Sistema tal-UE għar-rikonoxximent reċiproku – sentenzi ta’ ħabs u trasferimenti tal-priġunieri

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Deċiżjoni 2008/909/ĠAI – l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi f’materji kriminali li jimponu pieni ta’ kustodja jew miżuri li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà bil-għan li jiġu infurzati fl-Unjoni Ewropea

SOMMARJU

Din id-deċiżjoni qafas tfittex li testendi l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku, fejn pajjiżi tal-UE jaqblu li jirrikonoxxu l-liġijiet jew id-deċiżjonijiet ta’ xulxin, b'rabta ma’ sentenzi f’materji kriminali li jimponu sentenzi ta’ ħabs.

X’TAGĦMEL DIN ID-DEĊIŻJONI QAFAS?

Din tiddeskrivi kif il-pajjiżi tal-UE jirrikonoxxu u jinfurzaw is-sentenzi ta’ xulxin fir-rigward ta’ materji kriminali. L-għan huwa li persuni kkundannati jiġu megħjuna biex jerġgħu jintegraw ruħhom aħjar fis-soċjetà.

Din tippermetti li pajjiż tal-UE jinforza sentenza ta’ ħabs li tkun ġiet imposta minn pajjiż ieħor tal-UE fuq persuna li toqgħod fit-territorju tiegħu.

Tistabbilixxi sistema għat-trasferiment tal-priġunieri kkundannati lura lejn il-pajjiż tal-UE li huma ċittadini tiegħu (jew li normalment jgħixu fih), jew lejn pajjiż ieħor tal-UE li miegħu għandhom rabtiet mill-qrib ħalli jkunu jistgħu jservu s-sentenza ta’ ħabs li ngħataw hemmhekk.

PUNTI EWLENIN

Il-proċedura hija bbażata fuq il-prinċipji li ġejjin:

Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea tal-2014 dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjonijiet Qafas 2008/909/ĠAI, 2008/947/ĠAI u 2008/829/ĠAI, jinnota li, minkejja l-isforzi li saru s’issa minn xi pajjiżi tal-UE, l-implimentazzjoni ta’ dawn it-tliet atti mhijiex sodisfaċenti. Ir-rapport jitlob lill-pajjiżi tal-UE li għadhom ma implimentawx id-deċiżjonijiet jagħmlu dan minnufih.

MINN META BDIET TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI QAFAS?

Din daħlet fis-seħħ fil--5 ta’ Diċembru 2008.Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fid-dritt nazzjonali sal-5 ta' Diċembru 2011.

SFOND

Kull sena, bosta eluf ta’ ċittadini tal-UE jiġu mfittxija għal reati kriminali allegati jew jiġu kkundannati f’pajjiż tal-UE mhux tagħhom. Ir-rikonoxximent reċiproku ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji huwa l-pedament tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali fl-UE.

ATT

Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/909/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi f’materji kriminali li jimponu pieni ta’ kustodja jew miżuri li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà bil-għan li jiġu infurzati fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 327, 5.12.2008, p. 27–46).

ATTI RELATATI

Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/947/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi u deċiżjonijiet li jinvolvu probation bil-ħsieb ta’ sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattivi (ĠU L 337, 16.12.2008, p. 102–122)

Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/829/ĠAI tat-23 ta' Ottubru 2009 dwar l-applikazzjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal deċiżjonijiet dwar miżuri ta’ superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni proviżorja (ĠU L 294, 11.11.2009, p. 20–40)

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-Deċiżjonijiet Qafas 2008/909/ĠAI, 2008/947/ĠAI u 2009/829/ĠAI dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi dwar pieni ta’ kustodja jew miżuri li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà, dwar sentenzi u deċiżjonijiet li jinvolvu probation bil-ħsieb ta’ sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattivi u dwar miżuri ta’ superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni provviżorja (COM(2014) 57 final tal-5.2.2014).

Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni — It-tabelli tas-“Sitwazzjoni attwali” u “Dikjarazzjonijiet” li jakkumpanjaw id-dokument: Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tad-Deċiżjonijiet Qafas 2008/909/ĠAI, 2008/947/ĠAI u 2009/829/ĠAI dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ sentenzi dwar pieni ta’ kustodja jew miżuri li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà, dwar sentenzi u deċiżjonijiet li jinvolvu probation bil-ħsieb ta’ sorveljanza ta’ miżuri ta’ probation u ta’ sanzjonijiet alternattivi u dwar miżuri ta’ superviżjoni bħala alternattiva għal detenzjoni provviżorja — Anness għar-rapport (SWD (2014) 34 final tal-5.2.2014).

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/858/UE tal-1 ta' Diċembru 2014 dwar in-notifika mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq li jixtieq jieħu sehem f'atti tal-Unjoni fil-qasam tal-kooperazzjoni tal-pulizija u tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali adottati qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u li mhumiex parti mill-acquis ta' Schengen (ĠU L 345, 1.12.2014, p. 6–9)

l-aħħar aġġornament 17.10.2015