

(11)

Din ir-Rakkomandazzjoni hija mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali (8) li tagħti drittijiet u obbligi kemm lill-awtorità nazzjonali rilevanti kif ukoll lill-migrant. Ir-referenzi magħmula għal-livelli tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki dwar il-kwalifiki m'għandhomx jinċidu fuq l-aċċess għas-suq tax-xogħol fejn il-kwalifiki professjonali ikunu ġew rikonoxxuti skond id-Direttiva 2005/36/KE.

(12)

Din ir-Rakkomandazzjoni għandha l-għan li toħloq qafas komuni ta' referenza li għandu jservi bħala mezz ta' traduzzjoni bejn is-sistemi differenti ta' kwalifiki u l-livelli tagħhom, kemm għall-edukazzjoni ġenerali u superjuri kif ukoll għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Dan għandu jtejjeb it-trasparenza, il-komparabbiltà u l-portabbiltà tal-kwalifiki taċ-ċittadini mogħtija skond il-prattika fid-diversi Stati Membri. Kull livell ta' kwalifika, bħala prinċipju, għandu jkun jista' jintlaħaq permezz ta' aċċess f'diversi oqsma ta' l-edukazzjoni u tal-karriera. Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għandu, barra minn hekk, jippermetti organizzazzjonijiet internazzjonali settorali sabiex jirrelataw is-sistemi tal-kwalifiki tagħhom ma' punt ta' referenza komuni Ewropew u għalhekk juri r-relazzjoni bejn kwalifiki internazzjonali settorali u sistemi nazzjonali ta' kwalifiki. Din ir-Rakkomandazzjoni għalhekk tikkontribwixxi għal għanijiet usa' fil-promozzjoni tat-tagħlim tul il-ħajja u għal żieda fil-impjegabbiltà, mobbiltà, u integrazzjoni soċjali ta' ħaddiema u ta' min jitgħallem. Il-prinċipji trasparenti ta' l-assigurazzjoni tal-kwalità u l-iskambju ta' informazzjoni għandhom jappoġġaw l-implimentazzjoni tagħha billi jgħinu sabiex tinbena fiduċja reċiproka.

(13)

Din ir-Rakkomandazzjoni għandha tikkontribwixxi għall-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ, għar-relazzjoni bejn l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-impjieg u għall-iżvilupp ta' pontijiet bejn it-tagħlim formali, it-tagħlim mhux formali u dak informali, u b'hekk twassal ukoll għall-validazzjoni ta' riżultati ta' tagħlim akkwistati permezz ta' l-esperjenza.

(14)

Din ir-Rakkomandazzjoni la tissostitwixxi u lanqas tiddefinixxi s-sistemi nazzjonali tal-kwalifiki u/jew il-kwalifiki nazzjonali. Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki ma jiddeskrivix kwalifiki speċifiċi jew kompetenzi ta' individwu, u kwalifiki partikolari għandu jkollhom referenza fil-livell korrett tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki permezz tas-sistemi nazzjonali rilevanti tal-kwalifiki.

(15)

Din ir-Rakkomandazzjoni, fid-dawl tan-natura non obbligatorja tagħha, tikkonforma mal-prinċipju tas-sussidjarita' billi tappoġġa u tissuplimenta l-attivitajiet ta' l-Istati Membri billi tiffaċilita aktar koperazzjoni bejniethom sabiex tiżdied it-trasparenza u jiġu promossi l-mobbiltà u t-tagħlim tul il-ħajja. Hija għandha tiġi implimentata skond il-leġiżlazzjoni u l-prattika nazzjonali.

(16)

Ladarba l-għan ta' din ir-Rakkomandazzjoni, b'mod partikolari l-ħolqien ta' qafas komuni ta' referenza li jservi bħala mezz ta' traduzzjoni bejn is-sistemi differenti ta' kwalifiki u l-livelli tagħhom, ma jistax jintlaħaq suffiċjentement mill-Istati Membri u jista', għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta' l-azzjoni kontemplata, jintlaħaq aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din ir-Rakkomandazzjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan,

B'DAN JIRRAKKOMANDAW LI L-ISTATI MEMBRI:

1.

jużaw il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki bħala għodda ta' referenza sabiex jikkomparaw il-livelli tal-kwalifika ta' sistemi ta' kwalifiki differenti u jippromwovu kemm tagħlim tul il-ħajja u opportunitajiet ugwali fis-soċjetà bbażata fuq il-konoxxenza, kif ukoll integrazzjoni akbar tas-suq tax-xogħol Ewropew, waqt li jirrispettaw id-diversità rikka fis-sistemi ta' edukazzjoni nazzjonali;

2.

jirrelataw is-sistemi nazzjonali tagħhom tal-kwalifiki mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki sa l-2010, b'mod partikolari billi jistabbilixxu r-referenzi b'mod trasparenti mil-livelli tagħhom tal-kwalifiki għal-livelli stabbiliti fl-Anness II, u, fejn ikun il-każ, billi jiżviluppaw l-oqfsa nazzjonali tal-kwalifiki skond il-leġiżlazzjoni u l-prattika nazzjonali;

3.

jadottaw miżuri, skond il-każ, sabiex sa l-2012 iċ-ċertifikati ġodda kollha tal-kwalifiki, diplomi u d-dokumenti “Europass” maħruġin mill-awtoritajiet kompetenti jkollhom fihom referenza ċara — permezz tas-sistemi nazzjonali tal-kwalifiki — għal-livell xieraq tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki;

4.

jużaw approċċ ibbażat fuq ir-riżultati tat-tagħlim meta jiddefinixxu u jiddeskrivu l-kwalifiki, u jippromwovu l-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali skond il-prinċipji Ewropej komuni miftiehma espressi fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta' Mejju 2004, waqt li jagħtu attenzjoni partikulari lil dawk iċ-ċittadini li probabbilment ikunu l-aktar suġġetti għall-qgħad jew għal-forom prekarji ta' impjieg, u li għalihom dan il-metodu jista' jżid il-parteċipazzjoni f'tagħlim tul il-ħajja u aċċess għas-suq tax-xogħol;

5.

jippromwovu u japplikaw il-prinċipji ta' l-assigurazzjoni tal-kwalità fl-edukazzjoni u fit-taħriġ stabbiliti fl-Anness III meta jirrelataw il-kwalifiki ta' l-edukazzjoni superjuri, ta' l-edukazzjoni vokazzjonali u tat-taħriġ fis-sistemi nazzjonali tal-kwalifiki mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki;

6.

jinnominaw punti ta' koordinazzjoni nazzjonali, konnessi ma' l-istrutturi rilevanti u r-rekwiżiti ta' l-Istati Membri, sabiex jappoġġaw u sabiex, flimkien ma' awtoritajiet nazzjonali rilevanti, jiggwidaw ir-relazzjoni bejn is-sistemi nazzjonali tal-kwalifiki u l-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki bil-ħsieb li jiġu promossi l-kwalità u t-trasparenza ta' dik ir-relazzjoni.

Il-kompiti ta' dawn il-punti ta' koordinazzjoni nazzjonali għandhom jinkludu:

(a)

l-istabbiliment ta' referenzi bejn il-livelli tal-kwalifiki fi ħdan is-sistemi nazzjonali ta' kwalifiki u l-livelli tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki deskritti fl-Anness II;

(b)

l-assigurazzjoni ta' l-użu ta' metodoloġija trasparenti fl-istabbiliment ta' referenzi bejn il-livelli tal-kwalifiki nazzjonali u l-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki sabiex, minn naħa waħda, tkun faċilitata l-komparabbiltà bejniethom u, min-naħa l-oħra, ikun żgurat li d-deċiżjonijiet riżultanti jiġu pubblikati;

(c)

l-għoti ta' aċċess għall-informazzjoni u ta' gwida lill-partijiet interessati dwar kif il-kwalifiki nazzjonali jirrelataw mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki permezz ta' sistemi nazzjonali tal-kwalifiki;

(d)

il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati rilevanti kollha inklużi, skond il-prattika u l-leġislazzjoni nazzjonali, l-istituzzjonijiet ta' l-edukazzjoni superjuri, ta' l-edukazzjoni vokazzjonali u tat-taħriġ, l-imsieħba soċjali, is-setturi u l-esperti dwar il-paragun u l-użu tal-kwalifiki f'livell Ewropew.

JAPPROVAW L-INTENZJONI TAL-KUMMISSJONI SABIEX:

1.

tappoġġa lill-Istati Membri fit-twettiq tal-kompiti msemmija hawn fuq u l-organizzazzjonijiet internazzjonali settorali fl-użu tal-livelli ta' referenza u l-prinċipji tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki kif stabbilit f'din ir-Rakkomandazzjoni, b'mod partikolari billi jiġu ffaċilitati l-koperazzjoni, l-iskambju ta' prattika tajba u l-kontrolli — inter alia permezz ta' reviżjoni volontarja bejn il-pari u proġetti esperimentali taħt programmi Komunitarji, bit-tnedija ta' eżercizzi ta' informazzjoni u konsultazzjoni mal-kumitati ta' djalogu soċjali — u jiġi żviluppat materjal ta' appoġġ u ta' gwida;

2.

tistabbilixxi, sa 23 ta' April 2009, grupp konsultattiv dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, kompost mir-rappreżentanti ta' l-Istati Membri u jinvolvi l-imsieħba soċjali Ewropej u partijiet interessati oħra, skond il-każ, li jkun responsabbli sabiex jipprovdi koerenza ġenerali u jippomwovi trasparenza fil-proċess ta' riferiment tas-sistemi ta' kwalifiki mal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki;

3.

tistma u tivvaluta, f'koperazzjoni ma' l-Istati Membri u wara li tikkonsulta lill-partijiet interessati konċernati, l-azzjoni meħuda bħala rispons għal din ir-Rakkomandazzjoni, inklużi l-kamp operattiv u t-tul tal-mandat tal-grupp konsultattiv, u sa 23 ta' April 2013, tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-esperjenza miksuba u l-implikazzjonijiet għall-futur, inklużi, jekk ikunu meħtieġa, il-konsiderazzjoni mill-ġdid u r-reviżjoni, eventwalment possibbli, ta' din ir-Rakkomandazzjoni;

4.

tippromwovi rabtiet mill-qrib bejn il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki u sistemi attwali u futuri Ewropej għat-trasferiment u l-akkumulazzjoni ta' krediti fl-edukazzjoni superjuri, fl-edukazzjoni vokazzjonali u fit-taħriġ, sabiex ittejjeb il-mobbiltà taċ-ċittadini u tiffaċilita r-rikonoxximent tar-riżultati ta' tagħlim.

Magħmula fi Strasburgu, 23 ta’ April 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J. LANARČIČ


(1)  ĠU C 175, 27.7.2007, p. 74.

(2)  ĠU C 146, 30.6.2007, p. 77.

(3)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' Ottubru 2007 (għadha mhijiex publikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-14 ta' Frar 2008.

(4)  ĠU C 163, 9.7.2002, p. 1.

(5)  ĠU L 390, 31.12.2004, p. 6.

(6)  ĠU L 394, 30.12.2006, p. 10.

(7)  ĠU L 64, 4.3.2006, p. 60.

(8)  ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22. Direttiva kif emendata mid-Direttiva 2006/100/KE tal-Kunsill (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 141).


ANNESS I

Definizzjonijiet

Għall-finijiet tar-Rakkomandazzjoni, id-definizzjonijiet li japplikaw huma dawn li ġejjin:

(a)

“kwalifika” tfisser ir-riżultat formali ta' proċess ta' evalwazzjoni u validazzjoni li jinkiseb meta korp kompetenti jiddetermina li individwu kiseb ir-riżultati tat-tagħlim sal-livelli preskritti;

(b)

“sistema nazzjonali ta' kwalifiki” tfisser l-aspetti kollha ta' l-attività ta' l-Istati Membri relatati mar-rikonoxximent tat-tagħlim u mekkaniżmi oħra li jorbtu l-edukazzjoni u t-taħriġ mas-suq tax-xogħol u mas-soċjetà ċivili. Dan jinkludi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' l-arranġamenti istituzzjonali u l-proċessi relatati ma' l-assigurazzjoni tal-kwalità, ma' l-evalwazzjoni u ma' l-għoti tal-kwalifiki. Sistema nazzjonali tal-kwalifiki tista' tkun magħmula minn għadd ta' sub-sistemi u tista' tinkludi qafas nazzjonali tal-kwalifiki;

(c)

“qafas nazzjonali tal-kwalifiki” tfisser strument għall-klassifikazzjoni tal-kwalifiki skond ta' kriterji għal-livelli speċifikati ta' tagħlim miksub, li jkollu l-għan li jintegra u jikkoordina s-sub-sistemi nazzjonali tal-kwalifiki u jtejjeb it-trasparenza, l-aċċess, il-progress u l-kwalità tal-kwalifiki f'relazzjoni mas-suq tax-xogħol u s-soċjetà ċivili;

(d)

“settur” tfisser grupp ta' attivitajiet professjonali fuq il-bażi tal-funzjoni ekonomika ewlenija tagħhom, prodott, servizz jew teknoloġija;

(e)

“organizzazzjoni internazzjonali settorali” tfisser assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet nazzjonali, inklużi, per eżempju, min iħaddem u korpi professjonali, li tirrappreżenta l-interessi tas-setturi nazzjonali;

(f)

“riżultati tat-tagħlim” tfisser dikjarazzjonijiet ta' dak li jaf, jifhem u jkun kapaċi jagħmel dak li jitgħallem ladarba jtemm il-proċess tat-tagħlim, li huma definiti f'termini ta' konoxxenza, ħiliet u kompetenza;

(g)

“konoxxenza” tfisser ir-riżultat ta' l-assimilazzjoni ta' informazzjoni permezz tat-tagħlim. Il-konoxxenza hija l-korp tal-fatti, prinċipji, teoriji u prattika li huwa relatat ma' qasam ta' xogħol jew studju. Fil-kuntest tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, il-konoxxenza hija deskritta bħala teoretika u/jew fattwali;

(h)

“ħiliet” tfisser il-ħila li tapplika l-konoxxenza u li tuża dak li taf sabiex twettaq kompiti u ssolvi problemi. Fil-kuntest tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, il-ħiliet huma deskritti bħala konoxxittivi (li jinvolvu l-użu tal-loġika, intwizzjoni u ħsieb kreattiv) jew prattiċi (li jinvolvu l-kapaċità manwali u l-użu ta' metodi, materjali, għodda u strumenti);

(i)

“kompetenza” tfisser il-ħila manifestata ta' l-użu tal-konoxxenza, ħiliet u abbiltajiet personali, soċjali u/jew metodoloġiċi, f'sitwazzjonijiet ta' xogħol jew studju u fl-iżvilupp professjonali u/jew personali. Fil-kuntest tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, “kompetenza” hija deskritta f'termini ta' responsabbiltà u awtonomija.


ANNESS II

Deskritturi li jiddefinixxu l-livelli tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK)

Kull wieħed mit-8 livelli huwa definit b'sett ta' deskritturi li jindikaw ir-riżultati tat-tagħlim rilevanti għall-kwalifiki f'dak il-livell fi kwalunkwe sistema tal-kwalifiki

 

Konoxxenza

Ħiliet

Kompetenza

 

Fil-kuntest tal-QEK, il-konoxxenza hija deskritta bħala teoretika u/jew fattwali

Fil-kuntest tal-QEK, il-ħiliet huma deskritti bħala konoxxittivi (jinvolvu l-użu tal-loġika, intwizzjoni u ħsieb kreattiv) u prattiċi (li jinvolvu l-kapaċità manwali u l-użu ta' metodi, materjali, għodda u strumenti)

Fil-kuntest tal-QEK, kompetenza hija deskritta f'termini ta' responsabbiltà u awtonomija

Livell 1

Ir-riżultati tat-tagħlim rilevanti għal-Livell 1 huma

konoxxenza ġenerali bażika

ħiliet bażiċi meħtieġa għat-twettiq ta' kompiti sempliċi

xogħol jew studju taħt superviżjoni diretta f'kuntest strutturat

Livell 2

Ir-riżultati tat-tagħlim rilevanti għal-Livell 2 huma

konoxxenza fattwali bażika ta' qasam ta' xogħol jew studju

ħiliet konoxxittivi bażiċi u prattiċi meħtieġa għall-użu ta' l-informazzjoni rilevanti sabiex jitwettqu kompiti u sabiex jiġu solvuti problemi ta' rutina permezz ta' regoli u għodod sempliċi

xogħol jew studju taħt superviżjoni imma bi grad ta' awtonomija

Livell 3

Ir-riżultati tat-tagħlim rilevanti għal-Livell 3 huma

konoxxenza dwar il-fatti, prinċipji, proċessi u kunċetti ġenerali, fil-qasam tax-xogħol jew ta' l-istudju

firxa ta' ħiliet konoxxittivi u prattiċi meħtieġa sabiex jitwettqu kompiti u jissolvew problemi billi jiġu magħżula u applikati metodi bażiċi, għodod, materjali u informazzjoni

teħid ta' responsabbiltà għat-twettiq tal-kompiti fix-xogħol jew l-istudju

adattament ta' l-imġiba għaċ-ċirkostanzi sabiex jissolvew il-problemi

Livell 4

Ir-riżultati tat-tagħlim rilevanti għal-Livell 4 huma

konoxxenza fattwali u teoretika f'kuntesti wesgħin fil-qasam tax-xogħol jew studju

firxa ta' ħiliet konoxxittivi u prattiċi meħtieġa sabiex jiġġeneraw soluzzjonijiet għal problemi speċifiċi f'qasam ta' xogħol jew studju

kapaċità li jmexxi lilu nnifsu fi ħdan il-linjigwida tal-kuntesti tax-xogħol jew studju li ġeneralment ikunu mbassra, imma jistgħu jinbidlu

superviżjoni tax-xogħol ta' rutina ta' l-oħrajn, u ammont ta' responsabbiltà għall-evalwazzjoni u t-titjib tax-xogħol jew attivitajiet ta' studju

Livell 5 (1)

Ir-riżultati tat-tagħlim rilevanti għal-Livell 5 huma

konoxxenza komprensiva, speċjalizzata, fattwali u teoretika fi ħdan qasam ta' xogħol jew studju u kuxjenza tal-limiti ta' dik il-konoxxenza

firxa komprensiva ta' ħiliet prattiċi u konoxxittivi meħtieġa għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet kreattivi għal problemi astratti

eżerċizzju ta' tmexxija u superviżjoni f'kuntesti ta' attivitajiet ta' xogħol jew studju fejn hemm bidla mhix imbassra

analiżi u żvilupp tar-rendiment personali u ta' l-oħrajn

Livell 6 (2)

Ir-riżultati tat-tagħlim rilevanti għal-Livell 6 huma

konoxxenza avvanzata ta' qasam ta' xogħol jew studju, li tinvolvi fehim kritiku tat-teoriji u l-prinċipji

ħiliet avvanzati, li juru kapaċità u innovazzjoni, meħtieġa sabiex isolvu problemi kumplessi u li ma jistgħux jiġu mbassra minn qabel f'qasam ta' xogħol jew studju speċjalizzat

immaniġġjar ta' attivitajet jew proġetti tekniċi jew professjonali kumplessi, teħid ta' responsabbiltà għat-teħid tad-deċiżjonijiet f'kuntest ta' xogħol jew studju mhux imbassar

teħid ta' responsabbiltà għall-immaniġġjar ta' l-iżvilupp professjonali ta' individwi u gruppi

Livell 7 (3)

Ir-riżultati tat-tagħlim rilevanti għal-Livell 7 huma

għarfien speċjalizzat ferm, li ftit minnu ikun fost l-aktar reċenti f'qasam ta' xogħol jew studju, bħala l-bażi għal ħsieb u/jew riċerka oriġinali

kuxjenza kritika ta' kwistjonijiet tal-konoxxenza f'qasam partikolari u bħala interface bejn żewġ oqsma differenti

ħiliet speċjalizzati sabiex jissolvew problemi meħtieġa fir-riċerka u/jew l-innovazzjoni sabiex jiġu żviluppati konoxxenza u proċeduri ġodda u sabiex tiġi integrata l-konoxxenza minn oqsma differenti

immaniġġjar u trasformazzjoni ta' kuntesti tax-xogħol jew studju li huma kumplessi, ma jistgħux jiġu mbassra u jeħtieġu strateġiji ġodda

teħid tar-responsabbiltà għall-kontribuzzjoni tal-konoxxenza u l-prattika professjoni u/jew għar-reviżjoni ta' timijiet ta' rendiment strateġiċi

Livell 8 (4)

Ir-riżultati tat-tagħlim rilevanti għal-Livell 8 huma

konoxxenza mill-aktar avvanzata f'qasam ta' xogħol jew studju u bħala interface bejn żewġ oqsma

l-aktar ħiliet u teknika avvanzati u speċjalizzati, inklużi sinteżi u evalwazzjoni, meħtieġa sabiex isolvu problemi kritiċi fir-riċerka u/jew l-innovazzjoni u sabiex jiġu estiżi u ridefiniti l-konoxxenza eżistenti jew il-prattika professjonali

wiri ta' awtorità sostanzjali, innovazzjoni, awtonomija, integrità professjonali u impenn sostnut għall-iżvilupp ta' ideat jew proċess mill-aktar avvanzati f'kuntesti ta' xogħol jew studju inkluż ir-riċerka

Il-Qafas tal-Kwalifiki tal-Qafas Ewropew ta' l-Edukazzjoni Superjuri jipprovdi deskritturi għal ċikli.

