Il-Programm ta’ Stokkolma

Il-Programm ta’ Stokkolma jipprovdi pjan direzzjonali għax-xogħol tal-Unjoni Ewropea (UE) fil-qasam tal-ġustizzja, libertà u sigurtà għall-perjodu 2010-2014.

ATT

Il-Programm ta' Stokkolma – Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-ċittadini (ĠU C 115, 4.5.2010).

SOMMARJU

Il-Programm ta’ Stokkolma jistabbilixxi l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea (UE) għall-qasam tal-ġustizzja, libertà u sigurtà għall-perjodu 2010-14. Filwaqt li jibni fuq il-kisbiet tal-predeċessuri tiegħu, il-programmi ta’ Tampere u tal-Aja hu għandu l-għan li jilħaq l-isfidi futuri u li jkompli jsaħħaħ il-qasam tal-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà permezz ta’ azzjonijiet li jiffokaw fuq l-interessi u l-ħtiġijiet taċ-ċittadini.

Sabiex jipprovdi Ewropa sigura fejn id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali taċ-ċittadini jiġu rispettati, il-Programm ta’ Stokkolma jiffoka fuq il-prijoritajiet li ġejjin:

Ewropa tad-drittijiet

Iċ-ċittadinanza Ewropea għandha tinbidel minn idea astratta għal realtà konkreta. Għandha tagħti liċ-ċittadini tal-UE d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali. Iċ-ċittadini tal-UE għandhom ikunu jistgħu jeżerċitaw dawn id-drittijiet fi ħdan kif ukoll barra l-UE, filwaqt li jkunu jafu li l-privatezza tagħhom qiegħda tiġi rispettata, b’mod partikolari mil-lat tal-protezzjoni tad-dejta personali. L-Ewropa tad-drittijiet għandha tkun żona li fiha:

Ewropa tal-ġustizzja

Fl-UE kollha għandu jitwettaq qasam Ewropew tal-ġustizzja. L-aċċess tal-ġustizzja għaċ-ċittadini għandu jiġi ffaċilitat, biex b’hekk id-drittijiet tagħhom ikunu infurzati aħjar fl-UE. Fl-istess ħin, il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji u r-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet tal-qrati fl-UE għandhom jiġu żviluppati aktar kemm fil-każijiet ċivili kif ukoll f’dawk kriminali. Għal dan l-għan, il-pajjiżi tal-UE għandhom jużaw il-Ġustizzja elettronika (teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja), jadottaw regoli komuni minimi biex jiġu approssimati l-istandards tal-liġi kriminali u ċivili, u jsaħħu l-fiduċja reċiproka. L-UE trid timmira wkoll li tikseb koerenza mal-ordni legali internazzjonali sabiex toħloq ambjent legali sigur għall-interazzjoni mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE.

Ewropa li tipproteġi

Il-Programm ta’ Stokkolma jirrakkomanda li tiġi żviluppata strateġija ta’ sigurtà interna għall-UE, bil-ħsieb li titjieb il-protezzjoni taċ-ċittadini u l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu. Fl-ispirtu ta’ solidarjetà, l-istrateġija se jkollha l-għan li ttejjeb il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-entitajiet ġudizzjarji fi kwistjonijiet kriminali, kif ukoll il-kooperazzjoni fil-ġestjoni tal-fruntieri, il-protezzjoni ċivili u l-ġestjoni tad-diżastri. L-istrateġija tas-sigurtà interna sejra tikkonsisti f'approċċ proattiv, orizzontali u transversali b’kompiti maqsuma b’mod ċar għall-UE u l-pajjiżi tagħha. Hija ser tiffoka fuq il-ġlieda kontra l-kriminalità transkonfinali, bħal:

Fil-ġlieda kontra l-kriminalità transkonfinali, is-sigurtà interna hija neċessarjament marbuta mas-sigurtà esterna. Għalhekk, għandu jittieħed kont tal-istrateġija tas-sigurtà esterna tal-UE u l-kooperazzjoni msaħħa mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE.

