Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-kontroll ta’ movimenti transkonfinali ta’ skart perikoluż u r-rimi tiegħu

 

SOMMARJU TA’:

Deċiżjoni 93/98/KEE — approvazzjoni mill-Komunità Ewropea tal-Konvenzjoni ta’ Basel

Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-kontroll ta’ movimenti transkonfinali ta’ skart perikoluż u r-rimi tiegħu

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI U TAL-KONVENZJONI?

Id-deċiżjoni tapprova f’isem il-Komunità Ekonomika Ewropea (issa l-UE) il-Konvenzjoni ta’ Basel.

Il-konvenzjoni hija l-aktar ftehim ambjentali globali komprensiv dwar skart perikoluż u skart ieħor. Din għandha l-għan li tipproteġi s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent mill-effetti ħżiena li jirriżultaw mill-ġenerazzjoni, il-moviment transkonfinali (il-qsim tal-fruntieri) u mill-immaniġġjar ta’ skart perikoluż u skart ieħor.

Il-konvenzjoni tirregola l-movimenti transkonfinali ta’ skart perikoluż u skart ieħor u teħtieġ li l-partijiet tagħha jiżguraw li jimmaniġġjaw u jarmu skart bħal dan b’mod ambjentalment san.

Il-partijiet jintrabtu wkoll li:

PUNTI EWLENIN

Skop

Il-konvenzjoni għandha 8 annessi:

Obbligi ġenerali tal-konvenzjoni

Il-partijiet jaqblu dwar dan li ġej:

Kwalunkwe parti tista’ timponi rekwiżiti addizzjonali li jkunu konsistenti mal-konvenzjoni.

Proċeduri ta’ notifika

Il-konvenzjoni tintroduċi proċeduri ta’ notifika fir-rigward ta’:

Vjeġġi illegali

Meta l-iskart jiġi esportat illegalment, il-partijiet tal-konvenzjoni għandhom jerġgħu jimportawh lura.

Ġestjoni ambjentalment soda

Il-partijiet jaqblu li jaħdmu flimkien fuq prattiki ambjentalment sodi għall-immaniġġjar ta’ skart perikoluż u skart ieħor.

Soluzzjoni tat-tilwim

Il-partijiet għandhom isolvu kwalunkwe tilwim permezz ta’ negozjati jew ta’ mezzi paċifiċi oħra tal-għażla tagħhom. Jekk ma tinstabx soluzzjoni, it-tilwima titressaq quddiem il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja jew quddiem tribunal ta’ arbitraġġ magħmul minn 3 partijiet.

Segretarjat

Is-segretarjat jiffaċilita l-kooperazzjoni u l-qsim ta’ informazzjoni fost il-partijiet.

Il-bini ta’ kapaċità

Iċ-ċentri reġjonali jew sottoreġjonali madwar id-dinja jipprovdu taħriġ u bini ta’ kapaċità.

Leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni

Il-konvenzjoni ġiet inkorporata fid-dritt tal-Unjoni permezz tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 u l-emendi sussegwenti tiegħu.

MINN META BDEW JAPPLIKAW ID-DEĊIŻJONI U L-KONVENZJONI?

Id-deċiżjoni bdiet tapplika mill-1 ta’ Frar 1993. Il-konvenzjoni bdiet tapplika mit-8 ta’ Mejju 1994.

SFOND

L-UE, flimkien mal-pajjiżi tal-UE, hija parti mill-konvenzjoni. L-UE rratifikat l-emenda tal-projbizzjoni li tipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ skart lejn pajjiżi li mhumiex membri tal-OECD, għalkemm din l-emenda għadha ma daħlitx fis-seħħ fuq livell internazzjonali.

Il-konvenzjoni ġiet innegozjata taħt l-awspiċji tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent u ġiet adottata fl-1989.

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Rimi: jinkludi operazzjonijiet li jirriżultaw f’rimi finali u operazzjonijiet li jistgħu jwasslu għal irkupru ta’ riżorsi, riċiklaġġ, reklamazzjoni, użu mill-ġdid dirett jew użi alternattivi.

DOKUMENTI EWLENIN

Deċiżjoni tal-Kunsill 93/98/KEE tal-1 ta’ Frar 1993 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità, tal-Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-Kontroll ta’ Movimenti Transkonfinali ta’ Skart Perikoluż u r-Rimi tiegħu (il-Konvenzjoni ta’ Basel) (ĠU L 39, 16.2.1993, pp. 1-2)

Konvenzjoni ta’ Basel dwar il-kontroll ta’ movimenti transkonfinali ta’ skart perikoluż u r-rimi tiegħu (ĠU L 39, 16.2.1993, pp. 3-22)

DOKUMENTI RELATATI

Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta’ skart (ĠU L 190, 12.7.2006, pp. 1-98)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 15.03.2018