ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 50
30 ta' Ġunju 2007


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet, Orjentazzjonijiet u Opinjonijiet

 

RIŻOLUZZJONIJIET

 

Kunsill

2007/C 145/01

Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2007 dwar strateġija Komunitarja ġdida dwar is-saħħa u s-siġurtà fuq ix-xogħol (2007-2012)

1

 

II   Komunikazzjonijiet

 

DIKJARAZZJONIJIET KOMUNI

 

Parlament Ewropew
Kunsill
Kummissjoni

2007/C 145/02

Dikjarazzjoni konġunta dwar arranġamenti prattiċi għall-proċedura ta' kodeċiżjoni (Artikolu 251 tat-Trattat KE)

5

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 145/03

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4693 — Veolia/Sulo) ( 1 )

10

2007/C 145/04

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm) ( 1 )

10

2007/C 145/05

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare) ( 1 )

11

2007/C 145/06

Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE — Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet ( 1 )

12

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTITUZZJONIJIET U L-ORGANI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2007/C 145/07

Rata tal-kambju ta' l-euro

14

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2007/C 145/08

Informazzjoni Tariffarja Obbligatorja

15

2007/C 145/09

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 90/396/KEE tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri rigward appliances li jużaw il-gass ( 1 )

20

 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2007/C 145/10

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata ( 1 )

31

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 


I Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet, Orjentazzjonijiet u Opinjonijiet

RIŻOLUZZJONIJIET

Kunsill

30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145/1


Riżoluzzjoni tal-Kunsill

tal-25 ta' Ġunju 2007

dwar strateġija Komunitarja ġdida dwar is-saħħa u s-siġurtà fuq ix-xogħol (2007-2012)

(2007/C 145/01)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Frar 2007 dwar it-titjib fil-kwalità u l-produttività fuq ix-xogħol: strateġija Komunitarja (2007-2012) dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, li hija waħda mill-punti inklużi fl-Aġenda Soċjali Ewropea,

Billi:

(1)

L-Artikolu 137 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea wassal għall-adozzjoni ta' korp sostanzjali ta' leġislazzjoni Komunitarja dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol.

(2)

Il-kwalità fuq ix-xogħol għandha dimensjoni umana konsiderevoli, iżda wkoll dimensjoni ekonomika, u l-Istati Membri għarfu taħt l-Istrateġija ta' Lisbona li l-politika tas-saħħa u s-sigurtà tagħti kontribut importanti għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi.

(3)

Il-mudell soċjali Ewropew huwa bbażat fuq ekonomija li taħdem bla xkiel, f'livell għoli ta' ħarsien soċjali u edukazzjoni, u fuq djalogu soċjali, u b'hekk jinvolvi titjib fil-kwalità ta' l-impjiegi, b'mod partikolari s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol.

(4)

L-Unjoni Ewropea għandha ssaħħaħ il-kompetittività tan-negozji fid-dawl ta' bidla demografika kontinwa, b'kont meħud tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Stokkolma fit-23 u fl-24 ta' Marzu 2001, il-Kunsill Ewropew ta' Barċellona fil-15 u fis-16 ta' Marzu 2002 u l-Kunsill Ewropew ta' Brussel fit-8 u fid-9 ta' Marzu 2007.

(5)

Huwa meħtieġ li l-istrateġija Komunitarja ġdida dwar is-saħħa u s-siġurtà fuq ix-xogħol (2007-2012) (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-istrateġija Komunitarja”) tippromwovi aktar progress billi tibni fuq il-momentum li nħoloq mill-istrateġija Komunitarja preċedenti dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (2002-2006), li kienet ibbażata fuq approċċ ġenerali għall-benessere fuq ix-xogħol, u wasslet għat-tnedija mill-ġdid ta' linji politiċi dwar il-prevenzjoni u titjib sinifikanti.

(6)

L-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti tibqa' waħda mill-obbligi l-aktar importanti għall-Istati Membri kollha sabiex jistimulaw il-ħolqien ta' ambjent tax-xogħol san u sigur.

(7)

Iċ-ċifri ta' aċċidenti fuq ix-xogħol u l-inċidenza ta' mard relatat max-xogħol, li jvarjaw minn Stat Membru għal Stat Membru, għadhom għoljin wisq f'termini assoluti f'ċerti setturi u għal xi kategoriji ta' ħaddiema, u huwa għalhekk importanti li l-istrateġija l-ġdida għandha tirrimedja din is-sitwazzjoni,

JADOTTA DIN IR-RIŻOLUZZJONI:

I.

1.

Il-Kunsill jinnota l-opinjoni tal-Kummissjoni li, sabiex jinkiseb tnaqqis kontinwu, sostenibbli u konsistenti f'aċċidenti fuq ix-xogħol u f'mard relatat max-xogħol, il-partijiet involuti għandhom isegwu għadd ta' objettivi, inkluż:

(a)

it-tqegħid ta' aktar enfasi fuq l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni Komunitarja;

(b)

l-appoġġ għall-konformità mal-leġislazzjoni Komunitarja, b'mod partikolari f'setturi u impriżi kkunsidrati li huma f'riskju u għal kategoriji ta' ħaddiema li huma l-aktar vulnerabbli;

(ċ)

l-adattament tal-qafas legali għal bidliet fil-post tax-xogħol u s-simplifikazzjoni tiegħu;

(d)

il-promozzjoni ta' l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' strateġiji nazzjonali;

(e)

il-ħolqien ta' kultura ġenerali li tivvaluta s-saħħa u l-prevenzjoni tar-riskju billi tinkoraġġixxi bidliet fl-imġiba tal-ħaddiema u fl-istess waqt billi tinkoraġġixxi lil min iħaddem sabiex jadotta approċċi li jiffokaw fuq is-saħħa;

(f)

l-iffinalizzar tal-metodi sabiex jiġu identifikati u evalwati riskji potenzjali ġodda;

(g)

il-valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni ta' din l-istrateġija Komunitarja;

(h)

il-promozzjoni tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fil-livell internazzjonali.

2.

Il-Kunsill jinnota l-opinjoni tal-Kummissjoni li sabiex jinkisbu dawn l-objettivi, għandu jiġi żviluppat aktar approċċ ġenerali, b'kont meħud ta' l-oqsma ta' azzjoni li ġejjin:

(a)

L-istrateġiji nazzjonali għandhom jagħtu prijorità lill-implimentazzjoni ta' pakkett ta' strumenti li jiggarantixxu livell għoli ta' konformità mal-leġislazzjoni, b'mod partikolari fl-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u fis-setturi b'riskju għoli:

id-diffużjoni ta' prattika tajba fil-livell lokali,

taħriġ u edukazzjoni,

żvilupp ta' għodod u linji gwida sempliċi,

aċċess aħjar għal servizzi ta' prevenzjoni ta' kwalità għolja,

riżorsi, kemm finanzjarji kif ukoll ta' persunal, adegwati għall-ispettorati tax-xogħol,

użu ta' inċentivi ekonomiċi fil-livelli nazzjonali u Komunitarju;

Dawn l-istrateġiji għandhom, fejn xieraq, u f'konformità ma' prijoritajiet u ċirkostanzi nazzjonali, jindirizzaw b'mod speċjali l-bidla demografika, l-effikaċja preventiva tas-sorveljanza tas-saħħa, ir-riabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid tal-ħaddiema, infurzar aħjar u iktar effettiv, u t-tisħiħ tal-koerenza fil-linji politiċi;

(b)

L-istrateġiji nazzjonali għandhom ifittxu li jistabbilixxu miri miżurabbli għat-tnaqqis fl-inċidenza ta' aċċidenti u mard fuq ix-xogħol għall-kategoriji rilevanti ta' ħaddiem, tipi ta' kumpannija u/jew setturi;

(ċ)

It-titjib tal-qafas regolatorju amministrattiv u istituzzjonali ser jibqa' prijorità ewlenija fil-livelli nazzjonali u Komunitarju, u l-valutazzjoni għandha rwol importanti f'dan;

(d)

Il-koerenza tal-linji politiċi rilevanti bħall-politika tas-saħħa pubblika u dik ta' l-impjiegi mal-linji politiċi għas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol għandha tissaħħaħ;

(e)

Ir-riskji ġodda u dawk eżistenti fuq ix-xogħol ifissru l-ħtieġa ta' aktar riċerka f'oqsma bħal

kwistjonijiet psikosoċjali u mard skeletro-muskolari,

sustanzi perikolużi, riskji għar-riproduzzjoni u riskji kkawżati minħabba teknoloġiji ġodda eż. in-nanoteknoloġiji,

riskji li jirriżultaw minn forom ġodda ta' organizzazzjoni tax-xogħol, u

il-ġestjoni tas-saħħa u tas-sigurtà fuq ix-xogħol,

b'kont xieraq meħud ta' l-aspetti ta' sessi;

(f)

Il-postijiet tax-xogħol għandhom jitfasslu b'tali mod li tiġi żgurata l-kapaċità li ħaddiema jsibu mpjieg matul il-ħajja tax-xogħol tagħhom. Fl-istess ħin, il-postijiet tax-xogħol għandhom jitfasslu skond il-ħtiġijiet individwali ta' ħaddiema akbar fl-età u ħaddiema b'diżabbiltà;

(g)

Jeħtieġ li jiġu promossi bidliet fil-modi ta' l-imġiba fir-rigward tas-sigurtà u s-saħħa fuq ix-xogħol fil-livelli kollha ta' l-edukazzjoni u fl-oqsma kollha;

(h)

Jeħtieġ li jiġu żviluppati strumenti ġodda għall-kejl tal-progress li jinkiseb u l-isforzi li jsiru mill-atturi kollha kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew, partikolarment, bl-użu ta' score boarding;

(i)

Jeħtieġ li tiżdied il-koperazzjoni internazzjonali u li titkompla b'mod attiv il-koperazzjoni ma' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn.

II.

