ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
14 ta' Lulju 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet, Orjentazzjonijiet u Opinjonijiet

 

RIŻOLUZZJONIJIET

 

Kunsill

2007/C 162/01

Abbozz ta' riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' 31 ta' Mejju 2007 dwar l-Istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur ta' l-UE (2007 — 2013)

1

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 162/02

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

4

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTITUZZJONIJIET U L-ORGANI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 162/03

Rata tal-kambju ta' l-euro

5

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2007/C 162/04

Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1/2004 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni, l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti agrikoli

6

2007/C 162/05

Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju

10

2007/C 162/06

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istrumenti tal-kejl 2004/22/KE ( 1 )

13

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2007/C 162/07

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ Nru COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/BritNed JV) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

15

2007/C 162/08

Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4773 — 3i/Eltel) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata ( 1 )

16

2007/C 162/09

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business) ( 1 )

17

2007/C 162/10

Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata ( 1 )

18

2007/C 162/11

Għajnuna mill-Istat — l-Awstrija — Għajnuniet mill-Istat C 16/07 (ex NN 55/06) — Għajnuna pubblika għal Postbus fid-distrett ta' Lienz — Stedina biex jitressqu kummenti skond l-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE ( 1 )

19

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet, Orjentazzjonijiet u Opinjonijiet

RIŻOLUZZJONIJIET

Kunsill

14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/1


Abbozz ta' riżoluzzjoni tal-Kunsill

ta' 31 ta' Mejju 2007

dwar l-Istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur ta' l-UE (2007 — 2013)

(2007/C 162/01)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA

IFAKKAR li skond l-Artikolu 153 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea:

a.

il-Komunità għandha tikkontribwixxi għall-protezzjoni tas-saħħa, is-sigurtà u l-interessi ekonomiċi tal-konsumaturi, kif ukoll għall-promozzjoni tad-dritt tagħhom għal informazzjoni, edukazzjoni u li jorganizzaw irwieħhom sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi tagħhom,

b.

Fid-definizzjoni u l-implementazzjoni ta' linji politiċi u attivitajiet oħra tal-Komunità għandu jittieħed kont tal-ħtiġiet tal-protezzjoni tal-konsumatur.

JIRRIKONOXXI r-rwol importanti tal-politika tal-konsumatur fit-tfassil tas-suq intern u s-sinerġija tagħha ma' linji politiċi tas-suq intern. Il-kunfidenza tal-konsumatur u tal-kummerċ huma prerekwiżiti għal funzjonament tajjeb tas-suq intern li jipprovdi spinta għall-kompetizzjoni, l-innovazzjoni u l-iżvilupp ekonomiku. Konsumaturi informati u b'aktar responsabbiltà li għandhom drittijiet effettivi u fiduċja fihom jikkostitwixxu forza qawwija għas-suċċess ekonomiku u l-bidla.

JIRRIKONOXXI l-potenzjal tas-suq intern bl-imnut, li fil-biċċa l-kbira għadu frammentat tul il-linji nazzjonali, biex il-konsumaturi u n-negozji jingħataw benefiċċji permezz tat-tneħħija ta' ostakoli u b'hekk jiżdiedu l-opportunitajiet għall-konsumaturi u l-bejjiegħa bl-imnut.

JIRRIKONOXXI l-opportunitajiet ipprovduti permezz ta' teknoloġiji ġodda, speċjalment fl-ambjent diġitali, u l-innovazzjoni biex jirrispondu għall-għażla tal-konsumatur u jżidu aċċess għal swieq ġodda kif ukoll l-isfidi biex jiġi żgurat li d-drittijiet tal-konsumatur huma adegwati, ċari, trasparenti u garantiti, u li l-mekkaniżmi għall-konsum sostenibbli u l-intendiment ta' l-imġiba tal-konsumatur huma żviluppati aktar.

JISSOTTOLINJA, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' sussidjarjetà stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, l-importanza tal-liġi Komunitarja biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u l-ħtieġa għal mekkaniżmi effettivi fl-infurzar tal-liġi, ukoll fir-rigward ta' transazzjonijiet transkonfini tal-konsumatur.

JAQBEL li l-interessi tal-konsumatur għandhom jiġu inkorporati fl-oqsma kollha tal-politika Ewropea. Din hija prekondizzjoni għal politika effettiva tal-konsumatur u bażi tajba għall-ksib ta' l-objettivi ta' Lisbona. It-tħassib dwar l-interessi ekonomiċi tal-konsumatur u l-informazzjoni għall-konsumatur, b'mod partikolari, huwa relatat ma' ħafna linji politiċi speċjalizzati. L-inklużjoni ta' l-interessi tal-konsumatur f'linji politiċi oħrajn, inkluż għal servizzi ta' interess ġenerali, jirrappreżenta kompitu konġunt li għandu jitwettaq mill-istituzzjonijiet kollha ta' l-UE u l-Istati Membri.

I.

JILQA' l-iżvilupp ta' l-Istrateġija dwar il-Politika tal-Konsumatur tal-Kummissjoni għas-snin 2007 — 2013 (1) fil-livell ta' l-UE li tiffoka fuq il-massimizzazzjoni ta' l-għażla u l-kunfidenza tal-konsumatur billi tirresponsabbilizza kif ukoll tipproteġi lill-konsumaturi, tippromwovi l-impjiegi u t-tkabbir u testendi s-swieq kompetittivi u timmira li tikseb suq bl-imnut intern aktar integrat u aktar effettiv.

II.

JAGĦMEL SEJĦA LILL-KUMMISSJONI biex timplimenta din l-istrateġija bit-tliet objettivi ewlenin tagħha u filwaqt li tagħmel dan, speċjalment;

1.

biex tkompli l-politika tal-konsumatur immirata għal trasparenza fis-suq u t-tisħiħ tal-kapaċità tas-suq intern biex jiġu sodisfatti l-aspettativi tal-konsumatur. Politika tal-konsumatur li tisħaq għal swieq effiċjenti tagħti kontribut għat-tkabbir u l-impjiegi u ssaħħaħ il-ġid tal-konsumatur,

2.

biex tagħti prijorità lil livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur, għażla u aċċess fil-Komunità u b'hekk tiżgura l-fiduċja tal-konsumatur f'xiri transkonfini jew kuntratti, u biex tagħti atttenzjoni partikolari lill-iżvilupp ta' politika tal-konsumatur u l-miżuri ta' protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward ta' servizzi,

3.

biex tiżgura konsistenza fl-objettivi operattivi lejn dawk li huma sottostanti għad-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew Nru1926/2006/KE u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxu programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-konsumatur (2007-2013) (2);

4.

biex tippromwovi u tissalvagwardja l-interessi tal-konsumatur f'dinja dejjem aktar globalizzata u biex tippromwovihom fil-kuntest ta' relazzjonijiet internazzjonali u permezz ta' ftehim internazzjonali,

5.

biex tirrevedi l-acquis Komunitarju rigward il-protezzjoni tal-konsumatur bil-ħsieb ta' simplifikazzjoni, modernizzazzjoni, regolamentazzjoni aħjar, tneħħija ta' inkonsistenzi eżistenti u rispett għall-ħtiġiet ta' teknoloġiji ġodda, b'rigward xieraq għall-prinċipju ta' sussidjarjetà stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea; u li tressaq, fejn xieraq u b'kont dovut tar-riżultat tal-konsultazzjonijiet dwar il-Green Paper dwar ir-reviżjoni ta' l-acquis tal-konsumatur, proposti għal adattament rilevanti ta' l-acquis sakemm id-drittijiet u l-obbligi kkonċernati jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u titjib tal-funzjonament tas-suq intern,

6.

biex tirrevedi fejn mekkaniżmi awto-regolatorji u ta' ko-regolamentazzjoni jistgħu jikkomplementaw dispożizzjonijiet leġislattivi eżistenti,

7.

biex tappoġġja r-riċerka komprensiva orjentata lejn il-konsumatur, il-valutazzjoni ta' funzjonament tas-suq, l-aspettativi tal-konsumatur u l-imġiba tal-konsumatur, biex tistabbilixxi gwida u l-evalwazzjoni ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ ta' politika tal-konsumatur orjentati lejn il-konsumatur u biex tiżviluppa indikaturi xierqa abbażi ta' kompetenza rilevanti,

8.

biex tappoġġa kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet għall-infurzar ta' liġijiet tal-konsumatur u l-leġislazzjoni li tirregola s-sigurtà ta' prodotti, biex tippromwovi l-attivitajiet ta' netwerk tagħhom, biex tiżviluppa aktar sistemi ta' informazzjoni u biex testendi ftehim internazzjonali dwar kooperazzjoni amminsitrattiva reċiproka bejn l-UE u pajjiżi terzi,

9.

biex tissorvelja kontinwament l-effiċjenza ta' rakkomandazzjonijiet eżistenti li fihom garanziji speċifiċi minimi għal proċeduri alternattivi ta' soluzzjoni ta' tilwim u biex taħdem lejn applikazzjoni aktar wiesgħa u t-tisħiħ tal-prinċipji rregolati hemmehekk kif ukoll biex tiżgura interkonnessjoni bejn proċeduri alternattivi ta' soluzzjoni ta' tilwim eżistenti u biex tikkomunika aħjar dwar għodod ta' informazzjoni eżistenti,

10.

biex tikkonsidra b'attenzjoni mekkaniżmi kollettivi ta' rimedju u biex tressaq ir-riżultati ta' l-istudji kontinwi rilevanti, fid-dawl ta' kwalunkwe proposta jew azzjoni possibbli,

11.

biex tagħti attenzjoni partikolari lill-protezzjoni tal-konsumatur meħtieġa, l-għażla u l-konvenjenza fl-ikkompletar tas-suq intern f'servizzi finanzjarji fid-dawl ta' l-importanza vitali ta' deċiżjonijiet dwar prodotti finanzjarji għal konsumaturi, eż. fir-rigward ta' dispożizzjonijiet għax-xjuħija jew finanzjament tal-proprjetà immobbli,

12.

biex tagħti aktar importanza lil valutazzjonijiet elaborati ta' impatt tul il-linji politiċi kollha li jaffettwaw l-interessi tal-konsumaturi fuq perijodu fit-tul,

13.

biex tinvolvi aktar lill-partijiet rilevanti interessati fil-politika tal-konsumatur f'konsultazzjonijiet organizzati fi ħdan il-qafas ta' linji politiċi Komunitarji oħrajn dwar proposti b'effett kbir fuq il-konsumaturi.

III.

ISEJJAĦ LILL-KUMMISSJONI U L-ISTATI MEMBRI,

14.

biex ikomplu jiddefendu koordinazzjoni aħjar mat-tħassib u l-prijoritajiet ta' l-oqsma individwali politiċi u biex jgħaqqdu aktar il-linji politiċi tal-konsumatur ma' linji politiċi speċjalizzati oħrajn, notevolment ma' linji politiċi ekonomiċi, tat-trasport, ambjentali, ta' l-enerġija u tat-telekomunikazzjonijiet,

15.

biex jaħdmu lejn protezzjoni u edukazzjoni tal-konsumatur effettivi fl-Istati Membri kollha u b'hekk jiżguraw konsumaturi attivi u responsabbilizzati bl-istess mod fis-suq intern sħiħ, inkluż l-edukazzjoni dwar il-konsum sostenibbli,

16.

biex jiżguraw aktar sistemi għal infurzar tal-liġi fl-Istati Membri u kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qasam ta' protezzjoni tal-konsumatur, filwaqt li titkattar il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumatur,

17.

biex ikomplu jipproteġu l-interessi tal-konsumatur fir-rigward ta' servizzi ta' interess ġenerali u biex isaħħu b'mod adegwat il-konsumaturi fid-drittijiet tagħhom,

18.

biex jieħdu kont ta' l-interessi tal-konsumatur fl-istandardizzazzjoni u l-iskemi ta' tikkettar fil-livelli Ewropej kif ukoll dawk nazzjonali u biex jaħdmu lejn il-ħarsien ta' interessi tal-konsumatur fil-livell internazzjonali,

19.

biex jirrikonoxxu l-importanza qawwija ta' assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tal-konsumatur sabiex ikunu jistgħu jirrappreżentaw l-interessi tal-konsumatur b'mod indipendenti fil-livell Komunitarju u fl-Istati Membri,

20.

biex jipprovdu appoġġ kontinwu lin-Network Ewropew taċ-Ċentri tal-Konsumatur (ECC-Net) u biex jiżguraw punti ta' kuntatt fl-Istati Membri kollha sabiex jassistu l-konsumaturi fir-riżoluzzjoni effettiva ta' tilwim transkonfini.

