ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
19ta' Jannar 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2008/C 014/01

Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' trasportatur bit-triq

1

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 014/02

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-metodu li jistabbilixxi r-rati ta' referenza u ta' skont

6

2008/C 014/03

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

10

2008/C 014/04

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

14

2008/C 014/05

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

18

2008/C 014/06

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) ( 1 )

20

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kunsill

2008/C 014/07

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 2007 li taħtar lill-membru tar-Renju Unit tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali

21

 

Kummissjoni

2008/C 014/08

Rata tal-kambju ta' l-euro

22

2008/C 014/09

Termini ta' referenza — Grupp ta' Esperti dwar it-Traffikar tal-Bnedmin

23

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Kummissjoni

2008/C 014/10

Sejħa għal applikazzjonijiet dwar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/675/KE li tipprovdi għat-Twaqqif tal-Grupp ta' Esperti dwar it-Traffikar tal-Bnedmin

27

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Kummissjoni

2008/C 014/11

Notifika dwar talba skond l-Artikolu 30 tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kusill 2004/17/KE — Talba minn Stat Membru

34

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2008/C 014/12

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) ( 1 )

35

2008/C 014/13

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata ( 1 )

36

2008/C 014/14

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) ( 1 )

37

2008/C 014/15

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata ( 1 )

38

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

OPINJONIJIET

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/1


Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' trasportatur bit-triq

(2008/C 14/01)

IL-KONTROLLUR EWROPEW GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DATA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 286 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tagħha,

Wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (1),

Wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 41 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-talba għal opinjoni b'konformità ma' l-Artikolu 28 (2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 li waslet fid-29 ta' Mejju 2007 mill-Kummissjoni;

ADOTTA L-OPINJONI LI ĠEJJA:

1.   Introduzzjoni

1.

Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' trasportatur bit-triq intbagħtet mill-Kummissjoni mill-KEPD għal konsultazzjoni, skond l-Artikolu 28(2) tar-Regolament 45/2001/KE (minn hawn 'il quddiem “il-proposta”), u kienet riċevuta mill-KEPD fid-29 ta' Mejju 2007. Kienet riċevuta verżjoni riveduta tal-proposta fis-6 ta' Lulju 2007. Il-KEPD jilqa' li l-preambolu tar-Regolament, kif propost mill-Kummissjoni, isemmi li huwa jiġi kkonsultat.

2.

L-għan tal-proposta huwa li tissostitwixxi d-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE tad-29 ta' April 1996 dwar kif dħul għall-impjieg ta' operatur ta' trasport ta' merkanzija bit-triq u operatur ta' trasport ta' passiġġieri bit-triq u r-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u evidenza oħra ta' kwalifiki formali intenzjonati li jiffaċilitaw għal dawn l-operaturi d-dritt tal-libertà li jistabbilixxu ħidmiet ta' trasport nazzjonali jew internazzjonali (3), sabiex ikunu rettifikati n-nuqqasijiet ta' dik id-Direttiva. Id-Direttiva tistabbilixxi kondizzjonijiet minimi relatati ma' reputazzjoni tajba, sitwazzjoni finanzjarja u kompetenza professjonali li l-kumpanniji jridu jissodisfaw. Kif tispjega l-proposta tal-Memorandum ta' Spjega, id-Direttiva 96/26/KE hija parti minn qafas leġislattiv li tifforma s-suq intern għat-trasport bit-triq. Il-Memorandum ta' Spjega jiddikjara li d-direttiva mhijiex applikata u infurzata uniformament, bħala riżultat ta' dispożizzjonijiet legali li mhumiex ċari, huma inkompleti jew li m'għadhomx adatti ma' l-iżvilupp tas-settur. Bħala riżultat, dan huwa kkunsidrat bħala ta' ħsara għal kompetizzjoni ġusta. Huma meħtiġin regoli ġodda għal-iffunzjonar bla xkiel tas-suq intern fis-settur tat-trasport bit-triq.

3.

Il-proposta tiġbor diversi dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/26/KE u tinkludi wkoll xi elementi ġodda li huma elenkati fil-paragrafu 3.1 tal-Memorandum ta' Spjega. Il-KEPD, waqt li jwettaq il-kompitu tiegħu li jagħti parir lil-istituzzjonijiet u lill-korpi Komunitarji dwar il-kwistjonijiet kollha rigward l-ipproċessar tad-data, mhux ser jiddiskuti dawn l-elementi kollha iżda ser jikkonċentra fuq l-elementi tal-proposta li huma ta' importanza speċifika għall-protezzjoni tad-data personali. B'mod partikolari, il-proposta tintroduċi reġistri elettroniċi interkonnessi bejn l-istati membri kollha, li jiffaċilitaw l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, il-proposta tintroduċi obbligu għall-awtoritajiet li jalertjaw lill-operatur meta jsibu li operatur tat-trasport ma jissodisfax aktar il-kondizzjonijiet dwar il-kondotta tajba, il-kapaċità finanzjarja u l-kompetenza professjonali. Dan l-obbligu huwa wieħed minn numru ta' regoli li jiżgura li jintlaħqu dawn il-kondizzjonijiet.

4.

Il-proposta għalhekk tinkludi elementi li jitolbu l-ipproċessar ta' data personali. Ir-reġistri msemmijin hawn fuq jinkludu data personali (l-Artikolu 15 tal-proposta). F'dan il-kuntest, għandu jkun sottolinjat li l-proposta tinkludi drittijiet u obbligi għal impriżi, kif ukoll għal ġesturi tat-trasport. Mid-definizzjoni ta' l-Artikolu 1, il-paragrafu 2, (d) isegwi li mhux biss il-ġesturi tat-trasport, iżda wkoll l-impriżi jistgħu jkunu persuni fiżiċi. F'dawk il-każijiet, l-ipproċessar tad-data dwar l-impriżi jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi dwar il-protezzjoni tad-data.

5.

F'din l-opinjoni l-KEPD jindirizza l-artikoli li ġejjin tal-proposta:

l-Artikolu 6 dwar il-kondizzjonijiet f'relazzjoni mal-ħtieġa rigward il-kondotta tajba.

l-Artikolu 9-14 dwar l-awtorizzazzjoni u l-immonitorar mill-awtoritajiet kompetenti.

L-Artikolu 15 li jintroduċi reġistru elettroniku ta' l-impriżi f'kull Stat Membru. li għandu jkun interkonness mal-Komunità kolha f'konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali.

L-Artikolu 16 li jindika r-regoli essenzjali applikabbli għall-protezzjoni tad-data personali, skond id-Direttiva 95/46/KE.

2.   Artikolu 6

6.

L-Artikolu 6 jistabbilixxi l-kondizzjonijiet f'relazzjoni mal-ħtieġa rigward il-kondotta tajba. Waħda mill-ħtiġiet, inkluża fl-Artikolu 6 (1) (b), jirrigwarda mid-definizzjoni tiegħu l-imġiba ta' persuni fiżiċi u jaqa' taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-leġislazzjoni komunitarja dwar l-ipproċessar tad-data personali. Il-ħtiġiet l-oħrajn, elenkati fl-Artikolu 6 (1) (a) u (c), jistgħu jikkonċernaw l-imġiba ta' persuni fiżiċi.

7.

Id-dispożizzjoni ta' l-Artikolu 6 (1) (b) teħtieġ li l-ġestur tat-trasport ma kienx is-suġġett ta' sentenzi jew sanzjonijiet għal kontravenzjonijiet serji jew kontravenzjonijiet minuri ripetuti. Madankollu, il-proposta ma tiddefinix b'mod ċar id-differenza bejn kontravenzjonijiet serji u minuri. Indikazzjoni ta' din id-differenza tista' tinstab fil-Premessa (7). Hija ssemmi “kundanni kriminali serji jew sanzjonijiet serji, b'mod partikolari regoli Komunitarji relatati mat-trasport bit-triq”. Madankollu, din l-indikazzjoni ma tagħtix kjarifika suffiċjenti. Kundanna relatata mar-regoli Komunitarji dwar il-ħin tas-sewqan u l-perijodu ta' mistrieħ tax-xufiera hija, ngħidu aħna, “serja” jew le, jew, taħt liema kondizzjonijiet huma “serji” l-kundanni li mhumiex marbutin mar-regoli dwar it-trasport bit-triq?

8.

Din il-kwistjoni ser tkun iċċarata f'regolament implimentattiv stabbilit mill-Kummissjoni (assistita minn Proċedura Regolatorja b'Kumitat ta' Skrutinju kompost mir-rappreżentanti ta' l-Istati Membri) li jinkludi lista ta' kategoriji, tipi jew livelli ta' serjetà ta' ksur u l-frekwenza ta' l-okkorrenza li lil hinn minnha l-ksur minuri ripetut għandu jwassal għat-telf ta' kondotta tajba (Artikolu 6 (2)). Il-KEPD jissottolinja l-importanza tar-regolament implimentattiv. Il-Punt 4.2.2 tal-Memorandum ta' Spjega jiddikjara b'mod tajjeb li l-lista hija prekondizzjoni għal kull skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u għal limiti massimi komuni għall-irtirar ta' awtorizzazzjonijiet (4). Barra minn hekk, skond il-KEPD huwa meħtieġ strument li jiżgura l-applikazzjoni tal-prinċipji relatati mal-kwalità tad-data (5), bħall-prinċipji li jeħtieġu li d-data personali tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva għall-fini li għaliha nġabret u li d-data hija eżatta u li tinżamm aġġornata. Il-lista hija wkoll meħtieġa għaċ-ċertezza legali tal-persuni kkonċernati. Finalment, m'għandux jintesa li d-data dwar il-ksur hija essenzjali għal-valutazzjoni ta' l-adattabbiltà ta' persuni biex jeżerċitaw l-impjieg ta' ġesturi tat-trasport u l-ipproċessar ta' din id-data tippreżenta wkoll riskji ċari mill-perspettiva tal-protezzjoni tal-privatezza. Dan huwa wkoll importanti ħafna għaliex id-data ser tiddetermina l-kontenut tar-reġistri elettroniċi nazzjonali skond l-Artikolu 15 tal-proposta.

9.

