ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 312

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
18 ta' Novembru 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2016/2015 tas-17 ta' Novembru 2016 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni ( 1 )

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2016 tas-17 ta' Novembru 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi aċetamiprid, l-aċidu benżojku, flażasulfuron, mekoprop-P, mepanipirim, meżosulfuron, propineb, propossikarbażon, propiżammid, propikonażol, ir-razza pseudomonas chlororaphis: MA 342, piraklostrobina, kwinossifen, tijakloprid, tiram, żiram, żossamidu ( 1 )

21

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2017 tas-17 ta' Novembru 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

24

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2018 tal-15 ta' Novembru 2016 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikata bid-dokument C(2016) 7232)

26

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2019 tas-16 ta' Novembru 2016 dwar l-approvazzjoni, skont l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ta' regoli mmodifikati dwar id-distribuzzjoni tat-traffiku għall-ajruporti ta' Milan Malpensa, ta' Milan Linate u ta' Orio al Serio (Bergamo) (notifikata bid-dokument C(2016) 7244)

73

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

18.11.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 312/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2015

tas-17 ta' Novembru 2016

li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 808/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar l-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 808/2004 jistabbilixxi qafas komuni għall-produzzjoni sistematika tal-istatistika Ewropea dwar is-soċjetà tal-informazzjoni.

(2)

Huma meħtieġa miżuri ta' implimentazzjoni biex jiġi deċiż liema dejta għandha titressaq għat-tħejjija tal-istatistika fil-Modulu 1: “L-intrapriżi u s-soċjetà tal-informazzjoni” u l-Modulu 2: “Individwi, familji u s-soċjetà tal-informazzjoni”, u biex jiġu ffissati l-iskadenzi għat-trażmissjoni tagħhom.

(3)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament jikkonformaw mal-opinjoni tal-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Id-dejta li trid tiġi trażmessa għall-produzzjoni tal-istatistika Ewropea dwar is-soċjetà tal-informazzjoni kif imsemmi fl-Artikoli 3(2) u 4 tar-Regolament (KE) Nru 808/2004, għandha tkun dik speċifikata fil-Modulu 1, “L-intrapriżi u s-soċjetà tal-informazzjoni”, tal-Anness I u fil-Modulu 2, “Individwi, familji u s-soċjetà tal-informazzjoni”, tal-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 49.


ANNESS I

MODULU 1:   L-intrapriżi u s-soċjetà tal-informazzjoni

A.   IS-SUĠĠETTI U L-KARATTERISTIĊI TAGĦHOM

(1)

Is-suġġetti li jridu jiġu koperti għas-sena ta' referenza 2017, magħżula mil-lista fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 808/2004, għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

is-sistemi tal-ICT u l-użu tagħhom fl-intrapriżi;

(b)

l-użu tal-Internet u netwerks elettroniċi oħra mill-intrapriżi;

(c)

il-kummerċ elettroniku;

(d)

il-proċessi tal-e-business u l-aspetti organizzattivi;

(e)

il-kompetenza tal-ICT fl-unità tal-intrapriża u l-bżonn għal kompetenza fl-ICT;

(f)

ostakli għall-użu tal-ICT, tal-Internet, u ta' netwerks elettroniċi oħra, proċessi ta' kummerċ elettroniku u e-business;

(g)

l-aċċess għal u l-użu ta' teknoloġiji li jiffaċilitaw il-konnessjoni mal-Internet jew netwerks oħra minn kullimkien kull ħin (konnettività ubikwa).

(2)

Għandhom jinġabru d-dettalji li ġejjin dwar l-intrapriżi:

(a)

Is-sistemi tal-ICT u l-użu tagħhom fl-intrapriżi

(i)

għall-intrapriżi kollha:

l-użu tal-kompjuter;

(ii)

għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:

(fakultattiv) il-persuni impjegati jew il-perċentwal tat-total ta' persuni impjegati li jużaw il-kompjuter għall-finijiet tan-negozju.

(b)

L-użu tal-Internet u netwerks elettroniċi oħra mill-intrapriżi

(i)

għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:

aċċess għall-Internet;

(ii)

għall-intrapriżi li għandhom aċċess għall-Internet:

il-persuni impjegati, jew il-perċentwal tat-total ta' persuni impjegati li jużaw il-kompjuter u li għandhom aċċess għall-Internet għall-finijiet tan-negozju;

konnessjoni mal-Internet: DSL jew kull tip ieħor ta' konnessjoni broadband fissa;

konnessjoni mal-Internet: konnessjoni broadband mobbli permezz ta' apparat portabbli bl-użu tan-netwerks tat-telefonija ċellulari (mill-inqas “3G”);

il-persuni impjegati jew il-perċentwal tat-total tal-persuni impjegati li jużaw apparat portabbli li ngħatalhom mill-intrapriża, li jippermetti konnessjoni mal-Internet permezz tan-netwerks tat-telefonija ċellulari, għall-finijiet tan-negozju;

li għandhom sit web;

l-użu ta' netwerks soċjali, mhux biss biex jiddaħħlu r-reklami mħallsa;

l-użu tal-blogs jew tal-mikroblogs tal-intrapriża, mhux biss biex jiddaħħlu r-reklami mħallsa;

l-użu ta' siti web li jikkondividu kontenut multimedjali, mhux biss biex jiddaħħlu r-reklami mħallsa;

l-użu ta' għodod ta' kondiviżjoni tal-għarfien ibbażati fuq il-wiki, mhux biss biex jiddaħħlu r-reklami mħallsa;

(iii)

għall-intrapriżi li għandhom id-DSL, jew kull tip ieħor ta' konnessjoni broadband fissa mal-Internet:

il-veloċità massima għat-tniżżil ikkuntrattata tal-iktar konnessjoni tal-Internet fissa veloċi f'Mbit/s fil-meded: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [> 100];

l-adegwatezza tal-veloċità tal-konnessjoni tal-Internet fissa fid-dawl tal-ħtiġijiet effettivi tal-intrapriża;

(iv)

għall-intrapriżi li għandhom sit web, informazzjoni dwar il-forniment tal-faċilitajiet li ġejjin:

deskrizzjoni tal-oġġetti jew tas-servizzi, listi tal-prezzijiet;

il-faċilità biex tordna, tirriżerva jew tibbukkja online;

il-possibbiltà li l-viżitaturi jippersonalizzaw jew jiddisinjaw l-oġġetti jew is-servizzi online;

it-traċċar jew informazzjoni dwar l-istatus tal-ordnijiet li jkunu saru;

il-kontenut ippersonalizzat fis-sit web għall-viżitaturi regolari/rikorrenti;

ħoloq jew referenzi għall-profili tal-intrapriża fil-midja soċjali;

(v)

għall-intrapriżi li jużaw il-midja soċjali, li jirreferu speċifikament għal netwerks soċjali, il-blogs jew il-mikroblogs tal-intrapriża, is-siti web li jikkondividu l-kontenut multimedjali jew għodod ta' kondiviżjoni tal-għarfien fuq il-bażi ta' wiki, għal finijiet differenti milli biex jiddaħħlu r-reklami mħallsa:

l-użu tal-midja soċjali għall-iżvilupp tal-immaġni tal-intrapriża jew għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti;

l-użu tal-midja soċjali biex jinkisbu l-opinjonijiet, il-valutazzjonijiet jew il-mistoqsijiet tal-klijenti u biex dawn jingħataw tweġiba;

l-użu tal-midja soċjali biex jiġu involuti l-klijenti fl-iżvilupp jew fl-innovazzjoni tal-oġġetti jew tas-servizzi;

l-użu tal-midja soċjali għall-kollaborazzjoni mas-sħab fin-negozju jew ma' organizzazzjonijiet oħra;

l-użu tal-midja soċjali għar-reklutaġġ tal-impjegati;

l-użu tal-midja soċjali għall-iskambju tal-fehmiet, tal-opinjonijiet jew tal-għarfien fi ħdan l-intrapriża.

(c)

Il-kummerċ elettroniku

(i)

għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:

il-wasla ta' ordnijiet għal oġġetti jew servizzi li jkunu saru permezz ta' sit web jew ta' apps (bejgħ bl-Internet), fis-sena kalendarja preċedenti;

il-wasla ta' ordnijiet għal oġġetti jew servizzi permezz ta' messaġġi tat-tip EDI (bejgħ tat-tip EDI), fis-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) l-ordnijiet li saru għal oġġetti jew servizzi permezz ta' sit web, apps jew messaġġ tat-tip EDI, fis-sena kalendarja preċedenti;

(ii)

għall-intrapriżi li jkunu rċevew ordnijiet għal oġġetti jew servizzi li jkunu tqiegħdu permezz ta' sit web jew ta' apps fis-sena kalendarja preċedenti:

il-valur tal-fatturat, espress f'ċifri assoluti jew bħala perċentwal tal-fatturat totali tal-bejgħ kummerċjali elettroniku li jirriżulta minn ordnijiet li jkunu saru permezz ta' sit web jew ta' apps, fis-sena kalendarja preċedenti;

il-perċentwal tal-fatturat minn ordnijiet li jaslu permezz ta' sit web jew ta' apps, diżaggregat skont il-bejgħ lil konsumaturi privati (min-Negozju għall-Konsumatur: B2C), u l-bejgħ lil intrapriżi oħra (minn Negozju għal Negozju: B2B) u lill-awtoritajiet pubbliċi (min-Negozju għall-Gvern: B2G), fis-sena kalendarja preċedenti;

il-wasla tal-ordnijiet permezz tas-sit web jew ta' apps proprji tal-intrapriża (fosthom dawk tal-intrapriżi omm jew affiljati, extranets), fis-sena kalendarja preċedenti;

il-wasla ta' ordnijiet permezz ta' sit web jew ta' apps fis-suq tal-kummerċ elettroniku użat minn diversi intrapriżi għall-kummerċ ta' prodotti, fis-sena kalendarja preċedenti;

il-perċentwal tal-fatturat minn ordnijiet li jaslu permezz ta' sit web jew ta' apps diżaggregat skont l-ordnijiet li jaslu permezz tas-sit web jew tal-apps proprji tal-intrapriża (fosthom dawk tal-intrapriżi omm jew affiljati, extranets) u skont l-ordnijiet li jaslu permezz ta' sit web jew ta' apps fis-suq tal-kummerċ elettroniku użat minn diversi intrapriżi għall-kummerċ ta' prodotti, fis-sena kalendarja preċedenti;

il-wasla ta' ordnijiet li jkunu saru mill-konsumaturi permezz ta' sit web jew ta' apps skont l-oriġini tagħhom: pajjiżhom stess, fis-sena kalendarja preċedenti;

il-wasla ta' ordnijiet li jkunu saru mill-konsumaturi permezz ta' sit web jew ta' apps skont l-oriġini tagħhom: pajjiżi oħra tal-UE, fis-sena kalendarja preċedenti;

il-wasla ta' ordnijiet li jkunu saru mill-konsumaturi permezz ta' sit web jew ta' apps skont l-oriġini tagħhom: il-bqija tad-dinja, fis-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) il-perċentwal tal-fatturat minn ordnijiet li jaslu permezz ta' sit web jew ta' apps diżaggregat skont l-oriġini tagħhom: pajjiżhom stess, pajjiżi oħra tal-UE u l-bqija tad-dinja;

(iii)

għall-intrapriżi li jkunu rċevew ordnijiet għal oġġetti jew għal servizzi permezz ta' messaġġi tat-tip EDI:

il-valur tal-fatturat jew il-perċentwal tal-fatturat totali tal-bejgħ permezz tal-kummerċ elettroniku li jirriżulta minn ordnijiet li jaslu permezz ta' messaġġi tat-tip EDI, fis-sena kalendarja preċedenti;

ordnijiet li jaslu u li jkunu saru mill-klijenti permezz ta' messaġġi tat-tip EDI, skont l-oriġini tagħhom: pajjiżhom, matul is-sena kalendarja preċedenti;

ordnijiet li jaslu u li jkunu saru mill-klijenti permezz ta' messaġġi tat-tip EDI, skont l-oriġini tagħhom: minn pajjiżi oħra tal-UE, fis-sena kalendarja preċedenti;

ordnijiet li jaslu u li jkunu saru mill-klijenti permezz ta' messaġġi tat-tip EDI, skont l-oriġini tagħhom: il-bqija tad-dinja, fis-sena kalendarja preċedenti;

(iv)

għall-intrapriżi li jkunu għamlu ordnijiet permezz ta' sit web, apps jew messaġġ tat-tip EDI:

(fakultattiv) l-ordnijiet għal oġġetti jew servizzi li jkunu saru permezz ta' sit web jew ta' apps, fis-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) l-ordnijiet għal oġġetti jew servizzi li jkunu saru permezz ta' messaġġi tat-tip EDI, fis-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) l-ordnijiet li jkunu saru permezz ta' sit web, apps jew messaġġ tat-tip EDI għal oġġetti jew servizzi sal-valur ta' mill-inqas 1 % tal-valur totali tax-xiri, fis-sena kalendarja preċedenti;

(v)

għall-intrapriżi li jkunu għamlu l-ordnijiet permezz ta' sit web, apps jew messaġġ tat-tip EDI għall-valur ta' mill-inqas 1 % tal-valur totali tax-xiri, fis-sena kalendarja preċedenti:

(fakultattiv) ordnijiet li jkunu saru permezz ta' sit web, apps jew messaġġ tat-tip EDI lil fornituri li jinsabu fil-pajjiż tal-intrapriża stess, fis-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) ordnijiet li jkunu saru permezz ta' sit web, apps jew messaġġ tat-tip EDI lil fornituri li jinsabu f'pajjiżi oħra tal-UE, fis-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) ordnijiet li jkunu saru permezz ta' sit web, apps jew messaġġ tat-tip EDI lil fornituri li jinsabu fil-bqija tad-dinja, fis-sena kalendarja preċedenti.

(d)

Il-proċessi tal-e-business u l-aspetti organizzattivi

(i)

għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:

l-użu ta' pakket ta' softwer tal-ERP (l-Ippjanar tar-Riżorsi għall-Intrapriżi) biex tinqasam l-informazzjoni fost il-funzjonijiet tan-negozju differenti;

l-użu ta' kull applikazzjoni ta' softwer għall-ġestjoni tal-informazzjoni dwar il-klijenti (Ġestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti — is-softwer CRM) li tippermetti li l-informazzjoni dwar il-klijenti tal-intrapriża tinġabar, tinħażen u titqiegħed għad-dispożizzjoni ta' funzjonijiet oħra tan-negozju;

l-użu ta' kull applikazzjoni ta' softwer għall-ġestjoni tal-informazzjoni dwar il-klijenti (Ġestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti — is-softwer CRM) li tippermetti l-analiżi tal-informazzjoni dwar il-klijenti għal finijiet ta' kummerċjalizzazzjoni;

l-iskambju ta' informazzjoni b'mod elettroniku dwar il-ġestjoni tal-katina ta' provvista ma' intrapriżi oħra (fornituri jew klijenti);

(fakultattiv) il-ħruġ jew it-trażmissjoni ta' kull tip ta' fattura, kemm f'forma elettronika kif ukoll stampata lil intrapriżi oħra, matul is-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) il-ħruġ jew it-trażmissjoni ta' kull tip ta' fattura, kemm f'forma elettronika kif ukoll stampata lill-awtoritajiet pubbliċi, matul is-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) il-ħruġ jew it-trażmissjoni ta' kull tip ta' fattura, kemm f'forma elettronika kif ukoll stampata lill-konsumaturi privati, matul is-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) il-perċentwal tal-fatturi kollha li jaslu bħala fatturi elettroniċi, fi struttura standard li tkun addattata għall-ipproċessar awtomatizzat (fatturi elettroniċi), matul is-sena kalendarja preċedenti;

(fakulattiv) il-perċentwal tal-fatturi kollha li jaslu bħala fatturi f'forma stampata jew elettronika li ma tkunx addattata għall-ipproċessar awtomatizzat, matul is-sena kalendarja preċedenti;

l-użu ta' strumenti ta' Identifikazzjoni bil-Frekwenza tar-Radju għall-identifikazzjoni ta' persuni jew għall-kontroll tal-aċċess;

l-użu ta' strumenti ta' Identifikazzjoni bil-Frekwenza tar-Radju bħala parti mill-proċess ta' produzzjoni u ta' provvista tas-servizzi;

l-użu ta' strumenti ta' Identifikazzjoni bil-Frekwenza tar-Radju għall-identifikazzjoni ta' prodotti wara l-proċess ta' produzzjoni;

(ii)

għall-intrapriżi li jaqsmu l-informazzjoni b'mod elettroniku dwar il-Ġestjoni tal-Katina ta' Provvista ma' intrapriżi oħra (fornituri jew klijenti):

l-iskambju elettroniku ta' informazzjoni dwar il-Ġestjoni tal-Katina ta' Provvista ma' intrapriżi oħra permezz ta' siti web (is-sit web tal-intrapriża, is-sit web tas-sħab tan-negozju jew il-portali web);

l-iskambju elettroniku ta' informazzjoni dwar il-Ġestjoni tal-Katina ta' Provvista ma' intrapriżi oħra permezz ta' skambju elettroniku ta' informazzjoni li tkun addattata għall-ipproċessar awtomatizzat;

(iii)

għall-intrapriżi li jkunu ħarġu/bagħtu fatturi lil intrapriżi oħra jew lill-awtoritajiet pubbliċi, matul is-sena kalendarja preċedenti:

(fakultattiv) il-perċentwal tal-fatturi kollha li nħarġu jew intbagħtu bħala fatturi elettroniċi fi struttura standard li tkun addattata għall-ipproċessar awtomatizzat (fatturi elettroniċi), lil intrapriżi oħra jew lill-awtoritajiet pubbliċi, matul is-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) il-perċentwal tal-fatturi kollha li nħarġu jew intbagħtu bħala fatturi, f'forma elettronika li ma tkunx addattata għall-ipproċessar awtomatizzat, lil intrapriżi oħra jew lill-awtoritajiet pubbliċi, matul is-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) il-perċentwal tal-fatturi kollha li nħarġu jew intbagħtu biss bħala fatturi f'forma stampata, lil intrapriżi oħra jew lill-awtoritajiet pubbliċi, matul is-sena kalendarja preċedenti.

