Faċilitajiet fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2000/59/KE dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Din ittejjeb id-disponibbiltà u l-użu tal-faċilitajiet tal-akkoljenza tal-port għal skart iġġenerat mill-bastimenti u fdalijiet mill-merkanzija.

Tistabbilixxi wkoll ir-reġim ta’ infurzar, inkluża sistema għall-ispezzjonijiet u għall-iskambju ta’ informazzjoni.

PUNTI EWLENIN

Id-direttiva tkopri:

Il-pajjiżi tal-UE jridu jiżguraw li l-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet:

L-akkoljenza u t-tqandil tal-iskart

Irid jitfassal pjan ta’ akkoljenza u tqandil tal-iskart f’kull port. Dawn il-pjanijiet iridu jiġu approvati u evalwati mill-pajjiż tal-UE kkonċernat. Il-pjanijiet iridu jerġgħu jiġu approvati mill-inqas kull tliet snin.

Notifika

Il-kaptani tal-bastimenti (ħlief dgħajjes tas-sajd u opri tar-rikreazzjoni awtorizzati li jġorru mhux iktar minn 12-il passiġġier) li jkunu sejrin lejn port fl-UE huma meħtieġa jinnotifikaw ċerta informazzjoni, b’mod partikolari:

Kunsinna

L-iskart iġġenerat mill-bastimenti jrid jiġi kkunsinnat lil awtorità tal-akkoljenza tal-port qabel it-tluq minn port fl-UE, sakemm il-kaptan ma jkunx jista’ jipprova li l-bastiment għandu biżżejjed kapaċità tal-ħażna ddedikata sabiex jintlaħaq il-port maħsub għall-kunsinna. Madankollu, f’dan il-każ, pajjiż tal-UE xorta jista’ jirrikjedi li l-bastimenti jikkonsenjaw l-iskart tagħhom qabel jitilqu mill-port, jekk ikollu raġunijiet raġonevoli sabiex ikun jemmen li:

Spezzjonijiet

Tapplika ħtieġa minima tal-ispezzjoni ta' 25 % għall-bastimenti li joperaw f’port tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE jridu jagħtu attenzjoni partikolari lill-bastimenti li:

Imposti tal-iskart

Il-portijiet iridu jistabbilixxu sistemi għall-irkupru tal-ispejjeż sabiex jinkoraġġixxu l-kunsinna ta’ skart fuq l-art u jiskoraġġixxu r-rimi fil-baħar. Il-bastimenti kollha li jaslu f’port tal-UE se jġarrbu parti sinifikanti mill-ispiża (stabbilita għal 30 % mill-Kummissjoni Ewropea) irrispettivament mill-użu attwali tal-faċilitajiet. L-imposti jistgħu jiddiferixxu skont il-kategorija, it-tip u d-daqs tal-bastiment. L-imposti jistgħu wkoll jitnaqqsu jekk il-kaptan tal-bastiment ikun jista’ juri li l-ġestjoni ambjentali, id-disinn, it-tagħmir u t-tħaddim tal-bastiment jipproduċu kwantitajiet imnaqqsa ta’ skart iġġenerat mill-bastimenti.

Implimentazzjoni

Studju ta’ evalwazzjoni finali ppubblikat fl-2015 mill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tad-direttiva sab li kienet parzjalment effettiva, effiċjenti u koerenti. Dan identifika wkoll għadd ta’ kwistjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati f’reviżjoni tad-direttiva.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mit-28 ta' Diċembru 2000. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha f'liġi nazzjonali sat-28 ta' Diċembru 2002.

SFOND

Il-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar tista' titjieb billi jitnaqqas ir-rimi fil-baħar ta' skart iġġenerat mill-vapuri u l-fdalijiet tal-materjal mill-merkanzija.

ATT

Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2000 dwar il-faċilitajiet ta’ l-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija (ĠU L 332, 28.12.2000, p. 81–90)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2000/59/UE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 24.02.2016