ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.223.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 223

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
25 ta' Awwissu 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2010/465/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqa’ fi ħdan il-Kunsill, tal-24 ta’ Ġunju 2010 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll li jemenda l-ftehim dwar it-trasport bl-ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra

1

Protokoll li jemenda l-ftehim dwar it-trasport bl-ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunita’ Ewropea u l-Istati Membri tagħha, iffirmat fil-25 u t-30 ta’ April, 2007

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 756/2010 tal-24 ta’ Awwissu 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fir-rigward tal-Annessi IV u V ( 1 )

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 757/2010 tal-24 ta’ Awwissu 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fir-rigward tal-Annessi I u III ( 1 )

29

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 758/2010 tal-24 ta’ Awwissu 2010 li jemenda l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali, għal dak li jirrigwarda s-sustanza valnemulin ( 1 )

37

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 759/2010 tal-24 ta’ Awwissu 2010 li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi attivi farmakoloġikament u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali fejn tidħol is-sustanza tildipirożin ( 1 )

39

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 760/2010 tal-24 ta’ Awwissu 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

42

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġislattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

25.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 223/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL U TAR-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TAL-ISTATI MEMBRI TAL-UNJONI EWROPEA, IMLAQQA’ FI ĦDAN IL-KUNSILL,

tal-24 ta’ Ġunju 2010

dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll li jemenda l-ftehim dwar it-trasport bl-ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra

(2010/465/UE)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA U R-RAPPREŻENTANTI TAL-GVERNIJIET TAL-ISTATI MEMBRI IMLAQQA’ FI ĦDAN IL-KUNSILL,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 100(2), flimkien mal-Artikolu 218(5) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 218(8) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi

(1)

Il-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat fil-25 u t-30 ta’ April 2007 (minn issa “il-Ftehim”), inkluda obbligu fuq iż-żewġ partijiet biex jidħlu f’negozjati tat-tieni stadju.

(2)

B’konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea ssostitwiet u ssuċċediet il-Komunità Ewropea.

(3)

Il-Kummissjoni nnegozjat f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri Protokoll biex jiġi emendat il-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru (minn hawn ‘il quddiem, il-“Protokoll”) skont l-Artikolu 21 ta’ dak il-Ftehim.

(4)

Il-Protokoll ġie inizjalat fis-25 ta’ Marzu 2010.

(5)

Il-Protokoll huwa kompletament konsistenti mal-leġislazzjoni tal-Unjoni, b’mod partikolari mal-Iskema tal-UE għall-Iskambju tal-Kwoti tal-Emissjonijiet.

(6)

Il-Protokoll innegozjat mill-Kummissjoni għandu jiġi iffirmat u applikat proviżorjament mill-Unjoni u l-Istati Membri, safejn huwa permess taħt il-liġi domestika, soġġett għall-konklużjoni possibbli tiegħu f’data aktar tard.

(7)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti arranġamenti proċedurali sabiex jiġi deċiż, jekk ikun xieraq, kif titwaqqaf l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim u jittieħdu miżuri skont l-Artikolu 21(5) tal-Ftehim kif emendat bil-Protokoll. Jeħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti arranġamenti proċedurali għas-sospensjoni tar-rikonoxximent reċiproku tad-determinazzjonijiet regolatorji fir-rigward taċ-ċittadinanza u l-adegwatezza tal-linja tal-ajru skont l-Artikolu 6bis(2) tal-Ftehim kif emendat bil-Protokoll u għall-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim, inkluż dawk li jikkonċernaw l-ambjent skont l-Artikolu 15(5) tal-Ftehim kif emendat bil-Protokoll.

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Iffirmar uapplikazzjoni proviżorja

1.   L-iffirmar tal-Protokoll li Jemenda l-Ftehim tat-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika, min-naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra (minn hawn ‘il quddiem “il-Protokoll”), huwa b’dan approvat f’isem l-Unjoni, soġġett għall-konklużjoni tal-imsemmi Protokoll.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

2.   Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat sabiex jinnomina l-persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa li jiffirmaw il-Protokoll f’isem l-Unjoni, soġġett għall-konklużjoni tiegħu.

3.   Sad-dħul fis-seħħ tiegħu, il-Protokoll għandu jkun applikat fuq bażi proviżorja mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, safejn huwa permess skont il-liġi domestika, mid-data tal-iffrimar.

4.   Deċiżjoni sabiex titwaqqaf l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll u sabiex tingħata notifika ta’ dan lill-Istati Uniti tal-Amerika skont l-Artikolu 9(2) tal-Protokoll, u deċiżjoni sabiex tiġi rtirata tali notifika, għandhom jittieħdu mill-Kunsill, f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri, waqt li jaġixxi b’unanimità skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat.

Artikolu 2

Sospensjoni tar-rikonoxximent reċiproku

Deċiżjoni biex jiġi sospiż ir-rikonoxximent reċiproku tad-determinazzjonijiet regolatorji fir-rigward tal-adegwatezza tal-linja tal-ajru u ċ-ċittadinanza sabiex l-Istati Uniti tiġi informata b’dan skont l-Artikolu 6bis (2) tal-Ftehim kif emendat bil-Protokoll għandha tittieħed mill-Kunsill, f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri, li jaġixxi b’unanimità skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat.

Artikolu 3

Kumitat Konġunt

(1)   L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom ikunu rappreżentati fil-Kumitat Konġunt stabbilit skont l-Artikolu 18 tal-Ftehim kif emendat bil-Protokoll minn rappreżentanti tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri.

(2)   Għal materji li jaqgħu taħt il-kompetenza esklużiva tal-Unjoni u li ma jeħtiġux l-adozzjoni ta’ deċiżjoni li għandha effett legali, il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha fi ħdan il-Kumitat Konġunt għandha tiġi adottata mill-Kummissjoni u għandha tiġi notifikata bil-quddiem lill-Kunsill u lill-Istati Membri.

(3)   Għal deċiżjonijiet li jikkonċernaw materji li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Unjoni, il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni u mill-Istati Membri fi ħdan il-Kumitat Konġunt għandha tiġi adottata mill-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, sakemm il-proċeduri applikabbli ta’ votazzjoni stabbiliti fit-Trattat ma jipprovdux mod ieħor.

(4)   Għal deċiżjonijiet li jikkonċernaw materji li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati Membri, il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni u mill-Istati Membri tagħha fi ħdan il-Kumitat Konġunt għandha tiġi adottata mill-Kunsill, li jaġixxi b’unanimità, fuq proposta mill-Kummissjoni jew minn kwalunkwe Stati Membru, ħlief jekk Stat Membru jkun informa lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi żmien xahar mill-adozzjoni ta’ dik il-pożizzjoni, li huwa jista’ jagħti l-kunsens biss għad-deċiżjoni li għandha tittieħed mill-Kumitat Konġunt bil-qbil tal-korpijiet leġiżlattivi tiegħu, notamment minħabba riżerva ta’ skrutinju parlamentari.

(5)   Il-pożizzjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri fi ħdan il-Kumitat Konġunt għandha tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni, ħlief f’materji li jaqgħu fil-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri, f’liema każ hija għandha tiġi ppreżentata mill-Presidenza tal-Kunsill jew, jekk il-Kunsill jiddeċiedi hekk, mill-Kummissjoni.

Artikolu 4

Deċiżjonijiet skont l-Artikolu 21(5) tal-Ftehim

Deċiżjoni biex il-linji tal-ajru tal-Parti l-oħra ma jingħatalhomx permess li joperaw frekwenzi addizzjonali jew li jidħlu fi swieq ġodda skont il-Ftehim u sabiex tingħata notifika ta’ din lill-Istati Uniti tal-Amerika, jew biex jinqabel li titneħħa kwalunkwe deċiżjoni bħal din, meħuda skont l-Artikolu 21(5) tal-Ftehim kif emendat bil-Protokoll, għandha tiġi adottata mill-Kunsill, f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri, waqt li jaġixxi b’unanimità skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat.

Artikolu 5

Tagħrif lill-Kummissjoni

L-Istati Membri għandhom jinformaw minnufih lill-Kummissjoni rigward kwalunkwe talba jew notifika magħmula minnhom jew li tasal għandhom skont l-Artikolu 15 tal-Ftehim kif emendat bil-Protokoll.

Magħmula fil-Lussemburgu, l-24 ta’ Ġunju 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

J. BLANCO LÓPEZ


PROTOKOLL

li jemenda l-ftehim dwar it-trasport bl-ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunita’ Ewropea u l-Istati Membri tagħha, iffirmat fil-25 u t-30 ta’ April, 2007

L-ISTATI UNITI TAL-AMERIKA (minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-“Istati Uniti”),

min-naħa waħda u

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA’ SPANJA,

IR-REPUBBLIKA TA’ FRANZA,

IR-REPUBBLIKA TAL-ITALJA,

IR-REPUBBLIKA TA’ ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TAL-UNGERIJA,

MALTA,

IR-RENJU TAL-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA

IR-REPUBBLIKA TAL-PORTUGALL,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TAL-IŻVEZJA,

IR-RENJU-UNIT TAL-GRAN-BRITTANJA U TAL-IRLANDA TA’ FUQ,

bħala partijiet għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewopea u bħala Stati Membri tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ‘il quddiem imsejħa l-“Istati Membri”),

u l-UNJONI EWROPEA,

min-naħa l-oħra;

BL-INTENZJONI li jibnu fuq il-qafas stabbilit bil-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, iffirmat fil-25 ta’ April u t-30 ta’ April, 2007 (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”), bil-għan li jiftħu l-aċċess għas-swieq u jkabbru kemm jista’ jkun il-benefiċċji għall-konsumaturi, il-linji tal-ajru, ix-xogħol, u l-komunitajiet fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku;

IWETTQU l-mandat fl-Artikolu 21 tal-Ftehim biex jinnegozjaw bla telf ta’ żmien ftehim tat-tieni stadju li javvanza dan l-għan;

WAQT LI JIRRIKONOXXU li l-Unjoni Ewropea ħadet post u ssostitwixxiet lill-Komunità Ewropea b’konsegwenza tad-dħul fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru, 2009 tat-Trattat ta’ Liżbona li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u li sa dik id-data, id-drittijiet u l-obbligi kollha tal-Komunità Ewropea, u r-referenzi kollha għaliha fil-Ftehim japplikaw għall-Unjoni Ewropea;

FTIEHMU LI JEMENDAW IL-FTEHIM KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

L-Artikolu 1 tal-Ftehim għandu jiġi emendat billi:

1.

Tiddaħħal id-definizzjoni l-ġdida li ġejja wara l-paragrafu 2:

“2 bis   ‘Determinazzjoni taċ-ċittadinanza’ tfisser sejba li trasportatur bl-ajru li qed jipproponi li jopera s-servizzi skont dan il-Ftehim jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 4 fir-rigward tas-sjieda, il-kontroll effettiv, u l-post prinċipali tan-negozju tiegħu;”

2.

Tiddaħħal id-definizzjoni l-ġdida li ġejja wara l-paragrafu 3:

“3 bis   ‘Determinazzjoni tal-adegwatezza’ tfisser sejba li trasportatur bl-ajru li qed jipproponi li jopera s-servizzi skont dan il-Ftehim għandu kapaċità finanzjarja sodisfaċenti u għarfien espert adegwat biex jopera servizzi bħal dawn u jinsab dispost li jikkonforma mal-liġijiet, ir-regolamenti, u r-rekwiżiti li jirregolaw l-operat ta’ servizzi bħal dawn;”

Artikolu 2

Rikonoxximent Reċiproku tad-Determinazzjonijiet Regolatorji fir-Rigward tal-Adegwatezza ċ-Ċittadinanza tal-Linja tal-Ajru

L-Artikolu ġdid 6 bis għandu jiddaħħal wara l-Artikolu 6 kif ġej:

“Artikolu 6 bis

Rikonoxximent Reċiproku tad-Determinazzjonijiet Regolatorji fir-Rigward tal-Adegwatezza ċ-Ċittadinanza tal-Linja tal-Ajru

1.   Mal-wasla ta’ applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni operattiva, skont l-Artikolu 4, minn trasportatur bl-ajru ta’ Parti waħda, l-awtoritajiet ajrunawtiċi ta’ Parti oħra għandhom jirrikonoxxu kull determinazzjoni tal-adegwatezza u/jew taċ-ċittadinanza tal-linja tal-ajru li saret mill-awtoritajiet ajrunawtiċi tal-ewwel Parti fir-rigward ta’ dak it-trasportatur bl-ajru bħallikieku determinazzjoni bħal din tkun saret mill-awtoritajiet ajrunawtiċi tagħha stess u mhux jistħarrġu aktar fi kwistjonijiet bħal dawn, għajr kif previst fis-subparagrafu (a) hawn taħt:

(a)

Jekk, mal-wasla ta’ applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni operattiva minn trasportatur bl-ajru, jew wara għoti ta’ awtorizzazzjoni bħal din, l-awtoritajiet ajrunawtiċi ta’ Parti li qed tirċievi għandhom raġuni speċifika għal tħassib li, minkejja d-determinazzjoni li saret mill-awtoritajiet ajrunawtiċi tal-Parti l-oħra, il-kundizzjonijiet preskritti fl-Artikolu 4 ta’ dan il-Ftehim għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet jew permessi xierqa ma ġewx sodisfatti, huma għandhom javżaw minnufih lil dawk l-awtoritajiet, u jagħtu raġunijiet sostantivi għat-tħassib tagħhom. F’dak il-każ, kwalunkwe mill-Partijiet tista’ tfittex konsultazzjonijiet, li għandhom jinkludu r-rappreżentanti tal-awtoritajiet ajrunawtiċi rilevanti, u/jew it-tagħrif rilevanti addizzjonali għal dan it-tħassib, u talbiet bħal dawn għandhom jiġu sodisfatti mill-aktar fis kif prattikabbli. Jekk il-kwistjoni tibqa’ mhux solvuta, iż-żewġ Partijiet jistgħu jippreżentaw il-kwistjoni lill-Kumitat Konġunt;

(b)

Dan l-Artikolu ma għandux japplika għad-determinazzjonijiet fir-rigward ta’ ċertifikati ta’ sikurezza jew liċenzji; ftehimiet ta’ sigurtà; jew kopertura ta’ assigurazzjoni.