IV.

ISEJJAĦ LILL-ISTATI MEMBRI biex jiżguraw li l-objettivi tal-Politika ta' Strateġija tal-Konsumatur jitqiesu fil-linji politiċi nazzjonali tagħhom.

V.

ISEJJAĦ lill-Kummissjoni biex:

a.

tikkonsulta regolarment ma' l-Istati Membri sabiex tiġi evalwata l-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija u, jekk meħtieġ, biex isiru modifiki jew aġġustamenti fit-tieni stadju u

b.

tirrapporta dwar il-progress miksub fil-politika tal-konsumatur u, barra minn hekk, biex tippreżenta rapport ta' nofs it-term dwar l-implimentazzjoni ta' l-Istrateġija ta' Politika tal-Konsumatur u rapport ta' evalwazzjoni ex post sa Diċembru 2015.


(1)  Dok. 7503/07.

(2)  ĠU L 404, 30.12.2006, p. 39.


II Komunikazzjonijiet

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/4


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 162/02)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

30.4.2007

Għajnuna Nru

N 28/07

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

Molise

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Cantieri Navali di Termoli SpA

Il-bażi legali

Deliberazione della giunta regionale del 18.9.2006 n. 1358 — regolamento che disciplina la concessione dei finanziamenti per il salvataggio delle imprese in difficoltà

It-tip tal-miżura

Għajnuna individwali

L-għan

Is-salvataġġ ta' impriżi f'diffikultà

Il-forma ta' l-għajnuna

Self b'rata ta' imgħax baxxa

L-Estimi

Baġit globali: 3 miljun EUR

L-intensità

It-tul ta' żmien

6 xhur

Setturi ekonomiċi

Bini ta' vapuri

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli mill-għajnuna

Regione Molise — Italia

Aktar informazzjoni

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MILL-ISTITUZZJONIJIET U L-ORGANI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/5


Rata tal-kambju ta' l-euro (1)

It-13 ta' Lulju 2007

(2007/C 162/03)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3782

JPY

Yen Ġappuniż

168,68

DKK

Krona Daniża

7,4416

GBP

Lira Sterlina

0,67795

SEK

Krona Żvediża

9,1560

CHF

Frank Żvizzeru

1,6579

ISK

Krona Iżlandiża

82,92

NOK

Krona Norveġiża

7,9130

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CYP

Lira Ċiprijotta

0,5842

CZK

Krona Ċeka

28,318

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

245,70

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6969

MTL

Lira Maltija

0,4293

PLN

Zloty Pollakk

3,7487

RON

Leu Rumen

3,1340

SKK

Krona Slovakka

33,238

TRY

Lira Turka

1,7540

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5879

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4414

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,7756

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7531

SGD

Dollaru tas-Singapor

2,0877

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 263,74

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

9,5926

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

10,4323

HRK

Kuna Kroata

7,2900

IDR

Rupiah Indoneżjan

12 434,81

MYR

Ringgit Malażjan

4,7479

PHP

Peso Filippin

62,915

RUB

Rouble Russu

35,0920

THB

Baht Tajlandiż

41,996


(1)  

Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/6


Informazzjoni fil-qosor ikkomunikata mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1/2004 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni, l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti agrikoli

(2007/C 162/04)

Numru XA: XA 120/06

Stat Membru: L-Italja

Reġjun: Piemonte

Titlu ta' l-iskema ta' l-għajnuna: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Il-bażi ġuridika: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Nefqa annwali ppjanata skond l-iskema: 250 000 EUR

Intensità massima ta' għajnuna: L-għajnuna tista' tkopri sa 80 % ta' l-ispejjeż ta' l-ewwel sentejn ta' sħubija fis-sistema ta' spezzjoni kif ipprovdut fir-Regolament tal- Kunsill (KEE) Nru 2092/91 (1), iżda ma jistax jeċċedi it- 800 EUR għal kull kumpanija għall-perjodu ta' bejn l-2005-06.

Data ta' l-implimentazzjoni: Il-15 ta' Diċembru 2006. Fil-każijiet kollha, l-ewwel pagament jingħata meta l-Kummissjoni tikkommunika numru ta' identifikazzjoni wara li tkun irċeviet l-informazzjoni fil-qosor.

Tul ta' żmien ta' l-iskema: Sat-30 ta' Ġunju 2007.

L-għan ta' l-għajnuna: L-għan ta' l-għajnuna huwa li l-produtturi jitħeġġew jaqilbu għall-metodi ta' l-agrikoltura organika, billi jikkontribwixxu għall-ispejjeż tal-parteċipazzjoni fis-sistema ta' spezzjoni applikabbli għall-agrikoltura organika skond ir-Regolament (KEE) Nru 2092/91.

In-nefqa kkonċernata għandha x'taqsam ma' l-ispejjeż tal-parteċipazzjoni, fl-2005 u fl-2006, fis-sistema ta' spezzjoni pprovduta fir-Regolament (KEE) Nru 2092/91.

L-Artikolu tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1/2004 (2) invoka: l-Artikolu 13(2)(g).

Is-settur(i) konċernat(i): Kumpaniji agrikoli involuti fil-produzzjoni tal-prodotti ta' l-annimali u tal-pjanti.

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Websajt: www.regione.piemonte.it/agri

Tagħrif ieħor: L-għajnuna tikkonċerna azjendi attivi li fiż-żmien li ssottomettew l-applikazzjoni tagħhom kienu reġistrati li qegħdin jieħdu sehem fis-sistema ta' spezzjoni kif provdut fir-Regolament (KEE) Nru 2092/91, jinsabu prinċipalment fil-Piemonte u bdew jaqilbu għall-agrikoltura organika bejn l-1 ta' Jannar 2005 u l-31 ta' Diċembru 2006.

L-ordni li skondha jintgħażlu l-benefiċjarji hija kif ġej:

Numru XA: XA 121/06

Stat Membru: L-Italja

Ir-reġjun: Marche

Titlu ta' l-iskema ta' l-għajnuna: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Il-bażi ġuridika:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: L-akbar nefqa ppjanata għas-sena 2006 hi ta' 150 000 EUR. L-akbar nefqa għas-snin sussegwenti se tkun stabbilita skond il-liġijiet finanzjarji kkonċernati, iżda ma għandha taqbeż fl-ebda każ il-1 000 000 EUR għal sena waħda.

Intensità massima ta' l-għajnuna: L-intensità kumplessiva ta' l-għajnuna m'għandhiex teċċedi it-30 % tan-nefqa eliġibbli (40 % fiż-żoni anqas vantaġġati).

L-investiment iddikjarat li huwa eliġibbli għall-fondi m'għandux jeċċedi is-60 000 EUR.

L-għan ta' l-investiment huwa biex jitnaqqsu l-ispejjeż ta' produzzjoni, titjieb u tiġi ddiversifikata l-produzzjoni, titjieb il-kwalità tal-prodott u jitħarsu u jitjiebu l-ambjent u l-iġjene u s-saħħa ta' l-annimali.

Sabiex jkunu eliġibbli l-miżuri jridu jaqgħu f'wieħed mill-gruppi li ġejjin:

Data ta' l-implimentazzjoni: Kif mitlub fl-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2004, ta' l-anqas 10 ijiem ta' xogħol wara is-sottomissjoni ta' din l-applikazzjoni.

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għoti ta' għajnuna individwali: M'hemmx limitu ta' żmien fuq it-tul ta' żmien ta' l-iskema, fejn tiddependi fuq il-fondi mwarrba tal-baġit annwali tar-Reġjun tal-Marche u tal-perjodu ta' validità tar-Regolament (KE) Nru 1/2004.

Għan ta' l-għajnuna: Biex jittejbu d-dħul u l-kundizzjonijiet ta' xogħol u ta' ħajja tal-koperattivi agrikoli u soċjali li joperaw fil-qasam ta' l-agrikoltura u tal-forestrija, l-għan huwa li jitnaqqsu l-ispejjeż ta' produzzjoni, biex tiġi mtejba u ddiversifikata l-produzzjoni, biex titjieb il-kwalità tal-prodott, u biex jitjiebu l-ambjent, l-iġjene u s-saħħa ta' l-annimali.

Benefiċjarji:

1.

Koperattivi soċjali tat-tip B li joperaw fl-oqsma ta' l-agrikoltura u tal-forestrija u mdaħħla fir-reġistru tal-koperattivi soċjali kif speċifikat fil-Liġi Reġjonali Nru 34 tat-18 ta' Diċembru 2001.

2.

Koperattivi agrikoli, u s-sindakati tiegħu, li huma kklassifikati bħala operazzjonijiet kummerċjali agrikoli (Imprenditore agricolo professionaleIAP).

Is-settur(i) konċernati: Is-settur ta' l-agrikoltura

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Websajt:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Tagħrif ieħor: L-għajnuna tingħata biss għall-investiment fis-settur ta' l-agrikoltura u r-riċevituri jintgħażlu b'sejħa pubblika.

Numru XA: XA 122/06

Stat Membru: L-Italja

Ir-reġjun: Marche

L-isem ta' l-iskema ta' l-għajnuna: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Il-bażi ġuridika:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija:: L-akbar nefqa ppjanata għas-sena 2006 hi ta' 350 000 EUR. Għas-snin suċċessivi ta' l-iskema, l-akbar nefqa se tkun stabbilita permezz ta' liġijiet finanzjarji xierqa u fl-ebda każ ma għandha teċċedi l-1 000 000 EUR għal sena waħda.

Intensità massima ta' għajnuna: In-nefqa eliġġibli għall-għajnuna m'għandhiex tkun anqas minn 30 000 EUR.

Skond l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1/2004, l-għajnuna m'għandhiex teċċedi l-75 % ta' tali nefqa u taħt f'kull każ għandha tkun anqas minn 100 000 EUR matul perjodu ta' tlett snin għal kull benefiċjarju.

Data ta' implimentazzjoni: Kif mitlub fl-Artikolu 19(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2004, ta' l-anqas 10 ijiem ta' xogħol wara s-sottomissjoni ta' din l-applikazzjoni.

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għoti ta' l-għajnuna individwali: M'hemmx limitu fuq it-tul ta' żmien ta' l-iskema, li jiddependi fuq il-fondi identifikati tal-baġit annwali tar-Reġjun tal-Marche u tal-perjodu ta' validità tar-Regolament (KE) Nru 1/2004.

Għan ta' l-għajnuna: Biex tiġi promossa l-għaqda tal-koperattivi diġà eżistenti, biex iżidu is-sħubija tagħhom, biex jinġiebu flimkien kumpaniji ġodda bħala koperattivi biex tiżdied il-kompetittività ta' l-istruttura tal-koperattiva, biex iħallu kumpaniji tal-koperattivi jsibu postijiet kummerċjali ġodda u jikkonċentraw u jbiddlu l-offerta tal-prodotti agrikoli u forestali.

Benefiċjarji: Koperattivi u konsorzji attivi fis-setturi ta' l-agrikoltura u tal-forestrija, fis-setturi ta' l-agro-industrija u ta' l-ikel agrikolu u l-imsieħba tagħhom, li għandhom l-uffiċji reġistrati fir-reġjun u li jkunu reġistrati ma' l-Istat bħala impriżi tat-tip ta' koperattiva skond id-decreto del Ministero delle attività produttive (digriet tal-Ministeru għall-Attivitajiet Produttivi) tat-23 ta' Ġunju 2004.

Setturi kkonċernati: L-ebda settur speċifiku.

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Websajt:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Tagħrif ieħor: L-appoġġ jingħata esklussivament għall-proġetti li jikkonċernaw lis-settur ta' l-agrikoltura u l-benefiċjarji jintgħażlu b'sejħa għall-offerti.

Għajnuna lill-koperattivi tal-forestrija tingħata bl-istess mod, suġġetta għar-regola ta' de minimis rigward il-produzzjoni mhux agrikola tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 69/2001 (3).

Għajnuna Nru: XA 123/06

Stat Membru: L-Olanda

Reġjun: Provincie Limburg

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali: Ir-rilokazzjoni tal-farm tal-ħalib ta' Snijders fin-nofsinhar ta' Limburg

Bażi ġuridika: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija: Kontribuzzjoni kumplessiva ta' darba biss, mill-Provinċja, ta' 100 000 EUR għal kull rilokazzjoni.

