Il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil: kubrit u ċomb

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 98/70KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Petrol

Diżil

Tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ gassjiet serra

Rapportar

META TIBDA TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sal-1 ta’ Lulju 1999. Il-pajjiżi tal-UE kellhom japplikaw ir-regoli sal-1 ta’ Jannar 2000.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Makkinarju mobbli mhux tat-triq: numru kbir ta’ installazzjonijiet ta’ magni f’magni użati għal għanijiet li mhumiex dawk ta’ trasport ta’ oġġetti jew passiġġieri, bħal buldowżers, kumpressuri, back loaders, jew front loaders.
Ir-rapportar dwar l-emissjonijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ gassijiet serra: rapportar dwar l-emissjonijiet ta’ CO2, CH4 u N2O mill-estrazzjoni, mill-ipproċessar u mid-distribuzzjoni tal-karburanti.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Eropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE (ĠU L 350, 28.12.1998, pp. 58-68)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 98/70/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 663/2009 u (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 94/22/KE, 98/70/KE, 2009/31/KE, 2009/73/KE, 2010/31/UE, 2012/27/UE u 2013/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 2009/119/KE u (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 21.12.2018, pp. 1-77)

Id-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni) (ĠU L 328, 21.12.2018, pp. 82-209)

Id-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652 tal-20 ta’ April 2015 li tistabbilixxi l-metodi ta’ kalkolu u r-rekwiżiti ta’ rappurtar skont id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (ĠU L 107, 25.4.2015, pp. 26-67)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1307/2014 tat-8 ta’ Diċembru 2014 li jiddefinixxi l-kriterji u l-firxiet ġeografiċi ta’ artijiet bil-ħaxix ta’ bijodiversità għolja għall-finijiet tal-Artikolu 7b(3)(c) tad-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropea u l-Kunsill dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u l-Artikolu 17(3)(c) tad-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (ĠU L 351, 9.12.2014, pp. 3-5)

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2005/27/KE tat-12 ta’ Jannar 2005 fuq xiex, għall-għanijiet tad-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-petrol u d-diżil, tikkostitwixxi d-disponibbiltà ta’ petrol bla ċomb u diżil b’kontenut massimu ta’ kubrit fuq bażi ġeografika bbilanċjata b’mod xieraq (ĠU L 15, 19.1.2005, p. 26-29)

l-aħħar aġġornament 19.09.2019