2.   Kull Parti għandha tinforma lill-parti l-oħra bil-quddiem fejn prattikabbli, jew inkella mill-aktar fis wara, permezz tal-Kumitat Konġunt b’kull bidla fil-kriterji li tapplika għaliha fit-twettiq tad-determinazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ hawn fuq. Jekk il-Parti li qed tirċievi titlob għal konsultazzjonijiet dwar kwalunkwe bidla dawn għandhom jinżammu fil-Kumitat Konġunt fi żmien 30 jum minn din it-talba, sakemm il-Partijiet ma jaqblux mod ieħor. Jekk, wara dawn il-konsultazzjonijiet, il-Parti li qed tirċievi tikkunsidra li l-kriterji riveduti tal-Parti l-oħra ma jkunux sodisfaċenti għar-rikonoxximent reċiproku tad-determinazzjonijiet regolatorji, il-Parti li qed tirċievi tista’ tinforma lill-Parti l-oħra bis-sospensjoni tal-paragrafu 1. Din is-sospensjoni tista’ titneħħa mill-Parti li qed tirċievi f’kull ħin. Il-Kumitat Konġunt għandu jiġi mgħarraf kif xieraq.”

Artikolu 3

Ambjent

L-Artikolu 15 tal-Ftehim għandu jitħassar kompletament u jiġi mibdul b’dan li-ġej:

“Artikolu 15

Ambjent

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza tal-protezzjoni tal-ambjent waqt l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika tal-avjazzjoni internazzjonali, billi jqisu bir-reqqa l-ispejjeż u l-benefiċċji ta’ miżuri biex jipproteġu l-ambjent fl-iżvilupp ta’ din il-politika, u, fejn xieraq, flimkien itejbu s-soluzzjonijiet globali effettivi. Għaldaqstant, il-Partijiet għandhom l-intenzjoni li jaħdmu flimkien biex jillimitaw jew inaqqsu, b’mod raġonevolment ekonomiku, l-impatt tal-avjazzjoni internazzjonali fuq l-ambjent.

2.   Meta Parti tkun qed tikkunsidra l-miżuri ambjentali proposti f’livell reġjonali, nazzjonali, jew lokali, għandha tevalwa l-possibbiltà ta’ effetti ħżiena fuq l-eżerċizzju tad-drittijiet li jinsabu f’dan il-Ftehim, u, jekk miżuri bħal dawn jiġu adottati, għandha tieħu l-passi xierqa sabiex jittaffew dawn l-effetti ħżiena. Fuq talba ta’ Parti, il-Parti l-oħra għandha tipprovdi deskrizzjoni ta’ dawn il-passi ta’ evalwazzjoni u mitigazzjoni.

3.   Meta jiġu stabbiliti miżuri ambjentali, l-istandards ambjentali għall-avjazzjoni adottati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili fl-Annessi għal din il-Konvenzjoni għandhom jiġu segwiti ħlief fejn ġew reġistrati differenzi. Il-Partijiet għandhom japplikaw kwalunkwe miżura ambjentali li tolqot is-servizzi tal-ajru skont dan il-Ftehim b’konformità mal-Artikolu 2 u 3(4) ta’ dan il-Ftehim.

4.   Il-Partijiet jaffermaw mill-ġdid l-impenn tal-Istati Membri u tal-Istati Uniti biex japplikaw il-prinċipju ta’ approċċ bilanċjat.

5.   Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw għall-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi obbligatorji ġodda marbuta mal-istorbju fl-ajruporti b’aktar minn 50 000 moviment kull sena kalendarja ta’ ajruplani ċivili subsoniċi bil-ġettijiet:

(a)

L-awtoritajiet responsabbli ta’ Parti għandhom jipprovdu opportunità biex jiġu kkunsidrati l-opinjonijiet ta’ partijiet interessati fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni.

(b)

L-avviż tal-introduzzjoni ta’ kull restrizzjoni operattiva ġdida għandu jkun disponibbli għall-Parti l-oħra tal-anqas 150 jum qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dik ir-restrizzjoni operattiva. Fuq it-talba ta’ dik il-Parti l-oħra, għandu jkun provvdut rapport bil-miktub mill-aktar fis lil dik il-Parti l-oħra li jispjega r-raġunijiet għall-introduzzjoni tar-restrizzjoni operattiva, l-għan ambjentali stabbilit għall-ajruport, u l-miżuri li ġew ikkunsidrati biex jintlaħaq dak l-għan. Dak ir-rapport għandu jinkludi l-evalwazzjoni rilevanti tal-ispejjeż u l-benefiċċji mistennija tal-miżuri varji kkunsidrati.

(ċ)

Restrizzjonijiet operattivi għandhom ikunu (i) mhux diskriminatorji, (ii) mhux restrittivi aktar milli hemm bżonn sabiex jinkiseb l-għan ambjentali stabbilit għal ajruport speċifiku, u (iii) mhux arbitrarji.

6.   Il-Partijiet jaqblu u għandhom jinkoraġixxu l-iskambju ta’ tagħrif u d-djalogu regolari fost l-esperti, partikolarment permezz ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni eżistenti, biex titjieb il-kooperazzjoni, b’mod konsistenti mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli, dwar l-indirizzar tal-impatti ambjentali tal-avjazzjoni internazzjonali u s-soluzzjonijiet ta’ mitigazzjoni, fosthom:

(a)

ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ teknoloġija tal-avjazzjoni li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent;

(b)

it-titjib fl-għarfien xjentifiku fir-rigward tal-impatti tal-emissjonijiet tal-avjazzjoni sabiex id-deċiżjonijiet ta’ politika jiġu mgħarrfa b’mod aħjar;

(ċ)

l-innovazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru bil-għan li jitnaqqsu l-impatti ambjentali tal-avjazzjoni;

(d)

ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ karburanti alternattivi u sostenibbli għall-avjazzjoni; u

(e)

skambju ta’ opinjonijiet dwar kwistjonijiet u għażliet fil-fora internazzjonali li jindirizzaw l-effetti ambjentali tal-avjazzjoni, inkluża l-koordinazzjoni ta’ pożizzjonijiet, fejn xieraq.

7.   Jekk ikun mitlub mill-Partijiet, il-Kumitat Konġunt, bl-assistenza tal-esperti, għandu jiżviluppa rakkomandazzjonijiet li jindirizzaw il-kwistjonijiet ta’ rduppjar tal-isforzi bejn il-miżuri ibbażati fuq is-suq, u l-konsistenza bejniethom, li jirrigwardaw l-emissjonijiet tal-avjazzjoni implimentati mill-Partijiet bil-għan li jiġu evitati miżuri u spejjeż doppji u biex safejn huwa possibbli jitnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq il-linji tal-ajru. L-implimentazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet bħal dawn għandha tkun suġġetta għal approvazzjoni jew ratifika interna skont kif jista’ jkun mitlub minn kull Parti.

8.   Jekk Parti waħda temmen li kwistjoni li tinvolvi l-protezzjoni ambjentali mill-avjazzjoni, inklużi l-miżuri ġodda proposti, jagħtu lok għal tħassib dwar l-applikazzjoni jew l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, hija tista’ titlob laqgħa tal-Kumitat Konġunt, kif previst fl-Artikolu 18, biex jikkunsidra l-kwistjoni u jiżviluppa reazzjonijiet xierqa għat-tħassib li jirriżulta leġittimu.”

Artikolu 4

Dimensjoni Soċjali

L-Artikolu ġdid 17 bis għandu jiddaħħal wara l-Artikolu 17 kif ġej:

“Artikolu 17 bis

Dimensjoni Soċjali

1.   Il-Partijiet jirrikonoxxu l-importanza tad-dimensjoni soċjali tal-Ftehim u l-benefiċċji li jinħolqu meta s-swieq miftuħa jkunu akkompanjati minn standards għolja ta’ xogħol. L-opportunijiet maħluqa mill-Ftehim mhumiex intenzjonati biex inaqqsu l-istandards tax-xogħol jew id-drittijiet u l-prinċipji relatati max-xogħol li hemm fil-liġijiet rispettivi tal-Partijiet.

2.   Il-prinċipji fil-paragrafu 1 għandhom iservu bħala gwida għall-Partijiet peress li huma jimplimentaw il-Ftehim, inkluża l-konsiderazzjoni regolari mill-Kumitat Konġunt, skont l-Artikol 18, tal-effetti soċjali tal-Ftehim u l-iżvilupp tar-reazzjonijiet xierqa għal tħassib li jirriżulta leġittimu.”

Artikolu 5

Il-Kumitat Konġunt

Il-paragrafi 3, 4, u 5 tal-Artikolu 18 tal-Ftehim għandhom jitħassru kompletament u jiġu mibdula b’dan li-ġej:

“3.   Il-Kumitat Konġunt għandu jirrevedi, kif xieraq, l-implimentazzjoni ġenerali tal-Ftehim, inklużi kwalunkwe effetti tar-restrizzjonijiet tal-infrastruttura tal-avjazzjoni fuq l-eżerċitar tad-drittijiet previsti fl-Artikolu 3, l-effetti tal-miżuri ta’ sigurtà meħuda skont l-Artikolu 9, l-effetti fuq il-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni, inklużi fil-qasam tas-Sistemi ta’ Prenotazzjoni Kompjuterizzata u kwalunkwe effett soċjali tal-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim. Il-Kumitat Konġunt għandu jikkunsidra wkoll, fuq bażi kontinwa, il-kwistjonijiet jew proposti individwali li kull Parti tidentifika bħala waħda li tolqot, jew li għandha l-potenzjal li tolqot l-operati skont il-Ftehim, bħal rekwiżiti regolatorji konfliġġenti.

4.   Il-Kumitat Konġunt għandu jiżviluppa wkoll il-koperazzjoni billi:

(a)

jikkunsidra l-oqsma potenzjali għal żvilupp ulterjuri tal-Ftehim, inkluża r-rakkomandazzjoni ta’ emendi għall-Ftehim;

(b)

jikkunsidra l-effetti soċjali tal-Ftehim kif ikun qed jiġi implimentat u jiżviluppa reazzjonijiet adegwati għal tħassib li jirriżulta leġittimu;

(ċ)

iżomm inventarju ta’ kwistjonijiet fir-rigward ta’ sussidji jew sostenn mill-gvern imressqa minn xi Parti fil-Kumitat Konġunt;

(d)

jieħu deċiżjonijiet, abbażi ta’ kunsens, li jikkonċernaw kwalunkwe kwistjoni fir-rigward tal-applikazzjoni tal-paragrafu 6 tal-Artikolu 11;

(e)

jiżviluppa, fejn mitlub mill-Partijiet, ftehimiet għar-rikonoxximent reċiproku ta’ determinazzjonijiet regolatorji;

(f)

irawwem kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet rispettivi tal-Partijiet fl-isforzi biex jiżviluppaw s-sistemi ta’ ġestjoni tat-traffiku tal-ajru rispettivi bil-għan li l-interoperabbiltà u l-kompatibbiltà ta’ dawk is-sistemi jitwettqu bl-aħjar mod possibbli, jitnaqqsu l-ispejjeż, u jittejbu s-sikurezza, il-kapaċità, u r-rendiment ambjentali tagħhom;

(g)

iħeġġeġ l-iżvilupp ta’ proposti għal proġetti u inizjattivi konġunti fil-qasam tas-sikurezza tal-avjazzjoni, inklużi ma’ pajjiżi terzi;

(h)

iħeġġeġ il-kooperazzjoni kontinwa mill-qrib fost l-awtoritajiet tas-sigurtà tal-avjazzjoni rilevanti tal-Partijiet, inklużi l-inizjattivi biex jiżviluppaw proċeduri ta’ sigurtà li jtejbu l-faċilitazzjoni tal-passiġġieri u tal-merkanzija mingħajr ma’ jikkompromettu s-sigurtà;

(i)

jikkunsidra jekk il-liġijiet, ir-regolamenti, u l-prattiki rispettivi tal-Partijiet fl-oqsma koperti bl-Anness 9 tal-Konvenzjoni (Faċilitazzjoni) jistgħux jaffettwaw l-eżerċizzju tad-drittijiet skont dan il-Ftehim;

(j)

irawwem skambji f’livell ta’ esperti dwar inizjattivi u żviluppi leġiżlattivi jew regolatorji ġodda, anke fl-oqsma tas-sigurtà, tas-sikurezza, tal-ambjent, tal-infrastruttura tal-avjazzjoni (inklużi slots), u tal-protezzjoni tal-konsumatur;

(k)

irawwem il-konsultazzjoni, fejn xieraq, dwar kwistjonijiet ta’ trasport bl-ajru indirizzati f’organizzazzjonijiet internazzjonali u f’relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi, inkluża l-konsiderazzjoni jekk għandux jiġi adottat approċċ konġunt; u

(l)

jieħu d-deċiżjonijiet, abbażi ta’ kunsens, li għalihom jirreferu l-paragrafu 3 tal-Artikolu 1 tal-Anness 4 u l-paragrafu 3 tal-Artikolu 2 tal-Anness 4.

5.   Il-Partijiet jikkondividu l-għan li jimmassimizzaw il-benefiċċji għall-konsumaturi, il-linji tal-ajru, ix-xogħol, u l-komunitajiet fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku billi jestendu dan il-Ftehim sabiex jinkludi pajjiżi terzi. Għal dan l-għan, il-Kumitat Konġunt għandu jikkunsidra, kif xieraq, il-kundizzjonijiet u l-proċeduri, inkluża kwalunkwe emenda meħtieġa għal dan il-Ftehim, li jkunu meħtieġa għal pajjiżi terzi sabiex jaderixxu ma’ dan il-Ftehim.”

