Deċiżjoni Qafas dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta’ razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali

L-għan ta’ din id-Deċiżjoni Qafas huwa li tiżgura li ċerti manifestazzjonijiet serji ta’ razziżmu u ksenofobija jiġu kkastigati permezz ta’ penali kriminali effettivi, proporzjonati u dissważivi madwar l-Unjoni Ewropea (UE) kollha. Barra minn hekk, għandha l-għan illi ttejjeb u tinkoraġġixxi kooperazzjoni ġudizzjarja f’dan il-qasam.

ATT

Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2008 dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta’ razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali.

SOMMARJU

Bħala segwitu għall-Azzjoni Konġunta 96/443/ĠAI, din id-Deċiżjoni Qafas tipprovdi għall-approssimazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti tal-pajjiżi tal-UE dwar reati li jinvolvu ċerti manifestazzjonijiet ta’ razziżmu u ksenofobija. Ċerti manifestazzjonijiet serji ta’ razziżmu u ksenofobija għandhom jikkostitwixxu reat fil-pajjiżi tal-UE kollha u għandhom ikunu punibbli b’penali effetivi, proporzjonati u dissważivi.

Din id-Deċiżjoni Qafas tapplika għar-reati kollha mwettqa:

“Diskors ta’ mibgħeda” (“Hate speech”)

Ċerti forom ta’ mġiba kif imsemmi hawn taħt huma punibbli bħala reati kriminali:

L-instigazzjoni, l-għajnuna jew l-inkoraġġiment għat-twettiq tar-reati msemmija hawn fuq huma wkoll punibbli.

Fir-rigward ta’ dawn ir-reati elenkati, il-pajjiżi tal-UE għandhom jiżguraw li dawn huma punibbli permezz ta’:

Fir-rigward ta’ persuni ġuridiċi, il-penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi u għandhom jikkonsistu f’multi kriminali u mhux kriminali. Barra minn hekk, persuni ġuridiċi jistgħu jkunu punibbli permezz ta’:

Il-ftuħ tal-investigazzjonijiet jew il-prosekuzzjoni tar-reati razzisti u ksenofobiċi ma għandhomx jiddependu fuq ir-rapport jew l-akkuża tal-vittma.

“Delitti ta’ mibgħeda” (“Hate crime”)

Fil-każijiet kollha, motivazzjoni razzista jew ksenofobika għandha tkun ikkunsidrata bħala ċirkostanza aggravanti jew, inkella, il-qrati għandhom jingħataw is-setgħa li jieħdu tali tali motivazjoni inkunsiderazzjoni meta jiddeterminaw il-penali li għandhom ikunu applikati.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Deċiżjoni Qafas 2008/913/ĠAI

6.12.2008

28.11.2010

ĠU L 328 tas-6.12.2008

ATTI RELATATI

Rapport mill-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/JHA dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta’ razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali [ COM(2014) 27 final tas-27.1.2014 - mhux ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali].

Ir-rapport jenfasizza l-fatt li numru ta' pajjiżi tal-UE ma ttrasponewx għalkollox u/jew b'mod korrett id-dispożizzjonijiet kollha tad-Deċiżjoni Qafas, b'mod partikolari fir-rigward tar-reati ta' ċaħda, skużar u tixjin b'mod grossolan ta' ċerti delitti internazzjonali.

Il-maġġoranza tal-pajjiżi tal-UE għandhom dispożizzjonijiet li jikkriminalizzaw l-inċitament pubbliku għal vjolenza u l-mibegħda razzista u ksenofobika iżda numru minnhom ma jittrasponux b'mod sħiħ ir-reati koperti mid-Deċiżjoni Qafas. Fadal ukoll diskrepanzi fir-rigward tal-approċċ meħud fuq motivazzjoni razzista u ksenofobika, ir-responsabbiltà ta' persuni ġuridiċi u l-ġurisdizzjoni.

Il-Kummissjoni qed tinvolvi ruħha fi djalogi bilaterali mal-pajjiżi tal-UE matul l-2014 bil-għan li tiġi żgurata traspożizzjoni sħiħa u korretta tad-Deċiżjoni.

l-aħħar aġġornament 15.06.2014