Fil-fehma tal-KEPD ir-regolament implimentattiv ser jinkludi elementi essenzjali għas-sistema dwar id-dħul fl-impjieg ta' operatur ta' trasportatur bit-triq u l-iżvolġiment ta' dak l-impjieg, il-materja tal-proposta skond l-Artikolu 1 tiegħu. Kien għalhekk ikun preferibbli li ta' l-inqas ikunu stabbiliti fil-proposta nnifisha l-elementi prinċipali tal-lista msemmija fl-Artikolu 6 (2), possibbilment f'anness, b'mod aktar preċiż milli kien stabbilit fl-Artikolu 6 (2) (a-c). Il-KEPD jissuġġerixxi li tkun modifikata l-proposta f'dan is-sens, ukoll f'konformità mal-prinċipji relatati mal-kwalità tad-data. Huwa ma jaqbilx ma kwalunkwe suġġeriment li jsegwi mill-Artikolu 6 (2), jiġifieri li l-lista tinkludi biss elementi mhux essenzjali.

10.

Il-KEPD jirreferi wkoll għall-Artikolu 6 (1) (a) tal-proposta, li jipprevedi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impriżi jissodisfaw il-ħtieġa li mhemm l-ebda raġuni importanti biex tkun iddubitata l-kondotta tajba tagħhom. Il-proposta u l-memorandum ta' spjega ma jagħtux indikazzjonijiet dwar kif l-Istati Membri għandhom jispeċifikaw din in-norma vaga, li — apparentament — tkopri sitwazzjonijiet fejn ma seħħet l-ebda kundanna jew sanzjoni lill-impriża jew lill-ġesturi tat-trasport, iżda fejn madankollu hija involuta l-kondotta tajba. Il-KEPD jissuġġerixxi li l-leġislatur Komunitarju jispeċifika s-sitwazzjonijiet li din id-dispożizzjoni timmira li tkopri, speċjalment fid-dawl ta' l-objettiv tal-proposta biex jissaħħaħ l-iffunzjonar bla xkiel tas-suq intern fit-trasport bit-triq. Mill-perspettiva tal-protezzjoni tad-data dan huwa importanti aktar għaliex l-impriżi jistgħu jkunu persuni fiżiċi u li għalihom ser tkun applikabbli l-liġi dwar il-protezzjoni tad-data.

3.   Artikoli 9-14

11.

L-Artikoli 9-14 dwar l-awtorizzazzjoni u l-immonitorar jistabbilixxu r-rwol ċentrali ta' l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati membri fl-implimentazzjoni tas-sistema. Is-setgħat ta' l-awtoritajiet kompetenti huma stabbiliti fl-Artikolu 9 u jinkludu l-eżami ta' applikazzjonijiet minn impriżi għat-trasport bit-triq, l-għoti, is-sospensjoni u l-irtirar ta' awtorizzazzjonijiet, id-dikjarazzjonijiet ta' nuqqas ta' idoneità relatati mal-ġestur tat-trasport u mal-verifiki.

12.

Il-KEPD jilqa' dan ir-rwol ċentrali ta' l-awtoritajiet kompetenti li jagħtihom ukoll responsabbiltajiet għall-ipproċessar ta' data personali, bħala element meħtieġ ta' l-attivitajiet tagħhom. F'dan il-kuntest, il-KEPD jinnota xi ambigwitajiet fil-proposta li jistgħu jissolvew faċilment mingħajr ma jinbidel xejn fis-sistema nnifisha. L-ewwelnett, l-Artikolu 10 jittratta, skond l-intestatura tiegħu, ir-reġistrazzjoni ta' l-applikazzjonijiet. Madankollu, l-Artikolu 10 (2) — il-paragrafu li jittratta r-reġistrazzjoni — jidher li jikkonċerna r-reġistrazzjoni ta' l-awtorizzazzjonijiet. Jekk, madankollu, huwa kkunsidrat li l-leġislatur Komunitarju jirreġistra wkoll l-applikazzjonijiet — inkluż l-isem tal-ġestur tat-trasport — dan għandu jintagħmel espliċitu. it-tieninett, l-awtoritajiet kompetenti għandhom kompiti relatati mar-reġistrazzjoni fir-reġistri elettroniċi nazzjonali, iżda mhumiex espliċitament magħmulin responsabbli għal dawn ir-reġistri (ara l-punt 17 ta' din l-opinjoni).

13.

Kwistjoni separata f'dan il-kapitolu dwar l-awtorizzazzjoni u l-immonitorar huma l-miżuri ta' riabilitazzjoni. Skond l-Artikolu 6 (3) r-riabilitazzjoni jew kwalunkwe miżura oħra li għandha effett ekwivalenti hija meħtieġa biex tissostitwixxi kondotta tajba. L-Artikolu 14 (1) jiddikjara li l-miżuri ta' riabilitazzjoni għandhom ikunu speċifikati fid-deċiżjonijiet ta' l-Istati Membri dwar id-dħul fl-impjieg ta' ġestur tat-trasport bit-triq, dwar l-irtirar jew sospensjoni ta' dan id-dħul u dwar id-dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' idoneità. Madankollu, il-proposta tħalli għal kollox għad-diskrezzjoni ta' l-Istati Membri l-indikazzjoni tal-motivi u s-sustanza kif ukoll il-perijodu li fih għandha ssir ir-riabilitazzjoni. Kien ikun preferibbli li tkun illimitata d-diskrezzjoni ta' l-Istati Membri, u b'dan ikun hemm kontribut għall-iffunzjonar bla xkiel tas-suq intern fit-trasport bit-triq, kif ukoll rigward l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-kwalità tad-data u ċ-ċertezza legali tal-persuni kkonċernati.

4.   Artikolu 15

14.

L-Artikolu 15 (1) jipprevedi li kull Stat Membru għandu jżomm reġistru nazzjonali ta' l-operaturi tat-trasport bit-triq awtorizzati. Dan ir-reġistru jinkludi d-data li hija elenkata fit-tieni parti ta' l-Artikolu 15 (1). Dan jinkludi d-data personali. Xi data personali fir-reġistri tippreżenta riskji speċifiċi għas-suġġett tad-data, bħal b'mod partikolari l-ismijiet ta' persuni ddikjarati li mhumiex idonei biex jiġġestixxu l-attività ta' trasport ta' impriża (6).

15.

Il-KEPD jilqa' li l-aċċess għal dawn ir-reġistri huwa b'mod ċar illimitat għal dawk l-awtoritajiet nazzjonali li għandhom setgħat relatati mal-materja tal-proposta. Il-fini tar-reġistri huwa wkoll illimitat b'mod ċar għall-implimentazzjoni tar-regolament, stabbilit fl-Artikoli 10-13 tal-proposta, kif ukoll għall-fini msemmi fl-Artikolu 26 tal-proposta, ir-rapporti li għandhom isiru dwar l-iffunzjonar tar-regolament.

16.

L-Artikolu 15 (2) jagħti perijodu ta' ħżin ta' sentejn għal data dwar sospensjonijiet u rtirar ta' awtorizzazzjonijiet u rigward persuni ddikjarati li mhumiex idonei għall-impjieg. Il-KEPD jilqa' li l-perijodu ta' ħżin huwa limitat għal perijodu fiss ta' sentejn. Madankollu, it-test għandu jiżgura wkoll li d-data li tikkonċerna persuni ddikjarati li mhumiex idonei għall-impjieg għandha titneħħa immedjatament mir-reġistru wara li tkun ittieħdet miżura ta' riabilitazzjoni skond l-Artikolu 6 (3). F'dan il-kuntest, tista' ssir referenza għall-Artikolu 6 (1) (e) tad-Direttiva 95/46/KE (7).

17.

Barra minn hekk, ir-responsabbiltà għaż-żamma tar-reġistru u għall-ipproċessar tad-data fir-reġistru għandha tkun iċċarata fit-test tar-regolament. Fit-terminoloġija tad-Direttiva 95/46/KE: liema entità tista' tkun ikkwalifikata bħala l-kontrollur? (8) Jidher loġiku li l-awtorità kompetenti għandha tkun ikkunsidrata bħala kontrollur, iżda l-proposta dan ma ssemmihx. Il-KEPD jissuġġerixxi l-iċċarar ta' dan fil-proposta. Hemm aktar raġuni għal kjarifika minħabba li r-regolament jipprevedi l-interkonnessjoni tar-reġistri elettroniċi nazzjonali sa l-aħħar ta' l-2010 u l-ħatra ta' punt tal-kuntatt għall-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri. Madankollu, mhux l-awtoritajiet nazzjonali kollha ser ikunu punti tal-kuntatt: ser ikun hemm punt tal-kuntatt wieħed f'kull Stat Membru, iżda jista' jkun hemm aktar minn awtorità kompetenti waħda.

18.

Dan iwassal għal osservazzjoni dwar l-interkonnessjoni tar-reġistri elettroniċi nazzjonali. L-Artikolu 15 (4) jipprevedi li l-interkonnessjoni għandha tiġi implimentata b'mod li awtorità kompetenti fi kwalunkwe Stat Membru tista' tikkonsulta reġistri elettroniċi ta' l-Istati Membri kollha. Fi kliem ieħor, il-proposta tipprevedi sistema ta' aċċess dirett. Kif kien spjegat mill-KEPD fl-opinjoni tiegħu dwar il-proposta għal Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar l-iskambju ta' informazzjoni skond il-prinċipju ta' disponibbiltà (9), l-aċċess dirett ser ikun awtomatikament ifisser li numru akbar ta' persuni ser ikollhom aċċess għal bażi tad-data u għalhekk tinkludi riskju dejjem jikber ta' użu ħażin. Fil-każ ta' aċċess dirett minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru ieħor, l-awtoritajiet ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini m'għandhom l-ebda kontroll fuq l-aċċess u aktar użu tad-data. Kif tista', ngħidu aħna, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ta' oriġini tiżgura li awtorità fi Stat Membru ieħor hija informata b'modifiki fir-reġistru wara li din ta' l-aħħar tkun aċċessat id-data?

19.

