Il-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (sal-2022)

 

SOMMARJU:

Ir-Regolament (KE) Nru 1206/2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-pajjiżi tal-UE fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Dan għandu l-għan li jtejjeb u jissimplifika l-kooperazzjoni ġudizzjarja fost il-pajjiżi tal-UE u li jħaffef il-kumpilazzjoni ta’ xhieda fi proċedimenti legali f’materji ċivili jew kummerċjali.

Ir-Regolament (UE) Nru 1206/2001 jitħassar u jiġi sostitwit permezz tar-Regolament (UE) 2020/1783 (ara s-sommarju) b’effett mill-1 ta’ Lulju 2022.

PUNTI EWLENIN

Kamp ta’ applikazzjoni

Ir-Regolament japplika f’materji ċivili jew kummerċjali fejn il-qorti ta’ pajjiż tal-UE:

It-talba għandha ssir biex tinkiseb xhieda li hija maħsuba għal użu fi proċedimenti ġudizzjarji, mibdija jew ikkunsidrati.

Trażmissjoni diretta bejn il-qrati

Il-pajjiżi tal-UE għandhom ifasslu lista tal-qrati awtorizzati biex jiksbu xhieda u jindikaw il-ġurisdizzjoni territorjali jew speċjali tagħhom (bħal qorti speċjali li jista’ jkollha setgħat li tikkonfiska assi kriminali). It-talbiet jiġu trażmessi direttament mill-qorti li quddiemha jseħħu l-proċedimenti jew fejn huma ppjanati (il-“qorti rikjesta”) lill-qorti tal-pajjiż tal-UE li jiġbor xhieda (il-“qorti mitluba”).

Kull pajjiż tal-UE għandu jaħtar awtorità ċentrali responsabbli għal:

Formola u kontenut tat-talba

It-talba għandha titressaq permezz ta’ formola speċifikata f’dan ir-Regolament. Din il-formola għandu jkun fiha ċerti dettalji, bħal:

It-talbiet għandhom jiġu abbozzati bil-lingwa uffiċjali tal-pajjiż tal-UE tal-qorti mitluba jew bi kwalunkwe lingwa oħra li dak il-pajjiż jindika li jista’ jaċċetta.

Eżekuzzjoni

It-talbiet jiġu eżegwiti skont il-liġi tal-pajjiż tal-UE mitlub. It-talba għandha tiġi eżekwita fi żmien 90 jum minn meta tintlaqa’.

L-eżekuzzjoni ta’ talba tista’ tiġi rrifjutata biss jekk:

Meta tiġi rrifjutata talba, il-qorti mitluba għandha tinnotifika lill-qorti rikjesta fi żmien 60 jum minn meta tilqa’ t-talba.

Jekk ikun permess mil-liġi tal-qorti tal-pajjiż rikjest, ir-rappreżentanti tal-qorti ta’ dak il-pajjiż huma intitolati li jkunu preżenti meta l-qorti mitluba tagħmel l-att mitlub. Il-partijiet u r-rappreżentanti tagħhom (jekk ikun hemm) ukoll jistgħu jkunu preżenti.

Ir-Regolament ma jeskludix 2 pajjiżi tal-UE jew aktar milli jikkonkludu jew jagħmlu ftehimiet biex titħaffef jew tiġi ssimplifikata l-eżekuzzjoni ta’ talba.

Rapport

Fl-2007, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat rapport dwar l-applikazzjoni tar-Regolament. Dan ikkonkluda li xorta kienu meħtieġa li jittieħdu ċerti miżuri biex jitjieb il-funzjonament tiegħu. Dawn kienu jikkonċernaw:

Konsultazzjoni pubblika

F’Diċembru 2017, il-Kummissjoni nediet konsultazzjoni pubblika dwar l-immodernizzar tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kummerċjali fl-UE. Il-konsultazzjoni tkopri kemm ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 dwar is-servizz ta’ dokumenti kif ukoll ir-Regolament kopert f’dan is-sommarju.

Tħassir

Ir-Regolament (UE) 1206/2001 huwa mħassar u ssostitwit mir-Regolament (KE) Nru 2020/1783 mill-1 ta’ Lulju 2022.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ir-Regolament ilu japplika mill-1 ta’ Jannar 2004 ħlief għal:

li kollha kemm huma ilhom japplikaw mill-1 ta’ Lulju 2001.

Id-Danimarka mhijiex tipparteċipa f’dan ir-Regolament.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT PRINĊIPALI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, pp. 1-24)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1206/2001 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (servizz ta’ dokumenti) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 (ĠU L 324, 10.12.2007, pp. 79-120)

Ara l-verżjoni kkonsolidata

l-aħħar aġġornament 11.12.2020