Artikolu 6

Espansjoni Ulterjuri tal-Opportunitajiet

L-Artikolu 21 għandu jitħassar kompletament u jiġi mibdul b’dan li ġej:

“Artikolu 21

Espansjoni Ulterjuri tal-Opportunitajiet

1.   Il-Partijiet jimpenjaw ruħhom għall-għan komuni li jkomplu jneħħu l-ostakli għall-aċċess għas-swieq u li jimmassimizzaw il-benefiċċji għall-konsumaturi, il-linji tal-ajru, ix-xogħol, u l-komunitajiet fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, inkluż it-titjib tal-aċċess tal-linji tal-ajru tagħhom għas-swieq globali kapitali, sabiex jiġu riflessi aħjar ir-realtajiet ta’ industrija globali tal-avjazzjoni, it-tisħiħ tat-trasport bl-ajru transatlantiku, u l-istabbiliment ta’ qafas li ser jinkoraġġixxi pajjiżi oħrajn sabiex jiftħu s-swieq tas-servizzi tal-ajru tagħhom stess.

2.   Skont l-għan komuni fil-paragrafu 1, u fit-twettiq tar-responsabbiltajiet tiegħu skont l-Artikolu 18 biex jissorvelja l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, il-Kumitat Konġunt għandu jirrevedi l-iżviluppi annwalment, inklużi dawk lejn il-bidliet leġiżlattivi msemmija f’dan l-Artikolu. Il-Kumitat Konġunt għandu jiżviluppa proċess ta’ kooperazzjoni f’dan ir-rigward inklużi r-rakkomandazzjonijiet xierqa lill-Partijiet. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għandhom jippermettu l-akbar sehem azzjonarju u l-kontroll effettiv tal-linji tal-ajru tagħhom mill-Istati Uniti jew miċ-ċittadini tagħhom, abbażi ta’ reċiproċità, mal-konferma mill-Kumitat Konġunt li l-liġijiet u r-regolamenti tal-Istati Uniti jippermettu l-akbar sehem azzjonarju u l-kontroll effettiv tal-linji tal-ajru tagħhom mill-Istati Membri jew miċ-ċittadini tagħhom.

3.   Mal-konferma bil-miktub mill-Kumitat Konġunt, skont il-paragrafu 6 tal-Artikolu 18, li l-liġijiet u r-regolamenti ta’ kull Parti jippermettu l-akbar sehem azzjonarju u l-kontroll effettiv tal-linji tal-ajru tagħhom mill-Parti l-oħra jew miċ-ċittadini tagħha:

(a)

It-Taqsima 3 tal-Anness 1 għall-Ftehim għandha tieqaf milli jkollha effett;

(b)

Il-linji tal-ajru tal-Istati Uniti għandu jkollhom id-dritt li jipprovdu servizzi skedati ta’ kombinament ta’ passiġġieri bejn il-punti fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri u ħames pajjiżi, mingħajr ma jservu punt fit-territorju tal-Istati Uniti. Dawn il-pajjiżi għandhom jiġu ddeterminati mill-Kumitat Konġunt fi żmien sena mid-data tal-iffirmar ta’ dan il-Protokoll. Il-Kumitat Konġunt jista’ jemenda l-lista, jew iżid l-għadd, ta’ pajjiżi bħal dawn; u

(c)

It-test tal-Artikolu 2 tal-Anness 4 għall-Ftehim (“Sjieda u Kontroll tal-Linji tal-Ajru ta’ Pajjiżi Terzi”) għandu jieqaf ikollu effett u t-test tal-Anness 6 għall-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ minfloku, fir-rigward tal-linji tal-ajru ta’ pajjiżi terzi li jkunu proprjetà tal-Istati Uniti jew taċ-ċittadini tagħha jew ikunu kkontrollati minnha.

4.   Mal-konferma bil-miktub mill-Kumitat Konġunt, skont il-paragrafu 6 tal-Artikolu 18, li l-liġijiet u r-regolamenti tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha fir-rigward tal-impożizzjoni ta’ restrizzjonijiet operattivi marbuta mal-istorbju fl-ajruporti b’aktar minn 50 000 moviment kull sena ta’ ajruplani ċivili subsoniċi bil-ġettijiet bil-kundizzjoni li l-Kummissjoni Ewropea jkollha l-awtorità li tirrevedi l-proċess qabel l-impożizzjoni ta’ miżuri bħal dawn, u meta ma tkunx sodisfatta li l-proċeduri xierqa jkunu ġew segwiti skont l-obbligi applikabbli, biex f’dak il-każ, tieħu azzjoni legali xierqa fir-rigward tal-miżuri kkonċernati, qabel l-impożizzjoni tagħhom:

(a)

Il-linji tal-ajru tal-Unjoni Ewropea għandu jkollhom id-dritt li jipprovdu servizzi ta’ kombinament ta’ passiġġieri bejn punti fl-Istati Uniti u ħames pajjiżi addizjonali, mingħajr ma jservu punt fit-territorju tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha. Dawn il-pajjiżi għandhom jiġu ddeterminati mill-Kumitat Konġunt fi żmien sena mid-data tal-iffirmar ta’ dan il-Protokoll. Il-Kumitat Konġunt jista’ jemenda l-lista, jew iżid l-għadd ta’ pajjiżi bħal dawn; u

(b)

It-test tal-Artikolu 2 tal-Anness 4 għall-Ftehim (“Pussess u Kontroll tal-Linji tal-Ajru ta’ Pajjiżi Terzi”) għandu jieqaf ikollu effett u t-test tal-Anness 6 għall-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ minfloku, fir-rigward tal-linji tal-ajru ta’ pajjiżi terzi li jkunu proprjetà tal-Istati Membri jew taċ-ċittadini tagħhom jew ikunu kkontrollati minnhom.

5.   Wara l-konferma bil-miktub mill-Kumitat Konġunt li Parti ssodisfat il-kundizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4 li huma applikabli għal dik il-Parti, li Parti tista’ titlob konsultazzjonijiet ta’ livell għoli fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu. Konsultazzjonijiet bħal dawn għandhom jibdew fi żmien 60 jum mid-data tal-wasla tat-talba, sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor mill-Partijiet. Il-Partijiet għandhom jagħmlu kull sforz biex isolvu l-kwistjonijiet imsemmija għal konsultazzjoni. Jekk il-Parti li qed titlob il-konsultazzjonijiet ma tkunx sodisfatta bir-riżultat tal-konsultazzjonijiet, dik il-Parti tista’ tinnotifika bil-miktub permezz ta’ mezzi diplomatiċi bid-deċiżjoni tagħha li l-ebda linja tal-ajru tal-Parti l-oħra m’għandha topera frekwenzi addizzjonali jew tidħol fi swieq ġodda skont dan il-Ftehim. Kull deċiżjoni bħal din għandha tidħol fis-seħħ 60 jum mid-data tan-notifika. F’dak il-perjodu, il-Parti l-oħra tista’ tiddeċiedi li l-ebda linja tal-ajru tal-ewwel Parti m’għandha topera frekwenzi addizjonali jew tidħol fi swieq ġodda skont dan il-Ftehim. Deċiżjoni bħal din għandha tidħol fid-seħħ fl-istess jum tad-deċiżjoni tal-ewwel Parti. Kull deċiżjoni bħal din minn Parti tista’ titneħħa permezz ta’ qbil bejn il-Partijiet, li għandu jiġi kkonfermat bil-miktub mill-Kumitat Konġunt.”

Artikolu 7

Trasport Miksub mill-Gvern tal-Istati Uniti

L-Anness 3 għall-Ftehim għandu jitħassar kompletament u jinbidel b’dan li ġej:

“ANNESS 3

Li jikkonċerna Trasport Miksub mill-Gvern tal-Istati Uniti

Il-linji tal-ajru komunitarji għandu jkollhom id-dritt li jittrasportaw passiġġieri u merkanzija fuq titjiriet skedati u charter li għalihom dipartiment, aġenzija, jew entità ċivili tal-Gvern tal-Istati Uniti:

(1)

jakkwista t-trasport għalih innifsu jew fit-twettiq ta' arranġament li skontu jsir ħlas mill-Gvern jew isir ħlas minn ammonti provduti għall-użu tal-Gvern; jew

(2)

jipprovdi t-trasport lejn jew għal pajjiż barrani jew organizzazzjoni internazzjonali jew organizzazzjoni oħra mingħajr rimborż,

u dak it-trasport ikun:

(a)

bejn kwalunkwe punt fl-Istati Uniti u kwalunkwe punt barra l-Istati Uniti fi Stat Membru, sakemm trasport bħal dan ikun awtorizzat skont il-paragrafu 1(c) tal-Artikolu 3, ħlief - fir-rigward ta' passiġġieri li huma eliġibbli biex jivjaġġaw b'tariffi ta' kuntratt bejn żewġt ibliet - bejn punti li għalihom hemm fis-seħħ tariffa ta' kuntratt bejn żewġt ibliet; jew

(b)

bejn kwalunkwe żewġ punti barra mill-Istati Uniti.

Dan l-Anness m'għandux japplika għat-trasport miksub jew iffinanzjat mis-Segretarju tad-Difiża jew is-Segretarju ta' dipartiment militari.”

Artikolu 8

Annessi

It-test tal-Allegat għal dan il-Protokoll għandu jiġi mehmuż mal-Ftehim bħala l-Anness 6.

Artikolu 9

Applikazzjoni Provviżorja

1.   Sad-dħul fis-seħħ tiegħu, il-Partijiet jaqblu li japplikaw provviżorjament dan il-Protokoll, safejn huwa permess skont il-liġi domestika applikabbli, mid-data tal-iffirmar.

2.   Kull Parti tista’, f’kull waqt, tagħti avviż bil-miktub permezz ta’ mezzi diplomatiċi lill-Parti l-oħra dwar deċiżjoni sabiex ma jibqax tapplika aktar dan il-Protokoll. F’dak il-każ, l-applikazzjoni ta’ dan il-Protokoll għandha tieqaf f’nofs il-lejl GMT fi tmiem l-istaġun tat-traffiku tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru (IATA) li jkun fis-seħħ sena wara d-data tal-avviż bil-miktub, sakemm l-avviż ma jiġix irtirat bi qbil bejn il-Partijiet qabel it-tmiem ta’ dan il-perjodu. Fil-każ li l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim tieqaf skont il-paragrafu 2 tal-Artikolu 25 tal-Ftehim, għandha tieqaf simultanjament l-applikazzjoni provviżorja ta’ dan il-Protokoll.

Artikolu 10

Dħul fis-Seħħ

Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fl-iktar wieħed tard minn dawn li ġejjin:

1.

id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, u

2.

xahar wara d-data tal-aħħar nota fi skambju ta’ noti diplomatiċi bejn il-Partijiet li jikkonfermaw li l-proċeduri kollha meħtieġa għad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll tlestew.

Għall-għanijiet ta’ dan l-iskambju ta’ noti diplomatiċi, in-noti diplomatiċi lil jew mingħand l-Unjoni Ewropea jew l-Istati Membri tagħha għandhom jitwasslu lill-Unjoni Ewropea jew mingħandha skont il-każ. In-nota jew in-noti diplomatiċi mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha għandu jkun fihom il-komunikazzjonijiet minn kull Stat Membru li jikkonfermaw li l-proċeduri meħtieġa għad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll tlestew.

BĦALA XHIEDA TA’ DAN il-firmatarji t’hawn taħt, awtorizzati kif xieraq, iffirmaw dan il-Ftehim.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

Allegat għall-Protokoll

ANNESS 6

Sjieda u Kontroll ta’ Linji tal-Ajru ta’ Pajjiżi Terzi

1.

L-ebda Parti ma għandha teżerċita xi dritt disponibbli skont il-ftehimiet tas-servizzi tal-ajru ma’ pajjiż terz sabiex tirrifjuta, tirrevoka, tissospendi jew tillimita awtorizzazzjonijiet jew permessi għal kwalunkwe linja tal-ajru ta’ dak il-pajjiż terz għar-raġunijiet li s-sjieda sostanzjali ta’ dik il-linja tal-ajru tkun ingħatat lill-Parti l-oħra, liċ-ċittadini tagħha, jew lit-tnejn.

2.

L-Istati Uniti m’għandha teżerċita ebda dritt disponibbli skont l-arranġamenti tas-servizzi tal-ajru sabiex tirrifjuta, tirrevoka, tissospendi jew tillimita awtorizzazzjonijiet jew permessi għal kwalunkwe linja tal-ajru tal-Prinċipat ta’ Liechtenstein, tal-Konfederazzjoni Svizzera, ta’ membru tal-ECAA mid-data tal-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, jew ta’ kwalunkwe pajjiż fl-Afrika li jkun qed jimplimenta ftehim mal-Istati Uniti dwar servizzi tal-ajru Open-Skies mid-data tal-iffirmar ta’ dan il-Ftehim, għar-raġunijiet li l-kontroll effettiv ta’ dik il-linja tal-ajru jkun ingħata lil Stat Membru jew Stati Membri, liċ-ċittadini ta’ dan l-istat jew l-istati, jew lit-tnejn.

3.

L-ebda Parti ma għandha teżerċita xi dritt disponibbli skont il-ftehimiet tas-servizzi tal-ajru ma’ pajjiż terz sabiex tirrifjuta, tirrevoka, tissospendi jew tillimita awtorizzazzjonijiet jew permessi għal kwalunkwe linja tal-ajru ta’ dak il-pajjiż terz għar-raġunijiet li l-kontroll effettiv ta’ dik il-linja tal-ajru jkun ingħata lill-Parti l-oħra, liċ-ċittadini tagħha, jew lit-tnejn, bil-kundizzjoni li l-pajjiż terz ikkonċernat ikun stabbilixxa rapport tajjeb ta’ kooperazzjoni f’relazzjonijiet ta’ servizzi tal-ajru maż-żewġ Partijiet.

