Il-prinċipju ta’ prekawzjoni

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Komunikazzjoni (COM(2000) 1final) dwar il-prinċipju ta’ prekawzjoni

X’INHU L-GĦAN TAL-KOMUNIKAZZJONI?

PUNTI EWLENIN

Il-prinċipju ta’ prekawzjoni huwa ddettaljat fl-Artikolu 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa għandu l-għan li jiżgura livell ogħla ta’ protezzjoni ambjentali permezz tat-teħid ta’ deċiżjonijiet preventivi fil-każ ta’ riskju. Madankollu, fil-prattika, l-ambitu ta’ dan il-prinċipju huwa ħafna usa’ u jkopri wkoll il-politika tal-konsumatur, il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) dwar l-ikel u s-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti.

Id-definizzjoni tal-prinċipju se jkollha wkoll impatt pożittiv fil-livell internazzjonali, sabiex jiġi żgurat livell xieraq ta’ protezzjoni ambjentali u tas-saħħa fin-negozjati internazzjonali. Dan ġie rrikonoxxut minn diversi ftehimiet internazzjonali, speċjalment il-Ftehim Sanitarju u Fitosanitarju (SPS) konkluż fil-qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO).

Ir-rikors għaIl-prinċipju ta’prekawzjoni

Skont il-Kummissjoni Ewropea il-prinċipju ta’ prekawzjoni jista’ jiġi invokat meta fenomenu, prodott jew proċess jista’ jkollu effett perikoluż, identifikat minn evalwazzjoni xjentifika u oġġettiva, jekk din l-evalwazzjoni ma tkunx tippermetti li r-riskju jiġi ddeterminat b’biżżejjed ċertezza.

Ir-rikors għall-prinċipju jappartjenni għall-qafas ġenerali tal-analiżi tar-riskji (li, minbarra l-evalwazzjoni tar-riskji, tinkludi l-ġestjoni u l-komunikazzjoni tar-riskji), u b’mod iktar partikolari fil-kuntest tal-ġestjoni tar-riskju li jikkorrispondi għall-fażi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet.

Il-Kummissjoni tenfasizza li l-prinċipju ta’ prekawzjoni jista’ jiġi invokat biss fl-eventwalità ta’ riskju potenzjali u li qatt ma’ jista’ jiġġustifika deċiżjonijiet arbitrarji.

Il-prinċipju ta’ prekawzjoni jista’ jiġi invokat biss meta jiġu ssodisfatti t-tliet kundizzjonijiet preliminari:

Miżuri ta’prekawzjoni

L-awtoritajiet responsabbli għall-ġestjoni tar-riskju jistgħu jiddeċiedu li jaġixxu jew ma jaġixxux, skont il-livell tar-riskju. Jekk ir-riskju jkun għoli, jistgħu jiġu adottati diversi kategoriji ta’ miżuri. Dan jista’ jinvolvi atti legali proporzjonati, il-finanzjament ta’ programmi tar-riċerka, miżuri ta’ informazzjoni pubblika, eċċ.

Linji gwida komuni

Il-prinċipju ta’ prekawzjoni għandu jkun infurmat minn tliet prinċipji speċifiċi:

Barra minn hekk, il-prinċipji ġenerali tal-ġestjoni tar-riskju jibqgħu applikabbli meta jiġi invokat il-prinċipju ta’ prekawzjoni. Dawn huma l-ħames prinċipji segwenti:

L-oneru tal-provi

F’ħafna każijiet, il-konsumaturi u l-assoċjazzjonijiet Ewropej li jirrappreżentawhom iridu juru l-periklu assoċjat ma’ proċedura jew prodott imqiegħed fis-suq, ħlief għall-mediċini, il-pestiċidi u l-addittivi tal-ikel.

Madankollu, fil-każ ta’ azzjoni li tittieħed taħt il-prinċipju ta’ prekawzjoni, il-produttur, il-manifattur jew l-importatur jistgħu jkunu meħtieġa jippruvaw in-nuqqas ta’ periklu. Din il-possibbiltà trid tiġi eżaminata fuq bażi ta’ każ b’każ. Ma tistax tiġi estiża b’mod ġenerali għall-prodotti u l-proċessi kollha mqiegħda fis-suq.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-prinċipju ta’ prekawzjoni (COM(2000) 1 final tat-2 ta’ Frar 2000)

l-aħħar aġġornament 30.11.2016