ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 49
28 ta' Diċembru 2006


Werrej

 

I   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

*

Regolament (KE) Nru 1986/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi

1

 

*

Regolament (KE) Nru 1987/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)

4

 

 

II   Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

Kunsill

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta’ programmi ta’ l-ittikkettar ta’ l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija għat-tagħmir ta’ l-uffiċċji

24

Ftehim bejn il-gvern ta’ L-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta’ programmi ta’ l-ittikkettar ta’ l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija għat-tagħmir ta’ l-uffiċċji

26

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU L 381.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


I Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

28.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


REGOLAMENT (KE) Nru 1986/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-18 ta' Diċembru 2006

dwar l-aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 71 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew  (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE tad-29 ta’ April 1999 dwar id-dokumenti ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi (3) tipprovdi li l-Istati Membri għandhom jgħinu lil xulxin fl-implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva u jistgħu jiskambjaw informazzjoni fuq livell bilaterali jew multilaterali, b’mod partikolari, sabiex jivverifikaw qabel kwalunkwe reġistrazzjoni ta’ vettura, l-istat legali ta’ din ta’ l-aħħar fl-Istat Membru li fih hi kienet irreġistrata qabel. Din il-verifika tista’ tinvolvi l-użu ta’ netwerk elettroniku.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru …/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' … u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/…/ĠAI ta' … dwar l-istabbiliment, l-operat u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (4)  (5) jikkostitwixxu l-bażi leġislattiva għar-regolamentazzjoni tas-SIS II, li tifforma database kondiviża bejn l-Istati Membri li fiha, inter alia, data dwar vetturi bil-mutur b’kapaċità ċilindrika ta’ aktar minn 50 cc, data dwar trejlers b'piż mingħajr tagħbija li jeċċedi s-750 kg u karavans u data dwar ċertifikati ta' reġistrazzjoni ta' vetturi u pjanċi tan-numru ta' vetturi li ġew misruqa, miżapproprjati, mitlufa jew invalidati.

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru …/2006 u d-Deċiżjoni 2006/…/ĠAI jissostitwixxu l-Artikoli 92 sa 119 tal-Konvenzjoni tad-19 ta’ Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta' Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-gvernijiet ta’ l-Istati ta’ l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali ta’ kontrolli fuq il-fruntieri komuni (6) (il-Konvenzjoni ta' Schengen) bl-eċċezzjoni ta' l-Artikolu 102a tagħha. Dak l-Artikolu jikkonċerna l-aċċess għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta' Schengen mill-awtoritajiet u s-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi.

(4)

Huwa issa neċessarju li jiġi adottat it-tielet strument, ibbażat fuq it-Titolu V tat-Trattat li jikkumplimenta r-Regolament (KE) Nru …/2006 u d-Deċiżjoni 2006/…/ĠAI sabiex jiġi permess l-aċċess għas-SIS II mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi, u biex jieħu post l-Artikolu 102a tal-Konvenzjoni ta’ Schengen.

(5)

L-allerti dwar oġġetti, inklużi vetturi bil-mutur, huma mdaħħla fis-SIS II għall-iskopijiet ta’ qbid jew użu bħala evidenza fi proċedimenti kriminali, skond id-Deċiżjoni 2006/…/ĠAI.

(6)

Bi qbil mad-Deċiżjoni 2006/…/ĠAI, l-aċċess għall-allerti dwar oġġetti mdaħħla fis-SIS II huwa esklussivament riżervat għall-awtoritajiet responsabbli mill-kontroll tal-fruntieri u minn kontrolli oħra tal-pulizija u tad-dwana, kif ukoll awtoritajiet ġudizzjarji u l-Europol.

(7)

Is-servizzi tal-gvern jew mhux tal-gvern identifikati b'mod ċar għal dan l-għan u responsabbli fl-Istati Membri għall-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi, għandu jkollhom aċċess għad-data inkluża fis-SIS II dwar vetturi bil-mutur b’kapaċità ċilindrika li teċċedi 50 cc, trejlers b’piż mingħajr tagħbija li jeċċedi 750 kg, karavans u ċertifikati ta’ reġistrazzjoni ta’ vetturi u pjanċi tan-numri tal-vetturi li jkunu ġew misruqa, miżapproprjati, mitlufa jew invalidati sabiex ikunu jistgħu jivverifikaw jekk il-vetturi preżentati lilhom għar-reġistrazzjoni ġewx misruqa, miżapproprjati jew mitlufa.

(8)

Għal dak il-għan huwa neċessarju li dawk is-servizzi jingħataw aċċess għal dik id-data, u li jitħallew jużaw dik id-data għal skopijiet amministrattivi tal-ħruġ kif suppost ta' ċertifikati tar- reġistrazzjoni tal-vetturi.

(9)

Safejn is-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta' ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi jkunu korpi mhux tal-gvern, tali aċċess għandu jingħata b'mod indirett, jiġifieri permezz ta' intermedjarju ta' awtorità li jingħata aċċess skond id-Deċiżjoni 2006/…/ĠAI, li jkun responsabbli li jassigura l-konformità mar-regoli tas-sigurtà u l-kunfidenzjalità ta’ l-Istati Membri kif imsemmi f'dik id-Deċiżjoni.

(10)

Id-Deċiżjoni 2006/…/ĠAI tistabbilixxi l-azzjoni li għandha tittieħed jekk aċċess għas-SIS II iwassal għas-sejbien ta’ allert dwar oġġett imdaħħal fis-SIS II.

(11)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali u l-moviment liberu ta’ dik id-data  (7) tapplika għall-ipproċessar ta’ data personali mis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati tar-reġistrazzjoni tal-vetturi. Id-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-protezzjoni tad-data personali dwar is-sigurtà, il-kunfidenzjalità u ż-żamma ta’ log fajls li jinsabu fid-Deċiżjoni 2006/…/ĠAI jissupplimentaw jew jikkjarifikaw il-prinċipji stabbiliti f’dik id-Direttiva meta d-data personali tkun proċessata minn dawk is-servizzi fil-kuntest tas-SIS II.

(12)

Minħabba li l-għan ta’ l-azzjoni li għandha tittieħed, jiġifieri l-għoti ta’ aċċess għas-SIS II lis-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati tar-reġistrazzjoni għall-vetturi, sabiex jiffaċilita l-ħidmiet tagħhom taħt id-Direttiva 1999/37/KE, ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jista’, minħabba n-natura proprja tas-SIS II bħala sistema ta’ informazzjoni konġunta, jintlaħaq biss fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq dak l-għan.

(13)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea.

(14)

Fir-rigward ta’ l-Islanda u n-Norveġja, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen fi ħdan it-tifsira tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawk iż-żewġ Stati fl-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen (8), li jaqgħu fil-qasam msemmi fl-Artikolu 1, punt G, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta' Mejju 1999 (9) dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta' dak il-Ftehim.

(15)

Fir-rigward ta’ l-Isvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta’ Schengen fit-tifsira tal-Ftehim iffirmat bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera rigward l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-acquis ta’ Schengen, li jaqa’ taħt il-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punt G, tad-Deċiżjoni 1999/437/KE li jinqara flimkien ma’ l-Artikolu 4(1) tad-Deċiżjonijiet 2004/849/KE (10) u 2004/860/KE (11) tal-25 ta' Ottubru 2004.

(16)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi att li jibni fuq l-acquis ta’ Schengen jew inkella li għandu x’jaqsam miegħu fis-sens ta’ l-Artikolu 3(2) ta’ l-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-2003,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Minkejja l-Artikoli 38, 40 u 46(1) tad-Deċiżjoni 2006/…/ĠAI, is-servizzi fl-Istati Membri responsabbli għall-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi kif imsemmija fid-Direttiva 1999/37/KE, għandu jkollhom aċċess għad-data li ġejja mdaħħla fis-SIS II skond l-Artikolu 38(2)(a) (b) u (f) ta’ dik id-Deċiżjoni għall-iskop waħdieni li jivverifikaw jekk il-vetturi ppreżentati lilhom għar-reġistrazzjoni ġewx misruqa, miżapproprjati jew mitlufa jew huma meħtieġa bħala provi fi proċedimenti kriminali:

(a)

data dwar vetturi bil-mutur b’kapaċità ċilindrika li teċċedi 50 cc;

(b)

data dwar trejlers b'piż mingħajr tagħbija li jeċċedi 750 kg u karavans;

(ċ)

data dwar ċertifikati ta’ reġistrazzjoni tal-vetturi u pjanċi tan-numru ta’ vettura li ġew misruqa, miżapproprjati, mitlufa jew invalidati.

Bla ħsara għall-paragrafu 2, il-liġi ta’ kull Stat Membru għandha tirregola l-aċċess għal dik id-data minn dawk is-servizzi ta’ dak l-Istat Membru.

2.   Is-servizzi kif imsemmija fil-paragrafu 1 li huma servizzi tal-gvern għandu jkollhom id-dritt għall-aċċess dirett għad-data mdaħħla fis-SIS II.

3.   Is-servizzi kif imsemmija fil-paragrafu 1 li mhumiex servizzi tal-gvern għandu jkollhom aċċess biss għad-data mdaħħla fis-SIS II permezz ta’ intermedjarju ta’ awtorità kif imsemmi fl-Artikolu 40 tad-Deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1. Dik l-awtorità għandu jkollha d-dritt ta’ aċċess dirett għad-data u għandha tgħaddih lis-servizz ikkonċernat. L-Istat Membru kkonċernat għandu jassigura li s-servizz in kwistjoni u l-impjegati tiegħu jintalbu jirrispettaw kwalunkwe limitazzjoni fuq l-użu permissibli ta’ data fdata lilhom mill-awtorità pubblika.

4.   L-Artikolu 39 ta' dik id-Deċiżjoni m’għandux japplika għall-aċċess miksub skond dan l-Artikolu. Il-komunikazzjoni ta’ kwalunkwe informazzjoni li ġiet magħrufa permezz ta' l-aċċess għas-SIS II u li tqajjem suspett ta' reat kriminali ma’ l-awtoritajiet tal-pulizija u ġudizzjarji mis-servizzi kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandha tkun regolata mil-liġi nazzjonali.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jissostitwixxi l-Artikolu 102a tal-Konvenzjoni ta’ Schengen.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara li jkun ġie ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid-data stabbilita skond l-Artikolu 71(2) tad-Deċiżjoni 2006/…/ĠAI.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,tat-18 ta' Diċembru 2006

Għall-Parlament Ewropew

Il–President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il–President

J. KORKEAOJA


(1)  ĠU C 65, 17.3.2006, p. 27.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2006 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2006 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU L 138, 1.6.1999, p. 57. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/127/KE (ĠU L 10, 16.1.2004, p. 29).

(4)  ĠU L …

(5)  ĠU L …

(6)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19. Konvenzjoni kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1160/2005 (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 18).

(7)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p.1).

(8)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(9)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(10)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/849/KE tal-25 ta' Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni proviżorja ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen (ĠU L 368, 15.12.2004, p. 26).

(11)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/860/KE tal-25 ta' Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni proviżorja ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-acquis ta' Schengen (ĠU L 370, 17.12.2004, p. 78).


28.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

4


REGOLAMENT (KE) Nru 1987/2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' l-20 ta' Diċembru 2006

dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 62 (2)(a), 63 (3)(b) u 66 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (1),

Billi:

(1)

Is-sistema ta’ informazzjoni ta' Schengen (“SIS”) stabbilita skond id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tal-Konvenzjoni tad-19 ta’ Ġunju 1990 li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen ta’ l-14 ta’ Ġunju 1985 bejn il-gvernijiet ta’ l-Istati ta’ l-Unjoni Ekonomika tal-Benelux, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja u r-Repubblika Franċiża dwar l-abolizzjoni gradwali ta' kontrolli fuq il-fruntieri komuni (2) (il-“Konvenzjoni ta’ Schengen”) u l-iżvilupp tagħha, SIS1+, tikkostitwixxi għodda essenzjali biex jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta’ l-acquis ta’ Schengen kif inhu integrat fil-qafas ta’ l-Unjoni Ewropea.

(2)

L-iżvilupp tat-tieni ġenerazzjoni tas-SIS (“SIS II”) ġie fdat lill-Kummissjoni skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2424/2001 (3) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/886/JHA (4) tas-6 ta’ Diċembru 2001 dwar l-iżvilupp tas-Sistema ta’ Informazzjoni Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II). Is-SIS II ser tissostitwixxi s-SIS kif maħluqa bi qbil mal-Konvenzjoni ta’ Schengen.

(3)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi l-bażi leġislattiva meħtieġa biex is-SIS II tiġi rregolata fir-rigward ta' kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (“it-Trattat”). Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/000/JHA ta' … dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (5)tikkostitwixxi l-bażi leġislattiva meħtieġa biex is-SIS II tiġi rregolata fir-rigward ta' kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(4)

Il-fatt li l-bażi leġislattiva meħtieġa biex is-SIS II tiġi rregolata hija magħmula minn strumenti separati ma jaffettwax il-prinċipju li s-SIS II tikkostitwixxi sistema waħda unika ta’ informazzjoni li għandha taħdem b’dan il-mod. Ċertu dispożizzjonijiet ta' dawn l-istrumenti għalhekk għandhom ikunu identiċi.

(5)

Is-SIS II għandha tikkostitwixxi miżura ta' kumpens li tikkontribwixxi għaż-żamma ta’ livell għoli ta’ sigurtà f’żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea billi tappoġġa l-implimentazzjoni ta' linji politiċi marbuta mal- -moviment ta' persuni li huma parti mill- acquis ta' Schengen, kif integrata fit-Titolu IV tal-Parti III tat-Trattat.

(6)

Huwa meħtieġ li jiġu speċifikati l-objettivi tas-SIS II, l-istruttura teknika tagħha u l-iffinanzjar, u li jiġu stabbiliti regoli dwar it-tħaddim u l-użu u li jiġu definiti r-responsabbiltajiet, il-kategoriji tad-data li għandhom jiġu mdaħħla fis-sistema, l-iskopijiet għad-dħul tad-data, il-kriterji biex jiġu mdaħħla, l-awtoritajiet awtorizzati li jkollhom aċċess għad-data, ir-rabta reċiproka bejn allerti u aktar regoli dwar l-ipproċessar tad-data u l-protezzjoni tad-data personali.

(7)

Is-SIS II se tinkludi sistema ċentrali (SIS II Ċentrali) u applikazzjonijiet nazzjonali. L-ispiża involuta fit-tħaddim tas-SIS II Ċentrali u Infrastruttura tal-Komunikazzjoni relatata għandha titħallas mill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea.

(8)

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit manwal li jistabbilixxi r-regoli dettaljati għall-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari fir-rigward ta' l-azzjoni meħtieġa mill-allert. L-awtoritajiet nazzjonali f’kull Stat Membru għandhom jiżguraw l-iskambju ta’ din l-informazzjoni.

(9)

Għal perijodu transitorju, il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli mit-tmexxija operattiva tas-SIS II Ċentrali u ta' partijiet ta' l-Infrastruttura ta' Komunikazzjoni. Madankollu, sabiex tiġi żgurata transizzjoni bla xkiel lejn is-SIS II, hija tista' tiddelega xi ftit minn dawn ir-responsabbiltajiet jew kollha lil żewġ korpi nazzjonali tas-settur pubbliku. Għall-perijodu fit-tul, u wara valutazzjoni ta' l-impatt li jinkludi analiżi sostantiva ta' alternattivi minn perspettiva finanzjarja, operattiva u organizzativa, u proposti legiżlattivi mill-Kummissjoni, għandha tkun stabbilita awtorità ta' tmexxija b'responsabbiltà għal dawn il-kompiti. Il-perijodu transitorju għandu jdum għal mhux aktar minn ħames snin mid-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(10)

Is-SIS II għandu jkun fih allerti dwar għall-iskop ta' rifjut ta' dħul jew soġġorn. Huwa meħtieġ li jiġu armonizzati aktar id-dispożizzjonijiet dwar ir-raġunijiet għall-ħruġ ta' allerti dwar persuni ċittadini ta’ pajjiż terz għall-iskop li jkun irrifjutat id-dħul jew soġġorn u li l-użu tagħhom jiġi ċċarat fil-qafas tal-politika dwar l-ażil, l-immigrazzjoni u l-linji politiċi ta’ ritorn. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tirrevedi, tliet snin mid-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, id-dispożizzjonijiet dwar l-objettivi tal-ħruġ ta' rifjut ta' dħul jew soġġorn u l-kondizzjonijiet għall-ħruġ ta' allerti għall-iskop ta'tali rifjut.

(11)

L-allerti bl-għan li jirrifjutaw dħul jew soġġorn m’għandhomx jinżammu fis-SIS II għal aktar żmien minn dak meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet li għalihom ġew imdaħħla. Bħala prinċipju ġenerali, għandhom awtomatikament jiġu mħassra mis-SIS II wara perijodu ta' tliet snin. Kull deċiżjoni li allert jinżamm għal perjodu itwal għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni individwali komprensiva. L-Istati Membri għandhom jirrevedu dawn l-allerti f'dan il-perijodu ta' tliet snin u jżommu statistika dwar in-numru ta' allerti li l-perijodu ta' żamma tagħhom kien estiż.

(12)

Is-SIS II għandha tippermetti li tiġi pproċessata data bijometrika sabiex tassisti fl-identifikazzjoni affidabbli ta’ l-individwi kkonċernati. Fl-istess perspettiva s-SIS II għandha wkoll tippermetti l-ipproċessar ta' data li tikkonċerna individwi li l-identità tagħhom intużat ħażin sabiex jiġu evitati l-inkonvenenzji kkawżati mill-identifikazzjoni żbaljata tagħhom, soġġetta għal salvagwardji xierqa, b’mod partikolari l-kunsens ta’ l-individwu kkonċernat u limitazzjoni stretta ta’ l-għanijiet li għalihom din id-data tista’ tiġi proċessata skond il-liġi.

(13)

Għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jistabbilixxu rabtiet bejn allerti fis-SIS II. Il-ħolqien minn Stat Membru ta' rabtiet bejn żewġ allerti jew aktar m’għandux ikollu impatt fuq l-azzjoni li trid tittieħed, il-perijodu ta' żamma tagħhom jew id-drittijiet għall-aċċess għall-allerti.

(14)

Data pproċessata fis-SIS II b’applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament m’għandhiex tiġi trasferita jew titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali.

(15)

Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data  (6) tapplika għall-ipproċessar ta' data personali li jsir fl-applikazzjoni ta' dak ir-Regolament. Dan jinkludi l-ħatra tal-kontrollur u l-possibiltà għall-Istati Membri li jkollhom eżenzjonijiet u restrizzjonijiet għal xi wħud mid-drittijiet u obbligazzjonijiet li tipprovdi għalihom dik id-Direttiva inkluż id-drittijiet għal aċċess u informazzjoni ta’ l-individwu kkonċernat. Fejn meħtieġ, il-prinċipji stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE għandhom jiġu ssupplimentati jew iċċarati f’dan ir-Regolament.

(16)

Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta' tali data  (7) u b'mod partikolari d-diżpozizzjonijiet rigward kunfidenzjalità u sigurtà ta' l-ipproċessar japplikaw għall-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet jew il-korpi Komunitarji meta jkunu qed iwettqu r-responabbilitajiet tagħhom fit-tmexxija operattiva tas-SIS II. Fejn meħtieġ, il-prinċipji mniżżlin f'dan ir-Regolament (KE) Nru 45/2001) għandhom jiġu ssupplimentati jew iċċarati f'dan ir-Regolament.

(17)

Safejn għandha x'taqsam il-kunfidenzjalità, id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej u l-kondizzjonijiet ta' l-impjieg ta' impjegati oħrajn tal-Komunitajiet Ewropej għandhom japplikaw għall-uffiċjali jew l-impjegati l-oħrajn li jkunu impjegati u qed jaħdmu f'konnessjoni mas-SIS II.

(18)

Huwa xieraq li l-awtoritajiet nazzjonali ta' sorveljanza jimmonitorjaw il-legalità ta' l-ipproċessar ta' data personali mill-Istati Membri, waqt li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, maħtur skond id-Deċiżjoni 2004/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Diċembru 2003 li taħtar il-korp indipendenti ta' kontroll previst fl-Artikolu 286 tat-Trattat KE (8), għandu jimmonitorja l-attivitajiet ta' l-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali b'kont meħud tal-kompiti limitati ta' l-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji fir-rigward tad-data nfushom.

(19)

Kemm l-Istati Membri kif ukoll il-Kummissjoni għandhom jelaboraw pjan ta' sigurtà sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta' l-obbligi tas-sigurtà u għandhom jikkooperaw bejniethom biex jindirizzaw kwistjonijiet ta' sigurtà minn perspettiva komuni.

(20)

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, rapport dwar il-funzjonament tekniku tas-SIS II ċentrali u ta' l-infrastruttura ta' komunikazzjoni, inkluża s-sigurtà tagħha, u dwar l-iskambju ta' informazzjoni supplementari, għandu jsir kull sentejn mill-Kummissjoni jew, meta tkun stabbilita, mill-Awtorità ta' Tmexxija. Il-Kummissjoni għandha toħroġ valutazzjoni ġenerali kull erba’ snin.

(21)

Ċerti aspetti tas-SIS II, bħal regoli tekniċi dwar id-dħul ta' data, inkluż data meħtieġa biex jiddaħħal allert, l-aġġornament, it-tħassir u t-tfittxija, ir-regoli dwar kompatibbiltà u prijorità ta' allerti, ir-rabtiet bejn allerti u l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari ma jistgħux, minħabba n-natura teknika tagħhom, il-livell tad-dettall u l-ħtieġa għal aġġornamenti regolari, jiġu koperti b’mod eżawrjenti mid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Is-setgħat ta’ implimentazzjoni marbuta ma’ dawk l-aspetti għandhom għalhekk jiġu delegati lill-Kummissjoni. Regoli tekniċi dwar it-tiftix ta' allerti għandhom jieħdu kont tat-tħaddim bla xkiel ta' applikazzjonijiet nazzjonali. Soġġett għal valutazzjoni ta' l-impatt mill-Kummissjoni, għandu jkun deċiż safejn il-miżuri implimentattivi jistgħu jkunu r-responsabbiltà ta' l-Awtorità tat-Tmexxija, malli din tiġi stabbilita.

(22)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (9).

(23)

Huwa l-każ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet transitorji fir-rigward ta' allerti maħruġa fis-SIS 1+, li se jiġu trasferiti għas-SIS II. Xi dispożizzjonijiet ta’ l-Acquis ta’ Schengen għandhom jibqgħu jgħoddu għal perijodu ta' żmien limitat sakemm l-Istati Membri jkunu eżaminaw il-kompatibbiltà ta’ dawk l-allerti mal-qafas legali l-ġdid. Il-kompatibbiltà ta' allerti dwar persuni għandha tiġi eżaminata bħala materja ta' prijorità. Barra minn hekk, kwalunkwe modifika, żjieda, korrezzjoni jew aġġornament ta' allert trasferit mis-SIS 1+ għas-SIS II, kif ukoll kwalunkwe riżultat dwar tali allert, għandhom jagħtu bidu għal eżami immedjat tal-kompatibbiltà tiegħu mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

(24)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-parti tal-baġit identifikata għall-operazzjonijiet tas-SIS li mhijiex parti mill-baġit ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea.

(25)

Peress li l-objettivi ta’ l-azzjoni li trid tittieħed, jiġifieri l-istabbiliment u r-regolazzjoni ta' sistema konġunta ta’ informazzjoni, ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ l-azzjoni, jinkisbu aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(26)

Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti, b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea.

(27)

Skond l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, mehmuż mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka mhux ser tieħu sehem fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhijiex marbuta minnu jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu. Peress li dan ir-Regolament jibni fuq l-Acquis ta’ Schengen taħt id-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tal-Parti III tat-Trattat, id-Danimarka għandha, skond l-Artikolu 5 ta’ dak il-Protokoll, tiddeċiedi, fi żmien sitt xhur wara d-data ta' l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, jekk hijiex ser titrasponih fil-liġi nazzjonali tagħha.

(28)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Acquis ta’ Schengen li fih ir-Renju Unit mhux qed jipparteċipa, skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/365/KE tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar it-talba tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq biex jipparteċipaw f’xi wħud mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Acquis ta’ Schengen (10). Għalhekk ir-Renju Unit mhuwiex se jieħu sehem fl-adozzjoni tiegħu u mhuwiex marbut bih jew suġġett għall-applikazzjoni tiegħu.

(29)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Acquis ta’ Schengen li fih l-Irlanda ma tipparteċipax, skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2002/192/KE tat-28 ta’ Frar 2002 fir-rigward tat-talba ta’ l-Irlanda li tieħu sehem f’ċerti dispożizzjonijiet ta’ l-Acquis ta’ Schengen (11). Għalhekk l-Irlanda mhijiex se tieħu sehem fl-adozzjoni tiegħu u mhijiex marbuta bih jew suġġetta għall-applikazzjoni tiegħu

(30)

Dan ir-Regolament huwa bla ħsara għall-arranġamenti għall-parteċipazzjoni parzjali tar-Renju Unit u l-Irlanda fl-Acquis ta’ Schenegn kif definit fid-Deċiżjoni 2000/365/KE u d-Deċiżjoni 2002/192/KE rispettivament.

(31)

Fir-rigward ta’ l-Islanda u n-Norveġja, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp fid-dispożizzjonijiet ta’ l-Acquis ta’ Schengen fit-tifsira tal-Ftehim konkluż mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta’ l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-assoċjazzjoni ta’ dawk iż-żewġ Stati ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-Acquis ta’ Schengen (12) li jaqgħu fil-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punt G tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/437/KE tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar ċerti arranġamenti għall-applikazzjoni ta’ dak il-Ftehim (13).

(32)

Għandu jsir arranġament biex jippermetti lil rappreżentanti ta' l-Islanda u n-Norveġja jkunu assoċjati mal-ħidma ta' kumitati li jassistu lill-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi tagħha. Tali arranġament ġie kkontemplat fl-Iskambji ta’ Ittri bejn il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' l-Islanda u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċernaw kumitati li jassistu lill-Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tas-setgħat eżekuttivi (14) tagħha, annessi għall-Ftehima imsemmija hawn fuq.

(33)

Fir-rigward ta’ l-Isvizzera, dan ir-Regolament jikkostitwixxi żvilupp fid-dispożizzjonijiet ta’ l-Acquis ta’ Schengen, fis-sens tal-Ftehim ffirmat bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma’ l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta’ l-Acquis ta’ Schengen, li jaqgħu taħt il-qasam imsemmi fl-Artikolu 1, punt G, tad-Deċiżjoni 1999/437/KE li jinqara flimkien ma’ l-Artikolu 4 tad-Deċiżjonijiet 2004/849/KE (15) u 2004/860/KE (16).

(34)

Għandu jsir arranġament biex jippermetti rappreżentanti ta' l-Isvizzera jkunu assoċjati mal-ħidma ta' kumitati li jassistu l-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi tagħha. Tali arranġament ġie kkontemplat fl-Iskambju ta’ Ittri bejn il-Komunità u l-Isvizzera, anness għall-Ftehim imsemmi hawn fuq.

(35)

Dan ir-Regolament jikkostitwixxi att li jibni fuq l-Acquis ta’ Schengen jew li b'xi mod għandu x’jaqsam miegħu fis-sens ta’ l-Artikolu 3 (2) ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-2003.

(36)

Dan ir-Regolament għandu japplika għar-Renju Unit u l-Irlanda f'dati ddeterminati skond il-proċeduri mniżżlin fl-istrumenti rilevanti li jikkonċernaw l-applikazzjoni ta' l-Acquis ta' Schengen għal dawk l-Istati,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Stabbiliment u skop ġenerali tas-SIS II

1.   Sistema ta' Informazzjoni Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (is-“SIS II”) hija stabbilita b'dan.

2.   L-għan tas-SIS II għandu jkun, f'konformità ma' dan ir-Regolament, li jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà f'żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea, inkluż iż-żamma ta' sigurtà u ordni pubblika u l-ħarsien ta' sigurtà fit-territorji ta' l-Istati Membri u li jiġu applikati d-dispożizzjonijiet tat-Titolu IV tal-Parti III rigward il-moviment tal-persuni fit-territorji tagħhom, bl-użu ta' l-informazzjoni kkomunikata permezz ta' din is-sistema.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċeduri għad-dħul u għall-ipproċessar fis-SIS II ta’ allerti fir-rigward ta' ċittadini ta’ pajjiż terz, l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari u data addizzjonali għall-iskop li jiġi rifjutat id-dħul jew is-soġġorn fit-territorju ta’ Stat Membru.

2.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll dispożizzjonijiet b'mod partikolari dwar l-arkitettura teknika tas-SIS II, ir-responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri u ta' l-awtorità tat-tmexxija msemmija fl-Artikolu 15, l-ipproċessar ġenerali tad-data, id-drittijiet tal-persuni kkonċernati u r-responsabbiltà.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“allert” tfisser sett ta’ data mdaħħla fis-SIS II li jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jidentifikaw persuna bil-ħsieb li jieħdu azzjoni speċifika;

(b)

“informazzjoni supplimentari” tfisser l-informazzjoni mhux maħżuna fis-SIS II, iżda konnessa ma' allerti tas-SIS II, li ser tiġi skambjata:

(i)

sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkonsultaw jew jinformaw lil xulxin meta jdaħħlu allert;

(ii)

wara riżultat pożittiv għal tfittxija, sabiex tkun tista' tittieħed l-azzjoni adatta;

(iii)

meta l-azzjoni meħtieġa ma tistax tittieħed;

(iv)

waqt li tkun qed tiġi trattata l-kwalità tad-data tas-SIS II;

(v)

waqt li tkun qed tiġi trattata l-kompatibbiltà u l-prijorità ta' l-allerti;

(vi)

meta jkun qed jiġu trattati d-drittijiet għal aċċess;

(ċ)

data addizzjonali” tfisser id-data maħżuna fis-SIS II u konnessa ma' allerti tas-SIS II li ser issir disponibbli minnufih għall-awtoritajiet kompetenti meta persuni li dwarhom tkun iddaħħlet data fis-SIS II tinstab bħala riżultat ta' tiftix;

(d)

“ċittadin ta' pajjiż terz” tfisser kwalunkwe individwu li la hu:

(i)

ċittadin ta’ l-Unjoni Ewropea fis-sens ta’ l-Artikolu 17 (1) tat-Trattat KE; u lanqas

(ii)

ċittadin ta’ pajjiż terz li, skond ftehim bejn il-Komunità u l-Istati Membri tagħha min-naħa, u dawn il-pajjiżi min-naħa l-oħra, għandu drittijiet għal moviment liberu ekwivalenti għal dawk ta’ ċittadini ta’ l-Unjoni Ewropea;

(e)

data personali” tfisser kwalunkwe informazzjoni relatata ma' persuna fiżika identifikata jew identifikabbli (“suġġett tad-data”); persuna identifikabbli hija persuna li tista' tiġi identifikata, direttament jew indirettament;

(f)

“proċessar ta’ data personali” (“proċessar”) tfisser kwalunkwe operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet imwettqa fuq data personali, kemm jekk b’mezzi awtomatiċi kif ukoll jekk le, bħal kollezzjoni, reġistrar, organizzazzjoni, ħażna, adattament jew tibdil, irkupru, konsultazzjoni, użu, żvelar permezz ta’ trasmissjoni, disseminazzjoni jew it-tqegħid għad-dispożizzjoni b’mod ieħor, allinjament jew kombinazzjoni, imblukkar, tħassir jew qerda.

Artikolu 4

Struttura teknika u modi kif titħaddem is-SIS II

1.   Is-SIS II għandha tkun magħmula minn:

(a)

sistema ċentrali (“is-SIS II Ċentrali”) magħmula minn:

funzjoni ta' appoġġ tekniku (is-“CS-SIS”) li jkun fiha d-database tas-SIS II;

interface nazzjonali uniformi (l-“NI-SIS”);

(b)

sistema nazzjonali (l-“N. SIS II”) f'kull wieħed mill-Istati Membri, li tikkonsisti fis-sistemi ta' data nazzjonali li jikkomunikaw mas-SIS II Ċentrali. N. SIS II jista' jkun fiha fajl ta' data (“kopja nazzjonali”), li jkun fih kopja sħiħa jew parzjali mid-database SIS II;

(ċ)

infrastruttura tal-komunikazzjoni bejn is-CS-SIS u l-NI-SIS (l-“Infrastruttura tal-Komunikazzjoni”) li tipprovdi network virtwali kripotografiku ddedikat għad-data tas-SIS II u l-iskambju ta' data bejn l-Uffiċċji SIRENE kif imsemmi fl-Artikolu 7 (2).

2.   Id-data tas-SIS II għandha tiddaħħal, tiġi aġġornata u titfittex permezz tas-sistemi varji ta' l-N. SIS II. Għandha tkun disponibbli kopja nazzjonali bil-għan li jitwettaq tiftix awtomatiku fit-territorju ta' kull wieħed mill-Istati Membri li jużaw tali kopja. M'għandux ikun possibbli li jsir tiftix fil-fajls ta' data ta' l-N. SIS II ta' Stati Membri oħrajn.

3.   Is-CS-SIS, li twettaq amministrazzjoni u superviżjoni teknika, ser tinsab fi Strasburgu (Franza) u CS-SIS ta' riżerva (backup), kapaċi li tiżgura l-funzjonalitajiet kollha tas-CS-SIS prinċipali f'każ ta' ħsara f'din is-sistema, ser tinsab f'Sankt Johann im Pongau (l-Awstrija).

4.   Is-CS-SIS għandha tipprovdi s-servizzi meħtieġa għad-dħul ugħall-aġġornament tad-data tas-SIS II, inkluż it-tiftix fid-database SIS II. Għall-Istati Membri li jużaw kopja nazzjonali, is-CS-SIS għandha:

(a)

tipprovdi l-aġġornament on-line tal-kopji nazzjonali;

(b)

tiżgura s-sinkronizzazzjoni u l-koerenza bejn il-kopji nazzjonali u d-database tas-SIS II;

(ċ)

tipprovdi l-operazzjonijiet ta' inizjalizzazzjoni u r-restawr tal-kopji nazzjonali.

Artikolu 5

Spejjeż

1.   L-ispejjeż għall-istabbiliment, it-tħaddim u ż-żamma tas-SIS II Ċentrali u l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni għandhom jitħallsu mill-baġit ta' l-Unjoni Ewropea.

2.   Dawn l-ispejjeż għandhom jinkludu l-ħidma magħmula fir-rigward tas-CS-SIS li tiżgura l-forniment tas-servizzi msemmija fl-Artikolu 4(4).

3.   L-ispejjeż għall-istabbiliment, it-tħaddim u ż-żamma ta’ kull N. SIS II għandhom jitħallsu mill-Istat Membru konċernat.

KAPITOLU II

RESPONSABBILTAJIET TA’ L-ISTATI MEMBRI

Artikolu 6

Sistemi Nazzjonali

Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli sabiex jistabbilixxi, iħaddem u jagħmel il-manutenzjoni ta' l-N. SIS II tiegħu u jikkollega n-N. SIS II tiegħu man-NI-SIS.

Artikolu 7

Uffiċċju N. SIS II u Uffiċċju SIRENE

1.   Kull Stat Membru għandu jaħtar awtorità (l-“Uffiċċju N. SIS II”), li għandu jkollha r-responsabbiltà ċentrali għan-N. SIS II tiegħu. Dik l-awtorità għandha tkun responsabbli għat-tħaddim bla xkiel u s-sigurtà ta' l-N. SIS II, għandha tiżgura l-aċċess ta' l-awtoritajiet kompetenti għas-SIS II u għandha tieħu l-miżuri meħtieġa biex tkun żgurata l-konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Kull Stat Membru għandu jibgħat l-allerti tiegħu permezz ta' l-Uffiċċju N. SIS II tiegħu.

2.   Kull Stat Membru għandu jaħtar l-awtorità li għandha tiżgura l-iskambju ta’ l-informazzjoni supplimentari kollha (“l-Uffiċċju SIRENE”), skond id-dispożizzjonijiet tal-manwal SIRENE, imsemmi fl-Artikolu 8.

Dawn l-Uffiċċji għandhom jikkoordinaw wkoll il-verifika tal-kwalità ta' l-informazzjoni li tiddaħħal fis-SIS II. Għal dawk l-għanijiet huma għandhom ikollhom aċċess għad-data pproċessata fis-SIS II.

3.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-awtorità tat-tmexxija dwar l-uffiċċju N. SIS II tagħhom u dwar l-Uffiċċju SIRENE tagħhom. L-awtorità tat-tmexxija għandha tippubblika l-lista tagħhom flimkien mal-lista msemmija fl-Artikolu 31 (8).

Artikolu 8

Skambju ta’ informazzjoni supplimentari

1.   L-informazzjoni supplimentari għandha tiġi skambjata skond id-dispożizzjonijiet tal-manwal SIRENE u bl-użu ta' l-infrastruttura tal-komunikazzjoni. F'każ li l-infrastruttura tal-komunikazzjoni ma tkunx disponibbli, l-Istati Membri jistgħu jużaw mezzi tekniċi adegwatament żguri oħrajn biex jiskambjaw l-informazzjoni supplimentari.

2.   Informazzjoni supplimentari għandha tintuża biss għall-iskop li għalih intbagħtet.

3.   Talbiet għal informazzjoni supplimentari magħmula minn Stat Membru għandhom jiġu mwieġba malajr kemm jista' jkun.

4.   Għandhom jiġu adottati regoli ddettaljati għall-iskambju ta' l-informazzjoni supplimentari skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 51 (2) tal-“Manwal SIRENE”, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-istrument li jistabbilixxi l-awtorità tat-tmexxija.

Artikolu 9

Konformità teknika

1.   Biex tkun żgurata trasmissjoni fil-pront u effettiva tad-data, kull Stat Membru għandu josserva, meta jistabbilixxi l-N. SIS II tiegħu, il-protokolli u l-proċeduri tekniċi stabbiliti biex jiżgura l-kompatibbiltà tan-N-SIS mas-S. SIS II. Dawk il-protokolli u proċeduri tekniċi għandhom ikunu stabbiliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 51(2), bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-istrument li jistabbilixxi l-awtorità ta' tmexxija.

2.   Jekk Stat Membru juża kopja nazzjonali huwa għandu jiżgura, permezz tas-servizzi pprovduti mis-CS-SIS li d-data maħżuna fil-kopja nazzjonali hija, permezz ta' l-aġġornamenti awtomatiċi imsemmija fl-Artikolu 4(4), identika u konsistenti mad-database tas-SIS II, u li tfittxija fil-kopja nazzjonali tiegħu tipproduċi riżultat ekwivalenti għal dak ta' tfittxija fid-database SIS II.

Artikolu 10

Sigurtà -L-Istati Membri

1.   Kull Stat Membru għandu, fir-rigward ta' l-N. SIS II tiegħu, jadotta l-miżuri meħtieġa, inkluż pjan ta' sigurtà, sabiex:

(a)

fiżikament jipproteġi d-data inkluż billi jsiru pjanijiet ta' kontinġenza għall-protezzjoni ta' infrastruttura kritika;

(b)

jiċħad l-aċċess lil persuni mhux awtorizzati għal faċilitajiet li jipproċessaw id-data użati għall-ipproċessar ta' data personali (kontroll ta' l-aċċess għall-faċilitajiet);

(ċ)

jimpedixxi l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tneħħija mhux awtorizzati ta' medja tad-data (kontroll tal-medja tad-data);

(d)

jimpedixxi d-dħul mhux awtorizzat ta' data u l-ispezzjoni, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzati ta' data personali maħżuna (kontroll tal-ħażna);

(e)

jimpedixxi l-użu ta' sistemi awtomatizzati ta' proċessar ta' data minn persuni mhux awtorizzati bl-użu ta' tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data (kontroll ta' l-utent);

(f)

jiżgura li l-persuni awtorizzati biex jużaw sistema awtomatizzata ta' proċessar ta' data jkollhom aċċess biss għad-data koperta mill-awtorizzazzjoni għall-aċċess tagħhom permezz ta' identitajiet ta' l-utenti individwali u uniċi u modalitajiet ta' aċċess kunfidenzjali biss (kontroll ta' l-aċċess għad-data);

(g)

jiżgura li l-awtoritajiet kollha bi dritt għal aċċess għas-SIS II jew għall-faċilitajiet ta' proċessar ta' data joħolqu profili li jiddeskrivu l-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet għal persuni li huma awtorizzati jaċċedu, jidħlu, jaġġornaw, iħassru u jfittxu d-data u jagħmlu dawn il-profili disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali ta' kontroll imsemmija fl-Artikolu 44(1) mingħajr dewmien fuq talba tagħhom (profili tal-persunal);

(h)

jiżgura li jkun possibbli li jiġi vverifikat u stabbilit lil liema korpi tista' tintbagħat id-data personali bl-użu ta' tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data (kontroll tal-komunikazzjoni);

(i)

jiżgura li jkun sussegwentement possibbli li jiġi verifikat u stabbilit liema data personali tkun iddaħħlet f'sistemi awtomatizzati ta' proċessar ta' data, meta, minn min u għal liema skop iddaħħlet id-data (kontroll tad-dħul);

(j)

jimpedixxi l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzati ta' data personali waqt trasferimenti ta’ data personali jew waqt waqt trasportazzjoni ta' medja tad-data, b'mod partikolari b'teknika kriptografika adatta (kontroll tat-trasport);

(k)

jimmonitorja l-effettività tal-miżuri ta' sigurtà msemmija f'dan il-paragrafu u jieħu l-miżuri organizzattivi meħtieġa relatati mal-monitoraġġ intern biex jiżgura l-konformità ma' dan ir-Regolament (awto-verifika).

2.   L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri ekwivalenti għal dawk imsemmija fil-paragrafu 1 fir-rigward tas-sigurtà dwar l-iskambju ta' l-informazzjoni supplimentari.

Artikolu 11

Kunfidenzjalità - l-Istati Membri

Kull Stat Membru għandu japplika r-regoli tiegħu ta' segretezza professjonali jew dmirijiet ekwivalenti oħrajn ta' kunfidenzjalità lill-persuni u l-korpi kollha meħtieġa jaħdmu bid-data tas-SIS II u bl-informazzjoni supplimentari, skond il-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu. Dan l-obbligu għandu jgħodd ukoll wara li dawk il-persuni jħallu l-kariga jew l-impjieg tagħhom jew wara t-tmiem ta’ l-attivitajiet ta’ dawk il-korpi.

Artikolu 12

Żamma ta’ reġistri fil-livell nazzjonali

1.   L-Istati Membri li m'humiex jużaw il-kopji nazzjonali għandhom jiżguraw li kull aċċess għal u kull skambju ta' data personali mas-CS-SIS jiġu rreġistrati fl-N. SIS II għall-finijiet ta' verifika dwar jekk it-tfittxija tkunx skond il-liġi jew le, monitoraġġ tal-legalità ta' l-ipproċessar tad-data, awto-monitoraġġ, u li jkun żgurat il-funzjonament tajjeb ta' l-N. SIS II, l-integrità u s-sigurtà tad-data.

2.   L-Istati Membri li jkunu qed jużaw kopji nazzjonali għandhom jiżguraw li kull aċċess għal u kull skambju tad-data tas-SIS II jiġu rreġistrati għall-finijiet speċifikati fil-paragrafu 1. Dan ma japplikax għall-proċessi msemmija fl-Artikolu 4(4).

3.   Ir-reġistri għandhom juru, b’mod partikolari, l-istorja ta' l-allerti, id-data u l-ħin tat-trasmissjoni tad-data, id-data użata biex issir tfittxija, referenza għad-data mibgħuta u l-isem ta’ l-awtorità kompetenti kif ukoll tal-persuna responsabbli għall-ipproċessar tad-data.

4.   Ir-reġistri jistgħu jintużaw biss għall-għan imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 u għandhom jitħassru wara mhux inqas minn sena u mhux iktar tard minn tliet snin wara li jkunu nħolqu. Ir-reġistri li jinkludu l-istorja ta' l-allerti għandhom jitħassru bejn sena u tliet snin wara li jitħassru l-allerti.

5.   Ir-reġistri jistgħu jinżammu għal perijodu itwal jekk ikunu meħtieġa għal proċeduri ta' monitoraġġ li jkunu diġà bdew.

6.   L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti responsabbli milli jivverifikaw jekk it-tfittxija tkunx skond il-liġi jew le, monitoraġġ tal-legalità ta' l-ipproċessar ta' data, awto-monitoraġġ, u biex jiżguraw il-funzjonament tajjeb ta' l-N. SIS II, l-integrità u s-sigurtà tad-data, għandu jkollhom aċċess, sal-limiti tal-kompetenzi tagħhom u fuq talba tagħhom, għal dawn ir-reġistri bil-għan li jaqdu dmirjiethom.

Artikolu 13

Awto-monitoraġġ

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull awtorità intitolata għal aċċess ta' data tas-SIS II tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura konformità ma' dan ir-Regolament u tikkopera, fejn meħtieġ, ma' l-awtorità nazzjonali ta' kontroll.

Artikolu 14

Taħriġ tal-persunal

Qabel ma jkun awtorizzat biex jipproċessa data maħżuna fis-SIS II, il-persunal ta' l-awtoritajiet bi dritt ta' aċċess għas-SIS II għandu jirċievi taħriġ xieraq dwar is-sigurtà tad-data u r-regoli tal-protezzjoni tad-data u għandu jiġi mgħarraf dwar kwalunkwe reat kriminali u penali rilevanti.

KAPITOLU III

RESPONSABBILTAJIET TA' L-AWTORITÀ TA' TMEXXIJA

Artikolu 15

Tmexxija operattiva

1.   Wara perjodu transitorju, l-awtorità tat-tmexxija (“Awtorità tat-Tmexxija”), iffinanzjata mill-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea, għandha tkun responsabbli għat-tmexxija operattiva tas-SIS II Ċentrali. L-Awtorità tat-Tmexxija għandha tiżgura, f'kooperazzjoni ma' l-Istati Membri, li għas-SIS II Ċentrali tintuża dejjem l-aqwa teknoloġija disponibbli, soġġetta għal analiżi ta' benefiċċju fl-ispiża.

2.   L-Awtorità tat-Tmexxija għandha tkun responsabbli wkoll għall-kompiti li ġejjin marbutin ma' l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni:

(a)

superviżjoni;

(b)

sigurtà;

(ċ)

il-koordinazzjoni tar-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-fornitur.

3.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-kompiti l-oħrajn kollha relatati ma' l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni, b'mod partikolari:

(a)

kompiti relatati ma' l-implimentazzjoni tal-baġit;

(b)

akkwist u tiġdid;

(ċ)

materji kuntrattwali.

4.   Matul perijodu transitorju qabel l-Awtorità tat-Tmexxija tibda bil-ħidma tagħha, il-Kummissjoni ser tkun responsabbli għat-tmexxija operazzjonali tas-SIS II Ċentrali. Il-Kummissjoni tista' tiddelega dan il-kompitu kif ukoll kompiti fir-rigward l-implimentazzjoni tal-baġit, skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (17), lil korpi nazzjonali tas-settur pubbliku, f'żewġ pajjiżi differenti.