Il-Kunsill:

1.

jilqa' l-Komunikazzoni tal-Kummissjoni dwar strateġija Komunitarja ġdida dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (2007-2012);

2.

jikkunsidra li din il-komunikazzjoni tipprovdi qafas ta' valur għal aktar implimentazzjoni effettiva ta' l-Artikolu 137 tat-Trattat KE fil-livell Komunitarju;

3.

hu ta' l-istess fehma tal-Kummissjoni li s-saħħa u s-sigurtà relatati max-xogħol mhux biss jipproteġu l-ħajja u s-saħħa tal-ħaddiema u jżidu l-motivazzjoni tagħhom iżda wkoll għandhom rwol vitali fiż-żieda tal-kompetittività u l-produttività ta' l-impriżi u fil-kontribut għas-sostenibbiltà tas-sistemi ta' ħarsien soċjali billi jnaqqsu l-ispejjeż soċjali u ekonomiċi ta' aċċidenti, inċidenti u mard relatati max-xogħol;

4.

jenfasizza li l-miżuri protettivi kollettivi u l-ġlieda kontra r-riskji f'ras il-għajn huma prinċipji fundamentali ta' prevenzjoni;

5.

jikkunsidra li l-politika Komunitarja dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol ibbażata fuq approċċ ġenerali għall-benessere fuq ix-xogħol għandu jkollha bħala l-għan tagħha tnaqqis kontinwu, sostenibbli u konsistenti f'aċċidenti fuq ix-xogħol u mard relatat max-xogħol;

6.

jappoġġa lill-Kummissjoni fit-tfittxija għat-tnaqqis tar-rata ta' inċidenza ta' l-aċċidenti fuq ix-xogħol b'25 % fil-livell Komunitarju, b'kont meħud ta' l-esperjenzi, iċ-ċirkostanzi u l-opportunitajiet ta' l-Istati Membri;

7.

jenfasizza l-ħtieġa li:

(a)

tingħaraf l-importanza ta' Xogħol Tajjeb u l-prinċipji sottostanti għalih, jiġifieri d-drittijiet u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, opportunitajiet indaqs, protezzjoni tas-sigurtà u s-saħħa u organizzazzjoni tax-xogħol li hija adattata għall-ħtiġijiet tal-familja;

(b)

jittieħed kont ta' l-isfidi ġodda bħall-bidla demografika u l-forza tax-xogħol li qiegħda tikber fl-età, ix-xejriet ġodda fl-impjiegi, u l-flussi ġodda u li qed jiżdiedu ta' migranti lejn u ġewwa l-Ewropa;

(ċ)

–jiġi żgurat qafas leġislattiv modern u effettiv għas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol,

tiġi garantita implimentazzjoni korretta tal-leġislazzjoni Komunitarja,

tiġi simplifikata l-leġislazzjoni Komunitarja mingħajr ma jitnaqqas il-livell ta' protezzjoni li jkun diġà attwat u

tiġi adattata l-leġislazzjoni Komunitarja għall-bidliet fil-post tax-xogħol;

(d)

tissaħħaħ is-sensibilizzazzjoni fost dawk konċernati dwar il-ħtieġa għar-riabilitazzjoni u r-riintegrazzjoni ta' ħaddiema li huma esklużi mill-post tax-xogħol għal perijodu ta' żmien twil minħabba f'aċċident fuq ix-xogħol, marda jew disabbiltà relatata max-xogħol;

(e)

isiru sforzi addizzjonali inklużi inċentivi ekonomiċi sabiex jipprovokaw bidliet fl-attitudni bil-ħsieb li fl-impriżi jkun hemm ġestjoni tas-saħħa u tas-sigurtà aktar parteċipattiva u integrata;

(f)

l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol tiġi mistiedna sabiex trawwem l-iskambju ta' informazzjoni u prattika tajba u sabiex tfassal, permezz ta' l-osservatorju tar-riskju tagħha, informazzjoni ta' kwalità għolja dwar l-isfidi speċifiċi. Għandha tingħata aktar konsiderazzjoni għax-xejriet u l-influwenzi soċjo-ekonomiċi aktar wesgħin;

8.

isejjaħ lill-Istati Membri sabiex:

(a)

jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji nazzjonali koerenti dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol u mmirati lejn kondizzjonijiet nazzjonali, f'koperazzjoni ma' l-imsieħba soċjali, u fejn xieraq, bl-istabbiliment f'dan il-kuntest ta' miri li jistgħu jitkejlu għal aktar tnaqqis ta' l-aċċidenti fuq ix-xogħol u l-inċidenza ta' mard relatat max-xogħol, speċjalment f'dawk is-setturi ta' attività li fihom ir-rati huma ogħla mill-medja;

(b)

jagħtu lis-sistemi nazzjonali tal-ħarsien soċjali u tal-kura tas-saħħa, kif xieraq, rwol aktar attiv fit-titjib tal-prevenzjoni u fir-riabilitazzjoni u r-riintegrazzjoni tal-ħaddiema;

(ċ)

jikkunsidraw il-possibbiltajiet li joffri l-Programm Komunitarju għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali (Progress), il-Fond Soċjali Ewropew u fondi Komunitarji oħrajn għall-promozzjoni ta' l-istrateġija Komunitarja;

(d)

jinkoraġġixxu liċ-ċentri nazzjonali ta' riċerka sabiex jiskambjaw informazzjoni u jikkollaboraw fil-programmi tagħhom f'livell nazzjonali u Ewropew, billi jiffokaw fuq is-soluzzjoni ta' problemi u fuq it-trasferiment immedjat tar-riżultati lill-intrapriżi, b'mod partikolari l-SMEs;

(e)

jissensibilizzaw il-kuxjenza pubblika billi jtejbu l-informazzjoni, it-taħriġ u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, jipprovdu gwida sempliċi, partikolarment għall-intrapriżi żgħar, u janalizzaw u jiddeseminaw eżempji ta' prattika tajba, partikolarment permezz ta' netwerking tal-partijiet involuti fil-livell lokali;

(f)

jippromwovu approċċ sistematiku għall-benessere fuq ix-xogħol permezz ta' inizjattivi għall-kwalità tax-xogħol bl-integrazzjoni, partikolarment, tas-saħħa u s-sigurtà, it-tagħlim tul il-ħajja u l-kwistjonijiet ta' sessi fil-ġestjoni tan-negozju u l-livelli kollha ta' edukazzjoni;

(g)

jiżguraw infurzar aħjar u aktar effetiv fl-Istati Membri kollha u sabiex jieħdu passi xierqa sabiex jipprovdu riżorsi adegwati għall-ispettorati tax-xogħol;

(h)

jimplimentaw aktar l-Istrateġija Globali ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar is-Sigurtà u s-Saħħa Relatati max-Xogħol, adottata fl-2003, bil-mezzi xierqa kollha;

(i)

jagħtu attenzjoni partikolari lil xejriet ġodda fl-impjiegi, bħaż-żieda fil-qasam ta' min jaħdem għal rasu, l-outsourcing, is-sub-kuntrattazzjoni, il-ħaddiema migranti u l-ħaddiema assenjati.

9.

isejjaħ lill-Kummissjoni sabiex:

(a)

tippromwovi s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol billi tieħu miżuri adatti fir-rigward tal-bidliet fid-dinja tax-xogħol;

(b)

tiżgura koperazzjoni aħjar ma' u bejn organizzazzjonijiet u kumitati differenti, bħall-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (ACSH), il-Kumitat ta' l-Ispetturi Anzjani tax-Xogħol, l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol, u l-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol, u li tieħu kont ta' l-informazzjoni pprovduta minn dawk l-organizzazzjonijiet u tal-fehmiet tal-kumitati fl-iżvilupp ta' linji politiċi u leġislazzjoni ġodda f'dan il-qasam;

(ċ)

tkompli tissorvelja u tappoġġa l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni fl-Istati Membri kollha;

(d)

tfassal, flimkien ma' l-ACSH u l-imsieħba soċjali, gwidi dwar kif għandhom jiġu applikati d-direttivi, speċjalment għall-SMEs;

(e)

ittejjeb il-koordinazzjoni ma' linji politiċi Komunitarji oħrajn, b'mod partikolari dwar il-manifattura u l-kummerċjalizzazzjoni ta' tagħmir tax-xogħol u ta' sustanzi kimiċi, u dwar il-politika tas-saħħa pubblika, l-edukazzjoni u dik kontra d-diskriminazzjoni;

(f)

tinkoraġġixxi l-iskambju ta' fehmiet u esperjenzi fi ħdan l-ACSH fir-rigward ta' l-istrateġiji nazzjonali;

(g)

bl-appoġġ mill-ACSH, ittejjeb l-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 7 tad-Direttiva kwadru 89/391 KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol (1) fir-rigward tal-kwalità, il-kopertura u l-aċċessibbiltà tas-servizzi ta' prevenzjoni;

(h)

tistabbilixxi metodoloġija komuni għall-evalwazzjoni tad-direttivi dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol f'koperazzjoni mill-qrib ma' l-ACSH u tintensifika l-isforzi sabiex jittejjeb u jkun ssimplifikat aktar il-qafas amministrattiv u regolatorju, b'kont meħud tal-mira li esprima l-Kunsill Ewropew ta' Brussel fit-8 u fid-9 ta' Marzu 2007 u ta' l-attivitajiet tal-Kummissjoni dwar it-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi, mingħajr ma jitnaqqas il-livell ta' protezzjoni li diġà huwa attwat, u billi tingħata attenzjoni xierqa għall-ħtiġijiet ta' mikro-ditti fir-rigward ta' l-implimentazzjoni ta' din il-leġislazzjoni;

(i)

tiżgura li kwalunkwe leġislazzjoni ġdida mressqa taħt din l-istrateġija Komunitarja tirrispetta l-prinċipji ta' Regolamentazzjoni Aħjar mtennija mill-Kunsill Ewropew ta' Brussel fit-8 u fid-9 ta' Marzu u tiġi għalhekk akkumpanjata minn stima effikaċi ta' impatt, fejn xieraq;

(j)

taħdem ma' l-ACSH sabiex teżamina mezzi ta' kif dawk li jħaddmu jistgħu jaħdmu flimkien meta jkunu jeżistu flimkien diversi livelli ta' sub-kuntrattazzjoni fl-istess post tax-xogħol;

(k)

tikkopera ma' l-awtoritajiet leġislattivi fl-istabbiliment ta' sistema Ewropea ta' l-istatistika xierqa fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà relatati max-xogħol li tieħu kont tas-sistemi nazzjonali differenti, u li tevita li timponi piżijiet amministrattivi addizzjonali;

10.

isejjaħ lill-imsieħba soċjali sabiex:

(a)

ifasslu inizjattivi fil-kuntest tad-djalogu soċjali settorjali u jiżguraw li r-rappreżentanti tal-ħaddiema jingħataw aktar opportunitajiet sabiex jipparteċipaw fil-ġestjoni sistematika tar-riskji relatati max-xogħol;

(b)

jieħdu parti attiva fid-disseminazzjoni tal-prinċipji bażiċi ta' l-istrateġija Komunitarja fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u ta' negozji individwali;

(ċ)

jikkoperaw attivament ma' l-awtoritajiet tal-pajjiżi tagħhom fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' strateġiji nazzjonali dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol;

(d)

fuq ix-xogħol, jippromwovu u jirreklamaw l-applikazzjoni xierqa ta' prinċipji relatati max-xogħol li jipprevjenu r-riskji;

(e)

ikomplu n-negozjati dwar il-prevenzjoni tal-vjolenza u l-fastidju fuq ix-xogħol u jieħdu kont tal-valutazzjoni ta' l-implimentazzjoni tal-ftehim Ewropew kwadru dwar stress relatat max-xogħol;

(f)

isaħħu, kemm fil-livell nazzjonali u kif ukoll fil-livell Komunitarju, l-assistenza teknika u t-taħriġ lir-rappreżentanti tal-ħaddiema b'responsabbiltajiet ta' saħħa u sigurtà u lil min iħaddem, b'mod partikolari l-SMEs.


