Strateġija għall-ambjent tal-baħar

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva 2008/56/KE – l-azzjoni tal-UE fil-qasam tal-politika tal-ambjent tal-baħar (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina)

X'INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Id-Direttiva tibni fuq leġislazzjoni tal-UE eżistenti u tkopri elementi speċifiċi tal-ambjent tal-baħar li mhumiex indirizzati f'politiki oħra, bħad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar.

ŻVILUPPI RIĊENTI

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din ilha tapplika mill-15 ta' Lulju 2008. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-15 ta' Lulju 2010.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

* TERMINI EWLENIN

status ambjentali tajjeb: dan huwa relatat ma’ oċeani u ibħra ekoloġikament diversi u dinamiċi li huma nodfa, f’saħħithom u produttivi. L-għan huwa li jiġi żgurat li l-ambjent tal-baħar jiġi ssalvagwardjat għall-ġenerazzjonijiet attwali u futuri.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni komunitarja fil-qasam tal-politika dwar l-ambjent tal-baħar (id-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19–40)

DOKUMENTI RELATATI

2010/447/UE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta' Settembru 2010 dwar kriterji u standards metodoloġiċi għal status ambjentali tajjeb ta' ilmijiet tal-baħar (ĠU L 232, 2.9.2010, p. 14–24)

Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 u (KE) Nru 639/2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/585/KE (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22–61)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 1380/2013 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta' valur dokumentarju.

Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew: L-ewwel fażi ta' implimentazzjoni tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (2008/56/KE) — Il-valutazzjoni u l-gwida tal-Kummissjoni Ewropea (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – L-innovazzjoni fl-Ekonomija Blu: inwettqu l-potenzjal tal-ibħra u l-oċeani tagħna għall-impjiegi u t-tkabbir (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Id-Direttiva 2014/89/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Lulju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-ippjanar spazjali marittimu (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 135–145)

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress fit-twaqqif ta’ żoni protetti tal-baħar (kif mitlub mill-Artikolu 21 tad-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina (id-Direttiva 2008/56/KE) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Komunikazzjoni Konġunta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Il-governanza internazzjonali tal-oċeani: aġenda għall-futur tal-oċeani tagħna (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

l-aħħar aġġornament 23.02.2017