Kull deskrittur ta' ċiklu joffri dikjarazzjoni ġenerika ta' l-aspettattivi tipiċi tal-kisbiet u l-abbiltajiet assoċjati mal-kwalifiki li jirrappreżentaw it-tmiem ta' dak iċ-ċiklu.


(1)  Id-deskrittur għaċ-ċiklu qasir ta' l-edukazzjoni superjuri (fi ħdan l-ewwel ċiklu jew marbut miegħu), żviluppat mill-Inizjattiva Konġunta dwar il-Kwalità bħala parti mill-proċess ta' Barċellona, jikkorrispondi għar-riżultati tat-tagħlim għal-livell 5 tal-QEK.

(2)  Id-deskrittur għall-ewwel ċiklu fil-Qafas tal-Kwalifiki tal-Qasam Ewropew ta' l-Edukazzjoni Superjuri miftiehem mill-ministri responsabbli għall-edukazzjoni superjuri fil-laqgħa tagħhom li saret f'Bergen f'Mejju ta' l-2005 fi ħdan il-qafas tal-Proċess ta' Bolonja jikkorrispondi għar-riżultati tat-tagħlim għas-6 livell ta' l-EQF.

(3)  Id-deskrittur għat-tieni ċiklu fil-Qafas tal-Kwalifiki tal-Qasam Ewropew ta' l-Edukazzjoni Superjuri miftiehem mill-ministri responsabbli għall-edukazzjoni superjuri fil-laqgħa tagħhom li saret f'Bergen f'Mejju ta' l-2005 fi ħdan il-qafas tal-Proċess ta' Bolonja jikkorrispondi għar-riżultati tat-tagħlim għas-7 livell ta' l-EQF.

(4)  Id-deskrittur għat-tielet ċiklu fil-Qafas tal-Kwalifiki tal-Qasam Ewropew ta' l-Edukazzjoni Superjuri miftiehem mill-ministri responsabbli għall-edukazzjoni superjuri fil-laqgħa tagħhom li saret f'Bergen f'Mejju ta' l-2005 fi ħdan il-qafas tal-Proċess ta' Bolonja jikkorrispondi għar-riżultati tat-tagħlim għat-8 livell ta' l-EQF.


ANNESS III

Prinċipji komuni għall-assigurazzjoni tal-kwalità fl-edukazzjoni, fl-edukazzjoni vokazzjonali u fit-taħriġ fil-kuntest tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki

Fl-implimentazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki, l-assigurazzjoni tal-kwalità — li hi meħtieġà għall-assigurazzjoni tar-responsabbilizzazzjoni u tat-titjib fl-edukazzjoni superjuri, fl-edukazzjoni u fit-taħriġ vokazzjonali — għandha titwettaq skond il-prinċipji li ġejjin:

il-linji politiċi u l-proċeduri għall-assigurazzjoni tal-kwalità għandhom ikunu bażilari għal-livelli kollha tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki,

l-assigurazzjoni tal-kwalità għandha tkun parti integrali mill-ġestjoni interna ta' l-istituzzjonijiet ta' l-edukazzjoni u tat-taħriġ,

l-assigurazzjoni tal-kwalità għandha tinkludi evalwazzjoni regolari ta' l-istituzzjonijiet, tal-programmi tagħhom jew tas-sistemi tagħhom ta' assigurazzjoni tal-kwalità minn korpi jew aġenziji esterni ta' monitoraġġ,

il-korpi jew l-aġenziji esterni ta' monitoraġġ li jwettqu l-assigurazzjoni tal-kwalità għandhom ikunu suġġetti għal analiżi regolari,

l-assigurazzjoni tal-kwalità għandha tinkludi dimensjonijiet ta' kuntest, ta' kontribut, ta' proċess u ta' rendiment, filwaqt li tenfasizza r-rendiment u r-riżultati tat-tagħlim,

is-sistemi ta' assigurazzjoni tal-kwalità għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin: għanijiet u standards ċari u miżurabbli,

linji gwida għall-implimentazzjoni, inkluż l-involviment tal-partijiet interessati,

riżorsi adatti,

metodi konsistenti ta' evalwazzjoni, li jassoċjaw l-awto-evalwazzjoni u l-analiżi esterna,

mekkaniżmi ta' kummenti u proċeduri għat-titjib,

riżultati ta' evalwazzjoni li jkunu ampjament aċċessibbli,

l-inizjattivi ta' assigurazzjoni tal-kwalità fil-livelli internazzjonali, nazzjonali u reġjonali għandhom ikunu kkoordinati sabiex ikunu assigurati s-sorveljanza, il-koerenza, is-sinerġija u l-analiżi tas-sistema kollha,

l-assigurazzjoni tal-kwalità għandha tkun proċess koperattiv fil-livelli u s-sistemi kollha ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ, bl-involviment tal-partijiet interessati rilevanti kollha, fi ħdan l-Istati Membri u fil-Komunità kollha,

l-orjentazzjonijiet ta' l-assigurazzjoni tal-kwalità fil-livell Komunitarju jistgħu jipprovdu punti ta' riferiment għall-evalwazzjonijiet u t-tagħlim bejn il-pari.


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/8


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 111/02)

Fit-3 ta' April 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M4999. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/9


Ir-rata ta' l-interessi applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-operazzjonijiet prinċipali ta' rifinanzjament (1):

4,26 % fl-1 ta' Mejju 2008

Rata tal-kambju ta' l-euro (2)

Il-5 ta' Mejju 2008

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,5460

JPY

Yen Ġappuniż

162,73

DKK

Krona Daniża

7,4624

GBP

Lira Sterlina

0,78520

SEK

Krona Żvediża

9,3485

CHF

Frank Żvizzeru

1,6305

ISK

Krona Iżlandiża

118,32

NOK

Krona Norveġiża

7,9150

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,227

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

252,14

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6985

PLN

Zloty Pollakk

3,4423

RON

Leu Rumen

3,6350

SKK

Krona Slovakka

32,243

TRY

Lira Turka

1,9538

AUD

Dollaru Awstraljan

1,6424

CAD

Dollaru Kanadiż

1,5717

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

12,0510

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,9738

SGD

Dollaru tas-Singapor

2,1041

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 557,98

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

11,7728

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

10,8033

HRK

Kuna Kroata

7,2569

IDR

Rupiah Indoneżjan

14 243,30

MYR

Ringgit Malażjan

4,8807

PHP

Peso Filippin

65,218

RUB

Rouble Russu

36,7400

THB

Baht Tajlandiż

48,993

BRL

Real Brażiljan

2,5596

MXN

Peso Messikan

16,1858


(1)  

Rata applikata għall-operazzjoni l-iktar reċenti mwettqa qabel il-jum indikat. Fil-każ ta' sejħa għall-offerti b'rata varjabbli, ir-rata ta' l-interessi hija r-rata marġinali.

(2)  Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/10


Rata tal-kambju ta' l-euro (1)

It-2 ta' Mejju 2008

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,5458

JPY

Yen Ġappuniż

161,94

DKK

Krona Daniża

7,4618

GBP

Lira Sterlina

0,77900

SEK

Krona Żvediża

9,3555

CHF

Frank Żvizzeru

1,6238

ISK

Krona Iżlandiża

116,22

NOK

Krona Norveġiża

7,9260

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

25,265

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

251,93

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6985

PLN

Zloty Pollakk

3,4518

RON

Leu Rumen

3,6395

SKK

Krona Slovakka

32,237

TRY

Lira Turka

1,9532

AUD

Dollaru Awstraljan

1,6554

CAD

Dollaru Kanadiż

1,5715

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

12,0498

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,9772

SGD

Dollaru tas-Singapor

2,1058

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 563,19

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

11,7563

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

10,8013

HRK

Kuna Kroata

7,2600

IDR

Rupiah Indoneżjan

14 260,01

MYR

Ringgit Malażjan

4,8909

PHP

Peso Filippin

65,233

RUB

Rouble Russu

36,7635

THB

Baht Tajlandiż

49,025

BRL

Real Brażiljan

2,5588

MXN

Peso Messikan

16,2085


(1)  

Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/11


KUMMISSJONI AMMINISTRATIVA TAL-KOMMUNITAJIET EWROPEW GĦAS-SIGURTA SOCJALI GĦALL-ĦADDIEMA MIGRANTI

Rati ta' kambju ta' muniti konformi mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72

(2008/C 111/05)

Artiklu 107 (1), (2) u (4) tar-Regolament (KEE) Nru 574/72

Perjodu ta' Referenza: April 2008

Perjodu ta' Applikazjoni: Lulju, Awwissu u Settembru 2008

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Regolament (KEE) Nru 574/72 jgħid li r-rata ta' kambju ta' ammonti ta' flus f'munita meta mqabbla ma munita' oħra tkun ir-rata' ikkalkulata mill-Kummissjoni u ibbażata fuq il-medja ta' xahar, matul il-perjodu specifikat f'paragrafu 2 tar-rati tal-kambju referenza, ppublikata mill-Bank Centrali Ewropej.

2.

Il-perjodu ta' referenza jkun:

ix-xahar ta' Jannar għar-rati ta' kambju applikabli mill-1 ta' April ta' wara,

ix-xahar ta' April għar-rati ta' kambju applikabli mill-1 ta' Lulju ta' wara,

ix-xahar ta' Lulju għar-rati ta' kambju applikabli mill-1 ta' Ottubru ta' wara,

ix-xahar ta' Ottubru għar-rati ta' kambju applikabli mill-1 ta' Jannar ta' wara.

Ir-rati tal-kambju jiġu ppublikati fit-tieni Ġurnal Ufficjali tal-Unjoni Ewropea (Serje C) tax-xhur ta' Frar, Mejju, Awwissu u Novembru.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/13


Tagħrif fil-qosor imwassal mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuna mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

(2008/C 111/06)

XA Number: XA 411/07

Stat Membru: Slovenja

Reġjun: Območje občine Brda

Titlu ta' l-iskema ta' l-għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Bażi ġuridika: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Nefqa annwali ppjanata jew ammont globali ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija:

 

2007: EUR 35 000

 

2008: EUR 35 000

 

2009: EUR 35 000

 

2010: EUR 35 000

 

2011: EUR 35 000

 

2012: EUR 35 000

 

2013: EUR 35 000

Intensità massima ta' l-għajnuna:

1.   Investiment f'impriżi agrikoli tal-produzzjoni primarja:

għall-modernizzazzjoni ta' l-impriżi agrikoli u l-ġestjoni ta' l-art agrikola u l-mogħdijiet ta' aċċess, l-intensità ta' l-għajnuna m'għandiex taqbeż l-40 % ta' l-ispejjeż eliġibbli mingħajr VAT.

2.   Konservazzjoni tal-pajsaġġi u l-bini tradizzjonali:

għal karatteristiċi mhux produttivi, sa 100 % ta' l-ispejjeż eliġibbli bl-esklużjoni tal-VAT;

għall-assi produttivi dwar farms, sa 60 % ta' l-ispejjeż eliġibbli mingħajr VAT, sakemm l-investiment ma jsarrafx fi kwalunkwe żieda fil-kapaċità tal-produzzjoni tal-farm;

għajnuna addizzjonali tista' tingħata sa rata ta' 100 % biex tkopri spejjeż żejda minħabba użu ta' materjali tradizzjonali meħtieġa biex jinżammu l-karatteristiċi patrimonjali tal-bini.

3.   Għajnuna favur il-ħlasijiet ta' primjums ta' l-assigurazzjoni:

l-ammont ta' kofinanzjament muniċipali huwa d-differenza bejn l-ammont ta' kofinanzjament tal-primjums ta' l-assigurazzjoni mill-baġit nazzjonali u sa 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli għall-primjums ta' l-assigurazzjoni biex jiġu assigurati l-uċuħ u l-frott u biex jiġu assigurati l-bhejjem kontra l-mard.

4.   Għajnuna għat-tqassim mill-ġdid ta' l-art:

sa 100 % ta' l-ispejjeż eliġibbli ġuridiċi u amministrattivi.

5.   Għajnuna għat-trawwim tal-produzzjoni ta' prodotti agrikoli ta' kwalità:

sa 100 % ta' l-ispejjeż eliġibbli mingħajr VAT b'forma ta' servizzi issussidjati; dan m'għandux jinvolvi ħlasijiet diretti ta' flus għall-produtturi.

6.   Provvista ta' appoġġ tekniku fis-settur agrikolu:

sa 100 % ta' l-ispejjeż eliġibbli mingħajr VAT b'forma ta' servizzi issussidjati; dan m'għandux jinvolvi ħlasijiet diretti ta' flus għall-produtturi.

Data ta' l-implimentazzjoni: Ottubru 2007 (L-għajnuna ma tingħatax qabel is-sinteżi tiġi ppubblikata fil-websajt tal-Kummissjoni Ewropea)

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għoti ta' l-għajnuna individwali: sal-31 ta' Diċembru 2013

L-għan ta' l-għajnuna: Appoġġ lill-SMEs

Referenza għall-Artikoli fir-Regolament (KE) Nru 1857/2006 u l-ispejjeż eliġibbli: Il-Kapitolu III ta' l-abbozz tar-Regoli dwar l-għoti ta' l-għajnuna mill-Istat għall-konservazzjoni u l-iżvilupp agrikolu u taż-żoni rurali fil-muniċipalità ta' Brda għall-perjodu ta' programm 2007-[20]13 jinkludi miżuri li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat skond l-Artikoli li ġejjin mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 tal-15 ta' Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat għall-għajnuna mill-Istat għal impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001 (ĠU L 358, 16.12.2006, p. 3):

l-Artikolu 4: Investiment f'impriżi agrikoli tal-produzzjoni primarja,

l-Artikolu 5: Konservazzjoni tal-pajsaġġi u l-bini tradizzjonali,

l-Artikolu 12: Għajnuna favur il-ħlasijiet ta' primjums ta' l-assigurazzjoni,

l-Artikolu 13: Għajnuna għat-tqassim mill-ġdid ta' l-art,

l-Artikolu 14: Għajnuna għat-trawwim tal-produzzjoni ta' prodotti agrikoli ta' kwalità,

l-Artikolu 15: Provvista ta' appoġġ tekniku fis-settur agrikolu:

Is-settur(i) ekonomiku/ċi kkonċernat(i): Agrikoltura

Isem u indirizz l-awtorità li qed tagħmel l-għotja:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Indirizz ta' l-internet: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Tagħrif ieħor: Il-miżura għall-ħlas ta' primjums ta' l-assigurazzjoni biex jiġu assigurati l-uċuħ u l-frott tinkludi l-kundizzonijiet meteoroloġiċi negattivi li ġejjin li jistgħu jitqiesu bħala diżastri naturali: ġlata fir-Rebbiegħa, silġ, sajjetti, nirien ikkawżati mis-sajjetti, maltempati u għargħar.

Ir-Regoli tal-muniċipalità jissodisfaw ir-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 fir-rigward tal-miżuri adottati mill-muniċipalità, u d-dispożizzjonijiet ġenerali applikabbli (proċeduri qabel tingħata l-għajnuna, l-akkumulu, it-trasparenza u s-sorveljanza ta' l-għajnuna)

Andrej MARKOČIČ

Direttur ta' l-amministrazzjoni muniċipali

XA Number: XA 412/07

Stat Membru: Ir-Repubblika tas-Slovenja

Reġjun: Območje občine Kobarid

Titlu ta' l-iskema ta' l-għajnuna jew l-isem tal-benefiċjarju: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Bażi ġuridika: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Nefqa annwali ppjanata skond l-iskema jew ammont globali ta' l-għotjiet individwali mħallsa lill-kumpanija:

 

2007: EUR 35 662

 

2008: EUR 40 000

 

2009: EUR 45 000

 

2010: EUR 45 000

 

2011: EUR 50 000

 

2012: EUR 50 000

 

2013: EUR 60 000

Intensità massima ta' l-għajnuna:

1.   Investiment f'impriżi agrikoli tal-produzzjoni primarja:

sa 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli f'żoni żvantaġġati u sa 40 % ta' l-ispejjeż eliġibbli f'reġjuni oħrajn.

2.   Konservazzjoni tal-pajsaġġi u l-bini tradizzjonali:

sa 100 % ta' l-ispejjeż eliġibbli ta' karatteristiċi mhux produttivi,

sa 60 % (jew sa 75 % f'LFAs) ta' l-ispejjeż eliġibbli ta' karatteristiċi produttivi tal-farm sakemm l-investiment ma jsarrafx fi kwalunkwe żieda fil-kapaċità produttiva tal-farm,

sa 100 % tista' tingħata f'għajnuna addizzjonali biex tkopri spejjeż żejda mġarrba bl-użu ta' materjali tradizzjonali meħtieġa għall-konservazzjoni tal-wirt ta' bini kulturali.

3.   Provvista ta' appoġġ tekniku fis-settur agrikolu:

sa 100 % ta' l-ispejjeż għall-edukazzjoni, servizzi ta' konsulenza, l-organizzazzjoni ta' fora, kompetizzjonijiet, wirjiet, fieri, pubblikazzjonijiet, katalgi, websajts u l-popolorizzazzjoni ta' l-għarfien xjentifiku

Data ta' l-implimentazzjoni: Ottubru 2007 (L-ebda għajnuna ma' tiġi allokata qabel mas-sinteżi tiġi ppubblikata fil-websajt tal-Kummissjoni)

Tul ta' żmien ta' l-iskema: Sal-31 ta' Diċembru 2013

L-għan ta' l-għajnuna: Appoġġ lill-SMEs

Artikoli relevanti tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 u spejjeż eliġibbli: Kapitolu III tal-Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007-2013 propost li fih miżuri ta' għajnuna mill-Istat li jikkorrispondi ma' l-artikoli li ġejjin tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 tal-15 ta' Diċembru 2006(ĠU L 358, 16.12.2006, p. 3):

Artikolu 4: Investiment f'azjendi agrikoli,

Artikolu 5: Konservazzjoni tal-pajsaġġi u l-bini tradizzjonali,

Artikolu 15: Provvista ta' appoġġ tekniku fis-settur agrikolu

Settur(i) ekonomiku/ċi: L-agrikoltura

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Indirizz ta' l-internet: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Tagħrif ieħor: Il-leġiżlazzjoni lokali tissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 fir-rigward tal-miżuri biex jiġu implimentati mill-awtoritajiet lokali u t-termini tad-dispożizzjonijiet ġenerali (proċeduri qabel tingħata l-għajnuna, l-akkumulu, it-trasparenza u s-sorveljanza ta' l-għajnuna)

Robert KAVČIČ

Sindku, Muniċpalità ta' Kobarid

Numru XA: XA 413/07

Stat Membru: ir-Repubblika tas-Slovenja

Reġjun: Območje občine Starše

Titolu ta' l-iskema ta' l-għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Bażi ġuridika: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Nefqa annwali ppjanata skond l-iskema jew ammont globali ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija:

 

2007: EUR 111 332

 

2008: EUR 80 000

 

2009: EUR 80 000

 

2010: EUR 80 000

 

2011: EUR 80 000

 

2012: EUR 80 000

 

2013: EUR 80 000

Intensità massima ta' l-għajnuna:

1.   Investiment f'azjendi agrikoli tal-produzzjoni primarja:

sa 40 % ta' l-ispejjeż eliġibbli,

sa 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli, f'każ li l-investimenti li saru mill-bdiewa żgħażagħ sa ħames snin mill-bidu ta' l-attivitajiet,

sa 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli f'żoni oħra, f'każ li l-investimenti li saru mill-bdiewa żgħażagħ sa ħames snin mill-bidu ta' l-attivitajiet. Dawn l-investimenti iridu jkunu miġbura fi pjan ta' negozju u l-bidwi żgħażugħ irid jikkonforma mall-kriterji stipulati fl-Artikolu 22 tar-Regolamenti (KE) Nru 1698/2005 (titolu mhux uffiċjali)

L-għan ta' l-għajnuna hu l-investiment għar-restawr tal-karatteristiċi tal-farm, ix-xiri tat-tagħmir biex jintużaw għall-produzzjoni agrikola, il-ġestjoni tal-mergħat u ta' l-art agrikola u l-investiment f'għelejjel permanenti.

