Proċedura għal deċiżjoni preliminari - rakkomandazzjonijiet għall-qrati nazzjonali

 

SOMMARJU TA’:

Rakkomandazzjonijiet għall-qrati nazzjonali dwar l-użu tal-proċedura għal deċiżjoni preliminari

Artikolu 267 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)

X’INHU L-GĦAN TAR-RAKKOMANDAZZJONIJIET U TAL-ARTIKOLU 267 TAT-TFUE?

Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jispjegaw lill-qrati u lit-tribunali fil-pajjiżi tal-UE, l-iskopijiet ta’ proċedura, li skont l-Artikolu 267 tat-TFUE, tintitolahom jirreferu għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE (QtĠ) għal sentenza preliminari. Din il-proċedura tintuża f’każijiet fejn l-interpretazzjoni jew il-validità ta’ liġi tal-UE hi inkwistjoni, u:

Ir-rakkomandazzjonijiet jiddeskrivu wkoll l-ambitu tal-proċedura u l-forma li biha l-qrati nazzjonali għandhom jissottomettu r-rinviju tagħhom.

Dawn jissupplimentaw l-Artikoli 93 sa 118 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-QtĠ-UE.

PUNTI EWLENIN

Sinifikat tal-proċedura għal deċiżjoni preliminari

Din il-proċedura hi kkunsidrata utli meta, f’każ quddiem qorti nazzjonali, titqajjem kwistjoni ta’ interpretazzjoni li hi ġdida u ta’ interess ġenerali għall-applikazzjoni tal-liġi tal-UE b’mod uniformi, jew fejn il-każistika eżistenti ma tidhirx li tagħti l-gwida neċessarja biex tiġi indirizzata sitwazzjoni legali ġdida.

Struttura tar-rakkomandazzjonijiet

Sett ta’ rakkomandazzjonijiet japplika għat-talbiet kollha għal deċiżjoni preliminari u sett ieħor japplika speċifikament għal proċeduri mħaffa* jew proċeduri urġenti*.

Min jagħmel it-talba għal deċiżjoni preliminari?

Il-qorti jew tribunal nazzjonali li tkun inġiebet disputa quddiemu jieħu r-responsabbiltà unika biex jiddetermina kemm il-ħtieġa għal talba għal deċiżjoni preliminari kif ukoll ir-rilevanza tal-mistoqsijiet li dan jissottometti lill-QtĠ-UE.

Il-qrati li jissottomettu rinviju għandhom fost affarijiet oħra:

Suġġett u ambitu

Il-ħin tar-rinviju u s-sospensjoni tal-proċedimenti nazzjonali

Forma u kontent tar-rinviju

Kostijiet u għajnuna legali

Il-proċedura għal deċiżjoni preliminari quddiem il-QtĠ-UE hi bla ħlas. Fejn ikun neċessarju, il-qorti tar-rinviju tieħu deċiżjoni dwar l-ispejjeż imġarrba mill-partijiet.

Ir-rwol tar-Reġistru tal-QtĠ-UE

Rinviji mħaffa u urġenti

META JAPPLIKAW IR-RAKKOMANDAZZJONIJIET?

Dawn jissostitwixxu rakkomandazzjonijiet preċedenti maħruġa fl-2012 u japplikaw mill-25 ta’ Novembru 2016.

TERMINI EWLENIN

Proċedura mħaffa: proċedura fejn in-natura tal-każ u ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali jirrikjedu li dan jiġi trattat b’mod mgħaġġel.
Proċedura urġenti: proċedura li tapplika biss f’każijiet li jinvolvu kwistjonijiet relatati mal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja. B’mod partikolari, din tillimita n-numru ta’ partijiet awtorizzati li jissottomettu osservazzjonijiet bil-miktub u, f’każijiet ta’ urġenza estrema, tippermetti li l-istadju tal-kitba tal-proċedura jitħalla barra quddiem il-QtĠ-UE.

DOKUMENT EWLIENI

Rakkomandazzjonijiet għall-qrati u t-tribunali nazzjonali fir-rigward tal-bidu tal-proċedura għal deċiżjoni preliminarja (ĠU C 439, 25.11.2016, pp. 1-8)

Verżjoni kkonsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - Parti Sitta — Instituzzjonijiet u provvisti finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Sezzjoni 5 — Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea — Artikolu 267 (eks-Artikolu 234 Kunsill Ekonomiku Transatlantiku) (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 164)

DOKUMENTI RELATATI

Verżjoni konsolidata tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea — Titolu III — Dispożizzjonijiet dwar l-istituzzjonijiet — Artikolu 19 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 27)

Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja (ĠU L 265, 29.9.2012, pp. 1-42)

Emenda għar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja (ĠU L 173, 26.6.2013, p. 65)

l-aħħar aġġornament 31.10.2017