Sistema ta’ skambji ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva 2003/87/KE li tistabbilixxi sistema ta’ skambji ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-UE

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Din tistabbilixxi l-iskema għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet tal-UE (ETS)*. Din hija l-pedament tal-politika tal-UE sabiex tindirizza l-bidla fil-klima billi jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) b’mod kosteffikaċi u ekonomikament effiċjenti. Hi bbażata fuq il-prinċipju“ta’ limitu u skambju”*.

Il-pajjiżi tal-UE emendaw il-leġiżlazzjoni oriġinali għadd ta’ drabi hekk kif is-sistema evolviet. L-aktar tibdiliet riċenti ġew miftiehma f’Marzu 2018.

PUNTI EWLENIN

Il-fażi attwali (it-tielet) tal-EU ETS tibda mill-2013 sal-2020.

Is-sistema tapplika għal:

Mill-1 ta’ Jannar 2005, l-operaturi tal-attivitajiet kollha koperti mil-leġiżlazzjoni għandhom iċedu numru xieraq ta’ kwoti ta’ emissjonijiet sabiex ikopru l-emissjonijiet tal-GHG tagħhom.

In-numru totali ta’ kwoti maħruġin fl-UE huwa mnaqqas annwalment: b’1.74 % bejn l-2013-2020 u b’2.2 % mill-2021.

Inġenji tal-ajru li jtiru lejn ajruporti fl-UE, fl-Iżlanda jew fin-Norveġja minn kwalunkwe post fid-dinja huma eżentati mill-EU ETS sal-31 ta’ Diċembru 2023.

Kwoti:

Mill-2021, 57 % tal-kwoti sejrin jiġu rkantati. Mill-anqas nofs il-qligħ tal-pajjiżi tal-UE għandu jintuża għal skopijiet relatati mal-klima.

Sejrin jiġu stabbiliti żewġ mekkaniżmi ġodda ta’ finanzjament għal emissjonijiet baxxi tal-karbonju:

Il-pajjiżi tal-UE:

Dawn il-passi kollha huma ssodisfati abbażi ta’ regoli armonizzati fil-livell ta’ UE.

Il-Kummissjoni Ewropea:

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mill-25 ta’ Ottubru 2003 u kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sal-31 ta’ Diċembru 2003.

SFOND

Skont il-Protokoll ta’ Kjoto dwar it-tibdil fil-klima, maqbul f’Diċembru 1997, l-UE wiegħdet li tnaqqas l-emissjonijiet tal-GHG bejn l-2008 u l-2012 bi 8 % meta mqabbla mal-livelli tal-1990.

Fit-tieni perjodu ta’ Kjoto (2013-2020), dan l-impenn żdied għal 20 % tal-livelli tal-1990 sal-2020.

Matul ir-raba’ fażi tal-EU ETS (2021-2030), l-UE qed timmira li tnaqqas l-emissjonijiet tagħha b’mill-anqas 40 % sal-2030, f’konformità mal-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima tal-2015. Sabiex jintlaħqu dawn il-miri, l-UE stabbilixxiet sistema ta’ skambji ta’ kwoti ta’ emissjonijiet tal-GHG. Kull kwota tkopri l-emissjoni ta’ tunnellata ta’ CO2 jew ekwivalenti għas-CO2 matul perjodu speċifiku.

Għal aktar tagħrif, ara:

TERMINI EWLENIN

L-Iskema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet (EU ETS): l-ewwel — u li s’issa għadha l-akbar bil-bosta — sistema internazzjonali għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, tkopri madwar 11 000 impjant tal-enerġija u impjant tal-manifattura fit-28 pajjiż tal-UE, l-Iżlanda, in-Norveġja u l-Liechtenstein, kif ukoll attivitajiet ta’ avjazzjoni.
Il-prinċipju ta’ limitu u skambju: l-EU ETS taħdem abbażi ta’ dan il-prinċipju. “Limitu” huwa stabbilit fuq l-ammont totali ta’ ċerti GHGs li jistgħu jiġu emessi mill-fabbriki, impjanti tal-enerġija u installazzjonijiet oħrajn fis-sistema. Il-limitu jitnaqqas matul iż-żmien sabiex jonqsu l-emissjonijiet totali. Is-sistema tippermetti l-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet sabiex l-emissjonijiet totali tal-installazzjonijiet u tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru jibqgħu fi ħdan il-limitu u jkunu jistgħu jittieħdu l-miżuri bl-inqas spejjeż sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema ta’ skambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra fi ħdan il-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE (ĠU L 275, 25.10.2003, pp. 32-46)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2003/87/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Deċiżjoni (UE) 2018/853 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 li temenda r-Regolament (UE) Nru 1257/2013 u d-Direttivi 94/63/KE u 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kunsill 86/278/KEE u 87/217/KEE fir-rigward ta’ regoli proċedurali fil-qasam tar-rapportar ambjentali u li jirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE (ĠU L 150, 14.6.2018, pp. 155-161)

Id-Deċiżjoni (UE) 2015/1814 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Ottubru 2015 dwar l-istabbiliment u operazzjoni ta’ riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta’ skambju tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tal-Unjoni u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE (ĠU L264, 9.10.2015, pp. 1-5)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 03.10.2018