ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2012.081.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 81

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 55
21 ta' Marzu 2012


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2012/5/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE fir-rigward tat-tilqima kontra l-bluetongue

1

 

*

Direttiva 2012/6/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpanniji fir-rigward ta' mikroentitajiet ( 1 )

3

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju ( 1 )

7

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 244/2012 tas-16 ta’ Jannar 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija billi jistabbilixxi qafas ta’ metodoloġija komparattiva għall-kalkolu tal-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini ( 1 )

18

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 245/2012 tal-20 ta’ Marzu 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1187/2009 fir-rigward tal-esportazzjonjiet tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib lejn ir-Repubblika Dominikana

37

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 246/2012 tal-20 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

39

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 247/2012 tal-20 ta’ Marzu 2012 dwar il-kwistjoni tal-liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet li tressqu fl-ewwel 7 ijiem ta' Marzu 2012 skont il-kwota tariffarja għaċ-ċanga ta' kwalità għolja amministrata mir-Regolament (KE) Nru 620/2009

41

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 248/2012 tal-20 ta’ Marzu 2012 li jirtira s-sospensjoni tat-tressiq ta’ applikazzjonijiet ta’ ċerti liċenzji tal-importazzjoni għall-prodotti taz-zokkor taħt ċerti kwoti ta’ tariffi

42

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti leġiżlattivi

DIRETTIVI

21.3.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 81/1


DIRETTIVA 2012/5/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta’ Marzu 2012

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE fir-rigward tat-tilqima kontra l-bluetongue

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxi skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE tal-20 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi għall-kontroll u l-eradikazzjoni tal-bluetongue (3) tistipula regoli u miżuri ta’ kontroll biex jiġġieldu u jeradikaw il-bluetongue, inklużi regoli dwar l-istabbiliment ta’ żoni ta’ protezzjoni u sorveljanza u l-użu ta’ vaċċini kontra l-bluetongue.

(2)

Fil-passat, ġew irreġistrati biss inkursjonijiet sporadiċi ta’ ċerti stereotipi tal-virus tal-bluetongue fl-Unjoni. Dawk l-inkursjonijiet ġew irrappurtati prinċipalment fil-partijiet tan-Nofsinhar tal-Unjoni. Madankollu, mill-adozzjoni tad-Direttiva 2000/75/KE, u partikolarment mill-introduzzjoni fl-Unjoni tal-istereotipi 1 u 8 tal-virus tal-bluetongue fis-snin 2006 u 2007, il-virus tal-bluetongue infirex iktar mal-Unjoni, bir-riskju li jsir endemija f’ċerti żoni. Għalhekk, sar iktar diffiċli biex tiġi kkontrollata l-firxa tal-virus.

(3)

Ir-regoli dwar it-tilqim kontra l-bluetongue stipulati fid-Direttiva 2000/75/KE huma bbażati fuq l-esperjenza tal-użu tal-hekk imsejħa “vaċċini ħajjin immodifikati”, jew “vaċċini ħajjin immoderati”, li kienu l-uniċi vaċċini disponibbli meta d-Direttiva ġiet adottata. L-użu ta’ dawk il-vaċċini jista’ jwassal għal ċirkolazzjoni lokali mhux mixtieqa tal-virus tal-vaċċin f’annimali li ma jingħatawx it-tilqima.

(4)

Reċentement, bħala riżultat ta’ teknoloġija ġdida, saru disponibbli “vaċċini inattivati” kontra l-bluetongue li ma jippreżentawx ir-riskju ta’ ċirkolazzjoni lokali mhux mixtieqa tal-virus tal-vaċċin għal annimali li ma jkunux ingħataw it-tilqima. L-użu estensiv ta’ tali vaċċini waqt il-kampanja ta’ tilqim fis-snin 2008 u 2009 wassal għal titjib sinifikanti fis-sitwazzjoni tal-marda. Attwalment jeżisti qbil ġenerali li t-tilqim b’vaċċini inattivati huwa l-għodda preferuta għall-kontroll tal-bluetongue u għall-prevenzjoni ta’ mard kliniku fl-Unjoni.

(5)

Biex jiġi żgurat kontroll aħjar tal-firxa tal-virus tal-bluetongue u biex jitħaffef il-piż fuq is-settur agrikolu ppreżentat minn dik il-marda, huwa xieraq li r-regoli eżistenti dwar it-tilqim stipulati fid-Direttiva 2000/75/KE jiġu emendati sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi teknoloġiċi fil-produzzjoni tal-vaċċini.

(6)

Sabiex tippermetti liż-żmien tat-tilqim fl-2012 jibbenefika mir-regoli l-ġodda, id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(7)

L-emendi stipulati f’din id-Direttiva għandhom jagħmlu r-regoli dwar it-tilqim iktar flessibbli u jieħdu inkonsiderazzjoni wkoll il-fatt li vaċċini inattivati, li jistgħu jintużaw b’suċċess ukoll barra miż-żoni suġġetti għar-restrizzjonijiet fuq iċ-ċaqliq tal-annimali, issa huma disponibbli.

(8)

Barra minn hekk, u sakemm jittieħdu l-miżuri prekawzjonarji adegwati, l-użu ta’ vaċċini ħajjin immoderati ma għandux jiġi eskluż, billi l-użu tagħhom xorta waħda jista’ jkun neċessarju taħt ċerti kundizzjonijiet, bħal pereżempju wara l-introduzzjoni ta’ stereotip ta’ virus ġdid tal-bluetongue li jista’ jkun li ma jkunx hemm disponibbli vaċċini inattivati kontrih.

(9)

Għalhekk, id-Direttiva 2000/75/KE għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 2000/75/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 2, jiżdied il-punt li ġej:

“(j)   ‘vaċċini ħajjin immoderati’: vaċċini li huma mmanifatturati bl-adattament ta’ varjetajiet puri tal-virus tal-bluetongue minn każ ta’ studju partikolari permezz ta’ serje ta’ passaġġi fit-trobbija tat-tessut jew fil-bajd tat-tiġieġ b’embriju.”.

(2)

L-Artikolu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 5

1.   L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tista’ tiddeċiedi li tippermetti l-użu ta’ vaċċini kontra l-bluetongue jekk:

(a)

tali deċiżjoni tkun ibbażata fuq ir-riżultat tal-valutazzjoni tar-riskju speċifika mwettqa mill-awtorità kompetenti;

(b)

il-Kummissjoni tiġi infurmata qabel tingħata tali tilqima.

2.   Kull meta jintużaw vaċċini ħajjin immoderati, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti tiddemarka:

(a)

żona ta’ protezzjoni, li tikkonsisti minn tal-inqas żona waħda ta’ tilqim;

(b)

żona ta’ sorveljanza, li tikkonsisti minn parti mit-territorju tal-Unjoni b’fond ta’ tal-inqas 50 kilometru li testendi lil hinn mil-limiti taż-żona ta’ protezzjoni.”.

(3)

Fl-Artikolu 6(1), il-punt (d) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(d)

jiġu implimentati l-miżuri adattati skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20(2), b’mod partikolari fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ kull programm ta’ tilqim jew ta’ xi miżuri alternattivi oħra;”.

(4)

Fl-Artikolu 8(2), il-punt (b) huwa sostitwit b’dan li ġej:

“(b)

Iż-żona ta’ sorveljanza għandha tikkonsisti minn parti mit-territorju tal-Unjoni b’fond ta’ tal-inqas 50 kilometru u li testendi lil hinn mil-limiti taż-żona ta’ protezzjoni u li fiha ma jkun sar l-ebda tilqim kontra l-bluetongue b’vaċċini ħajjin immoderati matul it-12-il xahar ta’ qabel.”.

(5)

Fl-Artikolu 10, il-punt 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“2.

kull tilqim kontra l-bluetongue bl-użu ta’ vaċċini ħajjin immoderati huwa pprojbit fiż-żona ta’ sorveljanza.”.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mit-23 ta’ Settembru 2012, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni minnufih it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mhux iktar tard mill-24 ta’ Settembru 2012.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali referenza meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, l-14 ta’ Marzu 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

N. WAMMEN


(1)  ĠU C 132, 3.5.2011, p. 92.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta’ April 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u l-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tal-15 ta’ Diċembru 2011 (ĠU C 46 E, 17.2.2012, p. 15). Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Frar 2012 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 74.


21.3.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 81/3


DIRETTIVA 2012/6/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta' Marzu 2012

li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpanniji fir-rigward ta' mikroentitajiet

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 50(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu f'konformità mal-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Il-Kunsill Ewropew tat-8 u d-9 ta' Marzu 2007 fil-konklużjonijiet tiegħu saħaq li t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi huwa importanti għat-tisħiħ tal-ekonomija tal-Ewropa u li jenħtieġ sforz konġunt b'saħħtu biex jitnaqqas il-piż amministrattiv fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

(2)

Il-kontabbiltà ġiet identifikata bħala wieħed mill-oqsma ewlenin li fihom il-piżijiet amministrattivi għall-kumpanniji fi ħdan l-Unjoni jistgħu jitnaqqsu.

(3)

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (3) tiddefinixxi mikroimpriżi, impriżi żgħar u ta' daqs medju. Madankollu, il-konsultazzjonijiet mal-Istati Membri wrew li l-kriterji ta' daqs għall-mikroimpriżi f'dik ir-Rakkomandazzjoni jistgħu jkunu wisq għolja għall-finijiet tal-kontabbiltà. Għalhekk, sottogrupp ta' mikroimpriżi, hekk imsejħa “mikroentitajiet”, għandu jiġi introdott biex ikopri kumpanniji bi kriterji ta' daqs għall-karta tal-bilanċ u fatturat nett aktar baxxi minn dawk stipulati għall-mikroimpriżi.

(4)

Il-mikroentitajiet fil-biċċa l-kbira tad-drabi joperaw f'negozju fil-livell lokali jew reġjonali bi ftit, jew xejn, attività transkonfinali. Barra minn hekk, huma għandhom rwol importanti fil-ħolqien ta' impjiegi ġodda, it-trawwim tar-riċerka u l-iżvilupp u l-ħolqien ta' attivitajiet ekonomiċi ġodda.

(5)

Il-mikroentitajiet għandhom riżorsi limitati biex jikkonformaw mar-rekwiżiti regolatorji impenjattivi. Madankollu, huma spiss ikunu soġġetti għall-istess regoli tar-rappurtar finanzjarju bħall-kumpanniji akbar. Dawk ir-regoli jpoġġu fuqhom piż li mhuwiex proporzjonat mad-daqs tagħhom u għalhekk huwa sproporzjonat għall-iżgħar impriżi meta mqabbla ma' dawk akbar. Għalhekk, għandu jkun possibbli li l-mikroentitajiet jiġu eżentati minn ċerti obbligi li jistgħu jimponu fuqhom piż amministrattiv oneruż bla bżonn. Madankollu, il-mikroentitajiet xorta għandhom ikunu soġġetti għal kull obbligu nazzjonali li jżommu reġistri li juru t-transazzjonijiet kummerċjali u l-pożizzjoni finanzjarja tagħhom.

(6)

Billi n-numru ta’ kumpanniji li għalihom ser japplikaw il-kriterji ta' daqs stipulati f’din id-Direttiva jvarja ħafna minn Stat Membru għal ieħor, u billi l-attivitajiet tal-mikroentitajiet ma jħallux impatt, jew iħallu biss impatt limitat, fuq il-kummerċ transkonfinali jew fuq it-tħaddim tas-suq intern, l-Istati Membri għandhom iqisu din id-differenza fl-impatt ta' dawk il-kriterji meta jimplimentaw din id-Direttiva fil-livell nazzjonali.

(7)

L-Istati Membri għandhom iqisu l-kondizzjonijiet u l-ħtiġijiet speċifiċi tas-swieq tagħhom meta jkunu qed jieħdu deċiżjonijiet dwar kif jew jekk jimplimentawx sistema ta' mikroentitajiet fil-kuntest tad-Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE (4).

(8)

Il-mikroentitajiet għandhom iqisu d-dħul u l-ispejjeż relatati mas-sena finanzjarja, irrispettivament mid-data ta' meta dak id-dħul jew spejjeż ikunu riċevuti jew imħallsa. Madankollu, il-kalkolu ta' ħlasijiet minn qabel u dħul akkumulat u akkumulazzjonijet u dħul imħolli għal iżjed tard jista' jkun ta' piż għall-mikroentitajiet. Konsegwentement, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jeżentaw lill-mikroentitajiet milli jikkalkolaw u jippreżentaw dawk l-entrati, biss safejn dik l-eżenzjoni tirrelata ma' spejjeż oħra li mhumiex l-ispiża għall-materja prima u l-oġġetti ta' konsum, l-aġġustamenti tal-valur, l-ispejjeż tal-persunal u t-taxxa. B'dan il-mod, il-piż amministrattiv involut fil-kalkolu ta' bilanċi relattivament żgħar jista' jitnaqqas.

(9)

Il-pubblikazzjoni ta' kontijiet annwali tista' tkun ta' piż għall-mikroentitajiet. Fl-istess ħin, jeħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li jkun hemm konformità ma’ din id-Direttiva. Għaldaqstant, l-Istati Membri għandhom ikunu permessi jeżentaw lill-mikroentitajiet minn rekwiżit ta' pubblikazzjoni ġenerali, bil-kondizzjoni li l-informazzjoni fuq il-karta tal-bilanċ tiġi ffajljata debitament, f'konformità mad-dritt nazzjonali, ma' mill-inqas awtorità kompetenti maħtura waħda u li l-informazzjoni tintbagħat lir-reġistru tan-negozju, sabiex tkun tista’ tinkiseb kopja jekk issir applikazzjoni. F’dawn il-każijiet, ma japplikax l-obbligu stipulat fl-Artikolu 47 tad-Direttiva 78/660/KEE li jiġi ppubblikat kull dokument tal-kontabilità bi qbil mal-Artikolu 3(5) tad-Direttiva 2009/101/KE (5).

(10)

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li tippermetti lill-Istati Membri li joħolqu ambjent ta' rapportar finanzjarju sempliċi għall-mikroentitajiet. L-użu ta' valuri ġusti jista' jirriżulta fil-ħtieġa għal żvelar dettaljat biex jispjega l-bażi li fuqha ġie stabbilit il-valur ġust ta' ċerti entrati. Billi s-sistema tal-mikroentitajiet tipprovdi żvelar limitat ħafna permezz ta' noti dwar il-kontijiet, l-utenti tal-kontijiet tal-mikroentitajiet ma jkunux jafu jekk l-ammonti fil-karta tal-bilanċ u fil-kont tal-qligħ u t-telf jinkorporawx valuri ġusti. Għaldaqstant, biex tingħata ċ-ċertezza lil dawn l-utenti f'dan ir-rigward, l-Istati Membri m'għandhomx jippermettu jew jeħtieġu lill-mikroentitajiet li jużaw xi waħda mill-eżenzjonijiet disponibbli lilhom taħt din id-Direttiva li jużaw il-bażi ta' valutazzjoni ġusta meta jkunu qed iħejju l-kontijiet tagħhom. Il-mikroentitajiet li jixtiequ jew jeħtieġu jużaw valur ġust xorta jkunu jistgħu jagħmlu dan billi jużaw sistemi oħra skont din id-Direttiva fejn Stat Membru jippermetti jew jeħtieġ użu bħal dan.

(11)

Meta jiddeċiedu dwar kif jew jekk jimplimentawx sistema ta' mikroentitajiet fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 78/660/KEE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-mikroentitajiet li għandhom jiġu kkonsolidati skont id-Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE (6) fuq kontijiet konsolidati jagħmlu użu minn data ta' kontabbiltà li tkun iddettaljata biżżejjed għal dak il-għan u li l-eżenzjonijiet f’din id-Direttiva jkunu mingħajr preġudizzju għall-obbligu li jitħejjew kontijiet ikkonsolidati bi qbil mad-Direttiva 83/349/KEE.

(12)

Billi l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri t-tnaqqis fil-piż amministrattiv għall-mirkoentitajiet, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri, u jista’ għalhekk, minħabba l-effetti tiegħu, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jinkiseb dak l-għan.

(13)

Id-Direttiva 78/660/KE għalhekk għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 78/660/KEE

Id-Direttiva 78/660/KEE hija emendata kif ġej:

(1)

l-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:

“Artikolu 1a

1.   L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal eżenzjonijiet minn ċerti obbligi skont din id-Direttiva f'konformità mal-paragrafi 2 u 3 fir-rigward tal-kumpanniji li fid-dati tal-karta tal-bilanċ tagħhom ma jkunux jeċċedu l-limiti ta' tnejn mit-tliet kriterji li ġejjin (mirkoentitajiet):

(a)

total tal-karta tal-bilanċ: EUR 350 000;

(b)

fatturat nett: EUR 700 000;

(c)

l-għadd medju ta’ impjegati matul is-sena finanzjarja: 10.

2.   L-Istati Membri jistgħu jeżentaw kumpanniji msemmija fil-paragrafu 1 minn kwalunkwe jew kull obbligu minn dawn li ġejjin:

(a)

l-obbligu li jippreżentaw ‘Ħlasijiet minn qabel u dħul akkumulat’ u ‘Akkumulazzjonijet u dħul imħolli għal iżjed tard’ f'konformità mal-Artikoli 18 u 21;

(b)

fejn Stat Membru jagħmel użu mill-possibbiltà fil-punt (a) ta' dan il-paragrafu, huwa jista' jippermetti lil dawk il-kumpanniji, fir-rigward biss ta' spejjeż oħra f'konformità mal-punt (b)(vi) tal-paragrafu 3, li jitbiegħdu mill-Artikolu 31(1)(d) fir-rigward tar-rikonoxximent ta' ‘Ħlasijiet minn qabel u dħul akkumulat’ u ‘Akkumulazzjonijet u dħul imħolli għal iżjed tard’, bil-kondizzjoni li dan il-fatt jingħata fin-noti dwar il-kontijiet jew, f'konformità mal-punt (c) ta' dan il-paragrafu, f'qiegħ il-karta tal-bilanċ;

(c)

l-obbligu li jħejju noti dwar il-kontijiet f'konformità mal-Artikoli 43 sa 45, bil-kondizzjoni li l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 14 u l-punt (13) tal-Artikolu 43(1) ta' din id-Direttiva u l-Artikolu 22(2) tad-Direttiva 77/91/KEE (*) tingħata f'qiegħ il-karta tal-bilanċ;

(d)

l-obbligu li jħejju rapport annwali f'konformità mal-Artikolu 46 ta' din id-Direttiva, bil-kondizzjoni li l-informazzjoni meħtieġa mill-Artikolu 22(2) tad-Direttiva 77/91/KEE tiġi żvelata fin-noti dwar il-kontijiet jew, f'konformità mal-punt (c) ta' dan il-paragrafu, f'qiegħ il-karta tal-bilanċ;

(e)

l-obbligu li jippubblikaw kontijiet annwali f'konformità mal-Artikoli 47 sa 50a, bil-kondizzjoni li l-informazzjoni fuq il-karta tal-bilanċ li tinsab fihom tiġi ffajljata debitament, f'konformità mad-dritt nazzjonali, ma' mill-anqas awtorità kompetenti waħda maħtura mill-Istat Membru kkonċernat. Kull meta l-awtorità kompetenti ma tkunx ir-reġistru ċentrali, ir-reġistru kummerċjali, jew ir-reġistru tal-kumpanniji, kif imsemmi fl-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2009/101/KE (**), l-awtorità kompetenti hija meħtieġa li tipprovdi reġistru bl-informazzjoni ffajljata.

3.   L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-kumpanniji msemmija fil-paragrafu 1:

(a)

li jħejju biss karta tal-bilanċ imqassra li turi b'mod separat tal-anqas dawk l-entrati preċeduti minn ittri fl-Artikoli 9 jew 10, fejn applikabbli. Fil-każijiet li għalihom japplika l-punt (a) tal-paragrafu 2, l-entrati E taħt ‘Assi’ u D taħt ‘Passivi’ fl-Artikolu 9 jew l-entrati E u K fl-Artikolu 10 għandhom jiġu esklużi mill-karta tal-bilanċ;

(b)

li jħejju biss kont ta' qligħ u telf imqassar li juri b'mod separat tal-anqas l-entrati li ġejjin, fejn applikabbli:

(i)

fatturat nett;

(ii)

dħul ieħor;

(iii)

spiża għall-materja prima u l-oġġetti tal-konsum;

(iv)

spejjeż tal-persunal;

(v)

aġġustamenti tal-valur;

(vi)

spejjeż oħra;

(vii)

taxxa;

(viii)

qligħ jew telf.

4.   L-Istati Membri m'għandhomx jippermettu jew jeħtieġu l-applikazzjoni tat-Taqsima 7a lil kull mikroentità li tagħmel użu minn waħda mill-eżenzjonijiet previsti fil-paragrafi 2 u 3.

5.   Fir-rigward tal-kumpanniji msemmija fil-paragrafu 1, kontijiet annwali mfassla f'konformità mal-paragrafi 2, 3 u 4 għandhom jitqiesu bħala li jagħtu l-istampa vera u ġusta meħtieġa mill-Artikolu 2(3), u konsegwentement, l-Artikolu 2(4) u (5) m'għandux japplika għal kontijiet bħal dawn.

6.   Meta fid-data tal-karta tal-bilanċ, kumpannija teċċedi jew tieqaf milli teċċedi l-limiti ta' tnejn mit-tliet kriterji stipulati fil-paragrafu 1, dak il-fatt għandu jaffettwa l-applikazzjoni tad-deroga prevista fil-paragrafi 2, 3 u 4 fil-każ biss li dan iseħħ kemm fis-sena finanzjarja attwali kif ukoll f'dik preċedenti.

7.   Fil-każ ta’ dawk l-Istati Membri li ma adottawx l-euro, l-ammont li fil-munita nazzjonali jkun ekwivalenti għall-ammonti speċifikati fil-paragrafu 1 għandu jkun dak miksub permezz tal-applikazzjoni tar-rata tal-kambju pubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' kull Direttiva li tistabbilixxi dawk l-ammonti.

8.   It-total tal-karta tal-bilanċ imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandu jikkonsisti jew fl-attivi msemmija fl-entrati A sa E taħt ‘Assi’ fl-Artikolu 9 jew l-attivi msemmija fl-entrati A sa E fl-Artikolu 10. Jekk japplika l-punt (a) tal-paragrafu 2, it-total tal-karta tal-bilanċ imsemmi fil-punt (a) tal-paragrafu 1 għandu jikkonsisti jew fl-attivi msemmija fl-entrati A sa E taħt ‘Assi’ fl-Artikolu 9 jew l-attivi msemmija fl-entrati A sa D fl-Artikolu 10.

(*)  It-tieni Direttiva tal-Kunsill 77/91/KEE tat-13 ta' Diċembru 1976 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbilità limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (ĠU L 26, 31.1.1977, p. 1).

Nota Editorjali: It-titolu tad-Direttiva 77/91/KEE ġie aġġustat biex jieħu kont tar-rinumerazzjoni tal-artikoli tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita' Ewropea, skont l-Artikolu 12 tat-Trattat ta' Amsterdam u l-Artikolu 5 tat-Trattat ta' Lisbona; ir-referenza oriġinali kienet għat-tieni paragrafu tal-Artikolu 58 tat-Trattat.

" (**)  Id-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta’ membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti. (ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11).