4.

Il-Kumitat Konġunt għandu jżomm inventarju ta’ pajjiżi terzi li huma kkunsidrati miż-żewġ Partijiet li għandhom rapport tajjeb ta’ kooperazzjoni f’relazzjonijiet tas-servizzi tal-ajru.

Dikjarazzjoni Konġunta

Ir-rappreżentanti tal-Istati Uniti u tal-Unjoni Ewropa u l-Istati Membri tagħha kkonfermaw li l-Protokoll li Jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, inizjalat fi Brussell fil-25 ta’ Marzu 2010, għandu jiġi awtentikat f’lingwi oħra, kif previst permezz ta’ skambji ta’ ittri, qabel l-iffirmar tal-Protokoll, jew permezz ta’ deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt, wara l-iffirmar tal-Protokoll.

Din id-Dikjarazzjoni Konġunta hija parti integrali mill-Protokoll.

Għall-Istati Uniti:

John BYERLY (iffirma)

fil-25 ta’ Marzu 2010.

Għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha:

Daniel CALLEJA (iffirma)

fil-25 ta’ Marzu 2010.

MEMORANDUM TA’ KONSULTAZZJONIJIET

1.

Id-delegazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u l-Istati Uniti tal-Amerika ltaqgħu fi Brussel fit-23-25 ta’ Marzu 2010 sabiex ilestu n-negozjati ta’ ftehim tat-tieni stadju dwar it-trasport bl-ajru. Il-listi tad-delegazzjoni huma mehmuża bħala Allegat A.

2.

Id-delegazzjonijiet laħqu qbil ad referendum dwar, u inizjalaw it-test ta’, il-Protokoll li Jemenda l-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, iffirmat fil-25 u t-30 ta’ April 2007 (il-“Protokoll”, mehmuż bħala Allegat B). Id-delegazzjonijiet bi ħsiebhom jippreżentaw l-abbozz tal-Protokoll lill-awtoritajiet rispettivi tagħhom għall-approvazzjoni, bil-għan li dan jidħol fis-seħħ fil-futur qrib.

3.

Ir-referenzi f’dan il-Memorandum għall-Ftehim u artikoli, paragrafi, u annessi huma għall-Ftehim, kif emendat mill-Protokoll.

4.

Id-delegazzjoni tal-UE kkonfermat li b’konsegwenza tad-dħul fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru 2009 tat-Trattat ta’ Lisbona li jemenda t-Trattat tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, l-Unjoni Ewropea ħadet post u ssostitwixxiet lill-Komunità Ewrope u li, minn dik id-data, id-drittijiet u l-obbligi kollha tal-Komunità Ewropea, u r-referenzi kollha għaliha fil-Ftehim jirreferu għall-Unjoni Ewropea;

5.

Id-delegazzjonijiet affermaw li l-proċeduri għal rikonoxximent reċiproku tad-determinazzjonijiet regolatorji fir-rigward tal-adegwatezza u taċ-ċittadinanza ta’ linja tal-ajru fl-Artikolu 6 bis mhumiex maħsuba li jimmodifikaw il-kundizzjonijiet preskritti skont il-liġijiet u r-regolamenti applikati normalment mill-Partijiet għall-operat ta’ trasport internazzjonali bl-ajru msemmi fl-Artikolu 4 tal-Ftehim.

6.

Fir-rigward tal-Artikolu 9, id-delegazzjonijiet esprimew ix-xewqa tagħhom li jżidu l-kooperazzjoni tal-UE/Stati Uniti dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni, bil-għan li jinkiseb, safejn hu possibbli, sostenn massimu mill-miżuri ta’ sigurtà ta’ xulxin, konsistenti mal-liġijiet u r-regolament applikabli, biex jitnaqqas l-irduppjar bla bżonn ta’ tali miżuri.

7.

Id-delegazzjonijiet innutaw li l-kooperazzjoni dwar is-sigurtà mistennija li tinkludi konsultazzjonijiet regolari dwar emendi għar-rekwiżiti eżistenti, fejn huwa fattibbli qabel l-implimentazzjoni tagħhom; koordinazzjoni mill-qrib ta’ attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-ajruport u, meta possibbli u xieraq, spezzjonijiet ta’ trasportaturi bl-ajru; u skambju ta’ tagħrif dwar it-teknoloġiji u l-proċeduri ġodda ta’ sigurtà.

8.

Bil-għan li jitrawwem l-użu effiċjenti tar-riżorsi disponibbli, it-tijib tas-sigurtà, u titħeġġeġ il-faċilitazzjoni, id-delegazzjonijiet innutaw il-benefiċċju ta’ reazzjonijiet rapidi u, fejn possibbli reazzjonijiet koordinati għal theddidiet ġodda.

9.

Iż-żewġ delegazzjonijiet innutaw li d-dispożizzjonijiet tal-konvenzjonijiet rispettivi fis-seħħ bejn Stat Membru u l-Istati Uniti biex tkun evitata t-tassazzjoni doppja fuq id-dħul u fuq il-kapital mhumiex milquta b’dan il-Protokoll.

10.

Fir-rigward tal-paragrafu 7 tal-Artikolu 15, id-delgazzjoni tal-UE innutat li l-kwistjonijiet li se jiġu indirizzati minn kwalunkwe xogħol f’dan il-qasam se jkunu mistennija li jinkludu, fost affarijiet oħra, l-effettività ambjentali u l-integrità teknika tal-miżuri rispettivi, il-bżonn li jiġu evitati d-distorsjoni tal-kompetittività u r-rilokazzjoni ta’ emissjonijiet tal-karbonju u, fejn xieraq, jekk hux possibbli u kif miżuri bħal dawn jistgħu jiġu marbuta jew integrati ma’ xulxin. Id-delegazzjoni tal-Istati Uniti nnutat li fl-iżvilupp tar-rakkomandazzjonijiet, se tistenna li jkun hemm attenzjoni, inter alia, dwar il-konsistenza mal-Konvenzjoni ta’ Chicago u l-promozzjoni tal-għanijiet tal-Ftehim.

11.

Iż-żewġ delegazzjonijiet enfasizzaw li xejn fil-Ftehim ma jaffettwa b’xi mod il-pożizzjonijiet legali u ta’ politika rispettivi tagħhom dwar kwistjonijiet ambjentali diversi relatati mal-avjazzjoni.

12.

Fid-dawl tal-għanijiet ambjentali komuni, id-delegazzjonijiet żviluppaw Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-Kooperazzjoni Ambjentali mehmuża bħala Allegat C għal dan il-Memorandum ta’ Konsultazzjonijiet.

13.

Id-delegazzjoni tal-UE ddikjarat mill-ġdid l-intenzjoni tal-UE li tkompli taħdem permezz tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima biex tistabbilixxi miri globali tat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-avjazzjoni internazzjonali.

14.

Id-delegazzjonijiet tal-Istati Uniti u tal-UE ddikjaraw mill-ġdid l-intenzjonijiet tal-Istati Uniti u l-UE biex jaħdmu permezz tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO) biex jindirizzaw l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mill-avjazzjoni internazzjonali. Iż-żewġ delegazzjonijiet innutaw ukoll il-kontribuzzjonijiet mill-industrija għas-sostenn ta’ dan il-proċess.

15.

Iż-żewġ delegazzjonijiet innutaw li r-referenzi għall-approċċ bilanċjat fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 15 jirreferu għar-Riżoluzzjoni A35-5 adottata unanimament fil-35 Assemblea tal-ICAO. Id-delegazzjonijiet enfasiżżaw li l-aspetti kollha tal-prinċipju tal-approċċ bilanjat stabbilit f’dik ir-Riżoluzzjoni huma rilevanti u importanti, inkluż ir-rikonoxximent li “L-Istati għandhom obbligi legali, ftehimiet eżistenti, liġijiet attwali, u politiki stabbiliti rilevanti li jistgħu jinfluwenzaw l-implimentazzjoni tagħhom tal-approċċ bilanċjat tal-ICAO”.

16.

Iż-żewġ delegazzjonijiet enfasizzaw l-appoġġ tagħhom għall-applikazzjoni tal-“Linji Gwida dwar l-Approċċ Bilanċjat għall-Istorbju tal-Inġenji tal-Ajru” tal-ICAO, li attwalment huma ppubblikati fid-Dokument 9829 (it-2 edizzjoni) tal-ICAO.

17.

Fir-rigward tal-paragrafu 5(a) tal-Artikolu 15, id-delegazzjoni tal-UE nnutat li “il-partijiet interessati” hija ddefinita fl-Artikolu 2(f) tad-Direttiva 2002/30/KE li tfisser “il-persuni fiżiċi jew legali affettwati jew li x’aktarx ikunu affettwati minn, jew li jkollhom interess leġittimu fl-introduzzjoni ta’, miżuri ta’ tnaqqis tal-ħoss, li jinkludu r-restrizzjonijiet fuq l-operat.” Id-delegazzjoni tal-UE nnutat ukoll li, skont l-Artikolu 10 ta’ dik id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, għall-applikazzjoni tal-Artikoli 5 u 6, il-proċeduri għall-konsultazzjoni tal-partijiet interessati jkunu stabbiliti skont il-liġi nazzjonali applikabbli.

18.

Matul ir-rikonoxximent tal-isfidi relatati mal-mobbiltà transkonfinali dejjem akbar tal-ħaddiema u l-istruttura tal-kumpaniji, id-delegazzjoni tal-UE nnutat li l-Kummissjoni Ewropea qed twettaq monitoraġġ mill-qrib tas-sitwazzjoni u qed tikkunsidra aktar inizjattivi sabiex ittejjeb l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni, u l-infurzar f’dan il-qasam. Id-delegazzjoni tal-UE qed tirreferi wkoll għax-xogħol li qed isir mill-Kummissjoni Ewropea dwar ftehimiet ta’ kumpaniji transnazzjonali u stqarret ir-rieda tagħha li tgħarraf lill-Kumitat Konġunt dwar dawn u dwar inizjattivi relatati oħra, kif xieraq.

19.

Id-delegazzjoni tal-Istati Uniti innutat li, fl-Istati Uniti, il-prinċipju li jippermetti għall-għażla ta’ rappreżentant uniku għal klassi jew sengħa definita ta’ impjegati ma’ linji tal-ajru għen fil-promozzjoni tad-drittijiet kemm għall-ħaddiema tal-linja tal-ajru li jaħdmu fl-ajru kif ukoll dawk li jaħdmu fl-art biex jorganizzaw infushom u biex jinnegozjaw u jsaħħu ftehimiet ta’ negozjati kollettivi.

20.

Iż-żewġ delegazzjonijiet innutaw li, fil-każ li Parti tixtieq tieħu miżuri bil-kontra tal-Ftehim, inkluż l-Artikolu 21, il-Parti l-oħra tista’ tagħmel użu minn kwalunkwe miżuri xierqa u proporzjonali skont il-liġi internazzjonali, inkluż il-Ftehim.

21.

Fir-rigward tal-paragrafu 4 tal-Artikolu 21, id-delegazzjoni tal-UE nnutat li r-reviżjoni msemmija f’dak il-paragrafu se tkun eżerċitata mill-Kummissjoni Ewropea ex officio jew ex parte.

22.

Id-delegazzjonijiet innutaw li d-drittijiet tat-traffiku msemmija fil-paragrafu 4(a) tal-Artikolu 21 jkunu b’żieda ma’ dawk mogħtija mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha fl-Artikolu 3 ta’ dan il-Ftehim.

23.

Id-delegazzjonijiet esprimew is-sodisfazzjon tagħhom bil-kooperazzjoni bejn id-Dipartiment tat-Trasport l-Istati Uniti u l-Kummissjoni Ewropea, kif previst fil-Ftehim, bil-għan komuni li jtejbu l-għarfien ta’ xulxin dwar il-liġijiet, il-proċeduri u l-prattiki tas-sistemi ta’ kompetizzjoni ta’ xulxin u l-impatt li kellhom l-iżviluppi fl-industrija tat-trasport bl-ajru, jew li x’aktarx se jkollhomm, fuq il-kompetizzjoni f’dan is-settur.

24.

Id-delegazzjonijiet affermaw l-impenn tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni rispettivi għal djalogu u kooperazzjoni u għall-prinċipju ta’ trasparenza, b’mod konsistenti mar-rekwiżiti legali, fosthom il-protezzjoni tat-tagħrif kummerċjali kunfidenzjali. Id-delegazzjonijiet affermaw ukoll ir-rieda tal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni rispettivi biex jipprovdu gwida għar-rekwiżiti proċedurali, fejn xieraq.

25.

Id-delegazzjonijiet innutaw li kull komunikazzjoni lill-Kumitat Konġunt jew lil xi ħadd ieħor relatat mal-kooperazzjoni skont l-Anness 2 għandha tosserva r-regoli li jirregolaw l-iżvelar ta’ tagħrif kunfidenzjali jew sensittiv għas-suq.

26.

Għall-iskopijiet tal-paragrafu 4 tal-Anness 6, id-delegazzjonijiet esprimew l-istennija tagħhom li l-Kumitat Konġunt jiżviluppa, fi żmien sena mill-iffirmar tal-Protokoll, kriterji ġodda biex jiġi determinat jekk il-pajjiżi jkunux stabbilew rapport ta’ kooperazzjoni fir-relazzjonijiet tas-servizzi tal-ajru.

27.

Id-delegazzjonijiet laqgħu l-parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti tal-Islanda, u n-Norveġja bħala osservaturi fuq id-delegazzjoni tal-UE u nnutaw li x-xogħol se jitkompla fil-Kumitat Konġunt biex tiġi żviluppata proposta fir-rigward ta’ kundizzjonijiet u proċeduri għall-Islanda u n-Norveġja biex jaderixxu mal-Ftehim, kif emendat mill-Protokoll.

28.

