Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 — l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)

Id-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI — l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)

X’INHUMA L-GĦANIJIET TAR-REGOLAMENT U TAD-DEĊIŻJONI?

PUNTI EWLENIN

Binja. Is-SIS II tinkludi dan li ġej:

Spejjeż

Regoli proċedurali

Kategoriji ta’ allert

Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 ikopri allerti (u l-kundizzjonijiet marbutin) dwar ċittadini mhux tal-UE biex iċaħħadhom milli jidħlu jew jibqgħu għar-raġuni li joħolqu theddida għall-politika pubblika jew għas-sigurtà nazzjonali. Dan huwa partikolarment il-każ meta l-individwu:

Id-Deċiżjoni 2007/533/ĠAI tistabbilixxi l-allerti li jintużaw biex jappoġġjaw il-kooperazzjoni operattiva bejn il-pulizija u l-awtoritajiet ġudizzjarji fi kwistjonijiet kriminali u l-proċeduri rilevanti biex jiġu sottomessi u jaġixxu fuqhom. Dawn ikopru:

Id-Deċiżjoni speċifikament tippermetti data (numru, pajjiż emittenti u tip ta’ dokument) dwar passaporti misruqin, użati ħażin, mitlufa jew invalidati biex jiġu skambjati mal-membri tal-Interpol.

L-entitajiet li ġejjin għandhom aċċess għad-data fis-SIS II.

Responsabbiltajiet

Kull pajjiż taż-żona Schengen jagħmel dan li ġej.

Awtorità maniġerjali (eu-LISA) hija responsabbli għal:

Protezzjoni tad-data

MINN META JAPPLIKAW IR-REGOLAMENT U D-DEĊIŻJONI?

Ir-Regolament ilu japplika mis-17 ta’ Jannar 2007.

Id-Deċiżjoni ilha tapplika mit-28 ta’ Awwissu 2007.

SFOND

Reviżjoni tal-qafas legali tas-SIS II

Fid-19 ta’ Novembru 2018 il-Kunsill adotta tliet regolameti dwar l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen li gradwalment jissostitwixxu r-Regolament u d-Deċiżjoni attwali sabiex jindirizzaw in-nuqqasijiet potenzjali fis-sistema u jintroduċu diversi bidliet essenzjali dwar it-tipi ta’ allert imdaħħla (ara s-sommarju dwar Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen imsaħħa Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen). Dan ser jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità serja, billi jiżgura livell għoli ta’ sigurtà madwar l-UE, u jgħin fil-ġestjoni tal-migrazzjoni.

Il-qafas legali ġdid jikkonsisti mir-regolamenti:

Ir-regolamenti l-ġodda, li għandhom jiddaħħlu fis-seħħ gradwalment sa Diċembru 2021, jintroduċu kategoriji addizzjonali ta’ allerti għas-sistema, bħal:

Dawn jespandu wkoll il-lista ta’ oġġetti li jinħarġu l-allerti għalihom, inklużi dokumenti foloz u oġġetti identifikabbli ta’ valur għoli, kif ukoll tagħmir tal-IT.

Barra minn hekk, l-introduzzjoni ta’ allerti fis-SIS fir-rigward ta’ projbizzjonijiet ta’ dħul għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi ssir obbligatorja.

Ir-regolamenti jintroduċu l-possibbiltà li jintużaw immaġnijiet tal-wiċċ għal skopijiet ta’ identifikazzjoni, b’mod partikolari biex tiġi żgurata l-konsistenza fi proċeduri ta’ kontrolli fil-fruntieri. Dan jippermetti wkoll l-inklużjoni ta’ profil tad-DNA biex jiffaċilita l-identifikazzjoni ta’ persuni neqsin f’każijiet fejn data tal-marki tas-swaba’, ritratti jew immaġnijiet tal-wiċċ ma jkunux disponibbli jew ma jkunux xierqa għall-identifikazzjoni.

L-Europol tista’ taċċessa l-kategoriji kollha tad-data fis-SIS u tiskambja informazzjoni supplimentari mal-Uffiċċju Sirene nazzjonali tal-UE. Barra minn hekk, il-pajjiżi tal-UE għandhom jinfurmaw lill-Europol bi kwalunkwe ħjiel meta persuna tiġi mfittxija f’konnessjoni ma’ reat terroristiku. Għall-iskopijiet stabbiliti f’dan il-mandat, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) ser ikollha wkoll aċċess għall-kategoriji ta’ allert fis-SIS.

Aktar informazzjoni

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Allert: Sett ta’ data li jippermetti lill-awtoritajiet jidentifikaw persuna jew oġġett u jaġixxu kif xieraq.
Informazzjoni supplimentari: Informazzjoni li ma tagħmilx parti mid-data tal-allert fis-SIS, iżda hija konnessa magħha.
Suġġett tad-data: persuna fiżika identifikata jew li tista’ tiġi identifikata.

DOKUMENTI EWLENIN

Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 381, 28.12.2006, pp. 4-23)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1987/2006 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 205, 7.8.2007, pp. 63-84)

Ara l-verżjoni konsolidata.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) 2018/1726 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1987/2006 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011 (ĠU L 295, 21.11.2018, pp. 99-137)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (UE) 2018/1860 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’soġġorn illegali (ĠU L 312, 7.12.2018, pp. 1-13)

Ir-Regolament (UE) 2018/1861 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-verifiki fuq il-fruntieri, u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen, u li jemenda u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 (ĠU L 312, 7.12.2018, pp. 14-55)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (UE) 2018/1862 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali, li jemenda u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI, u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1986/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/261/UE (ĠU L 312, 7.12.2018, pp. 56-106)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1345 tal-4 ta’ Awwissu 2016 dwar standards minimi tal-kwalità tad-dejta għal rekords ta’ marki tas-swaba’ tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 213, 6.8.2016, pp. 15-20)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/115/UE tas-26 ta’ Frar 2013 dwar il-Manwal Sirene u miżuri implimentattivi oħra għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 71, 14.3.2013, pp. 1-36)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (UE) Nru 1077/2011tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 li jistabbilixxi aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja (ĠU L 286, 1.11.2011, pp. 1-17)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/171/KE tas-16 ta’ Marzu 2007 li tistipula r-rekwiżiti tan-netwerk għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen II (it-3 pilastru) (ĠU L 79, 20.3.2007, pp. 29-37)

l-aħħar aġġornament 20.08.2019