Nota Editorjali: It-titolu tad-Direttiva 2009/101/KE ġie aġġustat biex jieħu kont tar-rinumerazzjoni tal-artikoli tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita' Ewropea, skont l-Artikolu 5 tat-Trattat ta' Lisbona; ir-referenza oriġinali kienet għat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat.”;

"

(2)

Fl-Artikolu 5, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“1.   B'deroga mill-Artikolu 4(1) u (2), l-Istati Membri jistgħu jippreskrivu taqsim speċjali għall-kontijiet annwali ta' kumpanniji ta' investiment u ta' kumpanniji b'parteċipazzjoni finanzjarja bil-kondizzjoni li dan it-taqsim jagħti stampa ta' dawn il-kumpanniji ekwivalenti għal dik prevista fl-Artikolu 2(3). L-Istati Membri m'għandhomx jagħmlu l-eżenzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 1a fir-rigward ta' kumpanniji ta' investiment jew kumpanniji b'parteċipazzjoni finanzjarja.”;

(3)

L-Artikolu 53a huwa sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 53a

L-Istati Membri m'għandhomx jagħmlu l-eżenzjonijiet stipulati fl-Artikoli 1a, 11 u 27, il-punti (7a) u (7b) tal-Artikolu 43(1) u l-Artikoli 46, 47 u 51 disponibbli fir-rigward ta' kumpanniji li t-titoli ta' sigurtà tagħhom huma ammessi għan-negozju f'suq regolat fl-ambitu tal-punt (14) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2004/39/KE.”.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall-konformità ma' din id-Direttiva fejn u meta jiddeċiedu li jagħmlu użu minn kwalunkwe alternattiva prevista fl-Artikolu 1a tad-Direttiva 78/660/KEE, filwaqt li jqisu b’mod partikolari l-qagħda fil-livell nazzjonali fir-rigward tan-numru ta’ kumpanniji koperti mill-kriterji ta' daqs stipulati fil-paragrafu 1 ta' dak l-Artikolu. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, huma għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir tali referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Rapport

Mhux aktar tard mill-10 ta’ April 2017, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar is-sitwazzjoni tal-mikroentitajiet li jqis b’mod partikolari s-sitwazzjoni fil-livell nazzjonali rigward in-numru ta’ kumpanniji koperti bil-kriterji tad-daqs u t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi li jirriżultaw mill-eżenzjoni mir-rekwiżit tal-pubblikazzjoni.

Artikolu 4

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 5

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strasburgu, l-14 ta’ Marzu 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

N. WAMMEN


(1)  ĠU C 317, 23.12.2009, p. 67.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta' Marzu 2010 (ĠU C 349 E, 22.12.2010, p. 111) u l-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tat-12 ta' Settembru 2011 (ĠU C 337 E, 18.11.2011, p. 1). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Frar 2012.

(3)  ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36.

(4)  ĠU L 222, 14.8.1978, p. 11.

(5)  Id-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta’ salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta’ membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti (ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11).

Nota Editorjali: It-titolu tad-Direttiva 2009/101/KE ġie aġġustat biex jieħu kont tar-rinumerazzjoni tal-artikoli tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, skont l-Artikolu 5 tat-Trattat ta' Lisbona; ir-referenza oriġinali kienet għat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat.

(6)  ĠU L 193, 18.7.1983, p. 1.


DEĊIŻJONIJIET

21.3.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 81/7


DEĊIŻJONI Nru 243/2012/UE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-14 ta' Marzu 2012

li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li ntbagħat l-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja (2),

Billi:

(1)

Skont id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar kwadru regolatorju komuni għan-netwerks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru) (3), il-Kummissjoni tista’ tippreżenta proposti leġislattivi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sabiex ikunu stabbiliti programmi pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju. Dawn il-programmi għandhom jistabbilixxu l-orjentazzjonijiet u l-objettivi tal-politika għall-ippjanar strateġiku u l-armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru skont id-direttivi applikabbli għan-netwerks u għas-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika. Dawk l-orjentazzjonijiet u l-objettivi tal-politika għandhom jirreferu għad-disponibbiltà u għall-użu effiċjenti tal-ispettru li jkunu meħtieġa għall-istabbiliment u għall-funzjonament tas-suq intern. Il-Programm tal-Politika tal-Ispettru tar-Radju (minn issa ’il quddiem imsejjaħ “il-Programm”) għandu jappoġġa l-għanijiet u l-azzjonijiet ewlenin deskritti fil-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 dwar l-Istrateġija Ewropa 2020 u l-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Awwissu 2010 dwar "Aġenda Diġitali għall-Ewropa", u hija inkluża fost il-50 azzjoni ta’ prijorità tal-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Novembru 2010“Lejn Att dwar is-Suq Uniku”.

(2)

Din id-Deċiżjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għal-leġislazzjoni tal-Unjoni eżistenti, b’mod partikolari d-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 1999 dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir terminali ta' telekomunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom (4), id-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar l-aċċess għal, u l-interkonnessjoni ta', netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u faċilitajiet assoċjati (Direttiva tal-Aċċess) (5), id-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar l-awtorizzazzjoni ta' netwerks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva ta' Awtorizzazzjoni) (6), id-Direttiva 2002/21/KE, kif ukoll id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-Radju) (7). Din id-Deċiżjoni għandha wkoll tkun mingħajr preġudizzju għall-miżuri li jittieħdu fuq il-livell nazzjonali, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni, li jaħdmu biex jilħqu l-objettivi ta’ interess ġenerali, b’mod partikolari relatati mar-regolamentazzjoni tal-kontenut u mal-politika awdjoviżiva, u mad-dritt tal-Istati Membri li jorganizzaw u jużaw l-ispettru tagħhom għal finijiet ta' ordni pubbliku u għas-sigurtà pubblika u għal difiża.

(3)

L-ispettru huwa riżors pubbliku ewlieni għas-setturi u għas-servizzi essenzjali, inklużi l-komunikazzjoni mobbli, il-broadband bla fili u satellitari, ix-xandir bit-televiżjoni u bir-radju, it-trasport, ir-radjolokazzjoni, u l-applikazzjonijiet bħal sistemi ta’ allarmi, kontrolli mill-bogħod, tagħmir li jgħin is-smigħ, mikrofoni u tagħmir mediku. Huwa jappoġġa servizzi pubbliċi, bħas-servizzi tas-sigurtà u tas-sikurezza inkluża l-protezzjoni ċivili, u l-attivitajiet xjentifiċi, bħall-meteoroloġija, l-Osservazzjoni tad-Dinja, ir-radjuastronomija u r-riċerka spazjali. L-aċċess faċli għall-ispettru għandu rwol ukoll fil-provvista ta' komunikazzjoni elettronika, b’mod partikolari għaċ-ċittadini u n-negozji li jinsabu f’żoni remoti jew b'popolazzjoni baxxa, bħal żoni rurali jew gżejjer. Il-miżuri regolatorji dwar l-ispettru b’hekk għandhom implikazzjonijiet ekonomiċi, għas-sikurezza, għas-saħħa, għall-interess pubbliku, kulturali, xjentifiċi, soċjali, ambjentali u tekniċi.

(4)

Għandu jiġi adottat approċċ ekonomiku u soċjali mġedded fir-rigward tal-ġestjoni, l-allokazzjoni u l-użu tal-ispettru. Dak l-approċċ għandu jiffoka b'mod partikolari fuq il-politika tal-ispettru, bil-għan li tiġi żgurata aktar effiċjenza tal-ispettru, ippjanar aħjar tal-frekwenzi u salvagwardji kontra imġiba li tmur kontra l-kompetizzjoni.

(5)

L-ippjanar strateġiku u l-armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru fuq il-livell tal-Unjoni għandhom ikabbru s-suq intern għas-servizzi u t-tagħmir tal-komunikazzjoni elettronika bla fili kif ukoll politika oħra tal-Unjoni li teżiġi l-użu tal-ispettru, biex b’hekk joħolqu opportunitajiet ġodda għall-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi, u simultanjament jagħtu kontribut għall-irkupru ekonomiku u għall-integrazzjoni soċjali mal-Unjoni kollha, filwaqt li fl-istess ħin jirrispettaw il-valur soċjali, kulturali u ekonomiku importanti tal-ispettru.

(6)

L-armonizzazzjoni tal-użu adatt tal-ispettru tista' wkoll tkun ta' benefiċċju għall-kwalità tas-servizzi pprovduti permezz tal-komunikazzjoni elettronika, u hija essenzjali biex jinħolqu ekonomiji ta' skala, li jnaqqsu kemm l-ispejjeż tat-tqiegħed ta' netwerks bla fili u l-ispejjeż tal-apparat bla fili għall-konsumaturi. Għal dak l-għan, l-Unjoni teħtieġ programm ta’ politika li jkopri s-suq intern fl-oqsma kollha tal-politika tal-Unjoni li jinvolvu l-użu tal-ispettru, bħall-politika tal-komunikazzjoni elettronika, tar-riċerka, tal-iżvilupp teknoloġiku u tal-ispazju, tat-trasport, tal-enerġija u tal-awdjoviżjoni.

(7)

Il-Programm għandu jippromwovi l-kompetizzjoni u jikkontribwixxi sabiex jiġi stabbilit pedament għal suq diġitali uniku ġenwin.

(8)

Il-Programm għandu, jappoġġa b’mod partikolari, l-Istrateġija Ewropa 2020, fid-dawl tal-potenzjal kbir tas-servizzi bla fili sabiex jippromwovu ekonomija bbażata fuq l-għarfien, jiżviluppaw u jassistu lis-setturi li jiddependu mit-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u jegħlbu l-qasma diġitali. L-użu li qed jikber, b'mod partikolari, tas-servizzi tal-media awdjoviżiva u l-kontenut online li qiegħed iżid id-domanda għall-veloċità u l-kopertura. Huwa wkoll azzjoni ewlenija fl-Aġenda Diġitali għall-Ewropa, għandha l-għan li twassal internet bil-broadband veloċi fuq in-netwerk tal-futur u ekonomija bbażata fuq l-għarfien, b’mira ambizzjuża għal koperatura broadband universali. Il-provvista tal-ogħla veloċitajiet u l-aħjar kapaċitajiet possibbli għall-broadband bil-fili u bla fili tikkontribwixxi biex tinkiseb il-mira ta 'aċċess għall-broadband b' veloċità ta' mhux inqas minn 30 Mbps għal kulħadd sal-2020 fejn tal-inqas nofs id-djar tal-Unjoni ikollhom aċċess għall-broadband b'veloċità ta' mill-inqas 100 Mbps, u hija importanti biex jitrawwem it-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività globali, u meħtieġa biex jinkisbu l-benefiċċji ekonomiċi u soċjali sostenibbli ta’ suq diġitali uniku. Għandu wkoll jappoġġa u jippromwovi politika settorjali oħra tal-Unjoni bħal ambjent sostenibbli u inklużjoni ekonomika u soċjali għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni. Minħabba l-importanza tal-applikazzjonijiet bla fili għall-innovazzjoni, l-Programm huwa wkoll inizjattiva ewlenija li tappoġġa l-politika tal-Unjoni dwar l-innovazzjoni.

(9)

Il-Programm għandu jistabbilixxi l-pedamenti għal żvilupp fejn l-Unjoni tista’ tkun ta' eżempju fir-rigward tal-veloċitajiet, tal-mobbiltà, tal-kopertura u tal-kapaċità tal-broadband bla fili. Tali tmexxija hija essenzjali biex jiġi stabbilit suq uniku diġitali kompetittiv li jaħdem biex jinfetaħ is-suq intern għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni.

(10)

Il-programm għandu jispeċifika l-prinċipji u l-objettivi ta’ gwida għall-Istati Membri u għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni sal-2015, u għandu jistabbilixxi inizjattivi implimentattivi speċifiċi. Filwaqt li l-ġestjoni tal-ispettru għadha fil-parti l-kbira kompetenza nazzjonali, din għandha tkun eżerċitata f’konformità mal-leġislazzjoni tal-Unjoni eżistenti u għandha tagħti lok għal azzjoni sabiex tkun segwita l-politika tal-Unjoni.

(11)

Il-programm għandu jqis ukoll id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE u l-kompetenza teknika tal-Konferenza Ewropea tal-Amministrazzjonijiet Postali u tat-Telekomunikazzjoni (minn issa ’il quddiem imsejjħa “CEPT”) sabiex il-politika tal-Unjoni li tiddependi mill-ispettru u ġiet miftehma mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tkunu tista' tiġi implimentata b’miżuri tekniċi implimentattivi, jiġi innotat li tali miżuri jistgħu jittieħdu kull meta jkun meħtieġ sabiex tiġi implimentata l-politika tal-Unjoni diġà eżistenti.

(12)

Aċċess faċli għall-ispettru jista' jirrikjedi tipi ta' kondizzjonijiet innovattivi ta' awtorizzazzjoni bħall-użu kollettiv tal-ispettru, jew il-kondiviżjoni tal-infrastruttura, l-applikazzjoni bħal dawn fl-Unjoni tista’ tiġi ffaċilitata bl-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki u bl-inkoraġġiment tal-kondiviżjoni tal-informazzjoni, kif ukoll bid-definizzjoni ta’ ċerti kondizzjonijiet komuni jew konverġenti għall-użu tal-ispettru. L-awtorizzazzjonijiet ġenerali, li huma l-inqas tip ta' awtorizzazzjoni oneruża, huma ta’ interess partikolari fejn l-interferenza ma tirriskjax li tfixkel l-iżvilupp ta’ servizzi oħrajn.

(13)

Filwaqt li għadhom qed jiġu żviluppati teknoloġikament, ’l hekk imsejħa "teknoloġiji konjittivi" għandhom jiġu esplorati aktar minn issa, inkluż billi tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni abbażi tal-ġeolokalizzazzjoni.

(14)

In-negozju fid-drittijiet tal-ispettru ikkombinat ma’ kondizzjonijiet flessibbli ta’ użu jistgħu ikunu ta’ benefiċċju sostanzjali għat-tkabbir ekonomiku. Għalhekk, il-meded fejn il-liġi tal-Unjoni diġà introduċiet użu flessibbli għandhom ikunu jistgħu jiġu nnegozjati immedjatament f’konformità mad-Direttiva 2002/21/KE. Il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki dwar il-kondizzjonijiet u l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għal tali meded u miżuri komuni sabiex tiġi evitata akkumulazzjoni ta’ drittijiet tal-użu tal-ispettru li tista’ toħloq pożizzjonijiet dominanti, kif ukoll nuqqas mhux xieraq tal-użu ta’ dawn id-drittijiet, għandhom jiffaċilitaw l-introduzzjoni koordinata mill-Istati Membri kollha ta’ dawn il-miżuri u jiffaċilitaw l-akkwist ta’ drittijiet bħal dawn, ikun fejn ikun fl-Unjoni. L-użu kollettiv (jew kondiviż) tal-ispettru - bħala għadd indeterminat ta' utenti indipendenti u/jew apparat biex jiġi aċċessat l-ispettru fl-istess firxa ta' frekwenzi fl-istess ħin u f'żona ġeografika partikolari taħt sett iddefinit sew ta' kondizzjonijiet — għandu jitrawwem fejn applikabbli, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2002/20/KE f’dak li jirrigwardja n-netwerks u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika.

(15)

Kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali għall-Ewropa, il-broadband bla fili huwa mezz importanti sabiex tingħata spinta lill-kompetizzjoni, lill-għażla tal-konsumaturi u lill-aċċess f’żoni rurali u żoni oħrajn fejn it-tqiegħed tal-broadband bil-fili huwa diffiċli jew mhux vijabbli ekonomikament. Madankollu, il-ġestjoni tal-ispettru tista’ taffettwa l-kompetizzjoni billi tbiddel ir-rwol u s-setgħa tal-parteċipanti fis-suq, pereżempju jekk l-utenti eżistenti jirċievu vantaġġi kompetittivi mhux dovuti. Aċċess limitat għall-ispettru, b’mod partikolari meta l-ispettru adattat isir iktar skars, jista’ joħloq ostakolu għad-dħul ta’ servizzi jew applikazzjonijiet ġodda u jfixkel l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni. L-akkwist ta’ drittijiet ġodda għall-użu tal-ispettru, inkluż permezz ta' trasferiment jew twellija tal-ispettru jew ta’ transazzjonijiet oħrajn bejn l-utenti, u l-introduzzjoni ta’ kriterji flessibbli ġodda għall-użu tal-ispettru jista’ jkollhom impatt fuq is-sitwazzjoni kompetittiva eżistenti. L-Istati Membri għandhom għalhekk jieħdu miżuri regolatorji ex ante jew ex post adatti (bħal azzjoni sabiex jiġu emendati d-drittijiet eżistenti, ikunu pprojbiti ċerti akkwisti tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru, ikunu imposti kondizzjonijiet fuq il-ħżin tal-ispettru u fuq l-użu effiċjenti bħal dawk imsemmija fid-Direttiva 2002/21/KE, sabiex ikun limitat l-ammont ta’ spettru disponibbli għal kull impriża, jew sabiex tkun evitata akkumulazzjoni eċċessiva ta’ drittijiet tal-użu tal-ispettru) sabiex jiġu evitati distorsjonijiet fil-kompetizzjoni skont il-prinċipji bażi tad-Direttiva 2002/20/KE u tad-Direttiva tal-Kunsill 87/372/KEE tal-25 ta' Ġunju 1987 dwar il-firxiet ta' frekwenza li għandhom jiġu rriżervati għall-introduzzjoni kordinata ta' komunikazzjonijiet mobbli terrestri pubbliċi ċellulari diġitali pan-Ewropej fil-Komunità (8) (id-Direttiva "GSM").

(16)

L-istabbiliment ta' inventarju tal-użu tal-ispettru eżistenti flimkien ma' analiżi ta' xejriet teknoloġiċi, ħtiġijiet futuri u domanda għall-ispettru, b'mod partikolari bejn l-400 MHz u s-6 GHz, għandu jippermetti l-identifikazzjoni ta’ meded ta' frekwenzi fejn l-effiċjenza tista' tittejjeb, u opportunitajiet ta' kondiviżjoni tal-ispettru, għall-benefiċċju kemm tas-settur kummerċjali kif ukoll ta' dak pubbliku. Il-metodoloġija għall-istabbiliment ta' inventarju ta' użi eżistenti tal-ispettru għandha tieħu kont xieraq tal-piż amministrattiv fuq l-amministrazzjonijiet u għandu jkollha l-għan li timminimizza dak il-piż. Għaldaqstant, l-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/344/KE tas-16 ta’ Mejju 2007 dwar id-disponibbiltà armonizzata tal-informazzjoni dwar l-użu tal-ispettru fil-Komunità (9) għandha titqies b'mod sħiħ fl-iżvilupp tal-metodoloġija biex jiġi stabbilit inventarju ta' użi eżistenti tal-ispettru.

(17)

Standards armonizzati skont id-Direttiva 1999/5/KE huma essenzjali sabiex jinkiseb użu effiċjenti tal-ispettru u għandhom iqisu l-kondizzjonijiet tal-kondiviżjoni ddefiniti legalment. L-istandards Ewropej għat-tagħmir u għan-netwerks elettriċi u elettroniċi mhux tar-radju għandhom ukoll jevitaw disturbi għall-użu tal-ispettru. L-impatt kumulattiv taż-żieda fil-volum u fid-densità tal-apparat u tal-applikazzjonijiet bla fili flimkien mad-diversità tal-użu tal-ispettru jippreżenta sfida għall-approċċi attwali għall-ġestjoni tal-interferenzi. Dawn għandhom għalhekk jiġu eżaminati u vvalutati mill-ġdid flimkien mal-karatteristiċi tar-riċevituri u ma’ mekkaniżmi iktar sofistikati biex ikunu evitati l-interferenzi.

(18)

L-Istati Membri għandhom jitħallew, fejn ikun adatt, jintroduċu miżuri ta' kumpens relatati ma’ spejjeż tal-migrazzjoni.

(19)

Skont l-objettivi tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa, il-broadband bla fili jista’ jagħti kontribut sostanzjali għall-irkupru u għat-tkabbir ekonomiku jekk spettru suffiċjenti ikun magħmul disponibbli, id-drittijiet għall-użu tal-ispettru jingħataw malajr, u n-negozju jitħalla jadatta ruħu għall-evoluzzjoni tas-suq. L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa tappella biex sal-2020 iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni jkollhom aċċess għal veloċita' ta' broadband ta’ mill-inqas 30 Mbps. Għaldaqstant, l-ispettru li diġà ġie kopert minn Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni eżistenti għandu jsir disponibbli taħt it-termini u l-kondizzjonijiet ta' dawk id-Deċiżjonijiet. Soġġett għad-domanda fis-suq, il-proċess ta' awtorizzazzjoni għandu jitwettaq skont id-Direttiva 2002/20/KE sal-31 ta' Diċembru 2012 għal komunikazzjoni terrestri, biex jiġi żgurat aċċess faċli għal broadband bla fili għal kulħadd, b'mod partikolari f'meded ta' frekwenzi indikati mid-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2008/411/KE (10), 2008/477/KE (11), u 2009/766/KE (12). Sabiex ikunu kkomplementati s-servizzi broadband terrestri u sabiex tkun żgurata il-kopertura taż-żoni l-iktar imbiegħda tal-Unjoni, aċċess broadband satellitari jista’ jkun soluzzjoni rapida u fattibbli.

(20)

Għandhom jiġu introdotti aktar arranġamenti flessibbli li jirregolaw l-użu tal-ispettru, fejn adatt, sabiex jitrawmu l-innovazzjoni u l-konnessjonijiet veloċi bil-broadband, li jippermettu lill-impriżi jnaqqsu l-ispejjeż tagħhom u jżidu l-kompetittività tagħhom u li jagħmlu possibbli l-iżvilupp ta' servizzi interattivi ġodda online, pereżempju fl-oqsma tal-edukazzjoni, tas-saħħa, u tas-servizzi ta' interess ġenerali.

(21)

Peress li kważi 500 miljun persuna huma konnessi ma' broadband veloċi fl-Ewropa għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-suq intern, joħloq massa kritika globalment unika ta’ utenti li jesponu lir-reġjuni kollha għal opportunitajiet ġodda u jagħtu lil kull utent valur miżjud u jagħtu lill-Unjoni l-kapaċità li tkun l-aqwa ekonomija bbażata fuq l-għarfien fid-dinja. It-tqiegħed rapidu tal-broadband huwa għalhekk kruċjali għall-iżvilupp tal-produttività Ewropea u għall-emerġenza ta’ intrapriżi ġodda u żgħar li jistgħu jkunu mexxejja f’setturi differenti, pereżempju fil-kura tas-saħħa, fil-manifattura u fl-industrija tas-servizzi.

(22)

Fl-2006, l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni (UIT) stmat li r-rekwiżiti fil-futur tal-bandwidth tal-ispettru għall-iżvilupp tat-Telekomunikazzjoni Mobbli Internazzjonali-2000 (IMT-2000) u s-sistemi avvanzati IMT (jiġifieri komunikazzjoni bit-telefons ċellulari 3G u 4G) ser ikunu bejn 1 280 u 1 720 MHz fl-2020 għall-industrija tal-telefons ċellulari kummerċjali għal kull reġjun tal-UIT inkluża l-Ewropa. Għandu jiġi nnotat li l-figura aktar baxxa (1 280 MHz) hija ogħla mir-rekwiżiti għal xi pajjiżi. Barra minn hekk, hemm xi pajjiżi li għalihom ir-rekwiżit huwa akbar mill-ogħla ċifra (1 720 MHz). Dawn iż-żewġ ċifri jinkludu l-ispettru li diġà qed jintuża, jew li huwa ppjanat li jintuża, għal sistemi Pre-IMT, IMT-2000 u t-titjib tiegħu. Jekk l-ispettru addizzjonali meħtieġ ma jsirx disponibbli, preferibbilment b'mod armonizzat fil-livell globali, is-servizzi ġodda u t-tkabbir ekonomiku ser jiġu mfixkla minn restrizzjonijiet ta’ kapaċità fin-netwerks tat-telefon ċellulari.