Iż-żewġ delegazzjonijiet esprimew l-istennija tagħhom li l-awtoritajiet ajrunawtiċi rispettivi tagħhom ikunu jippermettu l-operati konsistenti mat-termini tal-Ftehim, kif emendat mill-Protokoll, abbażi ta’ korteżija u reċiproċità, jew fuq bażi amministrattiva, mid-data tal-iffirmar tal-Protokoll.

Għad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha

Daniel CALLEJA

Għad-Delegazzjoni tal-Istati Uniti tal-Amerika

John BYERLY

Allegat C

Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-Kooperazzjoni Ambjentali

Id-delegazzjonijiet tal-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha affermaw mill-ġdid l-importanza kruċjali li jiġu indirizzati l-impatti ambjentali tal-avjazzjoni internazzjonali. Huma esprimew l-impenn komuni tagħhom għall-għanijiet ambjentali stabbiliti fil-35 Assemblea tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO), partikolarment biex isir sforz biex:

(a)

jillimitaw jew inaqqsu l-għadd ta’ nies affettwati mill-istorbju sinifikanti tal-inġenji tal-ajru;

(b)

jillimitaw jew inaqqsu l-impatt tal-emissjonijiet tal-avjazzjoni fuq il-kwalità tal-arja lokali; u

(ċ)

jillimitaw jew inaqqsu l-impatt tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tal-avjazzjoni fuq il-klima globali.

Id-delegazzjonijiet irrikonoxxew ir-riżultat tal-15-il Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima u tal-Ftehim ta’ Kopenħagen, inkluż ir-rikonoxximent komuni tal-opinjoni xjentifika li ż-żieda fit-temperatura globali għandha tkun inqas minn żewġ gradi Celsius.

Id-delegazzjonijiet ikkonfermaw ix-xewqa u r-rieda qawwija tal-Partijiet biex jaħdmu flimkien biex jibnu fuq il-progress miksub mil-Laqgħa ta’ Livell Għoli dwar l-Avjazzjoni Internazzjonali u t-Tibdil fil-Klima tal-ICAO billi jfittxu li jingħaqdu mal-imsieħba internazzjonali fi sforz kollettiv fl-ICAO biex jistabbilixxu programm ta’ azzjoni aktar ambizzjuż, li jinkludi għanijiet robusti, qafas ta’ xogħol għal miżuri ibbażati fuq is-suq, u konsiderazzjonijiet għal bżonnijiet speċjali ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Iż-żewġ naħat innutaw l-impenn tagħhom biex jikkooperaw fi ħdan il-Kumitat għall-Protezzjoni Ambjentali mill-Avjazzjoni (CAEP) tal-ICAO sabiex jiżguraw it-twettiq f’ħinu u effettiv tal-programm ta’ xogħol tiegħu, inkluża l-adozzjoni tal-istandard globali tas-CO2 tal-inġenji tal-ajru u ta’ miżuri oħra dwar it-tibdil fil-klima, l-istorbju, u l-kwalità tal-arja.

Id-delegazzjonijiet enfasiżżaw l-importanza li jitnaqqsu l-impatti ambjentali tal-avjazzjoni billi:

titkompla l-kooperazzjoni dwar il-programmi ta’ modernizzazzjoni tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru ta’ NextGEN u SESAR, inkluża l-Inizjattiva Atlantika għall-Interoperabbiltà biex Jitnaqqsu l-Emissjonijiet (AIRE),

jitrawwem u jiżdied ir-ritmu, kif xieraq, tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tat-teknoloġiji l-ġodda tal-inġenji tal-ajru u tal-karburanti alternattivi sostenibbli, u permezz tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar is-Sema Nadifa, il-Programm Kontinwu għall-Enerġija, Emissjonijiet u Storbju Baxxi (CLEEN), l-Inizjattiva għall-Karburanti Alternattivi għall-Avjazzjoni Kummerċjali (CAAFI), u l-inizjattiva għal Mod Sostenibbli għall-Karburant u Enerġija Alternattivi fl-Avjazzjoni (SWAFEA), u

jikkollaboraw mal-komunità xjentifika permezz, pereżempju, tal-Grupp Xjentifiku tas-CAEP dwar l-Impatti biex jinftiehmu u jiġu kkwantifikati aħjar l-effetti tal-avjazzjoni fuq l-ambjent, bħas-saħħa u l-impatti tal-klima li mhumiex marbuta mas-CO2.


REGOLAMENTI

25.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 223/20


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 756/2010

tal-24 ta’ Awwissu 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fir-rigward tal-Annessi IV u V

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 7(4)(a), (5) u 14 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 jimplimenta fil-liġi tal-Unjoni l-impenji stabbiliti fil-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (minn hawn ’il quddiem “il-Konvenzjoni”) approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/507/KE tal-14 ta’ Ottubru 2004 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (2) u fil-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-tniggis transkonfinali tal-arja fuq firxa wiesgħa minn Pollutanti Organiċi Persistenti (minn hawn ’il quddiem “il-Protokoll”) approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/259/KE tad-19 ta’ Frar 2004 li għandha x’taqsam mal-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll tal-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja Li Jwassal Ħafna dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (3).

(2)

Wara li ntlaqgħu n-nominazzjonijiet tas-sustanzi mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-Norveġja u mill-Messiku, il-Kumitat għall-Analiżi tal-Pollutanti Organiċi Persistenti stabbilit taħt il-Konvenzjoni, ikkonkluda ħidmietu fuq disa’ sustanzi proposti u nstab li dawn jissodisfaw il-kriterji tal-Konvenzjoni. Fir-raba’ laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni mill-4 sat-8 ta’ Mejju 2009 (minn hawn ’il quddiem il-“COP4”) kien hemm ftehim li d-disa’ sustanzi kollha jiddaħħlu fl-Annessi għall-Konvenzjoni.

(3)

L-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 għandhom jiġu emendati sabiex iqisu s-sustanzi l-ġodda li ġew elenkati matul il-COP4.

(4)

Fil-COP4 ġie deċiż li l-klorodekon, l-eżabromobifenil u l-eżakloroċikloessani, inkluż il-lindan, jiddaħħlu fl-Anness A (eliminazzjoni) għall-Konvenzjoni. Dawk is-sustanzi huma inklużi fl-Annessi IV u V għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 minħabba li kienu elenkati fil-Protokoll.

(5)

Fil-COP4 ġie deċiż li l-pentaklorobenżin jiġi elenkat fl-Anness A (eliminazzjoni) għall-Konvenzjoni. Għalhekk, il-pentaklorobenżin għandu jiġi elenkat fl-Annessi IV u V għar-Regolament (KE) Nru 850/2004, u għandhom jiġu indikati l-limiti massimi tal-konċentrazzjoni korrispondenti, li ġew iffissati bl-applikazzjoni tal-metodoloġija użata għall-iffissar tal-valuri tal-limiti għall-pollutanti organiċi persistenti (minn hawn ’il quddiem “POP”) fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1195/2006 tat-18 ta’ Lulju 2006 li jemenda l-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti (4) u fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 172/2007 tas-16 ta’ Frar 2007 li jemenda l-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti (5). Dawk il-limiti massimi tal-konċentrazzjoni għandhom jiġu analizzati fid-dawl tar-riżultati ta’ studju dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mal-iskart tar-Regolament (KE) Nru 850/2004, li se jitwettaq f’isem il-Kummissjoni.

(6)

Fil-COP4 ġie deċiż li l-aċidu sulfoniku tal-perfluworoottan u d-derivati tiegħu (minn hawn ’il quddiem il-PFOS) jiġu elenkati fl-Anness B (restrizzjoni) għall-Konvenzjoni, b’xi eżenzjonijiet għal applikazzjonijiet speċifiċi. L-użu tal-PFOS attwalment huwa permess għal xi applikazzjonijiet speċifiċi. Minħabba t-tul tal-ħajja ta’ oġġetti li jkun fihom il-PFOS, dawn l-oġġetti se jibqgħu jiddaħħlu fil-fluss tal-iskart għal għadd ta’ snin, għalkemm il-volum se jonqos. Jista’ jkun hemm diffikultajiet prattiċi fl-identifikazzjoni ta’ ċertu materjali li fihom il-PFOS fi fluss ta’ skart partikolari. Id-dejta dwar il-kwantitajiet u l-konċentrazzjonijiet tal-PFOS f’oġġetti u skart attwalment għadha mhijiex biżżejjed. L-estensjoni tal-obbligu fir-Regolament (KE) Nru 850/2004 li l-kontenut POP jinqered jew jiġi trasformat b’mod irreversibbli f’PFOS għal skart li jaqbeż il-limiti tal-konċentrazzjoni tal-Anness IV jista’ jkollu impatti fuq l-iskemi eżistenti ta’ riċiklaġġ, u dan jista’ jikkomprometti prijorità ambjentali oħra li hija li jiġi żgurat l-użu sostenibbli tar-riżorsi. Fid-dawl ta’ dan, il-PFOS huwa elenkat fl-Annessi IV u V mingħajr indikazzjoni tal-limiti tal-konċentrazzjoni.

(7)

Fil-COP4 ġie deċiż li l-etere tat-tetrabromodifenil, l-etere tal-pentabromodifenil, l-etere tal-eżabromodifenil u l-etere tal-ettabromodifenil, minn hawn ’il quddiem “eteri tad-difenil polibrominati”, jiġu elenkati fl-Anness A (eliminazzjoni) għall-Konvenzjoni. It-tqegħid fis-suq u l-użu tal-etere tal-pentabromodifenil u l-etere tal-oktabromdifenil ġie ristrett fl-Unjoni skont l-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (6) b’limitu ta’ konċentrazzjoni massima ta’ 0,1 % bil-piż. L-etere tal-pentabromodifenil, l-etere tal-eżabromodifenil, l-etere tal-ettabromodifenil u l-etere tat-tetrabromodifenil attwalment mhumiex qegħdin jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni minħabba li huma ristretti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 552/2009 tat-22 ta’ Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII (7) u d-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti sustanzi ta’ riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku (8). Madankollu, minħabba t-tul tal-ħajja tal-prodotti li fihom dawk l-eteri tad-difenil polibrominati, prodotti li waslu fit-tmiem taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom se jibqgħu jiddaħħlu fil-fluss tal-iskart għal għadd ta’ snin. Meta jitqiesu d-diffikultajiet prattiċi fl-identifikazzjoni tal-materjali li fihom l-eteri tad-difenil polibrominati fi frazzjoni ta’ skart imħallat u n-nuqqas attwali ta’ dejta xjentifika komprensiva dwar kwantitajiet u konċentrazzjonijiet ta’ eteri tad-difenil polibrominati f’oġġetti u skart, l-estensjoni tal-obbligu li l-kontenut POP jinqered jew jiġi trasformat b’mod irreversibbli f’dawn is-sustanzi l-ġodda għal skart li jaqbeż il-limiti tal-konċentrazzjoni fl-Anness IV jista’ jqiegħed f’riskju l-iskemi eżistenti ta’ riċiklaġġ u għaldaqstant ifixkel l-użu sostenibbli tar-riżorsi. Fil-COP4 din il-problema ġiet rikonoxxuta u kien hemm qbil dwar eżenzjonijiet speċjali għat-tkomplija tar-riċiklaġġ tal-iskart li fih l-eteri tad-difenil polibrominati elenkati anke jekk dan jista’ jwassal għar-riċiklaġġ tal-POP. Għalhekk, dawk l-eċċezzjonijiet għandhom ikunu riflessi fir-Regolament (KE) Nru 850/2004.

(8)

Fl-Unjoni hemm il-ħtieġa ta’ limiti massimi tal-konċentrazzjoni li jkunu uniformi sabiex jiġi evitat it-tgħawwiġ tas-suq intern. Limiti massimi tal-konċentrazzjoni provviżorji ġew iffissati għall-pentaklorobenżin fl-Annessi IV u V għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 abbażi ta’ dejta disponibbli u bl-applikazzjoni tal-prinċipju tal-prekawzjoni.

(9)

Fid-dawl tan-nuqqas ta’ tagħrif xjentifiku komprensiv dwar kwantitajiet u konċentrazzjonijiet f’oġġetti u skart, kif ukoll dwar xenarji ta’ esponiment, f’dan l-istadju, ma jistgħu jiġu ffissati l-ebda limiti massimi tal-konċentrazzjoni għall-PFOS u l-eteri tad-dufenil polibrominati fl-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 850/2004. Soġġett għal aktar informazzjoni li ssir disponibbli u stħarriġ mill-Kummissjoni, se jiġu proposti limiti massimi ta’ konċentrazzjoni għad-disa’ POPs, filwaqt li jitqiesu l-għanijiet tar-Regolament POP.

(10)

Skont l-Artikolu 22 għall-Konvenzjoni, l-emendi għall-Annessi A, B u C għaliha jidħlu fis-seħħ sena wara d-data tal-komunikazzjoni mid-depożitarju tal-emenda, jiġifieri fis-26 ta’ Awwissu 2010. Konsegwentement u għal raġunijiet ta’ koerenza, dan ir-Regolament għandu japplika mill-istess data.

(11)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bid-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE (9). Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ bħal kwistjoni ta’ urġenza.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-Anness IV għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 għandu jinbidel bl-Anness I għal dan ir-Regolament.

2.   L-Anness V għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 huwa emendat skont l-Anness II għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-26 ta’ Awwissu 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Awwissu 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7.

(2)  ĠU L 209, 31.7.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 81, 19.3.2004, p. 35.

(4)  ĠU L 217, 8.8.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 55, 23.2.2007, p. 1.

(6)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(7)  ĠU L 164, 26.6.2009, p. 7.

(8)  ĠU L 37, 13.2.2003, p. 19.

(9)  ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39.