(e)

Il-kompetenza tal-ICT fl-unità tal-intrapriża u l-bżonn għal kompetenza fl-ICT

(i)

Għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter:

l-impjieg ta' speċjalisti tal-ICT;

l-għoti ta' kull tip ta' taħriġ għall-iżvilupp ta' ħiliet marbutin mal-ICT għall-ispeċjalisti tal-ICT, matul is-sena kalendarja preċedenti;

l-għoti ta' kull tip ta' taħriġ għall-iżvilupp ta' ħiliet marbutin mal-ICT għal persuni impjegati oħra, matul is-sena kalendarja preċedenti;

ir-reklutaġġ jew it-tentattiv ta' reklutaġġ ta' speċjalisti tal-ICT matul is-sena kalendarja preċedenti;

(fakultattiv) it-twettiq tal-funzjonijiet tal-ICT li jidhru hawn taħt matul is-sena kalendarja preċedenti, diżaggregati “Prinċipalment skont l-impjegati stess tal-intrapriża, fosthom dawk li jkunu impjegati f'intrapriżi omm jew affiljati”, “Prinċipalment skont il-fornituri esterni”, jew “Mhux applikabbli”:

il-manutenzjoni tal-infrastruttura tal-ICT (servers, kompjuters, stampaturi, netwerks);

is-sostenn tas-softwer li jintuża fl-uffiċċju;

l-iżvilupp ta' softwer/sistemi tal-ġestjoni ta' negozju;

is-sostenn tas-softwer/tas-sistemi tal-ġestjoni ta' negozju;

l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet tal-web;

is-sostenn tas-soluzzjonijiet tal-web;

is-sigurtà u l-protezzjoni tad-dejta;

(ii)

għall-intrapriżi li jużaw il-kompjuter u li rreklutaw jew ippruvaw jirreklutaw speċjalisti tal-ICT matul is-sena kalendarja preċedenti:

postijiet tax-xogħol battala għall-ispeċjalisti tal-ICT li kien diffiċli biex jimtlew.

(f)

Ostakli għall-użu tal-ICT, tal-Internet, u ta' netwerks elettroniċi oħra, proċessi ta' kummerċ elettroniku u e-business

Għall-intrapriżi li rċevew ordnijiet li saru minn klijenti f'pajjiżi oħra tal-UE permezz ta' sit web jew ta' app, matul is-sena kalendarja preċedenti. Informazzjoni dwar id-diffikultajiet li ġejjin meta jsir bejgħ lil pajjiżi oħra tal-UE:

l-ispejjeż għolja ta' kunsinna jew ta' ritorn ta' prodotti;

id-diffikultajiet marbuta mar-riżoluzzjoni tal-ilmenti u tat-tilwim;

l-adattament tat-tikkettar tal-prodotti għall-bejgħ lejn pajjiżi oħra tal-UE;

in-nuqqas ta' għarfien ta' lingwi barranin biex issir komunikazzjoni ma' klijenti f'pajjiżi oħra tal-UE;

ir-restrizzjonijiet imposti mill-isħab tan-negozju tal-intrapriża fuq il-bejgħ lil ċerti pajjiżi tal-UE.

(g)

L-aċċess għal u l-użu ta' teknoloġiji li jiffaċilitaw il-konnessjoni mal-Internet jew netwerks oħra minn kullimkien kull ħin (konnettività ubikwa)

(i)

għall-intrapriżi li għandhom aċċess għall-Internet:

(fakultattiv) l-użu ta' servizzi tal-cloud computing, minbarra servizzi mingħajr ħlas;

(ii)

għall-intrapriżi li għandhom aċċess għall-Internet u li jixtru s-servizzi tal-cloud computing:

(fakultattiv) l-użu tal-posta elettronika bħala servizz tal-cloud computing;

(fakultattiv) l-użu tas-softwer tal-uffiċċju bħala servizz tal-cloud computing;

(fakultattiv) l-ospitar tal-bażi(jiet) tad-dejta tal-intrapriża bħala servizz tal-cloud computing;

(fakultattiv) il-ħżin ta' fajls bħala servizz tal-cloud computing;

(fakultattiv) l-użu ta' softwer tal-finanzi jew tal-kontabilità bħala servizz tal-cloud computing;

(fakultattiv) l-użu tal-Ġestjoni tar-Relazzjonijiet mal-Klijenti (CRM, applikazzjoni ta' softwer għall-immaniġġjar ta' informazzjoni dwar il-klijenti) bħala servizz tal-cloud computing;

(fakultattiv) l-użu tal-qawwa komputazzjonali biex jitħaddem is-softwer tal-intrapriża stess bħala servizz tal-cloud computing;

(fakultattiv) l-użu tas-servizzi tal-cloud computing mogħtija minn servers komuni tal-fornituri tas-servizzi;

(fakultattiv) l-użu tas-servizzi tal-cloud computing mogħtija minn servers ta' fornituri tas-servizzi, riżervati esklużivament għall-intrapriża.

(3)

L-informazzjoni ta' sfond li ġejja għandha tinġabar mingħand l-intrapriżi kollha, jew tinkiseb minn sorsi alternattivi:

l-attività ekonomika ewlenija tal-intrapriża fis-sena kalendarja preċedenti;

l-għadd medju ta' persuni impjegati fis-sena kalendarja preċedenti;

il-valur totali tal-fatturat, mingħajr il-VAT, fis-sena kalendarja preċedenti.

B.   KOPERTURA

Id-dettalji speċifikati fl-intestaturi A(2) u (3) għandhom jinġabru għall-kategoriji ta' intrapriżi li ġejjin:

(1)

Attività ekonomika: l-intrapriżi kklassifikati fil-kategoriji tan-NACE Rev. 2 li ġejjin:

Il-kategorija tan-NACE Rev. 2

Deskrizzjoni

Taqsima C

“Manifattura”

Taqsima D, E

“Provvista ta' elettriku, gass, fwar u arja kkundizzjonata, provvista tal-ilma, sistema ta' drenaġġi, immaniġġar tal-iskart u attivitajiet ta' rimedjazzjoni”

Taqsima F

“Kostruzzjoni”

Taqsima G

“Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi”

Taqsima H

“Trasport u ħażna”

Taqsima I

“Attivitajiet ta' akkomodazzjoni u tas-servizzi tal-ikel”

Taqsima J

“Informatika u komunikazzjoni”

Taqsima L

“Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli”

Diviżjonijiet 69-74

“Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi”

Taqsima N

“Attivitajiet ta' servizz amministrattivi u ta' sostenn”

Grupp 95.1

“Tiswija ta' kompjuters u tagħmir għall-komunikazzjoni”;

(2)

Id-daqs tal-intrapriża: intrapriżi b'10 persuni impjegati jew aktar. Intrapriżi b'inqas minn 10 persuni impjegati jistgħu jiġu koperti b'mod fakultattiv;

(3)

L-ambitu ġeografiku: l-intrapriżi li jinsabu fi kwalunkwe parti tat-territorju tal-Istat Membru.

C.   PERJODI TA' REFERENZA

Il-perjodu ta' referenza huwa s-sena 2016 għad-dettalji li jirreferu għas-sena kalendarja preċedenti. Il-perjodu ta' referenza huwa l-2017 għad-dettalji l-oħra.

D.   DIŻAGGREGAZZJONI TAD-DEJTA

Iridu jingħataw id-dettalji kuntestwali li ġejjin rigward is-suġġetti u d-dettalji tagħhom elenkati fl-intestatura (2) tal-Parti A:

(1)

Diżaggregazzjoni tal-attività ekonomika: skont l-aggregati tan-NACE Rev. 2 li ġejjin:

Aggregazzjoni tan-NACE Rev. 2

għall-kalkolu possibbli tal-aggregati nazzjonali

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

Aggregazzjoni tan-NACE Rev. 2

għall-kalkolu possibbli tal-aggregati Ewropej

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

(2)

diżaggregazzjoni skont il-klassifikazzjoni tad-daqs: id-dejta għandha tkun diżaggregata skont il-klassifikazzjonijiet tad-daqs li ġejjin skont l-għadd ta' persuni impjegati:

Klassifikazzjoni tad-daqs

10 persuni impjegati jew aktar

minn 10 sa 49 persuna impjegata

minn 50 sa 249 persuna impjegata

250 persuna impjegata jew aktar

Id-dejta koperta għandha tingħata diżaggregata skont it-tabella li ġejja:

Klassifikazzjoni tad-daqs

minn 0 sa 9 persuni impjegati (fakultattiv)

minn 2 sa 9 persuni impjegati (fakultattiv)

minn 0 sa 1 persuna impjegata (fakultattiv)

E.   PERJODIĊITÀ

Id-dejta stipulata f'dan l-Anness għandha tingħata darba għas-sena 2017.

F.   SKADENZI GĦAT-TRAŻMISSJONI TAR-RIŻULTATI

(1)

Id-dejta aggregata msemmija fl-Artikolu 6 u fl-Anness I (6) tar-Regolament (KE) Nru 808/2004, immarkata fejn meħtieġ bħala kunfidenzjali jew mhux affidabbli, għandha tiġi trażmessa lill-Eurostat qabel il-5 ta' Ottubru 2017. Sa dakinhar, is-sett tad-dejta għandu jkun iffinalizzat, ivvalidat u aċċettat.

(2)

Il-metadejta msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 trid tintbagħat lill-Eurostat qabel il-31 ta' Mejju 2017.

(3)

Ir-rapport dwar il-kwalità msemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandu jintbagħat lill-Eurostat sal-5 ta' Novembru 2017.

(4)

Id-dejta u l-metadejta għandhom jiġu pprovduti lill-Eurostat, billi jintużaw is-servizzi ta' Punt Uniku ta' Servizz, skont l-istandard ta' skambju speċifikat mill-Eurostat. Il-metadejta u r-rapport dwar il-kwalità għandhom jingħataw fl-istruttura tal-metadejta standard iddefinita mill-Eurostat.


ANNESS II

MODULU 2:   Individwi, familji u s-soċjetà tal-informazzjoni

A.   IS-SUĠĠETTI U L-KARATTERISTIĊI TAGĦHOM

(1)

Is-suġġetti li jridu jiġu koperti għas-sena ta' referenza 2017, mislutin mil-lista fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 808/2004, għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

l-aċċess għal u l-użu tal-ICT minn individwi u/jew familji;

(b)

l-użu tal-Internet u netwerks elettroniċi oħra għal raġunijiet differenti minn individwi u/jew familji;

(c)

is-sigurtà u l-fiduċja fl-ICT;

(d)

kompetenzi u ħiliet fl-ICT;

(e)

ostakli għall-użu tal-ICT u l-Internet;

(f)

l-użu tal-ICT minn individwi sabiex jirċievu/jibagħtu informazzjoni u servizzi lill-amministrazzjonijiet governattivi u pubbliċi (e-gvern);

(g)

l-aċċess għal u l-użu ta' teknoloġiji li jippermettu konnessjoni mal-Internet jew netwerks oħra minn kullimkien kull ħin (konnettività ubikwa).

(2)

Għandhom jinġabru d-dettalji li ġejjin:

(a)

L-aċċess għal u l-użu tal-ICT minn individwi u/jew familji

(i)

għall-unitajiet domestiċi (familji) kollha:

l-aċċess għal kompjuter (kull tip: kompjuter desktop, laptop, netbook jew tablet, ħlief l-ismartphone) mid-dar;

l-aċċess għall-Internet mid-dar (ikun xi jkun l-apparat użat: il-kompjuters kif ukoll l-ismartphones u l-konsols tal-logħob jew l-apparati għall-qari tal-kotba elettroniċi);

(ii)

għall-unitajiet domestiċi li għandhom aċċess għall-Internet:

il-konnessjoni mal-Internet: il-konnessjoni broadband fissa;

il-konnessjoni mal-Internet: il-konnessjoni broadband mobbli (permezz ta' netwerk tat-telefonija ċellulari, ta' mill-inqas 3G);

(fakultattiv) konnessjoni mal-Internet: aċċess bil-linja normali tat-telefown billi jċemplu jew permezz tal-ISDN;

(fakultattiv) konnessjoni mal-Internet: il-konnessjoni narrowband mobbli (permezz ta' netwerk tat-telefonija ċellulari inqas minn 3G);

(iii)

għall-individwi kollha:

l-użu l-aktar reċenti tal-kompjuter minnhom stess fi kwalunkwe post (id-dar, ix-xogħol jew kull post ieħor): qatt ma użaw kompjuter f'dawn l-aħħar tliet xhur, bejn tliet xhur u sena ilu, aktar minn sena ilu;

(iv)

għall-individwi li jkunu użaw kompjuter fi kwalunkwe post f'dawn l-aħħar tliet xhur:

frekwenza medja ta' użu tal-kompjuter: kuljum jew kważi kuljum, tal-inqas darba fil-ġimgħa (iżda mhux kuljum), inqas minn darba fil-ġimgħa.

(b)

L-użu tal-Internet u netwerks elettroniċi oħra għal raġunijiet differenti minn individwi u/jew familji

(i)

għall-individwi kollha:

l-aktar użu reċenti tal-Internet, fi kwalunkwe post, ikun xi jkun l-apparat użat: qatt ma użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur, bejn tliet xhur u sena ilu, aktar minn sena ilu;

(ii)

għall-individwi li jkunu użaw l-Internet:

il-frekwenza tax-xiri jew tal-ordni ta' oġġetti jew servizzi permezz tal-Internet (permezz ta' siti web jew ta' apps; minbarra ordnijiet li jsiru permezz ta' e-mails ittajpjati bl-idejn, bis-servizz ta' messaġġi qosra u bis-servizzi ta' messaġġi multimedjali) għall-użu privat, ikun xi jkun l-apparat użat: qatt ma xtraw jew ordnaw xejn permezz tal-Internet, f'dawn l-aħħar tliet xhur, bejn tliet xhur u sena ilu, aktar minn sena ilu;

(iii)

għall-individwi li jkunu użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur:

il-frekwenza medja tal-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur: kuljum jew kważi kuljum, tal-inqas darba fil-ġimgħa (iżda mhux kuljum), inqas minn darba fil-ġimgħa;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati biex jibgħatu u jirċievu l-e-mails;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati għal telefonati permezz tal-Internet, għal telefonati viżivi (bl-użu ta' webcam) permezz tal-Internet (bl-użu tal-applikazzjonijiet);

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati ta' parteċipazzjoni f'netwerks soċjali (il-ħolqien ta' profil tal-utent, impustar ta' messaġġi jew kontribuzzjonijiet oħra);

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati biex wieħed itella' kontenut maħluq minnu stess (bħal testi, ritratti, mużika, vidjos, softwer) fuq kwalunkwe sit web komuni;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati biex wieħed jaqra l-aħbarijiet, il-gazzetti jew ir-rivisti tal-aħbarijiet online;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati biex wieħed ifittex informazzjoni marbuta mas-saħħa (pereżempju dwar korrimenti, mard, nutrizzjoni, titjib tas-saħħa, eċċ.;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati biex wieħed isib l-informazzjoni dwar oġġetti jew servizzi;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati ta' impustar ta' opinjonijiet dwar kwistjonijiet ċiviċi jew politiċi permezz ta' siti web (pereżempju blogs, netwerks soċjali, eċċ.);

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati biex wieħed jieħu sehem f'konsultazzjonijiet jew votazzjonijiet online dwar kwistjonijiet ċiviċi jew politiċi (pereżempju dwar l-ippjanar urban, l-iffirmar ta' xi petizzjoni);

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati biex wieħed ifittex impjieg jew jibgħat applikazzjoni għal impjieg;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati ta' parteċipazzjoni f'netwerks professjonali (il-ħolqien ta' profil tal-utent, impustar ta' messaġġi jew kontribuzzjonijiet oħra);