2.   Il-konservazzjoni tal-bini u l-pajsaġġi tradizzjonali:

sa 60 % ta' l-ispejjeż eliġibbli, jew sa 75 % taż-żoni inqas ivvantaġġati, għall-investiment(i) għall-konservazzjoni tal-patrimonju kulturali ta' l-assi produttivi (bini tal-farm), sakemm li dak l-investiment ma jinvolvix kwalunkwe żieda fil-kapaċità tal-produzzjoni tal-farm.

sa 100 % ta' l-ispejjeż eliġibbli għall-investiment għall-konservazzjoni tal-patrimonju mhux produttiv lokalizzat fuq farms (siti ta' interess agrikolu u storiku),

sa 100 % ta' l-għajnuna adizzjonali biex tkopri l-ispejjeż żejda mġarrba bl-użu tal-materjali tradizzjonali neċessarju biex jinżammu l-karatteristiċi patrimonjali tal-bini.

3.   L-għajnuna lejn il-ħlas tal-premiums ta' l-assigurazzjoni:

l-ammont tal-kofinanzjment muniċipali hu d-differenza bejn l-ammont tal-kofinanzjament tal-premiums ta' l-assigurazzjoni mill-baġit nazzjonali u sa 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli tal-premiums ta' l-assigurazzjoni għall-assigurar ta' l-għelejjel u frott u għall-assigurar tal-bhejjem kontra l-mard.

4.   L-għajnuna għat-tqassim ta' l-art:

sa 70 % ta' l-ispejjeż legali u amministrattivi eliġibbli.

5.   L-għajnuna biex tinkoraġġixxi l-produzzjoni tal-prodotti agrikoli ta' kwalità:

sa 100 % ta' l-ispejjeż reali mġarrba; din għandha tingħata fil-forma ta' servizzi sussidjati u ma tridx tinvolvi ħlasijiet diretti ta' flus lill-produtturi.

6.   Il-provvediment ta' appoġġ tekniku:

sa 100 % ta' l-ispejjeż għall-edukazzjoni u t-taħriġ, is-servizzi ta' konsulenza pprovduti minn partijiet terzi u għall-organizzazzjoni ta' fora, kompetizzjonijiet, eżibizzjonijiet, fieri, għall-pubblikazzjonijiet, u sitiweb. L-għajnuna għandha tingħata fil-forma ta' servizzi sussidjati u ma tridx tinvolvi ħlasijiet diretti ta' flus lill-produtturi

Data ta' l-implimentazzjoni: Novembru 2007 (l-għajnuna mhux se tingħata sakemm sommarju ma jkunx ippubblikat fuq is-sit tal-Kummissjoni Ewropea)

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għoti ta' l-għajnuna individwali: Sal-31 ta' Diċembru 2013

Għan ta' l-għajnuna: Appoġġ lill-SMEs

Referenza għall-Artikoli tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 u spejjeż eliġibbli: Il-Kapitolu II ta' l-Abbozz tar-Regoli dwar l-għoti ta' l-għajnuna mill-Istat u l-għajnuna de minimis u l-implimentazzjoni ta' miżuri agrikoli u żvilupp rurali oħra fil-muniċipalità ta' Starše, inklużi miżuri li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat skond l-Artikoli segwenti tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 tal-15 ta' Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat għall-għajnuna mill-Istati lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001 (titlu mhux uffiċjali)(ĠU L 358, 16.12.2006, p. 3):

L-Artikolu 4: L-investiment f'azjendi agrikoli,

L-Artikolu 5: Il-konservazzjoni tal-bini u l-pajsaġġi tradizzjonali,

L-Artikolu 12: L-għajnuna lejn il-ħlas tal-premiums ta' l-assigurazzjoni,

L-Artikolu 13: L-għajnuna għat-tqassim mill-ġdid ta' l-art,

L-Artikolu 14: L-għajnuna biex tinkoraġġixxi l-produzzjoni tal-prodotti agrikoli ta' kwalità,

L-Artikolu 15: Il-provvediment ta' appoġġ tekniku fis-settur agrikolu

Settur(i) ekonomiku/ċi kkonċernat(i): L-Agrikoltura

Isem u indirizz l-awtorità li qed tagħmel l-għotja:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Indirizz ta' l-Internet: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Tagħrif ieħor: Il-miżura għall-ħlas tal-premiums ta' l-assigurazzjoni biex jassiguraw l-għelejjel u l-frott tinkludi l-kundizzjonijiet ta' maltemp li ġejjin li jistgħu jitqabblu ma' diżastri naturali: ġlata tar-rebbiegħa, silġ, sajjetti, nirien ikkawżati minn sajjetti, maltempati u għargħar

Ir-Regoli tal-muniċipalità jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 dwar il-miżuri li għandhom jiġu adottati mill-muniċipalità u d-dispożizzjonijiet ġenerali applikabbli (il-proċeduri ta' qabel l-għoti ta' l-għajnuna, l-akkumulazzjoni, it-trasparenza u l-monitoraġġ ta' l-għajnuna)

Vili DUCMAN

Sindku tal-muniċipalità ta' Starše

Numru XA: XA 415/07

L-Istat Membru: L-Irlanda

Reġjun: Stat Membru

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Breeding Information Campaign 2008

Bażi ġuridika: National Development Plan 2007-2013

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: EUR 100 000

Intensità massima ta' l-għajnuna: 50 %

Data ta' implimentazzjoni:

It-tul ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali: Mill-1 ta' Jannar 2008-31 ta' Diċembru 2008

L-għan ta' l-għajnuna: Il-kampanja għandha l-għan li tippromwovi r-riżultati tat-testijiet u ta' l-evalwazzjoni ġenetika ta' l-Irish Cattle Breeding Federation lill-bdiewa sabiex jinkoraġġixxu l-użu tal-valuri xjentifiċi moderni tat-tnissil minn bdiewa taċ-ċanga u tal-ħalib, biex b'hekk jikkontribuwixxu għall-vijabbiltà fit-tul tagħhom.

Din l-għajnuna hija pprovduta skond l-Artikolu 15(2)(d) u l-Artikolu 15(2)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 — provvista ta' appoġġ tekniku fis-settur agrikolu

L-ispejjeż eliġibbli għandhom ikunu dawk assoċjati:

mal-laqgħat ta' ħidma organizzati,

mar-riklamar,

mat-twettiq ta' stħarriġ

Settur(i) kkonċernat(i): Bovini

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Indirizz ta' l-internet: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Il-Kondizzjonijiet ta' l-Iskema ser tkun disponibbli fuq dan il-weblink meta l-iskema tkun se tiġi implimentata)

Numru XA: XA 416/07

Stat Membru: L-Olanda

Reġjun: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Titolu ta' l-iskema ta' l-għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Bażi ġuridika: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Jekk l-abbozz tal-liġi Overige fiscale maatregelen 2008 jgħaddi mill-Kamra Superjuri, il-bażi legali tinbidel għal artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001  (1).

Nefqa annwali ppjanata skond l-iskema jew ammont globali ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: It-telf annwali ta' taxxa kopert mill-iskema jammonta għal EUR 8,7 miljun

Intensità massima ta' l-għajnuna: Skond l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006, l-għajnuna tista' tingħata sa 100 % ta' l-ispejjeż imġarrba fejn ir-rilokazzjoni tikkonsisti fiż-żarmar, it-tneħħija u l-bini mill-ġdid tal-faċilitajiet eżistenti. L-iskema ta' għajnuna XA 62/05 tipprovdi għall-għoti ta' l-għajnuna għar-rilokazzjoni tal-bini tal-farms użati għat-trobbija intensiva ta' bhejjem u misjuba fuq siti indikati bħala żoni ta' ristrutturar skond ir-Reconstructiewet concentratiegebieden (Liġi għar-ristrutturar ta' żoni b'konċentrazzjoni agrikola). Madankollu, il-bażi ta' kif għandu jiġi maħdum il-kumpens skond l-iskema ta' għajnuna ma jagħtix każ l-implikazzjonijiet tat-taxxa għall-bdiewa konċernati fir-rilokazzjoni tal-bini tal-farms. Bdiewa li jagħlqu n-negozju tagħhom għal finijiet ta' taxxa sabiex jittrasferixxu l-farm tagħhom huma obbligati li jħallsu taxxa fuq ir-riżervi moħbija u fuq assi simili tal-farm (l-antik) tagħhom. Għall-bdiewa, din hija spiża li hija direttament u esklussivament marbuta mar-rilokazzjoni ta' l-impriża tagħhom. Sabiex ikopru sew l-ispejjeż tar-rilokazzjoni u l-ħlasijiet tat-taxxa, il-bdiewa għandhom jisselfu kapital, li jinvolvi l-ħlas ta' ħlasijiet tad-dejn. Għalhekk din l-iskema ta' għajnuna tipprovdi żieda oħra fuq l-iskema ta' għajnuna XA 62/05. Flimkien ma' dik l-iskema ta' għajnuna, l-għajnuna għandha tingħata sa 100 % ta' l-ispejjeż imġarrba, f'konformità ma' l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006

Data ta' l-implimentazzjoni: L-iskema se tiġi implimentata wara l-pubblikazzjoni ta' Digriet dwar id-dħul fis-seħħ tad-Digriet tat-3 ta' Settembru 2007 li jemenda l-Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (Id-Digriet ta' l-2001 dwar l-Implimentazzjoni tat-Taxxa fuq id-Dħul), Stb. (Bulettin ta' l-Atti, Ordnijiet u Digrieti) 2007, 328. Dak id-Digriet għandu jiġi preparat wara l-publikazzjoni ta' l-iskema ta' għajnuna fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, kif stipulat f'Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għoti ta' l-għajnuna individwali: Din tiddependi meta l-provinċji ta' Limburg, it-Tramuntana ta' Brabant, Utrecht, Delderland u Overijssel jiftħu l-iskemi ta' għajnuna tagħhom lill-applikanti, iżda ma għandhomx jaqbżu l-31 ta' Diċembru 2013

Għan ta' l-għajnuna: Kif intqal fl-informazzjoni provduta fl-iskema ta' għajnuna XA 62/05, l-għajnuna tirrigwarda r-rilokazzjoni — fl-interess pubbliku — tal-bini tal-farms użati għat-trobbija intensiva tal-bhejjem. L-għan ta' l-iskema ta' għajnuna hu biex tiffaċilita r-rilokazzjoni tal-farms tal-bhejjem skond ir-Reconstructiewet concentratiegebieden. Fil-provinċji ta' Limburg, it-Tramuntana ta' Brabant, Utrecht, Gelderland u Overijssel joperaw numru ta' skemi ta' għajnuna għal tali rilokazzjonijiet (ara l-iskema ta' għajnuna XA 62/05), iżda l-bdiewa li jieħdu vantaġġ ta' dawk l-iskemi u jgħalqu l-farm tagħhom għal finijiet ta' taxxa bil-ħsieb ta' rilokazzjoni jġarrbu spejjeż żejda. Dawn l-ispejjeż jikkonsistu s-self ta' kapital u l-ħlas ta' ħlasijiet tad-dejn sabiex jitħallsu l-ħlasijiet obbligatorji tat-taxxa imġarrba għall-riservi moħbija u assi simili b'riżultat ta' l-għeluq tan-negozju tagħhom. Sussegwentement, il-bdiewa ta' spiss ma jkollhomx il-mezzi finanzjarji biex iwettqu r-rilokazzjoni, u l-farms tal-bhejjem jistgħu, per eżempju, jibqgħu fis-siti l-qodma tagħhom (eż. ħdejn żoni naturali vulnerabbli). Din l-iskema ta' għajnuna hija intiża biex tiskansa dawk l-ispejjeż milli jsiru. Hija riservata għal bdiewa li huma benefiċjarji ta' l-iskemi ta' għajnuna fl-iskema ta' għajnuna XA 62/05

Is-settur(i) ekonomiku/ċi kkonċernat(i): Is-settur tat-trobbija tal-bhejjem

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Indirizz ta' l-internet: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Tagħrif ieħor: —


(1)  amerstukken (Dokumenti Parlamentari) I 2007/08, 31 206, Nru A, ara:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/18


Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju

(2008/C 111/07)

Għajnuna Nru

XA 7051/07

Stat Membru

Il-Portugall

Reġjun

Região Autónoma dos Açores

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża li se tirċievi l-għajnuna individwali

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Bażi legali

Ir-Regolament (KE) Nru 70/2001, kif emendat bir-Regolamenti (KE) Nri 364/2004 u 1857/2006.

Il-Medida 1.7 do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores tissejjes fuq l-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, u se tkun soġġetta għal regolamentazzjoni ta' implimentazzjoni nazzjonali wara li l-Kummissjoni tkun approvat il-Programm imsemmi

Nefqa annwali ppjanata skond l-iskema jew ammont totali ta' għajnuna individwali mogħtija lill-impriża

Skema ta' għajnuna

Ammont annwali totali

EUR 85 000

Self garantit

Għajnuna individwali

Ammont totali ta' l-għajnuna

Self garantit

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikolu 4(2)-(6) tar-Regolament (KE) Nru 70/2001

Iva.

L-għajnuna mogħtija hija soġġetta għal limitu massimu ta' 75 % ta' l-ispejjeż eliġibbli ta' investiment

Data ta' l-implimentazzjoni

2007

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

Sal-31.12.2013

Għan ta' l-għajnuna

Appoġġ għall-impriżi fis-settur tal-forestrija bil-għan li jżidu l-valur tal-prodotti tal-forestrija. L-għajnuna tkompli biss l-attivitajiet ta' pproċessar u t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tal-forestrija

Iva

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-settur tal-forestrija

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Għotjiet kbar ta' għajnuna individwali

Le

L-Awtorità responsabbli għat-tmexxija

(Fátima Amorim)

Nru ta' l-għajnuna

XA 7052/07

Stat Membru

Il-Portugall

Reġjun

Região Autónoma dos Açores

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża li se tirċievi l-għajnuna individwali

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Bażi legali

Ir-Regolament (KE) Nru 70/2001, kif emendat bir-Regolamenti (KE) Nri 364/2004 u 1857/2006.

Il-Medida 1.8 do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores tissejjes fuq l-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, u se tkun soġġetta għal regolamentazzjoni ta' implimentazzjoni nazzjonali wara li l-Kummissjoni tkun approvat il-Programm imsemmi

Nefqa annwali ppjanata skond l-iskema jew ammont totali ta' għajnuna individwali mogħtija lill-impriża

Skema ta' għajnuna

Ammont annwali totali

EUR 672 269

Self garantit

Għajnuna individwali

Ammont totali ta' l-għajnuna

Self garantit

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 70/2001

Iva

L-intensità ta' l-għajnuna se tvarja bejn il-45 % u 100 % ta' l-ispejjeż totali eliġibbli, b'differenzazzjoni tal-livell ta' l-għajnuna skond l-istadji ta' riċerka u żvilupp li magħhom huma marbutin l-ispejjeż. Jekk proġett ikun jinkludi stadji differenti ta' riċerka u żvilupp, l-intensità ta' l-għajnuna eliġibbli għandha tiġi stabbilita abbażi tal-medja differenzjata ta' l-intensitajiet rispettivi ta' l-għajnuna eliġibbli, ikkalkulata abbażi ta' l-ispejjeż eliġibbli involuti

Data ta' l-implimentazzjoni

2007

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew ta' l-għajnuna individwali

Sal-31.12.2013

Għan ta' l-għajnuna

Il-promozzjoni tal-kooperazzjoni fost l-operaturi tas-setturi u tal-partenarjati pubbliċi-privati, għall-iżvilupp, it-trasferiment u t-tixrid ta' prodotti, proċessi u teknoloġiji ġodda

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-settur agroalimentari u s-settur tal-forestrija

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Għotjiet kbar ta' għajnuna individwali

Le

L-Awtorità responsabbli għat-tmexxija

(Fátima Amorim)

Għajnuna Nru

XA 7057/07

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Galicia

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem l-impriża benefiċjarja ta' l-għajnuna individwali

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Bażi legali

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Nefqa annwali ppjanata fl-ambitu ta' l-iskema jew ammont totali ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-impriża

Skema ta' għajnuna

Ammont kumplessiv annwali

Sena 2007

EUR 0,2 miljun

Self garantit

Għajnuna individwali

Ammont kumplessiv ta' l-għajnuna

Self garantit

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Iva

Data ta' l-implimentazzjoni

24.8.2008

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew ta' l-għajnuna individwali

Mill-1.1.2007 sal-31.12.2013

Għan ta' l-għajnuna

Għajnuna lill-SMEs

Iva

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi kollha eliġibbli għall-għajnuna lill-SMEs

Le

Għajnuna limitata għal setturi speċifiċi

 

It-tħaffir għall-faħam

 

Is-setturi kollha industrjali

 

jew

 

L-industrija ta' l-azzar

 

Il-bini ta' bastimenti

 

Fibri sintetiċi

 

L-industrija tal-vetturi

 

Setturi industrijali oħrajn

 

L-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli

Iva

Is-servizzi kollha

 

jew

 

Servizzi ta' trasport

 

Servizzi finanzjarji

 

Servizzi oħra

 

Isem u indrizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Għotjiet kbar ta' għajnuna individwali

Skond l-Artikolu 6 tar-Regolament

Iva


Nru ta' l-għajnuna

XA 7060/07

Stat Membru

Spanja

Reġjun

Cataluña

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija benefiċjarja mill-għajnuna individwali

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Bażi ġuridika

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Nefqa annwali ppjanata għall-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħtija lill-impriża

Skema ta' għajnuna

Ammont kumplessiv annwali

EUR 0,478 miljun

Self garantit

Għajnuna individwali

Ammont globali ta' l-għajnuna

Self garantit

Intensità massima ta' l-għajnuna

Skond l-Artikoli 4(2)-(6) u 5 tar-Regolament

Iva

Data ta' l-implimentazzjoni

30.10.2007

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew ta' l-għajnuna individwali

Sat-30.6.2008

Għan ta' l-għajnuna

Għajnuna lill-SMEs

Iva

Setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi kollha eliġibbli għall-għajnuna lill-SMEs

 

Limitat għal setturi speċifiċi

Iva

It-tħaffir għall-faħam

 

Is-setturi kollha industrijali

 

jew

 

L-azzar

 

Il-bini ta' bastimenti

 

Fibri sintetiċi

 

L-industrija tal-vetturi

 

Setturi industrijali oħrajn

 

L-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli (1)

Iva

Is-servizzi kollha

 

jew

 

Servizzi ta' trasport

 

Servizzi finanzjarji

 

Servizzi oħra

 

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Għotjiet individwali kbar ta' għajnuna

Skond l-Artikolu 6 tar-Regolament

Iva


(1)  Skond kif iddefinit fl-Artikolu 2(k) tar-Regolament.


6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/22


Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju

(2008/C 111/08)

Numru XA: XA 7054/07

Stat Membru: L-Italja

Reġjun: Umbria

Titlu ta' l-iskema ta' l-għajnuna jew isem il-kumpanija benefiċjarja ta' għajnuna indvidwali: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Bażi ġuridika: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

L-iskema ta' l-għajnuna preżenti għandha tiqies bħal modifika fl-iskema ta' l-għajnuna preċedenti eżentata rreġistrata, skond ir-Regolament (KE) Nru 1/2004, taħt XA 02/05. Se tiġi mnedija permezz ta' avviż pubbliku speċifiku li jistabbilixxi it-termini u l-mod għall-preżentazzjoni ta' l-applikazzjonijiet għall-għajnuna, li jinħareġ biss wara li tiġi kkonfermata, skond l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 70/2001, il-wasla għand il-Kummissjoni ta' din in-nota fil-qosor u tal-pubblikazzjoni relatata fis-sit elettroniku tal-Kummissjoni stess.

