It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, it-Trattat tal-KEFA

 

SOMMARJU TA’:

It-Trattat ta’ Pariġi li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA)

X’KIEN L-GĦAN TAT-TRATTAT?

PUNTI EWLENIN

Objettivi

L-għan tat-trattat, kif iddikjarat fl-Artikolu 2 tiegħu, kien li jikkontribwixxi, permezz tas-suq komuni għall-faħam u tal-azzar, favur l-espansjoni ekonomika, l-impjieg u standards ta’ għajxien aħjar. Għalhekk, l-istituzzjonijiet kellhom jiżguraw provvista ordnata ta’ faħam u azzar lis-suq komuni billi jiżguraw aċċess ugwali għas-sorsi tal-produzzjoni, l-istabbiliment tal-prezzijiet l-iktar baxxi u kondizzjonijiet tax-xogħol imtejba. Dan kollu kellu jkun akkumpanjat mit-tkabbir fil-kummerċ internazzjonali u mill-modernizzazzjoni tal-produzzjoni.

Bil-ħolqien ta’ suq komuni, it-trattat introduċa l-moviment liberu tal-prodotti mingħajr dazji doganali jew taxxi. Dan ipprojbixxa miżuri jew prattiċi diskriminatorji, sussidji, għajnuniet mill-istat jew tariffi speċjali imposti mill-istati u prattiċi restrittivi.

Struttura

It-trattat kien maqsum f’4 titoli:

Dan inkluda wkoll:

Istituzzjonijiet

It-trattat stabbilixxa Awtorità Superjuri, Assemblea, Kunsill tal-Ministri u Qorti tal-Ġustizzja. Il-KEFA kellha personalità ġuridika.

L-Awtorità Superjuri ħadet deċiżjonijiet, għamlet rakkomandazzjonijiet u tat opinjonijiet. Kienet assistita minn Kumitat Konsultattiv (il-prekursur tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-lum) magħmul minn rappreżentanti ta’ produtturi, ħaddiema, konsumaturi u negozjanti.

Kompiti

Aspetti ta’ finanzjament

Produzzjoni

Il-KEFA kellha rwol prinċipalment indirett u sussidjarju permezz ta’ kooperazzjoni mal-gvernijiet u ta’ intervent fir-rigward tal-prezzijiet u tal-politika kummerċjali. Madankollu, f’każi ta’ tnaqqis fid-domanda jew ta’ nuqqas, din setgħet tieħu azzjoni diretta billi timponi kwoti bil-għan li tillimita l-produzzjoni b’mod organizzat jew, għan-nuqqasijiet, billi tfassal programmi ta’ produzzjoni li jiffissaw prijoritajiet ta’ konsum li kienu jiddeterminaw kif ir-riżorsi kellhom jiġu allokati u jiffissaw il-livelli tal-esportazzjoni.

L-iffissar tal-prezzijiet u l-kompetizzjoni

Il-ftehimiet jew l-assoċjazzjonijiet bejn l-impriżi setgħu jiġu kkanċellati mill-Awtorità Superjuri jekk b’mod dirett jew b’mod indirett kienu jxekklu, jirrestrinġu jew jgħawwġu l-kompetizzjoni normali.

Aspetti tal-ħaddiema

Politika kummerċjali

MINN META BEDA JAPPLIKA T-TRATTAT?

It-trattat beda japplika mill-1952, kien validu għal 50 sena u skada fl-2002. Is-suq komuni maħluq mit-trattat fetaħ fl-10 ta’ Frar 1953 għall-faħam, għall-mineral tal-ħadid u għar-ruttam u fl-1 ta’ Mejju 1953 għall-azzar.

SFOND

DOKUMENT EWLIENI

It-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar

l-aħħar aġġornament 11.12.2017(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.