Dawn il-kwistjonijiet għandhom ikunu ttrattati fid-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-interkonnessjonijiet kif previst fl-Artikolu 15 (5) u (6) tal-proposta. Il-KEPD jilqa' b'mod partikolari r-regoli komuni dwar il-format u l-proċeduri tekniċi għal konsultazjoni awtomatika li għandhom ikunu adottati mill-Kummissjoni. Fi kwalunkwe każ, m'għandu jkun hemm l-ebda dubju dwar ir-responsabbiltajiet għall-aċċess u aktar użu tad-data. Il-KEPD jissuġġerixxi li tiżdied sentenza ma' l-Artikolu 15 (5) li tiddikjara kif ġej: “Dawn ir-regoli komuni għandhom jistabbilixxu liema awtorità hija responsabbli għall-aċċes, għal aktar użu u għall-aġġornament tad-data wara aċċess u għal dan il-għan għandhom jinkludu regoli dwar l-irreġistrar u immonitorar tad-data.”

5.   Artikolu 16

20.

L-Artikolu 16 huwa artikolu dwar il-protezzjoni tad-data personali. Il-bidu ta' dan l-artikolu jikkonferma li d-Direttiva 95/46/KE hija applikabbli għal kollox għad-data personali inkluża fir-reġistri. Huwa jisħaq fuq l-importanza tal-protezzjoni tad-data u jista' jkun ikkunsidrat bħala introduzzjoni għad-dispożizzjonijiet aktar speċifiċi ta' l-Artikolu 16 (a), (b), (c) u (d).

21.

Skond il-KEPD, id-dispożizzjonijiet aktar speċifiċi ta' l-Artikolu 16 ma joffru l-ebda valur miżjud. Huma jfakkru d-drittijiet tas-suġġett tad-data mid-Direttiva 95/46/KE (kif inkluż fl-Artikoli 12 u 14 tagħha), f'forma simplifikata u mingħajr ma joffru ebda speċifikazzjoni (barra mill-element imsemmi fil-punt 23 ta' din l-opinjoni). Barra minn hekk, l-issimplifikar tad-drittijiet tas-suġġett tad-data jwassal għal inċertezza legali u għalhekk jista' jnaqqas il-protezzjoni tas-suġġett tad-data. L-Artikolu 16 tal-proposta huwa ambigwu dwar jekk japplikawx bis-sħiħ dispożizzjonijiet aktar speċifiċi tad-Direttiva 95/46/KE għal talbiet tas-suġġetti tad-data relatati ma' informazzjoni dwaru jew dwarha fil-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta. L-Artikolu 16 tal-proposta — lex specialis għall-Artikolu 12 u l-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46/KE — jistabbilixxi li huma żgurati b'mod partikolari l-elementi elenkati fl-Artikolu 16 (a), (b), (c) u (d). Skond il-KEPD dan għandu jfisser li l-elementi l-oħrajn mhumiex żgurati, iżda t-test mhuwiex ċar għal kollox.

22.

Alternattivament, l-Artikolu 16 jista' jkollu valur miżjud jekk jispeċifika d-drittijiet inklużi fid-Direttiva. Ngħidu aħna, l-Artikolu 16 jista';

jiċċara liem awtorità hija responsabbli biex tipprovdi l-informazzjoni; fit-terminoloġija tad-Direttiva 95/46/KE, liema entità tista' tkun ikkwalifikata bħala l-kontrollur (ara wkoll il-punt 17 ta' din l-opinjoni),

jippreskrivi ċertu format għall-implimentazzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-data,

jispeċifika aktar modalitajiet tad-dritt li ssir oġġezzjoni.

23.

L-Artikolu 16 (b) jinkludi limitazzjoni tad-dritt ta' aċċess skond l-Artikolu 12 tad-Direttiva 95/46/KE li mhijiex kompatibbli mad-direttiva. Huwa jiddikjara li l-aċċess ingħata mingħajr limitu, f'intervalli regolari u mingħajr dewmien jew spiża eċċessivi għall-awtorità pubblika responsabbli għall-ipproċessar tad-data jew għall-applikant. L-Artikolu 12 tad-Direttiva 95/46/KE madankollu jimmira li jipproteġi s-suġġett tad-data, fejn dan jitlob aċċess mingħajr limitu u mingħajr dewmien jew spiża eċċessiva. Il-KEPD jissuġġerixxi l-immodifikar ta' l-Artikolu 16 (b) u li jintagħmel kompatibbli mad-Direttiva 95/46, billi jinqatgħu il-kliem “għall-awtorità responabbli għall-ipproċessar tad-data”. Jekk mhemm l-ebda tħassib rigward spejjeż li ġejjin minn talbiet għal aċċess, għandu jkun innotat li n-nozzjoni ta' 'spiża eċċessiva' msemmija fl-Artikolu 12 tad-Direttiva ma tibbrojbixxix lill-kontrolluri tad-data li jitolbu ħlas żgħir (żgħir biżżejjed li ma jikkostitwix deterrent għall-eżerċizzju tad-dritt mis-suġġett tad-data). Barra minn hekk, skond il-liġi nazzjonali l-awtoritajiet normalment ser ikollhom possibbiltajiet legali biex jipprevjenu abbuż tad-drittijiet minn ċerti suġġetti tad-data.

24.

Il-KEDP jissuġġerixxi li l-Artikolu 16 jerġa' jinkiteb, b'kont meħud tal-punti preċedenti ta' din l-opinjoni.

25.

Finalment, id-Direttiva 95/46/KE u aktar speċifikament l-Artikolu 16 japplikaw għall-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri, li tikkostitwixxi l-materja ta' l-Artikolu 17 minħabba li l-komunikazzjoni bejn l-Istati Membri ta' informazzjoni rigward ksur u sanzjonijiet relatati ma' persuni fiżiċi tikkwalifika bħala ipproċessar ta' data personali. Dan fost l-oħrajn ifisser li s-suġġetti tad-data għandhom ikunu infurmati, skond id-Direttiva 95/46/KE u l-Artikolu 16 (a) tar-Regolament.

6.   Konklużjoni

26.

Il-KEPD jissuġġerixxi li l-leġislatur Komunitarju jispeċifika s-sitwazzjonijiet li jimmira li jkopri l-Artikolu 6 (1), ukoll fid-dawl ta' l-objettiv tal-proposta biex jissaħħaħ l-iffunzjonar bla xkiel tas-suq intern fit-trasport bit-triq. Huwa jissuġġerixxi wkoll l-immodifikar tal-proposta, sabiex ikunu stabbiliti ta' l-inqas l-elementi prinċipali tal-lista msemmijin fl-Artikolu 6 (2) fil-proposta nnifisha, possibbilment f'anness, b'mod aktar preċiż milli kien stabbilit fl-Artikolu 6 (2) (a-c).

27.

Il-KEPD jilqa' r-rwol ċentrali ta' l-awtoritajiet kompetenti li jagħtihom ukoll responsabbiltajiet għall-ipproċessar ta' data personali, bħala element meħtieġ ta' l-attivitajiet tagħhom. F'dan il-kuntest, il-KEPD jinnota xi ambigwitajiet fil-proposta li jistgħu jissolvew faċilment mingħajr ma jinbidel xejn fis-sistema nnifisha.

28.

Il-KEPD jilqa' li l-aċċess għal u l-fini tar-reġistri elettroniċi nazzjonali huma limitati b'mod ċar. Huwa jilqa' wkoll li l-perijodu ta' ħżin huwa limitat għal perijodu fiss ta' sentejn. Madankollu, it-test għandu jiżgura wkoll li d-data li tikkonċerna persuni ddikjarati li mhumiex idonei għall-impjieg għandha titneħħa immedjatament mir-reġistru wara li tkun ittieħdet miżura ta' riabilitazzjoni skond l-Artikolu 6 (3).

29.

Ir-responsabbiltà għaż-żamma tar-reġistru elettroniku u għall-ipproċessar tad-data fir-reġistru għandha tkun iċċarata fit-test tar-regolament. Safejn jirrigwarda l-interkonnessjoni tar-reġistri elettroniċi nazzjonali, għandha tiżdied din is-sentenza li ġejja fl-Artikolu 15 (5): “Dawn ir-regoli komuni għandhom jistabbilixxu liema awtorità hija responsabbli għall-aċċes, għal aktar użu u għall-aġġornament tad-data wara aċċess u għal dan il-għan għandhom jinkludu regoli dwar illoggjar u immonitorar tad-data.”

30.

Il-KEDP jissuġġerixxi li l-Artikolu 16 dwar il-protezzjoni tad-data jerġa' jinkiteb, b'kont meħud tal-ħtiġijiet għal:

kjarifika li d-dispożizzjonijiet aktar speċifiċi tad-Direttiva 95/46/KE japplikaw għal kollox għal talbiet tas-suġġetti tad-data relatati ma' informazzjoni dwaru jew dwarha fil-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta;

valur miżjud li jfisser l-ispeċifikar tad-drittijiet inklużi fid-Direttiva, ngħidu aħna, bl-iċċarar dwar liema awtorità hija responsabbli biex tagħti l-informazzjoni, billi jkun preskritt ċertu format għall-implimentazzjoni tad-drittijiet tas-suġġett tad-data, u bl-ispeċifikar ta' aktar modalitajiet tad-dritt għal oġġezzjoni;

il-qtugħ tal-kliem 'għall-awtorità responsabbli għall-ipproċessar tad-data', f'rabta mad-dewmien jew l-ispiża eċċessivi bħala riżultat ta' applikazzjoni għal aċċess.

Magħmul fi Brussell, 12 ta' Settembru 2007

Peter HUSTINX

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data


(1)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(2)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(3)  ĠU L 124, 23.5.1996, p. 1.

(4)  Ukoll il-Premessa (8) tikkonferma l-ħtieġa ta' definizzjoni konġunta.

(5)  Kif stabbilit fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data, ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(6)  Din id-data hija wkoll imsemmija speċifikament fil-Premessa (13) tal-proposta.

(7)  Din id-dispożizzjoni tistabbilixxi li d-data personali għandha “tinżamm f'forma li tippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-data għal mhux aktar minn dak li hu meħtieġ għall-finijiet li għalihom inġabret id-data jew li għalihom hija ipproċessata ulterjorment”.

(8)  L-Artikolu 2 (d) tad-Direttiva 95/46/KE jiddefinixxi “kontrollur” bħala persuna naturali jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li waħdu jew flimkien ma' oħrajn jiddetermina l-finijiet u l-mezzi ta' l-ipproċessar ta' data personali.

(9)  ĠU C 116, 17.5.2006, p. 8.