(1)  ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1. Direttiva kif emendata mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).


II Komunikazzjonijiet

DIKJARAZZJONIJIET KOMUNI

Parlament Ewropew Kunsill Kummissjoni

30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145/5


DIKJARAZZJONI KONĠUNTA DWAR ARRANĠAMENTI PRATTIĊI GĦALL-PROĊEDURA TA' KODEĊIŻJONI (ARTIKOLU 251 TAT-TRATTAT KE)

(2007/C 145/02)

PRINĊIPJI ĠENERALI

1.

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, minn hawn 'il quddiem imsemmija flimkien l-'istituzzjonijiet', jinnotaw li l-prattika attwali, li tinvolvi taħdidiet bejn il-Presidenza tal-Kunsill, il-Kummissjoni u ċ-chairmen tal-kumitati relevanti u/jew rapporteurs tal-Parlament Ewropew u bejn il-ko-presidenti tal-Kumitat tal-Konċiljazzjoni, uriet is-siwi tagħha.

2.

L-istituzzjonijiet jikkonfermaw li din il-prattika, li żviluppat fl-istadji kollha tal-proċedura ta' kodeċiżjoni, għandha tibqa' titħeġġeġ. L-istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom li jeżaminaw il-metodi ta' ħidma tagħhom bil-ħsieb li jagħmlu użu aktar effettiv tal-kamp ta' applikazzjoni sħiħ tal-proċedura ta' kodeċiżjoni kif stabbilit fit-Trattat KE.

3.

Din id-Dikjarazzjoni Konġunta tiċċara dawn il-metodi ta' ħidma u l-arranġamenti prattiċi sabiex dawn jiġu segwiti. Din timla fuq il-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-“Tfassil Aħjar tal-Liġijiet” (1) u b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet tiegħu rigward il-proċedura ta' kodeċiżjoni. L-istituzzjonijiet jimpenjaw ruħhom b'mod sħiħ li jirrispettaw dawn l-impenji skond il-prinċipji ta' trasparenza, responsabilizzazzjoni u effiċjenza. F'dan ir-rigward, l-istituzzjonijiet għandhom jagħtu attenzjoni partikolari biex isir progress fuq il-proposti ta' simplifikazzjoni filwaqt li jiġi rispettat l-acquis communautaire.

4.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkoperaw in bona fede matul il-proċedura kollha bil-ħsieb li jirrikonċiljaw il-pożizzjonijiet tagħhom kemm jista' jkun u b'hekk iwittu t-triq, fejn ikun xieraq, għall-adozzjoni ta' l-att konċernat fi stadju bikri tal-proċedura.

5.

B'dan il-għan fi ħsiebhom, huma għandhom jikkoperaw permezz ta' kuntatti interistituzzjonali xierqa sabiex jimmonitorjaw il-progress tax-xogħol u janalizzaw il-grad ta' konverġenza fl-istadji kollha tal-proċedura ta' kodeċiżjoni.

6.

L-istituzzjonijiet, skond ir-regoli ta' proċedura interni tagħhom, jimpenjaw ruħhom li jwettqu skambju regolari ta' informazzjoni dwar il-progress tad-dossiers ta' kodeċiżjoni. Għandhom jiżguraw li l-kalendarji tax-xogħol rispettivi tagħhom ikunu koordinati kemm jista' jkun b'mod illi jippermetti t-tmexxija tal-proċedimenti b'mod koerenti u konverġenti. Għaldaqstant, ser jaħdmu sabiex jistabbilixxu skeda ta' żmien indikattiva għall-istadji varji li jwasslu għall-adozzjoni finali ta' proposti leġiżlattivi differenti, filwaqt li jirrispettaw b'mod sħiħ in-natura politika tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

7.

Il-koperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet fil-kuntest tal-kodeċiżjoni ta' sikwit tieħu l-għamla ta' laqgħat bejn tliet partijiet (“trijalogi”). Din is-sistema ta' trijalogu wriet il-vitalità u l-flessibbiltà tagħha biż-żieda sinifikattiva tal-possibiltajiet għal ftehim fl-istadji ta' l-ewwel u tat-tieni qari, kif ukoll ikkontribwiet għall-preparazzjoni tax-xogħol tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

8.

Trijalogi bħal dawn normalment jitmexxew f'qafas informali. Jistgħu jsiru fl-istadji kollha tal-proċedura u f'livelli differenti ta' rappreżentazzjoni, skond in-natura tad-diskussjoni mistennija. Kull istituzzjoni għandha, skond ir-regoli ta' proċedura tagħha stess, taħtar il-parteċipanti tagħha għal kull laqgħa, tiddefinixxi l-mandat tagħha għan-negozjati, u tinforma lill-istituzzjonijiet l-oħra bl-arranġamenti għal-laqgħat fil-ħin.

9.

Kemm jista' jkun, kwalunkwe abbozz ta' test ta' kompromess imressaq għal diskussjoni f'laqgħa li se ssir għandu jiġi ċċirkolat minn qabel lill-parteċipanti kollha. Biex tiġi mtejba t-trasparenza, it-trijalogi li jsiru fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill għandhom jitħabbru, fejn ikun prattikabbli.

10.

Il-Presidenza tal-Kunsill ser tagħmel ħilitha biex tattendi l-laqgħat tal-kumitati parlamentari. Sejra tikkunsidra b'attenzjoni u kif jixraq it-talbiet li tirċievi sabiex tipprovdi informazzjoni relatata mal-pożizzjoni tal-Kunsill.

L-EWWEL QARI

11.

L-istituzzjonijiet għandhom jikkoperaw in bona fede bil-ħsieb li jirrikonċiljaw il-pożizzjonijiet tagħhom kemm jista' jkun biex fejn ikun possibbli l-atti jkunu jistgħu jiġu adottati fl-ewwel qari.

Ftehim fl-istadju ta' l-ewwel qari fil-Parlament Ewropew

12.

Għandhom jiġu stabbiliti kuntatti xierqa sabiex jiffaċilitaw it-tmexxija tal- proċedimenti fl-ewwel qari.

13.

Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita dawn il-kuntatti u għandha teżerċita d-dritt ta' inizjattiva tagħha b'mod kostruttiv bil-ħsieb li tirrikonċilja l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, filwaqt li tqis kif dovut il-bilanċ bejn l-istituzzjonijiet u l-irwol mogħti lilha mit-Trattat.

14.

Fejn jintlaħaq ftehim permezz ta' negozjati informali fit-trijalogu, il-President tal-Coreper għandu jibgħat, permezz ta' ittra liċ-chairman tal-kumitat parlamentari konċernat, id-dettalji tas-sustanza tal-ftehim, f' għamla ta' emendi għall-proposta mill-Kummissjoni. Din l-ittra għandha tindika r-rieda tal-Kunsill li jaċċetta dak ir-riżultat, suġġett għal verifika legali-lingwistika, filkaż li dan ikun ikkonfermat bil-votazzjoni fil-plenarja. Kopja ta' dik l-ittra għandha tintbagħat lill-Kummisjoni.

15.

F'dan il-kuntest, fejn il-konklużjoni ta' dossier fl-ewwel qari tkun imminenti, għandha tkun disponibbli faċilment u minnufih l-informazzjoni dwar l-intenzjoni li jintlaħaq ftehim.

Ftehim fl-istadju tal-pożizzjoni komuni

16.

F'każ li ma jintlaħaq l-ebda ftehim fl-ewwel qari tal-Parlament Ewropew, jistgħu jissoktaw il-kuntatti sabiex jintlaħaq ftehim fl-istadju tal-pożizzjoni komuni.

17.

Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita dawn il-kuntatti u għandha teżerċita d-dritt ta' inizjattiva tagħha b'mod kostruttiv bil-ħsieb li tirrikonċilja l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, filwaqt li tqis kif dovut il-bilanċ bejn l-istituzzjonijiet u r-rwol mogħti lilha mit-Trattat.

18.

Fejn jintlaħaq ftehim f' dan l-istadju, iċ-chairman tal-kumitat parlamentari konċernat għandu jindika, f'ittra lill-President tal-Coreper, ir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-plenarja li tiġi aċċettata l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill mingħajr emendi, suġġetta għal konferma tal-pożizzjoni komuni mill-Kunsill u għal verifika legali-lingwistika. Kopja ta' l-ittra għandha tintbagħat lill-Kummissjoni.

IT-TIENI QARI

19.

Fid-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tiegħu, il-Kunsill għandu jispjega bl-aktar mod ċar possibbli r-raġunijiet li wassluh biex jadotta l-pożizzjoni komuni tiegħu. Waqt it-tieni qari tiegħu, il-Parlament Ewropew għandu kemm jista' jkun iqis dawn ir-raġunijiet u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni.

20.

Qabel ma jibgħat il-pożizzjoni komuni, il-Kunsill għandu jagħmel ħiltu biex iqis, b'konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-Kummissjoni, id-data tat-trażmissjoni tagħha biex jiżgura l-effiċjenza massima tal-proċedura leġiżlattiva fit-tieni qari.

Ftehim fl-istadju tat-tieni qari fil-Parlament Ewropew

21.

Għandhom jissoktaw il-kuntatti xierqa hekk kif il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tintbagħat lill-Parlament Ewropew, bil-ħsieb li jinkiseb intendiment aħjar tal-pożizzjonijiet rispettivi li b'hekk iwassal lill-proċedura leġiżlattiva għal konklużjoni malajr kemm jista' jkun.

22.

Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita kuntatti bħal dawn u tagħti l-opinjoni tagħha bil-ħsieb li tirrikonċilja l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, filwaqt li tqis kif dovut il-bilanċ bejn l-istituzzjonijiet u l-irwol mogħti lilha mit-Trattat.