Għall-kategoriji ta' l-għajnuna relatati mas-settur tal-produzzjoni tal-prodotti elenkati fl-Anness I tat-Trattat, ta' min wieħed jinnota li l-bażi ġuridika, irrappreżentata mill-iskema ta' l-għajuna eżentata nru. XA 02/05 għandha tiġi emendata skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006. Għaldaqstant, l-Artikolu 20 tar-Regolament imsemmi, jipprovdi għat-trażmissjoni lill-Kummissjoni tal-KE, flimkien ma' din in-nota, is-sinteżi relatata li fiha l-informazzjoni fil-qosor li tirrappreżenta l-premessa legali għat-tnedija ta' l-iskema ta' l-għajnuna eżentata fit-tali settur

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont annwali kumplessiv ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-impriża: EUR 5 450 000 li minnhom:

EUR 5 000 000 prijoritarjament għall-impriżi fid-distrett tal-Lago Trasimeno — PG, (Magione, Panicale, C.del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano);

EUR 450 000 bħala l-ewwel allokazzjoni u skond id-definizzjoni tal-PSR ta' l-Umbria għall-2007-2013, li qed tistenna l-approvazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea, għall-għoti ta' l-għajnuna għas-sostenn tal-proġetti fis-settur ta' l-industrija ta' l-ikel, għall-bqija tar-reġjun.

Intensità massima ta' l-għajnuna:

1.

Għas-settur tal-produzzjoni primarja l-għajnuna, fil-forma ta' kontribut kapitali, tingħata skond il-limitu massimu kif ġej:

40 fil-mija tan-nefqa mġarrba għal dawn l-interventi/l-operat:

(a)

Il-bini jew it-tijib fil-proprjetà immobbli kif ukoll l-akkwist ta' artijiet agrikoli sal-massimu ta' 10 % ta' l-ispiża kumplessiva ta' l-intervent minn kull attwarju relatat. Bl-istess mod huwa permess l-akkwist ta' proprjetà immobbli, jekk dan ikun indispensabbli biex il-proġett jiġi ffinalizzat, sa l-ammont massimu tan-nefqa eliġibbli ta' EUR 516 għal kull metru kwadru li jista' jiġi użat.

(b)

Spejjeż marbutin ma' l-introduzzjoni ta' sistemi ta' kwalità skond il-kriterji ta' l-istandards ta' l-ISO 9000.

20 fil-mija tan-nefqa mġarrba għall-akkwist ta' makkinarji u tagħmir inklużi dawk ta' l-informatika,

12 % għall-ispejjeż ġenerali marbutin ma' a) u b), inklużi l-akkwist ta' brevetti u ta' liċenzji.

Ir-rati msemmija jiżdiedu b'10 punti jekk l-intervent/l-operat iseħħ fiż-żoni tal-muntanji jew żvantaġġjużi kif stabbiliti fil-Programm għall-iżvilupp rurali ta' l-Umbria għall-2007-2013, skond l-Artikoli 50 u 94 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u b'10 punti oħra jekk dan jiġi realizzat minn bdiewa żgħażagħ

Fi kwalunkwe każ l-ammont globali ta' l-għajnuna li jingħata lil impriża individwali fi kwalunkwe perjdou matul tliet snin finanzjarji ma jistax jaqbeż l-EUR 400 000 jew il-EUR 500 000 fil-każ li l-impriża tinstab f'żona fil-muntanji jew żvantaġġjuża kif stabbilita fil-Programm għall-Iżvilupp Rurali ta' l-Umbria għall-2007-2013, skond l-Artikoli 50 u 94 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

Inklużi ukoll fis-settur tal-produzzjoni primarja huwa l-investimenti realizzati fl-istabbiliment agrikolu meħtieġa għat-tħejjija tal-prodotti ta' l-annimali jew tal-ħaxix għall-ewwel bejgħ. L-ewwel bejgħ ifisser dak li jsir minn produttur primarju lill-bejjiegħa jew il-proċessuri u kull operat meħtieġ għat-tħejjija ta' dan l-ewwel bejgħ kif ukoll għall-bejgħ lill-konsumatur finali sakemm dan iseħħ f'postijiet mhux separati minn postijiet oħra użati għall-attività primarja.

Esklużi mill-għajnuna huma:

l-akkwist ta' drittijiet ta' produzzjoni kemm ta' annimali kif ukoll ta' ħxejjxe annwali,

dranaġġ, tagħmir u xogħlijiet marbutin ma' irrigazzjoni,

tħawwil ta' pjanti annwali,

investimenti sempliċi ta' bdil,

investimenti fil-manifattura ta' prodotti li jimitaw jew jissostitwixxu l-ħalib u prodotti tal-ħalib.

2.

Għas-settur ta' l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni l-għajnuna, fil-forma ta' kontributi kapitali, tingħata sal-limitu massimu ta' 40 fil-mija tan-nefqa mġarrba għal dawn l-interventi/l-operazionijiet:

(a)

il-kostruzzjoni jew it-tijib ta' proprjetà immobbli. Bl-istess mod huwa permess l-akkwist ta' proprjetà immobbli, jekk dan ikun indispensabbli biex il-proġett jiġi ffinalizzat, sa l-ammont massimu tan-nefqa eliġibbli ta' EUR 516 għal kull metru kwadu li jista' jiġi użat;

(b)

spejjeż marbuta ma' l-introduzzjoni ta' sistemi ta' kwalità fl-istabbilimenti skond il-kriterji ta' l-istandards ta' l-ISO 9000;

(c)

l-akkwist ta' makkinarju, tagħmir inklużi dwk ta' l-informatika, stallazzjonijiet teknoloġiċi;

(d)

ispejjeż ġenerali marbutin ma' l-ispejjeż taħt (a), (b) u (c) sal-massimu ta' 12 %, inklużi l-akkwist ta' brevetti u ta' liċenzji.

Esklużi mill-għajnuna huma:

l-investimenti fil-fażi li ssegwi l-ewwel produzzjoni fil-każ li fl-istabbiliment ma sseħħx l-ewwel produzzjoni ta' prodott elenkat fil-Anness I tat-Trattat,

l-investimenti fil-livell tal-kummerċ bl-imnut,

l-investimenti fl-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti ġejjin minn pajjiżi barra mill-Komunità.

Għal kull impriża, l-ispejjeż massimi eliġibbli huma limitati għal 40 % tal-qligħ imsemmi fl-aħħar bilanċ approvat fid-data tal-preżentazzjoni ta' l-applikazzjoni jew inkella s-sehem kapitali għal għaxar darbiet aktar sottoskritt fl-istess data.

Fi kwalunkwe każ, fir-rigward ta' l-impriżi ta' l-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I tat-Trattat, l-ispejjeż huma eliġibbli għall-għajnuna biss jekk ikunu konformi mar-Regolament (KE) Nru 70/2001

3.

Għas-settur tal-ġestjoni integrata f'termini ta' kwalità, protezzjoni ambjentali, saħħa pubblika, saħħa tal-pjanti u ta' l-annimali, il-benessri ta' l-annimali u sikurezza fuq ix-xogħol l-għajnuna, fil-forma ta' kontribut f'kapital, tingħata skond il-limitu kif ġej:

sa 100 % ta' l-ispejjeż imġarrba mill-produtturi, individwali jew assoċjati, u sa massimu ta' EUR 30 000 għal kull stabbiliment, fir-rigward ta' l-interventi li ġejjin:

(a)

spejjeż relatati mal-verifiki tal-ħruġ ta' l-ewwel ċertifikat kif previst għall-prodotti ta' kwalità rikonoxxuti fil-livell Komunitarju (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT u prodotti organiċi),

sa 50 % ta' l-ispejjeż imġarrba u sa massimu ta' EUR 100 000 għal kull impriża, għall-interventi li ġejjin:

(b)

spejjeż marbutin ma' l-introduzzjoni ta' sistemi ta' kwalità ambjenti fl-istabbiliment skond il-kriterji ta' l-istandards ta' l-ISO 14000 jew EMAS;

sa 80 % ta' l-ispejjeż imġarrba u sa massimu ta' EUR 100 000 kull impriża, għall-interventi li ġejjin:

(c)

infiq marbut ma' l-introduzzjoni ta' sistemi ta' ċertifikazzjoni fil-katina ta' l-industrija ta' l-ikel;

sa 70 % ta' l-ispejjeż imġarrba minn impriżi individwali jew assoċjati u sa massimu ta' EUR 200 000 għall-interventi relatati mas-servizzi ta' sostenn għall-kummerċjalizzazzjoni, bħal:

(d)

pubblikazzjoni, bħal katalgi jew siti elettroniċi, li fihom informazzjoni dwar il-prodott imsemmi fis-settur sakemm l-informazzjoni tkun newtrali u sakemm l-operaturi kollha fis-settur ikollhom possibbiltà ndaqs li jidhru fil-pubblikazzjonijiet;

(e)

l-organizzazzjoni u l-parteċipazzjoni fil-kompetizzjonijiet, fieri kummerċjali, wirjiet u fora għall-qsim ta' l-għarfien bejn l-istabbilimenti limitata għall-ispejjeż marbutin ma'; reġistrazzjonijiet, vjaġġi, pubblikazzjonijiet, kiri ta' stands, premji simboliċi sa EUR 250 kull premju u kull rebbieħ;

(f)

għall-prodotti ta' kwalità rikonoxxuti fil-livell Komunitarju ((DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT u prodotti organiċi):

(i)

it-tixrid ta' għarfien xjentifiku;

(ii)

l-informazzjoni dwar is-sistemi ta' kwalità u dwar il-benefiċċji nutrittivi tat-tali prodotti u l-użu tagħhom sakemm ir-referenzi għall-oriġini jikkorrispondu eżattament mar-referenzi rreġistrati mill-Komunità.

L-għajnuna relatata mas-servizzi ta' assistenza teknika fl-ebda każ ma tinvolvi ħlasijiet diretti lill-produtturi agrikoli, ħlief fil-każijiet previsti skond l-Artikolu 14 (15) tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006

Data ta' l-applikazzjoni: l-1 ta' Ottubru 2007

Tul ta' żmien ta' l-iskema: sal-31 ta' Diċembru 2008

Għan ta' l-għajnuna: Interventi ta' sostenn għall-SMEs attivi fis-settur tal-produzzjoni, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti elenkati fl-Anness I tat-Trattat tal-KE (eskluż is-setturi forestali, tal-bioenerġija u tas-sajd) finalizzati għat-tisħiħ fil-kompetittività tas-setturi prinċipali ta' l-industrija ta' l-ikel ta' l-Umbria permezz ta' l-introduzzjoni ta' innovazzjonijiet ta' prodott u ta' proċess u ta' ġestjoni integrata rigward kwalità, sikurezza u protezzjoni ambjentali u s-servizzi ta' sostenn għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli, l-aktar prodotti ta' kwalità.

Għas-settur tal-produzzjoni, l-Artikoli tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 li ġew applikati għall-eżenzjoni ta' l-iskema preżenti huma: 4, 14, u 15.

Għas-settur ta' l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni, l-Artikoli tar-Regolament (KE) Nru 70/2006 li ġew applikati għall-eżenzjoni ta' l-iskema preżenti huma: 4 u 5.

L-ispejjeż eliġibbi koperti bis-sistema ta' l-għajnuna huma indikati fil-paragrafu preċedenti “Intensità massima ta' l-għajnuna”

Settur(i) konċernat(i): Is-setturi kkonċernati fis-sistema ta' l-għajnuna huma dawk tal-produzzjoni, ta' l-ipproċessar u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti elenkati fl-Anness I tat-Trattat tal-KE (esklużi s-setturi forestali, tal-bioenerġija u tas-sajd).

L-inizjattivi kollha previsti fl-iskema ta' l-għajnuna għandhom juru prova ta' l-eżistenza normali ta' opportunitajiet tas-suq. M'humiex eliġibbli investimenti li jżidu l-kapaċità produttiva fis-setturi b'limitazzjonijiet speċifiċi fl-ambitu ta' l-organizzazzjonijiet tas-suq komuni sakemm ma jkunux iġġustifikati mill-akkwist tal-kwoti tal-produzzjoni korrispondenti.

Isem u indrizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Sit ta' l-internet: www.regione.umbria.it

ikklikkja fuq “aree tematiche”

ikklikkja fuq “agricoltura e foreste”

taħt “ultime notizie” ikklikkja fuq “D.G.R. del”

ikklikkja fuq “clicca qui”

Posta elettronika: fgarofalo@regione.umbria.it

Tagħrif ieħor: L-għajnuna prevista għal kull settur fil-produzzjoni tal-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I tat-Trattat huma applikata fl-iskema ta' l-għajnuna eżentata skond ir-Regolament (KE) Nru 1857/2006. Għaldaqstant, f'konformità ma' l-Artikolu 20 tar-Regolament imsemmi, in-nota dwar l-informazzjoni fil-qosor dwar l-għajnuna eżentata fit-tali settur qed tintbagħat lill-Kummissjoni flimkien ma' din in-nota


6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/25


Tagħrif fil-qosor imwassal mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuna mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' prodotti agrikoli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001

(2008/C 111/09)

In-numru ta' l-XA

XA 6/08

L-Istat Membru

L-Awstrija

Reġjun

Bundesland Salzburg

It-titlu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li qed tibbenefika mill-għajnuna individwali

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Il-bażi ġuridika

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

In-nefqa annwali ppjanata skond l-iskema jew l-ammont kumplessiv ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija

In-nefqa annwali ppjanata fl-ambitu ta' l-iskema: Madwar EUR 85 000 kull sena;

L-ammont kumplessiv ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: Massimu ta' EUR 10 000 kull sena

L-intensità massima ta' l-għajnuna

L-intensità massima ta' l-għajnuna: 50 %

L-ogħla ammont ta' l-għajnuna: EUR 10 000 għal kull intrapriża kull sena

Id-data ta' l-implimentazzjoni

Meta tingħata l-awtorizzazzjoni għall-għajnuna

It-tul ta' żmien ta' l-iskema jew ta' l-għotja ta' l-għajnuna individwali

31.12.2013

L-għan ta' l-għajnuna

Id-dispożizzjoni applikabbli: L-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1857/2006 (iż-żamma tal-pajsaġġi kulturali u tal-bini)

L-għan ta' l-għajnuna: Il-bini ta' elementi tradizzjonali, li l-iktar jikkaratterizzaw il-pajsaġġ kulturali

L-ispejjeż eliġibbli għal kull intrapriża kull sena Massimu ta' EUR 20 000

Is-settur(i) kkonċernat(i)

L-agrikoltura

L-isem u l-indirizz ta' l-awtorità li qed tagħti l-għajnuna

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/26


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 97/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' apparat ta' pressjoni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta' titli u referenzi ta' standards armonizzati taħt id-direttiva)

(2008/C 111/10)

Il-lista li ġejja fiha referenzi għal standards armonizzati għal tagħmir ta' pressjoni u standards ta' sostenn armonizzati għall-materjali użati fl-iffabbrikar ta' tagħmir ta' pressjoni. Fil-każ ta' standard ta' sostenn armonizzat għall-materjali, il-preżunzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti ta' sigurtà essenzjali hija limitata għal data teknika ta' materjali fl-istandard u ma tippreżumix l-adegwità tal-materjal għal oġġett ta' tagħmir speċifiku. Għaldaqstant id-data teknika ddikjarata fl-istandard tal-materjal għandha tiġi vvalutata mar-rekwiżiti tad-disinn ta' dan l-oġġett ta' tagħmir speċifiku biex jiġi vverifikat li r-rekwiżiti essenzjali ta' sigurtà tal-PED ikunu sodisfatti.

ESO (1)

Referenza u titlu ta' l-istandard armonizzat

(u d-dokument ta' referenza)

Referenza ta' l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta' l-istandard li ġie sostitwit

(Nota 1)

CEN

EN 19:2002

Valvs industrijali — Immarkar ta' valvs metalliċi

 

CEN

EN 287-1:2004

Test ta' kwalifikazzjoni ta' welders — Iwweldjar bfużjoni — Parti 1: Azzar

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Nota 3

Data skaduta

(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Regolaturi tal-pressjoni tal-gass li jintużaw għal pressjoni ta' influss sa 100 bar

 

CEN

EN 473:2000

Testijiet mhux distruttivi — Kwalifikazzjoni u ċertifikazzjoni ta' nies li jaħdmu fuq NDT — Prinċipji ġenerali

 

EN 473:2000/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(30.4.2006)

CEN

EN 593:2004

Valvs industrijali — Valvs metalliċi f'forma ta' skorfina

 

CEN

EN 764-5:2002

Tagħmir li jopera bi pressjoni — Parti 5: Dokumentazzjoni ta' Konformità u Dokumentazzjoni ta' Materjali

 

CEN

EN 764-7:2002

Tagħmir li jopera bi pressjoni — Parti 7: Sistemi ta' sigurtà għal tagħmir mhux imwebbes f'forn u li jopera bi pressjoni

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Ram u ligi tar-ram — Tubi tar-ram tondi maħdumin biċċa waħda għal ilma u gass f'applikazzjonijiet sanitarji u għat-tisħin

 

CEN

EN 1092-1:2007

Flanġis u r-rbat tagħhom — Flanġis tondi għal pajpijiet, valvs, tagħmir u aċċessorji, desinjati PN — Parti 4: Flangis ta' l-azzar

 

CEN

EN 1092-3:2003

Flanġis u r-rbat tagħhom — Flanġis tondi għal pajpijiet, valvs, tagħmir u aċċessorji, desinjati PN — Parti 3: Flanġis tal-liga tar-ram

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Flanġis u r-rbat tagħhom — Flanġis tondi għal pajpijiet, valvs, tagħmir u aċċessorji, desinjati PN — Parti 4: Flanġis tal-liga ta' l-aluminju

 

CEN

EN 1171:2002

Valvs industrijali — Valvs mobbli tal-ħadid fondut

 

CEN

EN 1252-1:1998

Reċipjenti krijoġeniċi — Materjali — Parti 1: Rekwiżiti li jirreżistu temperaturi taħt -80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Reċipjenti krijoġeniċi — Materjali — Parti 2: Rekwiżiti li jirreżistu temperaturi bejn -80 °C u -20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Valvs li jikkontrollaw il-proċess industrijali

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Flanġis u r-rbat tagħhom — Regoli għad-disinjar ta' konnessjonijiet ta' flanġis tondi li jkollhom gaskit magħhom — Parti 1: Metodu ta' kalkolazzjoni

 

CEN

EN 1626:1999

Reċipjenti krijoġeniċi — Valvoli għal servizz krijoġeniku

 

CEN

EN 1653:1997

Ram u ligi tar-ram — Pjanċa, folja u ċrieki għal bajli, reċipjenti li joperaw bi pressjoni unitajiet li jaħżnu ilma sħun

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Flanġis u r-rbat tagħhom — Flanġis tondi għal pajpijiet, valvs, tagħmir u aċċessorji, desinjati skond il-klassi — Parti 3: Flanġis tal-liga tar-ram

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Flanġis u r-rbat tagħhom — Flanġis tondi għal pajpijiet, valvs, tagħmir u aċċessorji, desinjati skond il-klassi — Parti 4: Flanġis tal-liga ta' l-aluminju

 

CEN

EN 1797:2001

Reċipjenti krijoġeniċi — Kompatibilità gass/materjal

EN 1797-1:1998

Data skaduta

(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005

Ċilindri għat-tifi tan-nar li jistgħu jinġarru

 

CEN

EN 1983:2006

Valvs industrijali — Valvoli bil-balla ta' l-azzar

 

CEN

EN 1984:2000

Valvs industrijali — Valvs mobbli ta' l-azzar

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Apparati ta' sigurtà għall-ħarsien minn pressjoni eċċessiva — Parti 1: Valvs tas-sigurtà (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Apparati ta' sigurtà għall-ħarsien minn pressjoni eċċessiva — Parti 3: Valvs ta' sigurtà u apparati ta' sigurtà għal diski li jinfaqgħu li joperaw flimkien (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Apparati ta' sigurtà għall-ħarsien minn pressjoni eċċessiva — Parti 4: Valvs ta' sigurtà mħaddmin minn tagħmir li jinterrompi l-pressjoni meta tilħaq livell indikat (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Apparati ta' sigurtà għall-ħarsien minn pressjoni eċċessiva — Parti 5: Sistemi kontrollati ta' serħan ta' pressjoni għal raġunijiet ta' sigurtà (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Test ta' kwalifikazzjoni għal welders — Iwweldjar bis-sistema tal-fużjoni — Parti 2: Aluminju u ligi ta' l-aluminju (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Ittestjar għall-approvazzjoni ta' welders — Iwweldjar b'fużjoni — Parti 3: Ram u ligi tar-ram (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Ittestjar għal approvazzjoni ta' welders — Iwweldjar b'fużjoni — Parti 4: Nikil u ligi tan-nikil (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Ittestjar għal approvazzjoni ta' welders — Iwweldjar b'fużjoni — Parti 5: Titanju u ligi tat-titanju, zirkonju u ligi taz-zirkonju (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Prodotti ċatti ta' l-azzar għall-iskop ta' pressjoni — Parti 2: Azzar magħmul minn ligi u azzar mhux magħmul minn ligi bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura elevata