(23)

Il-medda tat-800 MHz (790-862 MHz) hija ottimali biex żoni kbar ikunu koperti mis-servizzi broadband bla fili. Abbażi tal-armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet tekniċi skont id-Deċiżjoni 2010/267/UE, u tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Ottubru 2009 li tiffaċilita l-liberazzjoni tad-dividend diġitali fl-Unjoni Ewropea (13) titlob biex ix-xandir analoġiku jintefa sal-1 ta’ Jannar 2012, u fid-dawl tal-iżviluppi regolatorji nazzjonali rapidi, fil-prinċipju dik il-medda għandha tkun disponibbli għas-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika fl-Unjoni sal-2013. Fuq perijodu itwal, jista' jiġi previst ukoll spettru addizzjonali, fid-dawl tar-riżultati ta’ analiżi, ta' xejriet teknoloġiċi, ħtiġijiet futuri u domanda għall-ispettru. Jekk titqies il-kapaċità tal-medda ta' 800 MHz li titrasmetti f'żoni kbar, l-obbligi ta' kopertura jistgħu jintrabtu mad-drittijiet, fejn ikun adatt.

(24)

Żieda fl-opportunitajiet ta’ broadband bla fili hija kruċjali biex is-settur kulturali jingħata pjattaformi ġodda ta’ distribuzzjoni, u b’hekk titwitta t-triq għall-iżvilupp b'suċċess tas-settur fil-futur.

(25)

Sistemi ta’ aċċess bla fili, inklużi n-netwerks lokali tar-radju, jistgħu jissuperaw l-allokazzjonijiet attwali tagħhom fuq bażi mhux liċenzjata. Il-ħtieġa għal u l-fattibbiltà li jiġu estiżi l-allokazzjonijiet tal-ispettru mingħajr liċenzja għal sistemi ta' aċċess bla fili, inklużi n-netwerks ta' aċċess lokali tar-radju, għal 2,4 GHz u 5 GHz, għandha tiġi vvalutata f'rabta mal-inventarju tal-użi attwali, u mal-ħtiġijiet emerġenti għall-ispettru, u li jiddependu fuq l-użu tal-ispettru għal għanjiet oħrajn.

(26)

Filwaqt li x-xandir ser jibqa' pjattaforma importanti ta' distribuzzjoni ta' kontenut, peress li din hi l-aktar pjattaforma ekonomika għad-distribuzzjoni tal-massa; il-broadband bil-fili u bla fili u servizzi oħrajn ġodda jagħtu opportunitajiet ġodda biex is-settur kulturali jiddiversifika l-firxa ta' pjattaformi ta' distribuzzjoni tiegħu, sabiex jipprovdi s-servizzi mitluba u biex isir użu mill-potenzjal ekonomiku taż-żieda kbira fit-traffiku tad-data.

(27)

Sabiex tingħata attenzjoni lill-prijoritajiet tal- Programm pluriennali, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw biex jappoġġaw u jilħqu l-objettiv li jippermettu lill-Unjoni tieħu it-tmexxija fis-servizzi broadband għall-komunikazzjoni elettronika bla fili billi tagħmel disponibbli spettru biżżejjed f'meded kosteffiċjenti biex dawk is-servizzi jkunu aktar disponibbli.

(28)

Peress li approċċ komuni u l-ekonomiji ta’ skala huma kruċjali sabiex tiġi żviluppata komunikazzjoni broadband mal-Unjoni kollha u sabiex ikunu evitati d-distorsjoni tal-kompetizzjoni u l-frammentazzjoni tas-suq fost l-Istati Membri, xi wħud mill-aħjar prattiki dwar il-kondizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni u l- proċeduri għandhom jiġu identifikati f’azzjoni miftiehma fost l-Istati Membri u mal-Kummissjoni. Il-kondizzjonijiet jistgħu jinkludu l-obbligi ta’ kopertura, id-daqs tal-blokk tal-ispettru, l-għażla taż-żmien meta jingħataw id-drittijiet, l-aċċess għall-operaturi tan-netwerk ċellulari virtwali u kemm idumu d-drittijiet tal-użu tal-ispettru. Filwaqt li jirriflettu l-importanza tan-negozju fl-ispettru għal użu effiċjenti dejjem ikbar tal-ispettru u jiżviluppaw is-suq intern għat-tagħmir u għas-servizzi bla fili, dawn il-kondizzjonijiet u l-proċeduri għandhom japplikaw għall-meded ta' frekwenzi li jiġu allokati lill-komunikazzjoni bla fili, u li għalihom id-drittijiet tal-użu jistgħu jiġu ttrasferiti jew imwellija.

(29)

Jista’ jkun meħtieġ spettru addizzjonali minn setturi oħrajn bħat-trasport (għal sistemi ta’ sikurezza, informazzjoni u ġestjoni), ir-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż), is-saħħa elettronika, l-inklużjoni elettronika u, jekk tkun meħtieġa, il-protezzjoni tal-pubbliku u l-għajnuna f’diżastri (PPDR), fid-dawl tal-użu akbar tagħhom tat-trasmissjonijiet ta' filmati u data għal servizz rapidu u aktar effiċjenti. L-ottimizzazzjoni tas-sinerġji bejn il-politika dwar l-ispettru u l-attivitajiet ta’ R&Ż kif ukoll it-twettiq ta’ studji dwar il-kompatibbiltà tar-radju bejn l-utenti differenti tal-ispettru għandhom jgħinu lill-innovazzjoni. Barra minn hekk, ir-riżultati tar-riċerka taħt is-Seba’ Programm Qafas għar-Riċerka, għall-Iżvilupp Teknoloġiku u Attivitajiet ta’ Dimostrazzjoni (2007 sa 2013) jeżiġu l-eżami tal-ħtiġijiet relatati mal-ispettru tal-proġetti li jista’ jkollhom potenzjal ekonomiku jew ta’ investiment kbir, b’mod partikolari għall-SMEs, bħal per eżempju r-radju konjittiv jew is-saħħa elettronika. Għandha tkun żgurata anki protezzjoni adegwata minn interferenza dannuża sabiex ikunu sostnuti attivitajiet ta’ R&Ż u dawk xjentifiċi.

(30)

L-Istrateġija Ewropa 2020 tistabbilixxi l-objettivi ambjentali għal ekonomija sostenibbli, effiċjenti fir-rigward tal-enerġija u kompetittiva, pereżempju billi ttejjeb l-effiċjenza tal-enerġija b’20 % sal-2020. Is-settur tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni għandu rwol prinċipali x’jiżvolġi, kif ġie enfasizzat fl-Aġenda Diġitali għall-Ewropa. L-azzjonijiet proposti jinkludu l-aċċellerazzjoni tat-tqiegħed mal-Unjoni kollha ta’ sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija intelliġenti (grids u miters intelliġenti) billi jintużaw kapaċitajiet ta’ komunikazzjoni ħalli jitnaqqas il-konsum tal-enerġija, u l-iżvilupp ta’ sistemi intelliġenti tat-trasport u l-ġestjoni intelliġenti tat-traffiku sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju mis-settur tat-trasport. L-użu effiċjenti tat-teknoloġiji tal-ispettru jista’ anki jgħin biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija mit-tagħmir tar-radju u biex jiġi limitat l-impatt ambjentali f’żoni rurali u mbiegħda.

(31)

Approċċ koerenti għall-awtorizzazjoni tal-ispettru fl-Unjoni għandu jieħu kont sħiħ tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-kampijiet elettromanjetiċi li hija essenzjali għall-benesseri taċ-ċittadini. Filwaqt li osservat fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE tat-12 ta’ Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni ta' espożizzjoni tal-pubbliku ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 Hz) (14), huwa essenzjali li jiġi żgurat monitoraġġ kostanti tal-effetti jonizzanti u mhux jonizzanti tal-użu tal-ispettru fuq is-saħħa, inklużi l-effetti kumulattivi fuq il-ħajja reali tal-użu tal-ispettru f’diversi frekwenzi minn numru dejjem ikbar ta’ tipi ta’ tagħmir.

(32)

L-objettivi essenzjali ta’ interess ġenerali bħas-sikurezza tal-ħajja jappella għal soluzzjonijiet tekniċi koordinati għall-ħidma kkombinata tas-servizzi ta’ sikurezza u ta’ emerġenza bejn l-Istati Membri. Għandu jkun disponibbli fuq bażi koerenti spettru suffiċjenti għall-iżvilupp u għaċ-ċirkolazzjoni libera tas-servizzi u tal-apparat tas-sikurezza u għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet pan-Ewropej jew interoperabbli innovattivi ta’ sikurezza u ta’ emerġenza. Studji indikaw il-ħtieġa għal spettru armonizzat addizzjonali taħt il-1 GHz sabiex jiġu pprovduti servizzi broadband mobbli għall-PPDR, mal-Unjoni kollha bejn ħames u għaxar snin li ġejjin.

(33)

Ir-regolamentazzjoni tal-ispettru għandha dimensjonijiet transkonfinali jew internazzjonali b'saħħithom, minħabba karatteristiċi ta’ propagazzjoni, in-natura internazzjonali tas-swieq li jiddependu minn servizzi bbażati fuq ir-radju, u l-ħtieġa li tkun evitata interferenza dannuża bejn il-pajjiżi.

(34)

Skont il-każistika rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, meta s-suġġett ta' ftehim internazzjonali jaqa' parzjalment fil-kompetenza tal-Unjoni u parzjalment fil-kompetenza tal-Istati Membri, huwa essenzjali li tiġi żgurata kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Dak l-obbligu ta' kooperazzjoni, kif kjarifikat f'każistika stabbilita sew, jirriżulta mill-prinċipju tal-għaqda fir-rappreżentazzjoni internazzjonali tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha.

(35)

L-Istati Membri jistgħu wkoll ikunu jeħtieġu appoġġ dwar il-koordinazzjoni tal-frekwenzi f’negozjati bilaterali flimkien ma’ pajjiżi ġirien tal-Unjoni, inklużi l-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi li ser jissieħbu, sabiex jissodisfaw l-obbligi fil-liġi tal-Unjoni dwar kwistjonijiet ta' koordinazzjoni tal-frekwenzi. Dan għandu jgħin ukoll sabiex tkun evitata interferenza dannuża u tittejjeb l-effiċjenza tal-ispettru u l-konverġenza tal-użu tal-ispettru anki lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni.

(36)

Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ din id-Deċiżjoni huwa importanti li jissaħħaħ il-qafas istituzzjonali attwali għall-koordinazzjoni tal-politika u tal-ġestjoni tal-ispettru fil-livell tal-Unjoni, inkluż fi kwistjonijiet li jaffettwaw direttament żewġ Stati Membri jew aktar, filwaqt li jitqiesu b’mod sħiħ il-kompetenza u l-għarfien espert tal-amministrazzjonijiet nazzjonali. Il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni huma wkoll essenzjali bejn il-korpi ta’ standardizzazzjoni, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka u s-CEPT.

(37)

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, għandhom jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (15).

(38)

Peress li l-objettiv ta’ din id-Deċiżjoni, huwa bażikament, li jiġi stabbilit programm pluriennali ta’ politika tal-ispettru tar-radju, ma jistax jiġi milħuq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jista’ għalhekk, minħabba l-iskala tal-azzjoni proposta, ikun milħuq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità kif stabbilit f’dak l-Artiklu, din id-Deċiżjoni ma tmurx iktar minn dak li hu neċċessarju sabiex jintlaħaq dak l-objettiv.

(39)

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati miksuba taħt din id-Deċiżjoni, kif ukoll dwar l-azzjonijiet futuri ppjanati.

(40)

Fit-tfassil tal-proposta tagħha il-Kummissjoni ħadet bl-ikbar kunsiderazzjoni l-opinjoni tal-Grupp tal-Politika għall-Ispettru tar-Radju stabbiliti mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/622/KE (16),

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Għan u Ambitu

1.   Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju għall-ippjanar strateġiku u għall-armonizzazzjoni tal-użu tal-ispettru sabiex ikun żgurat il-funzjonament tas-suq intern fl-oqsma ta' politika tal-Unjoni li jinvolvu l-użu ta' spettru, bħall-politika tal-komunikazzjoni elettronika, tar-riċerka, tal-iżvilupp teknoloġiku u tal-ispazju, tat-trasport, tal-enerġija u tal-awdjoviżjoni.

Din id-Deċiżjoni ma għandhiex taffettwa d-disponibbiltà suffiċjenti tal-ispettru għal oqsma oħrajn ta' politika tal-Unjoni bħall-protezzjoni ċivili u l-għajnuna fid-diżastri, u l-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni.

2.   Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għal-liġi eżistenti tal-Unjoni, b'mod partikolari tad-Direttivi 1999/5/KE, 2002/20/KE u 2002/21/KE, u soġġett għall-Artikolu 6 ta' din id-Deċiżjoni, għad-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE, u għal miżuri meħuda fil-livell nazzjonali, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni.

3.   Din id-Deċiżjoni hi mingħajr preġudizzju għal miżuri meħuda fil-livell nazzjonali f'konformità sħiħa mal-liġi tal-Unjoni, li tfittex li tikseb objettivi ta' interess ġenerali, b'mod partikolari dawk relatati mar-regolamentazzjoni tal-kontenut u tal-politika awdjoviżiva.

Din id-Deċiżjoni hija mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jorganizzaw u jużaw l-ispettru tagħhom għal finijiet tal-ordni pubbliku u tas-sigurtà pubblika u għad-difiża. Meta din id-Deċiżjoni jew miżuri adottati f’konformità magħha f'meded ta' frekwenza speċifikati fl-Artikolu 6 li jaffettwaw l-użu tal-ispettru użat minn Stat Membru esklużivament u direttament għall-finijiet tiegħu ta' sigurtà pubblika jew difiża, l-Istat Membru, safejn ikun meħtieġ, jista' jkompli juża din il-medda ta' frekwenza għall-finijiet ta' sigurtà pubblika u difiża sakemm is-sistemi li hemm fil-medda fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni jew ta' miżura adottata f’konformità magħha, rispettivament, jitneħħew gradwalment. Dak l-Istat Membru għandu jinnotifika debitament lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tiegħu.

Artikolu 2

Prinċipji regolatorji ġenerali

1.   L-Istati Membri għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni b’mod trasparenti sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni konsistenti tal-prinċipji regolatorji ġenerali li ġejjin fl-Unjoni kollha:

(a)

tiġi applikata l-iktar sistema ta’ awtorizzazzjoni adatta u dik l-anqas oneruża possibbli b’tali mod li jiġu massimizzati l-flessibbiltà u l-effiċjenza fl-użu tal-ispettru. Tali sistema ta' awtorizzazzjoni għandha tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi, trasparenti, mhux diskriminatorji u proporzjonati;

(b)

jitrawwem l-iżvilupp tas-suq intern billi tiġi promossa l-emerġenza ta' servizzi diġitali futuri fl-Unjoni kollha u billi titrawwem kompetizzjoni effettiva;

(c)

jiġu promossi l-kompetizzjoni u l-innovazzjoni, filwaqt li jittieħed kont tal-ħtieġa li tiġi evitata interferenza dannuża u tal-ħtieġa li tiġi żgurata l-kwalità teknika tas-servizz sabiex tiġi ffaċilitata d-disponibbiltà tas-servizzi broadband u jkun hemm rispons effettiv għal aktar traffiku ta' data bla fili;

(d)

tiddefenixxi l-kondizzjonijiet tekniċi tal-użu tal-ispettru, jittieħed kont sħiħ tal-liġi tal-Unjoni rilevanti, inkluż il-limitazzjoni tal-espożizzjoni tal-pubbliku ġenerali għal kampi elettromanjetiċi;

(e)

tiġi promossa n-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizzi fid-drittijiet tal-użu tal-ispettru, meta possibbli.

2.   Għall-komunikazzjoni elettronika, minbarra l-prinċipji regolatorji ġenerali ddefiniti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-prinċipji speċifiċi li ġejjin għandhom japplikaw, f'konformità mal-Artikoli 8a, 9, 9a u 9b tad-Direttiva 2002/21/KE u mad-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE:

(a)

tiġi applikata n-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizzi fid-drittijiet tal-użu tal-ispettru għal netwerks u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika u t-trasferiment jew it-twellija ta' drittijiet individwali tal-użu ta' frekwenzi tar-radju;

(b)

tiġi promossa l-armonizzazzjoni tal-użu tal-frekwenzi tar-radju fl-Unjoni kollha, konsistenti mal-ħtieġa li jiġi żgurat użu effettiv u effiċjenti tagħhom;

(c)

jiġi ffaċilitat aktar traffiku ta' data bla fili u servizzi broadband, b’mod partikolari billi titrawwem il-flessibbiltà, u tkun promossa l-innovazzjoni, filwaqt li titqies il-ħtieġa li tiġi evitata l-interferenza dannuża u tiġi żgurata l-kwalità teknika tas-servizz.

Artikolu 3

Objettivi tal-politika

Sabiex jiffokaw fuq il-prijoritajiet ta’ din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw biex jappoggjaw u jilħqu l-objettivi tal-politika li gejjin:

(a)

ikun inkoraġġit il-ġestjoni u l-użu effiċjenti tal-ispettru sabiex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod id-domanda li dejjem tiżdied għall-użu tal-frekwenzi li jirriflettu l-valur soċjali, kulturali u ekonomiku importanti tal-ispettru;

(b)

ikun hemm sforz biex jiġi allokat fil-ħin spettru suffiċjenti u adatt sabiex ikunu appoġġati l-objettivi tal-politika tal-Unjoni u biex tiġi sodisfatta bl-aħjar mod id-domanda dejjem ikbar għat-traffiku tad-data bla fili, biex b’hekk jippermettu l-iżvilupp ta’ servizzi kummerċjali u pubbliċi, filwaqt li jitqiesu objettivi importanti ta’ interess ġenerali bħalma huma d-diversità kulturali u pluraliżmu tal-media; għal dak il-għan, għandu jsir kull sforz biex jiġu identifikati, abbażi tal-inventarju stabbilit skond l-Artikolu 9, mill-inqas 1 200 MHz tal-ispettru adattat sa 2015. Dik il-figura tinkludi l-ispettru li diġà qed jintuża;

(c)

titnaqqas il-qasma diġitali u tikkontribwixxi għall-objettivi tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa, billi jitrawwem l-aċċess għall-broadband b'veloċita' ta' mhux inqas minn 30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni u jsir possibbli li l-Unjoni jkollha l-ogħla veloċità u kapaċità ta’ broadband possibbli;

(d)

tingħata l-possibbiltà lill-Unjoni li tkun ta' eżempju fis-servizzi broadband ta' komunikazzjoni elettronika bla fili billi tiftaħ spettru suffiċjenti f'meded kosteffiċjenti biex dawk is-servizzi jkunu disponibbli f'medded kbar;

(e)

jiġu żgurati opportunitajiet kemm għas-settur kummerċjali kif ukoll għal dawk pubbliċi permezz ta’ żieda fil-kapaċitajiet tal-broadband mobbli;

(f)

jiġu promossi l-innovazzjoni u l-investiment permezz ta' flessibbiltà msaħħa fl-użu tal-ispettru, permezz ta' applikazzjoni konsistenti fl-Unjoni kollha tal-prinċipji tan-newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz bejn soluzzjonijiet teknoloġiċi li jistgħu jiġu adottati u permezz ta' prevedibbiltà regolatorja adegwata kif provdut, fost l-oħrajn, fil-qafas regolatorju għall-komunikazzjoni elettronika permezz tal-ftuħ ta' spettru armonizzat għal teknoloġiji avvanzati ġodda u permezz tal-possibbiltà li jiġu nnegozjati d-drittijiet tal-użu tal-ispettru, b'hekk jinħolqu opportunitajiet li jiġu żviluppati servizzi diġitali futuri għal-Unjoni kollha;

(g)

jiġi ffaċilitat l-aċċess faċli għall-ispettru billi jsir użu mill-benefiċċji tal-awtorizzazzjonijiet ġenerali għal komunikazzjoni elettronika f'konformità mal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2002/20/KE;

(h)

tiġi inkoraġġita l-kondiviżjoni tal-infrastruttura passiva fejn din tkun proporzjonata u mhux diskriminatorja, kif previst fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 2002/21/KE;

(i)

tinżamm u tiġi żviluppata kompetizzjoni effettiva, b’mod partikolari fis-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, billi jkun hemm sforz biex jiġu evitati permezz ta' miżuri ex-ante, jew rimedji ex-post, l-akkumulazzjoni eċċessiva ta’ drittijiet tal-użu ta' frekwenzi tar-radju minn ċertu impriżi li tirriżulta fi ħsara sinifikanti lill-kompetizzjoni;

(j)

titnaqqas il-frammentazzjoni u jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal tas-suq intern sabiex jitrawmu t-tkabbir ekonomiku u l-ekonomiji ta' skala fil-livell tal-Unjoni billi jissaħħu l-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet tekniċi għall-użu u d-disponibbiltà tal-ispettru, kif adatt;

(k)

tkun evitata interferenza jew disturbi dannużi minn apparat ieħor tar-radju jew mhux tar-radju, fost l-oħrajn, billi jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta’ standards li jikkontribwixxu għall-użu effiċjenti tal-ispettru, u billi titkabbar l-immunità tar-riċevituri għall-interferenza, fejn jitqies partikolarment l-impatt kumulattiv tal-volumi u tad-densità dejjem ikbar tal-apparati u tal-applikazzjonijiet tar-radju;

(l)

titrawwem l-aċċessibbiltà tal-prodotti u t-teknoloġiji l-ġodda għall-konsumatur sabiex tiġi żgurata l-approvazzjoni tal-konsumatur għat-transizzjoni għat-teknoloġija diġitali u biex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tad-dividend diġitali;

(m)

titnaqqas il-marka tal-karbonju tal-Unjoni billi tittejjeb l-effiċjenza teknika u dik tal-enerġija tan-netwerks u t-tagħmir tal-komunikazzjoni bla fili.

Artikolu 4

Iktar effiċjenza u flessibbiltà

1.   L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, għandhom fejn adatt, irawmu l-użu kollettiv tal-ispettru kif ukoll l-użu kondiviż tal-ispettru.

L-Istati Membri għandhom irawmu wkoll l-iżvilupp ta' teknoloġiji attwali u ġodda, pereżempju, fir-radju konjittiv, inklużi dawk li jużaw "spazji bojod".

2.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw biex itejbu l-flessibbiltà fl-użu tal-ispettru, sabiex jippromwovu l-innovazzjoni u l-investiment, permezz tal-possibbiltà li jintużaw teknoloġiji ġodda u permezz ta' trasferiment jew twellija tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru.

3.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkooperaw sabiex irawmu l-iżvilupp u l-armonizzazzjoni tal-istandards għat-tagħmir tar-radju u għat-terminali tat-telekomunikazzjoni kif ukoll għat-tagħmir u għan-netwerks elettriċi u elettroniċi bbażati, fejn ikun meħtieġ, fuq mandati ta’ standardizzazzjoni mill-Kummissjoni lill-korpi ta’ standardizzazzjoni rilevanti. Għandha tingħata wkoll attenzjoni speċjali lill-istandards għat-tagħmir li jintuża minn persuni b'diżabbiltà.

