Kontrolli tal-akkwist u l-pussess tal-armi tan-nar

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 91/477/KEE — il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta’ armi

SOMMARJU

X’TAGĦMEL DIN ID-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Id-direttiva tistabbilixxi erba’ kategoriji ta’ armi tan-nar skont l-ordni tal-livell ta’ periklu tagħhom, kif definit fl-Anness I għad-direttiva.

Kamp ta’ applikazzjoni

Id-direttiva ma tapplikax għal trasferimenti kummerċjali ta’ armi u munizzjon tal-gwerra u lanqas għall-akkwist jew il-pussess ta’ armi u munizzjon* minn dawn li ġejjin:

Id-direttiva ma taffettwax l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali li jikkonċernaw il-ġarr ta’ armi, il-kaċċa jew l-isparar fuq bersalji.

Pass għall-armi tan-nar

Pass Ewropew għall-armi tan-nar jinħareġ mill-awtoritajiet ta’ pajjiż tal-UE lil kwalunkwe persuna li tieħu pussess legali ta’ arma tan-nar u li tużaha. Il-pass dejjem irid ikun fil-pussess tal-persuna li tuża l-arma tan-nar jew l-armi tan-nar elenkati fuqu.

Identifikazzjoni u traċċar

Bejgħ, akkwist u pussess

L-akkwist u l-pussess ta’ arma tan-nar huma permessi meta persuna:

Ħruġ ta’ liċenzji

Persuna li tissodisfa r-rekwiżiti għall-akkwist u l-pussess ta’ kwalunkwe arma tan-nar tista’ tingħata liċenzja multiannwali. F’każijiet bħal dawn, iridu jiġu osservati ċerti formalitajiet:

Biex tikkontrolla l-moviment tal-armi tan-nar fi ħdan l-UE, id-direttiva tistabbilixxi proċeduri:

Ir-rwol tal-pajjiżi tal-UE

Reviżjoni u proposti

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din id-direttiva f’Novembru 2015 bħala parti minn pakkett ta’ miżuri dwar l-armi tan-nar. Il-pakkett kien jinkludi proposta għal reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Armi tan-Nar.

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din tapplika mis-17 ta’ Ottubru 1991. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-1 ta’ Jannar 1993.

TERMINI EWLENIN

* Arma tan-nar: kwalunkwe arma portabbli bil-kanna li tispara, hija ddisinjata sabiex tispara jew tista’ tkun mibdula biex tispara tir, balla jew projettili bl-azzjoni ta’ propellant kombustibbli.

* Munizzjon: ir-round komplut jew il-komponenti tiegħu, inklużi l-kontenituri tal-iskrataċ, primers, il-porvli tal-propellant, balal jew projettili li jintużaw f’arma tan-nar.

* Intermedjarju: kwalunkwe persuna fiżika jew legali, minbarra kummerċjant, li l-kummerċ jew in-negozju tagħha jikkonsisti kollu jew parzjalment fil-bejgħ, ix-xiri jew l-arranġament tat-trasferiment tal-armi.

* Kummerċjant: kwalunkwe persuna fiżika jew legali li l-kummerċ jew in-negozju tagħha jikkonsisti kollu jew parzjalment fil-manifattura, il-kummerċ, l-iskambju, il-kiri, it-tiswija jew il-konverżjoni ta’ armi tan-nar, partijiet u munizzjon.

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/477/KEE tat-18 ta’ Ġunju 1991 dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta’ armi (ĠU L 256, 13.9.1991, p. 51-58)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 91/477/UE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata għandha biss valur dokumentarju.

ATTI RELATATI

Rapport tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew Evalwazzjoni REFIT tad-Direttiva tal-Kunsill 91/477/KE tat-18 ta' Ġunju 1991, kif emendata bid-Direttiva 2008/51/KE tal-21 ta' Mejju 2008, dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta’ armi (COM(2015) 751 finali, 18.11.2015)

l-aħħar aġġornament 17.03.2016