EN 10028-2:1992

Data skaduta

(31.12.2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Prodotti ċatti ta' l-azzar għall-iskop ta' pressjoni — Parti 3: Azzar b'vina fina li jista' jkun iwweldjat, normalizzat

EN 10028-3:1992

Data skaduta

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Prodotti ċatti ta' l-azzar għall-iskop ta' pressjoni — Parti 4: Azzar magħmul minn liga ta' nikil bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura baxxa

EN 10028-4:1994

Data skaduta

(31.12.2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Prodotti ċatti ta' l-azzar għall-iskop ta' pressjoni — Parti 5: Azzar b'vina fina li jista' jkun iwweldjat, irrolljat termomekkanikament

EN 10028-5:1996

Data skaduta

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Prodotti ċatti ta' l-azzar għall-iskop ta' pressjoni — Parti 6: Azzar b'vina fina li jista' jkun iwweldjat, mkessaħ fl-ilma u ttemprat

EN 10028-6:1996

Data skaduta

(31.12.2003)

CEN

EN 10204:2004

Prodotti metalliċi — Tipi ta' dokumenti ta' spezzjoni

 

CEN

EN 10213:2007

Forom ta' l-azzar għal skopijiet ta' pressjoni

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31.5.2008

CEN

EN 10216-1:2002

Kanen ta' l-azzar mingħajr iwweldjar għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 1: Kanen ta' azzar mhux magħmul minn liga bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura normali

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002 + A2:2007

Kanen ta' l-azzar mingħajr iwweldjar għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 2: Kanen ta' azzar mhux magħmul minn liga u ta' azzar magħmul minn liga bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura elevata

EN 10216-2:2002

Data skaduta

(29.2.2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Kanen ta' l-azzar mingħajr iwweldjar għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 3: Kanen ta' liga ta' l-azzar ta' vina fina

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Kanen ta' l-azzar mingħajr iwweldjar għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 4: Kanen ta' azzar mhux magħmul minn li+C1869 ga u ta' azzar magħmul minn liga bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura baxxa

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Kanen ta' l-azzar mingħajr iwweldjar għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 5: Kanen ta' l-istainless steel

 

CEN

EN 10217-1:2002

Kanen ta' l-azzar iwweldjati għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 1: Kanen ta' azzar mhux magħmul minn liga bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura normali

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Kanen ta' l-azzar iwweldjati għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 2: Kanen ta' azzar mhux magħmul minn liga u ta' azzar magħmul minn liga iwweldjati bl-elettriku bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura elevata

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Kanen ta' l-azzar iwweldjati għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 3: Kanen ta' liga ta' l-azzar ta' vina fina

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Kanen ta' l-azzar iwweldjati għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 4: Kanen ta' azzar mhux magħmul minn liga iwweldjati bl-elettriku bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura baxxa

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Kanen ta' l-azzar iwweldjati għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 5: Kanen ta' azzar mhux magħmul minn liga u ta' azzar magħmul minn liga iwweldjati b'ark sommers bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura elevata

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Kanen ta' l-azzar iwweldjati għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 6: Kanen ta' azzar mhux magħmul minn liga iwweldjati b'ark sommers bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura baxxa

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Tubi ta' l-azzar iwweldjati għal skopijiet ta' pressjoni — Kondizzjonijiet tekniċi għall-konsenja — Parti 7: Tubi ta' azzar li ma jsaddadx u ma jittikilx

 

CEN

EN 10222-1:1998

Forom ta' l-azzar għal skopijiet ta' pressjoni — Parti 1: Rekwiżiti ġenerali għal forom b'mastra miftuħa

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Forom ta' l-azzar għal skopijiet ta' pressjoni — Parti 2: Azzar ferritiku u martensitiku bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura elevata

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Forom ta' l-azzar għal skopijiet ta' pressjoni — Parti 3: Azzar b'liga tan-nikil bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura baxxa

 

CEN

EN 10222-4:1998

Forom ta' l-azzar għal skopijiet ta' pressjoni — Parti 4: Azzar b'vina fina li jista' jkun iwweldjat u li għandu saħħa qawwija ħafna

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Forom ta' l-azzar għal skopijiet ta' pressjoni — Parti 5: Stainless steels martensitiċi, awstenitiċi u awstentiċi-ferritiċi

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Fitings ta' katusi bit-tagħqid ta' żewġ bċejjeċ b'ark elettriku — Parti 2: Azzar mhux bil-liga u liga ta' ħadid pur fl-azzar b'rekwiżiti speċifiċi għal spezzjonar

 

CEN

EN 10253-4:2008

Fitings ta' katusi bit-tagħqid ta' żewġ bċejjeċ b'ark elettriku — Parti 4: Oġġetti stainless steel awstenitiċi u awstentiċi-ferritiċi (dupliċi) maħdumin b'rekwiżiti ta' spezzjoni speċifiċi

 

CEN

EN 10269:1999

Azzar u ligi tan-nikil għal oġġetti tal-metall li jorbtu bi propjetajiet speċifiċi ta' temperatura elevati u/jew baxxi

 

EN 10269:1999/A1:2006

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Kanen ta' l-azzar għal applikazzjonijiet li jeħtieġu preċiżjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 4: Kanen magħmulin minn biċċa waħda u mtawwlin bla tisħin għal sistemi ta' enerġija idrawlika u pnewmatika

 

CEN

EN 10305-6:2005

Kanen ta' l-azzar għal applikazzjonijiet li jeħtieġu preċiżjoni — Kondizzjonijiet ta' konsenja tekniċi — Parti 6: Tubi wweldjati mtawwlin waqt li jkunu għadhom kesħin biex jintużaw f'sistemi ta' enerġija idrawliċi u pnewmatiċi

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Sistemi ta' pajpijiet tal-plastik għal applikazzjonijiet industrijali — Poli(vinylidene fluoride) (PVDF) — Speċifikazzjonijiet għal komponenti u għas-sistema — Serje metrika (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Sistemi ta' tkessiħ u pompi tas-sħana — Apparati li juru l-livell tal-likwidu — Rekwiżiti, ittestjar u mmarkar

 

CEN

EN 12263:1998

Sistemi ta' tkessiħ u pompi tas-sħana — Apparati ta' sigurtà li jirregolaw il-limitazzjoni tal-pressjoni — Rekwiżiti u testijiet

 

CEN

EN 12266-1:2003

Valvs industrijali — Ittestjar ta' valvs — Parti 1: Testijiet ta' pressjoni, testijiet ta' proċeduri u kriterji ta' aċċettazzjoni — Rekwiżiti obbligatorju

 

CEN

EN 12284:2003

Sistemi ta' tkessiħ u pompi tas-sħana — Valvs — Rekwiżiti, ittestjar u mmarkar

 

CEN

EN 12288:2003

Valvs industrijali — Valvs magħmulin minn liga tar-ram l-likwidu eċċ.jgħaddi minnhom f'direzzjoni waħda

 

CEN

EN 12334:2001

Valvs industrijali — Valvs tal-ħadid fondut li l-likwidu eċċ.jgħaddi minnhom f'direzzjoni waħda

 

EN 12334:2001/A1:2004

Nota 3

Data skaduta

(28.2.2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Aluminju u ligi ta' l-aluminju — Prodotti dekorati — Rekwiżiti speċjali maħsubin għal produzzjoni ta' tagħmir li jopera bi pressjoni

 

CEN

EN 12420:1999

Ram u ligi tar-ram — Oġġetti mikwijin fil-forġa

 

CEN

EN 12434:2000

Reċipjenti krijoġeniċi — Manek flessibbli krijoġeniċi

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Ram u ligi tar-ram — Tubi tondi maħdumin biċċa waħda għal apparat li jiskambja s-sħana

 

CEN

EN 12452:1999

Ram u ligi tar-ram — Tubi tondi maħdumin biċċa waħda, irrumblati, mqallgħin, għal apparat li jixrob jew jarmi s-sħana

 

CEN

EN 12516-1:2005

Valvs — Il-qawwa tad-disinn ta' barra — Parti 1: Metodu ta' tabulazzjoni għal kisja ta' barra ta' valvs ta' l-azzar

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Valvs industrijali — Il-qawwa tad-disinn ta' barra — Parti 2: Metodu ta' kalkulazzjoni għall-kisja ta' barra ta' valvs ta' l-azzar

 

CEN

EN 12516-3:2002

Valvs — Il-qawwa tad-disinn ta' barra — Parti 3: Metodu sperimentali

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Valvs — Il-qawwa tad-disinn ta' barra — Parti 4: Metodu ta' kalkolu għal kisjiet ta' valvs manifatturati minn materjali metalliċi iżda mhux minn azzar

 

CEN

EN 12542:2002

Tankijiet ċilindrali statiċi ta' azzar iwweldjat, prodotti f'serje għall-ħażna ta' LPG li l-volum tiegħu ma jaqbiżx it-13 m3 u li jrid ikun stallat 'il fuq mill-art — Disinn u manifattura

 

EN 12542:2002/A1:2004

Nota 3

Data skaduta

(31.5.2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Ram u ligi tar-ram — Tubi tar-ram tondi maħdumin biċċa waħda għal kondizzjonar bl-arja u refriġerazzjoni — Parti 1: Tubi għal sistemi ta' pajpijiet

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Ram u ligi tar-ram — Tubi tar-ram tondi maħdumin biċċa waħda għal kondizzjonar bl-arja u refriġerazzjoni — Parti 2: Tubi għal tagħmir

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2005)

CEN

EN 12778:2002

Oġġetti tal-kċina għat-tisjir — Kukers li jsajjru bi pressjoni għal użu domestiku

 

CEN

EN 12952-1:2001

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 1: Ġenerali

 

CEN

EN 12952-2:2001

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 2: Materjali għal partijiet taħt pressjoni f'bajli u aċċessorji

 

CEN

EN 12952-3:2001

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 3: Disinn u kalkolu għal partijiet li jkunu taħt pressjoni

 

CEN

EN 12952-5:2001

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 5: Il-lavur u l-kostruzzjoni ta' partijiet tal-bajla li jkunu taħt pressjoni

 

CEN

EN 12952-6:2002

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 6: Spezzjoni waqt il-kostruzzjoni, dokumentazzjoni u mmarkar tal-partijiet li jkunu taħt pressjoni fil-bajla

 

CEN

EN 12952-7:2002

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 7: Rekwiżiti għal tagħmir għall-bajla

 

CEN

EN 12952-8:2002

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 8: Rekwiżiti għas-sistemi tat-tqabbid għal fjuwils likwidi u gassużu għall-bajli

 

CEN

EN 12952-9:2002

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 9: Rekwiżiti għal sistemi ta' ħruq ta' fjuwil solidu mfarrak għal bajli

 

CEN

EN 12952-10:2002

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 10: Rekwiżiti għal salvagwardji kontra pressjoni eċċessiva

 

CEN

EN 12952-11:2007

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 11: Rekwiżiti għal apparati b'funzjoni limitattiva għall-balja u aċċessorji

 

CEN

EN 12952-14:2004

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 14: Rekwiżiti għal sistemi DENOX ta' gass li jgħaddi minn tubu bi proċess ta' kombustjoni bl-użu ta' ammonja likwefatta taħt pressjoni u soluzzjoni ta' ilma u ammonja

 

CEN

EN 12952-16:2002

Bajli għall-ġenerazzjoni ta' ilma sħun u stallazzjonijiet awżiljarji — Parti 16: Rekwiżiti għal sistemi ta' ħruq ta' fjuwil solidu f'saff mirfud b'sistema ta' gradi u ta' sodda abbażi ta' likwidu għal bajli

 

CEN

EN 12953-1:2002

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' l-azzar — Parti 1: Ġenerali

 

CEN

EN 12953-2:2002

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' l-azzar — Parti 2: Materjali għal partijiet li joħolqu pressjoni f'bajli u aċċessorji

 

CEN

EN 12953-3:2002

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' l-azzar — Parti 3: Disinn u kalkolu għal partijiet li joħolqu pressjoni

 

CEN

EN 12953-4:2002

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' l-azzar — Parti 4: Lavur u kostruzzjoni ta' partijiet li jiġġeneraw pressjoni fil-bajla

 

CEN

EN 12953-5:2002

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' l-azzar — Parti 5: Spezzjoni waqt il-kostruzzjoni, dokumentazzjoni u mmarkar tal-partijiet li jkunu taħt pressjoni fil-bajla

 

CEN

EN 12953-6:2002

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' l-azzar — Parti 6: Rekwiżiti għal tagħmir għall-bajla

 

CEN

EN 12953-7:2002

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' l-azzar — Parti 7: Rekwiżiti għas-sistemi tat-tqabbid għal fjuwils likwidi u gassużi għall-bajli

 

CEN

EN 12953-8:2001

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' l-azzar — Parti 8: Rekwiżiti għal salvagwardji kontra pressjoni eċċessiva

 

CEN

EN 12953-9:2007

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' l-azzar — Parti 9: Rekwiżiti għal apparati b'funzjoni limitattiva għall-balja u aċċessorji

 

CEN

EN 12953-12:2003

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' l-azzar — Parti 12: Rekwiżiti għal sistema ta' ħruq ta' fjuwil solidu f'saff mirfud b'sistema ta' gradi għal bajli

 

CEN

EN 13121-1:2003

Tankijiet GRP u reċipjenti biex jintużaw 'il fuq minn wiċċ l-art — Parti 1: Materjal grezz — Kondizzjonijiet ta' speċifikazzjonijiet u kondizzjonijiet ta' aċċettazzjoni

 

CEN

EN 13121-2:2003

Tankijiet GRP u reċipjenti biex jintużaw 'il fuq minn wiċċ l-art — Parti 2: Materjali komposti — Reżistenza kimika

 

CEN

EN 13133:2000

Kisi bir-ram — Approvazzjoni min jibbrejżja

 

CEN

EN 13134:2000

Kisi bir-ram — Approvazzjoni tal-proċedura

 

CEN

EN 13136:2001

Sistemi ta' tkessiħ u pompi tas-sħana — Apparati biex itaffu lppressjoni u l-pajpijiet assoċjati magħhom — Metodi għall-kalkolazzjoni

 

EN 13136:2001/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2005)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Speċifikazzjonijiet u ttestjar ta' valvs u tagħmir — fitting — ta' tankijiet ta' LPG

EN 13175:2003

Data skaduta

(30.9.2007)

CEN

EN 13348:2001

Ram u ligi tar-ram — Tubi tar-ram tondi maħdumin biċċa waħda għal gassijiet mediċi jew vakum

 

EN 13348:2001/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2005)

CEN

EN 13371:2001

Reċipjenti krijoġeniċi — Mezzi ta' akkoppjar ta' servizzi krijoġeniċi

 

CEN

EN 13397:2001

Valvs industrijali — Valvs bid-dijaframma magħmulin minn materjali metalliċi

 

CEN

EN 13445-1:2002

Reċipjenti li joperaw bi pressjoni mhux imwebbsin f'forn — Parti 1: Ġenerali

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Nota 3

Data skaduta

(30.6.2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Nota 3

Data skaduta

(29.2.2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Reċipjenti li joperaw bi pressjoni mhux imwebbsin f'forn — Parti 2: Materjali

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Nota 3

Data skaduta

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Reċipjenti li joperaw bi pressjoni mhux imwebbsin f'forn — Parti 3: Disinn

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Nota 3

Data skaduta

(15.8.2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Nota 3

Data skaduta

(31.8.2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Nota 3

30.9.2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Nota 3

Data skaduta

(30.6.2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Nota 3

Data skaduta

(30.4.2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Reċipjenti li joperaw bi pressjoni mhux imwebbsin f'forn — Parti 4: Fabrikazzjoni

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Nota 3

Data skaduta

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Reċipjenti li joperaw bi pressjoni mhux imwebbsin bin-nar — Parti 5: Spezzjoni u ttestjar

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Nota 3

Data skaduta

(30.11.2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Nota 3

Data skaduta

(30.6.2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Nota 3

Data skaduta

(28.2.2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Reċipjenti li joperaw bi pressjoni mhux imwebbsin bin-nar — Parti 6: Rekwiżiti għad-disinn u fabrikazzjoni ta' reċipjenti li joperaw bi pressjoni u partijiet li jirreżistu l-pressjoni mibnijin minn ħadid fondut tal-grafita sferojdali

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Nota 3

Data skaduta

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Reċipjenti li jaħdmu bi pressjoni mhux imwebbsin f'forn — Parti 8: Ħtiġiet addizzjonali għal reċipjenti ta' l-aluminju u ligi ta' l-aluminju li jaħdmu bi pressjoni

 

CEN

EN 13458-1:2002

Reċipjenti krijoġeniċi — Reċipjenti insulati statiċi li fihom vakwu — Parti 1: Rekwiżiti fundamentali

 

CEN

EN 13458-2:2002

Reċipjenti krijoġeniċi — Reċipjenti insulati statiċi li fihom vakwu — Parti 2: Disinn, fabrikazzjoni, spezzjoni u ttestjar

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Reċipjenti krijoġeniċi — Reċipjenti insulati statiċi li fihom vakwu — Parti 3: Rekwiżiti operazzjonali

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Kanen industrijali metalliċi — Parti 1: Ġenerali

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Kanen industrijali metalliċi — Parti 2: Materjali

 

CEN

EN 13480-3:2002

Kanen industrijali metalliċi — Parti 3: Disinn u kalkolu

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(28.2.2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Nota 3

Data skaduta

(31.5.2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Kanen industrijali metalliċi — Parti 4: Fabrikazzjoni u stallazzjoni

 

CEN

EN 13480-5:2002

Kanen industrijali metalliċi — Parti 5: Spezzjoni u ttestjar

 

CEN

EN 13480-6:2004

Kanen industrijali metalliċi — Parti 6: Rekwiżiti addizzjonali għal kanen mirdumin

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(30.6.2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Kanen industrijali metalliċi — Parti 6: Rekwiżiti addizzjonali għal pajpijiet ta' l-aluminju u liga ta' l-aluminju

 

CEN

EN 13611:2007

Apparati ta' sigurtà u kontroll għal berners tal-gass u apparati li jaħarqu l-gass — Rekwiżiti ġenerali

 

CEN

EN 13648-1:2002

Reċipjenti krijoġeniċi — Apparati ta' sigurtà għal protezzjoni minn pressjoni eċċessiva — Parti 1: Valvs ta' sigurtà għal servizzi krijoġeniċi

 

CEN

EN 13648-2:2002

Reċipjenti krijoġeniċi — Apparati ta' sigurtà għal protezzjoni minn pressjoni eċċessiva — Parti 2: Apparati ta' sigurtà għal disk li jinfaqa' għal servizzi krijoġeniċi

 

CEN

EN 13648-3:2002

Reċipjenti krijoġeniċi — Apparati ta' sigurtà għal protezzjoni minn pressjoni eċċessiva — Parti 3: Determinazzjoni ta' fluss meħtieġ — Kapaċità u daqs

 

CEN

EN 13709:2002

Valvs industrijali — Valvs sferikali ta' l-azzar u valvs ta' l-azzar li jirregolaw id-dħul ta' likwidu eċċ.