5.   Kull korp nazzjonali tas-settur pubbliku, kif imsemmi fil-paragrafu 4, għandu jissodisfa b'mod partikolari l-kriterji ta' għażla li ġejjin:

(a)

għandu juri li għandu esperjenza twila fit-tħaddim ta' sistema ta' informazzjoni fuq skala kbira bil-funzjonalitajiet imsemmijin fl-Artikolu 4(4);

(b)

għandu jkollu kompetenza konsiderevoli fil-ħtiġiet ta' servizz u ta' sigurtà ta' sistema ta' informazzjoni b'funzjonalitajiet li huma komparabbli għal dawk imsemmijin fl-Artikolu 4(4);

(ċ)

għandu jkollu persunal biżżejjed u ta' esperjenza bil-ħiliet professjonali u lingwistiċi meħtieġa biex jaħdem f'ambjent ta' kooperazzjoni internazzjonali bħal ma hu dak meħtieġ mis-SIS II;

(d)

għandu jkollu disponibbli infrastruttura faċilitattiva sigura u mibnija apposta li hi, b'mod partikolari, kapaċi toffri backup u tiggarantixxi l-funzjonament kontinwu ta' sistemi ta' l-IT fuq skala kbira;

u

(e)

l-ambjent amministrattiv tiegħu għandu jippermettilu jimplimenta l-kompiti tiegħu tajjeb u jevita kwalunkwe konflitt ta' interessi.

6.   Qabel kwalunkwe delega, kif imsemmija fil-paragrafu 4 u wara dan f'intervalli regolari, il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet tad-delega, il-kamp ta' applikazzjoni preċiż tagħha, u l-korpi li lilhom jiġu ddelegati l-kompiti.

7.   Meta l-Kummissjoni tiddelega r-reponsabbiltà tagħha waqt il-perijodu transitorju skond il-paragrafu 4, hija għandha tiżgura li din id-delega tirrispetta bis-sħiħ il-limiti ffissati mis-sistema istituzzjonali stabbilita fit-Trattat. Hija għandha tiżgura, b'mod partikolari, li din id-delega ma taffettwax ħażin xi mekkaniżmu ta' kontroll effettiv taħt il-liġi Komunitarja, sew jekk hi mill-Qorti tal-Ġustizzja, mill-Qorti ta' l-Awdituri jew mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

8.   Tmexxija operattiva tas-SIS II Ċentrali għandha tikkonsisti mill-kompiti kollha meħtieġa biex is-SIS II Ċentrali tibqa’ tiffunzjona għal 24 siegħa kuljum, 7 ijiem fil-ġimgħa b'mod konformi ma' dan ir-Regolament, speċjalment ix-xogħol ta’ manutenzjoni u l-iżviluppi tekniċi meħtieġa għat-tħaddim bla xkiel tas-sistema.

Artikolu 16

Sigurtà

1.   L-Awtorità tat-Tmexxija, fir-rigward tas-SIS II Ċentrali u l-Kummissjoni fir-rigward ta' l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni, għandha tadotta l-miżuri meħtieġa, inkluż pjan ta' sigurtà, sabiex:

(a)

fiżikament tipproteġi d-data, inkluż billi jsiru pjanijiet ta' kontinġenza għall-protezzjoni ta' infrastruttura kritika;

(b)

tiċħad l-aċċess lil persuni mhux awtorizzati għal faċilitajiet li jipproċessaw id-data użati għall-ipproċessar ta' data personali (kontroll ta' l-aċċess għall-faċilitajiet);

(ċ)

timpedixxi l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tneħħija mhux awtorizzati ta' medja tad-data (kontroll tal-medja tad-data);

(d)

timpedixxi d-dħul mhux awtorizzat ta' data u l-ispezzjoni tagħha, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzati ta' data personali maħżuna (kontroll tal-ħażna);

(e)

timpedixxi l-użu ta' sistemi awtomatizzati ta' proċessar ta' data minn persuni mhux awtorizzati bl-użu ta' tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data (kontroll ta' l-utent);

(f)

jiżgura li l-persuni awtorizzati biex jużaw sistema awtomatizzata ta' proċessar ta' data jkollhom aċċess biss għad-data koperta mill-awtorizzazzjoni għall-aċċess tagħhom permezz ta' identitajiet ta' l-utenti individwali u uniċi u modalitajiet ta' aċċess kunfidenzjali biss (kontroll ta' l-aċċess għad-data);

(g)

toħloq profili li jiddeskrivu l-funzjonijiet u r-responsabbiltajiet ta' persuni li huma awtorizzati jaċċedu d-data jew għall-faċilitajiet ta' l-ipproċessar tad-data u tagħmel dawn il-profili disponibbli għall-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data msemmi fl-Artikolu 45 mingħajr dewmien fuq talba tiegħu (profili tal-persunal);

(h)

tiżgura li jkun possibbli li jiġi verifikat u stabbilit lil liema korpi tista' tintbagħat id-data personali bl-użu ta' tagħmir għall-komunikazzjoni tad-data (kontroll tal-komunikazzjoni);

(i)

tiżgura li jkun sussegwentement possibbli li jiġi vverifikat u stabbilit liema data personali ddaħħlet f'sistemi awtomatiċi ta' proċessar tad-data, meta u minn min iddaħħlet id-data (kontroll tad-dħul);

(j)

timpedixxi l-qari, l-ikkupjar, il-modifika jew it-tħassir mhux awtorizzat ta' data personali waqt trasferimenti ta’ data personali jew waqt trasportazzjoni ta' medja tad-data b'mod partikolari b'tekniki kriptografiċi adatti (kontroll tat-trasport);

(k)

timmonitorja l-effettività tal-miżuri tas-sigurtà msemmijin f'dan il-paragrafu u tieħu l-miżuri organizzattivi meħtieġa relatati mal-monitoraġġ intern biex tiżgura l-konformità ma' dan ir-Regolament (awto-verifika).

2.   L-Awtorità tat-Tmexxija għandha tieħu miżuri ekwivalenti għal dawk imsemmijin fil-paragrafu 1 dwar is-sigurtà fir-rigward ta' l-iskambju ta' informazzjoni supplimentari permezz ta' l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni.

Artikolu 17

Kunfidenzjalità - l-Awtorità tat-Tmexxija

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 17 tar-Regolamenti tal-Persunal ta' Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, l-Awtorità tat-Tmexxija għandha tapplika regoli adatti ta' segretezza professjonali jew dmirijiet ekwivalenti oħrajn ta' kunfidenzjalità ta' standard komparabbli għal dawk ipprovduti mill-Artikolu 11 ta' dan ir-Regolament lill-persunal kollu tagħha meħtieġ li jaħdem b'data tas-SIS II. Dan l-obbligu għandu japplika wkoll wara li dawk il-persuni jħallu l-kariga jew l-impjieg tagħhom jew wara t-tmiem ta' l-attivitajiet tagħhom.

2.   L-Awtorità tat-Tmexxija għandha tieħu miżuri ekwivalenti għal dawk imsemmijin fil-paragrafu 1 rigward kunfidenzjalità rigward l-iskambju ta' informazzjoni supplimentari permezz ta' l-Infrastruttura ta' Komunikazzjoni.

Artikolu 18

Żamma ta’ reġistri f'livell ċentrali

1.   L-Awtorità tat-Tmexxija għandha tiżgura li kull aċċess għal data personali li tinsab fis-CS-SIS u kull skambju ta' tali data fis-CS-SIS jiġu rreġistrati għall-finijiet previsti fl-Artikolu 12(1) u (2).

2.   Ir-reġistri għandhom juru, b’mod partikolari, l-istorja ta' l-allerti, id-data u l-ħin tad-data mibgħuta, id-data użata biex isiru tfittxijiet, ir-referenza għad-data mibgħuta u l-identifikazzjoni ta’ l-awtorità kompetenti responsabbli għall-ipproċessar tad-data.

3.   Ir-reġistri jistgħu jintużaw biss għall-għan previst fil-paragrafu 1 u għandhom jitħassru wara mhux inqas minn sena u mhux iktar tard minn tliet snin wara li jkunu nħolqu. Ir-reġistri li jinkludu l-istorja ta' l-allerti għandhom jitħassru bejn sena u tliet snin wara li jitħassru l-allerti.

4.   Ir-reġistri jistgħu jinżammu għal perijodu itwal jekk ikunu meħtieġa għal proċeduri ta' monitoraġġ li jkunu diġà bdew.

5.   L-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-kontroll dwar jekk it-tfittxija tkunx skond il-liġi jew le, monitoraġġ tal-legalità ta' l-ipproċessar ta' data, awto-monitoraġġ u biex jiżguraw il-funzjonament tajjeb tas-CS-SIS, l-integrità u s-sigurtà tad-data, għandu jkollhom aċċess, sal-limiti tal-kompetenzi tagħhom u fuq talba tagħhom, għal dawk ir-reġistri bil-għan li jaqdu dmirijiethom.

Artikolu 19

Kampanja ta' Informazzjoni

Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni ma' l-awtoritajiet nazzjonali ta' kontroll, u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandha takkumpanja l-bidu ta' l-operat tas-SIS II b'kampanja ta' informazzjoni biex tgħarraf lill-pubbliku dwar l-objettivi, id-data maħżuna, l-awtoritajiet b'aċċess u d-drittijiet tal-persuni. Wara l-istabbiliment tagħha, l-Awtorità tat-Tmexxija, f'kooperazzjoni ma' l-awtoritajiet nazzjonali ta' kontroll u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, għandha tirrepeti regolarment tali kampanji. L-Istati Membri għandhom, f'kooperazzjoni ma' l-awtoritajiet nazzjonali ta' kontroll tagħhom, jippjanaw u jimplimentaw il-linji politiċi meħtieġa biex jinfurmaw liċ-ċittadini tagħhom b'mod ġenerali dwar is-SIS II.

KAPITOLU IV

ALLERTI MAĦRUĠA FIR-RIGWARD TA' ĊITTADINI TA’ PAJJIŻ TERZ GĦALL-ISKOP LI JKUN RIFJUTAT ID-DĦUL U S-SOĠĠORN

Artikolu 20

Kategoriji ta' data

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 8(1) jew għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament li jipprevedi l-ħażna ta' data addizzjonali, is-SIS II għandu jkun fiha biss dawk il-kategoriji ta' data li jingħataw minn kull wieħed mill-Istati Membri, kif meħtieġ għall-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 24.

2.   L-informazzjoni dwar persuni li għalihom inħareġ allert m'għandhiex tkun aktar minn dan li ġej:

(a)

kunjom(ijiet) u isem/ismijiet, isem/ismijet fit-twelid u ismijiet użati qabel u kwalunkwe psewdonimu, li jistgħu jiddaħħlu separatament;

(b)

kwalunkwe karatteristika fiżika speċifika u oġġettiva li ma tinbidilx;

(ċ)

post u data tat-twelid;

(d)

sess;

(e)

ritratti;

(f)

marki tas-swaba';

(g)

nazzjonalità/nazzjonalitajiet;

(h)

jekk il-persuna kkonċernata hijiex armata, vjolenti jew maħruba;

(i)

raġuni għall-allert;

(j)

l-awtorità li qed toħroġ l-allert;

(k)

referenza għad-deċiżjoni li wasslet għall-allert;

(l)

azzjoni li għandha tittieħed;

(m)

rabta/rabtiet ma’ allerti oħrajn maħruġin fis-SIS II skond l-Artikolu 37.

3.   Ir-regoli tekniċi meħtieġa biex tiddaħħal, tiġi aġġornata, titħassar u titfittex id-data msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu stabbiliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 51 (2), bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-istrument li jistabbilixxi l-Awtorità tat-Tmexxija.

4.   Ir-regoli tekniċi meħtieġa għat-tiftix tad-data msemmija fil-paragrafu 2 għandhom ikunu simili għat-tiftix fis-CS-SIS, f'kopji nazzjonali u f'kopji tekniċi, kif imsemmi fl-Artikolu 31(2).

Artikolu 21

Proporzjonalità

Qabel ma joħroġ allert, l-Istat Membru li jkun qed joħroġ allert għandu jiddetermina jekk il-każ hux adegwat, rilevanti u importanti biżżejjed li jistħoqqlu dħul ta' l-allert fis-SIS II.

Artikolu 22

Regoli speċifiċi għar-ritratti u l-marki tas-swaba'

L-użu ta' ritratti u marki tas-swaba' kif imsemmija fl-Artikolu 20(2)(e) u (f) għandu jkun soġġett għad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ir-ritratti u l-marki tas-swaba' għandhom jiddaħħlu biss wara kontroll speċjali ta' kwalità biex jiġi żgurat li jintlaħaq standard minimu ta' kwalità tad-data. L-ispeċifikazzjoni tal-kontroll tal-kwalità speċjali għandha tiġi stabbilita skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 51(2), bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-istrument li jistabbilixxi l-Awtorità tat-Tmexxija;

(b)

ir-ritratti u l-marki tas-swaba' għandhom jintużaw biss biex tiġi kkonfermata l-identità ta' ċittadin ta' pajjiż terz li nstab bħala riżultat ta' tfittxija alfanumerika fis-SIS II;

(ċ)

hekk kif ikun teknikament possibbli, il-marki tas-swaba' jistgħu jiġu użati wkoll biex jiġi identifikat ċittadin ta' pajjiż terz abbażi ta' l-identifikatur bijometriku tiegħu. Qabel ma' din il-funzjonalità tiġi implimentata fis-SIS II, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar id-disponibbiltà u l-istat ta' tħejjija tat-teknoloġija meħtieġa, li dwaru għandu jiġi kkonsultat il-Parlament Ewropew.

Artikolu 23

Rekwiżit biex jiddaħħal allert

1.   Allert ma jistax jiddaħħal mingħajr id-data msemmija fl-Artikolu 20(2)(a), (d), (k) u (l).

2.   Barra minn hekk, meta disponibbli, id-data l-oħra kollha elenkata fl-Artikolu 20(2) għandha wkoll tiddaħħal.

Artikolu 24

Kondizzjonijiet għall-ħruġ ta' allerti dwar rifjut ta' dħul jew soġġorn

1.   Id-data dwar ċittadini ta' pajjiż terz li għalihom inħareġ allert għall-finijiet ta' rifjut ta' dħul jew soġġorn għandha tiddaħħal abbażi ta' allert nazzjonali li jirriżulta minn deċiżjoni meħuda mill-awtoritajiet amministrattivi jew mill-qrati skond ir-regoli ta' proċedura stabbiliti mil-liġi nazzjonali. Din id-deċiżjoni tista' tittieħed biss abbażi ta' valutazzjoni individwali. Appelli kontra dawn id-deċiżjonijiet għandhom isiru skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

2.   Allert għandu jiddaħal meta d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun ibbażata fuq theddida għall-politika pubblika jew għas-sigurtà pubblika jew għas-sigurtà nazzjonali li tista' tiġi mill-preżenza ta' ċittadin ta' pajjiż terz in kwistjoni fit-territorju ta' Stat Membru. Din is-sitwazzjoni għandha tirriżulta b'mod partikolari fil-każ ta':

(a)

ċittadin ta' pajjiż terz li ġie kkundannat fi Stat Membru għal reat b'piena li tinvolvi t-tneħħija tal-libertà għal perijodu ta' mill-inqas sena;

(b)

ċittadin ta' pajjiż terz li fir-rigward tiegħu hemm raġunijiet serji għaliex wieħed għandu jemmen li kkommetta reati kriminali serji jew li fir-rigward tiegħu hemm indikazzjonijiet ċari ta' intenzjoni li jikkommetti tali reat fit-territorju ta' Stat Membru.

3.   Allert jista' jiddaħħal ukoll meta d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 kienet ibbażata fuq il-fatt li ċ-ċittadin ta' pajjiż terz kien soġġett għal miżura li tinvolvi tkeċċija, rifjut għal dħul jew tneħħija li ma ġietx revokata jew sospiża, li tinkludi jew hija akkumpanjata minn projbizzjoni ta' dħul jew, fejn applikabbli, projbizzjoni ta' residenza, abbażi ta' nuqqas ta' konformità mar-regolamenti nazzjonali dwar id-dħul jew ir-residenza ta' ċittadini ta' pajjiż terz.

4.   Dan l-Artikolu m'għandux japplika fir-rigward tal-persuni msemmijin fl-Artikolu 26.

5.   Il-Kummissjoni Ewropea għandha tirrevedi l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu tliet snin wara d-data msemmija fl-Artikolu 55(2). Abbażi ta' dik ir-reviżjoni, l-Kummissjoni għandha, bl-użu tad-dritt ta' inizjattiva tagħha skond it-Trattat, tagħmel il-proposti meħtieġa biex temenda d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu sabiex tikseb livell akbar ta' armonizzazzjoni tal-kriterji għad-dħul ta' allerti.

Artikolu 25

Kondizzjonijiet biex jiddaħħlu allerti dwar ċittadini ta' pajjiż terz li huma benefiċjarji tad-dritt Komunitarju ta' moviment liberu

1.   Allert dwar ċittadin ta’ pajjiż terz li huwa benefiċjarju tad-dritt Komunitarju ta' moviment liberu fi ħdan il-Komunità fis-sens tad-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar id-dritt taċ-ċittadini ta’ l-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju ta’ l-Istati Membri (18) għandu jkun f'konformità mar-regoli adottati fl-implimentazzjoni ta' dik id-Direttiva.

2.   Fejn hemm riżultat pożittiv fuq allert maħruġ skond l-Artikolu 24 dwar ċittadin ta' pajjiż terz li huwa benefiċjarju tad-dritt ta' moviment liberu, l-Istat Membru li joħroġ l-allert għandu jikkonsulta minnufih ma' l-Istat Membru li qed jeżegwixxi l-allert, permezz ta' l-Uffiċċju SIRENE u skond id-dispożizzjonijiet tal-Manwal SIRENE, sabiex jiddeċiedi mingħajr dewmien dwar l-azzjoni li għandha tittieħed.

Artikolu 26

Kondizzjonijiet biex jinħarġu allerti dwar ċittadini ta' pajjiż terz soġġetti għal miżura restrittiva meħuda skond l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

1.   Bla ħsara għall-Artikolu 25, allerti li jirrigwardaw ċittadini ta' pajjiż terz li huma soġġetti għal miżura restrittiva maħsuba biex timpedixxi d-dħul fi jew it-transitu mit-territorju ta' l-Istati Membri, li tkun ittieħdet skond l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, inkluż miżuri li jimplimentaw projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar maħruġa mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, għandhom, sakemm ħtiġiet ta' kwalità ta' data jiġu sodisfatti, jiddaħħlu fis-SIS II għall-finijiet ta' rifjut ta' dħul jew soġġorn.

2.   L-Artikolu 23 m'għandux japplika fir-rigward ta' allerti mdaħħla abbażi tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

3.   L-Istat Membru responsabbli għad-dħul, l-aġġornar, u t-tħassir ta' dawn l-allerti f'isem l-Istati Membri kollha għandu jkun maħtur fil-mument ta' l-adozzjoni tal-miżuri rilevanti meħudin skond l-Artikolu 15 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 27

Awtoritajiet li għandhom id-dritt għal aċċess ta' l-allerti

1.   Aċċess għal data mdaħħla fis-SIS II u d-dritt ta' tiftix ta' tali data direttament jew f'kopja tad-data tas-SIS II għandhom ikunu riżervati esklużivament għall-awtoritajiet responsabbli għall-identifikazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiż terz għal għanijiet ta':

(a)

kontroll tal-fruntiera, skond ir-Regolament (KE) Nru. 562/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Marzu 2006 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni minn naħa għal oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen) (19);

(b)

kontrolli oħrajn mill-pulizija u d-dwana mwettqa fl-Istat Membru kkonċernat, u l-koordinazzjoni ta' tali kontrolli minn awtoritajiet maħtura.

2.   Madankollu, id-dritt għal aċċess għad-data mdaħħla fis-SIS II u d-dritt li ssir tfittxija diretta f’din id-data jistgħu jiġu eżerċitati wkoll minn awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali, inkluż, minn dawk responsabbli għall-bidu ta’ prosekuzzjonijiet pubbliċi fi proċedimenti kriminali u għall-inkjesti ġudizzjarji qabel l-akkuża, fil-qadi ta' dmirijiethom, kif stabbilit fil-leġizlazzjoni nazzjonali, u mill-awtoritajiet ta' koordinazzjoni tagħhom.

3.   Barra minn hekk, id-dritt ta' aċċess għal data mdaħħla fis-SIS II u d-data dwar dokumenti rigward persuni mdaħħla skond l-Artikolu 38(2)(d) u (e) tad-Deċiżjoni 2006/000/ĠAI u d-dritt ta' tiftix ta' tali data direttament jistgħu jiġu eżerċitati mill-awtoritajiet responsabbli għall-ħruġ tal-viżi, l-awtoritajiet ċentrali responsabbli għall-eżami ta' l-applikazzjonijiet għal viża u l-awtoritajiet responsabbli għall-ħruġ ta' permessi ta' residenza u għall-amministrazzjoni tal-leġislazzjoni fuq ċittadini ta' pajjiż terz fil-kuntest ta' l-applikazzjoni ta' l-Acquis Komunitarju fir-rigward tal-moviment tal-persuni. L-aċċess għad-data minn dawn l-awtoritajiet għandu jiġi rregolat mil-liġi ta' kull Stat Membru.

4.   L-awtoritajiet imsemmija f'dan l-Artikolu għandhom ikunu inklużi fil-lista msemmija fl-Artikolu 31(8).

Artikolu 28

Ambitu ta' aċċess

L-utenti jistgħu jkollhom aċċess biss għad-data li jeħtieġu għat-twettiq ta’ dmirijiethom.

Artikolu 29

Perijodu ta' żamma ta' l-allerti

1.   Allerti li jiddaħħlu fis-SIS II skond dan ir-Regolament għandhom jinżammu biss għaż-żmien meħtieġ biex jinkisbu l-għanijiet li għalihom ikunu ddaħħlu.

2.   L-Istat Membru li joħroġ tali allert għandu, fi żmien tliet snin minn meta jiddaħħal fis-SIS II, jirrevedi l-ħtieġa li dan jinżamm.

3.   Kull Stat Membru għandu, fejn xieraq, jistabbilixxi perijodi iqsar ta' reviżjoni skond il-liġi nazzjonali tiegħu.

4.   Waqt il-perijodu ta' reviżjoni, l-Istat Membru li joħroġ l-allert jista', wara valutazzjoni individwali komprensiva, li għandha tkun irreġistrata, jiddeċiedi li jibqa' jżomm l-allert jekk dan jirriżulta li jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom ikun ħareġ l-allert. F'dan il-każ il-paragrafu 2 għandu japplika wkoll għall-estensjoni. Kwalunkwe estensjoni ta' l-allert għandha tiġi kkomunikata lis-CS-SIS.

5.   L-allerti għandhom jitħassru awtomatikament wara li jiskadi l-perijodu ta' reviżjoni msemmi fil-paragrafu 2, ħlief meta l-Istat Membru li joħroġ l-allert ikun ikkomunika l-estensjoni ta' l-allert lis-CS-SIS skond il-paragrafu 4. Is-CS-SIS għandha awtomatikament tinforma lill-Istati Membri dwar tħassir skedat ta' data mis-sistema erba' xhur minn qabel.

6.   L-Istati Membri għandhom iżommu statistika dwar in-numru ta' allerti li l-perijodu ta' żamma tagħhom kien estiż skond il-paragrafu 4.

Artikolu 30

Kisba ta' ċittadinanza u allerti

L-allerti maħruġa fir-rigward ta' persuna li kisbet ċittadinanza ta’ kwalunkwe Stat li ċ-ċittadini tiegħu huma benefiċċjarji tad-dritt ta' moviment liberu fi ħdan il-Komunità għandhom jitħassru hekk kif l-Istat Membru li ħareġ l-allert jiġi informat jew isir jaf skond l-Artikolu 34 li l-persuna in kwistjoni kisbet din iċ-ċittadinanza.

KAPITOLU V

REGOLI ĠENERALI GĦALL-IPPROĊESSAR TAD-DATA

Artikolu 31

Proċessar tad-data tas-SIS II

1.   L-Istati Membri jistgħu jipproċessaw id-data msemmija fl-Artikolu 20 għall-finijiet ta' rifjut ta' dħul jew soġġorn fit-territorji tagħhom.

2.   Id-data tista' tiġi kkupjata biss għal finijiet tekniċi, dment li tali kkupjar ikun meħtieġ sabiex l-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 27 iwettqu tfittxija diretta. Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw għal tali kopji. L-allerti maħruġa minn Stat Membru ma jistgħux jiġu kkupjati mill-N. SIS II tiegħu għal fajls tad-data nazzjonali oħrajn.

3.   Kopji tekniċi, kif imsemmi fil-paragrafu 2, li jwasslu għal databases off-line jistgħu jinżammu biss għal perijodu li ma jeċċedix it-48 siegħa. Dak il-perjodu jista' jiġi estiż f'emerġenza sakemm tintemm l-emerġenza.

Minkejja l-ewwel subparagrafu, kopji tekniċi li jwasslu għal databases off-line li se jintużaw minn awtoritajiet li joħorġu l-viża m'għandhomx jibqgħu awtorizzati minn sena wara li l-awtorità in kwistjoni ġiet ikkollegata b'suċċess ma' l-Infrastruttura tal-Komunikazzjoni għas-Sistema ta' Informazzjoni tal-Viżi li ser jipprovdi għaliha Regolament fil-futur dwar is-Sistema ta' Informazzjoni tal-Viżi (VIS) u l-iskambju bejn l-Istati Membri ta' data dwar viżi għal soġġorni qosra ħlief għal kopji li jiġu użati biss f'sitwazzjonijiet ta' emerġenzi wara li n-network ma jkunx disponibbli għal aktar minn 24 siegħa.

L-Istati Membri għandhom iżommu inventarju aġġornat ta' dawn il-kopji, jagħmlu dan l-inventarju disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali ta' kontroll tagħhom imsemmija fl-Artikolu 44(1) u jiżguraw li d-dispożizzjonijiet kollha ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari dawk fl-Artikolu 10, huma applikati fir-rigward ta' dawn il-kopji.

4.   L-aċċess għal tali data għandu jkun awtorizzat biss fil-limiti tal-kompetenza ta’ l-awtoritajiet nazzjonali msemmija fl-Artikolu 27 u lill-persunal debitament awtorizzat.

5.   Id-data ma tistax tintuża għal finijiet amministrattivi. B'deroga, id-data mdaħħla skond dan ir-Regolament tista' tintuża skond il-liġijiet ta' kull Stat Membru mill-awtoritajiet imsemmijin fl-Artikolu 27(3) fil-qadi ta' dmirijiethom.

6.   Id-data mdaħħla skond l-Artikolu 24 ta' dan ir-Regolament u d-data dwar dokumenti li għandhom x'jaqsmu ma' persuni mdaħħla skond l-Artikolu 38(2)(d) u (e) tad-Deċiżjoni 2006/000/ĠAI tista' tintuża skond il-liġijiet ta' kull Stat Membru għall-finijiet imsemmijin fl-Artikolu 27(3) ta' dan ir-Regolament.

7.   Kwalunkwe użu ta' data li ma jikkonformax mal-paragrafi 1 sa 6 għandu jitqies bħala użu ħażin skond il-liġi ta' kull Stat Membru.

8.   Kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Awtorità tat-Tmexxija lista ta' l-awtoritajiet kompetenti tiegħu awtorizzati li jfittxu direttament d-data li tinsab fis-SIS II skond dan ir-Regolament kif ukoll kwalunkwe tibdil li jsir għal-lista. Dik il-lista għandha tispeċifika, għal kull awtorità, f'liema data tista' tagħmel tiftix u għal liema finijiet. L-Awtorità tat-Tmexxija għandha tiżgura l-pubblikazzjoni annwali tal-lista fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

9.   Safejn il-liġi Komunitarja ma tistabbilixxix dispożizzjonijiet speċifiċi, il-liġi ta' kull Stat Membru għandha tapplika għad-data mdaħħla fl-N. SIS II tiegħu.

Artikolu 32

Data tas-SIS II u fajls nazzjonali

1.   L-Artikolu 31(2) m’għandux jippreġudika d-dritt ta’ Stat Membru li jżomm fil-fajl nazzjonali tiegħu d-data tas-SIS II data li fir-rigward tagħha ttieħdet azzjoni fit-territorju tiegħu. Tali data għandha tinżamm fil-fajls nazzjonali għal perijodu massimu ta' tliet snin, ħlief jekk xi dispożizzjonijiet speċifiċi fil-liġi nazzjonali jipprevedu perijodu ta' żamma itwal.

2.   L-Artikolu 31(2) m’għandux jippreġudika d-dritt ta’ Stat Membru li jżomm fil-fajls nazzjonali tiegħu d-data li tinsab f'allert partikolari maħruġ fis-SIS II minn dak l-Istat Membru.

Artikolu 33

Informazzjoni fil-każ ta-nuqqas ta' eżekuzzjoni ta' allert

Jekk azzjoni mitluba ma tistax titwettaq, l-Istat Membru mitlub ghandu jinforma immedjatament lill-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-allert.

Artikolu 34

Kwalità tad-data proċessata fis-SIS II

1.   Stat Membru li jkun qed joħroġ allert għandu jkun responsabbli li jassigura li d-data hi eżatta, aġġornata u hi mdaħħla fis-SIS II b'mod legali.

2.   L-Istat Membru li jkun ħareġ allert biss għandu jkun awtorizzat li jimmodifika, iżid ma', jikkoreġi, jaġġorna jew iħassar data li jkun daħħal hu.

3.   Jekk Stat Membru barra min dak li jkun ħareġ allert ikollu provi li jissuġġerixxu li xi punt tad-data huwa fattwalment inkorrett jew inħażen illegalment, hu għandu, permezz ta' l-iskambju ta' informazzjoni supplimentari, jinforma lill-Istat Membru li jkun qed joħroġ l-allert dwar dan kemm jista' jkun malajr u mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara li jkun sar jaf b'dawn il-provi. L-Istat Membru li jkun ħareġ l-allert għandu jikkontrolla l-komunikazzjoni u, jekk meħtieġ, jikkoreġi jew iħassar il-punt in kwistjoni mingħajr dewmien.

4.   Jekk l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jilħqu ftehim fi żmien xahrejn, l-Istat Membru li ma jkunx ħareġ l-allert għandu jissottometti il-kwistjoni lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, li flimkien ma' l-awtoritajiet nazzjonali ta' kontroll ikkonċernati għandu jaġixxi ta' medjatur.

5.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu skambju ta' informazzjoni supplimentari jekk persuna tilmenta li mhix il-persuna msemmija fl-allert. Jekk l-eżitu tal-verifika jkun li fil-fatt hemm żewġ persuni differenti din il-persuna li lmentat għandha tiġi informata dwar id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 36.

6.   Fejn persuna tkun diġà s-suġġett ta' allert fis-SIS II, Stat Membru li jdaħħal allert ulterjuri għandu jilħaq qbil dwar id-dħul ta' l-allert ma' l-Istat Membru li jkun daħħal l-ewwel allert. Il-qbil għandu jintlaħaq abbażi ta' l-iskambju ta' informazzjoni supplimentari.

Artikolu 35

Distinzjoni bejn persuni b'karatteristiċi simili

Fejn jiġi jidher li, meta jiddaħħal allert ġdid, diġà hemm persuna fis-SIS II bl-istess element tad-deskrizzjoni ta' l-identità, għandha tiġi segwita l-proċedura li ġejja:

(a)

l-Uffiċċju SIRENE għandu jikkuntattja lill-awtorità li jkun qed jagħmel it-talba biex jiċċara jekk l-allert hux dwar l-istess persuna jew le;

(b)

jekk il-kontro-verifika tiżvela li s-suġġett ta' l-allert il-ġdid u l-persuna diġà fis-SIS II huma tabilħaqq l-istess persuna, l-Uffiċċju SIRENE għandu japplika l-proċedura biex jiddaħħlu allerti multipli kif imsemmi fl-Artikolu 34(6). Jekk l-eżitu tal-kontroll huwa li fil-fatt hemm żewġ persuni differenti, l-Uffiċċju SIRENE japprova t-talba biex jiddaħħal it-tieni allert billi jżid l-elementi meħtieġa sabiex tiġi evitata kwalunkwe identifikazzjoni żbaljata.

Artikolu 36

Data addizzjonali sabiex jiġi ttrattat l-użu ħażin ta' identità

1.   Fejn tista’ tqum konfużjoni bejn il-persuna li fil-fatt kellha tkun is-suġġett ta' allert u persuna li l-identità tagħha ġiet użata ħażin, l-Istat Membru li daħħal l-allert għandu, soġġett għall-kunsens espliċitu ta' dik il-persuna, iżid data relatata ma’ din ta' l-aħħar ma' l-allert sabiex jiġu evitati konsegwenzi negattivi ta’ identifikazzjonijiet żbaljati.

2.   Id-data relatata ma’ persuna li l-identità tagħha ntużat ħażin għandha tintuża biss għall-finijiet li ġejjin:

(a)

biex l-awtorità kompetenti tkun tista’ tiddistingwi bejn il-persuna li l-identità tagħha intużat ħażin u l-persuna attwalment intenzjonata bħala s-suġġett ta' l-allert;

(b)

biex il-persuna li l-identità tagħha ntużat ħażin tkun tista’ tipprova l-identità tagħha u tistabbilixxi li l-identità tagħha ntużat ħażin.

3.   Għall-iskop ta’ dan l-Artikolu, xejn aktar ma jista’ jiddaħħal u jiġi pproċessat ulterjorment fis-SIS II għajr id-data personali li ġejja:

(a)

kunjom(ijiet) u isem/ismijiet, isem/ismijiet fit-twelid u ismijiet użati qabel u kwalunkwe psewdonimu, jekk jista' jkun imdaħħla separatament;

(b)

kwalunkwe karatteristika oġġettiva u fiżika speċifika mhux soġġetta għal bidla;

(ċ)

post u data tat-twelid;

(d)

sess;

(e)

ritratti;

(f)

marki tas-swaba';

(g)

nazzjonalità/nazzjonalitajiet;

(h)

in-numru/i tal-karta/i ta’ l-identità u d-data tal-ħruġ.

4.   Ir-regoli tekniċi meħtieġa biex tiddaħħal u tipproċessa iktar id-data msemmija fil-paragrafu 3 għandhom ikunu stabbiliti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 51(2), bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-istrument li jistabbilixxi l-Awtorità tat-Tmexxija.

5.   Id-data msemmija fil-paragrafu 3 għandha titħassar fl-istess ħin ta' l-allert korrispondenti jew aktar kmieni jekk il-persuna titlob hekk.

6.   Awtoritajiet li għandhom dritt għal aċċess għall-allert korrispondenti biss jista' jkollhom aċċess għad-data msemmija fil-paragrafu 3. Huma jistgħu jagħmlu dan għall-iskop uniku li jevitaw identifikazzjoni żbaljata.

Artikolu 37

Rabtiet bejn allerti

1.   Stat Membru jista’ joħloq rabtiet bejn l-allerti li jdaħħal fis-SIS II. L-effett ta’ tali rabtiet għandu jkun li tiġi stabbilita relazzjoni bejn żewġ allerti jew aktar.

2.   Il-ħolqien ta’ rabta m’għandux jaffettwa l-azzjoni speċifika li għandha tittieħed abbażi ta’ kull allert marbut jew il-perijodu ta' konservazzjoni ta’ kull wieħed mill-allerti marbutin.

3.   Il-ħolqien ta’ rabtiet m’għandux jaffettwa d-drittijiet għal aċċess previsti f’dan ir-Regolament. L-awtoritajiet mingħajr dritt ta' aċċess għal ċerti kategoriji ta' allerti m’għandhomx ikunu jistgħu jaraw ir-rabta ma' allert li m'għandhomx aċċess għalih.

4.   Stat Membru għandu joħloq rabta bejn allerti fil-każ biss meta tinħoloq ħtieġa operattiva ċara.

5.   Rabtiet jistgħu jinħolqu minn Stat Membru skond il-leġislazzjoni nazzjonali tiegħu dejjem jekk huma rrispettati l-prinċipji ddelineati f'dan l-Artikolu.

6.   Meta Stat Membru jqis li l-ħolqien ta’ rabta minn Stat Membru ieħor bejn allerti huwa inkompatibbli mal-liġi nazzjonali tiegħu jew ma’ obbligi internazzjonali, hu jista’ jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li ma jista’ jkun hemm ebda aċċess għar-rabta mit-territorju nazzjonali tiegħu jew mill-awtoritajiet tiegħu li jkunu barra mit-territorju tiegħu.

7.   Ir-regoli tekniċi għall-irbit bejn allerti għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 51(2), bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-istrument li jistabbilixxi l-Awtorità tat-Tmexxija.

Artikolu 38

Skop u perjodu ta' żamma ta’ informazzjoni supplimentari

1.   L-Istati Membri għandhom iżommu referenza għad-deċiżjonijiet li jwasslu għal allert fl-Uffiċċju SIRENE biex jappoġġaw l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

2.   Id-data personali miżmuma f'fajls mill-Uffiċċju SIRENE bħala riżultat ta’ informazzjoni skambjata, għandha tinżamm biss għal dak iż-żmien meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet li għalihom ingħatat. Fi kwalunkwe każ, għandha titħassar mhux aktar tard minn sena wara li l-allert relatat ikun tħassar mis-SIS II.

3.   Il-paragrafu 2 m'għandux jippreġudika d-dritt ta’ Stat Membru li jżomm f'fajls nazzjonali data relatata ma’ allert partikolari li dak l-Istat Membru kien ħareġ jew ma’ allert marbut ma’ azzjoni li tkun ittieħdet fuq it-territorju tiegħu. Il-perijodu li għalih tali data tista’ tinżamm f’tali fajls għandu jkun irregolat mil-liġi nazzjonali.

Artikolu 39

Trasferiment ta' data personali lil partijiet terzi

Data proċessata fis-SIS II skond dan ir-Regolament m'għandhiex tkun ittrasferita jew magħmula disponibbli għal pajjiżi terzi jew għal organizzazzjonijiet internazzjonali.

KAPITOLU VI

PROTEZZJONI TAD-DATA

Artikolu 40

Proċessar ta’ kategoriji sensittivi ta’ data

L-ipproċessar tal-kategoriji ta' data elenkati fl-Artikolu 8(1) tad-Direttiva 95/46/KE għandu jkun ipprojbit.

Artikolu 41

Dritt għal aċċess, korrezzjoni ta' data mhix eżatta u t-tħassir ta' data maħżuna illegalment

1.   Id-dritt tal-persuni li jkollhom aċċess għal data relatata magħhom li tiddaħħal fis-SIS II skond dan ir-Regolament għandu jiġi eżerċitat skond il-liġi ta' l-Istat Membru li mingħandu jinvokaw dak id-dritt.

2.   Jekk il-liġi nazzjonali tipprevedi hekk, l-awtorità nazzjonali ta' kontroll għandha tiddeċiedi jekk l-informazzjoni għandhiex tiġi kkomunikata u b'liema proċeduri.

3.   Stat Membru għajr dak li jkun ħareġ l-allert jista' jikkomunika informazzjoni dwar tali data biss jekk ikun l-ewwel ta, lill-Istat Membru li jkun ħareġ l-allert, opportunità biex jiddikjara l-pożizzjoni tiegħu. Dan għandu jsir permezz ta' l-iskambju ta’ informazzjoni supplimentari.

4.   Informazzjoni ma għandhiex tiġi kkomunikata lis-suġġett tad-data jekk dan ikun indispensabbli għat-twettiq ta' kompitu legali b'konnessjoni ma' allert jew għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet ta' terzi.

5.   Kwalunkwe persuna għandha d-dritt li tiġi korretta data dwarha li fattwalment ma tkunx eżatta jew li tiġi mħassra data dwarha li tkuninżammet illegalment.

6.   L-individwu kkonċernat għandu jkun infurmat kemm jista' jkun malajr u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 60 ġurnata mid-data li fiha huwa japplika għal aċċess jew iktar kmieni jekk il-liġi nazzjonali tipprovdi hekk.

7.   L-individwu għandu jkun infurmat dwar is-segwitu mogħti lill-eżerċizzju tad-drittijiet ta' korrezzjoni jew tħassir tiegħu kemm jista' jkun malajr u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tliet xhur mid-data li fiha huwa japplika għal korrezzjoni jew tħassir jew iktar kmieni jekk il-liġi nazzjonali tipprovdi hekk.

Artikolu 42

Dritt għall-informazzjoni

1.   Ċittadini ta' pajjiżi terzi li huma s-suġġett ta' allert maħruġ skond dan ir-Regolament għandhom ikunu mgħarrfa skond l-Artikoli 10 u 11 tad-Direttiva 95/46/KE. Din l-informazzjoni għandha tingħata bil-miktub, flimkien ma' kopja jew referenza għad-deċiżjoni nazzjonali li tagħti lok għall-allert, kif imsemmi fl-Artikolu 24(1).

2.   Fi kwalunkwe każ din l-informazzjoni m'għandhiex tingħata:

(a)

fejn

(i)

id-data personali ma nkisbitx miċ-ċittadin tal-pajjiż terz in kwistjoni;

u

(ii)

l-għoti ta' l-informazzjoni tirriżulta impossibbli jew tkun tirrikjedi sforz sproporzjonat;

(b)

fejn iċ-ċittadin tal-pajjiż terz in kwistjoni diġà għandu l-informazzjoni;

(ċ)

fejn il-liġi nazzjonali tippermetti għal restrizzjoni tad-dritt għal informazzjoni, b'mod partikolari sabiex tiġi ssalvagwardjata s-sigurtà nazzjonali, id-difiża, is-sigurtà pubblika u l-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-individwazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali.

Artikolu 43

Rimedji

1.   Kwalunkwe persuna tista' tippreżenta azzjoni quddiem il-qrati jew l-awtorità kompetenti taħt il-liġi ta' kwalunkwe Stat Membru, b'mod partikolari biex tikkoreġi, tħassar jew tikseb informazzjoni jew biex tikseb kumpens fir-rigward ta' allert li jkun relatat.

2.   L-Istati Membri jimpenjaw ruħhom reċiprokament biex jinfurzaw deċiżjonijiet finali meħuda mill-qrati jew l-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 48.

3.   Ir-regoli dwar rimedji previsti f'dan l-Artikolu għandhom jiġu vvalutati mill-Kummissjoni sa 17 ta' Jannar 2009.

Artikolu 44

Kontroll ta' l-N. SIS II

1.   L-awtorità jew awtoritajiet maħtura f'kull Stat Membru u mogħtija s-setgħat imsemmijin fl-Artikolu 28 tad-Direttiva 95/46/KE (l-“Awtoritajiet Nazzjonali ta' Kontroll”) għandhom jagħmlu monitoraġġ indipendenti tal-legalità ta' l-ipproċessar ta' data personali tas-SIS II fit-territorju tagħhom u t-trażmissjoni mit-territorju tagħhom, u l-iskambju u l-ipproċessar ulterjuri ta' informazzjoni supplimentari.

2.   L-Awtorità Nazzjonali ta' Kontroll għandha tiżgura li ssir verifika tat-tħaddim ta' l-ipproċessar tad-data fl-N. SIS II skond l-istandards ta' verifika internazzjonali mill-inqas kull erba' snin.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-Awtorità Nazzjonali ta' Kontroll għandha riżorsi biżżejjed biex twettaq il-kompiti fdati lilha taħt dan ir-Regolament.

Artikolu 45

Kontroll ta' l-Awtorità tat-Tmexxija

1.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiċċekkja li l-attivitajiet ta' pproċessar ta' data personali mill-Awtorità tat-Tmexxija jitwettqu f'konformità ma' dan ir-Regolament. Id-dmirijiet u l-poteri msemmijin fl-Artikoli 46 u 47 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001għandhom japplikaw għaldaqstant.

2.   Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu jiżgura li ssir verifika ta' l-attivitajiet ta' pproċessar ta' data personali ta' l-Awtorità tat-Tmexxija skond l-istandards ta' verifika internazzjonali mill-inqas kull erba' snin. Ir-rapport tal-verifika għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Awtorità tat-Tmexxija, lill-Kummissjoni u lill-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Kontroll. L-Awtorità tat-Tmexxija għandha tingħata l-opportunità li tikkummenta qabel ma r-rapport jiġi adottat.

Artikolu 46

Kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Kontroll u Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data,

1.   L-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Kontroll u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, filwaqt li jaġixxu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, għandhom jikkooperaw b'mod attiv fil-qafas tar-responsabbiltajiet tagħhom u għandhom jiżguraw kontroll ikkoordinat tas-SIS II.

2.   Huma għandhom, filwaqt li jaġixxu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, jagħmlu skambju ta' informazzjoni rilevanti, jassistu lil xulxin fit-twettiq ta' verifiki u spezzjonijiet, jeżaminaw diffikultajiet ta' interpretazzjoni jew applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, jistudjaw problemi fl-eżerċizzju ta' kontroll indipendenti jew fl-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-data, ifasslu proposti armonizzati għal soluzzjonijiet konġunti għal kull problema u jippromwovu kuxjenza dwar id-drittijiet ta' protezzjoni tad-data, skond il-ħtieġa.

3.   L-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Kontroll u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandhom jiltaqgħu għal dak il-għan mill-inqas darbtejn fis-sena. L-ispejjeż u s-servizzi ta' appoġġ ta' dawn il-laqgħat għandhom jitħallsu mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. Għandhom jiġu adottati regoli ta' proċedura fl-ewwel laqgħa. Għandhom jiġu żviluppati metodi ta' ħidma ulterjuri b'mod konġunt skond il-ħtieġa. Kull sentejn għandu jintbagħat rapport konġunt ta' l-attivitajiet lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Awtorità tat-Tmexxija.

Artikolu 47

Protezzjoni tad-data waqt il-perijodu transitorju

Fejn il-Kummissjoni tiddelega r-responsabbiltajiet tagħha waqt il-perijodu transitorju lil korp ieħor, skond l-Artikolu 15(3), hija għandha tiżgura li l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għandu d-dritt li jeżerċita bis-sħiħ il-kompiti konferiti lilu inkluża l-possibbiltà li jwettaq verifiki fuq il-post jew li jeżerċita kwalunkwe setgħa oħra mogħtija lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data mill-Artikolu 47 tar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

KAPITOLU VII

RESPONSABBILTÀ U PENALI

Artikolu 48

Responsabbiltà

1.   Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli skond il-liġi nazzjonali tiegħu għal kwalunkwe dannu kkawżat lil persuna minħabba l-użu ta' l-N. SIS II. Dan għandu japplika wkoll għad-dannu kkawżat mill-Istat Membru li jkun ħareġ l-allert, fejn dan ta' l-aħħar ikun daħħal data fattwalment mhux eżatta jew ikun ħażen data illegalment.

2.   Jekk l-Istat Membru li ssir azzjoni kontrih mhuwiex l-Istat Membru li ħareġ l-allert, dan ta’ l-aħħar għandu jintalab jħallas lura, fuq talba, is-somom imħallsin bħala kumpens ħlief jekk l-użu tad-data tkun bi ksur ta’ dan ir-Regolament mill-Istat Membru li għamel it-talba għall-ħlas lura.

3.   Jekk in-nuqqas ta’ Stat Membru li jikkonforma ma' l-obbligi tiegħu skond dan ir-Regolament jikkawża dannu lis-SIS II, dak l-Istat Membru għandu jinżamm responsabbli għal tali dannu, ħlief jekk u sa fejn l-Awtorità tat-Tmexxija jew Stati Membri oħra li qed jieħdu sehem fis-SIS II ikun naqas milli jieħu passi raġonevoli biex jipprevjeni li jseħħ id-dannu jew biex jimminimizza l-impatt tiegħu.

Artikolu 49

Penali

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe użu ħażin tad-data li tiddaħħal fis-SIS II jew kwalunkwe skambju ta' informazzjoni supplimentari kuntrarju għal dan ir-Regolament huma soġġetti għal penali effettivi, proporzjonati u dissważivi skond il-liġi nazzjonali.

KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 50

Monitoraġġ u statistika

1.   L-Awtorità tat-Tmexxija għandha tiżgura li proċeduri li jimmonitorjaw it-tħaddim tas-SIS II skond l-objettivi huma attwati, f'termini ta' riżultati, effettività fl-infiq, sigurtà u l-kwalità tas-servizz.

2.   Għall-finijiet tal-manutenzjoni teknika, ir-rapportar u l-istatistika, l-Awtorità tat-Tmexxija għandu jkollha aċċess għall-informazzjoni neċessarja relatata ma’ l-operazzjonijiet ta’ pproċessar imwettqa fis-SIS II Ċentrali.

3.   Kull sena l-Awtorità tat-Tmexxija għandha tippubblika statistika li turi n-numru ta' rekords għal kull kategorija ta' allert, in-numru ta' riżultati pożittivi għal kull kategorija ta' allert u d-drabi li kien hemm aċċess fis-SIS II, bħala total u għal kull Stat Membru.

4.   Sentejn wara li tibda taħdem is-SIS II u kull sentejn wara dan, l-Awtorità tat-Tmexxija għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar il-funzjonamnet tekniku tas-SIS II Ċentrali u l-Infrastruttura ta' Komunikazzjoni, inkluż is-sigurtà tiegħu, dwar l-iskambju bilaterali u multilaterali ta’ informazzjoni supplimentari bejn l-Istati Membri.

5.   Tliet snin wara li tibda taħdem is-SIS u kull erba’ snin wara dan, l-Awtorità tat-Tmexxija għandha tipproduċi evalwazzjoni ġenerali tas-SIS II Ċentrali u l-iskambju bilaterali u multilaterali ta’ informazzjoni supplimentari bejn l-Istati Membri. Din l-evalwazzjoni ġenerali għandha tinkludi eżami ta' riżultati miksuba rigward l-objettivi u tivvaluta l-validità kontinwa tar-raġuni sottostanti, l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fir-rigward tas-SIS II Ċentrali, is-sigurtà tas-SIS II Ċentrali u kwalunkwe implikazzjonijiet għal operazzjonijiet futuri. Il-Kummissjoni għandha tittrasmetti l-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Awtorità tat-Tmexxija u l-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa għall-abbozzar tar-rapporti msemmija fil-paragrafi 3, 4 u 5.

7.   L-Awtorità tat-Tmexxija għandha tipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa biex tipproduċi l-evalwazzjonijiet ġenerali msemmija fil-paragrafu 5.

8.   Matul perijodu transitorju qabel l-Awtorità tat-Tmexxija tibda bil-ħidmiet tagħha, il-Kummissjoni ser tkun responsabbli għall-produzzjoni u s-sottomissjoni tar-rapporti msemmijin fil-paragrafi 3 u 4.

Artikolu 51

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat.

2.   Fil-każ fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, skond id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu previst fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun tliet xhur.

3.   Il-Kumitat għandu jeżerċita l-funzjoni tiegħu mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 52

Emenda għad-dispożizzjonijiet ta' l-Acquis ta' Schengen

1.   Għall-finijiet ta' kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattat, dan ir-Regolament għandu jissostitwixxi, fid-data msemmija fl-Artikolu 55(2), id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 92 sa 119 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen, minbarra l-Artikolu 102 A tagħha.

2.   Huwa għandu jissostitwixxi wkoll, fid-data msemmija fl-Artikolu 55, id-dispożizzjonijiet li ġejjin ta’ l-Acquis ta’ Schengen li jimplimentaw dawk l-artikoli (20):

(a)

id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv ta’ l-14 ta’ Diċembru 1993 dwar ir-Regolament Finanzjarju dwar l-ispejjeż ta’ l-installazzjoni u tat-tħaddim tas-sistema ta’ l-informazzjoni ta’ Schengen (C. SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);

(b)

id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-7 ta’ Ottubru 1997 dwar l-iżvilupp tas-SIS (SCH/Com-ex (97) 24);

(ċ)

id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-15 ta’ Diċembru 1997 li temenda r-Regolament Finanzjarju dwar is-C. SIS (SCH/Com-ex (97) 35);

(d)

id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tal-21 ta’ April 1998 dwar is-C. SIS b’konnessjonijiet 15/18 (SCH/Com-ex (98) 11);

(e)

id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta’ April 1999 dwar in-nefqa ta’ l-installazzjoni tas-C. SIS (SCH/Com-ex (99) 4);

(f)

id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta’ April 1999 dwar l-aġġornament tal-Manwal SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);

(g)

id-Dikjarazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-18 ta’ April 1996 li tiddefinixxi l-kunċett ta’ barrani (SCH/Com-ex (96) dik. 5);

(h)

id-Dikjarazzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta’ April 1999 dwar l-istruttura tas-SIS (SCH/Com-ex (99) dik. 2 rev.);

(i)

id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tas-7 ta’ Ottubru 1997 dwar kontribuzzjonijiet min-Norveġja u mill-Islanda għall-ispejjeż ta’ l-installazzjoni u tat-tħaddim tas-C. SIS (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   Għall-finijiet ta' kwistjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattat, ir-referenzi għall-Artikoli sostitwiti tal-Konvenzjoni ta’ Schengen u d-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ l-Acquis ta’ Schengen li jimplimentaw dawk l-Artikoli għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

Artikolu 53

Revoka

Ir-Regolament (KE) Nru 378/2004 u r-Regolament (KE) Nru 871/2004, id-Deċiżjoni 2005/451/JHA, id-Deċiżjoni 2005/728/JHA u d-Deċiżjoni 2006/628/KE huma revokati fid-data msemmija fl-Artikolu 55(2).

Artikolu 54

Perijodu transitorju u baġit

1.   L-allerti għandhom jiġu trasferiti minn SIS 1+ għas-SIS II. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, billi jagħtu prijorità għall-allerti dwar persuni, li l-kontenut ta' l-allerti li huma trasferiti mis SIS 1+ għas-SIS II jissodisfa d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament kemm jista' jkun malajr u mhux aktar tard minn tliet snin wara d-data msemmija fl-Artikolu 55(2). Matul dan il-perijodu transitorju, l-Istati Membri jistgħu jkomplu japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 94 u 96 tal-Konvenzjoni ta' Schengen għall-kontenut ta' l-allerti li huma trasferiti mis-SIS 1+ għas-SIS II, soġġett għar-regoli li ġejjin:

(a)

fil-każ ta' modifika ta', żjieda għal jew ta' korrezzjoni jew aġġornament tal-kontenut ta' allert trasferit mis-SIS 1+ għas-SIS II, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-allert jissodisfa d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament sa miż-żmien tal-modifika, żjieda, korrezzjoni jew aġġornament.

(b)

Fil-każ ta' riżultat ta' allert trasferit mis-SIS 1+ għas-SIS II, l-Istati Membri għandhom jeżaminaw il-kompatibbiltà ta' dak l-allert mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament minnufih, iżda mingħajr ma jdewmu l-azzjoni li għandha tittieħed abbażi ta' dak l-allert.

2.   Il-bqija tal-baġit fid-data stabbilita b’mod konformi ma’ l-Artikolu 55(2), li kien approvat skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 119 tal-Konvenzjoni ta’ Schengen, għandu jitħallas lura lill-Istati Membri. L-ammonti li għandhom jitħallsu lura għandhom jiġu kkalkolati abbażi tal-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri kif stabbilit fid-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv ta’ l-14 ta’ Diċembru 1993 dwar ir-regolament finanzjarju dwar l-ispejjeż ta’ l-istallazzjoni u tat-tħaddim tas-Sistema ta’ Informazzjoni Schengen.

3.   Matul il-perijodu transitorju msemmi fl-Artikolu 15(3), referenzi f'dan ir-Regolament għall-Awtorità tat-Tmexxija għandhom jinftiehmu bħala referenza għall-Kummissjoni.

Artikolu 55

Dħul fis-seħħ, applikabbilità u migrazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara li jiġi ppublikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

2.   Għandu japplika għall-Istati Membri li jipparteċipaw fis-SIS 1+ minn dati li jridu jiġu ffissati mill-Kunsill, li jaġixxi b'unanimità tal-Membri tiegħu li jirrappreżentaw lill-Gvernijiet ta' l-Istati Membri li jipparteċipaw fis-SIS 1+.

3.   Id-dati msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiġi ffissata wara li:

(a)

jkunu adottati l-miżuri implimentattivi meħtieġa;

(b)

l-Istati Membri kollha li jipparteċipaw bis-sħiħ fis-SIS 1+ ikunu nnotifikaw lill-Kummissjoni li huma jkunu għamlu l-arranġamenti tekniċi u legali meħtieġa biex jipproċessaw data tas-SIS II u jiskambjaw informazzjoni supplimentari;

(ċ)

il-Kummissjoni tkun iddikjarat it-tlestija b'suċċess ta' test komprensiv tas-SIS II, li għandu jitmexxa mill-Kummissjoni flimkien ma' l-Istati Membri, u l-korpi preparatorji tal-Kunsill ikunu vvalidaw ir-riżultat propost tat-test u kkonfermaw li l-livell ta' prestazzjoni tas-SIS II huwa ta' l-inqas ekwivalenti għal dak miksub mis-SIS 1+;

(d)

il-Kummissjoni tkun għamlet l-arranġamenti tekniċi meħtieġa biex tippermetti li s-SIS II Ċentrali tkun konnessa ma’ l-N. SIS II ta' l-Istati Membri kkonċernati.

4.   Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew bir-riżultati tat-testijiet imwettqa skond il-paragrafu 3(ċ).

5.   Kwalunkwe Deċiżjoni tal-Kunsill meħuda skond il-paragrafu 2 għandha tiġi pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri b'mod konformi mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Magħmul fi Brussel, ta' l-20 ta' Diċembru 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

J. KORKEAOJA


(1)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2006 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Diċembru 2006.

(2)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 19. Il-Konvenzjoni kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1160/2005 (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 18).

(3)  ĠU L 328, 13.12.2001, p. 4.

(4)  ĠU L 328, 13.12.2001, p. 1.

(5)  ĠU L

(6)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(7)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  ĠU L 12, 17.1.2004, p. 47.

(9)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(10)  ĠU L 131, 1.6.2000, p. 43.

(11)  ĠU L 64, 7.3.2002, p. 20.

(12)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 36.

(13)  GU L 176, 10.7.1999, p. 31.

(14)  ĠU L 176, 10.7.1999, p. 53.

(15)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/849/KE tal-25 ta' Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u dwar l-applikazzjoni provviżorja ta' xi dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunita' Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar l-assoċjazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-Acquis ta' Schengen (ĠU L 368, 15.12.2004, p. 26).

(16)  Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/860/KE tal-25 ta' Ottubru 2004 dwar l-iffirmar, f'isem il-Komunita' Ewropea, fl-applikazzjoni proviżorja ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera ma' l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp ta' l-Acquis ta' Schenger (ĠU L 370, 17.12.2004, p. 78).

(17)  ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(18)  ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.

(19)  ĠU L 105, 13.4.2006, p 1.

(20)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 439.


II Atti li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

Kunsill

28.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

24


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

ta’18 ta' Diċembru 2006

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta’ programmi ta’ l-ittikkettar ta’ l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija għat-tagħmir ta’ l-uffiċċji

(2006/1005/EC)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 133, flimkien ma’ l-Artikolu 300(2), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel sentenza, u l-Artikolu 300(4) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kummissjoni tiftaħ negozjati għal Ftehim bejn il-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta’ programmi ta’ l-ittikkettar dwar l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija għat-tagħmir ta’ l-uffiċċju kienet adottata fil-5 ta’ Mejju 2006.

(2)

In-negozjati ġew konklużi u l-Ftehim bejn il-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni tal-programmi ta’ l-ittikkettar dwar l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija għat-tagħmir ta’ l-uffiċċju (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim”) ġie inizjalat miż-żewġ Partijiet fis-7 ta’ Ġunju 2006.

(3)

Il-proċeduri interni Komunitarji xierqa għandhom ikunu stabbiliti biex ikun żgurat it-tħaddim tajjeb tal-Ftehim.

(4)

Is-suq għat-tagħmir ta’ l-uffiċċju qed jevolvi malajr ħafna. Huwa essenzjali li ta’ spiss jiġi stmat mill-ġdid il-potenzjal biex jiġu massimizzati l-iffrankar ta’ l-enerġija u l-benefiċċji ambjentali bl-istimolu tal-provvista ta’ u tad-domanda għal prodotti li huma effiċjenti fl-enerġija. Għalhekk huwa meħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa, assistita minn bord Komunitarju ta’ konsulenza kompost minn rappreżentanti nazzjonali u mill-partijiet interessati kollha, li jerġa’ jistma u jtejjeb l-Ispeċifikazzjonijiet Komuni għat-tagħmir ta’ l-uffiċċju stabbiliti fl-Anness C tal-Ftehim b’mod regolari u li jieħu ċerti deċiżjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Ftehim, bħalma huma id-dehra tal-logo ta’ l-“ENERGY STAR” u l-linji gwida għall-użu tal-logo li jinsabu fl-Annessi A u B rispettivament.

(5)

L-implimentazzjoni tal-Ftehim għandha tkun eżaminata mill-Kummissjoni Teknika stabbilita mill-Ftehim.

(6)

Kull parti tal-Ftehim għandha taħtar entità tal-ġestjoni u għandha tiġi ddefinita l-proċedura biex jiġi emendat il-Ftehim.

(7)

Il-Ftehim għandu jiġi approvat,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim bejn il-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta’ programmi ta’ l-ittikkettar dwar l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija għat-tagħmir ta’ l-uffiċċju, inkluż l-Annessi tiegħu, huwa b’dan approvat f’isem il-Komunità.

It-test tal-Ftehim u l-Annessi tiegħu huma mehmuża ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b’dan awtorizzat li jaħtar lill-persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa li jiffirmaw il-Ftehim sabiex tintrabat il-Komunità.

Artikolu 3

Il-President tal-Kunsill għandu, f’isem il-Komunità, jagħti n-notifika bil-miktub prevista fl-Artikolu XIV(1) tal-Ftehim.

Artikolu 4

1.   Il-Kummissjoni għandha tirrappreżenta lill-Komunità fil-Kummissjoni Teknika prevista fl-Artikolu VII tal-Ftehim, wara li tkun semgħet il-fehmiet tal-membri tal-Bord ta' l-ENERGY STAR tal-Komunità Ewropea stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 2422/2001 (1). Wara li tikkonsulta ’l-Bord ta' l-ENERGY STAR tal-Komunità Ewropea, il-Kummissjoni għandha twettaq il-funzjonijiet imsemmija fl-Artikoli VI(5), VII(1) u (2), u IX(4), tal-Ftehim.

2.   Bil-għan li tiġi ppreparata l-pożizzjoni tal-Komunità fir-rigward ta’ l-emendi tal-lista tat-tagħmir ta’ l-uffiċċju fl-Anness C tal-Ftehim, il-Kummissjoni għandha tqis kwalunkwe opinjoni mogħtija mill-Bord ta’ l-ENERGY STAR tal-Komunità Ewropea.

3.   Il-pożizzjoni tal-Komunità fir-rigward ta’ deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-entitajiet tal-ġestjoni għandha tkun determinata, fir-rigward ta’ l-emendi ta’ l-Anness A (l-isem u l-logo komuni ta’ l-ENERGY STAR), l-Anness B (Linji Gwida għall-użu xieraq ta’ l-isem u l-logo komuni ta’ l-ENERGY STAR), u l-Anness C (L-Ispeċifikazzjonijiet Komuni) għall-Ftehim, mill-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-Bord ta’ l-ENERGY STAR tal-Komunità Ewropea.

4.   Fil-każijiet l-oħrajn kollha, il-pożizzjoni tal-Komunità fir-rigward ta’ deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Partijiet tal-Ftehim għandha tkun determinata mill-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 300 tat-Trattat.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussel, ta'18 ta' Diċembru 2006

Għall-Kunsill

Il-President

J.-E. ENESTAM


(1)  ĠU L 332, tas-15.12.2001, p. 1.


FTEHIM BEJN

il-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta’ programmi ta’ l-ittikkettar ta’ l-użu Effiċjenti ta’ l-Enerġija għat-Tagħmir ta’ l-Uffiċċji

Il-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Komunità Ewropea, minn hawn il quddiem imsejħa “il-Partijiet”;

FILWAQT li jixtiequ jimmassimizzaw l-iffrankar ta’ l-enerġija u l-benefiċji ambjentali billi jistimolaw il-provvista ta’ u d-domanda għal prodotti li huma effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija;

FILWAQT LI JQISU l-Ftehim bejn il-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Komunità Ewropea dwar il-koordinazzjoni tal-programmi ta’ l-ittikkettar ta’ l-Użu Effiċjenti ta’ l-Enerġija għat-Tagħmir ta’ l-Uffiċċji, magħmul fid-19 ta’ Diċembru 2000, u l-annessi tiegħu, kif emendat (minn hawn ’il quddiem “il-Ftehim ta’ l-2000”);

SODISFATTI mill-progress li sar taħt il-Ftehim ta’ l-2000;

KONVINTI li jinkisbu benefiċċji addizzjonali jekk jitkomplew l-isforzi reċiproċi fuq l-ENERGY STAR;

FTIEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu I

Il-prinċipji ġenerali

1.   Il-Partijiet għandhom jużaw sett komuni ta’ speċifikazzjonijiet ta’ l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija u logo komuni għall-iskopijiet li jkunu stabbiliti miri konsistenti għall-manifatturi, u b’dan il-mod ikun massimizzat l-effett ta’ l-isforzi individwali tagħhom fuq il-provvista ta’ u d-domanda għal dawn it-tipi ta’ prodotti.

2.   Il-Partijiet għandhom juzaw il-Logo Komuni sabiex jidentifikaw tipi ta’ prodotti kkwalifikati li huma effiċjenti fl-uzu ta’ l-enerġija elenkati fl-Anness C.

3.   Il-Partijiet għandhom jiżguraw li l-ispeċifikazzjonijiet komuni jinkoraġġixxu t-titjib kontinwat fl-effiċjenza, filwaqt li jqisu l-prattika teknika l-aktar avvanzata fis-suq.

4.   L-Ispeċifikazzjonijiet Komuni jipprovaw jirrappreżentaw mhux aktar minn 25 fil-mija tal-mudelli li għalihom id-data hija disponibbli fil-waqt meta huma stabbiliti l-ispeċifikazzjonijiet filwaqt li jitqiesu wkoll fatturi oħrajn.

5.   Il-Partijiet għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jiżguraw li l-konsumaturi jkollhom l-opportunità jidentifikaw prodotti effiċjenti billi jsibu t-tikketta fis-suq.

Artikolu II

Ir-Relazzjoni mal-Ftehim ta’ l-2000

Dan il-Ftehim jissostitwixxi l-Ftehim ta’ l-2000 fl-intier tiegħu.

Artikolu III

Id-Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ dan il-Ftehim:

(a)

“ENERGY STAR” tfisser il-marka tas-servizz indikata fl-Anness A u li hija l-proprjetà ta’ l-Aġenzija ta’ l-Istati Uniti għall-Protezzjoni ta’ l-Ambjent (“U.S. EPA” - United States Environmental Protection Agency);

(b)

“Logo Komuni” tfisser il-marka ta’ ċertifikazzjoni indikata fl-Anness A u li hija l-proprjetà tal-U.S. EPA;

(c)

“Marki ta’ l-ENERGY STAR” tfisser l-isem u l-Logo Komuni ta’ l-“ENERGY STAR”, flimkien ma’ kwalunkwe verżjoni ta’ dawn il-marki li jistgħu jkunu żviluppati jew modifikati mill-Entitajiet ta’ Ġestjoni jew il-Parteċipanti tal-Programm, kif definit hawn, inkluż is-sinjal jew il-marka li tinsab fl-Anness A ta’ dan il-Ftehim;

(d)

“Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR” tfisser programm amministrat minn Entità ta’ Ġestjoni li juża speċifikazzjonijiet komuni dwar l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija, il-marki u l-linji gwida li għandhom jiġu applikati għal tipi indikati tal-prodott;

(e)

“il-Parteċipanti fil-Programm” tfisser il-manifatturi, il-bejjiegħa jew l-aġenti tal-bejgħ mill-ġdid li jbiegħu prodotti indikati li huma effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet ta’ u li għażlu li jipparteċipaw fil-programm ta’ l-ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR billi jirreġistraw jew jidħlu fi ftehim ma’ l-Entità ta’ Ġestjoni ta’ waħda mill-Partijiet;

(f)

“l-Ispeċifikazzjonijiet Komuni” huma r-rekwiżiti ta’ l-użu effiċjenti u tar-rendiment ta’ l-enerġija, inklużi l-metodi ta' ttestjar elenkati fl-Anness C, użati mill-Entità ta’ Ġestjoni u mill-Parteċipanti fil-Programm biex jiddeterminaw jekk il-prodotti li huma effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija jikkwalifikawx għal-Logo Komuni.

Artikolu IV

L-Entitajiet ta’ Ġestjoni

Kull Parti b’dan taħtar Entità ta’ Ġestjoni li hija responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim (“l-Entitajiet ta’ Ġestjoni”). Il-Komunità Ewropea taħtar lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (“Kummissjoni”) bħala l-Entità ta’ Ġestjoni tagħħa. L-Istati Uniti ta’ l-Amerika taħtar lill-U.S. EPA bħala l-Entità ta’ Ġestjoni tagħħa.

Artikolu V

L-amministrazzjoni tal-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR

1.   Kull Entità ta’ Ġestjoni għandha tamministra l-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR għat-tipi ta’ prodotti li huma effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija elenkati fl-Anness C, bla ħsara għat-termini u l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Ftehim. L-amministrazzjoni tal-Programm tinkludi r-reġistrazzjoni tal-Parteċipanti fil-Programm fuq bażi volontarja, iż-żamma tal-listi tal-Parteċipanti fil-Programm u tal-prodotti konformi, u l-infurzar tat-termini tal-Linji Gwida għall-użu xieraq ta’ l-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR stabbiliti fl-Anness B.

2.   Il-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR għandu juża l-Ispeċifikazzjonijiet Komuni elenkati fl-Anness C.

3.   Sa fejn kull Entità ta’ Ġestjoni tieħu miżuri effettivi biex teduka lill-konsumaturi dwar il-Marki ta’ l-ENERGY STAR, għandha tagħmel dan skond il-Linji Gwida għall-Użu Xieraq ta’ l-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR stabbiliti fl-Anness B.

4.   Kull Entità ta’ Ġestjoni għandha tħallas l-ispejjeż għall-attivitajiet kollha tagħha taħt dan il-Ftehim.

Artikolu VI

Il-Parteċipazzjoni fil-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR

1.   Kwalunkwe manifattur, bejjiegħ jew aġent tal-bejgħ mill-ġdid jista’ jidħol fil-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR billi jirreġistra bħala Parteċipant fil-Programm ma’ l-Entità ta’ Ġestjoni ta’ kull Parti.

2.   Il-Parteċipanti fil-Programm jistgħu jużaw il-Logo Komuni biex jidentifikaw il-prodotti kwalifikati li ġew ittestjati fil-faċilitajiet tagħhom stess jew minn laboratorju indipendenti tat-testijiet u li jissodisfaw l-Ispeċifikazzjonijiet Komuni stabbiliti fl-Anness C, u jistgħu jiċċertifikaw huma stess il-kwalifikazzjoni tal-prodotti.

3.   Ir-reġistrazzjoni ta’ Parteċipant fil-Programm fil-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR mill-Entità ta’ Ġestjoni ta’ Parti waħda għandha tkun rikonoxxuta mill-Entità ta’ Ġestjoni tal-Parti l-oħra.

4.   Biex ikun aktar faċli r-rikonoxximent tal-Parteċipanti fil-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR skond il-Paragrafu 3 hawn fuq, l-Entitajiet ta’ Ġestjoni għandhom jikkooperaw sabiex iżommu listi komuni tal-Parteċipanti fil-Programm kollha u tal-prodotti kollha li jikkwalifikaw għal-Logo Komuni.

5.   Minkejja l-proċeduri ta’ l-awtoċertifikazzjoni speċfikati fill-Paragrafu 2 hawn fuq, kull Entità ta’ Ġestjoni tirriserva d-dritt li tittestja jew teżamina l-prodotti b’mod ieħor li huma jew ġew mibjugħa fit-territorji tagħha (fit-territorji ta’ l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea fil-każ tal-Kummissjoni) sabiex tiddetermina jekk il-prodotti humiex ċertifikati skond l-Ispeċifikazzjonijiet Komuni stabbiliti fl-Anness C. L-Entitajiet ta’ Ġestjoni għandhom jikkomunkaw u jikkooperaw għal kollox ma’ xulxin biex jiżguraw li l-prodotti kollha li għandhom il-Logo Komuni jissodisfaw l-Ispeċifikazzjonijiet Komuni stabbiliti fl-Anness C.

Artikolu VII

Il-koordinazzjoni tal-programm bejn il-Partijiet

1.   Il-Partijiet għandhom iwaqqfu Kummissjoni Teknika biex teżamina l-implimentazzjoni ta’ dan il-Ftehim, komposta mir-rappreżentanti ta’ l-Entitajiet ta’ Ġestjoni rispettivi tagħhom.

2.   Bi prinċipju, il-Kummissjoni Teknika għandha tiltaqa’ kull sena u għandha tikkonsulta fuq talba ta’ waħda mill-Entitajiet ta’ Ġestjoni biex teżamina l-ħidma u l-amministrazzjoni tal-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR, l-Ispeċifikazzjonijiet Komuni stabbiliti fl-Anness C, il-kopertura tal-prodotti, u l-progress fil-kisba ta’ l-għanijiet ta’ dan il-Ftehim.

3.   Dawk li mhumiex partijiet (inklużi gvernijiet u rappreżentanti ta’ l-industrija oħrajn) jistgħu jattendu l-laqgħat tal-Kummissjoni Teknika bħala osservaturi, kemm-il darba ż-żewġ Entitajiet ta’ Ġestjoni ma jiftehmux mod ieħor.

Artikolu VIII

Ir-Reġistrazzjoni tal-marki ta’ l-ENERGY STAR

1.   Il-U.S. EPA, bħala proprjetarja tal-marki ta’ l-ENERGY STAR, irreġistrat il-marki fil-Komunità Ewropea bħala Trade Marks Komunitarji. Il-Kummissjoni m’għandhiex titlob jew tikseb reġistrazzjoni tal-marki ta’ l-ENERGY STAR jew ta’ varjazzjoni tal-marki fi kwalunkwe pajjiż.

2.   Il-U.S. EPA tintrabat li ma tqisx bħala ksur ta’ dawn il-marki l-użu, mill-Kummissjoni jew minn kwalunkwe Parteċipant fil-Programm irreġistrat mill-Kummissjoni, tas-sinjal jew il-marka li jinsabu fl-Anness A skond it-termini ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu IX

L-infurzar u n-nuqqas ta’ konformità

1.   Sabiex jitħarsu l-marki ta’ l-ENERGY STAR, kull Entità ta’ Ġestjoni għandha tiżgura l-użu xieraq tal-marki ta’ l-ENERGY STAR fit-territorju tagħha (fit-territorji ta’ l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea fil-każ tal-Kummissjoni). Kull Entità ta’ Ġestjoni għandha tiżgura li l-marki ta’ l-ENERGY STAR jintużaw biss fil-forma li tidher fl-Anness A. Kull Entità ta’ Ġestjoni għandha tiżgura li l-marki ta’ l-ENERGY STAR jintużaw biss bil-mod speċifikat fil-Linji Gwida għall-Użu Xieraq ta’ L-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR stabbiliti fl-Anness B.

2.   Kull Entità ta’ Ġestjoni għandha tiżgura li tittieħed azzjoni minnufih u xierqa kontra kwalunkwe Parteċipant fil-Programm, meta ssir taf li Parteċipant fil-Programm uża marka bi ksur jew ikun waħħal il-marki ta’ l-ENERGY STAR fuq prodott li mhuwiex konformi ma’ l-Ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fl-Anness C. Dawn l-azzjonijiet għandhom jinkludu, iżda mhumiex limitati għal:

(a)

li jiġi mgħarraf il-Parteċipant fil-Programm bil-miktub dwar in-nuqqas ta’ ħarsien tiegħu tat-termini tal-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR;

(b)

permezz ta’ konsultazzjonijiet, li jiġi żviluppat pjan biex tinkiseb il-konformità;

u

(c)

jekk il-konformità ma tistax tinkiseb, it-terminazzjoni tar-reġistrazzjoni tal-Parteċipant fil-Programm, kif xieraq.

3.   Kull Entità ta’ Ġestjoni għandha tiżgura li jittieħdu l-azzjonijiet raġonevoli kollha sabiex jintemm l-użu mhux awtorizzat tal-marki ta’ l-ENERGY STAR jew l-użu ta’ marka mhux konformi minn entità li mhijiex Parteċipant fil-Programm. Dawn l-azzjonijiet għandhom jinkludu, iżda mhumiex limitati għal:

(a)

li tkun infurmata l-entità li tuża l-marki tal-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR dwar ir-rekwiżiti u l-Linji Gwida għall-Użu Xieraq ta’ L-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR;

u

(b)

titħeġġeġ l-entità li ssir Parteċipant fil-Programm u tirreġistra l-prodotti kwalifikati.

4.   Kull Entità ta’ Ġestjoni għandha minnufih tgħarraf lill-Entità ta’ Ġestjoni tal-Parti l-oħra dwar kwalunkwe ksur tal-marki ta’ l-ENERGY STAR li tkun taf dwarhom kif ukoll dwar l-azzjoni meħuda biex jintemm dan il-ksur.

Artikolu X

Il-proċeduri biex jiġi emendat il-Ftehim u biex jiżdiedu Annessi ġodda

1.   Kwalunkwe Entità ta’ Ġestjoni tista’ tipproponi emenda għal dan il-Ftehim u tipproponi annessi ġodda għall-Ftehim.

2.   Emenda għandha tiġi proposta bil-miktub u għandha tkun diskussa fil-laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni Teknika, kemm-il darba tkun ġiet komunikata lill-Entità ta’ Ġestjoni l-oħra għall-inqas sittin jum qabel din il-laqgħa.

3.   L-emendi għal dan il-Ftehim u d-deċizjonijiet li jizdiedu l-annessi l-ġodda għandhom isiru bi qbil reċiproku tal-Partijiet. L-emendi għall-Annessi A, B, u C għandhom isiru skond id-dispozizzjonijiet ta’ l-Artikoli XI u XII.

Artikolu XI

Il-proċeduri biex jiġu emendati l-Annessi A u B

1.   Entità ta’ Ġestjoni li tixtieq temenda l-Anness A jew l-Anness B għandha ssegwi l-proċeduri stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ l-Artikolu X.

2.   L-emendi għall-Annessi A u B għandhom isiru bi qbil reċiproku ta’ l-Entitajiet ta’ Ġestjoni.

Artikolu XII

Il-proċeduri biex jiġi emendat l-Anness C

1.   Entità ta’ Ġestjoni li tixtieq temenda l-Anness C biex tirrevedi l-Ispeċifikazzjonijiet eżistenti, jew iżżid tip ta’ prodott ġdid (“L-Entità ta’ Ġestjoni li Tipproponi”) għandha ssegwi l-proċeduri stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ l-Artikolu X, u għandha tinkludi fil-proposta tagħha:

(a)

dimostrazzjoni li jirriżulta ffrankar sinifikanti ta’ l-enerġija mir-reviżjoni ta’ l-Ispeċifikazzjonijiet jew miż-żieda tat-tip ta’ prodott ġdid;

(b)

kif xieraq, rekwiżiti tal-konsum ta’ l-enerġija għal modalitajiet differenti tal-konsum ta’ l-enerġija;

(c)

informazzjoni dwar il-protokolli standardizzati ta’ l-ittestjar li għandhom jintuzaw fl-evalwazzjoni tal-prodott;

(d)

evidenza ta’ teknoloġija eżistenti li mhi proprjetà ta’ ħadd li tagħmel possibbli l-iffrankar ta’ l-enerġija li huwa effettiv f’termini ta’ l-infiq mingħajr ma jkun affettwat ir-rendiment tal-prodott b’mod negattiv;

(e)

informazzjoni dwar in-numru stmat tal-mudelli ta’ prodott li jilħqu l-ispeċifikazzjoni proposta u s-sehem medju tas-suq irrappreżentat;

(f)

informazzjoni dwar il-perspettivi tal-gruppi ta’ l-industrija potenzjalment affettwati mill-emenda proposta;

u

(g)

data effettiva proposta għall-Ispeċifikazzjonijiet ġodda, filwaqt li jitqiesu ċ-ċikli tal-ħajja tal-prodott u l-iskedi tal-produzzjoni.

2.   L-emendi proposti li huma aċċettati miż-żewġ Entitajiet ta’ Ġestjoni għandhom jidħlu fis-seħħ f’data miftiehma b’mod konġunt mill-Entitajiet ta’ Ġestjoni.

3.   Jekk, wara l-wasla ta’ proposta magħmula skond il-paragrafi 1 u 2 ta’ l-Artikolu X, l-Entità ta’ Ġestjoni l-oħra (“l-Entità ta’ Ġestjoni li Toġġezzjona”) hija tal-fehma li l-proposta ma tissodisfax ir-rekwiżiti speċifikati fil-Paragrafu 1 hawn fuq jew toġġezzjona mod ieħor għall-proposta, għandha minnufih (normalment sal-Laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni Teknika) tgħarraf lill-Entità ta’ Ġestjoni li Tipproponi bil-miktub dwar l-oġġezzjoni tagħha u għandha tinkludi kwalunkwe informazzjoni disponibbli biex tappoġġja l-oġġezzjoni tagħha; pereżempju, informazzjoni li turi li l-proposta, jekk hija adottata, x’aktarx:

(a)

b’mod sproporjzonat u inġust tagħti setgħa fis-suq lil kumpanija waħda jew grupp wieħed ta’ l-industrija;

(b)

timmina l-parteċipazzjoni ġenerali ta’ l-industrija fil-programm ta’ l-ittikkettar ENERGY STAR;

(c)

tmur kontra l-liġijiet u r-regolamenti tagħha;

jew

(d)

timponi rekwiziti tekniċi li huma oneruzi.

4.   L-Entitajiet ta’ Ġestjoni għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu ftehim dwar l-emenda proposta fl-ewwel laqgħa tal-Kummissjoni Teknika wara l-proposta. Jekk l-Entitajiet ta’ Ġestjoni ma jistgħux jilħqu ftehim dwar l-emenda proposta f’din il-laqgħa tal-Kummissjoni Teknika, għandhom jippruvaw jilħqu ftehim bil-miktub qabel il-laqgħa tal-Kummissjoni Teknika li jmiss.

5.   Jekk, sa l-aħħar tal-laqgħa tal-Kummissjoni Teknika li jmiss, il-partijiet ma jistgħux jilħqu ftehim, l-Entità ta’ Ġestjoni li Tipproponi għandha tirtira l-proposta tagħha; u fir-rigward tal-proposti għar-reviżjoni ta’ l-Ispeċifikazzjonijiet eżistenti, it-tip ta’ prodott korrispondenti għandu jitneħħa mill-Anness C sad-data li jiftiehmu bil-miktub l-Entitajiet ta’ Ġestjoni. Il-Parteċipanti fil-Programm kollha għandhom ikunu mgħarrfa dwar dan it-tibdil u dwar il-proċeduri li għandhom ikunu segwiti biex jiġi implimentat dan it-tibdil.

6.   Meta jippreparaw l-Ispeċifikazzjonijiet Komuni jew jirrevedu l-Ispeċifikazzjonijiet Komuni eżistenti, l-Entitajiet ta’ Ġestjoni għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni u l-konsultazzjoni effettiva bejniethom u mal-partijiet interessati rispettivi tagħhom, b’mod partikolari rigward il-kontenut tad-dokumenti ta’ ħidma u l-iskedi.

Artikolu XIII

Id-dispozizzjonijiet ġenerali

1.   Programmi oħrajn ta’ l-ittikkettar ambjentali mhumiex koperti minn dan il-Ftehim u jistgħu jkunu żviluppati u adottati minn kwalunkwe Parti.

2.   L-attivitajiet kollha li jseħħu taħt dan il-Ftehim għandhom ikunu soġġetti għal-liġijiet u r-regolament applikabbli ta’ kull Parti u għad-disponibbiltà ta’ fondi u ta’ riżorsi approprjati.

3.   Ebda ħaġa f’dan il-Ftehim ma għandha taffettwa d-drittijiet u l-obbligi ta’ kwalunkwe parti li joħorġu minn kwalunkwe ftehim bilaterali, reġjonali jew multilaterali li tkun daħlet fih qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim.

4.   Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta’ dan il-Ftehim, kwalunkwe Entità ta’ Ġestjoni tista’ twettaq programmi ta’ l-ittikkettar fir-rigward tat-tipi ta’ prodotti li mhumiex inklużi fl-Anness C. Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta’ dan il-Ftehim, ebda Parti ma għandha tostakola l-importazzjoni, l-esportazzjoni, il-bejgħ jew id-distribuzzjoni ta’ kwalunkwe prodott għaliex ikun fih il-marki ta’ l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija ta’ l-Entità ta’ Ġestjoni tal-Parti l-oħra.

Artikolu XIV

Id-dħul fis-seħħ u t-tul

1.   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha kull Parti tkun innotifikat lill-oħra bil-miktub li l-proċeduri interni rispettivi tagħha meħtieġa biex jidħol fis-seħħ ikunu tlestew.

2.   Dan il-Ftehim għandu jibqa’ fis-seħħ għal zmien ta’ ħames snin. Għall-inqas sena qabel tmiem dan il-perjodu, il-Partijiet għandhom jiltaqgħu sabiex jiddiskutu t-tiġdid ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu XV

It-terminazzjoni

1.   Kwalunkwe Parti tista’ tittermina dan il-Ftehim fi kwalunkwe ħin billi tliet xhur qabel tavża bil-miktub lill-Parti l-oħra.

2.   Fil-każ li dan il-Ftehim jiġi tterminat jew ma jiġġeddidx, l-Entitajiet ta’ Ġestjoni għandhom jgħarrfu lill-Parteċipanti fil-Programm kollha li jkunu rreġistraw dwar it-tmiem tal-programm konġunt. Barra minn dan, l-Entitajiet ta’ Ġestjoni għandhom jgħarrfu lill-Parteċipanti fil-Programm li jkunu rreġistraw li kull Entità ta’ Ġestjoni tista’ tkompli l-attivitajiet ta’ l-ittikkettar taħt żewġ programmi individwali separati. F’dan il-każ il-programm ta’ l-ittikkettar tal-Komunità Ewropea ma jużax il-marki ta’ l-ENERGY STAR. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li hija, l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u kwalunkwe Parteċipant fil-Programm li hi tkun irreġistrat jieqfu milli jużaw il-marki ta’ l-ENERGY STAR sad-data miftiehma bil-miktub mill-Entitajiet ta’ Ġestjoni. L-obbligi li jinsabu f’dan l-Artikolu XV (2) għandhom jgħoddu wara t-terminazzjoni ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu XVI

Il-lingwi Awtentiċi

Magħmul f’żewġ oriġinali f'Washington D.C. fl-għoxrin jum ta' Diċembru fis-sena elfejn u sitta fil-lingwa Ċeka, Daniża, Olandiża, Ingliża, Estonjana, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ungeriża, Taljana, Latvjana, Litwana, Maltija, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Spanjola u Żvediża, u kull waħda minn dawn il-verżjonijiet huma awtentiċi indaqs. Fil-kaz ta’ diffikoltajiet dwar l-interpretazzjoni, għandu jipprevali l-Ingliz.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de los Estados Unidos de América

Za vládu Spojených států amerických

For regeringen for Amerikas Forenede Stater

Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide valitsuse nimel

Για την Κυβερνηση των Ηνωμενων Πολιτειων τησ Αμερικησ

For the Government of the United States of America

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

Per il governo degli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės vardu

az Amerikai Egyesült Államok kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika

Voor de regering van Verenigde Staten van Amerika

W imieniu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelo governo Estados Unidos da América

Za vládu Spojené štáty americké

Za vlado Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta

För Amerikas förenta staters regering

Image

ANNESS A

L-ISEM U L-LOGO KOMUNI TA’ L-ENERGY STAR

Isem: ENERGY STAR

Logo Komuni:

Image

L-ANNESS B

Il-Linji Gwida għall-uzu xieraq ta’ l-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR

L-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR huma marki tal-U.S. EPA. Għalhekk, l-isem u l-Logo Komuni jistgħu jintużaw biss skond dawn il-linji gwida li ġejjin u l-Ftehim ta’ Sħubija jew il-Formola ta’ Reġistrazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ffirmata mill-Parteċipanti fil-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR. Jekk jogħġbok qassam dawn il-linji gwida lil dawk li f’ismek se jkunu responsabbli mill-preparazzjoni tal-materjali ta’ l-ENERGY STAR.

Il-U.S. EPA, u l-Kummissjoni Ewropea, fit-Territorju ta’ l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea, jissorveljaw l-użu xieraq ta’ l-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR. Dan jinkludi l-monitoraġġ ta’ l-użu tal-marki fis-suq, u li jiġu kkuntattjati direttament dawk l-organizzazzjonijiet li qed jużawhom ħażin jew mingħajr awtorizzazzjoni. Il-konsegwenzi ta’ l-użu ħażin tal-marki jistgħu jinkludu t-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni tal-Parteċipant fil-Programm ta’ l-Ittikkettar ta’ l-ENERGY STAR, u, għall-prodotti importati fil-U.S. bl-użu ħażin tal-marki, il-possibbiltà ta’ konfiska ta’ dawk il-prodotti mis-Servizz tad-Dwana ta’ l-Istati Uniti.

Il-Linji Gwida Ġenerali

Il-Programm ENERGY STAR huwa sħubija bejn in-negozji u l-organizzazzjonijiet fuq naħa waħda u l-Gvern Federali ta’ l-Istati Uniti jew il-Komunità Ewropea fuq in-naħa l-oħra. Bħala parti minn din l-isħubija, in-negozji u l-organizzazzjonijiet jistgu jużaw l-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR, bħala parti mill-attivitajiet tagħhom ta’ l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija u ta’ l-ambjent.

L-organizzazzjonijiet għandhom jagħmlu ftehim ma’ Entità ta’ Ġestjoni – l-Aġenzja għall-Protezzjoni ta' l-Ambjent għall-Istati Uniti jew il-Kummissjoni Ewropea għall-UE – biex jużaw il-marki kif provdut f’dan id-dokument. L-alterazzjonijiet għal dawn il-marki mhumiex permessi għaliex iħawdu lin-negozji u lill-konsumaturi dwar l-għan tal-programm ENERGY STAR u jnaqqsu l-valur tiegħu għal kulħadd.

L-organizzazzjonijiet li juzaw dawn il-marki għandhom iħarsu dawn il-linji gwida ġenerali li ġejjin:

1.

L-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR qatt ma jistgħu jintużaw b’xi mod li jimplika l-approvazzjoni ta’ kumpanija, il-prodotti tagħha jew is-servizzi tagħha. Lanqas ma jistgħu jintużaw il-Logo Komuni jew l-isem ta’ l-ENERGY STAR fi kwalunkwe isem jew logo ieħor tal-kumpanija, isem tal-prodott, isem ta’ servizz, isem tad-domain, jew titolu tal-paġna tal-Web, u lanqas ma tista’ ssir applikazzjoni biex il-Logo Komuni jew l-isem ta’ l-ENERGY STAR jew marka simili tkun trademark, jew parti minn trademark minn kwalunkwe entità minbarra l-U.S. EPA.

2.

L-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR ma jistgħu qatt jintużaw f’mod li jiddisprezza lil ENERGY STAR, l-EPA, id-Dipartiment ta’ l-Enerġija, il-Komunità Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea jew kwalunkwe organizzazzjoni oħra tal-gvern.

3.

Il-Logo Komuni ma jista’ qatt ikun assoċjat ma’ prodotti li ma jikkwalifikawx bħala ENERGY STAR.

4.

L-isħab u l-organizzazzjonijiet l-oħrajn awtorizzati huma responsabbli għall-użu li jsir minnhom stess ta’ l-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR, kif ukoll għall-użu mir-rappreżentanti tagħhom, bħall-aġenziji tar-reklamar u l-kuntratturi ta’ l-implimentazzjoni.

L-uzu ta’ l-Isem ENERGY STAR

L-isem ENERGY STAR għandu dejjem jidher f’ittri kbar;

Is-simbolu tar-reġistrazzjoni ® għandu jintuza ma’ l-ewwel darba li l-kliem “ENERGY STAR” jidhru fil-materjal għas-suq ta’ l-Istati Uniti:,

u

Is-simbolu ® għandu dejjem ikun stampat ’il fuq mill-vers (superscript);

M’għandu jkun hemm ebda spazju bejn il-kliem “ENERGY STAR” u s-simbolu ®;

Is-simbolu ® għandu jkun ripetut f’dokument għal kull titolu ta’ kapitolu jew paġna ta’ l-Internet.

L-użu tal-Logo Komuni

Il-Logo Komuni huwa marka li għandha tintuża bħala tikketta biss fuq dawk il-prodotti li jissodisfaw jew jeċċedu l-linji gwida tar-rendiment ta’ l-ENERGY STAR.

L-uzu tal-Logo Komuni jinkludi:ċ

Fuq prodott li jikkwalifika u li huwa rreġistrat;

Fil-letteratura dwar il-prodott għal prodott li jikkwalifika;

Fuq l-Internet biex ikun identifikat prodott li jikkwalifika;

Fir-reklamar, fejn jintuża qrib jew fuq prodott li jikkwalifika;

Fil-materjali tal-Punt tax-Xiri;

Fuq l-imballaġġ ta’ prodott li jikkwalifika.

Id-dehra tal-Logo Komuni

Il-US EPA ħolqot din il-marka biex timmassimizza l-impressjoni viżiva tal-marka u għal skopijiet ta’ kuntrast u leġibbiltà. Il-marka tinkludi s-simbolu ta’ l-ENERGY STAR f’kaxxa bl-isem ENERGY STAR f’kaxxa direttament taħt biex tissaħħaħ il-leġibbiltà tas-simbolu. Iż-żewġ blokok huma separati minn rig abjad li huwa oħxon daqs it-tondjatura ġewwa s-simbolu. Il-marka għandha wkoll linja bajda ewlenija li hija wkoll ħoxna daqs it-tondjatura ġewwa s-simbolu.

Spazju Vojt

Il-US EPA u l-Kummissjoni ta’ l-UE jeħtieġu li jkun hemm spazju vojt ta’.333 (1/3) ta’ l-għoli tal-kaxxa grafika ġewwa l-marka, madwar il-marka f’kull ħin. Ebda element grafiku ieħor, bħal test jew immaġini, ma jista’ jidher f’din il-parti. Il-US EPA u l-Kummissjoni ta’ l-UE jirrikjedu li dan l-ispazju jkun vojt għaliex il-Logo Komuni ta’ spiss jidher fuq materjali li jużaw immaġini kumplessi bħal marki oħrajn, mezzi grafiċi, u kitba.

Id-Daqs Minimu

Il-marka tista’ tingħata daqs ieħor, izda l-proporzjonijiet għandhom jinzammu. Għal-leġibbiltà, nirrakkomandaw li l-marka ma tkunx riprodotta b’wisa’ inqas minn. 375 ta’ pulzier (3/8”; 9.5 mm) għall-istampar. Il-leġibbiltà ta’ l-ittri ġewwa l-marka għandha tinżamm fuq l-Internet.