Intensità massima ta' għajnuna: L-għajnuna massima tar-raħħal tal-ħalib hi ta' 40 % ta' l-ispejjeż ta' rilokazzjoni sa massimu ta' 100 000 EUR. L-ammont ta' għajnuna t'hawn fuq huwa ekwivalenti għall-għajnuna mogħtija lir-raħħal jekk ir-rilokazzjoni fl-interess pubbliku tipprovdi lir-raħħal b'installazjonijiet aktar moderni u twassal għal żieda fil-kapaċità ta' produzzjoni. Jekk l-installazzjonijiet konċernati jiżdiedu fil-valur u l-kapaċità ta' produzzjoni tiżdied, il-kontribuzzjoni tar-raħħal għandha ta' l-anqas tikkorispondi għal 60 % taż-żieda fil-valur ta' l-installazzjonijiet jew tan-nefqa marbuta maż-żieda. Dan, bi qbil ma' l-Artikolu 6(3) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 1/2004. Ir-raħħal tal-ħalib għandu jikkontribwixxi ta' l-anqas 60 %. Il-farm tal-ħalib ta' Snijders: l-ispejjeż stmati huma 1 524 792 EUR.

Data ta' l-implimentazzjoni: Id-deċiżjoni li jingħata sussidju jinħareġ hekk kif l-UE tikkonferma li rċeviet din in-notifika.

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew ta' l-għotja ta' għajnuna individwali: Minn Diċembru 2006 sal-31 ta' Diċembru 2008 inkluż.

L-għan ta' l-għajnuna: L-għajnuna tirrigwarda r-rilokazzjoni ta' farms tal-ħalib promettenti, fl-interess pubbliku, partikolarment minn żoni b'restrizzjonijiet ta' ppjanar iżda fejn il-preżenza ta' l-attività marbuta mal-ħalib hija kruċjali għaż-żamma tal-kwalità ambjentali u tal-pajsaġġ. Skond l-għanijiet tal-Provinċja, ir-rilokazzjoni ta' farm tal-ħalib għandha tkun indirizzata lejn il-kwalità tal-pajsaġġ u ta' l-ambjent u lejn is-sostenibbiltà.

Is-settur(i) ekonomiku(iċi) kkonċernat(i): Farms intensivi tal-ħalib (impriżi ta' daqs żgħir u medju) li huma tad-daqs ta' 75 unità tad-daqs Olandiża (NGE) jew aktar u li jinsabu f'żoni fin-nofsinhar ta' Limburg li għandhom inklinazzjoni ta' aktar minn 2 % huma eliġibbli għall-għajnuna.

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Websajt: www.limburg.nl

Nru ta' l-Għajnuna: XA 124/06

L-Istat Membru: L-Olanda

Ir-reġjun: Provincie Limburg

It-titlu tal-miżura ta' l-għajnuna jew isem il-kumpanija benefiċjarja ta' l-għajnuna individwali:: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Rilokazzjoni tar-razzett tal-maħleb Mingels fin-Nofsinhar ta' Limburg)

Il-bażi legali: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

L-ispiża annwali prevista fl-ambitu tal-miżura jew l-ammont globali ta' l-għajnuna individwali mogħtija lill-kumpanija:: Total tal-kontribuzzjoni unika mill-Provinċja ta' 100 000 EUR għal kull relokazzjoni.

L-intensità massima ta' l-għajnuna: L-għajnuna massima għall-bidwi tal-maħleb tammonta għal 40 % ta' l-ispejjeż ta' rilokazzjoni, sa massimu ta' 100 000 EUR. L-ammont ta' l-għajnuna msemmi hawn fuq, huwa ekwivalenti għall-għajnuna mogħtija lill-bidwi jekk ir-rilokazzjoni fl-interess pubbliku tipprovdi lill-bidwi bi stabbilimenti aktar moderni u twassal għal żieda fil-kapaċità ta' produzzjoni. Jekk l-istabbilimenti kkonċernati jiżdiedu fil-valur u l-kapaċità ta' produzzjoni tiżdied, il-kontribuzzjoni tal-bidwi għandha talanqas tikkorrispondi għal 60 % taż-żieda tal-valur ta' l-istabbiliment jew għall-ispejjeż marbutin maż-żieda. Dan huwa skond l-Artikolu 6(3) u (4) tar-Regolament (KE) Nru 1/2004. Il-bidwi tal-maħleb għandu jikkontribwixxi għall-inqas 60 %. Il-maħleb Mingels: spejjeż stmati 1 874 970 EUR.

Id-data ta' l-implimentazzjoni: Id-deċiżjoni għall-għoti tas-sussidju tinħareġ ladarba l-UE tikkonferma li din in-notifika tkun wasslet.

It-tul ta' l-iskema jew ta' l-għajnuna individwali: 1 ta' Diċembru 2006 sat-30 ta' Diċembru 2006.

L-għan ta' l-għajnuna: L-għajnuna għandha x'taqsam mar-rilokazzjoni, fl-interess pubbliku, ta' l-irzizet tal-maħleb li jippromettu, minn żoni partikolarment koperti b'restrizzjonijiet fuq l-ippjanar, iżda fejn il-preżenza ta' l-irziezet tal-maħleb hija kruċjali għaż-żamma tal-kwalità ambjentali u tal-pajsaġġ. Skond l-għanijiet tal-Provinċja, ir-rilokazzjoni ta' razzett tal-maħleb għandu jkollha orjentazzjoni lejn il-kwalità tal-pajsaġġ u l-ambjent, u s-sostenibilità.

Is-settur jew is-setturi ekonomiċi kkonċernati:: L-irziezet tal-maħleb intensivi (intrapriżi żgħar u ta' daqs medju) tal-kejl ta' 75 unità Olandiża (NGE) jew aktar u li jinstabu f'żoni b'xaqliba ta' aktar minn 2 % fin-Nofsinhar ta' Limburg huma eliġibbli għall-għajnuna.

L-isem u l-indirizz ta' l-awtorità nkarigata mill-għoti ta' l-għajnuna:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Websajt: www.limburg.nl


(1)  ĠU L 198, 22.7.1991, p. 1.

(2)  ĠU L 1, 3.1.2004, p. 1.

(3)  ĠU L 10, 13.1.2001, p. 30.


14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/10


Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju

(2007/C 162/05)

Għajnuna Nru

XA 7005/07

Stat Membru

Ir-Repubblika Ċeka

Reġjun fejn l-iskema tapplika (NUTS II)

Jihovýchod

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi għajnuna individwali supplimentari

Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

Bażi ģuridika

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Fil-każ ta'(skema jew għajnuna individwali mogħtija)

5 000 000 CZK ( 0,181 miljun EUR) Mifrux fuq … snin

Jekk jogħġbok tiha bħala perċentwal

Abbażi ta' l-Artikolu 4 tad-Direttiva

Iva

Sa 50 % tan-nefqa eliġibbli fuq investimenti fil-bini u fit-teknoloġija

Data ta' l-implimentazzjo

Mill-1.3.2007

Tul ta' żmien

sal-31.12.2013

Is-settur(i) ekonomiku/iċi kkonċernat(i)

Is-setturi eliġibbli kollha għall-għajnuna reġjonali ta' investiment

Le

Għajnuna ristretta għal ċerti setturi:

marketing ta' prodotti agrikoli msemmija fl-Anness 1 tat-Trattat tal-KE, bl-eċċezzjoni ta' prodotti li huma imitazzjoni jew sostituti għall-ħalib jew għall-prodotti tal-ħalib.

NACE rev. 1.1  (1)15

Yes

Indika s-sit elettroniku fejn hija ppublikata l-iskema ta' għajnuna

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Tél. (420) 564 60 22 08

brom.m@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady-7-2006.pdf


Għajnuna Nru

XA 7006/07

Stat Membru

Ir-Repubblika Ċeka

Reġjun

Vysočina

Titolu ta' l-iskema ta' għajnuna jew isem il-kumpanija li tirċievi l-għajnuna individwali

Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

Bażi ġuridika

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Nefqa annwali ppjanata taħt l-iskema jew ammont kumplessiv ta' għajnuna individwali mogħti lill-kumpanija

Sa 600 000 CZK

Intensità massima ta' għajnuna

Ammont ta' għajnuna: sa 50 % ta' l-ispejjeż eliġibbli.

L-ispejjeż eliġibbli li jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja jvarjaw minn 5 000 CZK sa 250 000 CZK għal kull proġett individwali.

Għall-perjodu ta' bejn l-2007-13, l-ammont massimu ta' kontribuzzjoni finanzjarja għal kull benefiċjarju/l-inkarigat mill-proġett hu ta' 1 750 000 CZK.

Data ta' l-implimentazzjoni

Mill-1.3.2007

Tul ta' żmien ta' l-iskema jew l-għotja ta' għajnuna individwali

Sal-31.12.2013

L-għan ta' l-għajnuna

L-għajnuna hija intiża biex ittejjeb il-kompetenza professjonali ta' l-operaturi involuti f'attivitajiet konnessi mal-produzzjoni primarja tal-prodotti agrikoli msemmija fl-Anness 1 tat-Trattat tal-KE, bil-ħsieb li tiżdied l-effiċjenza tax-xogħol u tal-produttività.

Din l-għajnuna hija f'konformità mal-leġiżlazzjoni ġeneralment applikabbli fir-Repubblika Ċeka kif ukoll ma' l-għanijiet u l-prijoritajiet tal-“Programm ta' Żvilupp għar-Reġjun ta' Vysočina” u tar-“Regoli ta' l-Assemblea Reġjonali ta' Vysočina dwar l-għotijiet ta' kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-baġit reġjonali ta' Vysočina sabiex tiġi megħjuna l-agrikoltura fir-reġjun ta' Vysočina għall-perjodu ta' 2007-13, u tal-metodu ta' monitoraġġ għall-użu tagħhom”. L-għajnuna hija regolata bir-Regolament (KE) Nru 70/2001 tat-12 ta' Jannar 2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lill-impriżi żgħar u ta' daqs medju.

Li ġejjin jitqiesu bħala spejjeż eliġibbli: nefqa għall-organizzazzjoni ta' kompetizzjonijiet u wirjiet b'enfasi fuq l-ipproċessar u l-marketing ta' prodotti agrikoli msemmija fl-Anness 1 tat-Trattat tal-KE, bl-inklużjoni ta' assistenza għall-ispejjeż relatati mal-parteċipazzjoni ta' esibituri f'tali avvenimenti; nefqa għall-organizzazzjoni ta' avvenimenti ta' taħriġ b'enfażi fuq l-ipproċessar u l-marketing ta' prodotti agrikoli msemmija fl-Anness 1 tat-Trattat tal-KE fil-forma ta' korsijiet, seminars u laqgħat ta' ħidma; nefqa fuq konsulenza fil-qasam teknoloġiku u ekonomiku għall-intraprendituri agrikoli.

Is-settur(i) ekonomiku/iċi kkonċernat(i)

Setturi kollha

 

jew

 

It-tħaffir għall-faħam

 

Il-qasam tal-manifattura kollha

 

jew

 

l-azzar

 

It-tarzna

 

Il-fibri sintetiċi

 

Il-karozzi

 

Manifattura oħra

 

L-ipproċessar u l-marketing ta' prodotti agrikoli

Iva

Is-servizzi kollha

 

jew

 

Is-servizzi tat-trasport

 

Is-servizzi finanzjarji

 

Servizzi oħra

 

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Tagħrif ieħor

Ir-Reġjun ta' Vysočina jiddikjara li l-kundizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 70/2001 tal-12 ta' Jannar 2001 se jintlaħqu, jiġifieri l-għajnuna għandha tkun immirata lejn impriżi żgħar u ta' daqs medju, u li jitħares il-limitu finanzjarju stabbilit f'dak ir-Regolament.