4.   L-Istati Membri għandhom irawmu attivitajiet tar-R&Ż fit-teknoloġiji ġodda bħat-teknoloġiji konjittivi u l-bażijiet tad-data tal-ġeolokazzjoni.

5.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, fejn adatt, kriterji għas-selezzjoni u proċeduri għall-għotja ta' drittijiet tal-użu tal-ispettru li jippromwovu l-kompetizzjoni, l-investiment u l-użu effiċjenti tal-ispettru bħala ġid pubbliku, kif ukoll li jippromwovu l-koeżistenza bejn servizzi u tagħmir ġodda u eżistenti. L-Istati Membri għandhom jippromwovu l-użu effiċjenti kontinwu tal-ispettru għal netwerks, apparat u applikazzjonijiet.

6.   Fejn meħtieġ sabiex ikun żgurat l-użu effettiv tad-drittijiet tal-użu tal-ispettru u jkun evitat il-ħżin tal-ispettru, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li jieħdu miżuri adatti, bħal penali finanzjarji, l-użu ta' għodod ta' tariffi ta' inċentiv jew l-irtirar tad-drittijiet. Tali mizuri ghandhom jigu stabbiliti u applikati b'mod trasparenti, mhux diskriminatorju u proporzjonat.

7.   Sal-1 ta' Jannar 2013 l-Istati Membri għandhom jadottaw għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika, miżuri ta' allokazzjoni u awtorizzazzjoni adatti għall-iżvilupp ta' servizzi ta' broadband, f'konformità mad-Direttiva 2002/20/KE, bil-għan li jinkisbu l-ogħla kapaċità possibbli u veloċitajiet ta' broadband.

8.   Sabiex tkun evitata il-frammentazzjoni possibbli tas-suq intern minħabba kriterji diverġenti għas-selezzjoni u proċeduri għall-armonizzazzjoni tal-ispettru allokati lis-servizzi tal-komunikazzjoni elettronika u li setgħu jiġu nnegozjati fl-Istati Membri kollha skont l-Artikolu 9b tad-Direttiva 2002/21/KE, il-Kummissjoni għandha, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri u f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, tiffaċilita l-identifikazzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki dwar il-kondizzjonijiet u l-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni u tinkoraġġixxi l-kondiviżjoni ta' informazzjoni dwar tali spettru biex tiżdied il-konsistenza fl-Unjoni kollha, li tinkiseb permezz tal-prinċipji ta' newtralità tat-teknoloġija u tas-servizz.

Artikolu 5

Kompetizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jippromwovu kompetizzjoni effettiva u għandhom jevitaw distorsjonijiet tal-kompetizzjoni fis-suq intern għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika skont id-Direttivi 2002/20/KE u 2002/21/KE.

Huma għandhom ukoll jieħdu kont tal-kwistjonijiet ta' kompetizzjoni meta jagħtu d-drittijiet tal-użu tal-ispettru lil utenti ta' netwerks privati ta' komunikazzjoni elettronika.

2.   Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 u mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli dwar il-kompetizzjoni u għall-miżuri adottati mill-Istati Membri sabiex jinkisbu objettivi ta' interess ġenerali skont l-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2002/21/KE l-Istati Membri jistgħu jadottaw, inter alia, miżuri:

(a)

li jillimitaw l-ammont ta’ spettru li għalih jingħataw drittijiet tal-użu lil kwalunkwe impriża, jew li jorbtu kondizzjonijiet ma’ tali drittijiet tal-użu, bħall-provvista ta’ aċċess bl-ingrossa, roaming nazzjonali jew reġjonali, f’ċerti meded jew f’ċerti gruppi ta’ meded b’karatteristiċi simili, pereżempju l-meded taħt il-1 GHz allokati lis-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika.Tali kondizzjonijiet addizzjonali jistgħu jiġu imposti biss mill-awtorità nazzjonali kompetenti;

(b)

li jirriservaw, jekk ikun adatt fir-rigward tal-qagħda fis-suq nazzjonali, ċerta parti minn medda jew grupp ta' meded ta' frekwenza biex tiġi assenjata lil utenti ġodda;

(c)

li jirrifjutaw li jagħtu drittijiet ġodda tal-użu tal-ispettru jew jippermettu użi ġodda tal-ispettru f’ċerti medded, jew jorbtu kondizzjonijiet mal-għoti ta’ drittijiet tal-użi ġodda tal-ispettru jew mal-awtorizzazzjoni tal-użi tal-ispettru ġodda, sabiex tiġi evitata d-distorsjoni tal-kompetizzjoni minn kwalunkwe assenjazzjoni, trasferiment jew akkumulazzjoni ta' drittijiet tal-użu;

(d)

li jipprojbixxu jew jimponu kondizzjonijiet fuq trasferimenti ta' drittijiet tal-użu tal-ispettru, li ma jkunux soġġetti għall-kontroll tal-amalgamazzjonijiet nazzjonali jew tal-Unjoni, fejn dawn it-tipi tat-trasferimenti x'aktarx jirriżultaw fi ħsara sinifikanti lill-kompetizzjoni;

(e)

li jemendaw id-drittijiet eżistenti f'konformità mad-Direttiva 2002/20/KE fejn dan ikun meħtieġ sabiex tiġi rrimedjata ex-post id-distorsjoni tal-kompetizzjoni minn kwalunkwe trasferiment jew akkumulazzjoni ta' drittijiet tal-użu ta' frekwenzi tar-radju.

3.   Meta l-Istati Membri jkunu jixtiequ jadottaw kwalunkwe miżura imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artiklu, huma għandhom jaġixxu f’konformità mal-proċeduri għall-impożizzjoni jew il-varjazzjoni ta’ dawn il-kondizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-użu tal-ispettru stipulati fid-Direttiva 2002/20/KE.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni u ta’ selezzjoni għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika jippromwovu kompetizzjoni effettiva għall-benefiċċju taċ-ċittadini, konsumaturi u n-negozji fl-Unjoni.

Artikolu 6

Ħtiġijiet tal-ispettru għall-komunikazzjoni broadband bla fili

1.   L-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li fl-Unjoni jkun disponibbli spettru suffiċjenti għal finijiet ta’ kopertura u ta’ kapaċità, sabiex l-Unjoni jkun jista' jkollha l-ogħla veloċitajiet ta’ broadband fid-dinja, sabiex l-applikazzjonijiet bla fili u t-tmexxija Ewropea fir-rigward tas-servizzi l-ġodda jkunu jistgħu jikkontribwixxu b'mod effettiv għat-tkabbir ekonomiku, u għal kisba tal-mira liċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal broadband b’veloċitajiet ta’ mhux inqas minn 30 Mbps sal-2020.

2.   Sabiex jippromwovu d-disponibbiltà akbar ta' servizzi broadband bla fili għall-benefiċċju taċ-ċittadini u l-konsumaturi tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli l-meded koperti mid-Deċiżjonijiet 2008/411/KE (3,4–3,8 GHz), 2008/477/KE (2,5-2,69 GHz), u 2009/766/KE (900/1 800 MHz) skont it-termini u l-kondizzjonijiet deskritti f'dawk id-deċiżjonijiet. Soġġett għad-domanda tas-suq, l-Istati Membri għandhom iwettqu l-proċess ta' awtorizzazzjoni mill-31 ta' Diċembru 2012 mingħajr preġudizzju għat-tqiegħed eżistenti tas-servizzi, u skont kondizzjonijiet li jippermettu aċċess faċli għal servizzi ta' broadband bla fili lill-konsumaturi.

3.   L-Istati Membri għandhom irawmu l-aġġornament kontinwu min-naħa tal-fornituri tal-komunikazzjoni elettronika, tan-netwerks tagħhom għat-teknoloġija l-aktar riċenti u l-aktar effiċjenti, bil-għan li joħolqu d-dividendi tal-ispettru tagħhom stess f'konformità mal-prinċipji tan-newtralità tas-servizz u tat-teknoloġija.

4.   L-Istati Membri għandhom, sal-1 ta' Jannar 2013 iwettqu l-proċess ta' awtorizzazzjoni sabiex jippermettu l-użu tal-medda tat-800 MHz għas-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika. Il-Kummissjoni għandha tagħti derogi speċifiċi sal-31 ta’ Diċembru tal-2015 lil Stati Membri li fihom ċirkostanzi nazzjonali jew lokali eċċezzjonali jew problemi ta' koordinazzjoni tal-frekwenza transkonfinali li jipprevjenu d-disponibbiltà tal-medda, u taħdem fuq applikazzjoni debitament motivata mill-Istat Membru kkonċernat.

Jekk wara l-31 ta' Diċembru 2015, jippersistu problemi sostanzjati ta' koordinazzjoni tal-frekwenza transkonfinali ta' Stat Membru ma' pajjiż wieħed jew aktar, inklużi pajjiżi kandidati jew pajjiżi li se jissieħbu, u jipprevjenu d-disponibbiltà ta' medda ta' 800 MHz, il-Kummissjoni għandha tagħti derogi eċċezzjonali fuq bażi annwali sakemm dawn il-problemi jiġu risolti.

Stat Membru li lilu ngħatat deroga skont l-ewwel jew t-tieni subparagrafu għandu jiżgura li l-użu ta' medda ta' 800 MHz ma tipprevjeniex d-disponibbiltà ta' dik il-medda għal servizzi ta' komunikazzjoni elettronika apparti minn dawk tax-xandir fl-Istati Membri ġirien.

Dan il-paragrafu għandu japplika wkoll għall-problemi ta' koordinazzjoni tal-ispettru fir-Repubblika ta' Ċipru li jirrizultaw mill-fatt li l-Gvern ta' Ċipru ma jistax jeżerċita kontroll effettiv f'parti mit-territorju tiegħu.

5.   L-Istati Membri, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, għandhom jissorveljaw kontinwament ir-rekwiżiti ta' kapaċità għal servizzi ta' broadband bla fili. Abbażi tar-riżultati tal-analiżi msemmija fl-Artikoli 9(4), il-Kummissjoni għandha tivvaluta u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lil Kunsill sa l-1 ta' Jannar 2015 dwar jekk hemmx ħtieġa għal azzjoni biex jiġu armonizzati meded oħrajn ta' frekwenza.

L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li, fejn huwa adatt u f'konformita' mal-liġi tal-Unjoni l-ispiża diretta għall-migrazzjoni jew l-allokazzjoni mill-ġdid tal-użu tal-ispettru tkun adegwatament ikkumpensata skont il-liġi nazzjonali.

6.   L-Istati Membri, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, għandhom jippromwovu l-aċċess għal servizzi broadband li jużaw il-medda 800MHz f'żoni remoti u b'popolazzjoni baxxa, fejn ikun adatt. Waqt li jagħmlu dan, l-Istati Membri għandhom jeżaminaw modi u fejn ikun adatt, jieħdu miżuri tekniċi u regolatorji biex jiżguraw li l-ftuħ tal-medda ta' 800 MHz ma taffettwax ħażin lill-utenti tal-ħolqien ta’ programmi u ta’ avvenimenti speċjali (PMSE).

7.   Il-Kummissjoni għandha, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tivvaluta l-ġustifikazzjoni u l-fattibbiltà tal-estensjoni tal-allokazzjonijiet ta' spettru mhux liċenzjat għal sistemi ta' aċċess bla fili, inklużi netwerks tar-radju għal żoni lokali.

8.   L-Istati Membri għandhom jippermettu t-trasferiment jew it-twellija ta' drittijiet tal-użu tal-ispettru fil-meded armonizzati 790–862 MHz, 880–915 MHz, 925–960 MHz, 1 710–1 785 MHz, 1 805–1 880 MHz, 1 900–1 980 MHz, 2 010–2 025 MHz, 2 110–2 170 MHz, 2,5–2,69 GHz, u 3,4–3,8 GHz.

9.   Sabiex jiżguraw li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal servizzi diġitali avvanzati inkluż il-broadband, b’mod partikolari f'żoni mbiegħda u b'popolazzjoni baxxa, l-Istati Membri u l-Kummissjoni jistgħu jesploraw id-disponibbiltà ta' spettru suffiċjenti għall-provvista ta’ servizzi satellitari broadband li jipprovdu l-possibbiltà ta' aċċess għall-Internet.

10.   L-Istati Membri għandhom, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jeżaminaw il-possibbiltà li jinxterdu d-disponibbiltà u l-użu taċ-ċelloli pico u femto. Huma għandhom iqisu b’mod sħiħ il-potenzjal ta’ dawk l-istazzjonijiet ta' bażi ċellulari u tal-użu kondiviż u mingħajr liċenzja tal-ispettru biex tiġi pprovduta l-bażi għal netwerks bla fili tat-tip mesh, li jista’ jkollhom rwol ewlieni biex titnaqqas il-qasma diġitali.

Artikolu 7

Ħtiġijiet relatati tal-ispettru għal politika oħra ta' komunikazzjoni bla fili

Sabiex jappoġġaw l-iżvilupp ulterjuri tal-media awdjoviżiva innovattiva u ta’ servizzi oħrajn għaċ-ċittadini tal-Unjoni, filwaqt li jqisu l-benefiċċji ekonomiċi u soċjali ta’ suq diġitali uniku, l-Istati Membri, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, għandu jkollhom l-għan li jiżguraw li hemm disponibbiltà suffiċjenti tal-ispettru għall-provvista satellitari u terrestri ta’ servizzi bħal dawn, jekk il-ħtieġa tkun sostanzjata b'mod ċar.

Artikolu 8

Ħtigijiet relatati tal-ispettru għal politika speċifika oħra tal-Unjoni

1.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw id-disponibbiltà tal-ispettru u jipproteġu l-frekwenzi tar-radju meħtieġa għall-monitoraġġ tal-atmosfera u tas-superfiċje tad-Dinja, jippermettu l-iżvilupp u l-isfruttament tal-applikazzjonijiet spazjali u jtejbu s-sistemi ta’ trasport, b’mod partikolari għas- sistema ċivili globali ta’ navigazzjoni bis-satellita stabbiliti taħt il-programm Galileo (17), il-programm Ewropew ta’ monitoraġġ tad-dinja (GMES) (18), u sistemi intelliġenti ta' sikurezza tat-trasport u ġestjoni tat-trasport.

2.   Il-Kummissjoni għandha, f’kooperazzjoni mal-Istati Membri, twettaq studji dwar l-iffrankar tal-enerġija fl-użu tal-ispettru sabiex jikkontribwixxu għal politika ta' emissjonijiet baxxi tal-karbonju, u għandhom jikkondisdraw jagħmlu l-ispettru għad-dispożizzjoni tat-teknoloġiji bla fili b’potenzjal biex jittejbu l-iffrankar u l-effiċjenza tal-enerġija ta' netwerks oħrajn ta' distribuzzjoni bħall-provvista tal-ilma, inklużi l-grids intelliġenti tal-enerġija u s-sistemi ta’ miters intelliġenti.

3.   Il-Kummissjoni għandha, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, tipprova tiżgura li jkun disponibbli spettru suffiċjenti f’kondizzjonijiet armonizzati sabiex ikun appoġġat l-iżvilupp ta’ servizzi ta’ sikurezza u ċ-ċirkolazzjoni libera tal-apparat relatat kif ukoll l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet interoperabbli innovattivi għas-sikurezza u l-protezzjoni tal-pubbliku, għall-protezzjoni ċivili u għall-għajnuna f’każ ta' diżastru.

4.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkollaboraw mal-komunità xjentifika u akkademika biex jidentifikaw għadd ta’ inizjattivi ta’ riċerka u ta’ żvilupp kif ukoll applikazzjonijiet innovattivi li jista’ jkolhom impatt soċjoekonomiku kbir u/jew potenzjal għal investiment u jikkunsidraw il-ħtiġijiet relatati mal-ispettru ta' applikazzjonijiet bħal dawn u, fejn meħtieġ, jikkunsidraw l-allokazzjoni ta’ spettru suffiċjenti għal applikazzjonijiet bħal dawn f’kondizzjonijiet tekniċi armonizzati u bl-inqas piż amministrattiv oneruż.

5.   L-Istati Membri għandhom, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jipprovaw jiżguraw il-meded ta' frekwenza meħtieġa għall-PMSE, skont l-objettivi tal-Unjoni biex jittejbu l-integrazzjoni tas-suq intern u l-aċċess għall-kultura.

6.   L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jipprovaw jiżguraw id-disponibbiltà tal-ispettru għall-identifikazzjoni bil-frekwenza tar-radju (RFID) u teknoloġiji oħrajn tal-komunikazzjoni bla fili tal-“Internet tal-Affarijiet” (Internet of Things - IoT) u għandhom jikkooperaw biex irawmu l-iżvilupp tal-istandards u l-armonizzazzjoni tal-ispettru għall-komunikazzjoni tal-IoT fl-Istati Membri.

Artikolu 9

Inventarju

1.   Inventarju ta' użi eżistenti tal-ispettru, kemm għal finijiet kummerċjali kif ukoll għal dawk pubbliċi huwa b'dan stabbilit.

L-inventarju għandu jservi għall-objettivi li ġejjin:

(a)

jippermetti l-identifikazzjoni ta' meded ta' frekwenza fejn l-effiċjenza tal-użi eżistenti tal-ispettru tista' tittejjeb;

(b)

jgħin fl-identifikazzjoni ta' meded tal-ispettru li jistgħu ikunu adattati għal opportunitajiet ta' allokazzjoni mill-ġdid u kondiviżjoni tal-ispettru sabiex tiġi appoġġata l-politika tal-Unjoni li tinsab f'din id-Deċiżjoni, filwaqt li jitqiesu ħtiġijiet futuri għal spettru bbażat, fost l-oħrajn, fuq it-talbiet tal-konsumaturi u l-operaturi, u l-possibbiltà li jiġu sodisfatti tali ħtiġijiet;

(c)

jgħin fl-analiżi tad-diversi tipi ta' użu tal-ispettru kemm minn utenti privati kif ukoll minn dawk pubbliċi;

(d)

jgħin fl-identifikazzjoni ta' meded ta' frekwenza li jistgħu jiġu allokati jew allokati mill-ġdid sabiex jittejjeb l-użu effiċjenti tagħhom, tiġi promossa l-innovazzjoni u tissaħħaħ il-kompetizzjoni fis-suq intern, fl-esplorazzjoni ta' mezzi ġodda għall-kondiviżjoni tal-ispettru, għall-benefiċċju kemm ta' utenti privati kif ukoll ta' dawk pubbliċi, filwaqt li jitqies l-impatt potenzjali pożittiv u negattiv tal-allokazzjoni u ta' allokazzjoni mill-ġdid ta' tali meded u tal-meded li jmissu magħhom fuq l-utenti eżistenti.

2.   Għall-iskop li tiġi żgurata l-implimentazzjoni uniformi tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni, filwaqt li tagħti l-akbar konsiderazzjoni lill-fehmiet tal-Grupp għal Politika dwar l-Ispettru tar-Radju (RSPG), għandha tadotta l-atti implimentattivi sal-1 ta' Lulju 2013:

(a)

l-iżvilupp ta' arranġamenti prattiċi u formati uniformi għall-ġbir u l-provvista ta' data dwar l-użi eżistenti tal-ispettru mill-Istati Membri lill-Kummissjoni, dment li jiġu rispettati r-regoli ta' kunfidenzjalità fin-negozju skont l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE u d-dritt tal-Istati Membri li ma jagħtux informazzjoni kunfidenzjali huma osservati, b'kont meħud tal-għan li jitnaqqas l-piż amministrattiv u l-obbligi eżistenti fuq l-Istati Membri skont liġi oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari obbligazzjonijiet li tiġi pprovduta informazzjoni speċifika;

(b)

l-iżvilupp ta' metodoloġija għall-analiżi ta' xejriet teknoloġiċi, ħtiġijiet futuri u d-domanda għall-ispettru f'oqsma ta' politika tal-Unjoni koperti minn din id-Deċiżjoni, b'mod partikolari għal dawk is-servizzi li jistgħu joperaw fil-medda ta' frekwenza minn 400 MHz għal 6 GHz, sabiex jiġu identifikati l-użi sinifikanti li qed jiżviluppaw u dawk potenzjali tal-ispettru;

Dawk l-atti implimentattivi għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 13(2).

3.   Il-Kummissjoni għandha tamministra l-inventarju msemmi fil-paragrafu 1 f'konformità mal-atti implimentattivi imniżżla fil-paragrafu 2.

4.   Il-Kummissjoni għandha twettaq l-analiżi ta' xejriet teknoloġiċi, ħtiġijiet futuri u d-domanda għall-ispettru f'konformità mal-atti implimentattivi msemmijin fil-punt (b) tal-paragrafu 2. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq ir-riżultati ta' dik l-analiżi.

Artikolu 10

Negozjati internazzjonali

1.   F'negozjati internazzjonali relatati ma' kwistjonijiet tal-ispettru, għandhom japplikaw il-prinċipji li ġejjin:

(a)

jekk is-suġġett tan-negozjati internazzjonali jaqa' fil-kompetenza tal-Unjoni, il-pożizzjoni tal-Unjoni għandha tiġi stabbilita f'konformità mal-liġi tal-Unjoni;

(b)

jekk is-suġġett tan-negozjati internazzjonali jaqa' parzjalment fil-kompetenza tal-Unjoni u parzjalment fil-kompetenza tal-Istati Membri, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jipprovaw jistabbilixxu pożizzjoni komuni f'konformità mar-rekwiżiti tal-prinċipju ta' kooperazzjoni sinċiera.

Għall-fini tal-applikazzjoni tal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw f'konformità mal-prinċipju ta' unità fir-rappreżentazzjoni internazzjonali tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha.

2.   L-Unjoni għandha, meta tintalab tagħmel dan, tassisti lill-Istati Membri b'appoġġ legali, politiku u tekniku sabiex ikunu solvuti kwistjonijiet ta’ koordinazzjoni tal-ispettru ma' pajjiżi ġirien tal-Unjoni inklużi pajjiżi kandidati u pajjiżi li ser jissieħbu, b'tali mod li l-Istati Membri kkonċernati jkunu jistgħu josserva l-obbligi tagħhom skont il-liġi tal-Unjoni. Fl-għoti ta' assistenza bħal din, l-Unjoni għandha tuża s-setgħat kollha politiċi u legali tagħha biex tippromwovi l-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni.

L-Unjoni għandha tappoġġa wkoll l-isforzi ta’ pajjiżi terzi biex jimplimentaw ġestjoni tal-ispettru li jkunu kompatibbli ma’ dawk tal-Unjoni, sabiex jiġu salvagwardjati l-objettivi tal-politika dwar l-ispettru tal-Unjoni.

3.   Meta jkunu qed jinnegozjaw b’mod bilaterali jew multilaterali ma’ pajjiżi terzi, l-Istati Membri għandhom ikunu marbuta bl-obbligi tagħhom taħt il-liġi tal-Unjoni. Meta jiffirmaw jew jaċċettaw b’xi mod ieħor kwalunkwe obbligu internazzjonali li jikkonċerna l-ispettru, l-Istati Membri għandhom jakkumpanjaw il-firma tagħhom jew kwalunkwe att ieħor ta’ aċċettazzjoni b’dikjarazzjoni konġunta li tiddikjara li għandhom jimplimentaw tali ftehimiet jew impenji internazzjonali skont l-obbligi tagħhom taħt it-Trattat tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 11

Kooperazzjoni fost il-korpi differenti

1.   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jikkooperaw sabiex itejbu l-isfond istituzzjonali attwali, sabiex irawmu koordinazzjoni tal-ġestjoni tal-ispettru fil-livell tal-Unjoni, inkluż fi kwistjonijiet li jaffetwaw direttament żewġ Stati Membri jew iktar, bil-għan li jigi żviluppat is-suq intern u jkun żgurat li l-objettivi tal-politika dwar l-ispettru tal-Unjoni jintlaħqu b’mod sħiħ.