Il-Kulur Ippreferit

Il-Kulur Ippreferit għall-marka huwa 100 % Cyan. Huma permessi verzjonijiet oħrajn bl-iswed jew irriversjat għall-abjad. L-ekwivalenti fuq l-Internet għall-kulur 100 % Cyan huwa l-kulur hex #0099FF. Jekk huwa disponibbli l-istampar f’bosta kuluri għar-reklamar, għal-letteratura tal-prodotti jew għall-materjali fil-punt tax-xiri il-marka għandha tkun stampata f’100 % Cyan. Jekk dan il-kulur mhuwiex disponibbli, jista’ minflok jintuża l-iswed.

L-Użi skorretti tal-Marka

Jekk jogħġbok:

Tuzax il-marka fuq prodotti li ma jikkwalifikawx.

Tibdilx il-marka billi tuża l-kaxxa tas-simbolu ta’ l-ENERGY STAR mingħajr il-kaxxa li fiha l-isem “ENERGY STAR”.

Meta tirriproduċi l-marka jekk jogħġbok:

Tagħmilx il-marka bħala kontorn.

Tuzax marka bajda fuq sfond abjad.

Tibdilx il-kuluri tal-marka.

Tgħawwiġx il-marka fi kwalunkwe mod.

Tibdilx il-lock up tal-marka.

Tqegħidx il-marka fuq immaġini fejn hemm ħafna marki oħrajn.

Iddawwarx il-marka.

Tissepara ebda wieħed mill-elementi tal-marka.

Tissostitwixxi ebda parti mill-marka.

Tuża ebda tipa oħra biex tissostitwixxi parti mill-marka.

Tivvjolax l-ispazju vojt tal-marka.

Ixxengilx il-marka.

Tibdilx id-daqs tal-lock up tal-marka.

Tissostitwix il-kliem approvat.

Tuzax il-Logo Komuni f’kulur mhux approvat.

Tħallix it-test ikompli għaddej fuq il-marka.

Tużax il-kaxxa tas-simbolu waħedha. L-isem ENERGY STAR għandu jidher ukoll.

Tħassarx il-kaxxa tas-simbolu mill-marka.

Meta tikteb jew titkellem dwar ENERGY STAR

Biex jinzamm u jinbena l-valur ta’ l-ENERGY STAR, il-U.S. EPA u l-Kummissjoni ta’ l-UE jirrakkomandaw li tintuza xi terminoloġija meta xi ħadd jikteb jew jitkellem dwar l-elementi tal-programm.

KORRETT

SKORRETT

Kompjuter li jikkwalifika għall-ENERGY STAR

Kompjuter li huwa konformi ma’ l-ENERGY STAR

Kompjuter li huwa ċċertifikat ENERGY STAR

Kompjuter ikklassifikat ENERGY STAR

Kompjuter li kiseb l-ENERGY STAR

 

Prodotti li kisbu l-ENERGY STAR

Prodott ENERGY STAR

Prodotti ENERGY STAR (b’riferenza għal firxa ta’ prodotti)

Tagħmir ENERGY STAR

Endorsjat mill-US EPA

Li jissodisfa l-istandards ENERGY STAR

L-ISĦAB/IL-PARTEĊIPANTI FIL-PROGRAMM

Sħab fl-ENERGY STAR

Kumpanija ENERGY STAR

Il-Kumpanija X, Sħab fl-ENERGY STAR

Il-Kumpanija X, kumpanija endorsjata mill-US EPA

Kumpanija li tipparteċipa fl-ENERGY STAR

Bejjiegħ tat-tagħmir ENERGY STAR approvat mill-US EPA

Kumpanija li tippromwovi l-ENERGY STAR

Endorsjat mill-US EPA

Monitors li jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR

Il-Programm tal-Monitors ENERGY STAR

L-GĦAJN TA’ L-AWTORITÀ TAL-GVERN

Prodotti li kisbu l-ENERGY STAR jipprevjenu l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra billi jissodisfaw linji gwida stretti dwar l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija stabbiliti mill-US EPA u l-Kummissjoni ta’ l-UE

 

L-ENERGY STAR u l-marka ENERGY STAR huma marki rreġistrati fl-Istati Uniti

 

L-ENERGY STAR hija marka rreġistrata proprjetà tal-gvern ta’ l-Istati Uniti

 

IL-LINJI GWIDA DWAR IR-RENDIMENT

 

Il-Linji gwida ta’ l-ENERGY STAR

L-istandards ta’ l-ENERGY STAR

L-ispeċifikazzjonijiet ta’ l-ENERGY STAR

Approvat mill-US EPA

Il-livelli tar-rendiment ta’ l-ENERGY STAR

Endorsjat mill-US EPA

Programmi volontarji

Irċieva endorsjar ta’ l-US EPA

Mistoqsijiet dwar l-uzu ta’ l-Isem u l-Logo Komuni ta’ l-ENERGY STAR

Hotline ta’ l-ENERGY STAR

Fl-Istati Uniti. ċempel mingħajr ħlas fuq:1-888-STAR-YES (1-888-782-7937)

Barra mill-Istati Uniti. ċempel: 202-775-6650

Faks: 202-775-6680

www.energystar.gov

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Id-Diretorat-Ġenerali Enerġija u Trasport

Telefon: +32 2 2985792

Faks: +32 2 2966016

www.eu-energystar.org

ANNESS Ċ

L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET KOMUNI

I.   L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-KOMPJUTER

L-Ispeċifikazzjonijiet tal-Kompjuters li ġejjin għandhom ikunu applikabbli sad-19 ta' Lulju 2007. Ara t-Taqsima VIII għall-Ispeċifikazzjonijiet tal-Kompjuters li għandhom ikunu applikabbli mill-20 ta' Lulju 2007.

A.   Definizzjonijiet

1.

Kompjuter: Desktop, torri jew mini-torri, jew unità li tista' tinġarr, inklużi kompjuters desktop high-end, kompjuters personali, stazzjonijiet tax-xogħol (workstations), kompjuters desktop bin-netwerk, kontrolluri X terminal, u terminals tal-punti ta' bejgħ bl-imnut bbażati fuq il-kompjuter. Biex tikkwalifika, l-unità għandha tkun kapaċi tieħu l-enerġija minn plagg fil-ħajt, iżda dan ma jipprekludix unitajiet li huma kapaċi li jieħdu l-enerġija minn plakka fil-ħajt kif ukoll minn batterija. Din id-definizzjoni hija maħsuba primarjament biex tkopri kompjuters mibjugħa għall-uzu fin-negozji jew fid-dar. Din id-definizzjoni ta' kompjuter ma tinkludix kompjuters mibjugħa jew imqiegħda mod ieħor fis-suq bħala “File Server” jew “Server”.

2.

Monitor: Tubu cathode-ray (CRT), wiri fuq panew ċatt (pereżempju wiri permezz ta' kristalli likwidi - LCD) jew mekkaniżmu ieħor ta' wiri u l-elettronika assoċjata miegħu. Il-monitor jista’ jinbiegħ separatament jew ikun integrat fil-qafas tal-kompjuter. Din id-definizzjoni hija maħsuba primarjament biex tkopri monitors standard maħsuba għall-uzu ma' kompjuters. Għall-finijiet ta' din l-ispeċifikazzjoni, madankollu, dan li ġej jista’ jitqies ukoll bħala monitor: mainframe terminals, u unitajiet ta' wiri fiżikament separati.

3.

Sistema tal-kompjuger integrata: Sistemi li fihom il-kompjuter u l-monitor għall-wiri viżwali huma kkombinati f’unità waħda. Dawn is-sistemi għandhom jissodisfaw dawn il-kriterji li ġejjin kollha: mhuwiex possibbli li jitkejjel il-konsum ta’ l-enerġija taz-zewġ komponenti separatament; u s-sistema hija konnessa mal-plakka tal-ħajt permezz ta’ wajer wieħed tad-dawl.

4.

Inattività: Perjodu ta' zmien li matulu l-kompjuter ma jkunx qiegħed jintuza mill-utent (perezempju, tħaddim tat-tastiera jew ċaqliq tal-maws).

5.

Modalità ta’ enerġija baxxa jew “sleep”: L-istat ta' enerġija mnaqqsa li l-kompjuter jidħol fih wara perjodu ta' inattivita.

6.

Meta Jerġa’ Jibda Jaħdem: Avveniment ta' l-utent jew ipprogrammat jew avveniment estern jew stimolu li jġiegħel lill-kompjuter li jaqleb mill-modalità ta’ enerġija baxxa/sleep għall-modalità attiva tiegħu ta' operat. Eżempji ta' meta jerġa’ jibda jaħdem jinkludu, iżda m'humiex limitati għal, ċaqliq tal-maws, attività tat-tastiera jew it-tagħfis ta' buttuna fuq il-qafas u, fil-każ ta' avvenimenti esterni, stimolu li jitwassal permezz ta’ telefon, ta’ kontroll mill-bogħod, ta’ netwerk, ta’ modem tal-kejbil, ta’ satellita, eċċ.

B.   Il-kwalifikazzjoni tal-prodott għall-ENERGY STAR

1.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi

(a)

Kompjuters: Kompjuter li jikkwalifika għall-ENERGY STAR għandu jissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin.

Hemm żewġ linji gwida - A u B – li taħthom il-kompjuter jista’ jiġi kwalifikat bħala konformi ma’ l-ENERGY STAR. Iż-żewġ linji gwida ġew żviluppati biex jipprovdu lill-Parteċipanti fil-Programm bl-għażla li jaffrontaw l-immaniġġar ta' l-enerġija u l-effiċjenza ta' enerġija f'modi differenti.

It-tipi ta' kompjuters li ġejjin għandhom jikkwalifikaw taħt il-Linja Gwida A.

Kompjuters li huma konsenjati bil-kapaċità li jkunu fuq netwerks b'tali il-mod li jistgħu jibqgħu fil-modalità ta’ enerġija baxxa/sleep waqt li l-interkonnessjoni tagħhom man-netwerk iżżomm l-abbiltà li twieġeb għad-domandi tan-netwerk.

Kompjuters li mhumiex konsenjati b'kapaċita ta' interkonnessjoni ma’ netwerk.

Kompjuters li huma konsenjati għal ambjent fejn ma jitqabbdux ma’ netwerk

L-EPA tistenna li kompjuters mibjugħa jew imqiegħda mod ieħor fis-suq bħala kompjuters personali jridu jikkwalifikaw biss taħt il-Linja Gwida A.

Kompjuters li huma konsenjati bil-kapaċità li jkunu fuq netwerks li fil-preżent jeħtieġu li l-proċessur tal-kompjuter u/jew il-memorja jkunu involuti biex iżommu l-konnessjoni man-netwerk tagħhom waqt li jkunu fil-modalità sleep jistgħu jikkwalifikaw taħt il-Linja Gwida B. Kompjuters li jikkwalifikaw taħt il-Linja Gwida B huma mistennija li jżommu funzjonalità identika fuq in-netwerk kemm fil-modalità sleep kif ukoll meta mhux f’dik il-modalità.

(i)

Il-Linja Gwida A

(a)

Il-kompjuter għandu jidħol fil-modalità sleep wara perjodu ta’ inattività.

(b)

Jekk il-kompjuter huwa konsenjat bil-kapaċità li jkun fuq netwerk, huwa għandu jkollu l-abbiltà li jidħol fil-modalità sleep waqt li jkun fuq in-netwerk.

(ċ)

Jekk il-kompjuter huwa konsenjat bil-kapaċità li jkun fuq netwerk, huwa għandu jżomm fil-modalità sleep l-abbiltà li jirrispondi għal avveniment biex jerġa’ jibda jaħdem, diretta jew immirata lejn il-kompjuter waqt li jkun fuq in-netwerk. Jekk l-avveniment biex jerġa’ jibda jaħdem jeħtieġ li l-kompjuter joħroġ mill-modalità sleep u jwettaq funzjoni, il-kompjuter għandu jerġa’ jidħol fil-modalità sleep wara perjodu ta' inattività wara t-tlestija tal-funzjoni mitluba. Il-Parteċipant fil-Programm jista' juża kull mezz disponibbli biex jikseb l-imġieba deskritta f'din is-subtaqsima.

(d)

Fil-modalità sleep il-kompjuter għandu jikkonsma enerġija skond it-Tabella1.

Tabella 1

Rata massima ta' enerġija kontinwa tal-provvista ta' enerġija (1)

Watts fil-modalità sleep

≤200 W

≤15 W

>200 W≤300 W

≤20 W

>300 W≤350 W

≤25 W

>350 W≤400 W

≤30 W

>400 W

10 % tar-rata massima kontinwa ta' konsum

Kompjuters li dejjem iżommu livell ta' enerġija ta' 15-il watts jew anqas huma konformi mar-rekwiżiti tal-konsum ta' enerġija ta’ din l-Ispeċifikazzjoni, u mhumiex meħtieġa li jinkorporaw il-modalità sleep deskritta fit-Taqsima A.

(ii)

Il-Linja Gwida B

(a)

Il-kompjuter għandu jidħol fil-modalità sleep wara perjodu ta’ inattività.

(b)

Jekk il-kompjuter huwa konsenjat bil-kapaċità li jkun fuq netwerk, huwa għandu jkollu l-abbiltà li jidħol fil-modalità sleep irrispettivament mit-teknoloġija tan-netwerk.

(ċ)

Fil-modalità sleep il-kompjuter għandu jżomm l-abbiltà li jirrispondi għat-tipi kollha ta' talbiet min-netwerk. Ma għandu jkun hemm ebda telf fil-funzjonalità tan-netwerk għall-utent (pereżempju, l-funzjonalità tan-netwerk disponibbli lill-utent matul il-modalità sleep għandha tkun l-istess bħal dik disponibbli qabel ma’ l-kompjuter daħal fil-modalità sleep).

(d)

Il-kompjuter fil-modalità sleep għandu jikkonsma, mhux aktar minn 15 % tar-rata massima kontinwa ta' enerġija tal-provvista ta' enerġija tiegħu.

(b)

Sistemi Integrati tal-Kompjuter: Sistema integrata tal-kompjuter li tikkwalifika għall-ENERGY STAR għandha tissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin:.

(i)

Is-sistema integrata tal-kompjuter għandha tidħol fil-modalità sleep wara perjodu ta' inattività.

(ii)

Jekk is-sistema integrata tal-kompjuter hija konsenjata bil-kapaċita li tkun fuq netwerk, għandu jkollha l-abbiltà li tidħol fil-modalità sleep waqt li tkun fuq in-netwerk.

(iii)

Jekk is-sistema integrata tal-kompjuter hija konsenjata bil-kapaċità li tkun fuq netwerk, hija għandha żżomm, waqt li tkun fuq il-modalità sleep, l-abbiltà li tirrispondi għal avveniment biex terġa’ tibda taħdem dirett jew immirat lejn il-kompjuter waqt li jkun fuq in-netwerk. Jekk is-sistema biex jerġa’ jaħdem teħtieġ li l-kompjuter joħroġ mil-modalità sleep u jwettaq funzjoni, is-sistema integrata tal-kompjuter għandha terġa’ tidħol fil-modalità sleep wara perjodu ta' inattività wara t-tlestija tal-funzjoni mitluba.

Il-Parteċipant fil-Programm jista' juża kull mezz disponibbli biex jikseb l-imġieba deskritta f'din is-subtaqsima.

(iv)

Sistema integrata tal-kompjuter m’għandhiex tikkonsma aktar minn 35 watts fil-modalità sleep. Sistemi integrati tal-kompjuter li dejjem iżommu livell ta' konsum ta' enerġija daqs jew anqas minn 35 watts huma konformi mar-rekwiżiti tal-konsum ta' enerġija ta' dan il-Ftehim u mhumiex meħtieġa li jinkorporaw il-modalità sleep deskritta fit-Taqsima I.A.

2.

Issettjar tal-konsenja: Sabiex jiġi żgurat li l-akbar numru ta' utenti jieħdu vantaġġ mill-istat ta' enerġija baxxa/sleep, il-Parteċipant fil-Programm għandu jibgħat il-kompjuters tiegħu u/jew is-sistemi integrati tal-kompjuter bil-karatteristika ta' l-amministrazzjoni ta' l-enerġija funzjonabbli. Il-ħin li fih għandu jopera għandu jkun issettjat minn qabel għal anqas minn 30 minuta. (L-EPA tirrakkomanda li l-ħin issettjat minn qabel għandu jkun bejn 15 u 30 minuta). L-utent għandu jkun jista’ jibdel l-issettjar tal-ħin jew li jwaqqaf il-modalità sleep/enerġija baxxa.

3.

Sistemi ta' operat: L-attivazzjoni xierqa tal-mod tal-kompjuter enerġija baxxa/sleep tipikament tistrieħ fuq l-istallazzjoni u l-użu ta' verżjoni partikolari ta' sistema ta' operat. Jekk kompjuter huwa konsenjat minn Parteċipant fil-Programm b'sistema waħda ta' operat jew aktar, il-kompjuter għandu jkun kapaċi li jidħol u li jirkupra għal kollox mill-modalità ta’ enerġija baxxa/sleep waqt li jkun qed jaħdem f’għallinqas waħda minn dawk is-sistemi ta' operat. Jekk il-kompjuter mhuwiex konsenjat b’softwer ta' sistema ta' operat, il-Parteċipant fil-Programm għandu jispeċifika b'mod ċar liema mekkaniżmu jagħmel il-kompjuter konformi ma’ l-ENERGY STAR. Ukoll, jekk xi softwer speċjali, hardware drivers, jew utilitajiet huma meħtieġa għall-attivazzjoni xierqa u u r-ritorn tal-modalità sleep, dawn għandhom ikunu stallati fil-kompjuter. Il-Parteċipant fil-Programm għandu jinkludi din l-informazzjoni fil-letteratura tal-prodott (pereżempju, il-manwal ta’ l-utent jew il-paġni tad-data) u/jew fuq il-websajt tiegħu ta' l-Internet. Il-kliem tal-fuljetti u r-reklami għandhom ikunu b'tali mod li jiġu evitati dikjarazzjonijiet li jqarrqu.

4.

Kontroll tal-Monitor: Il-kompjuter għandu jinkludi mekkaniżmu jew aktar minn mekkaniżmu wieħed li permezz tiegħu jkun jista’ jattiva l-modi ta' enerġija baxxa ta' monitor li jikkwalifika għall-ENERGY STAR. Il-Parteċipant fil-Programm għandu jispeċifika b'mod ċar fil-letteratura tal-prodott il-mod li bih il-kompjuter tiegħu jista’ jikkontrolla l-monitors li jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR, u kwalunkwe ċirkostanzi speċjali li għandhom jeżistu sabiex jitwettaq l-immaniġġar ta' l-enerġija tal-monitor. Il-Parteċipant fil-Programm għandu jissettja l-kompjuter biex jattiva għall-ewwel darba l-enerġija baxxa tal-monitor jew il-modalità sleep fi żmien 30 minuta ta' inattività ta' l-utent. Il-Parteċipant fil-Programm għandu wkoll jissettja l-ħin għal-livell li jmiss ta' l-imaniġġar ta' l-enerġija b'dak il-mod li l-monitor jidħol fit-tieni modalità ta’ enerġija baxxa jew “Deep sleep” fi żmien 60 minuta ta' inattività. It-total magħdud tal-ħinijiet għaż-żewġ modi ta' enerġija baxxa m’għandux jeċċedi s-sittin minuta. Il-Parteċipant fil-Programm jista’ jagħżel li jissetta l-kompjuter biex jattiva l-monitor sabiex jidħol fit-tieni modalità ta’ enerġija baxxa jew Deep sleep direttament fi ħdan 30 minuta ta' inattività.

L-utent għandu jkun jista’ jbiddel l-issettjar tal-ħin jew iwaqqaf il-modi ta' enerġija baxxa għall-kontroll tal-monitor. Din il-ħtieġa għall-kontroll tal-monitors ma tgħoddx għal sistemi integrati ta' kompjuter. Iżda, sistemi integrati ta' kompjuter li huma mqiegħda fis-suq u mibjugħa bħala parti minn sistema ta' docking għandu jkollhom il-kapaċità li jikkontrollaw awtomatikament l-enerġija ta' monitor konness esternament.

Ċ.   Il-Linji Gwida għat-Test tal-Kompjuters li jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR

1.

Kundizzjonijiet tat-Test: Hawn taħt jinsabu l-kondizzjonijiet ambjentali tat-test li għandhom jiġu stabbiliti meta jitwettaq il-kejl ta' l-enerġija. Dawn huma meħtieġa biex jiġi żgurat li fatturi barranin ma jaffettwawx ir-riżultati tat-test, u li r-riżultati tat-test ikun jistgħu jiġu riprodotti aktar tard.

Impedenza tal-linja: < 0,25 ohm

Distorsjoni armonika totali: < 5 %

Vultaġġ:

Vultaġġ tad-dħul AC (2): 115 VAC RMS +/- 5 V RMS

Frekwenza tad-dħul AC (3):

Temperatura Ambjentali: Temperatura Ambjentali: 25 grad C +/- 3 grad C

2.

Apparat ta’ l-Ittestjar: Ir-riżultat finali mixtieq hu li jitkejjel eżattament il-konsum VERU ta' enerġija (4) tal-mekkaniżmu jew monitor. Dan jirrikjedi l-użu ta' watt-miter RMS veru. Hemm ħafna watt-miters mnejn wieħed jagħżel, iżda l-manifatturi jridu joqogħdu attenti fl-għażla tal-mudell xieraq. Il-fatturi li ġejjin għandhom ikunu kkunsidrati meta wieħed jixtri miter u biex jiġi ppreparat it-test attwali.

Fattur Crest:

Verżjoni ta' qabel tal-proċedura ta' l-ittestjar ta' l-ENERGY STAR kienet tinkludi l-ħtieġa li l-manifatturi jutilizzaw watt-miter b'fattur crest akbar minn 8. Kif ġibdu l-attenzjoni diversi Parteċipanti fil-Programm, dan ma kienx rekwiżit utli jew relevanti. Il-paragrafi li ġejjin huma maħsuba biex jiddiskutu l-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-fattur crest u biex jiċċaraw l-intenzjoni tad-dikjarazzjoni inizjalment skorretta. Sfortunatament, sabiex jiġi rimedjat l-iżball, il-programm ENERGY STAR ma jistax jipprovdi l-ħtieġa ta' apparat speċifiku. L-ittestjar huwa arti daqs kemm huwa xjenza, u l-manifatturi u dawk li jittestjaw għandhom jeżerċitaw il-ġudizzju tagħhom u jużaw nies li huma kapaċi sew fil-kwistjonijiet ta' l-ittestjar, biex jagħżlu l-miter adattat.

Image

To begin, it is important to understanding that devices which contain switching power supplies draw current in a waveform different from typical sinusoidal current (5). Figure 1 shows the typical current waveform for a typical switched electronic device. Filwaqt li kważi kull watt-miter jista’ jkejjel forma ta' mewġa standard ta' kurrent, huwa aktar diffiċili li tagħżel watt-miter meta kurrent f'forom ta' mewġ irregolari jkun involut.

Huwa kritiku li l-watt-miter magħżul ikun kapaċi li jaqra kurrent miġbud minn mekkaniżmu mingħajr ma joħloq tgħawwiġ intern fil-quċċata (jiġifieri jaqta’ l-quċċata tal-mewġa tal-kurrent.) Dan jeħtieġ reviżjoni tal-fattur crest tal-miter (6), u l-firxiet ta' kurrent disponibbli fuq il-miter. Miters aħjar ikollhom fatturi crest għola u aktar għażliet ta' firxiet tal-kurrent.

Meta tipprepara t-test, l-ewwel pass huwa li tistabbilixxi l-quċċata tal-kurrent (amps) assoċjata mal-mekkaniżmu li jkun qed jitkejjel. Dan jista’ jitwettaq bl-uzu ta' ossilloskopju. Imbagħad għandha tingħażel firxa ta' kurrent li tippermetti lill-miter jirreġistra l-quċċata tal-kurrent. Speċifikament il-valur sħiħ ta' l-iskala tal-firxa tal-kurrent magħżula moltiplikata bil-fattur crest tal-miter (għall-kurrent) għandu jkun għola mill-qari tal-quċċata tal-kurrent mill-ossilloskopju. Pereżempju, jekk il-watt-miter ikollu fattur crest ta' 4, u l-firxa tal-kurrent tiġi ssettjata fi 3 amps, il-miter jista’ jirreġistra spikes sa 12-il amp. Jekk il-quċċata mkejla tal-kurrent tkun biss 6 amps, il-miter għandu jkun sodisfaċenti. It-tħassib l-ieħor li wieħed għandu jkun konxju minnu huwa li jekk il-firxa tal-kurrent tiġi ssettjata għolja wisq sabiex tirreġistra quċċata tal-kurrent, din tista’ titlef l-eżattezza fil-kejl tal-kurrent mhux fil-quċċata. Għalhekk, huwa meħtieġ xi bilanċjar delikat. Għal darb’oħra, b'aktar għażliet ta' firxa ta' kurrent u fatturi crest għola jkollok riżultati aħjar.

Reazzjoni għall-frekwenza:

Kwistjoni oħra li għandek tikkonsidra meta tagħżel watt-miter hija rata tar-reazzjoni għall-frekwenza tal-miter. Apparat elettroniku li fih provvisti ta' enerġija bis-swiċċ joħloq armonika (armonika bil-fart tipikament sal-21 post). Din l-armonika għandu jingħata kont tagħha fil-kejl ta' l-enerġija nkella l-konsum ta' watts ma jkunx ezatt. Għalhekk, il-programm ENERGY STAR jirrakkomanda lill-manifatturi jixtru watt-miters li għandhom reazzjoni għall-frekwenza ta' l-anqas ta' 3 kHz. Dan jagħti kont għall-armonika sal-50 post u huwa rakkomandat mill-IEC 555.

Rizoluzzjoni:

Probabbilment il-manifatturi jkunu jridu miter li jista’ jipprovdi riżoluzzjoni ta' 0.1 W.

Eżattezza:

Fattur ieħor li wieħed għandu jikkonsidra huwa l-ezattezza li tirrizulta li inti tkun kapaċi tikseb. Il-katalogi u l-folji ta' speċifikazzjoni għall-watt-miters tipikament jipprovdu informazzjoni dwar l-eżattezza tal-qari ta' l-enerġija li tista’ tinkiseb f'firxiet differenti ta' ssettjar. Jekk tkun qed tkejjel prodott li huwa viċin ħafna għall-konsum massimu ta' enerġija għall-mod li jkun qed jiġi ttestjat, ikollok bzonn li tistabbilixxi test li jipprovdi ezattezza akbar.

Kalibrazzjoni:

Il-watt-miters għandhom ikunu kalibrati kull sena biex iżommu l-eżattezza tagħhom..

3.

Metodu tat-test: Il-manifatturi għandhom ikejlu l-konsum medju ta' enerġija tal-mekkanizmi meta jkunu fil-modi mitfija jew ta' enerġija baxxa. Dan għandu jsir billi jitkejjel il-konsum ta' enerġija matul perjodu ta' siegħa. Il-konsum ta' enerġija li jirrizulta jista’ jiġi diviz b'siegħa biex tiġi kkalkolata l-medja ta' watts.

Kejl ta' l-enerġija għall-modi ta' ffrankar ta' enerġija: Dan it-test għandu jitwettaq għal kull wieħed mill-modi ta' ffrankar ta' enerġija (pereżempju, enerġija baxxa, mitfi, stand-by, rqad) applikabbli għal mekkaniżmu partikolari għall-kwalifikazzjoni ENERGY STAR. Qabel ma jibda dan it-test, il-magna għandha tkun ġiet ipplaggjata f'linja ħajja ta' enerġija iżda mitfija u stabbilizzata f'kondizzjonijiet ambjentali tal-kamra għal ta' l-anqas 12-il siegħa. Watt-miter adattat għandu jkun f'linja mal-magna, lest biex jagħti indikazzjoni eżatta tal-konsum ta' enerġija tal-magna mingħajr tfixkil tas-sors ta' enerġija. Dan il-kejl jista’ jsir sekwenzjalment mal-kejl ta' enerġija fil-Modalità Mitfija; iż-żewġ testijiet flimkien ma għandhomx jieħdu aktar minn 14-il siegħa biex jitwettqu, inkluż il-ħin meħtieġ għall-magna biex tiġi pplaggjata u mitfija.

Ixgħel il-mekkaniżmu, u ħallieh għaddej miċ-ċiklu biex jisħon. Wara li l-ħin default għall-modalità ta' ffrankar ta' enerġija jkun għadda, aqra u rrekordja l-indikazzjoni tal-miter tal-watts fis-siegħa u l-ħin (jew ibda l-istopwatch jew it-tajmer). Wara siegħa, erġa’ aqra u rrekordja l-indikazzjoni ta' watts fis-siegħa. Id-differenza bejn iż-żewġ qari tal-miter ta' watts fis-siegħa hija l-użu ta' enerġija tal-mod f'enerġija baxxa; iddividi b'siegħa biex tikseb il-medja tar-rata ta' l-enerġija.

II.   L-ISPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-MONITOR TAL-KOMPJUTER

A.   Definizzjonijiet

1.

Il-Monitor tal-Kompjuter (li wkoll issir referenza għalih bħala “Monitor”): Prodott elettroniku, disponibbli kummerċjalment, bi skrin tal-wirja u l-elettroniċi assoċjati miegħu, magħluqa f’kaxxa waħda li tista’ turi informazzjoni prodotta minn kompjuter permezz ta’ input jew inputs, bħal VGA, DVI, u/jew IEEE 1394. Il-monitor normalment jiddependi fuq tubu cathode-ray (CRT), wiri bil-kristalli likwidi (LCD), jew tagħmir ieħor tal-wirja. Din id-definizzjoni hija maħsuba primarjament biex tkopri monitors standard maħsuba għall-uzu ma' kompjuters. Biex jikkwalifika, il-monitor tal-kompjuter għandu jkollu daqs djagonali ta’ l-iskrin li jista’ jidher ta’ akbar minn 12-il pulzier u għandu jkun jista’ jieħu l-enerġija minn plagg ta’ mal-ħajt ta’ l-AC separata jew unità tal-batterija li tinbiegħ b’adattur ta’ l-AC. Il-monitors tal-kompjuter li għandhom tuner/receiver jistgħu jikkwalifikaw bħala ENERGY STAR taħt din l-ispeċifikazzjoni kemm-il darba jitqiegħdu fis-suq u jinbiegħu lill-konsumaturi bħala monitors tal-kompjuter (jiġifieri l-enfasi tkun fuq il-monitor tal-kompjuter bħala l-funzjoni ewlenija) jew bħala monitors tal-kompjuter u televixins b’funzjoni doppja. Iżda, il-prodotti li għandhom kapaċità ta’ tuner/receiver u ta’ kompjuter li jitqiegħdu fis-suq u jinbiegħu bħala televixins mhumiex inklużi f’din l-ispeċifikazzjoni.

2.

Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva: Il-prodott huwa konness ma’ sors ta’ l-enerġija u jipproduċi immaġini. Ir-rekwiżit ta’ l-enerġija f’din il-modalità huwa tipikament akbar mir-rekwiżit ta’ l-enerġija fil-modalitajiet Sleep u Mitfi.

3.

Il-Modalità Sleep / Enerġija Baxxa: L-istat ta’ enerġija mnaqqsa li jidħol fih il-monitor tal-kompjuter wara li jirċievi istruzzjonijiet minn kompjuter jew minn funzjonijiet oħrajn. Skrin vojt u tnaqqis fil-konsum ta’ l-enerġija jikkaratterizzaw din il-modalità. Il-monitor tal-kompjuter imur lura għall-Modalità Mixgħula bil-kapaċità sħiħa ta’ rendiment meta jissensja talba minn utent/kompjuter (eż., l-utent iċaqlaq il-maws jew jagħfas buttuna fuq it-tastiera).

4.

Il-Modalità Mitfija/Enerġija Standby: Il-modalità bil-konsum l-aktar baxx ta’ l-enerġija li ma tistax tkun mitfija (influwenzata) mill-utent u li tista’ tippersisti għal ħin indefinit meta monitor tal-kompjuter huwa konness mal-provvista ewlenija ta’ l-enerġija u wżat skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur. Għall-għanijiet ta’ din l-ispeċifikazzjoni, il-Modalità Mitfija hija definita bħala l-istat ta’ l-enerġija meta l-prodott huwa konness ma’ sors ta’ l-enerġija, ma jipproduċix immaġini, u qed jistenna li jinxtegħel għall-Modalità Mixgħula permezz ta’ sinjal dirett minn utent/kompjuter (eż., l-utent jagħfas il-buttuna li tixgħel) (7).

5.

Il-Modalità Mitfija manwalment (Hard Off): Kondizzjoni meta l-prodott għadu pplaggjat fil-mejn, iżda ġie maqlugħ minn sors ta’ l-enerġija esterna. Din il-modalità normalment tiġi attivata mill-konsumatur permezz ta’ interruttur manwali ta’ l-enerġija (hard off switch). Meta jkun f’din il-modalità, il-prodott ma jiħux enerġija u normalment meta jitkejjel bil-miter juri 0 watts.

6.

Skonnettjat: Il-prodott ġie splaggjat mill-mejn u għalhekk ma huwa konness ma ebda sors estern ta’ l-enerġija.

B.   Il-Prodotti li Jikkwalifikaw

Sabiex jikkwalifika bħala ENERGY STAR, mudell ta’ monitor tal-kompjuter għandu jilħaq id-definizzzjoni fit-Taqsima A, u r-rekwiżiti ta’ l-ispeċifikazzjoni provduti fit-Taqsima II. C, hawn taħt. Kif huwa spjegat fit-Taqsima II.A.1, din l-ispeċifikazzjoni ma tkoprix prodotti bil-kapaċità ta’ kompjuter li huma mqiegħda fis-suq u mibjugħa bħala televixins.

Ċ.   L-Ispeċifikazzjonijiet dwar l-uzu effiċjenti ta’ l-enerġija għall-Prodotti li Jikkwalifikaw

Huma biss dawk il-prodotti elenkati fit-Taqsima II. B li jilħqu dawn il-kriterji li ġejjin, li jistgħu jikkwalifikaw bħala ENERGY STAR.

Mudelli bi Skrin Wiesa’: il-mudelli bi Skrin Wiesa’ (eż., 16:9, 15:9, eċċc.) huma eliġibbli biex jiksbu l-ENERGY STAR, kemm-il darba jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija f’dawn l-ispeċifikazzjonijiet. M’hemmx speċifikazzjonijiet separati għall-mudelli bi skrin wiesa’ u għalhekk, għandhom jissodisfaw it-Taqsimiet II.C.1 u II.C.2, hawn taħt:

1.

Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva: Biex jikkwalifikaw bħala ENERGY STAR, il-mudelli tal-monitor tal-kompjuter m’għandhomx jeċċedu din l-ekwazzjoni għall-konsum massimu attiv ta’ l-enerġija: Jekk X < 1 megapixel, allura Y = 23; Jekk X > 1 megapixel, allura Y = 28X. Y hija espressa f’watts u miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ u X huwa n-numru ta’ megapixels f’forma deċimali (eż., 1,920,000 pixels = 1.92 megapixels). Pereżempju, il-konsum massimu ta’ l-enerġija għal monitor tal-kompjuter li għandu riżoluzzjoni ta’ 1 024 × 768 (jew.78 megapixels) ikun Y = 23 watts u għal monitor tal-kompjuter li għandu riżoluzzjoni ta’ 1 600 × 1 200 ikun 28(1.92) = 53.76 jew 54 meta mnaqqas jew miżjud għall-eqreb numru.

Biex monitor tal-kompjuter jikkwalifika bħala ENERGY STAR, għandu jkun ittestjat skond il-protokoll deskritt fit-Taqsima II. D, Il-Metodoloġija tat-Test.

2.

Il-Modalitajiet Sleep u Mitfi

(a)

Il-livelli tal-konsum massimu ta’ l-enerġija għall-modalitajiet Sleep u Mitfi huma provduti fit-Tabella 2 hawn taħt. Il-monitors tal-kompjuter li jistgħu jkollhom aktar minn Modalità waħda Sleep (jiġifieri Sleep u Deep Sleep) għandhom jissodisfaw ir-rekwiżit tal-Modalità Sleep hawn taħt f’dawn il-modalitajiet kollha. Pereżempju, monitor tal-kompjuter ittestjat b’4 watts f’Sleep u f’2 watts f’Deep Sleep ma jikkwalifikax għaliex wieħed mill-Modalitajiet Sleep jeċċedi ż-2 watts.

(b)

L-Eċċezzjoni tal-Modalità Sleep: Il-monitors tal-kompjuter li għandhom il-kapaċità jipproċedu awtomatikament mill-Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva għal Modalità Mitfija/Enerġija Standby ta’ 1 jew inqas iħarsu dawn ir-rekwiżiti tal-konsum ta’ l-enerġija. Il-Modalità Mitfija/Enerġija Standby tal-monitor tal-kompjuter għandhom ikunu attivi fi żmien 30 minuta mill-inattività ta’ l-utent jew kif definit mod ieħor fil-verżjonijiet futuri ta’ l-Ispeċifikazzjonijiet għall-Kompjuter. Meta terġa’ tibda l-attività ta’ l-utent, (eż l-utent iċaqlaq il-maws jew jagħfas buttuna fuq it-tastiera), il-monitor tal-kompjuter għandu jmur lura għall-kapaċità sħiħa ta’ l-operat. Fi kliem ieħor, il-Modalità Sleep mhijiex meħtieġa jekk il-monitor tal-kompjuter jista’ jipproċedi mill-Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva għal Modalità Mitfija/Enerġija Standby u jissodisfa r-rekwiżiti ta’ l-ENERGY STAR fil-Modalità Mitfija/Enerġija Standby.

Tabella 2:

L-użu effiċjenti tal-kriterji ta’ l-enerġija għall-modalitajiet Sleep u Mitfi

Il-Modalità Sleep

≤ 2 watts

Il-Modalità Mitfija

≤ 1 watt

(ċ)

Il-faċilitazzjoni tal-Modalità Sleep: L-iffrankar ta’ l-enerġija mill-Modalità Sleep tal-monitor tal-kompjuter jista’ jinkiseb biss jekk din il-modalità li tiffranka l-enerġija tiġi attivata. Il-ħinijiet ta’ l-iffaċilitar u ta’ default jitmexxew mill-kompjuter; fejn possibbli (eż., fejn il-manifattur tal-monitor għandu relazzjoni kummerċjali ma’ manifatturi speċifiċi tal-kompjuters, jew fejn il-manifattur tal-monitor ibiegħ ukoll il-prodotti tal-kompjuter jew prodotti f’pakkett tiegħu stess), il-manifattur tal-monitor għandu jiżgura li l-monitors tal-kompjuter li huma kwalifikati bħala ENERGY STAR għandhom il-Modalità Sleep iffaċilitata meta jiġu konsenjati lill-klijenti. Ukoll, il-kompjuter għandu jixgħel il-Modalità Sleep tal-monitor tal-kompjuter fi żmien 30 minuta ta’ inattività ta’ l-utent jew kif definit mod ieħor. Jekk xi monitor tal-kompjuter għandu l-kapaċità jipproċedu awtomatikament mill-Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva għall-Modalità Mitfija/Enerġija Standby, allura, b’mod li huwa konsistenti mar-rekwiżiti tal-Modalità Sleep, il-Modalità Mitfija/Enerġija Standby tal-monitor tal-kompjuter għandha tkun attivata fi żmien 30 minuta ta’ inattività ta’ l-utent jew kif definit mod ieħor.

D.   Il-Metodoloġija tat-Test

L-Issettjar, il-Metodoloġija u d-Dokumentazzjoni ta’ l-Ittestjar tal-Prodott: Il-metodi ta’ l-ittestjar u tal-kejl hawn taħt jagħmlu riferenza għal speċifikazzjonijiet ippubblikati mill-Video Electronics Standards Association (VESA) [l-Għaqda ta’ l-Istandards ta’ l-Elettronika tal-Vidjo], il-Kumitat tal-Metroloġija tal-Wiri u l-International ElectroTechnical Commission (IEC) [Il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali], u jissupplimentaw dawk il-linji gwida fejn meħtieġ b’metodi żviluppati b’kooperazzjoni ma’ l-industrija tal-monitors tal-kompjuter.

Il-manifatturi huma meħtieġa jwettqu testijiet u jiċċertifikaw huma stess dawk il-mudelli tal-prodotti li jissodisfaw il-linji gwida ta’ l-ENERGY STAR. Il-familji tal-mudelli tal-monitors tal-kompjuter li huma mibnija fuq l-istess qafas u huma identiċi f’kull aspett ħlief il-kaxxa u l-kulur jistgħu jkunu kwalifikati permezz ta’ sottomissjoni tad-data tat-test għal mudell wieħed rappreżentattiv. Bl-istess mod, il-mudelli li għadhom l-istess jew li huma differenti biss fil-finish minn dawk mibjugħa fis-sena ta’ qabel jistgħu jibqgħu kwalifikati mingħajr is-sottomissjoni ta’ data tat-test ġdida, jekk l-ispeċifikazzjoni tibqa’ l-istess.

Ir-rekwiżit ta’ l-enerġija għandu jkun imkejjel mill-plagg jew mis-sors ta’ l-enerġija tal-prodott li qed jiġi ttestjat. Il-konsum reali medju tal-monitor tal-kompjuter għandu jitkejjel waqt il-Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva, il-Modalità Sleep / Enerġija Baxxa, u l-Modalità Mitfija/Enerġija Standby. Meta jsir il-kejl għaċ-ċertifikazzjoni proprja ta’ mudell ta’ prodott, il-prodott li qed jiġi ttestjat għandu għall-ewwel ikun fl-istess kondizzjoni (eż., konfigurazzjoni u settings) bħal meta jkun konsenjat lill-klijent, kemm-il darba ma jridux isiru aġġustamenti skond l-istruzzjonijiet hawn taħt.

Biex ikun zgurat mezz konsistenti biex jitkejjel il-konsum ta’ l-enerġija tal-prodotti elettroniċi, għandu jkun segwit dan il-protokoll li ġej, li għandu tliet komponenti ewlenin:

L-Issettjar u l-Kondizzjonijiet ta’ l-Ittestjar tal-Prodott: Fit-Taqsimiet 1(a) sa (h) hawn taħt, hemm deskritt fil-qosor il-kondizzjonijiet ta’ l-ambjent tat-test u l-protokolli tal-kejl li għandhom ikunu rispettati meta jsiru l-kejl ta’ l-enerġija.

Il-Metodoloġija ta’ l-Ittestjar tal-Prodott: Il-passi attwali tat-test biex titkejjel l-enerġija waqt il-Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva, il-Modalità Sleep / Enerġija Baxxa, u l-Modalità Mitfija/Enerġija Standby huma provduti fit-Taqsima 2(a), hawn taħt.

Id-Dokumentazzjoni ta’ l-Ittestjar tal-Prodott: Ir-rekwiżiti tad-dokumentazzjoni għall-preżentazzjoni tad-data tal-prodott ikkwalifikat jinsabu fid-dettall fit-Taqsima 3, hawn taħt.

Dan il-protokoll jizgura li l-fatturi barranin ma jaffettwawx b’mod avvers ir-rizultati tat-test u jistgħu jkunu riprodotti b’mod konsistenti. Il-manifatturi jistgħu jagħzlu li juzaw laboratorju intern jew wieħed indipendenti biex jipprovdi r-rizultati tat-test.

1.

L-Issettjar u l-Kondizzjonijiet ta’ l-Ittestjar tal-Prodott

(a)

Kundizzjonijiet tat-Test: Il-Kriterji Ġenerali

Il-Vultaġġ tal-Provvista (8):

L-Ewropa:

230 (±1 %) Volts AC, 50 Hz (±1 %)

L-Amerka ta’ Fuq:

115 (±1 %) Volts AC, 60 Hz (±1 %)

L-Awstralja/New Zealand:

230 (±1 %) Volts AC, 50 Hz (±1 %)

Ġappun:

100 (±1 %) Volts AC, 50 Hz (±1 %)/60 Hz (±1 %)

Id-Distorsjoni Armonika Totali (Vultaġġ):

< 2 % THD

Temperatura Ambjentali:

20 °C ± 5 °C

Umdità Relattiva:

30 – 80 %

Impedenza tal-linja:

< 0,25 ohm

(Referenza IEC 62301: Tagħmir Elettriku tad-Dar – Kejl ta’ l-Enerġija Standby, it-Taqsimiet 3.2, 3.3 u l-Kejl tal-Panel Ċatt tal-Wiri tal-VESA (FPDM - Flat Panel Display Measurements) Standard 2.0, it-Taqsima 301-2)

(b)

Il-Kondizzjonijiet tal-Kamra Mudlama: Meta jsir il-kejl tad-dawl, il-monitor tal-kompjuter għandu jitqiegħed f’kondizzjonijiet ta’ kamra mudlama. Il-kejl ta’ l-illuminanza ta’ l-iskrin tal-monitor tal-kompjuter (E), meta fil-Modalità Mitfija/Enerġija Standby, għandu jkun 1.0 Lux jew inqas. Il-kejl għandu jsir f’punt li huwa perpendikolari għaċ-ċentru ta’ l-iskrin bl-użu ta’ Tagħmir tal-Kejl tad-Dawl (LMD - Light Measuring Device) bil-monitor tal-kompjuter fil-Modalità Mitfija/Enerġija Standby (Referenza VESA FPDM Standard 2.0, it-Taqsima 301-2F).

(ċ)

Il-Kontrolli tal-Kulur u t-Tagħmir Periferali: Il-kontrolli kollha tal-kulur (lewn, saturazzjoni, gamma, eċċ), għandhom jitqiegħdu fid-default settings tal-fabbrika. L-ebda tagħmir estern ma għandu jkun konness ma’ kwalunkwe hub jew port tal-Universal Serial Bus (USB) inklużi. Kwalunkwe speaker mibni fuq ġewwa, TV tuners, eċċ jista’ jitqiegħed fil-konfigurazzjoni ta’ l-enerġija minima, kif aġġustabbli mill-utent, biex ikun minimizzat l-użu ta’ l-enerġija mhux assoċjat mal-wiri stess. It-tneħħija taċ-ċirkwitu jew kwalunkwe azzjoni oħra mhux taħt il-kontroll ta’ l-utent ma jistax jittieħed li jimminimizza l-uzu ta’ l-enerġija.

(d)

Il-Kondizzjonijiet tat-test tal-Kejl ta’ l-Enerġija: Il-format tal-pixel tas-CRT għandu jkun issettjat fil-format tal-pixel preferut bl-ogħla riżoluzzjoni li hija maħsuba li titħaddem f’rata ta’ riffriskar ta’ 75 Hz. Għandha tintuża VESA Discrete Monitor Timing (DMT) jew format tal-pixel standard ta’ l-industrija aktar ġdida għat-test. Il-monitor tas-CRT għandu jkun jista’ jilħaq l-ispeċifikazzjonijiet kollha tal-kwalità ddikjarati mill-manifattur fil-formt ittestjat. Għall-LCDs u teknoloġiji oħrajn bil-pixels iffissati, il-format tal-pixel għandu jkun issettjat għal-livell lokali. Ir-rata tar-riffriskar ta’ l-LCD għandha tkun issettjata għal 60 Hz, kemm-il darba ma tkunx speċifikament rakkomandata rata tar-riffriskar differenti mill-manifattur, f’liema każ għandha tintuża dik ir-rata.