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati biex wieħed juża servizzi marbuta mal-ivvjaġġar jew mal-akkomodazzjoni marbuta mal-ivvjaġġar;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati għall-bejgħ ta' oġġetti jew ta' servizzi (pereżempju permezz ta' rkantijiet);

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati għall-użu ta' servizzi bankarji fuq l-Internet;

l-użu tal-ispazju ta' ħżin fl-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal skopijiet privati biex wieħed iżomm id-dokumenti, ir-ritratti, il-mużika, il-vidjos jew fajls oħra;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal attivitajiet ta' tagħlim għal skopijiet edukattivi, professjonali jew privati, permezz ta' kors online;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal attivitajiet ta' tagħlim għal skopijiet edukattivi, professjonali jew privati, billi jintuża materjal ta' tagħlim online li ma jkunx kors online sħiħ;

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal attivitajiet ta' tagħlim għal skopijiet edukattivi, professjonali jew privati, permezz ta' komunikazzjoni ma' ħarrieġa jew ma' studenti bl-użu ta' siti web jew portali edukattivi;

(fakultattiv) l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal attivitajiet ta' tagħlim oħrajn għal skopijiet edukattivi, professjonali jew privati;

(iv)

għall-individwi li jkunu użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:

l-użu ta' kwalunkwe sit web jew app matul dawn l-aħħar tnax-il xahar biex wieħed ifittex akkomodazzjoni (bħal kamra, appartament, dar, villeġġatura, eċċ.) mingħand individwu ieħor għal skopijiet privati: minn siti web jew apps speċjalizzati, minn siti web jew apps oħra (inklużi netwerks soċjali), jew l-ebda użu;

l-użu ta' kwalunkwe sit web jew app matul dawn l-aħħar tnax-il xahar biex wieħed ifittex servizzi tat-trasport (bħall-karozzi) mingħand individwu ieħor għal skopijiet privati: minn siti web jew apps speċjalizzati, minn siti web jew apps oħra (inklużi netwerks soċjali), jew l-ebda użu;

l-użu tal-Internet (minbarra l-e-mails) f'dawn l-aħħar tnax-il xahar għal xiri jew bejgħ ta' ishma, bonds, fondi jew servizzi oħrajn tal-investiment;

l-użu tal-Internet (minbarra l-e-mails) f'dawn l-aħħar tnax-il xahar għal xiri jew tiġdid ta' poloz tal-assigurazzjoni eżistenti, inklużi dawk li jingħataw bħala pakkett flimkien ma' servizz ieħor;

l-użu tal-Internet (minbarra l-e-mails) f'dawn l-aħħar tnax-il xahar biex wieħed jieħu self jew dejn ipotekarju jew biex jikseb kreditu minn banek jew mingħand fornituri oħra ta' finanzjament;

(v)

għal individwi li użaw l-Internet għal kummerċ bl-Internet (xiri jew ordnijiet ta' oġġetti jew servizzi) f'dawn l-aħħar tliet xhur:

l-għadd ta' drabi li nxtraw jew ġew ordnati oġġetti jew servizzi permezz tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal użu privat: l-għadd ta' drabi, jew fi klassifikazzjonijiet: 1-2 darbiet, bejn 3 u 5 darbiet, bejn 6 u 10 darbiet, > 10 darbiet;

il-valur totali tal-oġġetti jew tas-servizzi (minbarra l-ishma jew servizzi finanzjarji oħra) li nxtraw jew ġew ordnati permezz tal-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur għal użu privat: l-ammont f'euro, jew fi klassifikazzjonijiet: inqas minn EUR 50, bejn EUR 50 u inqas minn EUR 100, bejn EUR 100 u inqas minn EUR 500, bejn EUR 500 u inqas minn EUR 1000, EUR 1000 jew aktar, mhux magħruf;

(vi)

għal individwi li użaw l-Internet għal kummerċ bl-Internet (xiri jew ordnijiet ta' oġġetti jew servizzi) f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna ikel jew prodotti tal-merċa għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna oġġetti tad-dar (bħal għamara, ġugarelli, eċċ., iżda għajr il-prodotti elettroniċi għall-konsumaturi) għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna mediċina għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna ħwejjeġ jew oġġetti tal-isport għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna ħardwer tal-kompjuter għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna tagħmir elettroniku (inklużi kameras) għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna servizzi tat-telekomunikazzjoni (pereżempju bħat-televixin, abbonamenti għall-broadband, abbonamenti għal telefown b'linja fissa jew ċellulari, tqegħid ta' flus f'kards telefoniċi mħallsa minn qabel) għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna akkomodazzjoni għal btala (inklużi lukandi) għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna arranġamenti oħra tal-ivvjaġġar (bħal biljetti għat-trasport, kiri ta' karozza) għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna biljetti għal avvenimenti għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna films jew mużika għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna kotba, rivisti jew gazzetti għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna materjal għal tagħlim elettroniku għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna softwer tal-logħob vidjo, softwer ieħor tal-kompjuter u aġġornamenti ta' softwer għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna oġġetti jew servizzi għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna oġġetti jew servizzi għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, skont l-oriġini tagħhom: bejjiegħa nazzjonali;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna oġġetti jew servizzi f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, skont l-oriġini tagħhom: bejjiegħa minn pajjiżi oħra tal-UE;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna oġġetti jew servizzi għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, skont l-oriġini tagħhom: bejjiegħa mill-bqija tad-dinja;

l-użu tal-Internet biex wieħed jixtri jew jordna oġġetti jew servizzi għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, skont l-oriġini tagħhom: il-pajjiż tal-oriġini tal-bejjiegħa mhuwiex magħruf;

(vii)

għal individwi li użaw l-Internet għal kummerċ bl-Internet (xiri jew ordnijiet ta' oġġetti jew servizzi) f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għal xiri jew ordnijiet ta' films, mużika, kotba, rivisti, gazzetti, softwer tal-logħob vidjo, softwer ieħor tal-kompjuter u aġġornamenti ta' softwer:

films jew mużika mniżżla jew aċċessati minn siti web jew apps f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għal użu privat;

kotba elettroniċi mniżżla jew aċċessati minn siti web jew apps f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għal użu privat;

rivisti elettroniċi jew gazzetti elettroniċi films imniżżla jew aċċessati minn siti web jew apps f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għal użu privat;

softwer tal-kompjuter (inklużi logħob tal-kompjuter u logħob vidjo u aġġornamenti ta' softwer) imniżżel jew aċċessat minn siti web jew apps f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, għal użu privat;

(viii)

għal individwi li użaw l-Internet għal kummerċ bl-Internet (xiri jew ordnijiet ta' oġġetti jew servizzi) u li xtraw jew ordnaw mingħand bejjiegħa minn pajjiżi oħra tal-UE jew mill-bqija tad-dinja:

oġġetti fiżiċi (bħal prodotti elettroniċi, ħwejjeġ, ġugarelli, ikel, prodotti tal-merċa, kotba, CDs/DVDs) mixtrija jew ordnati għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

prodotti mniżżla jew aċċessati minn siti web jew apps (bħal films, mużika, kotba elettroniċi, gazzetti elettroniċi, logħob, applikazzjonijiet imħallsa) għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

arranġamenti tal-ivvjaġġar, tal-akkomodazzjoni jew tal-btajjel (bħal biljetti u dokumenti bil-posta jew stampati mill-persuna stess) mixtrija jew ordnati għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar;

servizzi oħra (bħal biljetti għal avvenimenti li jaslu permezz ta' e-mail, abbonamenti tat-telekomunikazzjoni) mixtrija jew ordnati għal użu privat f'dawn l-aħħar tnax-il xahar.

(c)

Is-sigurtà u l-fiduċja fl-ICT

(i)

għall-unitajiet domestiċi li ma għandhomx aċċess għall-Internet fid-dar, filwaqt li tiġi speċifikata r-raġuni għaliex ma għandhomx aċċess:

tħassib dwar is-sigurtà jew il-privatezza;

(ii)

għall-individwi li ma ssottomettewx formoli mimlija fuq is-siti web tal-awtoritajiet pubbliċi għal skopijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, minkejja li s-sottomissjoni ta' formoli uffiċjali kienet meħtieġa, ir-raġunijiet għaliex ma ssottomettewx:

it-tħassib dwar il-protezzjoni u s-sigurtà tad-dejta personali.

(d)

Kompetenzi u ħiliet fl-ICT

(i)

għall-individwi li jkunu użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, il-ħiliet f'dawn li ġejjin:

it-trasferiment ta' fajls bejn il-kompjuters u apparati oħra;

l-installazzjoni ta' softwer jew applikazzjonijiet (“apps”);

il-bdil ta' settings ta' kwalunkwe softwer, inkluża s-sistema operattiva jew il-programmi ta' sigurtà;

l-ikkoppjar jew iċ-ċaqliq ta' fajls jew fowlders;

l-użu ta' softwer tal-wordprocessing;

il-ħolqien ta' preżentazzjonijiet jew dokumenti li jintegraw test, stampi, tabelli jew ċarts;

l-użu ta' softwer tal-ispreadsheet;

is-softwer għall-editjar ta' ritratti, jew fajls tal-vidjo jew tal-awdjo;

il-kitba ta' kodiċijiet fil-lingwaġġ tal-ipprogrammar;

(ii)

għall-individwi li jkunu użaw l-Internet u s-softwer tal-ispreadsheet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, il-ħiliet f'dan li ġej:

l-użu tal-funzjonijiet avvanzati tas-softwer tal-ispreadsheet iddisinjati għall-organizzazzjoni u għall-analiżi tad-dejta, bħalma huma l-issortjar, il-filtrazzjoni, l-użu ta' formuli, il-ħolqien ta' ċarts;

(iii)

għall-individwi li użaw l-Internet għal attivitajiet tal-kummerċ bl-Internet (ix-xiri jew l-ordnijiet ta' oġġetti jew servizzi) f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, il-problemi li ltaqgħu magħhom fil-kummerċ bl-Internet:

fil-forma ta' problemi li nqalgħu minħabba frodi (pereżempju l-oġġetti jew is-servizzi ma waslux, użu ħażin tad-dettalji tal-karti ta' kreditu);

(iv)

għall-individwi li użaw l-Internet, iżda mhux għal attivitajiet tal-kummerċ bl-Internet (ix-xiri jew l-ordnijiet ta' oġġetti jew servizzi), f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, l-ostakli għall-kummerċ bl-Internet:

it-tħassib dwar is-sigurtà tal-pagament jew dwar il-privatezza (pereżempju, l-għoti tad-dettalji tal-karta ta' kreditu jew tad-dettalji personali fuq l-Internet).

(e)

Ostakli għall-użu tal-ICT u l-Internet

(i)

għall-unitajiet domestiċi li ma għandhomx aċċess għall-Internet fid-dar, ir-raġuni għaliex ma għandhomx aċċess għall-Internet fid-dar:

għandhom aċċess għall-Internet xi mkien ieħor;

ma għandhomx bżonn l-Internet, pereżempju għaliex dan mhuwiex utli jew mhuwiex interessanti;

l-ispiża tal-apparat hija għolja wisq;

l-ispiża tal-aċċess hija għolja wisq (pereżempju abbonament tat-telefown jew tad-DSL);

in-nuqqas ta' ħiliet;

l-Internet bil-broadband mhuwiex disponibbli fiż-żona;

raġuni jew raġunijiet oħra;

(ii)

għall-individwi li użaw l-Internet għall-kummerċ bl-Internet (ix-xiri jew l-ordnijiet ta' oġġetti jew servizzi) f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, il-problemi li ltaqgħu magħhom fil-kummerċ bl-Internet:

il-falliment tekniku ta' sit web waqt l-ordni jew il-pagament;

id-diffikultajiet biex tinsab l-informazzjoni dwar il-garanziji u drittijiet legali oħra;

iż-żmien tal-kunsinna jieħu aktar fit-tul milli jkun indikat;

spejjeż finali ogħla minn dawk indikati (pereżempju spejjeż tal-kunsinna ogħla, tariffi għat-tranżazzjoni mhux mistennija);

prodotti mibgħuta bi żball minflok oħrajn jew prodotti mibgħuta bil-ħsara;

diffikultà dwar ilment jew rimedju, jew ebda tweġiba sodisfaċenti wara li jkun sar ilment;

bejjiegħ bl-imnut barrani li ma jbiegħx lill-pajjiż ta' min jirrispondi;

problemi oħra li nqalgħu;

ma nqalgħet l-ebda problema;

(iii)

għall-individwi li użaw l-Internet, iżda mhux għal attivitajiet tal-kummerċ bl-Internet (ix-xiri jew l-ordnijiet ta' oġġetti jew servizzi), f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, l-ostakli għall-kummerċ bl-Internet:

preferenza għal xiri fiżiku mill-ħwienet u/jew għal li wieħed jara l-prodott fiżiku, il-lealtà lejn il-ħwienet, id-drawwa;

in-nuqqas ta' ħiliet jew ta' għarfien (l-ebda għarfien dwar l-użu ta' sit web, l-użu tagħha kien ikkumplikat wisq, eċċ.);

problemi bil-kunsinna tal-oġġetti ordnati permezz tal-Internet (tieħu wisq żmien, hija diffiċli mil-lat loġistiku, eċċ.);

tħassib dwar il-wasla jew ir-ritorn tal-oġġetti, tħassib dwar ilmenti jew rimedji;

in-nuqqas ta' kard tal-ħlas li tista' tintuża biex isir pagament bl-Internet;

(fakultattiv) bejjiegħ bl-imnut barrani li ma jbiegħx lill-pajjiż ta' min jirrispondi;

ostakli oħra għall-kummerċ bl-Internet.

(f)

L-użu tal-ICT minn individwi sabiex jirċievu/jibagħtu informazzjoni u servizzi lill-amministrazzjonijiet governattivi u pubbliċi (e-gvern)

(i)

għall-individwi li jkunu użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar għal skopijiet privati biex wieħed jikseb informazzjoni mis-siti web jew mill-apps tal-awtoritajiet pubbliċi jew tas-servizzi pubbliċi (l-e-mails ittajpjati bl-idejn iridu jiġu esklużi);

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar għal skopijiet privati biex wieħed iniżżel/jistampa formoli uffiċjali mis-siti web tal-awtoritajiet pubbliċi jew tas-servizzi pubbliċi (l-e-mails ittajpjati bl-idejn iridu jiġu esklużi);

l-użu tal-Internet f'dawn l-aħħar tnax-il xahar għal skopijiet privati biex wieħed jissottometti formoli mimlija online lill-awtoritajiet pubbliċi jew lis-servizzi pubbliċi (l-e-mails ittajpjati bl-idejn iridu jiġu esklużi);

(ii)

għall-individwi li ma ssottomettewx formoli mimlija lis-siti web tal-awtoritajiet pubbliċi għal skopijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar:

ma ssottomettewx formoli mimlija għax ma kien hemm bżonn li jissottomettu l-ebda formola uffiċjali;

(iii)

għall-individwi li ma ssottomettewx formoli mimlija fuq is-siti web tal-awtoritajiet pubbliċi għal skopijiet privati f'dawn l-aħħar tnax-il xahar, minkejja li s-sottomissjoni ta' formoli uffiċjali kienet meħtieġa, ir-raġunijiet għaliex ma ssottomettewx:

ma kien hemm disponibbli l-ebda servizz ta' sit web;

in-nuqqas ta' ħiliet jew għarfien (pereżempju, ma kinux jafu kif jużaw is-sit web jew l-użu tagħha kien ikkumplikat wisq);

(fakultattiv) in-nuqqas ta' firma elettronika jew ID/ċertifikat elettroniku meħtieġa għall-awtentifikazzjoni jew għall-użu tas-servizz, jew problemi b'dan it-tip ta' firma jew ID/ċertifikat;

persuna oħra ssottomettiet formoli f'isem min irrisponda (pereżempju konsulent, konsulent fiskali, qarib jew membru tal-familja);

raġuni jew raġunijiet oħra għaliex ma ssottomettewx formoli mimlija online lill-awtoritajiet pubbliċi;

(iv)

il-karatteristiċi speċifiċi dwar it-tranżazzjonijiet imwettqa mis-servizzi tal-gvern elettroniku matul is-sena kalendarja preċedenti:

(fakultattiv) l-għadd totali ta' dikjarazzjonijiet tat-taxxa tal-individwi sottomessi, l-għadd totali ta' dikjarazzjonijiet tat-taxxa tal-individwi sottomessi elettronikament, l-għadd totali ta' dikjarazzjonijiet tat-taxxa tal-individwi sottomessi elettronikament permezz ta' intermedjarji;

(fakultattiv) l-għadd totali ta' dikjarazzjonijiet ta' twelid ħaj tat-tfal f'uffiċċju tar-reġistrazzjoni ċivili, l-għadd totali ta' dikjarazzjonijiet elettroniċi ta' twelid ħaj tat-tfal f'uffiċċju tar-reġistrazzjoni ċivili, l-għadd totali ta' twelid ħaj tat-tfal sottomess elettronikament permezz ta' intermedjarji f'uffiċċju tar-reġistrazzjoni ċivili;

(fakultattiv) l-għadd totali ta' dikjarazzjonijiet ta' mwiet sottomessi f'uffiċċju tar-reġistrazzjoni ċivili, l-għadd totali ta' dikjarazzjonijiet elettroniċi ta' mwiet f'uffiċċju tar-reġistrazzjoni ċivili, l-għadd totali ta' dikjarazzjonijiet ta' mwiet sottomessi elettronikament permezz ta' intermedjarji f'uffiċċju tar-reġistrazzjoni ċivili;

(fakultattiv) l-għadd totali ta' ċertifikati tat-twelid mitluba, l-għadd totali ta' ċertifikati tat-twelid mitluba elettronikament;

(fakultattiv) l-għadd totali ta' ċertifikati tal-mewt mitluba, l-għadd totali ta' ċertifikati tat-mewt mitluba elettronikament.