2.   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu lill-korpi ta’ standardizzazzjoni, is-CEPT, iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni u l-partijiet rilevanti kollha biex jikkooperaw mill-qrib fi kwistjonijiet tekniċi sabiex ikun promoss l-użu effiċjenti tal-ispettru. Għal dak il-għan, huma għandhom iżommu rabta koerenti bejn il-ġestjoni u l-istandardizzazzjoni tal-ispettru b’tali mod li jsaħħu s-suq intern.

Artikolu 12

Konsultazzjoni pubblika

Meta adatt, il-Kummissjoni għandha torganizza konsultazzjonijiet pubbliċi sabiex tiġbor il-fehmiet tal-partijiet interessati kollha kif ukoll il-fehmiet tal-pubbliku inġenerali dwar l-użu tal-ispettru fl-Unjoni.

Artikolu 13

Proċedura ta' kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat dwar l-Ispettru tar-Radju stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. Meta l-Kumitat ma jagħtix opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-abbozz tal-att implimentattiv u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 14

Konformità mal-orjentazzjonijiet u l-objettivi tal-politika

L-Istati Membri għandhom japplikaw dawk l-orjentazzjoniji u objettivi tal-poltika imniżla f'din id-Deċiżjoni sal-1 ta’ Lulju 2015 sakemm mhux speċifikat mod ieħor f'din id-Deċiżjoni.

Artikolu 15

Rappurtar u Evalwazzjoni

Sal-10 ta' April 2014 il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-attivitajiet żviluppati u l-miżuri adottati skont din id-Deċiżjoni.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha meħtieġa għall-iskop ta’ evalwazzjoni tal-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Sal-31 ta’ Diċembru 2015, il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi tal-applikazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 17

Destinatarji

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, l-14 ta’ Marzu 2012.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

M. SCHULZ

Għall-Kunsill

Il-President

N. WAMMEN


(1)  ĠU C 107, 6.4.2011, p. 53.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta’ Mejju 2011 (għadha mhijiex ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u l-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tat-13 ta' Diċembru 2011 (ĠU C 46 E, 17.2.2012, p 1). Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Frar 2012 (għadha mhijiex ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 33.

(4)  ĠU L 91, 7.4.1999, p. 10.

(5)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 7.

(6)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 21.

(7)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1.

(8)  ĠU L 196, 17.7.1987, p. 85.

(9)  ĠU L 129, 17.5.2007, p. 67.

(10)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/411/KE tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar l-armonizzazzjoni tal-medda ta’ frekwenzi bejn it-3 400 u t-3 800 MHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika fil-Komunità (ĠU L 144, 4.6.2008, p. 77).

(11)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/477/KE tat-13 ta’ Ġunju 2008 dwar l-armonizzazzjoni tal-medda ta’ frekwenzi bejn 2 500 - 2 690 MHz għas-sistemi terrestri li huma kapaċi jipprovdu servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika fil-Komunità (ĠU L 163, 24.6.2008, p. 37).

(12)  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/766/KE tas-16 ta’ Ottubru 2009 dwar l-armonizzazzjoni tal-meded ta’ frekwenza 900 MHz u 1 800 MHz għal sistemi terrestri li kapaċi jipprovdu servizzi elettroniċi pan-Ewropej ta’ komunikazzjoni fil-Komunità (ĠU L 274, 20.10.2009, p. 32).

(13)  ĠU L 308, 24.11.2009, p. 24.

(14)  ĠU L 199, 30.7.1999, p. 59.

(15)  ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(16)  ĠU L 198, 27.7.2002, p. 49.

(17)  Ir-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar implimentazzjoni ulterjuri tal-programmi Ewropej ta' navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo) (ĠU L 196, 24.7.2008, p. 1).

(18)  Ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2010 dwar il-programm Ewropew ta’ monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011-2013) (ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1).


II Atti mhux leġiżlattivi

REGOLAMENTI

21.3.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 81/18


REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 244/2012

tas-16 ta’ Jannar 2012

li jissupplimenta d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija billi jistabbilixxi qafas ta’ metodoloġija komparattiva għall-kalkolu tal-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija [ir-rendiment enerġetiku tal-bini] (1) u b’mod partikolari l-Artikolu 5(1) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2010/31/UE tesiġi li l-Kummissjoni tistabbilixxi, permezz ta’ att delegat, qafas ta’ metodoloġija komparattiva għall-kalkolu tal-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini.

(2)

Hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jiffissaw rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini. Ir-rekwiżiti jridu jiġu ffissati sabiex jintlaħqu livelli kostottimali. Huma l-Istati Membri li għandhom jiddeċiedu jekk il-parametru referenzjarju nazzjonali użat bħala l-eżitu finali tal-kalkoli kostottimali huwiex dak ikkalkulat għal perspettiva makroekonomika (li tħares lejn il-kostijiet u l-benefiċċji tal-investimenti fl-effiċjenza enerġetika għas-soċjetà kollha) jew għal perspettiva strettament finanzjarja (li tħares biss lejn l-investiment innifsu). Ir-rekwiżiti minimi nazzjonali tar-rendiment enerġetiku ma għandhomx ikunu iktar minn 15 % iktar baxxi mill-eżitu tar-riżultati kostottimali tal-kalkolu kkunsidrat bħala l-parametru referenzjarju nazzjonali. Il-livell kostottimali għandu jkun fil-firxa tal-livelli ta’ rendiment fejn l-analiżi tar-relazzjoni bejn il-kostijiet u l-benefiċċji tul iċ-ċiklu tal-ħajja tkun waħda pożittiva.

(3)

Id-Direttiva 2010/31/UE tippromwovi t-tnaqqis tal-użu tal-enerġija fl-ambjent mibni, imma tenfasizza wkoll li s-settur tal-bini huwa sors prinċipali ta’ emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju.

(4)

Id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (2) tipprovdi għall-istabbiliment ta’ rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku għal prodotti bħal dawn. Meta jiffissaw ir-rekwiżiti nazzjonali għas-sistemi tekniċi użati fil-bini, l-Istati Membri jridu jqisu l-miżuri ta’ implimentazzjoni stabbiliti skont din id-Direttiva. Ir-rendimenti tal-prodotti għall-bini li għandhom jintużaw għall-kalkoli taħt dan ir-Regolament għandhom jiġu ddeterminati skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi kondizzjonijiet armonizzati għall-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti għall-bini u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (3).

(5)

L-għan ta’ livelli kosteffettivi jew kostottimali ta’ effiċjenza enerġetika jista’, f’ċerti ċirkustanzi, jiġġustifika l-iffissar mill-Istati Membri ta’ rekwiżiti kosteffettivi jew kostottimali għall-elementi tal-bini li fil-prattika jostakolaw uħud mill-possibbiltajiet tad-disinn jew tekniċi tal-bini kif ukoll jistimolaw l-użu ta’ prodotti relatati mal-enerġija b’rendiment enerġetiku aħjar.

(6)

Il-passi li jiffurmaw il-qafas ta’ metodoloġija komparattiva ġew stabbiliti fl-Anness III għad-Direttiva 2010/31/UE u jinkludu l-istabbiliment ta’ binjiet ta’ referenza, id-definizzjoni tal-miżuri tal-effiċjenza enerġetika li għandhom jiġu applikati fir-rigward ta’ dawn il-binjiet ta’ referenza, il-valutazzjoni tad-domanda għall-enerġija primarja ta’ dawn il-miżuri u l-kalkolu tal-kostijiet (jiġifieri, il-valur preżenti nett) ta’ dawn il-miżuri.

(7)

Il-qafas komuni għall-kalkolu tar-rendiment enerġetiku kif ġie stabbilit fl-Anness I għad-Direttiva 2010/31/UE japplika wkoll għall-metodoloġija ta’ qafas kostottimali għall-passi kollha tagħha, b’mod partikolari l-pass tal-kalkolu tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini.

(8)

Sabiex il-qafas ta’ metodoloġija komparattiva ikun adattat għaċ-ċirkustanzi nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw iċ-ċiklu tal-ħajja ekonomiku stmat tal-bini u/jew tal-element tal-bini, il-kost xieraq għat-trasportaturi tal-enerġija, għall-prodotti, għas-sistemi, il-kostijiet tal-manutenzjoni, operattivi u tax-xogħol, il-fatturi ta’ konverżjoni tal-enerġija primarja u l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-enerġija f’dan il-punt li għandhom jiġu preżunti għall-karburanti li ntużaw fil-kuntest nazzjonali tagħhom għall-enerġija li ntużat fil-bini, fejn titqies l-informazzjoni pprovduta mill-Kummissjoni. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu wkoll ir-rata ta’ skont li għandha tintuża kemm fil-kalkoli makroekonomiċi kif ukoll f’dawk finanzjarji wara li jkunu wettqu analiżi tas-sensittività għal mill-inqas żewġ rati tal-imgħax għal kull kalkolu.

(9)

Sabiex ikun żgurat approċċ komuni għall-applikazzjoni tal-qafas ta’ metodoloġija komparattiva mill-Istati Membri, huwa xieraq li l-Kummissjoni tistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta’ qafas prinċipali meħtieġa għall-kalkoli tal-valur nett preżenti bħas-sena tal-bidu għall-kalkoli, il-kategoriji tal-kostijiet li għandhom jiġu kkunsidrati u l-perjodu tal-kalkolu li għandu jintuża.

(10)

L-istabbiliment ta’ perjodu tal-kalkolu komuni ma jidħolx f’kunflitt mad-dritt tal-Istati Membri li jiffissaw iċ-ċiklu tal-ħajja ekonomiku stmat tal-bini u/jew tal-elementi tal-bini peress li tal-aħħar jista’ jkun kemm itwal kif ukoll iqsar mill-perjodu tal-kalkolu ffissat. Iċ-ċiklu tal-ħajja ekonomiku stmat ta’ bini jew ta’ element tal-bini għandu biss influwenza limitata fuq il-perjodu tal-kalkolu peress li tal-aħħar jiġi pjuttost iddeterminat miċ-ċiklu ta’ rinnovazzjoni ta’ bini, li huwa l-perjodu ta’ żmien li warajh il-bini jkun soġġett għal rinnovazzjoni maġġuri.

(11)

Il-kalkoli u l-istimi tal-kostijiet b’bosta suppożizzjonijiet u inċertezzi, inklużi pereżempju l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-enerġija matul iż-żmien, ġeneralment ikunu akkumpanjati minn analiżi tas-sensittività sabiex tkun evalwata r-robustezza tal-parametri tad-dħul prinċipali. Għall-fini tal-kalkoli kostottimali, l-analiżi tas-sensittività għandha mill-inqas tindirizza l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-enerġija u r-rata ta’ skont; idealment l-analiżi tas-sensittività għandha tinkludi wkoll l-iżviluppi futuri fil-prezzijiet tat-teknoloġija bħala input għar-reviżjoni tal-kalkoli.

(12)

Il-qafas ta’ metodoloġija komparattiva għandu jagħti l-possibbiltà lill-Istati Membri sabiex jipparagunaw ir-riżultati tal-kalkoli kostottimali mar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku fis-seħħ u sabiex jużaw ir-riżultat tal-paragun ħalli jiżguraw li jiġu ffissati rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku biex jintlaħqu livelli kostottimali. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw ukoll li jiffissaw rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku f’livell kostottimali għal dawk il-kategoriji ta’ bini fejn sa issa ma jeżisti l-ebda rekwiżit minimu tar-rendiment enerġetiku.

(13)

Il-metodoloġija kostottimali hija teknoloġikament newtrali u ma tiffavorix soluzzjoni teknoloġika fuq oħra. Hija tiżgura kompetizzjoni ta’ miżuri/pakketti/varjanti matul il-ħajja stmata ta’ bini jew ta’ element tal-bini.

(14)

Ir-riżultati tal-kalkoli u d-dejta tad-dħul u s-suppożizzjonijiet użati għandhom jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni kif ġie stipulat fl-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2010/31/UE. Dawn ir-rapporti għandhom jagħtu l-possibbiltà lill-Kummissjoni li tivvaluta u tirrapporta dwar il-progress li jkunu għamlu l-Istati Membri sabiex jilħqu l-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku.

(15)

Sabiex ikun limitat il-piż amministrattiv tagħhom, għandu jkun possibbli li l-Istati Membri jnaqqsu l-għadd ta’ kalkoli billi jistabbilixxu binjiet ta’ referenza li jkunu rappreżentattivi ta’ iktar minn kategorija waħda ta’ bini, mingħajr ma dan jaffetwa d-dmir tal-Istati Membri skont id-Direttiva 2010/31/UE li jiffissaw rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku għal ċerti kategoriji ta’ bini.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Skont l-Artikolu 5, l-Anness I u l-Anness III tad-Direttiva 2010/31/UE, dan ir-Regolament jistabblixxi qafas ta’ metodoloġija komparattiva li għandu jintuża mill-Istati Membri għall-kalkolu ta’ livelli kostottimali ta’ rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku ta’ bini u ta’ elementi tal-bini ġodda u eżistenti.

Il-qafas tal-metodoloġija jispeċifika r-regoli biex jiġu pparagunati miżuri tal-effiċjenza enerġetika, miżuri li jinkorporaw sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u pakketti u varjanti ta’ miżuri bħal dawn, fuq il-bażi tar-rendiment enerġetiku primarju u l-kost attribwit għall-implimentazzjoni tagħhom. Jistipula wkoll kif dawn ir-regoli għandhom jiġu applikati għal binjiet ta’ referenza magħżula bil-għan li jiġu identifikati l-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2010/31/UE, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin filwaqt li għandu jiġi nnotat li għall-kalkolu fil-livell makroekonomiku, l-imposti u t-taxxi applikabbli għandhom jiġu esklużi:

(1)

Kost globali tfisser is-somma tal-valur preżenti tal-kostijiet tal-investiment inizjali, is-somma tal-kostijiet amministrattivi, u l-kostijiet ta’ sostituzzjoni (b’referenza għas-sena tal-bidu), kif ukoll il-kostijiet tar-rimi jekk dan ikun applikabbli. Għall-kalkolu fil-livell makroekonomiku, qed tiġi introdotta kategorija addizzjonali ta’ kostijiet, jiġifieri l-kostijiet tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra;

(2)

Kostijiet tal-investiment inizjali tfisser il-kostijiet kollha mġarrba sal-punt meta l-bini jew l-element tal-bini jiġi kkonsenjat lill-klijent, lest biex jintuża. Dawn il-kostijiet jinkludu d-disinn, ix-xiri tal-elementi tal-bini, il-konnessjoni mal-fornituri, il-proċessi ta’ installazzjoni u ta’ kummissjonar;

(3)

Kostijiet tal-enerġija tfisser il-kostijiet annwali u l-imposti fissi u għall-ħinijiet l-iktar intensivi għall-enerġija inklużi t-taxxi nazzjonali;

(4)

Kostijiet operattivi tfisser il-kostijiet kollha marbuta mat-tħaddim tal-bini, inklużi l-kostijiet annwali għall-assigurazzjoni, l-imposti tal-utilitajiet u imposti u taxxi fissi oħrajn;

(5)

Kostijiet tal-manutenzjoni tfisser il-kostijiet annwali għal miżuri biex tiġi ppreservata u rrestawrata l-kwalità mixtieqa tal-bini jew tal-element tal-bini. Dawn jinkludu l-kostijiet annwali għall-ispezzjoni, għat-tindif, għall-aġġustamenti, għat-tiswijiet u għall-oġġetti li jistgħu jiġu kkonsmati;

(6)

Kostijiet amministrattivi tfisser il-kostijiet annwali tal-manutenzjoni, il-kostijiet operattivi u l-kostijiet tal-enerġija;

(7)

Kostijiet tar-rimi tfisser il-kostijiet għad-dekostruzzjoni fi tmiem il-ħajja ta’ bini jew ta’ element tal-bini u jinkludu d-dekostruzzjoni, it-tneħħija tal-elementi tal-bini li għadhom ma waslux fi tmiem ħajjithom, it-trasport u r-riċiklaġġ;

(8)

Kost annwali tfisser is-somma tal-kostijiet amministrattivi u tal-kostijiet perjodiċi jew tal-kostijiet ta’ sostituzzjoni li jitħallsu f’sena partikolari;

(9)

Kost ta’ sostituzzjoni tfisser investiment ta’ sostituzzjoni għal element tal-bini, f’konformità maċ-ċiklu tal-ħajja ekonomiku stmat tal-bini waqt il-perjodu tal-kalkolu;

(10)

Kost tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tfisser il-valur monetarju tal-ħsara ambjentali kkważata mill-emissjonijiet tas-CO2 relatati mal-konsum tal-enerġija fil-bini;

(11)

Bini ta’ referenza tfisser bini ta’ referenza ipotetiku jew reali li jirrappreżenta l-ġeometrija u s-sistemi tipiċi tal-bini, ir-rendiment enerġetiku tipiku kemm għall-involkru kif ukoll għas-sistemi tal-bini, il-funzjonalità tipika u l-istruttura tipika tal-kostijiet fl-Istat Membru u huwa rappreżentattiv tal-kundizzjonijiet klimatiċi u tal-lokalità ġeografika;

(12)

Rata ta’ skont tfisser valur definit għall-paragun tal-valur tal-flus fi żminijiet differenti espress f’termini reali;

(13)

Fattur ta’ skont tfisser numru tal-multiplikazzjoni li jintuża sabiex fluss tal-flus li jseħħ fi żmien partikolari jiġi kkonvertit għall-valur ekwivalenti tiegħu fil-punt tal-bidu. Huwa jiġi dderivat mir-rata ta’ skont;

(14)

Sena tal-bidu tfisser is-sena li fuqha huwa bbażat kwalunkwe kalkolu u li minnha jiġi ddeterminat il-perjodu tal-kalkolu;

(15)

Perjodu tal-kalkolu tfisser il-perjodu ta’ żmien ikkunsidrat għall-kalkolu ġeneralment espress fi snin;

(16)

Valur residwu ta’ bini tfisser is-somma tal-valuri residwi tal-bini u tal-elementi tal-bini fi tmiem il-perjodu tal-kalkolu;

(17)

Żvilupp fil-prezzijiet tfisser l-iżvilupp maż-żmien tal-prezzijiet għall-enerġija, għall-prodotti, għas-sistemi tal-bini, għas-servizzi, għax-xogħol, għall-manutenzjoni u għal kostijiet oħra u jista’ jkun differenti mir-rata tal-inflazzjoni;

(18)

Miżura tal-effiċjenza enerġetika tfisser bidla f’bini li tirriżulta fi tnaqqis tal-ħtieġa ta’ enerġija primarja tal-bini;

(19)

Pakkett tfisser sett ta’ miżuri tal-effiċjenza enerġetika u/jew ta’ miżuri bbażati fuq sorsi ta’ enerġija rinnovabbli applikati għal bini ta’ referenza;

(20)

Varjant tfisser ir-riżultat u d-deskrizzjoni globali ta’ sett sħiħ ta’ miżuri/pakketti applikat għal bini li jista’ jkun magħmul minn taħlita ta’ miżuri dwar l-involkru tal-bini, ta’ tekniki passivi, ta’ miżuri dwar is-sistemi tal-bini u/jew ta’ miżuri bbażati fuq sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(21)

Sottokategoriji ta’ bini tfisser kategoriji ta’ tipi ta’ bini li huma iktar diżaggregati skont id-daqs, l-età, il-materjal tal-kostruzzjoni, il-mudell tal-użu, iż-żona klimatika jew kriterji oħrajn minn dawk stabbiliti fl-Anness I(5) għad-Direttiva 2010/31/UE. Huwa għal sottokategoriji bħal dawn li ġeneralment jiġu stabbiliti binjiet ta’ referenza;

(22)

Enerġija fornuta tfisser enerġija, espressa għal kull trasportatur tal-enerġija, ipprovduta lis-sistema teknika użata fil-bini permezz tal-konfini tas-sistema, sabiex jiġu ssodisfati l-użi meqjusa (it-tisħin, it-tkessiħ, il-ventilazzjoni, l-ilma sħun domestiku, id-dawl, it-tagħmir, eċċ.) jew sabiex jiġi prodott l-elettriku;

(23)

Enerġija meħtieġa għat-tisħin u għat-tkessiħ tfisser sħana li għandha titwassal fi jew tiġi estratta minn spazju kkundizzjonat sabiex jinżammu l-kundizzjonijiet tat-temperatura mixtieqa waqt perjodu partikolari ta’ żmien;

(24)

Enerġija esportata tfisser enerġija espressa għal kull trasportatur tal-enerġija fornuta mis-sistema teknika użata fil-bini permezz tal-konfini tas-sistema u li tintuża barra mill-konfini tas-sistema;

(25)

Spazju kkundizzjonat tfisser spazju fejn ċerti parametri ambjentali bħat-temperatura, l-umdità, eċċ. jiġu rregolati b’mezzi tekniċi bħat-tisħin u t-tkessiħ, eċċ.;

(26)

Enerġija minn sorsi rinnovabbli tfisser enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, jiġifieri enerġija mir-riħ, solari, aerotermika, ġeotermika, idrotermika u oċeanika, idroenerġija, bijomassa, gass mill-miżbla, gass mill-impjanti għat-trattament tad-drenaġġ u bijogassijiet.

Artikolu 3

Il-qafas ta’ metodoloġija komparattiva

1.   Meta jikkalkulaw il-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-qafas ta’ metodoloġija komparattiva stabbilit fl-Anness I għal dan ir-Regolament. Il-qafas jippreskrivi l-kalkolu ta’ livelli kostottimali kemm għal perspettiva makroekonomika kif ukoll għal perspettiva finanzjarja, imma jħalli f’idejn l-Istati Membri biex jiddeterminaw liema minn dawn il-kalkoli għandu jsir il-parametru referenzjarju nazzjonali li skontu għandhom jiġu vvalutati r-rekwiżiti minimi nazzjonali tar-rendiment enerġetiku.

2.   Għall-fini tal-kalkoli, l-Istati Membri għandhom:

(a)

Jieħdu bħala s-sena tal-bidu għall-kalkolu s-sena li fiha ikun qed isir il-kalkolu;

(b)

Jużaw il-perjodu tal-kalkolu fl-Anness I għal dan ir-Regolament;

(c)

Jużaw il-kategoriji tal-kostijiet fl-Anness I għal dan ir-Regolament;

(d)

Jużaw bħala limitu minimu inferjuri għall-ikkostjar tal-karbonju l-prezzijiet tal-karbonju tal-ETS previsti kif mogħtija fl-Anness II.

3.   L-Istati Membri għandhom jikkomplementaw il-qafas ta’ metodoloġija komparattiva billi jiddeterminaw għall-fini tal-kalkoli:

(a)

Iċ-ċiklu tal-ħajja ekonomiku stmat tal-bini u/jew tal-element tal-bini;

(b)

Ir-rata ta’ skont;

(c)

Il-kostijiet għat-trasportaturi tal-enerġija, għall-prodotti, għas-sistemi, il-kost tal-manutenzjoni, il-kostijiet operattivi u l-kostijiet tax-xogħol;

(d)

Il-fatturi tal-enerġija primarja;

(e)

L-iżviluppi fil-prezzijiet tal-enerġija li għandhom jiġu preżunti għat-trasportaturi kollha tal-enerġija fejn titqies l-informazzjoni fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

4.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jikkalkulaw u jadottaw livelli kostottimali ta’ rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku b’rabta ma’ dawk il-kategoriji ta’ bini fejn sa issa ma jeżisti l-ebda rekwiżit minimu speċifiku tar-rendiment enerġetiku.