 

CEN

EN 13789:2002

Valvs industrijali — Valvs sferikali tal-ħadid fondut

 

CEN

EN 13799:2002

Apparat li jkejjel il-kontenut ta' tankijiet ta' l-LPG

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Tidwib ta' metalli — Ħadid fondut austenitiku

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Kontenituri FRP li jaħdmu bi pressjoni mrabbtin b'filament — Materjali, disinn, manifattura u ttestjar

 

CEN

EN 14071:2004

Valvoli li jtaffu l-pressjoni għal tankijiet ta' LPG — Tagħmir anċillari

 

CEN

EN 14075:2002

Tankijiet ċilindrali statiċi ta' azzar iwweldjat, prodotti f'serje għall-ħażna ta' LPG li l-volum tiegħu ma jaqbiżx it-13m3 u li jrid ikun stallat taħt l-art — Disinn u manifattura

 

EN 14075:2002/A1:2004

Nota 3

Data skaduta

(30.6.2005)

CEN

EN 14129:2004

Valvoli li jtaffu l-pressjoni għal tankijiet ta' LPG

 

CEN

EN 14197-1:2003

Reċipjenti krijoġeniċi — Reċipjenti insulati statiċi li ma fihomx vakwu — Parti 1: Rekwiżiti fundamentali

 

CEN

EN 14197-2:2003

Reċipjenti krijoġeniċi — Reċipjenti insulati statiċi li ma fihomx vakwu — Parti 2: Disinn, fabrikazzjoni, spezzjoni u ttestjar

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Nota 3

Data skaduta

(28.2.2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Reċipjenti krijoġeniċi — Reċipjenti insulati statiċi li ma fihomx vakwu — Parti 3: Operational Rekwiżiti

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Bajli li l-uċuħ fihom li jittrasferixxu s-sħana jkunu kollha f'qafas ta' stainless steel

 

CEN

EN 14276-1:2006

Tagħmir ta' pressjoni għal sistemi ta' ffriżar u pompi tat-tisħin — Parti 1: Vaski — Rekwiżiti ġenerali

 

CEN

EN 14341:2006

Valvs industrijali — Valvoli għall-iċċekkjar ta' l-azzar

 

CEN

EN 14359:2006

Akkumulaturi mgħobbijin bill gass għal applikazzjonijiet ta' enerġija fluwida

 

CEN

EN 14382:2005

Apparati ta' sigurtà għal stazzjonijiet u stallazzjonijiet li jirregolaw il-pressjoni tal-gass — Apparati ta' sigurtà li jagħlqu l-influss tal-gass li jintużaw għal pressjoni ta' influss sa 100 bar

 

CEN

EN 14570:2005

Tgħammir ta' tankijiet LPG, fuq l-art u taħt l-art

 

EN 14570:2005/A1:2006

Nota 3

Data skaduta

(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Muntaturi korrugati ta' kanen tal-metall għall-applikazzjonijiet ta' pressjoniions — Parti 1 — Rekwiżiti

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Sistemi ta' pajpijiet tal-plastik għal applikazzjonijiet industrijali — Akrilonitril-butadiin-stirin (ABS), mhux mogħti l-plastik klorur tal-polivinil (PVC-U) u klorur tal-polivinil mogħtu l-klorin (PVC-C) — Speċifikazzjonijiet għal komponenti u għas-sis (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Sistemi ta' pajpijiet tal-plastik għal applikazzjonijiet industrijali — Polibutin (PB), polietilin (PE) and polipropilin (PP) — Speċifikazzjonijiet għal komponenti u għas-sistema — Serje metrika (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Speċifikazzjoni u kwalifikazzjoni ta' proċeduri ta' wweldjar għal materjali metalliċi — Kwalifikazzjoni bbażata fuq test ta' wweldjar qabel il-produzzjoni (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Speċifikazzjoni u kwalifikazzjoni ta' proċeduri ta' wweldjar għal materjali metalliċi — Test ta' proċedura ta' wweldjar — Parti 1: Iwweldjar bl-ark u bil-gass ta' azzar u wweldjar bl-ark ta' nikil u ligi tan-nikil (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Nota 3

31.8.2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Speċifikazzjoni u kwalifikazzjoni ta' proċeduri ta' wweldjar għal materjali metalliċi — Test ta' proċedura ta' wweldjar — Parti 2: Iwweldjar bl-ark ta' aluminju u l-ligi tiegħu (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Speċifikazzjoni u kwalifikazzjoni ta' proċeduri ta' wweldjar għal materjali metalliċi — Test ta' proċedura ta' wweldjar — Parti 4: Finitura ta' l-iwweldjar ta' kkastjar ta' aluminju (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Speċifikazzjoni u kwalifikazzjoni ta' proċeduri ta' wweldjar għal materjali metalliċi — Test ta' proċedura ta' wweldjar — Parti 5: Iwweldjar bl-ark ta' titanju, zirkonju u ligi tagħhom (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Speċifikazzjoni u kwalifikazzjoni ta' proċeduri ta' wweldjar għal materjali metalliċi — Test ta' proċedura ta' wweldjar — Parti 6: Iwweldjar ta' ram u l-liġi tiegħu bl-ark u bil-gass (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Speċifikazzjoni u kwalifikazzjoni ta' proċeduri ta' wweldjar għal materjali metalliċi — Test ta' proċedura ta' wweldjar — Parti 7: Iwweldjar 'overlay' (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Speċifikazzjoni u kwalifikazzjoni ta' proċeduri ta' wweldjar għal materjali metalliċi — Test ta' proċedura ta' wweldjar — Parti 8: Iwweldjar ta' tubi ma' għekiesi ta' pjanċa tat-tubi (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Speċifikazzjoni u kwalifikazzjoni ta' proċeduri ta' wweldjar għal materjali metalliċi — Test ta' proċedura ta' wweldjar — Parti 11: Iwweldjar b'elettronu u b'raġġ tal-lejser (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Iwweldjar — Iwweldjar bi frizzjoni ta' materjali metalliċi (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Valvs industrijali — valvs blalen magħmulin minn materjali termoplastiċi (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Valvs industrijali — valvs farfett magħmulin minn materjali termoplastiċi (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Valvs industrijali — Valvs li joperaw f'direzzjoni waħda magħmulin minn materjali termoplastiċi (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Valvs industrijali — valvs bid-dijaframma magħmulin minn materjali termoplastiċi (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Valvs industrijali — Valvs li jimxu favur il-kurrent magħmulin minn materjali termoplastiċi (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Valvs industrijali — Valvs globu magħmulin minn materjali termoplastiċi (ISO 21787:2006)

 

Nota 1

Ġeneralment id-data ta' waqfa tal-preżunzjoni ta' konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f' ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista' jkun mod ieħor.

Nota 3

F' każ ta' emendi, l-istandard ta' referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3) jikkonsisti f' EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta' konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta' l-istandards tista' tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta' l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija annessa mad-Direttiva 98/34/KE (2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill emendata mid-Direttiva 98/48/KE (3).

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tiżgura l-aġġornament ta' din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f':

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.


6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/42


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92

Impożizzjoni ta' obbligi ta' servizz pubbliku, fir-rigward ta' servizzi ta' l-ajru skedati bejn Ostrava (OSR) u Brussell (BRU)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 111/11)

1.

Skond l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar l-aċċess għat-trasportaturi ta' l-ajru tal-Komunità għal rotot ta' l-ajru intra-Komunitarji, ir-Repubblika Ċeka imponiet obbligi ta' servizz pubbliku, fir-rigward ta' servizzi ta' l-ajru skedati bejn Ostrava (OSR) u Brussell (BRU).

2.

L-obbligi ta' servizz pubbliku, huma dawn:

Frekwenzi minimi — rotta u numru minumu ta' rotazzjonijiet kull ġimgħa

L-Ajruport ta' Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) — l-Ajruport ta' Brussell (BRU/EBBR): 3 rotazzjonijiet.

Parametri minimi meħtieġa ta' l-inġenji ta' l-ajru

Inġenji ta' l-ajru bi pressjoni konstanti b'kapacità minima ta' 30 post.

Operat kontinwu

Ma jistgħux jitħassru aktar minn 2 % tar-rotazzjonijiet minn numru totali ta' konnessjonijiet offruti fuq ir-rotot individwali, matul il-perjodu sħiħ tal-ħidma, bl-eċċezzjoni tat-titjiriet imħassra għal raġunijiet esterni, bħalma huma t-temp, strajkijiet jew restrizzjonijet għall-ħidma imposti mill-ajruporti.

Skeda tat-titjiriet u struttura tal-konnessjonijiet

Mhux aktar minn 30 % tal-konnessjonijiet offruti taħt l-obligazzjoni għal servizz pubbliku jistgħu jkunu f'forma ta' konnessjoni bi bdil ta' l-ajruplan.

L-ewwel titjira mill-ajruport ta' Ostrava Leoš Janáček ma għandhiex titlaq qabel 04.30 ħin lokali. l-aħħar titjira ma għandhiex tasal aktar tard mill-23.35 ħin lokali.

Żewġ kodiċijiet jew aktar huma permessi għall-istess titjira — qsim ta' kodiċi — għall-parteċipanti individwali.

Kooperazzjoni f'forma ta' ftehim bejn linji ta' l-ajru ma' trasportaturi oħrajn mhix assolutament meħtieġa iżda hija permessa.

Tariffi

Il-prezz massimu għall-biljett mingħajr ritorn fuq ir-rotta OSR-BRU ma għandux ikun ta' aktar minn EUR 200.

Il-prezz massimu għall-biljett mingħajr ritorn jinkludi t-tariffa għall-vjaġġ mingħajr ritorn fil-klassi ekonomika mingħajr it-taxxa fuq il-valur miżjud.

Għandha tintuża is-Sistema Globali għar-Reservazzjoni.


6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/43


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92

Impożizzjoni ta' obbligi ta' servizz pubbliku, fir-rigward ta' servizzi ta' l-ajru skedati bejn Ostrava (OSR) u Amsterdam (AMS)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 111/12)

1.

Skond l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar l-aċċess għat-trasportaturi ta' l-ajru tal-Komunità għal rotot ta' l-ajru intra-Komunitarji, ir-Repubblika Ċeka imponiet obbligi ta' servizz pubbliku, fir-rigward ta' servizzi ta' l-ajru skedati bejn Ostrava (OSR) u Amsterdam (AMS).

2.

L-obbligi ta' servizz pubbliku, huma dawn:

Frekwenzi minimi — rotta u numru minumu ta' rotazzjonijiet kull ġimgħa

L-Ajruport ta' Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) — l-Ajruport ta' Schiphol Amsterdam (AMS/EHAM): 2 rotazzjonijiet.

Parametri minimi meħtieġa ta' l-inġenji ta' l-ajru

Inġenji ta' l-ajru bi pressjoni konstanti b'kapacità minima ta' 30 post.

Ħidma kontinwa

Ma jistgħux jitħassru aktar minn 2 % tar-rotazzjonijiet minn numru totali ta' konnessjonijiet offruti fuq ir-rotot individwali, matul il-perjodu sħiħ tal-ħidma, bl-eċċezzjoni tat-titjiriet imħassra għal raġunijiet esterni, bħalma huma t-temp, strajkijiet jew restrizzjonijet għall-ħidma imposti mill-ajruporti.

Skeda tat-titjiriet u struttura tal-konnessjonijiet

Mhux aktar minn 30 % tal-konnessjonijiet offruti taħt l-obligazzjoni għal servizz pubbliku jistgħu jkunu f'forma ta' koinċidenza bi bdil ta' l-ajruplan.

L-ewwel titjira mill-ajruport ta' Ostrava Leoš Janáček ma għandhiex titlaq qabel 04.30 ħin lokali; l-aħħar titjira ma għandhiex tasal wara 23.35 ħin lokali.

Żewġ kodiċijiet jew aktar huma permessi għall-istess titjira — qsim ta' kodiċi — għall-parteċipanti individwali.

Kooperazzjoni f'forma ta'-ftehim bejn linji ta' l-ajru ma' trasportaturi oħrajn mihiex assolutament meħtieġa iżda hija permessa.

Tariffi

Il-prezz massimu għall-biljett mingħajr ritorn għar-rotta OSR-AMS ma għandux jaqbeż il- EUR 200.

Il-prezz massimu għall-biljett mingħajr ritorn jinkludi t-tariffa għall-vjaġġ mingħajr ritorn fil-klassi ekonomika mingħajr it-taxxa fuq il-valur miżjud.

Għandha tintuża is-Sistema Globali għar-Reservazzjoni.


6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/44


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92

Impożizzjoni ta' obbligi ta' servizz pubbliku, fir-rigward ta' servizzi ta' l-ajru skedati bejn Ostrava (OSR) u Londra (LTN)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 111/13)

1.

Skond l-Artikolu 4(1)(a) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2408/92 tat-23 ta' Lulju 1992 dwar l-aċċess għat-trasportaturi ta' l-ajru tal-Komunità għal rotot ta' l-ajru intra-Komunitarji, ir-Repubblika Ċeka imponiet obbligi ta' servizz pubbliku, fir-rigward ta' servizzi ta' l-ajru skedati bejn Ostrava (OSR) u Londra (LTN)

2.

L-obbligi ta' servizz pubbliku, huma dawn:

Frekwenzi minimi — rotta u numru minumu ta' rotazzjonijiet kull ġimgħa

L-Ajruport Leoš Janáček ta' Ostrava (OSR/LKMT) — Londra — l-Ajruport ta' Luton (LTN/EGGW): 5 rotazzjonijiet.

Parametri minimi meħtieġa ta' l-inġenji ta' l-ajru

Inġenji ta' l-ajru b'kabina bi pressjoni konstanti b'kapacità minima ta' 30 post.

Ħidma kontinwa

Ma jistgħux jitħassru aktar minn 2 % tar-rotazzjonijiet minn numru totali ta' konnessjonijiet offruti fuq ir-rotot individwali, matul il-perjodu sħiħ tal-ħidma, bl-eċċezzjoni tat-titjiriet imħassra għall-raġunijiet esterni, bħalma huma t-temp, strajkijiet jew restrizzjonijet għall-ħidma imposti mill-ajruporti.

Skeda tat-titjiriet u struttura tal-konnessjonijiet

Mhux aktar minn 30 % tal-konnessjonijiet offruti taħt l-obligazzjoni għal servizz pubbliku jistgħu jkunu f'forma ta' koinċidenza bi trasferiment.

L-ewwel titjira mill-ajruport ta' Ostrava Leoš Janáček ma għandhiex titlaq qabel 04.30 ħin lokali; l-aħħar titjira għandha tasal mhux aktar tard mill-23.35 ħin lokali.

Żewġ kodiċijiet jew aktar huma permessi għall-istess titjira — qsim ta' kodiċi — għall-parteċipanti individwali.

Kooperazzjoni f'forma ta'-ftehim bejn linji ta' l-ajru ma' trasportaturi oħrajn mhix assolutament meħtieġa iżda hija permessa.

Tariffi

Il-prezz massimu għall-biljett mingħajr ritorn fuq ir-rotta OSR-LTN ma għandux ikun ta' aktar minn EUR 200.

Il-prezz massimu għall-biljett mingħajr ritorn jinkludi t-tariffa għall-vjaġġ mingħajr ritorn fil-klassi ekonomika mingħajr it-taxxa fuq il-valur miżjud.

Għandha tintuża is-Sistema Globali għar-Reservazzjoni.


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Kummissjoni

6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/45


Sejħa għal proposti skond il-programm ta' ħidma “Kapaċitajiet” tas-7 Programm Kwadru tal-KE għar-Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u l-Attivitajiet ta' Dimostrazzjoni

(2008/C 111/14)

B'dan qed tingħata notifika tat-tnedija tas-sejħiet għal proposti skond il-programm ta' ħidma tas-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għar-Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u l-Attivitajiet ta' Dimostraz-zjoni (mill-2007 sa l-2013).

Jintlaqgħu proposti għas-sejħa li ġejja.

Il-Programm Speċifiku “Kapaċitajiet”:

Parti

:

Infrastrutturi ta' Riċerka

Identifikazzjoni tas-Sejħa

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Din is-sejħa għal proposti hija konnessa mal-programm ta' ħidma adottat bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2007) 5759 tad-29 ta' Novembru 2007.

L-informazzjoni dwar is-sejħa tal-baġit, it-terminu ta' żmien u l-modalitajiet, il-programm ta' ħidma u l-gwida għall-applikanti dwar kif għandhom jissottomettu l-proposti hija disponibbli fuq il-websajt tal-CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/46


Sejħa għall-Espressjonijiet ta' Interess 2008 għal esperti biex jinħatru membri tal-Kumitat Xjentifiku ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

(2008/C 111/15)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

L-għan ewlieni ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) huwa li tappoġġa l-iżvilupp sostenibbli u li tgħin biex jinkiseb titjib sinjifikanti u notevoli fl-ambjent ta' l-Ewropa permezz ta' l-għoti ta' informazzjoni f'waqtha, immirata, rilevanti u affidabbli lill-aġenti li jfasslu l-politika u lill-pubbliku.

L-EEA tiġbor u tqassam id-dejta u l-informazzjoni permezz tan-Netwerk Ewropew ta' l-Informazzjoni u l-Osservazzjoni ta' l-Ambjent (Eionet). Eionet huwa netwerk kollaborattiv ta' l-EEA u tat-32 pajjiż membru fiha, li jgħaqqad flimkien il-Punti Fokali Nazzjonali (NFPs) fl-UE u l-pajjiżi li jikkollaboraw, iċ-Ċentri Tematiċi Ewropej (ETCs), iċ-Ċentri ta' Referenza Nazzjonali (NRCs) u l-esperti tal-Kummissjoni.

Il-ħidma ta' l-EEA tinkludi l-ġbir u l-analiżi ta' dejta ambjentali maqsuma mis-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea, il-pajjiżi membri fl-EEA, organizzazzjonijiet internazzjonali, konvenzjonijiet u ftehimiet, l-għoti ta' konsulenza rilevanti mal-politika u li din l-informazzjoni ssir disponibbli b'mod wiesa'.

L-EEA torganizza din is-sejħa (EEA/SC/2008/001-014) biex taħtar disa' membri tal-Kumitat Xjentifiku b'kompetenzi f'oqsma definiti taħt il-kompetenzi tas-sejħa.

Ir-rwol tal-Kumitat Xjentifiku ta' l-EEA

Il-Kumitat Xjentifiku (SC) jassisti lill-Bord ta' Tmexxija ta' l-EEA u lid-Direttur Eżekuttiv fil-forniment ta' rakkomandazzjonijiet/pariri xjentifiċi u fit-twassil ta' opinjoni professjonali fuq kwalunkwe kwistjoni xjentifika fl-oqsma tal-ħidma mwettqa mill-EEA.

Il-Kumitat Xjentifiku ta' l-EEA twaqqaf fuq il-bażi ta' l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90 tas-7 ta' Mejju 1990 dwar l-istabbiliment ta' l-Aġenzija ta' l-Ambjent Ewropew u n-network ta' l-informazzjoni u l-osservazzjoni ta' l-ambjent Ewropew (Eionet). Il-kompiti maġġuri tal-Kumitat Xjentifiku jkopru t-twassil ta' l-opinjonijiet fuq il-programmi ta' ħidma annwali u multiannwali ta' l-Aġenzija, fuq ir-reklutaġġ ta' persunal xjentifiku, u fuq kwalunkwe kwistjoni xjentifika fir-rigward ta' l-attivitajiet ta' l-EEA.

L-ambitu tas-sejħa

Dawn ta' hawn taħt huma rikonoxxuti bħala oqsma ta' importanza li għandhom jiġu koperti mill-Kumitat Xjentifiku ta' l-EEA:

(1)

Proċessi atmosferiċi, tniġġis ta' l-arja, strateġiji ta' mitigazzjoni u adattament tat-tibdil tal-klima

(2)

Bijodiversità

(3)

Impriżi u intraprenditorija ambjentali

(4)

Ekonomija ekoloġika

(5)

Enerġija (inkl. strateġiji ta' mitigazzjoni u adattament)

(6)

Storja ambjentali

(7)

Dritt ambjentali Ewropew u internazzjonali

(8)

Ilma ħelu (inkl. ilma tal-pjan)

(9)

Valutazzjoni u indikaturi ambjentali integrati

(10)

Ippjanar u ġestjoni spazjali tar-riżorsi naturali

(11)

Agrikoltura

(12)

Ekosistemi terrestri, inkl. ħamrija, foresti, artijiet bil-ħaxix

(13)

Teknoloġiji moderni (inkl. nanoteknoloġiji, OĠM, eċċ.)

(14)

Trasport u ambjent.

Kompożizzjoni tal-Kumitat Xjentifiku ta' l-EEA

Il-Kumitat Xjentifiku ta' l-EEA huwa magħmul minn xjenzjati indipendenti mit-32 pajjiż membru ta' l-EEA, li jkopru s-setturi ambjentali rilevanti kollha għall-oqsma ta' attività ta' l-Aġenzija. Il-membri tal-Kumitat Xjentifiku jiġu identifikati permezz ta' proċess ta' għażla miftuħa.

Il-Presidenti u ż-żewġ Viċi Presidenti tal-Kumitat Xjentifiku jiġu eletti minn fost il-membri tal-Kumitat stess.

Il-Kumitat Xjentifiku ma għandux ikun magħmul minn numru ta' membri ogħla minn għoxrin.

Huwa preferibbli li l-esperti fi ħdan il-Kumitat ikollhom għarfien qawwi f'qasam ambjentali ta' qasam ambientali wieħed jew aktar, flimkien mal-qasam primarju ta' kompetenza tagħhom b'tali mod li li l-Kumitat kollu jkun jista' jkopri l-ogħla numru ta' dixxiplini possibbli.