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/6


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-metodu li jistabbilixxi r-rati ta' referenza u ta' skont

(2008/C 14/02)

(Din il-komunikazzjoni tieħu post l-avviżi preċedenti dwar il-metodu li jistabbilixxi r-rati ta' referenza u ta' skont)

IR-RATI TA' REFERENZA U TA' SKONT

Fi ħdan il-qafas tal-kontroll Komunitarju ta' l-għajnuna statali, il-Kummissjoni tagħmel użu minn rati ta' referenza u ta' skont. Ir-rati ta' referenza u ta' skont huma applikati bħala sostitut għar-rata tas-suq u sabiex titkejjel l-ekwivalenti ta' għotja ta' għajnuna partikolarment meta titħallas bin-nifs, u biex jiġi kkalkulat l-element ta' għajnuna li jirriżulta minn skemi ta' sussidju fuq l-imgħax. Dawn jintużaw ukoll biex tiġi vverifikata l-konformità mar-regola de minimis u mar-regolamenti dwar l-eżenzjoni ta' kategorija.

L-ISFOND TAR-RIFORMA

Ir-raġuni ewlenija għaliex qed terġa' tiġi kkunsidrata l-metodoloġija li tistabbilixxi rati ta' referenza u ta' skont hija li l-parametri finanzjarji meħtieġa mhux dejjem ikunu disponibbli fl-Istati Membri kollha, speċjalment f'dawk ġodda (1). Barra minn hekk, il-metodu attwali jista' jitjieb b'mod li jikkunsidra l-kredibilità ta' kreditu u l-kollaterali tad-debitur.

Għalhekk il-Kummissjoni tressaq metodu rivedut sabiex jiġu stabbiliti r-rati ta' referenza u ta' skont. Il-metodu propost jibni fuq l-arranġament kurrenti, li huwa aċċettat mill-Istati Membri kollha u b'applikazzjoni prattika, għall-iżvilupp ta' metodu ġdid li jnaqqas in-nuqqasijiet kurrenti, huwa kompatibbli ma-diversi sistemi finazjarji fl-UE (partikolarment fl-Istati Membri ġodda) u jista' jiġi implimentat b'mod sempliċi.

STUDJU

Studju tad-Deloitte & Touche (2), ikkummissjonat mid-DĠ għall-Kompetizzjoni, jipproponi sistema msejsa fuq żewġ pilastri: metodu “standard” u metodu “avvanzat”.

Il-metodu standard

B'dan il-metodu, il-Kummissjoni tippubblika, kull erba' xhur, rata bażi kkalkulata fuq bosta maturitatjiet — 3 xhur, sena, 5 snin u 10 snin — u għal muniti varji. Rati ta' l-IBOR (3) u swap rates jintużaw jew, fin-nuqqas ta' dawn il-parametri, rati tal-bonds tal-gvern. Il-primjum applikat għall-ksib tar-rata ta' referenza għal-self huwa kkalkolat skond il-kredibilità ta' kreditu tad-debitur u l-kollaterali. Skond il-kategorija ta' klassifika tal-kumpanija (“klassifika” mogħtija minn aġenziji ta' klassifika fil-każ ta' kumpaniji ewlenin jew mill-banek fil-każ ta' l-SMEs) il-marġini applikabbli għall-każ normali (il-klassifikazzjoni normali u l-kapital ta' garanzija normali (4)) jirrapreżenta 220 punt bażi. Din iż-żieda tista' titla' sa 1 650 fil-każ ta' kredibilità ta' kreditu baxxa u kapital ta' garanzija baxx.

Il-metodu avvanzat

Dan il-metodu jippermetti lill-Istati Membri sabiex jaħtru aġent indipendenti sabiex jagħmel il-kalkolu — bħal per eżempju bank ċentrali — responsabbli mill-pubblikazzjoni regolari ta' rata ta' l-imgħax ta' referenza ġusta, għal numru ikbar ta' maturitajiet fuq bażi iktar frekwenti minn tal-metodu standard. Dan il-metodu jkun iġġustifikat bl-għarfien u l-approssimazzjoni tad-data finanzjarja u bankarja li tkun disponibbli għal din l-istituzzjoni f'paragun mal-Kummissjoni. F'dak il-każ, il-Kummissjoni u awditur estern jivvalidaw il-metodi tal-kalkolu. Permezz ta' dan il-metodu, jista' jkun li f' ċerti każi jiġi kkunsidrat opting out.

Nuqqasijiet

Minkejja r-rilevanza ekonomika taż-żewġ metodi, jistgħu jiġu enfasizzati xi diffikulatijiet.

Il-metodu standard:

Ma jsolvix il-problema ta' nuqqas ta' data finanzjarja fl-Istati Membri ġodda u jżid parametri ġodda li mhumiex faċilment aċċessibbli.

Dan il-metodu standard jista' jiffavorixxi lill-kumpaniji l-kbar ghad-detriment ta' kumpaniji zgħar u medji li jew m'hemmx klassifika disponibbli għalihom jew għandhom waħda inqas vantaġġjuża (partikolarment minħabba informazzjoni asimmetrika fir-rigward ta' min jislef). Jista' toħloq diversi kwistjonijiet dwar is-suġġett tal-metodi ta' kalkolu tal-primjum li għandu jiġi applikat skond il-kredibilita' ta' kreditu u livelli tal-kollaterali.

Ma jissimplifikax ir-responsabilità ta' l-Istati Membri, partikolarment fir-rigward ta' kalkoli għall-verifika tal-konformità mar-regola de minimis u r-regolamenti dwar l-eżenzjoni ta' kategorija.

Il-metodu avvanzat:

Il-metodu avvanzat jista' jkun problematiku meta jiġi applikat fuq skemi ta' għajnuna: il-volatilità tar-rati tas-suq tista' tagħmel id-differenza bejn ir-rata ta' skema ta' self sottastanti u r-rata ta'referenza tant vantaġġjuza għal min jissellef li xi miżuri jistgħu jsiru inkompatibbli mar-regoli ta' għajnuna ta' l-Istat.

L-aġġustament tar-rati ta' kull tliet xhur jista' jikkomplika t-trattament tal-każi ladarba l-ammonti ta' għajnuna kkalkolati jistgħu jvarjaw konsiderevolment bejn il-bidu tal-fażi ta' valutazzjoni u d-data tad-deċiżjoni finali meħuda mill-Kummissjoni.

Dawn l-arranġamenti jidhru kkumplikati wisq u jistgħu jfallu milli jiżguraw trattament kostantement ġust fl-Istati Membri.

METODOLOĠIJA ĠDIDA

Sabiex jiġu evitati dawn id-diffikultaijiet, il-Kummissjoni tipproponi metodu li:

jkun applikat b'faċilità (partikolarment għall-Istati Membri meta jittrattaw għajnuniet taħt ir-regolamenti de minimis jew ta' l-eżenzjoni ta' kategorija);

jiżgura t-trattament ugwali madwar l-Istati Membri b'devjazzjonijiet minimi mill-prattiċi attwali u li jiffaċilita l-applikazzjoni tar-rati ta' referenza għall-Istati Membri ġodda;

jagħmel użu minn kriterji ssimplifikati li jikkunsidraw il-kredibilità ta' kreditu tal-kumpaniji minflok id-daqs ta' l-intrapriżi biss, li jidher li hu kriterju simplistiku wisq.

Barra minn hekk, dan il-metodu jagħmilha possibbli li tiġi evitata ż-żieda ta' inċertezza u kumplessità fil-metodi ta' kalkolu f'ambjent bankarju u finanzjarju, li dejjem għaddej minn tibdil, minħabba fl-implimentazzjoni tal-qafas Basle II, li jista' jħalli impatt sinifikanti fuq l-allokazzjoni tal-kapital kif ukoll fuq l-imġiba tal-banek. (Il-Kummissjoni ser tkompli ssegwi dan l-ambjent li qed jinbidel u, jekk ikun meħtieġ, tipprovdi gwida ulterjuri)

AVVIŻ TAL-KUMMISSJONI

Ir-raġuni ewlenija għall-kunsiderazzjoni mill-ġdid tal-metodoloġija li tistabbilixxi rati ta' referenza u ta' skont hi li l-parametri finanzjarji meħtieġa mhux dejjem ikunu disponibbli fl-Istati Membri kollha. Barra minn hekk, il-metodu attwali jista' jitjieb b'mod li jikkunsidra l-kredibilità ta' kreditu u l-kollaterali tad-debitur.

Għalhekk il-Kummissjoni tadotta l-metodoliġija li ġejja sabiex jiġu stabbiliti rati ta' referenza:

Kalkolu bażi: IBOR ta' sena waħda

Ir-rata bażi hija msejsa fuq ir-rati tas-suq tal-flus fuq medda ta' sena, disponibbli fi kważi l-Istati Membri kollha, bil-Kummissjoni żżomm id-dritt li tuża maturitajiet iqsar jew itwal addottati għal ċerti każi.

Fejn dawk ir-rati ma jkunux disponibbli, ser tintuża r-rata tas-suq tal-flus fuq medda ta' 3 xhur.

Fin-nuqqas ta' data affidabbli jew ekwivalenti jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali l-Kummissjoni tista', b'kooperazzjoni mill-qrib ma' l-Istat(i) Membru/i kkonċerant(i) u fuq prinċipju bbażat fuq data mill-Bank Ċentrali ta' l-Istat Membru, tiddeċiedi dwara bażi oħra tal kalkolu.

Marġni (5)

Fil-prinċipju, il-marġni li ġejjin għandhom jiġu applikati skond il-klassifikazzjoni ta' l-impriża kkonċernata u l-kollaterali offruti (6).

Marġni tas-Self f'Punti Bażi

Kategorija ta' l-ikklasifikar

Kollateralizzazzjoni

Għolja

Normali

Baxxa

Tajba ħafna (AAA-A)

60

75

100

Tajba (BBB)

75

100

220

Sodisfaċenti (BB)

100

220

400

Dgħajfa (B)

220

400

650

Ħażina/Diffikultajiet finanzjarji (CCC u anqas)

400

650

1 000 (7)

Normalment, 100 punt bażi jiżdiedu mar-rata bażi. Dan jassumi (i) self lil impriżi fi klassifikazzjoni sodisfaċenti u kollaterali għolja, jew (ii) self lil impriżi bi klassifikazzjoni tajba u kollaterali normali.

