Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/801/KE dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni

SOMMARJU

X’TAGĦMEL DIN ID-DEĊIŻJONI?

Hija tawtorizza lill-UE sabiex tiffirma l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni. Il-konvenzjoni għandha l-għan li tgħin fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, li tippromwovi l-ġestjoni xierqa tal-affarijiet pubbliċi u tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni internazzjonali u l-assistenza teknika.

PUNTI EWLENIN

Il-konvenzjoni tapplika għall-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-korruzzjoni u għall-iffriżar, is-sekwestru, il-konfiska u r-ritorn tar-rikavat minn reati.

Hija tinkludi regoli li jipprevjenu u jiġġieldu l-ħasil tal-flus, kif ukoll standards dwar il-kontabbiltà fis-settur privat u dwar it-trasparenza u l-aċċess ugwali tal-kandidati kollha għal kuntratti ta’ provvista u ta’ servizzi ta’ xogħlijiet pubbliċi.

Il-prevenzjoni tal-korruzzjoni

Il-konvenzjoni tistabbilixxi għadd ta’ regoli li jipprevjenu l-korruzzjoni, inklużi:

Hija tirrakkomanda wkoll:

Il-kriminalizzazzjoni

Il-konvenzjoni tirrakkomanda l-istabbiliment ta’ għadd ta’ reati kriminali, inklużi:

Fis-settur privat, hija titlob għall-ħolqien ta’ reati ta’:

Il-konvenzjoni tirrakkomanda wkoll li jittieħdu azzjonijiet legali u amministrattivi oħrajn, inkluż li:

Irkupru tal-assi

Il-konvenzjoni tispeċifika miżuri għall-irkupru dirett tal-assi u tistabbilixxi kif dan jista’ jsir permezz ta’ kooperazzjoni internazzjonali fuq il-konfiska. Hija tinkludi wkoll regoli dwar kif għandhom jiġu rritornati l-assi.

Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi

L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) għandu r-responsabbiltà li jinvestiga dawn il-kwistjonijiet sa fejn ikunu japplikaw għall-istituzzjonijiet tal-UE. L-OLAF jinvestiga l-frodi kontra l-baġit tal-UE, il-korruzzjoni u l-imġiba ħażina serja fi ħdan l-istituzzjonijiet Ewropej u jiżviluppa politika kontra l-frodi għall-Kummissjoni Ewropea.

META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Hija bdiet tapplika mill-25 ta’ Settembru 2008.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

TERMINU EWLIENI

* Arrikkiment illeċitu: meta persuna tibbenifika għas-spejjeż ta’ persuna oħra mingħajr ma tagħti xi ħaġa ta’ valur ugwali lura.

ATT

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/801/KE tal-25 ta’ Settembru 2008 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra l-Korruzzjoni (ĠU L 287, 29.10.2008, p. 1-110)

l-aħħar aġġornament 21.04.2016