23.

Fejn jintlaħaq ftehim permezz ta' negozjati informali fi trijalogu, il-President tal-Coreper għandu jibgħat, permezz ta' ittra liċ-chairman tal-kumitat parlamentari konċernat, id-dettalji tas-sustanza tal-ftehim, f' għamla ta' emendi għall-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill. Din l-ittra għandha tindika r-rieda tal-Kunsill li jaċċetta dak ir-riżultat, suġġett għal verifika legali-lingwistika, filkaż li tiġi kkonfermata b'votazzjoni fil-plenarja. Kopja ta' dik l-ittra għandha tintbagħat lil-Kummisjoni.

KONĊILJAZZJONI

24.

Jekk jidher evidenti li l-Kunsill ma jkunx f'pożizzjoni li jaċċetta l-emendi kollha tal-Parlament Ewropew fit-tieni qari u meta l-Kunsill ikun lest biex jippreżenta l-pożizzjoni tiegħu, jiġi organizzat l-ewwel trijalogu. Kull istituzzjoni għandha, skond ir-regoli ta' proċedura tagħha stess, taħtar il-parteċipanti tagħha għal kull laqgħa u tiddefinixxi l-mandat tagħha għan-negozjati. Il-Kummissjoni għandha tindika liż-żewġ delegazzjonijiet, fl-iktar stadju bikri possibbli, l-intenzjonijiet tagħha fir-rigward ta' l-opinjoni tagħha dwar l-emendi fit-tieni qari tal-Parlament Ewropew.

25.

It-trijalogi għandhom isiru matul il-proċedura ta' konċiljazzjoni kollha bil-ħsieb li jinsabu soluzzjonijiet għal kwistjonijiet pendenti u li jippreparaw il-bażi biex tintlaħaq ftehim fil-Kumitat tal-Konċiljazzjoni. Ir-riżultati tat-trijalogi għandhom jiġu diskussi u possibilment jiġu approvati fil-laqgħat ta' l-istituzzjonijiet rispettivi.

26.

Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jissejjaħ mill-President tal-Kunsill, bi ftehim mal-President tal-Parlament Ewropew u b'kunsiderazzjoni xierqa għad-dispożizzjonijiet tat-Trattat.

27.

Il-Kummissjoni għandha tieħu sehem fil-proċedimenti tal-konċiljazzjoni u għandha tieħu l-inizjattivi kollha meħtieġa bil-għan li tirrikonċilja l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Inizjattivi bħal dawn jistgħu jinkludu abbozzi ta' testi ta' kompromess li jqisu l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u b'kunsiderazzjoni xierqa ta' l-irwol mogħti lill-Kummissjoni mit-Trattat.

28.

Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jkun presedut b'mod konġunt mill-President tal-Parlament Ewropew u mill-President tal-Kunsill. Il-laqgħat tal-Kumitat għandhom ikunu preseduti b'mod alternat minn kull ko-president.

29.

Id-dati u l-aġendi għal laqgħat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandhom jiġu stabbiliti b'mod konġunt mill-ko-presidenti bil-ħsieb tat-tħaddim effettiv tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni matul il-proċedura tal-konċiljazzjoni kollha. Il-Kummissjoni għandha tiġi kkonsultata dwar id-dati previsti. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jirriservaw, għal raġunijiet ta' gwida, dati xierqa għal proċedimenti ta' konċiljazzjoni u jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar dan.

30.

Il-ko-presidenti jistgħu ipoġġu diversi dossiers fuq l-aġenda fi kwalunkwe laqgħa tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Minbarra s-suġġett prinċipali (“punt-B”), fejn ikun għadu ma ntlaħaqx ftehim, jistgħu jinfetħu u/jew jingħalqu l-proċeduri ta' konċiljazzjoni dwar suġġetti oħrajn mingħajr diskussjoni dwar dawn il-punti (“punt-A”).

31.

Filwaqt li jiġu rispettati d-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward l-iskadenzi, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom, kemm jista' jkun, iqisu il-ħtiġijiet marbuta ma' l-iskedar tal-ħinijiet, b'mod partikolari dawk li jirriżultaw minn waqfiet fl-attivitajiet ta' l-istituzzjonijiet u mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. F'kull każ, il-waqfa fl-attivitajiet għandha tkun qasira kemm jista' jkun.

32.

Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għandu jiltaqa' b'mod alternat fil-bini tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sabiex il-faċilitajiet, inklużi l-faċilitajiet ta' interpretazzjoni, jinqasmu b'mod indaqs.

33.

Il-proposta mill-Kummissjoni, il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill u l-opinjoni tal-Kummissjoni dwarha, l-emendi proposti mill-Parlament Ewropew, l-opinjoni tal-Kummisjoni dwarhom u dokument ta' ħidma konġunt mill-Parlament Ewropew u mid-delegazzjonijiet tal-Kunsill għandhom ikunu disponibbli għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Dan id-dokument ta' ħidma għandu jgħin lill-utenti biex jidentifikaw il-kwistjonijiet relevanti faċilment u biex jirreferu għalihom b'mod effiċjenti. Bħala regola ġenerali, il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-opinjoni tagħha fi żmien tliet ġimgħat minn meta tkun irċeviet uffiċjalment ir-riżultat tal-votazzjoni tal-Parlament Ewropew u mhux aktar tard mill-bidu tal-proċeduri tal-konċiljazzjoni.

34.

Il-ko-presidenti jistgħu jippreżentaw testi għall-approvazzjoni tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

35.

Ftehim dwar test konġunt għandu jiġi stabbilit f'laqgħa tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jew, sussegwentement, bi skambju ta' ittri bejn il-ko-presidenti. Kopji ta' dawn l-ittri għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni.

36.

Jekk il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jilħaq ftehim dwar test konġunt, it-test għandu, wara li ssir il-finalizzazzjoni legali-lingwistika, jiġi preżentat lill-ko-president għall-approvazzjoni formali. Madankollu, f'każijiet eċċezzjonali u sabiex jiġu rispettati l-iskadenzi, jista' jiġi ppreżentat abbozz ta' test konġunt lill-ko-presidenti għall-approvazzjoni tagħhom.

37.

Il-ko-presidenti għandhom jibagħtu t-test konġunt approvat lill-Presidenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill permezz ta' ittra ffirmata b'mod konġunt. Fejn il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni ma jkunx jista' jaqbel fuq test konġunt, il-ko-presidenti għandhom jinformaw lill-Presidenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b'dan, f'ittra ffirmata b'mod konġunt. Dawn l-ittri għandhom iservu bħala rekord uffiċjali. Kopji ta' dawn l-ittri għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni għall-informazzjoni. Id-dokumenti ta' ħidma użati waqt il-proċedura ta' konċiljazzjoni ser ikunu aċċessibbli fir-Reġistru ta' kull istituzzjoni ladarba l-proċedura tkun konkluża.

38.

Is-Segretarjat tal-Parlament Ewropew u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, għandhom jaġixxu b'mod konġunt bħala s-segretarjat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, f' assoċjazzjoni mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

39.

F'każ li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill iqisu li huwa essenzjali li jiġu estiżi t-termini msemmija fl-Artikolu 251 tat-Trattat, għandhom javżaw lill-President ta' l-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni dwar dan.

40.

Fejn jintlaħaq ftehim fl-ewwel jew fit-tieni qari, jew waqt il-konċiljazzjoni, it-test miftiehem għandu jiġi finalizzat mis-servizzi legali-lingwistiċi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jaġixxu f'koperazzjoni mill-qrib u bi ftehim reċiproku.

41.

M'għandomx isiru bidliet lil kwalunkwe test miftiehem mingħajr il-ftehim espliċitu, fil-livell xieraq, kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsill.

42.

Il-finalizzazzjoni għandha titwettaq filwaqt li jitqiesu l-proċeduri differenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-iskadenzi għall-konklużjoni tal-proċeduri interni. L-istituzzjonijiet jintrabtu sabiex ma jużawx l-iskadenzi stabbiliti għall-finalizzazzjoni legali-lingwistika ta' l-atti biex jinfetħu mill-ġdid diskussjonijiet dwar kwistjonijiet sostantivi.

43.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jaqblu dwar preżentazzjoni komuni tat-testi preparati b' mod konġunt minn dawk l-istituzzjonijiet.

44.

L-istituzzjonijiet għandhom jimpenjaw ruħhom, kemm jista' jkun, sabiex jużaw klawsoli standard aċċettabbli reċiprokament sabiex jiġu inkorporati fl-atti adottati permezz tal-kodeċiżjoni b'mod partikolari dwar dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni (skond id-deċiżjoni tal-“komitoloġija” (2)), id-dħul fis-seħħ, it-traspożizzjoni u l-applikazzjoni ta' atti u r-rispett għad-dritt ta' l-inizjattiva tal-Kummissjoni.

45.

L-istituzzjonijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex itellgħu konferenza stampa konġunta biex iħabbru r-riżultat ta' suċċess tal-proċess leġiżlattiv fl-ewwel jew fit-tieni qari, jew fil-konċiljazzjoni. Għandhom jagħmlu ħilthom ukoll biex joħorġu stqarrijiet konġunti għall-istampa.

46.

Wara l-adozzjoni mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill ta' att leġiżlattiv taħt il-proċedura ta' kodeċiżjoni it-test għandu jiġi preżentat għall-firma lill-President tal-Parlament Ewropew, lill-President tal-Kunsill u lis-Segretarji Ġenerali ta' dawk l-istituzzjonijiet.

47.

Il-Presidenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għandhom jirċievu t-test għall-firma fil-lingwi rispettivi tagħhom u għandhom, kemm jista' jkun, jiffirmaw it-test flimkien f'ċerimonja konġunta li tiġi organizzata kull xahar bil-għan li jiġu ffirmati atti importanti fil-preżenza tal-midja.

48.

It-test iffirmat b'mod konġunt għandu jintbagħat għall-pubblikazzjoni lill-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Pubblikazzjoni għandha normalment issir fi żmien xahrejn mill-adozzjoni ta' l-att leġiżlattiv mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.

49.

Jekk waħda mill-istituzzjonijiet tidentifika żball klerikali jew żball ovvju f'test (jew f'waħda mill-verżjonijiet lingwistiċi tiegħu), din għandha tavża lill-istituzzjonijiet l-oħrajn minnufih. Jekk l-iżball ikun f'att li jkun għadu ma ġiex adottat mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill, is-servizzi legali-lingwistiċi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għandhom jippreparaw il-corrigendum meħtieġ f'koperazzjoni mill-qrib. Fejn dan l-iżball jikkonċerna att li jkun diġà ġie adottat minn waħda jew miż-żewġ istituzzjonijiet, sew jekk ikun ippubblikat kif ukoll jekk ma jkunx, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jadottaw, bi ftehim komuni, corrigendum jew rettifika mfassla skond il-proċeduri rispettivi tagħhom.

