Mandati tal-qorti li jiffriżaw l-assi kriminali jew evidenza — rikonoxximent barra mill-pajjiż

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Deċiżjoni Kwadru 2003/577/JHA — dwar it-twettiq tal-mandati tal-iffrizar barra mill-pajjiż

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DEĊIŻJONI KWADRU?

PUNTI EWLENIN

X’inhu mandat ta' ffriżar?

Huwa mandat temporanju minn awtorità ġudizzjarja biex jipprevjeni milli kriminali jaħbu, jbiegħu jew jużaw proprjetà, dokument jew dejta fl-attività kriminali.

Din id-deċiżjoni tapplika għall-iffrizar ta’ mandati maħruġa għall-finijiet ta’:

Reati

Numru ta’ reati serji ma jeħtiġux kontroll għal kriminalità doppja - jiġifieri li r-reat ikun delitt kemm fil-pajjiż tal-UE li joħroġ il-mandat (pajjiż tal-ħruġ) kif ukoll f'dak li jkun qed jimplimentah (pajjiż eżekutur). Ir-reat madankollu, għandu jkun punibbli fil-pajjiż emittenti b’sentenza ħabs ta’ perjodu massimu ta’ mill-inqas tliet snin. Ir-reati jinkludu:

Rikonoxximent u implimentazzjoni

L-awtorità ġudizzjarja tal-pajjiż tal-ħruġ tibgħat ċertifikat lill-awtorità ġudizzjarja tal-pajjiż eżekutur li jitlob l-eżekuzzjoni tal-mandat. Il-pajjiż li jeżegwixxi għandu:

Non rikonoxximent jew non twettiq

l-istat eżekutur jista’ jirrifjuta li jirrikonoxxi jew iwettaq mandat jekk:

Posponiment tal-eżekuzzjoni

L-eżekuzzjoni tal-mandat jista’ jiġi pospost fejn:

Il-partijiet interesati

Il-pajjiżi tal-UE jridu jiżguraw li kwalunkwe parti interessata affettwata mill-mandat tal-iffriżar, inklużi partijiet terzi leġittimi, ikollha aċċess għal rimedji legali biex jipproteġu l-interessi leġittimi tagħhom, mingħajr ma jkun hemm bżonn li l-mandat jiġi sospiż.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Daħal fis-seħħ fit-2 ta' Awwissu 2003. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawh fil-liġi nazzjonali sat-2 ta' Awwissu 2005.

SFOND

Konfiska u l-iffriżar tal-assi

ATT

Id-Deċiżjoni Kwadra tal-Kunsill 2003/577/JHA tat-22 ta' Lulju 2003 dwar it-twettiq fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw xi proprjetà jew xi evidenza (ĠU L 196, 2.8.2003, p. 45–55)

Rettifika għad-Deċiżjoni Kwadra tal-Kunsill 2003/577/JHA tat-22 ta' Lulju 2003 dwar it-twettiq fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw xi proprjetà jew xi evidenza (ĠU L 196, 2.8.2003) (ĠU L 374, 27.12.2006, p. 20)

ATTI RELATATI

Id-Deċiżjoni Kwadra tal-Kunsill 2006/783/JHA tas-6 ta' Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku għall-mandati ta’ konfiska (ĠU L 328, 24.11.2006, p. 59-78)

Rapport mill-Kummissjoni ibbażat fuq l-Artikolu 14 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2003/577/JHA tat-22 ta' Lulju 2003 dwar it-twettiq fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw proprjetà jew evidenza (COM(2008) 885 final tat-22.12.2008)

Id-Direttiva 2014/41/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali (ĠU L 130, 1.5.2014, pp. 1-36)

l-aħħar aġġornament 25.01.2016