Apparat personali protettiv

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 89/686/KEE — apparat personali protettiv

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Definizzjoni u kamp ta’applikazzjoni

Il-PPE huwa kwalunkwe tagħmir jew apparat:

Id-direttiva ma tapplikax għal:

Rekwiżiti essenzjali

Standards armonizzati

Valutazzjoni tal-konformità u korpi notifikati

Dikjarazzjoni tal-konformità u l-marka CE

Il-pajjiżi tal-UE ma jistgħux jipprojbixxu, jirrestrinġu jew ifixklu t-tqegħid fis-suq jew il-bidu tas-servizz ta’ PPE li jkollu l-marka CE li għalih:

Il-marka ta’ konformità CE titwaħħal mill-manifattur jew ir-rappreżentant tiegħu stabbilit fl-UE.

Revoka

Id-Direttiva 89/686/KEE se tiġi revokata u sostitwita mir-Regolament (UE) 2016/425 b’effett mill-21 ta’ April 2018.

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-31 ta’ Diċembru 1991. Hija ilha tapplika mill-1 ta’ Lulju 1992.

SFOND

Din id-direttiva hija supplimentata bid-direttivi dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema, b’mod partikolari d-Direttiva 89/656/KEE dwar l-użu tal-PPE minn ħaddiema fuq il-post tax-xogħol.

* TERMINI EWLENIN

Eżami tat-tip: meta l-korp approvat biex jispezzjona jistabbilixxi u jiċċertifika li l-mudell PPE msemmi jissodisfa d-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din id-direttiva.

DOKUMENT EWLIENI

Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1989 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri rigward l-apparat personali protettiv (ĠU L 399, 30.12.1989, p. 18–38)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 89/686/KEE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss għal skopijiet ta’ referenza.

DOKUMENTI RELATATI

Regolament (UE) 2016/425 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar tagħmir ta’ protezzjoni personali u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 89/686/KEE (ĠU L 81, 31.3.2016, p. 51–98)

l-aħħar aġġornament 20.09.2016