Għal debituri li ma jkollhomx storja ta' kreditu jew klassifikazzjoni ibbażati fuq il-metodu ta' karta tal-bilanċ, bħal ċerti kumpaniji b'għanijiet speċjali (special-purpose companies) jew kumpaniji li għadhom jinbdew, ir-rata bażi għandha tiżdied b'mill-anqas 400 punt bażi (skond il-kollaterali disponibbli) u l-marġni qatt ma jista' jinżel anqas minn dak li jkun applikabbli għall-kumpanija parent.

Il-klassifikazzjoni mhux bilfors tingħata minn aġenziji speċifiċi ta' l-ikklasifikar — is-sistemi nazzjonali tal-klassifikazzjoni jew is-sistemi ta' kklasifikazzjoni użati mill-banek sabiex jirreflettu r-rati ta' kontumaċja huma aċċettabbli wkoll (8).

Il-marġni t'hawn fuq jistgħu jiġu riveduti minn żmien għal żmien sabiex tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni tas-suq.

Aġġornament

Ser isir aġġornament tar-rata ta' referenza kull sena. Ir-rata bażi tiġi kkalkolata fuq il-bażi ta' l-IBOR ta' sena rreġistrat f'Settembru, Ottubru u Novembru tas-sena preċedenti. Ir-rata bażi li tiġi stabbilita tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar. Għall-perjodu mill-1 ta' Lulju 2008 sal-31 ta' Diċembru 2008, ir-rata ta' referenza ser eċċezzjonalment tiġi kkalkulata fuq il-bażi ta' l-IBOR ta' sena waħda rreġistrat fi Frar, Marzu u April 2008, skond l-applikazzjoni tal-paragrafu li ġej.

Barra minn hekk, sabiex jittieħdu in konsiderazzjoni l-varjazzjonijiet sinifikanti u għall-għarrieda, ser isir aġġornament kull darba li r-rata medja, ikkalkolata fuq it-tliet xhur preċedenti, tiddevja b'iktar minn 15 % mir-rata fis-seħħ. Din ir-rata ġdida tidħol fis-seħħ fl-ewwel jum tat-tieni xahar wara x-xhur li fuqhom jinħadem il-kalkolu.

Rata ta' skont: Kalkolu ta' valur nett kurrenti

Ir-rata ta' referenza għandha tintuża wkoll bħala rata ta' skont, sabiex isir il-kalkolu tal-valuri kurrenti. Għalhekk fil-prinċipju, ser tintuża r-rata bażi miżjuda b'marġni fiss ta' 100 punt bażi.

Il-metodoloġija preżenti ser tidħol fis-seħħ mill-1 ta' Lulju 2008.


(1)  Ir-rati ta'referenza attwali għal dawn l-Istati Membri huma dawk ikkomunikati mill-Istati Membri li jirreflettu rata xierqa tas-suq. Il-metodoloġija li twassal għal dawn ir-rati tvarja bejn Stat Membru u ieħor.

(2)  Disponibbli mill-websajt tad-DĠ Kompetizzjoni.

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/.

(3)  Ir-rata offruta mill-Inter-Bank fuq is-suq tal-flus.

(4)  Każi fejn ir-riċevitur juri klassifikar sodisfaċenti (BB) u rata ta' telf bejn il-31 % u l-59 %.

(5)  Kif joħroġ mill-istudju, il-marġini huwa fil-biċċa l-kbira tiegħu indipendenti mill-maturazzjoni tas-self.

(6)  Il-kapital ta' garanzija normali għandu jitiqies li hu l-kapital ta' garanzija li normalment jintalab mill-istituzzjonijiet finanzjarji bħala garanzija għall-għoti b'self tagħhom. Il-livell tal-kollaterali jista' jitkejjel bħala t-telf f'każ ta' kontumaċja (Loss Given Default — LGD), li huwa t-telf mistenni f'perċentwal tal-kopertura tad-debitur filwaqt li jiġu kkunsidrati l-ammonti rekuperabbli mill-assi tal-kollaterali u tal-falliment; konsegwentement it-telf f'każ ta' kontumaċja (LGD) huwa proporzjonalment invers għall-validità tal-kapital ta' garanzija. Għall-komunikazzjoni preżenti qed jiġi meqjus li l-kapital ta' garanzija “Għoli” jimplika telf f'każ ta' kontumaċja (LGD) ta' 30 % jew inqas, il-kapital ta' garanzija “Normali” jimplika telf f'każ ta' kontumaċja (LGD) ta' bejn il-31 % u d-59 %, filwaqt li l-kapital ta' garanzija “Baxx” jimplika telf f'każ ta' kontumċja (LGD) ta' 60 % jew iktar. Għal aktar dettalji, dwar il-kunċett LGD, ara Basel II: Konverġenza Internazzjonali ta' Kejl tal-Kapital u Standards tal-Kapital: Qafas Rivedut — Verżjoni Komprensiva, disponibbli fuq

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf.

(7)  Skond l-applikazzjoni tad-dispożizjonijiet speċifiċi għas-salvataġġ u r-ristrutturar, kif stipulat attwalment fil-linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuna ta' l-Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta' kumpaniji f'diffikultà, (ĠU C 244, 1.10.2004, p. 2) u partikolarment l-Artikolu 25 (a), li jirreferi għal “rata li għallinqas tkun tikkumpara mar-rati osservati fuq self lil kumpaniji b'saħħithom, u partikolarment bir-rati ta' referenza addottati mill-Kummissjoni”. Għalhekk, għal każi ta' għajnuna ta' salvataġġ, għandha tiġi applikata l-ewwel sena IBOR miżjuda b'mill-anqas 100 punt bażi.

(8)  Għal paragun bejn l-aktar mekkaniżmi komuni ta' kklassifikar tal-kreditu, ara pereżempju Tabella 1 fid-Dokument ta' Ħidma Nru 207 tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf.


19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/10


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 14/03)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.10.2007

Għajnuna Nru

N 522/06

Stat Membru

Franza

Reġjun

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Loi de programme pour l'outre-mer

Il-bażi legali

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Tnaqqis tal-bażi tat-taxxa

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 360 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Direction générale des impôts

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.10.2007

Għajnuna Nru

N 524/06

Stat Membru

Franza

Reġjun

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

TVA non perçue récupérable

Il-bażi legali

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Tnaqqis tar-rata tat-taxxa

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 200 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Direction générale des impôts

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.10.2007

Għajnuna Nru

N 529/06

Stat Membru

Franza

Reġjun

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Octroi de mer

Il-bażi legali

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Tnaqqis tar-rata tat-taxxa

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 165 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Direction générale des douanes et des droits indirects

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

28.11.2007

Għajnuna Nru

N 385/07

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

Freistaat Sachsen

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

ARISE Technologies Corporation

Il-bażi legali

35. GA-Rahmenplan

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 7 440 000 miljun

L-intensità

15 %

It-tul ta' żmien

1.11.2006-31.10.2009

Setturi ekonomiċi

It-tagħmir elettriku u ottiku

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

30.11.2007

Għajnuna Nru

N 496/07

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Lombardia

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Fondo NEXT

Il-bażi legali

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Kapital ta' riskju

Il-forma ta' l-għajnuna

Provvista ta' kapital ta' riskju

L-Estimi

Baġit globali: EUR 12,23 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

20.8.2007-10.10.2016

Setturi ekonomiċi

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Regione Lombardia

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/14


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 14/04)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.10.2007

Għajnuna Nru

N 540/06

Stat Membru

Franza

Reġjun

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM)

Il-bażi legali

Articles L. 832-2, R. 831-1 à 9 et D. 7831-1 à 4 du code du travail

Circulaire DAESC/ASC/DEFI no 2004/100 du 26 mars 2004

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 32 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Directeurs des agences locales pour l'emploi

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.10.2007

Għajnuna Nru

N 542/06

Stat Membru

Franza

Reġjun

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Exonération des charges sociales patronales

Il-bażi legali

Articles L. 752-3-1, R. 752-19 à R. 752-25 et D. 752-6 du code de la sécurité sociale

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 850 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Caisse générale de sécurité sociale

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.10.2007

Għajnuna Nru

N 559/06

Stat Membru

Franza

Reġjun

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Abattement d'un tiers sur les résultats des bénéfices réalisés dans les DOM

Il-bażi legali

Article 217 bis du code général des impôts

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Tnaqqis tal-bażi tat-taxxa

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 75 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Direction générale des impôts

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.10.2007

Għajnuna Nru

N 560/06

Stat Membru

Franza

Reġjun

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Taxe réduite sur les salaires

Il-bażi legali

Article 231 du code général des impôts

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Tnaqqis tar-rata tat-taxxa

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 105 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Direction générale des impôts

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.10.2007

Għajnuna Nru

N 627/06

Stat Membru

Franza

Reġjun

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Fonds de garantie «Fonds DOM»

Il-bażi legali

Convention nationale relative au fonds DOM entre l'État, l'AFD et Sofaris (15.9.1999)

Convention cadre entre l'État et Sofaris (17.5.1999)

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Garanzija

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 8,1 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Agence Française de Développement (AFD) et OSEO Sofaris (Société Française de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises)

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/18


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 14/05)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.10.2007

Għajnuna Nru

N 667/06

Stat Membru

Franza

Reġjun

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD)

Il-bażi legali

Articles L. 832-7-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, D.832-1 à D. 832-8 du code du travail

Circulaire DAESC/DGEFP no 2004/200 du 10 juin 2004

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 0,957 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

23.10.2007

Għajnuna Nru

N 668/06

Stat Membru

Franza

Reġjun

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Prime à la création d'emploi

Il-bażi legali

Articles L. 832-7, R. 831-20 et R. 831.21, D.831-5 du code du travail

It-tip tal-miżura

Skema ta' għajnuna

L-għan

Żvilupp reġjonali

Il-forma ta' l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit annwali: EUR 0,867 miljun

L-intensità

It-tul ta' żmien

Sal-31.12.2013

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

28.11.2007

Għajnuna Nru

N 388/07

Stat Membru

Ir-Renju Unit

Reġjun

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Post Office Ltd: Transformation Programme

Il-bażi legali

Postal Services Act 2000

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali

Il-forma ta' l-għajnuna

Għotja diretta, self b'rata ta' imgħax baxxa

L-Estimi

Baġit annwali: GBP 334 miljun; baġit globali: GBP 634 miljun

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

1.4.2008-31.3.2011

Setturi ekonomiċi

Il-posta u t-telekomunikazzjonijiet, servizzi ta' bejgħ bl-imnut

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/20


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 14/06)

Fil-11 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab bl-Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali,

f'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32008M4886. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kunsill

19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/21


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tal-15 ta' Ottubru 2007

li taħtar lill-membru tar-Renju Unit tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali

(2008/C 14/07)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 337/75 ta' l-10 ta' Frar 1975 li jistabbilixxi ċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali, u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu (1),

Wara li kkunsidra n-nomina ppreżentata mill-Gvern tar-Renju Unit,

Billi:

(1)

Bid-Deċiżjoni tiegħu tat-18 ta' Settembru 2006 (2), il-Kunsill ħatar il-membri tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali għall-perijodu mit-18 ta' Settembru 2006 sas-17 ta' Settembru 2009.