(e)

Il-Protokolli tal-Kejl ta’ l-Enerġija: Il-konsum ta’ l-enerġija minn monitor tal-kompjuter għandu jitkejjel f’watts b’tendenza tat-test proposta. Il-ħin biex jisħon għandu jkun minimu ta’ perjodu ta’ 20 minuta (Referenza l-Istandard tal-VESA FPDM 2.0, it-Taqsima 301-2D jew 305-3 għat-test biex jisħon). Għandu jintuża miter ta’ l-enerġija ta’ l-RMS b’fattur crest ta’ mhux inqas minn ħamsa biex jitkejjel l-użu ta’ l-enerġija għal kull unità magħżula għall-għarrieda f’waħda jew aktar, skond kif xieraq, tal-kombinazzjonijiet tal-vultaġġ/frekwenza provduti fit-Taqsima II.D.1(a) (l-Istandard ta’ Referenza tal-VESA: L-Ispeċifikazzjonijiet tal-Wiri u l-Proċeduri tal-Kejl, Verzjoni 1.0, Revizjoni 1.0, it-Taqsima 8.1.3). Il-kejl għandu jittieħed wara li l-valur tal-watts ikun stabbli f’perjodu ta’ tliet minuti. Il-kejl jitqies stabbli jekk il-qari tal-watts ma jvarjax aktar minn 1 % fil-perjodu ta’ tliet minuti (Referenza ta’ l-IEC 4.3.1). (Il-manifatturi għandhom jinjoraw iċ-ċiklu tal-verifika tas-sinkronizzazzjoni tas-sinjal tad-dħul meta jkejlu l-mudell fil-Modalità Sleep/Enerġija Baxxa u l-Modalità Mitfija/Enerġija Standby.) Il-manifatturi għandhom juzaw tagħmir tal-kejl ikkalibrat li huwa kapaċi għal kejl li huwa preċiz sa wieħed minn għaxra ta’ watt jew aħjar.

Fuq bażi tan-Norma Ewropea 50301 (Referenza BSI 03-2001, BS EN 50301:2001, Metodi tal-Kejl għall-Konsum ta’ l-Enerġija għal-Tagħmir awdjo, Vidjo u apparat relatat, l-Anness A), l-EPA stabbiliet proċedura tat-test li biha n-numru ta’ unitajiet meħtieġa għat-test jiddependi fuq ir-riżultati tat-test għall-ewwel unità. Għall-għanijiet ta’ l-ENERGY STAR, jekk monitor tal-kompjuter ittestjat juża għall-inqas 15 % inqas enerġija (jiġifieri inqas minn jew daqs 15 %) mill-ispeċifikazzjoni ta’ l-ENERGY STAR fit-tliet modalitajiet ta’ l-operat (fil-Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva, fil-Modalità Sleep/Enerġija Baxxa u fil-Modalità Mitfija/Enerġija Standby), allura għandu għal fejn jiġi ttestjat darba biss. Iżda, jekk monitor tal-kompjuter ittestjat huwa sa 15 % (jiġifieri inqas minn 15 %) ta’ l-ispeċifikazzjoni ta’ l-ENERGY STAR f’kwalunkwe mit-tliet modalitajiet ta’ l-operat, allura żewġ unitajiet jew aktar għandhom bżonn jiġu ttestjati. L-ebda wieħed mill-valuri tat-test ma jista’ jeċċedi l-ispeċifikazzjoni ta’ l-ENERGY STAR biex il-mudell jikkwalifika bħala ENERGY STAR. Ir-riżultati kollha tat-test flimkien mal-valuri medji (fuq bażi tat-tliet punti jew aktar tad-data) għandhom ikunu rrapportati fuq formola ta’ Informazzjoni dwar il-Prodott li jikkwalifika bħala ENERGY STAR (QPI - Qualifying Product Information).

Dan l-eżempju li ġej ikompli jispjega dan l-approċċ:

EZEMPJU: Għas-sempliċità, assumi li l-ispeċifikazzjoni hija 100 watt jew inqas u tapplika biss għal modalità waħda ta’ l-operat. 85 watts jirrappreżenta l-limitu ta’ 15 %.

Jekk l-ewwel unità titkejjel f’80 watt, m’hemmx bżonn aktar ittestjar u l-mudell jikkwalifika (80 huwa għall-inqas 15 % aktar effiċjenti mill-ispeċifikazzjoni u huwa &#x201C;barra&#x201D; mil-limitu ta’ 15 %).

Jekk l-ewwel unità titkejjel f’85 watt, m’hemmx bżonn aktar ittestjar u l-mudell jikkwalifika (85 watt huwa eżattament 15 % aktar effiċjenti mill-ispeċifikazzjoni).

Jekk l-ewwel unità titkejjel f’90 watts, żewġ unitajiet oħrajn għandhom jiġu ttestjati biex il-kwalifikazzjoni tkun determinata (90 watts huwa biss 10 % aktar effiċjenti mill-ispeċifikazzjoni u huwa &#x201C;ġewwa&#x201D; l-limitu ta’ 15 %).

Jekk tliet unitajiet huma ttestjati f’90, 98, u 105 watts, il-mudell ma jikkwalifikax bħala ENERGY STAR — għalkemm il-medja hija 98 watts — għaliex wieħed mill-valuri (105) huwa aktar mill-ispeċifikazzjoni ta’ l-ENERGY STAR.

(f)

Id-disinni u l-Proċeduri ta’ l-Ittestjar tal-Luminanza: Għall-monitors tas-CRT, it-tekniku għandu jibda d-disinn ta’ l-AT01P (Alignment Target 01 Positive Mode) disinn (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2F, AT01P) għad-daqs ta’ l-iskrin u jużaha biex jissettja l-monitor tal-kompjuter għad-daqs ta’ l-immaġini rrakkomandat mill-manifattur, li huwa tipikament ftit inqas mid-daqs massimu li jidher ta’ l-iskrin. Then, test pattern (VESA FPDM Standard 2.0, A112-2F, SET01K) shall be displayed that provides eight shades of gray from full black (0 volts) to full white (0,7 volts) (9). Input signal levels shall conform to VESA Video Signal Standard (VSIS), Version 1.0, Rev. 2.0, December 2002. The technician shall adjust (where feasible) the computer monitor brightness control downward from its maximum until the lowest black bar luminance level is just slightly visible (VESA FPDM Standard 2.0, Section 301-3K). Imbagħad it-tekniku għandu juri disinn tat-test (l-Istandard VESA FPDM 2.0, A112-2H, L80) li jipprovdi kaxxa bajda (0,7 volts) li tokkupa 80 % ta’ l-immaġini. Imbagħad it-tekniku għandu jaġġusta l-kontroll tal-kuntrast sakemm il-parti bajda ta’ l-iskrin tipprovdi 100 kandela għal kull metru kwadru ta’ luminanza, imkejla skond l-Istandard VESA FPDM Standard 2.0, Taqsima 302-1.

Għal wiri kollu bil-Pixels Iffissati (eż., LCDs u oħrajn), għandu jintwera d-disinn tat-test (l-Istandard VESA FPDM 2.0, A112-2F, SET01K) li jipprovdi tmien ilwien ta’ griż minn iswed (0 volts) sa abjad (0,7 volts). Il-livelli tas-sinjal ta’ l-input għandhom ikunu konformi ma’ l-Istandard tas-Sinjal tal-Vidjo tal-VESA (VSIS), Verżjoni 1.0, Rev. 2.0, Diċembru 2002. Bil-kontrolli tal-luminożità u tal-kuntrast fuq massimu, it-tekniku għandu jivverifika li, bħala minimu il-livelli ta’ l-abjad u tal-griż qrib l-abjad jistgħu jkunu distinti. Jekk il-livelli ta’ l-abjad u tal-griz qrib l-abjad ma jistgħux ikunu distinti, allura l-kuntrast għandu jkun aġġustat sakemm jistgħu jkunu distinti. Imbagħad it-tekniku għandu juri disinn tat-test (l-Istandard VESA FPDM 2.0, A112-2H, L80) li jipprovdi kaxxa bajda (0,7 volts) li tokkupa 80 % ta’ l-immaġini. Imbagħad it-tekniku għandu jaġġusta l-kontroll tal-luminożità sakemm il-parti l-bajda ta’ l-iskrin tipprovdi għall-inqas 175 kandela għal kull metru kwadru ta’ luminanza, imkejla skond l-Istandard VESA FPDM 2.0, Taqsima 302-1. [Jekk il-luminanza massima tal-monitor tal-kompjuter hija inqas minn 175 kandela għal kull metru kwadru (e.g., 150), allura t-tekniku għandu juża l-luminanza massima (e.g., 150) u jirrapporta l-valur lill-EPA ma’ dokumentazzjoni oħra tat-test meħtieġa. B’mod simli, jekk il-luminanza minima tal-monitor tal-kompjuter hija ta’ aktar minn 175 kandela għal kull metru kwadru (e.g., 200), allura t-tekniku għandu juża l-luminanza minima (e.g., 200) u jirrapporta l-valur fuq il-formola QPI ta’ l-ENERGY STAR QPI.

(g)

Il-Protokolli tal-Kejl tad-Dawl: Meta għandu bzonn jitkejjel id-dawl, bħall-illuminanza u l-luminanza, għandu jintuza LMD mal-monitor tal-kompjuter li jinsab f’kondizzjonijiet ta’ kamra mudlama. L-LMD għandu jintuża biex isir il-kejl fiċ-ċentru ta’, u perpendikolari għall-iskrin tal-monitor tal-kompjuter (Referenza l-Istandard VESA FPDM 2.0, Appendiċi A115). L-ajra tal-wiċċ ta’ l-iskrin li għandha titkejjel għandha tkopri għall-inqas 500 pixel, kemm-il darba dan ma jeċċedix l-ekwivalenti ta’ parti rettangolari bid-daqsijiet tat-tul li huma daqs 10 % ta’ l-għoli u l-wisa’ viżibbli ta’ l-iskrin (f’liema każ japplika dan il-limitu ta’ l-aħħar). Iżda, f’ebda każ ma tista’ parti illuminata tkun iżgħar mill-parti li qed ikejjel l-LMD (Referenza l-Istandard VESA FPDM 2.0, Taqsima 301-2H).

(h)

L-Issettjar tal-Wiri u l-Karatterizzazzjoni: Il-karatteristiċi tal-kampjun tat-test tal-monitor tal-kompjuter għandhom ikunu rreġistrati qabel it-test. Għandha għall-inqas tkun irreġistrata din l-informazzjoni li ġejja:

Deskrizzjoni/Kategorija tal-Prodott (ez., monitor tal-kompjuter tas-17-il pulzier b’kaxxa bajda)

It-Teknoloġija tal-Wiri (ez., CRT, LCD, Plasma)

L-Isem tad-Ditta/tal-Manifattur

In-Numru tal-Mudell

In-Numru Serjali

Il-Vultaġġ Ratat (VAC) u l-Frekwenza (Hz)

Id-Daqs Djagonali li Jidher (pulzieri)

Il-Proporzjon ta’ l-Aspett (eż., 4:3)

Id-Daqs Rakkomandat ta’ l-Immaġini (daqs attwali ttestjat) Wisa’ X Għoli

L-Angolu tal-Wiri (gradi orizzontali u vertikali)

Ir-Rata tar-Riffriskar ta’ l-Iskrin (waqt it-test) (Hz)

In-Numru ta’ Pixels kif ittestjat (orizzontali)

In-Numru ta’ Pixels kif ittestjat (vertikali)

Ir-Riżoluzzjoni Massima Dikjarata (orizzontali)

Ir-Riżoluzzjoni Massima Dikjarata (vertikali)

L-Interface Analogu, Diġitali jew it-Tnejn

Informazzjoni dwar l-Istrumentazzjoni (ez., tip ta’ ġeneratur tas-sinjal)

2.

Il-Metodoloġija ta’ l-Ittestjar tal-Prodott

(a)

Metodu tat-test: Dawn li ġejjin huma l-passi tat-test sabiex jitkejjlu r-rekwiżiti reali ta’ l-enerġija ta’ l-unità tat-test fil-Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva, fil-Modalità Sleep / Enerġija Baxxa, u fil-Modalità Mitfija/Enerġija Standby. Il-manifatturi huma meħtieġa jittestjaw huma stess il-monitors tal-kompjuter tagħhom bl-użu ta’ l-interface analogu, ħlief f’dawk il-każijiet fejn m’hemmx wieħed provdut (jiġifieri monitors bl-interface diġitali, li huma definiti bħala li għandhom biss interface diġitali għall-għanijiet ta’ dan il-metodu tat-test). Għall-monitors bl-interface diġitali, jekk jogħġbok ara n-Nota 8 għall-informazzjoni dwar il-vultaġġ u mbagħad segwi l-metodu tat-test hawn taħt bl-użu ta’ ġeneratur tas-sinjali diġitali.

(i)

Il-Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva

(a)

Ikkonnettja l-kampjun tat-test mal-plagg jew mas-sors ta’ l-enerġija u t-tagħmir tat-test. Għall-monitors tal-kompjuter konsenjati b’provvista ta’ l-enerġija esterna, il-provvista ta’ l-enerġija (minflok provvista ta’ l-enerġija tar-referenza) għandha tintuza fit-test.

(b)

Ixgħel it-tagħmir kollu tat-test u aġġusta sew il-vultaġġ u l-frekwenza tal-provvista ta’ l-enerġija.

(ċ)

Ivverifika dwar l-operat normali ta’ l-unità tat-test u ħalli l-aġġustamenti kollha ssettjati għas-settings oriġinali tal-fabbrika.

(d)

Daħħal l-unità tat-test fil-Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva bl-użu tat-tagħmir tal-kontroll remot jew bl-użu ta’ l-Iswiċċ IXGĦEL/ITFI fuq il-kabinett ta’ l-unità tat-test. Ippermetti lill-unità li qed jiġi ttestjat jilħaq it-temperatura ta’ l-operat (madwar 20 minuta).

(e)

Issettja l-modalità t-tajba tal-wiri. Irreferi għat-Taqsima II.D.1(d), il-Kondizzjonjiet tat-Test għall-Kejl ta’ l-Enerġija.

(f)

Ipprovdi kondizzjonijiet ta’ kamra mudlama. Ara t-Taqsimiet II.D.1(g), Il-Protokolli tal-Kejl tad-Dawl, u B, Il-Kondizzjonijiet tal-Kamra Mudlama.

(g)

Issettja d-daqs u l-luminanza. Irreferi għat-Taqsima II.D.1(f), Id-disinni u l-Proċeduri ta’ l-Ittestjar tal-Luminanza għal CRT jew wiri bil-Pixels Iffissati. Ladarba tkun issettjata l-luminanza, il-kondizzjonijiet tal-kamra mudlama m’għadhomx meħtieġa.

(h)

Ivverifika jew li l-enerġija mill-plagg tal-ħajt hija skond l-ispeċifikazzjonijiet jew aġġusta l-produzzjoni ta’ l-enerġija mis-sors AC kif deskritt fit-Taqsima II.D.1(a) (eż., 115V ± 1 %, 60Hz ± 1 %).

(i)

Issettja l-iskala tal-kurrent tal-miter ta’ l-enerġija. Il-valur ta’ l-iskala sħiħa mmultiplikat bir-rata tal-fattur crest (Ipeak/Irms) tal-miter għandu jkun akbar mill-qari ta’ l-ogħla kurrent mill-ossilloskopju

(j)

Ħalli l-qari tal-miter ta’ l-enerġija jistabbilizza imbagħad ħu l-qari ta’ l-enerġija reali f’watts mill-miter ta’ l-enerġija. Il-kejl jitqies stabbli jekk il-qari tal-watts ma jvarjax aktar minn 1 % fil-perjodu ta’ tliet minuti. Ara t-Taqsima II.D.1(e), Il-Protokolli tal-Kejl ta’ l-Enerġija.

(k)

Il-konsum ta’ l-enerġija għandu jkun irrekordjat, flimkien mal-format totali tal-pixels (orizzontali × vertikali murija), biex jiġi kkalkolat pixels/watt.

(l)

Irrekordja l-kondizzjonijiet tat-test u d-data tat-test.

(ii)

Il-Modalità Sleep / Enerġija Baxxa (Is-Swiċċ Mixgħul, l-Ebda Sinjal Vidjo)

(a)

Fil-konklużjoni tat-test tal-Modalità Mixgħula/Enerġija Attiva agħti bidu għal-Modalità Sleep / Enerġija Baxxa tal-monitor tal-kompjuter. Il-metodu ta’ l-aġġustament għandu jkun dokumentat flimkien mas-sekwenza ta’ l-avvenimenti meħtieġa sabiex tintlaħaq il-Modalità Sleep / Enerġija Baxxa. Ixgħel it-tagħmir ikollu tat-test u aġġusta l-iskala ta’ l-operat.

(b)

Ħalli l-monitor tal-kompjuter jibqa’ fil-Modalità Sleep / Enerġija Baxxa sakemm jitkejjel qari stabbli ta’ l-enerġija. Il-kejl jitqies stabbli jekk il-qari tal-watts ma jvarjax aktar minn 1 % fil-perjodu ta’ tliet minuti. Il-manifatturi għandhom jinjoraw iċ-ċiklu tal-verifika tas-sinkronizzazzjoni tas-sinjal tad-dħul meta jkejlu l-mudell fil-Modalità Sleep / Enerġija Baxxa.

(ċ)

Irrekordja l-kondizzjonijiet tat-test u d-data tat-test. Il-ħin tal-kejl għandu jkun twil bizzejjed biex jitkejjel il-valur medju korrett (jiġifieri, mhux enerġija massima jew istantanja). Jekk it-tagħmir għandu Modalitajiet Sleep differenti li jistgħu jkunu magħżula manwalment, il-kejl għandu jittieħed bit-tagħmir fil-modalità li l-aktar tikkonsma enerġija minnhom. Jekk ikun hemm ċiklu awtomatiku tal-modalitajiet, il-ħin tal-kejl għandu jkun twil biżżejjed li tinkiseb medja vera li tinkludi l-modalitajiet kollha.

(iii)

Il-Modalità Mitfija/Enerġija Standby (L-Iswiċċ Mitfi)

(a)

Fil-konklużjoni tat-test tal-Modalità Sleep / Enerġija Baxxa, attiva l-Modalità Mitfija/Enerġija Standby. Jekk huwa provdut swiċċ wieħed biss (jiġifieri soft off jew hard off), agħfas dak is-swiċċ; jekk hemm provduti żewġ swiċċijiet, jiġifieri (jiġifieri soft off u hard off), agħfas l-iswiċċ soft off. Il-metodu ta’ l-aġġustament għandu jkun dokumentat flimkien mas-sekwenza ta’ l-avvenimenti meħtieġa sabiex tintlaħaq il-Modalità Mitfija/Enerġija Standby. Ixgħel it-tagħmir ikollu tat-test u aġġusta l-iskala ta’ l-operat.

(b)

Ħalli l-monitor tal-kompjuter jibqa’ fil-Modalità Mitfija/Enerġija Standby sakemm jitkejjel qari stabbli ta’ l-enerġija. Il-kejl jitqies stabbli jekk il-qari tal-watts ma jvarjax aktar minn 1 % fil-perjodu ta’ tliet minuti. Il-manifatturi għandhom jinjoraw iċ-ċiklu tal-verifika tas-sinkronizzazzjoni tas-sinjal tad-dħul meta jkejlu l-mudell fil-Modalità Mitfija/Enerġija Standby.

(ċ)

Irrekordja l-kondizzjonijiet tat-test u d-data tat-test. Il-ħin tal-kejl għandu jkun twil bizzejjed biex jitkejjel il-valur medju korrett (jiġifieri, mhux enerġija massima jew istantanja).

3.

Id-Dokumentazzjoni ta’ l-Ittestjar tal-Prodott

Il-Preżentata tad-Data dwar il-Prodott Kwalifikat: L-isħab huma meħtieġa jiċċertifikaw huma stess dawk il-mudelli tal-prodott li jilħqu l-linji gwida ta’ l-ENERGY STAR u jirrapportaw l-informazzjoni fuq formola QPI ta’ l-ENERGY STAR. Id-data dwar il-prodott li jikkwalifika, inkluża l-informazzjoni dwar mudelli ġodda kif ukoll dwar mudelli mwaqqfa, għandha tkun provduta fuq bażi annwali, jew aktar spiss jekk jixtieq il-manifattur.

E.   L-Interface ta’ l-Utent

Huwa rakkomandat bil-qawwa li l-manifatturi jiddisinjaw il-prodotti skond l-istandards ta’ l-interface ta’ l-utent li qed jiżviluppa l-proġett tal-Kontrolli ta’ l-Immaniġġjar ta’ l-Enerġija sabiex il-kontrolli ta’ l-enerġija jkunu aktar konsistenti u intuwittivi fit-tagħmir kollu elettroniku. Għal dettalji dwar dan il-proġett ara http://eetd.LBL.gov/Controls.

III.   SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PRINTER, MAGNA TAL-FAKS U MAGNA LI TIMPOSTA

Dawn l-Ispeċifikazzjonijiet tal-printer, magna tal-faks u magna li timposta li ġejjin għandhom jgħoddu sal-31 ta’ Marzu 2007.

A.   Definizzjonijiet

1.

Printer: Apparat li jistampa manifatturat bħala mudell standard li jservi bħala mekkaniżmu li joħroġ il-kopji stampati u huwa kapaċi li jirċievi informazzjoni minn utent wieħed jew minn kompjuters imqabbda ma’ netwerks. Ukoll, l-unità għandha tkun kapaċi li titqabbad ma’ sors ta' l-elettriku fil-ħajt. Din id-definizzjoni hija maħsuba biex tkopri prodotti li huma reklamati u mibjugħa bħala printers inklużi printeri li jistgħu jiġu mtejba fil-kwalità għal mekkaniżmu b'diversi funzjonijiet (MFD) (10).

2.

Magna tal-faks: Apparat li jistampa manifatturat bħala mudell standard li jservi bħala mekkaniżmu li joħroġ il-kopji stampati u li l-funzjoni primarja tiegħu hija li jibgħat u li jirċievi informazzjoni. Magni tal-faks li jużaw karta normali huma koperti taħt din l-Ispeċifikazzjoni (pereżempju ink jet/bubble jet, laser/LED, u trasferimenti termali). L-unità għandha tkun kapaċi li tieħu l-energija tagħha minn sors ta' l-elettriku fil-ħajt. Din id-definizzjoni hija maħsuba biex tkopri prodotti li huma reklamati u mibjugħa bħala magni tal-faks.

3.

Kombinazzjoni ta' printer/magna tal-faks: Apparat li jistampa manifatturat bħala mudell standard li jservi kemm bħala printer li jiffunzjona kollu kemm hu u bħala magna tal-faks, kif definiti hawn fuq. Din id-definizzjoni hija maħsuba biex tkopri prodotti li huma mqiegħda fis-suq u mibjugħa bħala mekkaniżmu kombinat printer/faks.

4.

Magna li timposta: Apparat li jagħti timbru li jservi biex jistampa l-bolli fuq oġġetti li ser jiġu impustati. L-unità għandha tkun kapaċi li tieħu l-energija tagħha minn sors ta' l-elettriku fil-ħajt. Din id-definizzjoni hija maħsuba biex tkopri prodotti li huma reklamati jew mibjugħa bħala magni tal-posta.

5.

Veloċità ta' l-istampar: Il-paġni kull minuta (ppm) jkejjel il-veloċità ta' l-istampar ta' mudell. Il-veloċità ta' l-istampar tikkorrispondi mal-veloċità li biha jistampa l-prodott kif reklamata mill-Parteċipant fil-Programm. Għall-printers bil-linja (pereżempju printers dot matrix/impact), il-veloċità ta' l-istampar hija bbażata fuq il-metodu stabbilit fl-ISO 10561.

Għal printers b'format wiesa’ maħsuba primarjament biex jimmaniġġaw karta A2 jew 17″ × 22″ jew akbar, il-veloċità ta' l-istampar hija speċifikata f'termini ta' ħruġ b'kulur wieħed b'riżoluzzjoni default. Il-veloċità ta' l-istampar imkejla bħala paġni kull minuta ta' daqs A2 jew A0 għandha tiġi konvertita f'veloċita ta' stampar ta' paġni ta' daqs A4 kif ġej: (a) Paġna A2 kull minuta hija ekwivalenti għal erba’ paġni A4 kull minuta; (b) paġna AO kull minuta hija ekwivalenti għal 16-il paġna A4 kull minuta.

Għall-magni ta' l-impostar, il-paġni kull minuta (ppm) huma meqjusa ekwivalenti għal bċejjeċ tal-posta kull minuta (mppm).

6.

Aċċessorju: Apparat addizzjonali li mhuwiex meħtieġ għall-operat standard ta' l-unità bażi iżda li tista’ tiżdied qabel jew wara l-konsenja sabiex ittejjeb jew tibdel it-twettieq tal-printer. Eżempji ta' aċċessorji jinkludu finishers, sorters, mekkaniżmi addizzjonali għall-provvista tal-karta u unitajiet doppji. Aċċessorju jista’ jinbiegħ separatament taħt in-numru tiegħu stess tal-mudell, jew jinbiegħ ma’ unità bażi bħala parti mill-printer.

7.

Modalità attiva: Il-kondizzjoni (jew mod) li fiha l-prodott jipproduċi ħruġ ta' kopji jew jirċievi dħul ta' kopji. Il-ħtieġa ta' enerġija f'din il-modalità hija tipikament akbar mill-ħtieġa ta' l-enerġija fil-modalità standby.

8.

Modalità Standby: The condition that exists when the product is not producing hard copy output or receiving hard copy input and is consuming less power than when producing such output or receiving such input. The transition from Standby Mode to Active Mode should cause no noticeable delay in the production of hard copy output.

9.

Stat Rieqed: Il-kondizzjoni li teżisti meta l-prodott ma jkunx qiegħed jipproduċi l-paġni jew jirċievi l-paġni u jkun jikkonsma anqas enerġija minn meta jkun fil-mod standby. Fit-transizzjoni mill-Modalità Sleep għall-Modalità Attiv, jista’ jkun hemm xi dewmien fil-produzzjoni ta' ħruġ ta' kopji, iżda ma għandu jkun hemm dewmien fl-aċċettazzjoni ta' l-informazzjoni min-netwerk jew sorsi oħra ta' input. Il-prodott jidħol f'din il-modalità fi ħdan perjodu speċifiku ta' żmien wara li tkun ġiet prodotta u ħarġet l-aħħar kopja.

10.

Żmien standard għall-modalità sleep: Huwa l-perjodu ta' żmien issettjat mill-Parteċipant fil-Programm qabel ma jibgħatu li jistabbilixxi meta l-prodott għandu jidħol fil-modalità sleep. Dan iz-zmien għandu jitkejjel miz-zmien li l-aħħar kopja ta' ħruġ kienet prodotta.

11.

Stampar fuq żewġ naħat: Il-proċess li jipproduċi, test, immaġini jew kombinazzjoni ta' test u immaġini fuq iż-żewġ naħat ta' paġna waħda ta' karta.

12.

Mudell standard: It-terminu użat biex jiddeskrivi prodott u l-karatteristiċi miġbura miegħu kif mqiegħed fis-suq u mibjugħ mill-Parteċipant fil-Programm u kif manifatturat għall-użu li għalih hu maħsub.

13.

Avveniment ta' Riattivazzjoni: Kif użata f'dan il-Ftehim, “Meta Jerġa’ Jibda Jaħdem” hija definita bħala avveniment mibdi mill-utent, programmata jew esterna jew stimolu li jġiegħel lill-unità biex tgħaddi mill-modalità standby jew sleep tagħha għall-modalità attiva tagħha ta' operat. “Meta Jerġa’ Jibda Jaħdem” kif definita f'din l-Ispeċifikazzjoni ma tinkludix netwerk irrelatat ma’ polling queries jew “pings” li huma komuni f'ambjenti ta' netwerk..

B.   Il-kwalifikazzjoni ta’ prodott għall-ENERGY STAR

1.

L-Ispeċifikazzjonijiet tekniċi

(a)

Stat Rieqed: Parteċipant fil-Programm ta' ENERGY STAR jiftiehem li biss dawk il-prodotti li huma kapaċi li jidħlu fil-Modalità Sleep wara perjodu ta' inattività jew li jżommu livell ta' konsum ta' enerġija fi jew taħt il-livelli ta' enerġija speċifikati fit-Tabelli 3 sa 8 (li jidħru hawn taħt) jistgħu jikkwalifikaw bħala konformi ta' ENERGY STAR.

(b)

Modalità Default: Parteċipant fil-Programm ta' ENERGY STAR jaqbel li jissettja iż-żmien default biex tiġi attivata l-Modalità Sleep fi ħdan iż-żmien speċifikat fit-Tabelli 3 sa 8 (li jidhru hawn taħt) minn meta titlesta l-aħħar biċċa xogħol (eż. miż-żmien li tiġi prodotta l-aħħar kopja stampata). Il-Parteċipant fil-Programm għandu wkoll jikkonsenja l-prodotti bil-ħin default għall-Modalità Sleep issettjata fil-livelli speċifikati fit-Tabelli 3 sa 8 (li jidhru hawn taħt).

(ċ)

Funzjonalità tan-netwerk: Parteċipant fil-Programm ENERGY STAR jaqbel li jikkwalifika l-prodotti skond kif inhuma disinjati li jintużaw (Taqsima II.A.12 ta' hawn fuq) mill-utent finali, partikolarment prodotti maħsuba li jkunu konnessi ma’ netwerk. Parteċipant fil-Programm ENERGY STAR jaqbel li l-prodotti kollha mqiegħda fis-suq, reklamati, jew mibjugħa bħala kapaċi għan-netwerk għandhom jikkonformaw ma’ l-Ispeċifikazzjonijiet ta' ENERGY STAR (ta' hawn taħt) meta konfigurati bħala lesti għan-netwerk (jiġifieri b'funzjonalità tan-netwerk).

(i)

Jekk il-prodott huwa konsenjat bil-kapaċità li jkun fuq netwerk, huwa għandu jkollu l-abbiltà li jidħol fil-Modalità Sleep waqt li jkun fuq in-netwerk.

(ii)

Jekk il-prodott għandu l-kapaċità li jkun fuq netwerk, huwa għandu jżomm fil-Modalità Sleep l-abbiltà tiegħu li jirrispondi għal avvenimenti biex jerġa’ jibda’ jaħdem diretti jew immirati lejn il-prodott waqt li jkun fuq in-netwerk.

(d)

Stampar fuq żewġ naħat: Għall-printers kollha ta' daqs standard ta' aktar minn 10 ppm li fihom hija installata unità li tistampa fuq żewġ naħat, huwa rakkomandat li l-Parteċipant fil-Programm ENERGY STAR jgħarraf lill-klijenti tiegħu dwar l-użu tal-printers li fihom il-modalità default ta’ l-istampar hija dik ta’ l-istampar fuq żewġ naħat. It-tagħrif jista’ jikkonsisti f'informazzjoni dwar id-driver xieraq għall-printer u s-setup tal-menu ta’ l-istampar fil-manwali tal-prodott, jew billi jiġu pprovduti struzzjonijiet speċifiċi dwar id-driver tal-printer meta tiġi installat unità li tistampa fuq żewġ naħat.

(e)

Speċifikazzjonijiet dettaljati: Il-Parteċipant fil-Programm ENERGY STAR jaqbel li jikkwalifika l-prodotti skond l-Ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:

Tabella 3

Magni tal-faks weħidhom

(elsősorban (maħsuba primarjament biex jakkomodaw daqs ta' karta A3, A4 jew 8,5″ × 11″)

Product Speed In Pages Per Minute (ppm)

Modalità Sleep (Watts)

Żmien standard għall-modalità Sleep

0 < ppm ≤ 10

≤ 10

≤ 5 minuti

10 < ppm

≤ 15

≤ 5 minuti


Tabella 4

Magni li jimpostaw

Product Speed In Mail Pieces Per Minute (mppm)

Modalità Sleep (Watts)

Żmien standard għall-modalità Sleep

0 < mppm ≤ 50 mppm

≤ 10

≤ 20 minuti

50 < ppm ≤ 100 mppm

≤ 30

≤ 30 minuti

100 < mppm ≤ 150 mppm

≤ 50

≤ 40 minuti

150 < mppm

≤ 85

≤ 60 minuti


Tabella 5

Printers ta' daqs standard u kombinazzjonijiet ta' printers/faks (*)

(maħsub primarjament biex jakkomoda daqs ta' karta A3, A4 jew 8,5″ × 11″)

Product Speed In Pages Per Minute (ppm)

Modalità Sleep (Watts)) (11)

Żmien standard għall-modalità Sleep

0 < ppm ≤ 10

≤ 10

≤ 5 minuti

10 < ppm ≤ 20

≤ 20

≤ 15 minuti

20 < ppm ≤ 30

≤ 30

≤ 30 minuti

30 < ppm ≤ 44

≤ 40

≤ 60 minuti

44 < ppm

≤ 75

≤ 60 minuti


Tabella 6

Printers ta' Impatt maħsuba primarjament biex jakkomodaw karta A3

Modalità Sleep (Watts)

Żmien standard għall-modalità Sleep

≤ 28

≤ 30 minuti


Tabella 7

Printers b'format kbir/wiesa’

(maħsuba biex jakkomodaw primarjament karta A2 jew17″ × 22″ jew akbar)

Product Speed In Pages Per Minute (ppm)

Modalità Sleep (Watts)

Żmien standard għall-modalità Sleep

0 < ppm ≤ 10

≤ 35

≤ 30 minuti

10 < ppm ≤ 40

≤ 65

≤ 30 minuti

40 < ppm

≤ 100

≤ 90 minuti


Tabella 8

Printers bil-kulur (**)

(maħsub primarjament biex jakkomoda daqs ta' karta A3, A4 jew 8,5″ × 11″)

Product Speed In Color Pages Per Minute (ppm)

Modalità Sleep (Watts)

Żmien standard għall-modalità Sleep

0 < ppm ≤ 10

≤ 35

≤ 30 minuti

10 < ppm ≤ 20

≤ 45

≤ 60 minuti

20 < ppm

≤ 70

≤ 60 minuti

2.

Eċċezzjonijiet u Kjarifiki

Wara li jintbagħtu l-oġġetti, il-Parteċipant fil-Programm ENERGY STAR jew ir-rappreżentant tas-servizz nominat tiegħu m’għandux ibiddel il-mudelli koperti b'din l-Ispeċifikazzjoni b'xi mod li jeffettwa l-abbiltà tal-prodott li jikkonforma ma’ l-Ispeċifikazzjonijiet imsemmija hawn fuq. Isegwu żewġ eċċezzjonijiet:

(a)

Ħinjiet default: Wara li l-affarijiet huma konsenjati, il-Parteċipant fil-Programm ENERGY STAR, ir-rappreżentant tas-servizz nominat jew il-klijent jistgħu jibdlu l-ħinijiet tad-default għall-modalità sleep, sa massimu ssettjat mill-fabbrika ta' 240 minuta. Jekk il-manifattur jagħżel li jiddisinja prodotti b'aktar minn mod wieħed ta' mmaniġġar ta' enerġija, allura t-total flimkien tal-ħinijiet default ma għandhom jeċċedu l-240 minuta.

(b)

Ħruġ mill-modalità sleep: Jekk f'każ individwali fejn il-modalità sleep tkun qed toħloq lil-klijent inkonvenjent pjuttost kbir minħabba l-mod ta' użu partikolari tiegħu/tagħha, il-Parteċipant fil-Programm, ir-rappreżentant tas-servizz nominat jew il-klijent jistgħu jneħħu l-karatteristika tal-modalità sleep. If the Program Participant chooses to design its product models to allow the customer to disable the Sleep Mode feature, then the disable option shall be accessed in a manner different from the time settings. E.g., if a software menu provides Sleep Mode delay times of 15, 30, 60, 90, 120, and 240 minutes, then “disable” or “off” shall not be a choice in this menu. Hija għandha tkun għażla moħbija (jew anqas ovvja) jew inkluża f'menu differenti.

Ċ.   Linji Gwida tat-Test

1.

Kundizzjonijiet tat-Test: Hawn taħt jinsabu l-kondizzjonijiet ambjentali tat-test li għandhom jiġu stabbiliti meta jitwettaq il-kejl ta' l-enerġija. Dawn huma meħtieġa biex jiġi żgurat li fatturi barranin ma jaffettwawx ir-riżultati tat-test, u li r-riżultati tat-test ikun jistgħu jiġu riprodotti aktar tard.

Impedenza tal-linja: < 0,25 ohm

Distorsjoni armonika totali: < 5 %

(Vultaġġ)

Temperatura Ambjentali: Temperatura Ambjentali: 25 grad C +/- 3 grad C

Vultaġġ tad-dħul AC: 115 VAC RMS +/- 5 V RMS

Frekwenza tad-dħul AC: 60 Hz +/- 3 Hz

2.

Apparat ta’ l-Ittestjar: Jgħoddu d-dispozizzjonijiet tat-Taqsima I.C.2.

3.

Metodu tat-test: Jgħoddu d-dispozizzjonijiet tat-Taqsima I.C.3.

IV.   SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-KOPJATUR

Dawn l-Ispeċifikazzjonijiet tal-Kopjatur li ġejjin għandhom jgħoddu sal-31 ta’ Marzu 2007.

A.   Definizzjonijiet

1.

Kopjatur: Unità ta' immaġini reprografika kummerċjali li l-funzjoni unika tagħha hija l-produzzjoni ta' kopji minn kopja grafika oriġinali. Il-kopjatur għandu jinkludi sistema ta' mmarkar, sistema ta' immaġini u modulu ta' l-immaniġġar tal-karta. It-teknoloġiji kollha ta' kopjaturi fuq karti normali f'iswed u abjad huma koperti taħt din l-Ispeċifikazzjoni, għalkemm il-ħsieb huwa li wieħed jiffoka fuq apparat standard ta' kopjar bħal kopjaturi b'lenti ta' dawl. L-Ispeċifikazzjonijiet mogħtija hawn taħt jgħoddu għal kopjaturi ta' daqs standard biex jimmaniġġjaw karta A4 jew 8,5″ × 11″ u kopjaturi b'format kbir biex jimmaniġġjaw karta A2 jew 17″ × 22″ jew akbar.

2.

Veloċita tal-kopjatur: Kopji kull minuta (cpm) ikejjel il-veloċita ta' produzzjoni tal-kopjatur. Kopja waħda hija definita bħala paġna waħda ta' daqs 8,5″ jew 11″ jew A4. Kopji b'żewġ faċċati huma meqjusa bħala żewġ immaġini u għalhekk żewġ kopji għalkemm jiġu kkopjati fuq l-istess paġna. Għall-mudelli kollha ta' kopjaturi mibjugħa fis-suq tal-US, il-kejl tal-veloċita tal-kopjatur għandu jkun ibbazat fuq karta ta' l-ittri ta' daqs 8,5″ × 11″. Għal kopjaturi mibjugħa fi swieq oħra minbarra fil-US, il-veloċita tal-kopjatur għandha tkun ibbazata jew fuq karta ta' daqs 8,5″ × 11″ jew A4, skond liema tkun standard f'suq partikolari.

Għal kopjaturi b’format kbir maħsuba biex jimmaniġġaw primarjament karta A2 jew 17″ × 22″ jew akbar, il-veloċità tal-kopjatur imkejla bħala kopji ta' daqs A2 jew A0 kull minuta għandha tiġi kkonvertita għall-veloċitajiet ta' kopjatur ta' daqs A4 kif ġej: (a) Kopja A2 waħda kull minuta hija ekwivalenti għal erba’ kopji A4 kull minuta, u (b) kopja waħda A0 kull minuta hija ekwivalenti għal 16-il kopja A4 kull minuta.

Il-kopjaturi li jikkwalifikaw bħala ENERGY STAR għandhom jiġu diviżi f’ħames kategoriji: kopjaturi ta' daqs standard b'veloċità baxxa, kopjaturi ta' daqs standard b'veloċità medja, kopjaturi ta' daqs standard b'veloċità għolja, kopjaturi ta' format kbir b'veloċità baxxa, u kopjaturi ta' format kbir b'veloċità medja jew għolja.

(a)

Kopjaturi ta' daqs standard b'veloċita baxxa: Kopjaturi b'veloċità tal-magna biex tipproduċi immaġini moltipliċi ta' 20 kopja kull minuta jew anqas.

(b)

Kopjaturi ta' daqs standard b'veloċità medja: Kopjaturi b'veloċità tal-magna biex tipproduċi immaġini moltipliċi ta' aktar minn 20 kopja jew anqas jew ugwali għal 44 kopja kull minuta.

(ċ)

Kopjaturi ta' daqs standard b'veloċità għolja: Kopjaturi b'veloċità tal-magna biex tipproduċi immaġini moltipliċi ta' aktar minn 44 kopja kull minuta.

(d)

Kopjaturi ta' format kbir b'veloċità baxxa: Kopjaturi b'veloċità tal-magna biex tipproduċi immaġini moltipliċi ta' 40 kopja kull minuta jew anqas (espressi bħala kopji ta' daqs A4 kull minuta).

(e)

Kopjaturi b'format kbir ta' veloċità medja u għolja: Kopjaturi b'veloċità tal-magna biex tipproduċi immaġini moltipliċi ta' aktar minn 40 kopja kull minuta (espressi bħala kopji ta' daqs A4 kull minuta).

3.

Unità bażi: Għall-veloċità partikolari ta' magna, l-unità bażi hija definita bħala l-verżjoni l-aktar bażika ta' kopjatur li huwa attwalment mibjugħ bħala mudell li jista’ jiffunzjona waħdu. L-unità bażi hija tipikament disinjata u mibgħuta f'biċċa waħda u ma tinkludix xi aċċessorji esterni li jikkonsmaw l-enerġija li jistgħu jinbiegħu separatament.

4.

Aċċessorju: Apparat addizzjonali li mhuwiex meħtieġ għall-operat standard ta' l-unità bażi, iżda li jista’ jiżided qabel jew wara l-konsenja sabiex ittejjeb jew ibiddel it-twettieq tal-kopjatur. Aċċessorju jista’ jinbiegħ separatament taħt in-numru proprju tiegħu tal-mudell jew mibjugħ ma’ unità bażi bħala pakkett jew konfigurazzjoni ta' kopjatur. Ezempji ta' aċċessorji jinkludu: apparat li jissortja, apparat li għandu kapaċità kbira li jissupplixxi l-karta, eċċ. Huwa assunt li ż-żieda ta' aċċessorju, irrispettivament mill-konsum proprju tiegħu ta' enerġija, m’għandhiex iżżid sostanzjalment (b'aktar minn 10 fil-mija) il-konsum ta' l-enerġija meta tkun mitfija l-unità bażi. L-ebda aċċessorju ma għandhu jimpedixxi l-operat normali tal-karatteristiċi ta' tifi awtomatiku jew ta' enerġija baxxa.

5.

Mudell ta' kopjatur: Għall-għanijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, mudell ta' kopjatur huwa definit bħala unità bażi u aċċessorju speċifiku wieħed jew aktar li huma reklamati u mibjugħa lil xerrejja numru wieħed ta' mudell. Meta reklamati u mibjugħa lil xerrejja mingħajr xi aċċessorji addizzjonali, unità bażi hija wkoll ikkunsidrata bħala mudell ta' kopjatur.

6.

Modalità ta’ enerġija baxxa: Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, il-modalità ta’ enerġija baxxa hija l-istat ta' enerġija l-aktar baxxa li l-kopjatur jista’ jidħol fih awtomatikament wara perjodu ta' inattività tal-kopjatur, mingħajr ma attwalment jintefa. Il-kopjatur jidħol f'din il-modalità f'perjodu speċifikat ta' żmien wara li tkun saret l-aħħar kopja. Għall-finijiet ta' l-istabbiliment tal-konsum ta' enerġija f'din il-modalità ta’ enerġija baxxa, il-kumpanija tista’ tagħżel li tkejjel l-aktar baxx bejn il-modalità ta’ ffrankar ta’ l-enerġija u l-modalità stand-by.

7.

Modalità ta' ffrankar ta' enerġija: Din il-kondizzjoni teżisti meta l-magna ma tkunx qed tagħmel kopji, tkun qabel laħqet il-kondizzjonijiet ta' operat iżda tkun qed tikkonsma anqas enerġija minn meta l-magna tkun fil-modalità stand-by. Meta l-kopjatur ikun f’din il-modalità, jista’ jkun hemm xi dewmien qabel ma l-kopjatur ikun kapaċi jagħmel il-kopja li jmiss.

8.

Modalità Standby: Il-kondizzjoni li tezisti meta l-magna ma tkunx qed tagħmel kopji, tkun laħqet il-kondizzjonijiet ta' operat u tkun lesta li tagħmel kopja, izda tkun għada ma daħlitx fil-mod ta' l-iffrankar ta' l-enerġija. Meta l-kopjatur ikun f'din il-modalità, virtwalment ma jkun hemm ebda dewmien qabel ma l-kopjatur ikun kapaċi jagħmel il-kopja li jmiss.

9.

Modalità Mitfija: Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, il-Modalità Mitfija hija definita bħala l-kondizzjoni li teżisti meta l-kopjatur ikun konness ma’ sors adattat ta' l-elettriku, u jkun reċentement intefa permezz tal-karatteristika tat-tifi awtomatiku (12). Meta titkejjel l-enerġija b’dan il-mod, apparat tal-kontroll għas-servisjar remot jista’ jiġi eskluż.

10.

Karatteristika ta' tifi awtomatiku: Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, il-karatteristika ta' tifi awtomatiku hija definita bħala l-abbiltà għall-kopjatur li jitfi lilu nnifsu awtomatikament f'perjodu speċifikat ta' żmien wara li tkun saret l-aħħar kopja. Il-kopjatur għandu awtomatikament jidħol fil-mod tiegħu ta' tifi wara l-esekuzzjoni ta' din il-karratteristika.

11.

Modalità ipplaggjata: Din il-kondizzjoni tezisti meta l-magna tkun konnessa ma’ sors adattat ta' l-elettriku u ma tkunx mixgħula. Biex jixgħel il-kopjatur, l-utent tipikament jeħtieġ li manwalment jistartja l-kopjatur permezz tas-swiċċ li jixgħel u jitfi.

12.

Ħinjiet default: Huwa l-perjodu ta' żmien issettjat mill-Parteċipant fil-Programm qabel ma jintbagħat li jistabbilixxi meta l-kopjatur għandu jidħol fil-modalitajiet varji tiegħu, jiġifieri l-modalità ta’ enerġija baxxa, il-Modalità Mitfija, eċċ. Kemm il-ħinijiet default tal-Modalità Mitfija u l-ħinijiet default tal-modalità ta’ enerġija baxxa għandhom jitkejlu mill-ħin minn meta tkun saret l-aħħar kopja.

13.

Ħin ta' rkupru: L-ammont ta' ħin meħtieġ biex iġib il-kopjatur minn modalità ta’ enerġija baxxa għall-modalità stand-by.

14.

Modalità awtomatiku ta’ kkopjar fuq żewġ naħat: Il-mod li fih il-kopjatur iqiegħed awtomatikament l-immaġini fuq iż-żewġ naħat ta' folja tal-kopja, billi awtomatikament jibgħat kemm il-folja tal-kopja kif ukoll l-oriġinal grafiku minn ġol-mudell tal-kopjatur. Eżempji ta' dan huma l-ikkopjar fuq naħa waħda u fuq żewġ naħat, jew l-ikkopjar minn żewġ naħat għal żewġ naħat. Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, mudell ta' kopjatur huwa meqjuż li jkollu modalità li jikkopja fuq żewġ naħat biss jekk il-mudell tal-kopjatur jinkludi l-aċċessorji kollha meħtieġa biex jissodisfa l-kondizzjonijiet ta' hawn fuq, pereżempju, tmiegħ awtomatiku tad-dokument u aċċessorji għal kapaċitajiet awtomatiċi ta' ikkopjar fuq żewġ naħat.