ANNESS I

“ANNESS IV

Lista ta’ sustanzi soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-ġestjoni tal-iskart stabbiliti fl-Artikolu 7

Sustanza

Nru tal-CAS

Nru tal-KE

Limitu tal-konċentrazzjoni msemmi fl-Artikolu 7(4)(a)

Etere tat-tetrabromodifenil C12H6Br4O

 

 

 

Etere tal-pentabromodifenil C12H5Br5O

 

 

 

Etere tal-eżabromodifenil C12H4Br6O

 

 

 

Etere tal-ettabromodifenil C12H3Br7O

 

 

 

Aċidu sulfoniku tal-perfluworoottan u d-derivati tiegħu (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, Melħ tal-metall (O-M+), alid, ammid, u derivati oħra inklużi polimeri)

 

 

 

Dibenżo-p-diossini u dibenżofurans poliklorinati (PCDD/PCDF)

 

 

15  μg/kg (1)

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan)

50-29-3

200-024-3

50  mg/kg

Klordan

57-74-9

200-349-0

50  mg/kg

Eżakloroċikloeżani, inkluż il-lindan

58-89-9

210-168-9

50  mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50  mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50  mg/kg

Ettaklor

76-44-8

200-962-3

50  mg/kg

Eżaklorobenżin

118-74-1

200-273-9

50  mg/kg

Klordekon

143-50-0

205-601-3

50  mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50  mg/kg

Pentaklorobenżin

608-93-5

210-172-5

50  mg/kg

Bifenili poliklorinati (PCB)

1336-36-3 u oħrajn

215-648-1

50  mg/kg (2)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50  mg/kg

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

50  mg/kg

Eżabromobifenil

36355-01-8

252-994-2

50  mg/kg


(1)  Il-limitu jiġi kkalkulat bħala PCDD u PCDF skont il-fatturi ta’ ekwivalenza tat-tossiċità (TEFs) li ġejjin:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Fejn ikun applikabbli, għandu jiġi applikat il-metodu ta’ kalkolu stipulat fl-istandards Ewropej EN 12766-1 u EN 12766-2.”


ANNESS II

Fl-Anness V, il-Parti 2 tar-Regolament (KE) Nru 850/2004, it-tabella għandha tinbidel bit-tabella li ġejja:

“Skart kif ikklassifikat fid-Deċiżjoni 2000/532/KE

Il-limiti ta’ konċentrazzjoni massima elenkati fl-Anness IV (1)

Operazzjoni

10

SKART MINN PROĊESSI TERMALI

Aldrin: 5 000  mg/kg;

Klordan: 5 000  mg/kg;

Klordekon:

5 000  mg/kg;

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan): 5 000  mg/kg;

Dieldrin: 5 000  mg/kg;

Endrin: 5 000  mg/kg;

Etere tal-ettabromodifenil (C12H3Br7O)

Ettaklor: 5 000  mg/kg;

Eżabromobifenil: 5 000  mg/kg;

Etere tal-eżabromodifenil (C12H4Br6O);

Eżaklorobenżin: 5 000  mg/kg;

Eżakloroċikloeżani, inkluż il-lindan:

5 000  mg/kg;

Mirex: 5 000  mg/kg;

Etere tal-pentabromodifenil (C12H5Br5O);

Pentaklorobenżin: 5 000  mg/kg;

Aċidu sulfoniku tal-perfluworoottan u d-derivati tiegħu (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, Melħ tal-metall (O-M+), alid, ammid, u derivati oħra inklużi polimeri);

Bifenili Poliklorinati (PCB) (5): 50 mg/kg;

Dibenżo-p-diossini u dibenżofurans poliklorinati (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg;

Etere tat-tetrabromodifenil (C12H6Br4O);

Toxafen: 5 000  mg/kg;

Ħżin permanenti għandu jkun permess biss meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

1.

Il-ħżin isir f’wieħed minn dawn il-postijiet:

formazzjonijiet ta’ blat iebes, sikuri, fondi, taħt l-art;

minjieri tal-melħ;

sit ta’ miżbla għall-iskart perikoluż, sakemm l-iskart ikun issolidifikat jew parzjalment stabbilizzat meta teknikament vijabbli kif meħtieġ għall-klassifikazzjoni tal-iskart fis-subkapitolu 1903 tad-Deċiżjoni 2000/532/KE;

2.

Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE (3) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/33/KE (4) ġew rispettati;

3.

Intwera li l-operazzjoni magħżula hija preferuta mil-lat ambjentali.

10 01

Skart minn impjanti tal-enerġija u impjanti oħra ta’ kombustjoni (minbarra 19)

10 01 14 * (2)

Irmied tal-qiegħ, gagazza u trab tal-kaldaruni mill-koinċinerazzjoni li fihom sustanzi perikolużi

10 01 16 *

Irmied li jtir mill-koinċinerazzjoni li fih sustanzi perikolużi

10 02

Skart mill-industrija tal-ħadid u l-azzar

10 02 07 *

Skart solidu mit-trattament ta’ gass li fih sustanzi perikolużi

10 03

Skart minn proċessi termali tal-metallurġija tal-aluminju

10 03 04 *

Gagazza mill-produzzjoni primarja

10 03 08 *

Gagazza tal-melħ mill-produzzjoni sekondarja

10 03 09 *

Ħmieġ iswed tal-metall mill-produzzjoni sekondarja

10 03 19 *

Trab mill-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

10 03 21 *

Partikuli oħra u trab (inkluż it-trab minn mitħna bl-isferi) li fih sustanzi perikolużi

10 03 29 *

Skart mit-trattament tal-gagazza tal-melħ u l-ħmieġ iswed tal-metall li fih sustanzi perikolużi

10 04

Skart minn proċessi termali tal-metallurġija taċ-ċomb

10 04 01 *

Gagazza minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 04 02 *

Ħmieġ tal-metall u xkuma minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 04 04 *

Trab mill-gass taċ-ċmieni

10 04 05 *

Partikuli oħra u trab

10 04 06 *

Skart solidu mit-trattament tal-gass

10 05

Skart minn proċessi termali tal-metallurġija taż-żingu

10 05 03 *

Trab mill-gass taċ-ċmieni

10 05 05 *

Skart solidu mit-trattament tal-gass

10 06

Skart minn proċessi termali tal-metallurġija tar-ram

10 06 03 *

Trab mill-gass taċ-ċmieni

10 06 06 *

Skart solidu mit-trattament tal-gass

10 08

Skart minn proċessi termali oħra tal-metallurġija mhux tal-ħadid

10 08 08 *

Gagazza tal-melħ minn produzzjoni primarja u sekondarja

10 08 15 *

Trab mill-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

10 09

Skart mill-ikkastjar ta’ biċċiet tal-ħadid

10 09 09 *

Trab mill-gass taċ-ċmieni li fih sustanzi perikolużi

16

SKART MHUX SPEĊIFIKAT B’MOD IEĦOR FIL-LISTA

16 11

Kisi u materjal refrattarju ta’ skart

16 11 01 *

Kisi bbażat fuq il-karbonju u materjal refrattarju minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi

16 11 03 *

Kisi u materjal refrattarju ieħor minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi

17

SKART MILL-BINI U D-DEMOLIZZJONI (INKLUŻA L-ĦAMRIJA MĦAFFRA MINN SITI IKKONTAMINATI)

17 01

Konkrit, briks, madum u ċeramika

17 01 06 *

Taħlitiet ta’, jew frazzjonijiet separati ta’ konkrit, briks, madum u ċeramika li fihom sustanzi perikolużi

17 05

Ħamrija li tinkludi ħamrija mħaffra minn siti kkontaminati, ġebel u ħama mit-tħammil

17 05 03 *

Frazzjoni inorganika ta’ ħamrija u ġebel li fiha sustanzi perikolużi

17 09

Skart ieħor mill-bini u d-demolizzjoni

17 09 02 *

Skart mill-bini jew id-demolizzjoni li fih il-PCB, bl-esklużjoni tat-tagħmir li fih il-PCB

17 09 03 *

Skart ieħor tal-bini u d-demolizzjoni li fih sustanzi perikolużi

19

SKART MINN FAĊILITAJIET TA’ ĠESTJONI TAL-ISKART, IMPJANTI GĦAT-TRATTAMENT TAD-DRENAĠĠ LI MA JKUNUX FIS-SIT U L-PREPARAZZJONI TA’ ILMA MAĦSUB GĦALL-KONSUM MILL-BNIEDEM U ILMA MILL-UŻU INDUSTRIJALI

19 01

Skart mill-inċinerazzjoni jew mill-piroliżi tal-iskart

19 01 07 *

Skart solidu mit-trattament tal-gass

19 01 11 *

Irmied tal-qiegħ u gagazza li fihom sustanzi perikolużi

19 01 13 *

Irmied li jtir li fih sustanzi perikoluża

19 01 15 *

Trab tal-kaldaruni li fih sustanzi perikolużi

19 04

Skart ivvitrifikat u skart mill-vitrifikazzjoni

19 04 02 *

Irmied li jtir u skart ieħor mit-trattament tal-gass taċ-ċmieni

19 04 03 *

Fażi solida mhux ivvitrifikata


(1)  Dawn il-limiti japplikaw esklussivament għas-sit ta’ landfill għall-iskart perikoluż u ma japplikawx għal faċilitajiet ta’ ħżin permanenti ta’ taħt l-art għall-iskart perikoluż, inklużi l-minjieri tal-melħ.

(2)  Kwalunkwe skart immarkat b’asterisk * jitqies bħala skart perikoluż skont id-Direttiva 91/689/KEE u huwa soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva.

(3)  ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.

(4)  ĠU L 11, 16.1.2003, p. 27.

(5)  Għandu japplika l-metodu ta’ kalkolu stipulat fl-istandards Ewropej EN 12766-1 u EN 12766-2.

(6)  Il-limitu jiġi kkalkulat bħala PCDD u PCDF skont il-fatturi ta’ ekwivalenza tat-tossiċità (TEFs) li ġejjin:

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

TEF

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003”


25.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 223/29


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 757/2010

tal-24 ta’ Awwissu 2010

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti fir-rigward tal-Annessi I u III

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar pollutanti organiċi persistenti u li jemenda d-Direttiva 79/117/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 jimplimenta fil-liġi tal-Unjoni l-impenji stabbiliti fil-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (minn hawn ’il quddiem ‘il-Konvenzjoni’) approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/507/KE tal-14 ta’ Ottubru 2004 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes (2) u fil-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-tniggis transkonfinali tal-arja fuq firxa wiesgħa minn Pollutanti Organiċi Persistenti (minn hawn ’il quddiem ‘il-Protokoll’) approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/259/KE tad-19 ta’ Frar 2004 li għandha x’taqsam mal-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll tal-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja Li Jwassal Ħafna dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (3).

(2)

Wara li ntlaqgħu n-nominazzjonijiet tas-sustanzi mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-Norveġja u mill-Messiku, il-Kumitat għall-Analiżi tal-Pollutanti Organiċi Persistenti stabbilit taħt il-Konvenzjoni, ikkonkluda ħidmietu fuq disa’ sustanzi proposti u nstab li dawn jissodisfaw il-kriterji tal-Konvenzjoni. Fir-raba’ laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni mill-4 sat-8 ta’ Mejju 2009 (minn hawn ’il quddiem il-‘COP4’) kien hemm ftehim li d-disa’ sustanzi kollha jiddaħħlu fl-Annessi għall-Konvenzjoni.

(3)

Fid-dawl tad-deċiżjonijiet meħuda fil-COP4 jeħtieġ li l-Annessi I u III għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 jiġu aġġornati. L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 għandu jiġi emendat sabiex iqis li s-sustanzi jistgħu jiġu elenkati biss fil-Konvenzjoni.

(4)

Fil-COP4 ġie deċiż li tmien sustanzi jiġu elenkati fl-Anness A (eliminazzjoni) għall-Konvenzjoni. Id-disa’ sustanza, l-aċidu sulfoniku tal-perfluworoottan u d-derivattivi tiegħu (minn hawn ’il quddiem il-PFOS) għadha tintuża ħafna madwar id-dinja u fil-COP4 ġie deċiż li tiġi elenkata fl-Anness B (restrizzjoni) b’firxa ta’ eżenzjonijiet. Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 għandu struttura simili għall-Anness I (projbizzjoni) u l-Anness II (restrizzjoni). Il-Konvenzjoni fiha obbligi sabiex jiġu pprojbiti jew ristretti l-produzzjoni, l-użu, l-importazzjoni u l-esportazzjoni tas-sustanzi elenkati fl-Annessi A u B. Bl-elenkar tas-sustanza koperta bid-deċiżjonijiet tal-COP4 fir-Regolament (KE) Nru 850/2004, l-ambitu tar-restrizzjoni jinġieb konformi mad-deċiżjoni tal-COP4 minħabba li r-Regolament (KE) Nru 850/2004 minbarra r-restrizzjoni għat-tqegħid fis-suq jinkludi wkoll kundizzjonijiet għall-produzzjoni, l-użu u l-ġestjoni tal-iskart.

(5)

It-tqegħid fis-suq u l-użu tal-PFOS ġie ristrett fl-Unjoni kif stipulat fl-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH) (4). Ir-restrizzjoni eżistenti fuq il-PFOS fl-Unjoni fiha biss ftit eżenzjonijiet meta mqabbla ma’ dawk inklużi fid-deċiżjoni tal-COP4. Il-PFOS kien elenkat ukoll fl-Anness I għall-Protokoll rivedut adottat fit-18 ta’ Diċembru 2009. Għalhekk il-PFOS għandu jiġi elenkat ukoll flimkien mat-tmien sustanzi l-oħra fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 850/2004. Id-derogi li kienu applikabbli għall-PFOS meta kien elenkat fl-Anness XVII jitħallew u jiġu elenkati fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 bi ftit emendi biss. Id-derogi għandhom ikunu soġġetti għall-użu tal-aqwa tekniki disponibbli fejn applikabbli. Id-deroga speċifika sabiex il-PFOS jintuża bħala aġent li jnaqqas it-tensjoni tas-superfiċje (wetting agent) għall-użu f’sistemi ta’ kisi bl-elettroliżi hija limitata biż-żmien skont id-deċiżjoni tal-COP4. Jekk ikun hemm ġustifikazzjoni teknika, l-iskadenza tista’ tittawwal, soġġetta għal approvazzjoni mill-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzjoni. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw, kull erba’ snin, dwar l-użu tad-derogi permessi. L-Unjoni Ewropea bħala Parti fil-Konvenzjoni għandha tirrapporta lill-Konvenzjoni abbażi tar-rapporti tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tkompli tanalizza d-derogi li baqa’ u d-disponibbiltà ta’ sustanzi jew teknoloġiji alternattivi aktar sikuri.