5.   L-Istati Membri għandhom iwettqu analiżi sabiex jiddeterminaw is-sensittività tal-eżiti tal-kalkoli għall-bidliet fil-parametri applikati, li tkopri mill-inqas l-impatt tal-iżviluppi differenti fil-prezzijiet tal-enerġija u r-rati ta’ skont għall-kalkoli makroekonomiċi u finanzjarji, u idealment anki parametri oħrajn li huma mistennija li jkollhom impatt sinifikanti fuq l-eżitu tal-kalkoli bħall-iżviluppi fil-prezzijiet għal elementi oħrajn għajr l-enerġija.

Artikolu 4

Paragun tal-livelli kostottimali kkalkulati mar-rekwiżiti minimi attwali tar-rendiment enerġetiku

1.   L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu wara li jkunu kkalkulaw il-livelli tar-rekwiżiti kostottimali kemm għal perspettiva makroekonomika kif ukoll għal perspettiva finanzjarja, liema minnhom għandu jsir il-parametru referenzjarju u għandhom jirrappurtaw din id-deċiżjoni lill-Kummissjoni bħala parti mir-rappurtar imsemmi skont l-Artikolu 6.

L-Istati Membri għandhom jipparagunaw l-eżitu tal-kalkolu magħżul bħala l-parametru referenzjarju nazzjonali msemmi fl-Artikolu 3 mar-rekwiżiti tar-rendiment enerġetiku attwali għall-kategorija tal-bini rilevanti.

L-Istati Membri għandhom jużaw ir-riżultat ta’ dan il-paragun sabiex jiżguraw li ġew iffissati rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku sabiex jintlaħqu livelli kostottimali skont l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2010/31/UE. Huwa rrakkomandat b’mod qawwi li l-Istati Membri jorbtu l-inċentivi fiskali u finanzjarji mal-konformità mal-eżitu tal-kalkolu kostottimali tal-istess bini ta’ referenza.

2.   Jekk l-Istati Membri ddefinixxew il-bini ta’ referenza b’tali mod li r-riżultat tal-kalkolu kostottimali jkun applikabbli għal diversi kategoriji ta’ bini, huma jistgħu jużaw dan ir-riżultat sabiex jiżguraw li jiġu ffissati rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku sabiex jintlaħqu livelli kostottimali għall-kategoriji kollha rilevanti ta’ bini.

Artikolu 5

Analiżi tal-kalkoli kostottimali

1.   L-Istati Membri għandhom janalizzaw il-kalkoli kostottimali tagħhom fi żmien xieraq għall-analiżi tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tagħhom mitluba bl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2010/31/UE. Għall-analiżi, jeħtieġ b’mod partikolari li l-iżviluppi fil-prezzijiet għad-dejta tad-dħul dwar il-kostijiet jiġu analizzati u, jekk dan ikun meħtieġ, aġġornati.

2.   Ir-riżultati ta’ din l-analiżi għandhom jiġu trażmessi lill-Kummissjoni fir-rapport ipprovdut mill-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 6

Rappurtar

1.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni d-dejta tad-dħul u s-suppożizzjonijiet kollha li ntużaw għall-kalkoli u r-riżultati ta’ dawk il-kalkoli. Dan ir-rapport għandu jinkludi l-fatturi ta’ konverżjoni tal-enerġija primarja applikati, ir-riżultati tal-kalkoli fil-livell makroekonomiku u f’dak finanzjarju, l-analiżi tas-sensittività msemmija fl-Artikolu 3(5) ta’ dan ir-Regolament u l-iżviluppi preżunti fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-karbonju.

2.   Jekk ir-riżultat tal-paragun imsemmi fl-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament juri li r-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku fis-seħħ huma ferm inqas effiċjenti mil-lat enerġetiku mil-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku, ir-rapport għandu jinkludi kwalunkwe ġustifikazzjoni għad-differenza. Sa fejn id-differenza ma tistax tiġi ġġustifikata, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn pjan li jiddeskrivi fil-qosor il-passi xierqa sabiex id-differenza titnaqqas għal daqs mhux sinifikanti sal-analiżi li jmiss. F’dan ir-rigward, il-livell ferm inqas effiċjenti mil-lat enerġetiku tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku fis-seħħ għandu jiġi kkalkulat bħala d-differenza bejn il-medja tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku kollha fis-seħħ u l-medja tal-livelli kostottimali kollha tal-kalkolu użat bħala l-parametru referenzjarju nazzjonali tal-binjiet ta’ referenza kollha u tat-tipi ta’ bini kollha użati.

3.   L-Istati Membri jistgħu jużaw il-mudell tar-rappurtar ipprovdut fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

2.   Għandu japplika mid-9 ta’ Jannar 2013 għal bini okkupat minn awtoritajiet pubbliċi u mid-9 ta’ Lulju 2013 għal bini ieħor ħlief għall-Artikolu 6.1 ta’ dan ir-Regolament, li għandu jidħol fis-seħħ fit-30 ta’ Ġunju 2012, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 5.2 tad-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija [ir-rendiment enerġetiku tal-bini].

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-16 ta’ Jannar 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 153, 18.6.2010, p. 13.

(2)  ĠU L 285, 31.10.2009, p. 10.

(3)  ĠU L 88, 4.4.2011, p. 5.


ANNESS I

Il-qafas ta’ metodoloġija kostottimali

1.   L-ISTABBILIMENT TAL-BINJIET TA’ REFERENZA

(1)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu bini ta’ referenza għall-kategoriji ta’ bini li ġejjin:

1.

bini għal familja waħda;

2.

blokki ta’ appartamenti u bini li jospita iktar minn familja waħda;

3.

bini għall-uffiċċji.

(2)

Minbarra l-bini għall-uffiċċji, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu bini ta’ referenza għal kategoriji oħrajn ta’ bini mhux residenzjali elenkati fil-paragrafi (5)d sa 5(i) tal-Anness I għad-Direttiva 2010/31/UE li għalihom jeżistu rekwiżiti speċifiċi tar-rendiment enerġetiku.

(3)

Jekk Stat Membru jkun jista’ juri fir-rapport imsemmi fl-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament li bini ta’ referenza stabbilit jista’ jkun applikabbli fir-rigward ta’ iktar minn kategorija waħda ta’ bini, huwa jista’ jnaqqas l-għadd ta’ binjiet ta’ referenza użat u b’hekk l-għadd tal-kalkoli. L-Istati Membri għandhom jiġġustifikaw dan l-approċċ abbażi ta’ analiżi li turi li bini ta’ referenza li qed jintuża sabiex jaqdi diversi kategoriji ta’ bini huwa rappreżentattiv tal-istokk tal-bini għall-kategoriji kollha koperti.

(4)

Għal kull kategorija ta’ bini, għandu jiġi stabbilit għall-inqas bini wieħed ta’ referenza għall-bini l-ġdid u mill-inqas tnejn għall-bini eżistenti soġġetti għal rinnovazzjoni maġġuri. Il-binjiet ta’ referenza jista’ jiġi stabbilit abbażi ta’ sottokategoriji ta’ bini (eż. differenzjati skont id-daqs, l-età, l-istruttura tal-kostijiet, il-materjal ta’ kostruzzjoni, il-mudell tal-użu jew iż-żona klimatika) li jqisu l-karatteristiċi tal-istokk tal-bini nazzjonali. Il-binjiet ta’ referenza u l-karatteristiċi tagħhom għandhom jikkorrispondu għall-istruttura tar-rekwiżiti attwali jew ippjanati tar-rendiment enerġetiku.

(5)

L-Istati Membri jistgħu jużaw il-mudell tar-rappurtar ipprovdut fl-Anness III sabiex jirrappurtaw lill-Kummissjoni l-parametri kkunsidrati fl-istabbiliment tal-binjiet ta’ referenza. Is-sett ta’ dejta sottostanti dwar l-istokk tal-bini nazzjonali użat għall-istabbiliment tal-binjiet ta’ referenza għandu jiġi kkomunikat lill-Kummissjoni bħala parti mir-rapport imsemmi fl-Artikolu 6. B’mod partikolari, għandha tiġi ġġustifikata l-għażla tal-karatteristiċi li jsostnu l-istabbiliment tal-binjiet ta’ referenza.

(6)

Għall-bini eżistenti (kemm residenzjali kif ukoll mhux residenzjali), l-Istati Membri għandhom japplikaw mill-inqas miżura waħda/pakkett wieħed/varjant wieħed li t/jirrappreżenta rinnovazzjoni standard meħtieġa għall-manutenzjoni tal-bini/unità ta’ bini (mingħajr miżuri addizzjonali tal-effiċjenza enerġetika lil hinn mir-rekwiżiti legali).

(7)

Għall-bini l-ġdid (kemm residenzjali kif ukoll mhux residenzjali), ir-rekwiżiti minimi attwalment applikabbli tar-rendiment enerġetiku għandhom jikkostitwixxu r-rekwiżit bażiku li għandu jiġi ssodisfat.

(8)

L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw il-livelli kostottimali anki għar-rekwiżiti minimi tar-rendiment għall-elementi tal-bini installati fil-bini eżistenti jew għandhom jidderivawhom mill-kalkoli magħmula fil-livell tal-bini. Meta jiffissaw ir-rekwiżiti għall-elementi tal-bini installati fil-bini eżistenti, ir-rekwiżiti kostottimali għandhom, sa fejn ikun possibbli, iqisu l-interazzjoni ta’ dak l-element tal-bini mal-bini ta’ referenza kollu u ma’ elementi tal-bini oħrajn.

(9)

L-Istati Membri għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jikkalkulaw u jiffissaw rekwiżiti kostottimali fil-livell tas-sistemi tekniċi individwali użati fil-bini għall-bini eżistenti jew jidderivawhom mill-kalkoli magħmula fil-livell tal-bini mhux biss għat-tisħin, għat-tkessiħ, għall-ilma sħun, għall-kundizzjonament tal-arja u għall-ventilazzjoni (jew taħlita ta’ sistemi bħal dawn), imma anki għas-sistemi tad-dawl għall-bini mhux residenzjali.

2.   L-IDENTIFIKAZZJONI TAL-MIŻURI TAL-EFFIĊJENZA ENERĠETIKA, TAL-MIŻURI BBAŻATI FUQ SORSI TA’ ENERĠIJA RINNOVABBLI U/JEW TA’ PAKKETTI U TA’ VARJANTI TA’ MIŻURI BĦAL DAWN GĦAL KULL BINI TA’ REFERENZA

(1)

Il-miżuri tal-effiċjenza enerġetika kemm għall-bini l-ġdid kif ukoll għall-bini eżistenti għandhom jiġu ddefiniti għall-parametri tad-dħul kollha għall-kalkolu li jkollhom impatt dirett jew indirett fuq ir-rendiment enerġetiku tal-bini, inkluż għal sistemi alternattivi b’effiċjenza għolja bħal sistemi ta’ provvista tal-enerġija distrettwali u l-alternattivi l-oħra elenkati fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 2010/31/UE.

(2)

Il-miżuri jistgħu jiġu raggruppati ma’ pakketti ta’ miżuri jew varjanti. Jekk ċerti miżuri ma jkunux adattati f’kuntest lokali, ekonomiku jew klimatiku, l-Istati Membri għandhom jindikaw dan fir-rappurtar tagħhom lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament.

(3)

L-Istati Membri għandhom jidentifikaw ukoll il-miżuri/pakketti/varjanti li jużaw enerġija rinnovabbli kemm għall-bini l-ġdid kif ukoll għall-bini eżistenti. L-obbligi vinkolanti stabbiliti fl-applikazzjoni nazzjonali tal-Artikolu 13 tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) għandhom jiġu kkunsidrati bħala miżura waħda/pakkett wieħed/varjant wieħed li għandha/għandu t/jiġi applikat/a f’dak l-Istat Membru.

(4)

Il-miżuri/pakketti/varjanti tal-effiċjenza enerġetika identifikati għall-kalkolu tar-rekwiżiti kostottimali għandhom jinkludu l-miżuri meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati r- rekwiżiti minimi attwalment applikabbli tar-rendiment enerġetiku. Jekk ikun applikabbli, huma għandhom jinkludu anki l-miżuri/pakketti/varjanti meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti tal-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jinkludu anki l-miżuri/pakketti/varjanti meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku għal bini b’użu ta’ ammont ta’ enerġija ekwivalenti għal kważi żero għall-bini l-ġdid u possibbilment anki dak eżistenti kif ġie ddefinit mill-Artikolu 9 tad-Direttiva 2010/31/UE.

(5)

Jekk Stat Membru jista’ juri, billi jissottometti analiżijiet tal-kostijiet preċedenti bħala parti mir-rappurtar imsemmi fl-Artikolu 6, li ċerti miżuri/pakketti/varjanti mhuma kostottimali xejn, dawn jistgħu jiġu esklużi mill-kalkolu. Madankollu, miżuri/pakketti/varjanti bħal dawn għandhom jerġgħu jiġu analizzati fl-analiżi tal-kalkoli li jkun imiss.

(6)

Il-miżuri tal-effiċjenza enerġetika u l-miżuri bbażati fuq is-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli magħżula, kif ukoll il-pakketti/varjanti, għandhom ikunu kompatibbli mar-rekwiżiti bażiċi għax-xogħlijiet ta’ bini kif ġew elenkati fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 305/2011 u kif ġew speċifikati mill-Istati Membri. Għandhom ikunu kompatibbli wkoll ma’ livelli ta’ kwalità tal-arja u ta’ kumdità fuq ġewwa tal-bini skont l-istandard CEN 15251 dwar il-kwalità tal-arja ta’ ġol-bini jew l-istandards nazzjonali ekwivalenti. F’każijiet fejn il-miżuri jipproduċu livelli ta’ kumdità differenti, dan għandu jkun trasparenti fil-kalkoli.

3.   IL-KALKOLU TAD-DOMANDA GĦALL-ENERĠIJA PRIMARJA LI TIRRIŻULTA MILL-APPLIKAZZJONI TA’ MIŻURI U TA’ PAKKETTI TA’ MIŻURI BĦAL DAWN FIR-RIGWARD TA’ BINI TA’ REFERENZA

(1)

Ir-rendiment enerġetiku jiġi kkalkulat skont il-qafas ġenerali komuni pprovdut fl-Anness I għad-Direttiva 2010/31/UE

(2)

L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw ir-rendiment enerġetiku tal-miżuri/pakketti/varjanti billi jikkalkulaw, għall-erja tal-art iddefinita fil-livell nazzjonali, l-ewwel l-enerġija meħtieġa għat-tisħin u għat-tkessiħ. Imbagħad tiġi kkalkulata l-enerġija fornuta għat-tisħin, għat-tkessiħ u għall-ventilazzjoni tal-ispazju, kif ukoll għas-sistemi tal-ilma sħun domestiku u tad-dawl.

(3)

L-enerġija prodotta fuq il-post għandha titnaqqas mid-domanda għall-enerġija primarja u mill-enerġija fornuta.

(4)

L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw l-użu tal-enerġija primarja li jirriżulta billi jużaw il-fatturi ta’ konverżjoni tal-enerġija primarja stabbiliti fil-livell nazzjonali. Huma għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni l-fatturi ta’ konverżjoni tal-enerġija primarja fir-rappurtar imsemmi fl-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament.

(5)

L-Istati Membri għandhom jużaw:

(a)

jew l-istandards CEN eżistenti li jkunu rilevanti għall-kalkolu tar-rendiment enerġetiku,

(b)

jew metodu ta’ kalkolu nazzjonali ekwivalenti sakemm dan tal-aħħar ikun konformi mal-Artikolu 2(4) u l-Anness I tad-Direttiva 2010/31/UE.

(6)

Ir-riżultati tar-rendiment enerġetiku għandhom, għall-fini tal-kalkolu kostottimali, ikunu espressi f’metri kwadri ta’ erja utli tal-art ta’ bini ta’ referenza u għandhom jirreferu għad-domanda għall-enerġija primarja.

4.   IL-KALKOLU TAL-KOST GLOBALI F’TERMINI TA’ VALUR PREŻENTI NETT GĦAL KULL BINI TA’ REFERENZA

4.1.   Kategoriji tal-kostijiet

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jiddeskrivu l-kategoriji separati tal-kostijiet li ġejjin li għandhom jintużaw:

(a)

Il-kostijiet tal-investiment inizjali.

(b)

Il-kostijiet amministrattivi. Dawn jinkludu l-kostijiet għas-sostituzzjoni perjodika tal-elementi tal-bini u jistgħu jinkludu, jekk dan ikun xieraq, il-qligħ mill-enerġija prodotta li l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw fil-kalkolu finanzjarju.

(c)

Il-kostijiet tal-enerġija għandhom jirriflettu l-kost tal-enerġija totali, li jinkludi l-prezz tal-enerġija, it-tariffi tal-kapaċità u t-tariffi tal-grilja.

(d)

Il-kostijiet tar-rimi jekk dan ikun xieraq.

Għall-kalkolu fil-livell makroekonomiku, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu anki l-kategorija tal-kostijiet:

(e)

Il-kostijiet tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Dawn għandhom jirriflettu l-kostijiet operattivi kkwantifikati, immonetizzati u skontati tas-CO2 li jirriżultaw mill-emissjonijiet tal-gassijiet serra f’tunnellati ta’ ekwivalenti ta’ CO2 tul il-perjodu tal-kalkolu.

4.2.   Prinċipji ġenerali għall-kalkolu tal-kostijiet

(1)

Meta ssir stima tal-iżviluppi fil-kostijiet tal-enerġija, l-Istati Membri jistgħu jużaw il-previżjonijiet tal-iżviluppi fil-prezzijiet tal-enerġija fl-Anness II għal dan ir-Regolament għaż-żejt, għall-gass, għall-faħam u għall-elettriku, fejn jibdew bil-prezzijiet medji assoluti tal-enerġija (espressi f’euro) għal dawn is-sorsi tal-enerġija fis-sena tal-eżerċizzju tal-kalkolu.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu anki l-previżjonijiet tal-iżviluppi fil-prezzijiet tal-enerġija nazzjonali għal trasportaturi oħrajn tal-enerġija li ntużaw b’mod sinifikanti fil-kuntest reġjonali/lokali tagħhom u jekk dan ikun xieraq anki għat-tariffi tal-ħinijiet l-iktar intensivi. Huma għandhom jirrappurtaw ix-xejriet tal-prezzijiet stmati u l-ishma attwali tat-trasportaturi tal-enerġija differenti fl-użu tal-enerġija tal-bini lill-Kummissjoni.

(2)

L-effett tal-iżviluppi futuri (mistennija) fil-prezzijiet għajr għall-kostijiet tal-enerġija, is-sostituzzjoni tal-elementi tal-bini waqt il-perjodu tal-kalkolu u l-kostijiet tar-rimi, fejn dan ikun applikabbli, jistgħu wkoll ikunu inklużi fil-kalkolu tal-kostijiet. L-iżviluppi fil-prezzijiet, permezz tal-innovazzjoni u tal-adattament tat-teknoloġiji, iridu jitqiesu meta l-kalkoli jiġu riveduti u aġġornati.

(3)

Id-dejta dwar il-kostijiet għall-kategoriji tal-kostijiet a) sa d) għandha tkun ibbażata fuq is-suq u għandha tkun koerenti fir-rigward tal-lokalità u taż-żmien. Il-kostijiet għandhom ikunu espressi bħala kostijiet reali, eskluża l-inflazzjoni. Il-kostijiet għandhom jiġu vvalutati fil-livell tal-pajjiż.

(4)

Meta jiġi ddeterminat il-kost globali ta’ miżura/pakkett/varjant, dawn li ġejjin jistgħu jitħallew barra:

(a)

Il-kostijiet li jkunu l-istess għall-miżuri/pakketti/varjanti vvalutati kollha;

(b)

Il-kostijiet relatati mal-elementi tal-bini li ma għandhom l-ebda influwenza fuq ir-rendiment enerġetiku tal-bini.

Il-kostijiet l-oħra kollha jeħtieġ li jitqiesu kompletament għall-kalkolu tal-kostijiet globali.

(5)

Il-valur residwu għandu jiġi ddeterminat b’deprezzament lineari tal-kost tal-investiment inizjali jew tas-sostituzzjoni ta’ element tal-bini partikolari sa tmiem il-perjodu tal-kalkolu skontat għall-bidu tal-perjodu tal-kalkolu. Iż-żmien tad-deprezzament jiġi ddeterminat mill-ħajja ekonomika tal-bini jew tal-element tal-bini. Jista’ jkun hemm il-ħtieġa li l-valuri residwi tal-elementi tal-bini jiġu korretti għall-kost li jitneħħew mill-bini fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja ekonomiku stmat tal-bini.

(6)

Il-kostijiet tar-rimi, jekk dan ikun applikabbli, għandhom jiġu skontati u jistgħu jitnaqqsu sal-valur finali. Jista’ jkun hemm il-ħtieġa li l-ewwel jiġu skontati lura mill-ħajja ekonomika stmata sa tmiem il-perjodu tal-kalkolu u sussegwentement skontati lura sal-bidu tal-perjodu tal-kalkolu.

(7)

Fi tmiem il-perjodu tal-kalkolu, il-kostijiet tar-rimi (jekk dan ikun applikabbli) jew il-valur residwu tal-komponenti u tal-elementi tal-bini jitqiesu sabiex jiġu ddeterminati l-kostijiet finali tul iċ-ċiklu tal-ħajja ekonomiku stmat tal-bini.

(8)

L-Istati Membri għandhom jużaw perjodu tal-kalkolu ta’ 30 sena għall-bini residenzjali u pubbliku, u perjodu tal-kalkolu ta’ 20 sena għall-bini kummerċjali u mhux residenzjali.

(9)

L-Istati Membri huma mħeġġa jużaw l-Anness A tal-EN 15459 dwar id-dejta ekonomika għall-elementi tal-bini meta jiddefinixxu l-ħajjiet ekonomiċi stmati għal dawk l-elementi tal-bini. Jekk għall-elementi tal-bini jiġu stabbiliti ħajjiet ekonomiċi stmati oħrajn, dawn għandhom jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni bħala parti mir-rappurtar imsemmi fl-Artikolu 6. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu fil-livell nazzjonali ċ-ċiklu tal-ħajja ekonomiku stmat ta’ bini.

4.3.   Il-kalkolu tal-kostijiet globali għal kalkolu finanzjarju

(1)

Meta jiġi ddeterminat il-kost globali ta’ miżura/pakkett/varjant għall-kalkolu finanzjarju, il-prezzijiet rilevanti li għandhom jiġu kkunsidrati huma l-prezzijiet imħallsa mill-klijent, inklużi t-taxxi kollha applikabbli, fosthom il-VAT u l-imposti. Idealment anki s-sussidji disponibbli għall-varjanti/pakketti/miżuri differenti għandhom jiġu inklużi fil-kalkolu, imma l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jħallu s-sussidji fil-ġenb, filwaqt li f’dak il-każ, madankollu, jiżguraw li kemm is-sussidji kif ukoll l-iskemi ta’ appoġġ għat-teknoloġiji, imma anki possibbilment is-sussidji eżistenti għall-prezzijiet tal-enerġija jitneħħew.