Magħmul fi Brussel, fit-tlettax -il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

Image

Għall-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea

Il-President

Image

Għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Il-President

Image


(1)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(2)  Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23). Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 27.7.2006, p. 11).


KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145/10


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.4693 — Veolia/Sulo)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 145/03)

Fid-19 ta' Ġunju 2007, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab fuq Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali.

F'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32007M4693. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea. (http://eur-lex.europa.eu)


30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145/10


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 145/04)

Fit-18 ta' Ġunju 2007, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab fuq Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali.

F'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32007M4663. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea. (http://eur-lex.europa.eu)


30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145/11


Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata

(Każ COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 145/05)

Fis-26 ta' Ġunju 2007, il-Kummissjoni iddeċidiet li ma topponix il-konċentrazzjoni notifikata msemmija hawn fuq u li tiddikjaraha kompatibbli mas-suq komuni. Din id-deċiżjoni hi bbażata fuq l-Artikolu 6(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004. It-test kollu tad-deċiżjoni jinsab fuq Ingliż u se jkun ippubblikat wara li jkun meħlus minn kwalunkwe sigrieti tan-negozju li jista' jkun fih. Hu jinstab:

mill-websajt tal-kompetizzjoni ta' l-Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dan il-websajt jipprovdi faċilitajiet varji biex jgħinu jinstabu deċiżjonijiet individwali ta' fużjoni, inklużi l-kumpanija, in-numru tal-każ, id-data u indiċi settorali.

F'forma elettronika fil-websajt EUR-Lex fid-dokument numru 32007M4704. EUR-Lex hu l-aċċess fuq l-internet għal-liġi Ewropea. (http://eur-lex.europa.eu)


30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145/12


Awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna Statali fil-qafas tad-Dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE

Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 145/06)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

21.3.2007

Nru ta' l-għajnuna

NN 53/06

L-Istat Membru

Malta

Reġjun

Titolu (u/jew isem il-benefiċjarju)

Għajnuna mil-Istat (obbligi ta' servizz pubbliku) għall-operaturi tal-karozzi tal-linja f'Malta

Bażi ġuridika

Ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u l-ATP ta' l-1995

It-tip ta' miżura

Skema ta' l-għajnuna

Il-Mira

Kumpens għas-servizz pubbliku

Is-sura ta' l-għajnuna

Kumpens għas-servizz pubbliku

Baġit

Bejn 1,25 miljun MTL u 2,0 miljun MTL

Intensità

100 %

Il-perjodu effettiv

Is-setturi ekonomiċi

It-trasport tal-passiġġieri bil-karozzi tal-linja

Isem u indirizz ta' l-awtorità inkarigata mill-għoti

Il-Gvern Malti

Tagħrif ieħor

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

21.2.2007

Numru ta' referenza ta' l-għajnuna

N 738/06

Stat Membru

Ir-Repubblika Ċeka

Reġjun

Celé území státu

Titolu (u/jew l-isem il-benefiċjarju)

Pomoc státu při odstraňovaní škod vzniklých povodní v roce 2006 na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu

Bażi ġuridika

Usnesení vlády č. 604 ze dne 24. května 2006 o Strategii obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006 a ke zlepšení podpory operativního řízení ochrany před povodněmi

Tip ta' miżura

Skema ta' għajnuna

Għan

Għajnuna sabiex tagħmel tajjeb għall-ħsara maħluqa mid-diżastri naturali

Forma ta' għajnuna

Għotja

Baġit

47 388 000 CZK (1 675 000 EUR)

Intensità

100 %

Tul ta' żmien

Sa l-aħħar ta' l-2007

Setturi ekonomiċi

Trasport (navigazzjoni interna)

Isem u indirizz ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvika Svobody 12/222

CZ-110 15 Praha

Tagħrif ieħor

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali kollha, jinsab fuq is-sit:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MILL-ISTITUZZJONIJIET U L-ORGANI TA' L-UNJONI EWROPEA

Kummissjoni

30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145/14


Rata tal-kambju ta' l-euro (1)

Id-29 ta' Ġunju 2007

(2007/C 145/07)

1 euro=

 

Munita

Rata tal-kambju

USD

Dollaru Amerikan

1,3505

JPY

Yen Ġappuniż

166,63

DKK

Krona Daniża

7,4422

GBP

Lira Sterlina

0,674

SEK

Krona Żvediża

9,2525

CHF

Frank Żvizzeru

1,6553

ISK

Krona Iżlandiża

84,26

NOK

Krona Norveġiża

7,9725

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

CYP

Lira Ċiprijotta

0,5837

CZK

Krona Ċeka

28,718

EEK

Krona Estona

15,6466

HUF

Forint Ungeriż

246,15

LTL

Litas Litwan

3,4528

LVL

Lats Latvjan

0,6963

MTL

Lira Maltija

0,4293

PLN

Zloty Pollakk

3,7677

RON

Leu Rumen

3,134

SKK

Krona Slovakka

33,635

TRY

Lira Turka

1,774

AUD

Dollaru Awstraljan

1,5885

CAD

Dollaru Kanadiż

1,4245

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

10,5569

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,7502

SGD

Dollaru tas-Singapor

2,0664

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

1 247,73

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

9,5531

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

10,2816

HRK

Kuna Kroata

7,3035

IDR

Rupiah Indoneżjan

12 201,77

MYR

Ringgit Malażjan

4,6626

PHP

Peso Filippin

62,461

RUB

Rouble Russu

34,807

THB

Baht Tajlandiż

42,615


(1)  

Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.


INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145/15


INFORMAZZJONI TARIFFARJA OBBLIGATORJA

(2007/C 145/08)

Lista ta' l-awtoritajiet doganali indikati mill-Istati Membri biex jirċievu applikazzjonijiet għal, jew joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja, adottata skond l-Artikolu 6(5) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/93 (1), kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 214/2007 (2).

Stat Membru

Awtorità Doganali

L-AWSTRIJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Zentralstelle für Verbindliche Zolltarifauskünfte

Vordere Zollamtsstraße 5

A-1030 Wien

Il-BELĠJU

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Centrale administratie der douane en accijnzen

Dienst Nomenclatuur (Tarief), Landbouw en Waarde

Cel BTI

North Galaxy — Gebouw A — 8ste verdieping

Koning Albert II laan 33

B-1030 Brussel

Administration centrale des douanes et accises

Service Nomenclature (Tarif), Agriculture et Valeur

Cellule RTC

North Galaxy Bâtiment A — 8ième étage

33, Avenue Albert II

B-1030 Bruxelles

IL-BULGARIJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Агенция “Митници”

Централно Митническо Управление

ул. “Г. С. Раковски” No. 47

BG-София 1202

ĊIPRU

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου

1096 Λευκωσία

Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιτελωνείο

CY-1440 Λευκωσία

ID-DANIMARKA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

L-awtoritajiet doganali u l-awtoritajiet tat-taxxa kollha

L-ESTONJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Maksu-ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

IL-FINLANDJA

Awtoritajiet doganali indikati biex joħorġu informazzjoni tariffarja obbligatorja

Tullihallitus — Tariffiyksikkö

Erottajankatu 2, PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tullstyrelsen Tariffenhet

Skillnadsgatan 2, PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal informazzjoni tariffarja obbligatorja

Il-Bord tad-Dwana u l-uffiċċji kollha tad-dwana

FRANZA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Direction générale des Douanes et Droits indirects, bureau E4,

8 rue de la Tour des Dames

F-75436 Paris cédex 09

IL-ĠERMANJA

Awtoritajiet doganali indikati biex joħorġu informazzjoni tariffarja obbligatorja

Oberfinanzdirektion Cottbus

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Berlin

Grellstraße 18-24

D-10409 Berlin

għal oġġetti tal-Kapitoli 10, 11, 20, 22, 23 kif ukoll il-Kapitoli 86 sa 92 u 94 sa 97 tan-nomenklatura doganali

Oberfinanzdirektion Hamburg

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt

Baumacker 3

D-22523 Hamburg

għal oġġetti tal-Kapitoli 2, 3, 5, 9, 12 sa 16, 18, 24 u 27, intestaturi 3505 u 3506 kif ukoll il-Kapitoli 38 sa 40, 45 u 46 tan-nomenklatura doganali

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Frankfurt am Main

Gutleutstraße 185

D-60327 Frankfurt am Main

għal oġġetti tal-Kapitoli 25, 32, 34 sa 37 (minbarra l-intestaturi 3505 u 3506), 41 sa 43 u 50 sa 70 tan-nomenklatura doganali

Oberfinanzdirektion Köln

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt

Merianstraße 110

D-50765 Köln

għal oġġetti tal-Kapitoli 17, 26, 28 sa 31, 33, 47 sa 49, 71 sa 83 u 93 tan-nomenklatura doganali

Oberfinanzdirektion Nürnberg

Zolltechnische Prüfungs-und Lehranstalt München

Lilienthalstraße 3, 85570 Markt Schwaben

għal oġġetti tal-Kapitoli 1, 4, 7, 8, 19, 21 tan-nomenklatura doganali

Sophienstraße 6

D-80333 München

Għal oġġetti tal-Kapitoli 6, 44, 84 u 85 tan-nomenklatura doganali

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal informazzjoni tariffarja obbligatorja

L-uffiċċji doganali kollha

IL-GREĊJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Διεύθυνση Δασμολογική (Δ. 17)

Τμήμα Α' (Δασμολογικό)

Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Αμαλίας 40

GR-105 58 Αθήνα

L-IRLANDA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Office of the Revenue Commissioners

Classification Unit

Customs Procedures Branch

Government Offices

Nenagh

Co. Tipperary

Ireland

L-ITALJA

Awtoritajiet doganali indikati biex joħorġu informazzjoni tariffarja obbligatorja

Agenzia delle Dogane

Ufficio Applicazione Tributi

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal informazzjoni tariffarja obbligatorja

L-uffiċċji doganali kollha

L-IŻVEZJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Tullverket

Box 12854

S-112 98 Stockholm

IL-LATVJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Valsts ieņēmumu dienests