(6)

Id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 rigward sustanzi li jokkorru bħala kontaminanti f’ammonti żgħar ħafna mhux intenzjonati għandhom jiġu ddefiniti għall-PFOS sabiex jiġi żgurat infurzar u kontroll armonizzati ta’ dak ir-Regolament, filwaqt li fl-istess ħin tiġi ggarantita l-konformità mal-Konvenzjoni. Kif stipulat fl-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006, il-PFOS seta’ jintuża fi kwantitajiet taħt ċerti valuri tal-limitu. Sa ma jkun hemm aktar tagħrif disponibbli, il-valuri tal-limitu fl-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għall-PFOS fl-oġġetti jikkorrispondu għal livell li taħtu l-PFOS ma jistax jintuża b’mod li għandu xi skop partikolari filwaqt li jippermettu kontroll u infurzar permezz tal-metodi eżistenti. Dawn il-valuri tal-limitu għalhekk jillimitaw l-użu tal-PFOS għal livell korrispondenti għal kontaminanti f’ammonti żgħar ħafna mhux intenzjonati. Għall-PFOS bħala sustanza jew fi preparazzjonijiet, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi valur tal-limitu li jikkorrispondi għal livell simili. Sabiex l-użu intenzjonat jiġi evitat għalkollox, dan il-livell għandu jkun iktar baxx mil-livell applikat fir-Regolament (KE) Nru 1907/2006.

(7)

It-tqegħid fis-suq u l-użu tal-etere tal-pentabromodifenil u l-etere tal-ottabromodifenil ġew ristretti fl-Unjoni kif stipulat fl-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 b’limitu tal-konċentrazzjoni massima ta’ 0,1 % skont il-piż. Taħt dan il-limitu ma jitqisux bħala ristretti. Fil-COP4 ġie deċiż li jiġu elenkati l-konġeneri preżenti f’forom kummerċjali tal-eteri tal-pentabromodifenil u l-eteri tal-ottabromodifenil li għandhom karatteristiċi tal-POP. Għal raġunijiet ta’ koerenza l-elenkar fir-Regolament (KE) Nru 850/2004 għandu jsegwi l-approċċ tal-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għal dawk id-derivattivi li l-KOP4 identifikathom bħala derivattivi li għandhom karatteristiċi tal-POP; għalhekk id-derivattivi tal-etere tal-eżabromodifenil, l-etere tal-ettabromodifenil, l-etere tat-tetrabromodifenil u l-pentabromodifenil għandhom jiġu elenkati fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 850/2004.

(8)

Id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 rigward sustanzi li jokkorru bħala kontaminanti f’ammonti żgħar ħafna mhux intenzjonati għandhom jiġu ddefiniti għall-eteri tad-difenil polibrominati (PBDEs) sabiex jiġi żgurat infurzar u kontroll armonizzati ta’ dak ir-Regolament, filwaqt li fl-istess ħin tiġi ggarantita l-konformità mal-Konvenzjoni. Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi valur tal-limitu fiss sabiex jitqiesu l-kontaminanti f’ammonti żgħar ħafna mhux intenzjonati fir-rigward tal-PBDEs f’sustanzi, perparazzjonijiet u oġġetti. Skont aktar tagħrif li jsir disponibbli u analiżi mill-Kummissjoni, f’konformita mal-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, il-valuri tal-limitu fl-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 għall-PBDEs f’oġġetti prodotti minn materjali riċiklati għandhom jillimitaw l-użu tal-PBDEs għal kontaminanti f’ammonti żgħar ħafna mhux intenzjonati minħabba li jitqiesu li jikkorrispondu għal livell li taħtu l-PBDES ma jistgħux jintużaw b’mod li għandu xi skop partikolari filwaqt li jippermettu kontroll u infurzar permezz tal-metodi eżistenti. Għall-PBDEs bħala sustanzi, fi preparazzjonijiet jew f’oġġetti, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi valur tal-limitu li jikkorrispondi għal livell simili.

(9)

Jeħtieġ li jiġi ċċarat il-fatt li l-projbizzjoni fl-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 ma tapplikax għal oġġetti li jkun fihom il-PBDEs u l-PFOS li diġà kienu jintużaw fid-data tad-dħul fis-seħħ dan ir-Regolament.

(10)

Id-DDT u l-Eżakloroċikloeżani (HCH), inkluż il-lindan, għandhom jiġu elenkati mingħajr derogi. Il-Parti A tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tippermetti li l-Istati Membri jżommu l-produzzjoni u l-użu eżistenti tad-DDT għall-produzzjoni tad-dikofol. Attwalment l-ebda Stat Membru mhuwa juża d-deroga. Barra minn hekk, id-dikofol ma tħalliex jiddaħħal fl-Anness I għad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali (5) kif ukoll fid-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (6). Għalhekk dik id-deroga għandha titħassar. L-HCH, inkluż il-lindan, huwa elenkat fil-Parti B tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 850/2004, b’żewġ derogi speċifiċi għal ċerti użi speċifiċi. Id-derogi skadew fl-1 ta’ Settembru 2006 u fil-31 ta’ Diċembru 2007 u għandhom għalhekk jitħassru.

(11)

F’konformità mad-deċiżjonijiet tal-COP4, il-pentaklorobenżin għandu jiddaħħal fl-Annessi I u III għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 sabiex isir soġġett għal projbizzjoni ġenerali kif ukoll għad-dispożizzjonijiet ta’ tnaqqis ta’ emissjoni f’dak ir-Regolament. Il-klordekon u l-eżabromodifenil għandhom jiġu ttrasferiti fl-Anness I, il-Parti A, minħabba li issa huma elenkati fiż-żewġ strumenti internazzjonali.

(12)

Skont l-Artikolu 22 tal-Konvenzjoni, l-emendi għall-Annessi A, B u C għaliha jidħlu fis-seħħ sena wara d-data tal-komunikazzjoni mid-depożitarju tal-emenda, jiġifieri fis-26 ta’ Awwissu 2010. Konsegwentement u għal raġunijiet ta’ koerenza, dan ir-Regolament għandu japplika mill-istess data. Dan ir-Regolament għandu għalhekk jidħol fis-seħħ bħala kwistjoni urġenti.

(13)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bid-Direttiva 67/548/KEE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I u III għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 huma emendati skont l-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mis-26 ta’ Awwissu 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Awwissu 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 158, 30.4.2004, p. 7.

(2)  ĠU L 209, 31.7.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 81, 19.3.2004, p. 35.

(4)  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

(5)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(6)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1.


ANNESS

(1)

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 850/2004 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“ANNESS I

Il-Parti A –   Sustanzi elenkati fil-Konvenzjoni u fil-Protokoll kif ukoll sustanzi elenkati fil-Konvenzjoni biss

Sustanza

Nru tal-CAS

Nru tal-KE

Eżenzjoni speċifika dwar użu intermedju jew speċifikazzjoni oħra

Eteru tat-tetrabromodifenil

C12H6Br4O

 

 

1.

Għall-finijiet ta’ din l-entrata, l-Artikolu 4(1)(b) għandu japplika għall-konċentrazzjonijiet tal-etere tat-tetrabromodifenil ekwivalenti għal 10 mg/kg jew anqas (0,001 % skont il-piż) meta jokkorri f’sustanzi, preparazzjonijiet, oġġetti jew bħala kostitwent tal-partijiet, f’oġġetti, li jdewmu t-tifrix tan-nar.

2.

B’deroga, il-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ dawn li ġejjin għandhom ikunu permessi:

(a)

mingħajr preġudizzju għas-subparagrafu (b), oġġetti u preparazzjonijiet li fihom konċentrazzjonijiet taħt 0,1 % ta’ etere tat-tetrabromodifenil skont il-piż meta prodotti b’mod parzjali jew sħiħ minn materjali riċiklati jew materjali minn skart preparat għall-użu mill-ġdid;

(b)

tagħmir elettriku u elettroniku fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (*).

3.

L-użu ta’ oġġetti li diġà kienu jintużaw fl-Unjoni qabel il-25 ta’ Awwissu 2010 li fihom l-etere tat-tetrabromodifenil bħala kostitwent ta’ tali oġġetti għandu jkun permess. It-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 4(2) għandhom japplikaw b’rabta ma’ tali oġġetti.

Etere tal-pentabromodifenil

C12H5Br5O

 

 

1.

Għall-finijiet ta’ din l-entrata, l-Artikolu 4(1)(b) għandu japplika għall-konċentrazzjonijiet tal-etere tal-pentabromodifenil ekwivalenti għal 10 mg/kg jew anqas (0,001 % skont il-piż) meta jokkorri f’sustanzi, preparazzjonijiet, oġġetti jew bħala kostitwent tal-partijiet, f’oġġetti, li jdewmu t-tifrix tan-nar.

2.

B’deroga, il-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ dawn li ġejjin għandhom ikunu permessi:

(a)

mingħajr preġudizzju għas-subparagrafu (b), oġġetti u preparazzjonijiet li fihom konċentrazzjonijiet taħt 0,1 % ta’ etere tal-pentabromodifenil skont il-piż meta prodotti b’mod parzjali jew sħiħ minn materjali riċiklati jew materjali minn skart preparat għall-użu mill-ġdid;

(b)

tagħmir elettriku u elettroniku fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva 2002/95/KE.

3.

L-użu ta’ oġġetti li diġà kienu jintużaw fl-Unjoni qabel il-25 ta’ Awwissu 2010 li fihom l-etere tal-pentabromodifenil bħala kostitwent ta’ tali oġġetti għandu jkun permess. It-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 4(2) għandhom japplikaw b’rabta ma’ tali oġġetti.

Eteru tal-eżabromodifenil

C12H4Br6O

 

 

1.

Għall-finijiet ta’ din l-entrata, l-Artikolu 4(1)(b) għandu japplika għall-konċentrazzjonijiet tal-etere tat-eżabromodifenil ekwivalenti għal 10 mg/kg jew anqas (0,001 % skont il-piż) meta jokkorri f’sustanzi, preparazzjonijiet, oġġetti jew bħala kostitwent tal-partijiet, f’oġġetti, li jdewmu t-tifrix tan-nar.

2.

B’deroga, il-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ dawn li ġejjin għandhom ikunu permessi:

(a)

mingħajr preġudizzju għas-subparagrafu (b), oġġetti u preparazzjonijiet li fihom konċentrazzjonijiet taħt 0,1 % ta’ etere tal-eżabromodifenil skont il-piż meta prodotti b’mod parzjali jew sħiħ minn materjali riċiklati jew materjali minn skart preparat għall-użu mill-ġdid;

(b)

tagħmir elettriku u elettroniku fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva 2002/95/KE.

3.

L-użu ta’ oġġetti li diġà kienu jintużaw fl-Unjoni qabel il-25 ta’ Awwissu 2010 li fihom l-etere tal-eżabromodifenil bħala kostitwent ta’ tali oġġetti għandu jkun permess. It-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 4(2) għandhom japplikaw b’rabta ma’ tali oġġetti.

Etere tal-ettabromodifenil

C12H3Br7O

 

 

1.

Għall-finijiet ta’ din l-entrata, l-Artikolu 4(1)(b) għandu japplika għall-konċentrazzjonijiet tal-etere tal-ettabromodifenil ekwivalenti għal 10 mg/kg jew anqas (0,001 % skont il-piż) meta jokkorri f’sustanzi, preparazzjonijiet, oġġetti jew bħala kostitwent tal-partijiet, f’oġġetti, li jdewmu t-tifrix tan-nar.

2.

B’deroga, il-produzzjoni, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ dawn li ġejjin għandhom ikunu permessi:

(a)

mingħajr preġudizzju għas-subparagrafu (b), oġġetti u preparazzjonijiet li fihom konċentrazzjonijiet taħt 0,1 % ta’ etere tal-ettabromodifenil skont il-piż meta prodotti b’mod parzjali jew sħiħ minn materjali riċiklati jew materjali minn skart preparat għall-użu mill-ġdid;

(b)

tagħmir elettriku u elettroniku fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva 2002/95/KE.

3.

L-użu ta’ oġġetti li diġà kienu jintużaw fl-Unjoni qabel il-25 ta’ Awwissu 2010 li fihom l-etere tal-ettabromodifenil bħala kostitwent ta’ tali oġġetti għandu jkun permess. It-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 4(2) għandhom japplikaw b’rabta ma’ tali oġġetti.

Aċidu sulfoniku tal-perfluworoottan u d-derivattivi tiegħu (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, Melħ tal-metall (O-M+), alid, ammid, u derivattivi oħra inklużi polimeri)

 

 

1.

Għall-finijiet ta’ din l-entrata, l-Artikolu 4(1)(b) għandu japplika għal konċentrazzjonijiet tal-PFOS ekwivalenti għal 10 mg/kg jew inqas (0,001 % skont il-piż) meta jokkorru f’sustanzi jew fi preparazzjonijiet.

2.

Għall-finijiet ta’ din l-entrata, l-Artikolu 4(1)(b) għandu japplika għall-konċentrazzjonijiet tal-PFOS fi prodotti jew oġġetti li huma parzjalment lesti, jew f’partijiet minnhom, jekk il-konċentrazzjoni tal-PFOS tkun anqas minn 0,1 % skont il-piż ikkalkulata b’referenza għall-massa ta’ partijiet strutturalment jew mikrostrutturalment distinti li fihom il-PFOS jew għal tessuti jew materjali miksija oħra, jekk l-ammont ta’ PFOS ikun anqas minn 1 μg/m2 tal-materjal miksi.