Parteċipazzjoni għal-laqgħat

Il-membri tal-Kumitat Xjentifiku huma mistennija li jattendu regolarment għal-laqgħat tal-Kumitat Xjentifiku, mill-inqas tliet darbiet fis-sena. Il-laqgħat tal-Kumitat Xjentifiku normalment għandhom isiru fis-sede ta' l-EEA f'Kopenħagen.

Il-membri tal-Kumitat Xjentifiku ma jirċievu ebda rimunerazzjoni, iżda għandhom dritt għal indennità għal kull laqgħa li ddum ġurnata sħiħa. Barra minn dan, huma previsti r-rimbors ta' l-ispejjeż tal-vjaġġ u l-ħlas ta' benefiċċju ta' sussistenza skond il-politika ta' l-Aġenzija dwar l-ispejjeż tal-vjaġġ u ta' l-akkomodazzjoni.

Il-President u r-rapporteurs għandhom dritt għal indennità ta' rimbors ta' l-ispejjeż relatati mal-koordinament ta' l-abbozzi ta' l-opinjonijiet.

Eliġibilità

Il-kandidati għandhom ikunu fil-pussess ta' dawn ir-rekwiżiti li ġejjin:

lawrja universitarja f'qasam xjentifiku rilevanti, preferibbilment f'livell post-universitarju,

mill-inqas 10 snin esperjenza professjonali f'livell li għalih il-kwalifiki jagħtu ammissjoni,

ikunu ċittadini ta' wieħed mill-pajjiżi membri ta' l-EEA (l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija).

Kriterji ta' l-għażla

L-espressjonijiet ta' interess eliġibbli ser ikunu suġġetti għal evalwazzjoni komparattiva fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji li ġejjin:

esperjenza ta' valutazzjonijiet xjentifiċi u/jew fl-għoti ta' konsulenza xjentifika fl-oqsma ta' kompetenza meħtieġa,

esperjenza ta' reviżjoni fost il-pari (peer reviewing) ta' pubblikazzjonijiet u ta' xogħlijiet xjentifiċi, preferibbilment fl-oqsma ta' interess ta' l-EEA,

kapaċità ta' analiżi ta' l-informazzjoni u l-fajls kumplessi u li jfasslu abbozzi ta' opinjonijiet u rapporti xjentifiċi,

kapaċità fil-proċess ta' garanzija tal-kwalità,

kompetenza xjentifika ppruvata, ta' livell eċċellenti, fil-qasam(fl-oqsma) kopert(i) mill-kandidat,

esperjenza professjonali f'ambjent multidixxiplinarju, preferibbilment f'kuntest internazzjonali,

għarfien tajjeb ta' l-Ingliż jitqies bħala vantaġġ peress li din hija l-lingwa li biha jaħdem il-kumitat. Il-kapaċità li tuża mezzi elettroniċi moderni ta' skambju ta' dokumenti u ta' komunikazzjoni jitqies bħala vantaġġ ukoll, minħabba li l-intenzjoni ta' l-Aġenzija hi li tagħmel l-aħjar użu minn dawn it-tekniki.

Id-Direttur Eżekuttiv jista' jifforma bord inkarigat li jivvaluta l-esperjenza professjonal tal-kandidati.

Ħatra, tul tal-mandat u lista ta' riserva

L-esperti li l-aktar jissodisfaw il-kriterji msemmija hawn fuq se jinħatru għal perjodu ta' erba' snin, li jista' jiġġedded darba għal massimu ta' erba' snin oħra.

L-esperti li jissodisfaw ir-rekwiżiti biex jipparteċipaw iżda li ma jinħatrux se jiddaħħlu f'lista ta' riserva. Il-lista ta' riserva tista' tintuża għal attivitajiet analogi u se tkun valida [eż.] sal-31 ta' Diċembru 2010 (b'possibilità ta' estensjoni) għal perjodu ta' sentejn. Il-perjodu ta' validità tal-lista ta' riserva jista' jiġi estiż.

Indipendenza u dikjarazzjonijiet ta' interessi

Il-ħatra ta' l-esperti magħżulin issir fuq bażi personali. Huma se jintalbu jiffirmaw dikjarazzjoni ta' impenn u, fuq bażi annwali, jippreżentaw dikjarazzjoni ta' interessi li jistgħu jitqiesu ta' ħsara għall-indipendenza tagħhom.

Opportunitajiet indaqs

L-EEA tapplika politika ta' opportunitajiet indaqs u timpenja ruħha li tevita kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni.

Proċedura ta' l-applikazzjoni

Il-kandidati interessati huma mitluba jippreżentaw l-espressjoni ta' interess tagħhom billi jimlew il-formola ta' l-applikazzjoni fuq l-internet u l-mudell ta' CV disponibbli permezz ta' kull wieħed mil-links indikati hawn taħt.

Is-CV għandha tinkludi lista tal-pubblikazzjonijiet xjentifiċi tal-kandidat, preferibbilment bl-Ingliż kif ukoll esperjenza professjonali oħra.

Barra mill-qasam ta' kompetenza primarju, il-kandidati jistgħu wkoll jindikaw il-qasam ta' kompetenza sekondarju u terzjarju tagħhom li jistgħu jittieħdu f'kunsiderazzjoni biex jiġi ggarantit appoġġ aħjar fl-oqsma tematiċi u trasversali ta' l-attivitajiet ta' l-EEA.

Ir-regoli ta' proċedura applikabbli tal-Kumitat Xjentifiku ta' l-EEA jistgħu jiġi kkonsultati wkoll minn dan l-indirizz:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(dokument bl-Ingliż)

Meta tapplika permezz tal-formola ta' l-applikazzjoni fuq l-internet, inti mitlub li tassigura li tosserva dan li ġej:

1.

ftakar li tieħu ż-żoni tal-ħin f'kunsiderazzjoni meta tiġi biex tippreżenta l-applikazzjoni tiegħek;

2.

ladarba li tkun ġiet ippreżentata l-applikazzjoni tiegħek, se tirċievi messaġġ ta' risposta awtomatika;

3.

hija responsabilità tal-kandidat li jżomm il-messaġġ tar-risposta awtomatika bħala prova li tkun saret il-preżentazzjoni ta' l-applikazzjoni tiegħek;

4.

f'każ li ma tirċevix messaġġ ta' risposta awtomatika, inti mitlub terġa' tippreżenta l-applikazzjoni tiegħek.

L-EEA tinkoraġġixxi l-preżentazzjoni ta' l-espressjonijiet ta' interess permezz tal-formola ta' l-applikazzjoni minn fuq l-internet.

Xorta waħda se jiġu aċċettati l-espressjonijiet ta' l-interess mibgħuta bil-posta, bil-kundizzjoni li l-kandidati jimmarkaw b'mod ċar fuq l-envelopp il-qasam tal-kompetenzi, li għalih jixtiequ li jiġu kkunsidrati.

Il-formoli ta' l-applikazzjoni fuq l-internet (bl-Ingliż) u l-mudell ta' CV (bl-Ingliż) għall-oqsma differenti huma disponibbli mil-links li ġejjin:

 

Qasam 1. Proċessi atmosferiċi, tniġġis ta' l-arja, strateġiji ta' mitigazzjoni u adattament tat-tibdil tal-klima

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area1

 

Qasam 2. Bijodiversità

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area2

 

Qasam 3. Impriżi u intraprenditorija ambjentali

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area3

 

Qasam 4. Ekonomija ekoloġika

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area4

 

Qasam 5. Enerġija (inkl. strateġiji ta' mitigazzjoni u adattament)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area5

 

Qasam 6. Storja ambjentali

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area6

 

Qasam 7. Dritt ambjentali Ewropew u internazzjonali

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area7

 

Qasam 8. Ilma ħelu (inkl. ilma tal-pjan)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area8

 

Qasam 9. Valutazzjoni u indikaturi ambjentali integrati

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area9

 

Qasam 10. Ippjanar u ġestjoni spazjali tar-riżorsi naturali

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area10

 

Qasam 11. Agrikoltura

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area11

 

Qasam 12. Ekosistemi terrestri, inkl. ħamrija, foresti, artijiet bil-ħaxix

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area12

 

Qasam 13. Teknoloġiji moderni (inkl. nanoteknoloġiji, OĠM, eċċ.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area13

 

Qasam 14. Trasport u ambjent

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/Area14

L-applikazzjonijiet mibgħuta bil-posta għandhom jiġu indirizzati lil:

Personnel management group

Scientific Committee Call 2008 — Area (jekk jogħġbok indika min-numru 1 sa 14 skond l-għażla tiegħek)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Copenhagen K

Il-kandidati huma ġentilment mitluba jressqu l-mistoqsijiet tagħhom dwar is-sejħa attwali fuq dan l-indirizz tal-posta elettronika:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Id-dokumenti ta' sostenn jistgħu jintalbu fi stadju aktar tard.

L-espressjonijiet ta' interess kollha ser jiġu ttrattati b'mod kunfidenzjali.

Kun af li l-EEA ma tibgħatx lura l-espressjonijiet ta' interess lill-kandidati. L-informazzjoni personali li l-EEA titlob lill-kandidati tiġi proċessata skond ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwu fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dak id-data. Id-data personali mitluba lill-kandidati se jiġu proċessati għal finijiet ta' ġestjoni ta' l-espressjonijiet ta' interess, fid-dawl ta' preselezzjoni, selezzjoni u ħatra possibbli tal-Membri tal-Kumitat Xjentifiku ta' l-EEA.

Data ta' l-għeluq

L-espressjonijiet ta' interess għandhom jintbagħtu permezz tal-formola ta' l-applikazzjoni speċifika minn fuq l-internet (sa 12.00 — ħin ta' l-Ewropa ċentrali) jew bil-posta (id-data tat-timbru tal-posta sservi bħala prova) fl-indirizz indikat hawn fuq sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2008.


PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

Kummissjoni

6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/50


Avviż ta' l-iskadenza ta' ċerti miżuri pendenti kontra d-dumping

(2008/C 111/16)

1.

Kif previst fl-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 384/96 tat-22 ta' Diċembru 1995 (1) dwar il-ħarsien mill-importazzjoni dumped minn pajjiżi li m'humiex membri tal-Komunità Ewropea il-Kummissjoni tavża li sakemm issir reviżjoni skond il-proċedura, il-miżuri kontra d-dumping imsemmija hawn taħt jiskadu fid-data msemmija fit-tabella hawn taħt.

2.   Il-Proċedura

Produtturi Komunitarji jistgħu jagħmlu talba bil-miktub għal reviżjoni. Din it-talba jrid ikollha biżżejjed evidenza li turi li l-iskadenza tal-miżuri probbabilment tirriżulta f' kontinwazzjoni jew repetizzjoni ta' dumping u ħsara.

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li tirrevedi l-miżuri kkonċernati, l-importaturi, l-esportaturi, ir-rappreżentanti tal-pajjiż li jesporta u l-produtturi Komunitarji mbagħad jiġu pprovduti bl-opportunità li jsaħħu, jirribattu jew jikkummentaw dwar il-kwistjonijiet li jinsabu fit-talba.

3.   Limitu ta' żmien:

Produtturi Komunitarji jistgħu jressqu talba bil-miktub għal reviżjoni fuq il-bażi msemmija hawn fuq, li trid jasal għand il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Kummerċ (L-Unità H-1), J-79 4/23, B-1049 Brussel (2)fi kwalunkwe żmien mid-data tal-pubblikazzjoni ta' l-avviż preżenti iżda mhux aktar tard minn tliet xhur qabel id-data msemmija fit-tabella hawn taħt.

4.

Dan l-avviż huwa pubblikat skond l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 384/96.

Prodott

Pajjiż(i) ta' l-oriġini jew ta' l-esportazzjoni

Miżuri

Referenza

Data ta' l-iskadenza

Furfuryl alcohol

Ir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Dazju anti-dumping

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1905/2003 (ĠU L 283, 31.10.2003, p. 1)

1.11.2008


(1)  ĠU L 56, 6.3.1996, p. 1) Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 2117/2005 (ĠU L 340, 23.12.2005, p. 17).

(2)  Telefax (32-2) 295 65 05.


ATTI OĦRAJN

Kummissjoni

6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/51


Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni għal emenda skond l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni ta' l-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet ta' l-oriġini tal-prodotti agrikoli u ta' l-oġġetti ta' l-ikel

(2008/C 111/17)

Din il-pubblikazzjoni tikkonferixxi d-dritt għal oġġezzjoni għall-applikazzjoni għal emenda skond l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 (1). Id-dikjarazzjonijiet ta' oġġezzjoni għandhom jaslu l-Kummissjoni fi żmien sitt xhur mid-data ta' din il-pubblikazzjoni.

APPLIKAZZJONI GĦAL EMENDA

IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 510/2006

APPLIKAZZJONI GĦAL EMENDA FIL-KUNTEST TA' L-ARTIKOLU 9

“GORGONZOLA”

Nru tal-KE: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

Image DPOImage IĠP

1.   Intestatura ta' l-ispeċifikazzjoni għall-emendar

Image

Isem il-prodott

Image

Deskrizzjoni tal-prodott

Image

Żona ġeografika

Image

Prova ta' l-oriġini

Image

Metodu ta' produzzjoni

Image

Rabta

Image

Tikkettar

Image

Kundizzjonijiet nazzjonali

Image

Oħrajn

2.   Tip ta' emenda

Image

Emenda tad-dokument uniku jew tas-sinteżi

Image

Emenda ta' l-ispeċifikazzjonijiet tad-DPO jew l-IĠP irreġistrata, li għaliha la d-dokument uniku u lanqas is-sinteżi ma ġew ippubblikati

Image

Emenda għall-ispeċifikazzjoni li ma tirrikjedix emendi tad-dokument uniku ppublikat (Artikolu 9(3) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006)

Image

Emenda temporanja ta' l-ispeċifikazzjonijiet li jirriżultaw mill-adozzjoni ta' miżuri sanitarji jew fitosanitarji obbligatorji mill-awtoritajiet pubbliċi (Artikolu 9(4) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006)

3.   Emenda (emendi):

Deskrizzjoni tal-prodott

L-ispeċifikazzjoni attwali tindika piż tal-ġobna ta' bejn 6 kg u 13-il kg, mingħajr ma tindika l-karatteristiċi organolettiċi għad-diversi dimensjonijiet tal-prodott lest.

Biex il-konsumatur ikun jista' jidentifika l-prodott b'mod aħjar, dawn il-karatteristiċi organolettiċi issa huma ddefiniti fid-dettall, b'tali mod li jintrabtu mad-daqs tal-ġobna:

ġobna “kbira” b'piż ta' bejn 10 u 13-il kg, b'togħma ħelwa jew kemmxejn pikkanti b'perjodu ta' staġnar ta' mhux inqas minn 50 jum;

ġobna “medja” b'piż ta' bejn 9 u 12-il kg, b'togħma tabilħaqq pikkanti b'perjodu ta' staġnar ta' mhux inqas minn tmenin jum;

ġobna “żgħira” b'piż ta' bejn 6 u 8 kg, b'togħma tabilħaqq pikkanti b'perjodu ta' staġnar ta' mhux inqas minn sittin jum.

Barra minn hekk qed jiġu aġġornati kif ġej id-dimensjonijiet tal-ġenb u tad-dijametru tal-ġobna biex jirriflettu l-prodotti reali:

ġenb dritt b'għoli minimu ta' 13-il ċm;

dijametru tal-ġobna ta' bejn 20 ċm u 32 ċm.

Fl-aħħarnett, f'dak li jirrigwarda l-qoxra, huwa xieraq li jiġi indikat espliċitament li din ma tittikilx, bil-għan li l-konsumatur jiġi mgħarraf biċ-ċert dwar dan, kif ukoll li minflok ma tissejjaħ “ħamranija”, tintuża l-indikazzjoni “roża” biex tiddeskrivi aħjar l-aspett estern tal-prodott.

Żona ġeografika

Jiddaħħal it-territorju tal-provinċja ta' Varese, li kien tħalla barra mir-reġistrazzjoni oriġinali, minkejja l-eżistenza tad-dokumentazzjoni storika meħtieġa u l-karatteristiċi pedoklimatiċi taż-żona delimitata, kif ukoll minkejja li l-ġobon prodott f'dan il-post kellu l-istess karatteristiċi bħal dak li għalih intalab ir-rikonoxximent bħala “Gorgonzola”.

Barra minn hekk għandha tiġi aġġornata l-lista ta' ismijiet ta' provinċji rilevanti. Dan l-aġġornament ma jikkostitwix emenda għaliex id-delimitazzjoni amministrattiva l-ġdida ma ġabet l-ebda varjazzjoni taż-żona tal-produzzjoni msemmija fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1107/96 li jirreġistra l-Gorgonzola bħala DPO, peress li din tikkonċerna biss varjazzjoni fl-isem.

B'hekk iddaħħlu fit-test il-provinċji li ġejjin, li t-territorju tagħhom, kif għandu jiġi enfasizzat, diġà kien inkluż f'dak tal-provinċji li jagħmlu parti miż-żona tal-produzzjoni msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1107/96:

 

Biella, li diġà kienet fit-territorju tal-provinċja ta' Vercelli;

 

Lecco, Lodi u Monza, li diġà kienu fit-territorju tal-provinċja ta' Milano;

 

Verbano-Cusio-Ossola, li diġà kienu fit-territorju tal-provinċja ta' Novara.

Prova ta' l-oriġini

Fl-ispeċifikazzjoni tal-produzzjoni ddaħħal paragrafu marbut ma' l-oriġini, element li għall-prodotti bħall-Gorgonzola, kif jissemmew għall-finijiet ta' l-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92, ma kienx previst.

Metodu ta' produzzjoni

Peress li l-ispeċifikazzjoni attwali ma tagħti l-ebda indikazzjoni dwar jekk il-ħalib għandux ikun nej jew pasturizzat, huwa xieraq li jiġi ppreċiżat (ukoll bil-għan li jkun jista' jsir kontroll adegwat) li l-ħalib sħiħ tal-baqar li jintuża jkun pasturizzat. Din il-prattika fil-fatt minn dejjem kienet tissegwa fil-produzzjoni tal-Gorgonzola.

Wara l-pasturizzazzjoni tal-ħalib, fl-ispeċifikazzjoni għandha tiddaħħal iż-żieda ta' l-enżimi tal-ħalib u s-sospensjoni ta' l-ispori tal-Penicillium u ħmejjer partikolari.

L-użu ta' l-enżimi tal-ħalib bħala aċidifikaturi tal-bidu, joħloq dawk it-toqbiet fl-għaġna li jwasslu għall-iżvilupp tal-Penicillium u b'hekk għall-irħamar klassiku ħadrani fl-ikħal. Dan iddaħħal fl-ispeċifikazzjoni sabiex jiġi evitat il-ħolqien tat-toqob b'mezz mekkaniku, li billi jħallat l-għaġna u tiffavorixxi t-tkabbir tal-Penicillium, jista' jġib miegħu r-riskju ta' kontaminazzjoni tal-Listeria.

Minflok ma titħalla d-diċitura ġenerika bħalma hi fl-ispeċifikazzjoni attwali, li tirreferi għal staġnar ta' bejn xahrejn u tliet xhur, jitqies xieraq li ż-żmien ta' staġnar jiġi ffissat b'tali mod li jkun marbut mat-tipoloġija tal-prodott.

It-temperatura massima tat-tibqit tal-ħalib, li fl-ispeċifikazzjoni attwali kienet ta' 32 °C, issa ttelgħet għal 36 °C biex jiġu ppreservati l-karatteristiċi tal-Gorgonzola. B'konsegwenza ta' dan, it-temperatura massima tat-tmelliħ fix-xott żdiedet ukoll minn 20 °C għal 24 °C.

Barra minn hekk, it-temperatura ta' l-ambjenti ta' staġnar tniżżlu minn 5-8 °C fl-ispeċifikazzjoni attwali għal 2-7 °C, b'rabta mal-loġika wara t-tibdil l-ieħor mitlub maħsub biex ir-reazzjonijiet bijokimiċi tal-maturazzjoni jseħħu aktar bil-mod, biex jiġi evitat li l-prodotti jsiru jrejħu wisq.

Għandha tiddaħħal, ex novo, l-indikazzjoni tal-perċentwal ta' l-umdità relattiva (85-99 %) li ma kenitx preżenti fl-ispeċifikazzjoni li wasslet għar-rikonoxximent, iżda li jitqies bħala valur importanti ħafna.