(g)

L-aċċess għal u l-użu ta' teknoloġiji li jippermettu konnessjoni mal-Internet jew netwerks oħra minn kullimkien kull ħin (konnettività ubikwa)

(i)

għall-individwi li jkunu użaw l-Internet f'dawn l-aħħar tliet xhur:

l-użu ta' telefown ċellulari jew smartphone biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur;

l-użu ta' kompjuter portabbli (pereżempju laptop jew tablet) biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur;

l-użu ta' apparat mobbli biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur;

l-ebda użu ta' apparat mobbli biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur;

(ii)

għall-individwi li jkunu użaw telefown ċellulari jew smartphone biex jiksbu aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur:

l-użu ta' telefown ċellulari jew smartphone permezz ta' netwerk tat-telefonija ċellulari biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur;

l-użu ta' telefown ċellulari jew smartphone permezz ta' netwerk bla fili biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur;

(iii)

għall-individwi li jkunu użaw kompjuter portabbli biex jiksbu aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur:

l-użu ta' kompjuter portabbli permezz ta' netwerk tat-telefonija ċellulari, bl-użu ta' ċavetta USB jew ta' SIM kard jew ta' telefown ċellulari jew smartphone bħala modem, biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur;

l-użu ta' kompjuter portabbli permezz ta' netwerk bla fili biex jinkiseb aċċess għall-Internet minn barra d-dar jew ix-xogħol f'dawn l-aħħar tliet xhur.

B.   KOPERTURA

(1)

L-unitajiet statistiċi għad-dettalji elenkati fl-intestatura A(2) ta' dan l-Anness li jikkonċernaw lill-unitajiet domestiċi huma dawk l-unitajiet domestiċi li fihom mill-inqas membru wieħed fl-età ta' bejn is-16 u l-74 sena.

(2)

L-unitajiet statistiċi għad-dettalji elenkati fl-intestatura A(2) ta' dan l-Anness li jikkonċernaw lill-individwi huma dawk l-individwi li għandhom età ta' bejn is-16 u l-74 sena.

(3)

L-ambitu ġeografiku jinkludi unitajiet domestiċi jew individwi, jew it-tnejn li huma, li jkunu jgħixu fi kwalunkwe parti tat-territorju tal-Istat Membru kkonċernat.

C.   PERJODU TA' REFERENZA

Il-perjodu ewlieni ta' referenza għall-ġbir tal-istatistika huwa l-ewwel kwart tal-2017.

D.   DETTALJI TAL-KUNTEST SOĊJOEKONOMIKU

(1)

Għas-suġġetti u d-dettalji tagħhom elenkati fl-intestatura A(2) ta' dan l-Anness li għandhom x'jaqsmu mal-unitajiet domestiċi, għandom jinġabru d-dettalji kuntestwali li ġejjin:

(a)

ir-reġjun ta' residenza speċifikat skont il-klassifikazzjoni tar-reġjuni NUTS1;

(b)

(fakultattiv) ir-reġjun ta' residenza speċifikat skont il-klassifikazzjoni NUTS2;

(c)

il-pożizzjoni ġeografika, jiġifieri, jekk jgħixux f'reġjun li jkun għadu lura, reġjun fi tranżizzjoni jew reġjun aktar żviluppat;

(d)

il-livell ta' urbanizzazzjoni, jiġifieri jekk jgħixux f'żona b'densità għolja ta' popolazzjoni, f'żona ta' popolazzjoni medja jew f'żona b'popolazzjoni żgħira;

(e)

it-tip ta' unità domestika, filwaqt li jiġi speċifikat l-għadd ta' membri fl-unità domestika: (fakultattiv) l-għadd ta' persuni li għandhom bejn is-16 u l-24 sena, (fakultattiv) l-għadd ta' studenti li għandhom bejn is-16 u l-24 sena, (fakultattiv) l-għadd ta' persuni li għandhom bejn il-25 u l-64 sena, (fakultattiv) l-għadd ta' persuni li għandhom 65 sena jew aktar u, dettalji li jridu jinġabru separatament, l-għadd ta' tfal ta' taħt is-16-il sena, (fakultattiv) l-għadd ta' tfal li għandhom bejn l-14 u l-15-il sena, (fakultattiv) l-għadd ta' tfal li għandhom bejn il-5 snin u t-13-il sena, (fakultattiv) l-għadd ta' tfal li għandhom 4 snin jew inqas);

(f)

(fakultattiv) l-introjtu nett fix-xahar tal-unità domestika, dettall li għandu jinġabar bħala valur jew bħala faxex kompatibbli mad-dħul kwartili;

(g)

(fakultattiv) l-introjtu nett fix-xahar totali ekwivalizzat tal-unità domestika, trażmess fi kwintili.

(2)

Għas-suġġetti u d-dettalji tagħhom, elenkati fl-intestatura A(2) ta' dan l-Anness, li għandhom x'jaqsmu mal-individwi, għandom jinġabru d-dettalji kuntestwali li ġejjin:

(a)

il-ġeneru;

(b)

il-pajjiż tat-twelid, filwaqt li jiġi speċifikat jekk il-persuna hijiex nattiva tal-pajjiż jew twilditx f'pajjiż barrani; jekk japplika dan tal-aħħar, irid jiġi speċifikat ukoll jekk il-persuna twilditx fi Stat Membru ieħor tal-UE jew f'pajjiż barra l-UE;

(c)

il-pajjiż taċ-ċittadinanza u jekk il-persuna hijiex nazzjonali jew mhux nazzjonali, filwaqt li jiġi speċifikat jekk hijiex nattiva ta' Stat Membru ieħor tal-UE jew ta' pajjiż barra l-UE;

(d)

l-età, fi snin magħluqa; (fakultattiv) taħt is-16-il sena jew aktar minn 74 sena, jew it-tnejn li huma;

(e)

(fakultattiv) l-istat ċivili de facto, sew jekk il-persuna tgħix f'unjoni konsenswali sew jekk le;

(f)

il-livell edukattiv miksub, filwaqt li jiġi speċifikat l-ogħla livell edukattiv miksub b'suċċess skont il-Klassifikazzjoni Internazzjonali Standard tal-Edukazzjoni (ISCED 2011) u jekk dan huwiex l-iktar livell baxx tas-sekondarja (ISCED 0, 1 jew 2) jew edukazzjoni sekondarja għolja jew edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja (ISCED 3 jew 4), jew edukazzjoni terzjarja (ISCED 5, 6, 7 jew 8), jew inqas mill-edukazzjoni primarja (ISCED 0), jew l-edukazzjoni primarja (ISCED 1), jew l-edukazzjoni sekondarja tal-ewwel livell (ISCED 2), jew l-edukazzjoni sekondarja għolja (ISCED 3), jew l-edukazzjoni postsekondarja mhux terzjarja (ISCED 4), jew l-edukazzjoni terzjarja fuq żmien qasir (ISCED 5), jew l-edukazzjoni fil-livell ta' baċċellerat jew ekwivalenti (ISCED 6), jew fil-livell ta' masters jew ekwivalenti (ISCED 7), jew fil-livell ta' dottorat jew ekwivalenti (ISCED 8);

(g)

is-sitwazzjoni tal-impjieg, filwaqt li jiġi speċifikat jekk il-persuna hijiex impjegata jew taħdem għal rasha, inklużi l-ħaddiema tal-familja (fakultattiv: impjegata jew taħdem għal rasha full-time, impjegata jew taħdem għal rasha part time, impjegata, impjegata b'impjieg permanenti jew għal żmien mhux limitat, impjegata b'impjieg temporanju jew b'kuntratt ta' żmien limitat, taħdem għal rasha, dan jinkludi l-ħaddiema tal-familja);

(h)

(fakultattiv) speċifika s-settur ekonomiku tal-impjieg:

It-Taqsimiet tan-NACE Rev. 2

Deskrizzjoni

A

Agrikoltura, forestrija u sajd

B, C, D u E

Manifattura, minjieri u barrieri u industriji oħra

F

Kostruzzjoni

G, H u I

Negozju bl-ingrossa u bl-imnut, trasport, attivitajiet ta' akkomodazzjoni u tas-servizzi tal-ikel

J

Informatika u komunikazzjoni

K

Attivitajiet finanzjarji u marbuta ma' assigurazzjoni

L

Attivitajiet marbuta ma' proprjetà immobbli

M u N

Servizzi tan-negozju

O, P, u Q

Amministrazzjoni pubblika, difiża, edukazzjoni, attivitajiet marbuta mas-saħħa umana u ħidma soċjali

R, S, T u U

Attivitajiet oħra ta' servizz

(i)

is-sitwazzjoni tal-impjieg, filwaqt li jiġi speċifikat jekk il-persuna hijiex qiegħda jew hijiex student li ma tagħmilx parti mill-forza tax-xogħol, jew mhijiex fil-forza tax-xogħol għal xi raġuni oħra, bil-fakultà li jiġi speċifikat jekk il-persuna tkunx irtirata, jew ħadet irtirar bikri, jew ċediet in-negozju, jew għandha diżabilità permanenti, jekk hijiex fis-servizz militari obbligatorju, jew qed twettaq servizz komunitarju, qed twettaq kompiti domestiċi jew mhijiex attiva għal xi raġuni oħra;

(j)

l-okkupazzjoni skont il-Klassifika Internazzjonali Standard tal-Impjiegi (ISCO-08) filwaqt li jiġi speċifikat jekk il-persuna hijiex ikklassifikata bħala manwali, ħaddiem mhux manwali, ħaddiem fl-ICT, ħaddiem mhux fl-ICT u, b'mod fakultattiv, l-okkupazzjonijiet kollha skont l-ISCO-08 b'livell ta' kodifikazzjoni ta' żewġ ċifri.

E.   PERJODIĊITÀ

Id-dejta stipulata f'dan l-Anness għandha tingħata darba għas-sena 2017.

F.   SKADENZI GĦAT-TRAŻMISSJONI TAR-RIŻULTATI

(1)

Ir-rekords tad-dejta individwali, li ma jippermettux l-identifikazzjoni diretta tal-unitajiet statistiċi kkonċernati, imsemmija fl-Artikolu 6 u fl-Anness II(6) tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandhom jintbagħtu lill-Eurostat sal-5 ta' Ottubru 2017. Sa dakinhar, is-sett tad-dejta għandu jkun iffinalizzat, ivvalidat u aċċettat.

(2)

Il-metadejta msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 trid tintbagħat lill-Eurostat qabel il-31 ta' Mejju 2017.

(3)

Ir-rapport dwar il-kwalità msemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 808/2004 għandu jintbagħat lill-Eurostat sal-5 ta' Novembru 2017.

(4)

Id-dejta u l-metadejta għandhom jiġu pprovduti lill-Eurostat, billi jintużaw is-servizzi ta' Punt Uniku ta' Servizz, skont l-istandard ta' skambju speċifikat mill-Eurostat. Il-metadejta u r-rapport dwar il-kwalità għandhom jingħataw fl-istruttura tal-metadejta standard iddefinita mill-Eurostat.


18.11.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 312/21


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2016

tas-17 ta' Novembru 2016

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi aċetamiprid, l-aċidu benżojku, flażasulfuron, mekoprop-P, mepanipirim, meżosulfuron, propineb, propossikarbażon, propiżammid, propikonażol, ir-razza pseudomonas chlororaphis: MA 342, piraklostrobina, kwinossifen, tijakloprid, tiram, żiram, żossamidu

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (2) tistabbilixxi s-sustanzi attivi meqjusin bħala li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009.

(2)

Il-perjodi tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi l-aċidu benżojku, flażasulfuron, mekoprop-P, meżosulfuron, propineb, propossikarbażon, propiżammid, propikonażol, piraklostrobin u żossammid ġew derogati bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 823/2012 (3). L-approvazzjoni ta' dawk is-sustanzi se tiskadi fil-31 ta' Jannar 2017.

(3)

Il-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi aċetamiprid, mepanipirim, ir-razza pseudomonas chlororaphis: MA 342, kwinossifen, tijakloprid, tiram u żiram ġew estiżi permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1197/2012 (4). L-approvazzjoni ta' dawk is-sustanzi se tiskadi fil-30 ta' April 2017.

(4)

L-applikazzjonijiet għat-tiġdid tal-approvazzjoni ta' dawk is-sustanzi ġew ippreżentati f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 (5).

(5)

Minħabba l-fatt li l-valutazzjoni tas-sustanzi ma laħqitx saret fil-ħin għal raġunijiet li ma kinux fil-kontroll tal-applikanti, l-approvazzjonijiet ta' dawk is-sustanzi attivi x'aktarx li se jiskadu qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar it-tiġdid tagħhom. Għalhekk tinħtieġ estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tagħhom.

(6)

Fid-dawl tal-għan tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, f'każijiet meta l-Kummissjoni tadotta Regolament li jistipula li l-approvazzjoni ta' sustanza attiva msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament ma tiġġeddidx minħabba li l-kriterji għall-approvazzjoni mhumiex sodisfatti, il-Kummissjoni tistabbilixxi d-data ta' skadenza fl-istess data bħal ta' qabel dan ir-Regolament, jew fid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament, sakemm ma tiġġeddidx l-approvazzjoni tas-sustanza attiva, skont liema data tiġi l-aħħar. Fir-rigward ta' każijiet fejn il-Kummissjoni se tadotta Regolament li jistipula t-tiġdid ta' sustanza attiva msemmija fl-Anness ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni se tagħmel ħilitha biex tistabbilixxi, kif xieraq u skont iċ-ċirkostanzi, l-aktar data ta' applikazzjoni kmieni possibbli.

(7)

Għaldaqstant, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 għandu jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 hija emendata skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista ta' sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 823/2012 tal-14 ta' Settembru 2012 li jagħti deroga mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tad-dati tal-iskadenza tal-approvazzjoni tas-sustanzi attivi 2,4-DB, l-aċidu benżojku, il-beta-ċiflutrin, l-etil tal-karfentrażon, ir-razza Coniothyrium minitans CON/M/91-08 (DSM 9660), iċ-ċjażofammid, iċ-ċiflutrin, id-deltametrina, id-dimetenammid-P, l-etofumesat, l-etossisulfuron, il-fenamidon, il-flażasulfuron, il-flufenaket, il-flurtamon, il-foramsulfuron, il-fostijażat, l-imażamoks, l-iodosulfuron, l-iprodion, l-isossaflutol, il-linuron, l-idrażidu malejku, il-mekoprop, il-mekoprop-P, il-meżosulfuron, il-meżotrion, l-ossadiarġil, l-ossasulfron, il-pendimetalina, il-pikossistrobin, il-piraklostrobin, il-propikonażol, il-propineb, il-propossikarbażon, il-propiżammid, is-siltofamu, it-triflossistrobin, il-warfarin u ż-żossammid (ĠU L 250, 15.9.2012, p. 13).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1197/2012 tat-13 ta' Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi aċetamiprid, alfa-ċipermetrin, ir-Razza Ampelomyces quisqualis: AQ 10, benalassil, bifenażat, bromossinil, klorprofam, desmedifam, etossażol, ir-Razza Gliocladium catenulatum: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozide, milbemectin, phenmedipham, ir-Razza Pseudomonas chlororaphis: MA 342, kwinossifen, S-metolaklor, tepralossidim, tijakloprid, tiram u żiram (ĠU L 342, 14.12.2012, p. 27).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta' tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26).