3.

L-użu ta’ oġġetti li diġà kienu jintużaw fl-Unjoni qabel il-25 ta’ Awwissu 2010 li fihom il-PFOS bħala kostitwent ta’ tali oġġetti għandu jkun permess. It-tielet u r-raba’ subparagrafi tal-Artikolu 4(2) għandhom japplikaw b’rabta ma’ tali oġġetti.

4.

Fowmijiet għat-tifi tan-nar li tqiegħdu fis-suq qabel is-27 ta’ Diċembru 2006 jistgħu jintużaw sas-27 ta’ Ġunju 2011.

5.

Jekk il-kwantità rilaxxata fl-ambjent titnaqqas kemm jista’ jkun possibbli, il-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq huma permessi għall-użi speċifiċi li ġejjin sakemm l-Istati Membri jirrapportaw lill-Kummissjoni kull erba’ snin dwar il-progress li jkun sar sabiex jiġi eliminat l-PFOS.

(a)

sas-26 ta’ Awwissu 2015, aġenti li jnaqqsu t-tensjoni tas-superfiċje użati f’sistemi kontrollati ta’ kisi bl-elettroliżi;

(b)

reżini fotosensibbli (photoresists) jew kisjiet kontra r-riflessjoni għal proċessi fotolitografiċi;

(c)

kisjiet fotografiċi applikati għal films, karti, jew pjanċi tal-istampar;

(d)

aġent li jrażżan l-irxiex għal kisi mhux dekorattiv bil-kromju (VI) iebes f’sistemi b’ċiklu magħluq;

(e)

fluwidi idrawliċi għall-avjazzjoni.

Meta d-derogi fil-punti (a) sa (e) hawn fuq jikkonċernaw il-produzzjoni jew l-użu f’istallazzjoni fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**), l-aqwa tekniki disponibbli rilevanti għall-prevenzjoni u t-tnaqqis kemm jista’ jkun possibbli tal-emissjonijiet tal-PFOS deskritti fit-tagħrif ippubblikat mill-Kummissjoni skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(2) tad-Direttiva 2008/1/KE għandhom japplikaw.

Hekk kif ikun disponibbli t-tagħrif il-ġdid dwar id-dettalji tal-użi u s-sustanzi jew it-teknoloġiji alternattivi iktar sikuri għall-użi fil-punti (b) sa (e), il-Kummissjoni għandha tanalizza d-derogi fit-tieni subparagrafu sabiex:

(i)

l-użi tal-PFOS jitwaqqfu gradwalment hekk kif l-użu ta’ alternattivi iktar sikuri jkun teknikament u ekonomikament vijabbli,

(ii)

deroga tista’ titkompla biss għal użi essenzjali li għalihom ma jeżistux alternattivi iktar sikuri u fejn ġew irrappurtati l-isforzi li saru biex jinstabu alternattivi iktar sikuri,

(iii)

jitnaqqsu kemm jista’ jkun possibbli l-emissjonijiet tal-PFOS fl-ambjent billi jiġu applikati l-aqwa tekniki disponibbli.

6.

Ladarba l-istandards jiġu adottati mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN), dawn għandhom jintużaw bħala l-metodi analitiċi tal-ittestjar sabiex tintwera l-konformità ta’ dawn is-sustanzi, il-preparazzjonijiet u l-oġġetti mal-paragrafi 1 u 2.

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan)

50-29-3

200-024-3

Klordan

57-74-9

200-349-0

Eżakloroċikloeżani, inkluż il-lindan

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Ettaklor

76-44-8

200-962-3

Eżaklorobenżin

118-74-1

200-273-9

Klordekon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentaklorobenżin

608-93-5

210-172-5

Bifenili Poliklorinati (PCB)

1336-36-3 u oħrajn

215-648-1 u oħrajn

Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 96/59/KE, oġġetti li diġà kienu qegħdin jintużaw fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament jistgħu jintużaw.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

Eżabromobifenil

36355-01-8

252-994-2


Parti B –   Sustanzi elenkati biss fil-Protokoll

Sustanza

Nru tal-CAS

Nru tal-KE

Eżenzjoni speċifika dwar użu intermedju jew speċifikazzjoni oħra

—”

 

 

 

(2)

Fl-Anness III għandha tiżdied is-sustanza li ġejja:

“Pentaklorobenżin (Nru tal-CAS 608-93-5)”


(*)  ĠU L 37, 13.2.2003, p. 19.

(**)  ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.


25.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 223/37


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 758/2010

tal-24 ta’ Awwissu 2010

li jemenda l-Anness għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali, għal dak li jirrigwarda s-sustanza valnemulin

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta’ limiti ta’ residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14 b’rabta mal-Artikolu 17 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini mogħtija mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju,

Billi:

(1)

Il-limitu massimu ta’ residwu għal sustanzi farmakoloġikament attivi maħsuba għall-użu fl-Unjoni Ewropea fi prodotti mediċinali veterinarji għal annimali li jipproduċu l-ikel jew fi prodotti bioċidali użati fit-trobbija tal-annimali għandhom ikunu stabbiliti skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009.

(2)

Sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom rigward il-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel huma stipulati fl-Anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali (2).

(3)

Il-valnemulin huwa attwalment inkluż fit-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010 bħal sustanza permessa għall-porċini, applikabbli għall-muskoli, għall-fwied u għall-kliewi.

(4)

Tressqet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għall-estensjoni tal-annotazzjoni eżistenti għall-valnemulin biex tinkludi l-fniek.

(5)

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju rrakkomanda l-estensjoni ta’ din l-annotazzjoni biex tkopri l-fniek, applikabbli għall-muskoli, għall-fwied u għall-kliewi.

(6)

L-annotazzjoni għall-valnemulin fit-Tabella 1 tal-Anness għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 għandha għalhekk tiġi emendata biex tinkludi l-fniek.

(7)

Huwa xieraq li jingħata perjodu ta’ żmien raġonevoli għall-partijiet interessati kkonċernati biex jieħdu l-miżuri li jistgħu ikunu meħtieġa għall-konformità mal-limiti massimi ta’ residwu (LMR) l-ġodda stabbiliti.

(8)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 37/2010 huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-24 ta’ Ottubru 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Awwissu 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  ĠU L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANNESS

L-annotazzjoni għall-Valnemulin fit-Tabella 1 tal-Anness għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 għandha tinbidel b’dan li ġej:

Sustanza farmakoloġikament attiva

Limitu tar-residwu

Speċi tal-annimali

LMR

Tessuti kkonċernati

Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)

Klassifikazzjoni terapewtika

“Valnemulin

Valnemulin

Porċini, fniek

50  μg/kg

Muskoli

L-EBDA ANNOTAZZJONI

Aġenti li jaġixxu kontra l-infezzjonijiet/antibijotiċi”

500  μg/kg

Fwied

100  μg/kg

Kliewi


25.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 223/39


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 759/2010

tal-24 ta’ Awwissu 2010

li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010 dwar is-sustanzi attivi farmakoloġikament u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali fejn tidħol is-sustanza tildipirożin

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jistipula l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta’ limiti ta’ residwi ta’ sustanzi attivi farmakoloġikament fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 14 flimkien mal-Artikolu 17 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini mogħtija mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju,

Billi:

(1)

Il-limitu massimu ta’ residwi għas-sustanzi attivi farmakoloġikament maħsuba għall-użu fl-Unjoni Ewropea fil-prodotti mediċinali veterinarji għall-annimali li jipproduċu l-ikel, jew prodotti bijoċidali użati fit-trobbija tal-annimali, għandhom ikunu stabbiliti skont ir-Regolament (KEE) Nru 470/2009.

(2)

Is-sustanzi attivi farmakoloġikament u l-klassifikazzjoni tagħhom rigward il-limitu massimu ta’ residwi fil-prodotti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali huma stabbiliti fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar is-sustanzi attivi farmakoloġikament u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali (2).

(3)

Tressqet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini sabiex jiġu stabbiliti l-limiti massimi ta’ residwi (maximum residue limits, minn hawn ‘il quddiem “MRL”) fir-rigward tat-tildipirożin fl-ispeċi kaprini u porċini.

(4)

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (minn hawn ‘il quddiem “CVMP”) irrakkomanda li jiġi stabbilit MRL provviżorju għat-tildipirożin għall-ispeċi bovini, applikabbli għall-muskoli, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi, eskluż l-annimali li jipproduċu l-ħalib għall-konsum mill-bniedem. L-MRL provviżorju stabbilit għall-muskoli ma għandux japplika għaż-żona tat-tilqim, fejn il-livelli ta’ residwi ma għandhomx jaqbżu l-11 500 μg/kg.

(5)

Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 470/2009, l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għandha tikkunsidra li tuża l-MRLs stabbiliti għal sustanza attiva farmaloġikament fi prodott tal-ikel partikolari fi prodott tal-ikel ieħor li joriġina mill-istess speċi, inkella l-MRLs stabbiliti għal sustanza attiva farmaloġikament fi speċi waħda jew aktar fi speċi oħra. Il-CVMP irrakkomanda li jestrapola l-MRLs provviżorji għat-tildipirożin mill-ispeċi bovini għal dawk kaprini.

(6)

Il-CVMP irrakkomanda li jiġu stabbiliti MRLs provviżorji għat-tildipirożin għall-ispeċi porċini, applikabbli għall-muskoli, il-ġilda, ix-xaħam, il-fwied u l-kliewi. L-MRL provviżorju stabbilit għall-muskoli ma għandux japplika għaż-żona tat-tilqim, fejn il-livelli ta’ residwi ma għandhomx jaqbżu s-7 500 μg/kg.

(7)

It-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010 għaldaqstant trid tiġi emendata biex tinkludi s-sustanza tildipirożin għall-ispeċi bovini, kaprini u porċini. L-MRLs provviżorji stabbiliti f’dik it-Tabella għat-tildipirożin għall-ispeċi bovini, kaprini u porċini għandhom jibqgħu validi sal-1 ta’ Jannar 2012.

(8)

Hemm bżonn li jiġi stipulat perjodu ta’ żmien raġonevoli biex il-partijiet interessati kkonċernati jadottaw miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa biex jikkonformaw mal-MRL ġodda stabbiliti.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 37/2010 huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-24 ta’ Ottubru 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Awwissu 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  ĠU L 15, 20.1.2010, p. 1.


ANNESS

Fit-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010, tiddaħħal fl-ordni alfabetika s-sustanza li ġejja:

Sustanza attiva farmakoloġikament

Residwu markatur

Speċi tal-annimali

MRL

Tessuti kkonċernati

Dispożizzjonijiet oħrajn

(skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)

Klassifikazzjoni terapewtika

“Tildipirożin

Tildipirożin

Bovini, kaprini

400  μg/kg

Muskolu

Mhux għall-użu f’annimali li jipproduċu ħalib għall-konsum mill-bniedem.

L-MRL għall-muskoli ma għandux japplika għaż-żona tat-tilqim, fejn il-livelli ta’ residwi ma għandhomx jaqbżu l-11 500  μg/kg.

L-MRL provviżorju għandu jibqa’ validu sal-1 ta’ Jannar 2012.

Macrolide”

200  μg/kg

Xaħam

2 000  μg/kg

Fwied

3 000  μg/kg

Kliewi

Porċini

1 200  μg/kg

Muskolu

L-MRL għall-muskoli ma għandux japplika għaż-żona tat-tilqim, fejn il-livelli ta’ residwi ma għandhomx jaqbżu s-7 500  μg/kg.

L-MRL provviżorju għandu jibqa’ validu sal-1 ta’ Jannar 2012.

800  μg/kg

Xaħam u ġilda

5 000  μg/kg

Fwied

10 000  μg/kg

Kliewi


25.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 223/42


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 760/2010

tal-24 ta’ Awwissu 2010

li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat-22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1580/2007 tal-21 ta' Diċembru 2007 dwar regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2200/96, (KE) Nru 2001/96 u (KE) Nru 1182/2007 fis-settur tal-frott u ħxejjex (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 138(1) tiegħu,

Billi:

Fl-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tan-negozjati kummerċjali multilaterali taċ-Ċiklu tal-Urugwaj, il-Regolament (KE) Nru 1580/2007 jistipula l-kriterji għall-istabbiliment mill-Kummissjoni tal-valuri fissi tal-importazzjoni minn pajjiżi terzi, għall-prodotti u għall-perjodi msemmijin fl-Anness XV, it-Taqsima A tar-Regolament imsemmi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-valuri fissi tal-importazzjoni msemmija fl-Artikolu 138 tar-Regolament (KE) Nru 1580/2007 huma stipulati fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-25 ta’ Awwissu 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-24 ta’ Awwissu 2010.

Għall-Kummissjoni, f'isem il-President,

Jean-Luc DEMARTY

Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


(1)  ĠU L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 350, 31.12.2007, p. 1.


ANNESS

il-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

(EUR/100 kg)

Kodiċi NM

Kodiċi tal-pajjiż terz (1)

Valur fiss tal-importazzjoni

0702 00 00

TR

103,0

ZZ

103,0

0707 00 05

TR

132,5

ZZ

132,5

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 50 10

AR

113,6

CL

123,2

TR

151,3

UY

118,5

ZA

139,7

ZZ

129,3

0806 10 10

BA

91,2

EG

281,8

TR

120,1

ZZ

164,4

0808 10 80

AR

114,0

BR

66,8

CL

91,6

CN

65,6

NZ

90,0

US

119,5

UY

95,9

ZA

94,6

ZZ

92,3

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

80,6

TR

133,1

ZA

94,5

ZZ

114,8

0809 30

TR

135,8

ZZ

135,8

0809 40 05

BA

59,9

IL

160,9

XS

59,4

ZA

191,2

ZZ

117,9


(1)  In-nomenklatura tal-pajjiżi ffissata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1833/2006 (ĠU L 354, 14.12.2006, p. 19). Il-kodiċi “ZZ” jirrappreżenta “oriġini oħra”.