Avukati li jipprattikaw barra l-pajjiż fuq bażi permanenti — regoli tal-UE

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 98/5/KE — il-prattika tal-professjoni ta’ avukat fuq bażi permanenti f’pajjiż tal-UE minbarra dak fejn kienet miksuba l-kwalifikazzjoni

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Id-direttiva tippermetti lill-avukati li jikkawlifikaw f’pajjiż tal-UE wieħed jipprattikaw fuq bażi permanenti f’pajjiż ieħor taħt it-titolu professjonali tal-pajjiż ta’ oriġini tagħhom. Id-direttiva tapplika għal ċittadini tal-UE, awtorizzati li jipprattikaw taħt it-titolu professjonali ta’ “avukat” , iżda s-sistema testendi wkoll għal ċittadini ta’ pajjiżi taż- Żona Ekonomika Ewropea u l-Isvizzera.

PUNTI EWLENIN

Id-dritt li tipprattika

Oqsma ta’ attività

Pożizzjoni ugwali

Prattika bi sħab

Fejn pajjiż tal-UE ospitanti jippermetti prattiki bi sħab, avukat wieħed jew aktar li jappartjenu għal grupp fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom jistgħu jwettqu l-attivitajiet tagħhom bħala membri tal-grupp tagħhom fil-pajjiż ospitanti.

Kondotta professjonali

L-avukati li jipprattikaw fuq bażi permanenti f’pajjiż tal-UE ieħor għandhom josservaw ir-regoli ta’ kondotta professjonali tal-pajjiż ospitanti, anki jekk jibqgħu soġġetti għad-deontoloġija tal-pajjiż tal-oriġini tagħhom.

Proċeduri dixxiplinari

L-avukati li jipprattikaw taħt it-titolu professjonali tal-pajjiż tal-oriġini tagħhom huma soġġetti għal proċeduri dixxiplinari fil-pajjiż tal-UE ospitanti.

META TIDĦOL FIS-SEĦĦ ID-DIRETTIVA?

Fl-14 ta’ Marzu 1998. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jittrasponuha fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom sal-14 ta’ Marzu 2000.

SFOND

Strumenti legali oħrajn tal-UE japplikaw ukoll għall-professjoni legali. Dawn huma relatati ma’:

ATT

Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 sabiex tkun iffaċilitata l-prattika tal-professjoni ta’ avukat fuq bażi permanenti fl-Istati Membri minbarra dak fejn kienet miksuba l-kwalifikazzjoni (ĠU L 77, 14.3.1998, p. 36-43)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 98/5/KE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss bħala referenza.

ATTI RELATATI

Deċiżjoni tal-Kunsill 77/249/KEE tat-22 ta’ Marzu 1977 biex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju effettiv tal-libertà biex jiġu pprovduti servizzi minn avukati (ĠU L 78, 26.3.1977, p. 17-18). Ara l-verżjoni konsolidata.

Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki Professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22-142). Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 28.10.2015