ANNESS

Il-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 hija emendata kif ġej:

(1)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 54, Propineb, id-data tinbidel bid-data “31 ta' Jannar 2018”;

(2)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 55, Propiżammid, id-data tinbidel bid-data “31 ta' Jannar 2018”;

(3)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 57, Mekoprop-P, id-data tinbidel bid-data “31 ta' Jannar 2018”;

(4)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 58, Propikonażol, id-data tinbidel bid-data “31 ta' Jannar 2018”;

(5)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 73, Tiram, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2018”;

(6)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 74, Żiram, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2018”;

(7)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 75, Meżosulfuron, id-data tinbidel bid-data “31 ta' Jannar 2018”;

(8)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 76, Propossikarbażon, id-data tinbidel bid-data “31 ta' Jannar 2018”;

(9)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 77, Żoksamid, id-data tinbidel bid-data “31 ta' Jannar 2018”;

(10)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 79, Aċidu benżojku, id-data tinbidel bid-data “31 ta' Jannar 2018”;

(11)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 80, Flażasulfuron, id-data tinbidel bid-data “31 ta' Jannar 2018”;

(12)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 81, Piraklostrobin, id-data tinbidel bid-data “31 ta' Jannar 2018”;

(13)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 82, Kwinossifen, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2018”;

(14)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 89, ir-Razza Pseudomonas chlororaphis: MA 342, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2018”;

(15)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 90, Mepanipirim, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2018”;

(16)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 91, Aċetamiprid, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2018”;

(17)

fis-sitt kolonna, skadenza tal-approvazzjoni, tar-ringiela 92, Tijakloprid, id-data tinbidel bid-data “30 ta' April 2018”.


18.11.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 312/24


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2017

tas-17 ta' Novembru 2016

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta' Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b'mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissal-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni,

F'isem il-President,

Jerzy PLEWA

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

MA

78,2

TR

76,6

ZZ

77,4

0707 00 05

TR

142,8

ZZ

142,8

0709 93 10

MA

97,3

TR

138,0

ZZ

117,7

0805 20 10

MA

74,6

ZZ

74,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

98,8

PE

116,9

TR

67,6

ZZ

94,4

0805 50 10

TR

90,4

ZZ

90,4

0806 10 10

BR

283,0

IN

166,9

LB

214,0

PE

270,2

TR

147,4

US

365,4

ZZ

241,2

0808 10 80

CL

162,6

NZ

153,2

ZA

127,6

ZZ

147,8

0808 30 90

CN

92,4

TR

168,6

ZZ

130,5


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1106/2012 tas-27 ta' Novembru 2012 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 471/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri, fir-rigward tal-aġġornament tan-nomenklatura tal-pajjiżi u t-territorji (ĠU L 328, 28.11.2012, p. 7). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta' oriġini oħra”.


DEĊIŻJONIJIET

18.11.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 312/26


DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2018

tal-15 ta' Novembru 2016

li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nfiq imġarrab mill-Istati Membri fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u fi ħdan il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

(notifikata bid-dokument C(2016) 7232)

(It-testi bil-Bulgaru, bid-Daniż, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bl-Iżvediż, bil-Latvjan, bil-Malti, bin-Netherlandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bit-Taljan u bl-Ungeriż biss huma awtentiċi)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 52 tiegħu,

Wara li kkonsultat mal-Kumitat dwar il-Fondi Agrikoli,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 31 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (2) u mill-1 ta' Jannar 2015 skont l-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-Kummissjoni għandha twettaq il-verifiki meħtieġa, tikkomunika r-riżultati ta' dawn il-verifiki lill-Istati Membri, tieħu nota tal-kummenti tal-Istati Membri, tibda diskussjoni bilaterali biex ikun jista' jintlaħaq ftehim mal-Istati Membri kkonċernati, u b'mod formali tikkomunikalhom il-konklużjonijiet tagħha.

(2)

L-Istati Membri kellhom l-opportunità li jitolbu l-bidu ta' proċedura ta' konċiljazzjoni. Din l-opportunità ntużat f'xi każijiet u r-rapporti li nħarġu dwar ir-riżultati ġew eżaminati mill-Kummissjoni.

(3)

Skont ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013, tista' tiġi ffinanzjata biss in-nefqa agrikola li tkun iġġarrbet b'tali mod li ma tkunx inkisret il-liġi tal-Unjoni.

(4)

Fid-dawl tal-verifiki li twettqu, fid-dawl tar-riżultat li ħareġ mid-diskussjonijiet bilaterali u mill-proċeduri ta' konċiljazzjoni, parti min-nefqa ddikjarata mill-Istati Membri ma tissodisfax dan ir-rekwiżit, u għaldaqstant, ma tistax tiġi ffinanzjata mill-FAEG u mill-FAEŻR.

(5)

Għandhom jiġu indikati l-ammonti li mhumiex meqjusa li jistgħu jitħallsu mill-FAEG u mill-FAEŻR. Dawk l-ammonti mhumiex marbutin man-nefqa mġarrba aktar minn erbgħa u għoxrin xahar qabel in-notifika bil-miktub tal-Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-verifiki lill-Istati Membri.

(6)

Rigward il-każijiet koperti b'din id-Deċiżjoni, il-valutazzjoni tal-ammonti li jridu jiġu esklużi minħabba n-nuqqas ta' konformità tagħhom mal-liġi tal-Unjoni ġiet ikkomunikata lill-Istati Membri f'rapport ta' sinteżi li ħarġet il-Kummissjoni dwar is-suġġett (3).

(7)

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għal kull konklużjoni finanzjarja li tista' tasal għaliha l-Kummissjoni abbażi tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'kawżi pendenti fl-1 ta' Settembru 2016,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-ammonti stabbiliti fl-Anness u li huma marbuta man-nefqa li ġarrbu l-aġenziji tal-pagamenti akkreditati tal-Istati Membri u ddikjarati skont il-FAEG jew il-FAEŻR għandhom jiġu esklużi mill-finanzjament tal-Unjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-Belġju, lir-Repubblika tal-Bulgarija, lir-Renju tad-Danimarka, lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, lill-Irlanda, lir-Repubblika Ellenika, lir-Renju ta' Spanja, lir-Repubblika Franċiża, lir-Repubblika Taljana, lir-Repubblika tal-Latvja, lill-Ungerija, lir-Repubblika ta' Malta, lir-Renju tan-Netherlands, lir-Repubblika tal-Polonja, lir-Repubblika Portugiża, lir-Rumanija, lir-Repubblika tas-Slovenja, lir-Repubblika tal-Finlandja, lir-Renju tal-Iżvezja, u lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq.

Magħmul fi Brussell, il-15 ta' Novembru 2016.

Għall-Kummissjoni

Phil HOGAN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 tal-21 ta' Ġunju 2005 dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1).

(3)  Ares(2016)6109155, 25.10.2016.


ANNESS

Id-Deċiżjoni: 52

Partita tal-Baġit: 05 04 05 01

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

LV

Kundizzjonalità

2009

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

5,00 %

EUR

212 566,45

0,00

212 566,45

 

Kundizzjonalità

2010

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

2,00 %

EUR

92 731,87

0,00

92 731,87

 

Kundizzjonalità

2010

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 146,35

0,00

– 1 146,35

 

Kundizzjonalità

2011

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 249,48

0,00

– 249,48

 

Kundizzjonalità

2011

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 425,78

0,00

– 425,78

 

Kundizzjonalità

2012

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 106,22

0,00

– 106,22

 

Kundizzjonalità

2012

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 183,03

0,00

– 183,03

 

 

 

 

 

Total LV:

EUR

303 187,46

0,00

303 187,46


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

303 187,46

0,00

303 187,46

Partita tal-Baġit: 05 07 01 07

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GR

Intitolamenti

2008

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-107/14

RATA FISSA

10,00 %

EUR

9 935 755,68

4 967 877,84

4 967 877,84

 

Intitolamenti

2009

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-107/14

RATA FISSA

10,00 %

EUR

9 739 243,02

0,00

9 739 243,02

 

Intitolamenti

2010

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-107/14

RATA FISSA

10,00 %

EUR

9 691 976,36

0,00

9 691 976,36

 

 

 

 

 

Total GR:

EUR

29 366 975,06

4 967 877,84

24 399 097,22

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

LV

Kundizzjonalità

2009

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

5,00 %

EUR

254 163,51

0,00

254 163,51

 

Kundizzjonalità

2010

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

2,00 %

EUR

181 777,79

0,00

181 777,79

 

Kundizzjonalità

2010

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

5,00 %

EUR

179,81

0,00

179,81

 

Kundizzjonalità

2011

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

2,00 %

EUR

100,05

0,00

100,05

 

Kundizzjonalità

2011

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 14,86

0,00

– 14,86

 

Kundizzjonalità

2012

Rimborż wara s-sentenza tal-kawża T-661/14

RATA FISSA

2,00 %

EUR

0,19

0,00

0,19

 

 

 

 

 

Total LV:

EUR

436 206,49

0,00

436 206,49


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

29 803 181,55

4 967 877,84

24 835 303,71

Partita tal-Baġit: 67 01

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

AT

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Assi li jinsabu barra mill-istabbilimenti tal-Uffiċċju tal-Pagamenti

TA' DARBA

 

EUR

– 1 909 582,50

0,00

– 1 909 582,50

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Assi li jinsabu barra mill-istabbilimenti tal-Uffiċċju tal-Pagamenti

TA' DARBA

 

EUR

– 1 864 938,19

0,00

– 1 864 938,19

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Spejjeż ineliġibbli tal-persunal

TA' DARBA

 

EUR

– 39 738,41

0,00

– 39 738,41

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Spejjeż ineliġibbli tal-persunal

TA' DARBA

 

EUR

– 41 174,87

0,00

– 41 174,87

 

Irregolaritajiet

2012

Imgħax mhux dovut / irrappurtat, u dewmien fil-proċedura tal-irkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 24 231,03

0,00

– 24 231,03

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Organizzazzjonijiet tal-Produtturi rikonoxxuti indebitament

TA' DARBA

 

EUR

– 498 721,65

0,00

– 498 721,65

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Organizzazzjonijiet tal-Produtturi rikonoxxuti indebitament

TA' DARBA

 

EUR

– 899 392,44

0,00

– 899 392,44

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2014

Organizzazzjonijiet tal-Produtturi rikonoxxuti indebitament

TA' DARBA

 

EUR

– 915 136,70

0,00

– 915 136,70

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nuqqasijiet fil-kontroll ewlieni SF 2012-3

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 559 871,49

– 244 804,26

– 315 067,23

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nuqqasijiet fil-kontroll ewlieni SF 2012-3

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 776 598,77

– 280 550,55

– 496 048,22

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2014

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin SF 2014 biss

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 882 206,97

0,00

– 882 206,97

 

 

 

 

 

Total AT:

EUR

– 8 411 593,02

– 525 354,81

– 7 886 238,21

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

BE

Kundizzjonalità

2013

L-applikazzjoni ta' tolleranzi u sistema tas-sanzjonijiet wisq klementi — Sena tat-talba 2012

TA' DARBA

 

EUR

– 43 418,70

– 86,84

– 43 331,86

 

Kundizzjonalità

2014

L-applikazzjoni ta' tolleranzi u sistema tas-sanzjonijiet wisq klementi — Sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 87 826,17

– 175,65

– 87 650,52

 

Kundizzjonalità

2015

L-applikazzjoni ta' tolleranzi u sistema tas-sanzjonijiet wisq klementi — Sena tat-talba 2014

TA' DARBA

 

EUR

– 37 343,34

– 74,68

– 37 268,66

 

Kundizzjonalità

2013

L-ambitu tal-kontrolli tar-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (RSĠ) 1, 2, 4 u 5 limitat — Mhemmx segwitu ta' nuqqasijiet ta' konformità żgħar — Hemm in-nuqqasijiet fl-analiżijiet tar-riskji fil-qasam tal-kontrolli min-naħa tas-servizzi veterinarji — Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 598 444,65

– 256,81

– 598 187,84

 

Kundizzjonalità

2014

L-ambitu tal-kontrolli tar-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (RSĠ) 1, 2, 4 u 5 limitat — Mhemmx segwitu ta' nuqqasijiet ta' konformità żgħar — Hemm in-nuqqasijiet fl-analiżijiet tar-riskji fil-qasam tal-kontrolli min-naħa tas-servizzi veterinarji — Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 193,80

0,00

– 193,80

 

Kundizzjonalità

2014

L-ambitu tal-kontrolli tar-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (RSĠ) 1, 2, 4 u 5 limitat — Mhemmx segwitu ta' nuqqasijiet ta' konformità żgħar — Hemm in-nuqqasijiet fl-analiżijiet tar-riskji fil-qasam tal-kontrolli min-naħa tas-servizzi veterinarji — Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 582 487,99

0,00

– 582 487,99

 

Kundizzjonalità

2015

L-ambitu tal-kontrolli tar-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (RSĠ) 1, 2, 4 u 5 limitat — Mhemmx segwitu ta' nuqqasijiet ta' konformità żgħar — Hemm in-nuqqasijiet fl-analiżijiet tar-riskji fil-qasam tal-kontrolli min-naħa tas-servizzi veterinarji — Sena tat-talba 2014

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 569 653,02

0,00

– 569 653,02

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

– 1 919 367,67

– 593,98

– 1 918 773,69

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DE

Ċertifikazzjoni

2014

Żbalji finanzjarji identifikati mill-Korp ta' Ċertifikazzjoni

TA' DARBA

 

EUR

– 6 121,69

0,00

– 6 121,69

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żbalji finanzjarji identifikati mill-Korp ta' Ċertifikazzjoni

TA' DARBA

 

EUR

– 2 397,36

0,00

– 2 397,36

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2015

Dgħufija fis-sistemi ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art u ta' informazzjoni ġeografika — It-twettiq ta' kontroverifiki biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà tar-roqgħa ddikjarata (kontroll ewlieni)

TA' DARBA

 

EUR

– 65 880,00

0,00

– 65 880,00

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2016

Dgħufija fis-sistemi ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art u ta' informazzjoni ġeografika — It-twettiq ta' kontroverifiki biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà tar-roqgħa ddikjarata (kontroll ewlieni)

TA' DARBA

 

EUR

– 72 630,00

0,00

– 72 630,00

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 147 029,05

0,00

– 147 029,05

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DK

Ċertifikazzjoni

2015

Żbalji fit-twettiq mill-ġdid ta' kontrolli fuq il-post fil-popolazzjoni SIAK tal-FAEG

TA' DARBA

 

EUR

– 3 163,98

0,00

– 3 163,98

 

Ċertifikazzjoni

2012

Nuqqas ta' reazzjoni xierqa mid-DAFA b'rabta mal-kumpanija li qiegħda tevadi l-kontrolli

TA' DARBA

 

EUR

– 182 151,60

0,00

– 182 151,60

 

 

 

 

 

Total DK:

EUR

– 185 315,58

0,00

– 185 315,58

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

ES

Irkupri

2008

Ammonti mhux rintraċċati fid-dikjarazzjonijiet ta' ħlas tal-awtoritajiet

TA' DARBA

 

EUR

– 57 499,79

0,00

– 57 499,79

 

Irkupri

2009

Ammonti mhux rintraċċati fid-dikjarazzjonijiet ta' ħlas tal-awtoritajiet

TA' DARBA

 

EUR

– 57 499,79

0,00

– 57 499,79

 

Irkupri

2010

Ammonti mhux rintraċċati fid-dikjarazzjonijiet ta' ħlas tal-awtoritajiet

TA' DARBA

 

EUR

– 452 132,84

0,00

– 452 132,84

 

Irkupri

2011

Ammonti mhux rintraċċati fid-dikjarazzjonijiet ta' ħlas tal-awtoritajiet

TA' DARBA

 

EUR

8 118,38

0,00

8 118,38

 

Irkupri

2012

Ammonti mhux rintraċċati fid-dikjarazzjonijiet ta' ħlas tal-awtoritajiet

TA' DARBA

 

EUR

0,01

0,00

0,01

 

Kundizzjonalità

2012

Nuqqasijiet fl-effikaċja tal-kontrolli fuq il-post, 7 rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni koperti biss parzjalment, trattament skorrett tan-notifiki tardivi u taċ-ċombi ta' identifikazzjoni nieqsa (RSĠ 7 u 8), Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 4 552 942,45

– 821,75

– 4 552 120,70

 

Kundizzjonalità

2013

Nuqqasijiet fl-effikaċja tal-kontrolli fuq il-post, 7 rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni koperti biss parzjalment, trattament skorrett tan-notifiki tardivi u taċ-ċombi ta' identifikazzjoni nieqsa (RSĠ 7 u 8), Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 537,30

0,00

– 1 537,30

 

Kundizzjonalità

2011

Nuqqasijiet fl-effikaċja tal-kontrolli fuq il-post, 7 rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni koperti biss parzjalment, trattament skorrett tan-notifiki tardivi u taċ-ċombi ta' identifikazzjoni nieqsa (RSĠ 7 u 8), Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 3 172,88

– 0,06

– 3 172,82

 

Kundizzjonalità

2013

Nuqqasijiet fl-effikaċja tal-kontrolli fuq il-post, 7 rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni koperti biss parzjalment, trattament skorrett tan-notifiki tardivi u taċ-ċombi ta' identifikazzjoni nieqsa (RSĠ 7 u 8), Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 4 507 539,72