15.

Tajmer ta' kull gimgħa: Mekkanizmu intern li jixgħel u jitfi l-kopjatur f’ħinijiet stabbiliti minn qabel kull jum tax-xogħol. Meta jkun qed jipprogramma t-tajmer, il-klijent għandu jkun jista’ jiddistingwi bejn jiem tax-xogħol u jiem ta' tmiem-il ġimgħa/vaganzi (jiġifieri t-tajmer m’għandux jixgħel il-kopjatur is-Sibt jew il-Ħadd filgħodu jekk l-impjegati ma jkunux normalment fl-uffiċċju fil-jiem ta' tmiem-il ġimgħa. Il-klijent għandu wkoll ikun jista’ jiskonnettja t-tajmer. Tajmers ta' kull ġimgħa huma karatteristiċi mhux obbligatorji u għalhekk mhumiex meħtieġa fuq kopjaturi li jikkonformaw ma’ l-ENERGY STAR. Jekk ikunu nklużi fil-mudelli tal-kopjatur, it-tajmers ta' kull ġimgħa ma għandhomx ikunu f'konflitt ma’ l-iffunzjonar tal-karatteristiċi ta' l-enerġija baxxa u tat-tifi awtomatiku..

B.   Il-kwalifikazzjoni ta’ prodott għall-ENERGY STAR

1.

L-Ispeċifikazzjonijiet tekniċi

Biex jikkwalifika għal-logo ta' l-ENERGY STAR, il-kopjatur għandu jikkonforma ma’ l-Ispeċifikazzjonijiet mogħtija hawn taħt:

Tabella 9

Kriterji għal kopjaturi li jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR

Veloċità tal-kopjatur (kopji kull minuta)

Modalità ta’ enerġija baxxa (Watts)

Ħin default ta' l-enerġija baxxa

Ħin ta' rkupru ta' 30 sekonda

Il-Modalità Mitfija (Watts)

Ħin default fil-Modalità Mitfija

Modalità awtomatika ta' kkopjar fuq żewġ naħat

0 < cpm < 20

Xejn

NA

NA

< 5

< 30 min

Le

20 < cpm < 44

3,85 × cpm + 5

15 min.

Iva

< 15

< 60 min

Mhux obbligatorju

44 < cpm

3,85 × cpm + 5

15 min.

Irrakkomandat

< 20

< 90 min

Mhux obbligatorju

KOPJATURI TA' FORMAT KBIR

0 < cpm < 40

NA

NA

NA

< 10

< 30 min.

Le

40 < cpm

3,85 × cpm + 5

15 min.

Irrakkomandat

< 20

< 90 min.

Le

Il-Parteċipant fil-Programm għandu jissettja l-ħinijiet default għall-karatteristika awtomatika għal-livelli speċifikati fit-tabella ta' hawn fuq. Il-ħinijiet default għall-Modalità Mitfija u l-modalità ta’ enerġija baxxa għandhom jitkejlu mill-ħin li tkun saret l-aħħar kopja.

ħall-veloċitajiet kollha tal-kopjatur fejn mhuwiex obbligatorju li l-modalità ta’ l-ikkopjar fuq żewġ naħat tkun issettjata bħala default, jekk il-mudell jintbagħat b’kapaċitajiet awtomatiċi ta' kopjar doppju, allura huwa rakkomandat li l-ikkopjar fuq żewġ naħat ikun issettjat bħala mod default. Il-Parteċipant fil-Programm jista’ jipprovdi lill-utenti l-kapaċità li jiskarta din il-modalità default ta’ l-ikkopjar fuq żewġ naħat għal kopjaturi li jikkopjaw fuq naħa waħda biss

2.

Eċċezzjonijiet u Kjarifiki

Wara li jintbagħat, il-Parteċipant fil-Programm jew ir-rappreżentant tas-servizz nominat tiegħu m’għandux jibdel il-mudell tal-kopjatur b’xi mod li jaffettwa l-abbiltà tal-kopjatur li jikkonforma ma’ l-ispeċifikazzjonijiet imniżżla hawn fuq. Ċerti eċċezzjonijiet huma permessi fil-bdil tal-ħinijiet default, l-ispeċifikazzjonijiet tal-Modalità Mitfija u l-modalità ta’ l-ikkopjar fuq żewġ naħat. Dawn l-eċċezzjonijiet huma kif ġej:

(a)

Ħinjiet default: Wara li jintbagħat, il-Parteċipant fil-Programm, ir-rappreżentant nominat tas-servizz jew il-klijent jistgħu jibdlu l-ħinijiet default jew għall-mod f'enerġija baxxa u/jew l-Modalità Mitfija iżda biss sa massimu ssettjat minn Parteċipant fil-Programm ta' 240 minuta (jiġifieri, it-total kombinat għall-Ħinijiet default għall-Modalità Mitfija u għall-modalità ta’ enerġija baxxa m’għandhomx jeċċedu l-240 minuta).

(b)

Il-Konsum ta' l-enerġija fil-Modalità Mitfija: F'xi każi, il-Parteċipant fil-Programm jista’ jkollu l-ħtieġa li jibgħat mudell ta' kopjatur bil-mekkaniżmu ta' kontra l-umdità mhux imqabbad sabiex ikun konformi mar-rekwiżiti ta' l-enerġija fil-Modalità Mitfija. Jekk din is-sitwazzjoni twassal għal inkonvenjent ta' ċertu daqs għal xi klijent speċifiku, il-Parteċipant fil-Programm (jew ir-rappreżentant maħtur tas-servizz) jista’ jqabbad il-mekkaniżmu ta' kontra l-umdità. Jekk il-Parteċipant fil-Programm jistabbilixxi li f'ċerta żona ġeografika jkun hemm problemi kroniċi ta' effiċjenza assoċjati ma’ livelli għolja ta' umdità, il-Parteċipant fil-Programm jista’ jikkuntattja lill-amministratur tal-programm EPA u jiddiskuti soluzzjonijiet alternattivi. Il-Parteċipanti fil-Programm fit-Teerritorju ta' l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea jistgħu jikkuntattjaw lill-Kummissjoni Ewropea. Pereżempju, l-EPA jew il-Kummissjoni Ewropea jistgħu jippermettu lill-Parteċipant fil-Programm li jqabbad il-mekkaniżmi ta' kontra l-umdità f'mudelli ta' kopjaturi li jintbagħtu lejn żona ġeografika umda ħafna.

(c)

Skonnettjar tal-karatteristika ta' tifi awtomatiku: F'każi individwali fejn il-karatteristika ta' tifi awtomatiku tista’ toħloq inkonvenjenza ta' ċertu daqs lill-klijent minħabba l-mod partikolari tiegħu/tagħha ta' użu, il-Parteċipant fil-Programm, ir-rappreżentant nominat tas-servizz, jew il-klijent jistgħu jiskonnettjaw din il-karatteristika ta' tifi awtomatiku. If Program Participant chooses to design its copier models to allow the customer to disable the auto-off feature, then the disable option shall be accessed in a manner different from the time settings. (e.g., if a software menu provides off-mode delay times of 30, 60, 90, 120, and 240 minutes, then “disable” or “off” shall not be a choice in this menu. Hija għandha tkun għazla moħbija (jew anqas ovvja) jew inkluza f'menu differenti.).

Ċ.   Linji Gwida tat-Test

1.

Kundizzjonijiet tat-Test: Hawn taħt jinsabu l-kondizzjonijiet ambjentali tat-test li għandhom jiġu stabbiliti meta jitwettaq il-kejl ta' l-enerġija. Dawn huma meħtieġa biex jiġi żgurat li fatturi barranin ma jaffettwawx ir-riżultati tat-test, u li r-riżultati tat-test ikun jistgħu jiġu riprodotti aktar tard.

Impedenza tal-linja: < 0,25 ohm

Distorsjoni armonika totali: < 3 %

Temperatura Ambjentali: Temperatura Ambjentali: 21 grad C +/- 3 grad C

Umdità Relattiva: 40 -60 %

Distanza mill-ħajt: minimu ta’ 2 piedi

Kriterji oħra speċifiċi għas-suq:

Suq

Daqs tal-karta

Vultaġġ/frekwenza

L-Istati Uniti

8.5" × 11"

115 V RMS +/- 5 V

60 Hz +/- 3Hz

L-Ewropa

A4

230 V RMS +/- 10 V

50 Hz +/- 3 Hz

Il-Ġappun

A4

100 V RMS +/- 5 V

50 Hz +/- 3 Hz u 60 Hz +/- 3 Hz

200 V RMS +/- 10 V

50 Hz +/- 3 Hz u 60 Hz +/- 3 Hz

2.

Apparat ta’ l-Ittestjar: Jgħoddu d-dispozizzjonijiet tat-Taqsima I. C 2.

3.

Metodu tat-test: Jgħoddu d-dispozizzjonijiet tat-Taqsima I.C.3.

V.   SPEĊIFIKAZZJONIJIET TA' L-ISKANER

Dawn l-Ispeċifikazzjonijiet ta’ l-Iskaner li ġejjin għandhom jgħoddu sal-31 ta’ Marzu 2007.

A.   Definizzjonijiet

1.

Skaner: Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, skaner huwa definit bħala mekkaniżmu elettro-ottiku biex jaqleb informazzjoni bil-kulur jew bl-iswed u l-abjad f'immaġini elettroniċi li jistgħu jinħażnu, jiġu editjati, konvertiti jew trażmessi primarjament f'ambjent ta' komputerizzar personali. Skaners definiti b’dan il-mod jintużaw tipikament għad-diġitizzazzjoni ta' l-immaġini għal fuq karta. Il-ħsieb ta' din l-Ispeċifikazzjoni huwa li jiffoka fuq l-iskaners desktop li jintużaw ħafna (pereżempju, bil-wiċċ ċatt, li jiġu mitmugħa l-folji u skaners tal-film); iżda, skaners high-end ta' l-immaniġġar ta' dokumenti ta' l-uffiċċju li jikkonformaw ma’ l-Ispeċifikazzjonijiet mogħtija hawn taħt jistgħu jikkwalifikaw għal-logo ENERGY STAR. Din l-Ispeċifikazzjoni hija għal mudelli ta’ skaners weħidhom (stand-alone); hija ma tkoprix prodotti b'diversi funzjonijiet li jkollhom ukoll kapaċitajiet ta' skaning, skaners tan-netwerk (jiġifieri skaners li jikkonettjaw esklussivament ma’ netwerk u huma kapaċi li jimmaniġġjaw l-informazzjoni skanjata għal trażmissjonijiet lejn lokazzjonijiet moltipliċi tan-netwerk) jew skaners li ma jeħdux l-enerġija direttament mill-provvista ta' l-enerġija tal-bini.

2.

Unità bażi: L-unità bażi hija definita bħala l-verżjoni l-aktar bażika ta' skaner li jiġi attwalment mibjugħ bħala mudell li jiffunzjona waħdu. L-unità bażi hija tipikament disinjata u mibgħuta f'biċċa waħda u ma tinkludix xi aċċessorji esterni li jikkonsmaw l-enerġija li jistgħu jinbiegħu separatament.

3.

Mudell ta' skaner: Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, mudell ta' skaner huwa definit bħala unità bażi u aċċessorju speċifiku wieħed jew aktar li huma reklamati u mibjugħa lil-klijenti taħt taħt numru wieħed ta' mudell. Meta reklamata u mibjugħa lill-konsumaturi mingħajr aċċessorji addizzjonali, unità bażi hija wkoll meqjusa bħala mudell ta' skaner.

4.

Aċċessorju: Kull biċċa apparat addizzjonali li mhijiex meħtieġa għall-operat standard ta’ l-iskaner, iżda li tista’ tiżdied sabiex jittejjeb jew jinbidel ir-rendiment ta' l-iskaner. Aċċessorju li jista’ jinbiegħu separatament taħt in-numru tal-mudell tiegħu, jew mibjugħ bħala unità bażi bħala parti minn pakkett ta' l-iskaner jew mill-konfigurazzjoni. Eżempji ta' aċċessorji jinkludu mekkaniżi għat-tmiegħ awtomatiku ta' dokumenti u adapters tal-folji trasparenti.

5.

Modalità ta’ enerġija baxxa: Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, il-modalità ta’ enerġija baxxa huwa l-istat ta' enerġija l-aktar baxxa li l-iskaner huwa ddisinjat li jidħol fih wara perjodu ta' inattività, mingħajr ma jiġi attwalment mitfi. L-iskaner jidħol f'dan il-mod f'perjodu speċifikat ta' żmien wara li tkun ġiet skanjata l-aħħar immaġini

6.

Modalità Default: Il-perjodu ta' żmien issettjat mill-Parteċipant fil-Programm qabel ma jintbagħat li jistabbilixxi meta l-iskaner jidħol fil-modalità ta’ enerġija baxxa. Il-ħin default għall-modalità ta' enerġija baxxa għandu jitkejjel mill-ħin meta tiġi skanjata l-aħħar immaġini.

B.   Il-kwalifikazzjoni ta’ prodott għall-ENERGY STAR

Speċifikazzjonijiet Tekniċi: Il-Parteċipant fil-Programm jaqbel li jintroduċi unità bażi speċifika waħda jew aktar minn waħda li tikkonforma ma’ l-ispeċifikazzjonijiet mogħtija hawn taħt.

Tabella 10

Kriterji għall-iskaners li Jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR

Modalità ta’ enerġija baxxa

Ħin default għall-modalità ta’ enerġija baxxa

≤ 12 watts

≤ 15 minuti

Ċ.   Linji Gwida tat-Test

1.

Kundizzjonijiet tat-Test: Hawn taħt jinsabu l-kondizzjonijiet ambjentali tat-test li għandhom jiġu stabbiliti meta jitwettaq il-kejl ta' l-enerġija. Dawn huma meħtieġa biex jiġi żgurat li fatturi barranin ma jaffettwawx ir-riżultati tat-test, u li r-riżultati tat-test ikun jistgħu jiġu riprodotti aktar tard.

Impedenza tal-linja: < 0,25 ohm

Distorsjoni armonika totali: < 5 %

Temperatura Ambjentali: Temperatura Ambjentali: 25 grad C +/- 3 grad C

Vultaġġ tad-dħul AC: 115 VAC RMS +/- 5 V RMS

Frekwenza tad-dħul AC: 60 Hz +/- 3 Hz

2.

Apparat ta’ l-Ittestjar: Jgħoddu d-dispozizzjonijiet tat-Taqsima I.C.2.

3.

Metodu tat-test: Jgħoddu d-dispozizzjonijiet tat-Taqsima I.C.3.

VI.   SPEĊIFIKAZZJONIJIET TA' MEKKANIZMU B'DIVERSI FUNZJONIJIET

Dawn l-Ispeċifikazzjonijiet ta' mekkanizmu b'diversi funzjonijiet li ġejjin għandhom jgħoddu sal-31 ta’ Marzu 2007.

A.   Definizzjonijiet

1.

Mekkaniżmu b'diversi funzjonijiet: Mekkaniżmu b'diversi funzjonijiet (MFD) li huwa mekkaniżmu fiżikament integrat jew f'kombinazzjoni ma’ komponenti funzjonalment integrati (l-“unità bażi”, ara d-definizzjoni ta' hawn taħt) li jipprovdi kopji fiżiċi duplikati minn oriġinali grafiċi ta' kopji fiżiċi (distint minn ikkopjar ta' konvenjenza ta' kopja waħda, ara l-paragrafu li jmiss) kif ukoll li jwettaq funzjoni prinċipali waħda jew aktar minn dawn li ġejjin: stampar ta' dokumenti (minn informazzjoni diġitali riċevuta minn kompjuters konnessi direttament, kompjuters f’netwerks, servers tal-fajl u trażmissjonijiet bil-faks) jew iffaksjar (jibgħat u jirċievi). MFD jista’ jinkludi wkoll skanjar għal fajl tal-kompjuter jew kapaċitajiet oħra mhux elenakti f'din l-Ispeċifikazzjoni. Il-mekkaniżmu jista’ jiġi konness ma’ netwerk u jista’ joħroġ immaġini suwed u bojod, skala ta' griż, jew bil-kulur. L-EPA tantiċipa li Speċifikazzjoni separata tista’ fl-aħħar mill-aħħar tkun meħtieġa biex tkopri mekkaniżmi tal-kulur minħabba żviluppi teknoloġiċi possibbli relatati ma’ l-immaġini tal-kulur, iżda għal issa dawn il-mekkaniżmi huma inklużi f'din l-Ispeċifikazzjoni.

Din l-Ispeċifikazzjoni tkopri prodotti li huma mqiegħda fis-suq u mibjugħa bħala mekkaniżmu b’diversi funzjonijiet li l-funzjoni primarja tagħhom hija li jikkopjaw iżda li huma kapaċi li jwettqu ż-żewġ funzjonijiet prinċipali addizzjonali ta' stampar u faxjar. Il-mekkaniżmi li l-funzjoni primarja tagħhom hija li jiffaksjaw u li joffri kapaċitajiet limitati ta' kkopjar ta' folji (l hekk imsejħa kopjar ta' konvenjenza ta' folja waħda) huma koperti taħt l-Ispeċifikazzjoni printer/faks.

Jekk l-MFD ma jkunx unità waħda integrata iżda sett ta' komponenti funzjonalment integrati, allura l-manifattur għandu jiċċertifika li meta jiġu installati korrettement fil-qasam is-somma ta' l-użu kollu ta' l-enerġija għall-komponenti kollha MFD li jikkomprendu l-unità bażi għandha tilħaq il-livelli aktar baxxi elenkati hawn taħt biex jikkwalifika bħala MFD konformi ENERGY STAR.

Xi kopjaturi diġitali jistgħu jiġu imtejba għall-MFD fil-qasam bl-istallazzjoni ta' mekkaniżmi miżjuda li jippermettu l-kapaċitajiet ta' stampar jew iffaksjar. Il-Parteċipant fil-Programm jista’ jqies li din is-sistema ta' komponenti tkun MFD, u tista’ tikkwalifika skond l-Ispeċifikazzjonijiet fit-Tabelli 11 u 12. żda, meta l-kopjatur diġitali jinbiegħ indipendentement ta' mekkaniżmi li jistgħu jiżdiedu, il-kopjatur għandu jikkwalifika skond l-Ispeċifikazzjonijiet għal kopjatur diġitali mtejjeb fit-Tabelli 13 u 14.

Xi printers jistgħu jittejbu f'MFD fil-qasam bl-istallazzjoni ta' mekkaniżmi miżjuda li jippermettu l-ikkopjar (mhux biss ikkopjar ta' konvenjenza ta' folja waħda) iżda wkoll li jippermettu kapaċitajiet ta' ffaxjar. Il-Parteċipanti fil-Programm jistgħu jqisu din is-sistema ta' komponenti li tkun MFD, u tista’ tikkwalifika skond l-Ispeċifikazzjonijiet MFD. Iżda, meta mibjugħ indipendentement, il-printer ma jistax jiġi rappreżentat bħala mekkaniżmu konformi ma’ l-ENERGY STAR sakemm ma jkunx jikkonforma ma’ l-Ispeċifikazzjonijiet ta' printer ta' l-ENERGY STAR.

2.

Veloċità tar-riproduzzjoni ta' l-immaġini: L-immaġini kull minuta (ipm) tkejjel il-veloċità tar-riproduzzjoni ta' l-immaġini speċifikata f'termini ta' ħruġ ta' test b'kulur wieħed kull minuta fir-riżoluzzjoni default ta’ l-MFD. Immaġini waħda hija definita bħala paġna stampata ta' daqs 8,5″ × 11″ jew ta' daqs A4 ta' ħruġ ta' test b'kulur wieħed bi spazju wieħed bejn il-linji, tipa punt 12, font Times, marġini ta' 1″ (2,54 cm) fin-naħat kollha tal-paġna. Folji jew kopji stampati fuq iż-żewġ naħat jgħoddu bħala żewġ immaġini allavolja jiġu stampati fuq paġna waħda. Jekk f'data aktar tard l-EPA toħloq proċedura ta' test speċifikament maħsuba biex tkejjel il-veloċità ta' l-istampar, allura l-proċedura tat-test għandha tissoprasjedi l-ispeċifikazzjonijiet tal-veloċità tal-ħruġ elenkati f'din it-taqsima.

Għall-mudelli kollha ta' mekkaniżmi b'diversi funzjonijiet il-veloċità tal-magna għandha tkun ibbażata jew fuq daqs ta' karta 8,5″ jew 11″ jew daqs A4, skond liema huwa standard fis-suq partikolari. Jekk il-veloċità tal-kopjatur u l-printers ikunu differenti, skond liema veloċità tkun l-ogħla għandha tintuża biex tistabbilixxi l-kategorija tal-veloċità li għaliha jappartjeni l-mekkaniżmu.

Għall-mudelli ta' mekkaniżmi għall-format kbir b'diversi funzjonijiet maħsuba primarjament biex jużaw karta A2 jew 17″ × 22″ jew akbar, il-veloċità tar-riproduzzjoni mkejla bħala mmaġini ta' daqs A2 jew A0 kull minuta għandha tiġi kkonvertita f'veloċitajiet ta' riproduzzjoni ta' immaġini ta' daqs A4, kif ġej:

(a)

immaġini waħda A2 kull minuta hija ekwivalenti għal erba’ immaġini A4 kull minuta;

(b)

immaġini waħda A0 kull minuta hija ekwivalenti għal 16-il immaġini A4 kull minuta.

Il-mekkanizmi b'diversi funzjonijiet għandhom jinqasmu fil-kategoriji li ġejjin.

Mekkanizmi personali b'diversi funzjonijiet: Mekkaniżmi b'diversi funzjonijiet b'veloċità tal-magna għall-produzzjoni ta' immaġini moltipliċi ta' 10 immaġini fil-minuta jew anqas.

Mekkaniżmi b'diversi funzjonijiet b'veloċità baxxa: Mekkaniżmi b'diversi funzjonijiet b'veloċità tal-magna għall-produzzjoni ta' immaġini moltipliċi ta' aktar minn 10 immaġini jew anqas jew ugwali għal 20 immaġini fil-minuta.

Mekkaniżmi b'diversi funzjonijiet b'veloċità medja: Mekkaniżmi b'diversi funzjonijiet b'veloċità tal-magna għall-produzzjoni ta' immaġini moltipliċi ta' aktar minn 20 immaġini jew anqas jew ugwali għal 44 immaġini fil-minuta.

Mekkaniżmi b'diversi funzjonijiet b'veloċità medja/għolja: Mekkaniżmi b'diversi funzjonijiet b'veloċità tal-magna għall-produzzjoni ta' immaġini moltipliċi ta' aktar minn 44 immaġini jew anqas jew ugwali għal 100 immaġini fil-minuta.

Mekkaniżmi b'diversi funzjonijiet b'veloċità għolja (13):

3.

Unità bażi: Għall-veloċità partikolari ta' magna, l-unità bażi hija definita bħala l-verżjoni l-aktar bażika ta' mekkaniżmu b'diversi funzjonijiet li huwa attwalment mibjugħ bħala mudell operazzjonali kollu kemm hu. L-unità bażi tista’ tiġi disinjata u mibgħuta bħala biċċa waħda jew bħala kombinazzjoni ta' komponenti funzjonalment integrati. L-unità bażi għandha tippermetti l-ikkopjar u waħda jew iż-żewġ funzjonijiet prinċipali addizzjonali ta' stampar jew iffaksjar. L-unità bażi ma tinkludix xi aċċessorji esterni li jikkonsmaw l-enerġija li jistgħu jinbiegħu separatament..

4.

Aċċessorji: Biċċa apparat addizzjonali li mhijiex meħtieġa għall-operat standard ta' l-unità bażi iżda li tista’ tiżdied qabel jew wara li tintbagħat sabiex ittejjeb jew tibdel it-twettiq tal-mekkaniżmu b'diversi funzjonijiet. Ezempji ta' aċċessorji jinkludu: makkinarju li jagħżel, makkinarju ta' tmiegħ ta' karta fi kwantità, apparat għar-raffinar tal-karta, mekkaniżi li jipprovdu provvista kbira ta' karta, organizzaturi tal-karti li joħorġu u key counters. Aċċessorju jista jinbiegħ separatament taħt in-numru tiegħu tal-mudell, jew jinbiegħ bħala unità bażi bħala parti minn pakkett ta' mekkaniżmu b'funzjonijiet varji jew konfigurazzjoni. Huwa assunt li ż-żieda ta' xi aċċessorju m’għandhiex iżżid sostanzjalment (aktar minn 10 % għall-aċċessorji kollha) il-konsum ta' enerġija fil-modalità ta’ enerġija baxxa jew ta' rqad ta' l-unità bażi (irrispettivament mill-konsum ta' enerġija ta' l-aċċessorji). Ebda aċċessorju ma għandu jimpedixxi l-operat normali tal-karatteristiċi tal-modalità ta’ enerġija baxxa jew sleep.

5.

Mudell ta' mekkaniżmu b'funzjonijiet varji: Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, mudell ta' mekkaniżmu b'funzjonijiet varji huwa definit bħala unità bażi u aċċessorju speċifiku wieħed jew aktar li huma reklamati u mibjugħa lill-konsumaturi taħt numru ta' mudell wieħed. Meta reklamati u mibjugħa lill-konsumaturi mingħajr aċċessorji addizzjonali, unità bażi tista’ titqies ukoll bħala mudell b'funzjonijiet varji.

6.

Modalità Standby: Il-kondizzjoni li teżisti meta l-magna ma tkunx qed tipproduċi ħruġ, tkun laħqet il-kondizzjonijiet ta' operat u tkun lesta biex toħroġ kopji stampati, iżda tkun għada ma daħlitx fil-modalità ta’ enerġija baxxa. Meta l-mekkaniżmu ta' funzjonijiet varji jkun f'din il-modalità, ma jkun hemm kważi ebda dewmien qabel ma’ l-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji jkun kapaċi li jibda joħroġ il-kopja li jmiss.

7.

Modalità ta' enerġija baxxa: Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, il-modalità b'enerġija baxxa hija l-kondizzjoni li teżisti meta l-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji ma jkunx qed jipproduċi ħruġ ta' kopji u jkun qed jikkonsma anqas enerġija minn meta jkun fil-modalità stand-by. Meta l-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji jkun f’din il-modalità jista’ jkun hemm xi dewmien fil-produzzjoni tal-ħruġ ta' kopji. F'din il-modalità m’għandu jkun hemm ebda dewmien fl-aċċettazzjoni ta' informazzjoni minn sorsi ta' dħul tal-faks jew stampar jew skanjar. Il-mekkanizmu b'funzjonijiet varji jidħol f'din il-mod f'perjodu speċifikat ta' zmien wara l-ħruġ ta' l-aħħar kopja jkun x'ikun is-sors ta' dħul. Għall-prodotti li jħarsu r-rekwiżiti ta' l-enerġija ta' modalità ta’ enerġija baxxa fil-mod standby, ebda tnaqqis fl-enerġija ma huwa meħtieġ biex ikun jikkonforma.

8.

Stat Rieqed: Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, il-modalità sleep huwa l-istat ta' l-anqas enerġija li l-mekkaniżmu ta' diversi funzjonijiet jista’ awtomatikament jidħol fih mingħajr ma attwalment jintefa. B'dan il-mod kemm id-dħul ta' kopji fiżiċi u l-aċċettazzjoni ta' informazzjoni fi immaġini minn xi sorsi ta' dħul jistgħu jittardjaw. Il-mekkaniżmu b'diversi funzjonijiet jidħol fil-modalità sleep f'perjodu speċifikat ta' żmien wara l-ħruġ ta' l-aħħar kopja stampata jew wara li jkun daħal fil-modalità ta’ enerġija baxxa jekk dan il-modalità ta’ enerġija baxxa jkun provdut..

9.

Ħinjiet default: Il-perjodu ta' żmien issettjat mill-Parteċipant fil-Programm qabel il-konsenja li jistabbilixxi meta l-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji għandu jidħol fil-modjiet differenti (jiġifieri l-modalità ta’ enerġija baxxa, il-modalità sleep, eċċ. Kemm il-ħinijiet default tal-modalità sleep u l-ħinijiet default tal-modalità ta’ enerġija baxxa għandhom jitkejlu miż-żmien meta tkun ħarġet l-aħħar kopja stampata.)

10.

Ħin ta' rkupru: L-ammont ta' żmien li huwa meħtieġ biex il-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji jinġieb mill-modalità ta’ enerġija baxxa għall-mod stand-by.

11.

Modalità awtomatiku ta’ kkopjar fuq żewġ naħat: Il-mod li fiha il-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji awtomatikament iqiegħed l-immaġini fuq iż-żewġ naħat ta' karta billi jibgħat awtomatikament kemm il-karta kif ukoll l-oriġinal grafiku minn ġo l-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji. Eżempji ta' dan huma l-ikkopjar fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat, ikkopjar minn żewġ naħat għal żewġ naħat, jew stampar fuq iż-żewġ naħat. Għall-finijiet ta' din l-Ispeċifikazzjoni, mudell ta' mekkaniżmu b'funzjonijiet varji jitqies li jkollu mod awtomatika doppja jekk il-mudell tal-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji jinkludi l-aċċessorji kollha meħtieġa biex jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' hawn fuq (jiġifieri apparat għat-tmiegħ awtomatiku tad-dokument u aċċessorji għall-kapaċitajiet awtomatiċi ta' kopjar doppju).

12.

Tajmer ta' kull gimgħa: Mekkanizmu intern li jixgħel u jitfi mekkanizmu b'funzjonijiet varji f’ħinijiet stabbiliti minn qabel ta' kull jum. Meta jkun qed jipprogramma t-tajmer, il-klijent għandu jkun jista’ jiddistingwi bejn jiem tax-xogħol u jiem ta' tmiem-il ġimgħa/vaganzi (jiġifieri t-tajmer m’għandux jixgħel il-kopjatur is-Sibt jew il-Ħadd filgħodu jekk l-impjegati ma jkunux normalment fl-uffiċċju fil-jiem ta' tmiem-il ġimgħa. Il-klijent għandu wkoll ikun jista’ jiskonnettja t-tajmer. It-tajmers ta' kull ġimgħa huma karatteristiċi mhux obbligatorji, u għalhekk mhumiex meħtieġa għall-MFDs konformi ma l-ENERGY STAR. Jekk ikun inkluż f'mudelli ta' mekkaniżmi b'funzjonijiet varji, it-tajmers ta' kull ġimgħa ma għandhomx ifixklu l-funzjoni tal-karatteristiċi tal-modalità ta’ enerġija baxxa u ta' rqad.

13.

Kopjatur diġitali li jista’ jsirlu titjib: Unità kummerċjali ta' l-istampar reprografiku li l-funzjoni unika tagħha hija l-produzzjoni ta' kopji minn kopja grafika fuq il-karta oriġinali li tuża teknoloġija diġitali għall-immaġini, iżda li tipprovdi l-għażla li tkun imtejba biex toffri funzjonijiet moltipliċi, bħala kapaċitajiet ta' stampar jew iffaksjar, permezz ta' l-istallazzjoni ta' mekkaniżmi miżjuda. Sabiex ikun klassifikat bħala kopjatur diġitali li jista jittejjeb taħt l-Ispeċifikazzjoni MFD, l-għażliet għat-titjib għandhom ikunu disponibbli fis-suq jew isiru disponibbli fis-suq fi żmien sena wara li tibda tinbiegħ l-unità bażi. Kopjaturi diġitali li mhumiex maħsuba għal titjib funzjonali għandhom jikkwalifikaw għal-logo ENERGY STAR taħt l-Ispeċifikazzjoni tal-kopjatur.

B.   Il-kwalifikazzjoni ta’ prodott għall-ENERGY STAR

1.

L-Ispeċifikazzjonijiet tekniċi

Il-Parteċipant fil-Programm ENERGY STAR jaqbel li jintroduċi mudell wieħed jew aktar ta' mekkaniżmi speċifiċi b'funzjonijiet varji li jikkonformaw ma’ l-Ispeċifikazzjonijiet murija fit-Tabelli ta' hawn taħt.

(a)

Mekkaniżmi b'diversi funzjonijiet ta' daqs standard: Biex jikkwalifika bħala konformi ma’ l-ENERGY STAR, mudelli ta' mekkaniżmi b'funzjonijiet varji maħsuba biex jimmaniġġjaw primarjament karta ta' daqs ta' 8,5 × 11 jew ta' daqs A4. Il-veloċitajiet kollha tal-mekkaniżmi għandhom jitkejlu fir-rigward ta' numru ta' immaġini ta' daqs 8,5″ × 11″ jew ta' daqs A4 li jgħaddu kull minuta, kif deskritt fit-Taqsima VI.A.2, hawn fuq.

Tabella 11

Kriterji għall-mekkaniżmi b'funzjonijiet varji li jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR

Veloċità ta' mekkaniżmu b'funzjonijiet varji

(immaġini kull minuta)

Modalità ta’ enerġija baxxa

(Watts)

Ħin ta' rkupru ta'

30 sekonda

Il-Modalità Sleep

(Watts)

Ħin default fil-modalità sleep

Modalità awtomatika ta' kkopjar fuq żewġ naħat

0 < ipm < 10

NA

NA

< 25

< 15 min

Le

10 < ipm < 20

NA

NA

< 70

< 30 min

Le

20 < ipm < 44

3,85 × ipm + 50

Iva

< 80

< 60 min

Mhux obbligatorju

44 < ipm < 100

3,85 × ipm + 50

Irrakkomandat

< 95

< 90 min

Mhux obbligatorju

100 < ipm

3,85 × ipm + 50

Irrakkomandat

< 105

< 120 min

Mhux obbligatorju

(b)

Mekkaniżmi b'format kbir: Biex jikkwalifikaw bħala konformi ma’ l-ENERGY STAR, mudelli ta' mekkaniżmi b'funzjonijiet varji ta' format kbir maħsuba biex jimmaniġġaw primarjament karta A2 jew 17 ″× 22″ jew akbar għandhom jikkonformaw ma’ l-Ispeċifikazzjonijiet ipprovduti fit-Tabella 12. Il-veloċitajiet ta' mekkaniżmu ta' format kbir għandhom jitkejlu fir-rigward tan-numru ta' immaġini ta' daqa A4 li jgħaddu kull minuta, kif deskritt fit-Taqsima IV.A.2, hawn fuq.

Tabella 12

Kriterji għall-mekkaniżmi b'funzjonijiet varji li jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR – MEKKANIŻMI B'FORMAT KBIR

Veloċità ta' mekkaniżmu b'funzjonijiet varji

(immaġini kull minuta)

Modalità ta’ enerġija baxxa

(Watts)

Ħin ta' rkupru

ta' 30 sekonda

Il-Modalità Sleep

(Watts)

Ħin default fil-modalità sleep

Modalità awtomatika ta' kkopjar fuq żewġ naħat

0 < ipm < 40

NA

NA

< 70

< 30 min

Le

40 < ipm

4,85 × ipm + 50

Irrakkomandat

< 105

< 90 min

Le

(c)

Kopjaturi diġitali li jistgħu jittejbu: Biex jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR taħt l-Ispeċifikazzjoni għall-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji, kopjaturi diġitali li jistgħu jittejbu maħsuba biex jimmaniġġaw primarjament daqs ta' karta 8,5″ × 11″ jew ta' daqs A-4 għandhom iħarsu r-rekwiżiti ipprovduti fit-Tabella 13. Il-veloċitajiet kollha tal-mekkaniżmu għandhom jitkejlu fir-rigward tan-numru ta' immaġini ta' daqs 8,5″ × 11″ jew ta' daqs A-4 li jgħaddu kull minuta, kif deskritt fit-Taqsima IV.A.2, hawn fuq.

Tabella 13

Kriterji għall-mekkaniżmi b'funzjonijiet varji li jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR KOPJATURI DIĠITALI LI JISTGĦU JITTEJBU

Veloċità ta' kopjaturi diġitali li jistgħu jittejbu

(immaġini kull minuta)

Modalità ta’ enerġija baxxa

(Watts)

Ħin ta' rkupru

ta' 30 sekonda

Modalità sleep  (14)

(Watts)

Ħin default fil-modalità sleep

0 < ipm ≤ 10

NA

NA

≤ 5

≤ 15 min

10 < ipm ≤ 20

NA

NA

≤ 5

≤ 30 min

20 < ipm ≤ 44

3,85 × ipm + 5

Iva

≤ 15

≤ 60 min

44 < ipm ≤ 100

3,85 × ipm + 5

Irrakkomandat

≤ 20

≤ 90 min

100 < ipm

3,85 × ipm + 5

Irrakkomandat

≤ 20

≤ 120 min

(d)

Kopjaturi diġitali li jistgħu jittejbu b'format kbir: Biex jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR taħt l-Ispeċifikazzjoni għall-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji, kopjaturi diġitali li jistgħu jittejbu maħsuba biex jimmaniġġaw primarjament daqs ta' karta A2 or 17″ × 22″ għandhom iħarsu r-rekwiżiti provduti fit-Tabella 14. l-veloċitajiet kollha tal-mekkaniżmu għandhom jitkejlu fir-rigward tan-numru ta' immaġini ta' daqs 8,5″ × 11″ jew ta' daqs A-4 li jgħaddu kull minuta, kif deskritt fit-Taqsima IV.A.2 ta’ l-Ispeċifikazzjoni.

Tabella 14

Kriterji għall-mekkaniżmi b'funzjonijiet varji li jikkwalifikaw għall-ENERGY STAR — KOPJATURI DIĠITALI LI JISTGĦU JITTEJBU B'FORMAT KBIR

Veloċità ta' kopjaturi diġitali li jistgħu jittejbu

(immaġini kull minuta)

Modalità ta’ enerġija baxxa

(Watts)

Ħin ta' rkupru

ta' 30 sekonda

Il-Modalità Sleep

(Watts)

Ħin default fil-modalità sleep

0 < ipm ≤ 40

NA

NA

≤ 65

≤ 30 min

40 < ipm

4,85 × ipm + 45

NA

≤ 100

≤ 90 min

2.

Rekwiżiti addizzjonali

Minbarra r-rekwiżiti murija fit-Tabella 11 sa 14, ir-rekwiżiti addizzjonali li ġejjin għandhom ukoll ikunu mħarsa.

(a)

Ħin default għall-modalità ta’ enerġija baxxa: Għal MFDs u kopjaturi diġitali li jistgħu jittejbu, il-Parteċipant fil-Programm għandu jibgħat mudelli ta' mekkaniżmi b'funzjonijiet varji bil-ħin default għall-mod f'enerġija baxxa issettjat bħala ta' 15-il minuta. Il-Parteċipant fil-Programm għandu jissettja l-ħinijiet default għall-modalità sleep fil-livelli speċifikati fit-Tabelli 11 sa 14. Il-ħinijiet default għall-modalità ta’ enerġija baxxa u l-modalità sleep għandhom jitkejlu mill-ħin li tkun ħarġet l-aħħar kopja jew li fih kienet stampata l-aħħar paġna.

(b)

Ħin ta' rkupru mill-modalità ta’ enerġija baxxa: Il-ħin attwali ta' rkupru mill-modalità ta’ enerġija baxxa għandu jitqiegħed fil-letteratura tal-prodott għal dawk il-prodotti li għandhom modalità ta’ enerġija baxxa.

(ċ)

Tajmers ta' kull ġimgħa: Innota li tajmers ta' kull ġimgħa jistgħu jiġu nkorporati, izda ma għandhomx jolqtu ħazin jew ifixklu l-operat normali tal-modi ta' enerġija baxxa jew ta' rqad. Hija l-intenzjoni ta' l-EPA li kull karatteristiċi mizjuda li jikkumplimentaw il-modi ta' enerġija baxxa ma għandhomx jinnewtralizzaw dawk l-effetti.

(d)

Karatteristiċi ta' ikkopjar doppju awtomatiku: L-ikkopjar doppju mhux meħtieġ li jkollu ssettjar ta' default għall-mekkaniżmi b'funzjonijiet varji. Iżda, huwa meħtieġ li dan ikun offrut għall-mekkaniżmi b'funzjonijiet varji ta' daqs standard b'veloċità ta' aktar minn 20 ipm. Ukoll, huwa rakkomandat li l-mekkaniżmi b'funzjonijiet varji jintbagħtu b'ikkopjar doppju awtomatiku ssettjat b'mod default għall-ikkopjar u kull funzjonijiet oħra possibbli u deskritti lill-klijenta waqt l-istallazzjoni.

3.

Eċċezzjonijiet u kjarifiki:

Wara l-konsenja, il-Parteċipant fil-Programm jew ir-rappresentant nominat tiegħu tas-servizz m’għandux jibdel il-mudell tal-mekkaniżmu b'dak il-mod li jeffettwa l-abbiltà tal-mekkaniżmu b'funzjonijiet varji li jikkonforma ma’ l-ispeċifikazzjonijiet mogħtija hawn fuq. Ċerti eċċezzjonijiet huma permessi fil-bdil tal-ħinijiet default u l-mod ta' kkopjar doppju. Dawn l-eċċezzjonijiet huma kif ġej:

(a)

Ħinjiet default: Wara l-konsenja, il-Parteċipant fil-Programm, ir-rappreżentant maħtur fis-servizz jew il-klijent jistgħu jibdlu l-ħinijiet default għal kull waħda mil-karatteristiċi ta' modalità ta’ enerġija baxxa jew ta' rqad, iżda biss sa massimu ssettjat mill-fabbrika ta' 240 minuta (jiġifieri l-ħin kombinat totali tal-ħinijiet default m’għandux jeċċedi l-240 minuta).

(b)

Mekkaniżmi għal kontra l-umdità: F'xi każi l-Parteċipant fil-Programm jista’ jeħtieġ li jibgħat mudell ta' mekkaniżmu b'funzjonijiet varji bil-mekkaniżmu kontra l-umdità mhux konness sabiex iħares ir-rekwiżiti ta’ l-enerġija fil-modalità sleep. Jekk din is-sitwazzjoni twassal għal inkonvenjent ta' ċertu daqs għal xi xerrej speċifiku, il-Parteċipant fil-Programm (jew ir-rappreżentant maħtur tas-servizz) jista’ jqabbad il-mekkaniżmu ta' kontra l-umdità. Jekk il-Parteċipant fil-Programm jistabbilixxi li f'ċerta żona ġeografika jkun hemm problemi kroniċi ta' effiċjenza assoċjati ma’ livelli għolja ta' umdità, il-Parteċipant fil-Programm jista’ jikkuntattja lill-maniġer tal-programm EPA (15) (kif insemmi fid-Dokument A meħmuż) u jiddiskuti soluzzjonijiet alternattivi. Pereżempju, l-EPA jista’ jippermetti lill-Parteċipant fil-Programm li jikkonnettja l-mekkaniżmi għal kontra l-umdità f'mudelli ta' mekkaniżmu b'funzjonijiet varji li jintbagħtu lejn żona ġeografika umda ħafna.

(ċ)

Ħruġ mill-modalità sleep: Jekk f'każ individwali fejn il-modalità sleep ikun qed joħloq lill-klijent inkonvenjent pjuttost kbir minħabba l-mod ta' użu partikolari tiegħu/tagħha, il-Parteċipant fil-Programm, ir-rappreżentant tas-servizz nominat jew il-klijent jistgħu jneħħu l-karatteristika tal-modalità sleep. Jekk il-Parteċipant fil-Programm jagħżel li jiddisinja mudelli ta' mekkaniżmi b'funzjonijiet varji biex jippermetti lill-klijent li jiskonnettja l-karatteristika tal-modalità sleep, allura l-għażla biex wieħed jiskonnettja għandu jkun hemm aċċess għaliha b'mod differenti mill-issettjar tal-ħin (pereżempju, jekk menu tas-softwer jipprovdi ħinijiet ta' dewmien tal-modalità sleep ta' 15, 30, 60, 90, 120, u 240 minuta allura “skonnettja” jew “itfi” ma għandhomx ikunu għażla f'dan il-menu. Hija għandha tkun għazla moħbija (jew anqas ovvja) jew inkluza f'menu differenti).

Ċ.   Linji Gwida tat-Test

1.

Kondizzjonijiet tat-Test

Hawn taħt jinsabu l-kondizzjonijiet ambjentali tat-test li għandhom jiġu stabbiliti meta jitwettaq il-kejl ta' l-enerġija. Dawn huma meħtieġa biex jiġi żgurat li fatturi barranin ma jaffettwawx ir-riżultati tat-test, u li r-riżultati tat-test ikun jistgħu jiġu riprodotti aktar tard.

Impedenza tal-linja: < 0,25 ohm

Distorsjoni armonika totali: < 3 %

Temperatura Ambjentali: Temperatura Ambjentali: 21 grad C +/- 3 grad C

Umdità Relattiva: 40 -60 %

Distanza mill-ħajt: minimu ta’ 2 piedi

Kriterji oħra speċifiċi għas-suq:

Suq

Daqs tal-karta

Vultaġġ/frekwenza

L-Istati Uniti

8.5" × 11"

115 V RMS +/- 5 V

60 Hz +/- 3Hz

L-Ewropa

A4

230 V RMS +/- 10 V

50 Hz +/- 3 Hz

Il-Ġappun

A4

100 V RMS +/- 5 V

50 Hz +/- 3 Hz u 60 Hz +/- 3 Hz

200 V RMS +/- 10 V

50 Hz +/- 3 Hz u 60 Hz +/- 3 Hz

2.

Apparat ta’ l-Ittestjar: Jgħoddu d-dispozizzjonijiet tat-Taqsima I.C.2.

3.

Metodu tat-test: Jgħoddu d-dispozizzjonijiet tat-Taqsima I.C.3.

VII.   SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAT-TAGĦMIR TA’ L-IMMAĠINI

Dawn l-Ispeċifikazzjonijiet tat-Tagħmir ta’ l-Immaġini li ġejjin għandhom jgħoddu mill-1 ta’ April 2007.

A.   Definizzjonijiet

Prodotti

1.

Kopjatur: Tagħmir ta’ l-immaġini disponibbli kummerċjalment u li l-funzjoni unika tiegħu hija l-produzzjoni ta' kopji minn kopja grafika oriġinali stampata. L-unità għandha tkun tista’ tieħu l-enerġija minn plakka mal-ħajt jew minn kollegament tad-data jew tan-netwerk. Din id-definizzjoni hija maħsuba li tkopri prodotti li huma mibjugħa fis-suq bħala kopjaturi jew kopjaturi diġitali li jistgħu jittejbu (UDCs - upgradeable digital copiers).

2.

Duplikatur Diġitali: Tagħmir ta’ l-immaġini disponibbli kummerċjalment li jinbiegħ fis-suq bħala sistema ta’ l-irduppjar għal kollox awtomatika bil-metodu ta’ l-irduppjar bi stensil b’funzjoni ta’ riproduzzjoni diġitali. L-unità għandha tkun tista’ tieħu l-enerġija minn plakka mal-ħajt jew minn kollegament tad-data jew tan-netwerk. Din id-definizzjoni hija maħsuba li tkopri prodotti li huma mibjugħa fis-suq bħala duplikaturi diġitali.

3.