Galvenā muitas pārvalde

11.novembra krastmala 17

LV-1841 Rīga

IL-LITWANJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25,

LT-01105 Vilnius

IL-LUSSEMBURGU

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Direction des douanes et accises

B.P. 1605

L-1016 Luxembourg

MALTA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Binding Tariff Information Unit

Customs House

Valletta CMR 02

Malta

L-OLANDA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Belastingdienst/Douane Rotterdam/kantoor Laan op Zuid

t.a.v. Afdeling bindende tarief inlichtingen

Postbus 50966

3007 BJ Rotterdam

Nederland

IL-POLONJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Izba Celna w Warszawie

ul. Erazma Ciołka 14A

PL-01-443 Warszawa

IL-PORTUGALL

Awtoritajiet doganali indikati biex joħorġu informazzjoni tariffarja obbligatorja

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5

P-1149-006 Lisboa

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal informazzjoni tariffarja obbligatorja

L-uffiċċji doganali kollha

IR-RENJU UNIT

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

HM Revenue and Customs

Frontiers, Duty Liability Team

2nd Floor, Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 1AA

United Kingdom

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Awtoritajiet doganali indikati biex joħorġu informazzjoni tariffarja obbligatorja

Celní ředitelství Praha

Washingtonova 7

CZ-113 54 Praha 1

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal informazzjoni tariffarja obbligatorja

Celní ředitelství Praha

Oddělení závazných informací

Washingtonova 7

CZ-113 54 Praha 1

IR-RUMANIJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Autoritatea Naţională a Vămilor

Strada Matei Millo, nr. 13, sector 1,

Bucureşti

IS-SLOVAKKJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Colny urad Bratislava

Oddelenie colnych tarif

Mileticova 42

SK-824 59 Bratislava

IS-SLOVENJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

SPANJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

L-UNGERIJA

Awtoritajiet doganali indikati biex jirċievu applikazzjonijiet għal, u joħorġu, informazzjoni tariffarja obbligatorja

Vám- és Pénzügyőrség

Vegyvizsgáló Intézete

Hősök fasora 20-24

H-1163 Budapest


(1)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1.

(2)  ĠU L 62, 1.3.2007, p. 6.


30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145/20


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 90/396/KEE tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri rigward appliances li jużaw il-gass

(Test b' rilevanza għaż-ŻEE)

(Pubblikazzjoni ta' titli u referenzi ta' standards armonizzati taħt id-direttiva)

(2007/C 145/09)

ESO (1)

Referenza u titlu ta' l-istandard armonizzat

(u d-dokument ta' referenza)

Referenza ta' l-istandard li ġie sostitwit

Data tal-waqfa tal- presunzjoni tal-konformità ta' l-istandard li ġie sostitwit

Nota 1

CEN

EN 26:1997

Ħiters ta' l-ilma istantanji li jaħdmu bil-gass għall-produzzjoni ta' użijiet sanitarji, li jkollhom magħhom berners atmosferiċi (Inkluż Corrigendum 1998)

 

EN 26:1997/A1:2000

Nota 3

Data skaduta

(18.7.2001)

EN 26:1997/A3:2006

Nota 3

Data skaduta

(30.4.2007)

EN 26:1997/AC:1998

 

 

CEN

EN 30-1-1:1998

Apparati għat-tisjir fid-djar li joperaw billi jaħarqu fjuwil mill-gass — Parti 1-1: Sigurtà — Ġenerali

 

EN 30-1-1:1998/A1:1999

Nota 3

Data skaduta

(30.9.1999)

EN 30-1-1:1998/A2:2003

Nota 3

Data skaduta

(29.2.2004)

EN 30-1-1:1998/A3:2005

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2005)

EN 30-1-1:1998/A2:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-1-2:1999

Apparati għat-tisjir fid-djar li joperaw billi jaħarqu l-gass — Parti 1-2: Sigurtà — Appliances having forced-convection ovens and/or grills

 

CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006

Apparati għat-tisjir fid-djar li joperaw billi jaħarqu l-gass — Parti 1-3: Sigurtà — Apparati li għandhom pjanċa taċ-ċeramika tal-ħġieġ li żżomm l-ikel sħun

EN 30-1-3:2003

Data skaduta

(30.4.2007)

CEN

EN 30-1-4:2002

Apparati għat-tisjir fid-djar li joperaw billi jaħarqu l-gass — Parti 1-4: Sigurtà — Apparati li għandhom berner jew aktar b'sistema awtomatika ta' kontroll tal-berners

 

EN 30-1-4:2002/A1:2006

Nota 3

Data skaduta

(31.5.2007)

CEN

EN 30-2-1:1998

Apparati għat-tisjir fid-djar li joperaw billi jaħarqu l-gass — Parti 2-1: Użu razzjonali ta' enerġija — Ġenerali

 

EN 30-2-1:1998/A1:2003

Nota 3

Data skaduta

(10.12.2004)

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Nota 3

Data skaduta

(11.11.2005)

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-2-2:1999

Apparati għat-tisjir fid-djar li joperaw billi jaħarqu l-gass — Parti 2-2: Użu razzjonali ta' enerġija — Apparati li għandhom fran u/jew grills li joperaw b'konvezzjoni furzata

 

CEN

EN 88:1991

Regolaturi tal-pressjoni għal apparati tal-gass meta l-pressjoni tad-dħul titla' sa 200 mbar

 

EN 88:1991/A1:1996

Nota 3

Data skaduta

(17.7.1997)

CEN

EN 89:1999

Ħiters għall-ħżin ta' l-ilma li jaħdmu bil-gass għall-produzzjoni ta' ilma sħun fid-djar

 

EN 89:1999/A1:1999

Nota 3

Data skaduta

(17.10.2000)

EN 89:1999/A2:2000

Nota 3

Data skaduta

(18.7.2001)

EN 89:1999/A3:2006

Nota 3

Data skaduta

(30.4.2007)

EN 89:1999/A4:2006

Nota 3

Data skaduta

(31.5.2007)

CEN

EN 125:1991

Apparati li jikkontrollaw il-fjamma f'apparati li jaħarqu l-gass — Apparati li jikkontrollaw fjammi termo-elettriċi

 

EN 125:1991/A1:1996

Nota 3

Data skaduta

(17.7.1997)

CEN

EN 126:2004

Kontrolli multifunzjonali għal apparati li jaħarqu l-gass

EN 126:1995

Data skaduta

(10.12.2004)

CEN

EN 161:2007

Valvs li jingħalqu awtomatikament għal berners tal-gass u apparati tal-gass

EN 161:2001

31.7.2007

CEN

EN 203-1:2005

Tagħmir li jissaħħan bil-gass għall-forniment ta' l-ikel — Parti 1: Rekwiżiti ta' sigurtà

EN 203-1:1992

31.12.2008

CEN

EN 203-2-1:2005

Tagħmir li jissaħħan bil-gass għall-forniment ta' l-ikel — Parti 2-1: Rekwiżiti speċifiċi — Berners miftuħin u berners wok

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-2:2006

Tagħmir li jissaħħan bil-gass għall-forniment ta' l-ikel — Parti 2-2: Rekwiżiti speċifici — Fran

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-3:2005

Tagħmir li jissaħħan bil-gass għall-forniment ta' l-ikel — Parti 2-3: Rekwiżiti speċifiċi — Kzazel għat-togħlija

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-4:2005

Tagħmir li jissaħħan bil-gass għall-forniment ta' l-ikel — Parti 2-4: Rekwiżiti speċifiċi — Kzazel għall-qali

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-6:2005

Tagħmir li jissaħħan bil-gass għall-forniment ta' l-ikel — Parti 2-6: Rekwiżiti speċifiċi — Ħiters ta' ilma sħun għax xorb

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-8:2005

Tagħmir li jissaħħan bil-gass għall-forniment ta' l-ikel — Parti 2-8: Rekwiżiti speċifiċi — Kzazel brat u paëlla

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-9:2005

Tagħmir li jissaħħan bil-gass għall-forniment ta' l-ikel — Parti 2-9: Rekwiżiti speċifiċi — Superfiċji solidi, superfiċji għat-tisħin u pjanċi tal-metall għall-kejkijiet

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-11:2006

Tagħmir li jissaħħan bil-gass għall-forniment ta' l-ikel — Parti 2-2: Rekwiżiti speċifici — Kukers ta' l-għaġin

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 257:1992

Termostats mekkaniċi għal apparati li jaħarqu l-gass

 

EN 257:1992/A1:1996

Nota 3

Data skaduta

(17.7.1997)

CEN

EN 297:1994

Bajli li jaħdmu bil-gass għal tisħin ċentrali — Bajli tat-tip B11 u B11BS li għandhom berners atmosferiċi li jiġġeneraw sħana nominali li ma taqbiżx is-70 kW

 

EN 297:1994/A3:1996

Nota 3

Data skaduta

(24.2.1998)

EN 297:1994/A5:1998

Nota 3

Data skaduta

(31.12.1998)

EN 297:1994/A2:1996

Nota 3

Data skaduta

(29.10.2002)

EN 297:1994/A6:2003

Nota 3

Data skaduta

(23.12.2003)

EN 297:1994/A4:2004

Nota 3

Data skaduta

(11.6.2005)

EN 297:1994/A2:1996/AC:2006

 

 

CEN

EN 298:2003

Sistemi ta' kontroll awtomatiku ta' berners tal-gass għal berners tal-gass u apparati li jaħarqu l-gass li jkollhom jew ma jkollhomx fannijiet

EN 298:1993

Data skaduta

(30.9.2006)

CEN

EN 303-3:1998

Bajli tat-tisħin — Parti 3: Bajli li jaħdmu bil-gass għal tisħin ċentrali — Muntatura magħmula minn korp ta' bajla u berner b'kurrent furzat

 

EN 303-3:1998/A2:2004

Nota 3

Data skaduta

(11.6.2005)

EN 303-3:1998/AC:2006

 

 

CEN

EN 303-7:2006

Bajli tat-tisħin — Parti 7: Bajli li jaħdmu bil-gass għal tisħin ċentrali fornuti b'berner b'kurrent furzat li jiġġeneraw ħruġ ta' sħana nominali li ma taqbiżx l-1000 kW

 

CEN

EN 377:1993

Lubrikanti għal applikazzjonijiet f'apparati u kontrolli assoċjati li jużaw gassijiet kombustibbli minbarra dawk iddisinjati biex jintużaw fi proċessi industrijali

 

EN 377:1993/A1:1996

Nota 3

Data skaduta

(11.6.2005)

CEN

EN 416-1:1999

Ħiters li jopera bil-gass b'berner wieħed u b'tubu li jirradja sħana u li jkunu fil-għoli — Parti 1: Sigurtà