– 84 158,35

– 4 423 381,37

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2008

Ġestjoni Ekoloġika tal-Imballaġġi (ĠEI)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 10 582,61

– 10 396,61

– 186,00

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Ġestjoni Ekoloġika tal-Imballaġġi (ĠEI)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 850 590,17

– 813 343,56

– 37 246,61

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

Ġestjoni Ekoloġika tal-Imballaġġi (ĠEI)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 9 872,42

– 8 618,07

– 1 254,35

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Ġestjoni Ekoloġika tal-Imballaġġi (ĠEI)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 382,39

– 2 266,08

– 116,31

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Ġestjoni Ekoloġika tal-Imballaġġi (ĠEI)

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 343,30

0,00

– 343,30

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żball estrapolat fil-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEG

TA' DARBA

 

EUR

– 830,81

0,00

– 830,81

 

Kundizzjonalità

2014

Trattament skorrett tan-notifiki tardivi u taċ-ċombi ta' identifikazzjoni nieqsa (RSĠ 7 u 8), Sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 688 407,59

– 30 146,05

– 658 261,54

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żball magħruf identifikat fil-popolazzjoni SIAK tal-FAEG SPU

TA' DARBA

 

EUR

– 353 214,35

– 1 807,35

– 351 407,00

 

Ċertifikazzjoni

2012

L-għajnuna għar-ristrutturar tas-settur taz-zokkor mhix eliġibbli

TA' DARBA

 

EUR

– 1 361 413,12

– 5 268,22

– 1 356 144,90

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2009

Ħlas mhux debitu ta' għotjiet ta' għajnuna għal arranġamenti ta' lokazzjoni

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 13 336,00

– 3 289,74

– 10 046,26

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2009

Nuqqasijiet fl-eliġibbiltà tal-infiq

TA' DARBA

 

EUR

– 29 641,68

– 1 870,43

– 27 771,25

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nuqqasijiet fl-eliġibbiltà tal-infiq

TA' DARBA

 

EUR

– 92 471,27

– 558,53

– 91 912,74

 

_Irkupri

2008

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-irregolaritajiet

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 90 579,48

0,00

– 90 579,48

 

_Irkupri

2009

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-irregolaritajiet

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 91 063,44

0,00

– 91 063,44

 

_Irkupri

2010

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-irregolaritajiet

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 412 867,62

0,00

– 412 867,62

 

_Irkupri

2011

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-irregolaritajiet

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 59 631,00

0,00

– 59 631,00

 

_Irkupri

2012

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-irregolaritajiet

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 16 835,39

0,00

– 16 835,39

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2009

Nuqqasijiet fis-sistema tal-kontrolli biex jintgħarfu l-organizzazzjonijiet tal-produtturi

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 280 031,76

– 1 691,39

– 278 340,37

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2009

Nuqqasijiet fl-approvazzjoni tal-programmi/fl-awtorizzazzjoni tal-infiq u nuqqasijiet fl-istabbiliment ta' rati fissi standard għall-azzjonijiet ambjentali. OP 2008 & 2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 57 063,20

– 29 708,57

– 27 354,63

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2010

Nuqqasijiet fl-approvazzjoni tal-programmi/fl-awtorizzazzjoni tal-infiq u nuqqasijiet fl-istabbiliment ta' rati fissi standard għall-azzjonijiet ambjentali. OP 2008 & 2009

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 300 020,04

– 273 601,71

– 26 418,33

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

Nuqqasijiet fl-approvazzjoni tal-programmi/fl-awtorizzazzjoni tal-infiq u nuqqasijiet fl-istabbiliment ta' rati fissi standard għall-azzjonijiet ambjentali. OP 2011 & 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 205 226,38

– 205 226,38

0,00

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2012

Nuqqasijiet fl-approvazzjoni tal-programmi/fl-awtorizzazzjoni tal-infiq u nuqqasijiet fl-istabbiliment ta' rati fissi standard għall-azzjonijiet ambjentali. OP 2011 & 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 193 521,83

0,00

– 193 521,83

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2013

Nuqqasijiet fl-approvazzjoni tal-programmi/fl-awtorizzazzjoni tal-infiq u nuqqasijiet fl-istabbiliment ta' rati fissi standard għall-azzjonijiet ambjentali. OP 2011 & 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 245 200,53

0,00

– 245 200,53

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2014

Nuqqasijiet fl-approvazzjoni tal-programmi/fl-awtorizzazzjoni tal-infiq u nuqqasijiet fl-istabbiliment ta' rati fissi standard għall-azzjonijiet ambjentali. 2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 323 602,75

0,00

– 323 602,75

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2009

Nuqqasijiet fl-approvazzjoni tal-programmi/fl-awtorizzazzjoni tal-infiq u nuqqasijiet fl-istabbiliment ta' rati fissi standard għall-azzjonijiet ambjentali.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 652 299,20

– 180 687,65

– 471 611,55

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2010

Nuqqasijiet fl-approvazzjoni tal-programmi/fl-awtorizzazzjoni tal-infiq u nuqqasijiet fl-istabbiliment ta' rati fissi standard għall-azzjonijiet ambjentali.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 718 821,45

– 88 990,15

– 629 831,30

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2011

Nuqqasijiet fl-approvazzjoni tal-programmi/fl-awtorizzazzjoni tal-infiq u nuqqasijiet fl-istabbiliment ta' rati fissi standard għall-azzjonijiet ambjentali.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 771 482,90

– 93 881,68

– 677 601,22

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2012

Nuqqasijiet fl-approvazzjoni tal-programmi/fl-awtorizzazzjoni tal-infiq u nuqqasijiet fl-istabbiliment ta' rati fissi standard għall-azzjonijiet ambjentali.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 14 516,85

0,00

– 14 516,85

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2008

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tar-riskju tal-finanzjament doppju

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 668 667,53

– 588 156,44

– 80 511,09

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2009

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tar-riskju tal-finanzjament doppju

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 680 158,12

– 237 238,19

– 442 919,93

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2010

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tar-riskju tal-finanzjament doppju

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 736 610,85

– 91 366,47

– 645 244,38

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2011

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tar-riskju tal-finanzjament doppju

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 718 697,92

– 127 039,32

– 591 658,60

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2012

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tar-riskju tal-finanzjament doppju

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 706 338,24

– 26 251,74

– 680 086,50

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali inkluż l-irtirar

2013

Nuqqasijiet fil-ġestjoni tar-riskju tal-finanzjament doppju

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 599 782,11

– 23 254,76

– 576 527,35

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 21 580 310,68

– 2 929 639,25

– 18 650 671,43

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FR

Irregolaritajiet

2010

Il-Kawża no DAJ2/DPO8492

TA' DARBA

 

EUR

– 26 750 942,00

0,00

– 26 750 942,00

 

Irregolaritajiet

2010

Il-Kawża no GXHP200700062

TA' DARBA

 

EUR

– 2 920,03

0,00

– 2 920,03

 

Irregolaritajiet

2010

Il-Kawża no LAIT 02836/TR410759

TA' DARBA

 

EUR

– 144 027,14

0,00

– 144 027,14

 

Irregolaritajiet

2010

Il-Kawża no OINP201180010

TA' DARBA

 

EUR

– 38 302,46

0,00

– 38 302,46

 

Irregolaritajiet

2010

Il-Kawża no TR2001008

TA' DARBA

 

EUR

– 50 253,13

0,00

– 50 253,13

 

Irregolaritajiet

2010

Il-Kawża no TR451024

TA' DARBA

 

EUR

– 2 960 918,36

0,00

– 2 960 918,36

 

Irregolaritajiet

2010

Kawżi li ma ġietx applikata għalihom ir-regola tan-nofs b'nofs minħabba li ġew evalwati tard

TA' DARBA

 

EUR

– 9 569,59

0,00

– 9 569,59

 

Irregolaritajiet

2010

Kawżi li ma ġewx irrappurtati fit-tabella tal-Anness III, inkella ġew irrappurtati b'riżultanza amministrattiva jew ġudizzjarja primarja skorretta, allura ma ġietx applikata għalihom ir-regola tan-nofs b'nofs

TA' DARBA

 

EUR

– 7 884,99

0,00

– 7 884,99

 

Irregolaritajiet

2010

Imgħaxijiet li ma ġewx irrapportati fit-tabella tal-Anness III, u b'hekk ma ġietx applikata għalihom ir-regola tan-nofs b'nofs

TA' DARBA

 

EUR

– 4 171 977,50

0,00

– 4 171 977,50

 

Irregolaritajiet

2015

Id-diliġenza mhux rispettata skont l-artikolu 32(5) R. 1290/2005

TA' DARBA

 

EUR

– 1 402 884,37

0,00

– 1 402 884,37

 

Irregolaritajiet

2010

id-djun potenzjali mhux ikkonvertiti fi djun fis-sena ta' wara r-riżultanza amministrattiva jew ġudizzjarja primarja

TA' DARBA

 

EUR

– 10 853 421,42

0,00

– 10 853 421,42

 

Irregolaritajiet

2010

Djun mhux ivvalutati, u b'hekk ma ġietx applikata għalihom ir-regola tan-nofs b'nofs

TA' DARBA

 

EUR

– 6 653,47

0,00

– 6 653,47

 

Azzjonijiet ta' Promozzjoni

2010

nuqqas fil-kontroll tal-għażla tal-entità li timplimenta (il-proċedura kompetittiva mhijiex adegwata)

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 205 820,79

0,00

– 205 820,79

 

Azzjonijiet ta' Promozzjoni

2011

nuqqas fil-kontroll tal-għażla tal-entità li timplimenta (il-proċedura kompetittiva mhijiex adegwata)

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 239 784,46

0,00

– 239 784,46

 

Azzjonijiet ta' Promozzjoni

2012

nuqqas fil-kontroll tal-għażla tal-entità li timplimenta (il-proċedura kompetittiva mhijiex adegwata)

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 219 122,42

0,00

– 219 122,42

 

Azzjonijiet ta' Promozzjoni

2013

nuqqas fil-kontroll tal-għażla tal-entità li timplimenta (il-proċedura kompetittiva mhijiex adegwata)

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 40 407,41

0,00

– 40 407,41

 

 

 

 

 

Total FR:

EUR

– 47 104 889,54

0,00

– 47 104 889,54

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GB

Ċertifikazzjoni

2012

Aġġustamenti rigward ir-rimborż lill-Aġenzija tal-Ħlas

TA' DARBA

 

EUR

– 10 766,00

– 236,42

– 10 529,58

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Ma sarux irkupri retroattivi għas-snin ta' talba 2013 u 2014, l-Artikolu 80 tar-Regolament 1122/2009

TA' DARBA

 

EUR

– 819 832,00

0,00

– 819 832,00

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

– 830 598,00

– 236,42

– 830 361,58

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

HU

Kundizzjonalità

2013

L-applikazzjoni tat-tolleranza għall-identifikazzjoni tal-annimali, mhemmx evalwazzjoni tan-nuqqasijiet ta' konformità minuri, wisq klemenza fis-sistema tas-sanzjonament, perjodu ta' grazzja għas-sostituzzjoni taċ-ċombi ta' identifikazzjoni, Sena tat-talba 2012

TA' DARBA

 

EUR

– 345 104,16

0,00

– 345 104,16

 

Inbid — Investiment

2013

Nuqqas ta' kontroll dwar il-kriterji ta' eliġibbiltà tal-investiment

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 141 511,53

0,00

– 141 511,53

 

Inbid — Investiment

2014

Nuqqas ta' kontroll dwar il-kriterji ta' eliġibbiltà tal-investiment

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 132 732,62

0,00

– 132 732,62

 

Inbid — Investiment

2015

Nuqqas ta' kontroll dwar il-kriterji ta' eliġibbiltà tal-investiment

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 65 771,82

0,00

– 65 771,82

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

proċedura retroattiva ma teżistix 2008 - 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 27 454 967,41

0,00

– 27 454 967,41

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

proċedura retroattiva ma teżistix 2008 - 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 1 205 419,21

0,00

– 1 205 419,21

 

Kundizzjonalità

2014

Mhemmx evalwazzjoni tan-nuqqasijiet ta' konformità minuri, sistema tas-sanzjonijiet wisq klementi, perjodu ta' grazzja għas-sostituzzjoni taċ-ċombi ta' identifikazzjoni, Sena tat-talba 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 85 272,17

0,00

– 85 272,17

 

Kundizzjonalità

2015

Mhemmx evalwazzjoni tan-nuqqasijiet ta' konformità minuri, wisq klemenza fis-sistema tas-sanzjonament, perjodu ta' grazzja għas-sostituzzjoni taċ-ċombi ta' identifikazzjoni, Sena tat-talba 2014

TA' DARBA

 

EUR

– 47 840,41

0,00

– 47 840,41

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art għas-snin ta' talba 2011 u 2012

TA' DARBA

 

EUR

– 7 473,33

0,00

– 7 473,33

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art għas-snin ta' talba 2011 u 2012

TA' DARBA

 

EUR

– 7 473,32

0,00

– 7 473,32

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2012

Defiċjenzi fl-analiżi tar-riskji għas-snin ta' talba 2011, 2012 u 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 7 038 944,95

0,00

– 7 038 944,95

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Defiċjenzi fl-analiżi tar-riskji għas-snin ta' talba 2011, 2012 u 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 3 371 318,84

0,00

– 3 371 318,84

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Defiċjenzi fl-analiżi tar-riskji għas-snin ta' talba 2011, 2012 u 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 1 348 980,52

0,00

– 1 348 980,52

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2013

Defiċjenzi fl-analiżi tar-riskji għas-snin ta' talba 2012 u 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 7 038 944,95

0,00

– 7 038 944,95

 

Għajnuniet Diretti Diżakkoppjati

2014

Defiċjenzi fl-analiżi tar-riskji għas-snin ta' talba 2012 u 2013

TA' DARBA

 

EUR

– 10 410 263,79

0,00

– 10 410 263,79

 

 

 

 

 

Total HU:

EUR

– 58 702 019,03

0,00

– 58 702 019,03

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IT

Ċertifikazzjoni

2013

20 % spejjeż tal-irkupru mnaqqsin tard wisq

TA' DARBA

 

EUR

– 65 518,44

0,00

– 65 518,44

 

Skema tal-Frott għall-Iskejjel

2012

Nuqqas ta' kontrolli tal-ispejjeż tal-komunikazzjoni

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 54 596,43

0,00

– 54 596,43

 

Skema tal-Frott għall-Iskejjel

2013

Nuqqas ta' kontrolli tal-ispejjeż tal-komunikazzjoni

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 43 039,98

0,00

– 43 039,98

 

Skema tal-Frott għall-Iskejjel

2014

Nuqqas ta' kontrolli tal-ispejjeż tal-komunikazzjoni

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 56 718,12

0,00

– 56 718,12

 

Inbid — Ristrutturar

2012

Ma ġiex applikat tajjeb il-kontroll anċillari stabbilit mill-Artikolu 79 tar-Regolament (KE) Nru 555/2008

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 851,44

0,00

– 851,44

 

Inbid — Ristrutturar

2013

Ma ġiex applikat tajjeb il-kontroll anċillari stabbilit mill-Artikolu 79 tar-Regolament (KE) Nru 555/2008

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 354 700,47

0,00

– 354 700,47

 

Inbid — Ristrutturar

2014

Ma ġiex applikat tajjeb il-kontroll anċillari stabbilit mill-Artikolu 79 tar-Regolament (KE) Nru 555/2008

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 360 360,05

0,00

– 360 360,05

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Applikazzjoni skorretta tat-tnaqqis

TA' DARBA

 

EUR

– 6 558,38

0,00

– 6 558,38

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

Kalkolu tat-tnaqqis mhux korrett

TA' DARBA

 

EUR

– 334,77

0,00

– 334,77

 

Skema tal-Frott għall-Iskejjel

2012

Nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet dwar l-akkwisti pubbliċi

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 4 170 834,38

0,00

– 4 170 834,38

 

Skema tal-Frott għall-Iskejjel

2013

Nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet dwar l-akkwisti pubbliċi

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 4 779 213,02

0,00

– 4 779 213,02

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Ħlas għal annimali ineliġibbli

TA' DARBA

 

EUR

– 935,59

0,00

– 935,59

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

Ħlas għal annimali ineliġibbli

TA' DARBA

 

EUR

– 1 139,51

0,00

– 1 139,51

 

Ċertifikazzjoni

2013

problema biex jingħata l-ħlas ta' għajnuna fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol

TA' DARBA

 

EUR

– 37 986,20

0,00

– 37 986,20

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2012

Ir-rata tal-kontrolli fuq il-post u d-daqs tal-kampjun għall-kontrolli fuq il-post ma ntlaħqux

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 035 878,67

– 6 474,85

– 2 029 403,82

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

Ir-rata tal-kontrolli fuq il-post u d-daqs tal-kampjun għall-kontrolli fuq il-post ma ntlaħqux

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 366 823,40

– 29,48

– 366 793,92

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2014

Ir-rata tal-kontrolli fuq il-post u d-daqs tal-kampjun għall-kontrolli fuq il-post ma ntlaħqux

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 360 765,32

0,00

– 360 765,32

 

 

 

 

 

Total IT

EUR

– 12 696 254,17

– 6 504,33

– 12 689 749,84

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

NL

Irregolaritajiet

2010

Ma ttiħditx azzjoni ta' rkupru mill-awtoritajiet Netherlandiżi rigward irregolarità li nstabet f'investigazzjoni mill-OLAF fis-sena 2000.