Magni tal-Facsimile (Magna tal-Faks): Tagħmir ta’ l-immaġini disponibbli kummerċjalment li l-funzjonijiet ewlenija tiegħu huma li jiskanja kopji stampati oriġinali għat-trażmissjoni elettronika lejn unitajiet fil-bogħod u li jirċievi trażmissjonijiet elettroniċi simili biex jipprovdi produzzjoni stampata. It-trażmissjoni elettronika hija primarjament permezz ta’ sistema tat-telefon pubblika, iżda tista’ wkoll tkun permezz tan-netwerk tal-kompjuter jew l-Internet. Il-prodott jista’ wkoll ikun jista’ jipproduċi kopji doppji stampati. L-unità għandha tkun tista’ tieħu l-enerġija minn plakka mal-ħajt jew minn kollegament tad-data jew tan-netwerk. Din id-definizzjoni hija maħsuba li tkopri prodotti li huma mibjugħa fis-suq bħala magni tal-faks.

4.

Magna li timposta: Tagħmir ta’ l-immaġini disponibbli kummerċjalment li jservi biex jistampa l-posta fuq oġġetti tal-posta. L-unità għandha tkun tista’ tieħu l-enerġija minn plakka mal-ħajt jew minn kollegament tad-data jew tan-netwerk. Din id-definizzjoni hija maħsuba li tkopri prodotti li huma mibjugħa fis-suq bħala magni ta’ l-impustar.

5.

Mekkaniżmu b'diversi funzjonijiet (MFD): Tagħmir ta’ l-immaġini disponibbli kummerċjalment, li huwa tagħmir integrat fiżikament jew kombinazzjoni ta’ komponenti integrati funzjonalment, li jwettaq tnejn jew aktar mill-funzjonijiet ewlenin ta’ l-ikkopjar, l-istampar, l-iskanjar jew l-iffaksjar. Il-funzjonalità ta’ l-ikkopjar kif indirizzata f’din id-definizzjoni titqies li hija distinta mill-ikkopjar ta’ konvenjenza ta’ folja waħda li joffru l-magni tal-faks. L-unità għandha tkun tista’ tieħu l-enerġija minn plakka mal-ħajt jew minn kollegament tad-data jew tan-netwerk. Din id-definizzjoni hija maħsuba li tkopri prodotti li huma mibjugħa fis-suq bħala MFDs jew prodotti ta’ bosta funzjonijiet (MFPs - multifunction products).

Nota: Jekk l-MFD mhuwiex unità waħda integrata, iżda sett ta’ komponenti integrati funzjonalment, imbagħad il-manifattur għandu jiċċertifika li meta jiġu istallati b’mod korrett fil-qasam, it-total ta’ l-użu kollu ta’ l-enerġija għall-komponenti kollha ta’ l-MFD li jinkludu l-unità bażi jiksbu l-livelli ta’ l-enerġija provduti fit-Taqsima VII.C. biex jikkwalifikaw bħala MFD ta’ l-ENERGY STAR.

6.

Printer: Tagħmir ta’ l-immaġini disponibbli kummerċjalment li jservi bħala tagħmir li jipproduċi l-kopji stampati, u huwa kapaċi li jirċievi informazzjoni minn kompjuter ta’ utent wieħed jew kompjuters imqabbda ma’ netwerk, jew tagħmir ieħor ta’ dħul (eż., kameras diġitali). L-unità għandha tkun tista’ tieħu l-enerġija minn plakka mal-ħajt jew minn kollegament tad-data jew tan-netwerk. Din id-definizzjoni hija maħsuba li tkopri prodotti li huma mibjugħa fis-suq bħala printers, inklużi printers li jistgħu jkunu mtejba f’MFDs fil-qasam.

7.

Skaner: Tagħmir ta’ l-immaġini disponibbli kummerċjalment li jaħdem bħala tagħmir elettro-ottiku li jikkonverti l-informazzjoni f’immaġini elettroniċi li jistgħu jkunu maħżuna, editjati, konvertiti jew trażmessi primarjament f’ambjent tal-kompjuters personali. L-unità għandha tkun tista’ tieħu l-enerġija minn plakka mal-ħajt jew minn kollegament tad-data jew tan-netwerk. Din id-definizzjoni hija maħsuba li tkopri prodotti li huma mibjugħa fis-suq bħala skaners.

It-teknoloġiji ta’ l-immarkar

8.

Dirett Termali (DT): Teknoloġija ta’ l-immarkar li tittrasferixxi immaġini billi taħraq tikek fuq medja miksija hekk kif tgħaddi minn fuq ras ta’ l-istampar imsaħħna. Il-prodotti tad-DT ma juzawx zigarelli.

9.

Sublimazzjoni taż-Żebgħa (DS - Dye Sublimation): Teknoloġija ta’ l-immarkar fejn l-immaġini huma ffurmati billi tkun depożitata (sublimata) ż-żebgħa fuq il-medja ta’ l-istampar fuq l-ammont ta’ l-enerġija mogħtija mill-elementi li jsaħħnu.

10.

Elettrofotografija (EP): Teknoloġija ta’ l-immarkar karatterizzata mill-illuminazzjoni ta’ fotokonduttur f’disinn li jirrappreżenta l-immaġini stampata mixtieqa permezz ta’ sors tad-dawl, l-iżvilupp ta’ l-immaġini bil-partiċelli tal-linka bl-użu ta’ l-immaġini latenti fuq il-fotokonduttur biex tkun definita l-preżenza jew in-nuqqas tal-linka f’post definit, it-trasferiment tal-linka fuq il-kopja stampata finali, u l-fużjoni biex il-kopja stampata mixtieqa ssir durabbli. It-tipi ta’ EP jinkludu Laser, LED, u LCD. L-EP bil-kulur hija distinta mill-EP monokroma għaliex il-linka ta’ għall-inqas tliet kuluri differenti hija disponibbli fi prodott partikolari fl-istess ħin. Zewġ tipi ta’ EP bil-kulur huma definiti hawn taħt:

(a)

L-EP tal-Kulur Parallel: Teknoloġija ta’ l-immarkar li tuża aktar minn sors wieħed tad-dawl u ħafna fotokondutturi biex iżżid il-veloċità massima ta’ l-istampar bil-kulur.

(b)

L-EP tal-Kulur Serjali: Teknoloġija ta’ l-immarkar li tuża fotokonduttur wieħed b’mod serjali u sors tad-dawl wieħed jew aktar biex tikseb il-produzzjoni tal-kopja stampata b’ħafna kuluri.

11.

Impatt: Teknoloġija ta’ l-immarkar karatterizzata mill-formazzjoni ta’ immaġini tal-kopja stampata mixtieqa billi tittrasferixxi l-kolorant minn “żigarella” għal fuq il-medja permezz ta’ proċess ta’ l-impatt. Żewġ tipi ta’ teknoloġija ta’ l-impatt huma L-Impatt Iffurmat mit-Tikek u l-Impatt Iffurmat Sħiħ.

12.

Ink Jet (IJ): Teknoloġija ta’ l-immarkar fejn l-immaġini huma ffurmati billi jiġi depożitat il-kolorant f’qatriet żgħar direttament fil-medja ta’ l-istampar fil-manjiera ta’ matriċi. L-IJ bil-kulur huwa distint mill-IJ monokromu għaliex huwa disponibbli aktar minn kolorant wieħed fi prodott fi kwalunkwe ħin. It-tipi tipiċi ta’ IJ jinkludu l-IJ Pieżo-elettriku (PE), Sublimazzjoni ta’ l-IJ u IJ Termali.

13.

Linka Solida (SI – Solid Ink): Teknoloġija ta’ l-immarkar fejn il-linka hija solida f’temperatura normali u likwida meta msaħħna għat-temperatura tal-jetting. It-trasferiment għall-medja jista’ ikun dirett, iżda ħafna drabi ssir lejn tanbur jew ċintorin intermedju u mbagħad stampat bl-offset fuq il-medja.

14.

Stensil: Teknoloġija ta’ l-immarkar li tittrasferixxi l-immaġini fuq il-medja ta’ l-istampar minn stensil li huwa armat madwar tanbur tal-linka.

15.

It-Trasferiment Termali (TT): Teknoloġija ta’ l-immarkar fejn l-immaġini tal-kopja stampata mixtieqa hija ffurmata billi jkunu depożitati qatriet żgħar ta’ kolorant solidu (normalment xemgħa kkulurita) fi stat maħlul/fluwidu direttament fuq il-medja ta’ l-istampar bil-manjiera ta’ matriċi. It-TT huwa distint mill-IJ għaliex il-linka hija solida f’temperatura normali u ssir likwida meta tissaħħan.

Il-Modalitajiet ta’ l-Operat, l-Attivitajiet u l-Istati ta’ l-Enerġija

16.

Attiv: L-istat ta’ l-enerġija li fih il-prodott huwa konness ma’ sors ta’ l-enerġija u attivament qed jipproduċi output, kif ukoll iwettaq xi funzjonijiet primarji oħrajn tiegħu.

17.

L-Istampar fuq Żewġ Naħat Awtomatiku: Il-kapaċità ta’ kopjatur, magna tal-faks, MFD jew printer li awtomatikament iqiegħed l-immaġini fuq iż-żewġ naħat ta’ folja prodotta, mingħajr manipolazzjoni manwali tal-produzzjoni bħala pass intermedju. Eżempji ta’ dan huma kkopjar minn stampar fuq naħa waħda għal stampar fuq żewġ naħat u kkopjar minn stampar fuq żewġ naħat għal stampar fuq żewġ naħat. Prodott jitqies li għandu kapaċità ta’ stampar awtomatika fuq żewġ naħat jekk il-mudell jinkludi l-aċċessorji kollha meħtieġa biex jissodisfa l-kondizzjonijiet ta’ hawn fuq.

18.

Ħin tad-Dewmien Default: Il-ħin stabbilit mill-manifattur qabel il-konsenja li jiddetermina meta l-prodott jidħol f’modalità ta’ l-enerġija baxxa (eż., Sleep, Mitfi) wara li jlesti l-funzjoni primarja tiegħu.

19.

Mitfi: L-istat ta’ l-enerġija li jidħol fih il-prodott meta jkun intefa’ manwalment jew awtomatikament izda għadu pplaggjat u konness mad-dawl. Isir ħruġ minn din il-modalità meta jsir stimolu minn input, bħal swiċċ manwali tad-dawl jew tajmer bl-arloġġ biex l-unità tinġieb f’modalità lesta biex tintuża. Meta dan l-istat jirriżulta minn intevent manwali minn utent, spiss issir referenza għalih bħala Tifi Manwali, u meta jirriżulta minn stimuli awtomatiċi jew predeterminati, (eż. żmien ta’ dewmien jew arloġġ) spiss issir referenza għalih bħala Tifi Awtomatiku.

20.

Lest: Il-kondizzjoni li teżisti meta l-prodott mhux qed jipproduċi output, laħaq il-kondizzjonijiet ta’ l-operat, għadu ma daħalx f’modalitajiet ta’ enerġija baxxa, u jista’ jidħol fil-Modalità Attiv b’dewmien minimu. Il-karatteristiċi kollha tal-prodott jistgħu jkunu ffaċilitati f’din il-modalità, u l-prodott għandu jkun jista’ jmur lura għall-Modalità Attiv billi jirreaġixxi għal kwalunkwe għażliet ta’ input potenzjali ddisinjati fil-prodott. L-input potenzjali jinkludi stimolu elettriku estern (eż., stimolu min-netwerk, sejħa tal-faks, jew kontroll remot) u intervent fiżiku dirett (eż., l-attivazzjoni ta’ swiċċ fiżiku jew buttuna).

21.

Stat Rieqed: L-istat ta’ l-enerġija mnaqqsa li jidħol fih il-prodotrt wara perjodu ta’ inattività. Minbarra li jidħol awtomatikament fil-modalità Sleep, il-prodott jista’ jidħol f’din il-modalità wkoll 1) f’ħin tal-jum issettjat mill-utent, 2) immedjatament b’reazzjoni għal azzjoni manwali ta’ l-utent, mingħajr ma attwalment jintefa, jew 3) permezz ta’ modalitajiet oħrajn, miksuba awtomatikament, li huma relatati ma’ l-imġieba ta’ l-utent. Il-karatteristiċi kollha tal-prodott jistgħu jinxtegħlu b’dan il-mod u l-prodott għandu jkun jista’ jidħol fil-modalità Attiv billi jirreaġixxi għal kwalunkwe għażla potenzjali ta’ input disinjata fil-prodott; iżda, jista’ jkun hemm dewmien. L-input potenzjali jinkludi stimolu elettriku estern (eż., stimolu tan-netwerk, sejħa tal-faks, kontroll remot) u intervent fiżiku dirett (eż, l-attiviazzjoni ta’ swiċċ fiżiku jew buttuna). Il-prodott għandu jżomm il-kollegament man-netwerk filwaqt li jkun fil-modalità Sleep, u jattiva ruħu biss kif meħtieġ.

Nota: Meta jirrapportaw id-data u l-prodotti li jikkwalifikaw li jistgħu jidħlu fil-modalità sleep f’bosta modi, il-Parteċipanti fil-Programm għandhom jagħmlu riferenza għal livell ta’ Rqad li jista’ jintlaħaq awtomatikament. Jekk il-prodott jista’ jidħol ħafna livelli suċċessivi ta’ rqad awtomatikament, hija d-diskrezzjoni tal-manifattur liema minn dawn il-livelli jintuża għall-għanijiet tal-kwalifika; madankollu, il-ħin tad-dewmien default provdut għandu jikkorrispondi għal kwalunkwe livell li jintuża.

22.

Standby: Il-mod tal-konsum l-aktar baxx ta’ enerġija li ma jistax jintefa (jiġi influwenzat) mill-utent u li jista’ jdum għal żmien indefinit meta l-prodott huwa konness mal-provvista ewlenija ta’ l-elettriku u jintuża skond l-istruzzjonijiet tal-manifattur (16).

Nota: Għall-prodotti tat-Tagħmir ta’ l-Immaġini indirizzati minn din l-ispeċifikazzjoni, il-livell ta’ l-enerġija Standby normalment iseħħ fil-Modalità Mitfija, iżda jista’ jseħħ fil-Modalità Ready jew Sleep. Prodott ma jistax joħroġ minn Standby u jilħaq stat ta’ enerġija aktar baxx kemm-il darba ma jkunx fiżikament skonnettjat minn mal-provvista ewlenija ta’ l-enerġija b’riżultat ta’ manipolazzjoni manwali.

Il-Formats tad-Daqs tal-Prodott

23.

Format Kbir: Il-prodotti fil-kategorija ta’ Format Kbir jinkludu dawk disinjati għal medja A2 jew akbar, inklużi dawk disinjati biex jakkomodaw medja ta’ forma kontinwa b’wisa’ ta’ 406 millimetri (mm) jew usa. Il-prodotti ta’ Format Kbir jistgħu wkoll ikunu jistghu jistampaw fuq medja tad-daqs standard jew ta’ Format Zgħir.

24.

Format Zgħir: Il-prodotti fil-kategorija ta’ Format Zgħir jinkludu dawk disinjati għal daqsijiet ta’ medja izgħar minn dawk definiti bħala Standard (ez. A6, 4” × 6”, microfilm), inklużi dawk disinjati biex jakkomodaw medja ta’ forma kontinwa b’wisa’ inqas minn 210 mm.

25.

Standard: Il-prodotti fil-kategorija Standard jinkludu dawk disinjati għal medja tad-daqs standard (eż., Ittra, Legali, Ledger, A3, A4, u B4), inklużi dawk disinjati biex jakkomodaw medja ta’ forma kontinwa b’wisa’ ta’ bejn 210 mm u 406 mm. Il-prodotti ta’ daqs Standard jistgħu wkoll ikollhom il-kapaċità jistampaw fuq medja ta’ Format Żgħir.

It-Termini Addizzjonali

26.

Aċċessorju: Parti ta’ tagħmir periferali mhux obbligatorju li mhuwiex meħtieġ għall-operazzjoni ta’ l-unità bażi iżda li tista’ tiżdied qabel jew wara l-konsenja sabiex tiżdied il-funzjonalità. Aċċessorju jista’ jinbiegħ separatament taħt in-numru tal-mudell tiegħu stess, jew jinbiegħ b’unità bażi bħala parti minn pakkett jew minn konfigurazzjoni.

27.

Prodott Bazi: Prodott bazi huwa l-mudell standard ikkonsenjat mill-manifattur. Meta l-mudelli tal-prodott jiġu offruti f’konfigurazzjonijiet differenti, il-prodott bazi huwa l-konfigurazzjoni l-aktar fundamentali tal-mudell, li jippossjedi n-numru minimu ta’ oġġetti li jzidu l-funzjonijiet disponibbli. Il-komponenti jew aċċessorji funzjonali offruti bħala mhux obbligatorji, minflok standard, ma jitqiesux parti mill-prodott bazi.

28.

Forma kontinwa: Il-prodotti fil-kategorija ta’ Forma Kontinwa jinkludu dawk li ma jużawx daqs ta’ medja bil-folji maqtugħa, u huma disinjati għal applikazzjonijiet industrijali ewlenin, bħall-istampar ta’ bar codes, tabelli, irċevuti, waybills, fatturi, biljetti ta’ l-ajru u tikketti tal-bejgħ.

29.

Digital Front-end (DFE): Server funzjonalment integrat u mqabbad man-netwerk jew server idderivat minn desktop li jospita lil kompjuters u applikazzjonijiet oħrajn u jaġixxi bħala interface għat-tagħmir ta’ l-immaġini. DFE juża l-provvista ta’ l-enerġija bil-kurrent dirett (DC) tiegħu stess jew jiġbed l-enerġija tad-DC tiegħu stess mit-tagħmir ta’ l-immaġini li jaħdem bih. DFE jipprovdi funzjonalità akbar lilt-tagħmir ta’ l-immaġini. DFE wkoll joffri għall-inqas tlieta minn dawn il-karatteristiċi avvanzati li ġejjin:

(a)

Il-kapaċità ta’ kollegament ma’ netwerk f’bosta ambjenti;

(b)

Funzjonalità ta’ kaxxa tal-posta;

(c)

L-immaniġġjar tal-kju tax-xogħol;

(d)

L-immaniġġjar tal-magni (eż., jattiva t-tagħmir ta’ l-immaġini minn stat ta’ enerġija mnaqqsa);

(e)

User-interface (UI) grafiku avvanzat;

(f)

L-abbiltà li jibda l-komunikazzjoni ma’ servers li jospitaw jew kompjuters klijenti oħrajn (eż., skanjar għal posta elettronika, polling ta’ kaxxi tal-posta remoti għax-xogħol);

jew

(g)

L-abbiltà ta’ post-ipproċessar tal-paġni (eż., l-ifformattjar mill-ġdid tal-paġni qabel l-istampar).

30.

Aġent li jzid il-funzjonijiet: Aġent li jżid il-funzjonijiet huwa karatteristika standard tal-prodott li jżid il-funzjonalità mal-magna li timmarka l-bażi ta’ tagħmir ta’ l-immaġini. Il-porzjon tal-mod operazzjonali ta’ din l-ispeċifikazzjoni fiha permessi għal enerġija addizzjonali għal xi aġenti li jżidu l-funzjonijiet. Xi eżempji ta’ aġenti li jżidu l-funzjonijiet jinkludu interfaces mingħajr fili u l-kapaċità ta’ l-iskanjar.

31.

Il-metodu tal-modalità operattiva (OM - Operational Mode): Metodu ta’ l-ittestjar u t-tqabbil tar-rendiment ta’ l-enerġija tat-tagħmir ta’ l-immaġini, li jiffoka fuq il-konsum ta’ l-enerġija mill-prodott f’bosta modalitajiet ta’ enerġija baxxa. Il-kriterji ewlenin użati mill-istrateġija ta’ l-OM huma l-valuri għall-modalitajiet ta’ l-enerġija baxxa, imkejla f’watts (W). Tagħrif dettaljat jista’ jinsab fil-Proċedura tat-Test tal-Modalità Operattiva fit-Taqsima VII.D.3.

32.

Il-Magna ta’ l-Immarkar: Il-magna bażika ħafna ta’ tagħmir ta’ l-immaġini, li tidderieġi l-produzzjoni ta’ l-immaġini minn dak il-prodott. Mingħajr komponenti funzjonali addizzjonali, magna ta’ l-immarkar ma tistax tikseb data ta’ l-immaġini biex tipproċessahom, u għalhekk mhix funzjonali. Magna ta’ l-immarkar tiddependi fuq aġenti li jżidu l-funzjonijiet biex tikseb l-abbiltà tal-komunikazzjoni u biex tipproċessa l-immaġini.

33.

Mudell: Tagħmir ta’ l-immaġini li jinbiegħ jew jitqiegħed fis-suq taħt numru ta’ mudell uniku jew isem kummerċjali uniku. Mudell jista’ jkun fih unità bażi jew unità bażi u l-aċċessorji.

34.

Il-Veloċità tal-Prodott: B’mod ġenerali, għall-prodotti tad-daqs Standard, folja waħda A4 jew 8.5” × 11” stampjata/ikkopjata/skanjata fuq naħa waħda f’minuta hija daqs immaġini waħda fil-minuta (ipm - image-per-minute). Jekk il-veloċitajiet massimi ddikjarati huma differenti meta jiġu prodotti l-immaġini fuq karta A4 jew 8.5” × 11”, għandha tintuża l-ogħla waħda.

Għall-magni ta’ l-impustar, oġġett wieħed tal-posta pproċessat fil-minuta huwa daqs oġġett wieħed tal-posta fil-minuta (mppm - mail-piece-per-minute).

Għall-prodotti tal-format Żgħir, folja waħda A6 jew 4” × 6” stampjata/ikkopjata/skanjata fuq naħa waħda f’minuta hija daqs 0.25 ipm.

Għall-prodotti tal-format Kbir, folja waħda A2 hija ekwivalenti għal 4 ipm u folja waħda A0 hija ekwivalenti għal 16 ipm.

Għall-prodotti tal-forma kontinwa fil-kategorija tal-format Żgħir, tal-format Kbir jew tad-daqs Standard, il-veloċità ta’ l-istampar f’ipm għandha tinkiseb mill-veloċità massima tal-produzzjoni ta’ l-immaġini f’metri kull minuta illi tiġi kkwotata waqt il-bejgħ tal-prodott fis-suq, skond il-konverżjoni t’hawn taħt:

X ipm = 16 × [Maximum media width (meters) × Maximum imaging speed (length-meters/minute)]

Fil-każijiet kollha, il-veloċità konvertita f’ipm għandha tkun imnaqqsa jew miżjuda sa l-eqreb numru sħiħ (eż, 14.4 ipm jitnaqqas għal 14.0 ipm; 14.5 ipm jiżdied għal 15 ipm).

Għall-għanijiet tal-kwalifikazzjoni, il-manifattur għandu jirrapporta l-veloċità tal-prodott skond il-prijoritizzazzjoni tal-funzjonijiet deskritti fil-qosor hawn taħt:

Il-Veloċità ta’ l-Istampar, sakemm il-prodott ma jistax iwettaq il-funzjoni ta’ l-istampar, f’liema każ,

Il-Veloċità ta’ l-Ikkopjar, sakemm il-prodott ma jistax iwettaq il-funzjoni ta’ l-istampar jew ta’ l-ikkopjar, f’liema każ,

Il-Veloċità ta’ l-Iskanjar.

35.

L-Istrateġija tal-Konsum Tipiku ta’ l-Enerġija (TEC - Typical Electricity Consumption): Metodu ta’ l-ittestjar u t-tqabbil tar-rendiment ta’ l-enerġija tat-tagħmir ta’ l-immaġini, li jiffokaw fuq l-enerġija tipikament ikkonsmata minn prodott meta jaħdem b’mod normali matul żmien rappreżentattiv. Il-kriterji ewlenin ta’ l-istrateġija tat-TEC għat-tagħmir ta’ l-immaġini huma valur għall-konsum tipiku ta’ l-enerġija f’ġimgħa, imkejjel f’kilowatt-siegħat (kWh). It-tagħrif dettaljat jista’ jinsab fil-Proċedura tat-Test tal-Konsum Tipiku ta’ l-Enerġija fit-Taqsima VII.D.2.

B.   Il-Prodotti li Jikkwalifikaw

Sabiex jikkwalifika bħala ENERGY STAR, tagħmir ta’ l-immaġini għandu jkun definit fit-Taqsima VII. A u jilħaq waħda mid-deskrizzjonijiet tal-prodott fit-Tabella 15 jew 16, hawn taħt.

IT-Tabella 15

Il-Prodotti li Jikkwalifikaw: Il-Metodu tat-TEC

It-tip ta’ Prodott

It-teknoloġija ta’ l-Immarkar

Il-Format tad-Daqs

Il-Kapaċità tal-Kulur

It-tabella tat-TEC

Kopjaturi

Dirett Termali

Standard

Monokromu

TEC 1

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Standard

Kulur

TEC 2

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Standard

Monokromu

TEC 1

EP

Standard

Monokromu

TEC 1

EP

Standard

Kulur

TEC 2

Linka Solida

Standard

Kulur

TEC 2

Trasferiment Termali

Standard

Kulur

TEC 2

Trasferiment Termali

Standard

Monokromu

TEC 1

Duplikaturi diġitali

Stensil

Standard

Kulur

TEC 2

Stensil

Standard

Monokromu

TEC 1

Magni tal-Faks

Dirett Termali

Standard

Monokromu

TEC 1

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Standard

Monokromu

TEC 1

EP

Standard

Monokromu

TEC 1

EP

Standard

Kulur

TEC 2

Linka Solida

Standard

Kulur

TEC 2

Trasferiment Termali

Standard

Kulur

TEC 2

Trasferiment Termali

Standard

Monokromu

TEC 1

Mekkaniżmu b'diversi funzjonijiet (MFDs -Multifunction Devices)

Dirett Termali

Standard

Monokromu

TEC 3

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Standard

Kulur

TEC 4

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Standard

Monokromu

TEC 3

EP

Standard

Monokromu

TEC 3

EP

Standard

Kulur

TEC 4

Linka Solida

Standard

Kulur

TEC 4

Mekkaniżmu b'diversi funzjonijiet (MFDs -Multifunction Devices)

Trasferiment Termali

Standard

Kulur

TEC 4

Trasferiment Termali

Standard

Monokromu

TEC 3

Printers

Dirett Termali

Standard

Monokromu

TEC 1

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Standard

Kulur

TEC 2

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Standard

Monokromu

TEC 1

EP

Standard

Monokromu

TEC 1

EP

Standard

Kulur

TEC 2

Linka Solida

Standard

Kulur

TEC 2

Trasferiment Termali

Standard

Kulur

TEC 2

Trasferiment Termali

Standard

Monokromu

TEC 1


Tabella 16

Il-Prodotti li Jikkwalifikaw: Il-Metodu tal-Modalità ta’ l-Operat

It-tip ta’ Prodott

It-teknoloġija ta’ l-Immarkar

Il-Format tad-Daqs

Il-Kapaċità tal-Kulur

It-Tabella OM

Kopjaturi

Dirett Termali

Kbir

Monokromu

OM 1

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 1

EP

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 1

Linka Solida

Kbir

Kulur

OM 1

Trasferiment Termali

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 1

Magni tal-Faks

Ink Jet

Standard

Kulur u Monokromu

OM 2

Magni li jimpostaw

Dirett Termali

N/A

Monokromu

OM 4

EP

N/A

Monokromu

OM 4

Ink Jet

N/A

Monokromu

OM 4

Trasferiment Termali

N/A

Monokromu

OM 4

Mekkaniżmu b'diversi funzjonijiet (MFDs -Multifunction Devices)

Dirett Termali

Kbir

Monokromu

OM 1

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 1

EP

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 1

Ink Jet

Standard

Kulur u Monokromu

OM 2

Ink Jet

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 3

Linka Solida

Kbir

Kulur

OM 1

Trasferiment Termali

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 1

Printers

Dirett Termali

Kbir

Monokromu

OM 8

Dirett Termali

Zgħir

Monokromu

OM 5

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 8

Sublimazzjoni taz-Zebgħa

Zgħir

Kulur u Monokromu

OM 5

EP

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 8

EP

Zgħir

Kulur

OM 5

Impatt

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 8

Impatt

Zgħir

Kulur u Monokromu

OM 5

Impatt

Standard

Kulur u Monokromu

OM 6

Ink Jet

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 3

Ink Jet

Zgħir

Kulur u Monokromu

OM 5

Ink Jet

Standard

Kulur u Monokromu

OM 2

Linka Solida

Kbir

Kulur

OM 8

Linka Solida

Zgħir

Kulur

OM 5

Trasferiment Termali

Kbir

Kulur u Monokromu

OM 8

Trasferiment Termali

Zgħir

Kulur u Monokromu

OM 5

Skaners

N/A

Kbir, Zgħir u Standard

N/A

OM 7

Ċ.   L-Ispeċifikazzjonijiet dwar l-uzu effiċjenti ta’ l-enerġija għall-Prodotti li Jikkwalifikaw

Huma biss dawk il-prodotti fil-lista fit-Taqsima VII. B hawn fuq li jilħqu l-kriterji li ġejjin, li jistgħu jikkwalifikaw bħala ENERGY STAR.

Prodotti Mibjugħa b’Adattur Estern ta’ l-Enerġija: Biex jikkwalifikaw, il-prodotti tat-tagħmir ta’ l-immaġini li jużaw adattur ta’ vultaġġ wieħed estern AC-DC jew AC-AC għandhom jużaw adattur li jikkwalifika għal ENERGY STAR, jew wieħed li jilħaq l-ispeċifikazzjoni tal-Provvista ta’ l-Enerġija Esterna (EPS - External Power Supply) ta’ l-ENERGY STAR meta ttestjat għall-metodu tat-test ta’ l-ENERGY STAR sad-data meta t-tagħmir ta’ l-immaġini huwa kwalifikat bħala ENERGY STAR. L-ispeċifikazzjoni ta’ l-ENERGY STAR u l-metodu tat-test għall-provvisti ta’ l-enerġija esterni AC-DC u AC-AC tista’ tinsab fuq www.energystar.gov/products.

Prodotti Disinjati biex Jaħdmu ma’ DFE Estern: Biex jikkwalifikaw, il-prodotti tat-tagħmir ta’ l-immaġini li jinbiegħu b’DFE li juża l-provvista ta’ l-enerġija AC tiegħu stess għandhom jużaw DFE li jikkwalifika għal ENERGY STAR, jew wieħed li jilħaq l-ispeċifikazzjoni tal-kompjuter ta’ l-ENERGY STAR meta ttestjat għall-metodu tat-test ta’ l-ENERGY STAR fid-data meta t-tagħmir ta’ l-immaġini huwa kwalifikat bħala ENERGY STAR. L-ispeċifikazzjoni ta’ l-ENERGY STAR u l-metodu tat-test għall-kompjuters tista’ tinsab fuq www.energystar.gov/products.

Prodotti Mibjugħa b’Settijiet ta’ l-idejn Mingħajr Fili Addizzjonali: Biex jikkwalifikaw, il-magni tal-faks jew MFD bil-kapaċità tal-faks li jinbiegħu bis-settijiet ta’ l-idejn mingħajr fili addizzjonali għandhom jużaw settijiet ta’ l-idejn li jikkwalifikaw għal ENERGY STAR, jew wieħed li jilħaq l-ispeċifikazzjoni tat-Telefonija ta’ l-ENERGY STAR meta ttestjat għall-metodu tat-test ta’ l-ENERGY STAR fid-data meta t-tagħmir ta’ l-immaġini huwa kwalifikat bħala ENERGY STAR. L-ispeċifikazzjoni ta’ l-ENERGY STAR u l-metodu tat-test għall-prodotti tat-telefonija tista’ tinsab fuq www.energystar.gov/products.

Stampar fuq żewġ naħat: Il-kopjaturi tad-daqs Standard, l-MFDs, u l-printers li jużaw EP, SI, u teknoloġiji ta’ l-immarkar bl-IJ intensivi bis-sħana indirizzati mill-metodu TEC fit-Taqsima VII.C.1 għandhom jilħqu dawn ir-rekwiżiti ta’ l-istampar fuq żewġ naħat fuq bażi tal-veloċità tal-prodott:

Tabella 17

Ir-Rekwiżiti ta’ l-Istampar fuq Żewġ Naħat għall-Kopjaturi, l-MFDs u l-printers tal-Kulur

Il-Veloċità tal-Prodott

Ir-Rekwiżit ta’ l-Istampar fuq Żewġ Naħat

≤ 19 ipm

N/A

20 – 39 ipm

L-Istampar fuq Żewġ Naħat Awtomatiku għandu jkun offrut bħala karatteristika standard jew aċċessorju mhux obbligatorju fil-ħin tax-xiri.

≥ 40 ipm

L-Istampar fuq Żewġ Naħat Awtomatiku huwa meħtieġ bħala karatteristika standard fil-ħin tax-xiri.


Tabella 18

Ir-Rekwiziti ta’ l-Istampar fuq Zewġ Naħat għall-Kopjaturi, l-MFDs u l-printers Monokromi

Il-Veloċità tal-Prodott

Ir-Rekwiżit ta’ l-Istampar fuq Żewġ Naħat

≤ 24 ipm

N/A

25 -44 ipm

L-Istampar fuq Żewġ Naħat Awtomatiku għandu jkun offrut bħala karatteristika standard jew aċċessorju mhux obbligatorju fil-ħin tax-xiri.

≥ 45 ipm

L-Istampar fuq Żewġ Naħat Awtomatiku huwa meħtieġ bħala karatteristika standard fil-ħin tax-xiri.

1.

Il-kriterji ta’ l-eliġibbiltà ta’ l-ENERGY STAR – TEC.

Biex jikkwalifika bħala ENERGY STAR, il-valur TEC miksub għat-tagħmir ta’ l-immaġini li jidher fit-Taqsima VII.B. Tabella 15 hawn fuq m’għandux jeċċedi l-kriterji korrispondenti hawn taħt.

Għall-prodotti ta’ l-immaġini li għandhom DFE funzjonalment integrat li jiddependi fuq it-tagħmir ta’ l-immaġini għall-enerġija, il-manifatturi għandhom inaqqsu l-konsum ta’ l-enerġija tad-DFE fil-Modalità Ready mir-riżultat TEC totali tal-prodott qabel ma jitqabbel it-TEC tal-prodott mal-limiti tal-kriterji hawn taħt. Sabiex jittieħed vantaġġ minn din l-allowance, id-DFE għandu jilħaq id-definizzjoni fit-Taqsima VII.A.29. u jkun unità ta’ l-ipproċessar separat li jista’ jinizja l-attività minn fuq in-netwerk.

Nota: Fl-ekwazzjonijiet kollha li ġejjin, x = il-veloċità tal-Prodott (ipm). Ezempju: Ir-riżultat TEC totali ta’ stampatur huwa 24.5 kWs/ġimgħa u d-DFE intern tiegħu jikkonsma 50W fil-modalità Ready. 50W × 168 siegħa/ġimgħa = 8.4 kWs/ġimgħa, li mbagħad jitnaqqas mill-valur TEC ittestjat: 24.5 kWs/ġimgħa – 8,4 kWs/ġimgħa = 16.1 kWs/ġimgħa.

Nota: 16.1 kWs/ġimgħa imbagħad jitqabbel ma’ dawn il-kriterji li ġejjin.

Tabella 19

It-Tabella TEC 1

Prodott(i): Kopjaturi, Duplikaturi Diġitali, Magni tal-Faks, Printers

Format(i) tad-Daqs: Daqs Standard

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: DT, Mono DS, Mono EP, Mono Stensil, Mono TT

 

Livell I

Livell II

Veloċità tal-Prodott (ipm)

TEC Massimu (kWs/ġimgħa)

TEC Massimu (kWs/ġimgħa)

≤ 12

1,5 kWs

TBD

12 < ipm ≤ 50

(0,20 kWh/ipm)x – 1 kWs

TBD

> 50 ipm

(0,80 kWh/ipm)x -31 kWs

TBD


Tabella 20

It-Tabella TEC 2

Prodott(i): Kopjaturi, Duplikaturi Diġitali, Magni tal-Faks, Printers

Format(i) tad-Daqs: Daqs Standard

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: DS tal-Kulur, Stensil tal-Kulur, TT tal-Kulur, EP tal-Kulur, SI

 

Livell I

Livell II

Veloċità tal-Prodott (ipm)

TEC Massimu (kWs/ġimgħa)

TEC Massimu (kWs/ġimgħa)

≤ 50

(0,20 kWh/ipm)x +2 kWs

TBD

> 50

(0,80 kWh/ipm)x -28 kWs

TBD


Tabella 21

It-Tabella TEC 3

Prodott(i): MFDs

Format(i) tad-Daqs: Daqs Standard

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: DT, Mono DS, Mono EP, Mono TT

 

Livell I

Livell II

Veloċità tal-Prodott (ipm)

TEC Massimu (kWs/ġimgħa)

TEC Massimu (kWs/ġimgħa)

≤ 20

(0,20 kWh/ipm)x +2 kWs

TBD

20 < ipm ≤ 69

(0,44 kWh/ipm)x - 2,8 kWs

TBD

> 69

(0,80 kWh/ipm)x -28 kWs

TBD


Tabella 22

It-Tabella TEC 4

Prodott(i): MFDs

Format(i) tad-Daqs: Daqs Standard

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: DS tal-Kulur, TT tal-Kulur, EP tal-Kulur, SI

 

Livell I

Livell II

Veloċità tal-Prodott (ipm)

TEC Massimu (kWs/ġimgħa)

TEC Massimu (kWs/ġimgħa)

≤ 32

(0,20 kWh/ipm)x +5 kWs

TBD

32 < ipm ≤ 61

(0,44 kWh/ipm)x - 2,8 kWs

TBD

> 61

(0,80 kWh/ipm)x -25 kWs

TBD

2.

Il-kriterji ta’ l-eliġibbiltà ta’ l-ENERGY STAR – OM

Biex jikkwalifika bħala ENERGY STAR, il-valuri tal-konsum ta’ l-enerġija għat-tagħmir ta’ l-immaġini murija fit-Taqsima VII.B. Tabella 16 hawn fuq m’għandhomx jeċċedu l-kriterji korrispondenti hawn taħt. Għall-prodotti li jħarsu r-rekwiżit ta’ l-enerġija tal-modalità Sleep fil-modalità Ready, l-ebda tnaqqis awtomatiku ulterjuri ta’ l-enerġija ma huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq il-kriterju Sleep. Barra minn dan, għall-prodotti li jilħqu r-rekwiżiti ta’ l-enerġija Standby fil-modalità Ready jew fil-modalità Sleep, ma huwa meħtieġ ebda tnaqqis awtomatiku ulterjuri ta’ l-enerġija sabiex tinkiseb l-ENERGY STAR.

Għall-prodotti ta’ l-immaġini li għandhom DFE funzjonalment integrat li jiddependi fuq it-tagħmir ta’ l-immaġini għall-enerġija, il-konsum ta’ l-enerġija tad-DFE għandu jiġi eskluż meta titqabbel il-Modalità sleep imkejla mal-magna ta’ l-immarkar kombinata u l-limiti tal-kriterji ta’ l-aġent li jżid l-funzjonijiet hawn taħt. Id-DFE m’għandux jaffettwa l-abbiltà tat-tagħmir ta’ l-immaġini li jidħol jew joħroġ mill-modalitajiet ta’ enerġija aktar baxxa tiegħu. Sabiex jieħu vantaġġ minn din l-esklużjoni, id-DFE għandu jissodisfa l-kondizzjoni fit-Taqsima VII.A.29 u jkun unità separata ta’ l-ipproċessar li tkun kapaċi tagħti bidu għall-attività fuq in-netwerk.

Ir-Rekwiżiti tal-Ħin tad-Dewmien Default: Biex jikkwalifikaw għal ENERGY STAR, il-prodotti OM għandhom jissodisfaw is-settings tal-ħin tad-dewmien default provduti fit-tabelli 23 sa 25 hawn taħt għal kull tip ta’ prodott, li jkun ffaċilitat għall-konsenja tal-prodott. Barra minn dan, il-prodotti kollha ta’ l-OM għandhom ikunu konsenjati bil-ħin massimu tad-dewmien tal-magna mhux aktar minn erba’ sigħat, li huwa biss aġġustabbli mill-manifattur. Dan il-ħin massimu tad-dewmien tal-magna ma jistax ikun influwenzat mill-utent u tipikament ma jistax ikun modifikat mingħajr manipolazzjoni interna u invażiva tal-prodott. Is-settings tal-ħin tad-dewmien default provduti fit-Tabelli 23 sa 25 jistgħu jkunu aġġustabbli mill-utent.

Tabella 23

Il-Ħinijiet tad-Dewmien Default Massimi għal Sleep għal Prodotti OM tal-Format Żgħir u tad-Daqs Standard, Ħlief Magni ta’ l-Impustar, f’Minuti

Veloċità tal-Prodott (ipm)

Magni tal-Faks

MFDs

Printers

Skaners

0 – 10

5

15

5

15

11 - 20

5

30

15

15

21 - 30

5

60

30

15

31 - 50

5

60

60

15

51 +

5

60

60

15


Tabella 24:

Il-Ħinijiet tad-Dewmien Default Massimi għal Sleep għal Prodotti OM tal-Format Kbir, Ħlief Magni ta’ l-Impustar, f’Minuti

Veloċità tal-Prodott (ipm)

Kopjaturi

MFDs

Printers

Skaners

0 – 10

30

30

30

15

11 – 20

30

30

30

15

21 – 30

30

30

30

15

31 – 50

30

60

60

15

51 +

60

60

60

15


Tabella 25:

Il-Ħinijiet tad-Dewmien Default Massimi għal Sleep għal Magni ta’ l-Impustar, f’Minuti

Il-Veloċità tal-Prodott(mppm)

Magni li jimpostaw

0 – 50

20

51 – 100

30

101 – 150

40

151 +

60

Ir-Rekwiżiti għal Standby: Biex jikkwalifikaw għal ENERGY STAR, il-prodotti OM għandhom jilħqu l-kriterji ta’ l-enerġija Standby provduti fit-Tabella 26 għal kull tip ta’ prodott.

Tabella 26:

Il-Livelli Massimi ta’ l-Enerġija Standby għall-Prodotti OM, f’Watts

Tip u Daqs tal-Format tal-Prodott

Standby (W) – Livell 1

Standby (W) – Livell 2

Il-Prodotti OM kollha tal-Format Żgħir u tad-Daqs Standard mingħajr il-Kapaċità tal-Faks

1

Il-livelli kollha tal-Livell 1 ma jinbidlux

Il-Prodotti OM kollha tal-Format Żgħir u tad-Daqs Standard bil-Kapaċità tal-Faks

2

Il-livelli kollha tal-Livell 1 ma jinbidlux

Il-Prodotti OM kollha tal-Format Kbir u l-Magni ta’ l-Impustar

N/A

TBD

Il-kriterji tal-eliġibbiltà fit-Tabelli ta’ l-OM 1 sa 8 (Tabelli 28-35) hawn taħt jindirizzaw il-magna ta’ l-immarkar tal-prodott. Ladarba l-prodotti huma mistennija li jiġu konsenjati b’funzjoni waħda jew aktar apparti l-magna bażika ta’ l-immarkar, l-allowances korrispondenti hawn taħti għandhom jiżdiedu mal-kriterji tal-magna tal-immarkar għall-modalità Sleep. Il-valur totali għall-prodott bażi bl-“aġenti li jżidu l-funzjonijiet” applikabbli għandu jintuża biex tkun determinata l-eliġibbiltà. Il-manifatturi jistgħu japplikaw mhux aktar minn tliet aġenti primarji li jżidu l-funzjonijiet għal kull mudell ta’ prodott, iżda jistgħu japplikaw aġenti sekondarji li jżidu l-funzjonijiet daqs kemm ikun hemm preżenti (u fejn hemm aktar minn tliet aġenti primarji dawn ikunu inklużi bħala aġenti Sekondarji). Eżempju ta’ dan il-metodu huwa provdut hawn taħt:

Nota: Ikkonsidra stampatur ta’ daqs standard ta’ l-IJ b’konnessjoni USB 2.0 u konnessjoni ta’ karta tal-memorja. Filwaqt li wieħed jassumi li l-konnessjoni USB hija l-interface ewlenija użata waqt it-test, il-mudell ta’ l-istampatur jirċievi allowance ta’ aġent li jżid l-funzjonijiet ta’ 0.5 W għal USB u 0.1 għall-magna li taqra l-karta tal-memorja, għal total ta’ 0.6 W ta’ l-allowance totali ta’ l-aġenti li jżidu l-funzjonijiet. Ladarba t-Tabella OM 2 (Tabella 27) tipprovdi kriterju tal-magna ta’ l-immarkar tal-modalità sleep ta’ 3 W, biex tkun determinata l-kwalifikazzjoni għall-ENERGY STAR, il-manifattur jgħodd kriterju tal-magna ta’ l-immarkar tal-modalità sleep ma’ l-allowances ta’ l-aġenti li jżidu l-funzjonijiet biex jiddetermina l-konsum massimu ta’ l-enerġija permessa għall-kwalifika tal- prodott bażi: 3 W + 0,6 W. Jekk il-konsum ta’ l-enerġija ta’ l-istampatur fil-modalità sleep huwa mkejjel bħala 3.6 W jew inqas, l-istampatur jilħaq il-kriterju sleep ta’ l-ENERGY STAR

Tabella 27

Il-Prodotti li Jikkwalifikaw: Aġenti li Jżidu l-Funzjonijiet OM

Tip

Dettalji

Allowances ta’ l-Aġent li Jżid il-Funzjonijiet (W)

 

 

Primarju

Sekondarju

Interfaces

A. Bil-Fili < 20 MHz

0.3

0.2

Port tal-konnessjoni fiżika tad-data jew tan-netwerk preżenti fuq it-tagħmir ta’ l-immaġini li huwa kapaċi ta’ rata ta’ trasferiment < 20 MHz. Jinkludi USB 1.x, IEEE488, IEEE 1284/Parallel/Centronics u RS232.

B. Bil-Fili ≥ 20 MHz u < 500 MHz

0.5

0.2

Port tal-konnessjoni fiżika tad-data jew tan-netwerk preżenti fuq it-tagħmir ta’ l-immaġini li huwa kapaċi ta’ rata ta’ trasferiment ≥ 20 MHz u < 500 MHz. Jinkludi USB 2.x, IEEE 1394/FireWire/i. LINK, u 100Mb Ethernet.

C. Bil-Fili ≥ 500 MHz

1.5

0.5

Port tal-konnessjoni fiżika tad-data jew tan-netwerk preżenti fuq it-tagħmir ta’ l-immaġini li huwa kapaċi ta’ rata ta’ trasferiment ≥ 500 MHz. Jinkludi 1G Ethernet.

D. Mingħajr Fili

3.0

0.7

Interface tal-konnessjoni tad-data jew tan-netwerk preżenti fuq it-tagħmir ta’ l-immaġini li huwa disinjat li jittrasferixxi d-data permezz ta’ mezzi tal-frekwenza tar-radju mingħajr fili jinkludi Bluetooth u 802.11.

E. Kard/kamera/ħażna bil-wajer

0.5

0.1

Port tal-konnessjoni fiżika tad-data jew tan-netwerk preżenti fuq it-tagħmir ta’ l-immaġini li huwa disinjat li jippermetti l-konnessjoni ta’ tagħmir estern, bħall-magni li jaqraw il-karti tal-memorja flash/karti smart- u l-interfaces tal-kamera (inkluż PictBridge).

G. Infrared

0.2

0.2

Interface tal-konnessjoni tad-data jew tan-netwerk preżenti fuq it-tagħmir ta’ l-immaġini li huwa disinjat li jittrasferixxi d-data permezz tat-teknoloġija infrared. Jinkludi IrDA.