Nru ta' għajnuna

XA 7008/07

Stat Membru

L-Awstrija

Reġjun fejn l-iskema tapplika (NUTS 11)

Ir-reġjuni inklużi kollha fil-mappa ta' l-għajnuna reġjonali Awstrijaka għas-sena 2007-2013; N 492/06

Titlu ta' l-iskema ta' għajnuna

ERP-Landwirtschaftsprogramm

Nachfolgeregelung des ERP-Landwirtschafts-programms, N 519/00

Bażi ġuridika

Richtlinien für das ERP-Landwirtschaftsprogramm

Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren Tourismus, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr

Nefqa annwali ppjanata skond l-iskema

Ammont totali annwali skond l-iskema

sa massimu ta' 5 miljun EUR f'ammont ta' self

= 0,6 miljun EUR f'ekwivalenza grossa ta' għajnuna (GGE)

Intensità massima ta' l-għajnuna

F'konformità ma' l-Artikolu 4 tar-Regolament

Iva

Data ta' implimentazzjoni

1.1.2007

Tul ta' żmien

sal-31.12.2013

Is-setturi ekonomiċi kkonċernati

Is-setturi eliġibbli kollha għall-għajnuna reġjonali fl-investiment

Le

Limitat għal setturi speċifiċi

Iva

L-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti agrikoli

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

ERP-Fonds

Ungargasse 37

A-1030 Wien

Tel. (43-1) 501-75 DW 466

e.kober@awsg.at

www.awsg.at/2007plus www.erp-fonds.at


(1)  NACE Rev. 1.1 hija l-Klassifika ta' l-Istatistika ta' l-Attivitajiet Ekonomiċi fi ħdan il-Kommunitajiet Ewropej


14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/13


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istrumenti tal-kejl 2004/22/KE

(Test b' rilevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta' titli u referenzi ta' standards armonizzati taħt id-direttiva)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Referenza u titlu ta' l-istandard armonizzat

(u d-dokument ta' referenza)

Referenza ta' l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta' l-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

CEN

EN 1359:1998

Miters tal-gas — Miters tal-gas bid-dijaframma

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Miters tas-sħana — Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

 

CEN

EN 1434-2:2007

Miters tas-sħana — Parti 2: Rekwiżiti tal-kostruzzjoni

 

CEN

EN 1434-4:2007

Miters tas-sħana — Parti 4: Testijiet għall-approvazzjoni tal-mudelli

 

CEN

EN 1434-5:2007

Miters tas-sħana — Parti 5: Testijiet għall-verifika tal-bidu

 

CEN

EN 12261:2002

Miters tal-gas — Miters tal-gas bit-turbina

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Miters tal-gas — Apparat ta' bdil — Parti 1: Bdil ta' volum

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Miters tal-gas — Miters tal-gas rotatriċi

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Miters ta' l-ilma — Parti 1: Rekwiżiti ġenerali

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Miters ta' l-ilma — Parti 2: Stallazzjoni u kondizzjonijiet għall-użu

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Miters ta' l-ilma — Parti 3: Metodi u tagħmir ta' ttestjar

 

CEN

EN 14236:2007

Miters tal-gass għad-djar li jaħdmu b'ħoss ultrasoniku

 

Nota 1

Ġeneralment id-data ta' waqfa tal-preżunzjoni ta' konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f' ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista' jkun mod ieħor.

Nota 3

F' każ ta' emendi, l-istandard ta' referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3) jikkonsisti f' EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta' konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

Nota:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta' l-istandards tista' tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta' l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija annessa mad-Direttiva 98/34/KE (2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill emendata mid-Direttiva 98/48/KE (3).

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tiżgura l-aġġornament ta' din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f'

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p.37.

(3)  ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.


V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Kummissjoni

14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/15


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ Nru COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/BritNed JV)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 162/07)

1.

Fis-6 ta' Lulju 2007, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' proposta ta' konċentrazzjoni skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża/impriżi National Grid plc (“National Grid, ir-Renju Unit”) u TenneT Holding B.V. (“TenneT, l-Olanda”) tikseb/jiksbu fit-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill kontroll konġunt ta' l-impriża BritNed Development Ltd (“BritNed, ir-Renju Unit”) permezz tax-xiri ta' ishma fil-kumpanija l-ġdida li tikkostitwixxi intrapriża konġunta.

2.

L-attivitajiet kummerċjali ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għal National Grid: L-operat ta' sistema ta' trażmissjoni t'elettriku b'vultaġġ għoli fir-Renju Unit; l-operat ta' sistemi ta' trażmissjoni ta' gass fir-Renju Unit,

għal TenneT: L-operat ta' sistema ta' trażmissjoni t'elettriku b'vultaġġ għoli fl-Olanda,

għal BritNed: Il-Kostruzzjoni u l-operat ta' interkonnettur b'vultaġġ għoli bejn ir-Renju Unit u l-Olanda.

3.

Wara analiżi preliminari, il-Kummissjoni jidhrilha li l-operazzjoni notifikata tista' tiġi kkunsidrata fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni aħħarija dwar dan il-punt hija riżervata. Skond l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2), ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi interessati sabiex iressqulha l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Dawn il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (fax nru (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/ BritNedJV, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni,

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.


14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/16


Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4773 — 3i/Eltel)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 162/08)

1.

Fis-26 ta' Lulju 2007, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħhu l-impriża 3i Group Plc (“3i”, ir-Renju Unit) takkwista, fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, kontroll ta' l-intier ta' l-impriża Eltel Group Corporation (“Eltel”, Finlandja) permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet tan-negozju ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għal 3i: ekwità privata.

għal Eltel: kostruzzjoni u manutenzjoni ta' infrastruttura tat-telekomunikazzjoni u ta' l-elettriku

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni sabet li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skond l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) għandu jiġi nnutat li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għal trattament skond il-proċedura stipulata fin-Notifika.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati sabiex jissottomettu lill-Kummissjoni l-osservazzjonijiet li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Dawn l-osservazzjonijiet għandhom jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. L-osservazzjonijiet jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (nru tal-fax (32-2)296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, bin-numru ta' referenza COMP/M.4773 — 3i/Eltel, f'dan l-indirizz:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni,

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Brussell


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.


14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/17


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 162/09)

1.

Fis-6 ta' Lulju 2007, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tiegħu l-impriża INEOS (“INEOS”, ir-Renju Unit) takkwista, fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 3(1) (b) tar-Regolament tal-Kunsill, il-kontroll sħiħ tan-negozju ta' raża termoplastika ta' l-inġinerija li attwalment huwa propjetà ta' l-impriża Lanxess (“Lanxess business”, il-Ġermanja) permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet tan-negozju ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għal INEOS: il-manifattura ta' kimiċi ta' speċjalità u intermedjarji,

għal Lanxess business: in-negozju dinji ta' raża termoplstika ta' l-inġinerija, b'mod aktar speċifiku copolymers fuq bażi ta' styrene.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni sabet li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni aħħarija dwar dan il-punt hija riżervata.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati biex jissottomettu l-osservazzjonijiet li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta lill-Kummissjoni.

L-osservazzjonijiet għandhom jaslu għand il-Kummissjoni mhux iktar tard minn 10 ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. Il-kummenti jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (fax nru (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' engineering thermoplactic resins business, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni,

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Brussell


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.


14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/18


Avviż minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għall-proċedura simplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 162/10)

1.

Fl-10 ta' Lulju 2007, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha l-impriża CRH Nederland B.V. (“CRH”, l-Olanda), propjetà ta' CRH plc Group (“CRH plc”, l-Irlanda) takkwista, fl-ambitu tat-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill, il-kontroll kollu ta' l-impriża Cementbouw B.V. (“Cementbouw”, l-Olanda), permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet tan-negozju ta' l-impriżi kkonċernati huma:

għall-impriża CRH: il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' materjal tal-bini (bħal konkos, materjal ta' kisi ta' uċuh, konkos diġà mħallat) u prodotti għall-industrija tal-kostruzzjoni (bħal prodotti tal-konkos pre-cast, briks, u madum);

għall-impriża CRH plc: il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' materjali u prodotti għall-industrija tal-kostruzzjoni;

għall-impriża Cementbouw: kummerċ bl-ingorssa ta' konkos u materjali oħra ta' twaħħil u l-produzzjoni ta' konkos diġà mħallat.

3.

Wara eżami preliminari, il-Kummissjoni sabet li t-tranżazzjoni notifikata tista' taqa' fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni finali dwar dan il-punt hija riżervata. Skond l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2) għandu jiġi nnutat li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għal trattament skond il-proċedura stipulata fin-Notifika.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet terzi interessati sabiex jissottomettu lill-Kummissjoni l-osservazzjonijiet li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Dawn l-osservazzjonijiet għandhom jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. L-osservazzjonijiet jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-faks (faks nru. (32-2)296 43 01 jew 296 72 44) jew bil-posta, taħt in-numru ta' referenza COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw, fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni,

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Brussell


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.


14.7.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 162/19


GĦAJNUNA MILL-ISTAT — L-AWSTRIJA

Għajnuniet mill-Istat C 16/07 (ex NN 55/06) — Għajnuna pubblika għal Postbus fid-distrett ta' Lienz

Stedina biex jitressqu kummenti skond l-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 162/11)

Permezz ta' l-ittra ta' 30 ta' Mejju 2007 kif riprodotta bil-lingwa awtentika fil-paġni ta' wara dan is-sommarju, il-Kummissjoni nnotifikat lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja bid-deċiżjoni tagħha, li tagħti bidu għall-proċedura prevista fl-Artikolu 88(2) tat-Trattat tal-KE fir-rigward tal-miżura hawn fuq imsemmija.

Il-partijiet interessati jistgħu jissottomettu l-kummenti tagħhom għall-miżuri li dwarhom l-Kummissjoni tiftaħ proċedura, fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta' dan is-sommarju u ta' l-ittra segwenti, lill-

Kummissjoni Ewropea

Direttorat Ġenerali għall-Enerġija u t-Trasport

Direttorat A — Affarijiet Ġenerali

B-1049 Brussell

Feks (32-2) 296 41 04.

Dawn il-kummenti ser jintbagħtu lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Tista' ssir talba bil-miktub, biex l-identità tal-parti interessata li tippreżenta l-kummenti tagħha tibqa' kunfidenzjali, bir-raġunijiet għall-istess.

TEST TAS-SOMMARJU

PROĊEDURI

Permezz ta' l-ittri mibgħuta lill-Kummissjoni fit-2.8.2002 u fit-23.8.2002, kumpanija Awstrijaka li tħaddem il-kowċijiet, ressqet ilment dwar allegazzjoni ta' għajnuniet mill-Istat konċessi mill-entità pubblika tat-trasport f'Tirol (Verkehrsverbund Tirol GmbH) lill-kumpanija Postbus AG (minn issa 'l quddiem: Postbus), li topera fid-distrett ta' Lienz, f'Tirol. Permezz ta' l-ittra ta' l-14.7.2005, il-Kummissjoni talbet informazzjoni ulterjuri kumplimentari lill-gvern Awstrijakk dwar dan il-finanzjament. Ir-risposta għal din it-talba ġiet mibgħuta permezz ta' l-ittra tat-3.10.2005.

DESKRIZZJONI TAL-MIŻURA/TA' L-GĦAJNUNA LI FIR-RIGWARD TAGĦHA L-KUMMISSJONI SER TIBDA L-PROĊEDURA

Fis-16.4.1997 u fl-20.6.1997, l-Istat federali, il-Land Tirol, Postbus u kumpaniji oħra li jħaddmu l-kowċijiet, ikkonkludew “ftehim ta' forniment għall-Verkehrsverbund Tirol”, li għandu bħala għan l-istabbiliment tal-Verkehrsverbund Tirol abbażi ta' kumpens lill-kumpaniji li jħaddmu l-kowċijiet skond l-Alteinnahmegarantie. Il-Verkehrsverbund Tirol GmbH, minn issa 'l quddiem VVT, hija entità tad-dritt privat inkarigata mill-ippjanar u mill-koordinazzjoni tat-trasporti pubbliċi fir-reġjun tal-Lvant ta' Tirol. Skond il-Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs, il-VVT ta' kull sena tirċievi ħlas mill-Istat federali għall-organizzazzjoni tat-trasport pubbliku fir-reġjun tagħha.

Peress li l-Artikolu 19(1) ta' l-ÖPNRV-G jobbliga lil Verkehrsverbundgesellschaften li fi żmien ħames snin mill-1999, jissostitwixxi s-sistema ta' l-Alteinnahmegarantie b'sistema ta' kuntratti ta' servizz pubbliku, il-VVT u Postbus bdew in-negozjati, fost l-oħrajn, għal tali kuntratt fuq id-distrett ta' Lienz.

Fit-12.7.2002, il-VVT ikkonkludiet kuntratt ta' servizz pubbliku mal-kumpanija Postbus għat-trasport pubbliku tal-passiġġieri, għall-karozzi tal-linji 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 u 5052 fid-distrett ta' Lienz, Tirol. Meta ġie konkluż dan il-kuntratt, Postbus diġà kellha l-liċenzji biex taħdem fuq dawn il-linji.

Peress li Postbus kienet diġà ressqet talba għal-liċenzja minn jeddha, biex tħaddem dawn il-linji, dawn l-istess linji huma meqjusa, skond il-liġi Awstrijaka, bħala linji mħaddma “eigenwirtschaftlich”. Għaldaqstant, il-kuntratt ikkonċernat ma kienx soġġett għal sejħa għal offerti, peress li l-liġi Awstrijaka ma tistipulax dan l-obbligu għal linji mħaddma “eigenwirtschaftlich”.