 

EN 416-1:1999/A1:2000

Nota 3

Data skaduta

(18.7.2001)

EN 416-1:1999/A2:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2002)

EN 416-1:1999/A3:2002

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 416-2:2006

Ħiters li jopera bil-gass b'berner wieħed u b'tubu li jirradja sħana u li jkunu fil-għoli — Parti 2: Użu razzjonali ta' enerġija

 

CEN

EN 419-1:1999

Ħiters luminużi mhux domestiċi li joperaw bil-gass u jirradjaw is-sħana u li jkunu fil-għoli — Parti 1: Sigurtà

 

EN 419-1:1999/A1:2000

Nota 3

Data skaduta

(18.7.2001)

EN 419-1:1999/A2:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2002)

EN 419-1:1999/A3:2002

Nota 3

Data skaduta

(9.9.2003)

CEN

EN 419-2:2006

Ħiters luminużi mhux domestiċi li joperaw bil-gass u jirradjaw is-sħana u li jkunu fil-għoli — Parti 2: Użu razzjonali ta' enerġija

 

CEN

EN 437:2003

Gassijiet għall-ittetsjar — Pressjonijiet għat-test — Kategoriji ta' applikazzjoni

EN 437:1993

Data skaduta

(23.12.2003)

CEN

EN 449:2002

Speċifikazzjoni għal tagħmir magħmul apposta għal LPG — Ħiters ta' l-ispazju mhux domestiċi bla tromba (fosthom ħiters li jaħdmu b'kombustjoni katalittika diffusiva)

EN 449:1996

Data skaduta

(2.7.2003)

CEN

EN 461:1999

Speċifikazzjoni għal tagħmir magħmul apposta għal LPG — Ħiters ta' l-ispazju bla tromba mhux domestiċi li ma jaqbżux l-10 kW

 

EN 461:1999/A1:2004

Nota 3

Data skaduta

(30.9.2004)

CEN

EN 483:1999

Bajli li jaħdmu bil-gass għal tisħin ċentrali — Bajli tat-tip C li jiġġeneraw sħana nominali li ma taqbiżx is-70 kW

 

EN 483:1999/A2:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2002)

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

 

 

CEN

EN 484:1997

Speċifikazzjoni għal tagħmir magħmul apposta għal LPG — Pjanċi tal-metall ċatti indipendenti li jżommu l-ikel sħun, fosthom dawk li jinkorporaw grilja għal użu fil-beraħ

 

CEN

EN 497:1997

Speċifikazzjoni għal tagħmir magħmul apposta għal LPG — Berners għal skopijiet diversi li jgħallu l-ilma għal użu fil-beraħ

 

CEN

EN 498:1997

Speċifikazzjoni għal tagħmir magħmul apposta għal LPG — Barbikjus għal użu fil-beraħ

 

CEN

EN 509:1999

Apparati dekorattivi li jaħdmu bil-gass u jħallu effett ta' fjuwil

 

EN 509:1999/A1:2003

Nota 3

Data skaduta

(31.12.2003)

EN 509:1999/A2:2004

Nota 3

Data skaduta

(30.6.2005)

CEN

EN 521: 2006

Speċifikazzjoni għal tagħmir magħmul apposta għal LPG — Apparati li jistgħu jinġarru li joħolqu pressjoni bil-fwar u jaħdmu b'LPG

EN 521:1998

Data skaduta

(31.8.2006)

CEN

EN 525:1997

Ħiters mhux domestiċi li joperaw bil-gass u jaħdmu b'arja ta' konvezzjoni furzata għat-tisħin ta' spazji, li ma jaqbżux tfigħ nett ta' sħana ta' 300 kW

 

CEN

EN 549:1994

Materjal tal-lastku għal siġilli u dijaframmi għal apparati li jaħdmu bil-gass u tagħmir li jaħdem bil-gass

EN 291:1992

EN 279:1991

Data skaduta

(31.12.1995)

CEN

EN 613:2000

Ħiters li jaħdmu b'konvezzjoni indipendenti li titħaddem bil-gass

 

EN 613:2000/A1:2003

Nota 3

Data skaduta

(23.12.2003)

CEN

EN 621:1998

Ħiters mhux domestiċi li jaħdmu b'arja ta' konvezzjoni għat-tisħin ta' spazji u li ma jaqbżux tfigħ nett ta' sħana ogħla minn 300 kW, bla fann biex jgħin it-trasport ta' arja ta' kombustjoni u/jew prodotti ta' kombustjoni

 

EN 621:1998/A1:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 624:2000

Speċifikazzjoni għal tagħmir magħmul apposta għal LPG — Tagħmir ta' tisħin ta' spazju fil-magħluq issiġillat biex ikun stallat f'vetturi u dgħajjes

 

CEN

EN 625:1995

Bajli li jaħdmu bil-gass għal tisħin ċentrali — Rekwiżiti speċifiċi għall-operazzjoni ta' ilma sħun domestiku ta' bajli kombinati li jiġġeneraw sħana nominali li ma taqbiżx is-70 kW

 

CEN

EN 656:1999

Bajli li jaħdmu bil-gass għal tisħin ċentrali — Bajli tat-tip B li jiġġeneraw sħana li taqbeż is-70 kW iżda li ma taqbiżx it-300 kW

 

CEN

EN 676:2003

Berners awtomatiċi li jgħaddi minnhom kurrent sfurzat għal fjuwils gassużi

EN 676:1996

Data skaduta

(8.4.2004)

CEN

EN 677:1998

Bajli li jaħdmu bil-gass għal tisħin ċentrali — Rekwiżiti speċifiċi għal bajli kondensaturi li jiġġeneraw sħana nominali li ma taqbiżx is-70 kW

 

CEN

EN 732:1998

Speċifikazzjoni għal tagħmir magħmul apposta għal LPG — Friġis li jaħdmu bil-gass

 

CEN

EN 751-1:1996

Materjali ta' ssiġillar għal għekiesi ta' kamini metalliċi li jiġu f'kuntatt ma' gassijiet ta' l-ewwel l-1, it-2 u t-3 familja u ma' ilma sħun — Parti 1: Komposti li jgħaqqdu anerobiċi

 

CEN

EN 751-2:1996

Materjali ta' ssiġillar għal għekiesi ta' kamini metalliċi li jiġu f'kuntatt ma' gassijiet ta' l-ewwel l-1, it-2 u t-3 familja u ma' ilma sħun — Parti 2: Komposti li jgħaqqdu li ma jitwebbsux

 

CEN

EN 751-3:1996

Materjali ta' ssiġillar għal għekiesi ta' kamini metalliċi li jiġu f'kuntatt ma' gassijiet ta' l-ewwel l-1, it-2 u t-3 familja u ma' ilma sħun — Parti 3: Tejps lixxi PTFE

 

EN 751-3:1996/AC:1997

 

 

CEN

EN 777-1:1999

Sistemi ta' ħiters mhux domestiċi li joperaw bil-gass b'aktar minn berner wieħed u b'tubu li jirradja s-sħana u li jkunu fil-għoli — Parti 1: Sistema D, Sigurtà

 

EN 777-1:1999/A1:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.8.2001)

EN 777-1:1999/A2:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2002)

EN 777-1:1999/A3:2002

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 777-2:1999

Sistemi ta' ħiters mhux domestiċi li joperaw bil-gass b'aktar minn berner wieħed u b'tubu li jirradja s-sħana u li jkunu fil-għoli — Parti 2: Sistema E, Sigurtà

 

EN 777-2:1999/A1:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.8.2001)

EN 777-2:1999/A2:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2002)

EN 777-2:1999/A3:2002

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 777-3:1999

Sistemi ta' ħiters mhux domestiċi li joperaw bil-gass b'aktar minn berner wieħed u b'tubu li jirradja s-sħana u li jkunu fil-għoli — Parti 3: Sistema F, Sigurtà

 

EN 777-3:1999/A1:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.8.2001)

EN 777-3:1999/A2:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2002)

EN 777-3:1999/A3:2002

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 777-4:1999

Sistemi ta' ħiters mhux domestiċi li joperaw bil-gass b'aktar minn berner wieħed u b'tubu li jirradja s-sħana u li jkunu fil-għoli — Parti 4: Sistema H, Sigurtà

 

EN 777-4:1999/A1:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.8.2001)

EN 777-4:1999/A2:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.1.2002)

EN 777-4:1999/A3:2002

Nota 3

Data skaduta

(31.10.2002)

CEN

EN 778:1998

Ħiters mhux domestiċi li jaħdmu b'arja ta' konvezzjoni għat-tisħin ta' spazji u li ma jaqbżux tfigħ nett ta' sħana ogħla minn 300 kW, bla fann biex jgħin it-trasport ta' arja ta' kombustjoni u/jew prodotti ta' kombustjoni

 

EN 778:1998/A1:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 1020:1997

Ħiters mhux domestiċi li jaħdmu b'arja ta' konvezzjoni għat-tisħin ta' spazji u li ma jaqbżux tfigħ nett ta' sħana ogħla minn 300 kW, li fihom fann biex jgħin it-trasport ta' arja ta' kombustjoni u/jew prodotti ta' kombustjoni

 

EN 1020:1997/A1:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 1106:2001

Vitijiet li jitħaddmu bl-idejn għal apparati li jaħarqu l-gass

 

CEN

EN 1196:1998

Ħiters ta' arja domestiċi u mhux domestiċi li joperaw bil-gass — Rekwiżiti supplementari għal ħiters ta' l-arja

 

CEN

EN 1266:2002

Ħiters li jaħdmu b'konvezzjoni indipendenti li titħaddem bil-gass li jinkorporaw fann biex jgħin il-mogħdija ta' arja u/jew gass li jgħaddi minn tubu bi proċess ta' kombustjoni

 

EN 1266:2002/A1:2005

Nota 3

Data skaduta

(28.2.2006)

CEN

EN 1319:1998

Ħiters domestiċi li joperaw bil-gass u jaħdmu b'arja ta' konvezzjoni furzata għat-tisħin ta' spazji, b'berners bil-fann li ma jaqbżux tfigħ nett ta' sħana ta' 70 kW

 

EN 1319:1998/A2:1999

Nota 3

Data skaduta

(17.10.2000)

EN 1319:1998/A1:2001

Nota 3

Data skaduta

(31.3.2002)

CEN

EN 1458-1:1999

Magni domestiċi li jnixxfu l-ħwejjeġ bid-dawran tat-tip B22D u B23D li jitqabbdu bil-gass, li jitfgħu sħana nominali li ma taqbiżx is-6 kW — Parti 1: Sigurtà