Oħrajn

Ħazna

-

0.2

Id-drives tal-ħażna preżenti fuq it-tagħmir ta’ l-immaġini. Jinkludi d-drives interni biss (ez., disk drives, DVD drives, Zip drives), u japplika għal kull drive separata. Dan l-aġent li jżid ma jkoprix interfaces mad-drives esterni (eż., SCSI) jew memorja interna.

Skaners bil-lampi CCFL

-

2.0

Il-preżenza ta’ skaner li juża t-teknoloġija tal-Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL). Dan l-aġent li jzid huwa applikat darba biss, irrispettivament mid-daqs tal-lampa jew in-numru ta’ lampi/bozoz uzati.

Skaners bil-lampi mhux CCFL

-

0.5

Il-prezenza ta’ skaner li juza t-teknoloġija li mhijiex CCFL. Dan l-aġent li jzid huwa applikat darba biss, irrispettivament mid-daqs tal-lampa jew in-numru ta’ lampi/bozoz uzati. Dan l-aġent li jżid jindirizza l-iskaners bl-użu ta’ Light-Emitting Diode (LED), Haloġen, Hot-Cathode Fluorescent Tube (HCFT), Xenon, jew teknoloġiji Tubulari Florexxenti (TL).

Sistema bbażata fuq il-PC (ma tistax tistampa/tikkopja/tiskanja mingħajr l-użu ta’ riżorsi sinifikanti tal-PC)

-

-0,5

Dan l-aġent li jżid japplika għall-prodotti ta’ l-immaġini li jiddependu fuq kompjuter estern għal riżorsi sinifikanti, bħall-ipproċessar tal-memorja u tad-data, biex iwettqu l-funzjonijiet bażiċi komunament imwettaq minn prodotti ta’ l-immaġini, bħal rendering tal-paġna. Dan l-aġent li jżid ma japplikax għal prodotti li sempliċement jużaw kompjuter bħala sors jew destinazzjoni għad-data ta’ l-immaġini.

Settijiet ta’ l-idejn mingħajr fili

-

0.8

Il-kapaċità ta’ tagħmir ta’ l-immaġini li jikkomunika mas-settijiet ta’ l-idejn mingħajr fili. Dan l-aġent li jżid huwa applikat darba biss, irrispettivament min-numru ta’ settijiet ta’ l-idejn mingħajr fili li l-prodott huwa disinjat li jmexxi. Dan l-aġent li jżid ma jindirizzax ir-rekwiżiti ta’ l-enerġija tas-settijiet ta’ l-idejn mingħajr fili nnifsu.

Memorja

-

1,0 W għal kull 1 GB

 

I-kapaċità interna disponibbli fit-tagħmir ta’ l-immaġini biex jaħżen id-data. Dan l-aġent li jżid japplika għall-volumi kollha tal-memorja interna u għandu jkun skalat f’dan is-sens. Pereżempju, unità b’memorja ta’ 2.5 GB tiriċievi allowance ta’ 2.5 W filwaqt li unità b’0.5 GB tiriċievi allowance ta’ 0.5 W.

Oħrajn

Daqs tal-Provvista ta’ l-Enerġija (PS - Power-supply) fuq bażi tar-rata tal-produzzjoni tal-PS (OR – output rating)

[Nota: Dan l-aġent li jżid ma jgħoddx għall-iskaners]

-

Għal PSOR > 10 W,

0,05 × (PSOR – 10 W)

Dan l-aġent li jżid japplika għat-tagħmir ta’ l-immaġini kollu ħlief l-iskaners. Din l- allowance hija kalkolata mill-produzzjoni ratat tad-DC tal-provvista ta’ l-enerġija interna jew esterna kif speċifikat mill-manifattur tal-provvista ta’ l-enerġija. (Mhijiex kwantità mkejla). Pereżempju, unità li hija ratata li tipprovdi sa 3 A bi 12 V għandu PSOR ta’ 36 W u tirċievi allowance ta’ 0.05 × (36-10) = 0.05 × 26 = 1.3 W ta’ allowance tal-provvista ta’ l-enerġija. Għall-provvisti li jipprovdu aktar minn vultaġġ wieħed, it-total ta’ l-enerġija mill-vultaġġi kollha jintuża kemm-il darba l-ispeċifikazzjonijiet jinnutaw li hemm limitu ratat aktar baxx minn dan. Pereżempju, provvista li tista’ tagħti produzzjoni ta’ 3A ta’ 24 V u 1.5 A ta 5 V għandha PSOR totali ta’ (3 × 24) + (1.5 × 5) = 79.5 W, u allowance ta’ 3 475 W.

Għall-allowances ta’ l-aġenti li jżidu l-funzjonijiet murija fit-Tabella tal-Prodotti li Jikkwalifikaw 27 hawn fuq, isiru distinzjonijiet bejn it-tipi “Primarji” u “Sekondarji” ta’ aġenti li jżidu l-funzjonijiet. Dawn id-deskrizzjonijiet jirreferu għall-istat li fih l-interface huwa meħtieġ jibqa' fih meta t-tagħmir ta’ l-immaġini huwa fil-modalità sleep. Il-konnessjonijiet li jibqgħu attivi matul il-proċedura tat-test ta’ l-OM meta t-tagħmir ta’ l-immaġini huwa fil-modalità sleep huma definiti bħala Primarji, filwaqt li l-konnessjonijiet li jistgħu jkunu inattivi meta t-tagħmir ta’ l-immaġini huwa fil-modalità sleep huma definiti bħala Sekondarji. Tipikament, il-parti l-kbira ta’ l-aġenti li jżidu l-funzjonijiet huma tat-tip Sekondarju.

Il-manifatturi għandhom iqisu biss it-tipi ta’ aġenti li jzidu li huma disponibbli fuq prodott fil-konfigurazzjoni tiegħu kif konsenjat. L-għażliet disponibbli għall-konsumaturi wara li l-prodott huwa konsenjat jew l-interfaces preżenti fuq id-digital front-end (DFE) tal-prodott li jieħu l-enerġija minn barra m’għandhomx jitqiesu meta jiġu applikati l-allowances għat-tagħmir ta’ l-immaġini.

Għall-prodotti b’aktar minn interface wieħed, dawn l-interfaces għandhom jitqiesu bħala uniċi u separati. Madankollu, l-interfaces li jwettqu bosta funzjonijiet għandhom jitqiesu darba. Pereżempju, konnessjoni tal-USB li topera bħala 1.x kif ukoll bħala 2.x tista’ titqies darba biss u tingħata allowance waħda. Meta interface partikolari tista’ taqa’ taħt aktar minn Tip wieħed ta’ interface skond it-tabella, il-manifattur għandu jagħżel dik il-funzjoni li l-interface hija primarjament maħsuba li twettaq meta tkun determinata l-allowance xierqa ta’ l-aġent li jżid. For example, a USB connection on the front of the imaging product that is marketed as a PictBridge or “camera interface” in product literature should be considered a Type E interface rather than a Type B interface. Similarly, a memory-card-reader slot that supports multiple formats may only be counted once. Ukoll, sistema li tieħu aktar minn tip wieħed ta’ 802.11 tista’ tgħodd biss bħala interface wieħed mingħajr fili.

TABELLA 28

Tabella ta’ l-OM 1

Prodott(i): Kopjaturi, MFDs

Format(i) tad-Daqs: Format Kbir

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: DS tal-Kulur, TT tal-Kulur, DT, DS Mono, EP Mono, TT Mono, EP tal-Kulur, SI

 

Sleep (W)

Magna ta’ l-Immarkar

58


Tabella 29

Tabella ta’ l-OM 2

Prodott(i): Magni tal-Faks, MFDs, Printers

Format(i) tad-Daqs: Daqs Standard

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: IJ tal-Kulur, IJ Mono

 

Sleep (W)

Magna ta’ l-Immarkar

3


Tabella 30

Tabella ta’ l-OM 3

Prodott(i): MFDs, Printers

Format(i) tad-Daqs: Format Kbir

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: IJ tal-Kulur, IJ Mono

 

Sleep (W)

Magna ta’ l-Immarkar

13


Tabella 31

Tabella ta’ l-OM 4

Prodott(i): Magni li jimpostaw

Format(i) tad-Daqs: N/A

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: DT, EP Mono, IJ Mono, TT Mono

 

Sleep (W)

Magna ta’ l-Immarkar

3


Tabella 32

Tabella ta’ l-OM 5

Prodott(i): Printers

Format(i) tad-Daqs: Format Zgħir

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: DS tal-Kulur, DT, IJ tal-Kulur, Impatt tal-Kulur, TT tal-Kulur, DS Mono, EP Mono, IJ Mono, Impatt Mono, TT Mono, EP tal-Kulur, SI

 

Sleep (W)

Magna ta’ l-Immarkar

3


Tabella 33

Tabella ta’ l-OM 6

Prodott(i): Printers

Format(i) tad-Daqs: Daqs Standard

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: Impatt tal-Kulur, Impatt Mono

 

Sleep (W)

Magna ta’ l-Immarkar

6


Tabella 34

Tabella ta’ l-OM 7

Prodott(i): Skaners

Format(i) tad-Daqs: Format Kbir, Format Zgħir, Daqs Standard

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: N/A

 

Sleep (W)

Magna li Tiskanja

5


Tabella 35

Tabella ta’ l-OM 8

Prodott(i): Printers

Format(i) tad-Daqs: Format Kbir

It-Teknoloġiji ta’ l-Immarkar: DS tal-Kulur, Impatt tal-Kulur, TT tal-Kulur, DT, DS Mono, EP Mono, Impatt Mono, TT Mono, EP tal-Kulur, SI

 

Sleep (W)

Magna ta’ l-Immarkar

54

D.   Il-Linji Gwida tat-Test

L-istruzzjonijiet speċifiċi biex jiġi ttestjat l-użu effiċjenti ta’ l-enerġija tat-tagħmir ta’ l-immaġini huma deskritti fil-qosor fi tliet taqsimiet separati hawn taħt bit-titolu:

Il-Proċedura tat-Test għall-Konsum Tipiku ta’ l-Elettriku;

Il-Proċedura tat-Test għall-Modalità ta’ l-Operat;

u

Il-Kondizzjonijiet u t-Tagħmir tat-Test għat-Tagħmir ta’ l-Immaġini ta’ l-ENERGY STAR.

Ir-riżultati tat-test prodotti minn dawn il-proċeduri għandhom jintużaw bħala l-bażi primarja biex tiġi determinata l-kwalifikazzjoni għall-ENERGY STAR.

Il-manifatturi huma meħtieġa jwettqu testijiet u jiċċertifikaw huma stess dawk il-mudelli tal-prodotti li jilħqu l-linji gwida ta’ l-ENERGY STAR. Il-familji ta’ mudelli tat-tagħmir ta’ l-immaġini li huma mibnija fuq l-istess qafas u li huma identiċi f’kull aspett ħlief għall-kaxxa u l-kulur jistgħu jkunu kwalifikati permezz tas-sottomissjoni tad-data tat-test għal mudell wieħed rappreżentattiv. Bl-istess mod, il-mudelli li għadhom l-istess jew li huma differenti biss fil-finish minn dawk mibjugħa fis-sena ta’ qabel jistgħu jibqgħu kwalifikati mingħajr is-sottomissjoni ta’ data tat-test ġdida, jekk l-ispeċifikazzjoni tibqa’ l-istess.

Jekk mudell ta’ prodott huwa offrut fis-suq f’bosta konfigurazzjonijiet bħala “familja” jew serje ta’ prodotti, l-imsieħeb jista’ jittestja u jirrapporta l-ogħla konfigurazzjoni disponibbli fil-familja, miflok kull mudell individwali. Meta jissottomettu mudelli tal-famliji, il-manifatturi għandhom jibqgħu jinżammu responsabbli għal kwalunkwe dikjarazzjoni ta’ effiċjenza dwar it-tagħmir ta’ l-immaġini tagħhom, inklużi dawk mhux ittestjati jew li għalihom ma kinitx irrapportata d-data.

Nota: Il-Mudelli A u B huma identiċi, ħlief li l-mudell A jiġi kkonsenjat b’interface tal-fili > 500 MHz, u l-mudell B jiġi kkonsenjat b’interface tal-fili < 500 MHz. Jekk il-mudell A huwa ttestjat u jilħaq l-ispeċifikazzjoni ta’ l-ENERGY STAR, allura l-imsieħeb jista’ jirrapporta d-data tat-test biss għall-mudell A, biex jirrappreżenta kemm il-mudell A kif ukoll il-mudell B.

Jekk l-enerġija elettrika ta’ prodott tiġi mill-mejn, USB, IEEE1394, Power-over-Ethernet, sistema tat-telefon, jew kwalunkwe mezz jew kombinazzjoni ta’ mezzi oħra, l-enerġija elettrika AC netta kkonsmata mill-prodott (filwaqt li jitqies it-telf tal-konverżjoni minn AC għal DC, kif speċifikat fil-proċedura tat-test ta’ l-OM) għandha tintuża għall-kwalifikazzjoni.

1.

Ħtiġiet addizzjonali ta’ l-ittestjar u tar-rapportar huma mogħtija hawn taħt.

Numru ta’ Unitajiet Meħtieġa għat-Test

It-Test għandu jsir mill-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu fuq unità waħda ta’ mudell.

(a)

Għall-prodotti deskritti fit-Taqsima VII. B Tabella 15 ta’ din l-ispeċifikazzjoni, jekk l-unità inizjali ttestjata għandha riżultati tat-test tat-TEC li jilħqu l-kriterji ta’ l-eliġibbiltà iżda huma sa 10 % tal-livell tal-kriterji, unità addizzjonali waħda ta’ l-istess mudell għandha wkoll tkun ittestjata. Il-manifatturi għandhom jirraportaw il-valuri għaż-żewġ unitajiet. Biex jikkwalifikaw bħala ENERGY STAR, iż-żewġ unitajiet għandhom jilħqu l-ispeċifikazzjoni ta’ l-ENERGY STAR.

(b)

Għall-prodotti msemmija fit-Tabella 16 tat-Taqsima VII. C ta’ din l-ispeċifikazzjoni, jekk l-unità inizjali għandha riżultati tat-test ta’ l-OM li jilħqu l-kriterji ta’ l-eliġibbiltà iżda huma sa 15 % tal-livell tal-kriterji fi kwalunkwe mil-modalitajiet ta’ operazzjoni speċifikati għal dak it-tip ta’ prodott, allura żewġ unitajiet jew aktar għandhom ikunu ttestjati. Biex jikkwalifikaw bħala ENERGY STAR, it-tliet unitajiet għandhom jissodisfaw l-ispeċifikazzjoni ta’ l-ENERGY STAR.

Il-preżentazzjoni ta’ Data tal-Prodott Ikkwalifikat lill-EPA jew lill-Kummissjoni Ewropea, skond kif ikun xieraq

L-imsieħba huma obbligati jiċċertifikaw huma stess dawk il-mudelli tal-prodotti li jissodisfaw il-linji gwida ta’ l-ENERGY STAR u jirrappurtaw l-informazzjoni lill-EPA jew lill-Kummissjoni Ewropea, skond kif ikun xieraq. L-informazzjoni li għandha tiġi rrappurtata għall-prodotti għandha tiġi deskritta fil-qosor wara l-pubblikazzjoni ta’ l-ispeċifikazzjonijiet finali. Barra minn hekk, l-imsieħba għandhom jippreżentaw lill-EPA jew lill-Kummissjoni Ewropea, skond kif ikun xieraq, siltiet mill-letteratura tal-prodott li jispjegaw lill-konsumaturi il-ħinijiet default ta’ dewmien rrakkomandati għas-settings ta’ l-immaniġġjar ta’ l-enerġija. L-iskop ta’ dan ir-rekwizit huwa b’appoġġ għall-fatt li l-prodotti qed jiġu ttestjati kif ittrasportati u rrakkomandati għall-uzu.

Mudelli li Kapaċi Joperaw b’Kombinazzjonijiet Multipli ta’ Vultaġġ/Frekwenza

Il-fabbrikanti għandhom jittestjaw il-prodotti tagħhom abbażi tas-suq/swieq fejn il-mudelli ser jinbiegħu u ser jiġu promossi bħala prodotti kwalifikati ENERGY STAR. EPA, il-Kummissjoni Ewropea u l-Imsieħba tagħhom ENERGY STAR tal-Pajjiż qablu dwar tabella bi tliet kombinazzjonijiet ta’ vultaġġ/frekwenza għall-finijiet ta’ l-ittestjar. Jekk jogħġbok irreferi għall-Kundizzjonijiet tat-Test għat-Tagħmir ta’ l-Immaġnijiet għal dettalji dwar qisien internazzjonali ta’ vultaġġ/frekwenza u tal-karti għal kull suq.

Għal prodotti li jinbiegħu bħala ENERGY STAR fi swieq internazzjonali varji u li għalhekk jiġu rratati b’vultaġġi multipli tad-dħul, il-manifattur għandu jittestja l-konsum tta’ enerġija meħtieġ jew il-valuri ta’ l-effiċjenza fil-kombinazzjonijiet kollha rilevanti ta' vultaġġ/frekwenza u jirrapportahom. Per eżempju, fabbrikant li qed jittrasporta l-istess mudell lejn l-Istati Uniti u l-Ewropa għandu jkejjel, jissodisfa l-ispeċifikazzjoni, u jirrapporta l-valuri tat-test kemm f’115-il Volt/60Hz kif ukoll f’230 Volt/50Hz sabiex jikkwalifika l-mudell bħala ENERGY STAR fiż-żewġt iswieq. Jekk mudell jikkwalifika bħala ENERGY STAR f'kombinazzjoni waħda biss ta' vultaġġ/frekwenza (eż., 115-il Volt/60Hz), f'dan il-każ ikun jista' jiġi kkwalifikat u promoss bħala ENERGY STAR f'dawk ir-reġjuni biss li għandhom il-kombinazzjoni ttestjata ta’ vultaġġ/frekwenza (eż., l-Amerika ta’ Fuq u t-Tajwan).

2.

Il-Proċedura tat-Test tal-Konsum Tipiku ta’ l-Elettriku (TEC - Typical Electricity Consumption)

(a)

It-Tipi ta’ Prodotti Koperti: Il-Proċedura tat-Test tat-TEC tapplika biex jitkejlu l-prodotti tad-daqs Standard definiti fit-Tabella 15 tat-Taqsima VII.B.

(b)

Il-Parametri tat-Test

Din it-taqsima tiddeskrivi l-parametri tat-test li għandhom jintużaw meta jitkejjel prodott taħt il-proċedura tat-test tat-TEC. Din it-taqsima ma tkoprix il-kondizzjonijiet tat-test, li huma deskritti fil-qosor fit-Taqsima VII.D.4, hawn taħt.

L-ittestjar bis-Simplex

Il-prodotti għandhom ikunu ttestjati fil-modalità simplex. L-oriġinali li ser jiġu kkopjati għandhom ikunu immaġini simplex.

L-immaġini tat-test

L-immaġini tat-test hija d-Disinn tat-Test A mill-istandard ISO/IEC 10561:1999. Għandha tkun riprodotta f’daqs ta’ 10 punti bit-tipa Courier ta’ wisa’ fissa (jew l-eqreb ekwivalenti); il-karattri speċifiċi għall-Ġermaniż m’għandhomx għalfejn ikunu riprodotti jekk il-prodott mhuwiex kapaċi jagħmilhom. L-immaġini għandha tkun riprodotta fuq folja tal-karta 8.5” × 11” jew A4, kif xieraq għas-suq intenzjonat. Għall-printers u l-MFDs li jistgħu jinterpretaw lingwa li tiddeskrivi l-paġna (PDL- page description language) (eż., PCL, Postscript), l-immaġini għandhom jintbagħtu lill-prodott f’PDL.

L-ittestjar monokromu

Il-prodotti kapaċi jieħdu l-kulur għandhom jiġu ttestjati b’immaġini monokromi sakemm ma jkunux inkapaċi li jagħmlu dan.

It-tifi awtomatiku u l-abilitazzjoni tan-netwerk

Il-prodott għandu jkun konfigurat bl-istess mod li ser jiġi kkonsenjat u rakkomandat għall-użu, b’mod partikolari għall-parametri ewlenin bħalma huma l-ħinijiet tad-dewmien default għall-immaniġġjar ta’ l-enerġija u r-riżoluzzjoni (ħlief kif speċifikat hawn taħt). L-informazzjoni kollha ġejja mingħand il-manifattur dwar il-ħinijet tad-dewmien default rakkomandati għandha tkun konsistenti mal-konfigurazzjoni kif ser jiġi kkonsenjat, inklużi dawk fil-manwali ta’ l-operat, fuq il-paġni tal-Web, u dak provdut mill-persunal ta’ l-istallazzjoni. Jekk printer, duplikatur diġitali jew MFD li għandu kapaċità li jistampa, jew magna tal-faks għandhom kapaċità li jintfew waħedhom u din hija faċilitata meta l-prodott ser jiġi kkonsenjat, għandha tkun mitfija qabel it-test. Il-printers u l-MFDs li jistgħu jiġu konnessi man-netwerk meta kkonsenjati (17) għandhom ikunu konnnessi ma’ netwerk. It-tip ta’ konnessjoni tan-netwerk (jew konnessjoni oħra tad-data jekk ma jistax ikun fuq netwerk) hija skond ma jagħżel il-manifattur, u t-tip użat għandu jkun irrapportat. Il-funzjonijiet ta’ l-istampar għat-test jistgħu jintbagħtu minn fuq konnessjonijiet li mhumiex tat-tip netwerk (eż., USB), anki fuq dawk l-unitajiet li jistgħu jiġu konnessi ma’ netwerk.

Il-konfigurazzjoni tal-prodott

L-sors tal-karta u l-hardware estern għandhom ikunu preżenti u konfigurati bl-istess mod li ser jiġu kkonsenjati u rrakkomandati għall-użu; iżda, l-użu tagħhom fit-test huwa skond id-diskrezzjoni tal-manifattur (eż., jista’ jintuża kwalunkwe sors tal-karti). Il-karatteristiċi kontra l-umdità jistgħu jintfew jekk huma kontrollabbli mill-utent. Kwalunkwe hardware li huwa parti mill-mudell u maħsub li jiġi istallat jew imwaħħal mill-utent (eż., karatteristika tal-karti) għandu jkun istallat qabel dan it-test.

Duplikaturi diġitali

Id-duplikaturi diġitali għandhom ikunu ppreparati u wżati skond id-disinn u l-kapaċitajiet tagħhom. Pereżempju, kull biċċa xogħol għandha tinkludi biss immaġini waħda oriġinali. Id-duplikaturi għandhom ikunu ttestjati bil-veloċità massima dikjarata, li hija wkoll il-veloċità li għandha tintuża biex ikun determinat id-daqs tal-biċċa xogħol biex isir it-test, mhux il-veloċità default kif ser jiġi kkonsenjat, jekk dawn huma differenti. Id-duplikaturi diġitali għandhom fl-aspetti l-oħrajn jiġu ttrattati bħala printers, kopjaturi jew MFDs, skond il-kapaċitajiet tagħhom meta ser jiġu kkonsenjati.

(c)

L-Istruttura tal-Biċċa Xogħol

Din it-taqsima tiddeskrivi kif jiġi determinat in-numru ta’ immaġini għal kull biċċa xogħol li għandhom jintużaw meta jitkejjel prodott taħt il-proċedura tat-test tat-TEC, u x- xogħlijiet kuljum għall-kalkolu tat-TEC.

Għall-għanijiet ta’ din il-proċedura tat-test, il-veloċità tal-prodott użat biex ikun determinat id-daqs tal-biċċa xogħol għat-test għandha tkun il-veloċità massima simplex li jirrapporta l-manifattur biex isiru l-immaġini monokromi fuq karta ta’ daqs standard (8.5” × 11” jew A4), miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ. Din il-veloċità tintuża wkoll għall-għanijiet tar-rapportar bħala l-Veloċità tal-Prodott tal-mudell. Il-veloċità default tal-prodott, li għandha tintuża fl-ittestjar attwali, ma titkejjilx u tista’ tkun differenti mill-veloċità massima dikjarata minħabba fatturi bħalma huma s-settings għar-riżoluzzjoni, il-kwalità ta’ l-immaġini, il-modalitajiet ta’ l-istampar, il-ħin ta’ l-iskanjar ta’ document, id-daqs u l-istruttura tal-biċċa xogħol, u d-daqs u l-piż tal-karta.

Il-magni tal-faks għandhom dejjem jiġu ttestjati b’immaġini waħda għal kull biċċa xogħol. In-numru ta’ immaġini għal kull biċċa xogħol li għandhom jintużaw għall-prodotti kollha l-oħrajn ta’ l-IE għandhom jingħaddu skond dawn it-tliet passi li ġejjin. Għall-konvenjenza, it-Tabella 39 tipprovdi l-immaġini riżultanti għall-komputazzjoni ta’ kull biċċa xogħol għal kull Veloċità tal-Prodott integrali sa 100 immaġini fil-minuta (ipm).

(i)

Ikkalkula n-numru ta’ biċċiet xogħol fil-jum. In-numru ta’ biċċiet xogħol fil-jum ivarja skond il-Veloċità tal-Prodott:

Għal unitajiet b’veloċità ta’ tmien ipm jew inqas, uża tmien biċċiet xogħol fil-jum.

Għal unitajiet b’veloċità bejn tmien u 32 ipm, in-numru ta’ biċċiet xogħol fil-jum huwa daqs il-veloċità. Pereżempju, unità ta’ 14 ipm għandha tuża 14 biċċiet xogħol fil-jum.

Għal unitajiet b’veloċità ta’ 32 ipm u aktar, uża 32 biċċiet xogħol fil-jum.

(ii)

Ikkalkula l-ammont nominali ta’ immaġini fil-jum  (18) mit-Tabella 36. Pereżempju, unità ta’ 14 ipm għandha tuża 0.50 × 142, jew 98 immaġini fil-jum.

Tabella 36

Tabella tal-Biċċiet ta’ Xogħol tat-Tagħmir ta’ l-Immaġini

It-Tip ta’ Prodott

Ir-rata li għandha tintuza

Formula (immaġini fil-jum)

Monokromu (ħlief faks)

Veloċità monokromu

0,50 × ipm2

Kulur (ħlief faks)

Veloċità monokromu

0,50 × ipm2

(iii)

Ikkalkula n-numru ta’ immaġini għal kull biċċa xogħol billi tiddividi n-numru ta’ immaġini fil-jum bin-numru ta’ biċċiet ta’ xogħol fil-jum. Naqqas il-figura sa l-eqreb numru sħiħ. Pereżempju, figura ta’ 15.8 tindika li 15-il immaġini għandha ssir għal kull biċċa xogħol, minflok ma tkun miżjuda għal 16-il immaġini għal kull biċċa xogħol.

Għal kopjaturi ta’ inqas minn 20 ipm, għandu jkun hemm oriġinali waħda għal kull immaġini meħtieġa. Għal biċċiet xogħol b’għadd kbir ta’ immaġini, bħal dawk għal magni li għandhom aktar minn 20 ipm, jista’ ma jkunx possibbli li jitqabbel in-numru ta’ immaġini meħtieġa, b’mod partikolari meta hemm limiti fuq il-kapaċità ta’ l-apparati li jdaħħal id-dokumenti. Għalhekk, il-kopjaturi ta’ 20 ipm u aktar jistgħu jagħmlu bosta kopji ta’ l-istess oriġinali, kemm-il darba n-numru ta’ oriġinali jkun għall-inqas għaxra. Dan jista’ jirriżulta f’li jkun hemm aktar immaġini magħmula milli meħtieġ. Bħala eżempju, għal unità ta’ 50 ipm li teħtieġ 39 immaġini għal kull biċċa xogħol, it-test jista’ jsir b’erba’ kopji ta’ għaxar oriġiali jew tliet kopji ta’ 13-il oriġinali.

(d)

Il-Proċeduri tal-Kejl

Biex jitkejjel il-ħin, huwa biżżejjed stopwatch ordinarju b’kalkolu tal-ħin sa riżoluzzjoni ta’ sekonda. Il-figuri kollha ta’ l-enerġija huma rrekordjati bħala watt-hours (Wh). Il-ħin kollu għandu jkun irrekordjat f’sekondi jew minuti. Ir-referenzi “qiegħed il-miter fuq żero” huma għall-qari “Wh” tal-miter. It-Tabelli 35 u 36 jiddeskrivu fil-qosor il-passi tal-proċedura TEC.

Il-modalitajiet tas-servizz/manutenzjoni (inkluża l-kalibrazzjoni tal-kulur) ġeneralment m’għandhomx ikunu inklużi fil-kejl tat-TEC. Kull waħda minn dawn il-modalitajiet li sseħħ matul it-test għandha tiġi nnutata. Jekk modalità tas-servizz isseħħ matul biċċa xogħol li ma tkunx l-ewwel waħda, dik il-biċċa xogħol tista’ tkun skartata u minflokha tiżdied biċċa xogħol oħra mat-test. Fil-każ li hija meħtieġa biċċa xogħol sostituta, tirrekordjax il-valuri ta’ l-enerġija għall-biċċa xogħol skartata u żid il-biċċa xogħol sostituta immedjatament wara l-Biċċa Xogħol 4. L-intervall ta’ 15-il minuta bejn biċċa xogħol u oħra għandu jinżamm f’kull ħin, inkluż għall-biċċa xogħol li hija skartata.

L-MFDs mingħajr il-kapaċità li jistampaw għandhom ikunu trattati bħala kopjaturi għall-għanijiet kollha ta’ din il-proċedura tat-test.

(i)

Il-Proċedura għall-Printers, id-Duplikaturi Diġitali u l-MFDs bil-Kapaċità li Jistampaw, u l-Magni tal-Faks

Tabella 37

Il-Proċedura tat-Test tat-TEC - Printers, Duplikaturi Diġitali u l-MFDs bil-Kapaċità li Jistampaw, u l-Magni tal-Faks

Pass

Stat Inizjali

Azzjoni

Rekord (fl-aħħar tal-pass)

L-Istati Possibbli Mkejla

1

Mitfi

Ipplaggja l-unità fil-miter. Qiegħed il-miter fuq żero; stenna l-perjodu tat-test (ħames minuti jew aktar).

L-enerġija mitfija

Mitfi

Il-ħin ta’ l-intervall tat-test

2

Mitfi

Ixgħel l-unità. Stenna sakemm l-unità jindika li huwa fil-modalità Ready.

3

Ready

Stampa biċċa xogħol ta’ għall-inqas immaġini waħda prodotta iżda mhux aktar minn biċċa xogħol waħda għal kull Tabella tal-Biċċiet ta’ Xogħol.

Irrekordja l-ħin meta l-ewwel folja toħroġ mill-unità. Stenna sakemm il-miter juri li l-unità daħlet fl-aħħar modalità sleep tagħha.

Ħin Attiv0

4

Sleep

Qiegħed il-miter fuq żero; stenna siegħa.

Enerġija sleep

Sleep

5

Sleep

Qiegħed il-miter u l-arloġġ fuq żero. Stampa biċċa xogħol waħda għal kull Tabella tal-Biċċiet ta’ Xogħol. Irrekordja l-ħin meta l-ewwel folja toħroġ mill-unità. Stenna sakemm l-arloġġ juri li għaddew 15-il minuta.

Enerġija Biċċa Xogħol 1

Jerġa’ jixgħel, Attiv, Ready, sleep

Ħin Attiv1

6

Ready

Irrepeti l-pass 5

Enerġija Biċċa Xogħol2

Bħal fuq

Ħin Attiv2

7

Ready

Irrepeti l-pass 5 (mingħajr il-kejl tal-ħin Attiv).

Enerġija Biċċa Xogħol3

Bħal fuq

8

Ready

Irrepeti l-pass 5 (mingħajr il-kejl tal-ħin Attiv).

Enerġija Biċċa Xogħol4

Bħal fuq

9

Ready

Qiegħed il-miter u l-arloġġ fuq żero. Stenna sakemm il-miter u/jew l-unità turi li daħlet fl-aħħar modalità sleep tagħha.

Ħin Finali

Ready, sleep

Enerġija Finali

Noti:

Qabel ma tibda t-test, huwa utli li wieħed jivverifika l-ħinijiet ta’ dewmien default ta’ l-immaniġġjar ta’ l-enerġija sabiex jiġi żgurat li huma l-istess bħal kif ser jiġu kkonsenjati, u jiġi kkonfermat li hemm biżżejjed karti fit-tagħmir.

Ir-referenzi “qiegħed il-miter fuq żero” jistgħu jinkisbu billi jkun irrekordjat il-konsum akkumulat ta’ l-enerġija f’dak il-ħin minflok ma l-miter litteralment jitqiegħed fuq żero.

Pass 1 – Il-perjodu tal-kejl Mitfi jista’ jkun itwal jekk mixtieq biex jitnaqqas l-izball fil-kejl. Innota li l-enerġija meta Mitfi ma tintużax fil-kalkoli.

Pass 2 – Jekk l-unità m’għandiex indikatur Ready, uża l-ħin li fih il-livell tal-konsum ta’ l-enerġija jistabbilizza għal-livell Ready.

Pass 3 – Wara li tirrekordja l-ħin Active0, il-bqija ta’ din il-biċċa xogħol tista’ tkun kanċellata.

Pass 5 – Il-15-il minuta hija mill-bidu tal-biċċa xogħol. L-unità għandha turi konsum miżjud ta’ l-enerġija fi żmien ħames sekondi minn meta l-miter jitqiegħed fuq żero; jista’ jkun meħtieġ li l-istampar jinbeda qabel ma l-miter jitqiegħed fuq żero biex dan jiġi żgurat.

Pass 6 – Unità li hija konsenjata bil-ħinijiet ta’ dewmien default qosra tista’ tibda l-Passi 6-8 minn Sleep.

Pass 9 – Il-unitajiet jista’ jkollhom bosta modalitajiet sleep sabiex il-modalitajiet Sleep kollha ħlief l-aħħar waħda huma inklużi fil-perjodu Finali.

Kull immaġini għandha tintbagħat separatament; jistgħu kollha jkunu parti mill-istess dokument, iżda m’għandhomx ikunu speċifikati fid-dokument bħala bosta kopji ta’ immaġini waħda oriġinali (kemm-il darba l-prodott mhuwiex duplikatur diġitali, kif speċifikat fit-Taqsima VII.D.2(b)).

Għall-magni tal-faks, li jużaw immaġini waħda biss għal kull biċċa xogħol, il-paġna għandha tiddaħħal fl-apparat li jdaħħal id-dokumenti għall-kopji tal-konvenjenza, u tista’ titqiegħed f’dan l-apparat qabel ma jibda t-test. L-unità m’għandiex għalfejn tkun konnessa ma’ linja tat-telefon kemm-il darba l-linja tat-telefon mhijiex meħtieġa biex isir it-test. Pereżempju, jekk il-magna tal-faks m’għandhiex kapaċità tal-kopji tal-konvenjenza, il-biċċa xogħol imwettqa fil-Pass 2 għandha tintbagħat permezz ta’ linja tat-telefon. Fuq il-magni tal-faks mingħajr apparat li jdaħħal id-dokumenti, il-paġna għandha titqiegħed fuq il-platen.

(ii)

Il-Proċedura għall-Kopjaturi, id-Duplikaturi Diġitali u l-MFDs mingħajr il-Kapaċità ta’ l-Istampar

Tabella 38

Il-Proċedura tat-Test tat-TEC - Printers, Duplikaturi Diġitali u l-MFDs Mingħajr Kapaċità li Jistampaw

Pass

Stat Inizjali

Azzjoni

Rekord (fl-aħħar tal-pass)

L-Istati Possibbli Mkejla

1

Mitfi

Ipplaggja l-unità fil-miter. Qiegħed il-miter fuq żero; stenna l-perjodu tat-test (ħames minuti jew aktar).

L-enerġija mitfija

Mitfi

Il-ħin ta’ l-intervall tat-test

2

Mitfi

Ixgħel l-unità. Stenna sakemm l-unità jindika li huwa fil-modalità Ready.

3

Ready

Ikkopja biċċa xogħol ta’ għall-inqas immaġini waħda iżda mhux aktar minn biċċa xogħol waħda għal kull Tabella tal-Biċċiet ta’ Xogħol. Irrekordja l-ħin meta l-ewwel folja toħroġ mill-unità. Stenna sakemm il-miter juri li l-unità daħlet fl-aħħar modalità sleep tagħha.

Ħin Attiv0

4

Sleep

Qiegħed il-miter fuq żero; stenna siegħa. Jekk l-unità tintefa f’inqas minn siegħa, irrekordja l-ħin u l-enerġija fi sleep, iżda stenna s-siegħa sħiħa qabel ma tgħaddi għall-pass 5.

Enerġija sleep

Sleep

Il-ħin ta’ l-intervall tat-test

5

Sleep

Qiegħed il-miter u l-arloġġ fuq żero. Ikkopja biċċa xogħol waħda għal kull Tabella tal-Biċċiet ta’ Xogħol. Irrekordja l-ħin meta l-ewwel folja toħroġ mill-unità. Stenna sakemm l-arloġġ juri li għaddew 15-il minuta.

Enerġija Biċċa Xogħol 1

Jerġa’ jixgħel, Attiv, Ready, sleep, Mitfi awtomatikament

Ħin Attiv1

6

Ready

Irrepeti l-pass 5

Enerġija Biċċa Xogħol2

Bħal fuq

Ħin Attiv2

7

Ready

Irrepeti l-pass 5 (mingħajr il-kejl tal-ħin Attiv).

Enerġija Biċċa Xogħol3

Bħal fuq

8

Ready

Irrepeti l-pass 5 (mingħajr il-kejl tal-ħin Attiv).

Enerġija Biċċa Xogħol4

Bħal fuq

9

Ready

Qiegħed il-miter u l-arloġġ fuq żero. Stenna sakemm il-miter u/jew l-unità turi li daħlet fil-Modalità Mitfija Awtomatikament.

Enerġija Finali

Ready, sleep

Ħin Finali

10

Mitfi awtom-atiku

Qiegħed il-miter fuq żero; stenna l-perjodu tat-test (ħames minuti jew aktar).

Enerġija Mitfi Awtoma-tikament

Mitfi awtom-atiku

Noti:

Qabel ma tibda t-test, huwa utli li wieħed jivverifika l-ħinijiet ta’ dewmien default ta’ l-immaniġġjar ta’ l-enerġija sabiex jiġi żgurat li huma l-istess bħal kif ser jiġu kkonsenjati, u jiġi kkonfermat li hemm biżżejjed karti fit-tagħmir.

Ir-referenzi “qiegħed il-miter fuq żero” jistgħu jinkisbu billi jkun irrekordjat il-konsum akkumulat ta’ l-enerġija f’dak il-ħin minflok ma l-miter litteralment jitqiegħed fuq żero.

Pass 1 – Il-perjodu tal-kejl Mitfi jista’ jkun itwal jekk mixtieq biex jitnaqqas l-izball fil-kejl. Innota li l-enerġija meta Mitfi ma tintużax fil-kalkoli.

Pass 2 – Jekk l-unità m’għandiex indikatur Ready, uża l-ħin li fih il-livell tal-konsum ta’ l-enerġija jistabbilizza għal-livell Ready.

Pass 3 – Wara li tirrekordja l-ħin Active0, il-bqija ta’ din il-biċċa xogħol tista’ tkun kanċellata.

Pass 4 – Jekk l-unità tintefa f’din is-siegħa, irrekordja l-enerġija fi sleep u l-ħin f’dak il-punt iżda stenna samekk tkun għaddiet siegħa sħiħa minn meta nbdiet il-modalità sleep finali qabel ma tibda l-Pass 5. Innota li l-kejl ta’ l-enerġija fi sleep ma jintużax f’dan il-kalkolu, u l-unità tista’ tidħol fil-Modalità Mitfija Awtomatikament fis-siegħa sħiħa.

Pass 5 – Il-15-il minuta hija mill-bidu tal-biċċa xogħol. Sabiex ikunu jistgħu jiġu evalwati b’din il-proċedura tat-test, il-prodotti għandhom ikunu jistgħu ilestu l-biċċa xogħol meħtieġa għal kull Tabella ta’ Biċċa Xogħol fl-intervall tal-biċċa xogħol ta’ 15-il minuta.

Pass 6 – Unità li hija konsenjata bil-ħinijiet ta’ dewmien default qosra tista’ tibda l-Passi 6-8 minn sleep jew Mitfi Awtomatikament.

Pass 9 – Jekk l-unità tkun diġà daħlet f’Mitfi Awtomatikament qabel il-bidu tal-Pass 9, il-valuri għall-enerġija finali u ħin finali huma żero.

Pass 10 – L-intervall tat-test għal Mitfi Awtomatikament jista’ jkun itwal biex tizdied il-preċizjoni.

L-oriġinali għandhom jitqiegħdu fl-apparat li jdaħħal id-dokumenti qabel ma jibda t-test. Il-prodotti mingħajr apparat li jdaħħal id-dokumenti jistgħu jagħmlu l-immaġini kollha minn oriġinal wieħed imqiegħed fuq il-platen.

(iii)

Kejl addizzjonali għall-Prodotti li għandhom Digital Front End (DFE)

Dan il-pass jgħodd biss ghall-prodotti li għandhom DFE kif definit fit-Taqsima VII.A.29.

Jekk id-DFE għandu wajer ta’ l-elettriku tal-mejn separat, irrispettivament jekk il-wajer u l-kontrollatur humiex interni jew esterni għat-tagħmir ta’ l-immaġini, kejl ta’ ħames minuti ta’ l-enerġija tad-DFE waħdu għandu jsir waqt li l-prodott huwa fil-modalità ready. L-unità għandha tkun konnessa ma’ netwerk jekk hija kapaċi titqabbad fuq netwerk meta tiġi konsenjata.

Jekk id-DFE m’għandux wajer ta’ l-elettriku tal-mejn separat, il-manifattur għandu jiddokumenta l-elettriku AC meħtieġ għad-DFE meta l-unità sħiħa hija f’modalità ready. Dan iseħħ l-aktar komuni billi jittieħed kejl istantanju ta’ l-elettriku tad-dħul tad-DC għad-DFE u din l-enerġija tiżdied biex jittieħed qies tat-telf fil-provvista ta’ l-enerġija.

(e)

Il-metodi tal-kalkolu

Il-valur TEC jirrifletti assunzjonijiet dwar kemm sigħat fil-jum il-prodott huwa f’użu ġenerali, it-tendenza ta’ l-użu f’dawk is-sigħat, u l-ħinijiet ta’ dewmien default li juża l-prodott biex jgħaddi għal modalitajiet ta’ inqas enerġija. Il-kejl kollu ta’ l-elettriku jsir bħala enerġija akkumulata mal-ħin, u mbagħad maqluba għall-enerġija billi ssir diviżjoni bit-tul ta’ ħin.

Il-kalkoli huma bażati fuq il-biċċiet xogħol ta’ l-immaġini mqassma f’żewġ ġabriet kuljum u l-unità tgħaddi għall-modalità ta’ l-enerġija l-aktar baxxa bejniethom (bħal fil-ħin ta’ l-ikel), kif jidher fil-Figura 2, li jista’ jinsab fl-aħħar ta’ dan id-dokument. Huwa assunt li ma jsirx użu fi tmiem il-ġimgħa, u li ma jsir ebda tifi manwali.

Il-Ħin Finali huwa l-perjodu minn meta nbdiet l-aħħar biċċa xogħol sal-bidu tal-modalità ta’ l-enerġija l-aktar baxxa (Tifi Awtomatiku għall-kopjaturi, għad-duplikaturi diġitali u l-MFDs mingħajr il-kapaċità ta’ l-istampar; u sleep għal printers, duplikaturi diġitali u l-MFDs li għandhom il-kapaċità ta’ l-istampar, ui l-magni tal-faks) bit-tnaqqis tal-ħin ta’ l-intervall tal-biċċa xogħol ta’ 15-il minuta.

Dawn iz-zewġ ekwazzjonijiet jintuzaw għat-tipi kollha tal-prodotti:

Enerġija Medja tal-Biċċa Xogħol = (Xogħol + Xogħol3 + Xogħol4) / 3 Enerġija għall-Biċċiet Xogħol Kuljum = (Xogħol1 × 2) + [(Biċċiet Xogħol fil-Jum– 2) × Enerġija Medja tal-Biċċa Xogħol)]

Il-metodu tal-kalkolu għall-printers, duplikaturi diġitali u l-MFDs li għandhom il-kapaċità ta’ l-istampar u għall-magni tal-faks ukoll juża dawn it-tliet ekwazzjonijiet:

Enerġija Medja tal-Biċċa Xogħol = [24 siegħa – ((Biċċiet Xogħol fil-Jum/4) + (Ħin Finali × 2))] × Enerġija sleep Enerġija Kuljum = Enerġija għall-Biċċiet Xogħol Kuljum + (2 × Enerġija Finali) + Enerġija Finali sleep TEC = (Enerġija Kuljum × 5) + (Enerġija sleep × 48)

Il-metodu tal-kalkolu għall-printers, duplikaturi diġitali u l-MFDs li m’għandhomx il-kapaċità ta’ l-istampar ukoll juża dawn it-tliet ekwazzjonijiet:

Enerġija Kuljum Tifi Awtomatiku = [24 siegħa – ((Biċċiet Xogħol fil-Jum/4) + (Ħin Finali × 2))] × Enerġija Tifi Awtomatiku Daily Energy = Daily Job Energy + (2 × Final Energy) + Daily Auto-off Energy TEC = (Enerġija Kuljum × 5) + (Enerġija Tifi Awtomatiku × 48)

L-ispeċifikazzjonijiet tat-tagħmir tal-kejl u l-iskali wzati f’kull kejl għandhom ikunu rrapportati. Il-kejl għandu jitwettaq sabiex jirrizulta fi zball potenzjali totali tal-valur tat-TEC ta’ mhux aktar minn 5 %. Il-preċizjoni m’għandhiex għalfejn tkun rapportata għall-kazijiet fejn l-izball potenzjali huwa inqas minn 5 %. Meta l-iżball potenzjali tal-kejl huwa qrib il-5 %, il-manifatturi għandhom jieħdu miżuri sabiex jikkonfermaw li jiġi osservat il-limitu ta’ 5 %.

(f)

Referenzi

ISO/IEC 10561:1999. Teknoloġija informatika — Tagħmir ta’ l-uffiċċju — Tagħmir ta’ l-istampar — Metodu biex jiġi żgurat throughput — Printers tal-Klassi 1 u tal-Klassi 2.

Tabella 39

It-Tabella tal-Biċċiet Xogħol Ikkalkolata

Speed

Jobs/Day

Interim Images/Day

Interim Images/Job

Images/Job

Images/Day

1

8

1

0.06

1

8

2

8

2

0.25

1

8

3

8

5

0.56

1

8

4

8

8

1.00

1

8

5

8

13

1.56

1

8

6

8

18

2.25

2

16

7

8

25

3.06

3

24

8

8

32

4.00

4

32

9

9

41

4.50

4

36

10

10

50

5.00

5

50

11

11

61

5.50

5

55

12

12

72

6.00

6

72

13

13

85

6.50

6

78

14

14

98

7.00

7

98

15

15

113

7.50

7

105

16

16

128

8.00

8

128

17

17

145

8.50

8

136

18

18

162

9.00

9

162

19

19

181

9.50

9

171

20

20

200

10.00

10

200

21

21

221

10.50

10

210

22

22

242

11.00

11

242

23

23

265

11.50

11

253

24

24

288

12.00

12

288

25

25

313

12.50

12

300

26

26

338

13.00

13

338

27

27

365

13.50

13

351

28

28

392

14.00

14

392

29

29

421

14.50

14

406

30

30

450

15.00

15

450

31

31

481

15.50

15

465

32

32

512

16.00

16

512

33

32

545

17.02

17

544

34

32

578

18.06