TA' DARBA

 

EUR

– 424 837,90

0,00

– 424 837,90

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

– 424 837,90

0,00

– 424 837,90

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PL

Ċertifikazzjoni

2013

Kawżi li dwarhom l-awtorità tal-ħlas iddeċidiet li ma ssegwix l-irkupru

TA' DARBA

 

EUR

– 11 155,11

0,00

– 11 155,11

 

Frott u Ħxejjex — Gruppi ta' Produtturi Rikonoxxuti minn Qabel

2012

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin, b'mod speċjali rigward il-kontrolli fuq il-pjanijiet ta' rikonoxximent u fuq il-kriterji ta' rikonoxximent

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 64 974 750,82

– 25 989 900,32

– 38 984 850,50

 

Frott u Ħxejjex — Gruppi ta' Produtturi Rikonoxxuti minn Qabel

2013

Nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin, b'mod speċjali rigward il-kontrolli fuq il-pjanijiet ta' rikonoxximent u fuq il-kriterji ta' rikonoxximent

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 76 816 098,12

0,00

– 76 816 098,12

 

 

 

 

 

Total PL:

EUR

– 141 802 004,05

– 25 989 900,32

– 115 812 103,73

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PT

Għajnuna Diretta Oħra — POSEI

2012

L-attività normali ta' spezzjoni ġiet iffinanzjata taħt l-entrata tal-għajnuna teknika tas-sottoprogramm tal-POSEI għall-Azores

TA' DARBA

 

EUR

– 460 202,73

0,00

– 460 202,73

 

Għajnuna Diretta Oħra — POSEI

2013

L-attività normali ta' spezzjoni ġiet iffinanzjata taħt l-entrata tal-għajnuna teknika tas-sottoprogramm tal-POSEI għall-Azores

TA' DARBA

 

EUR

– 200 000,00

0,00

– 200 000,00

 

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2010

dgħufija f'kontroll ewlieni tas-“segwitu tal-kontrolli” (kontijiet tal-istokk) bejn l-1.9.2010 sa tmiem il-programm “l-aktar fil-bżonn” tal-2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 390 318,22

0,00

– 390 318,22

 

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2011

dgħufija f'kontroll ewlieni tas-“segwitu tal-kontrolli” (kontijiet tal-istokk) bejn l-1.9.2010 sa tmiem il-programm “l-aktar fil-bżonn” tal-2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 374 320,14

0,00

– 374 320,14

 

Għajnuna Alimentari fi ħdan il-Komunità

2012

dgħufija f'kontroll ewlieni tas-“segwitu tal-kontrolli” (kontijiet tal-istokk) bejn l-1.9.2010 sa tmiem il-programm “l-aktar fil-bżonn” tal-2010

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 381 406,97

0,00

– 381 406,97

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

– 1 806 248,06

0,00

– 1 806 248,06

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

RO

Kundizzjonalità

2011

Ma saritx analiżi tar-riskji għall-RSĠ tal-annimali, l-RSĠ 1 u 5 ma ġewx ikkontrollati għall-bdiewa kollha, l-ebda kriterju speċifiku għall-għażla tar-roqgħa waqt il-kontrolli fuq il-post, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 21 404,36

– 25,22

– 21 379,14

 

Kundizzjonalità

2012

Ma saritx analiżi tar-riskji għall-RSĠ tal-annimali, l-RSĠ 1 u 5 ma ġewx ikkontrollati għall-bdiewa kollha, l-ebda kriterju speċifiku għall-għażla tar-roqgħa waqt il-kontrolli fuq il-post, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 14 469,30

– 19,41

– 14 449,89

 

Kundizzjonalità

2013

Ma saritx analiżi tar-riskji għall-RSĠ tal-annimali, l-RSĠ 1 u 5 ma ġewx ikkontrollati għall-bdiewa kollha, l-ebda kriterju speċifiku għall-għażla tar-roqgħa waqt il-kontrolli fuq il-post, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 651 591,27

– 874,73

– 650 716,54

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

L-annimali mhumiex imniżżlin fir-reġistru tal-bhejjem

TA' DARBA

 

EUR

– 1 121,04

0,00

– 1 121,04

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2014

L-annimali mhumiex imniżżlin fir-reġistru tal-bhejjem

TA' DARBA

 

EUR

– 285,82

0,00

– 285,82

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2013

Kontrolli fuq il-post defiċjenti

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 43 624,29

0,00

– 43 624,29

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2014

Kontrolli fuq il-post defiċjenti

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 135 630,95

0,00

– 135 630,95

 

Għajnuna Diretta Oħra — Artikolu 68-72 tar-Regolament 73/2009

2015

Kontrolli fuq il-post defiċjenti

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 237 720,00

0,00

– 237 720,00

 

Ċertifikazzjoni

2010

żball fis-sistema tal-ġestjoni tad-dejn SF2010 tal-FAEG

TA' DARBA

 

EUR

– 2 776,25

0,00

– 2 776,25

 

Ċertifikazzjoni

2011

żball fis-sistema tal-ġestjoni tad-dejn SF2011 tal-FAEG

TA' DARBA

 

EUR

– 1 261,10

0,00

– 1 261,10

 

Skrutinju tat-tranżazzjonijiet

2010

Nuqqasijiet fil-qafas amministrattiv u l-kwalità tal-iskrutinju mhux tajba biżżejjed SF 2010

RATA FISSA

0,50 %

EUR

– 49 843,71

0,00

– 49 843,71

 

Skrutinju tat-tranżazzjonijiet

2011

Nuqqasijiet fil-qafas amministrattiv u l-kwalità tal-iskrutinju mhux tajba biżżejjed SF 2011

RATA FISSA

0,50 %

EUR

– 239 834,11

0,00

– 239 834,11

 

Skrutinju tat-tranżazzjonijiet

2012

Nuqqasijiet fil-qafas amministrattiv u l-kwalità tal-iskrutinju mhux tajba biżżejjed SF 2012

RATA FISSA

0,50 %

EUR

– 55 896,10

0,00

– 55 896,10

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

– 1 455 458,30

– 919,36

– 1 454 538,94

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SE

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

rikonoxximent mhux dovut

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 451 853,95

0,00

– 451 853,95

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

rikonoxximent mhux dovut

TA' DARBA

0,00 %

EUR

– 349 305,95

0,00

– 349 305,95

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 27 794,70

– 7 638,10

– 20 156,60

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2010

nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 383 072,07

– 29 585,26

– 353 486,81

 

Frott u Ħxejjex — Programmi Operazzjonali

2011

nuqqasijiet fil-kontrolli ewlenin

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 117 435,73

– 17 465,30

– 99 970,43

 

 

 

 

 

Total SE:

EUR

– 1 329 462,40

– 54 688,66

– 1 274 773,74

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SI

Kundizzjonalità

2013

Nuqqasijiet fil-kontrolli fuq il-post tal-RSĠ 1, RSĠ 16, RSĠ 17, RSĠ 18 u fit-tabella tal-evalwazzjoni. Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 1 590,84

0,00

– 1 590,84

 

Kundizzjonalità

2014

Nuqqasijiet fil-kontrolli fuq il-post tal-RSĠ 1, RSĠ 16, RSĠ 17, RSĠ 18 u fit-tabella tal-evalwazzjoni. Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 19,96

0,00

– 19,96

 

Kundizzjonalità

2014

Nuqqasijiet fil-kontrolli fuq il-post tal-RSĠ 1, RSĠ 16, RSĠ 17, RSĠ 18 u fit-tabella tal-evalwazzjoni. Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 280 043,67

0,00

– 280 043,67

 

Kundizzjonalità

2013

Nuqqasijiet fil-kontrolli fuq il-post tal-RSĠ 1, RSĠ 16, RSĠ 17, RSĠ 18 u fit-tabella tal-evalwazzjoni. Sena tat-talba 2014

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 8 439,51

0,00

– 8 439,51

 

Kundizzjonalità

2015

Nuqqasijiet fil-kontrolli fuq il-post tal-RSĠ 1, RSĠ 16, RSĠ 17, RSĠ 18 u fit-tabella tal-evalwazzjoni. Sena tat-talba 2014

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 271 939,48

– 68,42

– 271 871,06

 

 

 

 

 

Total SI:

EUR

– 562 033,46

– 68,42

– 561 965,04

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SK

Kundizzjonalità

2012

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 591 159,40

– 8 695,79

– 1 582 463,61

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 181,65

– 11,91

– 2 169,74

 

Kundizzjonalità

2014

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 734,05

0,00

– 734,05

 

Kundizzjonalità

2011

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 995,21

0,00

– 2 995,21

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 534,75

0,00

– 534,75

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 764 473,62

0,00

– 1 764 473,62

 

Kundizzjonalità

2014

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 798,08

0,00

– 798,08

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 965,25

0,00

– 965,25

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 985,39

0,00

– 985,39

 

Kundizzjonalità

2014

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 740 795,43

0,00

– 740 795,43

 

 

 

 

 

Total SK:

EUR

– 4 105 622,83

– 8 707,70

– 4 096 915,13


Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

EUR

– 303 063 043,74

– 29 516 613,25

– 273 546 430,49

Partita tal-Baġit: 67 11

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

BE

Ċertifikazzjoni

2014

Żball magħruf fil-popolazzjoni SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 24 230,01

– 48,86

– 24 181,15

 

Ċertifikazzjoni

2014

L-aktar żball probabbli (MLE) għall-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 123 429,41

0,00

– 123 429,41

 

Ċertifikazzjoni

2014

MLE għall-popolazzjoni SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 110 788,10

– 223,42

– 110 564,68

 

Kundizzjonalità

2013

L-ambitu tal-kontrolli tar-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (RSĠ) 1, 2, 4 u 5 limitat — Mhemmx segwitu ta' nuqqasijiet ta' konformità żgħar — Hemm in-nuqqasijiet fl-analiżijiet tar-riskji fil-qasam tal-kontrolli min-naħa tas-servizzi veterinarji — Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 19 570,41

0,00

– 19 570,41

 

Kundizzjonalità

2014

L-ambitu tal-kontrolli tar-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (RSĠ) 1, 2, 4 u 5 limitat — Mhemmx segwitu ta' nuqqasijiet ta' konformità żgħar — Hemm in-nuqqasijiet fl-analiżijiet tar-riskji fil-qasam tal-kontrolli min-naħa tas-servizzi veterinarji — Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

280,00

0,00

280,00

 

Kundizzjonalità

2013

L-ambitu tal-kontrolli tar-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (RSĠ) 1, 2, 4 u 5 limitat — Mhemmx segwitu ta' nuqqasijiet ta' konformità żgħar — Hemm in-nuqqasijiet fl-analiżijiet tar-riskji fil-qasam tal-kontrolli min-naħa tas-servizzi veterinarji — Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

1,07

0,00

1,07

 

Kundizzjonalità

2014

L-ambitu tal-kontrolli tar-rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni (RSĠ) 1, 2, 4 u 5 limitat — Mhemmx segwitu ta' nuqqasijiet ta' konformità żgħar — Hemm in-nuqqasijiet fl-analiżijiet tar-riskji fil-qasam tal-kontrolli min-naħa tas-servizzi veterinarji — Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 16 006,55

0,00

– 16 006,55

 

 

 

 

 

Total BE:

EUR

– 293 743,41

– 272,28

– 293 471,13

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

BG

Żvilupp Rurali fl-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2015

Ma sarux kontrolli fuq ir-rekwiżit dwar il-parti tal-prodott li l-azjendi ta' semisussistenza jqiegħdu fis-suq

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 187 091,42

0,00

– 187 091,42

 

Żvilupp Rurali fl-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa (2007-2013)

2013

Ma sarux kontrolli fuq ir-rekwiżit dwar il-parti tal-prodott li l-azjendi ta' semisussistenza jqiegħdu fis-suq

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 365 906,63

0,00

– 365 906,63

 

Żvilupp Rurali fl-Assi 1 tal-FAEŻR — Miżuri ta' appoġġ b'rata fissa

2014

Ma sarux kontrolli fuq ir-rekwiżit dwar il-parti tal-prodott li l-azjendi ta' semisussistenza jqiegħdu fis-suq

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 812 405,82

0,00

– 812 405,82

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Il-prezz tal-bejgħ preferenzjali tal-elettriku ma kienx imdaħħal fil-kontroll biex jiġi evitat il-finanzjament doppju

TA' DARBA

 

EUR

– 436 311,22

0,00

– 436 311,22

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Il-prezz tal-bejgħ preferenzjali tal-elettriku ma kienx imdaħħal fil-kontroll biex jiġi evitat il-finanzjament doppju

TA' DARBA

 

EUR

– 3 218 840,38

0,00

– 3 218 840,38

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Il-prezz tal-bejgħ preferenzjali tal-elettriku ma kienx imdaħħal fil-kontroll biex jiġi evitat il-finanzjament doppju

TA' DARBA

 

EUR

– 1 121 595,00

0,00

– 1 121 595,00

 

 

 

 

 

Total BG:

EUR

– 6 142 150,47

0,00

– 6 142 150,47

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DE

Ċertifikazzjoni

2013

Żbalji finanzjarji identifikati mill-Korp ta' Ċertifikazzjoni

TA' DARBA

 

EUR

– 977,11

0,00

– 977,11

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żbalji finanzjarji identifikati mill-Korp ta' Ċertifikazzjoni

TA' DARBA

 

EUR

– 708,76

0,00

– 708,76

 

Ċertifikazzjoni

2012

Żbalji finanzjarji identifikati mill-Korp ta' Ċertifikazzjoni

TA' DARBA

 

EUR

– 496,49

0,00

– 496,49

 

 

 

 

 

Total DE:

EUR

– 2 182,36

0,00

– 2 182,36

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

DK

Ċertifikazzjoni

2012

L-iżball l-aktar probabbli tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 1 001 809,47

– 307 761,24

– 694 048,23

 

Ċertifikazzjoni

2014

Instab żball fit-twettiq mill-ġdid tal-kontrolli fuq il-post fil-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 2,01

0,00

– 2,01

 

Ċertifikazzjoni

2014

Instabu l-iżbalji fit-twettiq mill-ġdid tal-kontrolli fuq il-post fil-popolazzjoni SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 93,35

0,00

– 93,35

 

Ċertifikazzjoni

2013

Ġew identifikati l-iżbalji finanzjarji fl-ittestjar tal-konformità tal-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 126,37

– 3,35

– 123,02

 

Ċertifikazzjoni

2013

L-aktar żball probabbli (MLE) għall-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 837 801,30

– 15 027,43

– 822 773,87

 

Ċertifikazzjoni

2014

MLE fil-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 193 310,80

– 4 445,75

– 188 865,05

 

Ċertifikazzjoni

2012

Żbalji finanzjarji mis-SF2012 mhux irkuprati

TA' DARBA

 

EUR

– 105,59

– 0,63

– 104,96

 

 

 

 

 

Total DK:

EUR

– 2 033 248,89

– 327 238,40

– 1 706 010,49

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

ES

Kundizzjonalità

2012

Nuqqasijiet fl-effikaċja tal-kontrolli fuq il-post, 7 rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni koperti biss parzjalment, trattament skorrett tan-notifiki tardivi u taċ-ċombi ta' identifikazzjoni nieqsa (RSĠ 7 u 8), Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 218 631,80

0,00

– 218 631,80

 

Kundizzjonalità

2013

Nuqqasijiet fl-effikaċja tal-kontrolli fuq il-post, 7 rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni koperti biss parzjalment, trattament skorrett tan-notifiki tardivi u taċ-ċombi ta' identifikazzjoni nieqsa (RSĠ 7 u 8), Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 43 203,42

0,00

– 43 203,42

 

Kundizzjonalità

2012

Nuqqasijiet fl-effikaċja tal-kontrolli fuq il-post, 7 rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni koperti biss parzjalment, trattament skorrett tan-notifiki tardivi u taċ-ċombi ta' identifikazzjoni nieqsa (RSĠ 7 u 8), Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 5,43

0,00

– 5,43

 

Kundizzjonalità

2013

Nuqqasijiet fl-effikaċja tal-kontrolli fuq il-post, 7 rekwiżiti statutorji ta' ġestjoni koperti biss parzjalment, trattament skorrett tan-notifiki tardivi u taċ-ċombi ta' identifikazzjoni nieqsa (RSĠ 7 u 8), Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 171 297,45

0,00

– 171 297,45

 

Ċertifikazzjoni

2013

Korrezzjonijiet pendenti mis-snin ta' qabel tal-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR.