Il-paragrafu ta' l-ispeċifikazzjoni attwali marbut mat-twaħħil tal-marki DPO, ġie fformulat mill-ġdid biex jiġi ddefinit b'mod aktar ċar it-twaħħil taż-żewġ marki, l-ewwel wieħed għall-oriġini, u t-tieni fil-karta ta' l-aluminju bbuzzat fil-mument tat-tqegħid fis-suq għall-konsum, u biex jiġi speċifikat li dawn il-marki jitwaħħlu biss wara li l-organu ta' spezzjoni jkun ivverifika li l-prodott ikollu l-karatteristiċi organolettiċi u kwalitattivi stabbiliti fl-ispeċifikazzjoni.

Tikkettar

Għal darb'oħra, bil-għan li l-konsumatur ikollu għażla aktar infurmata, ġiet introdotta l-possibbiltà li tiddaħħal tikketta bl-ispeċifikazzjoni tat-tip “ħelu” jew “pikkanti”.

SINTEŻI

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) NRU 510/2006

“GORGONZOLA”

Nru tal-KE: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

DPO ( X ) IĠP ( )

Din is-sinteżi tagħti l-elementi ewlenin ta' l-ispeċifikazzjoni tal-prodott b'għan informattiv biss.

1.   Dipartiment responsabbli fl-Istat Membru:

Isem:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Indirizz:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel

(39) 06 481 99 68

Feks

(39) 06 420 31 26

Posta elettronika:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Applikant:

Isem:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Indirizz:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Tel

(39) 0321 62 66 13

Feks

(39) 0321 39 09 36

Posta elettronika:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Kompożizzjoni:

Produtturi/proċessuri ( X ) Oħrajn ( )

3.   Tip ta' prodott:

Klassi 1.3 — Ġobon

4.   Speċikazzjoni:

(Sinteżi tar-rekwiżiti skond l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 510/2006);

4.1.   Isem: “Gorgonzola”

4.2.   Deskrizzjoni: Il-Gorgonzola huwa ġobon artab, xaħmi u ta' għaġna nejja, prodott esklussivament mill-ħalib sħiħ tal-baqar.

Il-prodott lest għandu jkollu l-karatteristiċi li ġejjin:

Forma: ċilindrika b'uċuh ċatti u ġnub għoljin u dritti;

Dimensjonijiet: ġenb dritt b'għoli minimu ta' 13-il ċm; dijametru ta' bejn 20 ċm u 32 ċm;

Piżijiet:

ġobna Grande Tipo Dolce: 10/13-il kg b'togħma ħelwa jew ftit pikkanti;

ġobna Media Tipo Piccante: 9/12-il kg b'togħma tabilħaqq pikkanti;

ġobna Piccola Tipo Piccante: 6/8 kg b'togħma deċiżament pikkanti;

Qoxra: ta' lewn griż u/jew roża, ma tittikilx.

Għaġna: magħquda, ta' kulur abjad jew abjad safrani, bil-moffa (rħamar) li jipproduċi vini karatteristiċi blu jagħtu fl-aħdar.

Xaħam fuq il-materjal xott: minimu ta' 48 %

4.3.   Żona ġeografika: Iż-żona tal-produzzjoni u ta' staġnar tinkludi t-territorju kollu tal-provinċji ta':

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli.

Alessandria: esklussivament it-territorju tal-komuni ta' Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino u Frassineto Po.

4.4.   Prova ta' l-oriġini: Kull fażi tal-proċess produttiv għandha tkun immonitorjata billi jiġi ddokumentat għal kull waħda mill-fażijiet, il-prodotti li jidħlu u dawk li joħorġu. B'dan il-mod, u permezz ta' tniżżil f'listi speċifiċi, ġestiti mill-organu ta' spezzjoni, tal-ħwat u tal-produtturi, kif ukoll iż-żamma ta' reġistri tal-produzzjoni u d-dikjarazzjoni tal-kwantitajiet prodotti, tiġi garantita t-traċċabilità tal-prodott. L-istess materja prima tiġi kkontrollata strettament mill-organu ta' spezzjoni inkarigat fil-fażijiet kollha tal-produzzjoni. Il-persuni kollha, fiżiċi jew ġuridiċi, imniżżla fil-listi relatati, se jkunu suġġetti għall-kontroll mill-organu ta' spezzjoni, skond kif previst mill-ispeċifikazzjoni tal-produzzjoni u tal-pjan ta' kontroll relatat.

Id-DPO “Gorgonzola” hija identifikabbli minn żewġ marki li għandhom jitwaħħlu fiż-żona ta' produzzjoni u ta' staġnar, biex l-organu ta' spezzjoni jkun jista' jivverifika, qabel ma jitwaħħlu dawn il-marki, li l-prodott ikollu l-karatteristiċi organolettiċi u kwalitattivi deskritti fil-punt 4.2.

Iż-żewġ marki huma:

wieħed ta' l-oriġini, li jitwaħħal fuq kull waħda mill-uċuh ċatti, li jkollu fuqu n-numru ta' identifikazzjoni ta' l-impjant tal-produzzjoni, miksub permezz ta' l-applikazzjoni tat-tabelli mqassma mill-Korp ta' Ħarsien, inkarigat mill-Ministeru għall-Agrikoltura, l-Ikel u l-Foresterija;

l-ieħor li għandu jitwaħħal ladarba l-prodott ikun kiseb il-karatteristiċi meħtieġa biex joħroġ għall-konsum u li jikkonsisti f'folja ta' aluminju bbuzzat li tiksi l-ġobna kollha, inkella n-nofs ġobna wara li tkun tqattgħet orizzontalment, b'tali mod li l-marka ta' l-oriġni bin-numru ta' identifikazzjoni ta' l-impjant tal-produzzjoni jidher biċ-ċar fuq il-wiċċ ċatt, u li fuq in-naħa l-oħra jkollha l-marka ta' identifikazzjoni fuq l-aluminju bbuzzat bħala garanzija ta' awtentiċità u tat-traċċabilità tal-prodott.

4.5.   Metodu ta' produzzjoni:

Produzzjoni: il-produzzjoni tal-ġobon bid-DPO “Gorgonzola” sseħħ skond din is-sekwenza ta' proċessi:

il-ħalib sħiħ tal-baqar li ġej miż-żona tal-produzzjoni jiġi ppasturizzat,

tibqit: Wara l-pasturizzazzjoni, il-ħalib jiżdidulu l-enżimi tal-ħalib u wkoll sospensjoni ta' Penicillium u ħmejjer diversi, u mbagħad jiżdiedlu t-tames tal-vitella f'temperatura ta' 28-36 °C,

il-baqta mbagħad titqiegħed f'fasceruoli (qwieleb) u fuq kull waħda mill-uċuh ċatti titqiegħed il-marka ta' l-oriġini li jkollha n-numru ta' identifikazzjoni ta' l-impjant tal-produzzjoni,

il-ġobna mbagħad tiġi mmellħa fix-xott, u dan il-proċess idum għal xi jiem, b'temperatura ta' 18-24 °C,

matul il-maturazzjoni jiżviluppaw varjetajiet u tipi ta' penicillium karatteristiċi tal-“Gorgonzola” u li jwasslu għall-kulur ikħal-ħadrani (irħamar).

Staġnar: l-istaġnar ma jdmux inqas minn 50 jum:

Ġobna Grande — Tipo Dolce: 10/13-il kg b'togħma ħelwa jew ftit pikkanti, b'perjodu ta' staġnar ta' mhux inqas minn 50 jum.

Ġobna Media — Tipo Piccante: 9/12-il kg b'togħma deċiżament pikkanti, b'perjodu ta' staġnar ta' mhux inqas minn 80 jum.

Ġobna Piccola — Tipo Piccante: 6/8-il kg b'togħma deċiżament pikkanti, b'perjodu ta' staġnar ta' mhux inqas minn 60 jum.

Għat-tipi kollha, l-istaġnar isir f'ambjenti b'temperatura ta' bejn 2-7 ° C u b'umdità ta' 85-99 %.

Matul il-maturazzjoni l-għaġna tittaqqab għal diversi drabi biex il-varjetajiet u t-tipi ta' penicillium, karatteristiċi tal-“Gorgonzola” (l-irħamar), jiżviluppaw.

Fi tmiem il-perjodu ta' staġnar, l-organu ta' spezzjoni jivverifika li l-prodott ikun laħaq il-kundizzjonijiet għar-rilaxx għall-konsum, u titwaħħallu l-folja ta' aluminju bbuzzat bil-marka ta' identifikazzjoni bbuzzata.

4.6.   Rabta: Il-fatturi naturali huma marbuta mal-kundizzjonijiet klimatiċi taż-żona ta' produzzjoni, li jikkaratterizzaw l-abbundanza u l-kwalità tal-mergħat li fuqhom jgħixu l-baqar, kif ukoll għall-iżvilupp ta' l-aġenti mikrobijoloġiċi li jiddeterminaw il-karatteristiċi organolettiċi u tal-kulur tal-ġobon.

F'dak li jirrigwarda l-fatturi umani, għandu jiġi indikat li l-konsum tal-prodott infirex sew bis-saħħa ta' l-użu ta' metodi ta' preparazzjoni tradizzjonali, abbażi taċ-ċereali tipiċi taż-żona ta' produzzjoni.

4.7.   Organu ta' spezzjoni:

Isem:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Indirizz:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tel

(39) 0445 36 60 94

Feks

(39) 0445 38 26 72

Posta elettronika:

csqa@csqa.it

L-organu ta' spezzjoni jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-istandard EN 45011.

4.8.   Tikkettar: Il-ġobniet għandu jkollhom fuqhom il-marki ta' identifikazzjoni maħruġa mill-Konsorzju.

Il-ġobna “Grande” li għandha l-karatteristiċi biex tiġi identifikata bħala “ħelwa”, u l-ġobniet “Media” u “Piccola” li għandhom il-karatteristiċi biex ikunu definiti bħala “pikkanti”, jista' jkollhom fuqhom tikketta b'dawn l-indikazzjonijiet maġenb jew taħt id-denominazzjoni “Gorgonzola” bl-użu ta' tipa iżgħar.


(1)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.


Rettifikazzjonijiet

6.5.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 111/56


PROCĖS–VERBAL TA' RETTIFIKA

tat-Trattat ta' Lisbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea li kien iffirmat fit-13 ta' Diċembru 2007

( Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea C 306 tas-17 ta' Diċembru 2007 )

(2008/C 111/18)

Din ir-rettifika saret permezz ta' Procės–verbal ta' Rettifika li ġie ffirmat fRuma, fit-30 ta' April 2008, bil-Gvern tar-Repubblika Taljana bħala depozitarju.

1.   EMENDI GĦAT-TRATTAT DWAR L-UNJONI EWROPEA U TRATTAT LI JISTABBILIXXI L-KOMUNITÀ EWROPEA

(a)

Paġna 11, Artikolu 1, punt (4) li jikkonċerna l-Artikolu 2(1)

Flok:

“1.

Il-prevenzjoni tal-kriminalità u l-ġlieda kontinwa. Il-mira ta' l-Unjoni hija li tippromwovi l-paċi, il-valuri tagħha u l-benessri tal-popli tagħha.”,

Aqra:

“1.

Il-mira ta' l-Unjoni hija li tippromwovi l-paċi, il-valuri tagħha u l-benessri tal-popli tagħha.”.

(b)

Paġna 42, Artikolu 2, punt (2), punt (d)

Flok:

“(d)

il-kliem ‘li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata’ u ‘b'maġġoranza kwalifikata’ għandhom jitħassru;”,

Aqra:

“(d)

il-kliem ‘li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata’, ‘waqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata’, ‘filwaqt li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata’ u ‘b'maġġoranza kwalifikata’ għandhom jitħassru;”.

(c)

Paġna 43, Artikolu 2, punt (5)

Flok:

“5)

Fl-Artikoli li ġejjin, il-kliem ‘li jikkonsulta mal-Parlament’ u ‘li jikkonsulta lill-Parlament’ għandhom jiġu ssostitwiti bi ‘l-approvazzjoni tal-Parlament’:”,

Aqra:

“5)

Fl-Artikoli li ġejjin, il-kliem ‘li jikkonsulta mal-Parlament’ u ‘li jikkonsulta lill-Parlament’ għandhom jiġu ssostitwiti bi ‘bl-approvazzjoni tal-Parlament’:”.

(d)

Paġna 44, Artikolu 2, punt (7), paragrafu 2, inċiż 4

Ir-raba' inċiż tat-tieni paragrafu (“— l-Artikolu 231, it-tieni sub-paragrafu”) għandu jitħassar.

(e)

Paġna 45, Artikolu 2, punt (8), inċiż 2

Flok:

“—

l-Artikolu 97b”,

Aqra:

“—

l-Artikolu 4, li sar l-Artikolu 97b”.

(f)

Paġna 74, Artikolu 2, punt 94

Flok:

“94)

Fl-aħħar ta' l-Artikolu 109, il-parti tas-sentenza ‘… l-aktar tard sad-data ta' l-istabbiliment tas-SEBĊ’ għandha titħassar.”,

Aqra:

“94)

Fl-aħħar ta' l-Artikolu 109, il-parti tas-sentenza ‘…, l-aktar tard sad-data ta' l- istabbiliment tas-SEBĊ’ għandha titħassar.”.

(g)

Paġna 75, Artikolu 2, punt 99, punt (c)

Flok:

“(c)

fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu għandu jitħassar; fit-tielet inċiż, ir-referenza għall-Artikolu 99 (2), (3), (4) u (5) għandha tinbidel b' referenza għall-Artikolu 99 (2), (3), (4) u (6), u r-referenzi għall-Artikolu 122(2), u l-Artikolu 123(4) u (5) għandhom jiġu ssostitwiti b' referenza għall-Artikoli 117a (2) u (3);”,

Aqra:

“(c)

fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu għandu jitħassar; fit-tielet inċiż, ir-referenza għall-Artikolu 99 (2), (3), (4) u (5) għandha tinbidel b' referenza għall-Artikolu 99 (2), (3), (4) u (6), u r-referenzi għall-Artikolu 122(2), u l-Artikolu 123 (4) u (5) għandhom jiġu ssostitwiti b' referenza għall-Artikoli 117a (2) u (3); fir-raba' inċiż, ‘il-kliem tat-trattat’ huma sostitwiti bil-kliem ‘tat-trattati’;”.

(h)

Paġna 107, Artikolu 2, punt 211, punt a)

Flok:

“Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja jistgħu jistabbilixxu …”,

Aqra:

“Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja, jistgħu jistabbilixxu …”.

(i)

Paġna 111, Artikolu 2, punt 224)

Flok:

“Minkejja l-iskadenza tal-perijodu stabbilit fil-ħames subparagrafu ta' l-Artikolu 230 kwalunkwe parti tista', ...”,

Aqra:

“Minkejja l-iskadenza tal-perijodu stabbilit fis-sitt subparagrafu ta' l-Artikolu 230 kwalunkwe parti tista', …”.

(j)

Paġna 112, Artikolu 2, punt 231)

Għandu jiżdied il-punt d) li ġej:

“d)

fil-paragrafu 8, innumerat mill-ġdid bħala 7, il-kliem ‘, waqt li jaġixxi bl-istess maġġoranza,’ għandhom jitħassru.”

(k)

Paġna 127, Artikolu 2, punt 274 (Artikolu 279b, l-ewwel sentenza)

Flok:

“… fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni taħt il-proċeduri tal-baġit previsti f'dan il-Kapitolu.”,

Aqra:

“… fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni taħt il-proċeduri tal-baġit previsti f'dan it-Titolu.”.

(l)

Fejn meħtieġ

L-espressjoni “politika barranija u ta' sigurtà komuni”, kull fejn tinsab fit-test, għandha tiġi sostitwita minn din: “politika estera u ta' sigurtà komuni”.

2.   PROTOKOLLI ANNESSI MAT-TRATTAT TA' LISBONA

(a)

Paġna 172, Artikolu 1, punt 5, punt (d)

Flok:

“—

Punt 6, innumerat mill-ġdid bħala 5, it-tieni subparagrafu;

Punt 9, innumerat mill-ġdid bħala 8, is-sentenza introduttiva;

Punt 10, innumerat mill-ġdid bħala 9, punt a), it-tieni sentenza;

Punt 11, innumerat mill-ġdid bħala 10;”,

Aqra:

“—

Paragrafu 6, innumerat mill-ġdid bħala 5, it-tieni subparagrafu;

Paragrafu 9, innumerat mill-ġdid bħala 8, is-sentenza introduttiva;

Paragrafu 10, innumerat mill-ġdid bħala 9, punt a), it-tieni sentenza;

Paragrafu 11, innumerat mill-ġdid bħala 10;”

(b)

Paġna 172, Artikolu 1, punt 11, punt (e), it-tieni sentenza

Flok:

“Fl-aħħar tat-tieni frażi, il-kliem ‘ta' l-Unjoni Ewropea’ jiżdiedu wara ‘tat-Trattat’.”,

Aqra:

“Fl-aħħar tat-tieni frażi, il-kliem ‘dwar l-Unjoni Ewropea’ jiżdiedu wara ‘tat-Trattat’.”.

(c)

Paġna 174, Artikolu 1, punt 11, punt (aa)

Flok:

“aa)

fl-Artikolu 52, innumerat mill-ġdid bħala 49, il-kliem ‘skond l-Artikolu 116a(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea,’ għandhom jiddaħħlu wara l-kliem ‘Wara li r-rati tal-kambju jiġu ffissati irrevokabbilment …’.”,

Aqra:

“aa)

fl-Artikolu 52, innumerat mill-ġdid bħala 49, fl-intestatura ta' l-Artikolu il-kliem ‘…f'muniti tal-Komunità’ jinbidlu sabiex jaqraw ‘…f'muniti ta' l-Istati Membri’ u fl-Artikolu, il-kliem ‘skond l-Artikolu 117a(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea,’ għandhom jiddaħħlu wara l-kliem ‘Wara li r-rati tal-kambju jiġu ffissati irrevokabbilment …’.”.

(d)

Paġna 181, Artikolu 1, punt 15, punt d)

Flok:

“d)

fl-Artikolu 6, il-kliem ‘ta' l-IME jew’ għandhom jitħassru;”,

Aqra:

“d)

fl-Artikolu 6, il-kliem ‘lill-IME jew lill-BĊE skond il-każ’ għandhom jiġu sostitwiti minn ‘lill-BĊE’;”

(e)

Paġna 194, Artikolu 1

Għandu jiżdied dan il-punt li ġej:

“ANNESS

(34)

Fl-Anness I, kapitolu 22, ex 22.08, ex 22.09, il-kliem ‘tat-Trattat’ għandhom jitħassru.”.

3.   TABELLA TA' KORRISPONDENZA PREVISTA FL-ARTIKOLU 5 TAT-TRATTAT TA' LISBONA

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Paġna 206, numerotazzjoni antik tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea kif imsemmija fl-Artikolu 47

Flok:

“Artikolu 47 (imċaqlaq)”,

Aqra:

“Artikolu 47 (sostitwit)”.

Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea

(a)

Paġna 207, l-intestatura ta' l-ewwel kolonna

Flok:

“Numru antik tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea”,

Aqra:

“Numru antik tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea”.

(b)

Paġna 214, in-numru ġdid tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jikkorrispondi għall-Artikolu 113 (imċaqlaq)

Flok:

“Artikolu 294”,

Aqra:

“Artikolu 284”.

(c)

Paġna 228, in-nota tal-qiegħ tal-paġna relattiva għall-Artikolu 63, punti 1 u 2 u l-Artikolu 64(2), taħt in-numru antik tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

Flok:

“L-Artikolu 63 punti 1 u 2 tat-Trattat KE jiġu sostitwiti mill-Artikolu 63 (1) u(2) tat-TFUE u l-Artikolu 64(2) jiġi sostitwit mill-Artikolu 63(3) tat-TFUE.”,

Aqra:

“L-Artikolu 63, il-punti 1 u 2 tat-Trattat KE jiġu sostitwiti mill-Artikolu 63 (1) (2) (innumerat mill-ġdid 78) tat-TFUE u l-Artikolu 64(2) jiġi sostitwit mill-Artikolu 63(3) tat-TFUE (innumerat mill-ġdid 78).”,

(d)

Paġna 229, in-nota tal-qiegħ tal-paġna relattiva għall-Artikolu 178, taħt in-numru antik tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea

Flok:

“Sostitwit, fis-sustanza, mit-tieni frażi tat-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 188 D(1), tat-TFUE.”,

Aqra:

“Sostitwit, fis-sustanza, mit-tieni frażi tat-tieni sub-paragrafu ta' l-Artikolu 188 D(1), tat-TFUE (innumerat mill-ġdid 208).”.