(2)

Il-kostijiet globali għall-bini u għall-elementi tal-bini għandhom jiġu kkalkulati billi jingħaddu flimkien it-tipi differenti ta’ kostijiet u fir-rigward tagħhom tiġi applikata r-rata ta’ skont permezz ta’ fattur ta’ skont sabiex dawn ikunu espressi f’termini ta’ valur fis-sena tal-bidu, flimkien mal-valur residwu skontat kif ġej:

Formula

fejn:

τ

tfisser il-perjodu tal-kalkolu

Cg(τ)

tfisser il-kost globali (b’referenza għas-sena tal-bidu τ 0) tul il-perjodu tal-kalkolu

CI

tfisser il-kostijiet tal-investiment inizjali għal miżura jew għal sett ta’ miżuri j

Ca,I (j)

tfisser il-kost annwali matul is-sena i għal miżura jew għal sett ta’ miżuri j

Vf,τ (j)

tfisser valur residwu ta’ miżura jew ta’ sett ta’ miżuri j fi tmiem il-perjodu tal-kalkolu (skontat sas-sena tal-bidu τ 0).

Rd (i)

tfisser fattur ta’ skont għas-sena i bbażat fuq rata ta’ skont r li għandu jiġi kkalkulat

bħala:

Formula

Fejn p tfisser l-għadd ta’ snin mill-perjodu tal-bidu u r tfisser ir-rata ta’ skont reali.

(3)

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw ir-rata ta’ skont li għandha tintuża fil-kalkolu finanzjarju wara li jkunu wettqu analiżi tas-sensittività fuq mill-inqas żewġ rati differenti tal-għażla tagħhom.

4.4.   Il-kalkolu tal-kostijiet globali għall-kalkolu makroekonomiku

(1)

Meta jiġi ddeterminat il-kost globali għall-kalkolu makroekonomiku ta’ miżura/pakkett/varjant, il-prezzijiet rilevanti li għandhom jiġu kkunsidrati huma l-prezzijiet esklużi t-taxxi, il-VAT, l-imposti u s-sussidji kollha applikabbli.

(2)

Meta jiġi ddeterminat il-kost globali fil-livell makroekonomiku ta’ miżura/pakkett/varjant, flimkien mal-kategoriji tal-kostijiet elenkati taħt 4.1. għandha tiġi inkluża kategorija ġdida ta’ kostijiet, jiġifieri l-kost tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, sabiex il-metodoloġija aġġustata tal-kostijiet globali tkun taqra kif ġej:

Formula

Fejn:

C c, i(j) tfisser il-kost tal-karbonju għal miżura jew għal sett ta’ miżuri j matul sena i

(3)

L-Istati Membri għandhom jikkalkulaw il-kost kumulattiv tal-karbonju tal-miżuri/pakketti/varjanti tul il-perjodu tal-kalkolu billi jieħdu s-somma tal-emissjonijiet annwali tal-gassijiet serra mmultiplikata bil-prezzijiet mistennija għal kull tunnellata ta’ ekwivalenti ta’ CO2 tal-kwoti tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra f’kull sena maħruġa, bl-użu ta’ limitu minimu inferjuri inizjalment ta’ mill-inqas EUR 20 għal kull tunnellata ta’ ekwivalenti ta’ CO2 sal-2025, EUR 35 sal-2030 u EUR 50 wara l-2030 f’konformità max-xenarji attwali tal-Kummissjoni tal-prezzijiet previsti tal-karbonju tal-ETS (imkejla fi prezzijiet reali u kostanti skont il-valur tal-euro fl-2008, li għandhom jiġu adattati skont id-dati u l-metodoloġija tal-kalkolu magħżula). Ix-xenarji aġġornati għandhom jiġu kkunsidrati kull darba li titwettaq analiżi tal-kalkoli kostottimali.

(4)

L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw ir-rata ta’ skont li għandha tintuża fil-kalkolu makroekonomiku wara li jkunu wettqu analiżi tas-sensittività fuq mill-inqas żewġ rati differenti, u waħda minnhom għandha tkun 3 %, espressa f’termini reali.

5.   IT-TWETTIQ TA’ ANALIŻI TAS-SENSITTIVITÀ GĦAD-DEJTA TAD-DĦUL TAL-KOSTIJIET INKLUŻI L-PREZZIJIET TAL-ENERĠIJA

L-għan tal-analiżi tas-sensittività huwa li tidentifika l-iktar parametri importanti ta’ kalkolu kostottimali. L-Istati Membri għandhom iwettqu analiżi tas-sensittività fuq ir-rati ta’ skont billi jużaw mill-inqas żewġ rati ta’ skont, kull waħda espressa f’termini reali għall-kalkolu makroekonomiku u żewġ rati għall-kalkolu finanzjarju. Waħda mir-rati ta’ skont li għandha tintuża għall-analiżi tas-sensittività għall-kalkolu makroekonomiku għandha tkun ta’ 3 %, espressa f’termini reali. L-Istati Membri għandhom iwettqu analiżi tas-sensittività fuq ix-xenarji tal-iżviluppi fil-prezzijiet tal-enerġija għat-trasportaturi kollha tal-enerġija użati b’mod sinifikanti fil-bini fil-kuntest nazzjonali tagħhom. Huwa rrakkomandat li l-analiżi tas-sensittività tiġi estiża anki għal dejta tad-dħul oħra kruċjali.

6.   ID-DERIVAZZJONI TA’ LIVELL KOSTOTTIMALI TAR-RENDIMENT ENERĠETIKU GĦAL KULL BINI TA’ REFERENZA

(1)

Għal kull bini ta’ referenza, l-Istati Membri għandhom jipparagunaw ir-riżultati tal-kost globali kkalkulati għall-miżuri differenti tal-effiċjenza enerġetika u għall-miżuri differenti bbażati fuq sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u l-pakketti/varjanti ta’ dawk il-miżuri.

(2)

F’każijiet fejn l-eżitu tal-kalkoli kostottimali jagħti l-istess kostijiet globali għal livelli differenti ta’ rendiment enerġetiku, l-Istati Membri huma mħeġġa jużaw ir-rekwiżiti li jirriżultaw f’użu inqas tal-enerġija primarja bħala l-bażi għall-paragun mar-rekwiżiti minimi eżistenti tar-rendiment enerġetiku.

(3)

Ladarba tittieħed deċiżjoni dwar jekk huwiex il-kalkolu makroekonomiku jew dak finanzjarju li għandu jsir il-parametru referenzjarju nazzjonali, għandhom jiġu kkalkulati l-medji tal-livelli kostottimali kkalkulati tar-rendiment enerġetiku għall-binjiet ta’ referenza kollha użati, meħuda flimkien, sabiex jiġu pparagunati mal-medji tar-rekwiżiti eżistenti tar-rendiment enerġetiku għall-istess binjiet ta’ referenza. Ir-raġuni għal dan huwa sabiex ikun jista’ jsir il-kalkolu tad-differenza bejn ir-rekwiżiti eżistenti tar-rendiment enerġetiku u l-livelli kostottimali kkalkulati.


(1)  ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16.


ANNESS II

Informazzjoni dwar l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-enerġija stmati fuq perjodu ta’ żmien twil

Għall-kalkoli tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jqisu x-xejriet tal-iżviluppi stmati fil-prezzijiet tal-karburanti u tal-elettriku kif inhu pprovdut mill-Kummissjoni Ewropea fuq bażi aġġornata darbtejn fis-sena. Dawn l-aġġornamenti huma disponibbli fil-websajt li ġejja: http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/index_en.htm

Dawn ix-xejriet jistgħu jiġu estrapolati lil hinn mill-2030 sakemm isiru disponibbli stimi fuq perjodu ta’ żmien itwal.

Informazzjoni dwar l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-karbonju stmati fuq perjodu ta’ żmien twil

Għall-kalkoli makroekonomiċi tagħhom, l-Istati Membri huma mitluba jużaw bħala limitu minimu inferjuri l-prezzijiet previsti tal-karbonju tal-ETS fix-xenarju ta’ referenza tal-Kummissjoni sal-2050, fejn tiġi preżunta l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti imma mhux id-dekarbonizzazzjoni (l-ewwel linja tat-tabella ta’ hawn taħt): Il-previżjonijiet attwalmant jassumu prezz għal kull tunnellata ta’ EUR 20 sal-2025, ta’ EUR 35 sal-2030 u ta’ EUR 50 wara l-2030, imkejla fi prezzijiet reali u kostanti skont il-valur tal-euro fl-2008, li għandu jiġu adattat skont id-dati tal-kalkolu u l-metodoloġija magħżula (ara t-tabella ta’ hawn taħt). Xenarji aġġornati dwar il-prezzijiet tal-karbonju kif ipprovduti mill-Kummissjoni għandhom jitqiesu kull darba li titwettaq analiżi tal-kalkoli kostottimali.

L-evoluzzjoni tal-prezzijiet tal-karbonju

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Referenza

(azzjoni frammentata, prezzijiet ta’ referenza tal-karburanti fossili)

16,5

20

36

50

52

51

50

Tekn. Effett.

(azzjoni gloali, prezzijiet baxxi tal-karburanti fossili)

25

38

60

64

78

115

190

Tekn. Effett.

(azzjoni frammentata, prezzijiet ta’ referenza tal-karburanti fossili)

25

34

51

53

64

92

147

Sors: Anness 7.10 ta’ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0288:FIN:EN:PDF


ANNESS III

Il-mudell tar-rappurtar li l-Istati Membri jistgħu jużaw għar-rappurtar lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 5(2) tad-Direttiva 2010/31/UE u l-Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament

1.   BINJIET TA’ REFERENZA

1.1.   Irrapporta dwar il-bini ta’ referenza għall-kategoriji tal-bini kollha u dwar kif dawn huma rappreżentattivi tal-istokk tal-bini billi tuża t-Tabella 1 (bini eżistenti) u t-Tabella 2 (bini ġdid). L-informazzjoni addizzjonali tista’ tiġi miżjuda f’anness.

1.2.   Agħti d-definizzjoni tar-referenza tal-erja tal-art użata fil-pajjiż tiegħek u kif din tiġi kkalkulata.

1.3.   Jekk jogħġbok elenka l-kriterji tal-għażla użati sabiex jiġi ddefinit kull bini ta’ referenza (kemm ġdid kif ukoll eżistenti): eż. analiżi statistika bbażata fuq l-użu, l-età, il-ġeometrija, iż-żoni klimatiċi, l-istrutturi tal-kostijiet, il-materjal ta’ kostruzzjoni eċċ., fejn tintroduċi wkoll il-kundizzjonijiet klimatiċi ta’ ġewwa u ta’ barra, u l-lokalità ġeografika.

1.4.   Jekk jogħġbok indika jekk il-bini ta’ referenza tiegħek huwiex bini ta’ turija, bini virtwali, eċċ.

1.5.   Jekk jogħġbok indika s-sett tad-dejta sottostanti għall-istokk tal-bini nazzjonali

Tabella 1

Il-bini ta’ referenza għall-bini eżistenti (rinnovazzjoni maġġuri)

Għal bini eżistenti

Ġeometrija tal-bini (1)

Proporzjonijiet mill-erja tat-twieqi fuq l-involkru tal-bini u twieqi bla aċċess solari

L-erja tal-art f’m2 kif użata fil-kodiċi tal-bini

Deskrizzjoni tal-bini (2)

Deskrizzjoni tat-teknoloġija tal-bini medja (3)

Rendiment enerġetiku medju

kWh/m2, a

(qabel l-investiment)

Rekwiżiti tal-livell tal-komponenti

(valur tipiku)

1)   Bini għal familja waħda u s-sottokategoriji

Sottokategorija 1

 

 

 

 

 

 

 

Sottokategorija 2 eċċ.

 

 

 

 

 

 

 

2)   Blokki ta’ appartamenti u bini li jospitaw iktar minn familja waħda u s-sottokategoriji

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Bini għall-uffiċċji u s-sottokategoriji

 

 

 

 

 

 

 

 

4)   Kategoriji oħrajn ta’ bini mhux residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Il-bini ta’ referenza għall-bini l-ġdid

Għal bini ġdid

Ġeometrija tal-bini (4)

Proporzjonijiet mill-erja tat-twieqi fuq l-involkru tal-bini u twieqi bla aċċess solari

L-erja tal-art f’m2 kif użata fil-kodiċi tal-bini

Rendiment enerġetiku tipiku

kWh/m2, a

Rekwiżiti tal-livell tal-komponenti

1)   Bini għal familja waħda u s-sottokategoriji

Sottokategorija 1

 

 

 

 

 

Sottokategorija 2 eċċ.

 

 

 

 

 

2)   Blokki ta’ appartamenti u bini li jospitaw iktar minn familja waħda u s-sottokategoriji

 

 

 

 

 

 

3)   Bini għall-uffiċċji u s-sottokategoriji

 

 

 

 

 

 

4)   Kategoriji oħrajn ta’ bini mhux residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3

Eżempju ta’ tabella bażika ta’ rappurtar għal dejta rilevanti għar-rendiment enerġetiku

 

Kwantità

Unità

Deskrizzjoni

Kalkolu

metodu u għodda/għodod

 

deskrizzjoni fil-qosor tal-metodu ta’ kalkolu adottat (eż. b’referenza għall-EN ISO 13790) u kkumment dwar l-għodda/għodod tal-kalkolu użata/i.

Fatturi ta’ konverżjoni tal-enerġija primarja

 

valuri tal-fatturi ta’ konverżjoni ta’ enerġija fornuta għal enerġija primarja (għal kull trasportatur tal-enerġija) użati għall-kalkolu.

Kundizzjoni klimatika

post

 

isem il-belt b’indikazzjoni tal-latitudni u tal-lonġitudni.

heating degree-days

 

HDD

għandhom jiġu evalwati skont l-EN ISO 15927-6, fejn jiġi speċifikat il-perjodu tal-kalkolu.

cooling degree-days

 

CDD

sorsi tas-sett ta’ dejta klimatika

 

ipprovdi referenzi dwar is-sett ta’ dejta klimatika użat għall-kalkolu.

deskrizzjoni tat-terren

 

eż. żona rurali, suburbana, urbana. Spjega jekk il-preżenza ta’ bini fil-qrib ġietx ikkunsidrata jew le.

Ġeometrija tal-bini

Tul × Wisa’ × Għoli

 

m × m × m

relatati mal-volum tal-arja msaħħna/ikkundizzjonata (EN 13790) u fejn id-dimensjoni orizzontali tal-faċċata orjentata lejn in-Nofsinhar tiġi kkunsidrata bħala t-“tul”.

għadd ta’ sulari

 

 

proporzjon S/V (superfiċje għall-volum)

 

m2/m3

 

proporzjon tal-erja tat-twieqi fuq l-erja totali tal-involkru tal-bini

In-Nofsinhar

 

%

 

Il-Lvant

 

%

 

It-Tramuntana

 

%

 

Il-Punent

 

%

 

orjentazzjoni

 

°

l-angolu tal-ażimut tal-faċċata li tħares lejn in-Nofsinhar (devjazzjoni mid-direzzjoni tan-Nofsinhar tal-faċċata orjentata lejn in-“Nofsinhar”).

Gwadanni interni

utilizzazzjoni tal-bini

 

skont il-kategoriji tal-bini proposti fl-Anness 1 għad-Direttiva 2010/31/UE.

gwadann termiku medju mill-okkupanti

 

W/m2

 

enerġija elettrika speċifika tas-sistema tad-dawl

 

W/m2

enerġija elettrika totali tas-sistema tad-dawl kompluta tal-kmamar ikkundizzjonati (il-bozoz kollha + it-tagħmir ta’ kontroll tas-sistema tad-dawl).

enerġija elettrika speċifika tat-tagħmir elettriku

 

W/m2

 

Elementi tal-bini

valur-U medju tal-ħitan

 

W/m2K

valur-U ppeżat tal-ħitan kollha: U_ħajt = (U_ħajt_1 · A_ħajt_1 + U_ħajt_2 · A_ħajt_2 + … + U_ħajt_n · A_ħajt_n)/(A_ħajt_1 + A_ħajt_2 + … + A_ħajt_n); dawn huma: U_ħajt_i = valurU tat-tip ta’ ħajt i; A_ħajt_i = superfiċje totali tat-tip ta’ ħajt i

valur-U medju tas-saqaf

 

W/m2K

simili għall-ħitan.

valur-U medju tal-kantina

 

W/m2K

simili għall-ħitan.

valur-U medju tat-twieqi

 

W/m2K

simili għall-ħitan; għandu jitqies l-pont termiku dovut għall-qafas u għad-diviżuri (skont l-EN ISO 10077-1).

pontijiet termiċi

tul totali

 

m

 

trażmittanza termika lineari medja

 

W/mK

 

kapaċità termika għal kull unità ta’ erja

ħitan esterni

 

J/m2K

għandhom jiġu evalwati skont EN ISO 13786.

ħitan interni

 

J/m2K

knaten

 

J/m2K

tip ta’ sistemi ta’ li jipprovdu d-dell

 

eż. tendina solari, xaters li jitremblu ‘l fuq (roll-up shutter), purtiera, eċċ.

valur-g medju ta’

ħġieġ (glazing)

 

trażmittanza totali tal-enerġija solari tal-ħġieġ (għal radjazzjoni perpendikulari għall-ħġieġ), hawnhekk: valur ippeżat skont l-erja tat-twieqi differenti (li għandha tiġi evalwata skont EN 410)

ħġieġ + sistemi li jipprovdu d-dell

 

trażmittanza totali tal-enerġija solari għall-ħġieġ u apparat estern għall-protezzjoni solari għandhom jiġu evalwati skont EN 13363-1/-2

Rata ta’ infiltrazzjoni (bidliet fl-arja fis-siegħa)

 

1/h

eż. ikkalkulata għal differenza fil-pressjoni fuq ġewwa/barra ta’ 50 Pa

Sistemi tal-bini

sistema ta’ ventilazzjoni

bidliet fl-arja fis-siegħa

 

1/h

 

effiċjenza tal-irkupru tas-sħana

 

%

 

effiċjenzi tas-sistema ta’ tisħin

ġenerazzjoni

 

%

għandhom jiġu evalwati skont l-EN 15316-1, EN 15316-2-1, EN 15316-4-1, EN 15316-4-2, EN 15232 EN 14825, EN 14511

distribuzzjoni

 

%

emissjoni

 

%

kontroll

 

%

effiċjenzi tas-sistema tat-tkessiħ

ġenerazzjoni

 

%

għandhom jiġu evalwati skont EN 14825, EN 15243, EN 14511, EN 15232

distribuzzjoni

 

%

emissjoni

 

%

kontroll

 

%

effiċjenzi tas-sistema tal-ilma sħun domestiku (DHW)

ġenerazzjoni

 

%

għandhom jiġu evalwati skont EN 15316-3-2, EN 15316-3-3.

distribuzzjoni

 

%

Punti Stabbiliti u Skedi tal-Bini

punt stabbilit tat-temperatura

xitwa

 

°C

temperatura operattiva fuq ġewwa.

sajf

 

°C

punt stabbilit tal-umdità

xitwa

 

%

umdità relattiva fuq ġewwa, jekk applikabbli: “L-umdità għandha biss effett żgħir fuq is-sensazzjoni termali u fuq il-kwalità tal-arja pperċepita fil-kmamar ta’ okkupanza sedentarja” (EN 15251).

sajf

 

%

skedi u kontrolli tal-operazzjonijiet

okkupanza

 

ipprovdi kummenti jew referenzi (standards EN jew nazzjonali, eċċ.) dwar l-iskedi użati għall-kalkolu.

dawl

 

tagħmir

 

ventilazzjoni

 

sistema ta’ tisħin

 

sistema ta’ tkessiħ

 

Ħtieġa/Użu ta’ enerġija tal-bini

kontribuzzjoni enerġetika (termika) tal-istrateġiji passivi prinċipali implimentati

1)

 

kWh/a

eż. serra solari, ventilazzjoni naturali, dawl ta’ matul il-jum, eċċ.

2)

 

kWh/a

3)

 

kWh/a

ħtieġa ta’ enerġija għat-tisħin

 

kWh/a

sħana li għandha titwassal fi jew tiġi estratta minn spazju kkundizzjonat sabiex jinżammu l-kundizzjonijiet tat-temperatura mixtieqa matul perjodu ta’ żmien partikolari.

ħtieġa ta’ enerġija għat-tkessiħ

 

kWh/a

ħtieġa ta’ enerġija għad-DHW

 

kWh/a

sħana li għandha titwassal għall-ammont meħtieġ ta’ ilma sħun domestiku sabiex togħla t-temperatura tiegħu mit-temperatura kiesħa tan-netwerk għat-temperatura tat-twassil iffissata minn qabel fil-punt ta’ twassil.

ħtieġa ta’ enerġija għal finijiet oħrajn (umidifikazzjoni, deumidifikazzjoni)

 

kWh/a

sħana latenti fil-fwar tal-ilma li għandha titwassal fi jew tiġi estratta minn spazju kkundizzjonat minn sistema teknika użata fil-bini sabiex tinżamm umdità minima jew massima speċifikata fl-ispazju (jekk ikun applikabbli).

użu ta’ enerġija għall-ventilazzjoni

 

kWh/a

input ta’ enerġija elettrika fis-sistema ta’ ventailazzjoni għat-trasport tal-arja u għall-irkupru tas-sħana (mhux inkluż l-input tal-enerġija għat-tisħin minn qabel tal-arja) u l-input tal-enerġija fis-sistemi ta’ umidifikazzjoni sabiex tiġi ssodisfata l-ħtieġa għal umidifikazzjoni.

użu ta’ enerġija għad-dawl intern

 

kWh/a

input tal-enerġija elettrika fis-sistema tad-dawl u f’tagħmir/sistemi oħrajn.

użu ta’ enerġija għal finijiet oħrajn (tagħmir, dawl estern, sistemi awżilarji, eċċ.)

 

kWh/a

Ġenerazzjoni ta’ enerġija fis-sit tal-bini

enerġija termika mir-RES (eż. kolletturi solari termali)

 

kWh/a

enerġija minn sorsi rinnovabbli (li ma jinħlewx bl-estrazzjoni, bħall-enerġija solari, ir-riħ, l-enerġija mill-ilma, il-bijomassa mġedda) jew bil-koġenerazzjoni.

enerġija elettrika ġġenerata fil-bini u użata fuq il-post

 

kWh/a

enerġija elettrika ġġenerata fil-bini u esportata lejn is-suq

 

kWh/a

Konsum ta’ enerġija

enerġija fornuta

elettriku

 

kWh/a

enerġija, espressa għal kull trasportatur tal-enerġija, ipprovduta lis-sistemi tekniċi użati fil-bini permezz tal-konfini tas-sistema, sabiex jiġu ssodisfati l-użi meqjusa (tisħin, tkessiħ, ventilazzjoni, ilma sħun domestiku, dawl, tagħmir, eċċ.).

karburant fossili

 

kWh/a

oħrajn (bijomassa, tisħin/tkessiħ distrettwali, eċċ.)

 

kWh/a

enerġija primarja

 

kWh/a

enerġija li ma kienet soġġetta għall-ebda proċess ta’ konverżjoni jew ta’ trasformazzjoni

 

 

 

 

2.   L-GĦAŻLA TAL-VARJANTI/MIŻURI/PAKKETTI

2.1.   Irrapporta f’forma tabulari l-karatteristiċi tal-varjanti/miżuri/pakketti magħżula li qed jiġu applikati għall-kalkolu kostottimali. Jekk jogħġbok ibda bl-iktar teknoloġiji u soluzzjonijiet komuni u mbagħad semmi dawk iktar innovattivi. Jekk ikun hemm evidenza minn kalkoli preċedenti li l-miżuri mhuma kostottimali xejn, ma trid timtela l-ebda tabella imma dan għandu jiġi rapportat separatament lill-Kummissjoni. Jista’ jintuża l-format ta’ hawn taħt, imma jekk jogħġbok innota li l-eżempji elenkati huma purament illustrattivi.