(2)

Post ta' membru fuq il-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru fil-kategorija tar-Rappreżentanti tal-Gvern sar vakanti minħabba r-riżenja tas-Sinjura Pauline CHARLES,

(3)

Il-membru tar-Renju Unit tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru msemmi hawn fuq għandu jinħatar għall-bqija tal-mandat, li jiskadi fis-17 ta' Settembru 2009.

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu Uniku

Il-persuna li ġejja hija b'dan maħtura membru tal-Bord ta' Tmexxija taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali għall-bqija tal-mandat, li jiskadi fis-17 ta' Settembru 2009:

I.   RAPPREŻENTANT TAL-GVERN

RENJU UNIT: Is-Sinjura Nicola SAMS

Magħmul fil-Lussemburgu, 15 ta' Ottubru 2007.

Għall-Kunsill

Il-President

L. AMADO


(1)  ĠU L 39, 13.2.1975, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2051/2004 (ĠU L 355, 1.12.2004, p. 1).

(2)  ĠU C 240, 5.10.2006, p. 1.


Kummissjoni

19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/22


Rata tal-kambju ta' l-euro (1)

It-18 ta' Jannar 2008

(2008/C 14/08)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,4674

JPY

Yen Ġappuniż

157,70

DKK

Krona Daniża

7,4539

GBP

Lira Sterlina

0,74810

SEK

Krona Żvediża

9,4283

CHF

Frank Żvizzeru

1,6144

ISK

Krona Iżlandiża

95,41

NOK

Krona Norveġiża

7,9915

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CZK

Krona Ċeka

26,118

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

256,13

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6988

PLN

Zloty Pollakk

3,6165

RON

Leu Rumen

3,6749

SKK

Krona Slovakka

33,693

TRY

Lira Turka

1,7341

AUD

Dollaru Awstraljan

1,6697

CAD

Dollaru Kanadiż

1,5024

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

11,4550

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,9127

SGD

Dollaru tas-Singapor

2,1050

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 383,90

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

10,2954

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

10,6266

HRK

Kuna Kroata

7,3367

IDR

Rupiah Indoneżjan

13 863,26

MYR

Ringgit Malażjan

4,7999

PHP

Peso Filippin

59,723

RUB

Rouble Russu

35,9230

THB

Baht Tajlandiż

45,450

BRL

Real Brażiljan

2,6026

MXN

Peso Messikan

16,0269


(1)  

Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/23


Termini ta' referenza — Grupp ta' Esperti dwar it-Traffikar tal-Bnedmin

(2008/C 14/09)

B'dan li ġej il-Kummissjoni tilqa' applikazzjonijiet minn individwi bil-ħsieb li tistabbilixxi lista ta' esperti li jkunu mistiedna jipparteċipaw fil-grupp ta' esperti li jittrattaw kwistjonijiet b'rabta mal-politika Ewropea għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin.

1.   Sfond

Bil-għan li tissaħħaħ il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fuq il-livell Ewropew u skond id-Dikjarazzjoni ta' Brussell (1) (2002) li wriet il-ħtieġa sabiex il-Kummissjoni tistabbilixxi grupp ta' esperti dwar it-traffikar tal-bnedmin, il-grupp inħoloq bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/209/KE. Il-grupp konsultattiv għandu jkun magħruf bħala “Il-Grupp ta' Esperti dwar it-Traffikar tal-Bnedmin” (2).

Fid-dawl tal-ħidma siewja li saret mill-grupp ta' esperti dwar it-traffikar tal-bnedmin sa mill-2003, li permezz tagħha l-Kummissjoni kompliet tiżviluppa l-politika tagħha f'dan il-qasam, u meta wieħed jikkunsidra l-importanza dejjem tiżdied fuq livell globali tal-qasam ta' politika tat-traffikar tal-bnedmin, il-grupp ta' esperti għandu jkompli bil-ħidma tiegħu. Hija meħtieġa Deċiżjoni (3) ġdida tal-Kummissjoni sabiex jittieħed f'kunsiderazzjoni t-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, l-ambitu ta' ħidma tal-grupp ta' esperti għandu wkoll jinfirex u għandu jkun possibbli għalih li jibbenifika minn firxa ta' kompetenza akbar li hija mitluba mill-fenomenu dejjem jinbidel tat-traffikar tal-bnedmin.

2.   Grupp ta' Esperti

Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-grupp dwar kull materja li jkollha x'taqsam mat-traffikar tal-bnedmin.

Il-kompitu tal-grupp għandu jkun:

(a)

li jistabbilixxi kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, partijiet oħra kif elenkat fl-Artikolu 3 paragrafu 2(b) u l-Kummissjoni dwar il-firxa ta' kwistjonijiet relatati mat-traffikar tal-bnedmin;

(b)

li jassisti lill-Kummissjoni, billi joħroġ opinjonijiet marbuta mat-traffikar tal-bnedmin, u jara li jkun hemm metodu koerenti dwar dan is-suġġett;

(c)

li jgħin lill-Kummissjoni tevalwa l-evoluzzjoni tal-politika fil-qasam tat-traffikar tal-bnedmin fuq il-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali;

(d)

li jassisti lill-Kummissjoni tidentifika u tiddefinixxi miżuri possibbli rilevanti, u azzjonijiet, fuq livell Ewropew u nazzjonali fuq il-medda tal-politika kontra t-traffikar;

(e)

il-Grupp ta' esperti għandu joħroġ opinjonijiet jew rapporti lill-Kummissjoni fuq talba ta' din ta' l-aħħar jew b'inizjattiva tiegħu stess, filwaqt li jikkunsidra b'mod xieraq l-implimentazzjoni u aktar żvilupp fuq livell ta' l-UE tal-Pjan ta' l-UE dwar l-aħjar prattiċi, standards u proċeduri fil-ġlieda u l-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin (4), u suriet oħra relatati ta' sfruttament. Għandu wkoll jikkunsidra d-dimensjoni ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

3.   L-għamla

Il-grupp għandu jkun magħmul minn 21 membru. Il-membri għandhom jinħatru mill-Kummissjoni. Il-grupp ta' esperti jiġi stabbilit għal perjodu ta' tliet snin li jista' jiġi estiż mill-Kummissjoni.

4.   L-eliġibbiltà

L-applikazzjonijiet jistgħu jitressqu minn persuni naturali li huma ċittadini ta' pajjiż ta' l-UE jew, jekk ikun xieraq, jew ta' pajjiż kandidat jew pajjiż miż-Żona Ekonomika Ewropea.

Il-membri tal-grupp ta' esperti għandhom jinħatru minn fost speċjalisti b'kompetenza u esperjenza fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, inkluż ta' dik id-dimensjoni tat-traffikar tal-bnedmin fejn jidħol ix-xogħol, u jkunu ġejjin minn:

(a)

amministraturi ta' l-Istati Membri (sa 11-il membru);

(b)

organizzazzjonijiet intergovernattivi, internazzjonali u mhux governattivi attivi fil-livell Ewropew (sa 5 membri);

(c)

sħab soċjali u assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem li jkunu qed joperaw fil-livell Ewropew (sa 4 membri);

(d)

Europol (membru wieħed);

(e)

individwi li jkollhom esperjenza ġejja minn riċerka akkademika f'universitajiet pubbliċi jew privati jew istituzzjonijiet fl-Istati Membri (sa 2 membri).

L-esperti prospettivi huma mistennija li attwalment ikunu f'kariga jew kellhom kariga fi ħdan parti interessata relevanti elenkata aktar 'il fuq. Huma mistennija jkollhom:

il-kapaċitajiet u l-għarfien xierqa fl-oqsma ta' attivitajiet li dwarhom jistgħu jintalbu jgħinu,

livell għoli ta' kisbiet professjonali fil-qasam tal-ġlieda kontra t-traffikar u għandu jkollhom mill-anqas 5 snin ta' esperjenza relatata mal-ħidma,

ħiliet lingwistiċi xierqa, abbiltà dimostrabbli li ssir ħidma bl-Ingliż.

Dawn ta' hawn fuq ser jiġu vvalutatu fuq il-bażi tas-CV u l-formola ta' l-applikazzjoni.

5.   Is-sejħa għall-applikazzjonijiet

L-applikazzjoni jistgħu jintbagħtu biss billi timtela l-kopja tal-formola ta' applikazzjoni (Anness 1) u l-kopja tas-CV (Anness 2) mehmuża mas-sejħa għall-applikazzjonijiet. L-applikanti huma mitluba jiddikjaraw b'mod ċar fl-applikazzjoni tagħhom il-qasam tat-traffikar tal-bnedmin li fir-rigward tiegħu għandhom kompetenza partikolari u għandha tintbagħat flimkien ma' materjali li jixhed li l-membri proposti jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' hawn fuq.

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu sa mhux aktar tard mill-15 ta' Frar 2008 permezz ta' email jew ittra fl-indirizz li ġej:

Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali Ġustizzja, Libertà u Sigurtà

Unità D2 Segretarjat

LX 46 3/131

B-1049 Brussell

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Kull applikazzjoni ser tiġi eżaminata fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fis-sejħa għall-applikazzjonijiet. Il-Kummissjoni ser tgħarraf lill-applikanti bir-riżultat tas-sejħa u partikolarment jekk ikunux ġew inklużi jew le fil-lista ta' esperti.