Postbus kienet intgħażlet partikolarment peress li kienet l-unika kumpanija li kellha l-konċessjoni meħtieġa biex toffri s-servizz tat-trasport fir-reġjun ta' Lienz.

EVALWAZZJONI TAL-MIŻURA/L-GĦAJNUNA

Preżenza ta' l-għajnuna Peress li l-kuntratt huwa wieħed ta' servizz pubbliku, għandha tiġi applikata l-ġurisprudenza Altmark tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea (1). L-analiżi tal-Kummissjoni turi li l-ewwel kriterju tal-ġurisprudenza Altmark, jiġifieri l-inkarigu ta' Postbus li teżegwixxi obbligi definiti ta' servizz pubbliku, huwa sodisfatt, peress li l-kuntratt ta' servizz pubbliku jiddefinixxi b'mod ċar l-obbligi ta' servizz pubbliku ta' Postbus. Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni kkonkludiet li t-tieni kriterju ta' Altmark ma ġiex sodisfatt fil-każ odjern, peress li l-parametri li abbażi tagħhom ġie kkalkolat il-kumpens ma ġewx stabbiliti minn qabel b'mod oġġettiv u trasparenti. Peress li l-kriterji l-oħra ta' l-Artikolu 87(1) tat-Trattat tal-KE ġew sodisfatti, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-miżuri kkonċernati jammontaw għal għajnuna.

Il-bażi ġuridika għal apprezzament tal-kompatibilità. Il-Kummissjoni tqis li għajnuna eventwali tista' tkun, in parte jew in toto, kompatibbli mas-suq komuni abbażi ta' l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1191/69. Il-Kummissjoni madanakollu tiddubita li l-kundizzjonijiet ta' l-Artikolu 14 tar-Regolament (KEE) Nru 1191/69 ġew sodisfatti. Dan id-dubju jitnissel min-nuqqas ta' kumpens żejjed.

Minn naħa, jirriżulta, mill-informazzjoni mgħoddija mill-gvern Awstrijakk li l-ammont mogħti lil Postbus huwa ta' 2 217 000 EUR, li jikkorispondi għall-ammont medju ta' 1,92 EUR għal kull kilometru; minn naħa l-oħra, jirriżulta, minn din l-informazzjoni, li l-prezz imħallas minn VTI għal din l-għotja jammonta għal 2 217 000 EUR jew 1,92 EUR għal kull kilometru. Għalhekk a priori, il-kumpens mogħti lil Postbus jikkorrispondi eżattament għall-ispejjeż.

L-awtoritajiet Awstrijaċi infurmaw lill-Kummissjoni li l-ispejjeż ta' Postbus għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt ġew ivverifikati minn VVT permezz ta' tliet metodi differenti qabel ma ġie konkluż il-kuntratt. Dawn it-tliet metodi huma l-ispejjeż għal kull kilometru (Prüfung nach Kilometersätzen), l-ispejjeż imqabbla ma' l-ispiża (Prüfung nach Kostensätzen) u l-ispejjeż skond il-kategoriji differenti ta' l-ispejjeż (Prüfung nach Einzelkostenpositionen).

Il-Kummissjoni tqis għalhekk li l-awtoritajiet Awstrijaċi taw biżżejjed informazzjoni biex jippruvaw li l-ammont ta' kumpens mogħti lil Postbus ma jeċċedix l-ammont meħtieġ biex jiġu koperti l-ispejjeż li ġġib magħha l-eżekuzzjoni ta' l-obbligi ta' servizz pubbliku, b'qies għall-ammonti relattivi mogħtija, kif ukoll għall-benefiċċju raġjonevoli għall-eżekuzzjoni ta' dawn l-obbligi. Għaldaqstant, il-ħlasijiet li Postbus tirċievi bis-saħħa tal-kuntratt ta' servizz pubbliku ma' VVT, li jikkostitwixxu għajnuniet mill-Istat, jistgħu jkunu kompatibbli mas-suq komuni abbażi ta' l-Artikolu 14 tar-Regolament (KEE) Nru 1191/69.

Madanakollu, il-Kummissjoni tqis li fid-dawl tan-nuqqas ta' sejħa għal offerti u tal-fatt li kompetitur dirett ta' Postbus qed jallega li Postbus tirċievi kumpens żejjed, huwa opportun fil-każ odjern li tingħata l-opportunità lil dan il-kompetitur kif ukoll lil terzi interessati, biex jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom dwar il-metodi użati mill-Awstrija għall-verifika ta' l-ispejjeż, qabel ma l-Kummissjoni tkun tista' tikkonkludi b'ċertezza li Postbus mhix qed tirċievi kumpens żejjed. Għalhekk, f'dan l-istadju l-Kummissjoni għad għandha d-dubji tagħha dwar jekk Postbus hix qed tirċievi kumpens żejjed għas-servizzi tat-trasport.

Skond l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 656/1999, kwalunkwe għajnuna illegali tista' tkun suġġetta għal irkupru mill-benefiċjarju tagħha.

TEST TA' L-ITTRA

“Die Europäische Kommission (nachfolgend ‚die Kommission‘) teilt Österreich mit, dass sie nach Prüfung der von den österreichischen Behörden über die vorerwähnte Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einzuleiten.

1.   VERFAHREN

1.

Mit Schreiben vom 2.8.2002 und 23.8.2002, registriert unter den Nummern TREN (2002) A/63803 und TREN (2002) A/68846, hat ein österreichisches Busunternehmen bei der Kommission Beschwerde wegen mutmaßlicher staatlicher Beihilfen eingereicht, die das öffentliche Beförderungsunternehmen Verkehrsverbund Tirol GmbH 2002 dem im Bezirk Lienz (Tirol) tätigen Unternehmen Postbus AG (nachstehend Postbus) gewährt haben soll.

2.

In der Zwischenzeit wurde das Unternehmen Postbus AG durch ÖBB-Postbus ersetzt, das dessen sämtliche rechtliche Verpflichtungen, einschließlich des in diesem Beschluss behandelten öffentlichen Dienstleistungsvertrags, übernommen hat.

3.

Mit Schreiben vom 14.7.2005, registriert unter der Nummer TREN (2005) D/113701, forderte die Kommission von der österreichischen Regierung ergänzende Informationen an. Die Antwort ging am 3.10.2005 bei der Kommission ein und wurde unter der Nummer TREN (2006) A/15295 registriert.

2.   AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

2.1.   Österreichische Rechtsvorschriften zur Organisation des öffentlichen Busnahverkehrs

4.

In Österreich ist der öffentliche Busnahverkehr im Wesentlichen in drei Gesetzen geregelt, dem Kraftfahrliniengesetz (KflG) (2), dem Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) (3) und dem Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) (4).

Kraftfahrliniengesetz

5.

Im Kraftfahrliniengesetz (KflG) sind die Bedingungen festgelegt, die für die Erteilung von Konzessionen zum Betrieb einer Busverbindung gelten. Die Konzessionen werden von der zuständigen Aufsichtsbehörde erteilt, die zu prüfen hat, ob das antragstellende Unternehmen die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit und finanzielle Leistungsfähigkeit.

6.

Beantragt ein Unternehmen von sich aus eine Konzession für eine Strecke und erfolgt deren Bedienung aufgrund dieser Konzession, so wird die Strecke definitionsgemäß ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient.

7.

Bei der Konzessionserteilung muss die Aufsichtsbehörde, d. h. der Landeshauptmann, außerdem die Konzessionen berücksichtigen, die in der betreffenden Region bereits erteilt wurden. Wenn durch die Erteilung einer neuen Konzession die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer bereits erteilten Konzession gefährdet werden könnte, kann die Aufsichtsbehörde die Konzession verweigern (vgl. § 7 KflG).

8.

In der Regel beträgt die Konzessionsdauer 10 Jahre (§ 15 KflG).

9.

Die Unternehmen, denen eine Konzession erteilt wird, sind verpflichtet, die betreffende Strecke während der gesamten Konzessionsdauer zu bedienen. Sie müssen die vom österreichischen Gesetzgeber vorgesehenen Tarife einhalten, insbesondere für Schüler, Lehrlinge und kinderreiche Familien.

10.

Für die Erteilung der Konzessionen sind keine Ausschreibungen notwendig. Laut Gesetz sind allerdings Ausschreibungen vorgesehen, wenn die Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft einen Busdienst auf einer Strecke anzubieten beabsichtigt, für die kein Unternehmen eine Konzession beantragt hat (§ 23(2) KflG). Eine solche Strecke wird dann ‚gemeinwirtschaftlich‘ betrieben.

Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs

11.

Das Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) legt die Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum Österreichs fest (6 1 ÖPNRV-G).

12.

Die Finanzierungsstrukturen des öffentlichen Nahverkehrs in Österreich gemäß § 20 Abs. 3 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 1997 werden vom ÖPNRV-G nicht berührt (§ 6 ÖPNRV-G). Diese Bestimmungen sehen vor, dass Verluste im öffentlichen Nahverkehr vom Bund abgedeckt werden.

13.

Gemäß § 10(1) ÖPNRV-G werden Forderungen zur Abdeckung von Verlusten im Eigentum des Bundes befindlicher Kraftfahrlinienunternehmen, z. B. Postbus, sofern sie bis zum 1. Juni 1999 geltend gemacht wurden, durch den Bund abgedeckt (Alteinnahmegarantie).

14.

Für die Zeit nach dem 1. Juni 1999 überweist der Bund einen Betrag, der dem Betrag entspricht, der gemäß der Alteinnahmegarantie jährlich an die für die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs zuständigen Regionalorgane, die Verkehrsverbundgesellschaften, gezahlt wird. Diese verwenden die Mittel für die Bestellung von Verkehrsdiensten bei Busunternehmen. Vor Bestellung dieser Verkehrsdienste müssen die Verkehrsverbundgesellschaften die Verkehrsleistungen in ihrer Region gemäß §§ 11, 20 und 31 ÖPNRV-G planen (§ 10(2) ÖPNRV-G). Diese Paragraphen enthalten betriebswirtschaftliche und qualitätsbezogene Kriterien, die im öffentlichen Nahverkehr zu erfüllen sind.

15.

Ab dem Jahr 2001 werden die Zahlungen des Bundes an die Verkehrsverbundgesellschaften jährlich um ein Fünftel reduziert (§ 10(3) ÖPNRV-G).

16.

In den §§ 14 ff ÖPNRV-G sind die Bedingungen für die Bildung und Organisation der Verkehrsverbundgesellschaften festgelegt. Die Verkehrsverbundgesellschaften sind laut § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein neues System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen.

Familienlastenausgleichsgesetz

17.

Gemäß §§ 30 f und 30 j FLAG ist das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend ermächtigt, mit Verkehrsunternehmen des öffentlichen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der Bund den Verkehrsunternehmen einen entsprechenden Ausgleich leistet, wenn die Unternehmen Schüler und Lehrlinge zu einem ermäßigten Fahrpreis oder unentgeltlich befördern.

18.

Aufgrund dieser Bestimmungen hat das Ministerium am 11. Juni 1979, am 8. Februar 1980 und am 22. Oktober 1993 mit Postbus Verträge geschlossen, in denen die an Postbus geleisteten Ausgleichszahlungen genau geregelt sind.

2.2.   Organisation des öffentlichen Nahverkehrs im Bezirk Lienz

19.

Am 16.4.1997 und 20.6.1997 haben der Bund, das Land Tirol, Postbus sowie weitere Busunternehmen einen Vertrag über die Erbringung von Verkehrsdiensten für den Verkehrsverbund Tirol geschlossen. Gegenstand dieses Vertrags war die Bildung des Verkehrsverbunds Tirol auf der Grundlage von Ausgleichsleistungen, die den Busunternehmen gemäß der Alteinnahmegarantie gezahlt werden. Der Verkehrsverbund Tirol GmbH (VVT) ist eine privatrechtliche Einrichtung, die für die Planung und Organisation des Busverkehrs in Osttirol zuständig ist. Wie oben im Abschnitt Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs erläutert, erhält der VVT vom Bund jährliche Zahlungen für die Organisation des Nahverkehrs in seiner Region.

20.

Da die Verkehrsverbundgesellschaften gemäß § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet sind, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen, haben der VVT und Postbus entsprechende Vertragsverhandlungen für den Bezirk Lienz aufgenommen.

21.

