Proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 1896/2006 — il-ħolqien ta’ proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Kamp ta’ applikazzjoni

Il-proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea (EOP) tapplika għall-kwistjonijiet ċivili u kummerċjali kollha f’każijiet fejn tal-inqas waħda mill-partijiet tgħix f’pajjiż tal-UE differenti minn dak fejn issir l-applikazzjoni għal ordni.

Il-proċedura ma tapplikax għal ċerti kwistjonijiet, bħal:

Proċess ta’ applikazzjoni

Il-ħruġ ta’ EOP

In-notifika ta’ EOP lill-konvenut

EOP tiġi notifikata lill-konvenut b’konformità mad-dritt nazzjonali tal-pajjiż fejn tiġi notifikata. Il-metodi possibbli ta’ notifika ta’ EOP, bi prova li waslet għand il-konvenut jew mingħajrha, huma stabbiliti fir-regolament.

Oppożizzjoni għal EOP

Il-konvenut jista’ japplika għal reviżjoni tal-EOP quddiem il-qorti kompetenti wara li jiskadi l-limitu ta’ żmien ta’ 30 ġurnata mill-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ oppożizzjoni, jekk:

Jekk il-qorti tiċħad l-applikazzjoni tal-konvenut, l-EOP tibqa’ fis-seħħ. Jekk, min-naħa l-oħra, il-qorti tiddeċiedi li r-reviżjoni hija ġġustifikata, l-EOP issir nulla u mingħajr effett.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Huwa daħal fis-seħħ fit-12 ta’ Diċembru 2008.

SFOND

Proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea

ATT

Regolament (KE) Nru 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li joħloq proċedura għal ordni ta’ ħlas Ewropea (ĠU L 399, 30.12.2006, p. 1-32).

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1896/2006 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

ATTI RELATATI

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 1896/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq Proċedura għal Ordni ta’ Ħlas Ewropea (COM(2015) 495 final tat-13.10.2015)

l-aħħar aġġornament 25.01.2016