TA' DARBA

 

EUR

– 13 337,67

– 13 324,84

– 12,83

 

Ċertifikazzjoni

2013

Ġew identifikati l-iżbalji fl-ittestjar sostantiv tal-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR. MLE.

TA' DARBA

 

EUR

– 110 102,63

– 4 469,05

– 105 633,58

 

Ċertifikazzjoni

2012

Żball estrapolat fil-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 2 532 066,96

– 494 665,62

– 2 037 401,34

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2009

M125: il-kontrolli dwar l-eliġibbiltà tal-proġetti taħt l-M125 mhumiex sodisfaċenti

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 5 995,99

0,00

– 5 995,99

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

M125: il-kontrolli dwar l-eliġibbiltà tal-proġetti taħt l-M125 mhumiex sodisfaċenti

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 227 944,41

0,00

– 227 944,41

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2010

Dgħufijiet fl-M123: fil-kriterji tal-għażla; fl-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż; fil-verifiki tal-kriterji tal-intrapriżi żgħar u medji

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 2 758,71

– 1 090,07

– 1 668,64

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Dgħufijiet fl-M123: fil-kriterji tal-għażla; fl-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż; fil-verifiki tal-kriterji tal-intrapriżi żgħar u medji

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 5 565,88

0,00

– 5 565,88

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Dgħufijiet fl-M123: fil-kriterji tal-għażla; fl-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż; fil-verifiki tal-kriterji tal-intrapriżi żgħar u medji

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 397 882,31

0,00

– 397 882,31

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Dgħufijiet fl-M123: fil-kriterji tal-għażla; fl-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż; fil-verifiki tal-kriterji tal-intrapriżi żgħar u medji

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 11 170,64

0,00

– 11 170,64

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Dgħufijiet fl-M123: fil-kriterji tal-għażla; fl-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż; fil-verifiki tal-kriterji tal-intrapriżi żgħar u medji

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 528 198,12

0,00

– 1 528 198,12

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Dgħufijiet fl-M123: fil-kriterji tal-għażla; fl-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż; fil-verifiki tal-kriterji tal-intrapriżi żgħar u medji

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 91 853,90

0,00

– 91 853,90

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Dgħufijiet fl-M123: fil-kriterji tal-għażla; fl-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż; fil-verifiki tal-kriterji tal-intrapriżi żgħar u medji

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 574 201,32

0,00

– 1 574 201,32

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2014

Dgħufijiet fl-M123: fil-kriterji tal-għażla; fl-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż; fil-verifiki tal-kriterji tal-intrapriżi żgħar u medji

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 51 302,36

0,00

– 51 302,36

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2014

Dgħufijiet fl-M123: fil-kriterji tal-għażla; fl-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż; fil-verifiki tal-kriterji tal-intrapriżi żgħar u medji

RATA FISSA

10,00 %

EUR

– 1 022 883,10

0,00

– 1 022 883,10

 

 

 

 

 

Total ES:

EUR

– 8 008 402,10

– 513 549,58

– 7 494 852,52

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

FI

Żvilupp Rurali fl-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2012

Verifikazzjoni ta' kemm huma raġonevoli l-ispejjeż għall-Miżura 413 dgħajfa

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 166 858,19

0,00

– 166 858,19

 

 

 

 

 

Total FI:

EUR

– 166 858,19

0,00

– 166 858,19

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

GB

Żvilupp Rurali fl-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2013

Ma sarux kontrolli xierqa dwar il-finanzjament doppju (kontroll ewlieni)

TA' DARBA

 

EUR

– 3 008,34

0,00

– 3 008,34

 

Żvilupp Rurali fl-Assi 4 LEADER tal-FAEŻR (2007-2013)

2013

Ma sarux kontrolli xierqa dwar l-eliġibbiltà tal-ispejjeż tal-operazzjoni (kontroll ewlieni)

TA' DARBA

 

EUR

– 204 505,57

0,00

– 204 505,57

 

 

 

 

 

Total GB:

EUR

– 207 513,91

0,00

– 207 513,91

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IE

Ċertifikazzjoni

2014

Żbalji magħrufa fil-popolazzjoni SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 4 006,11

0,00

– 4 006,11

 

Ċertifikazzjoni

2014

Żbalji magħrufa identifikati fil-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 7 553,44

– 62,31

– 7 491,13

 

 

 

 

 

Total IE:

EUR

– 11 559,55

– 62,31

– 11 497,24

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

IT

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Kien hemm għadd ta' żbalji fil-fajls li rriżultaw minħabba sistema ta' kontrolli dgħajfa.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 322 955,33

– 119 880,04

– 203 075,29

 

Żvilupp Rurali fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — oħrajn (2007-2013)

2012

Kien hemm għadd ta' żbalji fil-fajls li rriżultaw minħabba sistema ta' kontrolli dgħajfa.

TA' DARBA

 

EUR

– 17 259,86

0,00

– 17 259,86

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Kien hemm għadd ta' żbalji fil-fajls li rriżultaw minħabba sistema ta' kontrolli dgħajfa.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 048 678,11

– 105 713,76

– 942 964,35

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Kien hemm għadd ta' żbalji fil-fajls li rriżultaw minħabba sistema ta' kontrolli dgħajfa.

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 610 347,46

– 8 580,00

– 1 601 767,46

 

Żvilupp Rurali fl-Assi 1 tal-FAEŻR (għall-2007 sal-2013)

2007

L-analiżi tar-riskji tal-kontrolli fuq il-post ma ġietx aġġornata sew

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 9 065,98

– 1 091,16

– 7 974,82

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2008

L-analiżi tar-riskji tal-kontrolli fuq il-post ma ġietx aġġornata sew

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 407,39

0,00

– 407,39

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2009

L-analiżi tar-riskji tal-kontrolli fuq il-post ma ġietx aġġornata sew

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 4 029,20

– 588,01

– 3 441,19

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2010

L-analiżi tar-riskji tal-kontrolli fuq il-post ma ġietx aġġornata sew

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 45 823,63

– 2 648,46

– 43 175,17

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

L-analiżi tar-riskji tal-kontrolli fuq il-post ma ġietx aġġornata sew

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 93 330,46

– 3 893,24

– 89 437,22

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

L-analiżi tar-riskji tal-kontrolli fuq il-post ma ġietx aġġornata sew

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 320 482,97

– 25 971,96

– 294 511,01

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

L-analiżi tar-riskji tal-kontrolli fuq il-post ma ġietx aġġornata sew

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 424 992,50

– 47 702,52

– 377 289,98

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2014

L-analiżi tar-riskji tal-kontrolli fuq il-post ma ġietx aġġornata sew

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 178 543,97

– 21 276,84

– 157 267,13

 

Żvilupp Rurali fl-Assi 1 tal-FAEŻR (għall-2007 sal-2013)

2007

Ma saritx valutazzjoni tajba ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 2 727,89

0,00

– 2 727,89

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2009

Ma saritx valutazzjoni tajba ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 470,04

0,00

– 1 470,04

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2010

Ma saritx valutazzjoni tajba ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 6 621,14

0,00

– 6 621,14

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Ma saritx valutazzjoni tajba ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 9 733,10

0,00

– 9 733,10

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Ma saritx valutazzjoni tajba ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 64 929,91

0,00

– 64 929,91

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Ma saritx valutazzjoni tajba ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 119 256,29

0,00

– 119 256,29

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2014

Ma saritx valutazzjoni tajba ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 53 192,08

0,00

– 53 192,08

 

 

 

 

 

Total IT

EUR

– 4 333 847,31

– 337 345,99

– 3 996 501,32

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

MT

Ċertifikazzjoni

2014

Instabu l-iżbalji finanzjarji fl-ittestjar tal-konformità tal-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR u żbalji magħrufin fl-Avvanzi u s-Sikurtajiet tal-infiq tal-FAEŻR.

TA' DARBA

 

EUR

– 73 406,00

0,00

– 73 406,00

 

 

 

 

 

Total MT:

EUR

– 73 406,00

0,00

– 73 406,00

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

NL

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Eskludi l-infiq minħabba li mhemmx proċedura tal-akkwist

TA' DARBA

 

EUR

– 85 000,00

0,00

– 85 000,00

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2014

Dgħufijiet fil-kontrolli tal-akkwist korrezzjoni bbażata fuq kalkolu mill-ġdid tar-rata tal-iżbalji

ESTRAPOLATI

0,81 %

EUR

– 105 036,34

0,00

– 105 036,34

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Dgħufijiet fil-kontrolli tal-akkwist pubbliku, ibbażat fuq il-kalkolu mill-ġdid tar-rata tal-iżbalji

ESTRAPOLATI

0,81 %

EUR

– 116 704,26

– 328,69

– 116 375,57

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji pubbliċi

2014

Dgħufijiet fil-kontrolli dwar kemm kienet raġonevoli l-ispiża ġiet applikata korrezzjoni fuq 52,26 % tan-nefqa

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 709 760,04

0,00

– 709 760,04

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Dgħufijiet fil-kontrolli dwar kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż, ġiet applikata korrezzjoni fuq 52,26 % tan-nefqa

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 788 603,51

– 2 221,05

– 786 382,46

 

 

 

 

 

Total NL:

EUR

– 1 805 104,15

– 2 549,74

– 1 802 554,41

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

PT

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2010

L-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż tal-investiment ma kinitx tajba biżżejjed

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 278 756,48

0,00

– 278 756,48

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2011

L-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż tal-investiment ma kinitx tajba biżżejjed

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 757 851,45

– 271 077,60

– 486 773,85

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2012

L-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż tal-investiment ma kinitx tajba biżżejjed

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 419 869,93

– 55 060,96

– 364 808,97

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2013

L-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż tal-investiment ma kinitx tajba biżżejjed

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 324 408,44

0,00

– 324 408,44

 

Żvilupp rurali li jaqa' taħt l-investiment tal-FAEŻR — benefiċjarji privati

2014

L-evalwazzjoni ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż tal-investiment ma kinitx tajba biżżejjed

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 209 924,00

0,00

– 209 924,00

 

 

 

 

 

Total PT:

EUR

– 1 990 810,30

– 326 138,56

– 1 664 671,74

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

RO

Kundizzjonalità

2013

Ma saritx analiżi tar-riskji għall-RSĠ tal-annimali, l-RSĠ 1 u 5 ma ġewx ikkontrollati għall-bdiewa kollha, l-ebda kriterju speċifiku għall-għażla tar-roqgħa waqt il-kontrolli fuq il-post, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 97 630,09

0,00

– 97 630,09

 

Ċertifikazzjoni

2010

L-iżball l-aktar probabbli għall-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR SF2010

TA' DARBA

 

EUR

– 4 653 241,82

– 275 778,82

– 4 377 463,00

 

Ċertifikazzjoni

2011

L-iżball l-aktar probabbli għall-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR SF2011

TA' DARBA

 

EUR

– 3 210 679,11

– 267 668,25

– 2 943 010,86

 

Kundizzjonalità

2012

Ma sarx kontroll tar-rekwiżit minimu għall-użu ta' prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti u l-kontroll tar-rekwiżit minimu għall-użu tal-fertilizzanti ma kienx effiċjenti, Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 887 541,50

0,00

– 887 541,50

 

Kundizzjonalità

2013

Ma sarx kontroll tar-rekwiżit minimu għall-użu ta' prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti u l-kontroll tar-rekwiżit minimu għall-użu tal-fertilizzanti ma kienx effiċjenti, Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 24 239,06

0,00

– 24 239,06

 

Kundizzjonalità

2013

Ma sarx kontroll tar-rekwiżit minimu għall-użu ta' prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti u l-kontroll tar-rekwiżit minimu għall-użu tal-fertilizzanti ma kienx effiċjenti, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 950 060,57

0,00

– 950 060,57

 

Kundizzjonalità

2014

Ma sarx kontroll tar-rekwiżit minimu għall-użu ta' prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti u l-kontroll tar-rekwiżit minimu għall-użu tal-fertilizzanti ma kienx effiċjenti, Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 390 637,48

0,00

– 390 637,48

 

Żvilupp Rurali fl-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2010

L-impenn ta' 5 snin tal-miżuri agroambjentali ma ġiex rispettat

TA' DARBA

 

EUR

– 975 531,89

– 33 285,00

– 942 246,89

 

Żvilupp Rurali fl-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2011

L-impenn ta' 5 snin tal-miżuri agroambjentali ma ġiex rispettat

TA' DARBA

 

EUR

– 1 798 686,77

– 89 934,34

– 1 708 752,43

 

Żvilupp Rurali fl-Assi 2 tal-FAEŻR (2007-2013, miżuri marbutin maż-żona)

2012

L-impenn ta' 5 snin tal-miżuri agroambjentali ma ġiex rispettat

TA' DARBA

 

EUR

– 2 866 913,52

– 15 400,00

– 2 851 513,52

 

Żvilupp Rurali fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — oħrajn (2007-2013)

2012

Nuqqasijiet fil-: kundizzjonijiet artifiċjali

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 148 810,96

0,00

– 148 810,96

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2009

Nuqqasijiet fil-: kundizzjonijiet artifiċjali u fil-verifika ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż u fil-kriterji tal-għażla

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 11 702,85

0,00

– 11 702,85

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2010

Nuqqasijiet fil-: kundizzjonijiet artifiċjali u fil-verifika ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż u fil-kriterji tal-għażla

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 321 762,57

0,00

– 321 762,57

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2011

Nuqqasijiet fil-: kundizzjonijiet artifiċjali u fil-verifika ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż u fil-kriterji tal-għażla

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 14 714 299,52

0,00

– 14 714 299,52

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2012

Nuqqasijiet fil-: kundizzjonijiet artifiċjali u fil-verifika ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż u fil-kriterji tal-għażla

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 7 046 834,54

0,00

– 7 046 834,54

 

Żvilupp Rurali li fl-Assi 1 u 3 tal-FAEŻR — Miżuri orjentati lejn l-investiment (2007-2013)

2013

Nuqqasijiet fil-: kundizzjonijiet artifiċjali u fil-verifika ta' kemm kienu raġonevoli l-ispejjeż u fil-kriterji tal-għażla

RATA FISSA

25,00 %

EUR

– 5 791 393,96

0,00

– 5 791 393,96

 

 

 

 

 

Total RO:

EUR

– 43 889 966,21

– 682 066,41

– 43 207 899,80

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SI

Kundizzjonalità

2013

Nuqqasijiet fil-kontrolli fuq il-post tal-RSĠ 1, RSĠ 16, RSĠ 17, RSĠ 18 u fit-tabella tal-evalwazzjoni. Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 63 628,41

0,00

– 63 628,41

 

Kundizzjonalità

2014

Nuqqasijiet fil-kontrolli fuq il-post tal-RSĠ 1, RSĠ 16, RSĠ 17, RSĠ 18 u fit-tabella tal-evalwazzjoni. Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

2,00 %

EUR

151,64

0,00

151,64

 

Kundizzjonalità

2014

Nuqqasijiet fil-kontrolli fuq il-post tal-RSĠ 1, RSĠ 16, RSĠ 17, RSĠ 18 u fit-tabella tal-evalwazzjoni. Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 135 503,29

0,00

– 135 503,29

 

Kundizzjonalità

2015

Nuqqasijiet fil-kontrolli fuq il-post tal-RSĠ 1, RSĠ 16, RSĠ 17, RSĠ 18 u fit-tabella tal-evalwazzjoni. Sena tat-talba 2014

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 72 243,26

0,00

– 72 243,26

 

 

 

 

 

Total SI:

EUR

– 271 223,32

0,00

– 271 223,32

Stat Membru

Miżura

Sena Finanzjarja

Raġuni

Tip

% tal-korrezzjoni

Munita

Ammont

Tnaqqis

Impatt Finanzjarju

SK

Ċertifikazzjoni

2014

Approvazzjoni finanzjarja, żball l-aktar probabbli għall-popolazzjoni mhux SIAK tal-FAEŻR

TA' DARBA

 

EUR

– 697 749,56

0,00

– 697 749,56

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 540 903,88

0,00

– 540 903,88

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 4 718,01

0,00

– 4 718,01

 

Kundizzjonalità

2014

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2011

RATA FISSA

5,00 %

EUR

41,95

0,00

41,95

 

Kundizzjonalità

2012

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 24,22

0,00

– 24,22

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 538 813,81

0,00

– 538 813,81

 

Kundizzjonalità

2014

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2012

RATA FISSA

5,00 %

EUR

– 1 195,01

0,00

– 1 195,01

 

Kundizzjonalità

2013

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 17,66

0,00

– 17,66

 

Kundizzjonalità

2014

KAAT waħda mhux iddefinita, kontroll inadegwat ta' bosta RSĠ, wisq klemenza fis-sistema ta' sanzjonijiet għall-identifikazzjoni tal-annimali, Sena tat-talba 2013

RATA FISSA

2,00 %

EUR

– 179 779,34

0,00

– 179 779,34

 

 

 

 

 

Total SK:

EUR

– 1 963 159,54

0,00

– 1 963 159,54


Munita