Minħabba l-politika ta' trasparenza ta' l-Istituzzjonijiet Ewropej u l-ħtieġa li l-pubbliku jkun informat bl-identità u l-kwalifiki ta' l-esperti li jagħtu pariri lill-Istituzzjoni, id-data personali ġenerali għandha ssir disponibbli pubblikament (5) skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 (6) fir-reġistru tal-gruppi ta' esperti sakemm ikun għad hemm sħubija u/jew sakemm tiġi mitluba t-tneħħija mis-sit pubbliku.

6.   Id-deċiżjoni finali dwar l-għamla tal-grupp

Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-għamla tal-grupp ta' esperti fuq il-bażi tal-proposti mressqa bħala tweġiba għas-sejħa għall-applikazzjonijiet.

Il-Kummissjoni ser tqis il-kriterji li ġejjin meta tivvaluta l-applikazzjonijiet:

rova tal-kompetenza u l-esperjenza, inkluż fil-livell Ewropew u/jew internazzjonali, f'oqsma relevanti għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin,

il-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ fi ħdan il-grupp ta' esperti f'termini tar-rappreżentanza ta' l-applikanti, is-sess u l-oriġini ġeografika,

il-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ ta' għarfien dwar suriet differenti ta' traffikar inkluż għax-xogħol u l-isfruttament sesswali, dwar diversi aspetti bħall-prevenzjoni, il-prosekuzzjoni u l-għajnuna lill-vittmi, kif ukoll fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tat-tfal, il-liġi penali, l-impjiegi u l-migrazzjoni,

il-ħtieġa li tingħata preferenza għall-kontinwità tal-ħidma tal-grupp ta' esperti preċedenti dwar it-traffikar tal-bnedmin (stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Marzu 2003),

il-membri tal-grupp ta' esperti għandhom ikunu ċittadini ta' Stati Membri ta' l-Unjoni Ewropea jew, jekk xieraq, ta' pajjiż kandidat jew ta' pajjiż miż-Żona Ekonomika Ewropea.

Il-membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni fi żmien xieraq b'kull kunflitt ta' interessi li jista' jikkomprometti l-imparzjalità tagħhom.

Il-lista tal-membri tal-grupp ta' esperti ser tiġi ppubblikata fuq is-sit ta' l-Internet tad-DĠ JLS u fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, serje C. L-ismijiet tal-membri jinġabru, jiġu pproċessati u ppubblikati skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Il-membri għandhom jinħatru għal perjodu ta' tliet snin li jiġġedded u għandhom jibqgħu fil-kariga sakemm jiġu sostitwiti jew sakemm jintemm il-perjodu ta' ħatra tagħhom.

Il-membri jistgħu jinbidlu għall-bqija tal-perjodu tal-ħatra tagħhom fi kwalunkwe każ li ġej:

(a)

meta l-membru jirreżenja;

(b)

meta il-membru mhux kapaċi aktar jikkontribwixxi b'mod effettiv fid-deliberazzjonijiet tal-grupp;

(c)

meta l-membru ma josservax l-Artikolu 287 tat-Trattat;

(d)

meta l-membru jonqos milli javża lill-Kummissjoni fi żmien xieraq dwar kunflitti ta' interess.

7.   Il-kunfidenzjalità

Sabiex tiġi żgurata s-sigurtà meħtieġa ta' informazzjoni sensittiva, l-esperti li jintgħażlu biex jipparteċipaw fi gruppi ta' esperti ser ikollhom jiffirmaw ftehim ta' kunfidenzjalità (NDA). Matul il-ħidma tagħhom huma għandhom josservaw kunfidenzjalità assoluta dwar l-informazzjoni u d-dokumenti li jitressqu quddiemhom.

8.   Il-ħidma

Il-grupp għandu jaħtar President, u żewġ Viċi-Presidenti minn fost il-membri tiegħu, permezz ta' maġġoranza sempliċi.

Bi ftehim mal-Kummissjoni, jistgħu jitwaqqfu sottokumitati fi ħdan il-qafas tal-grupp biex jeżaminaw mistoqsijiet speċifiċi skond it-termini ta' referenza stabbiliti mill-grupp. Is-sottokumitati għandhom ikunu magħmula minn mhux aktar minn 9 membri u għandhom ikunu xolti hekk kif il-mandat tagħhom jitwettaq.

Il-grupp u s-sottokumitati tiegħu għandhom normalment jiltaqgħu fl-istabbilimenti tal-Kummissjoni skond il-proċeduri u l-iskeda stabbilita minnha. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi s-servizzi segretarjali għal-laqgħat tal-grupp u tas-sottokumitati tiegħu. Rappreżentanti ta' servizzi tal-Kummissjoni li jkunu interessati jistgħu jattendu laqgħat tal-grupp u tas-sottokumitati tiegħu.

Il-grupp għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu abbażi tar-regoli standard ta' proċedura adottati mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni tista' tippubblika, fil-lingwa oriġinali tad-dokument ikkonċernat, kull sommarju, konklużjoni, jew parti minn konklużjoni jew dokument ta' ħidma tal-grupp.

9.   Il-kumpens

L-ispejjeż ta' l-ivjaġġar ta' l-esperti mistiedna li jipparteċipaw fil-grupp ta' esperti ser jintraddu lura mill-Kummissjoni.

L-ispejjeż tal-laqgħat jintraddu lura fil-limiti tal-baġit annwali allokat għall-grupp mis-servizzi kompetenti tal-Kummissjoni.


(1)  Id-Dikjarazzjoni ta' Brussell ġiet adottata fil-Konferenza Ewropea dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin — Sfida globali għas-seklu 21 bejn it-18 u l-20 ta' Settembru 2002, ĠUC 137, 12.6.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 79, 26.3.2003, p. 25.

(3)  Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/675/KE tas-17 ta' Ottubru 2007 li tistabbilixxi grupp ta' esperti dwar it-traffikar tal-bnedmin (ĠU L 277, 20.10.2007, p. 29).

(4)  ĠU C 311, 9.12.2005, p. 1.

(5)  Id-data ser tiġi ppubblikata fir-reġistru tal-gruppi ta' esperti: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-entitajiet Komunitarji u dwar il-moviment ħieles ta' din id-data (ĠU L 8 tat-12.1.2001, p. 1)


V Avviżi

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

Kummissjoni

19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/27


Sejħa għal applikazzjonijiet dwar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/675/KE li tipprovdi għat-Twaqqif tal-Grupp ta' Esperti dwar it-Traffikar tal-Bnedmin

(2008/C 14/10)

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/675/KE (1) il-Kummissjoni waqqfet il-grupp ta' esperti dwar it-traffikar tal-bnedmin. Il-Kummissjoni tista' tikkonsulta lill-grupp dwar kull materja li jkollha x'taqsam mat-traffikar tal-bnedmin.

Ix-xogħol tal-grupp ta' esperti, b'mod partikolari, huwa:

(a)

li jistabbilixxi kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, partijiet oħra kif imfisser fl-Artikolu 3 paragrafu 2(b) u l-Kummissjoni dwar il-firxa ta' kwistjonijiet relatati mat-traffikar tal-bnedmin;

(b)

li jassisti lill-Kummissjoni, billi joħroġ opinjonijiet marbuta mat-traffikar tal-bnedmin, u jara li jkun hemm approċ koerenti għal dan is-suġġett;

(c)

li jgħin lill-Kummissjoni tevalwa l-evoluzzjoni tal-politika fil-qasam tat-traffikar tal-bnedmin fuq il-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali;

(d)

li jassisti lill-Kummissjoni tidentifika u tiddefinixxi miżuri possibbli rilevanti u azzjonijiet fuq livell Ewropew u nazzjonali madwar il-medda tal-politika kontra t-traffikar.

(e)

Il-Grupp ta' Esperti għandu joħroġ opinjonijjiet jew rapporti lill-Kummissjoni fuq talba ta' din ta' l-aħħar jew b'inizjattiva tiegħu stess, filwaqt li jikkonsidra l-implimentazzjoni u l-iżvilupp ulterjuri fil-livell ta' l-UE tal-Pjan ta' l-UE dwar l-aħjar prattiċi, standards u proċeduri fil-ġlieda kontra, u l-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin (2), u forom oħra relatati ta' sfruttament. Għandu jieħu wkoll f'kunsiderazzjoni d-dimensjoni ta' l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tagħmel din is-sejħa għall-applikazzjonijiet bl-iskop li jkollha lista ta' kandidati biex tgħaqqad dan il-grupp ta' esperti.

1.

Il-grupp ta' esperti għandu jkun magħmul minn 21 membru maħtura fil-kapaċità personali tagħhom u, skond l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni msemmija hawn fuq, ikunu individwi kkwalifikati magħżula mill-Kummissjoni.

Esperti prospettivi huma mistennija li kollhom jew li kellhom pożizzjoni fi ħdan operatur relevanti mil-lista li tinsab fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni msemmija huma mistennija li jkollhom:

Il-ħiliet u l-għarfien xieraq fl-oqsma ta' l-attivitajiet konnessi mal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, li fihom jistgħu jiġu msejħa biex jassistu,

livell għoli ta' suċċess professjonali fil-qasam ta' kontra t-traffikar u għandu jkollhom mill-anqas 5 snin esperjenza ta' xogħol fil-qasam relevanti,

ħila lingwistika xierqa, li tinkludi ħila ċara ta' ħidma bl-Ingliż.

Il-ħiliet imsemmija se jiġu eżaminati fuq il-bażi tas-CV mimlija u l-formola ta' l-applikazzjoni.

2.

Il-Kummissjoni ser tqis il-kriterji li ġejjin meta tivvaluta l-applikazzjonijiet:

kompetenza u esperjenza ppruvata, inkluż f'livell Ewropew u internazzjonali, f'oqsma relevanti għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin,

il-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ fi ħdan il-grupp ta' esperti f'termini ta' rappreżentanza ta' l-applikanti, is-sess tal-persuni u l-oriġini ġeografika,

il-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ tal-kompetenzi dwar forom differenti ta' traffikar, inkluż għal skop ta' sfruttament sesswali u fil-qasam tax-xogħol, dwar aspetti differenti bħall-prevenzjoni, prosekuzzjoni u assistenza lill-vittmi, kif ukoll fil-qasam tal-jeddijiet tal-bniedem, jeddijiet tat-tfal, liġi penali, xogħol u migrazzjoni,

il-ħtieġa li tiġi ffavorita l-kontinwità tax-xogħol tal-grupp preċedenti ta' esperti dwar traffikar tal-bnedmin (li twaqqaf permezz ta' Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Marzu 2003),

il-membri tal-grupp ta' esperti għandhom ikunu persuni ta' nazzjonalità ta' Stat Membru ta' l-Unjoni Ewropea jew, fejn huwa xieraq minn pajjiż li se jissieħeb jew pajjiż miż-Żona Ekonomika Ewropea.