 

CEN

EN 1458-2:1999

Magni domestiċi li jnixxfu l-ħwejjeġ bid-dawran tat-tip B22D u B23D li jitqabbdu bil-gass, li jitfgħu sħana nominali li ma taqbiżx is-6 kW — Parti 2: Użu razzjonali ta' enerġija

 

CEN

EN 1596:1998

Speċifikazzjoni għal tagħmir magħmul apposta għal LPG — Ħiters ta' l-arja mhux domestiċi mobbli u jistgħu jinġarru li joperaw b'konvezzjoni diretta furzata

 

EN 1596:1998/A1:2004

Nota 3

Data skaduta

(10.12.2004)

CEN

EN 1643:2000

Sistemi li jippruvaw valvs għal valvs li jingħalqu awtomatikament għal berners tal-gass u apparati tal-gass

 

CEN

EN 1854:2006

Apparati li jħossu l-qawwa tal-pressjoni għal berners tal-gass u apparati li jaħarqu l-gass

EN 1854:1997

Data skaduta

(4.11.2006)

CEN

EN 12067-1:1998

Kontrolli li jirregolaw il-proporzjon ta' gass ma' arja għal berners tal-gass u apparati li jaħarqu l-gass — Parti 1: Tipi pnewmatiċi

 

EN 12067-1:1998/A1:2003

Nota 3

Data skaduta

(23.12.2003)

CEN

EN 12067-2:2004

Kontrolli li jirregolaw il-proporzjon ta' gass ma' arja għal berners tal-gass u apparati li jaħarqu l-gass — Parti 2: Tipi elettroniċi

 

CEN

EN 12078:1998

Regolaturi zero għal berners tal-gass u apparati li jaħarqu l-gass

 

CEN

EN 12244-1:1998

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ li jitqabbdu direttament bil-gass, li jitfgħu sħana nominali li ma taqbiżx l-20 kW — Parti 1: Sigurtà

 

CEN

EN 12244-2:1998

Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ li jitqabbdu direttament bil-gass, li jitfgħu sħana nominali li ma taqbiżx l-20 kW — Parti 2: Użu razzjonali ta' enerġija

 

CEN

EN 12309-1:1999

Apparati ta' arja kondizzjonata li jaħdmu bil-gass fejn il-molekuli tar-refriġerant jinħallu f'likwidu jew jibqgħu fil-wiċċ ta' struttura solida u/jew pompi li jitfgħu sħana nominali li ma taqbiżx is-70 kW — Parti 1: Sigurtà

 

CEN

EN 12309-2:2000

Apparati ta' arja kondizzjonata li jaħdmu bil-gass fejn il-molekuli tar-refriġerant jinħallu f'likwidu jew jibqgħu fil-wiċċ ta' struttura solida u/jew pompi li jitfgħu sħana nominali li ma taqbiżx is-70 kW — Parti 2: Użu razzjonali ta' enerġija

 

CEN

EN 12669:2000

Apparati li joperaw bil-gass u jkabbru l-kurrent ta' arja sħuna biex jintużaw f'serer u fit-tisħin supplementari ta' spazji mhux domestiċi

 

CEN

EN 12752-1:1999

Magni domestiċi li jnixxfu l-ħwejjeġ bid-dawran tat-tip B li jitqabbdu bil-gass li jitfgħu sħana nominali li ma taqbiżx l-20 kW — Parti 1: Sigurtà

 

CEN

EN 12752-2:1999

Magni domestiċi li jnixxfu l-ħwejjeġ bid-dawran tat-tip B li jitqabbdu bil-gass li jitfgħu sħana nominali li ma taqbiżx l-20 kW — Parti 2: Użu razzjonali ta' enerġija

 

CEN

EN 12864:2001

Regolaturi ta' pressjoni baxxa, mhux aġġustabbli, li għandhom ħruġ massimu ta' pressjoni inqas minn jew ugwali 200 mbar, b'kapaċità inqas minn jew ugwali għal 4 kg/h, u l-apparati ta' sigurtà assoċjati magħhom għal butanu, propanu jew taħlitiet tagħhom

 

EN 12864:2001/A1:2003

Nota 3

Data skaduta

(10.12.2004)

EN 12864:2001/A2:2005

Nota 3

Data skaduta

(28.2.2006)

CEN

EN 13278:2003

Ħiters indipendenti bil-quddiem miftuħ li jaħdmu bil-gass fi spazji miftuħin

 

CEN

EN 13611:2000

Apparati ta' sigurtà u kontroll għal berners tal-gass u apparati li jaħarqu l-gass — Rekwiżiti ġenerali

 

EN 13611:2000/A1:2004

Nota 3

Data skaduta

(30.6.2005)

CEN

EN 13785:2005

Regolaturi li għandhom kapaċità sa 100 kg/h, li l-pressjoni massima nominali ta' ħruġ tagħhom tasal sa 4 bar, minbarra dawk koperti minn EN 12864 u l-apparati ta' sigurtà assoċjati magħhom għal butan, propanu jew taħlitiet tagħhom

 

EN 13785:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13786:2004

Valvs li jaqilbu awtomatikament li għandhom ħruġ massimu ta' pressjoni sa 4 bar b'kapaċità sa 100 kg/h, u l-apparati ta' sigurtà assoċjati magħhom għal butanu, propanu u t-taħlitiet tagħhom

 

CEN

EN 13836:2006

Bajli li jaħdmu bil-gass għal tisħin ċentrali — Bajli tat-tip B li jiġġeneraw sħana nominali aktar minn 300 kW li ma taqbiżx l-1 000 kW

 

CEN

EN 14438:2006

Apparat addizzjonali li jaħdem bil-gass għat-tisħin ta' aktar minn kamra waħda

 

CEN

EN 14543:2005

Speċifikazzjoni għal tagħmir magħmul apposta għal LPG — Ħiters konnessi ma' umbrelel tax-xemx għal terrazzini — Ħiters radjanti bla tromba biex jintużaw f'zoni fil-beraħ jew ventilati tajjeb ħafna

 

CEN

EN 15033:2006

Hiters ta' l-ilma ssiġillati għall-użu ta' ħażna fi kmamar għall-produzzjoni ta' ilma sħun sanitarju bl-użu ta' LPG għal vetturi u dgħajjes

 

Nota 1

Ġeneralment id-data ta' waqfa tal-preżunzjoni ta' konformità tkun id-data tar-revoka (“dow”), stabbilita mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar, iżda l-utenti għandhom jinnotaw li f' ċerti każijiet eċċezzjonali dan jista' jkun mod ieħor.

Nota 3

F' każ ta' emendi, l-istandard ta' referenza huwa EN CCCCC:YYYY, l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, u l-emenda l-ġdida kkwotata. Għalhekk l-istandard li ġie sostitwit (kolonna 3) jikkonsisti f' EN CCCCC:YYYY u l-emendi preċedenti tiegħu, jekk kien hemm, iżda mingħajr l-emenda l-ġdida kkwotata. Fid-data speċifikata, l-istandard li ġie sostitwit jieqaf milli jagħti l-preżużjoni ta' konformità mal-ħtiġijiet essenzjali tad-direttiva.

NOTA:

Kwalunkwe informazzjoni dwar id-disponibbiltà ta' l-istandards tista' tinkiseb jew mill-Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar jew mill-korpi nazzjonali ta' l-istandardizzar li l-lista tagħhom hija annessa mad-Direttiva 98/34/KE (2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill emendata mid-Direttiva 98/48/KE (3).

Il-pubblikazzjoni tar-referenzi fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea ma timplikax li l-istandards huma disponibbli fil-lingwi kollha tal-Komunità.

Din il-lista tieħu post il-listi kollha preċedenti pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tiżgura l-aġġornament ta' din il-lista.

Aktar informazzjoni dwar standards armonizzati tinstab fl-Internet f'

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organizzazzjonijiet Ewropej ta' l-Istandardizzar:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  ĠU L 204, 21.7.1998, p.37.

(3)  ĠU L 217, 5.8.1998, p. 18.


V Avviżi

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

Kummissjoni

30.6.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

C 145/31


Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni

(Każ COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex)

Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/C 145/10)

1.

Fit-22 ta' Ġunju 2007, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta' konċentrazzjoni proposta skond l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (1) li permezz tagħha The Veritas Capital Fund III L.P, parti mill-grupp Veritas (“Veritas”, USA), Golden Gate Capital Management LLG (“GG”, USA), u l-Goldman Sachs Group Inc (“GS”, USA) tikseb fit-tifsira ta' l-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament tal-Kunsill il-kontroll konġunt ta' Aeroflex Incorporated (“Aeroflex”, USA) permezz tax-xiri ta' ishma.

2.

L-attivitajiet kummerċjali ta' l-impriżi kkonċernati huma:

Veritas: investiment t'ekwità privata

GG: investiment t'ekwità privata

GS: servizzi bankarji globali, sigurtajiet u ġestjoni ta' l-investiment

Aeroflex: Disinn u manifattura ta' prodotti mikroelettroniċi u soluzzjonijiet ta' eżaminazzjoni għall-industriji tal-komunikazzjoni, l-ajruspazju u d-difiża.

3.

Wara analiżi preliminari, il-Kummissjoni jidhrilha li l-operazzjoni notifikata tista' tiġi kkunsidrata fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 139/2004. Madankollu, id-deċiżjoni aħħarija dwar dan il-punt hija riżervata. Skond l-Avviż tal-Kummissjoni dwar proċedura simplifikata għat-trattament ta' ċerti konċentrazzjonijiet taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (2), ta' min jinnota li dan il-każ jista' jiġi kkunsidrat għat-trattament taħt il-proċedura stipulata fl-Avviż.

4.

Il-Kummissjoni tistieden lil terzi interessati sabiex iressqulha l-kummenti li jista' jkollhom dwar l-operazzjoni proposta.

Dawn il-kummenti jridu jaslu għand il-Kummissjoni mhux aktar tard minn 10 ijiem wara d-data ta' din il-pubblikazzjoni. L-osservazzjonijiet jistgħu jintbagħtu lill-Kummissjoni bil-fax (numru tal-fax (32-2) 296 43 01 jew 296 72 44) jew inkella bil-posta, bin-numru ta' referenza COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex fl-indirizz li ġej:

Il-Kummissjoni Ewropea

Id-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni,

Reġistru ta' l-Amalgamazzjonijiet

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 1.

(2)  ĠU C 56, 5.3.2005, p. 32.