Am 12.7.2002 hat der VVT mit Postbus für die Buslinien 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 und 5052 im Tiroler Bezirk Lienz einen öffentlichen Dienstleistungsvertrag für die Personenbeförderung geschlossen. Zu jenem Zeitpunkt verfügte Postbus bereits über eine Konzession für diese Linien.

22.

Da Postbus die Konzession für diese Strecken aus eigenem Antrieb beantragt hatte, wird nach österreichischem Recht davon ausgegangen, dass die Strecken ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient werden. Demzufolge wurde besagter Vertrag ohne Ausschreibung geschlossen, da dies nach österreichischem Recht für ‚eigenwirtschaftlich‘ bediente Strecken nicht vorgeschrieben ist.

23.

Das Unternehmen Postbus wurde auch deshalb ausgewählt, weil es als einziges über die erforderliche Konzession für den betreffenden Verkehrsdienst im Bezirk Lienz verfügte.

24.

Mit Schreiben vom 22.5.2002 hat ein konkurrierendes Busunternehmen sein Interesse an der Bedienung der fraglichen Strecken bekundet. Mit Schreiben vom 28.5.2002 stellte der VVT unter Bezugnahme auf Artikel 23(1) KflG fest, dass eine Ausschreibung nicht notwendig ist, da laut diesem Artikel jene Unternehmen Vorrang besitzen, die bereits über eine Konzession für die betreffenden Strecken verfügen.

25.

Mit Schreiben vom 3.10.2005 teilten die österreichischen Behörden der Kommission ferner mit, dass es sich nach ihrer Ansicht um kein ernsthaftes Interesse des Mitbewerbers handelte, da er weder über die nötige Konzession noch über das erforderliche Material verfügte. Angesichts der langen Verfahrensdauer zur Erlangung einer Berechtigung und der Dringlichkeit, einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr zu gewährleisten, halten die österreichischen Behörden eine direkten Vertragsabschluss mit Postbus für gerechtfertigt.

26.

Gegenstand des Vertrags ist die Erbringung öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus gegen Entgelt. Er trat am 1. Januar 2002 rückwirkend in Kraft und gilt auf unbestimmte Dauer. Die Parteien können den Vertrag unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist erstmals zum Dezember 2006 kündigen.

Bestimmung des Begriffs öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus

27.

In dem Vertrag (Teil IV) verpflichtet sich Postbus, auf den vorerwähnten Strecken, für die es eine Konzession besitzt, Busverkehrsdienste zu erbringen. Für das Jahr 2002 verpflichtet sich Postbus zur Erbringung von Verkehrsdiensten auf nachstehenden Strecken (Teil IV Nummer (2)):

KFL

Strecke

Fahrplan km

5002

Lienz — Nußdorf Debant — Zell am See

79 356

5008

Lienz — Huben i.O. — Kals — Taurer

167 811

5010

Lienz — Matrei i.O. — Kitzbühel

148 769

5012

Lienz Bf. — Matrei i.O. — Ströden

312 436

5014

Lienz Bf. — Huben i..O. — Stallersattel

199 982

5050

Sillian — Maria Luggau — Mauthen

112 054

5052/5004

Lienz Bf. — Oberdrauburg — Nöbling/Lavant Peggetz — Lienz Bf. — Peggetz — Nußdorf Ort

137 160

 

Gesamtkilometer

1 157 568

28.

Für die Folgejahre wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden. Diese Unterscheidung ist zum für die Vergütung von Bedeutung (siehe unten), und zum anderen für die Bedingungen einer Änderung der Dienstleistung (siehe folgende Absätze). Bestellleistungen sind laut Vertrag ein bestimmter Umfang an Busverkehrsdiensten, der von dem Unternehmen nicht verändert werden darf. Unter Bestandsleistungen werden Dienstleistungen verstanden, deren Umfang das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen verändern kann.

29.

Bestellleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 204 807 km aus Bestellleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus untersagt, die im Rahmen der Bestellleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige schriftliche Genehmigung des VVT zu verringern. Daher muss Postbus ab 2003 auf den 7 Strecken, die Gegenstand des Vertrags sind, mindestens 204 807 km erbringen.

30.

Bestandsleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 952 761 km aus Bestandsleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus erlaubt, die im Rahmen der Bestandsleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige Zustimmung des VVT zu verringern. Allerdings muss Postbus den VVT mindestens drei Monate vorher über die Verringerung des Angebots in Kenntnis setzen.

31.

In Teil V ist die Qualität der zu erbringenden Verkehrsdienste festgelegt. Danach muss Postbus für die Verkehrsdienste über 25 Busse mit einem Durchschnittsalter von höchstens 6 Jahren verfügen, von denen jährlich rund 10 % durch neue Busse zu ersetzen sind. Ferner müssen die Fahrer über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um sich mit den Kunden angemessen verständigen zu können.

32.

In Teil V(2) wird die Qualität neu angeschaffter Busse genau geregelt. Die Fahrzeuge müssen demnach über eine Klimaanlage, bequeme Sitze, eine Funkverbindung mit der Betriebszentrale und einen Fahrscheinautomat verfügen. Ferner muss es sich bei einem Teil der Fahrzeuge um Niederflurbusse handeln.

33.

Im Fall der Nichterfüllung der Qualitätskriterien sind Vertragsstrafen vorgesehen.

Berechnung der an Postbus gezahlten Vergütung

34.

Für die Berechnung der Vergütung wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden.

35.

Bestellleistungen: In Teil XIII(1) des Vertrags ist vorgesehen, dass Postbus jährlich 527 000 EUR zuzüglich Umsatzsteuer erhält. Gemäß Nummer (2) werden die Zahlungen in zwölf über das Jahr verteilte Raten geleistet.

36.

In Teil XIII(3) ist vorgesehen, dass die Parteien für die Zeit ab 2007 ein Übereinkommen treffen.

37.

Bestandsleistungen: Die Teile X bis XII betreffen die Berechnung des Preises für die Bestandsleistungen.

38.

In Teil X(2) wird die Vergütung für die Bestandsleistungen des Jahres 2002 auf 1 690 000 EUR festgelegt. Gemäß Teil X(3) setzt sich diese Vergütung aus folgenden Beträgen zusammen:

der Verbundabgeltung, deren Höhe jedes Jahr für jede Strecke entsprechend dem Fahrgastaufkommen festgesetzt wird;

den Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf ohne Umsatzsteuer;

den Zahlungen des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend, die als Ausgleich für die Schülern und Lehrlingen gemäß § 29 ÖPNRV-G gewährten Fahrpreisermäßigungen sowie aufgrund der nach §§ 30 f und 30 j FLAG zwischen dem Ministerium und Postbus geschlossenen Verträge geleistet werden.

39.

Für das erste Vertragsjahr wurde festgelegt, dass die Verbundabgeltung 1 690 000 EUR abzüglich der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf und den für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen beträgt. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen bekannt. Der Gesamtbetrag der Verbundabgeltung ist somit im Vertrag nicht festgelegt.

40.

Die österreichische Regierung teilte der Kommission mit, dass im Jahr 2002 die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf sich auf 386 961,85 EUR beliefen und die für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen auf 914 216,82 EUR. Die Verbundabgeltung wurde somit auf 388 821,33 EUR festgesetzt.

41.

In den Folgejahren setzen sich die Zahlungen aus den jeweiligen Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf, dem für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleich und der Verbundabgeltung zusammen, deren Höhe gemäß den Bestimmungen in Teil XI des Vertrags angepasst wird.

42.

In Teil XI(2) des Vertrags heißt es zunächst, dass die für 2002 berechnete Verbundabgeltung anteilig zu den auf den einzelnen Strecken erzielten Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf hinzugerechnet wird.

43.

Für 2003 und die Jahre danach wird die Verbundabgeltung einzeln für jede Strecke berechnet. Ist in einem Jahr der Dienstleistungsumfang genauso groß oder noch größer als 2002, so wird für die betreffende Strecke dieselbe Verbundabgeltung geleistet wie 2002.

44.

Wird der Dienstleistungsumfang verringert, so wird die Verbundabgeltung in demselben Maße verringert wie die Dienste. Sollte Postbus anschließend die Zahl der Fahrten wieder erhöhen, so bleibt die Verbundabgeltung unverändert auf dem niedrigeren Stand.

45.

Aufgrund dieses Berechnungsverfahrens beläuft sich somit der vom VVT an Postbus zu zahlende Gesamtbetrag auf 2 217 000 EUR.

3.   RECHTLICHE WÜRDIGUNG

3.1.   Position des Beschwerdeführers

46.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag Gegenstand einer Ausschreibung hätte sein müssen, da der Vertrag einen unter die Richtlinie 92/50/EG fallenden Verkehrsvertrag darstelle.

47.

Der Beschwerdeführer ist auch der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehene jährliche Zahlung eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstelle, die Österreich der Kommission vorab hätte melden müssen und erst nach Genehmigung durch die Kommission hätte gewähren dürfen.

48.

Der Beschwerdeführer führt insbesondere aus, dass der Vertrag einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung 1191/69/EG und nicht eine Auferlegung von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung 1191/69/EG darstelle. Folglich seien die vertraglich vereinbarten Zahlungen nicht von der in Artikel 16 der Verordnung 1191/69/EG vorgesehenen Befreiung von der Anmeldepflicht abgedeckt.

49.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehenen Zahlungen eine Überkompensation für Postbus umfassten, da sie nicht Ergebnis einer Ausschreibung gewesen seien.

3.2.   Position der österreichischen Regierung

50.

Die österreichische Regierung ist der Auffassung, dass der fragliche Vertrag ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst werde, und folglich Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags auf diesen Vertrag keine Anwendung finde.

3.3.   Rechtliche Würdigung durch die Kommission

51.

Die Kommission weist als erstes das Argument der österreichischen Regierung zurück, wonach Artikel 87 Absatz 1 nicht auf einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes anwendbar sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst wird.

52.

Bei der Verordnung 1191/69/EG handelt es sich um eine Verordnung, die es unter anderem erlaubt, bestimmte Beihilfen für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, die von den Mitgliedstaaten in Form eines Ausgleichs für die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewährt werden, was die Mitgliedstaaten von der in Artikel 88 Absatz 3 vorgesehenen Pflicht zur Anmeldung der Beihilfen vor ihrer Gewährung bei der Kommission befreit.

53.

Die in der Verordnung 1191/69/EG festgelegten Regeln für staatliche Beihilfen gelten jedoch ausschließlich für Maßnahmen, die eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Mit anderen Worten handelt es sich bei der Verordnung 1191/69/EG um eine Verordnung zur Vereinbarkeit.

54.

Es ist daher an erster Stelle zu prüfen, ob die im Vertrag zwischen Postbus und dem VVT vorgesehenen Zahlungen staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Ist dies der Fall, muss anschließend geprüft werden, ob sie mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind.

3.3.1.   Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

55.

Gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind, ‚soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen‘.

56.

Postbus erhält die Beihilfen vom VTT, der durch das Land Tirol und den Bund finanziert wird. Die Zahlung erfolgt also aus staatlichen Mitteln.

57.

Die Busbetreiber üben eine wirtschaftliche Tätigkeit aus: die Personenbeförderung gegen Entgelt; sie sind demnach Unternehmen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags.

58.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Busbetreiber einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen. Der Gerichtshof hat die Kriterien, anhand deren beurteilt wird, ob es sich um einen gerechten Ausgleich für eine öffentliche Dienstleistung handelt, in seinem Urteil ‚Altmark Trans‘  (5) dargelegt:

Öffentliche Zuschüsse, die den Betrieb von Liniendiensten im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr ermöglichen sollen, fallen jedoch nicht unter diese Bestimmung, soweit sie als Ausgleich anzusehen sind, der die Gegenleistung für Leistungen darstellt, die von den begünstigten Unternehmen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen erbracht werden. […]:

59.

Dies ist dem EuGH zufolge dann der Fall, wenn folgende vier Kriterien erfüllt sind:

erstens ist das begünstigte Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut worden, und diese Verpflichtungen sind klar definiert worden,

zweitens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, zuvor objektiv und transparent aufgestellt worden,

drittens geht der Ausgleich nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen ganz oder teilweise zu decken,

viertens ist die Höhe des erforderlichen Ausgleichs, wenn die Wahl des Unternehmens, das mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, auf der Grundlage einer Analyse der Kosten bestimmt worden, die ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen, das so angemessen mit Transportmitteln ausgestattet ist, dass es den gestellten gemeinwirtschaftlichen Anforderungen genügen kann, bei der Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen und ein angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen zu berücksichtigen sind.