Aċċess għall-Ewropa

L-UE għandha tiżviluppa iżjed il-ġestjoni integrata tal-fruntieri u l-politiki dwar il-viża biex tagħmel l-aċċess legali għall-Ewropa effiċjenti għaċ-ċittadini mhux tal-UE, filwaqt li tiggarantixxi s-sigurtà taċ-ċittadini tagħha stess. Huma meħtieġa kontrolli b’saħħithom fil-fruntieri biex jilqgħu għall-immigrazzjoni illegali u l-kriminalità transkonfinali. Fl-istess ħin, għandu jiġi garantit aċċess għal dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u għall-gruppi vulnerabbli ta’ nies, bħal minuri mhux akkumpanjati. Konsegwentement, ir-rwol tal-Frontex (l-aġenzija Ewropea għall-ġestjoni tal-kooperazzjoni operattiva fil-fruntieri esterni) għandu jissaħħaħ sabiex din tkun tista’ tirrispondi b’mod aktar effettiv għall-isfidi eżistenti u futuri. Is-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) u s-Sistema ta’ Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) huma essenzjali wkoll għat-tisħiħ tas-sistema ta’ kontrolli tal-fruntieri esterni u għaldaqstant għandhom ikunu operattivi għal kollox. Għandu jsir ukoll iżjed xogħol fuq l-iżvilupp tal-politika komuni dwar il-viża u fuq l-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni konsulari reġjonali.

Ewropa ta’ solidarjetà

Fuq il-bażi tal-Patt Ewropew dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil, l-UE għandha tiżviluppa politika tal-migrazzjoni komprensiva u flessibbli. Din il-politika għandha tiffoka fuq is-solidarjetà u r-responsabbiltà, u għandha tindirizza l-bżonnijiet kemm tal-pajjiżi tal-UE kif ukoll tal-migranti. Hija għandha tikkunsidra l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol fil-pajjiżi tal-UE, filwaqt li tnaqqas l-eżodu ta’ mħuħ minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE. Għandha tiġi stabbilita wkoll politika b’saħħitha ta’ integrazzjoni li tiggarantixxi d-drittijiet tal-migranti. Barra minn hekk, politika komuni dwar il-migrazzjoni għandha tinkludi politika effettiva u sostenibbli dwar ir-ritorn, filwaqt li għandu jsir iżjed xogħol f’dak li għandu x’jaqsam mal-prevenzjoni, il-kontroll u l-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali. Jeħtieġ ukoll li jissaħħaħ id-djalogu u s-sħubijiet mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE (kemm ta’ transitu kif ukoll ta’ oriġini), b’mod partikolari permezz tal-iżvilupp ulterjuri tal-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni.

Għandu jsir kull sforz possibbli biex sal-2012 titwaqqaf is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA). F’dan ir-rigward, huwa essenzjali l-iżvilupp tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil. Billi tipprovdi proċedura komuni ta’ ażil għall-pajjiżi tal-UE u status uniformi għal dawk li jkunu ngħataw protezzjoni internazzjonali, is-SEKA tista’ toħloq spazju ta’ protezzjoni u solidarjetà fl-UE.

L-Ewropa f’dinja globalizzata

Id-dimensjoni esterna tal-politika tal-UE għandha tiġi kkunsidrata wkoll fil-qasam tal-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà. Dan se jgħin fl-indirizzar tal-isfidi relatati li llum il-ġurnata l-UE qed tiffaċċja, kif ukoll se jsaħħaħ l-opportunitajiet għal kooperazzjoni ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE. L-azzjoni tal-UE f’dan il-qasam għandha taderixxi mal-prinċipji li ġejjin:

Il-Programm ta’ Stokkolma huwa implimentat permezz ta’ pjan ta' azzjoni li se jiġi adottat sa Ġunju 2010.

See also

L-aħħar aġġornament: 16.03.2010