Tabella 4

Tabella illustrattiva biex jiġu elenkati l-varjanti/miżuri magħżula

Kull kalkolu għandu jirreferi għall-istess livell ta’ kumdità. Pro forma kull varjant/pakkett/miżura għandu jipprovdi/għandha tipprovdi l-kumdità aċċettabbli. Jekk jitqiesu livelli differenti ta’ kumdità, il-bażi tal-paragun tintilef.


Miżura

Każ ta’ referenza

Varjant 1

Varjant 2

Eċċ…

Iżolament tas-saqaf

 

 

 

 

Iżolament tal-ħitan

 

 

 

 

Twieqi

5.7 W/m2K

(deskrizzjoni)

2.7 W/m2K

(deskrizzjoni)

1.9 W/m2K

(deskrizzjoni)

 

Proporzjon tal-erja tat-twieqi mill-involkru kollu tal-bini

 

 

 

 

Miżuri relatati mal-bini (massa termika, eċċ.)

 

 

 

 

Sistema ta’ tisħin

 

 

 

 

DHW

 

 

 

 

Sistema ta’ ventilazzjoni (inkluża l-ventilazzjoni billejl)

 

 

 

 

Sistema ta’ tkessiħ tal-ispazju

 

 

 

 

Miżuri bbażati fuq RES

 

 

 

 

Bidla tat-trasportatur tal-enerġija

 

 

 

 

Eċċ.

 

 

 

 

L-elenku tal-miżuri huwa purament illustrattiv.

Għall-involkru tal-bini: f’W/m2K

Għas-sistemi: l-effiċjenza

Jistgħu jintgħażlu diversi livelli ta’ titjib (pereżempju: valuri ta’ trażmittanza termika differenti għat-twieqi)

3.   KALKOLU TAD-DOMANDA GĦALL-ENERĠIJA PRIMARJA TAL-MIŻURI

3.1.   Valutazzjoni tar-Rendiment Enerġetiku

3.1.1.

Irrapporta l-proċedura tal-kalkolu għall-valutazzjoni tar-rendiment enerġetiku li qed tiġi applikata fir-rigward tal-bini ta’ referenza u l-miżuri/varjanti adottati.

3.1.2.

Agħti referenzi għal-leġiżlazzjoni, għar-regolamentazzjoni, għall-istandards u għan-normi rilevanti.

3.1.3.

Niżżel il-perjodu tal-kalkolu (20 jew 30 sena), l-intervall tal-kalkolu (annwali, fix-xahar jew ta’ kuljum) u d-dejta klimatika użata għal kull bini ta’ referenza.

3.2.   Kalkolu tad-domanda għall-enerġija

3.2.1.

Jekk jogħġbok irrapporta r-riżultati tal-kalkolu tar-rendiment enerġetiku għal kull miżura/pakkett/varjant għal kull bini ta’ referenza differenzjat/a għal mill-inqas il-ħtieġa ta’ enerġija għat-tisħin u għat-tkessiħ, l-użu tal-enerġija, l-enerġija fornuta u d-domanda għall-enerġija primarja.

Niżżel ukoll l-iffrankar tal-enerġija.

Tabella 5

It-tabella tar-riżultat tal-kalkolu tad-domanda għall-enerġija

Jekk jogħġbok imla tabella waħda għal kull bini ta’ referenza u għal kull kategorija ta’ bini, għall-miżuri introdotti kollha.


Bini ta’ referenza

Miżura/pakkett/varjant ta’ miżuri

(kif deskritt fit-Tabella 4)

Ħtieġa ta’ enerġija

Użu ta’ enerġija

Enerġija fornuta speċifikata skont is-sors

Domanda għall-enerġija primarja f’kWh/m2, a

Tnaqqis fl-enerġija fl-enerġija primarja pparagunat mal-bini ta’ referenza

għat-tisħin

għat-tkessiħ

tisħin

tkessiħ

ventilazzjoni

DHW

dawl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk jogħġbok imla tabella waħda għal kull bini ta’ referenza

Ir-rappurtar jista’ jkun limitat għall-iktar miżuri/pakketti importanti imma għandu jiġi indikat kemm-il kalkolu twettaq b’kollox. Jekk ikun hemm evidenza minn kalkoli preċedenti li l-miżuri mhuma kostottimali xejn, ma trid timtela l-ebda tabella imma dan għandu jiġi rapportat separatament lill-Kummissjoni.

3.2.2.

Irrapporta s-sommarju tal-fatturi ta’ konverżjoni tal-enerġija primarja użati fil-pajjiż f’tabella separata.

3.2.3.

Indika l-enerġija fornuta għal kull trasportatur f’tabella addizzjonali.

4.   IL-KALKOLU TAL-KOST GLOBALI.

4.1.   Ikkalkula l-kost globali għall kull varjant/pakkett/miżura billi tuża t-tabelli li ġejjin li jirreferu għal xenarju (ta’ prezz tal-enerġija) baxx, medju jew għoli. Il-kalkolu tal-kost għall-bini ta’ referenza għandu jitqiegħed bħala 100 %.

4.2.   Irrapporta s-sors tal-iżvilupp fil-prezzijiet tal-enerġija applikat.

4.3.   Irrapporta r-rata ta’ skont applikata għall-kalkolu finanzjarju u għall-kalkolu makroekonomiku u r-riżultat tal-analiżi tas-sensittività sottostanti fuq mill-inqas żewġ rati tal-imgħax differenti għal kull wieħed.

Tabella 6

Id-dejta tar-riżultati u l-kalkoli tal-kost globali

Jekk jogħġbok imla t-tabella għal kull bini ta’ referenza, fejn tużaha darba għall-kalkolu makroekonomiku u darba għall-kalkolu finanzjarju. Jekk jogħġbok niżżel id-dejta dwar il-kostijiet fil-munita nazzjonali.


Varjant/pakkett/Miżura kif mogħti/ja fit-Tabella 5

Kost tal-investiment inizjali

(b’referenza għas-sena tal-bidu)

Kost amministrattiv annwali

Perjodu tal-kalkolu (5) 20, 30 sena

Kost tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra

(għall-kalkolu makroekonomiku biss)

Valur residwu

Rata ta’ skont

(rati differenti għall-kalkolu makroekonomiku u għal dak finanzjarju)

Ħajja ekonomika stmata

Kost tar-rimi

(fejn applikabbli)

Kost globali kkalkulat

Kost annwali tal-manutenzjoni

Kost operattiv

 

Kost tal-enerġija skont il-karburant (6) Bix-xenarju tal-prezz medju tal-enerġija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Jekk jogħġbok irrapporta l-parametri tad-dħul tiegħek li ntużaw għall-kalkolu tal-kost globali (eż. il-kost tax-xogħol, il-kost tat-teknoloġija, eċċ.)

4.5.   Agħmel il-kalkolu fuq l-analiżi tas-sensittività għall-kostijiet prinċipali u għall-kostijiet tal-enerġija u r-rata ta’ skont applikata kemm għall-kalkolu makroekonomiku kif ukoll għal dak finanzjarju. Għal kull varjazzjoni tal-kost uża tabella separata bħat-Tabella ta’ hawn fuq.

4.6.   Jekk jogħġbok indika l-kost preżunt tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra għall-kalkoli makroekonomiċi.

5.   IL-LIVELL KOSTOTTIMALI GĦALL-BINJIET TA’ REFERENZA

5.1.   Irrapporta l-livell ekonomiku ottimali tar-rendiment enerġetiku fl-enerġija primarja (kWh/m2 fis-sena, jew jekk jiġi segwit approċċ fil-livell tas-sistemi, fl-unità rilevanti, eż. il-valur-U) għal kull każ b’rabta mal-binjiet ta’ referenza fejn tindika jekk il-livelli kostottimali ġewx ikkalkulati fil-livell makroekonomiku jew f’dak finanzjarju.

6.   PARAGUN

6.1.   Jekk id-differenza tkun waħda sinifikanti, jekk jogħġbok indika r-raġuni li tiġġustifika d-differenza u anki pjan bil-passi xierqa sabiex titnaqqas id-differenza jekk id-differenza ma tistax tiġi ġġustifikata (kompletament)

Tabella 7

It-tabella ta’ paragun kemm għall-bini l-ġdid kif ukoll għal dak eżistenti

Bini ta’ referenza

Firxa/livell kostottimali (minn-sa)

kWh/m2, a

(għal approċċ fil-livell tal-komponenti fl-unità rilevanti)

Rekwiżiti attwali għall-binjiet ta’ referenza

kWh/m2, a

Differenza

 

 

 

 

Ġustifikazzjoni tad-differenza:

Pjan biex titnaqqas id-differenza mhux iġġustifikata:


(1)  S/V (superfiċje għall-volum), orjentazzjoni, erja tal-faċċata li tħares lejn it-Tramuntana/il-Punent/in-Nofsinhar/il-Lvant.

(2)  materjal tal-kostruzzjoni, impermeabbiltà tipika għall-arja (kwalitattiv), xejra tal-użu (jekk ikun xieraq), età (jekk ikun xieraq).

(3)  Sistemi tekniċi użati fil-bini, valuri-U tal-elementi tal-bini, twieqi — erja, valur-U, valur g, sistemi li jipprovdu d-dell (shading), sistemi passivi, eċċ.

(4)  S/V, erja tal-faċċata li tħares lejn it-Tramuntana/il-Punent/in-Nofsinhar/il-Lvant. Innota: L-orjentazzjoni tal-bini diġà tista’ tikkostitwixxi minnha nfisha miżura ta’ effiċjenza enerġetika fil-każ ta’ bini ġdid.

(5)  Għall-bini residenzjali u pubbliku għandhom jitqiesu 30 sena ta’ perjodu tal-kalkolu; għall-bini kummerċjali u mhux residenzjali, mill-inqas 20 sena.

(6)  Irid jitqies l-effett tal-iżviluppi futuri (mistennija) fil-prezzijiet jekk dan jikkonċerna s-sostituzzjoni tal-komponenti waqt il-perjodu tal-kalkolu.


21.3.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 81/37


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 245/2012

tal-20 ta’ Marzu 2012

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1187/2009 fir-rigward tal-esportazzjonjiet tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib lejn ir-Repubblika Dominikana

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1), u b’mod partikulari l-Artikoli 170 u 171(1), flimkien mal-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 27 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1187/2009 tas-27 ta’ Novembru 2009 li jistipula regoli dettaljati speċjali għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-liċenzji tal-esportazzjoni u r-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għall-ħalib u l-prodotti tal-ħalib (2) jistipula li, fil-kuntest tal-esportazzjoni tal-kwota tal-ħalib tat-trab miftuħa mir-Repubblika Dominikana, għandha tingħata prijorità lil prodotti li jinsabu taħt kodiċijiet speċifiċi tal-prodott fin-nomenklatura tar-rifużjoni tal-esportazzjoni. Din ir-restrizzjoni kienet introdotta sabiex ikun evitat għadd eċċessiv ta’ applikazzjonijiet għal-liċenzji, li jista’ jirriżulta fi frammentazzjoni tas-suq u riskju f’telf mis-sehem tas-suq għall-esportaturi tal-Unjoni.

(2)

Il-kwantitajiet applikati għas-sena tal-kwota 2011/2012, kienu għall-ewwel darba inqas mill-kwantitajiet tal-kwota disponibbli. F’każ tal-kwantitajiet li jifdal, huwa xieraq li dawk il-kwantitajiet jiġu allokati lill-applikanti li huma interessati jirċievu kwantitajiet akbar minn dawk mitluba, sakemm il-garanzija tkun miżjuda kif xieraq.

(3)

Bil-ħsieb li fis-snin li ġejjin jintlaħaq l-użu massimu tal-kwota, huwa xieraq li jkun estiż l-ambitu tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji għall-prodotti kollha koperti minn kwota tariffarja kif previst fil-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati Cariforum, minn naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (3), li l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tiegħu ġew approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE (4). Barra minn hekk, rigward il-validità tal-liċenzji tal-esportazzjoni, id-deroga stipulata fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009 m’għandhiex tkun limitata biss għal prodotti li jappartjenu għall-istess kategorija tal-prodotti kif imsemmi fl-Anness I tiegħu, iżda għandha tkun estiża għal kwalunkwe prodott minn dawk koperti mill-kwota tariffarja.

(4)

Peress li r-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni huma ffissati għal 0 mill-2008, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni u għal-liċenzji għandhom juru l-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda minflok il-kodiċijiet tal-prodotti fin-nomenklatura għar-rifużjonijiet. Id-dispożizzjonijiet relevanti għandhom għalhekk jiġu aġġustati skont dan.

(5)

Għall-finijiet tal-ġestjoni tajba, huwa neċessarju li l-Kummissjoni jkollha qabel il-31 ta’ Awwissu notifika dwar il-kwantità li għaliha jkunu nħarġu l-liċenzji. Min-naħa l-oħra, in-notifika dwar il-kwantitajiet allokati hija superfluwa u tista’ tiġi abolita.

(6)

L-Artikolu 28(3)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009 jistipula li l-applikazzjonijiet għal-liċenzi tal-esportazzjoni jkunu ammissibbli biss fejn l-applikanti jippreżentaw garanzija f’konformità mal-Artikolu 9 tiegħu. Għal din ir-raġuni, l-eċċezzjoni għall-Artikolu 9 ta’ dak ir-Regolament stabbilita fl-Artikolu 33(1) tiegħu hija inkonsistenti.

(7)

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1187/2009 għandu jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Ġestjoni għall-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq Agrikoli,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1187/2009 huwa emendat kif ġej:

(1)

Fl-Artikolu 27(2), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“L-applikazzjonijiet għal-liċenzji jistgħu jitressqu għall-prodotti kollha li jaqgħu taħt il-kodiċijiet tan-NM 0402 10, 0402 21 u 0402 29.”

(2)

Fl-Artikolu 28(3), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Biex ikunu ammissibbli, tista’ tiġi sottomessa applikazzjoni għal-liċenzja tal-esportazzjoni waħda biss għal kull kodiċi tal-prodotti fin-Nomenklatura Magħquda, u l-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati fl-istess ħin lill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru wieħed.”

(3)

L-Artikolu 31 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Mhux aktar tard mill-ħames jum tax-xogħol ta’ wara l-iskadenza tal-perjodu tal-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet għal-liċenzji, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, għal kull waħda miż-żewġ partijiet tal-kwota u għal kull kodiċi tal-prodott tan-Nomenklatura Maghquda, dwar il-kwantitajiet koperti bl-applikazzjonijiet għal-liċenzji jew, fejn applikabbli, li ma tkun ġiet ippreżentata l-ebda applikazzjoni.”

(b)

Fil-paragrafu 2, l-ewwel u t-tieni subparagrafi huma sostitwiti minn dan li ġej:

“Jekk l-applikazzjoni tal-koeffiċjent ta’ allokazzjoni tirriżulta fi kwantità ta’ inqas minn 20 tunnellata għal kull applikant, l-applikanti jistgħu jirtiraw l-applikazzjonijiet tagħhom. F’każijiet bħal dawn, huma għandhom jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti fi żmien tlett ijiem tax-xogħol mill-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Il-garanzija għandha tiġi rilaxxata minnufih. L-awtorità kompetenti għandha tinnotifika lill-Kummissjoni, fi żmien tmint ijiem tax-xogħol mill-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni, bil-kwantitajiet maqsuma skont il-kodiċijiet tal-prodotti tan-Nomenklatura Magħquda, li għalihom ikunu ġew irtirati l-applikazzjonijiet u li għalihom tkun ġiet rilaxxata l-garanzija.

Fejn l-applikazzjonijiet għal-liċenzji jiġu sottomessi għall-kwantitajiet ta’ prodott li ma jaqbżux il-kwoti msemmija fl-Artikolu 28(1), il-Kummissjoni għandha talloka l-kwantitajiet li jifdal b’mod li jkun proporzjonat għall-kwantitajiet mitluba fl-applikazzjonijiet, billi tiffissa koeffiċjent ta’ allokazzjoni. L-ammont li jirriżulta mill-applikazzjoni tal-koeffiċjent għandu jinġieb sal-eqreb kg. L-operaturi għandhom jinfurmaw lill-awtorità kompetenti dwar il-kwantità supplementari li huma jaċċettaw, fi żmien ġimgħa mill-pubblikazzjoni tal-koeffiċjent ta’ allokazzjoni. Il-garanzija ppreżentata għandha tiżdied skont dan.”

(4)

L-Artikolu 32 huwa emendat kif ġej:

(a)

Fil-paragrafu 1, it-tielet subparagrafu huwa sostitwit b’dan li ġej:

“Sa mhux aktar tard mill-aħħar ta’ Frar, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, għaż-żewġ partijiet tal-kwota msemmija fl-Artikolu 28(1), il-kwantitajiet li għalihom ma tkun inħarġet l-ebda liċenzja, maqsumin skont il-kodiċi tal-prodott tan-Nomenklatura Magħquda.”

(b)

Fil-paragrafu 2, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Għall-finijiet tal-Artikolu 6(2), il-liċenzja tal-esportazzjoni għandha tkun valida wkoll għal kwalunkwe prodott minn dawk li jaqgħu taħt il-kodiċijiet msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 27(2).”

(c)

Il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“5.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Awwissu ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni, għaż-żewġ partijiet tal-kwota msemmija fl-Artikolu 28(1) u, fir-rigward tal-perjodu ta’ 12-il xahar preċedenti kif imsemmi fl-Artikolu 28(1), il-kwantitajiet li ġejjin, maqsumin skont il-kodiċi tal-prodotti tan-Nomenklatura Magħquda:

il-kwantità li għaliha ma nħarġux liċenzji jew li ġew ikkanċellati,

il-kwantità esportata.”

(5)

Fl-Artikolu 33, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li ġej:

“1.   Il-Kapitolu I għandu japplika, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 7 u 10.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-sena tal-kwota 2012/2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Marzu 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 318, 4.12.2009, p. 1.

(3)  ĠU L 289, 30.10.2008, p. 3.

(4)  ĠU L 289, 30.10.2008, p. 1.


21.3.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 81/39


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 246/2012

tal-20 ta’ Marzu 2012

li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 tas-7 ta’ Ġunju 2011 li jippreskrivi regoli dettaljati dwar l-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tas-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (2) u b’mod partikolari l-Artikolu 136(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 jistipula, skont ir-riżultat tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-kriterji li bihom il-Kummissjoni tiffissa l-valuri standard għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi stipulati fl-Anness XVI, il-Parti A tiegħu.

(2)

Il-valur standard tal-importazzjoni huwa kkalkulat kull ġurnata tax-xogħol skont l-Artikolu 136(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011, billi jqis id-dejta varjabbli ta' kuljum. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri standard tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 136 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Marzu 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 157, 15.6.2011, p. 1.


ANNESS

Il-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

(EUR/100 kg)

Kodiċi tan-NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur standard tal-importazzjoni

0702 00 00

IL

139,1

JO

64,0

MA

49,0

TN

98,4

TR

98,3

ZZ

89,8

0707 00 05

JO

183,3

TR

157,2

ZZ

170,3

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

JO

225,1

MA

60,5

TR

129,2

ZZ

138,3

0805 10 20

EG

51,8

IL

76,4

MA

51,2

TN

57,9

TR

68,9

ZZ

61,2

0805 50 10

EG

43,8

TR

53,3

ZZ

48,6

0808 10 80

AR

89,5

BR

82,5

CA

125,0

CL

101,6

CN

103,4

MK

31,8

US

164,1

UY

74,9

ZA

119,9

ZZ

99,2

0808 30 90

AR

94,3

CL

124,6

CN

63,0

ZA

91,6

ZZ

93,4


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “ta’ oriġini oħra”.


21.3.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 81/41


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 247/2012

tal-20 ta’ Marzu 2012

dwar il-kwistjoni tal-liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet li tressqu fl-ewwel 7 ijiem ta' Marzu 2012 skont il-kwota tariffarja għaċ-ċanga ta' kwalità għolja amministrata mir-Regolament (KE) Nru 620/2009

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1301/2006 tal-31 ta’ Awwissu 2006 li jistabbilixxi regoli komuni għall-amministrazzjoni ta’ kwoti ta’ tariffi fuq l-importazzjoni għal prodotti agrikoli ġestiti b’sistema ta’ liċenzji ta’ importazzjoni (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 620/2009 tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Lulju 2009 li jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ kwota tariffarja tal-importazzjoni għaċ-ċanga ta' kwalità għolja (3) jistipula regoli dettaljati għat-tressiq u l-ħruġ tal-liċenzji tal-importazzjoni.

(2)

L-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1301/2006 jipprovdi li, f'każijiet fejn il-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli għall-perjodu tal-kwota, il-koeffiċjenti tal-allokazzjoni għandhom ikunu ffissati għall-kwantitajiet koperti minn kull applikazzjoni għal-liċenzja. L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni li tressqu skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 620/2009 bejn l-1 u s-7 ta’ Marzu 2012 jaqbżu l-kwantitajiet disponibbli. Għalhekk, għandhom ikunu deċiżi l-estent li bih jistgħu jinħarġu l-liċenzji tal-importazzjoni u l-koeffiċjent tal-allokazzjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni koperti mill-kwota li ġġib in-numru tas-serje 09.4449 u li tressqu bejn l-1 u s-7 ta’ Marzu 2012 skont l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 620/2009, għandhom jiġu mmultiplikati b'koeffiċjent tal-allokazzjoni ta’ 0,385109 %.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Marzu 2012.

Għall-Kummissjoni, F'isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(3)  ĠU L 182, 15.7.2009, p. 25.


21.3.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 81/42


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 248/2012

tal-20 ta’ Marzu 2012

li jirtira s-sospensjoni tat-tressiq ta’ applikazzjonijiet ta’ ċerti liċenzji tal-importazzjoni għall-prodotti taz-zokkor taħt ċerti kwoti ta’ tariffi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta’ Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (‘ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS’) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 891/2009 tal-25 ta’ Settembru 2009 li jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni ta’ ċerti kwoti ta’ tariffi Komunitarji fis-settur taz-zokkor (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 5(2) tiegħu,

Billi:

(1)

It-tressiq ta’ applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni li jikkonċernaw in-numru/i tal-ordni 09.4318 ġew sospiżi mid-19 ta’ Jannar 2012 bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Jannar 2012 (UE) Nru 41/2012 li jissospendi t-tressiq ta' applikazzjonijiet għal liċenzji ta' importazzjoni għall-prodotti fis-settur taz-zokkor li jaqgħu taħt ċerti kwoti tariffarji (3), skont ir-Regolament (KE) Nru 891/2009.

(2)

Wara n-notifiki dwar liċenzji mhux użati u/jew użati parzjalment, saru disponibbli mill-ġdid kwantitajiet għal dak in-numru tal-ordni. Is-sospensjoni tal-applikazzjonijiet għandha għalhekk tiġi rtirata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Is-sospensjoni stipulata bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 41/2012 tat-tressiq ta’ appplikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni għan-numru/i tal-ordni 09.4318 mid-19 ta’ Jannar 2012 qed tiġi irtirata.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-20 ta’ Marzu 2012.

Għall-Kummissjoni, F’isem il-President,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 254, 26.9.2009, p. 82.

(3)  ĠU L 16, 19.1.2012, p. 40.