L-allokazzjoni ta’ slots tal-ħin fl-ajruporti tal-UE

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KEE) Nru 95/93 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-UE (Regolament dwar is-Slots)

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

L-għan tiegħu huwa li jiżgura li meta l-kapaċità tal-ajruporti tkun skarsa, id-disponibilitià ta’ slots* għall-wasla u tluq jintużaw b’mod effiċjenti u jitqassmu b’mod ekwu, mhux diskriminatorju u trasparenti.

PUNTI EWLENIN

Koordinatur/Faċilitatur tal-iskedi

Il-kapaċità tal-ajruporti

Kumitat ta’ koordinament

Il-proċedura għall-allokazzjoni tas-slots tal-ħin

Infurzar

Emendi

Ir-Regolament oriġinali ġie emendat seba’ darbiet:

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mit-22 ta’ Frar 1993.

SFOND

TERMINI EWLENIN

Slots: permess li jingħata minn koordinatur biex tintuża l-firxa sħiħa ta’ infrastruttura tal-ajruport meħtieġa biex jopera servizz tal-ajru f’ajruport ikkoordinat f’data u ħin speċifiċi biex jillandja jew itir.
Ajruport ikkoordinat: ajruport b’livell għoli ta’ konġestjoni fejn id-domanda taqbeż il-kapaċità matul il-perjodu rilevanti u fejn, sabiex jillandja jew itir, ikun jeħtieġ li trasportatur tal-ajru jkollu slot allokat minn koordinatur.
Ajruport iffaċilitat bl-iskedi huwa ajruport b’potenzjal ta’ konġestjoni f’xi perjodi u fejn ikun inħatar faċilitatur tal-iskedi biex jiffaċilita l-operazzjonijiet tat-trasportaturi tal-ajru li jkunu joperaw jew li jkun beħsiebhom joperaw f’dak l-ajruport.
Serje ta’ slots: mill-inqas ħames slots mitluba u allokati għall-istess ħin fl-istess jum tal-ġimgħa f’perjodu ta’ skeda.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 95/93 tat-18 ta’ Jannar 1993 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Komunità (ĠU L 14, 22.1.1993, pp. 1-6)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KEE) Nru 95/93 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-applikazzzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 95/93 dwar ir-regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Komunità, kif emendat (COM (2008) 227 final, 30.4.2008)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 793/2004 dwar regoli komuni għall-allokazzjoni ta’ slots f’ajruporti tal-Komunità (COM(2007) 704 final, 15.11.2007)

l-aħħar aġġornament 29.03.2021