Karta Blu tal-UE — dħul u residenza ta’ ħaddiema bi kwalifiki għoljin

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva 2009/50/KE — Kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini mhux tal-UE għall-finijiet ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN ID-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Reviżjoni u proposta

META TAPPLIKA DIN ID-DIRETTIVA?

Id-direttiva ilha tapplika mid-19 ta’ Ġunju 2009. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sad-19 ta’ Ġunju 2011.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara “Migrazzjonigali u Integrazzjoni Legali” (Kummissjoni Ewropea).

TERMINI EWLENIN

Impjegat bi kwalifiki għoljin: xi ħadd f’impjieg bi ħlas li għandu sett ta’ ħiliet speċifiku ċċertifikat bi kwalifiki professjonali avvanzati.
Karta Blu tal-UE: permess ta’ xogħol u residenza bil-kliem “Karta Blu tal-UE”, li tawtorizza lid-detentur jgħix u jaħdem fil-pajjiż tal-UE li ħariġha.

DOKUMENT EWLIENI

Direttiva tal-Kunsill 2009/50/KE tal-25 ta’ Mejju 2009 dwar il-kondizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg bi kwalifiki għoljin (ĠU L 155, 18.6.2009, pp. 17-29)

DOKUMENTI RELATATI

Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqilqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri u li temenda r-Regolament (KEE) Nru 1612/68 u li tħassar id-Direttivi 64/221/KEE, 68/360/KEE, 72/194/KEE, 73/148/KEE, 75/34/KEE, 75/35/KEE, 90/364/KEE, 90/365/KEE u 93/96/KEE (ĠU L 158, 30.4.2004, pp. 77-123).

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2004/38/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, pp. 60–95).

Id-Direttiva (UE) 2016/801 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta’ skambju ta’ skulari jew proġetti edukattivi u au pairing (ĠU L 132, 21.5.2016, pp. 21–57)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/50/KE dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-fini ta’ impjieg b’livell għoli ta’ kwalifiki (“Il-Karta Blu tal-UE”) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet tad-dħul u tar-residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ impjieg b’ħiliet għolja (COM(2016) 378 final, 7.6.2016)

Dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni — Valutazzjoni tal-Impatt — Li jakkumpanja d-dokument Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjoni għad-dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz għal fini ta’ impjieg b’ħiliet għolja u li jħassar id-Direttiva 2009/50/KE (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016)

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni - Sommarju eżekuttiv tal-Valutazzjoni tal-Impatt - Li jakkumpanja d-dokument Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-kundizzjoni għal dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiż terz għal fini ta’ impjieg b’ħiliet għolja (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016)

l-aħħar aġġornament 14.09.2017(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.