3.3.1.1.   Tatsächlich mit der Erfüllung klar definierter gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betrautes Unternehmen

60.

In Anhang 1 des Weißbuches zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (6) werden gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen wie folgt definiert: ‚Besondere Anforderungen staatlicher Behörden an den Anbieter des betreffenden Dienstes, mit denen sichergestellt werden soll, dass bestimmte Gemeinwohlinteressen erfüllt werden […]‘.

61.

Die zwischen Postbus und dem Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend geschlossenen Verträge schreiben die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen vor und entsprechen insofern einem Ziel der öffentlichen Ordnung, als solche Verträge mit sämtlichen Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs der Republik Österreich bestehen.

62.

Die zwischen Postbus und dem VVT geschlossenen Verträge enthalten für den Dienstleister spezifische Anforderungen, um angesichts des ländlichen Charakters, der geringen Bevölkerungsdichte und der geografischen Gegebenheiten der bedienten Gebiete für die Schaffung eines ausgewogenen Beförderungsnetzes zu sorgen. Diese Faktoren bilden für die Unternehmen keinen Anreiz, diese Dienste auf rein kommerzieller Basis anzubieten. Das Unternehmen Postbus muss diese Dienste und Fahrzeiten anbieten, und die entsprechenden Strecken sind, wie in Nummer 2 dieses Beschlusses erläutert, vertraglich festgelegt.

63.

Somit ist Postbus aufgrund dieser öffentlichen Dienstleistungsverträge mit der Erbringung eines öffentlichen Verkehrsdienstes im Bezirk Lienz beauftragt. Das erste Altmark-Kriterium ist daher erfüllt.

3.3.1.2.   Zuvor objektiv und transparent aufgestellte Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird

64.

Zweitens sollte festgestellt werden, ob zuvor die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs objektiv und transparent aufgestellt worden sind.

65.

Im Vertrag wird zwischen Zahlungen für Bestellleistungen und Zahlungen für Bestandsleistungen differenziert.

66.

Für die Bestellleistungen sieht der Vertrag einen Pauschalpreis von 527 000 EUR vor. Daher ist davon auszugehen, dass dieser Preis im Voraus festgelegt worden ist.

67.

Anschließend stellt sich die Frage, ob die Festlegung objektiv und transparent erfolgte. Der Vertrag enthält keinerlei Bestimmung, aus der sich erschließen ließe, wie die Parteien diesen Preis ermittelt haben. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs für die Bestellleistungen zwar im Voraus, jedoch nicht objektiv und transparent aufgestellt worden sind. Damit ist nach Ansicht der Kommission das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

68.

Für die Bestandsleistungen ist im Vertrag für 2002 eine Gesamtvergütung von 1 690 000 EUR für 952 761 Kilometer vorgesehen. Ferner legt der Vertrag die drei Bestandteile der Vergütung fest, nämlich die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf, die Ausgleichszahlungen des Bundes für die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen sowie die Verbundabgeltung, die dem Differenzbetrag zwischen 1 690 000 EUR und der Summe der beiden ersten Bestandteile entspricht.

69.

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien allerdings weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen des Bundes bekannt. Somit wurden die drei Bestandteile, aus denen sich der Ausgleich zusammensetzt, nicht vor dem Abschluss des Vertrags festgelegt. Damit ist auch für die Bestandsleistungen das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

70.

Die Kommission ist daher der Ansicht, dass im vorliegenden Fall das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt ist.

71.

Da es sich um vier kumulative Kriterien handelt und eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, gelangt die Kommission unmittelbar zu dem Schluss, dass die betreffenden Zahlungen für das Unternehmen Postbus als ein wirtschaftlicher Vorteil anzusehen sind.

3.3.1.3.   Wettbewerbsverfälschungen und Auswirkungen auf den Handel

72.

Das Unternehmen ÖBB Postbus ist auf dem Markt für Verkehrsleistungen mit Kraftomnibussen in ganz Österreich tätig und verfügt über einen großen Marktanteil. Die Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils zugunsten dieses Unternehmens kann daher zu Wettbewerbsverfälschungen führen.

73.

Im vorliegenden Fall können sich Wettbewerbsverfälschungen insbesondere dadurch ergeben, dass die öffentliche Finanzierung dem Unternehmen gewährt wird, das die Genehmigung für den Busverkehr in dem betreffenden Bezirk innehat. Diese öffentliche Finanzierung kann daher möglicherweise andere Unternehmen daran hindern, Betriebsgenehmigungen für Nahverkehrslinien zu erhalten, da sie die Stellung der begünstigten Unternehmen stärkt und es ihnen ermöglicht, zum Zeitpunkt der Erneuerung der Genehmigungen attraktivere kommerzielle Bedingungen zu bieten.

74.

Was die Möglichkeit angeht, dass die verfahrensgegenständliche Maßnahme den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt, stellt die Kommission als erstes fest, dass der Markt für Beförderungsleistungen im örtlichen oder regionalen öffentlichen Verkehr in Österreich und anderen Mitgliedstaaten dem Wettbewerb offen steht, da kein nationales Monopol für ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt besteht.

75.

In diesem Zusammenhang weist die Kommission Österreich auf die Randnummern 77 ff. des Urteils in der Rechtssache Altmark Trans hin, in denen der Gerichtshof Folgendes befunden hat:

 

Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sich ein öffentlicher Zuschuss, der einem Unternehmen gewährt wird, das ausschließlich örtliche oder regionale Verkehrsdienste und keine Verkehrsdienste außerhalb seines Heimatstaats leistet, gleichwohl auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken kann.

 

Gewährt nämlich ein Mitgliedstaat einem Unternehmen einen öffentlichen Zuschuss, so kann dadurch die Erbringung von Verkehrsdiensten durch dieses Unternehmen beibehalten oder ausgeweitet werden, so dass sich die Chancen der in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Unternehmen, ihre Verkehrsdienste auf dem Markt dieses Staates zu erbringen, verringern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Juli 1988 in der Rechtssache 102/87, Frankreich/Kommission, Slg. 1988, 4067, Randnr. 19, vom 21. März 1991 in der Rechtssache C-305/89, Italien/Kommission, Slg. 1991, I-1603, Randnr. 26, und Spanien/Kommission, Randnr. 40).

 

Im vorliegenden Fall ist diese Feststellung nicht nur hypothetischer Natur; wie sich insbesondere aus den Erklärungen der Kommission ergibt, haben nämlich mehrere Mitgliedstaaten bereits 1995 begonnen, einzelne Verkehrsmärkte dem Wettbewerb durch in anderen Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen zu öffnen, so dass mehrere Unternehmen bereits ihre Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehrsdienste in anderen Mitgliedstaaten als ihrem Heimatstaat anbieten.

 

Sodann gilt die Mitteilung der Kommission vom 6. März 1996 über ‚De minimis‘-Beihilfen (ABl. C 68, S. 9) nicht für den Verkehrssektor, wie sich aus ihrem vierten Absatz ergibt. Auch die Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf ‚De-minimis‘-Beihilfen (ABl. L 10, S. 30) gilt nach ihrer dritten Begründungserwägung und ihrem Artikel 1 Buchstabe a nicht für diesen Sektor.

 

Schließlich gibt es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes keine Schwelle und keinen Prozentsatz, bis zu der oder dem man davon ausgehen könnte, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt wäre. Weder der verhältnismäßig geringe Umfang einer Beihilfe noch die verhältnismäßig geringe Größe des begünstigten Unternehmens schließt nämlich von vornherein die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten aus (Urteile Tubemeuse, Randnr. 43, und Spanien/Kommission, Randnr. 42).

 

Die zweite Anwendungsvoraussetzung von Artikel 92 Absatz 1 des EG-Vertrags, wonach die Beihilfe geeignet sein muss, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, hängt daher nicht ab vom örtlichen oder regionalen Charakter der erbrachten Verkehrsdienste oder von der Größe des betreffenden Tätigkeitsgebiets.

76.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Chancen in anderen Mitgliedstaaten niedergelassener Unternehmen, Verkehrsdienste auf dem österreichischen Markt zu erbringen, durch die fragliche Maßnahme verringert werden.

77.

Folglich birgt die öffentliche Finanzierung zugunsten von Postbus durch den VVT die Gefahr der Schaffung von Wettbewerbsverfälschungen und Beeinträchtigungen des Handels zwischen Mitgliedstaaten.

3.3.1.4.   Schlussfolgerung

78.

Da das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt wird und alle anderen Bedingungen von Artikel 87 Absatz 1 erfüllt sind, ist die Kommission der Auffassung, dass die fraglichen Zahlungen eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Es ist daher zu prüfen, ob diese Beihilfe als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

3.3.2.   Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt

79.

Artikel 73 des EG-Vertrags sieht für den Landverkehr vor: ‚Mit diesem Vertrag vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen.

3.3.2.1.   Die Rechtsprechung in der Rechtssache Altmark zur Anwendbarkeit von Artikel 73

80.

Dem Gerichtshof zufolge sind ‚nach Artikel 77 (nunmehr Artikel 73) des EG-Vertrags (…) Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem des EG-Vertrags vereinbar. […] Nach dem Erlass der Verordnung Nr. 1107/70 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr sind die Mitgliedstaaten nicht mehr befugt, sich außerhalb der im abgeleiteten Gemeinschaftsrecht genannten Fälle auf Artikel 77 des EG-Vertrags zu berufen, wonach Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. Soweit die Verordnung Nr. 1191/69 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist und die im Ausgangsverfahren fraglichen Zuschüsse unter Artikel 92 Absatz 1 (nach der Änderung Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags fallen, legt die Verordnung Nr. 1107/70 infolgedessen abschließend fest, unter welchen Voraussetzungen die Behörden der Mitgliedstaaten Beihilfen im Sinne von Artikel 77 des EG-Vertrags gewähren können.‘  (7)

81.

Es stellt sich somit die Frage, ob die Verordnung Nr. 1191/69/EG oder die Verordnung Nr. 1107/70/EG Regeln über die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen enthält, die im vorliegenden Fall anwendbar sind.

3.3.2.2.   Vereinbarkeit auf der Grundlage der Verordnung 1191/69/EG

Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG

82.

Der Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ist in Artikel 1 Absatz 1 und 2 wie folgt bestimmt:

1.

Diese Verordnung gilt für Verkehrsunternehmen, die Verkehrsdienste auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs betreiben. Die Mitgliedstaaten können die Unternehmen, deren Tätigkeit ausschließlich auf den Betrieb von Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdiensten beschränkt ist, vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausnehmen.

2.

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:

‚Stadt- und Vorortverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, die die Verkehrsbedürfnisse sowohl in einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum als auch zwischen einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum und seinem Umland befriedigen,

‚Regionalverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, um die Verkehrsbedürfnisse in einer Region zu befriedigen.

83.

Österreich hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bestimmte Unternehmen aus dem Anwendungsbereich der Verordnung auszunehmen: Nach Artikel 2 des Privatbahnunterstützungsgesetzes 1998  (8) sind Unternehmen vom Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ausgenommen, die ausschließlich Dienste im Stadt- und Vorortverkehr betreiben.

84.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den fraglichen Diensten jedoch um regionale Dienste. Folglich findet die Verordnung 1191/69/EG Anwendung.

Von Österreich gewählte Regelung

85.

In Artikel 1 Absatz 3 bis 5 der Verordnung 1191/69/EG sind die beiden unterschiedlichen Regelungen beschrieben, nämlich die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen und die Vertragsvergabe, zwischen denen die Mitgliedstaaten bei der Organisation und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs wählen können.

(3)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten heben die auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs auferlegten, in dieser Verordnung definierten Verpflichtungen auf, die mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbunden sind.

(4)

Um insbesondere unter Berücksichtigung sozialer, umweltpolitischer und landesplanerischer Faktoren eine ausreichende Verkehrsbedienung sicherzustellen oder um Sondertarife für bestimmte Gruppen von Reisenden anzubieten, können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit einem Verkehrsunternehmen Verträge über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes abschließen. Die Bedingungen und Einzelheiten dieser Verträge sind in Abschnitt V festgelegt.