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi biss billi wieħed jimla l-formola mudell ta' l-applikazzjoni (Anness 1) u s-CV mudell (Anness 2). L-applikanti huma mitluba li fl-applikazzjoni tagħhom jindikaw b'mod ċar dak il-qasam tat-traffikar tal-bnedmin li dwaru għandhom kompetenza partikolari.

Minħabba l-politika ta' trasparenza ta' l-Istituzzjonijiet Ewropej u l-ħtieġa li l-pubbliku jkun informat bl-identità u l-kwalifiki ta' l-esperti li jagħtu pariri lill-Istituzzjoni, id-data ġenerali personali hawn fuq elenkata se ssir disponibbli pubblikament (3) skond il-provvedimenti tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 (4) fir-reġistru tal-gruppi ta' esperti sakemm ikun għad hemm sħubija u/jew sakemm tintalab it-tneħħija mis-sit pubbliku.

3.

L-applikazzjonijiet iffirmati kif imiss għandhom jintbagħtu mhux aktar tard mill-15 ta' Frar 2008 permezz ta' email jew ittra f'dan l-indirizz:

Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali Ġustizzja, Libertà u Sigurtà

Unità D2 Segretarjat

LX 46 3/131

B-1049 — Brussel

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4.

Il-Kummissjoni għandha tagħżel il-membri fil-kapaċità personali tagħhom għal perjodu ta' 3 snin li jista' jiġi mġedded. Huma għandhom jagħtu lill-Kummissjoni opinjoni indipendenti, ħeilsa minn influwenza barranija u għandhom jirrispettaw il-kundizzjojijiet tal-kunfidenzjalità imsemmija fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li pprovidiet għat-twaqqif tal-grupp ta' esperti.

5.

Il-Kummissjoni tirrifondi l-ispejjeż ta' l-ivjaġġar u sussistenza li jkollhom x'jaqsmu ma' l-attivitajiet tal-grupp ta' esperti skond il-provvedimenti li huma fis-seħħ fil-Kummissjoni. Il-Membri ma jirċievu l-ebda rimunerazzjoni għall-qadi ta' dmirijiethom.

6.

Il-lista tal-membri tal-grupp ta' esperti tiġi ppubblikata fuq is-sit ta' l-Internet tad-DĠ JLS u fil-Ġurnal Uffiċċjali ta' l-Unjoni Ewropea. L-ismijiet tal-membri jinġabru, jiġu pproċessati u ppubblikati skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

7.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja lis-Sinjura Enikő FELFÖLDI, tel. (32-2) 29 54933, fax (32-2) 29 67633, email: eniko.felfoldi@ec.europa.eu


(1)  ĠU L 277, 20.10.2007, p. 29.

(2)  ĠU C 311, 9.12.2005, p. 1.

(3)  Id-data se tiġi ppubblikata fir-Reġistru tal-Gruppi ta' Esperti: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/.

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji u dwar il-moviment ħieles ta' din id-data (ĠU L 8 tat-12.1.2001, p.1)


ANNESS 1

Image

Image

Image


ANNESS 2

Image

Image


PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

Kummissjoni

19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/34


Notifika dwar talba skond l-Artikolu 30 tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kusill 2004/17/KE

Talba minn Stat Membru

(2008/C 14/11)

Fl-10 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni rċeviet talba skond l-Artikolu 30(4) tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/17/KE tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-enerġija, it-trasport u dawk postali (1). L-ewwel ġurnata tax-xogħol wara l-wasla tat-talba kienet il-11 ta' Jannar 2008.

Din it-talba, mir-Repubblika ta' l-Awstrija, tikkonċerna l-produzzjoni ta' l-elettriku f'dan il-pajjiż. L-Artikolu 30 imsemmi jistipula li d-Direttiva 2004/17/KE ma tapplikax meta l-attività kkonċernata tkun direttament esposta għall-kompetizzjoni fuq swieq li l-aċċess għalihom ma jkunx limitat. L-evalwazzjoni ta' dawn il-kundizzjonijiet issir biss skond id-Direttiva 2004/17/KE, u ma tippreġudikax l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni.

Il-Kummissjoni għandha tliet xhur mill-ġurnata tax-xogħol imsemmija hawn fuq biex tieħu deċiżjoni dwar din it-talba. Id-data ta' l-għeluq hija għalhekk il-11 ta' April 2008.

Mhumiex applikabbli d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4, it-tielet inċiż, imsemmi aktar 'il fuq. Għaldaqstant, iż-żmien li l-Kummissjoni għandha għad-dispożizzjoni tagħha jista' eventwalment jiġi estiż bi tliet xhur. Estensjoni bħal din tiġi ppubblikata.


(1)  ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1.


PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Kummissjoni

19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/35


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 14/12)

1.

Fil-11 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża Henkel KgaA (“Henkel”, il-Ġermanja) takkwista fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, kontroll sħiħ tan-negozju ta' kolla u materjal elettroniku (“in-Negozju K&E”) li Akzo Nobel N.V. (“Akzo”, l-Olanda) reċentement akkwistat minn Imperial Chemical Industries PLC (“ICI”, ir-Renju Unit), permezz ta' xiri ta' ishma. Il-Negozji K&E attwalment jifformaw parti mill-Lamtu Nazzjonali u il-Kumpanija ta' l-Kimika, fi ħdan l-ICI.

2.

L-attivitajiet kummerċjali ta' l-impriżi kkonċernati huma:

Henkel: il-produzzjoni u l-forniment ta' prodotti tal-laundrey u ta' kura fid-dar, kosmetiċi u għall-iġjene personali, kolla, is-siġġillanti u prodotti għat-trattament tal-wiċċ,

A & E Business: il-produzzjoni u l-forniment ta' kolla industrijali u materjal elettroniku kif ukoll ċerti prodotti industrijali għat-trattament tal-wiċċ.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni jidhrilha li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati sabiex iressqu l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. L-osservazzjonijiet jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (numri tal-fax (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business, fl-indirizz li ġej:

Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/36


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 14/13)

1.

Fl-10 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta' konċentrazzjoni skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 139/2004 (1), li permezz tagħha l-impriża REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH (“REWE International”, il-Ġermanja), li tappartjeni għall-Grupp REWE (“REWE”, il-Ġermanja) takkwista fit-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, il-kontroll ta' l-impriża sħiħa UAB Palink (il-Litwanja), permezz ta' xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għal REWE: bejgħ ta' prodotti ta' l-ikel kif ukoll prodotti mhux ta' l-ikel bl-ingrossa u l-bl-imnut (li jinkludu supermarkets, discount stores u ħwienet speċjalizzati), ivjaġġar u turiżmu, prinċipalment fil-Ġermanja,

għal UAB Palink: Bejgħ bl-imnut ta' prodotti ta' l-ikel kif ukoll prodotti mhux ta' l-ikel fil-Litwanja u l-Latvija.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni jidhrilha li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skond l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati sabiex iressqu l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. L-osservazzjonijiet jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (nru tal-fax (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, bin-numru ta' referenza COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink, f'dan l-indirizz:

Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.


19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/37


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 14/14)

1.

Fil-15 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni rċeviet notifika għal konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża Cookson plc (“Cookson”, ir-Renju Unit) takkwista fis-sens ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill kontroll sħiħ ta' l-impriża Foseco plc (“Foseco”, ir-Renju Unit) permezz ta' offerta pubblika mħabbra fil-11 ta' Ottubru 2007.

2.

L-attivitajiet kummerċjali ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għal Cookson: Cookson hija kumpanija tax-xjenza tal-materjali li topera fuq bażi globali f'industriji taċ-ċeramika, elettronika u metalli prezzjużi. Id-diviżjoni ta' Cookson Ceramics hija primarjament fornitur ta' refrattoriji lil numru ta' industriji bħal ma huma l-industrija tal-ħadid u l-azzar u sa ċertu punt inqas, ċeramika teknika (partikolarment filters) lill-industriji tal-ħġieġ, enerġija solari u tal-funderiji,

għal Foseco: Foseco huwa fornitur ta' prodotti primarjament konsumabbli għall-użu fil-funderiji (e.ż. filters) u sa ċertu punt inqas prodotti ta' refrattoriji għall-użu fil-produzzjoni tal-ħadid u l-azzar. Il-Kumpanija hija attiva fuq skala globali.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni jidhrilha li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati sabiex iressqu l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (nru tal-fax (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.4961 — Cookson/Foseco, fl-indirizz li ġej:

Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


19.1.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 14/38


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2008/C 14/15)

1.

Fis-7 ta' Jannar 2008, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriżi Reitan Servicehandel AS (“Reitan”, li tappartjeni għall-grupp Reitan, in-Norveġja), SAS AB (“SAS”, l-Iżvezja), Norges Statsbaner AS (“NSB”, in-Norveġja), Marked AS (“Marked”, in-Norveġja) u Vizz AS (“Vizz”, in-Norveġja) takkwista, fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, kontroll konġunt ta' l-impriża Travel AS (“Travel”, in-Norveġja) permezz ta' xiri ta' ishma u mezzi oħra.

2.

L-attivitajiet kummerċjali ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għall-impriża Reitan: rappreżentanza ta' discount u convenience stores,

għall-impriża SAS: it-trasport bl-ajru,

għall-impriża NSB: transport bil-ferrovija u b'tal-linja,

għall-impriża Marked: l-ebda attività,

għall-impriża Vizz: l-ebda attività,

għall-impriża Travel: servizzi ta' l-IT relatati ma l-ibbukkjar għas-servizzi ta' l-ivjaġġar.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni jidhrilha li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skond in-Notifika tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) għandu jiġi nnotat li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fin-Notifika.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati sabiex iressqu l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

Il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (nru tal-fax (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M. M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.