Il-libertà ta’ moviment u residenza tal-UE

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fl-UE

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Din:

PUNTI EWLENIN

Iċ-ċittadini tal-UE b’karta tal-identità valida jew b’passaport validu jistgħu:

Barra minn hekk

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mit-30 ta’ April 2004 u kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sat-30 ta’ April 2006.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

Wara t-tifqigħa tal-COVID-19 u l-introduzzjoni ta’ miżuri biex tindirizza l-impatt tal-kriżi, il-Kummissjoni Ewropea adottat:

Fit-13 ta’ Ottubru 2020, il-Kunsill adotta rakkomandazzjoni dwar approċċ ikkoordinat għar-restrizzjoni tal-moviment liberu b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19.

TERMINI EWLENIN

Ċittadin tal-UE: kwalunkwe persuna li għandha ċ-ċittadinanza ta’ pajjiż tal-UE.
Membru familjari: dan ikopri, pereżempju, il-konjuġi, sieħeb/sieħba fi sħubija rreġistrata ma’ ċittadin tal-UE u dixxendenti diretti taħt l-età ta’ 21 sena.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, pp. 77-123). Test ippubblikat mill-ġdid fir-rettifika (ĠU L 229, 29.6.2004, pp. 35-48)

Emendi sussegwenti għad-Direttiva 2004/38/KE ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Direttiva 2014/54/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ April 2014 dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema (ĠU L 128, 30.4.2014, pp. 8-14)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar gwida għal traspożizzjoni u applikazzjoni aħjar tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri (COM(2009) 313 final tat-2.7.2009)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Il-moviment liberu taċ-ċittadini tal-UE u l-familji tagħhom: Ħames azzjonijiet li jagħmlu differenza (COM (2013) 837 final tal-25.11.2013)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill — Għajnuna lill-awtoritajiet nazzjonali fil-ġlieda kontra l-abbuż mill-moviment liberu: Manwal dwar l-indirizzar tal-kwistjoni ta’ allegati żwiġijiet ta’ konvenjenza bejn ċittadini tal-UE u ċittadini mhux tal-UE fil-kuntest tal-liġi tal-UE tal-moviment liberu ta’ ċittadini tal-UE (COM(2014) 604 final tas-26.9.2014)

l-aħħar aġġornament 12.11.2020