(5)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können jedoch im Stadt-, Vorort- und Regionalpersonenverkehr Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne des Artikels 2 beibehalten oder auferlegen. Die diesbezüglichen Bedingungen und Einzelheiten, einschließlich der Ausgleichsmethoden, sind in den Abschnitten II, III und IV festgelegt. Ist ein Verkehrsunternehmen außer auf dem Gebiet der Verkehrsdienste, für die Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes gelten, noch in anderen Bereichen tätig, so sind die Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes in einem gesonderten Unternehmensbereich zu erbringen, der mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

a)

getrennte Rechnungsführung für jeden dieser Tätigkeitsbereiche und entsprechende Zuordnung der Aktiva nach den geltenden Buchungsregeln;

b)

Ausgleich der Ausgaben durch die Betriebseinnahmen und durch die Zahlungen der öffentlichen Hand ohne die Möglichkeit von Transfers von oder zu anderen Unternehmensbereichen.

(6)

Ferner haben die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die Möglichkeit, im Bereich der Personenbeförderung die Absätze 3 und 4 nicht auf die im Interesse einer oder mehrerer besonderer sozialer Gruppen festgelegten Beförderungstarife und -bedingungen anzuwenden.

86.

Österreich hat sich für die Vertragsvergabe entschieden. So sieht § 19 ÖPNRV-G vor, dass die Verkehrsverbünde das System der Alteinnahmegarantie innerhalb von fünf Jahren durch ein Vertragssystem ersetzen (siehe die obige Darlegung). Folglich sind für die in Frage stehenden Maßnahmen die Regeln in Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG anwendbar.

Anwendung von Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG

87.

Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG umfasst einen einzigen Artikel, Artikel 14, mit folgendem Wortlaut:

(1)

Ein ‚Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes‘ ist ein Vertrag, der zwischen den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen abgeschlossen wird, um der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

Ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes kann insbesondere folgendes umfassen:

Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen;

zusätzliche Verkehrsdienste;

Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen;

eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

(2)

In einem Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes werden unter anderem folgende Punkte geregelt:

a)

die Einzelheiten des Verkehrsdienstes, vor allem die Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität;

b)

der Preis für die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, der die Tarifeinnahmen ergänzt oder die Einnahmen miteinschließt, sowie die Einzelheiten der finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Parteien;

c)

Vertragszusätze und Vertragsänderungen, um insbesondere unvorhersehbare Veränderungen zu berücksichtigen;

d)

die Geltungsdauer des Vertrages;

e)

die Sanktionen bei Nichterfüllung des Vertrages.

(3)

Das Sachanlagevermögen, das für die Erbringung von Verkehrsdiensten eingesetzt wird, die Gegenstand eines Vertrages über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sind, kann sich im Besitz des Unternehmens befinden oder ihm zur Verfügung gestellt werden.

(4)

Ein Unternehmen, das einen Verkehrsdienst, den es der Allgemeinheit kontinuierlich und regelmäßig bietet und der nicht unter die Vertragsregelung oder das System der Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes fällt, einstellen oder wesentlich ändern möchte, teilt dies den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten mit. Die zuständigen Behörden können darauf verzichten, unterrichtet zu werden. Durch diese Bestimmung bleiben die einschlägigen anderen einzelstaatlichen Verfahren betreffend das Recht auf Einstellung oder Änderung von Verkehrsdiensten unberührt.

(5)

Nach Eingang der Mitteilung nach Absatz 4 können die zuständigen Behörden vorschreiben, dass der betreffende Verkehrsdienst noch höchstens ein Jahr lang, gerechnet vom Zeitpunkt der Kündigung an, aufrechterhalten wird; sie teilen diese Entscheidung dem Unternehmen mindestens einen Monat vor Ablauf der Kündigungsfrist mit. Die Behörden können ferner von sich aus die Einrichtung oder die Änderung eines solchen Verkehrsdienstes aushandeln.

(6)

Für die Kosten, die den Verkehrsunternehmen aus den Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 5 erwachsen, erhalten diese einen Ausgleich nach den in den Abschnitten II, III und IV genannten gemeinsamen Methoden.

88.

Der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag ist ein Vertrag zwischen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen mit dem Zweck, der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

89.

Der Vertrag umfasst insbesondere Folgendes: Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen; Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen; eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

90.

Der Vertrag kann somit als Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG angesehen werden.

91.

Die Kommission stellt fest, dass sowohl der Zweck (‚der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten‘) als auch der Inhalt der öffentlichen Dienstleistungsverträge (‚Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität‘, Festlegung der Tarife und Bedingungen ‚für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen‘, ‚Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf‘ usw.) nicht von denen abweichen, die Gegenstand gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, die vom Staat oder seinen Körperschaften auferlegt werden, sein können. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass der im Vertrag festgelegte Preis für solche Leistungen nicht dem Marktpreis entspricht und somit als staatliche Beihilfe zugunsten des Vertragspartners angesehen werden kann.

92.

Diesbezüglich stellt die Kommission als erstes fest, dass der Gesetzgeber mit der Annahme der Verordnung 1191/69 festzulegen bezweckte, unter welchen Bedingungen ‚Beihilfen, die […] der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen‘, die in Artikel 73 des EG-Vertrags genannt werden, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. Die Anwendung von Artikel 73, somit auch die Anwendung der Verordnung 1191/69, setzt jedoch das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags voraus. Wenn der Inhalt des Vertrags durch den Begriff des Artikels 73, ‚mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängende Leistungen‘, erfasst werden kann, sollte die Form des Instruments, ein Vertrag statt einseitig auferlegter Verpflichtungen, für sich genommen kein Hindernis dafür sein, möglicherweise im Preis enthaltene Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklären zu können. Der für die Bewertung einer Leistung, sei sie vom Staat auferlegt oder von den Parteien in einem Vertrag vereinbart, als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung ausschlaggebende Faktor ergibt sich aus der Substanz der Leistung und nicht aus der Form, die ihrer Entstehung zugrunde liegt (9). Die Kommission schließt daraus, dass rechtlich nichts dagegen spricht, dass eine Beihilfe, die im Preis von Leistungen enthalten ist, der in einem öffentlichen Dienstleistungsvertrag vorgesehen ist, von der Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

93.

In Ermangelung genauer Bedingungen für die Vereinbarkeit in der Verordnung 1191/69 ist die Kommission der Auffassung, dass die sich aus dem EG-Vertrag, der Rechtsprechung und der Entscheidungspraxis der Kommission in anderen Bereichen ergebenden allgemeinen Grundsätze zur Beurteilung der Vereinbarkeit solcher Beihilfen herangezogen werden können.

94.

Diese Grundsätze wurden von der Kommission im Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden (10), allgemein zusammengefasst. Bezüglich der Vereinbarkeit von Beihilfen, die in dem Preis enthalten sind, den eine öffentliche Stelle einem Erbringer einer öffentlichen Dienstleistung zahlt, sieht dieser Gemeinschaftsrahmen folgendes vor:

Die Höhe des Ausgleichs darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Darin enthalten sind sämtliche vom Staat oder aus staatlichen Mittel in jedweder Form gewährten Vorteile. Die angemessene Rendite kann ganz oder teilweise die Produktivitätsgewinne mit einschließen, die von den betreffenden Unternehmen über einen ganz bestimmten, zuvor festgelegten Zeitraum ohne Reduzierung der vom Staat vorgegebenen Qualität erzielt wurden.

95.

Die Zahlungen des VVT an Postbus sind daher als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, falls die ‚Höhe des Ausgleichs […] nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken‘.

96.

Aus den von der österreichischen Regierung übermittelten Informationen ergibt sich, dass sich die Kosten der Leistungen von Postbus auf insgesamt 2 217 000 EUR belaufen, was einem Durchschnittspreis von 1,92 EUR/km entspricht. Zum anderen geht aus den Informationen hervor, dass der vom VVT für die erbrachten Leistungen gezahlte Preis insgesamt 2 217 000 EUR oder 1,92 EUR/km beträgt.. Die Postbus gewährten Ausgleichszahlungen entsprechen somit genau den Kosten.

97.

Die österreichischen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass die Postbus bei der Erfüllung des Vertrags entstehenden Kosten vor Vertragsschluss vom VVT mit drei unterschiedlichen Methoden überprüft wurden. Bei diesen drei Methoden handelt es sich um die Prüfung nach Kilometersätzen, die Prüfung nach Kostensätzen und die Prüfung nach Einzelkostenpositionen.

98.

Prüfung nach Kilometersätzen. Der an Postbus gezahlte Kilometersatz beträgt 1,92 EUR. Die österreichischen Behörden sehen einen solchen Satz als verhältnismäßig niedrig an, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich beim Bezirk Lienz um eine Gebirgsregion handelt, was im Vergleich zu einer durchschnittlichen Region besonders im Winter höhere Kosten pro Kilometer zur Folge hat.

99.

Für vollkommen annehmbar halten die österreichischen Behörden einen solchen Kilometersatz auch im Lichte des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des öffentlichen Dienstes und der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr auf der Schiene, der Straße und auf Binnenschifffahrtswegen vom 26. Juli 2000 (11). In diesem Verordnungsvorschlag wird in Ziffer 2.2.3 der Begründung Bezug genommen auf eine Isotope-Studie von 1997, wonach die durchschnittlichen Kosten pro Kilometer für den Kraftomnibusverkehr in Märkten mit geregeltem Wettbewerb 2,26 EUR betragen.

100.

Prüfung nach Kostensätzen. Für die Prüfung nach Kostensätzen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Sachkosten ohne Fahrzeugkosten, Fahrzeugkosten (Abschreibungen) und Verwaltungskosten verwendet. Die Kosten für Leistungen, die den von Postbus erbrachten vergleichbar sind, belaufen sich nach dieser Methode auf 2 425 495,16 EUR. Bei einer zu erbringenden Kilometerleistung von 1 157 568 km ergeben sich mit dieser Methode somit Kosten von 2,09 EUR/km.

101.

Prüfung nach Einzelpositionen. Zur Prüfung nach Einzelpositionen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Fahrzeugkosten, Kosten für Kraftstoffe, Reifen und Instandhaltung der Busse, Versicherungskosten und Verwaltungskosten verwendet. Nach dieser Methode entstünden Postbus Kosten von insgesamt 2 207 000 EUR oder 1,90 EUR/km.

102.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die österreichischen Behörden somit Informationen vorgelegt haben, mit denen belegt werden kann, dass die Höhe des an Postbus gezahlten Ausgleichs nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Folglich könnten die Zahlungen, die Postbus aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsvertrags mit dem VVT erhält und die staatliche Beihilfen darstellen, auf der Grundlage von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden.

103.

Angesichts der Tatsache, dass keine Ausschreibung stattgefunden hat und ein unmittelbarer Wettbewerber von Postbus behauptet, Postbus habe eine Überkompensation erhalten, ist die Kommission jedoch der Auffassung, dass es im vorliegenden Fall angezeigt ist, diesem Wettbewerber sowie allen betroffenen Dritten die Möglichkeit zu geben, sich zu den Methoden der von Österreich vorgenommenen Kostenprüfung zu äußern, bevor mit Sicherheit geschlossen werden kann, dass Postbus keine Überkompensation erhält. Die Kommission äußert daher zum gegenwärtigen Stadium Zweifel, ob Postbus nicht eine Überkompensation für Verkehrsleistungen erhält.

4.   BESCHLUSS

104.

Aus den dargelegten Gründen fordert die Kommission daher Österreich im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags auf, sich innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens zu dem Sachverhalt zu äußern und alle für die Beurteilung der betreffenden Maßnahmen sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Sie bittet die österreichischen Behörden, dem Empfänger der etwaigen Beihilfe unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

105.

Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.”


(1)  Sentenza tal-Qorti ta' 24.3.2003, kawża Nru C-280/00, Altmark Trans. 2003, p. I-7747

(2)  Bundesgesetzblatt I 1999/203 in der Fassung Bundesgesetzblatt I 2002/77, 2003/62 und 2004/151.

(3)  Bundesgesetzblatt I 2002/32.

(4)  Bundesgesetzblatt I 1972/284.

(5)  Urteil des EuGH vom 24. Juli 2003, Altmark Trans, Rechtssache C-280/00.

(6)  Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2004 an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, KOM(2004) 374 endg.

(7)  Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rechtsache C-280/00, Altmark Trans, Randnrn. 101, 106, 107.

(8)  Bundesgesetzblatt I 1994/519.

(9)  Vgl. in diesem Sinne das Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rs. C-280/00, Altmark Trans, das einen deutschen öffentlichen Dienstleistungsvertrag betraf. Dies hat den Gerichtshof nicht daran gehindert zu beurteilen, ob es sich um eine Beihilfe handelt oder nicht, und sich dabei auf den Inhalt und nicht die Form des Instruments zu stützen. Vgl. Artikel 4 der Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden (ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67), in der ebenfalls von der Form des Instruments abgesehen wird.

(10)  ABl. C 297 vom 29.11.2005, S. 4.

(11)  KOM(2000) 7 endg.